Αὐρῆλις

noun --- "" (Logeion)

628 attestations of Αὐρῆλις

Number without context limitations (see below)!

This page is a full view of your query with all relevant information. If you want to filter on the grammatical context (previous or next word), you can do so below. To export these data to a csv file (taking the filter into account if applicable), click the icon above.
Please note that the .csv file is tab-delimited and in Unicode, and Excel has problems with each of these if you just open the csv file by double clicking - supposing the default programme for opening csv files is set to Excel on your computer. Better results can be obtained through open source software such as Open Office. If you insist on using Excel (version 15 or higher), please use the import function (under "File"), select CSV and the file you just downloaded, and pick "Unicode (UTF-8)" from the dropdown for "File origin". Use Tab as the only delimiter and import by clicking "Finish". If you want to know why you have to take this detour, you may want to read this.

If your research starts from this export, please be fair and quote Trismegistos: here's how.

Wordref ID Attestation Context Morphology Century Date from Date to Written Line TM Tex ID
1186304 [Αὐρ]ήλ[ιο]ς ... ἀκούσας παρὰ το(ῦ) θεμένο(υ) [ [Αὐρ]ήλ[ιο]ς Ἀβραάμιο̣[ς] gap=4 [μ]αρ[τυρ]ῶ τῇ ... noun. sg. masc. gen AD06 500 525 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) (?) P. Cairo Masp. 3 67324, 20 36533
344064 Αὐρήλιος ... [τά]ξει ὡς ἐπ\ὶ/ τῶν [ὁμοίων] Αὐρήλιος Σῶσ̣ο̣[ς] [ἔσχον] [τ]ούτου τὸ ... noun. sg. masc. gen AD03 225 225 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) (?) P. Strasb. Gr. 5 306, 14 13274
4057856 Αὐρήλιος ... Αὐρήλιος Ψεντουώριος ὀρνιθ(οτρόφος) μητροπόλ(εως) ἔσχον ... noun. sg. masc. gen AD03 224 224 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) SB 10 10270 (26), 1 16718
3928065 Αὐρήλ(ιος) ... μου ἀδελφῆς Κοπροῦ[τος] υἱὸς Μᾶρκος Αὐρήλ(ιος) Φλαύιος Βησαρίωνος ὢν πρὸς ... noun. sg. masc. gen AD03 269 269 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 5 457, 6 19301
3501315 Αὐρ(ήλιος) ... θεμέν̣ο̣υ̣ stauros stauros stauros stauros Αὐρ(ήλιος) Κολ[λοῦθος] gap=8 [ἀ]πὸ Ἑρ(μουπόλεως) ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 5 488, 10 36657
3988740 Αὐρήλ̣ιος ... ἐὰν̣ [αἱ]ρῇ ἀνύ[σεις]* gap=70 gap=unknown Αὐρήλ̣ιος Ἡρακ̣[λ] gap=55 [πέπρακα] gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD04 330 340 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) PSI Congr. 20 16, 23 23916
3059205 [Αὐρήλιος] ... ἀπὸ τῆς [Ἡρακλεοπο]λειτῶν* βοηθῷ̣ ἐξακτορείας* [Αὐρήλιος] gap=3 Ἀ̣π̣φοῦτος ἀπὸ τῆς ... noun. sg. masc. gen AD04 386 386 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 72 4896, 6 114277
57605 [Α]ὐρήλιος ... π[α]ρὰ τῶν̣ gap=unknown. chirho [Α]ὐρήλιος gap=1 ἀπὸ Ἑρμο̣υ̣πόλεως μαρτηρ̣[ῶ]* ... noun. sg. masc. gen AD05 476 476 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2151, 24 16107
210950 Αὐρήλιος ... γ ἰνδικτίωνος. Παῦνι κβ Αὐρήλιος Φίλιππος ὁ προκείμενος διαδότης ... noun. sg. masc. gen AD04 360 360 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Aktenbuch Ms. p. 15-16 (ed. p. 87-93 no. 6), 19 33053
20998 Αὐρήλιος ... [συ]γ̣κρίτῃ ταύτης τῆς Ἡρ(ακλέους) π(όλεως) Αὐρήλιος gap=9 [υ]ἱ[ὸ]ς Π ἀπὸ ... noun. sg. masc. gen AD07 630 630 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 1 314, 9 20203
3037446 [Αὐρήλιο]ς̣ ... (ἀρτάβαι) ψ̣α̣ ο̣ὗ̣ ἐ̣γ̣(γυητὴς) gap=11 [Αὐρήλιο]ς̣ Σαραπίων Πλουτάρχου σ̣υ̣ν̣[παρείληφα] gap=9 ... noun. sg. masc. gen AD04 362 362 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 67 4608, 15 78650
547334 Αὐρ(ήλιος) ... δρ̣α̣χ(μὰς) ὀκτὼ (γίνονται) (δραχμαὶ) η Αὐρ(ήλιος) Δω̣ρ̣ί(ων) σ̣(εσ)η̣(μείωμαι). ὀνό(ματος) ... noun. sg. masc. gen AD03 248 248 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1118, 3 71805
3501830 Αὐ̣ρ(ήλιος) ... gap=unknown gap=unknown [θε]μένω(ν) chirho chirho Αὐ̣ρ(ήλιος) Ἁτρ[ῆς] gap=unknown gap=unknown chirho ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt P. Strasb. Gr. 5 499, 3 36666
60166 Αὐρ(ήλιος) ... [μισθώσει] [ἀκούσας] [παρὰ] [τοῦ] [θ]ε̣μένου Αὐρ(ήλιος) Ἰωσῆφις Βίκτορος [ἀπὸ] [Ἑρ(μουπόλεως)] ... noun. sg. masc. gen AD05 498 498 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2172, 24 16124
1808391 [Αὐρήλιος] ... Πολυκράτης Ὥρο[υ] [ἀπὸ] gap=11 gap=5 [Αὐρήλιος] [Ἁρπ]ο̣κράτης πρεσβύτερος καθολικῆς ἐκκλησ̣[ίας] ... noun. sg. masc. gen AD04 337 337 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 58, 8 20316
1333512 Αὐρ(ήλιος) ... ἥμισυ, (ἀρτάβαι) β̣ ?̣?̣ Αὐρ(ήλιος) Φιλώτας σεση(μείωμαι). Ὡρίων ... noun. sg. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 137, 27 10490
438024 Α̣ὐ̣ρ̣ήλιος̣ ... Αὐτοκράτο[ρος] Κ̣αίσαρος Μάρκου ⟦Ὀπελ[λίου]⟧ gap=unknown Α̣ὐ̣ρ̣ήλιος̣ Παμβῆ̣[κις] Γ̣ορσῆτος ὁ προκείμεν[ος] ... noun. sg. masc. gen AD03 217 218 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) CPR 17.2 11, 44 17772
413449 Αὐρήλιος ... [Ἀλεξάνδρου] Εὐσεβοῦς Ε[ὐτυχοῦς] [Σεβαστοῦ] gap=unknown Αὐρήλιος gap=5 ... noun. sg. masc. gen AD03 227 227 Egypt, U20 - Peenameus (Bahnamuh) CPR 1 64, 40 22300
3478538 Α[ὐρήλιος] ... με[γίστου] [Εὐσεβοῦς] [Σεβαστοῦ] Μεσορὴ λ Α[ὐρήλιος] gap=unknown έδωκα. ... noun. sg. masc. gen AD03 215 215 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 4 219, 16 13204
2135818 Αὐρήλιος ... νοτάριος, ἐκ δὲ θατέρου Αὐρήλιος Κόνων υἱὸς Ἐπα̣ν̣ακίου πραγματευτὴς ... noun. sg. masc. gen AD06 566 566 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1707, 3 19724
3526666 [Αὐρ(ήλιος)] ... [ἀδούσας] [παρὰ] [τοῦ] [θεμένου] [ [Αὐρ(ήλιος)] gap=unknown Ταυρίνου ἀπὸ Ἑρ(μοπόλεως) ... noun. sg. masc. gen AD07 600 650 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 8 758, 22 16477
1186315 Αὐρήλιος ... ἀκο(ύ)σας παρὰ το(ῦ) θε̣μέ̣[ν]ο(υ) chirho Αὐρήλιος Κ̣ gap=unknown_lines ... noun. sg. masc. gen AD06 500 525 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) (?) P. Cairo Masp. 3 67324, 20 36533
64779 Α̣[ὐ]ρ̣ήλιος̣ ... μνήμης̣ Κύρου ἀπὸ τῆς Ἑρμ(ουπολιτῶν) Α̣[ὐ]ρ̣ήλιος̣ [Ἀβρα]ά̣μι<ο>ς υἱὸς Ἀνδρέο̣[υ] ἐκ ... noun. sg. masc. gen AD07 614 614 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2209, 9 16145
3219468 [Αὐρήλ]ιος ... gap=unknown [διὸ] [ἐπιδίδωμι] [.] [Μᾶρκος] [Αὐρήλ]ιος Διονυσόδωρος ὁ καὶ Κεφ[αλᾶς] ... noun. sg. masc. gen AD03 216 217 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Prag 2 127 Ro, 20 12789
2895884 Αὐρήλ(ιος) ... [ἀκολο]ύ̣θως οἷς ἐπέστειλ τ̣ gap=4 Αὐρήλ(ιος) Πετρωνιανὸς [ὁ] [ἀ][ξιολ]ογώτατος ἔναρχος ... noun. sg. masc. gen AD03 225 226 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3102, 10 15981
4065806 Αὐρήλιος ... μέγιστος καὶ Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Μάρκος Αὐρήλιος Ἀ̣[ντωνῖνος] gap=unknown εἰσὶν τὰς ... noun. sg. masc. gen AD03 214 215 Egypt ZPE 200 (2016), p. 401-410, 7 17426
134158 [Α]ὐρήλιος ... ἔ̣ρ̣γ̣ω̣ν ἀνυπερθέτως καὶ ἄνευ gap=unknown [Α]ὐρήλιος Ψᾶτος Ἰωσήφις* ἀπὸ τῆς ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites BGU 19 2825, 8 91734
2906638 Αὐρήλιος ... οὔσης, μετʼ ἄλλα σκέμματα Αὐρήλιος Ἀντώνιος ὁ καὶ Φιλέας ... noun. sg. masc. gen AD04 300 300 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 44 3187, 8 15950
1338382 Αὐρήλιος ... (τάλαντα) Δ α (τάλαντα) Εν Αὐρήλιος Ἀλύπιος οὐετρανὸς τῆς Ἀρσινοιτῶν ... noun. sg. masc. gen AD04 344 344 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 158, 4 10512
3528718 Αὐρ(ήλιος) ... [ἀκούσας] [παρὰ] τοῦ θεμένου chirho Αὐρ(ήλιος) Φοιβάμμων [ἀπὸ] [Ἑρ(μουπόλεως)] [μαρτυρῶ] ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 8 779, 6 36026
2754831 Αὐρήλιος ... @^inline^θειοτάτης@⟦θειωτατης⟧ οἰκίας διὰ Διδύμου οἰνοπράτου Αὐρήλιος Φοιβάμμ[ων] Ἀμμωνίου ἀπὸ τῆς ... noun. sg. masc. gen AD05 420 420 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1973, 6 22070
3085327 [Αὐρ]ήλιος ... ὑπατείας τῆς προκ(ειμένης) Φαρμοῦθι gap=unknown [Αὐρ]ήλιος Ὡρίων παρείληφα τὸν παῖδα ... noun. sg. masc. gen AD04 335 335 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 9 1206, 20 21592
190991 Αὐρήλιος ... ια ἰν(δικτίωνος) ἐν̣ Ἀ[ρ(σινόῃ)] [ Αὐρήλιος Παῦλος υἱὸς Γεροντίου σιτομέτρης ... noun. sg. masc. gen AD06 578 578 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 3 838, 9 41034
2778128 [Αὐρήλιος] ... [τῷ] [καὶ] [Ἀπολλωνια]νῷ στρα(τηγῷ) Ἑρμοπ̣ο̣λ̣(ίτου) [Αὐρήλιος] [Σαρ] gap=5 [Διονυσίου] μητρὸς ... noun. sg. masc. gen AD03 219 219 Egypt, U15 - Hermopolites P. Oxy. 17 2138, 2 17519
30224 [Α]ὐρήλιος ... Μεγίστου Εὐτυχοῦς Εὐσεβοῦς Σεβαστοῦ gap=unknown [Α]ὐρήλιος Λογγίνου τοῦ καὶ Ζωσίμου ... noun. sg. masc. gen AD03 217 217 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 1 64, 12 9108
58896 Αὐρ(ήλιος) ... ὑπ̣ὲ̣ρ̣ α̣ὐτοῦ γ̣ρ̣ά̣μμ̣ατα μὴ εἰδότος Αὐρ(ήλιος) Ἰωάννης Π̣αλλα̣δίου ἀ̣π̣ὸ̣ Ἑρ(μουπόλεως) ... noun. sg. masc. gen AD05 485 485 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2159, 17 16114
3765522 Α[ὐ]ρήλιος ... Ἰωάννῃ τῷ θεοφιλε(στάτῳ) στυλλίτῃ* stauros Α[ὐ]ρήλιος Θεόφιλος υἱὸ[ς] τ̣[οῦ] gap=20 ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) Pintaudi (ed.), Antinoupolis 3 p. 593-598, 1 35923
3751955 Αὐρ(ήλιος) ... Ἀνουβί̣ω̣[ν] gap=unknown Αὐρ(ήλιος) Νεφορῶ[ς] gap=unknown Αὐρ(ήλιος) Κ[ο]πρῆς (δραχμ)(…) gap=unknown Αὐρ(ήλιος) ... noun. sg. masc. gen AD03 200 299 Egypt P. Thomas 21, 27 78798
3528467 [Αὐρ(ήλιος)] ... [κ]α̣ὶ ἐπερ(ωτηθεὶς) gap=4 Θὼθ ι [Αὐρ(ήλιος)] gap=10 ὁ προκείμενος ὀφίλω* ... noun. sg. masc. gen AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Strasb. Gr. 8 776, 10 32635
2582292 Αὐρήλιος ... τρισκαιδεκάτης* ἰνδ(ικτίονος) ἐν Συή̣ν̣ῃ̣ slantingstroke Αὐρήλιος Ἰακὼ̣β ἐκ π̣α̣τ̣ρὸς Κωσταντίο\υ/ ... noun. sg. masc. gen AD06 580 580 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 3 + P. Lond. 5 1725, 6 15312
4637461 Αὐρ(ήλιος) ... Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σ[εβαστοῦ] gap=unknown Μ(ᾶρκος) Αὐρ(ήλιος) Πλουτίων gap=unknown τοῦ πατρὸ[ς] ... noun. sg. masc. gen AD03 267 268 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 5 77, 12 22968
60693 Αὐρ(ήλιος) ... ἀκούσας πα<ρὰ> τοῦ θεμ<έν>ου chirho Αὐρ(ήλιος) Φοιβάμμων Ἰσακίου ἀπὸ Ἑρ(μουπόλεως) ... noun. sg. masc. gen AD05 - AD06 400 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2175, 12 34854
939542 Αὐρήλιος ... αὐτοῦ γράμματα μὴ εἰδότος stauros Αὐρήλιος Ἰωάννης Γεωργίο\υ/ ἀπὸ Ἀντι(νόου) ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Antinoites (?) P. Ant. 2 91, 16 36078
3489815 [Α]ὐρ(ήλιος) ... ἀκούσας παρὰ τ[οῦ] [θ]εμέν[ου] [ [Α]ὐρ(ήλιος) Α Βικτωρίνου [μαρτυρ]ῶ τῇ ... noun. sg. masc. gen AD06 550 550 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 5 338, 27 18775
3751959 Αὐρ(ήλιος) ... gap=unknown Αὐρ(ήλιος) Κ[ο]πρῆς (δραχμ)(…) gap=unknown Αὐρ(ήλιος) Νεφορῶς (δραχμ)(…) gap=unknown Αὐρ(ήλιος) ... noun. sg. masc. gen AD03 200 299 Egypt P. Thomas 21, 28 78798
1802263 [Αὐρή]λιος ... [ὑ]πὲρ αὐτῶν [γράμματα] [μ]ὴ̣ ἰδόδω̣[ν]* [Αὐρή]λιος Ἡλι[ό]δωρος Ὥρου ἀπὸ τῆς ... noun. sg. masc. gen AD04 335 335 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 13, 20 20278
3059479 Αὐρηλίῳ* ... οἰκείας* διὰ Μαρίνου πρ(ονοητοῦ) vac=unknown Αὐρηλίῳ* Παμοῦν Μούιτος ἀπὸ̣ ἐποικίου ... noun. sg. masc. gen AD05 408 408 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 72 4901, 4 114282
3026200 Αὐρήλιος ... Στεφάνου τοῦ αὐτῆς διοικητοῦ, Αὐρήλιος Βίκτωρ υἱὸς Πέτρου μητρὸς ... noun. sg. masc. gen AD06 553 553 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 63 4398, 12 22160
2245400 Αὐρῆλις ... Αὐρῆλις Πτολαμῖνος* ναυτος* χωμάτων ἔχιν* ... noun. sg. masc. nom AD04 332 378 Egypt, 00a - Ptolemais Hormou (El-Lahun) P. Mich. 10 596 + P. Col. 7 168 + P. NYU 1 2 + SB 20 14378, 1 12277
2154008 Αὐρ(ήλιος) ... Χαρίσιος Ἑρμαυῶτος Αὐρήλιος Ῥωμανὸς Ἰσάκου Αὐρ(ήλιος) Ἀπολλὼς Δι̣ο̣σκόρου συντελεστής Φοιβάμμων ... noun. sg. masc. gen AD06 500 525 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 5 1844 descr., 00 36960
422937 Αὐρήλιος ... τῆς Ἀρσινοϊτῶν καὶ Θεοδοσιουπολιτῶν, Αὐρήλιος Πέτρο̣ς υἱὸς Γ̣εωργ[ί]ου γ̣ε̣ν̣ο̣μένου ... noun. sg. masc. gen AD06 578 578 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 14 11, 7 41089
415770 [Αὐρ(ήλιος)] ... [Αὐ]γ̣ούσ̣των Χοιὰκ ε ἐν Ἀρσι(νόῃ) [Αὐρ(ήλιος)] gap=unknown [ [Ἥρω]ν̣ος ἀ̣π̣ὸ̣ ... noun. sg. masc. gen AD05 407 407 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 10 110, 3 41076
1383963 Αὐρήλ(ιος) ... διὰ πύλ(ης) Ἀν̣ου̣β̣ιά̣(δος) λ̣ι̣(μένος) Μέμφ(εως) Αὐρήλ(ιος) Ἀμμω(…) <πρὸς> ἀπεργασί(αν) κάμηλ(ον) ... noun. sg. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00b - Anoubias P. Customs 378, 2 28531
4471323 Αὐρ(ήλιος) ... [μεμίσθωμαι] ὡ̣ς̣ π̣ρ̣ό̣κ̣(ειται). stauros Αὐρ(ήλιος) [ἀξιωθ]ε̣ὶ̣ς̣ ἔ̣[γραψα] ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ ... noun. sg. masc. gen AD06 589 589 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Archiv für Papyrusforschung (AfP) 50 (2004), p. 179-180 no. 3, 34 17847
3774491 Αὐρήλιος ... μοὶ* εἰδων* χμ̣γ gap=2 chirho Αὐρήλιος Προμαο͂ς* Ἡρακλείου μαρτυρῶ τῇ ... noun. sg. masc. gen AD06 546 547 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Vat. Aphrod. 7, 30 15684
1421851 Αὐρῆλι̣ς̣ ... Ὀταρναῖος ὁ π̣ε̣πρ[α]κ̣ώ̣ς. vac=unknown Αὐρῆλι̣ς̣ Σαλμάμες, ο̣ὐ̣ε̣τ[ρ]α̣ν̣ό̣ς̣, ... noun. sg. masc. nom AD03 227 227 Syria, Mesopotamia - Sachare P. Dura 26, 29 17223
3847707 Αὐρήλιος ... παρέθετο ἑαυτοῦ ἠρτημένα καθολικῶν νόμων Αὐρήλιος Ἀπολλοδίδυμος Πλουτίωνος περὶ τοῦ ... noun. sg. masc. gen AD03 274 274 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) BGU 4 1073, 9 18516
3392539 Αὐρ(ήλιος) ... ἀπογραφὴν [πεποιῆσθα]ι καὶ ἐπέδωκα. Αὐρ(ήλιος) Ἀθανάσις ἔγραψα ὑπ(ὲρ) αὐ̣τ(οῦ) ... noun. sg. masc. gen AD03 298 298 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 76, 17 13094
3076123 [Αὐρήλιος] ... ἀμφόδοις ὁ τότε γενόμενος ἀμφοδογραμματεὺς [Αὐρήλιος] [Σαραπίων] gap=40 [εἰσήγ]γειλεν ἡμᾶς ... noun. sg. masc. gen AD03 253 253 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1119, 7 21740
3215389 Αὐρ(ήλιος) ... ὁπόταν βουληθῇς ὡς πρόκειται. Αὐρ(ήλιος) Ὂλ Παύλου ἔγραψα ὑπὲρ ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Prag 1 34, 8 40943
3060510 [Αὐρήλιος] ... τῇ λαμπρᾷ καὶ λα̣μπροτάτῃ Ὀξυρυγχιτῶν [Αὐρήλιος] gap=4 ὁ μέγας υἱὸς ... noun. sg. masc. gen AD05 473 473 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 72 4917, 5 114298
703774 [Αὐ]λήρις* ... γ λ [Λό]νγος vac=unknown α [Αὐ]λήρις* vac=unknown β [Βελλι]κὸς vac=unknown ... noun. sg. masc. gen AD02 109 109 Egypt, Eastern desert - Krokodilo (El-Muwayh) O. Krok. 1 117, 146 88714
2635296 Αὐρήλιος ... Καισάρων Σμεβαστῶν, Φαῶφι ιδ Αὐρήλιος Στέφανος μεμίσθωκα ὡς πρόκειται ... noun. sg. masc. gen AD03 250 250 Egypt P. Princ. 3 178, 11 17274
4247072 [Αὐρ(ήλιος)] ... ἐγγύη κ[α]ὶ [ἐπερ(ωτηθεὶς)] [ὡμολόγησα] [.] [Αὐρ(ήλιος)] [Ἰωσῆφ] [Κεφαλᾶ] [εἰρηνάρχης] [ἐγγυῶμαι] ... noun. sg. masc. gen AD05 487 487 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 18 13951, 15 40998
3533344 Α̣ὐρηρις* ... gap=2 πι(…) Ὡρίω(νος) Ἡρα̣(κλ…) Β̣αραθ(…) Α̣ὐρηρις* gap=3 Πετεεῦς Πτολ(…) gap=4 ... noun. sg. masc. gen AD02 138 161 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Strasb. Gr. 9 829, 60 13248
3310625 [Αὐρήλι]ος ... κώμης Πεεντάλεως τοῦ Θε gap=unknown [Αὐρήλι]ος Πεκῦσις γεωργὸς ἑκουσίως καὶ ... noun. sg. masc. gen AD07 602 602 Egypt, U15 - Hermopolites P. Ross. Georg. 5 42, 5 17534
1821985 [Αὐρήλιος] ... [Ἀντω]νε̣[ίου]* [Γορδιανοῦ] Εὐτυχοῦς [Σεβαστο]ῦ gap=unknown [Αὐρήλιος] Σερῆνος Ἀ[τρέως] [πέπρακα] [τὴν] ... noun. sg. masc. gen AD03 238 244 Egypt P. Köln Gr. 1 55, 13 15465
3752226 [Αὐρήλι]ος ... τῶν λαμπροτάτων. Θὼθ ι [Αὐρήλι]ος Κλώτιος ὁ προκ(είμενος) παρέλα[βον] ... noun. sg. masc. gen AD04 338 338 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) (?) P. Thomas 23, 36 78800
1805346 Αὐρήλιος ... [ὑπὲρ] [αὐτοῦ] [γράμματα] [μὴ] [εἰδότος] Αὐρήλιος gap=unknown [ἀπὸ] gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD04 308 308 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 36, 16 20297
4525859 Αὐρήλ(ιος) ... ὑπὲρ αὐτῆς μὴ [εἰδ]υ̣ί̣α̣ς γ[ράμμ]ατα Αὐρήλ(ιος) Ἀμυντιανὸς βου(λευτὴς) βιβλ(ιοφύλαξ) ἐση(μειωσάμην) ... noun. sg. masc. gen AD03 259 259 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 8 9878, 46 22924
3037731 [Αὐρήλιος] ... Γ̣τ οὗ ἐγ(γυητὴς) gap=unknown gap=unknown [Αὐρήλιος] [Γεν]νά̣[διος] [?] Ἰουλε̣ι̣ανοῦ* παρείληφα ... noun. sg. masc. gen AD04 363 363 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 67 4610, 16 78652
3516963 [Αὐρή]λιος ... [παρὸν] [γραμματεῖον] [ὡς] [πρόκ(ειται)] [ [Αὐρή]λιος Πέτρος υἱὸς Ἑρμαίωνος ἀπ[ὸ] ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 7 658, 9 36031
4458020 Αὐρ(ήλιος) ... τοῦ θεμένου. stauros stauros Αὐρ(ήλιος) Θει̣ ἀπὸ Ἀντι(νόου) μαρτυρῶ ... noun. sg. masc. gen AD06 537 537 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) SB 5 8029, 33 18008
749348 Α̣ὐ̣ρ̣ή̣λ(ιος) ... (γίνεται) (πυροῦ) (ἀρτάβη) α ϛ´ Α̣ὐ̣ρ̣ή̣λ(ιος) Α σ̣(εσ)η(μείωμαι) ... noun. sg. masc. gen AD03 215 215 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ont. Mus. 1 61, 6 75079
