Θερμουθαριον

noun --- "" (Logeion)

243 attestations of Θερμουθαριον

Number without context limitations (see below)!

This page is a full view of your query with all relevant information. If you want to filter on the grammatical context (previous or next word), you can do so below. To export these data to a csv file (taking the filter into account if applicable), click the icon above.
Please note that the .csv file is tab-delimited and in Unicode, and Excel has problems with each of these if you just open the csv file by double clicking - supposing the default programme for opening csv files is set to Excel on your computer. Better results can be obtained through open source software such as Open Office. If you insist on using Excel (version 15 or higher), please use the import function (under "File"), select CSV and the file you just downloaded, and pick "Unicode (UTF-8)" from the dropdown for "File origin". Use Tab as the only delimiter and import by clicking "Finish". If you want to know why you have to take this detour, you may want to read this.

If your research starts from this export, please be fair and quote Trismegistos: here's how.

Wordref ID Attestation Context Morphology Century Date from Date to Written Line TM Tex ID
3288580 Θερμουθα[ρ]ί[ῳ] ... [μετὰ] [κυρίου] [τοῦ] [δεῖνος] gap=unknown Θερμουθα[ρ]ί[ῳ] gap=unknown ἐξ(εδόθη) αἷς τῇ ... noun. sg. fem. dat AD02 139 140 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ross. Georg. 2 18, 97 12886
3955205 Θερμουθάριον ... , Φαρμοῦθι κα. διέγρ(αψαν) Θερμουθάριον καὶ Μουσῆς gap=3 τῆς ... noun. sg. fem. acc AD04 314 314 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 7 820, 48 17678
2502150 [Θερμουθαρίῳ] ... Ἀκύλας τῇ ἀ̣δ̣ε̣λ̣[φῇ] [αὐτοῦ] [Μινουκίᾳ] [Θερμουθαρίῳ] [δραχμὰς] [τετρακοσίας] [ἀ]ποδώσει αὐτῇ ... noun. sg. fem. dat AD01 93 93 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 9 554, 36 12047
1512969 Θερμουθάρι-[ον] ... ξένης εἶναι. καὶ εἰμὶ Θερμουθάρι[ον] [ἡ] [προδε]δηλομέν̣η (ἐτῶν) κζ ... noun. sg. fem. acc AD03 244 245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Flor. 1 5, 14-15 10958
3509257 [Θερμουθάριον] ... δ[ιακοσία]ς̣ ἃς ὤφε[ι]λ̣ε̣ν αὐ̣[τὴ] [ἡ] [Θερμουθάριον] [τῷ] Μ̣[ά]ρωνι κατὰ [δάνειον] ... noun. sg. fem. acc AD02 103 103 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Strasb. Gr. 6 582, 6 13405
4626698 Θερμουθ(αρίου) ... γ gap=unknown τοῦ Κάστορος μη(τρὸς) Θερμουθ(αρίου) τῆς Ἰσχυρίω(νος) (ἐτῶν) μ ... noun. sg. fem. gen AD01 73 73 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 4 p. 58-83, 11 14986
3767821 Θερμουθαρίου ... Λαμπροτύχῃ ἀπελευθέρᾳ Ἡρα[κλοῦ]τος τῆς καὶ Θερμουθαρίου Διδύμου πρὸς [τὰ]ς ε[ἰς] ... noun. sg. fem. gen AD02 155 155 Egypt, 00b - Ptolemais Drymou Böhm, Papyrus Varsoviensis 10 p. 65-70, 14 13665
332559 [Θερμου]θαρίου̣ ... τεθή̣[λ]ακεν αὐτοῦ δουλικοῦ [ἐγ]γόνου θηλυκοῦ [Θερμου]θαρίου̣ gap=5 gap=3 gap=3 τροφείων ... noun. sg. fem. gen AD01 50 50 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 297, 17 9040
1677071 Θ[ε]ρ̣μουθαρίο(ν) ... . καὶ μ̣ι(…) Σαβ̣είνο̣υ̣ Ὥ̣ρ̣[ο]υ̣ Θ[ε]ρ̣μουθαρίο(ν) Ἰσ̣ιδώ(ρου) καὶ Πτολε(μαῖος) Θρακ(ίδου) ... noun. sg. none. gen AD02 100 199 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Hamb. 4 250, 9 41393
169745 Θερμου-[θάριον] ... δεξιοῦ π[ε]πρακέναι αὐτῷ τὴν ὁμολογοῦσαν Θερμου[θάριον] [κατὰ] [τήνδε] [τὴν] [ὁμολογίαν] ... noun. sg. fem. acc AD03 222 222 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 667, 5-6 9300
3416338 Θερμουθα̣ρ̣ί̣[ου] ... Ἀμώνιος Ἁρυώτο(υ) το(ῦ) Ἁρυώτο(υ) μη(τρὸς) Θερμουθα̣ρ̣ί̣[ου] gap=unknown Ἀπύγχις Ἀπύγχιος το(ῦ) ... noun. sg. fem. gen AD01 69 69 Egypt, 00a - Boubastos (?) P. Sijpesteijn 27, 26 8692
3484946 Θερμουθαρί[ου] ... καὶ του gap=unknown [ἀ]πὸ δὲ Θερμουθαρί[ου] gap=3 [ἀργ]υρίου κεφαλαίου [δ]ραχμὰς ... noun. sg. fem. gen AD02 177 179 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Strasb. Gr. 4 284, 15 13233
4321555 Θερμουθαρ[ίου] ... [βουλευτῇ] [παρὰ] [Δη]μητ[ρίας] [τῆς] καὶ Θερμουθαρ[ίου] Ἀντινοί[δ]ος ὡς (ἐτῶν) ξα ... noun. sg. fem. gen AD03 212 212 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) SB 20 15188, 4 23908
1658903 [Θερμου]θαρίῳ ... [παρʼ] [αὐτῶν] [τῇ] [ὠνησαμένῃ] [Ἀντωνίᾳ] [Θερμου]θαρίῳ καὶ το[ῖς] [παρʼ] [α]ὐτῆς ... noun. sg. fem. dat AD03 209 209 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 1 15, 11 11373
4577816 Θερμουθαρίῳ ... Αὐρηλίᾳ Θερμουθαρίῳ [τ]ῇ κα̣ὶ Ἡρ[α]ΐδι Ἀντινοίδι ... noun. sg. fem. dat AD03 263 263 Egypt, 00b - Dionysias (Qasr Qarun) Stud. Pal. 20 57, 1 15024
330009 Θερμουθάριον ... ἔτους Καίσαρος ὃ ἐνκεχείρικεν αὐτῇ Θερμουθάριον τῆς ἀπελευθέρας αὐτῆ(ς) Καλλιτύχης ... noun. sg. fem. acc BC01 -5 -5 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1109, 9 18550
4626713 Θερμουθ(αρίου) ... κδ gap=unknown [τ]οῦ Κ̣[άσ]τορος μη(τρὸς) Θερμουθ(αρίου) τῆς Ἀπίω(νος) (ἐτῶν) κθ ... noun. sg. fem. gen AD01 73 73 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 4 p. 58-83, 13 14986
4387865 Θερμουθάριον ... περί[εισιν] [οἱ] [ὁμολογοῦν]τ̣ε̣ς̣ [Ἰσί]δ̣ωρος καὶ Θερμουθάριον ἢ προτερ [ἔχειν] [τὴν] ... noun. sg. fem. acc AD02 117 118 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 24 16256, 47 11677
3954972 Θ[ερμο]υθάριον ... τάλ̣α̣ν[τα] [η [(δραχμαὶ)] [σ παρή̣νεγ̣κεν Θ[ερμο]υθάριον καὶ Μουσῆς Σεουήρῳ καὶ ... noun. sg. fem. acc AD04 314 314 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 7 820, 15 17678
3456540 Θερμουθάριον̣ ... τοῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ. ἐμίσθω̣σεν Θερμουθάριον̣ [Σαραπίωνος] ὡς ἐτῶν ἴκοσι* ... noun. sg. fem. acc AD01 71 71 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Soter. 2, 3 13134
1821 Θερμουθάριον ... αὐτοῦ ὁμοπ(άτριον) καὶ ὁμομ[ήτριον] ἀδελφὴν Θερμουθάριον (ἐτῶν) gap=2 καὶ [ἐξ] ... noun. sg. fem. acc AD02 189 189 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 120, 8 8897
3946526 Θερμ̣ο̣[υθάριον] ... gap=1 οὐκ ἐπελεύσεται ἡ Σεμπρωνί̣α Θερμ̣ο̣[υθάριον] gap=unknown gap=10 καὶ τ ... noun. sg. fem. acc AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 6 704, 28 27807
2501919 Θερμουθαρίου ... ἐπανειρημένη ὑπὸ τῆς Γεμέλλα̣ς̣ κ̣αὶ Θερμουθαρίου [καὶ] [ἐπανειρῆσθαι] gap=11 Μι̣ν̣[ου]κί[α]ν̣ ... noun. sg. fem. gen AD01 93 93 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 9 554, 17 12047
1429792 Θερμουθ[αρίου] ... [γεγυμ(νασιαρχηκόσι)] βιβλ(ιοφύλαξιν) ἐ[γκτ(ήσεων)] [Ἀρσι(νοίτου)] παρὰ Θερμουθ[αρίου] [τῆς] [Ἀ]μ̣μωνίου τοῦ Πολυ[δεύκους] ... noun. sg. fem. gen AD02 155 168 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Eirene 3 1, 4 128642
157729 Θερμουθα[ρίου] ... gap=1 Σεβενν(ύτου?) · (πρότερον) Λογ Θερμουθα[ρίου] [(δραχμαὶ)] gap=unknown καὶ Ζωσι(μ…) ... noun. sg. fem. gen AD03 200 212 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 558 + BGU 2 559, 15 31271
