Ἀρσινόη

noun --- "" (Logeion)

1158 attestations of Ἀρσινόη

Number without context limitations (see below)!

This page is a full view of your query with all relevant information. If you want to filter on the grammatical context (previous or next word), you can do so below. To export these data to a csv file (taking the filter into account if applicable), click the icon above.
Please note that the .csv file is tab-delimited and in Unicode, and Excel has problems with each of these if you just open the csv file by double clicking - supposing the default programme for opening csv files is set to Excel on your computer. Better results can be obtained through open source software such as Open Office. If you insist on using Excel (version 15 or higher), please use the import function (under "File"), select CSV and the file you just downloaded, and pick "Unicode (UTF-8)" from the dropdown for "File origin". Use Tab as the only delimiter and import by clicking "Finish". If you want to know why you have to take this detour, you may want to read this.

If your research starts from this export, please be fair and quote Trismegistos: here's how.

Wordref ID Attestation Context Morphology Century Date from Date to Written Line TM Tex ID
421307 [Ἀρσ]ιν̣όης ... ἐπ(ὶ) (τὸ) (αὐτὸ) πδ gap=unknown [Ἀρσ]ιν̣όης (λοιπὸν) (ὀβολὸς) gap=4 gap=unknown ... noun. sg. fem. gen BC03 -299 -200 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 13 31, 41 7788
2590960 Ἀρσι[ν]όης ... Ἑρμ̣ίας ξ Διονυσίου gap=unknown gap=unknown Ἀρσι[ν]όης gap=unknown Διοπολίτης Β Α ... noun. sg. fem. gen BC03 -299 -200 Egypt P. Münch. 3 46, 6 78537
3144713 Ἀρσινόη̣[ς] ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμ]αίου καὶ Ἀρσινόη̣[ς] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [(ἔτους)] [ι ... noun. sg. fem. gen BC03 -299 -200 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Petrie 2 1, 1 7435
3144733 [Ἀρσινόης] ... [καὶ] [θεῶν] [Εὐερ]γετῶν, κανηφόρου̣ [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Μενεκρατείας] [τῆς] [Φιλ]άμμονος ... noun. sg. fem. gen BC03 -299 -200 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Petrie 2 1, 4 7435
3144810 [Ἀρσινόης] ... [τὸν] [ἐκ] [βασιλέως] [Πτ]ολεμαίου [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [καὶ] [βασίλισσαν] ... noun. sg. fem. gen BC03 -299 -200 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Petrie 2 1, 16 7435
3144894 [Ἀρσινόης] ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [(ἔτους)] [ι ... noun. sg. fem. gen BC03 -299 -200 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Petrie 2 1, 33 7435
3144917 [Ἀρσινόης] ... [καὶ] [θεῶν] [Εὐεργετῶν] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Μενεκρατείας] [τῆς] [Φιλάμμονος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -299 -200 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Petrie 2 1, 36 7435
3144989 Ἀρσινόης ... μητ̣ρ̣[ὸς] [θ]εῶν Βερε̣νίκης καὶ Ἀφροδίτης Ἀρσινόης υ̣π̣ τὰ μὲ̣ν̣ [κα]τὰ ... noun. sg. fem. gen BC03 -299 -200 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Petrie 2 1, 43 7435
3145285 [Ἀρσινόης] ... βασιλεύοντος Πτολεμαί[ου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] θεῶν Ἀδελφῶν (ἔτους) ι ... noun. sg. fem. gen BC03 -299 -200 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Petrie 2 1, 88 7435
3145308 Ἀρσινόης ... [καὶ] [θεῶν] [Εὐεργετῶν] [,] [κανηφόρου] Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Μεν[εκρατείας] [τῆς] [Φιλάμμονος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -299 -200 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Petrie 2 1, 91 7435
3154945 Ἀ[ρ]σ[ινόης] ... γ ? κ Καλλ[ίας?] Πολυαράτου Ἀ[ρ]σ[ινόης] (τετρώβολον) κα Ἡρωίδης Θεοδώρο[υ] ... noun. sg. fem. gen BC03 -299 -200 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 2 43 a-b, 23 7578
3164769 Ἀρσ̣ι̣νόης ... Ἀλεξάνδρου Νή(σου) Θ Φαῆτος δ Ἀρσ̣ι̣νόης Π ... noun. sg. fem. gen BC03 -299 -200 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 117 e, 19 7579
3164677 Ἀρσινόη ... gap=unknown_lines ἁλικῆς gap=unknown_lines Ἀρσινόη, Ἱερὰ Νῆσος, ... noun. sg. fem. nom BC03 -299 -200 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 117 i descr., 2 7583
3423207 Ἀρσινόη ... χαίρειν · εἰ ἔρρωσαι καὶ Ἀρσινόη καὶ τὰ παιδία καὶ ... noun. sg. fem. nom BC03 -275 -225 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Genova 4 161, 2 110222
251975 Ἀρσινόης ... [Ἀλ]ε̣ξά[νδρου] κ̣αὶ θ̣[εῶ]ν Ἀ̣δ̣ε̣λ̣φῶν κανήφορου Ἀρσινόης Φιλαδέλφ[ου] gap=unknown [τῆς] gap=unknown ... noun. sg. fem. gen BC03 -270 -258 Egypt, U19 - Oxyrynchites BGU 6 1257, 2 4544
252070 [Ἀ]ρ̣σ̣ι̣ν̣[όης] ... Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν Ἀδελφῶν κανήφορου [Ἀ]ρ̣σ̣ι̣ν̣[όης] [Φιλαδέλφου] gap=unknown [τῆς] gap=unknown ... noun. sg. fem. gen BC03 -270 -258 Egypt, U19 - Oxyrynchites BGU 6 1257, 12 4544
3452802 [Ἀρσινόης] ... καὶ θεῶν Ἀδελφῶν, κανη[φόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Βερενίκης] [τῆς] Ἀ̣νδρομάχου ... noun. sg. fem. gen BC03 -268 -267 Egypt, U19 - Takona P. Sorb. 3 71, 3 121853
3452936 [Ἀρσι]-[νόης] ... καὶ θ[εῶν] [Ἀδελ]φῶν, κανη[φόρου] [Ἀρσι][νόης] [Φιλαδέλφ]ου Βερενίκης τῆς Ἀνδρομάχου ... noun. sg. fem. gen BC03 -268 -267 Egypt, U19 - Takona P. Sorb. 3 71, 14-15 121853
3176666 Ἀρσινόην ... [καὶ] [τὸν] [υἱὸν] [Πτο]λεμαῖον καὶ Ἀρσινόην [Φιλάδελφον] gap=13 Τιμοθέου Διονυσ[ίου] ... noun. sg. fem. acc BC03 -267 -259 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 56 a, 4 7487
3452996 Ἀρσινόης ... καὶ θεῶ[ν] [Ἀδελφῶν] [,] [κα]νηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου [τῆς] [ἐσομένης] ἐν ... noun. sg. fem. gen BC03 -266 -266 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Sorb. 3 72, 5 3129
3515164 Ἀρσινόης ... Ἀλεξ[άνδρου] [καὶ] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [κανηφόρο]υ Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ζεινορόδης Τλ̣ [μηνὸς] ... noun. sg. fem. gen BC03 -265 -265 Egypt, U20 - Phebichis P. Strasb. Gr. 7 641, 3 3943
77989 Ἀρσινόης ... [Ἀλεξ]άνδρου καὶ Θεῶν ἀδελφῶν κανηφόρ[ο]υ Ἀρσινόης [Φιλαδέλφου] gap=17 μ̣ηνὸς Παχὼνς ... noun. sg. fem. gen BC03 -264 -264 Egypt, U17 - Kynopolites BGU 14 2380, 2 3987
78085 [Ἀρσι]ν̣ό̣η̣ς ... [Ἀλεξ][άνδρου] [καὶ] [Θεῶν] [Ἀδελφῶν] [κανηφόρου] [Ἀρσι]ν̣ό̣η̣ς Φιλαδέλφου̣ gap=unknown gap=unknown [μηνὸς] ... noun. sg. fem. gen BC03 -264 -264 Egypt, U17 - Kynopolites BGU 14 2380, 14 3987
1757683 Ἀρσινόης ... Ἀλε[ξ]άνδρου καὶ θεῶν Ἀδελφῶν καν[η]φόρου Ἀρσινόης Φιλαδέ[λ]φου Μ[ν]ησιστράτης τῆς Τεισάρχου ... noun. sg. fem. gen BC03 -264 -264 Egypt, U19 - Mouchinaryo [Kato] P. Hibeh 1 92, 5 2821
3146414 [Ἀρσινό]ης ... [τὸν] [ἐκ] [βασιλέως] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινό]ης θεῶν Ἀδελφῶν καὶ βασ̣ίλ[ισ]σαν ... noun. sg. fem. gen BC03 -264 -263 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 52 a, 1 2915
3146570 Ἀρσινόης ... [βασιλεύ]οντος Πτολεμαι* τοῦ Π[τ]ο̣λ̣ε̣μ̣α̣ί̣ου καὶ Ἀρσινόης θε̣ῶν [Ἀδελφῶν] [ἔ]τ̣ου̣[ς] δευτέ̣ρ̣ο̣υ ... noun. sg. fem. gen BC03 -264 -263 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 52 a, 16 2915
3146592 [Ἀ]ρ̣σινόης ... καὶ θεῶν Ε̣[ὐεργ]ετῶν, [κανηφόρου] [Ἀ]ρ̣σινόης Φι̣λαδέλφου Βερενίκης τῆς Καλλιάν[ακτος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -264 -263 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 52 a, 19 2915
3146670 Ἀρσινόης ... τὸν ἐγ* βασιλέως [Πτολεμ]α̣ί̣ου καὶ Ἀρσινόης θεῶ[ν] [Ἀδελ]φῶν̣ καὶ βασίλισσαν ... noun. sg. fem. gen BC03 -264 -263 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 52 a, 28 2915
3146763 [Ἀρσινόης] ... βασιλ̣[εύοντος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] ἔτο̣[υς] [δευτέρου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -264 -263 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 52 a, 39 2915
3146785 [Ἀρσινόης] ... [καὶ] [θεῶν] [Εὐεργετῶν] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] Βερε[νίκης] [τῆς] [Καλλιάνακτος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -264 -263 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 52 a, 41 2915
3146844 [Ἀρσινόης] ... [τὸν] ἐγ̣* [βασιλέως] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [καὶ] [βασίλισσαν] ... noun. sg. fem. gen BC03 -264 -263 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 52 a, 55 2915
1281954 Ἀρσινόην ... Διονυσίωι ὥστε Ἡροδότωι παρακομίσαι εἰς Ἀρσινόην ⟦ εἰς τιμὴν κριθῆς ... noun. sg. fem. acc BC03 -263 -229 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 4 59787, 77 1412
3935927 Ἀρσινόηι ... τὰς θυσίας τῆι Ἴσι καὶ Ἀρσινόηι Φιλαδέλφωι ὑπὲρ τοῦ βασι̣[λέως] ... noun. sg. fem. dat BC03 -263 -229 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) PSI 5 539, 3 2161
1757171 Ἀρσι-[νόης] ... [Ἀλεξάνδρου] [καὶ] [θεῶν] [Ἀδελ]φῶν κανηφόρου Ἀρσι[νόης] [Φιλαδέλφου] gap=8 [τῆς] [Πολεμοκρά]τους ... noun. sg. fem. gen BC03 -263 -263 Egypt, U20 - Phebichis P. Hibeh 1 88, 3-4 2819
1761731 Ἀρσινόης ... Ἀ̣[λεξάν]δρου καὶ θεῶν Ἀδελφῶν κανηφόρο[υ] Ἀρσινόης Φιλαδ[έλφο]υ̣ gap=1 [τ]ῆ̣ς̣ Πολεμοκρ̣[άτους] ... noun. sg. fem. gen BC03 -263 -263 Egypt, U20 - Phebichis P. Hibeh 2 209, 4 2833
2174320 Ἀρσινόης ... τοῦ ἱεροῦ [τοῦ] [γενη]σ̣ο̣μένου τοῦ Ἀρσινόης ἵνα ὧδε γιν̣[οίμην]. ... noun. sg. fem. gen BC03 -263 -229 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Lond. 7 2046, 2 1608
1751282 [Ἀρσινόης] ... Ἀλεξάνδρ[ου] [καὶ] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλα]δέλφου Φιλω[τέρας] [τῆς] gap=30 ... noun. sg. fem. gen BC03 -261 -260 Egypt, U22 - Aphroditopolis (Atfih) (?) P. Hibeh 1 134 descr., 00 2828
1756930 Ἀρσι-νόης ... Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν Ἀδελφῶν κα[ν]ηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Χα[ρέας] τῆς Ἀπίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -261 -261 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Hibeh 1 85, 5-6 2818
2635323 [Ἀρσινόης] ... [Ἀλεξάνδρου] [καὶ] [Θεῶν] [Ἀδελφῶν] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλα][δ]έ̣λ̣φου Φιλωτέρας τῆς Α̣ ... noun. sg. fem. gen BC03 -261 -260 Egypt, U15 - Alabastron Polis - Hebenou (Kom el-Ahmar) P. Oslo 2 16, 2 2894
3937326 [Ἀ]ρσινόηι ... παντοδαπά, κολοκυντας*. [ἐν] [Ἀ]ρσινόηι. (ἔτους) κϛ, ... noun. sg. fem. dat BC03 -260 -260 Egypt, L00 - Arsinoe Dionos PSI 6 553, 15 2173
1758051 Ἀρσινόης ... [Ἀλεξά]νδρου καὶ θεῶν Ἀδελφ[ῶ]ν κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλα[δέλφου] gap=22 [μηνὸς] [Δ]ύ̣στρου ... noun. sg. fem. gen BC03 -260 -259 Egypt, U20 - Phebichis P. Hibeh 1 96, 2 8060
1758221 Ἀρσι-[νόης] ... [Ἀλεξάνδρου] [καὶ] [θεῶν] [Ἀ]δελφῶν κανηφόρου Ἀρσι[νόης] [Φιλαδέλφου] gap=22 [μηνὸς] [Δύστρου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -260 -259 Egypt, U20 - Phebichis P. Hibeh 1 96, 18-19 8060
3142566 [Ἀρσι]νόης ... βασιλεύοντος Πτολεμαίου [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσι]νόης θεῶν Ἀδελφῶν (ἔτους) ιβ ... noun. sg. fem. gen BC03 -260 -249 Egypt, L00 - Alexandria P. Petrie Kleon 14, 13 7669
3142586 [Ἀρσινόης] ... καὶ θεῶν Εὐεργετῶν, καν[ηφόρου] [Ἀρσινόης] Φιλαδέλφου Στρατονίκης τῆς Καλλιάνακτος ... noun. sg. fem. gen BC03 -260 -249 Egypt, L00 - Alexandria P. Petrie Kleon 14, 15 7669
3142682 Ἀρσινόης ... [βασιλέα] Πτολεμαῖ[ον] [τὸν] [Πτ]ολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν [Ἀδελφῶν] [καὶ] [βασίλισσαν] ... noun. sg. fem. gen BC03 -260 -249 Egypt, L00 - Alexandria P. Petrie Kleon 14, 25 7669
3142788 [Ἀρσινόης] ... βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Π̣το̣λ[εμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] (ἔτους) ιβ ... noun. sg. fem. gen BC03 -260 -249 Egypt, L00 - Alexandria P. Petrie Kleon 14, 42 7669
3142807 Ἀρσι[νόης] ... [καὶ] θεῶν Εὐεργετῶν, κανηφόρου Ἀρσι[νόης] [Φιλαδέλφου] [Στρατονίκης] [τῆς] [Κα]λ̣λιάνακτος ... noun. sg. fem. gen BC03 -260 -249 Egypt, L00 - Alexandria P. Petrie Kleon 14, 44 7669
3143010 [Ἀρσινόης] ... βασιλεύοντος Πτολεμαίου [τ]οῦ Πτολεμαίου κ[αὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] Ἀδελφῶν (ἔτους) ιβ ... noun. sg. fem. gen BC03 -260 -249 Egypt, L00 - Alexandria P. Petrie Kleon 14, 69 7669
3143030 [Ἀρσινόης] ... καὶ θεῶν Εὐ[εργετῶν] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] Φιλαδέλφου Στρατονίκη[ς] [τῆς] [Καλλιάνακτος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -260 -249 Egypt, L00 - Alexandria P. Petrie Kleon 14, 71 7669
3143119 Ἀρσινόης ... [βασιλέα] [Πτολεμαῖον] τὸν Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελφῶν [καὶ] [βασίλισσαν] ... noun. sg. fem. gen BC03 -260 -249 Egypt, L00 - Alexandria P. Petrie Kleon 14, 82 7669
3143239 Ἀρσινόης ... βασιλεύοντος Πτολε̣[μαίου] [τ]οῦ Πτολεμαίου [κ]α̣ὶ̣ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελφῶν (ἔτους) ιβ ... noun. sg. fem. gen BC03 -260 -249 Egypt, L00 - Alexandria P. Petrie Kleon 14, 96 7669
3143259 Ἀρσινόης ... καὶ θε[ῶν] [Εὐερ]γετῶν, κανηφόρ[ου] Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Στρατονίκη[ς] [τῆς] [Κ]αλλιάνακτος ... noun. sg. fem. gen BC03 -260 -249 Egypt, L00 - Alexandria P. Petrie Kleon 14, 98 7669
3143355 Ἀρσινόης ... βασιλέα Πτολεμαῖον τὸν Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελφῶν καὶ βασί[λισσαν] ... noun. sg. fem. gen BC03 -260 -249 Egypt, L00 - Alexandria P. Petrie Kleon 14, 109 7669
3143445 Ἀρσινόης ... [β]ασιλεύοντος Πτολεμ[αίου] [τοῦ] [Πτολεμα]ίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν [Ἀ]δελφῶν (ἔτους) ιβ ... noun. sg. fem. gen BC03 -260 -249 Egypt, L00 - Alexandria P. Petrie Kleon 14, 123 7669
3143465 Ἀρσινόης ... καὶ θεῶν Εὐ[εργετῶν] [,] [κανηφόρο]υ Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Σ̣τ̣[ρ]α̣τονίκης τῆς Καλ[λιάνακτος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -260 -249 Egypt, L00 - Alexandria P. Petrie Kleon 14, 125 7669
3178881 Ἀρσινόης ... check Πηλουσίου Ἁράχθης χοβ check Ἀρσινόης χώ(ματος) Μανρῆς Φανήσιος ρξη ... noun. sg. fem. gen BC03 -260 -224 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie 3 66 b, 12 7515
4166297 Ἀρσινόης ... [Ἀλεξάνδρου] [καὶ] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [κανηφόρο]υ Ἀρσινόης Φιλαδέ[λφου] [Ἀρσινόης] [τῆς] [Ποσειδωνίου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -260 -259 Egypt, U20 - Tanchais (Tansa el-Malaq) SB 16 12387, 3 4113
4166299 [Ἀρσινόης] ... [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [κανηφόρο]υ Ἀρσινόης Φιλαδέ[λφου] [Ἀρσινόης] [τῆς] [Ποσειδωνίου] [μηνὸς] gap=810 ... noun. sg. fem. gen BC03 -260 -259 Egypt, U20 - Tanchais (Tansa el-Malaq) SB 16 12387, 3 4113
3176727 Ἀρ-σινόην ... Ἡρακλείδου μερίδος βασιλέα Πτολεμαῖον καὶ Ἀρσινόην Φιλάδελφον θεοὺς Ἀδελφοὺ\ς/ τοὺς ... noun. sg. fem. acc BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 56 b, 6-7 2918
1654485 Ἀρσιν[ό]ηι ... δέ τι ἀναγκαῖον ἦι ἐν Ἀρσιν[ό]ηι κατα̣μένε̣ι̣ν̣ ἑ[αυ]τ̣οῖς οἰκίδια ἀναπλασσέτω\σαν/ ... noun. sg. fem. dat BC03 -259 -259 Egypt, U02 - Apollonopolites P. Halle 1, 183 5876
3280308 [Ἀρσ]ινόηι ... διδόν[α]ι τ̣[ῶ]ν γενημ̣άτων \τὴν/ ἕκτην [Ἀρσ]ινόηι Φι̣λαδ[έλ]φωι εἰ̣ς̣ τ[ὰς] θυσίας̣ ... noun. sg. fem. dat BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 19 8859
248916 Ἀ̣ρσ̣ι̣ν̣ό̣η̣ς̣ ... Ἀλεξάνδρ[ου] καὶ θ̣ε̣[ῶν] [Ἀδελ]φῶν κανηφό̣ρ̣ο̣υ̣ Ἀ̣ρσ̣ι̣ν̣ό̣η̣ς̣ Φιλαδέλφου Ἀρσινόης τῆς Π̣[οσ]ε̣ι̣δωνίου̣ ... noun. sg. fem. gen BC03 -259 -259 Egypt, U19 - Oxyrynchites BGU 6 1226, 3 2660
248918 Ἀρσινόης ... θ̣ε̣[ῶν] [Ἀδελ]φῶν κανηφό̣ρ̣ο̣υ̣ Ἀ̣ρσ̣ι̣ν̣ό̣η̣ς̣ Φιλαδέλφου Ἀρσινόης τῆς Π̣[οσ]ε̣ι̣δωνίου̣ μηνὸς Χοιὰκ ... noun. sg. fem. gen BC03 -259 -259 Egypt, U19 - Oxyrynchites BGU 6 1226, 3 2660
249027 Ἀρσινόης ... Ἀλεξάνδ[ρο]υ καὶ θεῶν Ἀδελφῶν κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Μητάλα̣ς τῆς Ἀνδρωκάδους ... noun. sg. fem. gen BC03 -259 -259 Egypt, U19 - Oxyrynchites BGU 6 1227, 5 2661
1209698 Ἀρσινόης ... καὶ εἰκοστοῦ, gap=unknown κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου τῶν ὄντων ἐν ... noun. sg. fem. gen BC03 -259 -259 Jordan, Arabia - Birta P. Cairo Zen. 1 59003, 2 665
1209785 Ἀρσινόης ... καὶ θεῶν Ἀδελφῶν, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου [τῶν] [ὄντων] [ἐν] ... noun. sg. fem. gen BC03 -259 -259 Jordan, Arabia - Birta P. Cairo Zen. 1 59003, 12 665
1654457 Ἀρσινόης ... ἀποτρ[έ]χειν. μάλιστα δὲ π[ρονό]ησον Ἀρσινόης τῆς κατὰ Ἀ[π]όλλωνος πόλιν ... noun. sg. fem. gen BC03 -259 -259 Egypt, U02 - Apollonopolites P. Halle 1, 179 5876
3176704 Ἀρσ[ινόης] ... καὶ θεῶν Ἀδελφῶν, κανηφόρου Ἀρσ[ινόης] Φιλαδέλφου Ματέλας τῆ\ς/ Ἀναδροκάδου\ς/ ... noun. sg. fem. gen BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 56 b, 3 2918
249104 Ἀρσιν[όης] ... Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν Ἀδελφῶν κανηφόρου Ἀρσιν[όης] Φιλαδέλφου Νύμφης τῆς Παίονος ... noun. sg. fem. gen BC03 -258 -258 Egypt, U19 - Oxyrynchites BGU 6 1228, 3 2662
1757877 Ἀρσ[ινό]-[ης] ... Ἀλεξάνδ[ρου] [καὶ] [θεῶν] [Ἀ]δελφῶν κανηφ[ό]ρου Ἀρσ[ινό][ης] [Φιλαδέ]λφου Νύμφης τῆς Παίονος ... noun. sg. fem. gen BC03 -258 -257 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) P. Hibeh 1 94, 7-8 2822
1312463 Ἀρσινόην ... ὀ̣μνύω βασιλέα Πτολεμα̣ῖο̣ν [καὶ] gap=unknown Ἀρσινόην Φιλάδελφον \κ/@^inline^αὶ@⟦ται⟧ τὸν σὸν ... noun. sg. fem. acc BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Col. Zen. 1 18, 3 1738
2234016 Ἀρσινόην ... ὑπὸ τοῦ χειμῶνος κατηνέγχθησαν εἰς Ἀρσινόην gap=unknown [ἔρρωσο] [.] [(ἔτους)] ... noun. sg. fem. acc BC03 -257 -257 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Mich. Zen. 10, 5 1916
2234110 Ἀρσινόην ... πλοῖον παρέπλευσαν πρὸς ἡμᾶς εἰς Ἀρσινόην. τὸ δὲ ναῦλον ... noun. sg. fem. acc BC03 -257 -257 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Mich. Zen. 10, 13 1916
1218544 Ἀρσινόηι ... ἐλήφθη ἐν Ἀρσινόηι τῆι Δίωνος (ἔτους) κθ ... noun. sg. fem. dat BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 1 59079, 1 734
1218705 Ἀρσινόηι ... [,] [Δα]ισίου κα, ἐν Ἀρσινόηι. Ζήνωνι. ... noun. sg. fem. dat BC03 -257 -257 Egypt, L01 - Memphis (?) P. Cairo Zen. 1 59080, 12 735
1218768 Ἀρσινόηι ... , Δαισίου κα, ἐν Ἀρσινόηι. Ζήνωνι. ... noun. sg. fem. dat BC03 -257 -257 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 1 59081, 10 736
1218862 Ἀρσινόηι ... κθ Δαισίου κα, ἐν Ἀρσινόηι. Ζήνωνι. ... noun. sg. fem. dat BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 1 59082, 18 737
1218957 Ἀρσινόηι ... , Δαισίου κα, ἐν Ἀρσινόηι. Ζήνωνι. ... noun. sg. fem. dat BC03 -257 -257 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 1 59083, 8 738
1219052 Ἀρσινόηι ... , Δαισίου κα, ἐν Ἀρσινόηι. Ζήνων[ι]. ... noun. sg. fem. dat BC03 -257 -257 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 1 59084, 14 739
1284065 Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣όηι ... , Δαισίου κα, ἐν Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣όηι. ... noun. sg. fem. dat BC03 -257 -257 Egypt, U - Upper Egypt (?) P. Cairo Zen. 5 59811, 2 1435
1284100 Ἀρσινόηι ... , Δαισίου κα, ἐν Ἀρσινόηι. Ζήνωνι ... noun. sg. fem. dat BC03 -257 -257 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 5 59812, 3 1436
1312313 Ἀρσινόηι ... κθ Δαισίου κγ. ἐν Ἀρσινόηι. Ζήνωνι ... noun. sg. fem. dat BC03 -257 -257 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Col. Zen. 1 15, 13 1735
1312391 Ἀρσινόηι ... κθ Δαισίου κη. ἐν Ἀρσινόηι. Ζήνωνι ... noun. sg. fem. dat BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Col. Zen. 1 16, 23 1736
2163030 Ἀρσινόηι ... , Δαισίου κ, ἐν Ἀρσινόηι. ... noun. sg. fem. dat BC03 -257 -257 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Lond. 7 1951, 10 1514
2235353 Ἀρσινόηι ... , Δαισίου κη, ἐν Ἀρσινόηι τῆι Δίωνος. ... noun. sg. fem. dat BC03 -257 -257 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Mich. Zen. 21, 13 1923
2235554 Ἀρσινόηι ... , Π̣α̣νήμου α, ἐν Ἀρσινόηι. ... noun. sg. fem. dat BC03 -257 -257 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Mich. Zen. 23, 13 1925
2235598 Ἀρσινόηι ... Πανήμου, διοικητῆι. ἐν Ἀρσινόηι τῆι Δίωνος. ... noun. sg. fem. dat BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Mich. Zen. 24, 6 1926
3842492 Ἀρσινόηι ... κθ Δαισίου κα, ἐν Ἀρσινόηι. ... noun. sg. fem. dat BC03 -257 -257 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. L. Bat. 20 36, 9 1867
3915958 Ἄρσιν* ... , Δαισίου κα, ἐν Ἄρσιν* Ζήνωνι. ... noun. sg. fem. dat BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 326, 16 2023
3937611 Ἀρσινόη[ι] ... , Δαισίου κ̣γ̣, ἐν Ἀρσινόη[ι] ... noun. sg. fem. dat BC03 -257 -257 Egypt, L00 - Arsinoe Dionos PSI 6 558, 9 2175
41007 Ἀρσινόης ... [Ἀλεξάν][δρου] [καὶ] [θ]ε̣ῶν̣ [Ἀδ]ελφῶ̣ν κανηφόρου Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC03 -257 -256 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) BGU 10 1979, 3 2690
41027 [Ἀρσινόης] ... [Ἀλεξάνδρου] [καὶ] [θεῶ]ν̣ Ἀδελφῶν κανη[φόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Δημονίκη]ς τῆς Φίλωνος ... noun. sg. fem. gen BC03 -257 -256 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) BGU 10 1980, 4 2691
249275 Ἀρσινόης ... Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν Ἀδελφῶν κανηφ̣[όρου] Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Δημονί[κης] [τῆς] Φίλωνος ... noun. sg. fem. gen BC03 -257 -257 Egypt, U19 - Oxyrynchites BGU 6 1229, 14 2663
249379 Ἀρσινόης ... Ἀλε[ξάν]δρου καὶ θεῶν Ἀδελφῶν κανηφ̣ό̣ρ̣[ου] Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Δημων[ίκης] τῆς Φίλωνος ... noun. sg. fem. gen BC03 -257 -256 Egypt, U19 - Oxyrynchites BGU 6 1230, 5 2664
1214399 Ἀρσινόης ... ο̣ὐ̣δ̣ʼ αὐτοί, ἀλλὰ ἐξ Ἀρσινόης τῆς νήσου μεταπεμπόμεθα, ... noun. sg. fem. gen BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 1 59033, 5 693
1757971 Ἀρσινόης ... Ἀ̣λ̣ε̣ξ̣ά̣ν̣δ[ρο]υ κ[αὶ] θεῶν Ἀδελφῶν κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλ[α]δέλφ[ο]υ Δημονίκης τῆς Φίλωνος ... noun. sg. fem. gen BC03 -257 -257 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Hibeh 1 95, 3 2823
3424275 [Ἀρσινόης] ... [καὶ] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλα][δέλφου] [Δημονίκης] [τῆς] [Φίλωνος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -257 -257 Egypt, U19 - Mermertha P. Sorb. 1 17, 3 3132
3424408 [Ἀρσινόης] ... καὶ θεῶν Ἀδελφῶν, κανηφόρου [Ἀρσινόης] [φ]ι[λαδ]έλφου Δημοδίκης* τῆς Φίλωνος ... noun. sg. fem. gen BC03 -257 -257 Egypt, U19 - Mermertha P. Sorb. 1 17, 4 3132
1221842 [Ἀρσινόην] ... \,/ ⟦Ἑλληνομεμφίτης⟧ β̣α̣σιλέα Πτ̣ο̣λεμαῖον [καὶ] [Ἀρσινόην] Φιλάδελφον θεοὺς Ἀδελφοὺς καὶ ... noun. sg. fem. acc BC03 -256 -256 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 1 59133, 8 782
1221802 Ἀρσινόης ... [καὶ] θεῶν Ἀδελφῶν, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέ[λφου] [Δημονίκης] τῆς Φίλωνος ... noun. sg. fem. gen BC03 -256 -256 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 1 59133, 3 782
1783356 Ἀρσινόης ... καὶ θεῶν Ἀδελφῶν, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου gap=unknown [τῆς] gap=unknown ... noun. sg. fem. gen BC03 -256 -256 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Iand. Zen. 1, 2 4205
3933286 Ἀρσινόης ... καὶ θεῶν ἀδελφῶν, κανηφόρου Ἀρσινόης [Φιλ]αδέλφου τῆς οὔσης, ... noun. sg. fem. gen BC03 -256 -256 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) PSI 5 509, 3 2132
1226847 [Ἀρσινόης] ... καὶ θεῶν Ἀ[δελφῶν], [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Βερενίκης] [τῆς] [Νικάνορο]ς ... noun. sg. fem. gen BC03 -255 -255 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Cairo Zen. 2 59182, 2 828
1227065 Ἀρσινόη[ς] ... [καὶ] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [,] [κανηφ]ό̣ρου Ἀρσινόη[ς] Φ̣ι̣λ̣α̣δ̣έ̣λφ[ου] Βερενίκης τῆ[ς] Ν̣ικάνορος ... noun. sg. fem. gen BC03 -255 -255 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Cairo Zen. 2 59182, 14 828
1784330 [Ἀρσινόης] ... [καὶ] [θεῶν] [Ἀδε]λ̣φῶν, κανηφόρου [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Βερενίκης] [τῆς] [Νικάνορος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -255 -255 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Iand. Zen. 2, 26 819
3141307 [Ἀρσινόης] ... β̣[ασιλεύοντος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] θε̣[ῶν] [Ἀδελφῶν] [(ἔτους)] [ι ... noun. sg. fem. gen BC03 -255 -255 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie Kleon 21, 21 7634
3141330 [Ἀρσινόης] ... [καὶ] [θεῶν] [Εὐεργετῶν] [,] κ[ανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Μενεκρατείας] [τῆς] [Φιλάμ]μ̣[ονος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -255 -255 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie Kleon 21, 24 7634
4196587 [Ἀρσινόης] ... [καὶ] [Θεῶν] [Ἀδελφῶν] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Πρ]επ[ούσ]ης τῆς Δ[ημητρίου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -255 -255 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) SB 16 12812, 3 4173
3147972 Ἀρσινόηι ... Πύθωνος τραπεζίτ[ου] ἀπὸ τῆς ἐν Ἀρσινόηι τραπέζης ὥστ̣ε Ἀπολλώ[νιος] [ἔχ]ε̣ι̣ν̣ ... noun. sg. fem. dat BC03 -253 -253 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 2 26 (8), 8 7625
1753024 [Ἀρ]σινόην ... ὀμνύω δὲ βασιλέα Πτολεμαῖον καὶ [Ἀρ]σινόην Φ[ιλ]άδελφον θ[ε]οὺς Ἀδελφοὺς καὶ ... noun. sg. fem. acc BC03 -252 -251 Egypt P. Hibeh 1 38, 12 8189
3918181 Ἀρσινόηι ... τὸν προσοφειλόμενόν σοι σῖτον ἐν Ἀρσινόηι. γίνωσκε οὖν ἐσόμενά ... noun. sg. fem. dat BC03 -252 -252 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 360, 9 2047
1231708 [Ἀρσινόης] ... [καὶ] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Δημητρίας] τ̣ῆς Διονυσίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -252 -252 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 2 59248, 2 893
1758421 Ἀρσινόης ... Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν [Ἀδελ]φῶν κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλ[φο]υ Ἀρσινόης τῆς Νικολάου ... noun. sg. fem. gen BC03 -252 -252 Egypt, U20 - Koites (?) P. Hibeh 1 98, 9 2825
1758423 Ἀρσινόης ... θεῶν [Ἀδελ]φῶν κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλ[φο]υ Ἀρσινόης τῆς Νικολάου μηνὸς Μεσορὴ ... noun. sg. fem. gen BC03 -252 -252 Egypt, U20 - Koites (?) P. Hibeh 1 98, 10 2825
2165560 [Ἀρσινόης] ... καὶ θεῶν Ἀδελφῶ̣ν, κ̣[ανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Ἀρσινό]η̣ς τῆς Νικολάου ... noun. sg. fem. gen BC03 -252 -252 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Lond. 7 1986, 2 1548
2165562 [Ἀρσινό]η̣ς ... Ἀδελφῶ̣ν, κ̣[ανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Ἀρσινό]η̣ς τῆς Νικολάου, μηνὸς ... noun. sg. fem. gen BC03 -252 -252 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Lond. 7 1986, 3 1548
2165588 Ἀρσ̣ι̣νόης ... Βά[ρκης] gap=16 οἱ δύ̣ο ἀγυιᾶς Ἀρσ̣ι̣νόης Βασιλείας Ἐ̣χ̣εδ[ήμωι] gap=21 ⟦ ... noun. sg. fem. gen BC03 -252 -252 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Lond. 7 1986, 5 1548
2165597 Ἀρσινόης̣ ... ⟦ ⟦ἐπὶ⟧ ⟦συ̣ν̣ταγμ⟧ συνταγμα(τάρχηι) ἀγυιᾶς Ἀρσινόης̣. gap=unknown [ἀργυρίου] [δραχμὰς] ... noun. sg. fem. gen BC03 -252 -252 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Lond. 7 1986, 6 1548
2165680 [Ἀρσ]ι̣ν̣όης ... Ῥωμ̣αῖος τῶν Αὐτομέδοντος δ̣ι̣ [ἀγυιᾶς] [Ἀρσ]ι̣ν̣όης @^inline^Ἐλεήμονος@⟦ελεημος⟧, Καλλίμαχος Πτολεμαιεὺς ... noun. sg. fem. gen BC03 -252 -252 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Lond. 7 1986, 13 1548
2165690 Ἀρσινόης ... ἀπὸ Βάρκ[ης] gap=8 [τ]α̣κ̣τόμισθος ἀγυιᾶς Ἀρσινόης Βασιλείας, Ἀγήσανδρος Ἡ̣ρ̣α̣ ... noun. sg. fem. gen BC03 -252 -252 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Lond. 7 1986, 14 1548
2165698 Ἀρσινόης ... Ἀγήσανδρος Ἡ̣ρ̣α̣ gap=7 [συν]τ̣α̣γ̣μα(τάρχης) ἀγυιᾶς Ἀρσινόης Τελείας, Ἀντίγονος Διονυσίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -252 -252 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Lond. 7 1986, 15 1548
2165728 Ἀρσινόης ... τ̣[ῶν] gap=unknown gap=5 [τακτ]όμισθος ἀγυιᾶς Ἀρσινόης Βασιλείας. gap=4 Ἀν̣τ̣ι̣γ̣[όν]ο̣υ̣ ... noun. sg. fem. gen BC03 -252 -252 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Lond. 7 1986, 18 1548
1314702 Ἀρσινόηι ... ἀράκου ἀρ(τάβας) ρλε (ὧν) ἐν Ἀρσινόηι οε ἐν Τρικωμίαι κ ... noun. sg. fem. dat BC03 -251 -250 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Col. Zen. 1 51, 5 1767
1236964 Ἀρσινόης ... ψ Παῦνι Πτολεμαίω̣ι̣ τῶι ἐξ Ἀρσινόης ἀντὶ μήκωνος ρκζ κρ(ιθῆς) ... noun. sg. fem. gen BC03 -251 -251 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 2 59293 Ro, 4 937
1314765 Ἀρσινόης ... τῶν οε ἀρ(ταβῶν) τῶν ἐξ Ἀρσινόης. γέγραφα οὖν σοι ... noun. sg. fem. gen BC03 -251 -250 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Col. Zen. 1 51, 21 1767
3918299 Ἀρσινόης ... τὸν βασιλέως δαίμονα καὶ τὸν Ἀρσινόης ἧ μὴν κατὰ \τοῦ/ ... noun. sg. fem. gen BC03 -251 -251 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 361, 7 2048
3933937 Ἀρσινόης ... Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν ἀδελφῶν κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἀρσινοίης τῆς Νικολάου ... noun. sg. fem. gen BC03 -251 -251 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) PSI 5 515, 5 2137
3934015 Ἀρσι-νόης ... Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν̣ ἀδελφῶν κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἀρσινόη[ς] τῆς Νικ[ολά]ου ... noun. sg. fem. gen BC03 -251 -251 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) PSI 5 515, 25-26 2137
3934017 Ἀρσινό-η[ς] ... θεῶν̣ ἀδελφῶν κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἀρσινόη[ς] τῆς Νικ[ολά]ου μηνὸς Παχὼνς ... noun. sg. fem. gen BC03 -251 -251 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) PSI 5 515, 26-27 2137
1234485 [Ἀρ]σινόην ... Πτολεμαίου καὶ Βερενίκης [Σωτήρων] [καὶ] [Ἀρ]σινόην Φιλάδελφον θεοὺς Ἀδελφοὺς καὶ ... noun. sg. fem. acc BC03 -250 -250 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 2 59289, 5 933
1234571 [Ἀρσινόην] ... Πτολεμαίου καὶ Βερενίκης Σω[τήρων] [καὶ] [Ἀρσινόην] [Φιλάδελ]φ̣ον θεοὺς Ἀδελφοὺς καὶ ... noun. sg. fem. acc BC03 -250 -250 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 2 59289, 16 933
1785234 Ἀρσινόην ... τ̣ῆ̣[ς] [ἐπι]γονῆς βασιλέα Πτολ[ε][μαῖον] καὶ Ἀρσινόην Φιλάδε[λ]φ̣[ον] \[κ]αὶ/ τοὺς τούτων ... noun. sg. fem. acc BC03 -250 -250 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Iand. Zen. 49, 6 110101
4012911 Ἀρσινόην ... ἐλείαν ἀγαγεῖν vac=unknown gap=unknown εἰς Ἀρσινόην gap=unknown γῆς ἀνειλη τὸν ... noun. sg. fem. acc BC03 -250 -200 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 4369 b, 9 7138
4013195 Ἀρσινόη[ν] ... [τὴν] κνηκοφόρον gap=unknown τὴν περὶ Ἀρσινόη[ν] \[κα]ὶ/ \ἐὰν/ μὴ gap=unknown ... noun. sg. fem. acc BC03 -250 -200 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 4369 b, 54 7138
1855505 Ἀρσινόηι ... Θεσμοφόρο̣υ̣ τιμὴν ὄνου κη ἐν Ἀρσινόηι τοῦ τεθέντος ἱματίου ἐνέχυρον ... noun. sg. fem. dat BC03 -250 -211 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Köln Gr. 8 346, 22 41540
4013122 Ἀρσινόηι ... [διαγεγραμ]μένην γῆν εἰς κνῆκον ἐν Ἀρσινόηι καὶ ἐ[ν] [Εὐημερίαι?] καὶ ... noun. sg. fem. dat BC03 -250 -200 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 4369 b, 44 7138
1234465 [Ἀ]ρσινόης ... καὶ θεῶν Ἀδελφῶν, [κανηφόρου] [Ἀ]ρσινόης Φιλαδέλφου Βιλιστίχης τῆς Φίλωνος ... noun. sg. fem. gen BC03 -250 -250 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 2 59289, 3 933
1234551 [Ἀρσινόης] ... καὶ θεῶν [Ἀδελφῶν] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] Φιλαδέλφου <Βιλιστίχης> <τῆς> <Φίλωνος> ... noun. sg. fem. gen BC03 -250 -250 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 2 59289, 14 933
1314925 Ἀρσινόης ... καὶ θεῶν ἀδελφῶν, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Πρεπούσης τῆς Δημητρίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -250 -250 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Col. Zen. 1 54, 2 1770
1370406 [Ἀρσινό]ης ... Ἀλεξάνδρου καὶ [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [κανηφόρου] [Ἀρσινό]ης Φιλαδέλφου Ἐχει̣τί̣μ̣η̣ς̣ τῆς Μεν[νέου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -250 -249 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cornell 2, 3 2302
1370526 [Ἀρσινόης] ... [Ἀλεξάνδρου] [καὶ] [θε]ῶν Ἀδελφῶν κανηφ[όρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Ἐχειτίμης] τῆς Μεννέου ... noun. sg. fem. gen BC03 -250 -249 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cornell 2, 19 2302
1712559 Ἀρσινόης ... gap=unknown τὸν gap=unknown gap=unknown ἱερέως Ἀρσινόης κα̣ὶ Διὸς Κα̣σ̣ίου. ... noun. sg. fem. gen BC03 -250 -200 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Heid. Gr. 6 378, 4 3075
3139232 Ἀρσινόης ... τριακοστοῦ ἐφʼ ἱ[ερέως] gap=unknown [κανηφόρου] Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἐχετίμης τῆς Μεννέου ... noun. sg. fem. gen BC03 -250 -249 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 1 22 (1), 2 2897
3172397 [Ἀρσινόης] ... καὶ θεῶν [Ἀδελφῶν] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [τῆς] [οὔσης] [μηνὸ]ς ... noun. sg. fem. gen BC03 -250 -250 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie Kleon 90, 2 7656