834340 Αὐρῆλις ... Αὐρῆλις Ἡρωνια[νὸς] [στρατιώ]της (ἑκατονταρ)χ(ίας) Ἱέρακος ... noun. sg. masc. nom AD01 - AD04 1 399 Egypt O. Wilcken 2 1487, 1 77818
1884964 Α̣ὐρήλιο̣ς ... βουλῆ[ς] [ε]ἰ̣ς gap=unknown μου ἐπίτρ[οπος] Α̣ὐρήλιο̣ς Διον̣ύ̣[σι]ο̣ς gap=unknown ἦλθεν̣ gap=2 ... noun. sg. masc. gen AD03 219 220 Egypt P. L. Bat. 25 52, 4 18478
190500 Αὐρήλιος ... (πυροῦ) (ἀρτάβαι) Γψιη ϛ̣´ η´ Αὐρήλιος Λογγῖνος ὁ καὶ Ζώσιμος ... noun. sg. masc. gen AD03 217 217 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 3 835, 25 9377
1766180 Αὐρήλιος ... καὶ Ρουφίου̣ Ἀλβίνου τῶν λαμπροτάτων Αὐρήλιος Πινουτίων ὁ προκ(είμωνος) ἐξέδωκα ... noun. sg. masc. gen AD04 335 335 Egypt, U06 - Kaine (Qena) P. Horak 12, 13 78368
1646629 Αὐρήλιος ... πρόκιται. ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ Αὐρήλιος Πετεχὼν Ψάιτος ἐρωτηθείς. ... noun. sg. masc. gen AD03 244 244 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Hibis (El-Hiba) P. Nekr. 10, 23 22628
3915301 [Αὐρήλιος] ... [Ἰούστ]ου τῶν [λαμπροτάτων] [Φ]αῶφ[ι] gap=12 [Αὐρήλιος] [Ἠλία]ς μεμίσθωμαι [τὰς] [προκ(ειμένας)] ... noun. sg. masc. gen AD04 328 328 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 4 316, 24 19288
4219175 [Αὐ(ρή)λ(ιος)] ... [ἀκούσας] [πα]ρὰ τῶν θεμένων stauros [Αὐ(ρή)λ(ιος)] gap=13 ἀπὸ Ἑρμ(οῦ) (πόλεως) ... noun. sg. masc. gen AD07 629 644 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 18 13173, 153 18404
3848999 [Αὐρήλιος] ... γυμνασιάρχ[ου] [βουλευτοῦ] [ἐνάρχου] [πρυτάνεως] [Μᾶρκος] [Αὐρήλιος] [Σ]ε̣ρῆν[ο]ς Σερήνου ἐπι[κεκλημένος] [Πτολεμαῖος] ... noun. sg. masc. gen AD03 264 264 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 25, 10 15809
423208 Αὐρήλιο̣ς ... ἰν(δικτίονος), ἐν Ἀρ(σινόῃ) stauros Αὐρήλιο̣ς Ο̣[ὐ]ενάφριος ταρ̣[σ]ικάριο[ς] [υ]ἱ̣ὸς ἄπα ... noun. sg. masc. gen AD07 674 674 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 14 16, 9 41090
3511592 Αὐρήλιος ... [γράμμ]α̣τ̣α̣ μ̣ὴ̣ ε̣ἰ̣δ̣ό̣τος stauros stauros Αὐρήλιος Βί[κτωρ] gap=4 ἀπὸ Ἑρ(μουπόλεως) ... noun. sg. masc. gen AD07 609 654 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 6 600, 35 16811
4638504 Αὐ[ρήλιος] ... [Εὐτυχοῦς] Σεβαστοῦ Ἁθὺρ α @^inline^@⟦θ Αὐ[ρήλιος] gap=unknown Βουλευτὴς αἰτοῦμαι τὰ ... noun. sg. masc. gen AD03 267 267 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 5 93, 13 22986
3983913 Αὐρήλ(ιος) ... ε̣ὐ̣σ̣ε̣β̣ῶ̣ν̣ εὐτυχῶν [Σεβαστῶν] [,] gap=unknown Αὐρήλ(ιος) [Σαραπό]δωρος ὁ καὶ Σε̣ρ̣ῆ̣ν̣(ος) ... noun. sg. masc. gen AD03 247 248 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 9 1069, 32 17477
3526441 [Αὐρ(ήλιος)] ... [ἀκούσας] [παρὰ] [τοῦ] [θεμένου] [ [Αὐρ(ήλιος)] Βικῶ̣ς ἀπὸ Ἑρμο(πόλεως) μ̣[α]ρ[τυρῶ] ... noun. sg. masc. gen AD07 600 650 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 8 757, 20 16476
3216938 Αὐρήλιος ... Καί[σαρος] [τὸ] [α [.] gap=unknown Αὐρήλιος Η Ἰ̣ο̣υ̣λιανοῦ μητρὸς Θ ... noun. sg. masc. gen AD04 307 307 Egypt P. Prag 1 50, 3 15304
1169963 [Α]ὐρήλιος ... , εὑρεθεὶς ἐν Ἀ[ντι(νόου)] [πόλει] [Α]ὐρήλιος Παπνού̣[θιος] ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67263 descr., 00 36754
2876460 Αὐρήλιο[ς] ... ἐνεστῶτ̣ο̣ς̣ ἔτους̣ Ἁ̣θὺρ ϛ. Αὐρήλιο[ς] Εὐφ[ρ]οσύνης ἐπιδέδωκα. εἰ ... noun. sg. masc. gen AD03 270 270 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 40 2906 col. 2, 21 16618
2878252 [Α]ὐ̣ρήλιος̣ ... , Χοιὰκ α̣ gap=unknown vac=unknown [Α]ὐ̣ρήλιος̣ gap=4 [Αὐρήλ]ι̣ο̣ς̣ gap=2 gap=7 ... noun. sg. masc. gen AD03 270 270 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 40 2921, 13 45234
2753837 Αὐρήλιος ... λαμπρᾷ καὶ λαμπροτάτῃ Ὀξυρυγχι[τ]ῶν πόλει Αὐρήλιος Ἰωάννης [υ]ἱ̣ὸ̣[ς] Βάνους μητρὸς ... noun. sg. masc. gen AD05 499 499 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1959, 5 22060
996909 Αὐρήλιος ... εἰ μὴ πω gap=unknown_lines gap=unknown Αὐρήλιος Ἀμμ[ωνίῳ] gap=unknown gap=unknown ἐστὶν ... noun. sg. masc. gen AD03 200 250 Egypt, L01 - Memphis (?) P. Berl. Bibl. 7, 1 31062
2898989 Αὐρήλιος ... πόλεως, υἱοῦ αὐτοῦ, Αὐρήλιος Σερῆνος ὑπηρέτης ἀντίγραφον ἑκατέρου ... noun. sg. masc. gen AD03 218 225 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3131, 11 16009
2518061 Αὐρήλιος ... [π]αρὰ τῶν θεμένου* chirho stauros Αὐρήλιος Ἰωάννης Μ [μαρτυρῶ] [ταύτῃ] ... noun. sg. masc. gen AD06 - AD07 582 602 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Michael. Gr. 55, 20 21425
1773358 Αὐρήλιος ... ἀνδ̣ρὶ τὴν [ἀγ]ωγὴ[ν] καὶ ἐ[νοχὴ]ν Αὐρήλιος [Π]α̣π̣[νούθ]ι̣[ος] [υἱὸς] Σαμοηλίου gap=unknown_lines ... noun. sg. masc. gen AD07 619 619 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Iand. 3 49, 13 20188
2911278 Αὐρήλιος ... [καὶ] Λικινίου Σεβασ[τῶν] [τὸ] gap=unknown Αὐρήλιος Εὐάγ gap=unknown [ἀπὸ] κώμης ... noun. sg. masc. gen AD04 312 315 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 45 3254, 3 15916
2721326 Αὐρήλιος ... Δομνίνῳ ὀπτίονι φαμιλίας ἡ̣[γεμονικῆς] [?] Αὐρήλιος Φοιβάμμων Θέωνος ἀπὸ τ[ῆς] ... noun. sg. masc. gen AD04 394 394 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1712, 4 21989
2858542 Α̣ὐ̣ρ̣η̣λιοι* ... κ̣α̣ὶ Μα̣ξ̣ι̣μ̣ι̣α̣ν̣οῦ τ̣ὸ̣ η Σε̣β̣α̣στῶ̣ν̣ Α̣ὐ̣ρ̣η̣λιοι* Ἡρακλῆς Σε̣ραπίων̣ο̣ς̣ μη(τρὸς) Ο̣ ... noun. sg. masc. gen AD04 304 304 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 36 2770, 4 16561
2878254 [Αὐρήλ]ι̣ο̣ς̣ ... α̣ gap=unknown vac=unknown [Α]ὐ̣ρήλιος̣ gap=4 [Αὐρήλ]ι̣ο̣ς̣ gap=2 gap=7 μ̣ὴ [εἰ]δό̣τ̣ο̣[ς] ... noun. sg. masc. gen AD03 270 270 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 40 2921, 14 45234
4552751 Αὐρήλ(ιος) ... [Ἁτραῖνις] [Ἁτραίνιος] [ἐπιδ]έδωκα. gap=12 Αὐρήλ(ιος) Σ gap=8 gap=15 ἀπὸ ... noun. sg. masc. gen AD03 216 216 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) Stud. Pal. 2 p. 26-27 [V.N. 1473], 21 20810
4557359 Αὐρήλιος ... πραίτορος γεουχοῦντι ἐν τῷ Ἡρακ̣λ̣[εοπ]ολί[τ]ῃ Αὐρήλιος Οὐΐκτωρ Ἀπασιρίου μητρὸς Σοφίας ... noun. sg. masc. gen AD05 463 463 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) Stud. Pal. 20 127, 4 18745
3516976 [Αὐρή]λ(ιος) ... [αὐτοῦ] [γράμ(ματα)] [μὴ] [εἰδ(ότος)] [ [Αὐρή]λ(ιος) Ἰωάννης ἐλ(ά)χ(ιστος) πρε(σβύτερος) υ[ἱ]ὸς ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 7 658, 10 36031
1362992 Αὐρήλιος ... Εὐτυχῶν Σεβαστῶν, Ἐπὶφ γ̣ Αὐρήλιος Ἀπίων Φιλίππ[ου] ἐπιδέδωκα καὶ ... noun. sg. masc. gen AD03 291 291 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Cornell 18 [a], 23 20910
2876720 Αὐ̣[ρή]λ̣ιος ... ἔ̣τ̣[ους], Ἁ̣θὺρ ⟦ ε̣ Αὐ̣[ρή]λ̣ιος Θέων ἐ̣[πι]δ̣έδωκα. Α̣ὐ̣[ρ]ή̣λ̣ι̣ο̣ς̣ ... noun. sg. masc. gen AD03 270 270 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 40 2907 col. 1, 8 16619
445233 Αὐρήλιος ... [λαμπροτάτου] [καὶ] [τοῦ] δηλωθησομ[ένου] gap=unknown Αὐρήλιος Μαρ̣ Ἀλεξάνδρου τοῦ gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD05 - AD06 450 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 19 11, 3 70190
1625905 Αὐρή(λιος) ... ὑπὲρ αὐτου* γράμματα μὴ εἰδότων Αὐρή(λιος) Ψεντμήνιος ἀπ[ὸ] Νή̣σου ... noun. sg. masc. gen AD04 321 321 Egypt, U09 - Apollinariados Nesos P. Got. 6, 26 17556
649009 Αὐρήλις ... Αὐρήλις Διο̣ gap=7 καὶ̣ gap=unknown ... noun. pl. masc. acc AD03 220 240 Egypt, Eastern desert - Didymoi (Khashm el-Menih) Papyri.info (online) ddbdp;2016;1, 1 144604
4497458 Αὐρήλιος ... ταύτης οἰκονόμου Φοιβάμμωνος τοῦ περιβλέπτου Αὐρήλιος Εὐλόγιος υἱὸς Ἀπολλῶ ὁρμώμενος ... noun. sg. masc. gen AD07 632 632 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 6 9461, 7 14237
2677810 Αὐρήλ(ιος) ... περιστ(ερώνων) (δραχμαὶ) ιζ (πεντώβολον), Αὐρήλ(ιος) Ἀχιλλεὺς ἐπαρο(υρίου) (δραχμαὶ) ρϙη ... noun. sg. masc. gen AD03 219 219 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1283, 19 21784
417075 Αὐρήλι̣[ο]ς̣ ... η ιε ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρ(σινόῃ) Αὐρήλι̣[ο]ς̣ Φοιβ̣[ά]μ̣μ̣[ων] [υἱὸς] Πεειιβ ἀπὸ ... noun. sg. masc. gen AD07 611 611 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 10 130, 9 41083
2517299 [Αὐ]ρ̣ήλιος ... δημο(σίῳ) ὡς εἴρ[ηται] gap=unknown gap=unknown [Αὐ]ρ̣ήλιος Κωνσταντῖνος gap=unknown [ὁ] [προκ(είμενος)] ... noun. sg. masc. gen AD07 631 632 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Köln Gr. 14 592, 41 37347
1867827 Αὐρ(ήλιος) ... παρὰ τοῦ θεμένου stauros stauros Αὐρ(ήλιος) gap=unknown [μαρτυρῶ] ἀκούσας παρὰ ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites P. Laur. 1 7, 13 37293
2940980 Αὐρήλιο[ς] ... [ιμίῳ] [Διοδώρ]ῳ τ̣[ῷ] κ̣ρ̣ατίστῳ ἐπιστρατήγῳ Αὐρήλιο[ς] Ὡ̣ρίων γενόμενος ὑ̣πομνηματογράφος στρατηγὸς ... noun. sg. masc. gen AD03 282 282 Egypt, Western desert, Oasis Parva (Bahariya) P. Oxy. 50 3569, 2 15391
457524 [Αὐρήλιος] ... προκ̣όλ̣ο̣υ* [τοῦ] [λαμπρ]ο̣τ̣ά̣τ̣ο̣υ̣ Ἐπεὶφ ιε [Αὐρήλιος] [Π]α̣ν̣ε̣χώτης ὁ προκείμενος [ἐγγυῶμαι] ... noun. sg. masc. gen AD04 340 340 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 23 30, 19 70308
724789 Αὐρήλ(ιος) ... τοῦ κυρίου ἡμῶν Πρόβου Σεβαστοῦ Αὐρήλ(ιος) Εὐδαίμων διʼ ἐμοῦ Διοδώρου ... noun. sg. masc. gen AD03 276 276 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) O. Mich. 1 157, 2 41914
20021 Αὐρήλιος ... [π]αγάρχῳ τῆς Ἀρσινοιτῶν καὶ Θεοδοσιουπολιτῶν Αὐρήλιος Νεφερᾶς υἱὸς Ἰσὰκ σύμμαχος ... noun. sg. masc. gen AD06 556 556 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 305, 5 41056
2642230 [Αὐρήλιος] ... gap=13 ἐπικεκλ(ημένου) Ἀ̣λε[ξάνδρου] gap=4 οἰκ(ία) [Αὐρήλιος] gap=5 ἐπικεκλ(ημένος) Ἀλέξα̣ν̣[δρος] gap=10 ... noun. sg. masc. gen AD03 235 235 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 3 111, 280 21547
3511606 Αὐρήλιο[ς] ... π̣αρὰ τ̣ο̣ῦ θεμένου stauros stauros Αὐρήλιο[ς] [Ἰ]ωάννη̣ς Ἰωσηφίου ἀ̣π̣(ὸ) Ἑρ(μουπόλεως) ... noun. sg. masc. gen AD07 609 654 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 6 600, 37 16811
399159 Αὐρή[λιος] ... μύρι[αι] gap=unknown gap=unknown οἱ πωλοῦντες Αὐρή[λιος] gap=unknown gap=unknown [ἀπεσχηκ]έναι παρὰ ... noun. sg. masc. gen AD03 250 270 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 126 + CPR 1 134, 6 31870
4637751 [Αὐρ](ήλιος) ... Μεγίστου Εὐσεβο[ῦς] [Εὐτυχοῦς] [Σεβαστοῦ] gap=unknown [Αὐρ](ήλιος) Ὠριγένης Ὡρίων[ος] [βουλ(ευτὴς)] αἰτοῦ[μαι] ... noun. sg. masc. gen AD03 266 267 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 5 83 col. 2-3, 4 22974
4319032 Αὐρήλιος ... Μάρκου Ἀντωνίου Γορ[διανοῦ] gap=unknown gap=unknown Αὐρήλιος Β̣ gap=unknown [Ἀλεξαν]δρέων χαίρειν ... noun. sg. masc. gen AD03 238 249 Egypt SB 20 15145, 13 23902
4389945 Αὐρ(ήλιος) ... gap=unknown Αὐρ(ήλιος) Παρ gap=unknown ἀπὸ τοῦ ... noun. sg. masc. gen AD04 341 341 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 24 16271, 1 79418
2245434 Αὐρῆλις ... ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγραμμ̣ά̣(του). Αὐρῆλις Πτολαμῖνος* ναυτος* χομάτον* ἔχιν* ... noun. sg. masc. nom AD04 332 378 Egypt, 00a - Ptolemais Hormou (El-Lahun) P. Mich. 10 596 + P. Col. 7 168 + P. NYU 1 2 + SB 20 14378, 13 12277
2998330 Αὐρήλιο[ς] ... , καινῶν πλακίων gap=unknown [κ]εράμια Αὐρήλιο[ς] Σαρᾶς ἐσημ(ειωσάμην), gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 921 Vo, 00 31318
1929787 Αὐρήλ(ιος) ... Κολλούθου ἀπὸ τῆς Ἀρσινοϊτῶν πόλεως Αὐρήλ(ιος) Γερόντιος περιχύτης δημο(σίου) βαλανίου* ... noun. sg. masc. gen AD07 633 633 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lond. 1 p. 214-215 no. 113 (6 b), 11 41026
2959164 Αὐρ(ήλιος) ... κυμίνου (ἀρτάβης) α τ[ά]λ(αντα) η Αὐρ(ήλιος) Ἡρακλῆ̣[ς] ἐπ[ι]δέδω̣κ̣α̣ πρ(οσφωνῶν) ὡς ... noun. sg. masc. gen AD04 326 326 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3761, 15 15270
2641468 Α̣[ὐ]ρ̣[ήλιος] ... [ἐ]ξ̣ηγητεύσ(αντος) ο̣[ἰ]κ(ία) gap=unknown gap=unknown_lines gap=unknown_lines Α̣[ὐ]ρ̣[ήλιος] gap=40 οἰκῶ τ̣ὴ[ν] [προκειμένην] ... noun. sg. masc. gen AD03 235 235 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 3 111, 180 21547
3259196 [Αὐρήλιος] ... ἰνδ(ικτίωνος) ἐν Ἀρ(σινόῃ) gap=unknown vac=unknown [Αὐρήλιος] gap=unknown Οὐίκτωρος ἐλεουργός* [ἀπὸ] ... noun. sg. masc. gen AD06 526 526 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Rainer Cent. 114, 3 40958
142141 Αὐρήλιος ... ι α ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρσ(ινόῃ) Αὐρήλιος Μηνᾶς υ[ἱὸς] Φὶβ ἀπὸ ... noun. sg. masc. gen AD06 597 597 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 397, 6 41046
2641725 [Αὐρήλιος] ... τοῦ αὐ(τοῦ) [χορτ]οθήκη gap=unknown_lines gap=unknown_lines [Αὐρήλιος] gap=11 λ̣ι̣έως μη[τρὸς] gap=24 ... noun. sg. masc. gen AD03 235 235 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 3 111, 218 21547
1340733 Αὐρήλιος ... χρεωστουμ̣έ̣ν̣ο̣ι̣ς̣ παρέξει. κόλ(λημα) ξη Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐ̣[πιδέ]δωκα. Αὐρήλιος ... noun. sg. masc. gen AD04 318 318 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 170, 24 10524
755773 Αὐρήλ(ιος) ... καὶ ε setous Ἁθὺρ ιγ Αὐρήλ(ιος) Ἡρακλείδης ἐπιμελ(ητὴς) μονῆ\ς/ Ἰσίου ... noun. sg. masc. gen AD03 296 296 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) O. Oslo 22, 2 40842
1877821 Αὐρήλιο[ς] ... τοῦ κυρίου ἡμῶν Διοκλη[τιανοῦ] [Σεβαστοῦ] Αὐρήλιο[ς] Ἄ̣γαθο̣ς̣ ἐπεδεξάμ[ην] [εἰς] [μίσθωσιν] ... noun. sg. masc. gen AD03 289 290 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Laur. 4 166, 3 21268
4525374 Αὐρήλιος ... [Εὐσεβοῦς] [Εὐτυχοῦς] Σεβαστοῦ Ἐπεῖφι δ Αὐρήλιος Π ὁ κα̣[ὶ] gap=2 ... noun. sg. masc. gen AD03 244 244 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Hibis (El-Hiba) (?) P. Nekr. 9, 14 22922
3878463 Α̣[ὐρ]ήλιος ... καθʼ ἃ προήκατο gap=7 [Καλ]πούρνιος Α̣[ὐρ]ήλιος Ὡρίων καὶ ὡς χρηματίζει ... noun. sg. masc. gen AD03 200 265 Egypt, U19 - Oxyrynchites PSI 12 1255, 6 30634
2985279 [Αὐρήλιος?] ... [ἀπὸ] [τῆς] [λα]μπρᾶς Ὀξυρυγχ(ι)τ(ῶν) πόλεως [Αὐρήλιος?] gap=3 [υἱὸς] [Παύλου] [μητρὸς] ... noun. sg. masc. gen AD07 611 611 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 58 3955, 7 17936
3094336 Αὐρήλ(ιος) ... Σεου[ήρου] [Ἀλεξάνδρου] Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστ[οῦ] Αὐρήλ(ιος) Διονυσ̣ο̣θ̣έ[ων] gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD03 223 224 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 41, 51 15821
1807936 Αὐρήλιος ... ὑπὲρ αὐτοῦ γράμματα μὴ εἰδότος Αὐρήλιος Τιθέριος Ὡρπατῶτος ἀπὸ τῆς ... noun. sg. masc. gen AD04 300 399 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 50, 9 33312
2877760 Αὐρή̣λιος ... [Εὐτυχοῦς] Σεβαστοῦ, Μεχεὶρ gap=unknown Αὐρή̣λιος gap=1 ἐπιδέδω[κα] [.] gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD03 269 269 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 40 2914 col. 2, 12 16631
4420673 Αὐρήλιος ... γεουχ(ικὴν) οἰκί(αν) τὴν προκ̣(ειμένην) gap=unknown Αὐρήλιος Δωρόθεος ἔσχον τού[των] τὸ ... noun. sg. masc. gen AD04 300 399 Egypt SB 26 16811, 14 97070
3912257 Αὐρήλιος ... [τοῦ] [λαμπ(ροτάτου)] [,] [Τ]ῦβι γ Αὐρήλιος [Μα]ρτύριος [Ἀ]φροδισί[ου] [ἀπὸ] τῆς ... noun. sg. masc. gen AD04 377 377 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 4 287, 3 19280
2642754 Αὐρήλιο̣ς̣ ... [Πετ]ε̣σ̣ο̣ύχιος ἀναγρα̣φ̣ομ[έν] [ἐπʼ] [ἀμφόδου] gap=unknown Αὐρήλιο̣ς̣ [Πετεσοῦχις?] [δηλῶ] [?] gap=1 ... noun. sg. masc. gen AD03 235 235 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 3 111, 58 21547
3380290 Αὐ̣ρήλιος ... ἀνικήτων βασιλέων μηδένα ἀποκεκρυφέναι. Αὐ̣ρήλιος Σακαῶν ὄμασα* θεοὺς ἅπαντας ... noun. sg. masc. gen AD04 310 310 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 1, 18 13025
1087554 [Αὐρή]λ̣(ιος) ... [Εὐσ]εβοῦ̣ς Εὐτυχοῦς Σ[εβασ]τοῦ Παῦ̣[νι] gap=1 [Αὐρή]λ̣(ιος) gap=unknown [ἐν] κ̣λ̣(ήρῳ) κ̣[ωμ(ογραμματείας)] ... noun. sg. masc. gen AD03 212 221 Egypt, L00 - Alexandria P. Bub. 1 4 + SB 22 15625, 7 23403
1910083 [Α]ὐρήλι[ος] ... καὶ [Ἀ]ρε̣νθ[ίου] [τῶ]ν λαμπρότατων. [Α]ὐρήλι[ος] Λεόντιος Μασκουλείνου gap=4 ὤ̣μ̣ο̣σ̣α̣ ... noun. sg. masc. gen AD04 372 372 Egypt, U - Thebais P. Lips. 1 52, 21 22361
4158275 Αὐρήλιος ... [Οὐαλερίο]υ̣ Κων[σταντίνου] [υἱοῦ] [Σεβασ]τ̣ῶν gap=unknown Αὐρήλιος gap=unknown [Αὐρηλίᾳ] [Πτολεμαί]δ̣ε̣ι̣ θ̣υ̣γ̣[ατρὶ] ... noun. sg. masc. gen AD04 309 309 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 16 12289, 2 14568
2851139 Α̣ὐρήλιος ... τῆς προκειμένης. Τῦβι κ Α̣ὐρήλιος Εὐστόχιος συστάτης ἐπιδέδ̣ω̣κα ... noun. sg. masc. gen AD04 318 318 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 33 2675, 21 16880
4331588 [Αὐρήλιος] ... [ἀργυρίου] δ̣ραχμὰς χειλί̣ας* gap=unknown gap=unknown [Αὐρήλιος] gap=unknown [ἔγραψ]α̣ ὑπὲρ αὐτῶν ... noun. sg. masc. gen AD03 222 235 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 22 15326, 20 43178
3493701 Αὐρ(ήλιος) ... [αὐτοῦ] [γρ]άμματα μὴ εἰδότος stauros Αὐρ(ήλιος) Θεόδωρος gap=1 [ἀπὸ] [Ἑρ(μουπόλεως)] ... noun. sg. masc. gen AD06 553 553 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 5 398, 23 18797
2931781 Αὐρήλιος ... [Μ]ε̣[γίστο]υ [Ε]ὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σε[βαστοῦ] gap=unknown Αὐρήλιος Θέω[ν] ἐπιδέ[δωκα] [.] [Αὐρηλία] ... noun. sg. masc. gen AD03 270 270 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3477, 21 15637
1426501 [Αὐρήλι]ο̣ς̣ ... γρ(αμματεύς) · parenspunctuationopening κόλ(λημα) ε [Αὐρήλι]ο̣ς̣ gap=1 βασιλικὸς γραμ(ματεὺς) Ν̣ε̣σὺτ ... noun. sg. masc. gen AD03 220 246 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) SB 24 16094, 9 12785