2286883 Θερμο(υθαρίου) ... Ἀπύνχε(ως) πρὸ(ς) Θενηρακλέαν τροφίμο(υ) δούλ(ης) Θερμο(υθαρίου) ιζ δάνει(ον) Θενηρακλέα(ς) πρὸ(ς) ... noun. sg. fem. gen AD01 45 46 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 2 123 Ro, 32 11967
2596 Θερμουθαρίου ... Εὐδαίμ[ονος] gap=6 τοῦ Εὐδαίμονος μη(τρὸς) Θερμουθαρίου τῶν ἀπὸ τῆς μητ[ροπ(όλεως)] ... noun. sg. fem. gen AD02 147 147 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 137, 4 8913
2287910 Θερμο(υθαρίου) ... . (δραχμαὶ) β ιϛ ὁμο(λογία) Θερμο(υθαρίου) καὶ το(ῦ) ἀνδρὸ(ς) πρὸ(ς) ... noun. sg. fem. gen AD01 45 46 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 2 123 Ro, 16 11967
2501927 Θερμουθάριον ... gap=11 Μι̣ν̣[ου]κί[α]ν̣ Γ̣[έμ]ε̣λλαν καὶ Μινουκίαν Θερμουθάριον κοινῶς ἐξ ἴσου εἰς ... noun. sg. fem. acc AD01 93 93 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 9 554, 18 12047
4274215 Θερμουθαρί[ου] ... Λεοντᾶς Χαιρήμονο̣ς̣ [τοῦ] gap=3 μητρὸς Θερμουθαρί[ου] [τῆς] gap=3 ἰδιώτης λα[ογ]ρ(αφούμενος) ... noun. sg. fem. gen AD01 - AD02 89 105 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 20 14309, 3 14860
3955239 Θερμουθάριον ... δ. δ̣ι̣έ̣γ̣ρ̣(αψαν) Μουσῆς καὶ Θερμουθάριον ἐ̣ν̣ Βουβάστῳ οἴνου κα ... noun. sg. fem. acc AD04 314 314 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 7 820, 54 17678
3968042 Θερμουθαρίῳ ... ἀριστερῶν τῇ γενομέν[ῃ] [αὐ][τοῦ] [γυν]αικὶ Θερμουθαρίῳ Μύσθου τοῦ Διδᾶ ἀπὸ ... noun. sg. fem. dat AD02 143 144 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) PSI 8 921 Ro, 26 13813
4257323 Θερμο̣υ̣θ̣α̣ρ̣ίου ... ἀντίγραφ(ον) δ̣ικαιω̣μ̣άτων ἐπικ̣ρ[ίσεως] gap=unknown παρὰ Θερμο̣υ̣θ̣α̣ρ̣ίου τῆς Ἀκουσ̣ιλ[άου] [τοῦ] [δεῖνος] ... noun. sg. fem. gen AD02 161 161 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 20 14111, 3 14810
1429804 [Θ]ε̣ρ̣μ̣ουθ[αρίου] ... ἀμφ[ό(δου)] [Γυμνα]σ̣ίου κ̣[αὶ] \τῆς̣/ \θ̣υ̣γ̣ατρ̣ὸ̣ς̣/ [Θ]ε̣ρ̣μ̣ουθ[αρίου] [τῆς] Διοσκόρου τοῦ Μ̣[υσθαρίω]νος ... noun. sg. fem. gen AD02 155 168 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Eirene 3 1, 5 128642
137773 Θερμουθαρ[ίῳ] ... [τόκῳ] τριωβο[λείῳ] [ἀργυρικῷ] gap=unknown ζ Θερμουθαρ[ίῳ] [τῇ] [καὶ] [Ἡρακλείᾳ] gap=6 ... noun. sg. fem. dat AD03 215 216 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 362, 15 9139
4600621 Θερμουθαρίου ... νομοῦ. ὁμολο[γεῖ] gap=unknown [ἀπελε]ύθερος Θερμουθαρίου τῆς Κάσ[τορος] gap=unknown οὐλὴ ... noun. sg. fem. gen AD02 145 156 Egypt, 00a - Neilopolis (Tell el-Rusas) Stud. Pal. 22 72 [G 24929], 5 15131
855342 Θερμο(υθαρίου) ... ἀργ(υρικῆς) Χά(ρακος) Σενπετεχώ(νσει) Παναμέω(ς) (διὰ) Θερμο(υθαρίου) θυγ(ατρός). ἀπ(έ)χ(ομεν) ὑπ(ὲρ) ... noun. sg. fem. gen AD02 139 139 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 594, 2 77104
1429294 Θερμο̣υθάριον ... Γ̣ορπι̣αίο̣υ Ἐ̣πεὶφ vac=unknown gap=unknown [ὁμολο]γεῖ Θερμο̣υθάριον, ἀπελευθέρα Στοτοή̣τ̣ε̣ως θηλείας̣ ... noun. sg. fem. acc AD02 176 176 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Eirene 3 10, 3 128651
4388142 Θερμουθαρίο(υ) ... Κρονίαινα Ἰσιδώρου του Κρονίωνος μητρὸ(ς) Θερμουθαρίο(υ) ἀπὸ Σεκνεβ(τυνείου) (ἐτῶν) λ̣ζ̣ ... noun. sg. fem. gen AD02 117 118 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 24 16256, 87 11677
151344 Θερμουθάριον ... Μύσθου τ[οῦ] [Ἰ]σιδ[ώρου] gap=unknown ἔνοικ(οι) Θερμουθάριον Ἡρακλᾶ[τος] gap=unknown ἐδήλ(ωσεν) δὲ ... noun. sg. fem. acc AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 496, 8 28158
4092720 [Θ]ερμουθαρίου ... gap=unknown Ἀρς(…) (δραχμαὶ) δ gap=unknown [Θ]ερμουθαρίου (δραχμαὶ) δ gap=unknown Ταλεί ... noun. sg. fem. gen AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 12 11027, 7 15180
4559409 Θερμου[θά]-ριον ... ἀντιγρ[ά]φ[ων]. ὑπογρα[φ]ή̣ · Α̣ὐρηλία Θερμου[θά]ριον Ἀντινοεὶς* ἀπέ̣[σχ]ον τὸ ἐπιβάλλων* ... noun. sg. fem. acc AD03 254 254 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 20 13 Vo, 20-21 15009
4387889 Θερμουθάριον ... α̣ἱ̣ρ̣ῶνται [ἀνεμ]π̣ο̣δ̣ί̣σ̣τως. ἡ δὲ Θερμουθάριον μετα̣ gap=1 μὴ προσδε̣ομένους ... noun. sg. fem. acc AD02 117 118 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 24 16256, 51 11677
4321842 Θερμουθ[α]ρ̣ίῳ ... ἔναρχος ἐξηγη[τὴς] [Δημ]ητρ̣ίᾳ τῇ καὶ Θερμουθ[α]ρ̣ίῳ · ὡς ἀξ[ιοῖς] [,] ... noun. sg. fem. dat AD03 212 212 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) SB 20 15188, 23 23908
3767603 Θερμου-[θαρί]ου ... Λαμπροτύχη ἀπελευθ[έρα] [Ἡ]ρ̣[ακλ]οῦτος τῆς κα[ὶ] Θερμου[θαρί]ου Διδύμου μετὰ κυρ[ίου] τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 155 155 Egypt, 00b - Ptolemais Drymou Böhm, Papyrus Varsoviensis 10 p. 65-70, 7-8 13665
3509299 Θερμουθάριο̣(ν) ... [δραχμῶν] [χειλί]ων* τριακοσίω̣ν gap=35 μ̣ήτ̣ε Θερμουθάριο̣(ν) gap=15 αυ̣ ἑβδόμου ἔτους ... noun. sg. fem. acc AD02 103 103 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Strasb. Gr. 6 582, 10 13405
375347 Θ[ε]ρμου-[θάριο]ν ... α καὶ τοῦ Νείλου γυναῖκα Θ[ε]ρμου[θάριο]ν Κάστορος τοῦ Ἥρ[ων]ος μ[η]τὸς ... noun. sg. fem. acc AD02 189 189 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 115 col. 1, 12-13 8887
2388276 Θερμουθάριον ... ἀριθ(μητικοῦ) κατοί(κων) ιβ (ἔτους) εἰς Θερμουθάριον Δίου (δραχμαὶ) η (ἡμιωβέλιον) ... noun. sg. fem. acc AD02 173 173 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 224, 6194 11999
2293556 [Θε]ρμουθαρίου ... β. (δραχμαὶ) gap=unknown [ὁμο(λογία)] [Θε]ρμουθαρίου πρὸ(ς) Διόδωρον παραθή(κης) gap=unknown ... noun. sg. fem. gen AD01 45 46 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 2 123 Ro, 1 11967
3603509 Θερμου-[θαρίο]υ ... [Εὐ]δαίμονος Ἥρ̣ω̣ν̣[ο]ς το[ῦ] Σ̣ο̣υ̣χᾶ̣ μητρὸς Θερμου[θαρίο]υ ἀδελ̣(φῆς) καὶ τ̣ῆ̣[ς] [το]ύτου ... noun. sg. fem. gen AD02 181 181 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 320, 3-4 13479
157496 Θερμουθαρίου ... (ὀβολοὶ) γ ? χ(αλκοῖ) γ Θερμουθαρίου καὶ Ἡρᾶ (δραχμαὶ) ζ ... noun. sg. fem. gen AD03 200 212 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 558 + BGU 2 559, 12 31271
324664 Θερμουθάριον ... δ μητροπ(όλεως) (δραχμαὶ) κη (τριώβολον) Θερμουθάριον Δημητρίου \(ἄρουραι)/ \η πρὸ(ς) ... noun. sg. fem. acc AD02 172 172 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1898, 296 9469
152121 Θερμου[θαρίου] ... Ἰσιδώρας νι̣β̣ gap=unknown ἀπάτωρ μητρὸς Θερμου[θαρίου] gap=unknown θήλ(ειαι) · Θερμουθάριον ... noun. sg. fem. gen AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 508, 9 28170
1429820 Θερ[μουθαρίου] ... μετὰ κυρίου τοῦ τῆς μὲν Θερ[μουθαρίου] [τῆς] Ἀμμωνίου ἀνδρὸς τῆς ... noun. sg. fem. gen AD02 155 168 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Eirene 3 1, 7 128642
152125 Θερμουθάριον ... μητρὸς Θερμου[θαρίου] gap=unknown θήλ(ειαι) · Θερμουθάριον Ἀφροδεισίο[υ] gap=unknown gap=unknown μέρος ... noun. sg. fem. acc AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 508, 10 28170
4291133 Θ̣ερμουθαρίου ... [οἰκι]δίῳ τοῦ ἱπποιάτρου gap=unknown [μητρὸς] Θ̣ερμουθαρίου ἀπὸ Τα(μείων) ὁμο(ίως) (δραχμῶν) ... noun. sg. fem. gen AD03 253 253 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) SB 20 14584 Ro + SB 16 12497, 19 14889