3358764 \Ἀρσινόης/ ... κεραμίοις πβ ἐν οἷ[ς] μετρηταὶ \Ἀρσινόης/ \(ἑξάχοοι)/ οη (γίνονται) Ἀττικοὶ ... noun. sg. fem. gen BC03 -250 -250 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Ryl. Gr. 4 564, 16 2420
1266833 Ἀρσινόην ... , μηθ̣ε̣ν̣ὶ̣ ἐπιτρέπειν ἀποβιάζεσθαι τὴν Ἀρσινόην. δέ[ομαι] [οὖν] [σου] ... noun. sg. fem. acc BC03 -248 -239 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 4 59620, 23 1252
1266806 Ἀρσινόηι ... παραλογισθεὶς Ἀγήνωρ καὶ α̣ τῆι Ἀρσινόηι φάσει γράφει Κλειτορίωι ἀνακα̣λ̣ε̣σ̣ά̣μ̣ενόμ* ... noun. sg. fem. dat BC03 -248 -239 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 4 59620, 20 1252
1266695 Ἀρσινόη[ς] ... , φθαρεὶς Ε̣ὔ̣τ̣υ̣χος ὑπὸ τῆς Ἀρσινόη[ς] διὰ τὸ καὶ ἔμπροσθεν ... noun. sg. fem. gen BC03 -248 -239 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 4 59620, 8 1252
1266751 \Ἀρσινόης/ ... ἐμ* Μέμφει Σαραπιείωι σιτοδοτούμενος ὑπ\ὸ/ \Ἀρσινόης/ \,/ αυτῆς* ⟦Ἀρσινόη⟧ ⟦τε⟧ ... noun. sg. fem. gen BC03 -248 -239 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 4 59620, 14 1252
1266853 Ἀρσινόης ... ⟦τε⟧ ⟦Εὔτυ[χος]⟧ [φθαρ]εὶς ὑπὸ τῆς Ἀρσινόης ἀνακεχώρηκεν ἵνα μὴ ἐνδείξητ̣α̣ι ... noun. sg. fem. gen BC03 -248 -239 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 4 59620, 25 1252
3176310 [Ἀρσι]νόης ... καὶ θεῶν [Ἀδελφῶν] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσι]νόης Φιλαδέλφου Μεγίστης [τῆς] [Φίλωνος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -248 -248 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Petrie 3 54 a (1), 4 2916
1266911 \Ἀρσινόη/ ... ἐὰμ* gap=4 [μὴ] [ἐ]νδείξ̣ηται \ἡ/ \Ἀρσινόη/ ὡς ἔστιν αὑτῆς ἡ ... noun. sg. fem. nom BC03 -248 -239 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 4 59620, 32 1252
1266946 Ἀρσινόη ... δικαίου τύχω. εὐτύχει. Ἀρσινόη. ... noun. sg. fem. nom BC03 -248 -239 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 4 59620, 36 1252
1266971 Ἀρσινόη ... ἐπʼ Ἀγήνορος τοῦ σ[τ]ρατηγοῦ καὶ Ἀρσινόη ο̣ὔ̣[τε] τοὺς̣ ε̣ gap=unknown ... noun. sg. fem. nom BC03 -248 -239 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 4 59621, 3 1253
3453494 Ἀρσινόην ... καὶ βασιλίσσης Βερενίκης Σωτήρων καὶ Ἀρσινόην Φιλάδελφο̣ν̣ θ̣ε̣οὺς Ἀδελφοὺς καὶ ... noun. sg. fem. acc BC03 -247 -247 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Sorb. 3 80, 7 3147
1243671 [Ἀρσινόης] ... [καὶ] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [τῆς] [δεῖνα] [τῆ]ς ... noun. sg. fem. gen BC03 -247 -247 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Cairo Zen. 3 59340, 2 983
1243937 [Ἀρσινό]ης ... καὶ θεῶν Ἀδελφῶν, κανηφόρο[υ] [Ἀρσινό]ης Φιλαδέλφου [τῆς] [δεῖνα] [τῆς] ... noun. sg. fem. gen BC03 -247 -247 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Cairo Zen. 3 59340, 23 983
3180645 Ἀρσινόης ... κδ κζ \ἐν/ \Πολυδευκέαι/ ὑπὲρ Ἀρσινόης τῆς ἐπὶ τοῦ ζεύγματος ... noun. sg. fem. gen BC03 -247 -231 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 78, 5 7534
3180748 Ἀρ[σ]ινόης ... ιβ´ κζ ἐν Πολυδευκείαι ὑπὲρ Ἀρ[σ]ινόης τῆς ἐπὶ τοῦ ζεύγματος ... noun. sg. fem. gen BC03 -247 -231 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 79 a + P. Petrie 3 79 c, 6 7535
3934369 Ἀρσινόης ... καὶ θεῶν ἀδελφῶν, κανηφόρ[ου] Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Μεγίστης τῆς Φίλωνος ... noun. sg. fem. gen BC03 -247 -247 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 5 521, 5 2143
36727 [Ἀρσινόης] ... [βασ]ιλεύοντος Πτ[ολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶ]ν Ἀδελ̣φ̣[ῶν] gap=unknown [γρα]μματ ... noun. sg. fem. gen BC03 -246 -221 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 10 1929, 1 4987
1670632 Ἀ̣ρ̣σ̣ινόης ... [βασιλ]εύοντος Πτολεμαίου [τοῦ] [Πτολεμαίου] κα̣ὶ̣ Ἀ̣ρ̣σ̣ινόης θεῶν Ἀδελ[φῶν] [(ἔτους)] [α ... noun. sg. fem. gen BC03 -246 -246 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Hamb. 2 171, 2 4325
1670693 Ἀρσινόης ... [βασι]λεύοντος Πτ[ολεμαίου] [τοῦ] [Πτο]λεμαίου καὶ Ἀρσινόης Θεῶν Ἀ̣[δε]λφῶν (ἔτους) α ... noun. sg. fem. gen BC03 -246 -246 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Hamb. 2 171, 10 4325
2241083 Ἀρσινόης ... . Διοκλῆς τις τῶν ἐξ Ἀρσινόης κληρούχων ὢν ἡμῖν ἐν ... noun. sg. fem. gen BC03 -246 -245 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Mich. Zen. 82, 2 1981
3173267 Ἀρσινόης ... βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελφῶν ἔτους β ... noun. sg. fem. gen BC03 -246 -245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie Kleon 91, 16 2914
3173283 Ἀρσινόης ... καὶ θεῶν Ἀδελφῶν, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδ[έλφου] Πτολεμαίδος τῆς Θυίωνος ... noun. sg. fem. gen BC03 -246 -245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie Kleon 91, 18 2914
3173895 Ἀρσινόη[ς] ... βασιλ[εύ]οντος Πτολεμαίου [τοῦ] [Π]τολ[εμα]ίου καὶ Ἀρσινόη[ς] [θε]ῶν Ἀ[δελφ]ῶν ἔτους β ... noun. sg. fem. gen BC03 -246 -245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie Kleon 91, 2 2914
3173911 [Ἀρσινόης] ... καὶ θεῶν Ἀδε[λφῶ]ν, κ[ανηφόρου] [Ἀρσινόης] Φιλαδέλ[φου] Πτολε[μαίδος] [τῆς] [Θυ]ίωνος ... noun. sg. fem. gen BC03 -246 -245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie Kleon 91, 4 2914
3174201 Ἀρσινόης ... [βασιλεύο]ντος Πτολεμαίου <τοῦ> <Πτολεμαίου> καὶ Ἀρσινόης [θε]ῶν [Ἀδελφῶν] [(ἔτους)] [β ... noun. sg. fem. gen BC03 -246 -245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie Kleon 91, 11 2914
3174217 Ἀρσινόης ... καὶ θεῶν Ἀδελφῶν, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλα[δέλφο]υ Πτολεμαίδος τῆς Θυίων[ος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -246 -245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie Kleon 91, 13 2914
3174677 Ἀρσινόης ... βασιλεύοντος Πτολ[εμα]ίου τοῦ Πτολε[μαίου] καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδ[ε]λφῶν ἔτου[ς] [β ... noun. sg. fem. gen BC03 -246 -245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie Kleon 91, 2 2914
3174693 Ἀρσινόης ... καὶ θεῶν Ἀδελφῶν, κανηφ[όρου] Ἀρσινόης Φιλαδέλ[φου] Πτολεμαίδος τ[ῆς] Θυίωνος ... noun. sg. fem. gen BC03 -246 -245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie Kleon 91, 5 2914
3174728 Ἀ[ρ]σινόης ... [βασι]λεύοντος Πτολεμαί[ου] [τ]οῦ Πτολεμαίου [κα]ὶ Ἀ[ρ]σινόης θεῶν Ἀδελ[φῶν] [ἔτου]ς β ... noun. sg. fem. gen BC03 -246 -245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie Kleon 91, 2 2914
3174744 Ἀρσινόης ... καὶ θεῶν Ἀ[δελ]φῶ[ν] [,] [καν]ηφόρου Ἀρσινόης [Φιλ]άδελφου Πτολεμαίδος [τῆς] [Θυίω]νος ... noun. sg. fem. gen BC03 -246 -245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie Kleon 91, 4 2914
3515204 [Ἀ]ρ̣σ̣ινόη[ς] ... [Πτολεμαίου] [καὶ] [Βερε]ν̣ίκης Σω[τη]ρ[ῶν] [καὶ] [Ἀ]ρ̣σ̣ινόη[ς] [καὶ] [θεοὺς] [Ἀδ]ελφο̣ὺ̣[ς] [καὶ] ... noun. sg. fem. gen BC03 -246 -221 Egypt, U20 - Herakleopolites ZPE 204 (2017), p. 170-174, 3 3955
3834721 Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣[ό]η̣ς̣ ... [ἱερεὺς] [ἐν] gap=6 Ἄμμωνος καὶ̣ Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣[ό]η̣ς̣, Θεῶ[ν] [Ἀδελφ]ῶν καὶ ... noun. sg. fem. gen BC03 -246 -221 Egypt P. Yale 1 46, 2 5538
3920815 [Ἀρσινόης] ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [ἀ]δελφῶν ἔτους δευτέρο[υ] ... noun. sg. fem. gen BC03 -246 -245 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) PSI 4 385, 1 2069
3920831 Ἀρσινόης ... [Ἀλεξά]νδρου καὶ θ̣εῶν ἀδελφῶν κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλ[αδέλφου] [Πτολεμαίδος] [τῆς] [Θυίωνος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -246 -245 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) PSI 4 385, 2 2069
41037 [Ἀρσινόης] ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [Ἀ]δ̣ελφ[ῶν] [ἔτους] [τρίτου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -245 -244 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) BGU 10 1981, 1 2692
41052 [Ἀρσινόης] ... [Ἀλεξάν]δρου καὶ θεῶ̣[ν] [Ἀδελφῶν] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Ἀρσινόης] [τῆς] Πολεμοκράτου[ς] ... noun. sg. fem. gen BC03 -245 -244 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) BGU 10 1981, 3 2692
41054 [Ἀρσινόης] ... θεῶ̣[ν] [Ἀδελφῶν] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Ἀρσινόης] [τῆς] Πολεμοκράτου[ς] [μη][νὸς] gap=unknown ... noun. sg. fem. gen BC03 -245 -244 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) BGU 10 1981, 3 2692
1321701 Ἀρσινόης ... βασιλεύ̣οντος Π̣τ̣ολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν ἀδελφῶν ἔτους τ[ρίτου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -245 -243 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Col. Zen. 2 85, 1 1798
1321718 Ἀρσινόης ... [καὶ] θεῶν ἀδελφῶν, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἀρσινόης τῆς Πολεμ[ο]κράτους ... noun. sg. fem. gen BC03 -245 -243 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Col. Zen. 2 85, 2 1798
1321720 Ἀρσινόης ... ἀδελφῶν, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἀρσινόης τῆς Πολεμ[ο]κράτους, μ[ηνὸς] ... noun. sg. fem. gen BC03 -245 -243 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Col. Zen. 2 85, 2 1798
1751376 [Ἀρσινόης] ... [βασιλεύοντος] [Πτολε]μαίου τοῦ Πτολεμαί[ου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [ἔτους] τρίτου ... noun. sg. fem. gen BC03 -245 -245 Egypt P. Hibeh 1 145 descr., 1 2829
1751391 Ἀρ[σινόης] ... [Ἀλεξάνδρου] [καὶ] [θεῶ?]ν Ἀδελφῶν κανηφόρου Ἀρ[σινόης] [Φιλαδέλφου] [Ἀρσινόης?] τῆς Πολεμοκράτου* ... noun. sg. fem. gen BC03 -245 -245 Egypt P. Hibeh 1 145 descr., 1 2829
1751393 [Ἀρσινόης?] ... [θεῶ?]ν Ἀδελφῶν κανηφόρου Ἀρ[σινόης] [Φιλαδέλφου] [Ἀρσινόης?] τῆς Πολεμοκράτου* μην[ὸ]ς Ἀρ̣[τεμισίου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -245 -245 Egypt P. Hibeh 1 145 descr., 1 2829
2239734 Ἀρσινόης ... βα̣σ̣ι̣λ̣ε̣ύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀ̣δ̣ε̣λ̣φῶν ἔτους τρίτου ... noun. sg. fem. gen BC03 -245 -245 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Mich. Zen. 66, 1 1966
2239751 Ἀρσινόης ... κ̣α̣ὶ θ̣ε̣ῶ̣ν Ἀδελφῶν, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἀρσινόης τῆς Πολεμ̣ο̣κ̣ρ̣ά̣τ̣ο̣υ̣ς̣ ... noun. sg. fem. gen BC03 -245 -245 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Mich. Zen. 66, 3 1966
2239753 Ἀρσινόης ... Ἀδελφῶν, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἀρσινόης τῆς Πολεμ̣ο̣κ̣ρ̣ά̣τ̣ο̣υ̣ς̣, μηνὸς ... noun. sg. fem. gen BC03 -245 -245 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Mich. Zen. 66, 3 1966
2239883 [Ἀρσι]-[νόης] ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμ]αίου τοῦ Π̣τ̣ο̣λ̣ε̣μ̣α̣ί̣ο̣υ̣ κ̣α̣ὶ̣ [Ἀρσι][νόης] [θεῶν] [Ἀδελ]φ̣ῶ̣ν̣ ἔ̣τ̣ο̣υς τρίτου ... noun. sg. fem. gen BC03 -245 -245 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Mich. Zen. 66, 19-20 1966
2239900 Ἀρσινόης ... καὶ θεῶν Ἀδελφῶν, κανηφόρο̣υ̣ Ἀρσινόης Φιλ̣α̣δέλφου Ἀρσινόης̣ τ̣ῆ̣ς̣ Π̣ολεμ̣ο̣κράτους ... noun. sg. fem. gen BC03 -245 -245 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Mich. Zen. 66, 22 1966
2239902 Ἀρσινόης̣ ... Ἀδελφῶν, κανηφόρο̣υ̣ Ἀρσινόης Φιλ̣α̣δέλφου Ἀρσινόης̣ τ̣ῆ̣ς̣ Π̣ολεμ̣ο̣κράτους, μ̣η̣ν̣ὸ̣ς̣ ... noun. sg. fem. gen BC03 -245 -245 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Mich. Zen. 66, 22 1966
1757652 [Ἀρσινό]-[ης] ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαίο]υ τοῦ Πτολ[εμαίου] [καὶ] [Ἀρσινό][ης] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [ἔτους] [τ?]έταρτου ... noun. sg. fem. gen BC03 -244 -243 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) (?) P. Hibeh 1 91, 18-19 7822
3293878 [Ἀρσινόης] ... βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμ[αίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [(ἔτους)] [τετάρ]του ... noun. sg. fem. gen BC03 -244 -244 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Ross. Georg. 2 1 + SB 12 11058 + P. Ross. Georg. 2 2, 1 2931
3293896 Ἀρσινόης ... [Ἀλεξάνδρου] [καὶ] [θεῶν] [Ἀδελ]φῶν κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδ[έλφου] [Ἀρσινόης] [τῆς] [Πολεμοκράτους] ... noun. sg. fem. gen BC03 -244 -244 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Ross. Georg. 2 1 + SB 12 11058 + P. Ross. Georg. 2 2, 3 2931
3293898 [Ἀρσινόης] ... [θεῶν] [Ἀδελ]φῶν κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδ[έλφου] [Ἀρσινόης] [τῆς] [Πολεμοκράτους] gap=unknown gap=unknown_lines ... noun. sg. fem. gen BC03 -244 -244 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Ross. Georg. 2 1 + SB 12 11058 + P. Ross. Georg. 2 2, 3 2931
3471333 Ἀρσ[ινόης] ... β̣α̣σιλεύοντος Πτολεμαίου τ[οῦ] [Πτολεμαίου] [κ]α̣ὶ̣ Ἀρσ[ινόης] θ̣ε̣ῶ̣ν Ἀδελφ[ῶ]ν ἔτους τετάρτου ... noun. sg. fem. gen BC03 -244 -243 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Strasb. Gr. 2 92, 1 3919
3471353 [Ἀ]ρσιν̣ό̣η̣ς̣ ... καὶ θεῶν Ἀδελφῶν, καν̣η̣[φό]ρου̣ [Ἀ]ρσιν̣ό̣η̣ς̣ Φιλ̣α̣δέ̣λ̣φ̣ο̣υ̣ τῆς οὔση[ς] ἐν ... noun. sg. fem. gen BC03 -244 -243 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Strasb. Gr. 2 92, 2 3919
4093697 Ἀρσινόη[ς] ... βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόη[ς] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [ἔτους] [τετάρτου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -244 -244 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 12 11059, 1 4390
4093719 Ἀ̣ρ̣[σινόης] ... [καὶ] [θεῶν] [Ἀδελ][φῶν] [,] [κανηφόρου] Ἀ̣ρ̣[σινόης] Φιλαδέλφου Ἀρσινόης τῆς Πολεμοκράτους ... noun. sg. fem. gen BC03 -244 -244 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 12 11059, 2 4390
4093721 Ἀρσινόης ... [Ἀδελ][φῶν] [,] [κανηφόρου] Ἀ̣ρ̣[σινόης] Φιλαδέλφου Ἀρσινόης τῆς Πολεμοκράτους μηνὸς Ἀρτε[μισίου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -244 -244 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 12 11059, 3 4390
1751723 Ἀρσινόης ... βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελφῶν (ἔτους) ε ... noun. sg. fem. gen BC03 -243 -243 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Hibeh 1 171 descr., 1 2831
1751741 Ἀρσινόη[ς] ... Ἀδελφῶν καὶ θεῶν Εὐεργετῶν κανηφόρου Ἀρσινόη[ς] [Φιλαδέλφ]ου Ἰαμν̣έας τῆς Ὑπο̣ ... noun. sg. fem. gen BC03 -243 -243 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Hibeh 1 171 descr., 1 2831
3921600 [Ἀρσινόης] ... βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίο[υ] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [ἀδελφῶν] [(ἔτους)] [ε ... noun. sg. fem. gen BC03 -243 -243 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) PSI 4 389, 1 2073
3921618 [Ἀρσινόης] ... ἀδελφῶν καὶ θεῶν εὐεργετῶν κ[ανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Ἰαμ]ν̣είας τῆς Ὑπερβασσαντ ... noun. sg. fem. gen BC03 -243 -243 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) PSI 4 389, 2 2073
4199910 Ἀρσινόης ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμα]ί̣ου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θ[εῶ]ν̣ Ἀδελφ̣[ῶ]ν̣ [(ἔτους)] [δ ... noun. sg. fem. gen BC03 -243 -243 Egypt SB 16 12858, 1 4178
4199928 [Ἀρσ]ι̣νόης ... Ἀδελφῶν τὸ β̣ (ἔτος) [κανηφόρου] [Ἀρσ]ι̣νόης Φιλαδέλφου Ἀρσιν[ό]ης τῆς Πολεμοκράτου ... noun. sg. fem. gen BC03 -243 -243 Egypt SB 16 12858, 3 4178
4199930 Ἀρσιν[ό]ης ... β̣ (ἔτος) [κανηφόρου] [Ἀρσ]ι̣νόης Φιλαδέλφου Ἀρσιν[ό]ης τῆς Πολεμοκράτου Περιτίου ιζ ... noun. sg. fem. gen BC03 -243 -243 Egypt SB 16 12858, 3 4178
2172471 [Ἀρσινόης] ... βασιλεύοντος Πτο̣[λ]εμαίου τοῦ Π̣τολεμ[αίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] θεῶν ἀδελφῶν (ἔτους) ϛ ... noun. sg. fem. gen BC03 -242 -242 Egypt, L01 - Memphis P. Lond. 7 2015, 1 1577
2172490 Ἀρσινόης ... καὶ θεῶν εὐεργε[τῶν] [,] [κανη]φόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Σιμαρ̣ί̣ο̣υ̣ τῆς Ἰσοκράτους ... noun. sg. fem. gen BC03 -242 -242 Egypt, L01 - Memphis P. Lond. 7 2015, 4 1577
3155164 [Ἀρσινόης] ... [β]ασιλεύοντ[ος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [ἀδελφῶν] [ἐφʼ] [ἱερέως] ... noun. sg. fem. gen BC03 -241 -241 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 2 44, 1 2902
36106 Ἀρσινόης ... [βα]σιλεύοντος Πτολ̣ε̣μ̣α̣[ίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] κ̣α̣ὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελφῶν (ἔτος) ζ̣ ... noun. sg. fem. gen BC03 -240 -240 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) BGU 10 1920, 2 4979
1764312 [Ἀρσινόης] ... [βα]σιλεύον[τος] [Πτολεμαίο]υ̣ τοῦ Πτολ[εμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [ἔτους] [ὀγ]δ̣όου ... noun. sg. fem. gen BC03 -240 -240 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Hibeh 2 261 descr., 1 2834
1764330 Ἀρσινόης ... [Ἀδελφῶν] [καὶ] [θεῶν] [Εὐεργετῶν] κ̣[α]νηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδ̣έ̣λ̣φ̣ο̣υ̣ Ἀ̣ρ̣χ̣ε̣σ̣τ̣ρ̣άτης τ̣ῆ̣ς̣ [Κτησικλέους] ... noun. sg. fem. gen BC03 -240 -240 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Hibeh 2 261 descr., 3 2834
1764357 [Ἀρ]σινόης ... βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολε[μαίου] [καὶ] [Ἀρ]σινόης θ̣ε̣ῶν Ἀδ[ελφῶν] [ἔτους] [ὀγδόου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -240 -240 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Hibeh 2 262 descr., 1 2835
1764375 [Ἀρσινόης] ... Ἀ̣[δε]λ̣φ̣[ῶν] κ̣[α]ὶ θεῶν Εὐεργετ[ῶν] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Ἀρχ]εστράτης τῆς Κτησικλέους ... noun. sg. fem. gen BC03 -240 -240 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Hibeh 2 262 descr., 2 2835
3145864 Ἀρσινόης ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαίου] [τ]οῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν [Ἀδελφῶν] [ἔτους] [τρίτου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -240 -240 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 26, 2 7404
3145886 [Ἀρσινόης] ... καὶ θεῶν [Εὐε]ρ̣γετῶν, [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] Βερενίκης τῆς Πτολεμ̣[αίο]υ̣ ... noun. sg. fem. gen BC03 -240 -240 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 26, 5 7404
3145985 [Ἀρσινόης] ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [ἔτους] [τρίτου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -240 -240 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 26, 13 7404
3146007 Ἀρσινόης ... [καὶ] [θεῶν] [Εὐεργετῶν] [,] [κανηφόρου] Ἀρσινόης Φιλ̣[αδέλφου] [Βερενίκης] [τῆς] [Πτολεμαίου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -240 -240 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 26, 16 7404
3146096 [Ἀρσινόης] ... [τὸν] [ἐκ] [βασιλέως] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] Ἀδελφῶν κα[ὶ] [βασίλισσαν] ... noun. sg. fem. gen BC03 -240 -240 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 26, 30 7404
3517171 Ἀρσινόης ... [βασι]λεύοντος Πτολε̣μ̣[α]ίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης Θεῶν Ἀδελφ[ῶ]ν. (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen BC03 -240 -240 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) P. Strasb. Gr. 7 661, 2 3959
4103197 Ἀρσινόης ... βασιλεύοντ[ος] [Πτολεμ]αίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θε[ῶν] [Ἀδελφῶν] (ἔτους) η ... noun. sg. fem. gen BC03 -239 -239 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) SB 14 11376, 2 4236
4103216 [Ἀρσιν]όης ... καὶ θεῶν Εὐεργετ[ῶν] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσιν]όης Φιλαδέλφου Ἀρχεστράτ[ης] [τῆς] [Κτησικλέους] ... noun. sg. fem. gen BC03 -239 -239 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) SB 14 11376, 4 4236
4428180 Ἀρσινό[ηι] ... , πέπτωκεν εἰς κιβ̣ω̣τ̣ὸ̣ν̣ ἐν Ἀρσινό[ηι] [τ]ῆ̣ς Θεμίστου μερίδος διὰ ... noun. sg. fem. dat BC03 -238 -238 Egypt, 00b - Arsinoe epi tou zeugmatos P. Lille Dem. 1 21, 2 2858
3139893 [Ἀρσινόης] ... βασιλε̣ύ̣οντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ [Ἀρσινόης] θεῶν Ἀ̣δελφῶν (ἔτους) ι ... noun. sg. fem. gen BC03 -238 -237 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie(2) 1 11, 2 47302
3139916 Ἀρσινόης̣ ... καὶ θεῶν Εὐ[εργετῶν] [,] κανη[φό]ρου Ἀρσινόης̣ Φιλαδέλφου Μενεκράτειας τ[ῆς] [Φιλάμ]μονος ... noun. sg. fem. gen BC03 -238 -237 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie(2) 1 11, 5 47302
3141971 Ἀρσινόη[ς] ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαί]ου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόη[ς] [θε][ῶν] [Ἀδελφῶν] [(ἔτους)] [ι ... noun. sg. fem. gen BC03 -238 -237 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie(2) 1 14, 1 47305
3141991 [Ἀρσινόης] ... καὶ θεῶν Εὐεργετῶν, κανηφόρου [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Μεν]εκρατεία[ς] [τῆς] Φιλάμμονος ... noun. sg. fem. gen BC03 -238 -237 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie(2) 1 14, 4 47305
3142114 Ἀρσινόης ... Πτολεμαῖον [τὸν] [ἐκ] [Πτολεμα]ίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελφῶν καὶ βασίλισσαν ... noun. sg. fem. gen BC03 -238 -237 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie(2) 1 14, 18 47305
3153759 Ἀρσινόης ... [βασιλεύοντ]ος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελ[φῶν] [(ἔτους)] [ι ... noun. sg. fem. gen BC03 -238 -237 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie(2) 1 3, 9 47300
3153782 Ἀρσινόης ... [κ]αὶ θεῶν Εὐεργετῶν, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Μενε[κρατείας] [τῆς] Φι̣λ̣άμμονος ... noun. sg. fem. gen BC03 -238 -237 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie(2) 1 3, 11 47300
3153932 [Ἀρσι]νόης ... τὸν [ἐκ] [βασιλέως] [Πτολε][μαίου] [καὶ] [Ἀρσι]νόης θεῶν Ἀδελφῶν καὶ βασίλι̣σ̣[σαν] ... noun. sg. fem. gen BC03 -238 -237 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie(2) 1 3, 25 47300
3154032 Ἀρσινόης ... [βασιλεύον]τος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελ[φῶν] [(ἔτους)] [ι ... noun. sg. fem. gen BC03 -238 -237 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie(2) 1 3, 39 47300
3154055 Ἀρσινόης ... [καὶ] [θεῶν] Ε̣ὐεργετῶν, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Μενεκρατείας [τῆς] [Φιλάμ]μ̣ονος ... noun. sg. fem. gen BC03 -238 -237 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie(2) 1 3, 41 47300
3154160 Ἀρσινόη[ς] ... τὸν ἐγ* β̣α̣σ̣ι̣λέως Πτο[λ]εμαίου καὶ Ἀρσινόη[ς] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [καὶ] [βασίλισσαν] ... noun. sg. fem. gen BC03 -238 -237 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie(2) 1 3, 50 47300
3154270 Ἀ̣[ρσινόης] ... βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀ̣[ρσινόης] [θεῶν] Ἀ̣[δ]ε̣λφῶν (ἔτους) ι ... noun. sg. fem. gen BC03 -238 -237 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie(2) 1 3, 65 47300
3154293 [Ἀρσινόης] ... καὶ θεῶν Εὐεργετῶν, κανηφόρου [Ἀρσινόης] [Φιλα]δέλφου Μενεκρατείας τῆς Φιλάμμονος ... noun. sg. fem. gen BC03 -238 -237 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie(2) 1 3, 67 47300
3154431 Ἀρσινό[ης] ... [τὸ]ν ἐγ* βασ̣[ιλ]έω[ς] Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινό[ης] [θεῶν] [Ἀδελ]φῶ[ν] [καὶ] [βασίλισσ]αν ... noun. sg. fem. gen BC03 -238 -237 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie(2) 1 3, 83 47300
3156857 [Ἀρσινόης] ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [Ἀδελ][φῶν] [(ἔτους)] [ι ... noun. sg. fem. gen BC03 -238 -237 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie(2) 1 4, 1 47304
3156880 [Ἀρσινόης] ... [καὶ] [θ]εῶν Εὐεργετῶν, [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλ][φου] [Μενεκρατείας] [τῆς] \Φιλάμμονος/ ... noun. sg. fem. gen BC03 -238 -237 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie(2) 1 4, 1 47304
3157197 Ἀ[ρσινόης] ... gap=unknown [ἐν] Ῥ̣α̣κώτι ἐν ἀγυιᾶι Ἀ[ρσινόης] gap=unknown gap=unknown καταβαλ̣ὼν τ ... noun. sg. fem. gen BC03 -238 -237 Egypt, 00c - K[ ] P. Petrie(2) 1 6, 9 47301
3157329 Ἀρσ̣ι̣ν̣όη[ς] ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαίου] [το]ῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσ̣ι̣ν̣όη[ς] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [(ἔτους)] [ι ... noun. sg. fem. gen BC03 -238 -237 Egypt, 00c - K[ ] P. Petrie(2) 1 6, 28 47301
3157351 Ἀρσινόης ... [τὸ] [β [(ἔτος)], κανηφόρ[ο]υ̣ Ἀρσινόης Φ[ιλ]α̣δ̣[έλφου] [Μενε]κρατεί[ας] [τῆς] Φ̣[ι]λάμμονος ... noun. sg. fem. gen BC03 -238 -237 Egypt, 00c - K[ ] P. Petrie(2) 1 6, 30 47301
3157507 [Ἀρσινόης] ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] (ἔτους?) ι ... noun. sg. fem. gen BC03 -238 -237 Egypt, 00c - K[ ] P. Petrie(2) 1 6, 48 47301
3157525 [Ἀρσινόης] ... [Ἀδελφῶν] [καὶ] [θεῶν] [Εὐεργετῶ]ν̣ κανηφόρου [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Μενεκρατείας] [τῆς] [Φιλάμμονος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -238 -237 Egypt, 00c - K[ ] P. Petrie(2) 1 6, 50 47301
3157648 [Ἀρσινόης] ... τὸν ἐγ* βασιλέως [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [Ἀ]δελφῶ̣[ν] [καὶ] [βασίλισσ]α̣ν ... noun. sg. fem. gen BC03 -238 -237 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie(2) 1 7, 13 47307
3158049 [Ἀρσινόης] ... [βασιλεύοντος] Πτολεμαίου τοῦ Π[τολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [(ἔτους)] [ι ... noun. sg. fem. gen BC03 -238 -237 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie(2) 1 9, 8 47306
3158072 [Ἀρσινόης] ... τὸ β (ἔτος), κα[νηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Μενε][κρατείας] [τῆς] Φιλάμμονος ... noun. sg. fem. gen BC03 -238 -237 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie(2) 1 9, 10 47306
1603167 Ἀρσινόης ... βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης Θεῶν Ἀδελφῶν (ἔτους) ι ... noun. sg. fem. gen BC03 -237 -237 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Genova 3 114, 1 4196
4282206 Ἀρσινόης ... [βα]σιλεύοντος Πτολεμαίου [το]ῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης [θε]ῶν Ἀδελφῶν (ἔτους) ι ... noun. sg. fem. gen BC03 -237 -237 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) SB 20 14429, 2 2512
41069 [Ἀρ]-[σινόης] ... [βασιλεύοντος] [Πτ]ολ[εμαίο]υ̣ τοῦ Π̣[τολεμαίου] [καὶ] [Ἀρ][σινόης] [θεῶ]ν Ἀδ[ελφῶ]ν [ἔτο]υ̣ς δωδεκά[του] ... noun. sg. fem. gen BC03 -236 -235 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) BGU 10 1982, 1-2 2693
41087 [Ἀρσινόη]ς̣ ... [Ἀδελφῶν] [καὶ] [θεῶν] [Εὐεργετῶν] κανη[φόρου] [Ἀρσινόη]ς̣ Φιλαδέ̣[λφου] [Στρατονί][κης] [τῆς] [Καλλιάνακτος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -236 -235 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) BGU 10 1982, 4 2693
3144331 [Ἀρσινόης] ... [βασιλεύοντος] Πτολεμαίου τοῦ Πτολ[εμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [(ἔτους)] [ιβ ... noun. sg. fem. gen BC03 -236 -235 Egypt, 00c - Theogonis P. Petrie(2) 1 18, 3 47310
3144351 Ἀρσινόης ... [καὶ] [θεῶν] [Εὐεργετῶν] [,] [καν]ηφόρο[υ] Ἀρσινόης Φιλα[δέλφου] [Στρατονίκης] [τῆς] [Καλλι][άνακτος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -236 -235 Egypt, 00c - Theogonis P. Petrie(2) 1 18, 5 47310
3177114 Ἀρσινόης ... β[ασ]ι[λ]εύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμ[αίου] καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελφῶν (ἔτους) ια ... noun. sg. fem. gen BC03 -236 -236 Egypt, 00b - Autodike P. Petrie 3 58 c, 2 2900
3177139 [Ἀ]ρσινόης ... καὶ θεῶν Ε[ὐερ]γετῶν, κ[ανη]φ[ό]ρου [Ἀ]ρσινόης Φιλαδέλφ[ου] [Ἀσ]π̣α̣σίας τ[ῆς] Ἀθηνίω[νο]ς ... noun. sg. fem. gen BC03 -236 -236 Egypt, 00b - Autodike P. Petrie 3 58 c, 5 2900
3177214 Ἀρσινόης ... βασιλεύοντος Πτολεμαίου [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] Ἀρσινόης Θεῶν Ἀδελφῶν [(ἔτους)] [ια ... noun. sg. fem. gen BC03 -236 -236 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 58 d, 6 2919
3177239 Ἀρσινόη[ς] ... καὶ Θεῶν Εὐ[εργετῶν] [,] [κανηφόρου] Ἀρσινόη[ς] [Φι]λαδέλφου gap=unknown ... noun. sg. fem. gen BC03 -236 -236 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 58 d, 9 2919
3666165 Ἀρσινόης ... βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελφῶν (ἔτους?) ἑ̣ν̣δ̣ε̣κάτου ... noun. sg. fem. gen BC03 -236 -236 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Tebt. 3 846, 2 5417
3690627 Ἀρσ[ινό]ης ... βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσ[ινό]ης θεῶν Ἀδελφῶν (ἔτους) ιβ ... noun. sg. fem. gen BC03 -236 -236 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 3 969 descr., 14 2948
3690646 Ἀρσινόης ... καὶ [θεῶν] [Ε]ὐεργετῶν, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου [Στρατον]ίκης τῆς Καλλιόνακτος* ... noun. sg. fem. gen BC03 -236 -236 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 3 969 descr., 16 2948
4286114 Ἀρσ̣ινό̣ηι ... (4) (ἡμιωβέλιον) [ἐπὶ] [τ]ὴν ἐν Ἀρσ̣ινό̣ηι gap=3 gap=unknown ἕως̣ ϛ̣ ... noun. sg. fem. dat BC03 -235 -235 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 20 14527, 8 44467
3146335 [Ἀρσινόης] ... [τὸν] [ἐκ] [βασιλέως] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [Ἀ]δελφῶν καὶ [βασίλισσαν] ... noun. sg. fem. gen BC03 -235 -225 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie(2) 1 23, 5 47326
3176501 Ἀρσινόης ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] Ἀρσινόης θ[ε][ῶν] [Ἀδελφῶν] [ἔτους] [τρίτου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -235 -234 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie 3 55 a, 1 2917
3176522 [Ἀρσινόης] ... καὶ θεῶν Ε[ὐ][εργετῶν] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Βερενί]κης τῆς [Πτολεμαίου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -235 -234 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie 3 55 a, 4 2917
3179830 Ἀρσινόης ... β[α]σιλεύοντος Πτολεμαίου [τοῦ] Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελφῶν ἔτους ιβ ... noun. sg. fem. gen BC03 -235 -235 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 75, 2 7531
444514 Ἀρσινόης ... τῶν (πενταρούρων) οἶνον ἄ̣δ̣ο̣λ̣ο̣ν̣ μ̣έ̣τ̣ρ̣ο̣ις Ἀρσινόης π̣ρ̣οσμετρῶν ἑκάστωι χοὶ κ(οτύλας) ... noun. sg. fem. gen BC03 -231 -206 Egypt, 00c - Theogonis CPR 18 5, 9 7791
1049848 [Ἀρσινόης] ... Βασιλεύον̣τ̣ο̣ς̣ Π̣τολ̣εμαίου τοῦ Πτολεμαίου κ̣[αὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [ἀδελ]φ̣[ῶ]ν ἔτους ἑπτὰ ... noun. sg. fem. gen BC03 -231 -230 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Bodl. 1 58 l. 14-15, 15 41507
3139095 [Ἀρσινόης] ... βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [Θεῶν] [Ἀδελ]φῶν (ἔτους) ιζ ... noun. sg. fem. gen BC03 -231 -230 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie 3 p. 14 + P. Petrie 1 16 (2), 1 7633
4224145 Ἀρσινόης ... [βα]σιλεύντος̣ Π̣τολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδεφῶν̣* [ἔ]τους ἑκκαιδ[ε]κάτου ... noun. sg. fem. gen BC03 -231 -231 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) SB 18 13255, 12 2540
4224163 Ἀρσινόης̣ ... Ἀ̣δελφῶ̣ν καὶ θεῶν Εὐεργετ[ῶν] κανηφόρου Ἀρσινόης̣ [Φι][λ]α̣δέλφου Σατ̣ύ̣ρας̣ τῆς Ἀρτε̣μ̣ιδώρου ... noun. sg. fem. gen BC03 -231 -231 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) SB 18 13255, 14 2540
1855216 [Ἀρσινόης] ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶ]ν Ἀδελφῶν (ἔτους) ιη ... noun. sg. fem. gen BC03 -230 -229 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Köln Gr. 8 345, 1 41539
1855225 Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣νόης ... ιη ἐφʼ ἱερέως gap=unknown κανηφόρου Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣νόης Φιλαδελ[φου] [Σωτείρας] [τῆς] [Ἐπιμένους] ... noun. sg. fem. gen BC03 -230 -229 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Köln Gr. 8 345, 2 41539
3177251 Ἀρσινόης ... εἰς ὃ ἐνεγύ(ησε) [Με]νέλαον Ὥρου Ἀρσινόης ε gap=5 Πάσιτος ε ... noun. sg. fem. gen BC03 -230 -220 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 58 e, 3 4435
3177545 Ἀρσινόης ... εἰς ὃ ἐνεγύ(ησε) Μ̣ε̣ν̣έ̣λ̣α̣ο̣ν̣ Ὥρου Ἀρσινόης κ λ Πετεσοῦχος Ψεναμούνιος ... noun. sg. fem. gen BC03 -230 -220 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 58 e, 13 4435
4282247 Ἀρσινόης ... βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελφῶν (ἔτους) ιζ ... noun. sg. fem. gen BC03 -230 -230 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) Enchoria 16 (1988), p. 14 no. 3, 3 2472
1380340 Ἂρσ̣ι̣νό̣η̣ ... gap=6 (γίνονται) β (ὧν) [α] Ἂρσ̣ι̣νό̣η̣ Ἀπολλωνίου (γίνεται) θη(λυκὸν) α ... noun. sg. fem. nom BC03 -230 -230 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Count. 47, 303 44402
1602717 Ἀρσινόην ... Πέρσης τῆ̣ς̣ ἐπιγονῆς [κ]ατοικοῦντες κώμην Ἀρσινόην τὴν κατʼ Ἀμμωνιάδα τοῦ ... noun. sg. fem. acc BC03 -229 -228 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Genova 3 108, 3a 5601
1379191 Ἀρσινόης ... ϛ κο̣σκι(νευταὶ) δ (ὧν) β Ἀρσινόης ιϛ (ὧν) ι π̣αστο(φόροι) ... noun. sg. fem. gen BC03 -229 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Count. 2 + P. Count. 3 + P. L. Bat. 34 23, 45 44106
1379201 Ἀρσινόης ... θ καμηλῖται β ἀρ(σενικὸν) α Ἀρσινόης ι (ὧν) γ Ἑρμοῦ ... noun. sg. fem. gen BC03 -229 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Count. 2 + P. Count. 3 + P. L. Bat. 34 23, 49 44106
1379343 Ἀρσινόης ... β ε (γίνεται) [ια] gap=unknown_lines Ἀρσινόης ιϛ (ὧν) θ ⟦διδάσκαλοι⟧ ... noun. sg. fem. gen BC03 -229 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Count. 2 + P. Count. 3 + P. L. Bat. 34 23, 85 44106
1379483 Ἀρσιν(όης) ... gap=unknown_lines gap=unknown_lines κβ gap=1 gap=unknown Ἀρσιν(όης) gap=1 gap=unknown Ἑρμοῦ πό(λεως) ... noun. sg. fem. gen BC03 -229 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Count. 2 + P. Count. 3 + P. L. Bat. 34 23, 130 44106