2150469 Α̣ὐ̣ρ̣ή[λιο]ς̣ ... μὴ ε̣[ἰδότος] [.] [ [ Α̣ὐ̣ρ̣ή[λιο]ς̣ Ω̣ [ἀπὸ] Ἑρ̣(μουπόλεως) μ̣[αρτυρῶ] ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites P. Lond. 5 1772, 29 36942
2846790 Αὐρήλιος ... καὶ Λικιννίου σεβαστῶν Ἁθὺ[ρ] gap=unknown Αὐρήλιος Διοσκουρίδης ὁ καὶ Ἰο̣[υλιανὸς] ... noun. sg. masc. gen AD04 315 315 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 31 2585, 23 16899
491591 Α̣ὐρήλιος ... gap=unknown Εὐσεβ̣οῦς [Εὐτυχοῦς] Σεβαστοῦ Φα Α̣ὐρήλιος Φαμ[άις] [καὶ] [μ(έτοχοι)] [σιτ(ολόγοι)] ... noun. sg. masc. gen AD03 222 235 Egypt, U20 - Tebetny CPR 8 13, 7 15542
4230471 Αὐρήλιος ... gap=unknown [καὶ] Αὐρηλίῳ Ἀγαθείνῳ gap=unknown Αὐρήλιος Διονύσ[ιος] gap=unknown [τῆς] [λαμ(πρᾶς)] ... noun. sg. masc. gen AD03 - AD04 298 301 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 18 13367, 19 18368
3913543 Αὐρ(ήλιος) ... gap=unknown [ἔγραψα] [ὑπὲρ] [αὐτοῦ] gap=unknown Αὐρ(ήλιος) Θ̣[εο]δόσιος gap=4 ἀπ[ὸ] [Ἑρ(μουπόλεως)] ... noun. sg. masc. gen AD06 520 520 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) PSI 4 296, 25 19283
1110855 Α̣ὐ̣ρ̣(ήλιος) ... [ἡμῶν] [Κλ]α̣υ̣δ̣[ίο]υ̣ Τακίτου Σεβαστοῦ gap=unknown Α̣ὐ̣ρ̣(ήλιος) Κάστωρ gap=4 δε̣κ̣ά[π(ρωτος)] [α ... noun. sg. masc. gen AD03 276 276 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 31, 2 10360
3413064 [Αὐρήλιος] ... λα̣[μπροτάτων] gap=unknown [ὼ]θ ιβ vac=unknown [Αὐρήλιος] gap=unknown ὁ προ[κείμενος] gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD04 350 351 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Sijpesteijn 11 b, 22 110138
400200 [Αὐρ]ήλιος ... ἃς καὶ αὐτόθι μετεβαλόμην gap=unknown [Αὐρ]ήλιος gap=unknown_lines ... noun. sg. masc. gen AD03 200 250 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) CPR 1 141, 15 31881
3501640 Αὐ[ρ](ήλιος) ... γραμματίῳ* [ἀκούσας] [πα]ρὰ τοῦ θ̣εμ̣έν̣ο̣[υ] Αὐ[ρ](ήλιος) gap=3 gap=unknown [μαρτ]υ̣ρῶ τῷ ... noun. sg. masc. gen AD06 525 525 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 5 493, 15 18816
4362056 Αὐρήλιος ... [Ζή]νονο̣ς̣* κ̣αὶ̣ Μ̣[α]ρ[κιανοῦ] [τῶν] λαμπρωτάτω̣[ν]* Αὐρήλιος Κουστά̣ν̣τις [Ἰωάννου] φιλοπόνι καλ̣ῶς̣ ... noun. sg. masc. gen AD05 470 470 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) ZPE 208 (2018), p. 207-209, 2 61399
1698888 Αὐρήλιος ... [γρα]φῖσα* καὶ ἐπερ(ωτηθεὶς) ὡμολόγησ[α] [ Αὐρήλιος Ἀρίμμας διάκονος κ̣ νομισμάτια ... noun. sg. masc. gen AD04 - AD05 300 499 Egypt P. Haun. 3 56, 20 32301
4485705 Αὐρήληος ... προθεσμίᾳ, ὁς* πρόκιται. Αὐρήληος ὁ̣ υἱὸς ὑπὲρ αὐτοῦ ... noun. sg. masc. gen AD06 550 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) SB 6 9280, 25 40985
1163849 Αὐρήλ[ιο]ς ... , ἐκ μὲν ἑνὸς μέρους Αὐρήλ[ιο]ς [Ψόϊς] [υἱὸς] [Ἰσακίο(υ)], ... noun. sg. masc. gen AD06 568 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67158, 5 18914
1806410 Αὐρήλιος ... ὡ̣μολ̣όγησα. ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς Αὐρήλιος Πι ίωνο̣ς ἀπὸ Μωθιτῶν ... noun. sg. masc. gen AD04 306 307 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 40, 29 20302
1294154 [Αὐρή]λιο̣ς̣ ... Κωνσταντίο̣[υ] gap=unknown τοῦ ἐν θεοῖς [Αὐρή]λιο̣ς̣ Αρ [Ἀ]μ̣μωνίου ἀπὸ κώ[μης] ... noun. sg. masc. gen AD04 306 306 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Col. 10 283, 4 22275
3788874 [Αὐρήλιο]ς̣ ... Πολεμίου τῶν λα̣μπροτάτων [Χο]ι̣ὰ̣κ κ̣η̣ [Αὐρήλιο]ς̣ Βησᾶς̣ καὶ Μῶρος ἀ[δ]ε̣λ̣φ̣[ὸ]ς ... noun. sg. masc. gen AD04 338 338 Egypt, U15 - Hermopolites P. L. Bat. 11 1 col. 1, 21 17163
142411 Αὐρήλιος ... Τιβερίου τοῦ αἰωνίου Αὐγο[ύστου] gap=unknown Αὐρήλιος Γερόντιος υἱὸς Κωνσταντ[ίνου] gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD06 - AD07 591 602 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 402, 3 9150
1024587 Αὐρ(ήλιος) ... ἀκούσας πα̣ρ̣ὰ̣ τ̣ο̣ῦ θεμένου stauros Αὐρ(ήλιος) Μην̣ ἀπὸ Ἑρ(μουπολιτῶν) (πόλεως) ... noun. sg. masc. gen AD06 540 540 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Berl. Möller 3, 27 17456
2015051 Αὐρ(ήλιος) ... ὑπατείας τῆς προκ(ειμένης) Φαῶφι ια Αὐρ(ήλιος) Σαραπίων Σιλβανοῦ ἐπιδέδωκαι* ... noun. sg. masc. gen AD04 300 399 Egypt P. Lond. 3 p. 229 no. 983, 15 33779
2559820 Αὐρήλιο[ς] ... ἐν π[εδί]ῳ κ[ώ]μης Ἰβιῶ[νος] [Ἀργαί]ου Αὐρήλιο[ς] gap=unknown κ gap=1 [ἐ]π̣[ι]κ̣α̣λουμένου ... noun. sg. masc. gen AD03 200 299 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 4 234, 13 31625
135500 [Αὐρήλιος] ... τεσσαρεσκαιδεκάτῃ, πεντεκαιδ̣ε̣[κάτης] [ἰνδικτίονος] [.] [Αὐρήλιος] gap=unknown μητ̣ρ̣ὸς Π̣α̣ λαχανᾶς ... noun. sg. masc. gen AD06 582 582 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 19 2837, 3 91747
1806924 [Αὐρ(ήλιος)] ... [τοῦ] [λαμπροτάτ]ου, ἰνδικτίονος gap=unknown [Αὐρ(ήλιος)] gap=unknown [ὁ] π̣ρ̣ο̣κ̣ε̣ί̣μενος ἔ̣σ̣[χον] ... noun. sg. masc. gen AD04 374 387 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 43, 35 20305
1364812 [Αὐρήλιος] ... [ἰδιωτικῆς] γῆς σπορ[ίμης] [ἄρ(ουραι)] gap=2 [Αὐρήλιος] gap=4 [ος] [ἀπ]εγραψάμη[ν] [τὰς] ... noun. sg. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 206 10598
2878284 Αὐρήλιος ... [Ῥωμαίων] Τῦβι ιε. gap=unknown Αὐρήλιος Ζωιλ ἐπιδέδωκα. Σεπτί(μιος) ... noun. sg. masc. gen AD03 271 272 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 40 2922, 7 45235
702029 Αὐρήλ(ιος) ... (δραχμὰς) μ Ἔγραψα τὴν ἀποχ(ὴν) Αὐρήλ(ιος) Οὐαλακ̣(…) Ὀφε(λλι?) διʼ ἐμοῦ ... noun. sg. masc. gen AD03 257 279 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 53, 4 74577
2756174 Αὐρήλιος ... ἀνδρεὶ* τὴν ἀγωγὴν καὶ ἐνοχὴν Αὐρήλιος Βίκτωρ υἱὸς Ἀνουθίου μητρὸς ... noun. sg. masc. gen AD06 535 535 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1983, 6 22078
2675790 Αὐρή[λιος] ... Αὐρηλία* Θαησις* ὡμολόγησεν ὁ γαμῶν Αὐρή[λιος] Ἀρσίνοος ἐσχηκέναι ἀριθμοῦ πλήρεις ... noun. sg. masc. gen AD03 260 260 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1273, 21 21791
699983 Αὐρ(ήλιος) ... . διέγ(ραψεν) ὑπ(ὲρ) ἐπιβ(ολῆς) extra Αὐρ(ήλιος) Βησᾶς υἱὸ(ς) Πιουῆτ(ος) ἀργ(υρίου) ... noun. sg. masc. gen AD03 252 253 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 15, 1 74539
2866255 Αὐρήλιος ... πάν[τ]ων [ἀ]νθρώπων [σωτῆρσι] [καὶ] [εὐερ]γέταις Αὐρήλιος [Ὡρείων] [γενόμε]νος στρατηγὸς καὶ ... noun. sg. masc. gen AD03 202 202 Egypt, L00 - Alexandria P. Oxy. 4 705, 17 20404
1625679 Αὐρήλ(ιος) ... [Αἰμιλιανοῦ] Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σε̣[βαστοῦ] Φ̣[α]ῶ̣φ̣ι Αὐρήλ(ιος) Θέ̣ω̣[ν] [ὁ] καὶ Δημ(ήτριος) ... noun. sg. masc. gen AD03 253 253 Egypt, U09 - Panopolites P. Got. 4, 27 17554
1889103 Αὐρήλιος ... Ἰούλιος Πτολ[εμα]ῖος καὶ ἀλλ Λούκιος Αὐρήλιος Ἀρτεμίδ[ωρος] [Πτο]λεμαίο(υ) (ἄρουρας) π ... noun. sg. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara P. Leipz. 3 Ro, 4 28961
1309007 Αὐρῆλις ... ? [κ]ρ̣ιθ̣(ῆς) (ἀρτάβης) γ´. Αὐρῆλις ἀπάτ(ωρ) ἀπὸ Ἄρεως (πυροῦ) ... noun. sg. masc. nom AD02 155 155 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Col. 2 1 Ro (4) col. 4, 26 10461
1048399 [Αὐρ(ήλιος)] ... ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ [ἀγρ(αμμάτου)] extra [Αὐρ(ήλιος)] [Βασιλείδ]ης ὁ καὶ Σαραπό[δωρος] ... noun. sg. masc. gen AD03 237 237 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Hibis (El-Hiba) (?) P. Nekr. 1, 9 22582
3218000 Αὐρήλιος ... οὖσαν καὶ ἐπ(ερωτηθεὶς) ὡμ(ολόγησα) stauros Αὐρήλιος Ἀν[ο]ῦπ [υ]ἱὸς Φιβ(…) γ̣ε[ω]ργ̣(ὸς) ... noun. sg. masc. gen AD07 600 650 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Prag 1 66, 9 38610
2609488 [Αὐρήλιος] ... gap=unknown [τῶν] [λαμ]π̣ρ̣(οτάτων) Θὼθ ιζ [Αὐρήλιος] gap=unknown ἀπὸ κώμης gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD04 323 323 Egypt, U20 - Phathor P. Neph. 48, 2 21459
2877776 Αὐρ(ήλιος) ... καί ἐστιν οὗτος ὁ προκ(είμενος) Αὐρ(ήλιος) Ἄρειος γνωστήρ · οὗτός ... noun. sg. masc. gen AD03 269 269 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 40 2914 col. 2, 17 16631
156497 Αὐρήλιος ... (πυροῦ) (ἀρτάβαι) Βωμη δ´ κδ´ Αὐρήλιος Κάστωρ ἀγορανομ(ήσας) δεκάπρωτος σεσημίω[μαι]* ... noun. sg. masc. gen AD03 263 263 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 2 552, 6 20173
1357905 Αὐρήλιος ... πρόκ(ειται). ἔγρ(αψα) ὑπ(ὲρ) αὐτῆς Αὐρήλιος Πετεαρβεσχῖνις Ὡρῶτος ἱερεὺς ἀνὴρ ... noun. sg. masc. gen AD03 289 289 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Coll. Youtie 2 73, 21 20894
4505169 Αὐρήλιος ... κώμης Τοσάχμεως τοῦ Ἡρακλεουπολίτου νωμοῦ* Αὐρήλιος Α[ὐρηλ]ίου υἱὸς gap=6 τ ... noun. sg. masc. gen AD06 - AD07 500 699 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) SB 6 9593, 10 36844
447569 Αὐρήλιος ... gap=unknown, [ἐν] [Ἀρ(σινοιτῶν)] [πόλει] Αὐρήλιος Που̣ρατ υἱὸς [Θ] [ἀπὸ] ... noun. sg. masc. gen AD07 610 641 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 19 37, 4 70208
4404306 Α̣ὐ̣ρ̣(ήλιος) ... παρὰ τοῦ θεμένου. stauros Α̣ὐ̣ρ̣(ήλιος) gap=5 Φο̣ιβάμ̣μ[ωνος] gap=unknown μαρτυρῶ ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites SB 26 16487, 7 97249
3493714 [Αὐρ(ήλιος)] ... ἀκούσας παρὰ τοῦ θεμένου stauros [Αὐρ(ήλιος)] [Θεοδό]σιος Πέ̣τ̣ρου ἀπὸ Ἑρ(μουπόλεως) ... noun. sg. masc. gen AD06 553 553 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 5 398, 25 18797
3508306 [Αὐρήλιο]ς ... [Εὐσεβοῦ]ς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Πα[χὼν] [ιζ [Αὐρήλιο]ς Θεόγνωστος ὁ καὶ Μ̣[ῶρ]ος ... noun. sg. masc. gen AD03 231 231 Egypt P. Strasb. Gr. 6 573, 4 16798
2670419 Αὐρήλιος ... τῷ καὶ Περτίνακι στρ(ατηγῷ) Ὀξ(υρυγχίτου) Αὐρήλιος Ἀπίων Διονυσίου μητρὸς Ταρμά̣λ̣ο̣ιο̣ς ... noun. sg. masc. gen AD03 244 245 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 81, 4 20741
1885779 [Αὐ]ρ̣ήλιος ... β τῶν αἰωνίων [Αὐγούστων] gap=unknown [Αὐ]ρ̣ήλιος Ἰωσῆφ Τιμοθέου ἀ̣πὸ τῆ̣ς ... noun. sg. masc. gen AD05 427 427 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. L. Bat. 25 66, 3 18486
58707 Αὐρ(ήλιος) ... μισθώσι* ἀκο̣ύ̣σ̣α̣ς̣ πα̣ρὰ τ̣ο̣ῦ̣ θη̣μ̣ένο[υ]* Αὐρ(ήλιος) Κολλ̣ τ̣α̣ Ἑρ(μουπόλεως) μα̣ρτηρῶ* ... noun. sg. masc. gen AD05 485 485 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2158, 9 16113
3473748 Αὐρήλ(ιος) ... γενναιοτάτου Καίσαρος Σεβασ̣τ[ῶν] Φ̣αῶφι ι̣ϛ Αὐρήλ(ιος) Ἐρ ὁ καὶ Μελί[τ]ων ... noun. sg. masc. gen AD03 245 245 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 3 144, 22 16946
4525396 Αὐρήλ[ιο]ς ... [πρόκειται] [.] ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ Αὐρήλ[ιο]ς Βασιλείδης ὁ καὶ Σαραπ[ιόδωρος] ... noun. sg. masc. gen AD03 244 244 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Hibis (El-Hiba) (?) P. Nekr. 9, 16 22922
2891348 Αὐρήλιος ... ἀπεγράψατο τῇ ἐνεστώσῃ ἡμέρᾳ Μάρκος Αὐρήλιος Μαρκιαν[ὸ]ς ὁ καὶ Ἡρακ̣λ̣ῆ̣ς ... noun. sg. masc. gen AD03 252 252 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 42 3053, 7 16456
3499092 Αὐρήλιος ... αὐτοῦ [γράμματ]α μὴ εἰδότος chirho Αὐρήλιος Φοιβάμμων Ἀθανασίου ἀπὸ Ἑρ(μουπόλεως) ... noun. sg. masc. gen AD06 505 505 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 5 471 bis, 22 18803
123732 Αὐρήλιος ... λόγ(ος) δι(α)δόσ(εως) Φαῶφ(ι) ⟦Αὐρ⟧ Αὐρήλιος Φ gap=1_lines ν φ ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites (?) BGU 17 2729 l. 17-19, 18 69803
986453 Αὐρήλιος ... ταύτης τῆς λαμπρᾶς Ὀξυρυγχιτῶν πόλεως Αὐρήλιος Πέτρος υἱὸς Πατᾶτος, ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Baden 6 168, 3 38162
4339541 |extra|* ... Οὐεστικατορες* αυρηλις* extra Τιτ̣ιανὸς τῇ κδ (ἔτους) ... noun. sg. masc. gen AD03 216 216 Egypt, U01 - Omboi (Kom Ombo) SB 22 15516, NA 79071
1802325 [Αὐρήλιο]ς ... [Ἰου][λιανοῦ] [Κα]ί̣σαρος τὸ α gap=unknown [Αὐρήλιο]ς Ὡρίων ὁ προκείμενος̣ ἐ̣θ̣έμην ... noun. sg. masc. gen AD04 356 356 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 14, 4 20279
2629206 [Αὐρ(ήλιος)] ... β gap=unknown ἄρ(ουρα…) α ιϛ´ [Αὐρ(ήλιος)] [Ἀτίσιος] [ἀπεγραψάμη]ν̣ τ̣ὰς προδηλουμένας ... noun. sg. masc. gen AD03 - AD04 299 302 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. NYU 1 1, 3 12481
2523222 Α̣[ὐ]ρήλιος ... φ [λαμπρο]τάτης Ὀξυρ[υγχειτῶν] [πόλεως] gap=unknown Α̣[ὐ]ρήλιος Μ gap=1 [τῆ]ς ἐγγεγραμμένης ... noun. sg. masc. gen AD05 400 499 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mil. 1.2 56, 2 35448
2154070 Αὐρ(ήλιος) ... [Συήνης] [?] Μηνα* Πραιποσιτος* ἀναγνώστης Αὐρ(ήλιος) Ἰσὰκ Λεων* Παῦλος Πατέ̣νβτ̣θ̣ιος ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Lond. 5 1850 descr., 00 36965
1599576 Α̣[ὐ]ρή̣λιος ... gap=unknown απφουᾷ [γ]ενομέ̣[νῳ] gap=unknown πόλεως Α̣[ὐ]ρή̣λιος gap=1 Ἡραεῖδος̣ [ὁ]ρμώμε̣[νος] [ἀπὸ] ... noun. sg. masc. gen AD06 584 585 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Genova 1 32, 6 15732
488536 Αὐρήλιος ... τῆς δεκάτ̣η̣ς̣ ἰ̣ν̣(δικτίονος) ἐν Ἀρ(σινόῃ) Αὐρήλιος Ἀμοῦν υἱὸς Ποῦσι Καποήτου ... noun. sg. masc. gen AD07 636 636 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 7 50, 10 40962
4361816 Αὐρήλιος ... ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ αὐτοῦ γράμ̣μ̣ατα μὴ ἰδότος* Αὐρήλιος gap=6 ἀναγνώσθης*. gap=6 ... noun. sg. masc. gen AD04 300 399 Egypt SB 24 15902, 9 79235
434520 Αὐρήλιος̣ ... [Ἀδε]λ̣φ̣ίῳ γυμνασιάρχῳ βουλευτῇ Ἑρμοῦ πόλεως Αὐρήλιος̣ Ψ̣ Κ̣ολλούθου μητρὸς Μελιτίνης ... noun. sg. masc. gen AD04 321 321 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 17.1 19, 6 17717
961880 Αὐρ(ήλιος) ... καὶ βέβαιον καὶ ἐπερ(ωτηθεὶς) ὁμολόγησα* Αὐρ(ήλιος) Ἀνοῦπ Δαυεὶτ ὁ προκ[(είμενος)] ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Abba Apollotos Monasterion (Bawit) (?) P. Athen. Xyla 1 12, 6 36774
1880920 Αὐρήλι(ος) ... [Φλαουίου] Ῥωμύλ̣λ̣ο̣υ̣ τῶν̣ [λαμπροτάτων] gap=10 Αὐρήλι(ος) Παπῖ̣ρ̣[ις] gap=10 κυρίας τοῦ ... noun. sg. masc. gen AD04 343 343 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 16 12974, 3 14688
4480089 Αὐρήλιος ... [προκειμένης] ὑπατίας* μηνὶ Ἰουλί[ῳ] gap=2 Αὐρήλιος Ζακαῶ[ν] [πέπρακά] [σοι] τὸν ... noun. sg. masc. gen AD04 311 311 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 6 9214, 31 17871
2931801 Αὐρήλιος ... Αὐρήλιος τίς τινος πεποίημε* τὴ[ν] ... noun. sg. masc. gen AD04 300 325 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3478, 1 32487
4115545 Α̣ὐρήλιος ... gap=unknown [κε]φαλαίου καὶ ἀποδώσω gap=unknown Α̣ὐρήλιος Πα̣ῦ̣λος Ἀπολλωνίου gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD03 200 299 Egypt SB 14 11602, 4 30852
416602 [Αὐρήλιος] ... κα δεκάτης ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρ(σινόῃ) [Αὐρήλιος] gap=unknown [β]α̣φεὺς ἀπὸ τῆς ... noun. sg. masc. gen AD06 577 577 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 10 124, 4 41079
2645082 [Αὐρήλ(ιος)] ... [καὶ] [λα]μ̣προτάτ̣ης Ὀξ(υρυγχιτῶν) πόλε[ω]ς [καὶ] [Αὐρήλ(ιος)] [Ἡρακλῆς] β̣ο̣υ̣λ̣(ευτὴς) Ἀλ̣ε̣ξανδρ̣εὺς κ[α]ὶ ... noun. sg. masc. gen AD03 286 293 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 3 135, 3 21556
2523994 [Αὐρήλιος] ... καὶ ἐπιφανεστάτης ἡμῶν δεσποίνης Ἀρκαδίας [Αὐρήλιος] [Παῦλος] [υἱὸς] [Ἀ]πφοῦτος ἀπὸ ... noun. sg. masc. gen AD05 440 440 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mil. 1.2 64, 4 21289
2135130 [Αὐρήλιος] ... τῆς Ἀναιοπολιτῶν* ἐκ μητρ(ὸς) Ἀμα̣σ̣ίας [Αὐρήλιος] [Βίκτωρ] [ἀμπελου]ργ̣ὸς ἀπὸ κώμης ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 5 1700, 2 36924
3752283 Αὐρήλιος ... Πολεμίου τῶ[ν] λ̣α̣[μπροτάτων] Θὼθ ι Αὐρήλιος Κ̣ Η̣μ̣ ὁ προκ(είμενος) ... noun. sg. masc. gen AD04 338 338 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) (?) P. Thomas 23, 48 78800
2641499 Αὐρήλ(ιος) ... Δι[δύ]μ̣ου ἐξηγη(τεύσαντος) καὶ με[τό]χ(ων) οἰκία Αὐρήλ(ιος) Δ̣ί̣δυμ[ος] [ἐξη]γητεύσας δη̣λ̣ῶ μηδένα ... noun. sg. masc. gen AD03 235 235 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 3 111, 185 21547
3302237 Α[ὐ]ρήλιος ... gap=2 [τετάρτης] [ἰ(ν)δ(ικτίονος)] ἐν Ἀρ[σιν(όῃ)] Α[ὐ]ρήλιος Μηνᾶς υἱὸς [Ἀπολλῶ] ἀ̣πὸ ... noun. sg. masc. gen AD07 630 630 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Ross. Georg. 3 51, 7 40993
1805149 Αὐρήλιος ... ὑπὲρ [α]ὐτοῦ γράμματα μὴ εἰδότος Αὐρήλιος Ψάις gap=2 [ἀπὸ] [κώμ]η̣ς ... noun. sg. masc. gen AD04 315 315 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 34, 25 20296
2004061 Α[ὐ]ρήλι[ο]ς ... ἀνδράσιν τὴν ἀγωγὴ[ν] καὶ ἐν[ο]χ̣ὴν Α[ὐ]ρήλι[ο]ς Μακ[ά]ρις υἱὸς Ἠλίο(υ) μητρὸς ... noun. sg. masc. gen AD06 582 582 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Lond. 3 p. 281 no. 777, 9 22684
4637277 Αὐρή[λ(ιος)] ... Εὐσεβοῦ[ς] [Εὐτυχοῦς] [Σεβαστοῦ] [Φα]μενὼ[θ] gap=unknown Αὐρή[λ(ιος)] Ἑρμόδω[ρος] [Σιλβάνου] [αἰτοῦμαι] [ὡς] ... noun. sg. masc. gen AD03 267 268 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 5 74 [B], 14 22963
3458397 Αὐρ(ήλιος) ... . (ἔτους) α Φαμενὼθ ζ Αὐρ(ήλιος) Ἑρμῆς σεση(μείωμαι) [Ἀ]θηνόδωρος κληρο(ῦχος) ... noun. sg. masc. gen AD03 269 269 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 1 11, 8 18666
1334622 Αὐρ(ήλιος) ... (γίνεται) γρά(μματα) β δ´. Αὐρ(ήλιος) Ἀχιλλᾶς σεση(μείωμαι) (ἔτους) ιϛ ... noun. sg. masc. gen AD04 308 308 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 140, 9 10493
2866526 Αὐρήλιος ... πάντων ἀνθρώπων σωτῆρσιν [κ]αὶ εὐεργέταις Αὐρήλιος Ὡρείων γενόμενος στρατη[γ]ὸς καὶ ... noun. sg. masc. gen AD03 202 202 Egypt, L00 - Alexandria P. Oxy. 4 705, 67 20404