278334 Θερμουθά̣[ρ]ιον ... Θερμουθά̣[ρ]ιον Ὡρι̣[γέν]ους [τοῦ] [Νει] gap=unknown ... noun. sg. fem. acc AD02 100 199 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1642, 1 27598
4387902 Θερμουθάριον ... [τ]έκ̣νων̣ παρουσίας. τὴν δὲ Θερμουθάριον ἅ̣μ̣[α] [κα]τὰ τῶν δουλι̣κ̣ῶν ... noun. sg. fem. acc AD02 117 118 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 24 16256, 53 11677
2501695 Θερμουθάριον ... [οὐλή] gap=unknown δεξιᾷ καὶ Μινου[κία] Θερμουθάριον ὡς ἐτῶν εἴκοσι οὐλὴ ... noun. sg. fem. acc AD01 93 93 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 9 554, 4 12047
29506 Θερμουθάριον ... (ἔτει) θεοῦ Τίτου, @^inline^δηλοῦν?@⟦δηλ Θερμουθάριον καὶ ὁ κωμογραμματεὺς ὁμοίως ... noun. sg. fem. acc AD02 138 138 Egypt BGU 1 5, 3 20190
1006915 [Θερμου]θ̣αρίο(υ) ... υἱο(ῦ) (τέταρτον) μέρος. gap=unknown [Θερμου]θ̣αρίο(υ) τῆς <καὶ> Πλουταρχίδο(ς) Πτολε(μαίου) ... noun. sg. fem. gen AD02 138 180 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) (?) P. Berl. Leihg. 1 14, 23 10194
1429827 Θερμ[ουθαρίου] ... Ἀμμωνίου ἀνδρὸς τῆς δὲ θυγατρ[ὸ]ς Θερμ[ουθαρίου] πατρὸς Διοσκόρου τοῦ Μυσταρίωνος* ... noun. sg. fem. gen AD02 155 168 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Eirene 3 1, 8 128642
204612 Θερμουθάριον ... [οὐλὴ] gap=unknown [καὶ] [εἰ]μὶ γυναῖκ[α] Θερμουθάριον ἀπάτορα μ(ητρὸς) [Θερμουθαρίου] [ὡς] ... noun. sg. fem. acc AD03 245 245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 3 971, 13 9421
1861 Θερμουθαρίου ... γρ(αμματεῖ) Ἀρσινοίτου Ἡρακλείδο(υ) μερίδο(ς) παρὰ Θερμουθαρίου τῆς Μ̣ ἀναγρ(αφομένης) ἐπʼ ... noun. sg. fem. gen AD02 147 147 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 122, 4 8899
330053 Θερμουθαρίου ... δ̣έ̣ ὁ Γάι[ος] π̣α̣ρ̣ὰ̣ τ̣ῆ̣ς̣ Θερμουθαρίου διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου ... noun. sg. fem. gen BC01 -5 -5 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1109, 14 18550
3955013 Τερμουθαρίῳ* ... ἐν τῇ Μεμφιτῶν πόλει Αὐρηλίᾳ Τερμουθαρίῳ* καὶ Μουσῃ τέκ(νοις) Εὐλογίας ... noun. sg. fem. dat AD04 314 314 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 7 820, 22 17678
71239 Θερμουθά̣ριον ... πράκ(τορσι) ἀργυ̣ρικ̣ῶ̣ν̣ κώ(μης) Βακχ[ι]ά̣[δο]ς Λογγ[ιν]ί̣α Θερμουθά̣ριον τε(λέσματος) ἀμ(πέλου) ἑνδεκ̣(άτου) ἔτους ... noun. sg. fem. acc AD03 203 203 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) BGU 13 2290, 8 9691
204615 [Θερμουθαρίου] ... [εἰ]μὶ γυναῖκ[α] Θερμουθάριον ἀπάτορα μ(ητρὸς) [Θερμουθαρίου] [ὡς] [(ἐτῶν)] gap=2 [οὐλὴ] ... noun. sg. fem. gen AD03 245 245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 3 971, 13 9421
3509319 [Θερμου]θάριον ... δισ[χειλίας]* [πεντακοσίας] gap=20 [μηδὲ] [τὴν] [Θερμου]θάριον μηδὲ ἑκατ μηδὲ [ἐπὶ] ... noun. sg. fem. acc AD02 103 103 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Strasb. Gr. 6 582, 14 13405
4470600 Θερμουθάριον ... . [Αὐρη]λία Κασιανὴ ἡ καὶ Θερμουθάριον μ̣[ετὰ] [κυρ]ί̣[ο]υ τοῦ πατρὸς ... noun. sg. fem. acc AD03 200 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 6 9069, 19 30744
4204874 Θε[ρ]μουθαρίωι ... Θε[ρ]μουθαρίωι Διδᾶτος μετὰ κ(υρίου) τοῦ ... noun. sg. fem. dat AD02 144 144 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 13007, 1 14692
2123594 Θερμουθάριον ... Ἥρων Ἀτουφίου δι(ὰ) Ἥρ[ωνος] [?] Θερμουθάριον Πασιγέν[ους] gap=unknown Κύριλλα \Ἀκύλα/ ... noun. sg. fem. acc AD04 300 350 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lond. 5 1652, 23 33184
4257354 [Θερμουθαρίῳ] ... . τοῦ γεγονότος μ[οι] [τῇ] [Θερμουθαρίῳ] [ἐκ] [τοῦ] [γενομ(ένου)] [καὶ] ... noun. sg. fem. dat AD02 161 161 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 20 14111, 4 14810
310604 Θερμουθάριον ... δη(μοσίων) (πυροῦ) (ἀρτάβ…) gap=1 gap=12_lines Θερμουθάριον Χαιρήμονος διὰ Ἤλει[τ]ος Ὀρσενούφεως ... noun. sg. fem. acc AD02 149 149 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1893, 700 9463
4157773 Θερμουθάριον ... τις* τῶν προγεγρ(αμμένων) παραβῇ ἡ Θερμουθάριον ἡ καὶ Σαραπιὰς χωρὶς ... noun. sg. fem. acc AD02 175 195 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 22 15313 + SB 16 12288, 30 14567
4257614 [Θερμουθαρίου] ... [καὶ] [Ἡρακλείδῃ] [βα(σιλικῷ)] [γρα(μματεῖ)] [παρὰ] [Θερμουθαρίου] [τοῦ] [δεῖνος] [τοῦ] [δεῖνος] ... noun. sg. fem. gen AD02 161 161 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 20 14111, 20 14810
2276432 Θερμο(υθαρίου) ... οἰ(κίας) καὶ αὐλ(ῆς) δ ὁμο(λογία) Θερμο(υθαρίου) πρὸ(ς) Ἀμμώνιο(ν) δουλικ(οῦ) τρο(φίμου) ... noun. sg. fem. gen AD01 42 42 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 2 121 Ro, 8 11964
3456848 Θερμου-θάριον ... ἐφʼ οἷς καὶ βεβαι̣ο[ύ]τωι* ἡ Θερμουθάριον τὴν μίσθωσιν καὶ ἀπὸ ... noun. sg. fem. acc AD01 71 71 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Soter. 2, 37-38 13134
3390546 Θερμουθαρίου ... {ἀλλήλοις} Αὐρήλιοι Ζακαῶν Σαβοῦτος* μη(τρὸς) Θερμουθαρίου ὡς (ἐτῶν) ξβ οὐλὴ ... noun. sg. fem. gen AD04 328 328 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 65, 2 13082
4059987 Θερμουθαρίου ... μεσειτίαν* π̣αρὰ Ἀπίας ἀπά[τ]ο̣ρος μητρὸς Θερμουθαρίου τ̣ῆ̣ς̣ Νίλου κατὰ δια̣γ̣ρ̣(αφὴν) ... noun. sg. fem. gen AD02 157 157 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 10 10294, 11 14308
1519700 [Θερ]μουθάριον ... ἡμέρᾳ. σεσ̣η(μείωμαι). gap=unknown [Θερ]μουθάριον Σαβείνου τοῦ Νεμεσίωνο(ς) ἀστὴ ... noun. sg. fem. acc AD02 162 163 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Flor. 1 97, 12 10968
1658965 Θερμουθάριον ... [καὶ] [μηδένα] [κωλύ]οντα* τὴ[ν] [Ἀν]τ̣ωνίαν Θερμουθάριον μ[ηδ]ὲ̣ τοὺς παρʼ αὐτῆς ... noun. sg. fem. acc AD03 209 209 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 1 15, 13 11373
151893 Θερμουθαρίου ... Πετε[ρμο]ῦ̣θις Ἁρποκρατίωνος τοῦ Πετερμούθ[εω]ς μητρὸς Θερμουθαρίου ἰδιώ[της] ἀπὸ Λινυφείων (ἐτῶν) ... noun. sg. fem. gen AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 504, 3 28166
4387413 [Θερμουθάριον] ... [δεξιῶν] [καὶ] [ἡ] [αὐτοῦ] [γυνὴ] [Θερμουθάριον] [Ἀρίστου] [τοῦ] [καὶ] [Σαμβᾶ] ... noun. sg. fem. acc AD02 117 118 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 24 16256, 4 11677
2491222 Θερμουθαρίου ... τὴν ὑπάρχουσαν αὐτῇ μητρικὴν Μενουκίας Θερμουθαρίου ἐν κώμῃ Καρανίδι οἰκίαν ... noun. sg. fem. gen AD02 154 154 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 6 428, 4 12266
3955287 Θερμουθάριον ... καὶ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ. Θερμουθάριον καὶ Μουσῆς Βουβάστου κριθῆς ... noun. sg. fem. acc AD04 314 314 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 7 820, 59 17678
163671 Θερμουθαρίου ... gap=23 [κλη]ρονόμοις Λογγινίας @^inline^τῆς@⟦θερμ⟧ καὶ Θερμουθαρίου τῆς διὰ τοῦ διαστολ(ικοῦ) ... noun. sg. fem. gen AD03 217 217 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 614, 5 9264
