stable url (with TM_geoID): www.trismegistos.org/place/469

Bousiris (Abusir)
Egypt - 9th Lower Egyptian nome, Bousirites (Abusir) (L09)

GEO ID: 469
Name: Bousiris
Greek name: Βουσιρις
Latin name: Busiris
Egyptian name: Pr-Wsỉr - Ḏd.t (Ḏdw - Ḏtw - Twtw) - Pȝ-pr-Wsỉr-nb-Ttw
Coptic name: ⲃⲟⲩⲥⲓⲣⲓ - ⲡⲟⲩⲥⲓⲣⲓ
Other:
Modern name: Abusir
Variant names: Bousiris ('House (of) Osiris') - Djedet - Abusir (Abu Sir) Bana
Ethnic: Bousirites
Region (3rd c. BC): L
Egyptian Nome: 09
Provincia (ca. 200 AD): Aegyptus
Other adm. affiliation:
Status: city: polis; metropolis; demi
Country: Egypt
Modern region:
Location:
Identification: L Curis (10951)? L? Pai=i-nw (13398)?; cf. also L09 Bousirites (3115), L Bousirikos Potamos (3880)
Repertoria: Dizionario II, p. 66 (2); p. 67-68; Suppl. 1, p. 85 (2); p. 86 (1); Suppl. 3, p. 27 (1); Suppl. 4, p. 48 (2); p. 48 (1 & 3); Suppl. 5, p. 25 (1); Gauthier, Dictionnaire II, 1925, p. 70-71; VI, 1929, p. 135-136; Timm, p. 459-463
Pleiades: 727090
Geonames: 0
Bibliography: Wb 1, 1926, p. 414; Wb 5, 1931, p. 630; Gardiner, AEO 2, 1947, p. 176*-180* no. 412; von Beckerath, LÄ I, 1975, col. 883-884; P. BM Smith, 1987, p. 98-99; Vandorpe, Geografische elementen, 1988, p. 67 no. 1; Hoffmann, Panzer des Inaros, 1996, p. 198 n. 1008; p. 437; CDD Ḏ, 2001, p. 90-91; CDD P, 2010, p. 83; CDD T, 2012, p. 136
Maps: Baines / Malek, Atlas, 2002, p. 167
Notes:

Map (copyright by Pelagios)