3499105 Αὐρήλιος ... ἀκούσα̣ς̣ παρὰ τοῦ θεμέ̣νου chirho Αὐρήλιος Κολλοῦθος Φοιβάμμωνος ἀπὸ Ἑρ(μουπόλεως) ... noun. sg. masc. gen AD06 505 505 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 5 471 bis, 23 18803
3043169 [Α]ὐ̣ρήλιος ... κόμετος [καὶ] [διοικητοῦ] [αὐτῆς] [,] [Α]ὐ̣ρήλιος Ἀβ̣[ρ]α̣ὰ̣μ̣ υἱὸς Παύλου μητρὸς ... noun. sg. masc. gen AD06 590 590 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 69 4756, 8 80741
3518049 Αὐρήλιος ... ἐπερω[τη]θ̣ε̣ῖ̣σ̣α̣ gap=1 Σεβαστοῦ Δύστρου β Αὐρήλιος Ἡρακλείδης ὁ καὶ Διόσκορος ... noun. sg. masc. gen AD03 200 299 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Strasb. Gr. 7 670 Ro, 8 30369
1646690 Αὐ[ρήλιο]ς ... πρόκιται · ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν Αὐ[ρήλιο]ς Ἀνουβᾶς ὁ καὶ Πρω ... noun. sg. masc. gen AD03 244 244 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Hibis (El-Hiba) P. Nekr. 10, 30 22628
3497827 Αὐρή(λιος) ... τετρακαιεικοστὸν γ(ίνονται) (ἀρτάβαι) ϛ κδ´ Αὐρή(λιος) Ὡρίων κατασ(πορεὺς) σεσημ̣(…) ... noun. sg. masc. gen AD03 228 228 Egypt, 00b - Polydeukeia P. Strasb. Gr. 5 457, 11 13360
3837027 Αὐρήλιος ... Ἀνθεμίου τοῦ λαμπρ(οτάτου) ἐπαγομένων ε Αὐρήλιος Τιμόθεος υἱὸς Θέωνος ἀπὸ ... noun. sg. masc. gen AD05 456 456 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Yale 1 71, 3 16844
2858339 Αὐρήλιος ... τοῦ ἐνεστῶτος ε (ἔτους) καὶ Αὐρήλιος Σα[ρα]π̣ίων ὁ καὶ Ὡρίων ... noun. sg. masc. gen AD03 242 242 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 36 2769, 6 16560
3216228 [Αὐρ]ή̣λιος ... [κώ]μ̣ης Ἀλεξάνδρου τοῦ Ἀρ̣σ̣ινοείτου νομοῦ [Αὐρ]ή̣λιος Παμοῦν Παύλου ἀπὸ τῆς ... noun. sg. masc. gen AD05 466 466 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Prag 1 44, 5 12772
3862116 Αὐρήλιος ... ἄν ἀποβληθῇ ἐπιπαρόντος Δημητρίου ἐπ̣(ιμελητοῦ) Αὐρήλιος Παλλᾶς ἐπιδώτωκα* (ἔτους) ἐνάτου ... noun. sg. masc. gen AD03 293 293 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 1 83, 19 20148
1425253 [Αὐρήλιος] ... καθωσιωμένω[ν] [δομεστικῶν] [,] δ̣[εσπο]τ̣ικῷ φροντιστῇ [Αὐρήλιος] gap=unknown gap=4 υϊος* τοῦ ... noun. sg. masc. gen AD05 - AD06 475 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 24 16107, 4 35725
1773158 Αὐρήλιος ... ἀνδρά̣σ̣ιν τὴν ἀγογὴν* καὶ ἐνοχὴν Αὐρήλιος Πτωλίον υἱὸς Ἀνουθίου μητρὸς ... noun. sg. masc. gen AD06 582 582 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Iand. 3 48, 11 20186
654182 Α̣ὐ̣ρήλ̣ις ... Α̣ὐ̣ρήλ̣ις Ἐ̣π̣ώ̣νυχος (ἀρτάβαι) β, ... noun. pl. masc. acc AD03 220 250 Egypt, Eastern desert - Didymoi (Khashm el-Menih) O. Did. 89, 1 144655
1188200 Αὐρήλιος ... . ἐ̣ν̣ Ἀφ[ροδίτῃ] κωμῇ stauros Αὐρήλιος Μακάριος, υἱὸς Π̣α[ουα]γχ[ίο(υ)] ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67325, 7 36540
2247528 Αὐρήλιος ... ἐνταῦθα τῇ λαμπρᾷ Ὀξυρυγχιτῶν πόλει Αὐρήλιος Σερῆνος υἱὸς Ἰωάννου μητρὸς ... noun. sg. masc. gen AD06 514 514 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mich. 11 612, 6 21364
2778216 Αὐρήλιος ... Σεβαστοῦ, Φαρμοῦθι β. Αὐρήλιος Σ̣α̣ρ̣ Διονυσίου̣ ἀπέσχον ὡς ... noun. sg. masc. gen AD03 219 219 Egypt, U15 - Hermopolites P. Oxy. 17 2138, 18 17519
1358952 Αὐρ(ήλιος) ... [πα]ρ̣ὰ τοῦ μισθωσαμένου. chirho Αὐρ(ήλιος) Δ̣ο ἀπὸ Ἑ̣ρ̣(μουπόλεως) μ̣α̣ρτυ̣[ρ]ῶ ... noun. sg. masc. gen AD05 485 485 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Coll. Youtie 2 89, 25 47259
4376168 [Α(ὐρήλιος)] ... . λ̣ηματ* δ̣ (ἔτους?) [(ὀκταδραχμίας)] [Α(ὐρήλιος)] Εὖτος Διδύμου δ̣ι̣ʼ [Α(ὐρηλίου)] ... noun. sg. masc. gen AD03 257 258 Egypt SB 24 16049, 3 22869
3904105 Αὐρήλιος ... ἀνδρὶ τὴν ἀγωγὴν καὶ ἐνοχὴν Αὐρήλιος Ὀννῶφρις υἱὸς Παμοῦν πρε(σβυτέρου) ... noun. sg. masc. gen AD07 601 602 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 3 179, 13 20015
1414249 Αὐρήλι̣ο̣[ς] ... αὐτοῦ γράμμ̣α\τα/ μὴ̣ [ε]ἰδ̣[ό]τ̣ο̣ς ἀξιωθεὶς Αὐρήλι̣ο̣[ς] Θ̣ε̣όδωρος ἀπὸ Πανὸς πόλεως̣ ... noun. sg. masc. gen AD04 355 355 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Dublin 31, 26 21611
1646186 [Αὐ]ρήλιος ... [περιλ]ύσ[ει] [.] [ἔγρ]αψα ὑπὲρ [α]ὐτῶν [Αὐ]ρήλιος gap=4 τη ἐρω[τηθείς] [.] ... noun. sg. masc. gen AD03 265 265 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Hibis (El-Hiba) P. Nekr. 17, 41 22626
1345898 Αὐρήλεις ... gap=unknown (ἑκατονταρχίας) Ἀντω[ν] gap=unknown [ἐσφράγισα] Αὐρήλεις Μ τούρμης Α [ἐσφράγισα] ... noun. pl. masc. acc AD02 143 143 Egypt, U04b - Thebes P. Col. 8 221, 37 17631
3524202 Αὐρήλιο[ς] ... gap=unknown δύο βόας καὶ βε̣β̣α̣ι̣ώσ[ω] Αὐρήλιο[ς] gap=unknown gap=unknown ἔσχ[ον] [τὰς] ... noun. sg. masc. gen AD03 228 229 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 8 732, 18 16464
4023403 Αὐρήλιος ... gap=8 [ἀπὸ] [τῆς] [Ἀρσινοιτῶν] πόλεως Αὐρήλιος gap=4 τῆσδε τῆς πόλεως ... noun. sg. masc. gen AD07 625 675 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 4694, 5 39636
654187 Αὐρήλις ... Α̣ὐ̣ρήλ̣ις Ἐ̣π̣ώ̣νυχος (ἀρτάβαι) β, Αὐρήλις Εὐδαίμων (ἀρτάβαι) β, ... noun. pl. masc. acc AD03 220 250 Egypt, Eastern desert - Didymoi (Khashm el-Menih) O. Did. 89, 1 144655
3490669 Αὐρ(ήλιος) ... παρὰ τῆς θημέ[ν]ης* chirho chirho Αὐρ(ήλιος) Θεοδ[ό]σιος Ἰωάν[νο]υ ἀπὸ Ἑρ(μουπόλεως) ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 5 348, 6 36647
3040109 Α̣[ὐρ]ή̣λ̣ιος ... [λαμπρᾶς] [καὶ] [λαμπροτά]τ̣ης Ὀξυρυγ̣χιτῶν πόλεως Α̣[ὐρ]ή̣λ̣ιος gap=14 [ἀπὸ] [τῆ]ς αὐτῆς ... noun. sg. masc. gen AD05 442 443 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 68 4688, 5 78684
1802349 Αὐρήλιος ... ὑπὲρ αὐτοῦ γρά̣μματα μὴ̣ ε̣ἰδότος Αὐρήλιος gap=5 Τιθοέους κωμογραμματέως τῆς ... noun. sg. masc. gen AD04 356 356 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 14, 6 20279
3472493 [Αὐρήλιος] ... ἀπʼ ἀλλήλων, gap=unknown [ἀποδότω] [Αὐρήλιος] [Λεόντιος] [τῷ] [προειρημέν]ῳ Φλαουίῳ ... noun. sg. masc. gen AD04 363 363 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 3 131, 16 13167
418926 Α[ὐρήλιος] ... gap=unknown [ἐν] [Ἡρα]κλέους πόλει vac=unknown Α[ὐρήλιος] [Φείδυλος] Καλλέου μητρ(ὸς) Μαρίας ... noun. sg. masc. gen AD05 420 420 Egypt, U20 - Herakleopolites CPR 10 38, 3 20856
2266991 [Αὐρήλιος] ... [καὶ] [β]ε̣βαιοῦμεν π̣ά̣[σῃ] [βεβαιώσει] [Γαίος] [Αὐρήλιος] [Χαιρημονι]ανὸς ἔγραψα̣ κα̣[ὶ] [ὑπὲρ] ... noun. sg. masc. gen AD02 185 185 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Mich. 15 707, 24 21386
4631663 Αὐρήλιος ... parenspunctuationopening λδ ἕως λϛ parenspunctuationclosing Αὐρήλιος Ν β[ουλῇ] [Ἑρμο]πολιτῶν [χ]α̣ίρει[ν] ... noun. sg. masc. gen AD03 267 267 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 5 119 Vo, 17 23004
2642288 Αὐρήλιος ... τοῦ κ(αὶ) Ἡρακλείδο̣[υ] [βουλ(ευτοῦ)] [οἰ]κ̣(ία) Αὐρήλιος Ἀθήναιο̣ς̣ [ὁ] [κ]α̣ὶ̣ Ἡρακλείδης ... noun. sg. masc. gen AD03 235 235 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 3 111, 289 21547
654192 Αὐρήλις ... Αὐρήλις Εὐδαίμων (ἀρτάβαι) β, Αὐρήλις Χαιρήμων (ἀρτάβαι) β, ... noun. pl. masc. acc AD03 220 250 Egypt, Eastern desert - Didymoi (Khashm el-Menih) O. Did. 89, 2 144655
3223665 [Αὐρ(ήλιος)] ... μετὰ καὶ τούτ[ων] [τόκων] gap=17 [Αὐρ(ήλιος)] Ἠλίας Παύλου ἔγραψα ὑπὲ̣[ρ] ... noun. sg. masc. gen AD06 580 595 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Prag 2 167, 15 12801
363121 Αὐρήλιος ... [ὑπὲρ] αὐτοῦ γράμ[ματα] μὴ εἰδότος Αὐρήλιος gap=5 ὁ κα[ὶ] gap=4 ... noun. sg. masc. gen AD04 307 307 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Hibis (El-Hiba) (?) P. Nekr. 38, 35 22634
458866 Αὐρήλιος ... Καίσαρος̣ τ̣[ὸ] [γ [,] gap=unknown Αὐρήλιος Ἀρτεμίδω[ρος] [ἐγγυῶμαι] [τὸν] gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD04 355 355 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) CPR 24 1, 15 70314
2003826 Αὐρήλιος ... ἀ[νδρὶ] τ̣ὴν ἀγωγὴν καὶ ἐνοχὴν Αὐρήλιος Σουροῦ[ς] [υἱὸς] Πεβῆτος μητρὸς ... noun. sg. masc. gen AD06 552 552 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Lond. 3 p. 278-279 no. 776, 4 22683
3860594 Αὐρήλιος ... διακόνου τοῦ ἐν αὐτῇ οἰκονομοῦ(ντος) Αὐρήλιος Πλουτίων ἀρτοκόπος υἱὸς Φιλοξένου ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 1 75, 3 37100
3927154 [Αὐρ(ήλιος)] ... νόμους ἐ[στί] [?] gap=unknown filler [Αὐρ(ήλιος)] Ἀμμωνιανὸς [ἐπι]δέδωκα. ... noun. sg. masc. gen AD04 341 341 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 5 451, 26 19297
65138 Α̣ὐ̣ρ̣(ήλιος) ... αὐτοῦ γ̣ρ̣ά̣μμ[ατα] μὴ εἰδότ̣[ο]ς̣ stauros Α̣ὐ̣ρ̣(ήλιος) Φοιβάμμων gap=unknown [ἀπ]ὸ Ἑρ(μουπόλεως) ... noun. sg. masc. gen AD07 617 617 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2210, 29 16146
2690931 [Α]ὐρήλιος ... τῷ καὶ Ὡρίωνι στρα(τηγῷ) Ὀξ(υρυγχίτου) [Α]ὐρήλιος Ζοϊλᾶς Θεογένους μητ(ρὸς) Ταύριος ... noun. sg. masc. gen AD03 284 286 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1456, 2 21857
4104819 Αὐρή̣λ̣ι[ο]ς̣ ... Ο̣[ὐ]α̣λέρ̣[ι] gap=unknown Αὐρή̣λ̣ι[ο]ς̣ gap=unknown [μη]τρὸς Ἑλένης gap=1 ... noun. sg. masc. gen AD03 212 212 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 14 11395, 2 41434
439667 [Αὐρήλιο]ς ... πλ̣ gap=unknown καὶ ἀ gap=unknown [Αὐρήλιο]ς Ἑρμᾶς Διος gap=unknown [παρὰ] ... noun. sg. masc. gen AD03 217 218 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) CPR 17.2 23, 4 17804
4218740 Αὐρήλιος ... πρόκειται \σημῖον/* stauros stauros stauros Αὐρήλιος Θεόδωρος Βίκτορος ἀπὸ Ἑρμ(ου) ... noun. sg. masc. gen AD07 629 644 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 18 13173, 104 18404
2980212 Αὐρ̣ήλ̣ιος ... Εὐσ̣εβοῦς Εὐτυχο[ῦς] Σε̣βαστοῦ Ἐπεὶφ gap=1 Αὐρ̣ήλ̣ιος Πα Εὐτύχου π̣[αρείληφα] τ̣ὸν ... noun. sg. masc. gen AD03 265 265 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 57 3913, 5 17578
703604 Αὐλήρις* ... [ [β] Λόνγος vac=unknown γ Αὐλήρις* vac=unknown δ γ Ῥωμανὸς ... noun. sg. masc. gen AD02 109 109 Egypt, Eastern desert - Krokodilo (El-Muwayh) O. Krok. 1 117, 82 88714
2943604 Αὐ[ρήλι]ο̣[ς] ... Α̣ὐ̣ρ̣ή̣λ̣ι̣ο̣ς̣ Ἐπίμαχος κ gap=1 vac=unknown Αὐ[ρήλι]ο̣[ς] Κ̣[υεῖντο]ς̣ Εἱλάρ̣ου̣ χῖρα̣* [χ]ρ̣η̣[σάμενο]ς̣ ... noun. sg. masc. gen AD03 238 244 Greece, Rhodos P. Oxy. 50 3593, 17 15406
2756469 Αὐρήλιος ... ἀνδρὶ τὴν ἀγωγὴν καὶ ἐνοχὴν Αὐρήλιος Παμούθιος φροντιστὴς υἱὸς Ἀνδρέου ... noun. sg. masc. gen AD06 543 543 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 1985 (p. 133-134), 5 22080
3318389 [Α]ὐρήλιος ... οὐδὲ τῇ κληρονομίᾳ προσῆ̣λ̣θ̣[ον] [,] [Α]ὐρήλιος δὲ Εὐδαίμων κοσμητὴς υἱὸς ... noun. sg. masc. gen AD03 269 269 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 2 117, 18 19505
654197 Αὐρήλις ... Αὐρήλις Χαιρήμων (ἀρτάβαι) β, Αὐρήλις Ἰσίδωρος (ἀρτάβαι) β, ... noun. pl. masc. acc AD03 220 250 Egypt, Eastern desert - Didymoi (Khashm el-Menih) O. Did. 89, 2 144655
2895734 Α̣ὐ̣ρ̣ή̣λιος ... gap=1 ἐ(πικριθεὶς) vac=unknown (ἐτῶν) μγ Α̣ὐ̣ρ̣ή̣λιος Θέων Διδύ̣μ̣ου ἐπιδέδωκα. ... noun. sg. masc. gen AD03 225 225 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3100, 31 15979
2584182 Αὐρήλιος ... , ἐκ δὲ θατέρου vac=unknown Αὐρήλιος Πατερμοῦθις υἱὸς Μηνᾶ μητρὸς ... noun. sg. masc. gen AD06 550 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Münch. 1 7, 10 15315
4636024 Αὐρ(ήλιος) ... [Περσ]ικοῦ Μεγίστου gap=unknown [Φαμεν]ὼθ λ Αὐρ(ήλιος) gap=unknown [ἐπιδ]έδωκα α̣ λο ... noun. sg. masc. gen AD03 268 268 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 5 65, 8 22953
2261369 Αὐρήλιος ... δίμοιρον τῆς τιμῆς stauros stauros Αὐρήλιος Δαυεὶτ Φοιβάμμωνος μαρτυρῶ ταύτῃ ... noun. sg. masc. gen AD07 615 645 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Mich. 13 662, 75 21375
3774073 Αὐ̣ρ̣ήλιο̣ς̣ ... ἀ[κούσας] [παρὰ] [τῶν] [θεμε]νον* stauros Αὐ̣ρ̣ήλιο̣ς̣ gap=2 Κωσταντίνου μ̣α̣[ρτυρῶ] [τῇ] ... noun. sg. masc. gen AD06 - AD07 575 625 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Vat. Aphrod. 5, 26 35906
3119481 Αὐρήλιος ... [καὶ] [το]ῦ̣ ἐγγυητοῦ stauros stauros Αὐρήλιος Κοσμᾶς gap=20 [μαρτυρῶ] [τῇ] ... noun. sg. masc. gen AD07 641 641 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Paramone 18, 33 78713
3906169 Αὐρήλιος ... τῆς π[ροκ(ειμένης)], Ἁθὺρ λ Αὐρήλιος Ἱέρ[αξ] πρ(οσ)φωνῶ ὡς πρ[όκ(ειται)] ... noun. sg. masc. gen AD04 338 338 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 3 202, 44 20030
1875065 Αὐρήλιος ... [ἀπὸ] [τῆς] [αὐ]τῆς πόλεως stauros Αὐρήλιος Ἐνῶχ υἱὸς Πκαλίου ἐκ ... noun. sg. masc. gen AD07 603 603 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Laur. 3 77, 4 21250
1876857 [Αὐρήλιος] ... Πουπλίου Λικιν̣νίου Κορν̣[ηλίου] gap=unknown gap=unknown [Αὐρήλιος] [Σα]ρ̣απίων ὁ καὶ Διονυσοθέων ... noun. sg. masc. gen AD03 257 257 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Laur. 4 156, 19 21258
4058233 Αὐρήλ(ιος) ... (γίνονται) τοκ(ὰς) α ᾠὰ ι Αὐρήλ(ιος) Μικκα̣ ἔγραψα ὑπ(ὲρ) αὐτ(οῦ) ... noun. sg. masc. gen AD03 228 228 Egypt, U09 - Itos (Edfa) SB 10 10270 (42), 9 16734
61561 Αὐρ(ήλιος) ... αὐτοῦ γράμμ̣ατα̣ μ̣ὴ εἰδότος stauros Αὐρ(ήλιος) gap=4 Πινουτί(ωνος) ἀπὸ Ἑρ(μουπόλεως) ... noun. sg. masc. gen AD06 510 510 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2182, 18 16129
2959226 Αὐρ(ήλιος) ... Θηβ̣α̣ι̣κοῦ (ξέστου) α̣ (δηνάρια) γ Αὐρ(ήλιος) Ἀμμων προσφ(ωνῶ) ὡς πρόκ(ειται) ... noun. sg. masc. gen AD04 326 326 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3762, 17 15271
2641274 Αὐ̣ρ̣ήλιος ... Θέων̣ο̣ς <τοῦ> καὶ Ζωίλου ο[ἰ]κ̣ία Αὐ̣ρ̣ήλιος Ἰσίδω[ρ]ος ὁ καὶ Ἁρποκρ̣α̣τίων ... noun. sg. masc. gen AD03 235 235 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 3 111, 155 21547
3904378 Αὐρήλ[ιος] ... [ἣν] [ἀυτ]όθι παρείληφεν ὁ ὠνούμενος Αὐρήλ[ιος] [Παυλε]ῖνος ταύτην τοιαύτην αναποριφον* ... noun. sg. masc. gen AD03 234 234 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 3 182, 20 20018
3981179 Αὐρήλιος ... ἀποδώ[σω] [πάντα] [ὡς] [πρόκειται] [?] Αὐρήλιος Παῦμις ἐνγυ[ῶμαι] [ὡς] [πρόκειται] ... noun. sg. masc. gen AD04 301 301 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 9 1037, 38 17467
4574075 Αὐρήλιος ... [Εὐσεβοῦς] [Εὐτυχοῦς] Σεβαστοῦ vac=unknown gap=unknown Αὐρήλιος Βησαρίων Ἑρμ̣[είου] [καὶ] [οἱ] ... noun. sg. masc. gen AD03 231 232 Egypt, U20 - Herakleopolites Stud. Pal. 20 32, 26 18698
2737532 Αὐρήλιος ... ἀνδρὸς διακειμένων κατὰ τὴν Ὀξυρυγχιτῶν Αὐρήλιος Συμφων̣ίας υἱὸς Ἀβρααμίου ἀπὸ ... noun. sg. masc. gen AD05 476 476 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1899, 7 22033
2755965 Αὐρήλιος ... καὶ λαμπροτάτῃ Ὀξυρυγχιτῶν πόλει, Αὐρήλιος Ἰωσὴφ υἱὸς Ἀβρααμίου μητρὸς ... noun. sg. masc. gen AD05 497 497 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1982 descr., 6 22077
140158 Αὐρήλιος ... ἐπιφανεστάτων Καισάρων Θὼθ θ. Αὐρήλιος Κολλᾶς πέπέπρακα* καὶ ἔσχον ... noun. sg. masc. gen AD03 298 298 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 373, 19 9140
4416894 Αὐρήλιος ... [ἀρχιερεῖ] [καὶ] [ἐπὶ] [τῶν] [ἱερέων] Αὐρήλιος Ἀρτεμίδω[ρος] [στρατηγὸς] [Ἀρσι(νοίτου)] [Ἡρακ(λείδου)] ... noun. sg. masc. gen AD02 192 193 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 26 16726, 4 44614
4118654 Α̣ὐ̣ρήλ[ιος] ... Ἰου̣λίῳ̣ Κλαυδιανῷ τῷ κρατίστῳ ἐπιστρατήγῳ Α̣ὐ̣ρήλ[ιος] Ἁρποκρατ̣ίων στρατηγὸς Μεμφείτου χαίρειν ... noun. sg. masc. gen AD03 280 281 Egypt SB 14 11647, 2 18168
2757759 Αὐρήλ̣[(ιος)] ... κόμ̣[(ετος)] καὶ διοικ̣ητ̣[ο]ῦ̣ αὐτοῦ, Αὐρήλ̣[(ιος)] Γεώργιος υἱὸς Μηνᾶ μητρ(ὸς) ... noun. sg. masc. gen AD07 601 601 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 1991 (p. 142-144), 12 22085
1580927 Αὐρήλιος ... ἀ(ντίγραφον?) Αὐρήλιος Θεόκριτος στρατηγοῖς Ἀρσενοείτου χαίρειν ... noun. sg. masc. gen AD03 213 213 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Gen.(2) 1 1, 2 11211
2268543 Αὐρήλιος ... ταύ[της] [τῆς] λαμπρᾶς Ὀξυρυγχιτῶν π̣ό̣λεως Αὐρήλιος Ἀνοῦπ υἱὸ[ς] [μ]ητρὸς̣ Αν ... noun. sg. masc. gen AD05 499 499 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mich. 15 731, 4 21392
145280 Αὐρήλι[ος] ... [διέγραψεν] gap=unknown [γ]ρ(αμματεῖ) πρ(ακτόρων) ἀρ(γυρικῶν) Αὐρήλι[ος] gap=unknown κα̣ὶ δρ(αγματηγίας?) δραχμὰς ... noun. sg. masc. gen AD02 - AD03 160 215 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) BGU 2 429, 2 20161
3037056 [Αὐρήλιος] ... , οὗ̣ ἐ[γ](γυητὴς) gap=unknown gap=28 [Αὐρήλιος] [Σαραπίων] [Π]λ̣ο̣υ̣τ̣ά̣ρ̣χ̣[ου] π̣αριλ̣η̣φ̣* τὰς̣ ... noun. sg. masc. gen AD04 361 361 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 67 4606, 19 78648
1513601 Αὐρ̣ή̣λι̣[ος] ... Ἰου̣στ τῆς̣ [ν]έας Ἰουστίνου π[ό]λεως Αὐρ̣ή̣λι̣[ος] [Ἀ]γένι[ς] [υἱὸ]ς Ἀβάρωνος̣ μητ[ρ]ὸς ... noun. sg. masc. gen AD06 570 571 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Flor. 1 65, 2 23575
2510209 Α̣ὐρήλ̣ιος ... καὶ πάλλιον ενε̣ καὶ ἐπι Α̣ὐρήλ̣ιος Ἀπολλώνιος σ̣ε̣[σ]η̣[μ]ε̣ί̣ω[μα]ι. vac=unknown ... noun. sg. masc. gen AD03 285 285 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Michael. Gr. 21, 10 12340
3981185 Αὐρ̣ή̣λ(ιος) ... Παῦμις ἐνγυ[ῶμαι] [ὡς] [πρόκειται] gap=unknown Αὐρ̣ή̣λ(ιος) Νε [ἔγραψα] [ὑπὲρ] [ἀγραμμάτων] ... noun. sg. masc. gen AD04 301 301 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 9 1037, 39 17467
2756994 Αὐρήλιος ... προσώπ̣ο̣ι[ς] τὴν ἀγωγὴν καὶ ἐνοχὴν Αὐρήλιος Φοιβάμμων υἱὸς Παπνουθίου μητρὸς ... noun. sg. masc. gen AD06 587 587 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 1988 (p. 137-138), 12 22082