4054362 Θερμουθάριον ... Ἡράκλ[ε]ιος Σωτηρίχου [κα]ὶ ἡ γυνὴ Θερμουθάριον ἀπελευθέρα Σωτάδου ἔχομεν διʼ ... noun. sg. fem. acc AD01 20 20 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 10 10222 + Aegyptus 83 (2003), p. 199-201 no. 1, 23 16671
1416797 Θ̣ε̣[ρμο]υθαρί̣ο̣υ ... τῆς τ̣ῆ̣ς ἑ̣α̣[υτῆς] [τ]ε̣τελευτηκυίης ἀδ[ελ]φ̣ῆ̣ς̣ Θ̣ε̣[ρμο]υθαρί̣ο̣υ θυγ̣[ατρὸς] Ἡραίδος τῆς Ἀ̣ν̣θε̣σ̣τίου̣ ... noun. sg. fem. gen AD02 137 138 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Dublin 8, 4 10722
3609697 Θερμουθάριον ... γενη(μάτων) τοῦ αὐτοῦ ἔτους εἰς Θερμουθάριον ἀπελ(ευθέραν) Σωτηρίχου διὰ Εὐτύχου ... noun. sg. fem. acc AD03 265 265 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 368, 5 13525
2359650 Θερμουθαρίου ... Γάιος Λογγῖνος Ἀπολινάριος δι(ὰ) Λογγίνας Θερμουθαρίου parenspunctuationopening Μώρου (δραχμαὶ) σξη ... noun. sg. fem. gen AD02 173 173 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 224, 4130 11999
2501730 Θερμουθαρίου ... ὑπτίῳ, [τῆς] δ̣ὲ̣ Μινουκια* Θερμουθαρίου Λουκίου Οὐιβίου Κρεισπίνου ἀπολυσί[μου] ... noun. sg. fem. gen AD01 93 93 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 9 554, 6 12047
376162 [Θ]ερμουθα[ρίο]υ ... [β]ῆτα γράμματος vac=unknown πα[ρὰ] Αὐρηλία[ς] [Θ]ερμουθα[ρίο]υ [μητ]ρ̣ὸς Αὐρηλίας Ἀλίν[ης] gap=1 ... noun. sg. fem. gen AD03 215 216 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Reinach Gr. 1 49, 3 23477
1994340 Θερμου-θ̣αρίωι ... μεταδοθῆναι τ[ῇ] διʼ αὐ̣[τ]οῦ δ̣η̣λ̣[ουμέ]νῃ Θερμουθ̣αρίωι ἱνʼ εἰδῇ (ἔτους?) κβ ... noun. sg. fem. dat AD02 138 138 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lond. 3 p. 126 no. 1222, 5-6 22845
3968101 Θερμουθαρίῳ ... ἂν αἱρῆται, [τῇ] δὲ Θερμουθαρίῳ καὶ ἑτέρῳ ἀνδρὶ ἐ[ξαῦ][τις] ... noun. sg. fem. dat AD02 143 144 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) PSI 8 921 Ro, 29 13813
4261223 Θερμουθάριον ... καὶ δούλ(ην) ἐ̣μοῦ [τῆς] [Θε]νπετσώκιος Θερμουθάριον (ἐτῶν) η · τ̣ῆς ... noun. sg. fem. acc AD03 203 203 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14167, 16 14839
322920 Θερμουθάρι̣[ον] ... Ἀταρίο(υ) πρὸς̣ [Τ]ούρβ(ωνα) ἐν Εὐη(μερείαι) Θερμουθάρι̣[ον] Λυκαρ̣[ίω]νος τοῦ Ἀπολ(…) μη(τρὸς) ... noun. sg. fem. acc AD02 166 166 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1897 + BGU 9 1896 + BGU 9 1897 a, 88 9467
204650 [Θερμουθαρίου] ... [καὶ] gap=unknown [λαογρά(φοις)] gap=unknown [παρὰ] [Θερμουθαρίου] [μ(ητρὸς)] Θερμουθαρίου ἀπʼ ἀμ[φόδου] ... noun. sg. fem. gen AD03 245 245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 3 971, 17 9421
307306 Θερμουθάριον ... δη(μοσίων) κυά(μου) (ἀρτάβαι) θ ϛ´ Θερμουθάριον Ἡρακλείδου (πυροῦ) (ἀρτάβαι?) ε ... noun. sg. fem. acc AD02 149 149 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1893, 329 9463
204652 Θερμουθαρίου ... [λαογρά(φοις)] gap=unknown [παρὰ] [Θερμουθαρίου] [μ(ητρὸς)] Θερμουθαρίου ἀπʼ ἀμ[φόδου] [Ἑρμουθιακῆς] gap=unknown ... noun. sg. fem. gen AD03 245 245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 3 971, 17 9421
4091500 Θ̣ε̣ρ̣μουθάριον̣ ... (πυροῦ) (ἀρταβ…) gap=unknown gap=unknown Ἰουλί̣α̣ Θ̣ε̣ρ̣μουθάριον̣ gap=unknown gap=unknown δ´ προσ(μετρουμένων) ... noun. sg. fem. acc AD02 130 175 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 12 11011, 55 26769
169836 Θερμουθάριον ... la καὶ ἀπέχειν τὴν ὁμολογοῦσαν Θερμουθάριον διὰ τοῦ πατρὸς {ς} ... noun. sg. fem. acc AD03 222 222 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 667, 10 9300
3955310 Θερμουθάριον ... . καὶ Μεσορὴ η. Θερμουθάριον καὶ Μουσῆς Βουβάστου συ̣ν̣τ̣(…) ... noun. sg. fem. acc AD04 314 314 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 7 820, 62 17678
3333231 Θερμουθάριον ... διέγρα(ψε) gap=6 [κα]ὶ μετόχοις πράκ(τορσι) Θερμουθάριον gap=8 εἰδῶν ὀκτωκαιδεκάτου ἔτους ... noun. sg. fem. acc AD02 156 156 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) (?) P. Ryl. Gr. 2 192 b, 4 12968
4552050 Θερμουθαρίου ... δ´ ? γ´ η´. Θερμουθαρίου τῆς Διονυσοκλέους το(ῦ) Πτολεμαίο(υ) ... noun. sg. fem. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 32 25635
322930 Θερμουθάριο[ν] ... Φίλας πρὸ(ς) Ἰσίδ[ωρο]ν Ε Χαιρᾶν Θερμουθάριο[ν] Ὡρ̣[ιγένους] [π]ρὸ(ς) Ζωίδ(α) Σαραπ(ίωνος) ... noun. sg. fem. acc AD02 166 166 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1897 + BGU 9 1896 + BGU 9 1897 a, 90 9467
3456887 Θερμουθάριο̣ν ... μ̣[ὴ] εἰδέναι αὐτὸν γράμμ[ατα]. Θερμουθάριο̣ν Σαρ[απί]ω̣νο̣ς̣ μετὰ κυρίου τ̣[οῦ] ... noun. sg. fem. acc AD01 71 71 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Soter. 2, 43 13134
1658746 Θερμουθαρίῳ ... τεσσεράκοντα πέντε ἀσήμου, Ἀντωνίᾳ Θερμουθαρίῳ χωρὶς κυ[ρίου] [χρηματιζούσῃ] [κατὰ] ... noun. sg. fem. dat AD03 209 209 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 1 15, 5 11373
2842491 [Θερ]μουθάριον ... , τοὺς περὶ Τααμόιν, [Θερ]μουθάριον. ἔρρω(σο). μη(νὸς) ... noun. sg. fem. acc AD02 100 199 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 530, 29 28370
1007995 Θερμουθ(άριον) ... λγ ἄσημ(ον), καὶ θηλείας Θερμουθ(άριον) (ἐτῶν) μζ ἄσημ(ον) καὶ ... noun. sg. fem. acc AD02 164 165 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Berl. Leihg. 1 17, 15 10201
1429371 Θερμ̣[ου]θ[αρίῳ] ... [ἅπαντα] [χρό][νον] [τὰς] [ὑπ]αρ̣χ[ούσας] [αὐ]τ̣ῇ̣ Θερμ̣[ου]θ[αρίῳ] π̣αρα gap=9 [Ἀν]τ̣ω̣ν̣είνου* Καίσα̣ρος ... noun. sg. fem. dat AD02 176 176 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Eirene 3 10, 8 128651
53883 Θερμουθαρ̣[ίου] ... παρὰ Ἥρων̣[ος] τοῦ Ἥρωνος δούλης Θερμουθαρ̣[ίου] ὡ̣ς̣ ἐ̣τῶν εἴκοσι τε̣σ̣σ̣ά̣ρων ... noun. sg. fem. gen AD02 100 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 11 2111, 11 26959
4257659 Θερμουθ(άριον) ... [οἰκ(ίαν)] [ἀπογραφὴν] [ἐπʼ] [ἀμφόδου] gap=unknown Θερμουθ(άριον) ἡ προγεγρ(αμμένη) θυγάτη(ρ) κατοίκ[ου] ... noun. sg. fem. acc AD02 161 161 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 20 14111, 23 14810
1557374 Θε[ρ?]μουθ[αρίου?] ... Γάιος Γαίου τοῦ Περῶτος μητρὸς Θε[ρ?]μουθ[αρίου?] [τοῦ] Ἡρακλείδου τῷ ἑαυτοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 90 90 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Fouad 48, 4 20993
2800514 Θερ[μου]-θαρίου ... [Ἀ]π̣ολ̣[λω(νίωι)] τοπογρα(μματεῦσι) καὶ κωμογρα(μματεῦσι) παρὰ Θερ[μου]θαρίου τῆς Θοώνιος μετὰ κυρίου ... noun. sg. fem. gen AD01 48 48 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 255, 3-4 20525
376450 Θερμ[ουθάριον] ... [Μ]ε[γί]στου Εὐ[σε]βοῦς Σεβασ[τ]ο[ῦ] gap=7 [Αὐρ]ηλία Θερμ[ουθάριον] κ[αὶ] Αὐρήλιο[ς] [Εὐ]δαίμων̣ gap=unknown ... noun. sg. fem. acc AD03 215 216 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Reinach Gr. 1 49, 21 23477
3946372 Θερμ[ουθαρίου] ... Μ̣αριανός, καὶ παρὰ Σεμ[πρωνία]ς̣ Θερμ[ουθαρίου] χωρὶς κυρίου χρηματιζούσης [κατὰ] ... noun. sg. fem. gen AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 6 704, 7 27807