1578107 Ἀρσι̣ν̣ό̣η̣ς ... βα̣σ̣ι̣λ̣ε̣ύ̣ο̣ντος Π̣τ̣ολεμ̣α̣ίου τοῦ Πτολεμαίου κ̣αὶ Ἀρσι̣ν̣ό̣η̣ς θεῶν Ἀδελφῶν ἔτο̣υ̣ς̣ ι̣η̣ ... noun. sg. fem. gen BC03 -229 -229 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Fuad Univ. App. I no. 3, 1 7212
1627448 Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣νόης ... βασιλ[εύοντος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμ]α̣ί̣ο̣υ̣ κ̣α̣ὶ̣ Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣νόης θ̣[εῶ]ν Ἀδελφῶν ἔτους gap=1 ... noun. sg. fem. gen BC03 -229 -229 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Fuad Univ. App. I no. 3, 1 7212
3143742 Ἀρσινόης ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτο]λεμ[αί]ου καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελφῶν [(ἔτους)] [ιβ ... noun. sg. fem. gen BC03 -229 -228 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie 2 17 (2), 16 7396
3143762 [Ἀρσι]νόης ... [καὶ] [θεῶν] [Εὐεργετῶν] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσι]νόης Φιλαδέλφου Στρατονίκης [τῆς] [Καλλιάνακτος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -229 -228 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie 2 17 (2), 18 7396
3143847 Ἀρσινόης ... [Πτολεμαῖον] [τὸν] [ἐκ] [Π]τολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶ[ν] [Ἀδελφ]ῶν κα[ὶ] [βασίλισσαν] ... noun. sg. fem. gen BC03 -229 -228 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie 2 17 (2), 27 7396
3143943 Ἀρσινόης ... [βασιλεύοντος] [Π]τ̣ο̣λεμαίου τοῦ Πτολ[ε]μ̣[α]ίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελφῶν (ἔτους) ιβ ... noun. sg. fem. gen BC03 -229 -228 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie 2 17 (2), 42 7396
3143963 Ἀρσινόης ... καὶ θεῶν [Εὐεργε]τῶν, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Στρατονίκης τῆς Καλλιάνακτος ... noun. sg. fem. gen BC03 -229 -228 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie 2 17 (2), 44 7396
3846708 Ἀρσινόης ... Ἀντήνωρ (ἑκατοντάρουρος) ιβ Ἐτέαρχος ι Ἀρσινόης Μενεσθεύς ιγ (διώβολον) Ἡγήμων ... noun. sg. fem. gen BC03 -229 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 20 Suppl. E, 34 2494
3165948 Ἀρ[σινόης] ... βασιλ[εύοντος] Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρ[σινόης] [θεῶ]ν Ἀδελφῶν ἔτους κ ... noun. sg. fem. gen BC03 -228 -227 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie 3 124 a-b, 2 7592
4434030 Ἀρσινόηι ... παραδεδώ̣καμεν Μαρρεῖ Π̣ετέτριος τῶι ἐν Ἀρσινόηι δεσμοφύλακ[ι] ὡς̣ καταστῆσαι εἰς ... noun. sg. fem. dat BC03 -227 -227 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 3 7202, 35 4403
171750 [Ἀρσινόης] ... [βασιλεύοντ]ος Πτ[ολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [Ἀδελφ]ῶν (ἔτους) β ... noun. sg. fem. gen BC03 -227 -227 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 1004, 1 5551
171766 [Ἀρσ]ινόης ... Ἀ[δελφῶν] [καὶ] [θεῶν] [Εὐεργετῶν] [κανηφόρου] [Ἀρσ]ινόης Φιλαδέλφου gap=1 [μηνὸς] [Μακεδόνων] ... noun. sg. fem. gen BC03 -227 -227 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 1004, 4 5551
389441 Ἀρσινόης ... βασιλεύοντος Πτολεμαί[ο]υ [τοῦ] [Πτολεμαίου] καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελφῶν (ἔτους) κ ... noun. sg. fem. gen BC03 -227 -227 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Chrest. Wilck. 410, 2 8347
1575731 Ἀρσινόης ... καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελφῶν (ἔτους) κα ... noun. sg. fem. gen BC03 -227 -226 Egypt P. Fuad Univ. 1, 2 2795
1575749 Ἀ̣ρ̣σινόης ... Ἀδελφῶν καὶ θεῶν Εὐεργετῶν κανηφόρου Ἀ̣ρ̣σινόης Φ̣ι̣λαδέλφου Βερενίκης τῆς Σω̣σι̣πόλιος ... noun. sg. fem. gen BC03 -227 -226 Egypt P. Fuad Univ. 1, 5 2795
3168414 [Ἀρσινόης] ... βασιλεύοντος Πτολεμαίου [τοῦ] [Π]το[λεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [(ἔτους)] [κα ... noun. sg. fem. gen BC03 -227 -227 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie 3 21 a, 1 2912
3168433 Ἀρσινόης ... [καὶ] [θεῶν] [Εὐεργετῶν] [,] [κανηφόρου] Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Βερε[ν]ί[κης] [τῆς] [Σωσιπόλιος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -227 -227 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie 3 21 a, 2 2912
3168479 [Ἀρσινόης] ... βασιλεύοντ[ος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] θεῶν Ἀδελ[φῶν] [(ἔτους)] [κα ... noun. sg. fem. gen BC03 -227 -227 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie 3 21 a, 5 2912
3168498 [Ἀρσινόης] ... [καὶ] [θεῶν] Εὐεργετῶν, κ[ανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] Βερενίκης [τῆς] [Σωσιπόλ]ιος ... noun. sg. fem. gen BC03 -227 -227 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie 3 21 a, 6 2912
3168843 [Ἀρσινόη]ς ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόη]ς θεῶν Ἀδελφῶν (ἔτους) κα ... noun. sg. fem. gen BC03 -227 -227 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie 3 21 d, 1 2990
3168862 [Ἀρσινόης] ... [καὶ] [θεῶν] [Εὐεργετῶν] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Βερενίκης] [τῆς] [Σωσιπόλιος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -227 -227 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie 3 21 d, 1 2990
3168971 Ἀρσινόης ... βασιλεύοντος Πτολεμ[α]ίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν [Ἀδελφῶν] [(ἔτους)] [κα ... noun. sg. fem. gen BC03 -227 -227 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie 3 21 d, 7 2990
3168990 [Ἀρσινόης] ... καὶ θεῶν Ε[ὐ]εργετῶν, καν[ηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φι]λαδέ[λφου] Βερενίκης τῆς Σωσιπόλιος ... noun. sg. fem. gen BC03 -227 -227 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie 3 21 d, 8 2990
3169100 [Ἀρσινόης] ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [(ἔτους)] κα ... noun. sg. fem. gen BC03 -227 -226 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie 3 21 e, 1 2991
3169119 Ἀρσινόης ... [καὶ] [θεῶν] [Εὐεργετῶν] [,] [κανηφόρ]ου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου [Βερενίκης] τῆς Σωσι[πόλιος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -227 -226 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie 3 21 e, 2 2991
4302895 Ἀρσινόης ... κα Χοιὰχ κ. ζυτη[ρᾶ]ς Ἀρσινόης Αὖγχις μονῆς (τάλαντα) γ ... noun. sg. fem. gen BC03 - BC02 -227 -184 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 20 14955, 5 8112
4433827 Ἀρσινόης ... τ̣ὴ̣ν ζυτ̣ηρὰν̣ gap=3 ιδ (ἔτους) Ἀρσινόης οδ̣ gap=1 [,] [ιε ... noun. sg. fem. gen BC03 -227 -227 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 3 7202, 3 4403
4433943 Ἀρσινόης ... φυ(λακιτῶν), Μαρρέους τοῦ ἐξ Ἀρσινόης [δεσ]μοφύ(λακος) ἀνήγαγεν ἐφʼ ἡμᾶς ... noun. sg. fem. gen BC03 -227 -227 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 3 7202, 17 4403
4434046 Ἀρ[σινόης] ... Φανῆτος τὸν ἐγλαβόντα τ̣ὴ̣ν̣ ζυτηρὰν Ἀρ[σινόης]. gap=unknown ἐγ* Βερενικίδος ... noun. sg. fem. gen BC03 -227 -227 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 3 7202, 37 4403
4449851 [Ἀρσινόης] ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [Θεῶν] [Ἀδελφῶν] [,] [ἔτους] ... noun. sg. fem. gen BC03 -227 -227 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) SB 5 7631, 1 5702
4449873 [Ἀρσινόης] ... [καὶ] [Θεῶν] [Εὐερ]γ̣ε̣τ̣ῶν, κανηφόρου [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] gap=unknown [Ἀρκεσιλάου] [,] ... noun. sg. fem. gen BC03 -227 -227 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) SB 5 7631, 3 5702
4449990 [Ἀρσινόης] ... βασ̣[ι]λ̣εύοντος Πτολεμα[ίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [Θεῶν] [Ἀδελφῶν], ἔτους ... noun. sg. fem. gen BC03 -227 -227 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) SB 5 7631, 24 5702
4450011 [Ἀρσινόης] ... καὶ Θ̣[εῶ]ν Εὐερ̣γετῶν, [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] gap=unknown [Ἀρκε]σιλάου̣, ... noun. sg. fem. gen BC03 -227 -227 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) SB 5 7631, 26 5702
1603322 Ἀρσινόης ... βασιλευόντος Πτολεμαίου τ̣οῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης [Θεῶ]ν̣ Ἀδελφῶν (ἔτους) κα ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -226 Egypt, 00c - Polemonos Meris P. Genova 3 115, 2 5603
1627292 Ἀ̣ρ̣σινόης ... [βασιλ]εύοντος Πτολε[μαίου] [τοῦ] [Πτο]λεμαίου κα̣ὶ̣ Ἀ̣ρ̣σινόης, [θε]ῶν Ἀδελφῶν, ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -226 Egypt, U20 - Thmoineptei (?) SB 3 6277 + SB 3 6301, 1 7241
1627314 [Ἀρσινόης] ... καὶ̣ θ̣ε̣ῶ̣ν̣ Εὐεργετῶν, κανη[φό]ρου [Ἀρσινόης] [Φι]λαδέλφου Βερενίκης τῆς Σωσιπ̣όλ[ιος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -226 Egypt, U20 - Thmoineptei (?) SB 3 6277 + SB 3 6301, 4 7241
1627395 [Ἀρσι]νόης ... [βα]σιλεύοντος Πτολεμαί̣ο̣[υ] [τοῦ] Πτολεμαίου καὶ [Ἀρσι]νόης, θεῶν Ἀδελφ[ῶ]ν, ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -226 Egypt, U20 - Thmoineptei (?) SB 3 6277 + SB 3 6301, 16 7241
1627417 [Ἀρσι]νόης ... καὶ [θεῶν] [Εὐεργετῶ]ν̣, [κανηφόρου] [Ἀρσι]νόης Φιλαδέλφου [Βερενίκης] [τῆς] [Σωσιπόλιος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -226 Egypt, U20 - Thmoineptei (?) SB 3 6277 + SB 3 6301, 18 7241
1653121 Ἀρσιν[ό]ης ... καὶ θεῶν Εὐερ[γετῶ]ν, κανηφόρου Ἀρσιν[ό]ης Φιλαδέλφου τῆς οὔσης [ἐν] ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -226 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Gurob 2, 3 5865
1653384 Ἀρσινόης ... [καὶ] [θεῶν] [Εὐεργετῶν] [,] [κανηφό]ρου Ἀρσινόης Φιλα[δ]έλφου Β[ερ]ενίκης τῆ[ς] [Σωσιπόλιος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -226 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Gurob 2, 30 5865
3146871 Ἀρσινόης ... βασιλεύον[τος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] Ἀρσινόης Θεῶ[ν] [Ἀδελφῶν] [(ἔτους)] gap=2 ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -226 Egypt, 00a - Ptolemais Hormou (El-Lahun) P. Petrie 3 61 i, 2 7503
3146887 Ἀρσινόης ... [καὶ] [Θεῶν] [Εὐεργετῶν], κανηφόρου Ἀρσινόης φ[ιλαδέλφου] gap=unknown Χαρίτωνος μηνὸς ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -226 Egypt, 00a - Ptolemais Hormou (El-Lahun) P. Petrie 3 61 i, 4 7503
3146973 [Ἀρσινόης] ... βασιλεύοντ̣[ος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] Ἀδελφῶν ἔ[τους] [δευτέρου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -226 Egypt, 00a - Ptolemais Hormou (El-Lahun) P. Petrie 2 25 a, 1 7495
3146995 [Ἀρσινόης] ... [καὶ] [θεῶν] [Εὐεργετῶν] [,] κανηφόρου [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Βερενίκης] [τῆς] [Καλλιάνακτος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -226 Egypt, 00a - Ptolemais Hormou (El-Lahun) P. Petrie 2 25 a, 4 7495
3147016 Ἀρσινόης̣ ... βασιλεύοντ[ο]ς Πτολεμα̣[ίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] καὶ Ἀρσινόης̣ [θεῶν] [Ἀδελφῶν] ἔτους δευτέρου ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -226 Egypt, 00a - Ptolemais Hormou (El-Lahun) P. Petrie 2 25 a, 9 7495
3147038 Ἀρσινόης ... καὶ θ[εῶν] [Εὐεργετῶν] [,] [κανηφόρ]ου Ἀρσινόης Φιλ[αδέλφου] [Βερενίκης] τῆς Καλλιάνακτος ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -226 Egypt, 00a - Ptolemais Hormou (El-Lahun) P. Petrie 2 25 a, 11 7495
3147331 [Ἀρσινόης] ... [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [καὶ] [βασίλισσαν] ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -226 Egypt, 00a - Ptolemais Hormou (El-Lahun) P. Petrie 2 25 b, 39 7496
3148037 [Ἀρσινόης] ... [βασιλε]ύοντος Πτολεμαίου [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [,] [ἔτους] ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -225 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie(2) 1 26, 9 47317
3148060 [Ἀρσινόης] ... καὶ θεῶν Εὐεργε[τῶν] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Βερενίκης] [τῆς] [Καλλιάν]α̣κ̣τος ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -225 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie(2) 1 26, 11 47317
3148570 Ἀρσινόης ... Σαμαρείας Θεόφιλος καὶ Πυρρίας πδ Ἀρσινόης τῆς κατʼ Ἀμμωνιάδα Σοχώτης ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -225 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie(2) 1 28, 13 47316
3148609 Ἀρσινόης ... gap=unknown Φιλαγρίδος Πετοσεῖρις Ἁρεῦτος ρξη Ἀρσινόης χώ(ματος) Μανρῆς Φανήσιος ρκϛ ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -225 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie(2) 1 28, 24 47316
3148634 Ἀρσινόης ... Μαγ gap=9 Λαγίδος Ἀλέξανδρος gap=unknown Ἀρσινόης τῆς κατʼ Ἀμμω[νιάδα] Σοχώτης ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -225 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie(2) 1 28, 2 47316
3148837 [Ἀρσινό]ης ... Φαυῆτος κθ (ὀβολοὶ) δ ? [Ἀρσινό]ης τῆς κατʼ Ἀμμωνιάδα Σοχώτης ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -225 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie(2) 1 28, 12 47316
3148869 [Ἀρσιν]όης ... [Ψιν]τεὼ Ἁρμᾶις Φανήσιος ογ (τριώβολον) [Ἀρσιν]όης χώ(ματος) Μανρῆς Φανήσιος πδ ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -225 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie(2) 1 28, 19 47316
3149019 Ἀρσινόης ... gap=unknown Μέμφεως Θασῶς Τε[ῶτος] gap=unknown Ἀρσινόης χώ(ματος) Μαρρῆς Φ[ανήσιος] gap=unknown ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -225 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie(2) 1 28, 26 47316
3149179 Ἀρσινόης ... Φιλωτερίδος τῆς Θε(μίστου) Ψενῆσις gap=unknown Ἀρσινόης τῆς κατʼ Ἀμμω[νιάδα] gap=unknown ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -225 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie(2) 1 28, 5 47316
3149212 Ἀρσινόης ... πδ πό(λεως) Ἐσερσῦθις Μανρέους πδ Ἀρσινόης χώ(ματος) Μαρρῆς Φανήσιο[ς] μβ ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -225 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie(2) 1 28, 13 47316
3149314 Ἀ[ρσινόης] ... πδ gap=8 Φαυῆς τοτοήτιος* ρξη Ἀ[ρσινόης] [τῆς] κατʼ Ἀμμωνιάδα Σ[οχώτης] ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -225 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie(2) 1 28, 6 47316
3149477 Ἀρσινόης ... Ἁρμ[άιος] gap=unknown πόλεως Στοτοῆτις Ψενα Ἀρσινόης χώ(ματος) Μανρῆς Πανη πόλεως ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -225 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie(2) 1 28, 16 47316
3168547 [Ἀρσινόης] ... [βασιλεύον]τος Πτολ[εμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [(ἔτους)] [κα ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -226 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Chrest. Mitt. 3 b, 1 2988
3168566 Ἀρσινόης ... καὶ θεῶν Εὐεργετ[ῶν], [κα]νηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Βερενί[κης] [τῆς] [Σωσιπόλιος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -226 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Chrest. Mitt. 3 b, 2 2988
3168646 Ἀρσινόης ... [βασιλεύ]οντος Πτολεμαίου το[ῦ] [Π]τολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελφῶν (ἔτους) κα ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -226 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Chrest. Mitt. 3 b, 6 2988
3168665 Ἀρσινόης ... [καὶ] θεῶν Εὐεργετῶν, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλ[φου] [Β]ερενίκης τῆς Σωσιπόλ[ιος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -226 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Chrest. Mitt. 3 b, 7 2988
3168740 Ἀρσινόης ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [κ]αὶ Ἀρσινόης θεῶν [Ἀ]δελφῶν (ἔτους) κα ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -226 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie 3 21 c, 1 2989
3168759 [Ἀρσινόης] ... καὶ θεῶν Εὐεργετῶν, κανηφ[όρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Βερενίκης] [τῆς] [Σωσιπόλιος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -226 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie 3 21 c, 2 2989
3295550 [Ἀρσινόης] ... [βασιλεύον]τος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμ[αίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [Ἀδελφ]ῶν (ἔτους) κβ ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -225 Egypt, U20 - Koites P. Ross. Georg. 2 3, 1 2932
3295568 [Ἀρσινόης] ... Ἀδελφῶν καὶ θεῶν Εὐεργετῶν καν̣[ηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλα][δέλφου] Βερενίκης τῆς Καλλιάνακτος ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -225 Egypt, U20 - Koites P. Ross. Georg. 2 3, 3 2932
4426132 [Ἀρσινόης] ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [,] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] [,] ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -226 Egypt, U20 - Thmoineptei (?) SB 3 6277 + SB 3 6301, 2 7241
4426154 [Ἀρσινόης] ... [καὶ] θεῶν Εὐεργετῶν, κα[νηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] Βερενίκης τῆς Σωσι[πόλιος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -226 -226 Egypt, U20 - Thmoineptei (?) SB 3 6277 + SB 3 6301, 4 7241
3361907 [Ἀρσινόηι] ... ἥδε διαγορεύει ἀποτεισάτω [κατὰ] [ταῦτα] [Ἀρσινόηι] gap=unknown [ἐπί]τιμον ἀργυ(ρίου) δρ(αχμὰς) ... noun. sg. fem. dat BC03 -225 -200 Egypt P. Ryl. Gr. 4 584, 11 43475
973582 [Ἀρσι]νόης ... [βα]σ̣ι̣λεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου̣ [καὶ] [Ἀρσι]νόης θεῶν Ἀδελφῶν (ἔτους) κγ ... noun. sg. fem. gen BC03 -225 -224 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Baden 2 1, 2 2656
973601 [Ἀρσινόης] ... κ̣α[ὶ] [θεῶν] [Εὐερ]γετῶν, κανηφόρ[ου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Γεοχαρίστ?]η̣ς̣ τῆς Χαρ̣[ίτωνος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -225 -224 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Baden 2 1, 4 2656
3169158 Ἀρσινόης ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελφῶν (ἔτους) κβ ... noun. sg. fem. gen BC03 -225 -225 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Chrest. Mitt. 3 f, 1 2913
3169177 Ἀρσινόης ... καὶ θεῶν Εὐεργετῶν, καν[ηφό]ρου Ἀρσινόης Φιλαδέλ[φου] [Βερε][νίκης] [τῆς] [Καλλιάνακτος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -225 -225 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Chrest. Mitt. 3 f, 1 2913
3169234 Ἀρσινόης ... [βασιλεύοντος] Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελφῶν (ἔτους) κβ ... noun. sg. fem. gen BC03 -225 -225 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Chrest. Mitt. 3 f, 5 2913
3169253 [Ἀ]ρσινόης ... καὶ θεῶν Εὐεργετῶν, κανηφόρου [Ἀ]ρσινόης Φ[ιλ]αδέλφου [Βερενίκης] [τῆ]ς Καλλιάνακτος ... noun. sg. fem. gen BC03 -225 -225 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Chrest. Mitt. 3 f, 6 2913
3361844 Ἀρσινόης ... ἄλλο [ἔτος] gap=unknown [εὐτα]κτούσης αὐτῶι Ἀρσινόης [τοὺς] [τόκους] [καὶ] [τὸν] ... noun. sg. fem. gen BC03 -225 -200 Egypt P. Ryl. Gr. 4 584, 3 43475
3361873 [Ἀρσινόης] ... gap=unknown. ἐὰν δὲ εὐτακτούσης [Ἀρσινόης] [τοὺς] [τόκους] [καὶ] gap=unknown ... noun. sg. fem. gen BC03 -225 -200 Egypt P. Ryl. Gr. 4 584, 8 43475
4167385 Ἀρσινόης ... Σαράπιος ἐγγυομ̣ε̣* Σφυμῖνιν Σ̣τ̣οήτ̣ι̣ος ζυ(τοποιὸν) Ἀρσινόης gap=unknown. ... noun. sg. fem. gen BC03 -225 -225 Egypt, 00b - Arsinoe epi tou zeugmatos P. Lille Dem. 2 96 + SB 16 12414, 6 4517
3361941 Ἀρσινόη ... ὁμολογεῖ Ἀπολλόδοτος ἐὰν μὴ̣ gap=unknown Ἀρσινόη τὸ̣ν ἀμ(πελῶνα) ὃν ὑποτέθεικεν ... noun. sg. fem. nom BC03 -225 -200 Egypt P. Ryl. Gr. 4 584, 14 43475
3642434 Ἀρσινόην ... Πρώταρχο̣ν̣ ε̣ἰ̣ς̣ τ̣ὴ̣ν̣ ση̣μ̣α̣ι̣νο̣μ̣έ̣ν̣η̣ν̣ κώμην Ἀρσινόην τ̣ο̣ῖ̣ς̣ ἰ̣δ̣ί̣ο̣[ις] ἀνηλώμασιν. ... noun. sg. fem. acc BC03 -223 -222 Egypt, 00b - Themistou Meris P. Tebt. 3 815, 13 7752
3643541 Ἀρσινόην ... @^inline^τοῦ@⟦ παραδείσου ὄντος περὶ κώ(μην) Ἀρσινόην φόρου τοῦ παντὸς χαλκοῦ ... noun. sg. fem. acc BC03 -223 -222 Egypt, 00b - Themistou Meris P. Tebt. 3 815, 39 7752
3645465 Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣[ό]η̣ν ... ἔχει ἐκ βασιλικοῦ περὶ κ(ώμην?) Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣[ό]η̣ν γῆς (ἀρουρῶν) λ̣ϛ̣ ἐκφορί̣[ου] ... noun. sg. fem. acc BC03 -223 -222 Egypt, 00b - Themistou Meris P. Tebt. 3 815, 4 7752
392234 Ἀρσινόηι ... Πανίσκωι διαγράψαι ἀπὸ τῆς ἐν Ἀρσινόηι τραπέζης Δημητρ[ί]ωι γραμματεῖ τῶν ... noun. sg. fem. dat BC03 -223 -223 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) P. Eleph. Gr. 28, 2 5859
3642205 Ἀρσινόηι ... μιᾶι καὶ εἰκάδι, ἐν Ἀρσινόηι τῆι ἐπὶ τ[οῦ] χώματος ... noun. sg. fem. dat BC03 -223 -222 Egypt, 00b - Themistou Meris P. Tebt. 3 815, 2 7752
1660770 Ἀρσινόης ... [βασιλεύοντ]ος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελφῶν ἔτους τετάρ[τοῦ] ... noun. sg. fem. gen BC03 -223 -223 Egypt, 00a - Hiera Nesos P. Hamb. 1 24, 1 2798
1660790 Ἀρσινόης ... Ἀδελφῶν καὶ θεῶν [Εὐεργετῶν] [κανη]φ̣όρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Τιμωνάσσης τῆ̣ς̣ Ζωίλου ... noun. sg. fem. gen BC03 -223 -223 Egypt, 00a - Hiera Nesos P. Hamb. 1 24, 3 2798
3642168 Ἀρσινόης ... βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελφῶν ἔτους πέμπτου ... noun. sg. fem. gen BC03 -223 -222 Egypt, 00b - Themistou Meris P. Tebt. 3 815, 1 7752
3642189 Ἀρσινόης ... καὶ θεῶν Εὐεργετῶν, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Βερενείκης τῆς Πυθαγγέλου ... noun. sg. fem. gen BC03 -223 -222 Egypt, 00b - Themistou Meris P. Tebt. 3 815, 2 7752
4257088 [Ἀρσινόης] ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [Θεῶν] [Ἀδελφῶν] [ἔτους] [πέμπτου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -223 -223 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 20 14107, 2 7875
4257107 Ἀρ[σινόη]ς ... καὶ θε̣ῷ[ν] [Εὐεργε]τῶν, κ[ανηφόρου] Ἀρ[σινόη]ς Φιλαδέλφου Βερενίκης [τῆς] Πυ̣θαγγέλου ... noun. sg. fem. gen BC03 -223 -223 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 20 14107, 7 7875
1443533 Ἀρσινόηι ... τὸν παρὰ σ[οῦ] gap=7 [ἐ]ν Ἀρσινόηι κ̣ αὐτ[ὸν] παρέχειν μοι ... noun. sg. fem. dat BC03 -222 -222 Egypt, 00b - Arsinoe epi tou zeugmatos P. Enteux. 25, 4 3300
41125 [Ἀρσινόης] ... [Ἀδελφῶν] [καὶ] [θεῶ]ν Εὐεργ[ετῶν] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλ][φου] [Ἀριστομάχης] [τῆς] [Πτολεμ]αίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -222 -221 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) BGU 10 1983, 3 2694
1432914 Ἀρσιν[ό]ης ... τὸν ἐγ* βασιλέως Πτολεμαίου καὶ Ἀρσιν[ό]ης θεῶν Ἀδελφῶν καὶ βασίλισσαν ... noun. sg. fem. gen BC03 -222 -222 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) P. Eleph. Gr. 23, 9 5855
1443612 Ἀρσινόης ... στρατηγῶι γράψαι τῶι ἐπιστάτηι κώμης Ἀρσινόης, τῆς Θεμίστου μερίδος ... noun. sg. fem. gen BC03 -222 -222 Egypt, 00b - Arsinoe epi tou zeugmatos P. Enteux. 25, 10 3300
1757258 [Ἀρσινόης] ... [βασιλεύοντος] [Πτο]λεμαίου [τ]οῦ Πτολεμαίου κ[αὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶ]ν Ἀδελφῶν [(ἔτους)] π̣έ̣[μπτου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -222 -222 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) P. Hibeh 1 90, 1 2820
1757278 [Ἀρσινόης] ... Ἀ[δελφῶ]ν καὶ θεῶν Εὐεργετῶν κανηφόρου [Ἀρσινόης] [Φιλα]δέλφου Βερενίκης τῆς Πυθ[αγγέ]λου ... noun. sg. fem. gen BC03 -222 -222 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) P. Hibeh 1 90, 3 2820
3148377 Ἀρσινόης ... Ἀγάθωνος καὶ Σεμθῆς Τεῶτος ξ Ἀρσινόης Τεσενοῦφις Πάσιτος καὶ Ὧρος ... noun. sg. fem. gen BC03 -222 -222 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie 2 27 (3) a-b + Berichtigungsliste (BL) 1 p. 362-363, 9 7575
3148414 Ἀρσινόης ... [Φάβι]τος ρι̣ (πεντώβολον) gap=4_lines κγ Ἀρσινόης Τεσενοῦφις Πάσιτος καὶ Ὧρος ... noun. sg. fem. gen BC03 -222 -222 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie 2 27 (3) a-b + Berichtigungsliste (BL) 1 p. 362-363, 21 7575
3149957 [Ἀρσινόης] ... β[ασιλεύοντος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [Ἀδελφῶν] (ἔτους) ι ... noun. sg. fem. gen BC03 -222 -222 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Chrest. Mitt. 22, 31 7407
3149980 [Ἀρσινόης] ... καὶ θεῶν Εὐ[εργετῶν] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Μενεκρατείας] [τῆς] [Φι]λάμμονο[ς] ... noun. sg. fem. gen BC03 -222 -222 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Chrest. Mitt. 22, 33 7407
3150052 [Ἀρσινόης] ... [τὸν] [ἐκ] [βασιλέως] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] θεῶν Ἀδε[λφῶν] [καὶ] [βασίλισσαν] ... noun. sg. fem. gen BC03 -222 -222 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Chrest. Mitt. 22, 41 7407
4250761 [Ἀρσινόης] ... [βασιλεύοντος] [Πτολ]ε̣μ̣αίου τοῦ Πτολεμαίου [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [ἀ]δελφῶν ἔτους πέμπτου ... noun. sg. fem. gen BC03 -222 -222 Egypt, 00a - Ptolemais Arabon SB 18 14013, 2 2614
4250781 [Ἀρσι]νόης ... ἀδελφ̣ῶν καὶ θεῶν Εὐερ[γε][τῶν] [κανηφόρου] [Ἀρσι]νόης Φιλαδέλφο̣υ̣ Βερενίκης [τῆς] [Πυθαγγέλου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -222 -222 Egypt, 00a - Ptolemais Arabon SB 18 14013, 5 2614
40898 [Ἀ]ρσινόης ... [κανηφόρου] [Ἀ]ρσινόης Φι̣[λαδέλφου] [μηνὸς] gap=unknown ἐν ... noun. sg. fem. gen BC03 -221 -205 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 10 1976, 1 5006
80736 Ἀρσινόης ... [Ἀδελ]φῶν [καὶ] [θεῶν] [Εὐεργετῶν] [κανηφό]ρου Ἀρσινόης Φιλα[δέλφ]ου Ἀριστομ[άχης] [τῆς] [Πτολεμαίου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -221 -221 Egypt, U19 - Takona BGU 6 1273 + BGU 14 2395, 3 2669
81168 Ἀρσινόης ... Ἀδελφῶν καὶ θεῶν Εὐεργετῶν κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἀριστομάχης τῆς Πτολεμαίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -221 -221 Egypt, U19 - Takona BGU 6 1273 + BGU 14 2395, 44 2669
1443833 Ἀρσινόης ... μοι ὅρκον βασιλικὸν ἐπὶ τοῦ Ἀρσινόης ἀκτίας ἱεροῦ, δώσειν ... noun. sg. fem. gen BC03 -221 -221 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Enteux. 26, 6 3301
4062130 Ἀρσι̣νόη[ς] ... [Ἀδελφῶν] [καὶ] [Θεῶν] [Εὐεργε][τῶ]ν̣ κ̣α̣ν̣η̣φό̣ρ̣ο̣υ Ἀρσι̣νόη[ς] [Φιλαδέλφου] [Θεμίστους] [τῆς] [Καλλιμήδους] ... noun. sg. fem. gen BC03 -221 -220 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 10 10450, 3 5805
4075790 Ἀρσινόηι ... Αἰγυπτίων δ[ὲ] Τῦ[βι] δευτέραι ἐν Ἀρσινόηι τῆι ἐπὶ τοῦ χώματος ... noun. sg. fem. dat BC03 -220 -220 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 12 10859, 4 4366
41154 Ἀρσινό[ης] ... [Ἀδελφῶν] [καὶ] [θεῶν] [Εὐε]ρ̣γετῶν κανηφόρου Ἀρσινό[ης] [Φιλ][αδέλφου] [Νυμφαίδος] [τῆς] [Μηναπίο]ν̣ος̣ ... noun. sg. fem. gen BC03 -220 -219 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 10 1984, 3 2695
4075778 Ἀρσινόη[ς] ... Ἀδελφῶν καὶ θεῶν Εὐεργετῶν κανη[φό]ρου Ἀρσινόη[ς] [Φιλα]δέλφου Θεμισστοῦς* τῆς Καλλιμήδους ... noun. sg. fem. gen BC03 -220 -220 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 12 10859, 3 4366
1448097 [Ἀρσινόηι] ... (ἐκατοντάρουρος), τῶν κατοικούντων [ἐν] [Ἀρσινόηι] [τῆι] [ἐ]πὶ χώματος, ... noun. sg. fem. dat BC03 -219 -218 Egypt, 00b - Arsinoe epi tou zeugmatos P. Enteux. 4, 2 3282
1602444 Ἀρσινόηι ... τοῦ Φιλώτου τοῦ κατοικοῦντος ἐν Ἀρσινόηι τριακονταρούρων Μ̣α̣κεδόνων · ἀξιοῦμεν ... noun. sg. fem. dat BC03 -219 -219 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Genova 3 104, 9 5597
1653635 [Ἀρσι]νόης ... (ἑκατοντάρουρος) gap=unknown gap=4 gap=1 [χωμ]ατικὸν [Ἀρσι]νόης (ἔτους) gap=unknown ... noun. sg. fem. gen BC03 -219 -219 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Gurob 3, 22 5866
1653590 [Ἀρσ]ινόη ... vac=unknown gap=1 [Φίλ]ιππος Θεοδότου gap=unknown [Ἀρσ]ινόη Κόνωνος gap=3 (ἔτους) β ... noun. sg. fem. nom BC03 -219 -219 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Gurob 3, 7 5866
255101 Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣ό̣η̣ς̣ ... Ἀ[δ]ελφῶν καὶ θεῶν [Εὐεργετῶν] κ̣α̣ν̣η̣φ̣ό̣ρ̣[ου] Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣ό̣η̣ς̣ Φιλαδέλφου Φιλίννης τ̣ῆ̣ς̣ gap=4 ... noun. sg. fem. gen BC03 -218 -217 Egypt, U19 - Takona BGU 6 1274, 3 2670
4093950 Ἀ̣ρ̣σινόης ... [καὶ] [θεῶν] Εὐεργετῶν, κανηφό[ρ]ο̣υ Ἀ̣ρ̣σινόης Φιλαδέλφου ⟦Φι̣λίννη̣ς⟧ Νυμφαίδος τῆς ... noun. sg. fem. gen BC03 -218 -218 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) SB 12 11061, 3 4344
1453756 Ἀρσινόην ... ἡ γυνή μου, κατοικοῦντες Ἀρσινόην τὴν ἐπὶ τοῦ χώματος ... noun. sg. fem. acc BC03 -217 -217 Egypt, 00b - Arsinoe epi tou zeugmatos P. Enteux. 80, 2 3355
41190 [Ἀρσινόης] ... [Ἀδελφῶν] [καὶ] [θε?][ῶν] [Εὐεργετῶν] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Ῥόδης] [τῆς] [Πύλωνος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -217 -216 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 10 1985, 2 2696
4319571 [Ἀρσι]νό̣η̣ς̣ ... κ̣α̣ὶ̣ θεῶ̣ν [Εὐεργετῶν] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσι]νό̣η̣ς̣ Φιλ̣α̣δέλ̣φου Ῥ̣ο̣δ̣οῦς τῆ̣[ς] [Φίλωνος] ... noun. sg. fem. gen BC03 -217 -216 Egypt, 00b - Dionysias (Qasr Qarun) SB 20 15155, 4 8135
3426305 Ἀρσινόην ... λ. ἐν τοῖς περὶ Ἀρσινόην, ἐν Ἀρσινόηι ὑπὲρ ... noun. sg. fem. acc BC03 -216 -216 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Sorb. 1 56, 6 3171
3426308 Ἀρσινόηι ... τοῖς περὶ Ἀρσινόην, ἐν Ἀρσινόηι ὑπὲρ αὐτῆς, check ... noun. sg. fem. dat BC03 -216 -216 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Sorb. 1 56, 7 3171
39157 [Ἀρσ]ινόης ... Εὐεργετῶν καὶ θεῶν Φιλοπα[τόρων] [κανηφόρου] [Ἀρσ]ινόης Φιλα̣δ̣έλφου Φιλησοῦς τῆς Δημητρίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -216 -215 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) P. Hamb. 2 189 + BGU 10 1958, 4 2800
41228 [Ἀρσινό]-[ης] ... Εὐεργετ̣ῶν καὶ θεῶν̣ [Φιλοπατόρων] [κανηφόρου] [Ἀρσινό][ης] [Φιλαδέλφου] [Φιλησοῦς] τ̣ῆς Δημ̣ητρίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -216 -215 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) BGU 10 1986, 3-4 2697
80625 Ἀ̣ρ̣σ̣[ι]νόη[ς] ... [Εὐεργε][τῶν] [καὶ] [Θεῶν] [Φιλοπατόρων] [καν]ηφόρου Ἀ̣ρ̣σ̣[ι]νόη[ς] [Φ]ι̣λ̣[αδέλφου] [Φιλη][σοῦς] [τῆς] [Δημητρίου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -216 -215 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 14 2394, 4 4008
253037 [Ἀρσινόης] ... [Εὐερ][γετῶν] [καὶ] [θεῶν] [Φιλοπατόρων] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Φ]ιλησοῦς τῆς Δημ[ητρίου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -216 -215 Egypt, U19 - Oxyrynchites BGU 6 1262, 3 2665
256428 Ἀρσινόη̣[ς] ... Εὐε[ργετῶν] [καὶ] [θεῶ]ν Φιλοπατόρων κανηφόρου Ἀρσινόη̣[ς] [Φιλαδέλφου] [Φι][λησοῦ]ς̣ τῆς Δημη[τ]ρ̣ί̣ο̣υ̣ ... noun. sg. fem. gen BC03 -216 -215 Egypt, U19 - Oxyrynchites BGU 6 1283, 4 2675
1563439 Ἀρ̣σ̣ι̣νόης ... Εὐεργε[τῶν] [καὶ] [θεῶν] Φιλοπατό[ρ]ων [κα]ν̣ηφόρου Ἀρ̣σ̣ι̣νόης Φ̣ι̣λαδέ̣λ[φου] [Φιλησοῦς] [τῆς] Δ̣ημ[η]τρί[ο]υ ... noun. sg. fem. gen BC03 -216 -215 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) P. Frankf. 4, 4 2792
1671528 Ἀρσι-νόης ... Εὐε̣ρ̣γετῶν καὶ θεῶν Φιλοπατόρων κανηφόρου Ἀρσινόης Φι[λα]δ̣έ̣λφου Φιλησοῦς τῆς Δημητρίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -216 -215 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) P. Hamb. 2 189 + BGU 10 1958, 27-28 2800
4426314 Ἀρ[σι]νόης ... καὶ [θ]εῶν Φιλοπατόρων, [καν]ηφό̣ρ̣[ου] Ἀρ[σι]νόης Φιλ[α]δέλφου Φιλησοῦς τῆς Δ[η]μητρίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -216 -215 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) SB 3 6303, 3 5656
37288 [Ἀρσινόης] ... Εὐεργετῶν καὶ θεῶν Φιλοπατόρων κανηφόρ[ου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Ἀρσινόης] [τῆς] Σωσι̣βίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 10 1943, 2 2676
37290 [Ἀρσινόης] ... θεῶν Φιλοπατόρων κανηφόρ[ου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Ἀρσινόης] [τῆς] Σωσι̣βίου μηνὸ̣ς̣ Α̣ὐ̣δ̣ν̣αίο[υ] ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 10 1943, 2 2676
37598 Ἀρσινόης ... [Εὐε]ρ̣γετῶν καὶ θεῶν Φιλοπατόρων κανηφόρ̣ου Ἀρσινόης Φιλ[αδέλφου] [Ἀρσινόης] [τῆς] [Σωσιβίου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 10 1943, 22 2676
37600 [Ἀρσινόης] ... θεῶν Φιλοπατόρων κανηφόρ̣ου Ἀρσινόης Φιλ[αδέλφου] [Ἀρσινόης] [τῆς] [Σωσιβίου] [μηνὸς] [Αὐ]δναίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 10 1943, 22 2676
39376 Ἀρσινόης ... Ε̣ὐεργε̣τῶν καὶ θεῶν Φ[ιλο][πατ]ό̣ρ̣ων κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἀρσινόης τ̣[ῆς] [Σω]σιβίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 10 1959, 7 2683
39378 Ἀρσινόης ... θεῶν Φ[ιλο][πατ]ό̣ρ̣ων κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἀρσινόης τ̣[ῆς] [Σω]σιβίου μ̣ηνὸς Ὑπερβερετ[α]ίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 10 1959, 7 2683
40279 Ἀρσινόης ... [Εὐεργετῶν] [καὶ] [θεῶν] [Φιλοπατόρων] κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου̣ [Ἀρσινόης] [τῆς] [Σωσιβίου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 10 1969, 3 2687
40281 [Ἀρσινόης] ... [θεῶν] [Φιλοπατόρων] κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου̣ [Ἀρσινόης] [τῆς] [Σωσιβίου] [μηνὸς] [Ξανδικοῦ] ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 10 1969, 3 2687
40411 Ἀρσ[ινόης] ... Εὐ̣ε̣ρ̣γ̣ε̣τ̣ῶ̣ν̣ κ̣α̣ὶ θ[εῶ]ν Φιλ̣οπατόρ̣[ων] κανη[φόρ]ου Ἀρσ[ινόης] [Φ]ιλαδέλφου [Ἀρ]σινόης τῆς̣ Σ̣ω̣σ̣ι̣βίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 10 1969, 13 2687
40413 [Ἀρ]σινόης ... θ[εῶ]ν Φιλ̣οπατόρ̣[ων] κανη[φόρ]ου Ἀρσ[ινόης] [Φ]ιλαδέλφου [Ἀρ]σινόης τῆς̣ Σ̣ω̣σ̣ι̣βίου μ̣η̣[νὸ]ς̣ Ξ̣ανδι̣κο̣[ῦ] ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 10 1969, 13 2687