1645954 Αὐρή[λι]ος ... ὡμολ[όγ]ησα. ἔγραψ[α] ὑπὲρ αὐτοῦ Αὐρή[λι]ος Φιλεῖνος ὁ καὶ Θεόγνωστος ... noun. sg. masc. gen AD03 247 247 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Hibis (El-Hiba) (?) P. Nekr. 11, 19 22625
4142210 Αὐρήλ[ιος] ... [βεβαία] [καὶ] ἐπερ(ωτηθεὶς) ὡμολ(όγησα). Αὐρήλ[ιος] gap=2 Πεεῦτος gap=16 [μεμ]ί̣σθ̣ω̣[μα]ι ... noun. sg. masc. gen AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 14 12049, 19 35890
1334146 Αὐ̣ρ̣(ήλιος) ... ο τ̣οῦ̣ συμβίου (δραχμὰς) gap=unknown Αὐ̣ρ̣(ήλιος) Γ̣[ερό]ντιος διʼ ἐμοῦ Ἀ ... noun. sg. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 137, 113 10490
3042946 Α̣ὐ̣ρ̣(ήλιος) ... τοῦ θαυμ(ασιωτάτου) αὐτῆς ἐπικειμένου, Α̣ὐ̣ρ̣(ήλιος) Ἰερημίας ὁ κ̣α̣ὶ Παλ ... noun. sg. masc. gen AD06 572 572 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 69 4754, 7 80739
2865794 Αὐρήλιος ... Π̣τολ̣ε̣μα̣ί̣[ο]υ ἀπʼ Ὀξυρύγχω̣[ν] [πόλε]ως καὶ Αὐρήλιος Ἀπο̣[λ]ώνι̣ο̣ς̣ Δωρᾶτος μ̣[ητρὸς] Ἀπολλωνίας ... noun. sg. masc. gen AD03 200 225 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 38 2875, 3 31833
117635 Αὐρή[λιος] ... αὐτοῦ γράμματα [μ]ὴ εἰδότος chirho Αὐρή[λιος] Ὡρου[ό]γχις Πινουτίωνος ἀπὸ Ἑ̣[ρ(μοῦ)] ... noun. sg. masc. gen AD06 500 500 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 17 2676, 24 47248
4527748 Αὐρήλιος ... πλήρης καὶ ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα vac=unknown Αὐρήλιος Π̣εκῦσις ὡς (ἐτῶν) νζ ... noun. sg. masc. gen AD03 271 271 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) (?) SB 8 9912, 14 14296
993924 Α̣ὐρήλιος ... [Ἁ]θὺρ κζ. διέγρ[α(ψεν)] [ Α̣ὐρήλιος Ἀσ̣ῆτι̣ς̣ Α̣ [ [καὶ] ... noun. sg. masc. gen AD03 222 222 Egypt P. L. Bat. 19 13, 4 21658
700548 Αὐρήλ(ιος) ... ὑπ(ὲρ) ἐπιβολ(ῆς) ἑξα̣δ̣[ράχμου] [?] Ἔγραψα Αὐρήλ(ιος) Π ... noun. sg. masc. gen AD03 250 299 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 22, 4 74546
376452 Αὐρήλιο[ς] ... Σεβασ[τ]ο[ῦ] gap=7 [Αὐρ]ηλία Θερμ[ουθάριον] κ[αὶ] Αὐρήλιο[ς] [Εὐ]δαίμων̣ gap=unknown gap=5 gap=5 ... noun. sg. masc. gen AD03 215 216 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Reinach Gr. 1 49, 22 23477
1044356 [Αὐρ]ή[λ]ιος ... Πολεμείου* το͂ν* λαμπρο[οτάτων] gap=unknown gap=1_lines [Αὐρ]ή[λ]ιος Ἀμμώνι[οσ] ... noun. sg. masc. gen AD04 339 339 Egypt P. Bodl. 1 154, 13 22601
1333381 Αὐρή[λιος] ... [ἐν]ακοσίας̣, (δραχμὰς) Αϡ extra Αὐρή[λιος] [σεση(μείωμαι)] [.] gap=unknown διέγρα(ψεν) ... noun. sg. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 137, 13 10490
3774085 Αὐρ(ήλιος) ... παρὰ̣ τον̣* θεμένον̣* chirho chirho Αὐρ(ήλιος) Κωμάσ̣ι̣ο̣ς̣ gap=1 μ̣α̣ρ̣τ̣υ̣ρ̣ῶ̣ [τῇ] ... noun. sg. masc. gen AD06 - AD07 575 625 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Vat. Aphrod. 5, 27 35906
1498757 [Αὐρήλ]ιος ... σύμβολα ἀμφότεροι δὲ η gap=unknown [Αὐρήλ]ιος Σαραπάμμων πίστειν* [δέδωκα] [καὶ] ... noun. sg. masc. gen AD03 222 235 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Fay. 94, 20 10937
1515142 [Αὐρήλιος] ... Ἑρμοῦ πόλει τῆς Θηβαίδος stauros [Αὐρήλιος] Ἴ[σ]ακ[ος] [υἱὸ]ς Φοιβ[άμμων]ος ἐκ̣ ... noun. sg. masc. gen AD07 600 699 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Flor. 1 70, 3 39664
4470662 [Α]ὐρήλιος ... gap=unknown Ταῆσις gap=unknown gap=3 slantingstroke [Α]ὐρήλιος Ἥρων̣ εἶδόν σε [θ]ύουσαν ... noun. sg. masc. gen AD03 250 250 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 6 9084, 10 14104
3487878 Αὐρήλ̣[ιο]ς ... Παπνουθίου ἀπὸ τῆς Ἑρμο[υ]πολιτῶν stauros Αὐρήλ̣[ιο]ς Ἰωάννης υἱὸς Ἰακωβίου ἐκ ... noun. sg. masc. gen AD07 600 699 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 5 310, 7 38824
61574 Αὐρ(ήλιος) ... ἀκούσας π̣αρὰ τοῦ θεμένου chirho Αὐρ(ήλιος) Ἰω̣ά̣ν[ν]η̣ς̣ Φ̣[οι]β[άμμ]ωνος̣ ἀ̣π̣ὸ̣ Ἑρ(μουπόλεως) ... noun. sg. masc. gen AD06 510 510 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2182, 19 16129
129926 Αὐρήλι[ος] ... Καλλινίκου [ἀπὸ] [τῆς] [αὐτῆς] [πόλε]ω̣ς Αὐρήλι[ος] [Φοι]β̣άμμων υἱὸς gap=1 ἐκ ... noun. sg. masc. gen AD07 607 608 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 19 2788, 4 91696
2757511 Αὐρήλιος ... τὴν ἀγωγὴν καὶ ἐνοχὴν vac=unknown Αὐρήλιος Σαρμάτας υἱὸς Φοιβάμμωνος μητρὸς ... noun. sg. masc. gen AD06 591 591 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 1990 (p. 140-142), 12 22084
1188487 Αὐρή[λ]ιος ... [γ]ράμματα μὴ εἰδότο[ς] [ [ Αὐρή[λ]ιος gap=6 [υἱ]ὸς Κυριακο(ῦ) μαρτυρῶ ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67325, 44 36540
1804167 Αὐρήλιος ... ζ νέας ἰνδ[ι]κτίονος gap=unknown ἀντ̣ι̣κα̣τ̣α[λλαγή] Αὐρήλιος Ψεν̣π̣ν̣ούθης Παχουμῶν̣τος μητρὸς Ἀγάπ̣ης ... noun. sg. masc. gen AD04 363 363 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 30, 3 20292
3458439 Αὐρ(ήλιος) ... . (ἔτους) α Φαμενὼθ ιδ Αὐρ(ήλιος) Ἑρμῆς σεσημ(είωμαι). ... noun. sg. masc. gen AD03 269 269 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 1 11, 15 18666
2757256 Αὐρήλιος ... ἀνδράσιν τὴν ἀγωγὴν (καὶ) ἐνωχὴν* Αὐρήλιος Ἁρεώτης υἱὸς Μουσαίου μητρὸς ... noun. sg. masc. gen AD06 590 590 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 1989 (p. 139-140), 9 22083
2699656 [Αὐ]ρήλιος ... gap=1 [,] [Ἰ]σιδώραν (ἀρτάβαι) β̣ [Αὐ]ρήλιος Ἀχιλλεὺ[ς] gap=unknown [ἐ]κ τοῦ ... noun. sg. masc. gen AD03 200 225 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 12 1534 descr., 21 31757
2702216 [Αὐρήλιος] ... [Μεγίστου] [Εὐσεβοῦς] [Εὐτυχοῦς] [Σεβαστοῦ] gap=unknown [Αὐρήλιος] [Ἀμμώνιος] [ε̣ὐ̣δ̣ο̣κ̣ῶ̣] περὶ τοῦ ... noun. sg. masc. gen AD03 279 282 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1562, 27 21928
2816905 Αὐρήλιος ... ιε. οἱ λοιποὶ σφραγισταὶ Αὐρήλιος Σαρᾶς Αὐρήλιος Ἥρων ἐπέγνωσαν ... noun. sg. masc. gen AD03 224 224 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 22 2348, 57 22218
3949964 [Αὐρήλιος] ... gap=unknown gap=unknown gap=unknown ἀπ[ὸ] λ̣ο̣γ̣ιστῶν [Αὐρήλιος] [Σ]ευηρεῖνος ἐπειδωκα* ἔσ̣τ̣ι δὲ ... noun. sg. masc. gen AD04 331 331 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 7 767, 29 17651
4243084 [Αὐρ]ήλιος ... ἡμ̣ῶ̣ν̣ [διοίκησιν] gap=16 gap=1 gap=25 [Αὐρ]ήλιος Ἰ gap=4 μοι πά̣[ν]τ̣[α] ... noun. sg. masc. gen AD05 429 429 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 18 13883, 10 18380
192908 Αὐρήλιος ... Τού̣[σ]κῳ καὶ Ἀ̣ν̣[ο]υ̣λείνῳ ὑ̣πάτο̣[ις] Αὐρήλιος Πάτρων Σαβείνου ἀλλ[ο]φύλου κώμης ... noun. sg. masc. gen AD03 295 295 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 858, 2 9385
2754189 Αὐρήλιος ... ἀπὸ τῆς λαμπρᾶς Ὀξυρυγχιτῶν πόλεως Αὐρήλιος Δανιὴλ υἱὸς Ἰωάννου μητρὸς ... noun. sg. masc. gen AD06 505 505 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1966, 5 22065
1051278 Αὐρήλιος ... [ἔτους] gap=unknown [τῆς] gap=unknown gap=unknown Αὐρήλιος Μηνᾶς υἱὸ̣[ς] τ̣ο̣[ῦ] [μακαρίου] ... noun. sg. masc. gen AD07 610 641 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Bodl. 1 73 descr., 3 22592
2895246 Αὐρήλιο̣ς̣ ... Α̣ὐ̣ρ̣η̣ί̣ῳ̣ Λεω[νίδῃ] [στρ(ατηγῷ)] Ὀξ(υρυγχίτου) gap=unknown Αὐρήλιο̣ς̣ Μα̣τ̣ρ̣ή̣α̣ς̣ Ἡ[ρακλεί]δου μητρὸς Διονυ[σ]ί̣[ας] ... noun. sg. masc. gen AD03 232 233 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3098, 4 15977
4630670 Α(ὐρήλιος) ... Ἰσίδωρος ὁ καὶ Ἑρμό[φιλος] gap=unknown Α(ὐρήλιος) Πνουτίων Ἰουλίου gap=unknown Αὐρήλ(ιος) ... noun. sg. masc. gen AD03 200 299 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 5 104, 4 32046
4404367 [Αὐρή]λ̣ιος ... αὐτοῦ γράμμ(α)τ(α) μὴ̣ εἰδότος [ [Αὐρή]λ̣ιος Θεόδωρος̣ Κ̣ gap=unknown gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites (?) SB 26 16488, 8 44326
2641551 [Αὐ]ρήλιος ... οὔσης ῥύμη[ς] Νέπωτος Διονυ̣[σίο]υ̣ οἰκία [Αὐ]ρήλιος Νέπως Διονυσίου ὁ προγεγ[ραμμέ]νος ... noun. sg. masc. gen AD03 235 235 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 3 111, 192 21547
1148303 Αὐρ[ήλιος] ... [αὐτοῦ] [γράμματα] [μὴ] εἰδότος̣ [ Αὐρ[ήλιος] Λ̣ο Κομασ[ίο(υ)] [μ]αρ[τυρῶ] [τῇ] ... noun. sg. masc. gen AD06 527 553 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67115, 23 19046
1680015 Αὐρήλιος ... τοῦ πατρὸ(ς) Σαρα̣π(…) (δραχμαὶ) ρκδ Αὐρήλιος Κύναρος δι(ὰ) τ(ῶν) τέκ(νων) ... noun. sg. masc. gen AD02 198 198 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) (?) P. Hamb. 4 275, 31 41555
1425551 Αὐρ(ήλιος) ... μισθώσει [ἀκούσας] [παρὰ] [το]ῦ̣ θεμένου Αὐρ(ήλιος) Φο̣ιβάμμων gap=unknown μαρτυρῶ τῇ ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites SB 24 16112, 7 79315
1172367 Α̣ὐρ(ήλιος) ... ε̣ἴ̣δ̣ησιν τῆς ἡμ̣[ῶν] δ̣εσποίνης chirho Α̣ὐρ(ήλιος) Ἰ̣[α]κ̣ὼ̣β̣ Φο̣ι̣βάμ̣μ̣ω̣ν̣ος σ̣υ̣ν̣τ̣ελεστ(ὴ)ς π̣α̣ρ̣α̣κ̣α̣λῶν ... noun. sg. masc. gen AD06 547 547 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67283, 25 18420
805009 Αὐλ(ήλιος)* ... κγ Ἐπεὶφ ιϛ. Μάρκος Αὐλ(ήλιος)* Ὧρος ὁ καὶ Πκοῖλ(ις) ... noun. sg. masc. gen AD03 215 215 Egypt, U04b - Thebes O. Theb. Gr. 111, 7 76481
1730449 Α̣ὐ̣ρήλιος ... τρεισκαιδεκ̣[άτου] Φα̣ῶφι εἴκο̣σ̣ι̣ π̣έ̣ν̣[τ]ε̣ gap=3 Α̣ὐ̣ρήλιος Ἀνούφι̣ο̣ς̣ υἱ̣ὸς Βάνου μ(ητρὸς) ... noun. sg. masc. gen AD06 553 554 Egypt, U15 - Hermopolites P. Herm. 65, 5 21139
4618385 Α(ὐρήλιος) ... ιγ ἰνδ(ικτίωνος) stauros stauros stauros Α(ὐρήλιος) Φοιβάμμων gap=unknown ἀπόδοσιν καὶ ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites Stud. Pal. 3 394, 6 37699
3837841 Αὐ̣ρήλιο[ς] ... λ δενδ(ρικῆς) (γῆς) (ἄρουραι) ξβ Αὐ̣ρήλιο[ς] Ἑρμείας ὁ καὶ Ἀπολλώνιος ... noun. sg. masc. gen AD03 216 217 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Yale 3 137, 11 44599
500625 [Αὐρ(ήλιος)] ... π̣αρὰ τοῦ [θεμένου] [ [ [Αὐρ(ήλιος)] gap=unknown ἀπ[ὸ] [Ἑρ(μοῦ)] [(πόλεως)] ... noun. sg. masc. gen AD07 600 650 Egypt, U15 - Hermopolites CPR 9 30, 17 39171
460178 Αὐρ[ήλιος] ... [πανευφ(ήμου)] [μνήμης] [Στρατ]η̣γίου γενομένου παγάρχ(ου) Αὐρ[ήλιος] gap=unknown ἀπὸ τῆς αὐτῆς ... noun. sg. masc. gen AD07 653 653 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 24 33, 6 70351
2896274 Αὐρήλ(ιος) ... [(δραχμαὶ)] [λβ [.] gap=4 vac=unknown Αὐρήλ(ιος) Εὐσεβ(…) σ[εση(μείωμαι)] [.] [καὶ] ... noun. sg. masc. gen AD03 238 238 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3107, 9 15985
4630674 Αὐρήλ(ιος) ... gap=unknown Α(ὐρήλιος) Πνουτίων Ἰουλίου gap=unknown Αὐρήλ(ιος) Ἀρίων Ἑρμείνου μα[ρτυρῶ] gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD03 200 299 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 5 104, 5 32046
1974163 Αὐρή(λιος) ... (δραχμαὶ) λϛ κ κόλ(λημα) κα Αὐρή(λιος) Ἡλιόδωρος ζ(ευγματικῶν) (δραχμαὶ) ρκϛ ... noun. sg. masc. gen AD03 249 257 Egypt, U15 - Alabastron Polis - Hebenou (Kom el-Ahmar) P. Lond. 3 p. 61-68 no. 1157 Ro (2), 52 22804
345235 Αὐ-ρηλιον* ... τρίτῃ τοῦ παχὼν μηνὸς, Αὐρηλιον* Ἐπινεικον* τον* καὶ Πετοσορᾶπιν* ... noun. sg. masc. gen AD03 228 228 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3104, 14-15 15983
2641811 Αὐρήλιος ... οὔσης ῥύμης Ἀ[μ]μ̣ούνιος Ἑρμοκράτ̣ους [οἰ]κ(ία) Αὐρήλιος Ἀμμώνιο[ς] Ἀμμωνίου μητρὸς Κλ[αυδίας] ... noun. sg. masc. gen AD03 235 235 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 3 111, 228 21547
3259539 Αὐρήλιος ... κονσιστωρίου γεουχοῦν̣τ̣ι ἐν τῷ Ἡρακλεοπολίτῃ Αὐρήλιος Ἁτρῆς Ἀπόλλωνος μητρὸς Ἀβό̣κης ... noun. sg. masc. gen AD05 478 478 Egypt, U20 - Phebichis P. Rainer Cent. 123, 6 15453
2817940 Αὐρήλιος ... Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Ἁθὺρ ιε. Αὐρήλιος Παπ̣ο̣ντῶς Οὐηστίνου ἔσχον τὰς ... noun. sg. masc. gen AD03 223 223 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 22 2350 col. 3, 26 22221
673429 Αὐρήλις ... α Μάρκος Περιντέν(ιος) α Δέκμος Αὐρήλις Κοΐνθος β Σαβοῦρος Ἀπολ(λώνιος) ... noun. pl. masc. acc BC01 -49 -49 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 371, 16 74359
2514325 Αὐρήλιος ... ἐγγεγραμμένα ὡς πρ̣όκ̣(ειται) gap=1 chirho Αὐρήλιος Ἐνὼχ Ἡρακλείου μαρτυρῶ τῇ ... noun. sg. masc. gen AD06 566 566 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Michael. Gr. 42 A-B, 43 21417
4574357 Α[ὐρ]ήλιο[ς] ... gap=unknown [διεθέμην] ὡς πρόκιται. Α[ὐρ]ήλιο[ς] Ἡράκλιος Ἰσιδώρου̣ gap=unknown [μαρτυρῶ] ... noun. sg. masc. gen AD03 235 235 Egypt, U20 - Herakleopolites Stud. Pal. 20 35, 17 18700
1035925 [Α]ὐρήλιος ... ια check check πέμπτης ἰ[νδ(ικτίονος)] [Α]ὐρήλιος Ἑρμ̣αυῶς ἐκ πατρὸ[ς] [Ψενθα][ησίου] ... noun. sg. masc. gen AD06 541 541 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Bingen 132, 7 78091
2642070 Αὐρήλιος ... [τοῦ] [καὶ] Ἡ̣ρ̣[ακλείδου] [βουλ(ευτοῦ)] [ο]ἰ̣κ(ία) Αὐρήλιος Ἀθή̣[ναιος] [ὁ] [κ]α̣ὶ Ἡρακ̣[λείδης] ... noun. sg. masc. gen AD03 235 235 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 3 111, 259 21547
1036438 Αὐρ(ήλιος) ... βεβαία καὶ ἐπερ(ωτηθεὶς) ὡμο̣[λόγησα] gap=unknown Αὐρ(ήλιος) Πέτρος Σαραπάμμ(ωνος) ἀπ̣ὸ̣ gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD05 - AD06 400 599 Egypt, U15 - Hermopolites P. Bingen 138, 5 78096
1867415 Αὐρήλιος ... τῆς δ[ιαθήκης] gap=unknown νούμμου ἑ̣νὸς Αὐρήλιος Δ Αὐρήλιον Σαραπίωνα τοπ[ογ]ρ̣α̣μ̣μ̣[ατέα] ... noun. sg. masc. gen AD03 246 246 Egypt, U15 - Hermopolites P. Laur. 1 4, 5 21236
2594711 Αὐρ̣(ήλιος) ... [τῆς] [π]ρ̣[οκει]μέν[ης], Θὼ̣θ̣ λ̣ Αὐρ̣(ήλιος) gap=10 [μεμισ]θ̣ω̣ Αὐρ(ήλι…) gap=17 ... noun. sg. masc. gen AD04 339 339 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Münch. 3 89, 26 21442
4630679 Α[(ὐρήλιος)] ... Αὐρήλ(ιος) Ἀρίων Ἑρμείνου μα[ρτυρῶ] gap=unknown Α[(ὐρήλιος)] Διόσκορος Φιβίωνος μ[αρτυρῶ] gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD03 200 299 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 5 104, 6 32046
438679 [Αὐρή]λιος ... (ἔτους) α Αὐτοκράτορος Καίσαρος gap=unknown [Αὐρή]λιος Ἱέραξ Μώρου τοῦ Ἁρσιήσιος ... noun. sg. masc. gen AD03 217 218 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) CPR 17.2 16, 4 17786
4376215 [Α(ὐρήλιος)] ... ιγ. λ̣η̣(μμάτων) δ [(ἔτους)] [Α(ὐρήλιος)] [Εὖτος] Διδ̣ύ̣μ̣ο̣υ̣ δ̣ι̣ʼ Α(ὐρηλίου) ... noun. sg. masc. gen AD03 257 258 Egypt SB 24 16049, 10 22869
1811865 Αὐρήλιο[ς] ... ὑπὲρ αὐτῶν γράμματα μὴ εἰδότων Αὐρήλιο[ς] [Τι]μ̣όθεος Ἁρποκρατίωνος ἄρξ̣α̣ς̣ ἀξιωθίς̣* ... noun. sg. masc. gen AD04 362 362 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 8, 16 20275
2682265 Αὐρήλιος ... Πρόβου Σεβαστοῦ Φαρμοῦθι gap=1 Οὔλπιος Αὐρήλιος στρατηγοῖς κ[αὶ] δεκαπρώτοις Ἑπτανομίας ... noun. sg. masc. gen AD03 278 278 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 12 1409, 7 21819
3910042 [Α]ὐρήλιος ... ζυ[γοσ]τάτου ἀπὸ τῆς λα[μ]πρᾶς Ὀξυρυγχιτῶν̣ [Α]ὐρήλιος Φιλέας υἱὸς Μουσαίου μητρὸς ... noun. sg. masc. gen AD06 526 526 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 3 246, 6 20052
720794 Αὐρήλιος ... gap=3_lines Αὐρήλιος Ἡρα ἐξέδωκα τὴ̣ν ἀ̣[ποχὴν] ... noun. sg. masc. gen AD04 300 399 Egypt, U04b - Thebes O. Leiden Gr. 690 descr., 4 34758
502939 [Αὐ]ρ(ήλιος) ... gap=unknown_lines gap=unknown [ [Αὐ]ρ(ήλιος) [Φ]ο̣ι(βάμμων) gap=1 ἀπὸ̣ Ἑρ(μοῦ) ... noun. sg. masc. gen AD05 - AD06 400 599 Egypt, U15 - Hermopolites CPR 9 4, 2 45304
1051292 Αὐρήλιος ... Ἡρακλεοπ̣ο̣λίτου ν̣ομοῦ. gap=unknown gap=unknown Αὐρήλιος Ἀν ἀ̣πὸ τοῦ α̣ὐ̣τοῦ ... noun. sg. masc. gen AD07 610 641 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Bodl. 1 73 descr., 5 22592
71068 Α[ὐρήλ(ιος)] ... ἄλ(λων) εἰδῶν το̣[ῦ] [αὐτοῦ] ἔτους Α[ὐρήλ(ιος)] gap=unknown (δραχμὰς) τέσσα[ρας] [(γίνονται)] ... noun. sg. masc. gen AD03 212 212 Egypt BGU 13 2286, 5 22662
4498844 [Αὐρήλιος] ... Μ̣α̣ξ̣ι̣μ̣ιανοῦ τῶν ἐπιφανεστ[άτων] [Καισάρων] gap=11 [Αὐρήλιος] gap=unknown ἐ̣π̣ι̣δέδωκα προσφων(ῶν) ὡς ... noun. sg. masc. gen AD03 296 296 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 6 9502, 25 19059
4630684 Α(ὐρήλιος) ... Α[(ὐρήλιος)] Διόσκορος Φιβίωνος μ[αρτυρῶ] gap=unknown Α(ὐρήλιος) Ὠριγένης Ὡρίωνος βουλ(ευτὴς) μαρ[τυρῶ] ... noun. sg. masc. gen AD03 200 299 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 5 104, 7 32046
1519262 [Αὐρήλιος] ... τῶν αἰωνίων Αὐγούστω̣[ν] [Ἁ]θὺρ gap=1 [Αὐρήλιος] [Ἆπις] [Σαίτιος] [πο]λιτευόμενος Ἀντινόου ... noun. sg. masc. gen AD04 377 377 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Flor. 1 95, 92 23589
4271775 [Αὐρήλιος] ... Ἀντω[νίου] [καὶ] [Συαγρίου] [τῶν] [λαμπρ]οτάτων [Αὐρήλιος] [Ψενπνοῦθι]ς Ὥρου μητρὸς Ταψόιτος ... noun. sg. masc. gen AD04 383 383 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) SB 20 14293, 3 23711
4246944 [Αὐρήλιος] ... [καὶ] πρωτεύοντι τῆς [Ἀρσινοιτῶν] [πόλεως] [Αὐρήλιος] [Ἰωσῆφ] [Καραλᾶ] [εἰρηνάρχης] \ἔτι/ ... noun. sg. masc. gen AD05 487 487 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 18 13951, 3 40998
4404385 Αὐρήλ(ιος) ... Ἀρσινοιτῶν [πόλεως] [ἀπὸ] [ἀμφόδου] Μ̣οήρεως Αὐρήλ(ιος) gap=unknown [Κ]υρικοῦ ἀπὸ τῆς ... noun. sg. masc. gen AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 26 16489, 3 44327
1928353 Α[ὐ]ρή[λ]ις ... [διαλυτικὰ] [ἓξ] [χρύσινα] [ὡς] [πρόκι]τε* Α[ὐ]ρή[λ]ις Φ[οι]β[άμμων] gap=20 [τῆς] [Ἀρ]σινοειτῶν ... noun. pl. masc. acc AD06 500 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lond. 1 p. 199-204 no. 113 (1), 115 41019
3902369 Αὐρή-λιος ... κώμης ὅνπερ ἐνγυᾶται ὁ κώμαρχος Αὐρήλιος Παθατρῆς Σ̣ενπειμαυτος παρόντας καὶ ... noun. sg. masc. gen AD03 286 286 Egypt, U19 - Oxyrynchites PSI 3 162, 21-22 20009
344226 Αὐρήλιος ... Εὐσεβοῦς Εὐτ[υχοῦς] [Σεβαστο]ῦ Μεσορὴ κ Αὐρήλιος Σαο[οῦς] gap=5 gap=10 ἐπιδέδωκα ... noun. sg. masc. gen AD03 229 229 Egypt, U15 - Hermopolites SB 16 12712, 15 16275