3963012 Θερμουθάριον ... πατρικὰ δουλικὰ σώματα τέσσαρα, Θερμουθάριον καὶ Σαμβοῦν καὶ Ἡρακλᾶ̣ν ... noun. sg. fem. acc AD01 47 47 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 8 903, 8 13803
169860 [Θερμουθάριον] ... χειρὸς καὶ βε[βαιώσειν] [τὴν] [ὁμολογοῦσαν] [Θερμουθάριον] [τῷ] [Σ]οκμήνει καὶ τοῖς ... noun. sg. fem. acc AD03 222 222 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 667, 12 9300
2475908 Θερμουθάριν* ... αὐτοῖς πατρικὰ δουλικὰ σώματα τέσσαρα Θερμουθάριν* καὶ Σαμβοῦν καὶ Ἡρακλᾶν ... noun. sg. fem. acc AD01 47 47 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 323, 8 12134
4260485 Θερμουθ(αρίου) ... τ̣οῖς τῶν θυγα̣τ̣έ̣ρ̣ω̣ν̣ Ἑλένης κα̣ὶ̣ Θερμουθ(αρίου) [τέ]κ̣ν̣οι[ς] καθʼ ἃ ἔχ̣[ουσ]ι ... noun. sg. fem. gen AD02 133 133 Egypt, 00c - Samareia SB 20 14163, 7 14835
1010311 Θερμουθάρ̣ι̣ο(ν) ... (πυροῦ) (ἀρτάβαι) θ ? η´ Θερμουθάρ̣ι̣ο(ν) Κάστωρ̣ο(ς) Βουβάστ(ου) (πυροῦ) (ἀρτάβαι) ... noun. sg. fem. acc AD02 165 165 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 1 1, 14 10189
136843 Θερ[μουθάριον] ... παραδόξου? ἀλλαι ἐπισ(ήμου) (δραχμαὶ) Α Θερ[μουθάριον] [ἡ] [καὶ] [Ἡρ]ακλεία Σελεύκου ... noun. sg. fem. acc AD03 215 216 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 362, 11 9139
2004876 [Θερμο]υθαρίου ... Π̣ε [Ἥ]ρωνος τοῦ Χαιρᾶ [μη(τρὸς)] [Θερμο]υθαρίου λαογρ(αφίας) ιζ (ἔτους) [δραχ]μ(ὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 177 177 Egypt P. Lond. 3 p. 33-34 no. 845 a, 6 22691
385932 Θερμουθ(αρίου) ... Ἡρᾶτος καὶ gap=3 [Ἀμμ]ωνίου μη(τρὸς) Θερμουθ(αρίου) καὶ Διογένους ἀδελφοῦ καὶ ... noun. sg. fem. gen AD02 138 161 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 85, 7 9126
1581453 Θερμουθάριον ... ὑπαρχού̣σ̣ης̣ μοι δούλης ᾗ ὄνομα Θερμουθάριον καὶ τῆς ταύτης θυγ̣ατρὸς ... noun. sg. fem. acc AD01 38 38 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Gen.(2) 1 22, 3 23603
3819149 [Θ]ερμουθαρίου ... [ἐν] [μηνὶ] [Παῦνι] gap=10 gap=3 [Θ]ερμουθαρίου κ εἰ ἐν τ̣ιν̣ὶ̣ ... noun. sg. fem. gen AD01 32 32 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Wisc. 2 52, 22 13717
1659277 Θερμουθαρίου ... β̣ι̣βλ(ιοφύλαξιν) ἐνκ(τήσεων) Ἀ̣ρ̣σ[ι(νοΐτου)] παρὰ Ἀντωνίας Θερμουθαρίου χωρὶς κυρίου χ̣ρηματιζούσης κατὰ ... noun. sg. fem. gen AD03 209 209 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 1 16, 5 11374
204686 [Θερμουθάριον] ... τῷ ἀνδρί, καί εἰ[μι] [Θερμουθάριον] [ἡ] [προγεγρα(μμένη)] [ὡς] [(ἐτῶν)] ... noun. sg. fem. acc AD03 245 245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 3 971, 20 9421
993681 [Θερμ]ουθαρίου ... [κλῆρ]ο̣ς, λι̣βὸ[ς] [ὁ] π̣ρ̣ότερ̣[ον] [Θερμ]ουθαρίου τῆς Ἥρω̣νο̣ς καὶ ἑτέ̣ρω̣ν̣ ... noun. sg. fem. gen AD02 136 136 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. L. Bat. 19 10, 16 11868
4349585 Θερμουθάρι[ον] ... α[ὐτῆς] [ὁ]μοίως ἀπάνω* λογιζομένη · Θερμουθάρι[ον] [ἡ] [καὶ] Ἀρσινόη ἄ̣λλη ... noun. sg. fem. acc AD02 138 138 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 22 15704, 81 41728
3530897 Θε[ρ]μ̣ουθάριο(ν) ... ημ gap=unknown [ἐπάν]αγκον ἐπιτελε̣σι* τὴν Θε[ρ]μ̣ουθάριο(ν) εἰς τὸν Ἀλέξανδ(ρον) gap=unknown ... noun. sg. fem. acc AD01 - AD02 98 117 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) (?) P. Strasb. Gr. 9 807, 26 13239
1032082 \Θερμουθάριον/ ... Αὐρ(ηλία) τις \Θερμουθάριον/ \ἡ/ \καὶ/ \Ἡραΐς/ \Ἀντινοΐς/ ... noun. sg. fem. acc AD03 250 250 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Bingen 107, 1 44511
4583314 Θερμουθαρίῳ ... Α[ὐ]ρηλίᾳ Θερμουθαρίῳ ῇ* [κα]ὶ Ἡραις* μητηρ* ... noun. sg. fem. dat AD03 261 261 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 20 70, 1 15027
1659027 [Θερμουθαρίῳ] ... ἐ̣π̣ελευ(σόμενον) [ἀφιστάναι] [προσεκτείσουσι] [τῇ] [Ἀντωνίᾳ] [Θερμουθαρίῳ] [τὴν] [τι]μὴ[ν] [μεθʼ] [ἡμιο]λίας ... noun. sg. fem. dat AD03 209 209 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 1 15, 15 11373
3838100 Θερμουθάριον ... (γῆς) (ἄρουραι) ϛ ? Ἀντωνία Θερμουθάριον σιτ(ικῆς) (γῆς) (ἄρουραι) μγ ... noun. sg. fem. acc AD03 216 217 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Yale 3 137, 42 44599
3251860 Θερμουθ(αρίου) ... (ἐτῶν) με Ἀρτέμων Σαμβαθίω(νος) μη(τρὸς) Θερμουθ(αρίου) (ἐτῶν) ξ Ὡρίων Ἀρτέμ(ωνος) ... noun. sg. fem. gen AD01 38 39 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Harris 1 72 + P. Princ. 3 123, 25 25151
4387988 Θερμου-θάριον ... Ἀκουσιλάου τοῦ καὶ Μύσθου. Θερμουθάριον Ἀρ̣ύστου* τοῦ καὶ Σαμβᾶ ... noun. sg. fem. acc AD02 117 118 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 24 16256, 64-65 11677
3539605 Θερμουθαρίου ... τῷ gap=8 ϛ Νοτείου̣ παρὰ Θερμουθαρίου τῆς καὶ Σαρα[ποῦτος] Ἀντι̣[νοί]δ̣ος ... noun. sg. fem. gen AD02 182 182 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Strasb. Gr. 9 894 + P. Strasb. Gr. 1 34, 9 15377
1512853 [Θερμουθ]αρίου ... ρλζ̣ gap=unknown. [παρὰ] [Αὐρηλίας] [Θερμουθ]αρίου Ἀμμωνίου τοῦ καὶ Ἡρακλείδου ... noun. sg. fem. gen AD03 244 245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Flor. 1 5, 2 10958
3896213 Θερμουθάρι[ον] ... μ̣η̣(τρὸς) Ἀμμωνοῦτος Μάρ̣κ[ο]ς Κέλ̣λ̣ιος* Πρόκλος Θερμουθάρι[ον] Μ̣ά̣ρωνος τοῦ Ὥρου τοῦ ... noun. sg. fem. acc AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) PSI 15 1542, 9 114323
4387734 Θερμουθάριον ... μ gap=80 δὲ Ἰσίδωρον καὶ Θερμουθάριον gap=1 gap=80 ἔτους ἀπολ ... noun. sg. fem. acc AD02 117 118 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 24 16256, 28 11677
325782 Θερμουθάριον ... (δραχμαὶ) ιϛ (ὀβολὸς) α ? Θερμουθάριον Ὡρ[ίω]νος πρὸς gap=4 Μυσθαρίω(νος) ... noun. sg. fem. acc AD02 172 172 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1898, 119 9469
2800535 Θερμου[θάριον] ... [οἰκίᾳ] [λαύρ]ας νότου gap=2 gap=unknown_lines Θερμου[θάριον] [ἀπελ(ευθέρα)] [τοῦ] [προ]γ[εγ]ρα(μμένου) Σωτάδ[ου] ... noun. sg. fem. acc AD01 48 48 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 255, 8 20525
3963291 Θερμου-θάριον ... μέρος τὰς προγεγραμένας* δούλας δυας Θερμουθάριον καὶ Ἡρακλοῦ* χωλὴν καὶ ... noun. sg. fem. acc AD01 47 47 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 8 903, 32-33 13803
3321755 Θερμουθαρίου ... περὶ Εὐημέρεια(ν) ἐποικίωι λεγομένῳ Ἀμμίνωι̣ Θερμουθαρίου τῆς Λυκαρίωνο(ς). τῆι ... noun. sg. fem. gen AD01 39 39 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Ryl. Gr. 2 146, 7 12932
375455 Θερμουθαρίου ... η [καὶ] [τοὺς] τῆς προγεγρα(μμένης) Θερμουθαρίου ὁμοπατρίου καὶ ὁμομητρίου ἀδελφοὺς ... noun. sg. fem. gen AD02 189 189 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 115 col. 1, 20 8887
2210 Θερμουθάριον ... gap=unknown_lines gap=5 gap=unknown Θερμουθάριον gap=unknown [Τούρ]βωνα Ἕλληνα gap=unknown ... noun. sg. fem. acc AD02 188 189 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 128 col. 1, 2 8905
331682 Θερμ(ουθάριον) ... γάλακτι ἐπὶ ἔτηι* gap=unknown ὄνο(μα) Θερμ(ουθάριον) λαμβ(άνουσα) ἡ Ἡρωεὶς* παρὰ ... noun. sg. fem. acc AD01 42 42 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 2 121 Ro, 2 11964