40860 [Ἀρσινόης] ... [Εὐεργετῶν] [καὶ] [θεῶν] [Φιλοπατόρων] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] Φιλαδέλφου Ἀρσινό̣η[ς] τ̣ῆς [Σωσιβίου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) (?) BGU 10 1975, 2 2689
40862 Ἀρσινό̣η[ς] ... [θεῶν] [Φιλοπατόρων] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] Φιλαδέλφου Ἀρσινό̣η[ς] τ̣ῆς [Σωσιβίου] [μηνὸς] [καὶ] ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) (?) BGU 10 1975, 3 2689
78434 Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣ό̣η̣ς̣ ... gap=unknown_lines gap=unknown Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣ό̣η̣ς̣ τῆς [Σωσιβίου] [μ]η̣ν̣[ὸς] Π̣ε̣ρ̣ιτίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 14 2383, 1 4000
80457 Ἀρσινόη[ς] ... Εὐεργετῶν καὶ Θε[ῶ]ν Φιλοπατόρω̣ν κ̣α̣ν̣η̣φόρου Ἀρσινόη[ς] Φιλαδέλφου Ἀρσινόης τῆς Σωσιβίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 14 2393, 5 2703
80459 Ἀρσινόης ... Θε[ῶ]ν Φιλοπατόρω̣ν κ̣α̣ν̣η̣φόρου Ἀρσινόη[ς] Φιλαδέλφου Ἀρσινόης τῆς Σωσιβίου μ̣η̣νὸς Ξανδικοῦ ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 14 2393, 5 2703
253439 Ἀρσινόης ... [Εὐεργε]τῶν καὶ θεῶν Φιλοπατόρ[ων] κανήφορου Ἀρσινόης [Φιλαδέλφου] [Ἀρσινόης] τῆς Σωσιβίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 6 1264, 5 2666
253441 [Ἀρσινόης] ... θεῶν Φιλοπατόρ[ων] κανήφορου Ἀρσινόης [Φιλαδέλφου] [Ἀρσινόης] τῆς Σωσιβίου μηνὸς Π[ερι]τίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 6 1264, 5 2666
255273 Ἀρσινόης ... Εὐεργετῶ[ν] καὶ [θ]εῶν Φιλοπατόρων κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἀρσινόης τῆς Σωσιβίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Sesphtha (Sumusta) BGU 6 1275, 6 2671
255275 Ἀρσινόης ... [θ]εῶν Φιλοπατόρων κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἀρσινόης τῆς Σωσιβίου μηνὸ̣ς̣ Ἀρτεμισίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Sesphtha (Sumusta) BGU 6 1275, 6 2671
255424 Ἀρσι[νόης] ... [Εὐεργετῶν] [καὶ] [θεῶν] Φιλοπατόρων κανήφορου Ἀρσι[νόης] [Φιλαδέλφου] [Ἀρσινόης] [τῆς] Σωσιβίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Oxyrynchites BGU 6 1276, 2 2672
255426 [Ἀρσινόης] ... [θεῶν] Φιλοπατόρων κανήφορου Ἀρσι[νόης] [Φιλαδέλφου] [Ἀρσινόης] [τῆς] Σωσιβίου μηνὸς Λωίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Oxyrynchites BGU 6 1276, 2 2672
255661 Ἀρσινόης ... Εὐεργετῶν καὶ θεῶν Φιλοπατόρων κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἀρσινόης τῆς Σωσιβίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 6 1278, 3 2674
255663 Ἀρσινό-ης ... θεῶν Φιλοπατόρων κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἀρσινόης τῆς Σωσιβίου μηνὸς Ἀρ̣τ̣ε̣μ̣ι̣σ̣ί̣ο̣υ̣ ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 6 1278, 3-4 2674
255795 [Ἀρσινόης] ... Εὐεργετῶν καὶ θε̣ῶ̣ν̣ [Φιλοπατόρων] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] Φιλαδέλφου Ἀρσιν[όης] [τῆς] [Σ]ω̣σ̣ι̣β̣ί̣ο̣υ̣ ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 6 1278, 17 2674
255797 Ἀρσιν[όης] ... θε̣ῶ̣ν̣ [Φιλοπατόρων] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] Φιλαδέλφου Ἀρσιν[όης] [τῆς] [Σ]ω̣σ̣ι̣β̣ί̣ο̣υ̣ μη[νὸς] gap=3 ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 6 1278, 18 2674
1562645 Ἀ̣ρ̣σ̣ινόης ... [Εὐε]ργετῶν καὶ θ̣εῶν Φ̣ιλοπατόρων κανηφόρο̣υ̣ Ἀ̣ρ̣σ̣ινόης Φιλαδέλφου Ἀ̣ρ̣σ̣[ινόης] τῆς Σωσιβίο̣υ ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) P. Frankf. 2, 5 2791
1562647 Ἀ̣ρ̣σ̣[ινόης] ... θ̣εῶν Φ̣ιλοπατόρων κανηφόρο̣υ̣ Ἀ̣ρ̣σ̣ινόης Φιλαδέλφου Ἀ̣ρ̣σ̣[ινόης] τῆς Σωσιβίο̣υ μηνὸς Περ̣ιτ̣ίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) P. Frankf. 2, 5 2791
1562922 Ἀρσινόης ... [.] vac=unknown gap=unknown [Φιλοπατό]ρ̣ω̣ν κανηφόρο̣υ Ἀρσινόης Φιλ̣[α][δέλφου] [Πτ]ολ[ε]μαί̣δος τῆς Πτολ̣εμαί[ο]υ ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) P. Frankf. 2, 36 2791
1562970 Ἀρσινόης ... Εὐεργε[τῶν] κ̣α̣[ὶ] [θεῶν] [Φι]λ̣οπ̣ατ̣όρων κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλ̣[φου] Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣[νόης] [τῆς] Σω[σ]ιβί[ο]υ̣ ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) P. Frankf. 2, 44 2791
1562972 Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣[νόης] ... [θεῶν] [Φι]λ̣οπ̣ατ̣όρων κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλ̣[φου] Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣[νόης] [τῆς] Σω[σ]ιβί[ο]υ̣ μηνὸς̣ Περιτίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) P. Frankf. 2, 44 2791
1626357 Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣νόης ... [{θεῶν}] [{Φι]λ̣ο̣π̣α̣τ̣ό̣ρ̣ω̣ν̣} {?}, κ[ανηφό]ρ[ου] Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣νόης Φιλαδέλφ[ο]υ [Ἀρσι]ν[όης] [τῆς] [Σωσιβίου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) SB 3 6283 a, 6 7247
1626359 [Ἀρσι]ν[όης] ... {?}, κ[ανηφό]ρ[ου] Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣νόης Φιλαδέλφ[ο]υ [Ἀρσι]ν[όης] [τῆς] [Σωσιβίου], μ̣η̣ν̣ὸ̣ς̣ ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) SB 3 6283 a, 6 7247
1626556 [Ἀρσ]ι̣ν̣ό̣η̣[ς] ... θεῶν ⟦Ἀδελφῶν⟧ [Φιλοπατόρων] [,] [κανηφό][ρου] [Ἀρσ]ι̣ν̣ό̣η̣[ς] Φιλαδέλφου Ἀρσινόη[ς] [τῆς] [Σωσιβίου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) SB 3 6283 a, 30 7247
1626558 Ἀρσινόη[ς] ... [Φιλοπατόρων] [,] [κανηφό][ρου] [Ἀρσ]ι̣ν̣ό̣η̣[ς] Φιλαδέλφου Ἀρσινόη[ς] [τῆς] [Σωσιβίου] [,] [μηνὸς] ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) SB 3 6283 a, 30 7247
1626767 Ἀρσινό̣ης̣ ... καὶ θεῶν Φιλοπατόρων, κανη̣φ̣ό̣ρ̣ου Ἀρσινό̣ης̣ Φιλαδ̣έ̣λφου Ἀρσινόης τῆς Σω̣σ̣ιβίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) SB 3 6283 a, 9 7247
1626769 Ἀρσινόης ... Φιλοπατόρων, κανη̣φ̣ό̣ρ̣ου Ἀρσινό̣ης̣ Φιλαδ̣έ̣λφου Ἀρσινόης τῆς Σω̣σ̣ιβίου, μ̣η̣νὸς ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) SB 3 6283 a, 10 7247
1847710 [Ἀρσινόης] ... καὶ [Θεῶν] [Φιλοπατόρων] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Ἀρσινό]η̣ς τῆς Σ̣ω̣σιβί[ου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt P. Köln Gr. 5 218, 4 3179
1847712 [Ἀρσινό]η̣ς ... [Φιλοπατόρων] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Ἀρσινό]η̣ς τῆς Σ̣ω̣σιβί[ου] [μη][νὸς] gap=40 ... noun. sg. fem. gen BC03 -215 -214 Egypt P. Köln Gr. 5 218, 4 3179
37767 Ἀρσινόης ... Ε̣[ὐεργετῶν] [καὶ] [θεῶν] [Φιλοπατόρων] [κανη]φόρου Ἀρσινόης φιλαδέλφου Πτ[ολε]μ̣αίδος τῆς Πτ̣ο̣λ̣ε̣μ̣αίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -214 -213 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) (?) BGU 10 1944, 3 2677
38003 [Ἀρσινόης] ... [Εὐεργετῶν] [καὶ] [θεῶν] [Φιλ]οπατόρων κανηφόρου [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Πτολεμαίδος] [τῆς] [Πτολεμαίο]υ̣ ... noun. sg. fem. gen BC03 -214 -213 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) (?) BGU 10 1944, 23 2677
38169 [Ἀρσιν]όης ... [Εὐερ][γετῶν] [καὶ] [θεῶν] [Φιλοπατόρων] [κανηφόρου] [Ἀρσιν]όης Φιλαδέλφου Πτολεμαίδος τῆς Π̣τ̣ολε̣μ̣α̣ί̣ο̣υ ... noun. sg. fem. gen BC03 -214 -213 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) BGU 10 1945, 2 2678
39551 Ἀρσινόης ... [Ἀλεξάνδρου] [κ]α̣ὶ̣ θ̣εῶν Σωτήρων κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλα[δέλφου] [Πτολ]ε̣μαίδος τῆς Πτολεμ̣αίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -214 -213 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 10 1960, 3 2684
81748 Ἀρσινόης ... Εὐεργετῶν καὶ Θεῶν Φιλοπατόρων κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Π̣τ̣ο̣λ̣ε̣μ̣α̣ί̣[δος] [τῆς] [Πτο]λεμαίο̣υ̣ ... noun. sg. fem. gen BC03 -214 -213 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 14 2397, 2 2705
81922 [Ἀρσι]νόης ... Εὐεργετῶν̣ [καὶ] Θεῶν Φιλοπατόρων [κανηφόρου] [Ἀρσι]νόης Φιλαδέφου Πτολεμαίδ̣[ος] τ̣ῆς Πτολεμαίο̣υ̣ ... noun. sg. fem. gen BC03 -214 -213 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 14 2397, 16 2705
253739 Ἀρσινόης ... Εὐεργετῶν καὶ θε[ῶν] Φιλοπατόρων κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου τῆς οὔσης [ἐν] ... noun. sg. fem. gen BC03 -214 -213 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 6 1265, 4 4548
1626999 [Ἀρσινόης] ... κ̣α̣ὶ̣ θ̣εῶν Φ[ιλοπατόρων] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Πτολεμαίδος] [τῆς] [Πτολεμαίου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -214 -213 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) P. Grad. 13, 3 7250
1627039 Ἀρσινόη[ς] ... [καὶ] θεῶν Φιλοπατ̣ό̣ρ̣ω̣[ν] [,] [κανηφ]όρου Ἀρσινόη[ς] [Φιλαδέλφο]υ Πτολεμαίδος [τ]ῆς [Πτολεμα]ίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -214 -213 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) (?) P. Grad. 14, 4 7251
38234 [Ἀρσινόης] ... Εὐεργε̣τῶν κ̣αὶ θε̣ῶν Φιλοπατόρω̣ν κα̣νηφό[ρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Ἀ]γ̣αθ̣[οκλ]έ̣ας τῆς Διογνήτου ... noun. sg. fem. gen BC03 -213 -212 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 10 1946, 3 2679
38435 [Ἀρσινόης] ... [Εὐε]ργετῶν καὶ θεῶν̣ [Φιλοπατόρων] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλ][φου] [Ἀγαθοκλ]έας τῆς Διογνήτου ... noun. sg. fem. gen BC03 -213 -212 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 10 1947, 2 2680
38496 Ἀρσι̣νόης ... [Εὐεργετῶν] [καὶ] [θεῶν] [Φιλοπατό]ρων κανηφόρου Ἀρσι̣νόης Φιλαδ[έ]λ̣φ̣ο̣[υ] [Ἀγαθοκλέας] [τῆς] [Διογνήτου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -213 -212 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 10 1947, 3 2680
38593 Ἀρσινόης̣ ... Ε̣[ὐερ]γετῶν καὶ θεῶ̣ν̣ Φι̣λ̣οπατ̣ό̣ρ̣ων κανηφόρου Ἀρσινόης̣ Φιλαδέλφου̣ Ἀγ[αθοκλ]έας̣ τῆς Δι̣ογνήτου ... noun. sg. fem. gen BC03 -213 -212 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 10 1948, 4 2681
39589 [Ἀρσινόης] ... [Εὐεργ]ε̣τῶν καὶ θε̣ῶν Φιλοπατόρων κα̣[νηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Ἀγαθοκλέας] [τῆς] [Διογ]νήτου ... noun. sg. fem. gen BC03 -213 -212 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 10 1961, 2 5001
40543 [Ἀρ]-σινόης ... Ε̣ὐεργετῶν καὶ θεῶν Φι[λοπατόρων] [κανηφόρου] [Ἀρ]σινόης Φιλαδέλφου Ἀγαθ̣[οκλ]έ̣ας τῆς Δ̣[ι]ο̣γνήτ[ου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -213 -212 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 10 1970, 3-4 2688
81632 Ἀρσινόης ... Ε̣ὐ̣ε̣ρ̣γ̣ε̣τ̣ῶ̣ν̣ κ̣α̣ὶ̣ Θ̣ε̣ῶ̣ν̣ Φ[ιλο]πατ̣ό̣ρ̣ω̣[ν] [κα]ν̣ηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἀγαθ̣[οκλέας] [τῆς] [Δ]ιογνήτου ... noun. sg. fem. gen BC03 -213 -212 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 14 2396, 3 2704
82102 Ἀρσινόης ... Εὐεργετῶν καὶ Θεῶν Φι[λοπα]τόρων καν[ηφόρ]ο̣υ̣ Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἀγαθοκλέ̣α̣ς̣ τῆς Δ̣ι̣ο̣γ̣ν̣ή̣[του] ... noun. sg. fem. gen BC03 -213 -212 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 14 2398, 3 2706
82298 [Ἀρσ]ινόης ... [Εὐεργετῶν] [καὶ] Θεῶ̣ν̣ [Φιλοπατόρων] [κανηφόρου] [Ἀρσ]ινόης Φιλαδέλφου Ἀ̣γ̣α̣[θοκλέας] [τῆς] [Διογνήτου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -213 -212 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 14 2398, 19 2706
1561840 Ἀρσινόης ... καὶ θεῶν Φιλοπατόρων, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Πτολεμαίδος τῆς <Πτολεμαίου> ... noun. sg. fem. gen BC03 -213 -213 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) P. Frankf. 1, 4 2790
1562241 Ἀρ[σινόης] ... [κ]αὶ θεῶν {Φι} Φιλοπατόρω̣ν [κ]ανηφό[ρ]ου Ἀρ[σινόης] [Φιλαδέλ]φου Πτολεμαίδος τῆς Πτολεμαίου ... noun. sg. fem. gen BC03 -213 -213 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) P. Frankf. 1, 55 2790
1627114 Ἀρσινόης ... [καὶ] [θεῶν] Φιλοπατόρων, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἀγαθ̣οκλέας τ[ῆς] gap=unknown ... noun. sg. fem. gen BC03 -213 -212 Egypt P. Grad. 16, 3 7253
39726 [Ἀρσινόης] ... [Εὐεργετῶν] [καὶ] [θε]ῶν Φι̣λοπατόρων̣ [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλ]φου Πτολεμαίδος τῆς Διονυσ[ίου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -212 -211 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) (?) BGU 10 1963, 5 2685
40023 [Ἀρσινόης] ... [Εὐεργετῶν] [καὶ] [θεῶν] [Φιλοπατόρων] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδ]έλφου Π̣[το][λεμαίδος] [τῆς] [Διονυσίου] ... noun. sg. fem. gen BC03 -212 -211 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) (?) BGU 10 1965, 3 2686
82666 [Ἀρσινόης] ... [Εὐερ]γ̣ε[τῶν] [καὶ] [Θ]εῶν Φιλοπα[τ]όρω̣[ν] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφο]υ̣ τῆς οὔ[σης] [ἐν] ... noun. sg. fem. gen BC03 -212 -211 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 14 2399, 17 4010
82884 [Ἀρσινόης] ... [Εὐερ][γετῶν] [καὶ] [Θεῶν] [Φιλοπατόρων] [κα]ν̣ηφ[όρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [τῆς] οὔση[ς] [ἐ]ν̣ ... noun. sg. fem. gen BC03 -212 -211 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 14 2399, 38 4010
4102773 Ἀ̣ρ̣σ̣[ι]ν̣[όης] ... [καὶ] [θ]ε̣[ῶ]ν̣ [Φιλο]π̣α̣[τόρων] [,] [κανηφόρου] Ἀ̣ρ̣σ̣[ι]ν̣[όης] [Φιλαδέλφου] [τῆς] [οὔσης] [ἐν] ... noun. sg. fem. gen BC03 -212 -211 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) SB 14 11375, 4 4235
4102991 Ἀρσινόης ... καὶ̣ [θε][ῶ]ν̣ [Φιλοπα]τόρων, καν̣ηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου τῆς οὔσης ἐν ... noun. sg. fem. gen BC03 -212 -211 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) SB 14 11375, 21 4235
4324178 Ἀρσινόη ... ἔχει Σαραπιὰς (δραχμὰς) δ check Ἀρσινόη ἐπὶ στατῆρι (δραχμὰς) π ... noun. sg. fem. nom BC03 -211 -210 Egypt SB 22 15236, 47 78918
3155439 [Ἀρσινόης] ... Εἰρήνης τῆς Μητροφάνους, [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] Φιλαδέλφου Ἰαμνείας τῆς [Περιγένους] ... noun. sg. fem. gen BC03 -210 -209 Egypt, 00a - Hiera Nesos P. Petrie 2 47, 2 2903
1651451 [Ἀρσινόης] ... Εἰρ[ήνης] [τῆς] [Μητροφάνους] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] Φιλαδέλφου [Ἰ]αμ[νείας] [τῆς] gap=11 ... noun. sg. fem. gen BC03 -209 -209 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Gurob 12, 5 2797
4075518 Ἀρσινό[η]ν ... [ἐ]πιστολὴ[ν] [περὶ] [τῶν] γεω̣ργούντων περὶ Ἀρσινό[η]ν καὶ̣ [ἤδ]η προα ἄγειν ... noun. sg. fem. acc BC03 -204 -204 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 12 10845, 6 4352
370120 Ἀρσινόης ... [Πτολεμαῖον] [τὸν] [ἐκ] [Πτολεμαίου] [καὶ] Ἀρσινόης θεῶν Φιλοπατόρων [κ]α[ὶ] θεοὺς ... noun. sg. fem. gen BC03 -204 -203 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Chrest. Wilck. 110, 2 7490
253913 Ἀρσινόης ... βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν Φιλοπατόρων ἔτους τρίτου ... noun. sg. fem. gen BC03 -203 -202 Egypt, U19 - Takona BGU 6 1266 + BGU 14 2386, 1 2667
253939 Ἀρσινόης ... θεῶν Φιλοπατόρων ἀθλοφόρου Βερενίκης Εὐε̣ρ̣γέτιδος Ἀρσινόης τῆς Σόλωνος κανηφόρου Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC03 -203 -202 Egypt, U19 - Takona BGU 6 1266 + BGU 14 2386, 5 2667
253943 Ἀρσινόης ... Εὐε̣ρ̣γέτιδος Ἀρσινόης τῆς Σόλωνος κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Σ̣ωστράτης τῆς Ἀντιγένους ... noun. sg. fem. gen BC03 -203 -202 Egypt, U19 - Takona BGU 6 1266 + BGU 14 2386, 5 2667
3647107 Ἀρσινόης ... βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν Φιλοπατόρων ἔτους τετάρτου ... noun. sg. fem. gen BC03 -201 -201 Egypt, 00c - Samareia P. Tebt. 3 820, 1 2947
3647139 Ἀρσινόης ... Φίλτης τῆς Ἀντικλέους, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἀρσινόης τῆς Σόλωνος ... noun. sg. fem. gen BC03 -201 -201 Egypt, 00c - Samareia P. Tebt. 3 820, 4 2947
3647141 Ἀρσι-νόης ... Ἀντικλέους, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἀρσινόης τῆς Σόλωνος, μηνὸς ... noun. sg. fem. gen BC03 -201 -201 Egypt, 00c - Samareia P. Tebt. 3 820, 4-5 2947
3647285 [Ἀρσινόης] ... βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Π[τολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] Φιλοπατόρων ἔτους τετάρτου ... noun. sg. fem. gen BC03 -201 -201 Egypt, 00c - Samareia P. Tebt. 3 820, 17 2947
3647317 Ἀρσινόης ... [Φίλτης] τῆς Ἀντικλέους, κανηφόρου Ἀρσινόης Φι[λαδέλφου] [Ἀρσινόης] [τῆς] Σόλωνος ... noun. sg. fem. gen BC03 -201 -201 Egypt, 00c - Samareia P. Tebt. 3 820, 21 2947
3647319 [Ἀρσινόης] ... Ἀντικλέους, κανηφόρου Ἀρσινόης Φι[λαδέλφου] [Ἀρσινόης] [τῆς] Σόλωνος, μηνὸς ... noun. sg. fem. gen BC03 -201 -201 Egypt, 00c - Samareia P. Tebt. 3 820, 21 2947
3681289 Ἀρσινόηι ... ιε (δραχμαὶ) λ, ἐν Ἀρσινόηι Δημητρίωι παιδαρίωι δέοντα τῆι ... noun. sg. fem. dat BC02 -200 -200 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Tebt. 3 885, 27 5438
1581172 Ἀ̣ρσινόην ... Μενεκράτει γυναῖκʼ ἄλλην ἐπ̣ε̣ι̣σ̣ά̣γεσθαι ἐπ̣ʼ Ἀ̣ρσινόην μηδὲ παλ[λακ]ὴν μ[ηδὲ] [π]α̣ι̣δ̣[ικὸν] ... noun. sg. fem. acc BC02 -199 -100 Egypt P. Gen.(2) 1 21, 4 44544
1581210 Ἀρσινόην ... [ἐξα]λλοτριοῦν ἄ̣νευ τοῦ ἐπιγραφῆναι τὴν Ἀρσινόην βεβαιώτριαν. ἐὰν δέ ... noun. sg. fem. acc BC02 -199 -100 Egypt P. Gen.(2) 1 21, 7 44544
3658061 Ἀρσινόη[ν] ... Θεογένης Δ Λεοντίσκ[ος] gap=unknown [περὶ] Ἀρσινόη[ν] gap=unknown ... noun. sg. fem. acc BC02 -199 -175 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Tebt. 3 1058 descr., 47 8034
4127240 Ἀρσ̣ινόην ... Στρατ̣ο̣νίκωι ἀρχι[φ]υλακίτηι τῶ̣ν περὶ Ἀρσ̣ινόην κ̣[ώ]μ̣η̣[ν] παρὰ Πτολεμαίου τοῦ ... noun. sg. fem. acc BC02 - BC01 -199 -1 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 14 11860, 3 4262
1381962 Ἀρσινόηι ... Ἐσένρεμφις Παν Νέχθωυς Παθύμ̣[ιος] gap=unknown Ἀρσινόηι γυ(νή) [Μα]ρρῆς Ἰνάρωυτ̣[ος] gap=unknown ... noun. sg. fem. dat BC02 -199 -159 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Count. 50 Ro, 345 44405
1381969 [Ἀ]ρσινόηι ... [Μα]ρρῆς Ἰνάρωυτ̣[ος] gap=unknown Χ̣εσθωύθης Α̣π [Ἀ]ρσινόηι Νέχθωυ[τος] gap=unknown gap=unknown γυ(νή) ... noun. sg. fem. dat BC02 -199 -159 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Count. 50 Ro, 348 44405
1581155 Ἀρ[σ]ι̣ν[ό]ηι̣ ... [προσήκει] [γυναικὶ] [γ]α̣μετῆι παρεχέ̣τω Μενεκράτης Ἀρ[σ]ι̣ν[ό]ηι̣ [ἐνδ]η̣μ̣[ῶν] [καὶ] [ἀ]π[οδημῶν] [κατ]ὰ̣ ... noun. sg. fem. dat BC02 -199 -100 Egypt P. Gen.(2) 1 21, 3 44544
1581236 Ἀρσινόηι ... καθὰ γέγραπται, ἀποτεισάτω Μενεκράτ̣η̣ς Ἀρσινόηι παραχρῆμα τὴν φερνὴν ἡμιόλιον ... noun. sg. fem. dat BC02 -199 -100 Egypt P. Gen.(2) 1 21, 9 44544
1581247 Ἀρσινόηι ... κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ μηδὲ Ἀρσινόηι ἐξέστω ἀπόκοιτον μηδὲ ἀφήμερον ... noun. sg. fem. dat BC02 -199 -100 Egypt P. Gen.(2) 1 21, 9 44544
3893298 Ἀρσινόῃ ... ἀ̣ντιλεγομένων προβ̣α̣λλομένων τῶι τε̣ gap=unknown Ἀρσινόῃ vac=unknown ἐφʼ ἱερῶν ὅρκων ... noun. sg. fem. dat BC02 -199 -100 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) (?) PSI 15 1515, 7 2543
1581184 Ἀρσινόης ... τεκ̣νοποιεῖσθαι ἐξ ἄλλης γυναικὸς ζώσης Ἀρσινόης μηδʼ ἄλλην οἰκίαν οἰκ[εῖν] ... noun. sg. fem. gen BC02 -199 -100 Egypt P. Gen.(2) 1 21, 5 44544
1581403 Ἀρσινόης ... τοῖς ἔγ̣γιστα γένει οὖσι αὐτῆς Ἀρσινόης gap=25 ἐὰ̣ν δὲ μ̣ὴ ... noun. sg. fem. gen BC02 -199 -100 Egypt P. Gen.(2) 1 21, 20 44544
1581417 Ἀρ̣σ̣ι̣ν̣ό̣η̣ς̣ ... gap=unknown gap=unknown_lines ἀντίγρ(αφον) συγγρ(αφῆς) συνοικισίου Ἀρ̣σ̣ι̣ν̣ό̣η̣ς̣ ε̣ἰ̣ς Μ̣εν̣ε̣κρά̣την. ... noun. sg. fem. gen BC02 -199 -100 Egypt P. Gen.(2) 1 21, 2 44544
3658936 [Ἀρ]σ̣ι̣νόης ... gap=1_lines [Ἀρ]σ̣ι̣νόης Ἀλέξανδρος το(ῦ) α[ὐ(τοῦ)] Ἀφρῆτος ... noun. sg. fem. gen BC02 -199 -175 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Tebt. 3 1068 descr., 2 8040
3690658 [Ἀρσινόης] ... gap=1 [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλα]δ[έλ]φ[ου] gap=unknown [,] [ἱερείας] ... noun. sg. fem. gen BC02 -199 -175 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 3 970 descr., 1 7992
3690663 [Ἀρσινόης] ... [Ἀρσινόης] [Φιλα]δ[έλ]φ[ου] gap=unknown [,] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] Φιλοπάτ[ορος] gap=unknown [,] [μηνὸς] ... noun. sg. fem. gen BC02 -199 -175 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 3 970 descr., 2 7992
3893328 Ἀρσινόης ... αἱρῆ̣ται τῶν κατὰ πόλιν gap=unknown Ἀρσινόης πε̣ρ̣ὶ τοῦ μὴ ἔχε̣ι̣ν ... noun. sg. fem. gen BC02 -199 -100 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) (?) PSI 15 1515, 11 2543
4196696 Ἀρσινόης ... ιη. [προ]σάγγελμα Ὥρωι ἀρχιφυλακίτηι Ἀρσινόης τῆς κατὰ [Σε]β̣εννύτον καὶ ... noun. sg. fem. gen BC02 -199 -175 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12813, 2 4174
1381909 Ἀρσινόη̣ ... γυ(νή) Εὐπορία̣ Διοκλέ̣ου[ς] Μενέλ̣[αο]ς Μενελάο[υ] Ἀρσινόη̣ γυ(νή) Στοτόη̣[τις] gap=unknown gap=3 ... noun. sg. fem. nom BC02 -199 -159 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Count. 50 Ro, 317 44405
1382223 Ἀ̣[ρσ]ι̣ν̣ό̣η ... υἱός Θεο[δό]τη γυ(νή) gap=4 υἱός Ἀ̣[ρσ]ι̣ν̣ό̣η γυ(νή) gap=unknown gap=unknown gap=unknown ... noun. sg. fem. nom BC02 -199 -159 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Count. 50 Ro, 108 44405
1581192 Ἀρσινόη ... οἰκίαν οἰκ[εῖν] [ἧς] [ο]ὐ κυριεύ[σει] Ἀρσινόη, μηδ̣ʼ ἐγβάλλειν* μηδὲ ... noun. sg. fem. nom BC02 -199 -100 Egypt P. Gen.(2) 1 21, 6 44544
1581280 Ἀρ̣σινόη ... ἀνδρὶ αἰσχύνην. ἐὰν δὲ Ἀρ̣σινόη ἑκοῦσα βούληται ἀπαλλάσσεσθαι ἀ[πὸ] ... noun. sg. fem. nom BC02 -199 -100 Egypt P. Gen.(2) 1 21, 12 44544
1581376 Ἀρσινόη ... αὐτῶν τελευτήν, ἐὰν μὲν Ἀρσινόη προτέρα τι πάθῃ, ... noun. sg. fem. nom BC02 -199 -100 Egypt P. Gen.(2) 1 21, 19 44544
2553870 Ἀρ[σ]ινόη ... διασκευην περὶ gap=unknown παρετίθετο ἡ Ἀρ[σ]ινόη χρόνοις gap=unknown ἀπὸ τοῦ ... noun. sg. fem. nom BC02 -199 -150 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 4 207 Ro, 5 44217
1711489 Ἀρσινόης ... βα̣σ̣ι̣λ̣ε̣ύοντος Π̣τ̣ο̣λ̣ε̣μ̣αίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν Φι̣λ̣οπατόρων (ἔτους) η ... noun. sg. fem. gen BC02 -197 -197 Egypt, 00c - Kaine P. Heid. Gr. 6 369, 4 3066
3422291 Ἀρσινόης ... οὐλὴ μετώπωι ἐξ ἀριστερῶν ἀγυιᾶς Ἀρσινόης Εὐεργέτιδος, Θασίου ἐτῶν ... noun. sg. fem. gen BC02 -197 -197 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Sijpesteijn 45, 28 7883
911693 Ἀρσινόην ... gap=unknown [κατ]α̣λιποῦσα πάντα ἀπελθεῖν gap=unknown Ἀρσινόην. ⟦καλ⟧ ἐγὼ δὲ ... noun. sg. fem. acc BC02 -196 -172 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Amh. Gr. 2 37, 4 77941
40095 Ἀ̣ρ̣[σιν]όη̣ς̣ ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Π]τολεμαίου̣ καὶ Ἀ̣ρ̣[σιν]όη̣ς̣ θ̣εῶν Φιλ[οπατόρων] [ἔτους] gap=6 ... noun. sg. fem. gen BC02 -193 -192 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) BGU 10 1967, 1 5003
40131 [Ἀρσινόης] ... [τῆς] [οὔσης] [ἐν] [Ἀλεξαν][δρείᾳ] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέ]λφου καὶ ἱερεί̣[ας] [Ἀρσι]ν̣όης ... noun. sg. fem. gen BC02 -193 -192 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) BGU 10 1967, 3 5003
40135 [Ἀρσι]ν̣όης ... [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέ]λφου καὶ ἱερεί̣[ας] [Ἀρσι]ν̣όης Φιλοπάτ̣ορ̣[ος] [τῶν] [οὐσῶν] ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -193 -192 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) BGU 10 1967, 3 5003
1834843 [Ἀρσινόης] ... [ἀθλοφόρου] [Βερενίκης] Ε̣ὐ̣[εργέτιδος], κ̣α̣ν̣[ηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φι][λαδέλφου] [,] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] ... noun. sg. fem. gen BC02 -192 -176 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Köln Gr. 14 562, 13 697570
1834847 [Ἀρσινόης] ... κ̣α̣ν̣[ηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φι][λαδέλφου] [,] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτορος] [,] [τῶν] [οὐσῶν] ... noun. sg. fem. gen BC02 -192 -176 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Köln Gr. 14 562, 14 697570
3645925 Ἀρσινόης ... Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου gap=unknown καὶ Ἀρσινόης θεῶν Φιλοπατόρων (ἔτους) ιγ ... noun. sg. fem. gen BC02 -192 -192 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Tebt. 3 816, 37 2944
3645960 Ἀρσινόης ... Ἀ̣ρ[τε]μιδώρας τῆς Διογένους, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἀπολλωνίας τῆς Ἀθηνοδώρου ... noun. sg. fem. gen BC02 -192 -192 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Tebt. 3 816, 41 2944
3645967 Ἀρσινόης ... Ἀπολλωνίας τῆς Ἀθηνοδώρου, ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος Εἰρήνης τῆς Πτολεμαίου ... noun. sg. fem. gen BC02 -192 -192 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Tebt. 3 816, 42 2944
3690531 Ἀρσινόης ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτο]λεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν Φιλοπατόρ[ων] [ἔτους] gap=unknown ... noun. sg. fem. gen BC02 -192 -180 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Tebt. 3 968 descr., 1 2949
3690561 Ἀρσινόης ... gap=unknown [τῆς] gap=unknown, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδ[έλφου] gap=unknown [τῆς] gap=unknown ... noun. sg. fem. gen BC02 -192 -180 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Tebt. 3 968 descr., 4 2949
3690568 Ἀρσινόης ... gap=unknown [τῆς] gap=unknown [,] [ἱ]ερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος Εἰρήνης τῆς [Π]το[λεμαίου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -192 -180 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Tebt. 3 968 descr., 5 2949
79066 Ἀρ[σινόης] ... βασι[λεύον]τος Πτ[ο]λεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρ[σινόης] [Θεῶν] [Φιλοπατό]ρων [ἔτους] τεσσαροσκαιδεκάτου* ... noun. sg. fem. gen BC02 -191 -191 Egypt, U19 - Takona BGU 6 1270 + BGU 14 2388, 1 4550
79096 Ἀρσ[ιν]όης ... [Ε]ὐεργέτιδο̣ς̣ Ἀθηνοδώρας τῆς Ἀ[θηνοδώ]ρου κανηφόρου Ἀρσ[ιν]όης Φιλαδέλφου Ἀρτεμιδ̣ώ̣ρ̣ας τ[ῆ]ς Διογέν[ους] ... noun. sg. fem. gen BC02 -191 -191 Egypt, U19 - Takona BGU 6 1270 + BGU 14 2388, 5 4550
79102 Ἀρσινόης ... Φιλαδέλφου Ἀρτεμιδ̣ώ̣ρ̣ας τ[ῆ]ς Διογέν[ους] [ἱερείας] Ἀρσινόης Φιλοπάτορος Εἰρήνης τῆς Πτολεμαίο[υ] ... noun. sg. fem. gen BC02 -191 -191 Egypt, U19 - Takona BGU 6 1270 + BGU 14 2388, 6 4550
1603873 Ἀρσ̣ι̣ν̣[όης] ... βασιλεύοντος Πτ̣[ολε]μ̣α[ί]ο̣[υ] [τ]ο̣ῦ̣ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσ̣ι̣ν̣[όης] θεῶ[ν] Φιλοπα̣τόρων (ἔτους) ιε ... noun. sg. fem. gen BC02 -191 -190 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Genova 3 91, 2 5589
1603903 [Ἀρσινόης] ... [Εὐερ]γέτιδος Π̣οδ̣ [τῆς] [Ἱππά]λου̣ [καν]ηφ̣[όρου] [Ἀρσινόης] gap=unknown gap=unknown_lines ... noun. sg. fem. gen BC02 -191 -190 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Genova 3 91, 10 5589
1715889 [Ἀρσινόης] ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [Φιλοπατόρων] [ἔτους] [ἑκκαιδεκάτου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -190 -189 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Heid. Gr. 8 417, 1 47295
1716019 Ἀ̣ρσινόης ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] Ἀ̣ρσινόης θεῶν Φιλοπατόρων ἔτους ἑκκαιδεκάτου ... noun. sg. fem. gen BC02 -190 -189 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Heid. Gr. 8 417, 15 47295
1716052 Ἀρσινόης ... Δ̣ίας τῆς Μενύ̣λλ̣ου, κανηφόρου Ἀρσινόης [Φι]λ̣α̣[δέλφου] gap=unknown [τῆς] gap=unknown ... noun. sg. fem. gen BC02 -190 -189 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Heid. Gr. 8 417, 17 47295
1716059 Ἀρσινόης ... gap=unknown [τῆς] gap=unknown [,] ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος Εἰρήνης τῆς Πτολεμαίου ... noun. sg. fem. gen BC02 -190 -189 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Heid. Gr. 8 417, 18 47295
3680468 [Ἀρσινόης] ... τοῦ Ἀγα̣ φράτρας τρ[ίτ]ης ἀ̣γ̣[υιᾶς] [Ἀρσινόης] Καρποφόρου gap=2 μ̣ετα̣ gap=unknown ... noun. sg. fem. gen BC02 -190 -190 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Tebt. 3 879, 5 5434
3680488 Ἀρσινόη[ς] ... Λέων Λέοντος τοῦ Ἀγα̣ ἀγυιᾶς Ἀρσινόη[ς] [Κ]αρποφό[ρου] gap=unknown Δηιανειρεὺς gap=1 ... noun. sg. fem. gen BC02 -190 -190 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Tebt. 3 879, 15 5434
3155628 [Ἀρσινόης] ... [βα]σιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] θεῶν φιλοπατόρων (ἔτους) ιη ... noun. sg. fem. gen BC02 -187 -187 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 2 48, 1 7574
3155705 [Ἀρσινόης] ... βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολ[εμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] θεῶν φιλοπατόρων (ἔτους) ιη ... noun. sg. fem. gen BC02 -187 -187 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 2 48, 11 7574
3155773 [Ἀρσινόης] ... [β]ασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [φιλοπ]ατόρων (ἔτους) ιη ... noun. sg. fem. gen BC02 -187 -187 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 2 48, 21 7574
3635581 Ἀρσινόη̣ς̣ ... gap=1 [(ἔτος)] [τὸ] [ἐργα]στήριο̣ν τοῦ Ἀρσινόη̣ς̣ χ̣ώ̣(ματος) τ̣ο̣π̣ καὶ σεσιτολόγηκα ... noun. sg. fem. gen BC02 -187 -187 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 3 774, 18 5365
3551964 Ἀρσ[ι]ν[ό]η[ς] ... βασιλεύοντος Πτολ[εμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] καὶ Ἀρσ[ι]ν[ό]η[ς] θεῶν Φιλοπατ[όρων] [ἔτους] [πρώτου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -185 -184 Egypt, 00c - Kerkeosiris (?) P. Tebt. 1 176 descr., 2 2940
3551999 Ἀρ[σινόης] ... Εὐερ[γέτιδο]ς Τρυφα[ίνης] [τῆς] [Νυμφίωνος] κανηφόρου Ἀρ[σινόης] Φιλαδέλφ[ου] [Δημητρίας] [τῆς] [Φι]λ̣ε̣ινου ... noun. sg. fem. gen BC02 -185 -184 Egypt, 00c - Kerkeosiris (?) P. Tebt. 1 176 descr., 7 2940
3552006 [Ἀρσι]νόης ... [Δημητρίας] [τῆς] [Φι]λ̣ε̣ινου, [ἱερείας] [Ἀρσι]νόης Φιλοπ[άτορος] gap=unknown ... noun. sg. fem. gen BC02 -185 -184 Egypt, 00c - Kerkeosiris (?) P. Tebt. 1 176 descr., 8 2940
3647630 Ἀρσινοίης* ... βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινοίης* θεῶν Φιλοπατέρων* (ἔτους) κα ... noun. sg. fem. gen BC02 -185 -185 Egypt, L01 - Kerke (Girza) P. Tebt. 3 823, 2 5399
3691514 [Ἀρσι]νόης ... [βασιλεύοντος] [Πτο]λεμαίου τοῦ Πτο[λεμαίου] [καὶ] [Ἀρσι]νόης [θε]ῶν Φιλοπα[τόρων] [ἔτους] [?] ... noun. sg. fem. gen BC02 -185 -180 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Tebt. 3 977 descr., 2 5479
3691550 Ἀρσινόης ... οὔσης ἐν Ἀλεξαν[δρείαι] [,] [κανηφόρου] Ἀρσινόης Φιλαδέλ[φου] [τῆς] [οὔσης] [ἐν] ... noun. sg. fem. gen BC02 -185 -180 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Tebt. 3 977 descr., 9 5479
3691558 [Ἀρσινόης] ... [οὔσης] [ἐν] Ἀλεξανδρείαι, ἱερεί[ας] [Ἀρσινόης] [Φιλο]πάτορος τῆς οὔσης [ἐν] ... noun. sg. fem. gen BC02 -185 -180 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Tebt. 3 977 descr., 11 5479
1604636 Ἀρσινόην ... δὲ πά[σας] ἐκ τοῦ περὶ Ἀρσινόην gap=4 πυροῦ (ἀρτάβας) gap=1 ... noun. sg. fem. acc BC02 -184 -184 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Genova 3 97, 14 5593
1715284 [Ἀρσινόης] ... [βασιλεύοντος] Πτολεμαίου τοῦ Π[τολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [θεῶν] [Φιλοπ]ατόρων ἔτους ἑνὸς ... noun. sg. fem. gen BC02 -184 -184 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Heid. Gr. 8 414, 16 47292
1715321 [Ἀρ]-[σινόης] ... Τρυφαίνης τῆς Νυμφίω̣[νος] [,] [κανηφόρου] [Ἀρ][σινόης] [Φι]λ̣[αδ]έλφου Δημητρία[ς] [τῆς] [Φιλίνου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -184 -184 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Heid. Gr. 8 414, 21-22 47292
1715328 [Ἀρσι]-[νόης] ... Δημητρία[ς] [τῆς] [Φιλίνου] [,] [ἱερείας] [Ἀρσι][νόης] [Φιλοπάτορ]ο̣ς Εἰρήνης τῆς [Πτολεμαίο]υ̣ ... noun. sg. fem. gen BC02 -184 -184 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Heid. Gr. 8 414, 22-23 47292
3691476 Ἀρσινόης ... [βασιλε]ύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης [Θεῶν] [Φι]λοπατόρων ἔτους κβ ... noun. sg. fem. gen BC02 -184 -183 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 3 976 descr., 1 2951
3834986 [Ἀρ]σ̣ινόης ... gap=unknown gap=unknown ἱ̣ε̣ρ̣ε̣ί̣α̣ς̣ [Ἀρ]σ̣ινόης Φιλο [Πετ]εβεντῆτις Ἐριέως Ἀρσινοίτης ... noun. sg. fem. gen BC02 -184 -184 Egypt, 00a - Kerkesoucha P. Yale 1 51, 2 2974
3835010 [Ἀρσινόης] ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Πτολεμαίου] [καὶ] [Ἀρσινόης] [Θεῶν] [Φιλοπατόρων] [ἔτους] [πρώτου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -184 -184 Egypt, 00a - Kerkesoucha P. Yale 1 51, 1 2974
3835045 [Ἀρσινόης] ... [Εὐεργέτιδος] [Τρυφαίνης] [τῆς] [Μεναπίονος] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] Δημητρίας τῆς [Φιλείνου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -184 -184 Egypt, 00a - Kerkesoucha P. Yale 1 51, 3 2974
3835051 [Ἀρσινόης] ... [Φιλαδέλφου] Δημητρίας τῆς [Φιλείνου] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτορος] [Εἰρήνης] [τῆς] [Πτολεμαίου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -184 -184 Egypt, 00a - Kerkesoucha P. Yale 1 51, 4 2974
2574876 Ἀ̣ρσινόης ... [βασιλεύοντος] [Π]τολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου [καὶ] Ἀ̣ρσινόης θεῶ̣ν [Φιλοπατόρω]ν (ἔτους) κγ̣ ... noun. sg. fem. gen BC02 -183 -182 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Monts. Roca 4 76, 1 144233
2574909 Ἀρσιν̣[ό]η̣ς ... [Εὐεργέτιδος] Δη̣μ̣ητρίας τῆς Θρασυμ̣ά̣χ̣[ου] [κ]α̣νηφόρου Ἀρσιν̣[ό]η̣ς [Φιλαδέλφου] Ἀρσινόης τῆς Πραξ̣ιτ[ίμου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -183 -182 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Monts. Roca 4 76, 5 144233
2574911 Ἀρσινόης ... τῆς Θρασυμ̣ά̣χ̣[ου] [κ]α̣νηφόρου Ἀρσιν̣[ό]η̣ς [Φιλαδέλφου] Ἀρσινόης τῆς Πραξ̣ιτ[ίμου] [ἱ]ε̣ρείας̣ Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC02 -183 -182 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Monts. Roca 4 76, 6 144233