416930 Αὐρήλιος ... Ἐπεὶφ δ τέλ(ει) τετάρτη̣ς ἰ̣ν̣δ̣ι̣κ̣(τίωνος) Αὐρήλιος Φοιβάμμω̣ν υἱὸς Ἀμαείου ἀπὸ ... noun. sg. masc. gen AD06 586 586 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 10 128, 4 41082
1807778 Αὐρήλιος ... ὑπὲρ αὐτοῦ γράμματα μὴ εἰδότος Αὐρήλιος Ἑρμοκλῆς ἀξιωθείς. ... noun. sg. masc. gen AD04 304 304 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 49, 26 20310
1421987 Αὐρ(ήλιος) ... gap=26_lines Αὐρ(ήλιος) Μάννος ὁ ἐπὶ τοῦ ... noun. sg. masc. gen AD03 243 243 Turkey, Syria - Edessa (Şanlıurfa) P. Dura 28, 27 17225
4058275 Αὐρήλ(ιος) ... Μεσορὴ ιε ἔγρα(ψα) ὑπ(ὲρ) αὐτ(οῦ) Αὐρήλ(ιος) Μ̣ι̣κ̣κ̣ε̣λ̣ ... noun. sg. masc. gen AD03 228 228 Egypt, U09 - Itos (Edfa) SB 10 10270 (43), 8 16735
1323940 Αὐρήλιος ... (γίνονται) (δραχμαὶ) σιϛ (πεντώβολον) ζ Αὐρήλιος Ἄλκιμ(ος) ὁ καὶ Διονύσιο(ς) ... noun. sg. masc. gen AD02 160 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 b), 5 10470
137381 [Αὐρήλιος] ... (ὀβολὸς) α ? χ(αλκοῖ) β [Αὐρήλιος] gap=unknown [ὁ] [καὶ] [Σ]ερῆνος ... noun. sg. masc. gen AD03 215 216 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 362, 4 9139
3751845 Αὐρ(ήλιος) ... [ἔπαρχος] Αἴλιος Ε̣ la Ποταμῶν* Αὐρ(ήλιος) Ἡρακλείδης gap=unknown Αὐρ(ήλιος) gap=4 ... noun. sg. masc. gen AD03 200 299 Egypt P. Thomas 21, 9 78798
1471653 Αὐ-ρήλιος ... {ὑπάτοις} ἐν Βηφουρεᾳ* κώμῃ κυριακῇ Αὐρήλιος Κορβούλω̣ν στρατιώτης κυβε̣ρνάτωρ λεγ(εῶνος) ... noun. sg. masc. gen AD03 232 232 Syria, Mesopotamia - Beth Phouraia SB 26 16654, 5-6 44669
3020454 Αὐρήλιος ... ἀ̣μ̣[φόδων] gap=unknown gap=20 ὑ̣π̣ο̣γραφό̣ντων καὶ Αὐρήλιος Προβάτιος ϊ gap=20 [τ]ῆ̣ς ... noun. sg. masc. gen AD04 386 386 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 63 4385, 5 22148
2642343 [Αὐρήλ(ιος)] ... gap=unknown vac=unknown gap=unknown gap=unknown_lines gap=unknown_lines [Αὐρήλ(ιος)] [Πε]τσειρᾶς [ὁ] [κα]ὶ Εὐδαί[μων] ... noun. sg. masc. gen AD03 235 235 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 3 111, 297 21547
4502439 Αὐρήλιος ... σοῦ Ἀμαν ἐνοικωλο[γου]* extra, Αὐρήλιος Ὀννῶφρις πλινθευτὴς [υ]ἱὸς Μακαρίου ... noun. sg. masc. gen AD06 590 590 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 6 9561, 14 19101
3525799 Αὐρ(ήλιος) ... [πρόκ(ειται)] Αὐρήλ[ιος] gap=2 Ἀφο̣ῦτ̣[ος] gap=unknown Αὐρ(ήλιος) gap=3 σ̣ὺ̣ν̣ θ(εῷ) gap=2 ... noun. sg. masc. gen AD07 600 650 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 8 753, 20 16472
1840808 Αὐρήλ(ιος) ... [αὐτῷ] πρά(κτορσι) στεφ(ανικῶν) Σιναρ[ὺ] [τόπων] Αὐρήλ(ιος) [Ἀ]χ̣ιλλᾶς̣ ε δραχ(μὰς) τέ[σ]σαρας ... noun. sg. masc. gen AD03 222 222 Egypt, U19 - Sinary (Sinara) P. Köln Gr. 2 91, 6 21198
2632104 [Αὐρήλιος] ... [κυρί]ω̣ν̣ ἡμῶν [Κωνσταντίου] καὶ Μαξιμιανοῦ [Αὐρήλιος] [Ἀμμων](…) [γυ]μ̣να(σιαρχ…) [τῆς] [λαμ(πρᾶς)] ... noun. sg. masc. gen AD03 294 294 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. NYU 2 25, 3 121949
1089704 Αὐρήλ[ιος] ... ς gap=unknown gap=unknown_lines gap=unknown_lines [Μᾶρκο]ς̣ Αὐρήλ[ιος] gap=unknown gap=unknown τοῦ καὶ ... noun. sg. masc. gen AD03 212 221 Egypt, L00 - Alexandria P. Bub. 1 4 + SB 22 15625, 1 23403
3987624 Αὐρήλιο̣[ς] ... Π καὶ Ἁτρῆ̣[ς] [ἐπιδεδώκαμεν] gap=unknown Αὐρήλιο̣[ς] gap=unknown [ἔγραψα] [ὑπὲρ] [αὐτῶν] ... noun. sg. masc. gen AD04 319 319 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) PSI Congr. 17 28, 24 23598
4362153 Αὐρήλιος ... Ζήνονος̣* καὶ Μ̣α̣ρ̣κ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ [τῶν] λαμπρωτ[άτων]* Αὐρήλιος Κουστάντις Ἰω̣ά̣ννου φ̣ι̣λ̣ο̣π̣όνι καλ̣ῶς̣ ... noun. sg. masc. gen AD05 470 470 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) ZPE 208 (2018), p. 207-209, 2 61399
3413418 [Αὐρ(ήλιος)] ... Καρανίδι κ̣ gap=unknown Π̣ολ̣υ̣δ̣εύκου[ς] gap=4 [Αὐρ(ήλιος)] [Πολ]υδ̣εύκη̣ς ἐ̣ν ἁλώνοις [τοῖ]ς ... noun. sg. masc. gen AD03 222 235 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Sijpesteijn 12 f, 6 110146
4158378 [Αὐρή]λιος ... ἣν κἀγὼ* extra ἐξωδία[σα] gap=unknown [Αὐρή]λιος Διονυσάμμων̣ ἄρξ[ας] ... noun. sg. masc. gen AD04 309 309 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 16 12289, 22 14568
4618154 Αὐρή[λιος] ... gap=unknown μ(…) ἐννάτης ἰνδ(ικτίωνος) stauros Αὐρή[λιος] gap=unknown gap=unknown Πτολεμαίου ἀπὸ ... noun. sg. masc. gen AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Hermopolites Stud. Pal. 3 388, 8 37696
3511210 Αὐρ(ήλιος) ... μισθ[ω]σ̣ι[ν]* ἀκουσας* πα[ρ]ὰ τοῦ θεμ[έ]ν̣ου Αὐρ(ήλιος) Ἰσακος Ἀ[β]ρααμίου ἀπὸ Φομώσεως ... noun. sg. masc. gen AD06 541 541 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 6 597, 19 16809
1366698 Αὐρήλ[ιος] ... [γῆς] [σπορίμης] [ἄρ(ουραι)] gap=3 [ξδ´ Αὐρήλ[ιος] Ἐκῦσις Φ [ἀπεγραψάμην] [τὰς] ... noun. sg. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 121 10598
2982315 Αὐρήλιος ... [Εὐ]τυχοῦς Σεβαστοῦ, Ἐπεὶφ gap=1 Αὐρήλιος Ἀμόϊς ἐπιδέδωκα. Αυρήλιος ... noun. sg. masc. gen AD03 250 250 Egypt, U19 - Thosbis P. Oxy. 58 3929, 19 17912
1090219 Αὐρ[ήλιο]ς ... ἐ̣πι̣δ̣(έδωκα?) gap=unknown vac=unknown gap=unknown vac=unknown Αὐρ[ήλιο]ς Δι κα̣ὶ̣ δ̣[ιʼ] [ἄλλ]η̣ς ... noun. sg. masc. gen AD03 212 221 Egypt, L00 - Alexandria P. Bub. 1 4 + SB 22 15625, 6 23403
4121259 Αὐρήλιος ... (γίνονται) (τάλαντα) υϙε (δραχμαὶ) Βω Αὐρήλιος Ἁτρῆς̣ ἐξέδωκα filler ... noun. sg. masc. gen AD04 340 341 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 14 11702, 8 18174
1115564 Αὐρῆλις ... , (γίνονται) (δραχμαὶ) Ετ. Αὐρῆλις [Π]ελῆνις Κάστορος ἔγραψα ὑπὲρ ... noun. sg. masc. nom AD04 318 318 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 59, 39 10388
3275436 Αὐρήλιο(ς) ... τῶν (αὐτῶν) (πυροῦ) (ἀρτάβης) ἕκτον Αὐρήλιο(ς) σ(εσημείωμαι) ... noun. sg. masc. gen AD03 228 229 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Reinach Gr. 2 143, 6 23042
3271598 Αὐρήλιος ... Ἐπεὶφ ιβ ἐν Ἡρακλέους πόλει Αὐρήλιος Νεμεσίων Πλουτίωνος μη(τρὸς) Θ ... noun. sg. masc. gen AD05 400 499 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Rainer Unterricht (MPER N.S. 15) 95, 22 64805
3040688 [Α]ὐ̣ρήλιος ... λ̣α̣μ̣π̣ρ̣[ᾷ̣?] καὶ λαμπροτάτῃ Ὀξυρυγχιτῶν [πό]λ̣ε̣[ι] [Α]ὐ̣ρήλιος Ἄνινος [υἱὸ]ς̣ Ἀπ[ακύ]ρου μητρ[ὸ]ς ... noun. sg. masc. gen AD05 484 484 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 68 4696, 7 78690
1808304 [Αὐρήλιος] ... [ὡμολόγησα] [.] ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ [Αὐρήλιος] gap=unknown Ἀπολλωνίου gap=unknown [Κέλλε]ως ... noun. sg. masc. gen AD04 324 324 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 56, 8 20314
1088432 [Αὐρή(λιος)] ... [Ε]ὐ̣τυχοῦς [Εὐσεβοῦς] [Σεβασ]τοῦ Παῦνι δ̣ [Αὐρή(λιος)] gap=unknown gap=1 ἐπιδ(έδωκα) [Αὐρή(λιος)] ... noun. sg. masc. gen AD03 212 221 Egypt, L00 - Alexandria P. Bub. 1 4 + SB 22 15625, 4 23403
1602225 [Αὐρήλιο]ς ... ὑπὲρ αὐτοῦ γράμματα μὴ εἰδό[τος] [Αὐρήλιο]ς Ψάις ἀδ̣[ε]λφός. ... noun. sg. masc. gen AD04 319 319 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Oasis he Esotero (El-Dakhla) P. Gascou 18, 27 16261
139698 Αὐρήλιος ... κυρίαν οὖσαν καὶ ἐπερ(ωτηθεὶς) ὡμ(ολόγησα) Αὐρήλιος Λούτζων υἱὸς ἄπα Ὂλ ... noun. sg. masc. gen AD07 615 615 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 368, 29 41040
416178 [Αὐρήλιο?]ς ... ἰνδ̣(ικτίωνος) gap=unknown vac=unknown ἐν Ἀρσι(νόῃ) [Αὐρήλιο?]ς gap=1 Παμοῦν ἀπ[ὸ] ἐ[ποικίου] ... noun. sg. masc. gen AD05 491 491 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 10 119, 4 41077
1089970 [Αὐρήλιος] ... vac=unknown gap=unknown gap=unknown_lines gap=unknown_lines gap=unknown [Αὐρήλιος] [?] Ἀμμωνίου gap=2 [ ... noun. sg. masc. gen AD03 212 221 Egypt, L00 - Alexandria P. Bub. 1 4 + SB 22 15625, 2 23403
1164466 Αὐρήλιος ... , ἐκ δὲ θατέρου μέρους Αὐρήλιος Βίκτωρ υἱὸς Φιλήμμωνος, ... noun. sg. masc. gen AD06 568 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67159, 9 18915
1903539 Αὐρή[λιο]ς ... Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Χοίακ ζ Αὐρή[λιο]ς gap=1 Σαρ[ᾶ]το̣[ς] ἔσ̣χ̣ο̣ν καὶ ... noun. sg. masc. gen AD03 247 247 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Lips. 1 11, 11 22331
3504819 Αὐρήλιος ... αὐ[τοῦ] [γράμματα] [μὴ] [εἰ]δότος chirho Αὐρήλιος gap=unknown μ̣αρ[τυρῶ] τῇ μ̣ισθ̣[ώσ]ει ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt P. Strasb. Gr. 6 540, 11 36060
1807539 [Αὐρ(ήλιος)] ... [ὑπὲρ] [αὐτοῦ] μὴ εἰδότος [γράμματα] [Αὐρ(ήλιος)] gap=unknown [ἀπὸ] gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD04 350 399 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 47, 20 33311
1049524 [Αὐρήλιος] ... [πρό]κειται. ἔγραψα ὑπὲρ αὐ̣[τῶν] [Αὐρήλιος] gap=6 Νάχ̣[τιος] [τοῦ] [Ἀμμ]ωνί̣[ου] ... noun. sg. masc. gen AD03 240 241 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Hibis (El-Hiba) (?) P. Nekr. 8, 4 22588
4526772 Αὐρήλιος ... ἐπιδέδω̣κα κ̣αὶ ὤμοσα τὸν ὅρ(κον) Αὐρήλιος Μηνόδωρο̣ς̣ ὁ κ̣αὶ Χαιρήμων ... noun. sg. masc. gen AD03 235 235 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 8 9901, 33 22925
1088436 [Αὐρή(λιος)] ... δ̣ [Αὐρή(λιος)] gap=unknown gap=1 ἐπιδ(έδωκα) [Αὐρή(λιος)] gap=unknown gap=1 ἐ̣[πιδ(έδωκα)] [ ... noun. sg. masc. gen AD03 212 221 Egypt, L00 - Alexandria P. Bub. 1 4 + SB 22 15625, 5 23403
3986100 Αὐρήλιος ... Γορδιανοῦ Ε̣ὐ̣σ̣ε̣β̣ο̣ῦ̣ς̣ Ε̣ὐ̣[τυχοῦς] [Σεβαστοῦ] gap=unknown Αὐρήλιος Ἡρακλᾶς νεώτερος ἐπιδέδωκα. ... noun. sg. masc. gen AD03 239 239 Egypt, U19 - Oxyrynchites Comunicazioni dell' Istituto Papirologico G. Vitelli 6 (2005), p. 117-123 no. 16, 17 78847
2876852 Αὐρήλιος ... αὐτοκράτορος στρατηγοῦ Ῥωμαίω(ν) Τῦβι vac=unknown Αὐρήλιος Ἀπίων Πλουτίωνος ἐπιδέδωκα. ... noun. sg. masc. gen AD03 270 271 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 40 2908 col. 2, 27 16621
2877620 Αὐρήλιος̣ ... Εὐτυχ[οῦς] Σεβαστοῦ, Μεχ[εὶ]ρ̣ gap=unknown Αὐρήλιος̣ Παυς [ἐπιδέδω]κα. Αὐρήλι[ος] ... noun. sg. masc. gen AD03 269 269 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 40 2913 col. 3, 19 16629
3509 Αὐρῆλις ... Αὐρῆλις παρὰ Αὐρηλίου Ἁτρῆτος Πετεκάτος ... noun. sg. masc. nom AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 1 146, 1 28224
71093 [Αὐρ]ήλ(ιός) ... [ἄλλων] εἰδῶν τοῦ αὐτοῦ [ἔτους] [Αὐρ]ήλ(ιός) τίς τινος δραχ(μὰς) [τέσσαρας] ... noun. sg. masc. gen AD03 212 212 Egypt BGU 13 2286, 4 22662
1090229 Αὐρή̣λ̣(ιος) ... ἀ gap=unknown_lines gap=unknown_lines Αὐρή̣λ̣(ιος) gap=1 Αὐρή̣λ̣(ιος) [Ἁ]ρ̣υ̣ώ̣της̣ gap=unknown καὶ ἄλ̣λ̣[ου] ... noun. sg. masc. gen AD03 212 221 Egypt, L00 - Alexandria P. Bub. 1 4 + SB 22 15625, 2 23403
4454325 Αὐρήλιος ... κζ, ϛ ἰνδικ(τίωνος), Αὐρήλιος Θέων Πινο[υ]τί[ον]ος, μητρ[ὸ]ς ... noun. sg. masc. gen AD05 497 497 Egypt, U15 - Magdola Boukolon SB 5 7758, 5 18002
63158 Αὐρή̣[λιος] ... [μνήμης] [Ἰω]άννο[υ] ἀπὸ [τῆς] [Ἑρμουπο][λι]τῶν̣ Αὐρή̣[λιος] Φοιβάμμω[ν] gap=unknown gap=unknown μητρὸς ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2199, 2 35965
4394167 Αὐρ̣[ήλ]ιος ... τοῦ αὐτοῦ θειοτάτου οἴκου, Αὐρ̣[ήλ]ιος Ὧρος υἱὸς Ἀπολλῶτος μ̣η̣τρ[ὸς] ... noun. sg. masc. gen AD06 549 549 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 24 16312, 13 79430
3084215 Αὐρήλιος ... la la la la gap=unknown_lines Αὐρήλιος Εὐδαίμων Κατιλλίου ἐπιδέδωκα αἰτούμενος ... noun. sg. masc. gen AD03 258 258 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 9 1201, 5 21587
2641591 Α̣ὐ̣ρ̣ή̣λ̣(ιος) ... ἐχό(μεναι) (πρότερον) gap=7 ο̣ἰ̣κ̣ί̣[α]ι̣ β̣ Α̣ὐ̣ρ̣ή̣λ̣(ιος) gap=unknown gap=unknown_lines gap=unknown_lines [] ... noun. sg. masc. gen AD03 235 235 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 3 111, 199 21547
3771319 Αὐρήλιος ... [γρά]μ̣μα μὴ εἰδότο̣ς stauros chirho Αὐρήλιος Φο̣ι̣β̣ά̣μ̣μ̣ω̣ν̣ Ἰο[άννου] [μαρ]τ̣υ̣ρ̣ῶ̣ ταύτῃ ... noun. sg. masc. gen AD06 598 598 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Vat. Aphrod. 1, 44 15683
3831224 Αὐρήλιος ... Τῦβι ιγ τῆς ζ ἰνδι(κτίονος) Αὐρήλιος Ἰσὰκ υἱὸς Σαμβᾶ ἀπὸ ... noun. sg. masc. gen AD05 454 454 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Würzb. 17, 3 40974
3975096 Αὐρήλιος ... ἐνταῦθα τῇ λαμπρᾷ Ὀξυρυγχ(ιτῶν) πόλ̣(ει) Αὐρήλιος Ἀπολλὼς [ὀρ?]β̣[ιοπώλης?] [υἱὸς] [Φοι]β̣άμμωνος ... noun. sg. masc. gen AD06 579 579 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 8 963, 14 17610
62392 Α̣ὐ̣ρ(ήλιος) ... πρόκ(ειται). ἐγρά̣φ(η) Μεσ̣ο̣ρ̣ὴ̣ gap=4 Α̣ὐ̣ρ(ήλιος) Φοιβάμμων Βίκτορος ὁ προκ(είμενος) ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2189, 6 35956
4161209 Αὐρήλιος ... αἰων(ίου) Αὐγο[ύστου] [Αὐτοκράτορος] [ἔτους] gap=2 Αὐρήλιος Ἀνου ... noun. sg. masc. gen AD06 - AD07 591 602 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 16 12328, 4 14586
192953 Αὐρή(λιος) ... τοῦ κ̣α̣ὶ̣ ἐπι̣κ θει filler Αὐρή(λιος) Πάτρων ἀπέσχον πᾶν τὸ ... noun. sg. masc. gen AD03 295 295 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 858, 14 9385
201658 Αὐρ[(ήλιος)] ... α setous Μεσορὴ λ filler Αὐρ[(ήλιος)] [Εὐδαίμων] ὁ καὶ Ἑρμῖνος ... noun. sg. masc. gen AD03 286 286 Egypt BGU 3 922, 12 20078
3774650 Αὐρήλιος̣ ... gap=unknown συμβίῳ gap=unknown Βίκτορος gap=unknown Αὐρήλιος̣ gap=unknown gap=unknown διʼ Ἀπολλ ... noun. sg. masc. gen AD06 546 547 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Vat. Aphrod. 7, 47 15684
4049850 Αὐρήλ̣ιος ... ὑπὲρ αὐτο̣ῦ̣ γ̣ρ̣ά̣μ̣[μα]τα μ[ὴ] [εἰδότος] Αὐρήλ̣ιος Ἀ̣μμώ̣νι̣ο̣ς Ἀμ[μ]ων[ίου] gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD04 307 307 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Hibis (El-Hiba) (?) P. Nekr. 37, 31 23259
4182202 Α̣[ὐ]ρ̣ήλιος ... λαμπρᾷ καὶ λαμπροτάτῃ Ὀξυρυ̣γχ̣ιτῶν̣ [πόλ]ει Α̣[ὐ]ρ̣ήλιος Ἄπα Νάκιος υἱὸς Φιλοξένο̣υ̣ ... noun. sg. masc. gen AD06 500 500 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 16 12583, 7 16267
2705851 Αὐρή(λιος) ... Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστ[ο]ῦ Μεσο[ρὴ] gap=2 Αὐρή(λιος) Σ[ε]ρῆν[ος] ὁ κ[αὶ] Σαραπ[ίων] ... noun. sg. masc. gen AD03 275 275 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1633, 35 21945
4552635 Αὐρήλιος ... μανθ(άνων) ὢν [δι]ὰ γραφῆς ἀφηλίκ(ων) Αὐρήλιος Θεόδωρος ὁ καὶ Ἡράκλειος ... noun. sg. masc. gen AD03 216 216 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) Stud. Pal. 2 p. 26-27 [V.N. 1473], 6 20810
3515067 [Αὐρήλιος] ... [Καίσαρος] [τὸ] [α Χοιὰκ κη [Αὐρήλιος] gap=9 Παύλου ἀπὸ κώμης ... noun. sg. masc. gen AD05 425 425 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 7 639, 4 16494
766907 Αὐ(ρήλιος) ... δραχ(μὰς) τέσσαρας (γίνονται) (δραχμαὶ) δ Αὐ(ρήλιος) Δωρί(ων) σε(σημείωμαι). ... noun. sg. masc. gen AD03 247 247 Egypt, U04b - Thebes O. Petrie Mus. 293, 4 75397
3062459 [Αὐρήλιος] ... λαμ(πρᾷ) καὶ λαμ(προτάτῃ) Ὀξυρυγχιτῶν πό(λει) [Αὐρήλιος] gap=1 υἱὸς Ἰουλιανοῦ ἀπὸ ... noun. sg. masc. gen AD04 371 371 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 73 4966, 5 118656
3766716 [Αὐ]ρή̣λιος ... Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Τῦβι κϛ̣ [Αὐ]ρή̣λιος Ἀπίων̣ [ὁ] [κ]α̣ὶ̣ [Πτολ]λ̣ί̣[ω]ν̣ ... noun. sg. masc. gen AD03 261 261 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Ups. Frid 5, 35 15680
4170172 Αὐρήλιος ... Πεττηρίου τοῦ λαμπροτάτου ὑμετέρου νοταρίου Αὐρήλιος Ἀβραάμιος πωμαρίτης υἱὸς Κοσμᾶ ... noun. sg. masc. gen AD07 668 668 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 16 12481, 7 40966
3300285 Αὐρήλιος ... [ἀ]κούσας παρὰ τοῦ θεμ̣έν̣ο̣υ̣ stauros Αὐρήλιος Ἰωάννης Κορν̣η̣λ̣ί̣ου μαρτυρῶ τῇ ... noun. sg. masc. gen AD06 545 545 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Ross. Georg. 3 37, 22 17963
3038397 [Αὐρήλιο]ς̣ ... ἀνδρὶ τὴν ἀγωγὴν [καὶ] [ἐνοχὴν] [Αὐρήλιο]ς̣ Βίκτωρ υἱὸς Ἰσὰκ μητρὸς ... noun. sg. masc. gen AD06 525 525 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 67 4616, 6 48932
4555709 [Αὐρήλιος] ... Κόβα ιβ [πά]γοῦ νομοῦ Ἡρ̣α̣κ̣λ̣[εοπολ]ί̣τ̣ο̣υ [Αὐρήλιος] [Ἀνούτιος] [υἱὸς] [Παύλου] [ἀπὸ] ... noun. sg. masc. gen AD05 411 411 Egypt, U20 - Koba Stud. Pal. 20 117, 2 18740
1087677 Α[ὐρήλιος] ... gap=unknown vac=unknown gap=unknown gap=unknown_lines gap=unknown_lines Α[ὐρήλιος] gap=unknown gap=unknown [ἀπὸ] gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD03 212 221 Egypt, L00 - Alexandria P. Bub. 1 4 + SB 22 15625, 1 23403
177853 Αὐρήλιος ... κριθῆς (ἀρτάβας) χε[ιλί]ας* δώδεκα ἕκτ[ον] Αὐρήλιος Ἰσί[δω]ρος δεκάπρωτος [σεσημείωμαι] κριθῆς ... noun. sg. masc. gen AD03 262 263 Egypt, U15 - Hermopolites BGU 3 744, 10 20059
2877629 Αὐρ̣(ήλιος) ... Αὐρήλι[ος] gap=unknown ἔγραψα ὑ[πὲρ] gap=unknown Αὐρ̣(ήλιος) Θ̣ε̣ ο ο gap=2 ... noun. sg. masc. gen AD03 269 269 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 40 2913 col. 3, 22 16629
2642878 Α̣ὐ̣ρ̣ή̣λ̣ι̣ο̣[ς] ... gap=unknown νότ(ου) ἐχ[ο(μένη)] [οἰκία] gap=unknown Α̣ὐ̣ρ̣ή̣λ̣ι̣ο̣[ς] gap=unknown ἀ̣ν̣α̣[γραφομεν] [ἐπʼ] [ἀμφόδου] ... noun. sg. masc. gen AD03 235 235 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 3 111, 83 21547
3040958 Αὐρή-λιος ... ἀπὸ τῆς λαμπρᾶς Ὀξυρυγχιτῶν πόλεως Αὐρήλιος Φιλέας υἱὸς Γερμανοῦ μητρὸς ... noun. sg. masc. gen AD06 504 504 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 68 4700, 6-7 78693
4478911 Αὐρή[λιος] ... la la la la Λούκιος Αὐρή[λιος] Θεόδωρος ἀπογράφ[ομαι] [υἱόν] [μοι] ... noun. sg. masc. gen AD03 242 242 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 6 9200, 7 17869