3378595 Θερμουθαρίου ... ὑπὲρ γεννήματος* α ἔτους ὀνόματος Θερμουθαρίου διὰ κλη(ρονόμων) Σαταβοῦτος πυροῦ ... noun. sg. fem. gen AD03 297 297 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 11, 9 13027
2502308 Θερμουθαρίωι ... χρέα καὶ [τῇ] [ἀδελφῇ] μου Θερμουθαρίωι ἃς ὀφίλω* αὐτῇ ἀργυρίου ... noun. sg. fem. dat AD01 93 93 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 9 554, 52 12047
4336037 Θερμουθ[άριον] ... Ααου [καὶ] [τὴν] gap=2 γυνεκαν* Θερμουθ[άριον] gap=3 (ἐτῶν) λ̣θ̣, ... noun. sg. fem. acc AD02 100 199 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 22 15467, 10 27383
3322278 Θερμουθαρίου ... ἐπιστά(τῃ) φυλ(ακιτῶν) παρὰ Παῆτος κηπουροῦ Θερμουθαρίου. ἐπαφέντε(ς) οἱ ποιμένες ... noun. sg. fem. gen AD01 42 42 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Ryl. Gr. 2 152, 4 12938
1416871 Θ̣ε̣ρ̣[μ]ουθα̣ρ̣ί̣[ου] ... ἀντικατα[στάσε]ι̣ γενομένῃ ἐπὶ Ἀπίωνος στρ̣[ατηγ]ήσαντο̣ς̣ Θ̣ε̣ρ̣[μ]ουθα̣ρ̣ί̣[ου] κ̣α̣ὶ̣ Ἀκου̣[σὼ] πρὸς Ἴρριον ... noun. sg. fem. gen AD02 137 138 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Dublin 8, 9 10722
2538919 Θερμουθάρι(ον) ... καὶ gap=4 (ἄρουραι) μα ? Θερμουθάρι(ον) Ἡρακλείδ(ου) (ἄρουραι) ιβ Ἀσκληπ(ιάδης) ... noun. sg. fem. acc AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 2 103, 20 28844
4627113 Θ[ερ]μουθαρίου ... [δοῦ]λος (ἐτῶν) κε (γίνονται) β Θ[ερ]μουθαρίου ἐπ̣[ικ(εκριμένης?)] [ὁ]μοίως ἀδελφῆς δοῦλοι ... noun. sg. fem. gen AD01 73 73 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 4 p. 58-83, 364 14986
4387754 [Θερμουθάριον] ... [ἀμφότεροι] [οἱ] [γο]νεῖς Ἰσίδωρος̣ κ̣α̣ὶ̣ [Θερμουθάριον] [διὰ] [τοῦ] κ̣ο̣υ̣ράτορος μετὰ ... noun. sg. fem. acc AD02 117 118 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 24 16256, 33 11677
3876523 Θερμου-θαρίου ... · μελησάτω ὑμῖν καὶ περὶ Θερμουθαρίου, ἵνα ἐλθὼν ἀνθομολογηθῇ ... noun. sg. fem. gen AD02 159 159 Egypt, L00 - Alexandria PSI 12 1241, 18-19 17409
4036780 Θερμουθαρίου ... τῇ αὐτῇ gap=unknown gap=unknown [τῆ]ς Θερμουθαρίου gap=unknown gap=unknown [ἡμίσου]ς μέρους ... noun. sg. fem. gen AD01 - AD04 1 399 Egypt SB 1 5173, 4 26059
2800556 Θερμουθάρι[ον] ... (γίνονται) γ(υναῖκες) β̣ ?. Θερμουθάρι[ον] ἡ προγεγρα(μμένη) μ[ετὰ] κυρίου ... noun. sg. fem. acc AD01 48 48 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 255, 12 20525
4204717 Θερμ[ου]θ̣αρίωι ... Θερμ[ου]θ̣αρίωι Διδᾶτ(ος) μετὰ κυρίο(υ) τοῦ ... noun. sg. fem. dat AD02 144 144 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 13006, 1 14691
3251885 Θερμουθ(αρίου) ... (ἐτῶν) νβ Π Ἄμμωνο(ς) μη(τρὸς) Θερμουθ(αρίου) (ἐτῶν) λα gap=4_lines Λαλ ... noun. sg. fem. gen AD01 38 39 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Harris 1 72 + P. Princ. 3 123, 29 25151
4387503 Θερμουθαρί̣ο̣υ̣ ... [παρὰ] [δὲ] [τῆς] [μητρὸς] [α]ὐ̣τῆς Θερμουθαρί̣ο̣υ̣ ἃς̣ δ̣ι [ἐκ] [τῆς] ... noun. sg. fem. gen AD02 117 118 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 24 16256, 9 11677
346801 Θερμουθαρίου ... παρὰ Α[ὐ]ρηλ[ίου] gap=1 gap=3 μητρὸς Θερμουθαρίου ἀπὸ τῆς μητροπόλεω(ς) τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD03 226 226 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 3 989, 9 20105
151985 Θερμουθ[αρίου] ... ? [μέρος] gap=unknown gap=unknown μη(τρὸς) Θερμουθ[αρίου] gap=unknown gap=unknown μη(τρὸς) Εἰρήν[ης] ... noun. sg. fem. gen AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 505, 14 28167
4531122 Θερμουθάριον ... γ προσ(μετρούμενα) [(πυροῦ)] gap=unknown check Θερμουθάριον ἡ [καὶ] gap=unknown Ἰσιδώρου ... noun. sg. fem. acc AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 10 113, 10 28064
3955124 Θερμουθαρίῳ ... κρέως ἀποστελλομένου ἐμ* Μέμφιδι̣ Αὐρηλίοις Θερμουθαρίῳ καὶ Μουσῇ τέκν̣[οις] Εὐλογίας ... noun. sg. fem. dat AD04 314 314 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 7 820, 35 17678
274357 Θερμουθά-ριον ... Νεμεσίλλα Διδύμου (δραχμὰς) κη Ἀντωνία Θερμουθάριον (δραχμὰς) ιβ Ἀπολλῶς Πασίω(νος) ... noun. sg. fem. acc AD02 - AD03 198 227 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1617, 18-19 9523
2497206 Θερμουθαρίῳ ... την* ἀδ[ελφῇ] [καὶ] κυρίᾳ μου Θερμουθαρίῳ παρὰ θεοῖς κα̣ὶ̣ gap=3 ... noun. sg. fem. dat AD02 100 199 Egypt, U05 - Koptos (Qift) P. Mich. 8 502, 18 27112
2502326 [Θερμουθάριον] ... . Μινουκία Γέμελλα καὶ Μινου̣κ̣[ί]α̣ [Θερμουθάριον] ἑκατέρα μετὰ κυρίου ἡ ... noun. sg. fem. acc AD01 93 93 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 9 554, 55 12047
1474230 Θερμουθαρίου ... τῶν ταυτῆς τέκνων Ἡρακλείδου καὶ Θερμουθαρίου ἀ̣μ̣φ̣οτέρων Ἰσιδώρου. Π[ρ]ωτογέν̣ης ... noun. sg. fem. gen AD02 114 115 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 15, 43 10732
3221176 Θερμουθάριον ... (ἀρτάβη) α gap=1 gap=unknown Μοντανία Θερμουθάριον (πυροῦ) (ἀρτάβαι) ι (ὧν) ... noun. sg. fem. acc AD03 222 222 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Prag 2 137, 81 12794
3456697 Θερμουθάριον ... χοφορίας* καὶ κοπρηγίας ἡ μὲν Θερμουθάριον χορηγήσι* ὄνους, ὁ ... noun. sg. fem. acc AD01 71 71 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Soter. 2, 21 13134
1008059 Θερμο̣υ̣θ̣αρίου ... Ἡρ̣ω̣δης* Πετερμούθεως τοῦ Ἥρωνος μη(τρὸς) Θερμο̣υ̣θ̣αρίου τῆς Φιλαδέλ(φου) (ἐτῶν) ιθ ... noun. sg. fem. gen AD02 164 165 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Berl. Leihg. 1 17, 18 10201
376251 Θερμ[ουθ]άριον ... · ἐγὼ μὲν ἡ Αὐρ[η]λία Θερμ[ουθ]άριον τ̣ὸ ὑπάρχον μοι μ̣[έρος] ... noun. sg. fem. acc AD03 215 216 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Reinach Gr. 1 49, 8 23477
4054203 Θερμουθάριον ... τῆς ἐπιγονῆς καὶ ἡ γυνὴ Θερμουθάριον ἀπελ[ε]υθέρα Σωτάδου μετὰ κυρίου ... noun. sg. fem. acc AD01 20 20 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 10 10222 + Aegyptus 83 (2003), p. 199-201 no. 1, 2 16671
2491582 Θερμουθαρίου ... τὴν ὑπάρ[χουσάν] [μοι] μητρικὴν Μινουκίας Θερμουθαρίου ἐν κώμῃ Καρανίδι οἰκίαν ... noun. sg. fem. gen AD02 154 154 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 6 428, 14 12266
2295742 [Θ]ερμ[ουθαρίου] ... Βήσιο(ς). (ὀβολ…) gap=1 [ὁμο(λογία)] [Θ]ερμ[ουθαρίου] [καὶ] το(ῦ) ἀνδρὸ(ς) πρὸ(ς) ... noun. sg. fem. gen AD01 46 49 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 2 124, 8 11969
1342143 Θ̣ερμο̣[υ]θ̣αρίῳ ... Καισάρων τὸ̣ γ. Α̣[ὐ]ρ̣η̣λίᾳ̣ Θ̣ερμο̣[υ]θ̣αρίῳ θυγατρὶ Σεξσκτου* λεγιων̣α̣ρ̣ίου̣ χωρ[ὶ]ς ... noun. sg. fem. dat AD04 300 300 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 179, 3 10533
4551872 Θερμο[υθαρίο(υ)] ... τῆς Κρονίω[ν]ος το(ῦ) Ἑρμα[ίο(υ)] μητ(ρὸς) Θερμο[υθαρίο(υ)] gap=unknown [Ἀ]φροδισί̣ου ἰδι[ο]κ(τήτου) [(ἄρουραι)] ... noun. sg. fem. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 18 25635
3322305 Θερμουθαρίου ... ἃς ἔχωι* νομὰς ἐν ἐλαιῶ(νι) Θερμουθαρίου τῆς Λυκαρίω(νος) κατενέμησαν καὶ ... noun. sg. fem. gen AD01 42 42 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Ryl. Gr. 2 152, 12 12938