2574915 Ἀρσινόης ... [Φιλαδέλφου] Ἀρσινόης τῆς Πραξ̣ιτ[ίμου] [ἱ]ε̣ρείας̣ Ἀρσινόης Φιλο[πάτορος] [Εἰ]ρήνης τῆς Πτολ̣ε̣μ̣α̣ί̣ο̣υ̣ ... noun. sg. fem. gen BC02 -183 -182 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Monts. Roca 4 76, 6 144233
4304928 [Ἀρ]-[σ]ινόης ... [βασιλεύοντος] [Πτολεμαί]ου τοῦ Πτολεμαί[ου] [καὶ] [Ἀρ][σ]ινόης θεῶν Φιλοπα[τό]ρων (ἔτους) κγ ... noun. sg. fem. gen BC02 -183 -183 Egypt, 00b - Anoubias SB 20 14988, 2-3 8115
4305081 [Ἀρσιν]όης ... [βασιλεύο]ντο[ς] [Πτολε][μαίου] [τοῦ] Πτο[λεμαίου] [καὶ] [Ἀρσιν]όης θεῶν Φιλ[ο][πατόρων] (ἔτους) κγ ... noun. sg. fem. gen BC02 -183 -182 Egypt, 00b - Anoubias SB 20 14990, 3 8117
3645999 Ἀρσινόης ... βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν Φιλοπατόρων ἔτους τετάρτου ... noun. sg. fem. gen BC02 -182 -182 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 3 817, 1 5396
3646035 Ἀρσινόης ... οὔσης ἐν Ἀλεξανδρείαι, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου τῆς οὔσης ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -182 -182 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 3 817, 6 5396
3646043 Ἀρσινόης ... οὔσης ἐν Ἀλεξανδρείαι, ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτ[ο]ρος τῆς οὔσης ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -182 -182 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 3 817, 6 5396
4255085 Ἀρσινόης ... Ἀπολλωνιάδος Χαλκ̣ωρ̣υ̣χ̣ Π̣ραμ[α]ρ̣ρ̣ε̣ους ε Ἀργεάδος Ἀρσινόης Φιλαγρίδος̣ Μαγαίδος Ἀνδρομαχίδος Ἀνουβιάδος ... noun. sg. fem. gen BC02 -181 -145 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 20 14084, 16 44304
3691629 Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣ό̣η̣ς̣ ... [οὔσης] [ἐν] [Ἀλεξανδρείαι] [,] κανηφόρου Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣ό̣η̣ς̣ [Φιλοπάτορος] [τῆς] [οὔσης] ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -180 -179 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 3 978 descr., 7 5480
912003 Ἀρσινόης ... Εὐεργέτ[ιδος] Ἐ̣π̣ Ἀ, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Σιμαρίστης τῆς Εὐφ[ράνορος] ... noun. sg. fem. gen BC02 -179 -179 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Amh. Gr. 2 42, 4 2649
912010 Ἀρσινόης ... Σιμαρίστης τῆς Εὐφ[ράνορος] [,] [ἱερεία]ς Ἀρσινόης Φιλοπάτορος Εἰρήνης τῆς Πτολεμαίου ... noun. sg. fem. gen BC02 -179 -179 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Amh. Gr. 2 42, 5 2649
912111 Ἀρσινόης ... Β[ε]ρενίκης Εὐεργέτιδος Ἐ̣π̣ι̣, κανηφόρου Ἀρσινόης Φ[ι]λαδέλφου Σιμ[α]ρίστη[ς] [τῆς] Εὐφρ[άν]ορ[ο]ς ... noun. sg. fem. gen BC02 -179 -179 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Amh. Gr. 2 42, 26 2649
912118 Ἀρσινόη[ς] ... Σιμ[α]ρίστη[ς] [τῆς] Εὐφρ[άν]ορ[ο]ς, ἱερείας Ἀρσινόη[ς] Φιλοπάτορος Εἰρήνης τῆς Πτολεμαίου ... noun. sg. fem. gen BC02 -179 -179 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Amh. Gr. 2 42, 27 2649
1570097 [Ἀρσινό]-[ης] ... [Σιμαρίστης] [τῆς] [Εὐφράνορος] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινό][ης] [Φιλαδέλφου] [Ἑλένης] [τῆς] [Φιλοξένου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -179 -178 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 15, 3-4 5104
1570104 [Ἀρσινόης] ... [Ἑλένης] [τῆς] [Φιλοξένου] [,] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλοπ]άτορος Εἰρήν[ης] [τῆς] [Πτολεμαίου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -179 -178 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 15, 4 5104
1882262 [Ἀρσινό]ης ... [Στρατ]ονίκη[ς] τ̣ῆς Ἀπ̣ο̣λλωνίου, [κανηφόρου] [Ἀρσινό]ης Φιλαδέλφου Σιμαρίστης̣ [τῆς] [Εὐφράνορος] ... noun. sg. fem. gen BC02 -179 -179 Egypt P. L. Bat. 25 20, 8 2853
1882269 Ἀρσινόης ... Σιμαρίστης̣ [τῆς] [Εὐφράνορος] [,] [ἱε]ρ̣είας Ἀρσινόης Φι̣λ̣ο̣[π]ά̣το[ρος] [Εἰρήνης] [τῆς] [Πτ]ολεμαίου ... noun. sg. fem. gen BC02 -179 -179 Egypt P. L. Bat. 25 20, 9 2853
3647581 Ἀρσινόης ... [οὔσης] [ἐν] [Ἀλεξανδρείαι], κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλ[αδέλφου] [τῆς] [οὔσης] [ἐν] ... noun. sg. fem. gen BC02 -179 -178 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 3 822, 5 5398
3647589 [Ἀρσινόης] ... [οὔσης] [ἐν] [Ἀλεξανδρείαι] [,] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλοπά]τορος τῆς οὔσης ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -179 -178 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 3 822, 5 5398
1822587 Ἀ̣ρ̣σινόηι ... ? gap=unknown [ἐν] [τῆι] [ἐ]ν̣ Ἀ̣ρ̣σινόηι φυλακῆι gap=unknown Ταχνούβιος ρη ... noun. sg. fem. dat BC02 -178 -178 Egypt, 00b - Themistou Meris P. Köln Gr. 10 411, 4 47272
1569966 Ἀρσινόης ... [Σ]ιμαρίστης τῆς Ε[ὐφράνορος] [,] [κανηφόρου] Ἀρσινόης Φιλαδέλφ[ου] [Ἑλένης] [τῆς] [Φιλοξέ]νου ... noun. sg. fem. gen BC02 -178 -178 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 12, 9 2793
1569973 @^inline^Ἀρσινόης@⟦αρσινοες⟧ ... [Ἑλένης] [τῆς] [Φιλοξέ]νου, ἱερεία[ς] @^inline^Ἀρσινόης@⟦αρσινοες⟧ [Φιλοπάτορος] [Εἰρήνης] τη* Πτολε̣μαίου ... noun. sg. fem. gen BC02 -178 -178 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 12, 11 2793
1570252 Ἀρσινόης ... [Σιμαρίστης] [τῆς] [Εὐφράνορος] [,] κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφ[ου] [Ἑλένης] [τῆς] [Φιλοξένου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -178 -178 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 21, 4 5110
1570259 [Ἀρσινόης] ... [Ἑλένης] [τῆς] [Φιλοξένου] [,] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτορος] [Εἰρήνης] [τῆς] [Πτολεμαίου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -178 -178 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 21, 4 5110
1570454 [Ἀρσινό]ης ... [Σιμαρίστης] [τῆς] [Εὐφράνορος] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινό]ης Φιλαδέλφου Ἑλένης [τῆς] [Φιλοξ]ένο̣[υ] ... noun. sg. fem. gen BC02 -178 -178 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 22, 3 5111
1570461 Ἀρσινόης ... Ἑλένης [τῆς] [Φιλοξ]ένο̣[υ] [,] [ἱερεί]ας Ἀρσινόης Φιλοπάτορο[ς] [Εἰρήνης] [τῆς] [Πτολεμαίου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -178 -178 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 22, 4 5111
1570659 Ἀρσινόης ... [Σιμαρίστης] [τῆς] [Εὐφράνορος], κανηφόρου Ἀρσινόης Φ[ιλαδέλφου] [Ἑλένης] [τῆς] [Φιλοξένου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -178 -178 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 23, 5 5112
1570666 [Ἀρσινόης] ... [Ἑλένης] [τῆς] [Φιλοξένου] [,] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλ]οπάτορος Εἰρήνης τῆς Π[τολεμαίου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -178 -178 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 23, 6 5112
1570805 [Ἀρσινόης] ... [Σιμαρίστης] [τῆς] [Εὐφράνορος] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Ἑλένης] [τῆς] [Φιλ]οξένου ... noun. sg. fem. gen BC02 -178 -178 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 24, 3 5113
1570812 Ἀρσινόης ... [Ἑλένης] [τῆς] [Φιλ]οξένου, ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος [Εἰρήν]ης τῆς Πτολεμ[αίου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -178 -178 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 24, 3 5113
1570975 [Ἀρσινόης] ... [Σιμαρίστης] [τῆς] [Εὐφράνορος] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλα]δέλφου Ἑλένης τῆς Φιλοξένο[υ] ... noun. sg. fem. gen BC02 -178 -178 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 25, 3 5114
1570982 [Ἀρσινόης] ... Ἑλένης τῆς Φιλοξένο[υ] [,] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτορος] [Εἰρήνης] [τῆς] [Πτολεμαίου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -178 -178 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 25, 4 5114
1571148 [Ἀρσινόης] ... Σιμαρίστης [τῆς] [Εὐφράνορος] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Ἑλένης] [τῆς] [Φιλοξένου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -178 -178 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 26, 4 5115
1571155 [Ἀρσινόης] ... [Ἑλένης] [τῆς] [Φιλοξένου] [,] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] Φιλοπάτορος Εἰρήνης [τῆς] [Πτολεμαίου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -178 -178 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 26, 4 5115
1571522 [Ἀρσινόης] ... Σιμα[χα]ριστης* [τῆς] [Εὐφράνορος] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Ἑλένης] [τῆς] [Φιλοξένου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -178 -178 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 29, 3 5118
1571529 [Ἀρσινόης] ... [Ἑλένης] [τῆς] [Φιλοξένου] [,] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτορος] [Ε]ἰρήνης τῆς Πτολεμ[αίου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -178 -178 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 29, 4 5118
1572294 Ἀρσινόης ... βασιλέως Π[τολεμαίου] [Φιλομήτορος] gap=unknown gap=unknown Ἀρσινόης Φι[λαδέλφου] gap=unknown gap=unknown [Περι]τίου ... noun. sg. fem. gen BC02 -178 -178 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 31, 4 5120
4319658 [Ἀρσινόης] ... [Σιμαρίστης] [τῆς] [Εὐφράνορος] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] Ἑ̣λένης τῆς [Φιλοξένου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -178 -178 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 20 15156, 4 8136
4319665 [Ἀρσινόης] ... Ἑ̣λένης τῆς [Φιλοξένου] [,] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτορος] [Εἰρήνης] [τῆς] [Πτολεμαί]ου ... noun. sg. fem. gen BC02 -178 -178 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 20 15156, 5 8136
39021 Ἀρσινόης ... Φιλομήτορος ἀθλοφόρου̣ [Βερενίκης] [Εὐεργέτιδος] [κανηφόρου] Ἀρσινόης Φιλαδέλφου ἱερείας Ἀρσινόης Φ̣[ιλοπάτορος] ... noun. sg. fem. gen BC02 -177 -177 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 10 1957, 5 5000
39024 Ἀρσινόης ... [Εὐεργέτιδος] [κανηφόρου] Ἀρσινόης Φιλαδέλφου ἱερείας Ἀρσινόης Φ̣[ιλοπάτορος] [τῶν] [οὐσῶν] [ἐν] ... noun. sg. fem. gen BC02 -177 -177 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 10 1957, 5 5000
39086 [Ἀρσινόης] ... [Φιλομήτορος] [ἀθλοφόρου] [Βερενίκης] [Εὐεργέ]τ̣ιδο̣ς̣ κ̣α̣ν̣[ηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτ]ο̣ρ̣ος ... noun. sg. fem. gen BC02 -177 -177 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 10 1957, 12 5000
39089 [Ἀρσινόης] ... [Εὐεργέ]τ̣ιδο̣ς̣ κ̣α̣ν̣[ηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτ]ο̣ρ̣ος τῶ[ν] [οὐσῶν] [ἐν] ... noun. sg. fem. gen BC02 -177 -177 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 10 1957, 13 5000
1573057 [Ἀρσινόης] ... οὔσης ἐν Ἀλεξανδρείαι, [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [τῆς] [οὔσης] [ἐν] ... noun. sg. fem. gen BC02 -177 -176 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 35, 3 5123
1573065 [Ἀρσινόης] ... [οὔσης] [ἐν] [Ἀλεξανδρείαι] [,] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτορος] τῆς οὔσης ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -177 -176 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 35, 4 5123
78165 Ἀρσινόης ... [Εὐεργέτιδος] [Ἀσκληπι]άδος τῆς Ἀσκλη[πιάδο]υ κανηφόρου Ἀρσινόης Φ[ιλαδέλφου] [Ἀρτεμοῦς] [τῆς] [Θεο]δώρου ... noun. sg. fem. gen BC02 -176 -176 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 14 2381, 5 2699
78171 [Ἀρσινό]ης ... Φ[ιλαδέλφου] [Ἀρτεμοῦς] [τῆς] [Θεο]δώρου ἱερήας* [Ἀρσινό]ης Φιλοπάτορος Εἰρήνης [τῆς] [Πτο][λεμαίου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -176 -176 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 14 2381, 6 2699
1389318 [Ἀρσινόης] ... ἀθλοφόρ̣[ου] [Βερενίκης] [Εὐεργέτιδος] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [,] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] ... noun. sg. fem. gen BC02 -175 -170 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. L. Bat. 17 3, 4 5044
1389322 [Ἀρσινόης] ... [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [,] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτορος] [τῆς] [οὔσ]ης ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -175 -170 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. L. Bat. 17 3, 5 5044
4343461 [Ἀρσι]νόης ... αὐτ(ῆς) Ἀσκληπι̣άδης gap=3 Σοχώτης κωμο[(γραμματεὺς)] [Ἀρσι]νόης Ἡρα(κλείδου) με(ρίδος) gap=1_lines gap=unknown_lines ... noun. sg. fem. gen BC02 -175 -125 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Turku 4 Vo, 9 41617
78265 Ἀρσινόης ... Ἀσπ[ασίας] [τῆς] [Χρυσέρμου] [,] κ̣α̣ν̣η̣φόρου Ἀρσινόης Φιλαδέ[λφου] [Ἰσιδώρας] [τῆς] [Ἀπολλ]ω̣νίου ... noun. sg. fem. gen BC02 -174 -174 Egypt, U20 - Poimenon Kome BGU 14 2382, 8 2700
78272 Ἀρσινόης ... [Ἰσιδώρας] [τῆς] [Ἀπολλ]ω̣νίου, ἱερείας Ἀρσινόης Φιλο[πάτορος] [Εἰρήνης] [τῆς] [Πτο]λ̣[εμαίο]υ ... noun. sg. fem. gen BC02 -174 -174 Egypt, U20 - Poimenon Kome BGU 14 2382, 9 2700
1407356 Ἀρσινόης ... [ἀθλοφόρου] [Βερενίκης] [Εὐερ]γέτιδος, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας [Ἀρσινόης] ... noun. sg. fem. gen BC02 -174 -174 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Dryton 11 + Archiv für Papyrusforschung (AfP) 52 (2006), p. 198-199 no. 1, 3 246
1407360 [Ἀρσινόης] ... κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτορος] [τῶν] [οὐσῶν] [ἐν] ... noun. sg. fem. gen BC02 -174 -174 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Dryton 11 + Archiv für Papyrusforschung (AfP) 52 (2006), p. 198-199 no. 1, 4 246
1407397 [Ἀρσινόης] ... [μητρὸς] [θεᾶς] [Ἐπιφανοῦς] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [τῆς] [ο]ὔσης ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -174 -174 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Dryton 11 + Archiv für Papyrusforschung (AfP) 52 (2006), p. 198-199 no. 1, 6 246
3646357 Ἀρσινόης ... Ἀσπασίας τῆς Χρυσέρμου, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφ[ου] Ἰσιδώρας τῆς Ἀπολλωνίου ... noun. sg. fem. gen BC02 -174 -174 Egypt, 00b - Trikomia P. Tebt. 3 818, 6 2945
3646364 Ἀρσινόης ... Ἰσιδώρας τῆς Ἀπολλωνίου, ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος Εἰρήνης τῆς Πτολεμαίου ... noun. sg. fem. gen BC02 -174 -174 Egypt, 00b - Trikomia P. Tebt. 3 818, 7 2945
3670978 Ἀρσιν[ό]ης ... πυ(ροῦ) gap=2 Πτολεμαΐδος Νέ(ας) gap=unknown Ἀρσιν[ό]ης gap=unknown Φιλωτερί[δος] gap=unknown σὺν ... noun. sg. fem. gen BC02 -174 -174 Egypt, 00a - Aphrodites Berenikes Polis P. Tebt. 3 852, 44 5421
3671015 Ἀρσινόη[ς] ... Νήσο[υ] gap=unknown Πτολεμαΐ[δος] [Νέας] gap=unknown Ἀρσινόη[ς] gap=unknown Φιλωτ[ερίδος] gap=unknown gap=unknown ... noun. sg. fem. gen BC02 -174 -174 Egypt, 00a - Aphrodites Berenikes Polis P. Tebt. 3 852, 55 5421
3691682 Ἀρσ[ινόης] ... [Ἀσπασίας] [τῆ]ς Χρυσέρμου, κανηφόρου Ἀρσ[ινόης] [Φιλαδέλφου] [Ἰσιδώρας] [τῆς] [Ἀπολλωνίου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -174 -174 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 3 979 descr., 5 2952
3691689 Ἀρσινόης ... [Ἰσιδώρας] [τῆς] [Ἀπολλωνίου] [,] [ἱερε]ίας Ἀρσινόης Φιλαπάτορος* Εἰ[ρήνης] [τῆς] [Πτολεμαίου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -174 -174 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 3 979 descr., 6 2952
254906 Ἀρ[σινόης] ... [Εὐεργέτιδος] [Σαραπιάδος] [τῆς] [Ἀπολλων]ί̣ου κανήφορου Ἀρ[σινόης] [Φιλαδέλφου] [Ἀριστοκλείας] [τῆς] [Δημητ]ρ̣ίου ... noun. sg. fem. gen BC02 -173 -173 Egypt, 00a - Hephaistias BGU 6 1272, 1/4 2668
254912 Ἀρσινόης ... [Φιλαδέλφου] [Ἀριστοκλείας] [τῆς] [Δημητ]ρ̣ίου ἱερείας Ἀρσινόης [Φιλοπάτορος] [Εἰρήνης] [τῆς] [Πτολεμαί]ο̣υ̣ ... noun. sg. fem. gen BC02 -173 -173 Egypt, 00a - Hephaistias BGU 6 1272, 1/4 2668
912232 Ἀρσινόης ... Εὐγέτιδος* Σαραπιάδος Ἀπολλων<ίου>, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἀριστοκλείας τῆς Δημητρου* ... noun. sg. fem. gen BC02 -173 -173 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Amh. Gr. 2 43, 4 2650
912239 Ἀρσινόης ... Ἀριστοκλείας τῆς Δημητρου*, ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος Εἰρήνης τῆς Πτολεμαίου ... noun. sg. fem. gen BC02 -173 -173 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Amh. Gr. 2 43, 4 2650
1572498 [Ἀρσι]νόης ... [⟦Σαραπιάδος]⟧ ⟦[τῆς]⟧ ⟦[Ἀπολλων⟧] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσι]νόης Φιλαδέλφου Ἀριστοκλείας τῆς Δη[μητρίου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -173 -173 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 34, 4 2794
1572505 [Ἀρσι]-[νόης] ... Ἀριστοκλείας τῆς Δη[μητρίου] [,] [ἱερείας] [Ἀρσι][νόης] [Φιλοπάτορος] [Εἰρήνης] [τῆς] [Πτολεμαί]ου ... noun. sg. fem. gen BC02 -173 -173 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 34, 4-5 2794
1606477 Ἀρσινόης ... Σαραπιάδος τῆς Ἀπολλωνίου, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἀριστοκλείας τῆς Δη[μ]ητρίου ... noun. sg. fem. gen BC02 -173 -173 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Giss. 1 2, 5 2796
1606484 Ἀρσινόης ... Ἀριστοκλείας τῆς Δη[μ]ητρίου, ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος Εἰρήνης τῆς Πτολεμαίου ... noun. sg. fem. gen BC02 -173 -173 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Giss. 1 2, 6 2796
1834371 Ἀρ[σ]ινόης ... [Εὐεργέτιδος] [Κλεα]ι̣ν̣έ̣τ̣[ης] [τῆς] [Κο]μ̣α̣νοῦ κα[ν]η̣φ̣[ό]ρ̣ο̣υ Ἀρ[σ]ινόης Φιλαδέλφου Σαραπιάδος τῆς Ἀπολλων[ίου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -172 -172 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Köln Gr. 14 561, 4 697569
1834378 Ἀ[ρσινόης] ... Σαραπιάδος τῆς Ἀπολλων[ίου] gap=unknown [ἱερ]ε̣ί̣ας Ἀ[ρσινόης] Φιλο̣πάτορος Ε̣[ἰρή]ν̣η̣ς τῆς̣ Πτολεμαίου̣ ... noun. sg. fem. gen BC02 -172 -172 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Köln Gr. 14 561, 5 697569
1834616 Ἀρσινόης ... τῆς οὔσης ἐ̣ν̣ Ἀ̣[λεξ]α̣ν̣δ̣ρ̣ε̣ί̣α̣ι̣ κα̣ν̣ηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδ̣έ̣λ̣φου τῆς [ο]ὔ̣[σης] [ἐν] ... noun. sg. fem. gen BC02 -172 -172 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Köln Gr. 14 561, 20 697569
1834623 [Ἀρσινόης] ... τῆς [ο]ὔ̣[σης] [ἐν] [Ἀλεξανδρείαι] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] Φιλοπάτορος [τῆ]ς̣ οὔσ̣η̣ς̣ [ἐν] ... noun. sg. fem. gen BC02 -172 -172 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Köln Gr. 14 561, 21 697569
2307690 Ἀρσινόης ... Εὐεργέτιδος Κλεαινέτης τῆς Κομανοῦ κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Σαραπιάδος τῆς Ἀπολλωνίου ... noun. sg. fem. gen BC02 -172 -172 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Mich. 3 190, 9 2888
2307697 Ἀρσινό-ης ... Σαραπιάδος τῆς Ἀπολλωνίου, ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος Εἰρήνης τῆς Πτολεμαίου ... noun. sg. fem. gen BC02 -172 -172 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Mich. 3 190, 10-11 2888
3646605 Ἀρσινόης ... Πτολεμαίου τοῦ Εὐβούλου, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Κλεαινέτη[ς] [τῆς] gap=unknown ... noun. sg. fem. gen BC02 -171 -171 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Tebt. 3 819, 3 2946
3646612 [Ἀρσινόης] ... Κλεαινέτη[ς] [τῆς] gap=unknown [,] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτορος] [Εἰρήνης] [τῆς] [Πτολεμαίου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -171 -171 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Tebt. 3 819, 3 2946
3646859 Ἀρσινόης ... [Πτολεμαίου] [τοῦ] [Εὐβούλου], κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέ[λφου] [Κλεαινέτης] [τῆς] gap=5 ... noun. sg. fem. gen BC02 -171 -171 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Tebt. 3 819, 21 2946
3646866 [Ἀρσι]-νόης ... [Κλεαινέτης] [τῆς] gap=5 [,] [ἱερείας] [Ἀρσι]νόης Φιλοπάτορος Εἰρήνης τ[ῆς] [Πτολεμαίου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -171 -171 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Tebt. 3 819, 21-22 2946
3360676 Ἀρσινόης ... , [ἀθλοφόρου] [Βερενίκης] [Εὐεργέτιδος] [κανηφόρο]υ̣ Ἀρσινόης Φιλαδέλφ̣ο̣υ [ἱερ]εί̣α̣ς Ἀρ̣σινό̣[ης] Φιλο̣π̣ά̣τ̣ο̣ρ̣ο̣[ς] ... noun. sg. fem. gen BC02 -170 -170 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Ryl. Gr. 4 583, 3 5301
3360679 Ἀρ̣σινό̣[ης] ... [Εὐεργέτιδος] [κανηφόρο]υ̣ Ἀρσινόης Φιλαδέλφ̣ο̣υ [ἱερ]εί̣α̣ς Ἀρ̣σινό̣[ης] Φιλο̣π̣ά̣τ̣ο̣ρ̣ο̣[ς] [τ]ῶ̣ν̣ [οὐσ]ῶ̣ν̣ ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -170 -170 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Ryl. Gr. 4 583, 3 5301
3361205 [Ἀρσινόης] ... , ἀθλοφόρο̣υ̣ Β̣ε̣ρ̣[ενίκης] [Εὐεργέ]τ̣ι̣δ̣ος κανηφόρου [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [ἱερείας] [Ἀρσινό]η̣ς Φι̣λ̣ο̣πάτο̣ρ̣ος ... noun. sg. fem. gen BC02 -170 -170 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Ryl. Gr. 4 583, 45 5301
3361208 [Ἀρσινό]η̣ς ... [Εὐεργέ]τ̣ι̣δ̣ος κανηφόρου [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [ἱερείας] [Ἀρσινό]η̣ς Φι̣λ̣ο̣πάτο̣ρ̣ος τῶν οὐσῶν ἐν̣ ... noun. sg. fem. gen BC02 -170 -170 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Ryl. Gr. 4 583, 45 5301
3641136 Ἀρσινόης ... gap=10 [τῆ]ς̣ Νουμηνίου, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου gap=9 [τῆς] Εὐμήλου ... noun. sg. fem. gen BC02 -165 -165 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 3 811, 7 2942
3641143 Ἀρσινόης ... gap=9 [τῆς] Εὐμήλου, ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος Κλεαινέτης τῆ[ς] Νουμηνίου ... noun. sg. fem. gen BC02 -165 -165 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 3 811, 8 2942
1408139 [Ἀρσινόης] ... [Εὐεργ]ετίδος Ἀ̣[ριστονίκης] [τῆς] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Ἑρμοκρατείας] [τῆς] [Ἑρμοκρά]του[ς] ... noun. sg. fem. gen BC02 -164 -164 Egypt, U07 - Dios Polis (Hiou) P. Dryton 1, 4 44872
1408146 [Ἀρσινόης] ... [Ἑρμοκρατείας] [τῆς] [Ἑρμοκρά]του[ς] [,] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτορος] [Δημαρίου] [τῆς] [Μητροφάνους] ... noun. sg. fem. gen BC02 -164 -164 Egypt, U07 - Dios Polis (Hiou) P. Dryton 1, 5 44872
1408205 Ἀρ[σινόης] ... [Εὐχαρίστου] [Θαίδος] [τῆς] [,] [καν]ηφόρου Ἀρ[σινόης] [Φιλ]αδέλφου Εὐχα̣ρ̣[ίστης] [τῆς] [Πτολεμαίου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -164 -164 Egypt, U07 - Dios Polis (Hiou) P. Dryton 1, 10 44872
4163991 Ἀρσιν[όης] ... τῆς Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου κανηφόρου Ἀρσιν[όης] [Φιλαδέλφου] Τ̣ε̣ι̣μ̣α̣ν̣ό̣η̣ς̣ τῆς Κλεοδόν̣ο̣υ̣ ... noun. sg. fem. gen BC02 -161 -153 Egypt, 00c - Oxyryncha SB 16 12372, 3 4109
4163997 Ἀρσινόης ... [Φιλαδέλφου] Τ̣ε̣ι̣μ̣α̣ν̣ό̣η̣ς̣ τῆς Κλεοδόν̣ο̣υ̣ ἱερείας Ἀρσινόης Φιλο[πάτορος] [Δημαρίου] τῆς Μητροφανου* ... noun. sg. fem. gen BC02 -161 -153 Egypt, 00c - Oxyryncha SB 16 12372, 4 4109
79691 Ἀ̣[ρ]σινόης ... [Εὐεργέτιδος] [Πτολεμαίδος] [τῆς] [Πτολεμαίου] [κανηφόρο]υ̣ Ἀ̣[ρ]σινόης Φιλα(δέλφου) Νηνίας τῆς Κ[αλλιξέν]ου ... noun. sg. fem. gen BC02 -160 -159 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 14 2390, 3 2702
79697 Ἀρσινόης ... Φιλα(δέλφου) Νηνίας τῆς Κ[αλλιξέν]ου ἱερείας Ἀρσινόης Φ̣ι̣λ̣ο̣π̣[ά]τ̣[ορος] [Δη]μ̣α̣ρ̣ί̣ο̣υ̣ τ̣[ῆς] [Μητροφάνους] ... noun. sg. fem. gen BC02 -160 -159 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 14 2390, 3 2702
79836 [Ἀρσινόης] ... Εὐεργέτιδος Πτ̣[ολ]ε̣μ̣αίδος [τ]ῆς Πτ[ο]λεμ[αίου] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Νηνίας] [τῆς] [Καλλιξένο]υ ... noun. sg. fem. gen BC02 -160 -159 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 14 2390, 14 2702
79842 Ἀρσι̣νόης ... [Φιλαδέλφου] [Νηνίας] [τῆς] [Καλλιξένο]υ ἱερεί̣α̣ς Ἀρσι̣νόης Φιλοπάτορος Δημαρίου τῆς Μητροφάνους ... noun. sg. fem. gen BC02 -160 -159 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 14 2390, 14 2702
963628 [Ἀρσι]-[νόης] ... [ἀθλοφόρου] [Βερενίκης] [Εὐεργέτιδος] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσι][νόης] Φιλαδέλ̣φ̣ο̣υ̣, ἱερείας Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣ό̣η̣[ς] ... noun. sg. fem. gen BC02 -160 -159 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 20 14489, 3-4 7925
963632 Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣ό̣η̣[ς] ... [κανηφόρου] [Ἀρσι][νόης] Φιλαδέλ̣φ̣ο̣υ̣, ἱερείας Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣ό̣η̣[ς] [Φιλοπατόρος] [τῶν] [οὐσῶν] [ἐν] ... noun. sg. fem. gen BC02 -160 -159 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 20 14489, 4 7925
1665264 Ἀρσινό[ης] ... ἀθλοφόρου Βερενίκης Εὐε[ργέτι]δ̣ος, καν̣η[φόρ]ου Ἀρσινό[ης] Φ̣ι̣λ̣α̣δέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC02 -160 -160 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Hamb. 1 57, 9 5130
1665268 Ἀρσινόης ... καν̣η[φόρ]ου Ἀρσινό[ης] Φ̣ι̣λ̣α̣δέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης Φ[ι]λοπάτ̣[ορος] [,] [τ]ῶν οὐσῶν ... noun. sg. fem. gen BC02 -160 -160 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Hamb. 1 57, 10 5130
964481 Ἀρσινόης ... Ἀφύγχιος μη(τρὸς) Θαήσιος τῆς καὶ Ἀρσινόης ὡς (ἐτῶν) κε εὐμε(γέθης) ... noun. sg. fem. gen BC02 -159 -159 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 20 14478, 7 7914
4450122 [Ἀρσινόης] ... [ονίας] [τῆς] gap=unknown [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδ]έ̣λ̣φ̣ο̣υ Βερενίκης τῆς Πυθαγγέλου ... noun. sg. fem. gen BC02 -159 -159 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 5 7632, 3 5703
4450129 Ἀρσινόης ... Βερενίκης τῆς Πυθαγγέλου, ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος gap=4 gap=unknown [,] ... noun. sg. fem. gen BC02 -159 -159 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 5 7632, 3 5703
4450249 [Ἀρσινόης] ... gap=unknown τῆς gap=unknown [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Βερενίκης] τῆς Πυθαγγέλ[ου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -159 -159 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 5 7632, 25 5703
4450256 [Ἀρσινόης] ... [Βερενίκης] τῆς Πυθαγγέλ[ου] [,] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτορος] gap=unknown μ̣ηνὸς Ἀρτε[μισίου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -159 -159 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 5 7632, 26 5703
4164168 Ἀρσινόης ... [Εὐεργέτιδος] gap=unknown [τῆς] Διοκλέους κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Βερενίκης τῆς Πυθαγγ[έλου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -158 -158 Egypt, 00c - Oxyryncha SB 16 12373, 4 4110
4164174 [Ἀρσινόης] ... Φιλαδέλφου Βερενίκης τῆς Πυθαγγ[έλου] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτορος] [Δημαρίου] [τῆς] Μητροφάνου* ... noun. sg. fem. gen BC02 -158 -158 Egypt, 00c - Oxyryncha SB 16 12373, 4 4110
4324776 Ἀρσινόης ... , [ἀλθοφόρου] [Βερε][νίκης] [Εὐεργέτι]δος κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου ἱερείας Ἀρσινόης Φιλο[πάτορος] ... noun. sg. fem. gen BC02 -156 -156 Egypt, 00a - Ammonias SB 22 15240, 6 8348
4324779 Ἀρσινόης ... [Εὐεργέτι]δος κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου ἱερείας Ἀρσινόης Φιλο[πάτορος] [τῶν] [οὐσῶν] [ἐν] ... noun. sg. fem. gen BC02 -156 -156 Egypt, 00a - Ammonias SB 22 15240, 6 8348
4500475 [Ἀρσινόης] ... Εὐεργέτιδος Ἰσιδότης τῆς Σω [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλα]δέλφου gap=2 ἱερείας Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC02 -156 -156 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) SB 6 9551, 4 5777
4500479 Ἀρσινόης ... [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλα]δέλφου gap=2 ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος Τειμαρί[ου] [τῆς] [Μητροφάνους] ... noun. sg. fem. gen BC02 -156 -156 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) SB 6 9551, 5 5777
4195244 Ἀρσινόηι ... κδ τέτα(κται) [ἐπ]ὶ τὴν ἐν Ἀρσινόηι τρά(πεζαν) [ἐπ]ωνίων κζ (ἔτους) ... noun. sg. fem. dat BC02 -155 -144 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) SB 16 12774, 2 4163
4432071 [Ἀρσιν]όης ... [Βερενίκης] [Εὐεργέτιδος] gap=unknown [,] [κανηφόρου] [Ἀρσιν]όης Φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC02 -154 -154 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 3 7188, 3 5683
4432075 Ἀρσινόης ... [κανηφόρου] [Ἀρσιν]όης Φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος [τ]ῶ[ν] οὐσῶν ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -154 -154 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 3 7188, 3 5683
1592316 [Ἀρσινόης] ... extra [τῆς] [Διοσκουρίδου] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] Φιλαδέλφου Κλ̣[εοπάτρας] [τῆς] [Πτολεμαίου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -152 -152 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) P. Gen. 3 130, 5 43087
1592324 [Ἀρσινόης] ... [τῆς] [Πτολεμαίου] [,] [ἱερείας] extra [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτορος] [Δημαρίου] [τῆς] Μητροφ̣[άνους] ... noun. sg. fem. gen BC02 -152 -152 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) P. Gen. 3 130, 6 43087
1842547 Ἀ̣ρ̣σ̣[ιν]ό̣ης ... [Εὐεργέτιδος] Ε̣ἰ̣[ρ]ή̣ν̣η̣ς̣ τ̣ῆ̣ς̣ Διοσκουρίδου κανηφόρου Ἀ̣ρ̣σ̣[ιν]ό̣ης [Φι]λ̣α̣δ̣[έλφ]ου Κ̣λεοπάτρας [τῆς] [Πτολεμ]α̣ί̣ο̣[υ] ... noun. sg. fem. gen BC02 -152 -152 Egypt, 00b - Alexandrou Nesos P. Köln Gr. 3 144, 3 2837
1842553 [Ἀρσινόης] ... [Φι]λ̣α̣δ̣[έλφ]ου Κ̣λεοπάτρας [τῆς] [Πτολεμ]α̣ί̣ο̣[υ] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτορος] [Δημαρίου] [τῆς] Μ̣η̣τρ[ο]φ̣ά̣ν̣ους ... noun. sg. fem. gen BC02 -152 -152 Egypt, 00b - Alexandrou Nesos P. Köln Gr. 3 144, 4 2837
1842699 Ἀρσινόης ... Εὐεργέτιδος [Εἰρήνης] [τῆς] [Διοσκουρ]ίδου κανηφόρου Ἀρσινόης [Φιλ]αδέλφου Κλεοπάτρας τῆς [Πτολεμαίου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -152 -152 Egypt, 00b - Alexandrou Nesos P. Köln Gr. 3 144, 18 2837
1842705 Ἀρσινόης ... [Φιλ]αδέλφου Κλεοπάτρας τῆς [Πτολεμαίου] [ἱερεία]ς Ἀρσινόης Φιλ[ο]π̣ά̣τ̣ο̣ρ̣ος Δημα̣ρίου τῆς Μητροφάνου[ς] ... noun. sg. fem. gen BC02 -152 -152 Egypt, 00b - Alexandrou Nesos P. Köln Gr. 3 144, 19 2837
4415660 [Ἀρσινόης] ... [Εὐεργέτιδος] Εἰρήνης τῆς Διοσκ̣[ου]ρ̣[ί]δ̣ο̣υ̣ [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Κλεοπάτρας] [τῆς] [Πτολεμα]ί̣ο̣υ̣ ... noun. sg. fem. gen BC02 -152 -152 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) SB 26 16698, 6 97242
4415666 Ἀρ̣σ̣[ινό]η̣ς ... [Φιλαδέλφου] [Κλεοπάτρας] [τῆς] [Πτολεμα]ί̣ο̣υ̣ ἱ̣ε̣ρ̣είας̣ Ἀρ̣σ̣[ινό]η̣ς [Φ]ιλοπάτορ\ος/ [Δημαρίου] [τῆς] [Μητροφάν]ους ... noun. sg. fem. gen BC02 -152 -152 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) SB 26 16698, 6 97242
670823 Ἀρσινόῃ ... ια τέτακται ἐπὶ τὴν ἐν Ἀρσινόῃ τρά(πεζαν) ἀπὸ τιμῆς βαλα(νείων) ... noun. sg. fem. dat BC02 -151 -151 Egypt, U02 - Arsinoe O. Edfou 2 236, 1 43798
4339248 [Ἀρσιν(όηι)] ... . τέτα(κται) ἐπ[ὶ] [τὴν] [ἐν] [Ἀρσιν(όηι)] [τρά(πεζαν)] ἀ̣πο(μοίρας) λ (ἔτους) ... noun. sg. fem. dat BC02 -151 -140 Egypt, U02 - Arsinoe SB 22 15502, 1 79061
671214 Ἀρσινό(ῃ) ... α τέτα(κται) ἐπὶ τὴν ἐν Ἀρσινό(ῃ) τρά(πεζαν) ἀπομοίρας λ (ἔτους) ... noun. sg. fem. dat BC02 - BC01 -150 -86 Egypt, U02 - Arsinoe O. Edfou 2 249, 2 43498
2180128 Ἀρσ[ινόης] ... Θη(βαίδος) ἱερο̣[ῦ] τοῦ Μοντ καὶ Ἀρσ[ινόης] κ[αὶ] [θεῶ]ν Ἀ̣[δελφῶ]ν καὶ ... noun. sg. fem. gen BC02 -148 -148 Egypt, U04a - Pathyrites P. Lond. 7 2188, 26 251
1846144 Ἀρσινόης ... Εὐεργέτιδος Κλεοπάτρας τῆς Ἰσοκράτου κανηφόρου Ἀρσινόης [Φιλαδέ]λφου Ἐργονόης τῆς Ἀναξάνδρου ... noun. sg. fem. gen BC02 -146 -146 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Köln Gr. 4 187, 6 3177
1846150 Ἀρσινόης ... [Φιλαδέ]λφου Ἐργονόης τῆς Ἀναξάνδρου ἱερείας Ἀρσινόης Φ[ιλοπάτορος] [Ἀπολλ]ωνίας τῆς Ἰσοκράτου ... noun. sg. fem. gen BC02 -146 -146 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Köln Gr. 4 187, 7 3177
1405865 Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣[όης] ... Ἡλιοδώ̣ρ̣[α]ς̣ [τῆς] Δ̣[η]μ̣ητρίου, κ̣α̣ν̣η̣φό̣ρ̣ο̣υ̣ Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣[όης] [Φιλαδέλ]φ̣ο̣υ̣ gap=5 τ̣ῆ̣ς̣ Ἀπολλω[νίου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -145 -145 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Diosk. 18, 19 44733
1405872 Ἀρσιν̣ό̣η̣ς ... gap=5 τ̣ῆ̣ς̣ Ἀπολλω[νίου] [,] [ἱερεί]α̣ς Ἀρσιν̣ό̣η̣ς Φιλοπάτορο̣ς̣ Ἀ̣ρ̣[τ]ε̣μ̣ο̣ῦ̣ς̣ τῆς Σελεύκου ... noun. sg. fem. gen BC02 -145 -145 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Diosk. 18, 20 44733
1590435 [Ἀρσινόης] ... ἀθλοφόρου [Βερενίκης] [εὐεργέτιδος] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [φιλαδέλφου] [,] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] ... noun. sg. fem. gen BC02 -145 -144 Egypt P. Gen. 2 87, 4 4245
1590439 [Ἀρσινόης] ... [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [φιλαδέλφου] [,] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] φ̣[ιλοπάτορος] τ̣[ῶ]ν̣ οὐσ[ῶν] ἐν̣ ... noun. sg. fem. gen BC02 -145 -144 Egypt P. Gen. 2 87, 4 4245
4376349 Ἀρσινόης ... [Εὐεργέτιδος] [Βερενίκης] [τ]ῆ̣ς̣ Ἐρταίου κα̣νηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Κλεο̣π̣[ά]τρας [τῆς] [Ἰσοκράτου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -145 -145 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 24 16054, 3 41804
4376355 [Ἀρσινόης] ... Φιλαδέλφου Κλεο̣π̣[ά]τρας [τῆς] [Ἰσοκράτου] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτορος] [Ἀπολλωνίας] [τῆς] [Ἰσοκράτου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -145 -145 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 24 16054, 4 41804
673252 Ἀρσινόηι ... . τέτακται ἐπὶ τὴν ἐν Ἀρσινόηι τράπεζαν ἀπομοίρας κϛ (ἔτους) ... noun. sg. fem. dat BC02 - BC01 -144 -88 Egypt, U02 - Arsinoe O. Edfou 3 366, 2 43496