883391 Α̣ὐ̣ρ̣ή[λ]ι̣ς ... Ἀούστου*, Μεσορὴ κη. Α̣ὐ̣ρ̣ή[λ]ι̣ς Ἰούλις ἐνγυοῦμε* Ἀμμώνιν Σωούκ ... noun. pl. masc. acc AD04 346 346 Egypt, 00b - Dionysias (Qasr Qarun) P. Abinn. 61, 15 10053
3769791 Α[ὐρ]ήλιος ... διαφο[ρὰν] καὶ ἀποδότω gap=unknown gap=unknown Α[ὐρ]ήλιος Παῦλος gap=unknown gap=unknown μετὰ ... noun. sg. masc. gen AD03 200 299 Egypt P. Vars. 37 descr., 4 30936
61375 Αὐρ(ήλιος) ... αὐτοῦ γρ(άμματα) μ̣ὴ̣ εἰδ̣ότος chirho Αὐρ(ήλιος) Ἰω̣άννης Ἀνδρονίκου ἀπ<ὸ> Ἑρ(μουπόλεως) ... noun. sg. masc. gen AD06 509 509 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2181, 21 16128
3007680 Αὐρήλιος ... καὶ Οὐεττίο̣υ̣ Ἰούστου τῶν @^inline^λαμπροτάτων@⟦λαμ(προτατων)⟧ Αὐρήλιος Ἄμμων ἐπιδέδωκα. ... noun. sg. masc. gen AD04 328 328 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 60 4080, 22 22562
4337857 Αὐρήλιος ... παρὰ τοῦ θεμένου stauros stauros Αὐρήλιος Πέτρος Θεοδώρου ἀπὸ Ἑρ(μοῦ) ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 22 15488, 18 38238
4419777 Αὐρήλιος ... τῇ λαμπρᾷ [Ὀ]ξυ[ρυ]γ̣χ̣ι̣[τῶ]ν πόλει, Αὐρήλιος Ἰωάννης υἱὸς Διοσκόρου μητ̣ρ̣ὸ̣[ς] ... noun. sg. masc. gen AD06 518 518 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 26 16796, 4 22063
884673 [Αὐρήλιος] ... Ζήνων καὶ ὁ βεβαιωτὴς [Μᾶρκος] [Αὐρήλιος] [Πτολεμ]α̣ῖος. Μ[ᾶ]ρ̣κοι Αὐρήλιοι ... noun. sg. masc. gen AD04 337 350 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Abinn. 64, 11 10055
1500097 Αὐρ(ήλιος) ... , (γίνονται) (δραχμαὶ) π. Αὐρ(ήλιος) Σώτας σεση(μείωμαι) ... noun. sg. masc. gen AD03 251 252 Egypt P. Flor. 1 105, 7 23595
3771331 Αὐρήλιος ... ἀκούσας παρὰ τ̣ο̣ῦ̣ θεμένου chirho Αὐρήλιος Μακάριος Χρισ̣τωφόρ̣ο̣υ̣ μαρτυρῶ ταύτῃ ... noun. sg. masc. gen AD06 598 598 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Vat. Aphrod. 1, 45 15683
3267267 Αὐ̣ρ̣ήλιο̣ς ... Χ[ο]ιὰκ ϛ τῆς α ἰνδικ(τίωνος) Αὐ̣ρ̣ήλιο̣ς gap=1 υἱὸ̣ς̣ Αἰῶτ[(ος)] ἀπὸ̣ ... noun. sg. masc. gen AD05 447 447 Egypt, U15 - Theodosioupolites (?) P. Rainer Cent. 97 Ro, 3 15430
1970628 Αὐρήλιος ... ὑποθηκῶν καὶ ἐνεχύρων gap=unknown stauros Αὐρήλιος Ἰωσήφις Ἀφοῦτος ὁ προγεγραμμ[ένος] ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 256-257 no. 1015, 19 38237
1802180 [Αὐρή]λιος ... [ὑπὲρ] [αὐτοῦ] γράμματα μὴ ἐιδότ[ος] [Αὐρή]λιος Σαράπαμμ[ων] gap=unknown ἀπὸ [τῆς] ... noun. sg. masc. gen AD04 335 335 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 13, 16 20278
703428 Αὐλήρις* ... vac=unknown β Λόνγος vac=unknown γ Αὐλήρις* vac=unknown δ ιζ Ῥωμαν[ὸς] ... noun. sg. masc. gen AD02 109 109 Egypt, Eastern desert - Krokodilo (El-Muwayh) O. Krok. 1 117, 20 88714
2938308 Αὐρήλιος ... Μαρτυ̣ρίο(υ) γεουχ[ο]ῦ̣ντι ἐν̣ταῦθα τῇ Ὀξυρυγχιτῶν Αὐρήλιος Πανεχώτης υἱὸς Μουσῆτος μητρὸς ... noun. sg. masc. gen AD05 492 492 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3512, 5 15659
4587973 Αὐρ(ήλιος) ... ιβ´ μ̣ό̣να. Παχὼν θ Αὐρ(ήλιος) Σαραπάμμων σεση̣με̣ί̣ω̣μαι. ὑποδέκτης ... noun. sg. masc. gen AD04 347 349 Egypt, U15 - Hermopolites Stud. Pal. 20 92, 4 18732
137925 Αὐ[ρήλιος] ... [ἑξῆς] [μῆνα] [Μεχεὶρ] [(δραχμαὶ)] gap=2 Αὐ[ρήλιος] [Μ] gap=5 [ὁ] [καὶ] ... noun. sg. masc. gen AD03 215 216 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 362, 17 9139
3886533 [Αὐ]ρήλιος ... gap=unknown_lines gap=unknown ὑπ̣ʼ gap=2 gap=unknown [Αὐ]ρήλιος Κλα[υδ] gap=unknown gap=unknown καὶ ... noun. sg. masc. gen AD03 250 260 Egypt PSI 13 1337, 2 17253
2641605 [Α]ὐ̣ρήλιος ... gap=1 [Μελ] [Σατορνείλου] [οἰκίαι] [β? [Α]ὐ̣ρήλιος Μελ Σ̣ατ̣ο̣ρ̣[νείλου?] [δηλ]ῶ [τὰ]ς ... noun. sg. masc. gen AD03 235 235 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 3 111, 201 21547
1807301 [Α]ὐ̣ρήλιος ... [ὑπ]ὲρ αὐτ̣(οῦ) γρά̣μ̣μ̣α̣[τα] [μὴ] [εἰδότος] [Α]ὐ̣ρήλιος Ἀνδρέας̣ [κωμογραμματεὺς?] [τ]ῆς Κέλλε̣ω̣[ς] ... noun. sg. masc. gen AD04 386 386 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 45, 34 20308
4460486 Αὐρήλιος ... τῆς αὐτῆς κώμης κ gap=69 Αὐρήλιος Ἡράκλιος gap=3 [μαρτ]υρῶ τῇ ... noun. sg. masc. gen AD04 335 335 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) (?) P. NYU 2 39, 20 14054
3413958 [Αὐρήλιος] ... [Μ]αξιμιανοῦ τῶν̣ [κυρίων] [ἡμῶν] [Σεβαστῶν] [Αὐρήλιος] [Ῥοῦφος] [ὁ] [καὶ] [Μενέλαος] ... noun. sg. masc. gen AD03 287 287 Egypt, U13 - Lykopolites P. Sijpesteijn 17, 6 110151
179398 Αὐρήλιος ... δι(ὰ) πύλ(ης) Φιλαδελ(φίας) λιμένος Μέμφεως Αὐρήλιος Ἀϊὼν̣ ἐξάγων ἐπὶ ὄνῳ ... noun. sg. masc. gen AD03 200 299 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 3 763, 2 31233
1365446 Αὐρ(ήλιος) ... προδηλουμένας ἀρούρας. (μ) (4) Αὐρ(ήλιος) Ἄναιος γεωμ(έτρης) συνεμέτρησα. ... noun. sg. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 25 10598
4361159 [Αὐρ(ήλιος)] ... [τοῦ] [κυρίου] [ἡμῶν] Γ̣αλλιηνοῦ gap=unknown [Αὐρ(ήλιος)] [Ἥρων] [γυμνασια]ρχ(…) βου(λευτὴς) δεκ(άπρωτος) ... noun. sg. masc. gen AD03 265 266 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 24 15889, 2 41761
1347783 [Α]ὐρήλιο̣ς̣ ... [Ὀ]λ̣υπρίου τοῦ λαμπροτάτου Παῦνι θ [Α]ὐρήλιο̣ς̣ Ἡρώδης Ἀντωνίνου ἀπὸ κώμη̣ς̣ ... noun. sg. masc. gen AD04 381 382 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 8 237, 3 10553
1179335 Αὐρήλιος ... μακαρίας μνήμης Διοσκόρο(υ), chirho Αὐρήλιος Ἀπολλὼς υἱὸς Ἀβρααμίου, ... noun. sg. masc. gen AD06 530 530 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67301, 7 18428
4485320 Αὐρήλιος ... τῇ προθεσ[μίᾳ] [ὡς] [πρό](κειται). Αὐρήλιος Ἀφροδείσιος Ἀλε[ξάνδρου] [γραμματ]εὺς ἔγραψα ... noun. sg. masc. gen AD04 337 337 Egypt SB 6 9270, 22 17883
437960 [Αὐρ]ήλιος ... ⟦Μ̣[ακρίν]ο̣υ̣⟧ Εὐσεβοῦς Εὐτυχ̣[οῦς] [Σεβαστοῦ] gap=unknown [Αὐρ]ήλιος Παμβῆκις Γορσῆτ[ος] gap=unknown gap=3 ... noun. sg. masc. gen AD03 217 218 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) CPR 17.2 11, 36 17772
2642633 [Αὐρήλιος] ... [ᾗ] [ἐνοικεῖ] gap=unknown [σὺν] [?] [Αὐρήλιος] gap=unknown μετ̣ὰ̣ Αὐρη[λίου] gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD03 235 235 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 3 111, 36 21547
168905 Αὐρήλιος ... Σεουήρου Ἀλεξάνδρου Εὐσεβοῦς Εὐτυχο[ῦς] [Σεβαστοῦ] Αὐρήλιος Μέλας ἐπιδέδωκα διὰ Ἥρων[ος] ... noun. sg. masc. gen AD03 229 229 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 2 659, 26 9294
2874569 Αὐρήλ(ιος) ... [Εὐτυχοῦς] Σεβαστοῦ, Θὼθ gap=1 Αὐρήλ(ιος) Κοπρεὺς Θ [ἐπιδέδωκα] [.] ... noun. sg. masc. gen AD03 269 269 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 40 2892, 19 2895
3476682 Αὐρ(ήλιος) ... αὐτοῦ γρά[μ]μ[ατα] [μ]ὴ εἰδότος stauros Αὐρ(ήλιος) Μαριανὸς Ωρ σὺν \θ(έῳ)/ ... noun. sg. masc. gen AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 4 194, 15 36067
4318410 Αὐρήλιος ... Ἐπεὶφ κδ ἰνδ(ικτίωνος) ιδ gap=unknown Αὐρήλιος Δανιὴλ υἱὸς Β[ίκτωρος] [?] ... noun. sg. masc. gen AD06 581 581 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 20 15138, 6 23891
4590283 Αὐρήλιος ... gap=unknown_lines Αὐρήλιος Ἀπῦγχις μητρὸς Ταφιῶμις* ὁμολογῶ ... noun. sg. masc. gen AD03 200 299 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 154, 1 30971
3479243 Αὐρή̣[λιος] ... ἀπὸ τῆσδε τῆ[ς] [μ]ισθώσεως ἀγωγὰς Αὐρή̣[λιος] gap=unknown gap=unknown Οὐαιανινίου [μ]ητρ(ὸς) ... noun. sg. masc. gen AD06 502 502 Egypt, U09 - Panopolites P. Strasb. Gr. 4 229, 6 16972
419275 Αὐρήλιος ... κθ δ ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἀρ(σινόῃ) Αὐρήλιος Ἰωάνν̣η[ς] Κ gap=2 [ἐκ] ... noun. sg. masc. gen AD07 650 699 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 10 40, 8 41074
500172 [Αὐρήλιος] ... [αὐτοῦ] γρ̣άμματα μὴ εἰδότος stauros [Αὐρήλιος] gap=unknown [ἀπὸ] [Ἑρ(μοῦ)] [(πόλεως)] ... noun. sg. masc. gen AD06 545 546 Egypt, U15 - Hermopolites CPR 9 26, 30 20825
2638542 [Αὐρ(ήλιος)] ... ὡς̣ πρόκι[τ]αι [καὶ] [ἐπερω]τ̣ητὶς̣* ὁμολόγησα* [Αὐρ(ήλιος)] gap=unknown β̣ σεση(μείωμαι). ... noun. sg. masc. gen AD04 331 331 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 2 41, 30 21519
1869262 [Αὐρήλιος] ... ὑπὲρ αὐτοῦ γράμμ[α]τ̣[α] [μὴ] [εἰδότος] [Αὐρήλιος] gap=3 [υἱὸς] [Ἰ]ωάννου̣ ἀπὸ ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Laur. 2 29, 12 37294
805583 Α(ὐρήλιος) ... (γίνεται) κρ(ιθῆς) (ἀρτάβης) ? gap=2 Α(ὐρήλιος) Δι(…) σ(εσ)η(μείωμαι). ... noun. sg. masc. gen AD03 233 233 Egypt, U04b - Thebes O. Theb. Gr. 124, 5 76494
2641871 Α̣ὐρήλ̣ι̣ο̣ς ... Σακένου καψά(ντων) [ἐπὶ] gap=3 ὀ̣ικ(ία) Α̣ὐρήλ̣ι̣ο̣ς Ἰσίδωρος Π̣τ̣ο̣λεμαίου τ̣ο̣ῦ Πτολεμα̣[ίου] ... noun. sg. masc. gen AD03 235 235 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 3 111, 234 21547
4478927 [Αὐρή]-λιος ... γυναικός μ[ο]υ Οὐαλερίας Ἰουλίας gap=unknown [Αὐρή]λιος Σώπατρος ὁ καὶ Ἀμμω ... noun. sg. masc. gen AD03 242 242 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 6 9200, 9-10 17869
2754000 Α̣ὐ[ρ]ή̣λ̣ιο̣ς̣ ... λα[μ]πρᾷ καὶ λαμπροτάτῃ Ὀξυρυγχιτῶν π[όλ]ει Α̣ὐ[ρ]ή̣λ̣ιο̣ς̣ gap=13 [υἱὸς] [Δημ]η̣τ̣ρίου gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD06 511 511 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1960, 5 22061
4360912 Αὐρήλιος ... Εὐ[σεβοῦς] [Εὐτυχοῦς] [Σεβαστοῦ] [,] gap=unknown Αὐρήλιος gap=1 (ἔτους) ιδ Παῦ̣[νι] ... noun. sg. masc. gen AD03 235 235 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 24 15882, 3 79222
4363216 Αὐ-ρήλιος ... ρξη. ἔγραψα τὴν ἀποχὴν Αὐρήλιος Ἀπόλλων, ὃς σεσημίωμαι* ... noun. sg. masc. gen AD03 269 273 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) SB 24 15919, 7-8 79242
4057808 Αὐρήλι(ος) ... Αὐρήλι(ος) Ὀσ̣ῆτος ὀρνθοτροποῦ* μητροπόλ(εως) ἔσχον ... noun. sg. masc. gen AD03 223 223 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) SB 10 10270 (23), 1 16715
4000977 Αὐρῆλις ... Μᾶρκ(ος) Αὐρῆλις Ἰοῦλις Ἡρακλειανὸς στρα(τιώτης) (ἑκατονταρχίας) ... noun. sg. masc. nom AD02 - AD03 179 211 Egypt, Aethiopia - Pselkis (El-Dakka) O. Wilcken 2 1130, 1 45120
930513 [Αὐρ(ήλιος)] ... [Κα]ισάρων gap=unknown vac=unknown Θὼθ gap=unknown [Αὐρ(ήλιος)] [Πε]τεαρβεσχίνις [Ὥρων]ο̣ς ὁ π[ρ]ο̣κ(είμενος) ... noun. sg. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Ammon 2 52 col. 3, 32 100082
4480466 [Αὐρήλιος] ... [Νικόδημος] [ὁ] [κ]αὶ Κύριλλος gap=unknown [Αὐρήλιος] gap=unknown [ὁ] [καὶ] gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD03 285 285 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 6 9216, 22 17872
1598930 Αὐρήλιο̣[ς] ... Κ̣[αί]σαρ[ος] τὸ α̣ Μεσορὴ α Αὐρήλιο̣[ς] [Τ]ιμόθεος Ὥ̣ρου ὁ προκ̣[είμε]ν̣[ος] ... noun. sg. masc. gen AD04 320 320 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Oasis he Esotero (El-Dakhla) P. Gascou 19, 28 15728
4553938 Αὐρ(ήλιος) ... Ῥωμύλου τῶν λαμπροτάτω(ν) Ἐπεὶφ ιγ Αὐρ(ήλιος) Πλῆνις ὁ πρ[οκείμ]ενος πεπλήρωμα[ι] ... noun. sg. masc. gen AD04 343 343 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) Stud. Pal. 2 p. 34 [N.N. 42], 26 20814
1090002 Αὐ̣ρή̣[λιος] ... gap=unknown [ἐ]πιδ(έδωκα) gap=unknown gap=unknown_lines gap=unknown_lines Αὐ̣ρή̣[λιος] gap=unknown ἐπιστολ̣η̣ στρ[α]τηγ̣οῖ[ς] [?] ... noun. sg. masc. gen AD03 212 221 Egypt, L00 - Alexandria P. Bub. 1 4 + SB 22 15625, 1 23403
2642643 Αὐρήλ(ιος) ... [οἰκῶ] [τὴν] [οἰκίαν] [τὴν] [π̣ρ̣ο̣τ̣ε̣τ̣α̣γ̣μ̣έ̣ν̣η̣ν̣] Αὐρήλ(ιος) Σαρα̣[πίων] [ὤμοσα] [τὸν] [ὅρκον] ... noun. sg. masc. gen AD03 235 235 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 3 111, 38 21547
358611 Αὐρήλιος ... Τεχωσάριον [ἡ] [και] [Ἰσιδώρα] [ἐπιδέδωκα] Αὐρήλιος Σερῆνος ἐπιγέγραμμαι αὐτῆς κύριος ... noun. sg. masc. gen AD03 218 218 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) BGU 4 1070, 11 18511
2005460 Αὐρήλιο[ς] ... ὑπατεί[α]ς τῶ[ν] [δεσποτῶν] [ἡμῶν] gap=unknown Αὐρήλιο[ς] Κοτ υπ̣ ὀρνιθᾶ[ς] ἀπὸ ... noun. sg. masc. gen AD04 300 399 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Lond. 3 p. 235 no. 870 Ro, 2 33772
135381 [Αὐρήλιος] ... gap=unknown gap=unknown vac=unknown gap=unknown vac=unknown [Αὐρήλιος] [Κόμες] [Ἰσχυρίωνος] [ἀπὸ] [κώμης] ... noun. sg. masc. gen AD05 475 499 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 19 2836, 3 91746
2772949 Αὐρήλιος̣ ... μου ἡγούμεν[ος] [τ]ῆς Ἡρκουλλίας* Αἰγύπτου Αὐρήλιος̣ Ἀ̣ν̣τώνιος διʼ ὧν εἰς ... noun. sg. masc. gen AD04 316 316 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 17 2113, 6 17496
1354965 Αὐρήλιος ... α(ὐτῇ) ἡ(μέρᾳ) gap=2 vac=unknown διέ̣γ̣ρ̣(αψεν) Αὐρήλιος Πε̣[τεσθ(εῦς)] [Παπρ]ε̣μίτιδος ἐπικ(εφαλαίου) καὶ ... noun. sg. masc. gen AD03 217 217 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Coll. Youtie 1 61, 7 15859
1087702 [Α]ὐρήλιος ... Παχ̣ὼ̣ν̣ λ̣ Αὐρή̣λιος Τίτο̣[ς] ἐπιδέδωκα [Α]ὐρήλιος Τ̣ούρβων ἐν κλ(ήρῳ) κωμ(ογραμματείας) ... noun. sg. masc. gen AD03 212 221 Egypt, L00 - Alexandria P. Bub. 1 4 + SB 22 15625, 7 23403
699606 Αὐρήλιος ... (δραχμὰς) δ (τριώβολον) χ(αλκοῦς) δ Αὐρήλιος Ἱέραξ ὁ κ(αὶ) Σαραπ(ίων) ... noun. sg. masc. gen AD03 250 299 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 13, 00 74537
3485399 Α̣ὐρ̣ήλιο̣ς̣ ... των* λοιπων* τῆς ἐργασίας stauros Α̣ὐρ̣ήλιο̣ς̣ Ἀναστασία υἱὸς Ἰωάννου ἔχω ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 4 287, 3 36069
1148119 [Αὐρήλιος] ... gap=1 gap=unknown_lines gap=unknown_lines gap=9 [ [Αὐρήλιος] [Μαθίας] [Ἀπολλῶτος] [ἐθέ]μην τ̣α̣ύ̣τη̣ν ... noun. sg. masc. gen AD06 511 527 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67114, 1 19045
3412953 Αὐρ(ήλιος) ... ὑπὲρ αὐτοῦ γράμμα̣τ̣α̣ [μὴ] [εἰ]δότος Αὐρ(ήλιος) Μ̣ε̣λᾶς̣ Φ̣αριᾶ gap=1 ὁ ... noun. sg. masc. gen AD04 390 390 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Sijpesteijn 11 a, 29 110137
2910169 Α̣ὐ̣ρ̣ή̣λ̣ι̣ο̣ς̣ ... [πρόκειται] [.] gap=2_lines gap=unknown_lines ἐνγυητὴς Α̣ὐ̣ρ̣ή̣λ̣ι̣ο̣ς̣ Θέων ε σουχειωμεν χειρόγ(ραφα) ... noun. sg. masc. gen AD03 228 228 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 45 3244, 39 15909
1089241 Αὐρ̣[ήλιος] ... (δραχμῶν) gap=unknown καὶ χ̣ω̣[μα]τ̣ε̣π̣ι̣[μ]έ̣λ̣ι̣α̣ν̣ gap=unknown Αὐρ̣[ήλιος] gap=2 Αὐρ[ήλιος] gap=3 gap=unknown_lines ... noun. sg. masc. gen AD03 212 221 Egypt, L00 - Alexandria P. Bub. 1 4 + SB 22 15625, 11 23403
701913 Αὐρήλ(ιος) ... · δι(έγραψεν) εἰς α ἀρίθ(μησιν) Αὐρήλ(ιος) Παυλεῖνος υἱ(ὸς) Θαήσιος λαογρ(αφίας) ... noun. sg. masc. gen AD03 231 263 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 48, 2 74572
3520729 Αὐρ(ήλιος) ... α[ὐ]τ̣[ο]ῦ γ̣[ράμματ]α̣ μὴ εἰδότος stauros Αὐρ(ήλιος) Βίκτωρ gap=4 ἀπὸ Ἑ[ρ(μοῦ)] ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 7 696, 21 36034
500186 Αὐρήλιος ... [παρὰ] [τοῦ] [θε]μ̣ένου monogram stauros Αὐρήλιος Ταυρῖνος Ἰσακίου ἀπὸ Ἑρ(μοῦ) ... noun. sg. masc. gen AD06 545 546 Egypt, U15 - Hermopolites CPR 9 26, 30 20825
3476699 Αὐρ(ήλιος) ... παρὰ τῶν θ[εμ]ένων stauros stauros Αὐρ(ήλιος) Θευ̣δόσιος Μηνο̣[δ]ώ̣ρ[ο]υ ἀ̣[π]ὸ̣ Ἑρ(μοπόλεως) ... noun. sg. masc. gen AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 4 194, 18 36067
3246299 Αὐρήλιος ... ἀννώνας στρ(ατιωτῶν) (σπείρας) α ἱ̣(ππικῆς) Αὐρήλιος Βιθαρίων ὁ καὶ Εὐδαίμων ... noun. sg. masc. gen AD03 255 255 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Princ. 2 50, 6 17364
1089243 Αὐρ[ήλιος] ... καὶ χ̣ω̣[μα]τ̣ε̣π̣ι̣[μ]έ̣λ̣ι̣α̣ν̣ gap=unknown Αὐρ̣[ήλιος] gap=2 Αὐρ[ήλιος] gap=3 gap=unknown_lines gap=unknown_lines gap=2 ... noun. sg. masc. gen AD03 212 221 Egypt, L00 - Alexandria P. Bub. 1 4 + SB 22 15625, 12 23403
3526108 [Αὐρ(ήλιος)] ... [ἀκούσας] [παρὰ] [τῶν] [θεμένων] [ [Αὐρ(ήλιος)] Εὐ μ[α]ρ[τ]υρῶ̣ [τῇ] [μισθώσει] ... noun. sg. masc. gen AD07 600 650 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 8 755, 23 16474
4381404 Αὐρήλιος ... ἐπηρωτημένης καὶ ὡμ(ολογημένης). gap=4_lines Αὐρήλιος Κωνας ἐγράφη παρʼ ἐμοί ... noun. sg. masc. gen AD03 250 250 Turkey, Mesopotamia - Karrhai (Haran) SB 24 16171, 25 23930
1869277 [Αὐρήλιος] ... [ἀκούσας] [παρὰ] [τῶ]ν̣ θεμένων stauros [Αὐρήλιος] [Κ]ο̣λλοῦθ(ος) νοτάρι(ος) υἱὸς Πέτρο̣υ̣ ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Laur. 2 29, 14 37294
1686493 Αὐρήλιος ... λαμ(προτάτων). ἐμίσθωσεν κατὰ μισθωαποχὴν* Αὐρήλιος Ἄμμων Εὐλογίου ἀπὸ τῆς ... noun. sg. masc. gen AD04 345 345 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Harris 1 82, 4 21069
1970654 [Αὐρήλιος] ... αὐτο(ῦ) γρά[μματα] [μὴ] [εἰδότος] [ [Αὐρήλιος] gap=unknown ἀπὸ Ἑρμ\ου/πό(λεως) μαρτυρῶ ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 256-257 no. 1015, 21 38237
4635614 Αὐ[ρ]ή[λιος] ... Εὐσεβ[οῦς] [Εὐτυχοῦς] [Σεβαστοῦ] [Π]α̣χὼν λ Αὐ[ρ]ή[λιος] [Τούρβω]ν ὁ κ[αὶ] [Ἀμμώνιος] ... noun. sg. masc. gen AD03 268 268 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 5 60 + Stud. Pal. 5 62 + Stud. Pal. 5 90, 4 22947
4635870 Αὐρήλιος ... [Εὐσ]εβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Παῦν[ι] [λ Αὐρήλιος Τούρβω̣ν̣ ὁ καὶ Ἀμμ[ών]ιος ... noun. sg. masc. gen AD03 268 268 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 5 60 + Stud. Pal. 5 62 + Stud. Pal. 5 90, 40 22947
4330976 Αὐρ(ήλιος) ... [ἐπερ]ωτηθεὶς [ὡμολόγ]ησα κ̣α̣θ̣[ὼς] [πρόκ(ειται)] [.] Αὐρ(ήλιος) Μ̣α̣κάρε̣ [Βίκτορος] ἔσχο[ν] [π(αρʼ)] ... noun. sg. masc. gen AD06 535 535 Egypt, U15 - Abba Apollotos Monasterion (Bawit) SB 22 15322, 13 18971
2701536 Αὐ̣[ρήλιος] ... Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν [Σ]εβαστῶν Παχ[ὼν] gap=2 Αὐ̣[ρήλιος] Ξ̣ [ἐπιδέδωκα] [.] ... noun. sg. masc. gen AD03 255 255 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 12 1557, 18 21923