4409282 Θερμουθάριον ... Ὡρίωνος gap=unknown Ἡρ⟦α⟧ωὶς ἡ καὶ Θερμουθάριον τοῦ gap=unknown [μ]η(τρὸς) Ἡραίδος ... noun. sg. fem. acc AD02 100 199 Egypt, 00b - Dionysias (Qasr Qarun) SB 26 16556, 8 78164
4157634 [Θερμουθάριον] ... παλ̣α̣ ν καὶ ἀ̣[π]έχει̣[ν] [τὴν] [Θερμουθάριον] [τὴν] κ̣αὶ Σαρ[απιάδα] [τὴν] ... noun. sg. fem. acc AD02 175 195 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 22 15313 + SB 16 12288, 19 14567
4531139 Θερμουθάριον ... ξδ´ (γίνεται) (πυροῦ) gap=unknown check Θερμουθάριον Σ Πτολ(εμαὶς) Ὅρμου ἱερ(ᾶς) ... noun. sg. fem. acc AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 10 113, 13 28064
2502339 Θερμο[υθά]ριον ... [Γ]αί[ου] [Σεμπρωνίου] [Πρίσκου] ἡ δὲ Θερμο[υθά]ριον Λουκείου Οὐιβίου Κρισπίνου μετ[ανενηνόχαμεν] ... noun. sg. fem. acc AD01 93 93 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 9 554, 56 12047
2475971 Θερμουθάριν* ... ἐπιβάλλον μέρος τὰς προγεγραμμένας δούλας Θερμουθάριν* καὶ Ἡρακλοῦν χωλὴν σὺν ... noun. sg. fem. acc AD01 47 47 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 323, 13 12134
330180 Θ̣ε̣ρ̣μ̣[ουθάριο]ν ... δίκης. καὶ τὴν δὲ Θ̣ε̣ρ̣μ̣[ουθάριο]ν ἐπιτελούσης τῆς Χ[ρωταρίου] ἕ̣κ̣α̣σ̣τ̣α̣ ... noun. sg. fem. acc BC01 -5 -5 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1109, 26 18550
1659076 Θερμουθαρίῳ ... τοῖς ἀδελφοῖς μου̣ τῇ [Ἀντ]ω̣νίᾳ Θερμουθαρίῳ τω* ὑ̣π[άρ]χον ἡμῖν κοινῶς ... noun. sg. fem. dat AD03 209 209 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 1 15, 16 11373
3963077 Θερμου-θάριον ... ἐπιβάλλον μέρος τὰς προγεγραμμένας δούλας Θερμουθάριον καὶ Ἡρακλοῦν χωλὴν σὺν ... noun. sg. fem. acc AD01 47 47 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 8 903, 13-14 13803
3409606 [Θερμουθαρίῳ] ... [πο]τ̣ίστραις καὶ ἀποχύσε̣σ̣ι ἐπιβ[ε]β̣ληκότα τῇ [Θερμουθαρίῳ] ἐ̣κ δι̣αιρέσεως ἀνθʼ ὧν ... noun. sg. fem. dat AD02 138 138 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 13 11, 18 13118
163782 Θερμουθαρίου ... ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς Λογγινίας Θερμουθαρίου. οὐ μετʼ οὐ ... noun. sg. fem. gen AD03 217 217 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 614, 14 9264
1474249 Θερμουθάριον ... Μεθυσίου πα̣τ̣ὴρ δὲ τῶν περὶ Θερμουθάριον γ̣[ε]ν̣[ό]μ̣[ε]νοι βιβλιοφύλακ(ες) τῆς ἐν ... noun. sg. fem. acc AD02 114 115 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 15, 45 10732
52425 Θερμο̣υ̣θαρίῳ ... Ὡρ[ίω][νος] [Ἱερακείου] [,] β̣[ού]λομαι ἐξοι[κο][νομῆσαι] Θερμο̣υ̣θαρίῳ τῇ κα̣[ὶ] gap=unknown Παλαμ[ήδ]ους ... noun. sg. fem. dat AD02 140 140 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 11 2092, 14 9603
71626 Θερμουθαρίῳ ... οἴνου ἐπὶ τ[ό]πων gap=unknown Αὐρ(ηλίοις) Θερμουθαρίῳ καὶ Μουσῇ [τέκ(νοις)] [Εὐλογίας] ... noun. sg. fem. dat AD04 339 339 Egypt BGU 13 2296, 3 22663
1680074 Θερμουθάριον ... κδ Πτολεμαῖος Ἡραίσκου (δραχμαὶ) ρλβ Θερμουθάριον ἡ καὶ Πτολεμαὶς Χαρ̣ ... noun. sg. fem. acc AD02 198 198 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) (?) P. Hamb. 4 275, 42 41555
4388042 Θερμουθάριον ... μελίχρωσοὐλ(ὴ)* μετώπωι ἐξ ἀριστ(ερῶν) ἔγγονα Θερμουθάριον (ἐτῶν) ϛ μεση* μελιχρως* ... noun. sg. fem. acc AD02 117 118 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 24 16256, 73 11677
330956 Θερμουθάριον ... θηλυκὸν [σ]ω̣μ̣ά̣τ̣ιον ὧ[ι] [ἐ]πέθηκεν ὄνομ[α] Θερμουθάριον ὥστε τὴν ὁμολογοῦσαν τοῦτο ... noun. sg. fem. acc AD01 26 26 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) ZPE 201 (2017), p. 229-231, 7 23022
4387534 [Θερμουθάριον] ... [αὐτὸν] [Ἰσίδωρον] [καὶ] [τὴν] [αὐτὴν] [Θερμουθάριον] [εἰς] [τὸν] [κοινὸν] [τ]ῶν ... noun. sg. fem. acc AD02 117 118 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 24 16256, 11 11677
3767247 Θ̣[ερ]-[μουθαρίου] ... Λαμπρο[τύχη] [ἀπελευ]θέρα Ἡρακ[λοῦ]τος τῆ[ς] [καὶ] Θ̣[ερ][μουθαρίου] Δ̣ι̣δ̣ύ̣μ̣ο̣υ̣ [μετὰ] [κυρίου] [τοῦ] ... noun. sg. fem. gen AD02 155 155 Egypt, 00b - Ptolemais Drymou Böhm, Papyrus Varsoviensis 10 p. 65-70, 3-4 13665
1007825 Θερμουθαρίου ... Ἡρώδου Φιλαδέλφου τοῦ Ἡρώδου μη(τρὸς) Θερμουθαρίου ἀδελφὴ πατρὸς ἀπὸ τῆς ... noun. sg. fem. gen AD02 164 165 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Berl. Leihg. 1 17, 3 10201
3456722 Θερμουθαρίου ... τῶν λοιπῶν τὸν ὑποσ[τ]υλισμὸν τῆς Θερμουθαρίου χορηγούσης κάλαμον καὶ σχοινία ... noun. sg. fem. gen AD01 71 71 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Soter. 2, 24 13134
3955411 Θερμουθαρίου ... ιε. ο̣ἴ̣ν̣ο̣υ̣ ὑπ(ὲρ) ὀνό(ματος) Θερμουθαρίου καὶ Μουσῆ. Αὐρή(λιος) ... noun. sg. fem. gen AD04 314 314 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 7 820, 73 17678
4531156 Θερμουθάριον ... κδ´ προσ(μετρούμενα) [(πυροῦ)] gap=unknown check Θερμουθάριον Κ Ψιναρύω ἱερ(ᾶς) ἀν ... noun. sg. fem. acc AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 10 113, 17 28064
2502102 [Θερμου]θαρίῳ ... gap=3 Ἀ̣κ̣ύ̣λ̣[α]ς̣ gap=24 [Γεμέλλᾳ] [καὶ] [Θερμου]θαρίῳ οὐδὲ τοῖς παρʼ αὐτῶν ... noun. sg. fem. dat AD01 93 93 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 9 554, 31 12047
307416 Θερμουθάριο(ν) ... (γίνονται) (πυροῦ) (ἀρτάβαι) ιϛ̣ κ̣δ̣´ Θερμουθάριο(ν) ἡ καὶ Φιλωτέρα Ἥρωνος ... noun. sg. fem. acc AD02 149 149 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1893, 340 9463
157401 Θερμουθ[αρ]ί[ου] ... α gap=7 στρατιώτου gap=unknown gap=7 Θερμουθ[αρ]ί[ου] gap=unknown [καὶ] [περὶ] @^inline^Ψεναρψενῆ\σιν/@⟦ψεναρψενησεως⟧ ... noun. sg. fem. gen AD03 200 212 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 558 + BGU 2 559, 26 31271
2538457 Θε̣[ρ]μουθαρίου ... ἔχουσ[ι] [ἐ]ν μισθώσ[ει] [κοι]νῶς παρὰ Θε̣[ρ]μουθαρίου [τῆ]ς Σαραπίωνος, ἐπʼ ... noun. sg. fem. gen AD02 118 118 Egypt, 00c - Talithis (Kom Talit) P. Mil. Vogl. 2 101, 10 12349
3951066 Θερμουθάριον ... η Ἐπίκτητος ἀγορ(…) (δραχμὰς) μ Θερμουθάριον Ἀρχιγὴρ μήτηρ Πρωτᾶ ἀντιγρ(αφέως) ... noun. sg. fem. acc AD02 - AD03 192 208 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) PSI 7 776, 28 13791
4157659 Θ̣ε̣ρ̣μ̣ουθάρι[ον] ... κα̣ὶ̣ [βεβαιώσειν] [τήν] [τε] [ὁμολογοῦσα]ν̣ Θ̣ε̣ρ̣μ̣ουθάρι[ον] [τὴν] [καὶ] [Σαραπιάδα] καὶ ... noun. sg. fem. acc AD02 175 195 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 22 15313 + SB 16 12288, 21 14567
4531165 Θερμουθάριον ... ἀν (ὧν) με(τρ…) Παῦνι check Θερμουθάριον Χ Ταγχ(οίρεως) ἱερ(ᾶς) ἐν ... noun. sg. fem. acc AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 10 113, 20 28064
3954909 Θερμουθάριον ... , Μεσορὴ ε. διέγρ(αψαν) Θερμουθάριον καὶ Μουσῆς τέκν(α) Εὐλογίας ... noun. sg. fem. acc AD04 314 314 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 7 820, 4 17678
3201757 Θερμουθ(αρίου) ... (δραχμαὶ) κε (διώβολον) gap=unknown (μητρὸς) Θερμουθ(αρίου) (δραχμαὶ) ιζ (διώβολον) gap=unknown ... noun. sg. fem. gen AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Phil. Gr. 18, 9 27217