1767615 Ἀρσινόης ... [ἀθλοφόρου] gap=unknown [τοῦ] gap=unknown κ̣ανηφόρου Ἀρσινόης Φ̣ι̣λ̣α̣δ̣ε[λ]φ̣ο̣υ̣ Ἡ̣λ̣ι̣οδώρας τῆς Δ̣[ημητρίου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -143 -143 Egypt, U13 - Lykopolis (Assiut) P. Horak 29, 5 48161
1767621 [Ἀρσινόης] ... Φ̣ι̣λ̣α̣δ̣ε[λ]φ̣ο̣υ̣ Ἡ̣λ̣ι̣οδώρας τῆς Δ̣[ημητρίου] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτορος] [Ἀρτεμοῦς] [τῆς] [Σελεύκου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -143 -143 Egypt, U13 - Lykopolis (Assiut) P. Horak 29, 5 48161
1855943 Ἀρσινόης ... Εὐεργέτιδος gap=6 τ̣ῆς̣ Ν̣ι̣κομά̣χου κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλ̣[α]δ̣έ̣λ̣φου gap=1 τῆς Δημητρίου ... noun. sg. fem. gen BC02 -143 -143 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Köln Gr. 8 350, 11 41541
1855949 Ἀρσινόης ... Φιλ̣[α]δ̣έ̣λ̣φου gap=1 τῆς Δημητρίου ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος Ἀρτεμοῦς τῆς Σελεύκου ... noun. sg. fem. gen BC02 -143 -143 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Köln Gr. 8 350, 12 41541
672763 Ἀρσινόῃ ... ε τέτακται ἐπὶ τὴν ἐν Ἀρσινόῃ τράπεζαν ἐπωνίων κθ (ἔτους) ... noun. sg. fem. dat BC02 -142 -142 Egypt, U02 - Arsinoe O. Edfou 3 348, 2 43810
3630418 Ἀρσινόη[ς] ... ἡμῖν ἐπ(ιστολῆς) τινας τῶν ἐξ Ἀρσινόη[ς] ἐν ὑπεροχῆι ὄντων γεωργοῦντα[ς] ... noun. sg. fem. gen BC02 -141 -139 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Tebt. 3 734, 23 5337
912900 Ἀρσινόης ... Νικασοῦς τῆς Ἀριστονίκου, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Εἰρήνη[ς] [τ]ῆς Ἀντιπάτρου ... noun. sg. fem. gen BC02 -140 -139 Egypt, U04a - Krokodilopolis P. Amh. Gr. 2 45, 7 216
1037889 Ἀρσινόη[ς] ... Θέ̣[ωνος] gap=unknown τρα(πεζίτηι) gap=3 γ Ἀρσινόη[ς] κ̣αὶ Θέω̣ν̣ο̣ς̣ gap=4 χ(οῶν) ... noun. sg. fem. gen BC02 -140 -130 Egypt P. Bingen 36, 2 8475
3349670 [Ἀρ]σινόης ... [Ε]ὐεργέτιδος Εἰρήνης τῆς gap=11 [κανηφόρου] [Ἀρ]σινόης Φιλαδέλφου Ἀρσινόης gap=11 [ἱερείας] ... noun. sg. fem. gen BC02 -140 -140 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 2 252, 19 2933
3349672 Ἀρσινόης ... τῆς gap=11 [κανηφόρου] [Ἀρ]σινόης Φιλαδέλφου Ἀρσινόης gap=11 [ἱερείας] [Ἀρσινόη]ς̣ Φιλοπάτορος ... noun. sg. fem. gen BC02 -140 -140 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 2 252, 19 2933
3349675 [Ἀρσινόη]ς̣ ... [Ἀρ]σινόης Φιλαδέλφου Ἀρσινόης gap=11 [ἱερείας] [Ἀρσινόη]ς̣ Φιλοπάτορος Ἀρτέμ̣ι̣τ̣ο̣ς gap=1_lines gap=27 ... noun. sg. fem. gen BC02 -140 -140 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 2 252, 20 2933
672803 Ἀρσιν(όῃ) ... ε τέτα(κται) ἐπὶ τὴν ἐν Ἀρσιν(όῃ) τρά(πεζαν) ἀπομοίρας λ (ἔτους) ... noun. sg. fem. dat BC02 -139 -139 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 350, 1 43505
1639777 Ἀρσινόης ... [ἀθλοφόρο]υ Βερενίκης εὐεργέ[τιδος] [,] [καν]ηφόρου Ἀρσινόης φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC02 -139 -139 Egypt, U03 - Latopolis (Esna) P. Grenf. 2 15, 4 274
1639781 Ἀρσινόης ... [καν]ηφόρου Ἀρσινόης φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης φιλοπάτορος [τῶν] [οὐ]σῶν ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -139 -139 Egypt, U03 - Latopolis (Esna) P. Grenf. 2 15, 4 274
1639879 [Ἀρσι]νόης ... μητρὸς θεᾶς ἐπιφανοῦς, καν[ηφόρου] [Ἀρσι]νόης φιλαδέλφου τῶν οὐσῶν ἐμ* ... noun. sg. fem. gen BC02 -139 -139 Egypt, U03 - Latopolis (Esna) P. Grenf. 2 15, 10 274
912466 [Ἀρσινόης] ... [Θερμούθιος] τῆς Μάγνητ̣ο̣[ς], κανηφ[όρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Πτολεμαίδος] [τῆς] [Πολυαίνου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -136 -136 Egypt, 00a - Philopator alias Theogenous P. Amh. Gr. 2 44, 4 2651
912473 [Ἀρσινόης] ... [Πτολεμαίδος] [τῆς] [Πολυαίνου] [,] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτορος] [Ἀρτεμοῦς] [τῆς] [Σελεύκου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -136 -136 Egypt, 00a - Philopator alias Theogenous P. Amh. Gr. 2 44, 5 2651
912675 [Ἀρσινόη]ς ... gap=unknown [τῆς] [Μάγνητος] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόη]ς Φιλαδέλφου Πτ[ολεμαίδος] [τῆς] [Πολυαίνου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -136 -136 Egypt, 00a - Philopator alias Theogenous P. Amh. Gr. 2 44, 21 2651
912682 [Ἀρσινόης] ... Πτ[ολεμαίδος] [τῆς] [Πολυαίνου] [,] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτορος] gap=unknown [τῆς] gap=unknown ... noun. sg. fem. gen BC02 -136 -136 Egypt, 00a - Philopator alias Theogenous P. Amh. Gr. 2 44, 22 2651
3881665 [Ἀρσινόης] ... [Θερμο]ύθιος τῆς Μάγνητος, κανηφόρου [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [Πτολέμας] [τῆ]ς Ἅγνου ... noun. sg. fem. gen BC02 -136 -136 Egypt, 00c - Berenikis Thesmophorou PSI 13 1311 + Analecta Papyrologica 10 - 11 (1998-1999), p. 124-125, 18 2934
3881672 Ἀρσινόης ... [Πτολέμας] [τῆ]ς Ἅγνου, ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπά[τορος] gap=14 [μηνὸς] Περιτίου ... noun. sg. fem. gen BC02 -136 -136 Egypt, 00c - Berenikis Thesmophorou PSI 13 1311 + Analecta Papyrologica 10 - 11 (1998-1999), p. 124-125, 18 2934
261202 Ἀρ-σινόηι ... κβ̣ τέτα(κται) ἐπὶ τὴν ἐν Ἀρσινόηι τρά(πεζαν) θέμα εἰς τι(μὴν) ... noun. sg. fem. dat BC02 -134 -134 Egypt, U02 - Arsinoe ZPE 190 (2014), p. 195-198, 1-2 4717
892634 Ἀρσινόης ... ἀθλο̣φόρου [Βε]ρενίκης Εὐεργέτιδος, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερεία̣ς Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC02 -134 -134 Egypt, U04a - Krokodilopolis P. Adler Gr. 1, 3 2648
892638 Ἀρσινόης ... κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερεία̣ς Ἀρσινόης Φιλ̣ο̣π̣άτορος, τῶν <ὄντων> ... noun. sg. fem. gen BC02 -134 -134 Egypt, U04a - Krokodilopolis P. Adler Gr. 1, 3 2648
892720 Ἀρσινόης ... μητρὸς θεᾶς Ἐπι̣φανοῦς καὶ κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλ̣α̣δ̣έλ̣φου τῶν ὄντων καὶ ... noun. sg. fem. gen BC02 -134 -134 Egypt, U04a - Krokodilopolis P. Adler Gr. 1, 6 2648
3640965 [Ἀρσι]νόης ... Ἰσιδώρας [τῆς] gap=5 [,] [κανηφόρου] [Ἀρσι]νόης Φιλαδέλφου Φ̣ιλυλλιοῦς τῆς Φ̣ι̣λ̣ώ̣τ̣ο̣υ̣ ... noun. sg. fem. gen BC02 -134 -134 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Tebt. 3 810, 9 2941
3640972 [Ἀρσινόης] ... Φ̣ιλυλλιοῦς τῆς Φ̣ι̣λ̣ώ̣τ̣ο̣υ̣, [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτο]ρ̣ο̣ς̣ Τ̣ι̣μ̣οῦς τῆς Θ̣ε̣ ... noun. sg. fem. gen BC02 -134 -134 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Tebt. 3 810, 10 2941
669178 Ἀρσινό(ῃ) ... η τέτα(κται) ἐπὶ τὴν ἐν Ἀρσινό(ῃ) τρά(πεζαν) ἐπωνίων τοῦ αὐ(τοῦ) ... noun. sg. fem. dat BC02 -132 -132 Egypt, U02 - Arsinoe O. Edfou 1 2, 2 43807
4701640 Ἀρσινόης ... ἀθλοφόρου Βερενίκης Ευεργέτιδος, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱ[ερείας] [Ἀρσινόης] ... noun. sg. fem. gen BC02 -131 -131 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) (?) UPZ 2 217, 15 3619
4701644 [Ἀρσινόης] ... κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱ[ερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτορος] [,] [ἐν] [δὲ] ... noun. sg. fem. gen BC02 -131 -131 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) (?) UPZ 2 217, 15 3619
259114 Ἀρσινόης ... [μεγ(άληι?)] [τρά(πεζαν)] [εἰς] ἀπόμοιραν gap=unknown Ἀρσινόης gap=unknown ἐνακοσ[ίας] gap=unknown ... noun. sg. fem. gen BC02 -130 -121 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) BGU 6 1336, 4 4644
975340 [Ἀρσινόης] ... ἀθλοφόρου̣ Βερε̣[νί]κ̣ης Εὐ[εργ]έ̣τ̣ι̣δ̣[ος] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλα]δέλφου, [ἱερεία]ς̣ Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC02 -130 -130 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) P. Baden 2 2, 5 8140
975344 Ἀρσινόης ... [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλα]δέλφου, [ἱερεία]ς̣ Ἀρσινόης Φιλοπάτορος τ̣ῶ[ν] [οὐσῶν] ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -130 -130 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) P. Baden 2 2, 6 8140
975457 Ἀρσινόης ... ἀθλ̣ο̣[φόρ]ο̣[υ] Β̣ερεν[ίκης] [Εὐερ][γέτιδος], κ̣α̣νη̣φόρ̣ου Ἀρσινόης Φιλαδέλφ̣ο̣[υ] [,] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] ... noun. sg. fem. gen BC02 -130 -130 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) P. Baden 2 2, 20 8140
975461 [Ἀρσινόης] ... κ̣α̣νη̣φόρ̣ου Ἀρσινόης Φιλαδέλφ̣ο̣[υ] [,] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] Φιλοπάτορος τῶν οὐσῶν ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -130 -130 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) P. Baden 2 2, 20 8140
3349951 [Ἀρσινόης] ... [ἀθλοφόρου] [Βερενίκης] [Εὐεργέτιδος] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [,] ἱερείας Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC02 -129 -121 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Ryl. Gr. 2 261, 20 5294
3349955 Ἀρσινόης ... [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [,] ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπά[τορος] [τῶν] [ὄντων] [ἐν] ... noun. sg. fem. gen BC02 -129 -121 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Ryl. Gr. 2 261, 21 5294
3977456 Ἀρσινόης ... εὐεργετῶν ἀθλοφόρου Βερενίκης εὐεργέτιδος κανηφόρου Ἀρσινόης φιλαδέλφου ἱερείας Ἀρσινόης φιλοπάτορος ... noun. sg. fem. gen BC02 -129 -129 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) PSI 9 1016, 20 5569
3977459 Ἀρσινόης ... εὐεργέτιδος κανηφόρου Ἀρσινόης φιλαδέλφου ἱερείας Ἀρσινόης φιλοπάτορος, ἐφʼ ἱερείων* ... noun. sg. fem. gen BC02 -129 -129 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) PSI 9 1016, 21 5569
207208 Ἀρσινόης ... Εὐεργετῶν ἀθλοφόρου Βερενίκης Εὐεργέτιδος κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος ... noun. sg. fem. gen BC02 -127 -127 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) BGU 3 993, 6 232
207211 Ἀρσινόης ... Εὐεργέτιδος κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος τῶν οὐσῶν ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -127 -127 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) BGU 3 993, 6 232
3637719 Ἀρσινόης ... Ὀξυρύγχοις τῆς Πολέμωνος μερίδος τεμένους Ἀρσινόης. τινῶν τῶν ἐ̣κ̣ ... noun. sg. fem. gen BC02 -127 -124 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Tebt. 3 790, 6 5376
4623672 [Ἀρσινόης] ... ἀθλ[ο]φόρου Βερ[ε]νίκης Εὐεργ[έτιδος] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [,] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] ... noun. sg. fem. gen BC02 -127 -126 Egypt, U04b - Thebes Stud. Pal. 4 p. 53-55 no. 1 (fr. 1-7), 4 79442
4623676 [Ἀρσινόης] ... [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [,] [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτορος] τῶν ὄντων ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -127 -126 Egypt, U04b - Thebes Stud. Pal. 4 p. 53-55 no. 1 (fr. 1-7), 4 79442
4623763 Ἀρσ[ινό]ης ... [μητρὸς] [θεᾶς] [Ἐπιφανοῦς] καὶ κ[α]νηφόρου Ἀρσ[ινό]ης Φιλαδέλ[φου] [τῶν] [οὐσῶν] [ἐν] ... noun. sg. fem. gen BC02 -127 -126 Egypt, U04b - Thebes Stud. Pal. 4 p. 53-55 no. 1 (fr. 1-7), 11 79442
3889311 [Ἀρσινόης] ... ὄντος ἀθλοφόρου Βερε[νίκης] [Εὐεργέτιδος] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος ... noun. sg. fem. gen BC02 -125 -124 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) PSI 14 1402, 5 5586
3889314 Ἀρσινόης ... [Εὐεργέτιδος] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος τῶν [οὐσῶν] gap=unknown ... noun. sg. fem. gen BC02 -125 -124 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) PSI 14 1402, 6 5586
4340308 [Ἀρσινόης] ... [Εὐεργε][τῶν] [ἀθλοφόρου] Β̣ερεν̣[ίκ]η̣ς Εὐε̣[ργέτιδος] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φ]ιλαδ[έλ]φ[ο]υ̣ [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτορος] ... noun. sg. fem. gen BC02 -124 -124 Egypt, U07 - Dios Polis (Hiou) SB 22 15537, 10 79082
4340311 [Ἀρσινόης] ... Εὐε̣[ργέτιδος] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φ]ιλαδ[έλ]φ[ο]υ̣ [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτορος] [τῶν] [οὐσῶ]ν̣ ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -124 -124 Egypt, U07 - Dios Polis (Hiou) SB 22 15537, 10 79082
2005828 Ἀρσινόης ... ἀθλοφόρου Βερενίκης Εὐεργέτιδος, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC02 -123 -123 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Lond. 3 p. 5-8 no. 879, 9 84
2005832 Ἀρσινόης ... κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος τῶν ὄντων ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -123 -123 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Lond. 3 p. 5-8 no. 879, 9 84
2005912 Ἀρσινόης ... μητρὸς θεᾶς Ἐπιφανοῦς καὶ κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου τῶν ὄντων καὶ ... noun. sg. fem. gen BC02 -123 -123 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Lond. 3 p. 5-8 no. 879, 15 84
3360289 Ἀρσινόης ... [,] [ἀ]θλοφό̣ρ[ου] [Βερενί]κη̣[ς] [Εὐεργέτιδος] [κανηφό][ρου] Ἀρσινόης Φιλαδέλφου ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος ... noun. sg. fem. gen BC02 -121 -121 Egypt, U04a - Krokodilopolis P. Ryl. Gr. 4 581, 4 53
3360292 Ἀρσινόης ... [Εὐεργέτιδος] [κανηφό][ρου] Ἀρσινόης Φιλαδέλφου ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος τῶν [ὄν]των <καὶ> ... noun. sg. fem. gen BC02 -121 -121 Egypt, U04a - Krokodilopolis P. Ryl. Gr. 4 581, 4 53
3554250 Ἀ[ρ]σινόης ... δ. Θεμίστου μερ[ίδ]ος. Ἀ[ρ]σινόης · ιο̣α̣(…) εἰς Ἁρυώτην ... noun. sg. fem. gen BC02 -117 -117 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Tebt. 1 24, 87 3660
2182064 Ἀρσινόης ... ἀθλοφόρου Βερενίκης Εὐεργέτιδος, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC02 -116 -116 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Lond. 7 2191, 10 1488
2182068 Ἀρσινόης ... κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος τῶν ὀντῶν* ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -116 -116 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Lond. 7 2191, 11 1488
3468474 Ἀρσινόης ... ἀθλοφόρου Βερενίκης Εὐεργέτιδος, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC02 -115 -115 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Strasb. Gr. 2 81, 14 99
3468478 Ἀρσινόης ... κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος τῶν οὐσῶν ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -115 -115 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Strasb. Gr. 2 81, 14 99
1635338 Ἀρσινόης ... ἀθλοφ[όρου] Βερενίκης εὐεργέτιδος, κανηφόρου Ἀρσινόης φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC02 -114 -114 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Grenf. 1 25, 6 48346
1635342 Ἀρσινόης ... κανηφόρου Ἀρσινόης φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης φιλοπά[τορος] τῶν ὄντων ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -114 -114 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Grenf. 1 25, 6 48346
1640559 Ἀρσ[ινόης] ... ἀθλοφόρου Βερενίκης εὐεργε[τ]ίδος, κανηφόρου Ἀρσ[ινόης] φ[ιλαδέλφο]υ, ἱερείας Ἀρσιν[όης] ... noun. sg. fem. gen BC02 -114 -114 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Grenf. 2 20, 6 237
1640563 Ἀρσιν[όης] ... κανηφόρου Ἀρσ[ινόης] φ[ιλαδέλφο]υ, ἱερείας Ἀρσιν[όης] [φιλο]πάτορ[ος] τῶ[ν] [οὐσῶν] ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -114 -114 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Grenf. 2 20, 7 237
3468915 Ἀρσιν[ό]ης ... [ἀ]θλοφόρου Βερενίκης Εὐεργέτιδος, [καν]η̣φόρου Ἀρσιν[ό]ης Φιλαδέ[λ]φ̣[ου], ἱερείας Ἀρσιν[ό]η̣ς ... noun. sg. fem. gen BC02 -114 -114 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Strasb. Gr. 2 83, 8 100
3468919 Ἀρσιν[ό]η̣ς ... [καν]η̣φόρου Ἀρσιν[ό]ης Φιλαδέ[λ]φ̣[ου], ἱερείας Ἀρσιν[ό]η̣ς Φιλοπάτορος τῶν ὄντων [ἐν] ... noun. sg. fem. gen BC02 -114 -114 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Strasb. Gr. 2 83, 8 100
3469221 Ἀρσινόης ... ἀθλοφόρου Βερενίκης Εὐεργέτιδος, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC02 -114 -114 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Strasb. Gr. 2 84, 12 101
3469225 Ἀρσινόης ... κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος τῶν ὄντων ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -114 -114 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Strasb. Gr. 2 84, 12 101
207663 Ἀρσινόης ... θεῶν ἀθλοφόρου Βερενίκης Εὐεργέτιδος κα[ν]ηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου ἱερε[ί]ας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος ... noun. sg. fem. gen BC02 -113 -113 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) BGU 3 994, 6 56
207666 Ἀρσινόης ... Εὐεργέτιδος κα[ν]ηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου ἱερε[ί]ας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος τῶν ὄντων ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -113 -113 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) BGU 3 994, 7 56
1400344 Ἀρσινόης ... Σωτείρας Δικαιοσύν̣ης Νικηφόρου, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC02 -113 -113 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 21, 10 3105
1400348 Ἀρσινόης ... κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης Φι̣λ̣ο̣π̣ά̣τορος τῶν οὐσῶν ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -113 -113 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 21, 11 3105
1992190 Ἀρσινόης ... ἀθλοφόρου Βερενίκης Εὐεργέτιδος, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC02 -113 -112 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Lond. 3 p. 10-11 no. 1204, 11 91
1992194 Ἀρσινόης ... κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος τῶν ὄντων ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -113 -112 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Lond. 3 p. 10-11 no. 1204, 12 91
2006101 Ἀρσινόης ... ἀθλοφό[ρ]ου Βερενίκης [Ε]ὐεργέτιδος, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC02 -113 -113 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Lond. 3 p. 8-9 no. 880, 6 85
2006105 Ἀρσινόης ... κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης Φι[λοπ]άτορος τ̣[ῶ]ν ὄντων ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -113 -113 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Lond. 3 p. 8-9 no. 880, 6 85
3469503 Ἀρσινόης ... ἀθλοφόρου Βερενίκης Εὐεργέτιδος, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC02 -113 -113 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Strasb. Gr. 2 85, 7 103
3469507 Ἀρσινόης ... κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος τῶν ὄντων ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -113 -113 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Strasb. Gr. 2 85, 7 103
4694772 Ἀρσινόης ... ἀθλοφόρου Βερενίκης Εὐεργέτιδος, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερέας* Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC02 -113 -113 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) UPZ 2 180 a, 3 3582
4694776 Ἀρσινόης ... κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερέας* Ἀρσινόης Φιλοπάτορος τῶν οὐσῶν ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -113 -113 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) UPZ 2 180 a, 3 3582
207959 Ἀρσινόης ... θεῶν ἀθλοφόρου Βερενίκης Εὐεργέτιδος κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος ... noun. sg. fem. gen BC02 -112 -112 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) BGU 3 996, 6 126
207962 Ἀρσινόης ... Εὐεργέτιδος κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος τῶν ὄντων ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -112 -112 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) BGU 3 996, 6 126
893602 Ἀρσι̣ν̣όης̣ ... ἀθλοφόρου Βερε̣ν̣ί̣κης Ε[ὐ]εργέτιδο[ς] [,] [κανηφόρ]ου Ἀρσι̣ν̣όης̣ [Φιλαδέλφου] [,] ἱερείας Ἀρσινόης̣ ... noun. sg. fem. gen BC02 -112 -112 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) (?) P. Adler Gr. 3, 6 2
893606 Ἀρσινόης̣ ... [κανηφόρ]ου Ἀρσι̣ν̣όης̣ [Φιλαδέλφου] [,] ἱερείας Ἀρσινόης̣ Φ̣ι̣λοπάτορο̣[ς] [,] τῶν ὄντω̣ν ... noun. sg. fem. gen BC02 -112 -112 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) (?) P. Adler Gr. 3, 7 2
1397213 Ἀ̣ρ̣[σινόης] ... Σ̣ω̣τ̣ε̣ί̣ρ̣α̣ς̣ Δ̣ι̣κ̣α̣ι̣ο̣σ̣ύ̣ν̣η̣ς̣ Ν̣ι̣κ̣ηφό̣ρ̣ο̣υ, κα̣ν̣η̣φ̣ό̣ρου Ἀ̣ρ̣[σινόης] [Φιλ]α̣[δέλφου] [,] ἱερε̣ί̣α̣ς̣ Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣ό̣η̣ς̣ ... noun. sg. fem. gen BC02 -112 -112 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 13, 9 3096
1397217 Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣ό̣η̣ς̣ ... κα̣ν̣η̣φ̣ό̣ρου Ἀ̣ρ̣[σινόης] [Φιλ]α̣[δέλφου] [,] ἱερε̣ί̣α̣ς̣ Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣ό̣η̣ς̣ Φ̣ι̣λ̣ο̣π̣ά̣τορ̣ο̣ς̣ τ̣ῶν οὐσῶν̣ ἐ̣[ν] ... noun. sg. fem. gen BC02 -112 -112 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 13, 10 3096
1400739 Ἀρσινόης ... [Σωτείρας] [Δ]ικαιοσύνης Νικηφόρου, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, [ἱερείας] [Ἀρσινόης] ... noun. sg. fem. gen BC02 -111 -111 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 22, 9 3106
1400743 [Ἀρσινόης] ... κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, [ἱερείας] [Ἀρσινόης] [Φ]ι̣λοπάτο̣ρ̣ο̣ς̣ τῶν οὐσ̣ῶ̣ν̣ ἐ̣ν̣ ... noun. sg. fem. gen BC02 -111 -111 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 22, 10 3106
3469913 Ἀρσινόης ... ἀθλοφόρου Βερενίκης Εὐεργέτιδος, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόη[ς] ... noun. sg. fem. gen BC02 -111 -111 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Strasb. Gr. 2 86, 11 102
3469917 Ἀρσινόη[ς] ... κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόη[ς] Φιλοπάτορος τῶν ὄντων ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -111 -111 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Strasb. Gr. 2 86, 11 102
995340 Ἀρσινόης ... ἀθλοφόρου Βερενίκης Εὐεργέτιδος, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC02 -110 -110 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. L. Bat. 19 6, 12 131
995344 Ἀρσινόης ... κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος, τῶν ὄντων ... noun. sg. fem. gen BC02 -110 -110 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. L. Bat. 19 6, 13 131
1397588 Ἀρσινόης ... Σωτείρας Δικαιοσύνης Νικηφόρου, καν[ηφόρου] Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας βασιλίσσης ... noun. sg. fem. gen BC02 -110 -110 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 14, 11 3097
1397601 [Ἀρσινόης] ... Σωτείρας Δικαιοσύνης Νικηφόρου, ἱερε̣[ίας] [Ἀρσινόης] Φιλοπάτορος τῶν ὄντων καὶ ... noun. sg. fem. gen BC02 -110 -110 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 14, 12 3097
347096 Ἀρσινόης ... ἀθλοφόρου Βερενίκης εὐεργέτιδος, κανηφόρου Ἀρσινόης φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC02 -109 -109 Egypt, U04a - Krokodilopolis P. Grenf. 1 27, 4 129
347100 Ἀρσινόης ... κανηφόρου Ἀρσινόης φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης φιλοπάτορος, τῶν οὐσῶν ... noun. sg. fem. gen BC02 -109 -109 Egypt, U04a - Krokodilopolis P. Grenf. 1 27, 4 129
1397981 Ἀρσινόης ... [Σωτείρας] Δικαιοσύ̣νης Νικ̣η̣φόρου, κ̣α̣ν̣ηφόρου Ἀρσινόης Φ̣ιλαδ̣έ̣λ̣φου̣, ἱε̣ρ̣είας β[ασιλίσσης] ... noun. sg. fem. gen BC02 -109 -109 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 15, 9 3098
1397994 [Ἀρσι]-νόης ... Σωτείρας Δικαιοσύνης Νικηφόρου, ἱ̣[ερείας] [Ἀρσι]νόης Φιλοπάτορος τῶν ὄντω̣ν̣ κ̣α̣ὶ̣ ... noun. sg. fem. gen BC02 -109 -109 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 15, 10-11 3098
1398340 Ἀρσινόης ... Σωτείρας Δικ̣αιοσύν̣[ης] Νικηφόρου, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας βασιλίσσ̣η̣ς̣ ... noun. sg. fem. gen BC02 -109 -109 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 16, 10 3099
1398353 Ἀρσινόης ... Σωτ̣είρας Δικαιοσύνης Νικηφόρου, ἱερε̣[ίας] Ἀρσινόης Φιλοπάτορος τῶν ὄντων καὶ ... noun. sg. fem. gen BC02 -109 -109 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 16, 12 3099
893998 [Ἀρσινόης] ... ἀθλοφόρου Βερενίκης Εὐεργέτ̣[ι]δος, κανηφ̣[όρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [,] ἱερείας Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC02 -108 -108 Egypt, U04a - Krokodilopolis P. Adler Gr. 5, 3 4
894002 Ἀρσινόης ... κανηφ̣[όρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [,] ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος, τῶν <ὄντων> ... noun. sg. fem. gen BC02 -108 -108 Egypt, U04a - Krokodilopolis P. Adler Gr. 5, 4 4
1398848 [Ἀρσινόης] ... [Σωτεί]ρ̣ας Δικαιοσύνη̣ς̣ Ν̣ι̣κ̣η̣φ̣ό̣[ρου] [,] [κανηφόρου] [Ἀρσινόης] [Φιλαδέλφου] [,] [ἱερ]είας βασιλίσσης ... noun. sg. fem. gen BC02 -108 -108 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 17, 10 3100
1398861 [Ἀρσινόης] ... [Σωτείρας] [Δι]κ̣αιοσύνης Νικηφόρου, ἱερεία̣[ς] [Ἀρσινόης] [Φιλοπάτορος] τῶν ὄντων̣ κ̣αὶ ... noun. sg. fem. gen BC02 -108 -108 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 17, 12 3100
2006487 Ἀρσινόης ... ἀθλοφόρου Βερενίκης Εὐεργέτιδος, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC02 -108 -108 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Lond. 3 p. 11-12 no. 881 + P. L. Bat. 19 p. 220, 14 86
2006491 Ἀρσινόης ... κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος τῶν ὄντων ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -108 -108 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Lond. 3 p. 11-12 no. 881 + P. L. Bat. 19 p. 220, 14 86
3977773 Ἀρσινόης ... εὐεργετῶν ἀθλοφόρου Βερενίκης εὐεργέδιτος* κανηφόρου Ἀρσινόης φιλαδελφος* καὶ θεᾶς Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC02 -107 -107 Egypt, U04a - Pathyrites PSI 9 1018, 7 5571
3977777 Ἀρσινόης ... κανηφόρου Ἀρσινόης φιλαδελφος* καὶ θεᾶς Ἀρσινόης φιλοπατορου* τῶν ὄντων ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -107 -107 Egypt, U04a - Pathyrites PSI 9 1018, 8 5571
955048 Ἀρσινόης ... Δ̣η̣μητ̣ρί[ου] τοῦ Τιμοδώρου, ἱερείας Ἀρσινόης Φ̣[ιλο]π̣άτορ[ος] Ὀλυμπιάδος τῆς Σελεύκου ... noun. sg. fem. gen BC02 -106 -106 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Ashm. 1 22, 8 2655
955077 Ἀρσινόης ... Κλεοπάτρας τῆς Καλλικλέ̣[ο]υ̣ς̣, [κ]α̣ληφ̣ό̣ρ̣ο̣υ̣* Ἀρσινόης Φιλαδ̣έ̣[λφου] gap=4 τῆς Τιμοδώρου ... noun. sg. fem. gen BC02 -106 -106 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Ashm. 1 22, 10 2655
3978265 Ἀρσινόης ... εὐεργετῶν ἀθλοφόρου Βερενίκης εὐεργέδιτος* κανηφόρου Ἀρσινόης φιλαδελφος* καὶ θεᾶς Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC02 -106 -106 Egypt, U04a - Pathyrites PSI 9 1022, 12 5574
3978269 Ἀρσινόης ... κανηφόρου Ἀρσινόης φιλαδελφος* καὶ θεᾶς Ἀρσινόης εὐπατορου* τῶν ὄντων ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -106 -106 Egypt, U04a - Pathyrites PSI 9 1022, 12 5574
1840147 [Ἀρσι]-[νόης] ... [Δ]ημητρίου τοῦ Θ̣ε̣οδ[ώρου] [,] [ἱερείας] [Ἀρσι][νόης] [Φιλοπάτορος] Ὀλ̣[υμ]π̣ι̣άδος [τῆς] Σ̣ε̣λ̣ε̣ύ̣κ̣[ου] ... noun. sg. fem. gen BC02 -105 -104 Egypt P. Köln Gr. 2 81, 15-16 2836
4697178 Ἀρσινόης ... ἀθλοφόρου Βερενίκης Εὐεργέδιτος*, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλάδελφος* και* θεας* Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen BC02 -105 -105 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) UPZ 2 181, 3 3583
4697182 Ἀρσινόης ... κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλάδελφος* και* θεας* Ἀρσινόης Εὐπατόρου* τῶν ὄντων ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -105 -105 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) UPZ 2 181, 3 3583
3978726 Ἁρσινόης ... θεῶν ἀθλοφόρου Βερενίκης εὐεργέτιδος κανηφόρου Ἁρσινόης φιλαδέλφου ἱερείας Ἀρσινόης φιλοπάτορος ... noun. sg. fem. gen BC02 -104 -104 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) PSI 9 1025, 12 5577
3978729 Ἀρσινόης ... εὐεργέτιδος κανηφόρου Ἁρσινόης φιλαδέλφου ἱερείας Ἀρσινόης φιλοπάτορος τῶν οὐσῶν ἐν ... noun. sg. fem. gen BC02 -104 -104 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) PSI 9 1025, 12 5577
3975660 Ἀρσινόῃ ... . ἐπεὶ ὁ πυρὸς ἐν Ἀρσινόῃ χαλκοῦ gap=2 ἐστὶν καὶ ... noun. sg. fem. dat BC01 -99 -1 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) PSI 8 968, 2 43477
3975712 [Ἀρ]σινόῃ ... , ὅπως λαβὼν τὸν ἐν [Ἀρ]σινόῃ χαλκὸν ἀπέλθῃς, χάριν ... noun. sg. fem. dat BC01 -99 -1 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) PSI 8 968, 13 43477
893005 Ἀρσινόης ... μετὰ προ̣[σπωλουμένης] [τῆς] [Ὥρου] [συγγενοῦς] Ἀρσινόης τῆς Βελλέους ὡς (ἐτῶν) ... noun. sg. fem. gen BC01 -98 -98 Egypt, U07 - Poinkoris P. Adler Gr. 20, 5 20
539363 Ἀρσινόηι ... τὴν γυναῖκαν* μου Ζμῖθιν ἀπο̣δεδωκέναι Ἀρσινόηι Δωρί\ω/νος. ὀμόσαντος αὐτοῦ ... noun. sg. fem. dat BC01 -67 -67 Egypt, U05 - Koptos (Qift) O. Bodl. 1 274, 13 71003
2709526 Ἀρσινόην ... προειρημένης ἀργ[υ]ρικῆς συναλλάξεως εἰς τὴν̣ Ἀρσινόην ἐν πίσ̣[τει] διὰ τὴν ... noun. sg. fem. acc BC01 -63 -62 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1644, 20 5258
2709471 Ἀρσινόηι ... δὲ Μοσχίωνος κατὰ μητέρα μάμμηι Ἀρσινόηι Π̣[τολ]ε̣μ̣α̣ί̣ου καὶ ταύτης μετηλλαχυίας ... noun. sg. fem. dat BC01 -63 -62 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1644, 12 5258
295070 Ἀρσινόης ... καὶ ἐπὶ τῶν προσόδων παρὰ Ἀρσινόης τῆς γενομένης Μ̣ε̣ι̣δ̣ί̣ου γυναικὸς ... noun. sg. fem. gen BC01 -51 -50 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1833, 3 4912
245372 [Ἀρσινόη] ... ιγ [βασιλεὺς] [Πτολεμαῖος] [καὶ] [βασίλισσα] [Ἀρσινόη] θεοὶ Φιλοπάτορες βουλόμενοι τηρεῖσθαι ... noun. sg. fem. nom BC01 -46 -46 Egypt BGU 6 1212, 12 7304
224322 Ἀρσ̣ι̣ν̣ό̣η̣ς̣ ... Ἔρωτος [Καί]σ̣αρ[ος] καὶ παρὰ gap=3 Ἀρσ̣ι̣ν̣ό̣η̣ς̣ [μετ]ὰ̣ κ̣υ̣ρ̣ί̣ο̣υ̣ gap=3 τοῦ ... noun. sg. fem. gen BC01 -22 -22 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1118, 3 18560
235048 Ἀρσινό(ῃ) ... Πάρ̣ω̣ν̣ο̣ς̣, καὶ μηδεμί(αν) τῇ Ἀρσινό(ῃ) μηδʼ <ἄλλῳ> ὑπὲρ αὐ(τῆς) ... noun. sg. fem. dat BC01 -14 -14 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1153, 20 18603
234975 Ἀρσινόης ... [Πρω]τάρχ(ωι) παρὰ Ἀρσινόης τῆ(ς) Ἀμμω(νίου) ἀστῆ(ς) μετὰ ... noun. sg. fem. gen BC01 -14 -14 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1153, 13 18603
235001 Ἀρσινό(η) ... Ψ̣ά̣μ̣μ̣ιδο(ς) Εὐσεβε(ίου). συνχωρεῖ ἡ Ἀρσινό(η) ἀπέχ(ειν) παρὰ τῆ(ς) Θερμίο(υ) ... noun. sg. fem. nom BC01 -14 -14 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1153, 15 18603
229117 Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣ό̣η̣ν̣ ... [Ἰσίδ]ωρον \ καὶ gap=1 μητέρα Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣ό̣η̣ν̣ π̣ρ̣[ὸ] [τῆς] [εἰς] [ἑαυτὴν?] ... noun. sg. fem. acc BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1131, 11 18575
229313 Ἀρσινόης ... αὐτὸν ὃ ε̣ἴ̣λ̣η̣(φεν) παρὰ τ[ῆς] Ἀρσινόης κεφάλαιο(ν) σὺν τ̣ό̣κ̣(οις) καὶ ... noun. sg. fem. gen BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1131, 26 18575
229399 Ἀρσινόης ... [ἐσομ]έ̣ν̣η̣ς̣ ε̣ἰ̣ς̣ τ̣ὴ̣ν̣ ταφὴ̣ν̣ τ̣ῆ̣ς̣ Ἀρσινόης ⟦δ̣ώ̣σ̣ε̣ι̣ν̣⟧ δαπάνης μ̣ε̣ρ̣ι̣ζ̣ο̣μ̣ένης εἰς ... noun. sg. fem. gen BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1131, 36 18575
229453 Ἀρσ̣ι̣[νόη]ς̣ ... εἶναι τὸ λοιπ(ὸν) ἥμισυ τῆς Ἀρσ̣ι̣[νόη]ς̣ δι \ο εν \ ... noun. sg. fem. gen BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1131, 42 18575
229385 Ἀ[ρ]σινόη ... σοῦ δὲ γυναικὸς Ἑρμιόνης μήτηρ Ἀ[ρ]σινόη μετήλ(λαχε) καὶ gap=2 οὐδέπω ... noun. sg. fem. nom BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1131, 34 18575
4255332 Ἀρσι(νόης) ... τῆς γυν[αικὸς] gap=unknown Θωυτ* κθ̣ Ἀρσι(νόης) Νεκφερῶς Νεκφερῶτος γεωργ(…) πρὸς ... noun. sg. fem. gen BC01 - AD01 -12 32 Egypt, 00a - Persea SB 20 14085, 13 14805
4065151 Ἀρσινόην ... ὕ* συ* πάντες · ἄσπασε* Ἀρσινόην κὲ* τοὺς ὑοὺς* gap=3 ... noun. sg. fem. acc AD01 - AD02 1 199 Egypt, U - Upper Egypt SB 10 10529 b, 27 25207
1765237 Ἀρσινόης ... gap=4_lines Ταγῦτις gap=14_lines Παλβωνθ(…) gap=unknown_lines Ἀρσινόης χήρα υἱὸς αὐτῆς Ἰναροῦς ... noun. sg. fem. gen AD01 1 99 Egypt P. Hibeh 2 281, 1 25868
2468423 Ἀρσινόης ... πεπρακέναι Ἡρακλείδῃ νεωτέρωι Μάρωνος μητρὸς Ἀρσινόης τον* ὑπάρχοντα* μοι ἡμυσον* ... noun. sg. fem. gen AD01 1 56 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 297, 1 25190
2470513 Ἀρσινόης ... ὁμολογῶι* πεπρακέναι Λαβησις* Λαβήσιος μητρὸς Ἀρσινόης ἀπὸ τῆς ὑπαρχούσης μοι ... noun. sg. fem. gen AD01 1 56 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 306, 2 25198
2643364 Ἀρσινόη(ς) ... Ἀρίστανδρος Σαραπ(ίωνος) τ̣ο̣ῦ̣ Σαραπ(ίωνος) μητ(ρὸς) Ἀρσινόη(ς) Θέων̣ο(ς) [ἀπʼ] [Ὀξ]υ̣ρ(ύγχων) πόλ(εως) ... noun. sg. fem. gen AD01 - AD02 1 125 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 3 114, 14 25907
4065706 Ἀρσινόης ... ἴδια π αἶγες δ καὶ Ἀρσινόης φορικὰ gap=2 Ἀχορίνιος ἴδια ... noun. sg. fem. gen AD01 1 50 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 10 10534, 2 25208
4065726 Ἀρσινόης ... Δσμα αἶγες τ̣λ̣ϛ̣ δ̣ ὧν Ἀρσινόης φορικ(ὰ) σμ gap=3 gap=unknown_lines ... noun. sg. fem. gen AD01 1 50 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 10 10534, 7 25208
4070937 Ἀρσινόης ... δ(ραχμαὶ) ιβ Εὐδή[μ]ων δ(ραχμαὶ) κ Ἀρσινόης δ(ραχμαὶ) κη Ποσιδώνιο[ς] δ(ραχμαὶ) ... noun. sg. fem. gen AD01 1 99 Egypt SB 10 10743, 12 78890
3892191 Ἀρσιν[ό]η ... ἐμίσθωσεν Ἀρσιν[ό]η Σ̣ε συννάων θεῶν μεκίσ[των]* ... noun. sg. fem. nom AD01 1 50 Egypt PSI 14 1431, 1 25129
1038866 Ἀρσινόης ... Διονυσοδώρωι στρατηγῶι Ἀρσινοείτου παρʼ Ἀρσινόης τῆς Ὄρφεως. Ἀπολλώνιος ... noun. sg. fem. gen AD01 22 22 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Bingen 58, 3 44505