3034849 [Αὐρήλ(ιος)] ... ἕξ, (γίνονται) (ἀρτάβαι) ρνϛ [Αὐρήλ(ιος)] gap=20 ριος ὁ καὶ ... noun. sg. masc. gen AD03 231 231 Egypt, U19 - Senekeleu (Saqula?) P. Oxy. 67 4590, 6 78632
1727714 Α̣ὐ̣ρήλιο[ς] ... χρυσίου ὑμῖ[ν] [?] gap=3 chirho Α̣ὐ̣ρήλιο[ς] Κωμάσιος Ἰερ [μαρτυρῶ] [ὡς] ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt P. Herm. 32, 42 37275
128226 [Αὐρήλιος] ... [ἐπερ(ωτηθεὶς)] ὡμ(ολόγησα) · Παῦνι δ [Αὐρήλιος] [Παχῦ]μ̣ι̣ς̣ Παμούνης [ὁ] [προκ(είμενος)] ... noun. sg. masc. gen AD04 376 376 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 19 2770 A, 28 91680
3950563 Αὐρήλιος ... Καίσαρος τὸ β setous gap=unknown Αὐρήλιος Ἐ̣νίας Ἐμπ̣ρανίου μη(τρὸς) Οὐαλερίας ... noun. sg. masc. gen AD04 321 321 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 7 771, 2 17654
414435 Αὐρήλιος ... κοινῶν μ[ηνὸς] gap=unknown gap=unknown [ὁμολογ]εῖ Αὐρήλιος gap=unknown gap=unknown [ὡς] [ἐτῶν] ... noun. sg. masc. gen AD03 244 249 Egypt, U20 - Herakleopolites CPR 1 85, 3 22316
3790307 Α̣ὐρήλιος ... πραίτορος γεου̣χοῦ̣ν̣τ̣ι̣ [ἐν] [τῷ] [Ἡρακ]λ̣ε̣ο̣πολίτῃ Α̣ὐρήλιος Παπ̣νο\ύ/θιο\ς/ Γούνθο\υ/ μη̣[τρὸς] gap=4 ... noun. sg. masc. gen AD05 463 463 Egypt, U20 - Paseei Epoikion P. L. Bat. 11 7, 4 17169
1055972 Αὐρήλ[ι]ος ... Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Ἁ[θὺρ] gap=3 Αὐρήλ[ι]ος μεμέτρημα[ι] [τὰ]ς το[ῦ] gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD03 220 224 Egypt P. Bon. 28, 39 17182
1646564 Αὐρήλιος ... γεγηνῆσθαι*. ἔγραψα τὸ σῶμα Αὐρήλιος Βασιλίδης ὁ καὶ Σαραπιόδωρος ... noun. sg. masc. gen AD03 244 244 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Hibis (El-Hiba) P. Nekr. 10, 15 22628
1530340 Αὐρήλιος ... ἐφʼ ἅ̣[πα]ντα ὡμολογήσαμεν. stauros Αὐρήλιος [Ἰ]ωσὴφ Φιοῦ gap=2 ἐγγυο͂μαι* ... noun. sg. masc. gen AD06 538 538 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Flor. 3 284, 14 19346
4117220 [Αὐρήλιο]ς ... [μετ]ό̣χο(ις) πράκ(τορσι) ἀργ(υρικῶν) Πάκ̣αι Μάρκος [Αὐρήλιο]ς Α Ἀν διὰ Νίκης ... noun. sg. masc. gen AD02 181 182 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 14 11629, 5 18164
3069156 Α[ὐ]ρήλιος̣ ... διακόνου γεουχοῦντι ἐνταῦθα τῇ Ὀξυρυγχιτῶν Α[ὐ]ρήλιος̣ Φιλόξενος υἱὸς Ἀείωνος μητρὸς ... noun. sg. masc. gen AD05 485 485 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 77 5121, 5 140187
499174 [Αὐρήλιος] ... [μὴ] [εἰδότος] [.] gap=unknown gap=unknown [Αὐρήλιος] gap=unknown [τ]ο̣ῦ̣ καὶ Ὀλ̣υ̣μ̣πιο̣δώ̣[ρου] ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites CPR 9 10, 4 45318
3526118 [Αὐρ(ήλιος)] ... [ἀκούσας] [παρὰ] [τῶν] [θεμένων] [ [Αὐρ(ήλιος)] Ε μαρτυρ[ῶ] [τῇ] [μισθώσει] ... noun. sg. masc. gen AD07 600 650 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 8 755, 24 16474
2218470 Αὐρήλιος ... [Ὀ]ξυρυγχ(ιτῶν) πόλ(εως) διὰ Νεικήτου προνοητοῦ Αὐρήλιος Πεκῦσις Παπνουθίο(υ) ἀπὸ ἐποικ(ίου) ... noun. sg. masc. gen AD04 360 360 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Merton 1 36, 6 21306
1190631 Αὐρῆλις ... ἐ̣[π]ερωτηθ(εὶς) ὡμολ(όγησα) chirho chirho chirho Αὐρῆλις Ἴσακως ὁ̣ προκ(είμενος) ἐγγύωμαι ... noun. sg. masc. nom AD06 521 521 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67328, 20 18453
3223528 [Αὐρήλιος] ... καὶ ἀποδωσω* τῇ προθεσμίᾳ gap=unknown [Αὐρήλιος] gap=unknown [Π]έτρου χρυσοχόςἀπὸ* τῆς ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Prag 2 165, 9 41098
3500520 Αὐρ(ήλιος) ... [ὑπὲρ] [αὐτοῦ] [γράμματα] μ̣ὴ εἰδότος Αὐρ(ήλιος) Ἑρμίας gap=unknown [μαρτυρῶ] [τῇ] ... noun. sg. masc. gen AD06 542 542 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 5 482, 19 18810
2133224 Αὐρ[ή]λιος ... Ἀ̣[φ]ροδίτης τοῦ Ἀντ[αιο]πολίτου νομο(ῦ) stauros Αὐρ[ή]λιος Γεώργιος ἐκ πατρὸς Ψ̣αίο(υ) ... noun. sg. masc. gen AD06 555 555 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 5 1692 a, 6 19709
1089512 Αὐρήλ[ιος] ... gap=unknown Φαρμ(οῦθι) ια Αὐρ̣[ήλιος] [?] Αὐρήλ[ιος] [Ἀ]σκ̣[λ] [?] ὠνήσασθ(αι) ἀπὸ ... noun. sg. masc. gen AD03 212 221 Egypt, L00 - Alexandria P. Bub. 1 4 + SB 22 15625, 4 23403
500200 Α̣[ὐρήλιος] ... [ἀκούσας] [παρὰ] τ̣οῦ θεμένου monogram Α̣[ὐρήλιος] gap=3 ἀπὸ Ἑρ(μοῦ) (πόλεως) ... noun. sg. masc. gen AD06 545 546 Egypt, U15 - Hermopolites CPR 9 26, 31 20825
4632040 Αὐρήλ(ιος) ... [Μεγ]ίστου Εὐσ[εβοῦς] [Εὐτυχ]οῦς [Σεβαστοῦ] gap=unknown Αὐρήλ(ιος) Ἀνουβίω[ν] gap=6 gap=unknown ἔγρ(αψα) ... noun. sg. masc. gen AD03 266 266 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 5 119 Ro col. 2, 29 22997
3259112 [Αὐρήλιος] ... λαμπροτάτου gap=unknown [ἐ]ν̣ Ἡρακλέους πόλει [Αὐρήλιος] gap=unknown [υἱὸ]ς̣ Ἀντωνίου gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD06 525 526 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Rainer Cent. 113, 3 15446
2633705 Αὐρήλιος ... τῆς αὐτῆς κώμης Κ gap=69 Αὐρήλιος Ἡράκλιος gap=3 [μαρτ]υρῶ τῇ ... noun. sg. masc. gen AD04 335 335 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) (?) P. NYU 2 39, 20 14054
785641 Αὐρήλιος ... μίαν μόνας. Ἐπεὶφ κα Αὐρήλιος Ἀσκληπιάδης σεσημίωμαι*. ... noun. sg. masc. gen AD04 300 399 Egypt, U - Upper Egypt O. Strasb. 1 459, 5 76047
370922 Αὐρή[λ(ιος)] ... διευτυχεῖται*. Αὐρήλ(ιος) [Δι]ογένης ἐπιδ[έ(δωκα)] Αὐρή[λ(ιος)] Σύρος ἶδ[όν]* [σε] θύοντα ... noun. sg. masc. gen AD03 250 250 Egypt, 00b - Alexandrou Nesos BGU 1 287, 16 9033
122602 Αὐρήλιος ... γ Νίγερ Λε̣υ̣(…) κ(…) α Αὐρήλιος Γέρω̣νο̣(ς) κ(…) α ? ... noun. sg. masc. gen AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Hermopolites BGU 17 2723, 9 69794
202987 Αὐρήλιο[ς] ... gap=2 [ἐ]ν Ἡρακλέους πόλει gap=unknown Αὐρήλιο[ς] gap=3 Κασταλίου μη(τρὸς) Σαρ[απιάδος?] ... noun. sg. masc. gen AD04 376 376 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 3 941, 4 20088
3059435 [Α]ὐ̣ρήλιος ... ιε. [ἐμίσθωσεν] [κατὰ] [μισθαποχὴν] [Α]ὐ̣ρήλιος Πτολεμαῖ[ο]ς Ἀπφ̣ο̣ῦτος gap=35 Φλαουΐῳ ... noun. sg. masc. gen AD04 393 393 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) P. Oxy. 72 4900, 3 114281
3518955 Αὐρήλι̣ο̣ς ... gap=3 gap=4 α̣ξ̣ gap=unknown stauros Αὐρήλι̣ο̣ς Ἰωάννης Ἀφοῦτος [ἀπὸ] [Ἑρμουπόλεως] ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Strasb. Gr. 7 677, 13 36032
2264556 Αὐρ[ήλιος] ... gap=1 [μετ]ηλλαχ[ό]τος κα̣ὶ̣ gap=9 Μάρκος Αὐρ[ήλιος] [Θ]ῶ̣νις [μητρὸς] [Θερμου]θίου̣ ὢ[ν] ... noun. sg. masc. gen AD03 272 272 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mich. 14 676, 2 15708
202733 [Αὐρήλι]ος ... δὲ ὁ αὐτ[ὸς] [παρ?]ὼν Μάρ[κος] [Αὐρήλι]ος Λουκιανὸς καὶ συμβεβαιωτὴς gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD03 250 250 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 3 937, 19 20084
2632173 Αὐρήλι̣ο̣ς̣ ... [κυρίων] [ἡμῶν] Κ̣ω̣ν̣σ̣τ̣α̣ν̣τ̣ί̣ο̣υ̣ [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] Αὐρήλι̣ο̣ς̣ Ἀμμω̣[ν](…) [γυμνα(σιαρχ…)] [τῆς] [λαμ(πρᾶς)] ... noun. sg. masc. gen AD03 294 294 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. NYU 2 25, 22 121949
3499501 Αὐρ(ήλιος) ... [ὑ]πὲρ αὐ[τῶν] [γράμματα] [μ]ὴ εἰδότων Αὐρ(ήλιος) gap=4 Πέτρου [ἀπὸ] [Ἑρ(μουπόλεως)] ... noun. sg. masc. gen AD06 533 534 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 5 472, 26 18804
1802221 Αὐρήλιος ... ὑπὲρ αὐτῶν γράμμα̣[τα] [μὴ] [εἰδότω]ν̣ Αὐρήλιος Φο̣[ιβ]ά̣μ̣[μων] ὁ̣ κ̣α̣ὶ̣ Τριφιό[δωρος] ... noun. sg. masc. gen AD04 335 335 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 13, 18 20278
1808109 Αὐρήλιος ... ὑπὲρ αὐτοῦ [γράμματα] [μὴ] [εἰδό]τος Αὐρήλιος Ψεναμοῦνις Πετοσίριος [ἀπὸ] [τῆς] ... noun. sg. masc. gen AD04 320 320 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Kellis 1 52, 13 20313
2275565 Αὐ[ρήλιος] ... Ἀλεξάν[δρου] Καίσαρο̣[ς] Σ̣εβαστῶν Ἁθύ[ρ] β Αὐ[ρήλιος] Φι[λώτ]α̣ς̣ π̣[αρεί]ληφ[α] [ὡς] π̣[ρο]χ̣[ειται]* ... noun. sg. masc. gen AD03 221 221 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mich. 18 792, 32 22197
504558 Αὐρ(ήλιος) ... β [δ(ιὰ)] gap=unknown κ̣[(εράτια)] gap=unknown Αὐρ(ήλιος) gap=1 gap=unknown_lines ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites CPR 9 64, 18 37161
3789038 Α̣ὐρήλ̣ιος ... ὑπὲρ α̣ὐ̣τοῦ γράμματα μὴ̣ εἰδό[το]ς̣ Α̣ὐρήλ̣ιος Παγένης ἰατρός. ἀποχὴν ... noun. sg. masc. gen AD04 338 338 Egypt, U15 - Hermopolites P. L. Bat. 11 1 col. 2, 24 17164
1504238 [Αὐρ(ήλιος)] ... ὑπὲρ αὐτ(ῶν) γρά(μματα) μὴ εἰδ(ότων) [Αὐρ(ήλιος)] [Σερ?]ῆ̣νος ὑπηρ̣έτ(ης) δημοσίᾳ [προθεὶς] ... noun. sg. masc. gen AD03 265 265 Egypt, U15 - Poampimenis P. Flor. 1 2 col. 1, 37 23526
132591 Α̣ὐ̣ρ̣ή̣λ̣ι̣ο̣ς̣ ... [μὴ] [εἰδότος] [.] gap=unknown stauros Α̣ὐ̣ρ̣ή̣λ̣ι̣ο̣ς̣ gap=unknown μ̣ι̣σ̣θ̣ώ̣σ̣ε̣ι̣ ἀκο̣ύ̣σ̣α̣ς̣ π̣α̣ρ̣ὰ̣ ... noun. sg. masc. gen AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 19 2814, 21 91723
3481071 Αὐρ(ήλιος) ... π̣α̣ρ̣ὰ̣ τοῦ θεμ̣έ̣ν̣ο̣υ chirho stauros Αὐρ(ήλιος) Στέφανος gap=1 ἀ̣πὸ Ἑρ(μουπόλεως) ... noun. sg. masc. gen AD06 561 561 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 4 248, 17 16980
433135 [Αὐρ(ήλιος)] ... τ̣ῆ̣ς̣ προκ(ειμένης), Φα̣ῶφι gap=unknown [Αὐρ(ήλιος)] [Προκλῖνος] [Ἀχιλλέ]ω̣[ς] ἐ̣[γγ]υῶμαι καὶ ... noun. sg. masc. gen AD04 320 320 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 17.1 13, 18 17710
4633839 Αὐρήλ(ιος) ... [Αὐτοκράτορος] [Καί]σαρος Μάρκ[ου] gap=unknown gap=unknown Αὐρήλ(ιος) [Διόσκορος] [Διοσκόρου] [Ἑρμαίου] gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD03 200 299 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 5 30, 9 32019
2514416 Αὐρήλιος ... τετάρτῃ, πεντεκαιδεκάτης ἰνδ(ικτί)ο(νος) stauros Αὐρήλιος Ἰακὼβ Φοιβάμμωνος Οὐετρανίου ἐκ ... noun. sg. masc. gen AD06 566 566 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Michael. Gr. 42 A-B, 4 21417
1048560 Αὐρήλιος ... [μὴ] [εἰδότος] gap=1 ἄρξας, Αὐρήλιος gap=unknown gap=unknown_lines ... noun. sg. masc. gen AD04 310 310 Egypt P. Bodl. 1 44, 17 22583
4017393 Αὐρήλιος ... Νειλάμμωνος ἀπὸ τῆς Ἀρσιν(οιτῶν) πόλεως Αὐρήλιος Ἀνοὺπ κουφοκεραμουργὸς υἱὸς Παύλου ... noun. sg. masc. gen AD07 635 635 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 1 4488, 10 41315
1803505 [Α]ὐ̣ρ̣ή̣λι̣ος ... ἐπιφανεστάτου Καίσαρος τὸ β. [Α]ὐ̣ρ̣ή̣λι̣ος Γενᾶ Οὐ[ώνσιος] [κωμαρ]χου* ὁ ... noun. sg. masc. gen AD04 353 353 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 23, 31 20288
4322545 [Αὐρήλιος] ... [παρὰ] [τοῦ] [θεμένου] [.] [ [Αὐρήλιος] Σω̣ρὰκ Κολλούθου παρτυρῶ τ̣[ῇ] ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 15202, 23 38552
729074 Αὐρ(ήλιος) ... δεκ(απρώτ…) gap=unknown γεν(ήματος) α̣ [ἔτους] Αὐρ(ήλιος) Ἀνδ (ἔτους) γ gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD03 275 299 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) O. Mich. 1 380, 3 42143
351218 Αὐρήλιος ... [ὡμο]λόγησα. ἔγραψα ὑπὲρ αὐ[τ]οῦ Αὐρήλιος Φιλεῖνος [ὁ] [καὶ] [Θε]όγνωσ[τος] ... noun. sg. masc. gen AD03 287 287 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Hibis (El-Hiba) P. Nekr. 21, 17 22627
3501298 Αὐρήλιο̣ς̣ ... εἰδότ̣[ο]ς stauros stauros stauros stauros Αὐρήλιο̣ς̣ Λ̣ο̣ῦπος λ̣ gap=3 ἀπὸ̣ ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 5 488, 8 36657
1030898 Α̣ὐ̣ρ̣(ήλιος) ... ἐγράφη. π(αρὰ) Εἰρήνης Σερήνου Α̣ὐ̣ρ̣(ήλιος) Φ̣ι̣β̣(άμμων)* ... noun. sg. masc. gen AD05 417 417 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Berl. Zill. 5, 1 17285
2691059 Αὐρήλιος ... Αὐρηλίωι̣ Ἀ̣ βασιλ(ικῷ) γρα(μματεῖ) Ἀθριβ(ίτου) Αὐρήλιος Αἰλ[ου]ρίων ἔναρχος κ[οσ]μητὴς βουλ(ευτὴς) ... noun. sg. masc. gen AD03 216 217 Egypt, L10 - Athribites P. Oxy. 12 1458, 2 21859
403443 Αὐρήλιος ... gap=unknown τραπ(έ)ζ(…) μετεβλή[θη] gap=unknown gap=unknown Αὐρήλιος Α gap=unknown [ὡς] πρόκειται ... noun. sg. masc. gen AD03 200 250 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 183, 9 31902
447731 Αὐρήλ[ιο]ς̣ ... ϛ ἰν(δικτίωνος) ἐν Ἡρακλέ̣[ους] [πόλει] Αὐρήλ[ιο]ς̣ Φοιβάμμων υἱὸς Πτολ̣ ἀφ' ... noun. sg. masc. gen AD06 542 557 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) CPR 19 39, 4 70210
1112819 Αὐρ̣(ήλιος) ... [(δραχμὰς)] χειλ[ίας]* gap=3 gap=3 gap=6 Αὐρ̣(ήλιος) Ἀχιλλᾶ[ς] [σεσ(ημείωμαι)]. [Αὐρήλ]ιοι ... noun. sg. masc. gen AD04 312 312 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 41, 80 10372
1186293 Α̣ὐ̣ρήλιος ... ἀκούσας παρὰ τοῦ θεμένου chirho Α̣ὐ̣ρήλιος Βίκτωρ Σύρο(υ) μαρτυρῶ τῇ ... noun. sg. masc. gen AD06 500 525 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) (?) P. Cairo Masp. 3 67324, 19 36533
121078 Αὐρήλιος ... Φαμ(ενὼ)θ η ἰ(ν)δ(ικτιῶνος) γ̣ stauros Αὐρήλιος ϊωαννης* Γ̣ε̣[ωργίου] [βρ]αδέως ὑπογράφ[ων] ... noun. sg. masc. gen AD07 600 699 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 17 2698, 49 69769
4326391 Αὐρήλιος ... gap=2 ὀγδόης ἰν(δικτίονος) ἐ̣ν̣ [Ἀρ(σινόῃ)] Αὐρήλιος gap=1 υ̣ἱ̣ὸς Χα̣ρι̣ ἀπὸ ... noun. sg. masc. gen AD07 634 634 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 22 15263, 11 41746
3246327 Αὐρή(λιος) ... διὰ πύ(λης) Φιλαδελ(φίας) λιμένος Μέμφεως Αὐρή(λιος) gap=4 ἰξάγων* ἐπὶ ὄνῳ ... noun. sg. masc. gen AD03 221 225 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Princ. 2 51, 2 12839
1807096 Αὐρήλιος ... [τ]ῶν λαμπροτάτ[ων] vac=unknown Παχὼν α Αὐρήλιος Πεκῦσις Ψάιτος ὁ προκείμενος ... noun. sg. masc. gen AD04 382 382 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 44, 21 20307
57592 Αὐρ̣(ήλιος) ... ἀκούσ[α]ς παρὰ τῶν θε[μ]ένων chirho Αὐρ̣(ήλιος) Θ̣ε̣οφ ἀ̣π̣[ὸ] Ἑρ[μ]ουπόλ[εω]ς̣ μ̣αρτ[υ]ρ̣[ῶ] ... noun. sg. masc. gen AD05 476 476 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2151, 23 16107
376313 Αὐρήλιος ... [οἱ] δ[ὲ] [ἀ]φ[ήλικες] μου [π]αῖδες Αὐρήλιος Εὐδα̣[ίμων] [ὁ] [καὶ] Βησό[δ]ω[ρος] ... noun. sg. masc. gen AD03 215 216 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Reinach Gr. 1 49, 12 23477
4398842 [Αὐρήλιος] ... gap=unknown_lines gap=17 πόλε̣(ως) [Αὐρήλιος] [Ἀ]ν̣αστάσιος̣ [ν]εώτερος̣ [υἱὸ]ς̣ Μαρτίνου ... noun. sg. masc. gen AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 26 16362, 2 97359
1123066 Αὐρήλιος ... ὑ̣ε̣[ιοῦ]* [Σε]β̣α̣[στῶ]ν̣, Νών[α]ις gap=6 Αὐρήλιος Εἰσίδωρο[ς] [ἔσχον] [τάλαντα] [δεκα]επτὰ ... noun. sg. masc. gen AD04 309 309 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 91, 16 10423
4406011 Αὐρήλιος̣ ... εἰς τοῦτο gap=unknown τὸ γραμμα̣ Αὐρήλιος̣ gap=unknown gap=2 gap=unknown_lines gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Tlethmis (Itlidim) SB 26 16517, 8 97317
1539579 Αὐρ(ήλιος) ... ὑπατείας τῆς προκ(ειμένης) Φαῶφι ια Αὐρ(ήλιος) Σαραπίων Σιλβανοῦ ἐπιδέδωκα ... noun. sg. masc. gen AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Flor. 3 309, 13 33132
1804028 Αὐρήλ̣ι̣ος ... θ. ἔγραψα τὴν̣ [ἀπο]χὴν Αὐρήλ̣ι̣ος Νικαντίνοος ἀποδέκτης. [ἀποχὴ] ... noun. sg. masc. gen AD04 331 331 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 29, 7 20291
2132732 Αὐρήλιος ... τῆς μεγαλοπρεποῦς μνήνης [Ἰωάννου] [πο]λ̣ιτε̣υ̣σ̣α̣μ̣ένου Αὐρήλιος Ἴσακος ἐκ πατρὸς [Ψενθαησίο]υ ... noun. sg. masc. gen AD06 527 527 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 5 1689, 5 19706
1679612 Αὐρήλιος ... (δραχμαὶ) νϛ β̣ Ἐπεὶπ ε Αὐρήλιος Ἄλκιμος (δραχμαὶ) ξ check ... noun. sg. masc. gen AD02 198 198 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) (?) P. Hamb. 4 274, 17 41554
3909884 Αὐρήλιος ... β, ἰνδ(ικτίονος) θ stauros Αὐρήλιος Φαῦστος υἱὸς Ἀπολλὼ μετρὸς* ... noun. sg. masc. gen AD06 575 575 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 3 242, 11 20048
3526652 [Αὐρ(ήλιος)] ... [ἀκούσας] [παρὰ] [τοῦ] [θεμένου] [ [Αὐρ(ήλιος)] gap=unknown gap=1 Ἀφοῦτος ἀπὸ ... noun. sg. masc. gen AD07 600 650 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 8 758, 21 16477
1647869 Αὐρήλιος ... Βίκτορος ἀπὸ τῆς Ἑρμουπολιτῶν stauros Αὐρήλιος Φοιβάμμων υἱὸς Ἰωάννου ἐκ ... noun. sg. masc. gen AD06 596 596 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Grenf. 2 86, 10 22639
4339709 Αὐρήλιος ... [ἔτους] gap=unknown Φαμενὼθ gap=4 stauros Αὐρήλιος gap=unknown ἀπὸ Συήνης gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD06 579 582 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 22 15522, 6 79077
1413373 [Αὐρήλιος] ... ἐπιφανεστάτου Καίσαρος [τὸ] [δ gap=unknown [Αὐρήλιος] [Ἀ]ννιανὸς Θέωνος ὁ προκ(είμενος) ... noun. sg. masc. gen AD04 329 329 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Dublin 20, 24 21607
2641150 Αὐρήλιος ... καὶ ὁ πρὸς και̣ρὸν ἐπιδημ̣ο̣ῦ̣ντος Αὐρήλιος Σιλβ̣α̣νὸς ὁ καὶ Σεραπάμ̣μων ... noun. sg. masc. gen AD03 235 235 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 3 111, 138 21547
1705471 Αὐρήλιος ... gap=unknown Αὐρήλιος Ὡρίων Παύλο[υ] [ὤμοσα] [τὸν] ... noun. sg. masc. gen AD04 300 399 Egypt P. Heid. Gr. 4 309, 2 33465
1598975 Αὐ̣[ρ]ήλιος ... ὑ[π]ὲρ αὐτοῦ γρ[άμματα] [μὴ] [εἰ]δότ(ος) Αὐ̣[ρ]ήλιος Ψάις ἀ[δ]ελφός. ... noun. sg. masc. gen AD04 320 320 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Oasis he Esotero (El-Dakhla) P. Gascou 19, 35 15728
Several individuals and institutions have already subscribed to Trismegistos in 2019.
Apparently you or your institution have not.
We need your support to survive. 2020 will be crucial to determine whether there is a future for us or not. Please consider subscribing.
Close X