3289054 Θε̣ρ̣μ̣[ο]υ̣θ̣[α]ρίῳ ... ὤφειλον τῇ τετελ[ευτηκυίᾳ] gap=35 [μη]τρὶ Θε̣ρ̣μ̣[ο]υ̣θ̣[α]ρίῳ gap=unknown_lines [ὁ] [δεῖνα] gap=unknown ... noun. sg. fem. dat AD02 139 140 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ross. Georg. 2 18, 140 12886
2465246 Θερμουθάριων* ... Φαριεναν* καὶ ἡ μήτερ* ἡμῶν Θερμουθάριων* Φάρου μετὰ κυρίον* ἑκατέρων ... noun. sg. fem. acc AD01 47 48 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 274, 1 12110
169951 [Θερμο]υθάριον ... [δέ] [τι] [τούτων] [παραβῇ] [ἡ] [Θερμο]υθάριον ἐκτίσει τῷ Σοκμήν[ει] τὴν ... noun. sg. fem. acc AD03 222 222 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 667, 17 9300
329952 Θερμουθαρίου ... κόλ(λημα) Πρωτάρχωι παρὰ Θερμουθαρίου τῆς Εἰρηναίου ἀστῆς μετὰ ... noun. sg. fem. gen BC01 -5 -5 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1109, 3 18550
4559329 Θερμουθάριον ... Αὐρηλία Θερμουθάριον Ἀντινοὶς καὶ ὡς χρηματίζει ... noun. sg. fem. acc AD03 254 254 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 20 13 Vo, 1 15009
3409634 Θερμουθα̣ρ̣ί̣ῳ̣ ... ἐπίγν̣ω̣σιν σ̣υ̣[ντ]ε̣λεῖν τὰ̣ π̣ροκείμε̣ν̣α̣ [τ]ῆ\ς/* Θερμουθα̣ρ̣ί̣ῳ̣ ἀξ[ι]ῶ συ̣ν̣τάξαι γράψ̣αι τῷ ... noun. sg. fem. dat AD02 138 138 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 13 11, 21 13118
2436835 Θερμουθαρίου ... κο(λλήματος) κα check Ἀγαθόπους δοῦλος Θερμουθαρίου τῆς καὶ Τπαϊέτις χ(…) ... noun. sg. fem. gen AD02 175 175 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 225, 2175 12000
325861 Θερμουθάριον ... (δραχμαὶ) ιϛ (ὀβολὸς) α ? Θερμουθάριον Πάπου μη(τρὸς) Εἰρήνης check ... noun. sg. fem. acc AD02 172 172 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1898, 129 9469
3818983 Θερμουθα̣ρίο̣υ ... τῶ̣ν τῆς gap=1 gap=4 μ̣η̣τρὸς Θερμουθα̣ρίο̣υ τῆς Διονυσίο̣[υ] gap=2 [Πέρσῃ] ... noun. sg. fem. gen AD01 32 32 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Wisc. 2 52, 4 13717
4470504 Θερμο[υθαρίου] ... [παρὰ] Αὐρηλίας Κασιανῆς τῆς καὶ Θερμο[υθαρίου] [θυγ(ατρὸς)] [Αὐρη]λίου Δείου Ἡρακλείδου ... noun. sg. fem. gen AD03 200 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 6 9069, 4 30744
325352 Θερμο(υθάριον) ... ιϛ (ὀβολὸς) α ? εἰς Θερμο(υθάριον) Πάπου διὰ Ἐ Ἐπεὶφ ... noun. sg. fem. acc AD02 172 172 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1898, 63 9469
3602409 Θε[ρ]-μουθαρίο* ... μεταδόσιμον, κ[α]ὶ ἐσμὲν ἀνφότεροιμητρὸς* Θε[ρ]μουθαρίο* τῆς Ἑρμώνακτος ἀστῆς (ἄλφα) ... noun. sg. fem. gen AD01 99 99 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 316 col. 2, 13-14 13474
3837930 Θερμο̣υ̣[θάριον] ... [δενδ(ρικῆς)] [(γῆς)] [(ἄρουραι)] gap=1 Λ̣ογγ̣ινία Θερμο̣υ̣[θάριον] gap=unknown Λ̣οκρητία Διοδώρ[α] gap=unknown ... noun. sg. fem. acc AD03 216 217 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Yale 3 137, 19 44599
2476010 Θερμουθαρίου ... ἡ Ταορσεῦς τῆς προγεγραμμένης δουλήας* Θερμουθαρίου · κρατεῖν οὖν καὶ ... noun. sg. fem. gen AD01 47 47 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 323, 17 12134
330219 Θερμουθάριο̣ν̣ ... σὺν τῷ παιδίῳ πρὸς τ[ὴν] Θερμουθάριο̣ν̣ τοῦ μην[ὸς] gap=2. ... noun. sg. fem. acc BC01 -5 -5 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1109, 30 18550
4091372 Θερμουθάριον ... gap=unknown check Ψε(ναρψενήσεως) ἐπιβολ(ῆς) Ἰουλία Θερμουθάριον διὰ gap=unknown (πυροῦ) (ἀρτάβης) ... noun. sg. fem. acc AD02 130 175 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 12 11011, 44 26769
169708 Θερμουθά[ρ]ιον ... Ἀρσινο[είτου] ν[ο]μοῦ. ὁμολογεῖ Αὐρηλία Θερμουθά[ρ]ιον ἀφῆ[λιξ] [μετὰ] [κυρίου] [καὶ] ... noun. sg. fem. acc AD03 222 222 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 667, 2 9300
331245 Θερμουθάριον ... καὶ ἐκθρέψωι* τὸ δουλικὸν σωμάτιον Θερμουθάριον ἐπὶ τὰ δύο ἔτηι* ... noun. sg. fem. acc AD01 26 26 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) ZPE 201 (2017), p. 229-231, 32 23022
3963117 Θερμουθαρίου ... Ταορσεῦς, τῆς προγεγραμμένης δουλήας* Θερμουθαρίου. κρατεῖν οὖν καὶ ... noun. sg. fem. gen AD01 47 47 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 8 903, 17 13803
4321517 [Θερμουθαρίου] ... [βιβλιδίων] [Δημητρίας] [τῆς] [καὶ] [Θερμουθαρίου] [Διονυσίου] [τοῦ] [καὶ] Σ̣αβίνου ... noun. sg. fem. gen AD03 212 212 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) SB 20 15188, 1 23908
3946478 Θερμουθάριον ... [ἃς] [αὐτόθι] [ἀπέσ]χεν ἡ Σεμπρωνία Θερμουθάριον παρ̣[ὰ] [Μαρκίου] [Ἰουλίου] [Μαρια]ν̣οῦ ... noun. sg. fem. acc AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 6 704, 23 27807
3409647 Θερμουθαρίῳ ... τοῦ Ἀρσινοείτου στρατη̣γῷ μ̣ετ[α]δ̣οῦναι τῇ Θερμουθαρίῳ τοῦδε τοῦ ὑπομνήματος ἀντίγραφον ... noun. sg. fem. dat AD02 138 138 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 13 11, 23 13118
2465263 Θερμουθαρίου ... ἀντρὸς* καὶ τῆς Φριένης* καὶ Θερμουθαρίου lowpunctus lowpunctus lowpunctus lowpunctus ... noun. sg. fem. gen AD01 47 48 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 274, 2 12110
2293231 Θερμουθάριο(ν) ... γ συνγρ(αφὴ) τροφῖ(τις) Διοδώρο(υ) πρὸ(ς) Θερμουθάριο(ν) φερνῆ(ς) (δραχμῶν) Α. ... noun. sg. fem. acc AD01 45 46 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 2 123 Ro, 18 11967
1658869 Θε̣[ρ]μου-[θαρίου] ... τοὺς ὁμολογοῦντας παρὰ τῆς Ἀντωνίας Θε̣[ρ]μου[θαρίου] [τὴν] [συνπεφωνημένην] [τοῦ] [πεπραμένου] ... noun. sg. fem. gen AD03 209 209 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 1 15, 9-10 11373
4551926 [Θερμο]υ̣[θ]α̣ρ̣ί̣ου ... γ´ προ(σμετρουμένων) α̣ κδ´. [Θερμο]υ̣[θ]α̣ρ̣ί̣ου τῆς Στρατε̣ί̣π̣που το(ῦ) Διονυσίου ... noun. sg. fem. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 24 25635
3819002 Θερμουθαρίου ... τ[ῶν] [σιτι][κῶν] π̣ε̣ρ̣ὶ̣ Κ̣α̣ρανίδα τῆς Θερμουθαρίου ἐδαφῶν τὰς ἐν μίᾳ̣ ... noun. sg. fem. gen AD01 32 32 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Wisc. 2 52, 6 13717
3217659 Θ̣ε̣ρμουθαρίου ... Φαῶφι δι(έγραψε) Διδ̣ᾶς gap=1 διὰ Θ̣ε̣ρμουθαρίου θυγατρὸ̣ς ἀπὸ φόρου προβάτ(ων) ... noun. sg. fem. gen AD02 136 138 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Prag 1 62, 13 12782
1011963 Θερμουθ(άριον) ... δι(α)φό(ρου) (πυροῦ) (ἀρτάβης) η´ μγ Θερμουθ(άριον) ἡ καὶ Πλουτάρχ(ις) Πτολ(εμαίου) ... noun. sg. fem. acc AD02 164 165 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 1 3, 4 10211
157436 Θερμουθαρίο[υ] ... [ὀνό(ματος)] (δραχμαὶ) ρμ gap=2 Οὐαλε[ρία]ς Θερμουθαρίο[υ] (δραχμαὶ) γ (διώβολον) gap=1 ... noun. sg. fem. gen AD03 200 212 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 558 + BGU 2 559, 4 31271
3767551 Θερμου[θαρ]ίου ... [Λαμ]προτύχη ἀπελευθέρα Ἡ[ρακλοῦ]τος τῆς καὶ Θερμου[θαρ]ίου Δ[ιδ]ύμου [μετὰ] [κυρίου] [τοῦ] ... noun. sg. fem. gen AD02 155 155 Egypt, 00b - Ptolemais Drymou Böhm, Papyrus Varsoviensis 10 p. 65-70, 28 13665
Several individuals and institutions have already subscribed to Trismegistos in 2019.
Apparently you or your institution have not.
We need your support to survive. 2020 will be crucial to determine whether there is a future for us or not. Please consider subscribing.
Close X