1683733 Ἀρσινόη ... Σαμβ(οῦ) κδ (γίνεται) μη. Ἀρσινόη Αὔατις Πεχ(ύσεως) κδ Σαχμ ... noun. sg. fem. nom AD01 30 61 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Harris 1 164 descr., 5 25860
2482252 Ἀρσινόην ... , διὰ τὸ ἀρκεῖσθαι τὴν Ἀρσινόην ἐπὶ τῶν προσενηνεγμένων αὐτῇ ... noun. sg. fem. acc AD01 37 37 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 350, 11 12160
2482300 Ἀρσινόην ... τοῦ τῆς Ἀρσινόης ὀνόματος αὐτὴν Ἀρσινόην ἐ̣κ̣δικήσειν τοῖς ἰδίοις δαπανήμασι ... noun. sg. fem. acc AD01 37 37 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 350, 15 12160
2482525 Ἀρσινόην ... ἐμοῦ τῆς Ἀρσινόης ὀνόματος ἑ̣α̣υτὴν Ἀρσινόην ἐκδικ̣ή̣σ̣ιν* τοῖς ἰδίοις δ̣α̣π̣ανή̣μα̣σ̣ι̣ ... noun. sg. fem. acc AD01 37 37 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 350, 31 12160
2482348 Ἀρσινόῃ ... καὶ ἀπρόσδ̣ε̣κ̣τον εἶναι αὐτῇ τε Ἀρσινόῃ καὶ παντὶ τῷ ὑπὲρ ... noun. sg. fem. dat AD01 37 37 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 350, 18 12160
2482176 Ἀρσινόης ... τούτου γυναικὶ μητρὶ δὲ τῆς Ἀρσινόης Πτολέμᾳ Ἡρώδου, ὡς ... noun. sg. fem. gen AD01 37 37 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 350, 6 12160
2482297 Ἀρσινόης ... ἀρρενικοῖς τέκνοις ἐκ τοῦ τῆς Ἀρσινόης ὀνόματος αὐτὴν Ἀρσινόην ἐ̣κ̣δικήσειν ... noun. sg. fem. gen AD01 37 37 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 350, 15 12160
2482522 Ἀρσινόης ... τέκνο̣ι̣ς̣ [ἐ]κ̣ τοῦ ἐμοῦ τῆς Ἀρσινόης ὀνόματος ἑ̣α̣υτὴν Ἀρσινόην ἐκδικ̣ή̣σ̣ιν* ... noun. sg. fem. gen AD01 37 37 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 350, 30 12160
2482123 Ἀρσινόη ... τοῦ Ἀρσινοείτου νομοῦ. ὁμολογεῖ Ἀρσινόη Ἡρακλείδου, ὡς ἐτῶν ... noun. sg. fem. nom AD01 37 37 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 350, 3 12160
2482315 Ἀρσινόη ... ἂν ποήσηται* [κ]ατὰ ταῦτα ἡ Ἀρσινόη ἢ ἀλλους* ὑπὲρ αὐτῆς ... noun. sg. fem. nom AD01 37 37 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 350, 16 12160
2482359 Ἁρσινόη ... ἐπελευσομένῳ. καὶ προσαποτεισάτω ἡ Ἁρσινόη τοῖς προγεγραμμένοις ἢ ᾧ ... noun. sg. fem. nom AD01 37 37 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 350, 19 12160
2482398 Ἀρσιν[όη] ... μενόντων κυρίων τῶν διωμολογημένων. Ἀρσιν[όη] Ἡρακλείδου μετὰ κυ̣ρ̣ί̣ο̣υ̣ ἐμοῦ ... noun. sg. fem. nom AD01 37 37 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 350, 22 12160
2464053 Ἀρσινόην ... παρέξεσθαί με τὴν θυγατέραν μου Ἀρσινόην εὐδοκοῦσαν τῆι πράσι* ὁπότε ... noun. sg. fem. acc AD01 38 38 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 266, 24 12100
182439 Ἀρσινόης ... Ατλθ κυ(άμου) (ἀρτάβαι) νϛ Κάστωρος Ἀρσινόης κυ(άμου) (ἀρτάβαι) ιε Ἀκουσιλάου ... noun. sg. fem. gen AD01 42 42 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 802, 13 8747
182661 Ἀρσινόης ... Ατλθ κυ(άμου) (ἀρτάβαι) νϛ Κάστωρος Ἀρσινόης κυ(άμου) (ἀρτάβαι) ιε Ἀκουσιλάου ... noun. sg. fem. gen AD01 42 42 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 802, 15 8747
182979 Ἀρσιν[όης] ... Ατλθ κυ(άμου) (ἀρτάβαι) νϛ Κάστωρ[ο]ς Ἀρσιν[όης] κυ(άμου) (ἀρτάβαι) ιε Ἀκουσιλάου ... noun. sg. fem. gen AD01 42 42 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 802, 5 8747
183192 Ἀρσινόης ... Ατλθ κυ(άμου) (ἀρτάβαι) νϛ Κάστωρος Ἀρσινόης κυ(άμου) (ἀρτάβαι) ιε Ἀκουσιλάου ... noun. sg. fem. gen AD01 42 42 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 802, 8 8747
183489 Ἀρσινόης ... Ατλθ κυ(άμου) (ἀρτάβαι) νϛ Κάστωρος Ἀρσινόης κυ(άμου) (ἀρτάβαι) ιε Ἀκουσιλ[άου] ... noun. sg. fem. gen AD01 42 42 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 802, 26 8747
183751 Ἀρσιν[ό]ης ... [Ατλθ κ[υ(άμου)] [(ἀρτάβαι)] [νϛ Κάστωρος Ἀρσιν[ό]ης κυ[(άμου)] [(ἀρτάβαι)] [ιε Ἀκουσιλάου ... noun. sg. fem. gen AD01 42 42 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 802, 4 8747
183860 Ἀρσινόης ... Α[τλ]θ κυ(άμου) (ἀρτάβαι) νϛ Κάστωρος Ἀρσινόης κυ(άμου) (ἀρτάβαι) ιε Ἀκ[ο]υ[σιλάου] ... noun. sg. fem. gen AD01 42 42 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 802, 11 8747
184054 [Ἀρσιν]όη[ς] ... [Ατλθ [κυ(άμου)] [(ἀρτάβαι)] [ε [Κάστωρος] [Ἀρσιν]όη[ς] κυ(άμου) (ἀρτάβαι) ιε [Ἀκουσιλάου] ... noun. sg. fem. gen AD01 42 42 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 802, 14 8747
184522 Ἀρσινόης ... [Ατ]λ[θ] κυ(άμου) (ἀρτάβαι) νϛ [Κ]άστωρος Ἀρσινόης κυ(άμου) (ἀρτάβαι) ιε [Ἀ]κουσιλάου ... noun. sg. fem. gen AD01 42 42 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 802, 28 8747
184737 Ἀρσινόης ... νϛ κριθῆς (ἀρτάβαι) Ατλθ Κάστωρος Ἀρσινόης κυ(άμου) (ἀρτάβαι) ιε Ἀκουσιλάου ... noun. sg. fem. gen AD01 42 42 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 802, 28 8747
184986 Ἀρσινόης ... Ατλθ κυ(άμου) (ἀρτάβαι) νϛ Κάστωρος Ἀρσινόης κυ(άμου) (ἀρτάβαι) ιε Ἀκουσιλά[ο]υ ... noun. sg. fem. gen AD01 42 42 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 802, 10 8747
185211 Ἀρσινόης ... gap=2 κυ(άμου) (ἀρτάβαι) νϛ Κάστωρ Ἀρσινόης κυ(άμου) (ἀρτάβαι) ιε Ἀκουσιλάου ... noun. sg. fem. gen AD01 42 42 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 802, 21 8747
185492 Ἀρσινόης ... Ατλθ κυ(άμου) (ἀρτάβαι) νϛ Κάστωρος Ἀρσινόης κυ(άμου) (ἀρτάβαι) ιε Ἀκουσιλάου ... noun. sg. fem. gen AD01 42 42 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 802, 11 8747
185706 Ἀρσινόης ... Ατλθ κυ(άμου) (ἀρτάβαι) νϛ Κάστωρος Ἀρσινόης κυ(άμου) (ἀρτάβαι) ιε Ἀκουσιλάου ... noun. sg. fem. gen AD01 42 42 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 802, 13 8747
186053 Ἀρσινόης ... [Ατλθ [κυ(άμου)] [(ἀρτάβαι)] [νϛ Κάστωρος Ἀρσινόης [κυ(άμου)] [(ἀρτάβαι)] [ιε Ἀκουσιλάου ... noun. sg. fem. gen AD01 42 42 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 802, 2 8747
186282 Ἀρσινόης ... Ατλθ κυ(άμου) [(ἀρτάβαι)] νϛ Κάστωρος Ἀρσινόης κυ(άμου) (ἀρτάβαι) ιε Ἀκουσιλάου ... noun. sg. fem. gen AD01 42 42 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 802, 5 8747
2281443 Ἀρσινόη ... ἐκ δε(ξιῶν) καὶ τούτο(υ) γυνὴ Ἀρσινόη Πύρρο(υ) (Περσίνη) ὡς (ἐτῶν) ... noun. sg. fem. nom AD01 42 42 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 2 121 Ro, 1 11964
4288113 \Ἀρσινόη(ς)/ ... ⟦Ἀσταρ⟧ \Ἀρσινόη(ς)/ Ἑριεὺς Ἁρφαή(σιος) (δραχμαὶ) ϛ ... noun. sg. fem. gen AD01 43 47 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) SB 20 14576, 182 14887
3238868 Ἀρσινόη(ς) ... μη(τρὸς) Σ̣τ̣ο̣λ̣ά̣ρ̣πι̣ο̣(ς) (ἐτῶν) μθ χιριστ(ῶν)* Ἀρσινόη(ς) Παῦνι (δραχμὰς) μ Ἡρακλῆ(ς) ... noun. sg. fem. gen AD01 46 47 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Princ. 1 8, 22 12823
3238894 Ἀρσ(ι)ν(όης) ... μη(τρὸς) Θαήσεως (ἐτῶν) κϛ χιρ(ιστῶν)* Ἀρσ(ι)ν(όης) Παχ(ὼν) κη (δραχμὰς) ιϛ ... noun. sg. fem. gen AD01 46 47 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Princ. 1 8, 26 12823
3238917 Ἀρσινό(ης) ... τῆ(ς) αὐτῆ(ς) (ἐτῶν) ιθ χ(ειριστῶν) Ἀρσινό(ης) Μεχ(ὶρ) (δραχμὰς) ιϛ, ... noun. sg. fem. gen AD01 46 47 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Princ. 1 8, 2 12823
3238943 Ἀρσινό(ης) ... τῆ(ς) αὐτῆ(ς) (ἐτῶν) ιζ χιρ(ιστῶν)* Ἀρσινό(ης) Μεχ(ὶρ) (δραχμὰς) ιϛ, ... noun. sg. fem. gen AD01 46 47 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Princ. 1 8, 5 12823
3239068 Ἀρσινόη(ς) ... Τααρμιύσ(εως) (ἐτῶν) μδ check χιριστ(ῶν)* Ἀρσινόη(ς) Παχ(ὼν) (δραχμαὶ) κ, ... noun. sg. fem. gen AD01 46 47 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Princ. 1 8, 16 12823
3239696 [Ἀρ]σιν[ό]η(ς) ... Ταπε̣ύχου (ἐτῶν) κθ check χ̣ι̣ρ̣ι̣σ̣τ̣(ῶν)* [Ἀρ]σιν[ό]η(ς) Παῦνι (δραχμὰς) μδ χ(αλκοὺς) ... noun. sg. fem. gen AD01 46 47 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Princ. 1 8, 2 12823
2465883 Ἀρσινόην ... , καὶ τὴν γυναῖκαν* μου Ἀρσινόην Διδύμου εὐδοκοῦσ[α]ν̣, [ὁμοί]ως ... noun. sg. fem. acc AD01 47 47 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 276, 24 12114
2466007 Ἀρσινοη* ... , καὶ [τὴν] γυνεκαν* μου Ἀρσινοη* Διδύμου εὐδοκουσα* ὁμοίως ἁπλ̣ῶ̣ς̣ ... noun. sg. fem. acc AD01 47 47 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 276, 32 12114
2000172 Ἀρσινόης ... (ἄρουραι) β̣ ?̣?̣ δ´ η´ Ἀρσινόης δι(ὰ) Φιλίππου καὶ Σώτη̣ρ̣(ος) ... noun. sg. fem. gen AD01 47 47 Egypt, U09 - Krokodilopolis P. Lond. 3 p. 70-76 no. 604 a, 145 22674
2000385 Ἀρσινόης ... υἱο(ῦ) [β(ασιλικῆς)] [(γῆς)] [(ἄρουραι)] γ Ἀρσινόης τῆς Ἀφθονήτου α (ἀρτάβης) ... noun. sg. fem. gen AD01 47 47 Egypt, U09 - Krokodilopolis P. Lond. 3 p. 70-76 no. 604 a, 169 22674
2000866 Ἀρσινόης ... Δημητρίας τῆς Γαλάτου ζ ? Ἀρσινόης τῆς Δημ(ητρίου) καὶ Ἀπολλωνίας ... noun. sg. fem. gen AD01 47 47 Egypt, U09 - Krokodilopolis P. Lond. 3 p. 76-87 no. 604 b, 287 22675
2001772 Ἀρσινόης ... η´ Δημητρίας τῆς Γαλάτου ? Ἀρσινόης τῆς Δημ(ητρίου) κ(αὶ) με(τόχων) ... noun. sg. fem. gen AD01 47 47 Egypt, U09 - Krokodilopolis P. Lond. 3 p. 76-87 no. 604 b, 76 22675
2254918 Ἀρσινόης̣ ... gap=4 gap=7 gap=7 gap=7 gap=unknown_lines Ἀρσινόης̣ Παχνοῦβ(ις) (ὁμοίως) Ἀρον̣τ̣(ώτης) Ψ̣ε̣ν̣ο̣β̣ά̣σ̣τιο(ς) ... noun. sg. fem. gen AD01 48 49 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 12 642, 27 12307
4131747 Ἀρσινόη(ς) ... τρ(απέζης) Φαῶφι κώμη(ς) (δραχμαὶ) σλϛ Ἀρσινόη(ς) (δραχμαὶ) ξ Ἱερᾶς Νήσου ... noun. sg. fem. gen AD01 59 60 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) SB 14 11930, 5 14531
4131770 Ἀρσινόη(ς) ... υλβ υἱκ(ῆς) κώμη(ς) ιζ (τριώβολον) Ἀρσινόη(ς) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) Ἱερᾶ(ς) ... noun. sg. fem. gen AD01 59 60 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) SB 14 11930, 12 14531
4131829 Ἀρσινόη(ς) ... σξ Κερκευχ* (δραχμαὶ) μϛ (τετρώβολον) Ἀρσινόη(ς) (δραχμαὶ) ιγ (διώβολον) Ἱερᾶς ... noun. sg. fem. gen AD01 59 60 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) SB 14 11930, 12 14531
2799914 Ἀρσινόης ... ὧν προαπεγραψάμην gap=12 gap=7 παρὰ Ἀρσινόης τῆς Κ̣ο gap=10 ἐν ... noun. sg. fem. gen AD01 61 61 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 250 [2], 4 20519
492260 Ἀρσινόη ... κ Ψενύ̣ρ̣ε(ως) Μαρ[ί]α κ Κερκ(…) Ἀρσινόη gap=3 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α gap=1 ... noun. sg. fem. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 58 24950
3791628 Ἀρσιν̣όη ... β (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) [Σ]ε̣βε(ννύτου) Ἀρσιν̣όη Σω(…) δ μ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... noun. sg. fem. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13 a, 12 24924
3792890 Ἀρσινόη ... σ(υμβολικόν) Κα(ρανίδος) Ἰσιδώρα ἡ κα(ὶ) Ἀρσινόη Ἀπολ(…) ριδ ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... noun. sg. fem. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 61 24926
3793427 Ἀρσ[ινόη] ... Ἔξω Ψε(ῦρ) gap=unknown Σ̣ε̣β̣ε̣(ννύτου) gap=unknown Ἀρσ[ινόη] gap=unknown Κε[ρκ](…) gap=unknown Φιλ̣[ω(τερίδος)] ... noun. sg. fem. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 154 24926
4562446 Ἀρσινόην ... γενομένου μισθωτοῦ τινων οὐσιῶν περὶ Ἀρσινόην extra τῆσ Ἡρα[κ]λείδο[υ] [μερίδος] ... noun. sg. fem. acc AD01 83 84 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 20 1, 6 15005
4562922 Ἀρσινόην ... γενα[μέ]νου μισθωτοῦ τινων οὐσιῶν περὶ Ἀρσινόην τῆς Ἡρακλείδου μερίδος κλήρου ... noun. sg. fem. acc AD01 83 84 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 20 1, 26 15005
192063 [Ἀρ]σ̣ινόηι ... ἐχειμάσ[θ]ην πο[λ]λὰ ὑπὸ gap=4 gap=1 [Ἀρ]σ̣ινόηι gap=1 ἀφʼ ὧ[ν] μοι ... noun. sg. fem. dat AD01 83 83 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 844, 6 9379
4359959 Ἀρσι(νόης) ... , (γίνονται) (δραχμαὶ) δ, Ἀρσι(νόης) ὁ(μοίως) (δραχμὰς) πέντε (πεντώβολον) ... noun. sg. fem. gen AD01 87 87 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 22 15859, 3 41637
2917866 Ἀρσινόη(ς) ... Διονύσι̣ος Θορταίου τοῦ Παπο(ντῶτος) μητρὸ(ς) Ἀρσινόη(ς) ο(ὐλὴ) γαστρο(κνημίᾳ) @^inline^ἀριστερᾷ@⟦δεξιστερα⟧ Ἁ̣[ρ]μ̣ι̣ῦσις̣ ... noun. sg. fem. gen AD01 92 92 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 47 3333, 15 22447
3961688 Ἀρσινόης ... Νεοκοσμίῳ τῷ κα[ὶ] gap=3 μητρὸς Ἀρσινόης τῆς [τοῦ] [δεῖνα] gap=unknown ... noun. sg. fem. gen AD01 93 93 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 8 897 (2), 62 17590
3951127 Ἀρσιν̣[όης] ... Δη̣ Ἀλθαι[έως] [ἐτῶν] [τεσσαρα?]κονταενὸς ἀγυιᾶς Ἀρσιν̣[όης] [Νίκης] φάμενοι συνεῖναι ἑαυτοῖς ... noun. sg. fem. gen AD01 96 96 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) PSI 7 777, 10 17659
1412920 Ἀρ̣σ̣ι̣ν̣όην ... gap=unknown gap=unknown καὶ̣ π̣[έμ]ψις* ἰς* Ἀρ̣σ̣ι̣ν̣όην πρὸς Κ̣ χάρι̣[ν] [το]ῦ̣ ... noun. sg. fem. acc AD02 - AD03 100 299 Egypt P. Dublin 16, 1 28941
70293 Ἀρσινόης ... [Κ]ολλούθου καὶ μετόχω(ν) gap=5 σιτολόγων Ἀρσινόης · ε̣[ἰσ]ὶν αἱ μετρηθεῖσαι ... noun. sg. fem. gen AD02 100 100 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 13 2273, 2 9678
278079 Ἀρσιν̣ό[ης] ... [Μ]ενοίτης Ὀννώφρεως τοῦ Μενοίτου μη(τρὸς) Ἀρσιν̣ό[ης] gap=unknown gap=8 τοῦ Μεγχείο(υς) ... noun. sg. fem. gen AD02 100 199 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1638 a-b, 11 27597
2538860 Ἀρσινόης ... Χαιρήμονος ἀπὸ̣ μητ̣ρὸς (ἄρουραι) ζ Ἀρσινόης Ἡρα̣κ̣λ̣ε̣ί̣δου (ἄρουραι) ε δ´ ... noun. sg. fem. gen AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 2 103, 8 28844
2851724 Ἀρσινόης ... ἔρρω(σο). Χοιὰκ κζ ἀπὸ Ἀρσινόης Σαραπιάδι γυναικὶ Πολυκράτ(ους). ... noun. sg. fem. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) P. Oxy. 33 2680, 27 26930
3606814 Ἀρσινόη(ς) ... Κόττου δι[ὰ] κληρονόμων Ῥαψοδίκ(ης?) καὶ Ἀρσινόη(ς) [Σα]ρ̣απίωνος. Δ[ιο]νυσίου τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 343 Ro, 56 28416
4430382 Ἀρσινόης ... Σενπελῖλις Πετετώτο(υ) Ὀρσενούπ(ιος) μη(τρὸς) Ἀρσινόης. Σενπελῖλις Πετε[τ]ώ̣το(υ) Ὀρσενούπ(ιος) ... noun. sg. fem. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, U09 - Sohag, cemetery SB 3 7098, 2 40680
4430388 Ἀρσινόης ... . Σενπελῖλις Πετε[τ]ώ̣το(υ) Ὀρσενούπ(ιος) μη(τρὸς) Ἀρσινόης γυνὴ Βήσι[ος] πρεσβ(υτέρου). ... noun. sg. fem. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, U09 - Sohag, cemetery SB 3 7098, 4 40680
4433511 Ἀρσι[νόης] ... Ἀθηνᾶς [κώ]μης (ἀρτάβαι) γ, Ἀρσι[νόης] (ἀρτάβαι) β ?, ... noun. sg. fem. gen AD02 100 199 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 3 7200, 33 8863
275352 Ἀρσινόη ... κ(ατ)οι(κικῆς) (ἄρουραι) ϛ λβ´ Ἀυιννία Ἀρσινόη gap=4 κ(ατ)οι(κικῆς) (ἄρουραι) θ ... noun. sg. fem. nom AD02 100 199 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1621, 13 27592
1492106 Ἀρσινόη ... σταθ̣μοῦ Πτολ(εμαίδος) Ὅρ(μου) Ἀλεξ(άνδρου?), Ἀρσινόη Ἡρ, Ταλεὶ, ... noun. sg. fem. nom AD02 100 199 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Fay. 23, 00 28605
2851587 Ἀρσινοηι* ... Ἀρσινοηι* Σαραπι[ά]δι τῆ[ι] ἀδελφῆι χα[ίρ]ειν ... noun. sg. fem. nom AD02 - AD03 100 299 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) P. Oxy. 33 2680, 1 26930
2863087 Ἀρσινόῃ ... ὀφείλη* τῇ με̣τ̣η̣λλαχυΐῃ μου μητρὶ Ἀρσινόῃ διὰ τῆς τοῦ αὐτοῦ ... noun. sg. fem. dat AD02 104 105 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 38 2852, 21 22239
549779 Ἀρσινόη̣ς̣ ... θ ὀνό(ματος) Σενύριος Πε̣τ̣ε̣(μενώφιος) μη(τρὸς) Ἀρσινόη̣ς̣ π̣υ̣ρ̣ο̣(ῦ) (ἀρτάβαι) δέκα τ̣ρ̣ε̣ῖ̣ς̣ ... noun. sg. fem. gen AD02 106 106 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1194, 4 71878
900290 [Ἀρ]-σ̣ινόης ... gap=unknown_lines gap=unknown [Ἀρ]σ̣ινόης καὶ περὶ οὐδένος ἀντέγραψας ... noun. sg. fem. gen AD02 113 120 Egypt, U10b - Apollonopolites Heptakomias P. Alex. Giss. 45, 1-2 27567
1617163 Ἀρσινόη ... . γεινώσκειν σε θέλω ὅτι Ἀρσινόη μοι ἔ̣π̣εμψε περὶ τῶ̣ν ... noun. sg. fem. nom AD02 116 120 Egypt, U15 - Hermopolites P. Giss. 1 13, 5 19415
1903040 Ἀρσινόῃ ... [ζ [(ἔτους)] [Ἁδρι]α̣νοῦ τοῦ κυρίου Ἀρσινόῃ Θέων(ος) [ἃ]ς ἐὰν αἱρῆται ... noun. sg. fem. dat AD02 122 123 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Lips. 1 116, 5 22437
1903085 Ἀρσινόῃ ... (ἔτους) Ἁδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου Ἀρσινόῃ Θέων(ος?) ἔξω πρακτορήας* Πακ(ερκὴ) ... noun. sg. fem. dat AD02 122 123 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Lips. 1 116, 13 22437
2864825 Ἀρσινόῃ ... ζ (ἔτους) Ἁδριανοῦ τοῦ κυρίου Ἀρσινόῃ Θέωνος ἀρτάβ(ας) δέκα ἓξ ... noun. sg. fem. dat AD02 123 123 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 38 2864, 4 22248
3057594 Ἀρσινό̣(ῃ) ... κυρίου gap=unknown gap=1 Σαραπ(ίωνος) καὶ Ἀρσινό̣(ῃ) Θέω(νος) gap=3 ἀρτάβ(ας) πεντακ̣[ο]σί[α]ς̣ ... noun. sg. fem. dat AD02 124 124 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 72 4872, 5 114252
3872871 Ἀρσινόης ... Ἀλθαιέως (ἐτῶν) ξζ, ἀγυιᾶς Ἀρσινόης Νείκης, φάμενοι συνεῖναι ... noun. sg. fem. gen AD02 131 131 Egypt, L00 - Alexandria PSI 12 1223, 10 17394
3871819 Ἀρσινόῃ ... καταχ(ωρισθέντων) κολ(λήμασι) λε λϛ. Ἀρσινόῃ Ἡρακλείδου νεωτέρου τοῦ Διδύμου ... noun. sg. fem. dat AD02 132 132 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) PSI 10 1159, 2 13863
3871853 Ἀρσινόης ... ἀναφορίου ἐπιδοθέντος αὐτῷ ὑπὸ τῆς Ἀρσινόης, @^inline^ὑφ̣ʼ@⟦υπ⟧ ὅ ἐστιν ... noun. sg. fem. gen AD02 132 132 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) PSI 10 1159, 4 13863
147926 Ἀρσινόης ... γείτονες [ν]ότου ἄβροχος, βορρᾶ Ἀρσινόης Φε̣[ι]βῶτος κ̣[αὶ] ἐπί τι ... noun. sg. fem. gen AD02 133 133 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) BGU 2 455, 16 20167
532563 Ἀρσινόης ... . διέγραψ(εν) Πετορζμῆτ(ις) Παχομπατεύρεως μητ(ρὸς) Ἀρσινόης ὑπ(ὲρ) μερισμ(οῦ) διπλ(ῶν) κ ... noun. sg. fem. gen AD02 136 136 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Berl. 38, 2 24430
1310139 Ἀρσινόης ... ὄνο(ι) η (πυροῦ) (ἀρτάβαι) κδ Ἀρσινόης ἰδιωτικῶν Μύσθης Ἡρακλε(ίδου) ὄνο(ι) ... noun. sg. fem. gen AD02 136 175 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Col. 2 1 Ro (5), 28 10467
1793066 [Ἀρσινόης] ... καὶ Κλαυδίας Ἡρακλ[εί]ας τῆ̣[ς] [καὶ] [Ἀρσινόης] gap=20 Διογέ̣νους ὡς δʼ ... noun. sg. fem. gen AD02 136 136 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. IFAO 3 18, 7 21182
3607884 Ἀρσ̣(ινόης) ... φ[όρετρον] gap=3 δ(…) (ὀβολὸς) καὶ Ἀρσ̣(ινόης) (ὀβολοὶ) (1) (1/2), ... noun. sg. fem. gen AD02 136 181 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 347, 6 13500
3607949 Ἀρσ̣[ι(νόης)] ... (τετρώβολον). κα̣ (ἔτους) ὁμοίω(ς) Ἀρσ̣[ι(νόης)] gap=unknown (ὀβολὸς). Τρέβιος ... noun. sg. fem. gen AD02 136 181 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 347, 15 13500
3607961 Ἀρσ[ι(νόης)] ... (δραχμαὶ) ρ. ἀποθήκη φόλετ[ρον]* Ἀρσ[ι(νόης)] (τετρώβολον). Μενο̣υθα Ταλ(ίτης) ... noun. sg. fem. gen AD02 136 181 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 347, 17 13500
1793095 Ἀρσινόη ... [Ἀλθ]α̣ι̣[έως] gap=2 Ἡράκλε̣ι̣α ἡ καὶ Ἀρσινόη κληρονόμος gap=1 κλ̣ π[ρ]ὸς ... noun. sg. fem. nom AD02 136 136 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. IFAO 3 18, 11 21182
3217477 Ἀρσι(νόῃ) ... κα̣ὶ̣ διά̣δο̣χος προ[φη]προ̣[φη]τ̣ί̣ας* τῶν ἐν Ἀρσι(νόῃ) θεῶν. ἀπέχω παρὰ̣ ... noun. sg. fem. dat AD02 137 138 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Prag 1 61, NA 12781
3217525 Ἀρσι(νόῃ) ... καὶ δι̣[ά]δ̣ο̣χ̣ος προφ̣η̣τίας* τῶν ἐν Ἀρσι(νόῃ) θεῶν. ἀ[πέχω] παρὰ ... noun. sg. fem. dat AD02 137 138 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Prag 1 61, 2 12781
4293285 Ἀρσι(νόῃ) ... καὶ διά̣δοχος προφητία̣ς τῶν ἐν Ἀρσι(νόῃ) θεῶν μεγίστων Ὡρῖς Σαταβοῦτ[ο]ς ... noun. sg. fem. dat AD02 137 138 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 20 14612, 3 14890
4349588 Ἀρσινόη ... λογιζομένη · Θερμουθάρι[ον] [ἡ] [καὶ] Ἀρσινόη ἄ̣λλη ἔγγονος τῆς αὐτῆς ... noun. sg. fem. nom AD02 138 138 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 22 15704, 82 41728
2951438 Ἀ̣ρσ̣[ι]ν̣όης ... Σαραπίων Ἀδρ̣ά̣στου τοῦ Διονυσίου μ̣ητρὸς Ἀ̣ρσ̣[ι]ν̣όης Θέωνος ἀπʼ Ὀ[ξ]υρύγχ̣ω̣ν πόλεως ... noun. sg. fem. gen AD02 139 139 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 52 3690, 3 15330
2951962 Ἀ̣ρσ̣[ι]ν̣όης ... Σαραπίων̣ Ἀδ̣ρ[ά]σ̣τ̣ου το̣ῦ̣ Διονυσίο̣υ μητρὸς Ἀ̣ρσ̣[ι]ν̣όης Θέωνος ἀπʼ Ὀξυρύγχων πόλ[εως] ... noun. sg. fem. gen AD02 139 139 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 52 3691, 3 15331
4434749 Ἀρσινόης ... Ἀλθ̣αι[έ]ω̣ς ἐτῶν τριάκοντα [δύο] ἀγυιᾶς Ἀρσινόης Ἐλευ[σιν]ίας φά̣μενοι συνεῖναι [ἑα]υτοῖς ... noun. sg. fem. gen AD02 141 141 Egypt, L00 - Alexandria (?) SB 3 7239, 17 18864
3315748 Ἀρσ[ι]νόης ... τραχ(ήλῳ) ἐξ [ἀριστ(ερῶν)] gap=5 [μη(τρὸς)] Ἀρσ[ι]νόης Ἀπ[ολλ]ωνίου (ἐτῶν) ια ἄση(μον) ... noun. sg. fem. gen AD02 145 146 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 2 102, 6 19498
3865678 Ἀρσινόης ... ἔτους ἰς* Ταώτιον Πτολεμαίου μ̣η̣τ̣ρ̣ὸ̣ς̣ Ἀρσινόης <τῆς> Ἡρακλείδου πυροῦ μέτρῳ ... noun. sg. fem. gen AD02 145 145 Egypt, 00c - Samareia PSI 10 1113, 6 13832
2914184 Ἀρσινόη[ς] ... [τοῦ] καὶ Ἀμόι Διονυσίου μητρὸς Ἀρσινόη[ς] [Σαρα]πίωνος ἀπʼ Ὀξυρύγχων πόλεω[ς] ... noun. sg. fem. gen AD02 148 149 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 46 3281, 3 15747
311640 Ἀρσινόη ... (πυροῦ) (ἀρτάβαι) gap=1 ? ιβ´ Ἀρσινόη gap=4 καὶ οἱ μέτοχ(οι) ... noun. sg. fem. nom AD02 149 149 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1893, 165 9463
3523795 Ἀρσινόης ... Ἰσιδώρου Ἀπᾶτος (πυροῦ) (ἀρτάβαι) ιβ Ἀρσινόης Ἑρμίου Ἀθηνοδ(ώρου) κρι(θῆς) (ἀρτάβαι) ... noun. sg. fem. gen AD02 150 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 8 728 Ro, 9 26833
410951 Ἀρσι-νόη[ν] ... τὰς [ὑπαρ]χούσας σοι περὶ κώμην Ἀρσινόη[ν] [Ἡρ]ακλείδου με[ρί]δος κλήρου κατοικικοῦ ... noun. sg. fem. acc AD02 153 153 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 1 31, 7-8 9860
4446055 Ἀρσινόη(ς) ... εὐθ(ύριν) ο̣(ὐλὴ) ὀφρ(ύι) δ̣ε̣ξι(ᾷ) ἀγ(υιᾶς) Ἀρσινόη(ς) ἠγόρασε̣ πα̣(ρὰ) [Τί]του Αἰλίου ... noun. sg. fem. gen AD02 154 154 Egypt SB 5 7555, 7 17970
4446075 Ἀρσινόη(ς) ... μελί(χρω) μακρ(οπροσώπου) εὐθ(ύρινος) ἀσή(μου) ἀγ(υιᾶς) Ἀρσινόη(ς) Νεί(κης)* Ἁρποκρατίωνα οἰκ(ογενῆ) (ὡς) ... noun. sg. fem. gen AD02 154 154 Egypt SB 5 7555, 10 17970
3487393 Ἀρσινόην ... (1) gap=unknown [ἐ]πιτη̣(…) περὶ κώ(μην) Ἀρσινόην (ἄρουραι) ιγ δ´ τόκ(…) ... noun. sg. fem. acc AD02 155 155 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Strasb. Gr. 5 302, 29 13273
3872963 Ἀρσινόης ... Ἀλθαιέως (ἐτῶν) κϛ, ἀ[γυιᾶ]ς Ἀρσινόης Νείκης, φάμενοι συνεῖ[ναι] ... noun. sg. fem. gen AD02 156 157 Egypt, L00 - Alexandria PSI 12 1224, 9 17395
3763047 Ἀ̣ρσινόης ... ἐμίσθωσε̣ν Σαραπίων Ἱέρακ̣ος μ̣[η]τρὸς̣ Ἀ̣ρσινόης ἀπʼ Ὀξυρύγχων πόλεως Φιλοξέ̣ν̣ῳ ... noun. sg. fem. gen AD02 161 161 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Turner 25, 2 15693
1011772 Ἀρσινόη ... (πυροῦ) (ἀρτάβης) δ´ κδ´ δ Ἀρσινόη ἡ καὶ Σαμβαθ(οῦς?) Ἑρμίο(υ) ... noun. sg. fem. nom AD02 164 165 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 1 3, 13 10211
323333 Ἀρσινόη(ν) ... τρα(πέζης) μητροπ(όλεως) ἀρ(ι)θ(μήσεως) Παχὼν εἰς Ἀρσινόη(ν) Ἀχιλλᾶ (ὀκταδράχμου) (δραχμαὶ) δ ... noun. sg. fem. acc AD02 166 166 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1897 + BGU 9 1896 + BGU 9 1897 a, 153 9467
3894904 Ἀρσινόῃ ... ἐτῶν gap=unknown [οὐλὴ] gap=unknown [ἀριστ]ερᾷ Ἀρσινόῃ Ἁρπάλου τοῦ Ἀπολλωνίου [ἀπὸ] ... noun. sg. fem. dat AD02 167 169 Egypt, 00b - Ptolemais Drymou PSI 15 1530, 6 114318
3894932 Ἀρσ̣ινόης ... [τὴν] [ὁ]μολογοῦσαν Ἑλένην παρὰ τ[ῆ]ς̣ Ἀρσ̣ινόης [παραχρῆμα] [διὰ] [χειρὸς] [ἐξ] ... noun. sg. fem. gen AD02 167 169 Egypt, 00b - Ptolemais Drymou PSI 15 1530, 9 114318
325038 Ἀρσινόην ... ἡ καὶ Θεανὼ check πρὸ(ς) Ἀρσινόην γυναῖκα gap=4 γεω(ργ…) ἐπὶ ... noun. sg. fem. acc AD02 172 172 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1898, 324 9469
324347 Ἀρσινόης ... Φαβία* Ἀντωνίνα check επι Φαρ(μοῦθι) Ἀρσινόης Πτολεμαίου check διέγρα(ψεν?) εἰς ... noun. sg. fem. gen AD02 172 172 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1898, 267 9469
327108 Ἀρσινόη̣ς̣ ... (ἀρούρης) δ´ κα(λαμείας) (ἀρούρης) η´ Ἀρσινόη̣ς̣ τρυγω(μένου) (ἀρούρης) δ´ κα(λαμείας) ... noun. sg. fem. gen AD02 172 172 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1899, 101 9470
3884053 Ἀρσινόης ... [καὶ] [Μάρ]κ̣ου Ἀντωνίου Ἄπερος ἀγυιᾶς Ἀρσινόης Σωζο̣[ύση]ς̣. ἧς ἐτελειώσαμ[εν] ... noun. sg. fem. gen AD02 172 175 Egypt, L00 - Alexandria (?) PSI 13 1325, 6 17247
19106 Ἀρσι(νόης) ... Χαιρήμονος μη(τρὸς) Ταφερῶτος ἀπὸ κώ(μης) Ἀρσι(νόης). ὑπ(άρχει) <μοι> ἐν ... noun. sg. fem. gen AD02 175 175 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 298, 5 9041
1203946 Ἀρσινόης ... ιϛ (ὀβολοὶ) δ κδ ὁμ(οίως) Ἀρσινόης Παπέις Πασίωνος τοῦ Παπέιτος ... noun. sg. fem. gen AD02 175 175 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Mich. 1 [no. 359], 1947 10432
3605618 Ἀρσινόης ... , Ἡρακλεία[ς] [(δραχμὰς)] gap=1 [,] Ἀρσινόης (δραχμὰς) κ, Ἀπιάδος ... noun. sg. fem. gen AD02 - AD03 175 225 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 337, 6 28414
3896307 Ἀρσινόης ... πρόβ(ατα) gap=unknown Ἀνουβιάδος πρ̣[όβ(ατα)] gap=unknown Ἀρσινόης πρόβ(ατα) gap=unknown Πυρρείας πρόβ(ατα) ... noun. sg. fem. gen AD02 - AD03 175 225 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) PSI 15 1544, 4 26773
4104499 Ἀρσ̣ι̣νό[η]ς̣ ... καὶ Ἀ̣λ̣θ̣[αι]έ̣ω̣ς ἐτ̣ῶν̣ ξβ ἀγυ̣ιᾶς Ἀρσ̣ι̣νό[η]ς̣ Χαλ̣κιοίκου φ̣ά̣μ̣ε̣ν̣οι συνεῖναι ἑαυτοῖς ... noun. sg. fem. gen AD02 175 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 14 11388, 7 27465
3484872 Ἀρσινόῃ ... δουλικὰ σώματα ελ̣ gap=unknown καὶ Ἀρσινόῃ κα[ὶ] [Εὐδαι]μονίδι κοινῶς ἐξ ... noun. sg. fem. dat AD02 177 179 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Strasb. Gr. 4 284, 10 13233
3131734 Ἀρσινόης ... Ἀράβων μόσχ[ος] [α χοιρίδια β Ἀρσινόης Τάνεως μόσχος [α χοιρίδια ... noun. sg. fem. gen AD02 182 187 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petaus 40, 6 8826
3131799 Ἀρσινόης ... π(λήρης) τκ Ἀ[λαβα]νθίδ(ος) ⟦π(λήρης)⟧ τκ Ἀρσινόης τκ Τά[ν]εως τκ Μ[έν]δητ(ος) ... noun. sg. fem. gen AD02 182 187 Egypt, 00a - Ptolemais Hormou (El-Lahun) P. Petaus 41, 4 8782
3138883 Ἀρσινόης ... μη(τρὸς) Δειδεῖτος ἀφῆλ(ιξ) Ἀφροδᾶς ἀπὸ Ἀρσινόης Ἰσχυρίων υἱός Ὀννῶφρις ἄλλος ... noun. sg. fem. gen AD02 182 187 Egypt, 00a - Ptolemais Hormou (El-Lahun) P. Petaus 93 Ro, 59 12705
3816502 Ἀρσινόης ... Διο̣νυσίου μ̣η̣τρὸς Σαραπιάδο̣ς̣ τ̣ῆ̣ς̣ κ̣α̣ὶ̣ Ἀρσινόης ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως ... noun. sg. fem. gen AD02 183 183 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Wisc. 1 9, 3 16817
345098 Ἀρσινόης ... Ἀρτ̣έ̣[μ]ι̣τ̣ο̣ς̣ καὶ Σαραπίων Μύ̣σ̣θου μ̣η̣(τρος) Ἀρσινόης, οἱ β ἀπὸ ... noun. sg. fem. gen AD02 185 185 Egypt, 00a - Kerkesoucha Orous P. Petaus 9, 8 8842
335005 Ἀρσινόης ... μετὰ κυρίου Δημητρίου Ὡρίωνος μητρὸς Ἀρσινόης ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως ... noun. sg. fem. gen AD02 187 187 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 91, 6 20750
4260917 Ἀρσινόῃ ... οἰκίαν κ̣αὶ αὐλὴν καὶ ἐ̣[ν] Ἀρσινόῃ τρί̣τον μέρος οἰκίας καὶ ... noun. sg. fem. dat AD02 189 189 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14165, 29 14837
1353359 Ἀρσινόη ... ? γ´ κδ´ Κερκεσήφεως Οὐαλε̣ρία Ἀρσινόη δι(ὰ) Σαραπάμμω(νος) Ἀπολ(λωνίου) κατ(οίκων) ... noun. sg. fem. nom AD02 189 192 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) (?) P. Coll. Youtie 1 29 Vo, 33 10571
4459787 Ἀρ(σινόης) ... δέκα(τον?) ἀγῶνος πα(νκρατιαστῶν) καὶ π̣υ̣(κτῶν?) Ἀρ(σινόης) ὀνό(ματος) Κλειαφέ(ως) Δίκλ̣(ου) κ̣α̣τ̣ὰ̣ ... noun. sg. fem. gen AD02 190 190 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) SB 5 8250, 1 14053
4035269 Ἀρσινόης ... μη̣τ(ρὸς) Ταορσε(νούφεως), Πρωτᾶς ἀπ(άτωρ) Ἀρσινόης, Παῆσις Ὀννώφρεω(ς), ... noun. sg. fem. gen AD02 193 193 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 1 5124 + Pap. Congr. XXIII (Vienna 2001) p. 398-405, 286 8749
2718318 Ἀ̣ρ̣σ̣ι-[νόης] ... Δ τοῦ κ̣[α]ὶ Διονυσίο̣[υ] μ̣[ητρ]ὸ̣ς̣ Ἀ̣ρ̣σ̣ι[νόης] gap=10 [ἀπὸ] [τ]ῆς αὐτ[ῆς] ... noun. sg. fem. gen AD02 197 197 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1696, 3-4 21977
2998340 Ἀρσινόην ... τὰ ἀποκίμενα* παρὰ Ἀρσινόην · περιβολάδια ἐρεᾶ γ ... noun. sg. fem. acc AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 921 Ro intr. descr., 1 31319
1791420 Ἀρσι̣ν[όῃ] ... κ[αὶ] [τῇ] [ἀδελφῇ] gap=unknown σου Ἀρσι̣ν[όῃ] gap=unknown [μετʼ] [ὅ]λων̣ τῶν̣ ... noun. sg. fem. dat AD03 200 225 Egypt P. IFAO 2 32, 4 30351
2699554 Ἀρσινόῃ ... ἐ[σ]π(αρμένης) (ἄρουρα) α̣ γ̣´, Ἀρσινόῃ τῇ [καὶ] gap=3 ἰδιωτ(ικῆς) ... noun. sg. fem. dat AD03 200 225 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 12 1534 descr., 9 31757
277119 Ἀρσινόης ... δ ? γ´ gap=9_lines gap=unknown Ἀρσινόης (ἀρτάβαι) δ ϛ´ gap=2_lines ... noun. sg. fem. gen AD03 200 299 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1633 descr., 15 27595
738504 Ἀρσινόης ... Ἀρσινόης Ὡρίων Ἀβοῦτος σάκ(κους) πέντε ... noun. sg. fem. gen AD03 200 299 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) O. Mich. 2 868, 1 43121
1545504 Ἀρσι(νόης) ... προκεί(μενοι) κάμη(λοι) γ gap=unknown ἀπὸ Ἀρσι(νόης) κάμη(λοι) γ gap=unknown ὑπὸ ... noun. sg. fem. gen AD03 200 250 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Flor. 3 364, 11 31147
1776449 Ἀ̣ρσινόης ... τοῦ Νέστου gap=unknown gap=2_lines gap=unknown Ἀ̣ρσινόης gap=unknown gap=8_lines ἀμπ̣ε̣λῶνος δ̣ὲ ... noun. sg. fem. gen AD03 - AD04 200 399 Egypt P. Iand. 6 123, 11 30608
1973063 Ἀρσινόης ... (2) (γίνονται) (δραχμαὶ) ξη (τριώβολον) Ἀρσινόης λιμένος Μέμφεως (δραχμαὶ) π ... noun. sg. fem. gen AD03 200 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Lond. 3 p. 47-48 no. 1107, 7 31975
4050239 Ἀρσινόης ... σοι Αὐρηλίου Θέωνος Ὡρείωνος [μητρὸ]ς̣ Ἀρσινόης ἀπʼ Ὀξυρύγχων πόλεως χαίρειν ... noun. sg. fem. gen AD03 200 275 Egypt, U19 - Isieion Tryphonos SB 1 5692, 11 32128
2698714 Ἀρσινόη ... κομακτορίας τῶν ἐκ [φίσκου] κυρουμένων Ἀρσινόη Δι ἀπʼ Ὀξ(υρυγχιτῶν) λ̣όγ(ου) ... noun. sg. fem. nom AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1523 descr., 5 31754
169222 Ἀρσιν[όης] ... ἀπάτορος μη[τρὸς] Ἡρακλοῦτος ἀπὸ κώμης Ἀρσιν[όης]. νυκτὶ τῇ φερούσῃ ... noun. sg. fem. gen AD03 203 203 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 663, 4 9298
4593578 Ἀρσι(νόης) ... Λάμπων ἀπ(άτωρ) λα(ο)γρ(αφίας) (δραχμὰς) η Ἀρσι(νόης) Ὡρίων Σωτο[ῦ] (δραχμὰς) ιβ ... noun. sg. fem. gen AD03 208 208 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 179, 48 15093
1484725 Ἀρσινόη ... Ἡρ[ά]κλεια ἡ καὶ Ἀρσινόη διὰ τοῦ πατρὸς Ἡρακλείδου ... noun. sg. fem. nom AD03 208 209 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 53 a, 1 10758
1484801 Ἀρσινόη ... Παῦνι gap=1 Ἡράκλεια ἡ καὶ Ἀρσινόη ἡ [προκε]ι̣μ̣έ̣ν̣η̣ δ̣ι̣ὰ̣ τοῦ ... noun. sg. fem. nom AD03 208 209 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 53 a, 16 10758
3835942 \Ἀρσ̣ινόῃ/ ... τὰ ἐπιδοθέντα αὐτῷ βιβλίδια \ἐν/ \Ἀρσ̣ινόῃ/ τῇ κϛ καὶ κζ ... noun. sg. fem. dat AD03 209 209 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Yale 1 61, 5 13738
3049934 Ἀρσιν[ό]ῃ ... Αὐρήλιος Δημαρε[ὺ]ς Αὐρηλίᾳ Ἀρσιν[ό]ῃ τ[ῇ] ἀδελφῇ χαίρειν. ... noun. sg. fem. dat AD03 212 299 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Oxy. 7 1070, 1 31317
3050338 Ἀρσινόῃ ... σχολάζομεν ἑτέροις ἐξερχόμενοι. ἀπόδ(ος) Ἀρσινόῃ ἀδελφῇ π(αρὰ) Δημάρεως. ... noun. sg. fem. dat AD03 212 299 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Oxy. 7 1070, 57 31317
3839039 Ἀρσιν̣όης ... (γῆς) (ἄρουραι) γ Οὐαλ̣έ̣ρ̣ι̣ος ἀπὸ Ἀρσιν̣όης σιτ(ικῆς) (γῆς) (ἄρουραι) ζ ... noun. sg. fem. gen AD03 216 217 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Yale 3 137, 157 44599
1484831 Ἀρσιόη* ... Αὐρηλία Ἡράκλεια ἡ καὶ Ἀρσιόη* διὰ τοῦ α\ὐ/το̣ῦ ἀδε̣[λ]φοῦ ... noun. sg. fem. nom AD03 218 218 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 53 b, 1 10759
1484939 [Ἀ]ρσιν̣[ό]η ... . Αὐρηλ[ί]α Ἡράκλεια ἡ κα[ὶ] [Ἀ]ρσιν̣[ό]η δ̣ιὰ τ̣[οῦ] πα̣τρ̣ὸ̣ς̣ [Αὐρηλίου] ... noun. sg. fem. nom AD03 218 218 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 53 b, 14 10759
143627 Ἀρσινόης ... Αὐρήλ(ιος) Σερῆνος Καρπίνου ἀπὸ κώ(μης) Ἀρσινόης ὡς (ἐτῶν) με οὐλ(ὴ) ... noun. sg. fem. gen AD03 219 219 Egypt, 00a - Kerkesoucha BGU 2 413, 6 9156
1485210 Ἀρσιν̣ό̣η ... Αὐρηλ(ία) Ἡράκλεια ἡ καὶ Ἀρσιν̣ό̣η διὰ τοῦ πατρὸς̣ [Ἡρ]ακλείδου ... noun. sg. fem. nom AD03 219 219 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 53 c, 1 10760
372036 Ἀρσι-νόης ... Ἀλθαιέως ἐτῶν πεντήκοντα ὀκτὼ ἀγυιᾶς Ἀρσινόης Νείκης φάμενοι συνεῖναι ἑα̣υτοῖς ... noun. sg. fem. gen AD03 222 222 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 4 1084, 22-23 9458
3619287 [Ἀρσινόης] ... Αὐρηλίων Πρω[τ] τῶν β ἀμφοδοκω[μογρ(αμματέων)] [Ἀρσινόης] [?]. σπόρος ἐν ... noun. sg. fem. gen AD03 222 235 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 436 descr., 2 13568
3619313 Ἀρσινόης ... Ἀλεξάνδρο[υ] [Εὐσεβοῦς] [Εὐτυχοῦς] Σεβαστοῦ. Ἀρσινόης · βασιλικῆς γῆς καὶ ... noun. sg. fem. gen AD03 222 235 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 436 descr., 2 13568
3982076 [Ἀ]ρσινόης ... , καὶ Διογένους Σαραπίωνος [μητρὸς] [Ἀ]ρσινόης κυβερνήτου πλοίου Καλ Ὀφελλίου ... noun. sg. fem. gen AD03 222 223 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 9 1048, 7 17470
4177631 [Ἀρσινό]-ης ... gap=unknown τι ἐτῶν πε̣ντήκον̣[τα] [ἀγυιᾶς] [Ἀρσινό]ης Δωτείρης φάμε̣[νοι] [συνεῖναι] [ἑαυτοῖς] ... noun. sg. fem. gen AD03 224 224 Egypt SB 16 12527, 15-16 16260
1050764 Ἀρσινόης ... καὶ Ἀ̣λ<θ>α̣ιέως ἐτῶ[ν] gap=unknown [ἀγυ]ι̣ᾶς Ἀρσινόης ἐκβα [φάμενοι] [συνεῖ]ναι ἑαυτοῖς ... noun. sg. fem. gen AD03 225 225 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Bodl. 1 66, 13 22591
