Ποτάμ[ωνι στρ(ατηγῷ) Ἀρσι(νοΐτου) Ἡρακ(λείδου)] μερ[ίδο]ς καὶ Ἀσκληπιάδῃ βασιλικῷ γραμ(ματεῖ) τῆς
αὐτῆ[ς μερίδος καὶ κωμογρ(αμματεῖ) κ]ώμης Καρανίδος καὶ λαογρ(άφοις) τῆς αὐτῆς κώμης
παρὰ Πτ[ολλᾶ Σαβείνου(*) τοῦ Πτολε]μαίου μη(τρὸς) Οὐεττίας τῆς Οὐεττίου ἀπὸ κώ-
μης Κα[ρανίδος.ἀπογρ(άφομαι)ἐ]μαυτὸν καὶ τοὺς ἐμοὺς εἰς τὴν τοῦ ιδ (ἔτους) Αὐρηλ(ίου)
5Ἀντωνε̣[ίνου Καίσαρος το]ῦ κυρίου κατʼ οἰκ(ίαν) ἀπογρ(φήν), καί εἰμι ὁ Πτολλᾶς (ἐτῶν) μη
καὶ τὸν ἀδ[ελφόν μου] Ἁρπ̣[ο]κ̣[ρ]ᾶν, ὄντα ἐν ἀναχωρήσει, (ἐτῶν) μδ, καὶ Πτολεμα-
ΐ(*)δα ἀ[δ]ελφ[ήν μου καὶ γυν]αῖκα (ἐτῶν) λη καὶ τὴν ἐξ ἀμφοτ(έρων) ἡμῶν θυγα-
τέρα Οὐεττί[αν] (ἐτῶν(?)) [  ̣  ̣ κ]αὶ τὴν μητέρα μου Οὐεττίαν Οὐεττίου (ἐτῶν) οβ
καὶ τὰς ὁ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μο]υ̣ Σοῆριν καὶ Ταών ἀμφοτ(έρας) Πτολεμαίου Πνε-
10φερῶ[τος] μ̣[η(τρὸς)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ς τῆς Πτολεμαίου διδυμαγενεῖς (ἐτῶν) λη, καὶ
τῆς Τα[ῶτος θυγατέρ]α Ξ̣άν̣αριν ἀπάτ(ορα) (ἐτῶν) ιβ καὶ τὴν τοῦ ἀδελ-
φοῦ τ̣[ῶ]ν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ Ο[ὐ]αλερίου Ἀφρο[δει]σίου στρ(ατιώτου) σπείρης
α [ἱπ]πι[κῆς ἀπ]ελευθέραν Σαρα[π]ι̣[άδα]. ὑπάρχ(ει) δὲ μοὶ καὶ
τοῖς ἀδελφ[οῖς μου πα]τρικ(ὸν) (ἥμισυ) μέρος οἰκ(ίας) καὶ αὐλ(ῆς) καὶ ἐλαιουργίας ψειλο(*)
15τό(πος) καὶ [μ]όνῃ [τῇ Πτολε]μαίδι οἰκ(ία) καὶ αὐλ(ὴ) καὶ ἕτεροι τό(ποι) καὶ [ἄ]λ(λη) αὐλ(ὴ) σὺν
χρηστ(ηρίοις) καὶ α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ α]ὐλ(ὴ) καὶ οἰκ(ία) καταπε̣[π]τ̣ωκ(υῖα) καὶ (τρίτον) (ὄγδοον καὶ δέκατον) μέρος
ο[ἰ]κ(ίας) [καὶ] αὐλ(ῆς) κ[αὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ]αὶ ἑτέρων χρηστ(ηρίων) καὶ ψειλ(*) τό(πος) καὶ τ[ῇ] Οὐε[ττ]ίᾳ οἰκ(ία)
καὶ αὐλ(ὴ) κ[αὶ ἑτ]έρα οἰκ(ία) καὶ [τῇ] Σο[ήρ]ι καὶ Ταῶτι κ[αὶ τ]ῷ ἀδελφῷ α[ὐτ]ῶ̣ν, φρον-
τιζομ(ένῳ) ὑπʼ ἐμ[οῦ, Ο]ὐαλε[ρίῳ] Ἀφροδεισίῳ στρ(ατιώτῃ) τῷ προγεγρ(αμμένῳ) (τέταρτον) μέρο(ς) οἰκ(ίας)
20καὶ αὐλ(ῆς) καὶ ἑτέρων χρηστ(ηριων) καὶ [Σε]μπρωνίῳ Ἑρμείνῳ, ἱππεῖ εἴλης(*) Μαυ-
ρειτανῆς, ὄν[τι ἐν ἑτέρ]ῳ τόπ(ῳ), φροντιζομ(ένῳ) ὑπʼ ἐμοῦ, ἐπικεκρ(ιμένῳ) ὑπὸ Σεμ-
πρωνίου Λιβερ[αλίου ἡ]γ̣ε̣μ̣ονεύσαντ(ος) τῷ ιη (ἔτει) θεοῦ Αἰλίου Ἀντωνείν[ου]
Θὼθ Ῥωμαίων [Σεβαστῷ   ̣  ̣(*) (τέταρτον) μέρος οἰκ(ίας) καὶ αὐλ(ῆς) καὶ ἑτέρων χρηστ(ηρίων) καὶ δουλικ(ὰ)
σώματα Κοπρ[ὴν(ἐτῶν)μ] καὶ Σαραπιάδα ἔγγο(νον) αὐτῆς (ἐτῶν) κ καὶ Διόσ-
25κορον ἄλλ(ον) ἔγ[γο(νον) αὐτῆς (ἐτῶν)   ̣]  ̣ καὶ Πολυδεύκην ἐπικεκ(λημένον) Ἐρῶτα ἔγγο(νον)
τῆς αὐτῆς (ἐτῶν) δ [καὶ Δ]ιδ̣[ύμην] ἔγγο(νον) Σαραπιάδος (ἐτῶν) δ καὶ Κάστορα
ἔγγο(νον) τῆς αὐτῆ[ς - ca.9 -]ο̣ μηνῶν δύο . διὸ ἐπιδίδωμι.
(ἔτους) ιϛ Αὐρηλίου Ἀντων[είνου Κα]ίσαρος τοῦ κυρίου Ἁθὺρ λ.
(hand 2) Πτο[λλᾶ]ς [ἔσχ(ον)(*) ἴσον
30πεμ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ψ̣[  ̣ (hand 3) Οὐα]λ̣έριος ὁ καὶ Ἥρων σεση(μείωμαι).

Apparatus


^ 3. BL 8.27 :   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 7. ϊδα papyrus
^ 14. l. ψιλὸ(ς)
^ 17. l. ψιλ(ὸς)
^ 20. l. ἴλης
^ 23. BL 1.46 :   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ prev. ed.
^ 29. BL 1.46 :   ̣  ̣  ̣] prev. ed.