2699838 Ἀρσινό[ης] ... Δι[ο]νυσίου κ[αὶ] Ἀριστοκλείης τῆς καὶ Ἀρσινό[ης] [(ἄρουραι)] gap=2 [,] Ἁρπαήσιος ... noun. sg. fem. gen AD03 225 275 Egypt, U19 - Herakleidou Epoikion P. Oxy. 12 1537, 4 29005
3948417 Ἀρσιν[ό]ης ... χρημάτων σύνπαντι (δραχμαὶ) νδ̣ ὧν Ἀρσιν[ό]ης Διογένους (δραχμαὶ) ι̣η̣ Διονύ[σι]ος ... noun. sg. fem. gen AD03 235 235 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 7 733, 56 17646
2686472 Ἀρσινόη ... Διονύσιος καὶ Ἀριστόκλεια [ἡ] κ(αὶ) Ἀρσινόη (δραχμαὶ) μ, gap=unknown_lines ... noun. sg. fem. nom AD03 238 238 Egypt, U19 - Kesmouchis P. Oxy. 12 1433, 60 21837
3028 [Ἀρσινό]ης ... [Σεβασ]τοῦ. ἐστὶ δέ · [Ἀρσινό]ης · ἐλαιῶ(νος) καὶ φοι(νικῶνος) ... noun. sg. fem. gen AD03 242 243 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 141, 8 8916
3245 Ἀρσιν[όης] ... Θεμ̣[ίστο]υ̣. ἐστὶ δέ · Ἀρσιν[όης] κ̣α̣ Ἀθηνῶ̣[ν] [ι]γ? Αὐτο[δίκης] ... noun. sg. fem. gen AD03 242 243 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 141, 4 8916
4339119 Ἀρσινόης ... Σφωρακηνῆς vac=unknown παρὰ vac=unknown Βαθσαββαθα Ἀρσινόης κώ(μης) Μαγδάλης τῆς Σφωρακηνῆς ... noun. sg. fem. gen AD03 243 243 Syria, Mesopotamia - Magdala SB 22 15500, 2 23925
2692236 [Ἀρσινόης] ... Φίρμῳ ἐπάρχῳ Αἰγύπτου πα[ρὰ] [Αὐρηλίας] [Ἀρσινόης] [.] [ἐρωτῶ] [,] [κύριε] ... noun. sg. fem. gen AD03 245 245 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 12 1466, 4 21867
2692270 Ἀρσινόη ... [καὶ] [Τιτιανῷ] ὑπάτοις. Αὐρηλία Ἀρσινόη Σαραπίωνος ἐ[πιδέδωκα] [αἰτουμένη] [τὸν] ... noun. sg. fem. nom AD03 245 245 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 12 1466, 7 21867
2980144 Ἀρ-σινόης ... ἐνγυητὴν* Αὐρήλιον Δῖον Πλουτίωνος μητρὸς Ἀρσινόης ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως ... noun. sg. fem. gen AD03 266 266 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 57 3912, 27-28 17577
3970112 Ἀρσινόης ... Αὐρηλίου Διονυσάμμωνος δ̣ιαδ̣ό̣χο[υ] [παρὰ] [Αὐρη]λίας Ἀρσινόης θυ̣γ̣ατρὸς Τιβερίου [Κλαυδίου] Φλάμμα ... noun. sg. fem. gen AD03 266 266 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 8 940, 3 17596
3970201 [Ἀρσι]νόης ... τῶν ἄλλων κρειτηρίων* παρὰ Αὐρη[λίας] [Ἀρσι]νόης θυγατρὸς Τιβερίου Κλαυδίου Φλάμ̣[μα] ... noun. sg. fem. gen AD03 266 266 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 8 940, 17 17596
2875018 Ἀρ̣σ̣ι̣ν̣όη̣[ς] ... Θεοξένου μητρ[ὸς] Θεωνίδος τῆς κ(αὶ) Ἀρ̣σ̣ι̣ν̣όη̣[ς] ὄ̣ν̣τ̣ος ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ... noun. sg. fem. gen AD03 270 270 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 40 2894 col. 2, 19 16602
738545 Ἀρσινόης ... δι(ὰ) ὄνων ναυλ(ωσίμων) Δίννεως καὶ Ἀρσινόης ὀνό(ματος) Οὐαλ(ερίας) Ἀντωνίας δι(ὰ) ... noun. sg. fem. gen AD03 275 299 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) O. Mich. 2 871, 2 42749
4115826 Ἀρσινόης ... Νεμεσᾶς Κορ(κο)δίλ(ων) Παρα̣ κ̣θ̣ ? Ἀρσινόης Διόσκορος Παρ̣ Ἀθηνᾶς ὁμοίως ... noun. sg. fem. gen AD03 - AD04 275 325 Egypt, 00b - Themistou Meris SB 14 11606, 5 30855
729168 Ἀρσινόης ... λα μ(έτρα) ζ διὰ κτην(ῶν) Ἀρσινόης. (ἔτους) δ Ἐπὶφ ... noun. sg. fem. gen AD03 279 279 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) O. Mich. 1 386, 3 42149
4208741 Ἀρσ[ινόη]ς ... [Σ]αραπίωνος τ̣[οῦ] gap=unknown [ἐπʼ] [ἀ]γυιᾶς Ἀρσ[ινόη]ς Σῳζούσης · οὗ ἐποιήσατο̣ ... noun. sg. fem. gen AD03 290 290 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 16 13059, 7 14704
192920 Ἀρσινόης ... Ἁτρῇ Ἀβὸκ ὁμοίως ἀλλοφύλου* κώμης Ἀρσινόης τῆς Ἡρακλ(ε)ίδου μερίδος χαίρειν ... noun. sg. fem. gen AD03 295 295 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 858, 5 9385
140096 Ἀρσινόης ... Ἀβὸχ μητρὸς Θερμούθι̣ο̣[ς] ἀπὸ κώμης Ἀρσινόης ὄνον πῶλον μικρὸν μέλανα ... noun. sg. fem. gen AD03 298 298 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 373, 7 9140
4110162 Ἀρσινόην ... gap=16 κυρ(ίαν) Ξενικὴν, κυρ(ίαν) Ἀρσινόην καὶ π [ἀ]ληθείας τὸν ... noun. sg. fem. acc AD04 300 399 Egypt SB 14 11532, 7 32935
4358600 Ἀρσινόης ... gap=unknown_lines ὧν gap=unknown Φ̣αρβαίθων Ἀρσινόης (δραχμαὶ) Βρκ gap=unknown Μ̣ενδητων* ... noun. sg. fem. gen AD04 300 399 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) (?) SB 22 15825, 2 41669
4358616 [Ἀρ]σ̣ινόης ... (τάλαντον) α (δραχμαὶ) Γξ gap=unknown [Ἀρ]σ̣ινόης (δραχμαὶ) Δσο gap=unknown [Νε]ίλου ... noun. sg. fem. gen AD04 300 399 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) (?) SB 22 15825, 5 41669
73551 [Ἀ]ρσινόης ... Αὐρήλιος Ἀπόλλων Διδύμου μητρὸς [Ἀ]ρσινόης ἀπὸ τῆς λ̣αμ̣[π](ρᾶς) καὶ ... noun. sg. fem. gen AD04 304 304 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) BGU 13 2334, 1 22667
2849683 Ἀρσινό-ης ... ὑπὸ Ἀχιλλέως καὶ Βάσσου καὶ Ἀρσινόης ἀδελφῆς α̣ὐ̣τ̣ῶ̣[ν] καὶ τῶν ... noun. sg. fem. gen AD04 308 309 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 33 2666, 11-12 16871
740245 Ἀρσι-νό(ης) ... μετέβαλεν Ἀπῖρις Οὐάφ(ρεως)* δι(ὰ) κτηνῶ(ν) Ἀρσινό(ης) ὑπ(ὲρ) γεν(ήματος) η (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD04 313 313 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) O. Mich. 2 929, 5-6 42808
3392722 \Ἀρσινόης/ ... (ἀρτάβας) τ̣α̣ \καὶ/ \ὑ(πὲρ)/ \μέρους/ \Ἀρσινόης/ \κωμητῶν/ \(ἀρτάβας)/ \κδ̣ \,/ ... noun. sg. fem. gen AD04 320 320 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 7, 11 13087
2003297 Ἀρσι[νό]ης ... [το]ῦ̣ Ἀχιλλέως καὶ Βάστου καὶ Ἀρσι[νό]ης καὶ Φ ἐν gap=3 ... noun. sg. fem. gen AD04 325 350 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Bagnall 43, 30 33771
2302680 Ἀρσινόη ... ἰνδικ(τίωνος) Σαραπόδωρος Τιμοθέου (ἀρταβ…) ν Ἀρσινόη θυ(γάτηρ) Ἡραίσκου (ἀρταβ…) β ... noun. sg. fem. nom AD04 359 359 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mich. 20 801, 6 140147
3037165 Ἀρσινόη̣ ... Ὑπηρέχ̣ιον* Λεωνίδ̣ο̣[υ] [ξ(έσται)] gap=unknown η Ἀρσινόη̣ γ̣υ(νὴ) gap=6 ξ(έσται) κ ... noun. sg. fem. nom AD04 362 363 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 67 4607, 5 78649
4499072 Ἀρσινόης ... Ὥρωνι καὶ Σ̣τ̣[εφάνῳ?] gap=4 ῥιπαρίοις Ἀρσινόης παρὰ Αὐρηλίου Τιμοθέου προνοουμενοῦ* ... noun. sg. fem. gen AD04 - AD05 385 412 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 6 9527, 2 14251
415769 Ἀρσι(νόῃ) ... [αἰωνίων] [Αὐ]γ̣ούσ̣των Χοιὰκ ε ἐν Ἀρσι(νόῃ) [Αὐρ(ήλιος)] gap=unknown [ [Ἥρω]ν̣ος ... noun. sg. fem. dat AD05 407 407 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 10 110, 2 41076
3258537 Ἀρ(σινόῃ) ... κδ τῆς ϛ ἰνδ(ικτίωνος) ἐν Ἀρ(σινόῃ). [Αὐρήλιος] gap=unknown υἱὸς ... noun. sg. fem. dat AD05 452 452 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Rainer Cent. 100, 2 40956
3215592 Ἀρσ(ινόῃ) ... ιθ τῆς γ̣ ἰνδικ(τίονος) ἐν Ἀρσ(ινόῃ). [Φλ(άουιος)] Πέτρος υἱὸς ... noun. sg. fem. dat AD05 466 466 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Prag 1 37, 2 40944
4286316 Ἀρσι(νόῃ) ... τῆς ε ἰνδ(ικτίωνος), ἐν Ἀρσι(νόῃ). [Αὐρή]λιος Παώμιος υἱὸς ... noun. sg. fem. dat AD05 - AD06 481 541 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 20 14535, 2 41370
4250010 [Ἀρ(σινόῃ)] ... λαμπρο[τάτου] gap=unknown [θ [ἰνδ(ικτίονος)] [ἐν] [Ἀρ(σινόῃ)] Φλ(αουίῳ) Ἰουλίῳ τ̣ῷ λαμπροτάτῳ ... noun. sg. fem. dat AD05 486 486 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 18 14001, 1 14803
416177 Ἀρσι(νόῃ) ... ιδ ἰνδ̣(ικτίωνος) gap=unknown vac=unknown ἐν Ἀρσι(νόῃ) [Αὐρήλιο?]ς gap=1 Παμοῦν ἀπ[ὸ] ... noun. sg. fem. dat AD05 491 491 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 10 119, 3 41077
3223438 Ἀρσ(ινόῃ) ... ιβ τῆς α ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρσ(ινόῃ). [Φλάουιος] gap=unknown στρατιώτης ... noun. sg. fem. dat AD05 493 493 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Prag 2 164, 3 41097
139368 [Ἀ]ρ(σινόῃ) ... ιϛ τέλει τρ̣[ίτ]ης ἰν(δικτίωνος) ἐν [Ἀ]ρ(σινόῃ). Αὐρήλ[ι]ο[ι] [Να]αραῦς μείζων ... noun. sg. fem. dat AD06 500 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 367, 4 41039
4560547 Ἀρσι[νό]ης ... Γεώργιος υἱ(ὸς) αὐτ(οῦ) ἀπὸ χωρ(ίου) Ἀρσι[νό]ης ὄντα εἰς Ζίννιν. ... noun. sg. fem. gen AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 20 154, 1 36585
4619078 Ἀρσιν[ό]η[ς] ... gap=unknown ἀπὸ Ἀρσιν[ό]η[ς] gap=1 gap=unknown κώμης π ... noun. sg. fem. gen AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 3 414, 1 37714
4653381 Ἀρσινό[ης] ... gap=unknown ἀπ\[ὸ]/ χω(ρίου) Ἀρσινό[ης] gap=unknown τ gap=2 εκμ ... noun. sg. fem. gen AD06 500 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 8 952, 1 37984
3309883 Ἀρσ(ινόῃ) ... Φαμενὼθ ιβ ια ἰνδ(ικτίονος) ἐν Ἀρσ(ινόῃ). Αὐρήλιος Παμοῦν υἱὸς ... noun. sg. fem. dat AD06 503 503 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Ross. Georg. 5 31, 2 40977
3299506 Ἀρσιν(όῃ) ... ιε τῆς ιγ ἰν(δικτίονος) ἐν Ἀρσιν(όῃ). [Φλαουίῳ] Β̣αρίῳ τῷ ... noun. sg. fem. dat AD06 504 504 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Ross. Georg. 3 32, 1 40989
3259070 Ἀρ(σινόῃ) ... [Χο]ιὰκ θ γ ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρ(σινόῃ). [Αὐρήλι]ος Ἰσὰκ υἱ ... noun. sg. fem. dat AD06 509 509 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Rainer Cent. 112, 2 40957
4520838 Ἀ̣ρ̣(σινόῃ) ... gap=3 gap=3 Φοι[β]άμμω̣ν gap=5 ἐ̣ν Ἀ̣ρ̣(σινόῃ). ... noun. sg. fem. dat AD06 511 511 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 8 9770, 1 14285
1414269 Ἀρσιν(όῃ) ... Θὼθ δεκάτῃ ἕ̣κτης ἰνδικ(τίονος) ἐν Ἀρσιν(όῃ) ἐπαρχ̣(ίας) Ἀρκαδία̣ς. ὁμολογεῖ ... noun. sg. fem. dat AD06 512 512 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Dublin 32, 1 41094
1415104 Ἀρσιν(όῃ) ... ἀρχ(ῇ) ἑβδόμης ἰνδικ(τίονος), ἐν Ἀρσιν(όῃ) ἐπαρχ(ίας) Ἀρκαδίας. ὁμολογεῖ ... noun. sg. fem. dat AD06 513 513 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Dublin 33, 1 41095
416266 Ἀρ(σινόῃ) ... Τ[ῦ]β̣ι κ̣ϛ α ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρ(σινόῃ). Ποῦσ̣ι̣ς̣ [υἱὸς] [Ἰσὰκ] ... noun. sg. fem. dat AD06 523 523 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 10 120, 4 41078
3259193 Ἀρ(σινόῃ) ... gap=unknown τῆς ζ ἰνδ(ικτίωνος) ἐν Ἀρ(σινόῃ) gap=unknown vac=unknown [Αὐρήλιος] gap=unknown ... noun. sg. fem. dat AD06 526 526 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Rainer Cent. 114, 2 40958
139728 Ἀρσ(ινόῃ) ... λαμπρ(οτάτων) gap=15 ἐνάτης ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρσ(ινόῃ). [Αὐρ(ήλιος)] [Μηνᾶς] [υἱὸς] ... noun. sg. fem. dat AD06 530 530 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 369, 2 41041
418376 Ἀρ(σινόῃ) ... Φαῶφι ια ιβ ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρ(σινόῃ). Αὐρήλιος Ἰωσῆφ υἱὸς ... noun. sg. fem. dat AD06 533 533 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 10 27, 3 41069
3259279 Ἀρ̣(σινόῃ) ... κζ τῆς ια ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρ̣(σινόῃ) gap=unknown [τῷ] [κοινῷ] [?] ... noun. sg. fem. dat AD06 533 533 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Rainer Cent. 117, 2 40959
1647797 Ἀρ(σινόῃ) ... τέλει τῆς ιδ ἰνδ(ικτίονος) ἐν Ἀρ(σινόῃ). Αὐρηλία Μαν θυγάτηρ ... noun. sg. fem. dat AD06 536 536 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Grenf. 2 85, 2 41304
1929418 Ἀρσι(νόῃ) ... Μεχεὶρ ϛ ἕκτης [ἰν(δικτίονος)] ἐν Ἀρσι(νόῃ) Αὐρήλιοι Σαμβᾶς υἱὸς Ἀκώου ... noun. sg. fem. dat AD06 543 558 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lond. 1 p. 211-212 no. 113 (5 b), 2 41023
176985 Ἀρσ(ινόης) ... Ἁθ̣ὺρ ζ η ἰ[νδ(ικτίωνος)] [ἐπʼ] Ἀρσ(ινόης). Αὐρήλιοι Ἀπόλλων υἱὸς ... noun. sg. fem. gen AD06 544 559 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 3 736, 2 41029
4243330 Ἀρσιν(όῃ) ... Θὼθ δωδεκάτῃ ἑνδεκάτης ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρσιν(όῃ). Αὐρήλιος ἄπα Σωῖς ... noun. sg. fem. dat AD06 547 562 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 18 13885, 2 41000
4485714 Ἀρ(σινόῃ) ... αὐτοῦ {ὑπὲρ} {αὐτοῦ} ἀγ[ρ]α̣μμάτου ὄντος Ἀρ(σινόῃ). δ[ιʼ] ἐ̣[μοῦ] Κ̣έ̣λλ[ε]ρ ... noun. sg. fem. dat AD06 550 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) SB 6 9280, 26 40985
138870 Ἀρσ(ινόῃ) ... ιδ τῆς δευτέρας ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρσ(ινόῃ). gap=10 [στρατ]ηλάτῃ καὶ ... noun. sg. fem. dat AD06 553 553 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 364, 3 41037
1597663 Ἀρ(σινόῃ) ... ι̣ϛ, δ ἰν(δικτίονος) ἐν Ἀρ(σινόῃ). Αὐρήλιος Μηνᾶς υἱὸς ... noun. sg. fem. dat AD06 556 556 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Gen. 4 194, 2 40986
20009 [Ἀρ(σινόης)] ... ιθ τέλ(ει) δ ἰν(δικτίωνος) ἐν [Ἀρ(σινόης)]. Φλ(αουίῳ) Ἀπίωνι τῷ ... noun. sg. fem. gen AD06 556 556 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 305, 2 41056
4026644 Ἀρσινόης ... stauros ὁμ(ο?)λο(γία) Ἡρακλῆς ὑποδοχ(εὺς) κώμ(ης) Ἀρσινόης ὑπὸ Αὐρ(ηλίου) Εὐλογίου ὑποδέκτ(ου) ... noun. sg. fem. gen AD06 - AD07 566 622 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 4781, 26 13966
416601 Ἀρ(σινόῃ) ... Παχὼν κα δεκάτης ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρ(σινόῃ) [Αὐρήλιος] gap=unknown [β]α̣φεὺς ἀπὸ ... noun. sg. fem. dat AD06 577 577 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 10 124, 3 41079
190989 Ἀ[ρ(σινόῃ)] ... Φαμενὼθ γ̣ ια ἰν(δικτίωνος) ἐν̣ Ἀ[ρ(σινόῃ)] [ Αὐρήλιος Παῦλος υἱὸς ... noun. sg. fem. dat AD06 578 578 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 3 838, 8 41034
422921 Ἀρ(σινόῃ) ... , ιβ ἰν(δικτίονος), ἐν Ἀρ(σινόῃ). Φλ(αουίοις) Χριστοφόρῳ καὶ ... noun. sg. fem. dat AD06 578 578 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 14 11, 4 41089
4505523 Ἀρ(σινόῃ) ... ε ἀρχῇ ιγ ἰν(δικτίονος) ἐν Ἀρ(σινόῃ). Αὐρήλιοι Γερόντιος υἱὸς ... noun. sg. fem. dat AD06 579 579 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 6 9596, 4 8873
21584 Ἀρ(σινόης) ... gap=unknown κθ τεσσαρασκαιδεκάτης ἰν(δικτίωνος) ἐπʼ Ἀρ(σινόης). [τήνδε] [τὴν] [ἔγγραφον] ... noun. sg. fem. gen AD06 580 581 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 317, 1 41060
416694 Ἀρ(σινόῃ) ... β [τῆς] [α [ἰν]δικ(τίωνος) ἐ̣ν̣ Ἀρ(σινόῃ) gap=2_lines gap=unknown_lines ̣ṣṭạụṛọṣ χ̣(ει)ρ̣(όγραφον) ... noun. sg. fem. dat AD06 582 582 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 10 126, 5 41080
445356 [Ἀρ(σινόῃ)] ... δεκάτῃ [τῆς] gap=12 [ἰνδικ(τίωνος)] [ἐν] [Ἀρ(σινόῃ)] [Φλ(αουίοις)] [καὶ] [τοῖς] [ἐν]δοξοτάτοις ... noun. sg. fem. dat AD06 - AD07 582 602 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 19 14, 3 50310
416733 Ἀρσ(ινόῃ) ... ἐπαγο(μένων) ε τρίτης ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρσ(ινόῃ). Φ̣λ̣(αουίαις) Θεοφανίᾳ τῇ ... noun. sg. fem. dat AD06 584 584 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 10 127, 3 41081
3300490 Ἀρ(σινόη) ... ιγ τέλει δευτέρας ἰν(δικτίονος) ἐν Ἀρ(σινόη) [Παπνούθιος] [πρεσβύτερος] [υἱὸς] gap=6 ... noun. sg. fem. nom AD06 584 584 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 1 4489 + P. Ross. Georg. 3 39, 2 40990
19643 Ἀρ(σινόης) ... κη τέλει δ ἰν(δικτίωνος) ἐπʼ Ἀρ(σινόης). Φλ(αουίοις) Στεφάνῳ τῷ ... noun. sg. fem. gen AD06 586 586 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 303, 3 41055
19043 Ἀρ(σινόῃ) ... Φαῶφι β ι̣ ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρ(σινόῃ). Αὐρήλιος Παμοῦν υἱὸς ... noun. sg. fem. dat AD06 591 591 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 295, 6 41054
445447 Ἀρ(σινόῃ) ... [ἔτους] gap=12 [τεσ]σ̣ερα<και>δεκάτης ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρ(σινόῃ) gap=unknown gap=unknown ερ̣ gap=unknown ... noun. sg. fem. dat AD06 591 592 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 19 16, 4 70193
3310108 Ἀρσιν(όῃ) ... ἐπαγομ(ένων) gap=6 ιβ ἰν(δικτίονος) ἐν Ἀρσιν(όῃ) gap=3 [ἡ] [ἁγί]α καθολικὴ ... noun. sg. fem. dat AD06 593 593 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Ross. Georg. 5 33, 8 40978
4496803 Ἀρ(σινόῃ) ... κγ, ιγ ἰν(δικτίονος) ἐν Ἀρ(σινόῃ). [Αὐρήλιος] [Πέτ]ρος Ἐπιμάχου ... noun. sg. fem. dat AD06 594 594 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 6 9456, 4 41013
1929040 Ἀρσι(νόῃ) ... ιδ τέλ(ει) τρισκαιδεκάτης* ἰν(δικτίονος) ἐν Ἀρσι(νόῃ) Αὐρήλιοι Ἰώαννης ὁ καὶ ... noun. sg. fem. dat AD06 595 595 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lond. 1 p. 208-209 no. 113 (4), 4 41021
142140 Ἀρσ(ινόῃ) ... Θὼθ ι α ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρσ(ινόῃ) Αὐρήλιος Μηνᾶς υ[ἱὸς] Φὶβ ... noun. sg. fem. dat AD06 597 597 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 397, 5 41046
4521409 Ἀρ(σινόῃ) ... ιϛ τῆ̣ς̣ α ἰν(δικτίονος) ἐν Ἀρ(σινόῃ). Αὐρήλιος Παῦλος υἱὸς ... noun. sg. fem. dat AD06 598 598 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 8 9777, 5 41311
142226 Ἀρ(σινόης) ... ιζ Φαμενὼθ κζ β ἰν(δικτίωνος) Ἀρ(σινόης). Αὐρήλιος Ἰωσὴφ υἱὸς ... noun. sg. fem. gen AD06 599 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 399, 8 41048
4486283 Ἀρεσεινοιον* ... τοῦ ὁσιωτάτου ἐπισκόπου κατερχομ(ένου) ἐπὶ Ἀρεσεινοιον* ἀναγκαῖον ἐνόμιζον γραψη* καὶ ... noun. sg. fem. acc AD07 600 699 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 6 9287, 3 40987
141932 Ἀρ̣σ̣(ινόῃ) ... Θὼθ ι δ ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρ̣σ̣(ινόῃ). Αὐρήλιος Ἀβραάμιος υἱὸς ... noun. sg. fem. dat AD07 600 600 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 395, 6 41044
178763 Ἀρ(σινόῃ) ... Χοίακ gap=13 τεσσαρα(και)δεκάτης [ἰν(δικτίωνος)] [ἐν] Ἀρ(σινόῃ). gap=13 διοικητῇ υἱ[ῷ] ... noun. sg. fem. dat AD07 - AD08 600 799 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) ZPE 206 (2018), p. 194-198, 4 41032
22559 Ἀρ[σινόης] ... gap=unknown_lines gap=8 [δεκά]της ἰν(δικτίωνος) ἐπʼ Ἀρ[σινόης] [ Φλ(αουίῳ) [Σεν]ουθίῳ τῷ ... noun. sg. fem. gen AD07 600 650 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 323, 1 41062
3298186 Ἀρσινόης ... χω(ρίον) Μητροδώρον* πρό(σωπα) δ χω(ρίον) Ἀρσινόης πρό(σωπα) ϛ vac=unknown πέμψατε ... noun. sg. fem. gen AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ross. Georg. 3 20, 2 38732
4486312 Ἀρ(σινόης) ... δεσπότῃ Χ[ρ]ι[σ]τοδώρῳ τῷ ἐνδο̣ξ̣ο̣τ(άτῳ) ἐξ Ἀρ(σινόης) π(όλεως) stauros Θεόδωρος stauros ... noun. sg. fem. gen AD07 600 699 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 6 9287, 2 40987
4519605 Ἀρσινόης ... τ(οῖς) ἀπὸ λαύρ(ας) Ἀπεράτ(ου) πόλε(ως) Ἀρσινόης · ἔλαχε(ν) ὑμῖν δοῦναι ... noun. sg. fem. gen AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 8 9760, 2 39631
4538320 Ἀρσινόης ... gap=unknown Ἀρσινόης Βουβάστω̣ gap=unknown Δικαίου οὐσί(ας) ... noun. sg. fem. gen AD07 - AD08 600 799 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 10 24, 2 38909
4539963 Ἀρσινόης ... χωρ(ίον) [Ἀλ]αβαντί(δος) χωρ(ίον) Ἀλυπίνους χωρ(ίον) Ἀρσινόης χωρ(ίον) Ἀρματούρης χωρ(ίον) Ἀδ ... noun. sg. fem. gen AD07 - AD08 600 799 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 10 269, 4 39018
4543553 Ἀρσινόης ... Ἀττινοῦ̣ [δ(ιὰ)] [Εὐ]λο̣γί(ου) gap=unknown χωρ(ίον) Ἀρσινόης δ(ιὰ) Παθουλου χωρ(ίον) Ἀρματούρη̣ς ... noun. sg. fem. gen AD07 - AD08 600 799 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 10 40, 17 38921
4646960 Ἀρ̣[σ]ι[νό]η̣ς̣ ... gap=unknown gap=3 unintelligible προνοητ(οῦ) χωρ(ίου) Ἀρ̣[σ]ι[νό]η̣ς̣ filler ἐκ τ(οῦ) οἴν\ου/ ... noun. sg. fem. gen AD07 - AD08 600 799 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal. 8 1341, 2 39572
4538059 Ἀρσινόη ... gap=unknown Ἀφροδιτὼ ῥ(υπαρὰ) νο(μίσματα) gap=unknown Ἀρσινόη ἀπὸ νο(μαστίων) ⟦ρξγ εἰ(ς) ... noun. sg. fem. nom AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 10 23, 8 38908
4539984 Ἀρσινόη ... Ὄρους (ἀρτάβαι) gap=unknown Ἀμπελίου Ναρμοῦθις Ἀρσινόη Βούβαστος γ δ´ ζ ... noun. sg. fem. nom AD07 - AD08 600 799 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 10 270, 6 39019
1648281 Ἀρ(σινόῃ) ... Χοίαχ κδ ϛ ἰν(δικτίονος) ἐν Ἀρ(σινόῃ). Αὐρήλιος Ἰωάννῃ υἱὸς ... noun. sg. fem. dat AD07 602 602 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Grenf. 2 88, 6 41305
3224061 Ἀρ(σινόῃ) ... α gap=unknown ἕ̣κτης ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρ(σινόῃ). [Αὐρήλιος] [?] Ἰωά̣ν̣ν̣ου ... noun. sg. fem. dat AD07 602 603 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Prag 2 175, 6 41100
20448 Ἀρ(σινόης) ... κδ, ε ἰν(δικτίωνος) ἐπʼ Ἀρ(σινόης). τόδε τὸ κομπρόμισσον ... noun. sg. fem. gen AD07 602 602 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) BGU 1 309, 5 9045
139099 Ἀρσ(ίνόῃ) ... Μεχεὶρ ιγ ἕκτης ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρσ(ίνόῃ). Αὐρη̣λ̣ί̣α̣ Ν̣ό̣ν̣να θυγάτηρ ... noun. sg. fem. dat AD07 603 603 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 365, 8 41038
4564742 Ἀρ(σινόῃ) ... Μεσορὴ ι̣η̣ ὀγδόης ἰν(δικτίονος) ἐν Ἀρ(σινόῃ). Αὐρηλία Χαρὰ θυγάτηρ ... noun. sg. fem. dat AD07 604 604 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 20 219, 7 41008
27345 Ἀρ(σινόῃ) ... ιγ τέλει ὀγδόης ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρ(σινόῃ). Αὐρήλιος Μηνᾶς υἱὸς ... noun. sg. fem. dat AD07 605 605 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 3, 6 41053
426336 Ἀρ(σινόῃ) ... gap=unknown [π]εντεκαιδεκάτῃ ἑνδεκάτης ἰν(δικτίονος) ἐν Ἀρ(σινόῃ). [Φλ(αουίῳ)] [Στρατηγίῳ] [τῷ] ... noun. sg. fem. dat AD07 607 607 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 14 9, 3 41087
4152913 Ἀ̣ρ̣(σινόῃ) ... Μ̣εχεὶρ ιδ ια ἰν(δικτίονος) ἐ[ν] Ἀ̣ρ̣(σινόῃ). Αὐρήλιος Γερόν[τιος] υἱὸς ... noun. sg. fem. dat AD07 608 608 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 14 12195, 8 14560
190838 Ἀρ(σινόῃ) ... δ τέλ(ει) ιβ ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρ(σινόῃ). Αὐρήλιοι ἄπα Ὂλ ... noun. sg. fem. dat AD07 609 609 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 3 837, 10 41033
417074 Ἀρ(σινόῃ) ... Φαῶφι η ιε ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρ(σινόῃ) Αὐρήλι̣[ο]ς̣ Φοιβ̣[ά]μ̣μ̣[ων] [υἱὸς] Πεειιβ ... noun. sg. fem. dat AD07 611 611 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 10 130, 8 41083
1709040 Ἀρ(σινόῃ) ... [Χοιά]κ̣ κγ α ἰν(δικτίονος) ἐν Ἀρ(σινόῃ). [Αὐρήλι]ος Νααραῦς υ̣ἱὸς̣ ... noun. sg. fem. dat AD07 612 612 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Heid. Gr. 5 350, 7 40983
1929611 Ἀρ(σίνοῃ) ... Φαρμο[ῦθι] ζ [ιε ἰν(δικτίονος) ἐν Ἀρ(σίνοῃ) Αὐρηλία Μαρία θυγάτηρ Ἀίωνος ... noun. sg. fem. dat AD07 612 627 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lond. 1 p. 212-213 no. 113 (6 a), 5 41025
3259417 Ἀρ(σινόῃ) ... ιδ [τῆς] [πρώ]της ἰνδ(ικτίωνος) ἐν Ἀρ(σινόῃ) gap=unknown gap=unknown_lines Φλισ̣κ̣ω ... noun. sg. fem. dat AD07 612 612 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Rainer Cent. 120, 7 12855
1710548 [Ἀρ(σινόῃ)] ... , τέλει πρ[ώτης] [ἰνδ(ικτίονος)] [ἐν] [Ἀρ(σινόῃ)] [.] Αὐρήλιος Ἀπολλῶς̣ [ὀρ(ο)]βοπώλης ... noun. sg. fem. dat AD07 613 613 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Heid. Gr. 5 361, 8 40984
139609 Ἀρσ(ινόῃ) ... νεομηνίᾳ τέλει γ ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρσ(ινόῃ). Φλ(αουίῳ) Τζ τῷ ... noun. sg. fem. dat AD07 615 615 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 368, 7 41040
3216707 Ἀρ(σινόῃ) ... Μεχεὶρ λ γ ἰν(δικτίονος) ἐν Ἀρ(σινόῃ). Αὐρήλιοι Βίκτωρ υἱὸς ... noun. sg. fem. dat AD07 615 615 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Prag 1 48, 6 12773
4041342 Ἀρ(σινόῃ) ... , τετάρτης ἰν(δικτίωνος), ἐν Ἀρ(σινόῃ). τόδε τὸ κομπρόμισσον ... noun. sg. fem. dat AD07 615 615 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 1 5271, 5 41364
1596967 Ἀ̣ρ(σινόῃ) ... [ [τέλ]ει τετάρτ̣η̣ς̣ ἰ̣ν̣δ̣ι(κτίονος) ἐν̣ Ἀ̣ρ(σινόῃ). [Αὐρήλιος] gap=5 [υ]ἱὸς ... noun. sg. fem. dat AD07 616 616 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Gen. 4 188, 4 47335
142180 Ἀρ(σινόης) ... Μεσορὴ κα πέμπτης ἰν(δικτίωνος) ἐπʼ Ἀρ(σινόης). τῷ λαμπροτάτῳ Καλω ... noun. sg. fem. gen AD07 616 616 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 398, 7 41047
417210 Ἀρ(σινόῃ) ... gap=unknown gap=unknown ϛ ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρ(σινόῃ) gap=unknown gap=unknown [ιο]ς Μηνᾶς ... noun. sg. fem. dat AD07 617 618 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 10 132, 8 41084
175692 Ἀρ(σινόῃ) ... κζ ἀρχῇ ζ ἰνδ(ικτίωνος) ἐν Ἀρ(σινόῃ). [Αὐ]ρήλιος Σαμβᾶς ὀρνεοτρόφ(ος) ... noun. sg. fem. dat AD07 618 618 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 3 725, 6 41028
142302 Ἀρ(σινόης) ... Φαμ(ενὼθ) κθ ϛ ἰν(δικτίωνος) ἐπʼ Ἀρ(σινόης). Φλ(αουίῳ) Βασιλίῳ τῷ ... noun. sg. fem. gen AD07 618 618 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 401, 5 41049
4152756 Ἀ̣ρσι(νόῃ) ... [τῶν] ἁ̣γίων Χ̣[οιὰ]κ̣ gap=unknown ἐ̣ν̣ Ἀ̣ρσι(νόῃ). [τόδε] [τὸ] [κομπρόμισσον] ... noun. sg. fem. dat AD07 619 641 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 14 12194, 6 14558
139888 Ἀρ(σινόῃ) ... ιγ ἀρχ(ῇ) ιγ ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρ(σινόῃ). Αὐρήλιος Μηνᾶς ζωγράφος ... noun. sg. fem. dat AD07 620 699 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 371, 3 41043
1929971 Ἀρ(σινόῃ) ... Φαῶφι ε gap=1 [ἰ]ν(δικτίονος) ἐν Ἀρ(σινόῃ). τῷ λαμπρο[τά]τῳ οὐσίας ... noun. sg. fem. dat AD07 620 635 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lond. 1 p. 215-217 no. 113 (6 c), 3 41027
4486970 Ἀρ(σινόης) ... [ἀ]ρ̣ο̣υ̣ρ̣ ἐ κα̣ὶ κτ̣ῆ̣σ̣ιν ἐπὶ Ἀρ(σινόης) gap=unknown ... noun. sg. fem. gen AD07 621 637 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Tyche 22 (2007), p. 109-118, 28 36203
21118 Ἀρσινόης ... κη ἀρχῇ πρώτης ἰν(δικτίωνος) ἐπʼ Ἀρσινόης. stauros τόδε τὸ ... noun. sg. fem. gen AD07 627 627 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 315, 4 41059
3216775 Ἀρ(σινόῃ) ... Θὼθ κδ β ἰν(δικτίονος) ἐν Ἀρ(σινόῃ). Αὐρήλιοι Ἰωάννης γραμμα(τε)ὺ̣ς ... noun. sg. fem. dat AD07 628 643 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Prag 1 49, 5 40945
3302236 Ἀρ[σιν(όῃ)] ... [Φα]μενὼθ gap=2 [τετάρτης] [ἰ(ν)δ(ικτίονος)] ἐν Ἀρ[σιν(όῃ)] Α[ὐ]ρήλιος Μηνᾶς υἱὸς [Ἀπολλῶ] ... noun. sg. fem. dat AD07 630 630 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Ross. Georg. 3 51, 6 40993
3302758 Ἀρ(σινόῃ) ... [Φαρ]μ̣οῦθι κθ [τ]ρίτης ἰν(δικτίονος) ἐν Ἀρ(σινόῃ) gap=17 [υ]ἱὸς Ἄπα Οὕ[λ] ... noun. sg. fem. dat AD07 630 630 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Archiv für Papyrusforschung (AfP) 53 (2007), p. 167-176 no. 2, 4 38343
3268340 Ἀρσινόῃ ... δε[υτ]έ[ρ]ᾳ ἀρχῇ πέμπτης ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρσινόῃ ἐπαρχίας Ἀρκαδίας stauros gap=2 ... noun. sg. fem. dat AD07 631 631 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Rainer Unterricht (MPER N.S. 15) 108 Ro, 7 12852
4021594 Ἀρ(σινόῃ) ... , ϛ ἰνδ(ικτίονος), ἐν Ἀρ(σινόῃ) gap=unknown gap=unknown [ὑπ]ὲρ τοῦ ... noun. sg. fem. dat AD07 632 632 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 1 4662, 3 41322
4497438 Ἀρσ(ινόῃ) ... Φαῶφι ιζ ἕκτης ἰν(δικτίονος) ἐν Ἀρσ(ινόῃ). τῇ ἁγίᾳ ἐκκλησίᾳ ... noun. sg. fem. dat AD07 632 632 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 6 9461, 4 14237
1598105 Ἀ̣ρ̣σιν(όῃ) ... τ̣ῆς ἑβδόμης ἰν(δικτίονος), ἐν Ἀ̣ρ̣σιν(όῃ). [Αὐρήλιος] [Ἰωά]ν̣νης υἱὸς ... noun. sg. fem. dat AD07 633 634 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Gen. 4 198, 5 129817
1929770 Ἀρ(σινόῃ) ... Μεσορὴ ιθ ζ ἰν(δικτίονος) ἐν Ἀρ(σινόῃ). Φλ(αυίῳ) Γεροντίῳ τῷ ... noun. sg. fem. dat AD07 633 633 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lond. 1 p. 214-215 no. 113 (6 b), 7 41026
4326390 [Ἀρ(σινόῃ)] ... Φ̣α̣ῶ̣φ̣ι̣ gap=2 ὀγδόης ἰν(δικτίονος) ἐ̣ν̣ [Ἀρ(σινόῃ)] Αὐρήλιος gap=1 υ̣ἱ̣ὸς Χα̣ρι̣ ... noun. sg. fem. dat AD07 634 634 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 22 15263, 10 41746
488535 Ἀρ(σινόῃ) ... κθ τῆς δεκάτ̣η̣ς̣ ἰ̣ν̣(δικτίονος) ἐν Ἀρ(σινόῃ) Αὐρήλιος Ἀμοῦν υἱὸς Ποῦσι ... noun. sg. fem. dat AD07 636 636 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 7 50, 9 40962
3217815 Ἀρ(σινόῃ) ... γ τέλει θ ἰν(δικτίονος) ἐν Ἀρ(σινόῃ). Φλ(αουίῳ) Θεοδοσίῳ τῷ ... noun. sg. fem. dat AD07 636 636 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Prag 1 64, 5 40947
139820 [Ἀρσ(ινόῃ)] ... κθ Ἁθὺρ gap=2 [ἰν(δικτίωνος)] [ἐν] [Ἀρσ(ινόῃ)] [.] Αὐρήλιος Κοσμ[ᾶς] [υἱὸς] ... noun. sg. fem. dat AD07 638 638 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 370, 5 41042
4205850 [Ἀρσινόῃ] ... Θὼθ ι δωδεκάτ[ης] [ἰν(δικτίονος)] [ἐν] [Ἀρσινόῃ] Φλ(αουίῳ) Καλομηνᾷ τῷ π[εριβλέπτῳ] ... noun. sg. fem. dat AD07 638 638 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 16 13016, 6 40969
142017 Ἀρσ(ινόῃ) ... gap=13 δευτέρᾳ δεκάτης ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρσ(ινόῃ) stauros gap=13 ἐνδοξοτάτῳ ἰλλουστρίῳ ... noun. sg. fem. dat AD07 641 641 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 396, 3 41045
423149 Ἀ̣ρ̣(σινόῃ) ... θ δεκάτ̣η̣ς̣ ἰ̣ν̣δ̣(ικτίονος), ἐν Ἀ̣ρ̣(σινόῃ). Αὐρήλιος Ἀπολλῶς υἱὸς ... noun. sg. fem. dat AD07 641 641 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 14 15, 4 9894
3302038 Ἀρ(σινόῃ) ... Ἐ[π]εὶφ κ̣ϛ δευτέρας ἰν(δικτίονος) ἐν Ἀρ(σινόῃ) stauros Φλ(αυίῳ) Θεοδωρακίῳ τῳ ... noun. sg. fem. dat AD07 643 643 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Ross. Georg. 3 50, 2 40992
139196 Ἀρ̣(σίνόῃ) ... Μεσορὴ̣ ι̣ δ̣ ἰ(νδικτίωνος) ἐν Ἀρ̣(σίνόῃ) Φλ(αουίῳ) Ἰωάννῃ τῷ μεγαλοπρεπεστάτῳ ... noun. sg. fem. dat AD07 645 660 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 366, 4 8870
177093 [Ἀρσινόης] ... Ἁθὺρ ἑβδόμῃ ἑβδ[όμης] [ἰνδικτίωνος] [ἐπʼ] [Ἀρσινόης] Φλ(αουίῳ) Ἰωάννῃ τῷ ἐνδοξοτάτῳ ... noun. sg. fem. gen AD07 648 663 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 3 737, 3 41030
419274 Ἀρ(σινόῃ) ... Παχὼν κθ δ ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρ(σινόῃ) Αὐρήλιος Ἰωάνν̣η[ς] Κ gap=2 ... noun. sg. fem. dat AD07 650 699 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 10 40, 7 41074
4521257 Ἀρ(σινόῃ) ... Παχὼν gap=2 ζ ἰνδ(ικτίονος) ἐν Ἀρ(σινόῃ). Αὐρήλιοι Πέτρ[ος] υἱὸς ... noun. sg. fem. dat AD07 650 699 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 8 9775, 3 41310
423411 Ἀρ(σινόῃ) ... ιδ δεκάτης ἰνδ(ικτίονος), ἐν Ἀρ(σινόῃ). [Φλ(αουίῳ)] [Ἰωάνν]ῃ τῷ ... noun. sg. fem. dat AD07 651 666 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 14 1, 5 9893
423263 Ἀ̣ρσι(νόῃ) ... , ια ἰν(δικτίονος), ἐν Ἀ̣ρσι(νόῃ) stauros Φλ(αουίῳ) Ἀθανασίῳ τῷ ... noun. sg. fem. dat AD07 652 652 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 14 17, 5 9895
178587 Ἀρσ(ινόῃ) ... gap=unknown [τῆς] [τ]εσσαρασκαιδε[κάτης] ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρσ(ινόῃ) stauros gap=unknown [εὐ]κλεεστάτῳ δοῦκι ... noun. sg. fem. dat AD07 655 655 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 3 750, 3 41031
423873 Ἀρ(σινόῃ) ... , ιδ ἰν(δικτίονος), ἐν Ἀρ(σινόῃ). Φλ(αουίῳ) Ἰωά̣ννῃ τῷ ... noun. sg. fem. dat AD07 655 670 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 14 32, 4 41091
20781 Ἀρ(σινόης) ... κδ · ιε ἰν(δικτίωνος) ἐπʼ Ἀρ(σινόης). Κο διάκονος ἁγίας ... noun. sg. fem. gen AD07 657 658 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 312, 4 9047
1031563 Ἀρσιν(όῃ) ... εἰκὰς* δευτέρᾳ ἕκτης ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρσιν(όῃ). stauros [τῷ] [ἁγιω]τάτῳ ... noun. sg. fem. dat AD07 662 662 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Berl. Zill. 8, 4 40973
20529 Ἀρ(σινόης) ... κ, ζ ἰνδ(ικτίωνος) ἐπʼ Ἀρ(σινόης). gap=3 [Βίκτω]ρ π[ρονο]ητὴς ... noun. sg. fem. gen AD07 663 663 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 310, 3 41058
423206 Ἀρ(σινόῃ) ... ἀρχ(ῇ) γ ἰν(δικτίονος), ἐν Ἀρ(σινόῃ) stauros Αὐρήλιο̣ς Ο̣[ὐ]ενάφριος ταρ̣[σ]ικάριο[ς] ... noun. sg. fem. dat AD07 674 674 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 14 16, 8 41090
3302478 Ἀρ(σινόῃ) ... Φαῶφι ϛ τρίτη[ς] [ἰ]ν(δικτίονος) ἐν Ἀρ(σινόῃ) stauros Φλ(αυίῳ) Ζαχαρ[ίᾳ] τῷ ... noun. sg. fem. dat AD07 674 674 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Ross. Georg. 3 52, 5 40994
3302553 Ἀρ(σινόῃ) ... gap=unknown κβ δευτέρας ἰν(δικτίονος) ἐν Ἀρ(σινόῃ) Φλ[(αυίῳ)] [Στεφάνῳ] [τῷ] ἐνδοξοτάτῳ ... noun. sg. fem. dat AD07 674 675 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Ross. Georg. 3 53, 5 40995
1639244 Ἀρ(σινόῃ) ... Μεσορὴ δευτέρᾳ ἑνδεκάτης ἰν(δικτίονος) ἐν Ἀρ(σινόῃ). τῷ μεγαλοπρεπεστάτῳ Βίκτορι ... noun. sg. fem. dat AD07 683 683 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Grenf. 2 100, 4 41306
497659 Ἀρσ(ινόῃ) ... Τῦβι κ δωδεκάτης ἰν(δικτίονος) ἐν Ἀρσ(ινόῃ) ἐπαρχ(ίας) Ἀρκαδ(ίας). [τῷ] ... noun. sg. fem. dat AD07 684 684 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 8 71, 4 9881
445485 [Ἀρ(σινόῃ)] ... τῆς τ̣ [ἰνδ(ικτίωνος?)] [,] [ἐν] [Ἀρ(σινόῃ)] ἐγὼ ἄπα Τιν στιππ̣[ουργὸς] ... noun. sg. fem. dat AD08 700 700 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) Tyche 21 (2006), p. 171 no. 2, 5 70194
449910 [Ἀρσινόης] ... gap=unknown ἀπὸ λ(αύρας) Ἀπερῶτ[ος] [πόλεως] [Ἀρσινόης] [.] [ἔλαχε] [ὑμῖν] [δοῦναι] ... noun. sg. fem. gen AD08 700 799 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 22 13, 2 47168
4530764 Ἀρσινόης ... [ἀπ]ὸ χω(ρίου) Μάκρω̣ν[ος] [ἀπ]ὸ χω(ρίου) Ἀρσινόης ... noun. sg. fem. gen AD08 700 799 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 10 108, 18 39869
4534832 Ἀρσινόης ... Ἰακὼβ Ἑβρέ̣[ο]υ Ωρβι Ἑβρέου χωρ(ίον) Ἀρσινόης Ἀβδέλλ(α) υἱ(ὸς) Σ̣ουράρ Ἀβ[δε]λ[α]μ̣ὲ̣δ ... noun. sg. fem. gen AD08 700 799 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 10 182, 8 39897