Σεβαστῆς

noun --- "" (Logeion)

1792 attestations of Σεβαστῆς

Number without context limitations (see below)!

This page is a full view of your query with all relevant information. If you want to filter on the grammatical context (previous or next word), you can do so below. To export these data to a csv file (taking the filter into account if applicable), click the icon above.
Please note that the .csv file is tab-delimited and in Unicode, and Excel has problems with each of these if you just open the csv file by double clicking - supposing the default programme for opening csv files is set to Excel on your computer. Better results can be obtained through open source software such as Open Office. If you insist on using Excel (version 15 or higher), please use the import function (under "File"), select CSV and the file you just downloaded, and pick "Unicode (UTF-8)" from the dropdown for "File origin". Use Tab as the only delimiter and import by clicking "Finish". If you want to know why you have to take this detour, you may want to read this.

If your research starts from this export, please be fair and quote Trismegistos: here's how.

Wordref ID Attestation Context Morphology Century Date from Date to Written Line TM Tex ID
4335167 [Σ]εβαστῆς ... τῶι τῶν ἀρχακολούθων οἴκωι σ̣υ̣ν̣όδου [Σ]εβαστῆς Καίσαρος Αὐτοκράτορος θεοῦ υἱοῦ ... noun. sg. masc. nom BC01 -5 -5 Egypt, L00 - Alexandria SB 22 15460, 5 79042
2810700 Σεβαστῆι ... gap=18_lines Σεβαστῆι ἐν Σενέπτα σταθμοῦχ(ος) ἐκφόδιος ... noun. sg. masc. dat AD01 1 99 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 387 descr., 00 25680
788026 Σεβαστῆι ... Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Νέου Σεβαστοῦ Σεβαστῆι. Κέφαλ(ος) Ενα̣ρ̣. ... noun. sg. masc. dat AD01 15 15 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 1 54, 8 75654
2806626 Σεβαστῆι ... (ὀβολοὶ) δ ?. Παῦνι Σεβαστῆι ὁ αὐτὸς (δραχμὰς) γ ... noun. sg. masc. dat AD01 25 25 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 288, 5 20559
2806972 Σ[ε]βαστῆι ... Τιβερίου Καίσαρος Σε[βαστο]ῦ, [Φαῶ]φ̣ι̣ Σ[ε]βαστῆι, διαγέγρα(πται) γερδιακοῦ Ἱπποδ(ρόμου) ... noun. sg. masc. dat AD01 25 25 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 288, 32 20559
3070562 Σεβαστῆι ... , μηνὶ Νέ̣ωι Σεβαστῶι, Σεβαστῆι. gap=unknown vac=unknown Ἀπελλεῖ ... noun. sg. masc. dat AD01 26 26 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 78 5174, 10 170058
758690 Σεβα̣σ̣τ̣ου ... . (ἔτους) gap=1 Τιβερίου Καίσαρος Σεβα̣σ̣τ̣ου ἐπαγομένων β. ... noun. sg. masc. gen AD01 26 33 Egypt, Eastern desert - Apollonos Hydreuma (Gemal) O. Petrie Mus. 149, 8 44986
643076 Σεβαστῆι ... Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ μηνὸς Σεβαστοῦ Σεβαστῆι. Πετ̣ε̣μ̣ε(νῶφις) Πικ(ῶτος). ... noun. sg. masc. dat AD01 33 33 Egypt, U04b - Thebes O. Deiss. 36, 6 73850
4055147 [Σεβαστου] ... [εἰσιό]ντος τρίτο[υ] [ἔ]τους Γαίου Καίσαρος [Σεβαστου] [Γερμα]νικοῦ, κω[ρὶς]* πάσης ... noun. sg. masc. gen AD01 37 37 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 10 10238, 10 16676
4055456 Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῇ̣ ... , μην(ὸς) Νέ[ου] Σεβαστοῦ κ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῇ̣ ... noun. sg. masc. dat AD01 41 41 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) Aegyptus 83 (2003), p. 204-210 no. 3, 29 16678
2156227 Σεβαστῶν ... δὲ ἐπὶ τῶν πρὸ ἐμοῦ Σεβαστῶν οὐκ εἴχεται* σαφῶς οἴδατε ... noun. pl. masc. gen AD01 41 41 Egypt, L00 - Alexandria P. Lond. 6 1912 Vo, 68 16850
2688299 [Σε]βα(στῇ) ... [Σεβασ]τοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος Ἐπεὶφ κα [Σε]βα(στῇ). Θέων ὁ σιτολ(ογῶν) ... noun. sg. masc. dat AD01 44 44 Egypt, U19 - Pela (Bella el-Mustagadda) P. Oxy. 12 1447, 2 21848
1981330 Σεβά̣σ̣τ̣ο̣υ ... δ (ἔτους) Τ[ιβ]ερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβά̣σ̣τ̣ο̣υ Γερμανικοῦ Α̣ὐ̣τ̣ο̣κ̣ρ̣ά̣(τορος) καὶ εὐδέν* ... noun. sg. masc. gen AD01 44 44 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 135-138 no. 1168, 40 22825
2806107 Σεβασ[τ]ῆι ... , μη(νος) Κ[αισαρ]είου ιε Ἰουλίᾳ Σεβασ[τ]ῆι. ... noun. sg. masc. dat AD01 45 45 Egypt, L01 - Memphis P. Oxy. 2 283, 21 20554
4234045 Σεβ[(αστῇ)] ... Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ [Αὐτοκράτορος] Τῦβ[ι] gap=1 Σεβ[(αστῇ)] [δ]ι(έγραψε) διὰ Παπο(…) καὶ ... noun. sg. masc. dat AD01 48 49 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 18 13636, 3 14751
2664362 Σεβαστ(ῇ) ... Αὐτοκράτορος, Φαρμοῦθ(ι) κθ, Σεβαστ(ῇ). ἀπελυθηι* [ὑ]πὸ Γναίου ... noun. sg. masc. dat AD01 52 52 Egypt, L00 - Alexandria P. Oxy. 1 39, 4 20701
4458220 Σεβα(στῇ) ... Γερμαν[ικοῦ] αὐτοκράτορος, Παῦνι κ̣ Σεβα(στῇ) [ἐν] [Ὀ]ξυρύγχων π[όλει] τῆς ... noun. sg. masc. dat AD01 52 52 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 5 8034, 2 18009
1620379 Σε̣βασ(τῇ) ... (ἔτους) α Ν̣[έρ]ωνος Μεσορὴ κζ Σε̣βασ(τῇ) gap=unknown ... noun. sg. masc. dat AD01 55 55 Egypt P. Giss. Univ. 3 19, 14 22115
3065079 Σεβα(στῇ) ... Α[ὐ]τοκράτορος, Φαῶφι ˉκζˉ, Σεβα(στῇ). κόμ̣[ισ]αι παρὰ Ἡρώδου ... noun. sg. masc. dat AD01 59 59 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 75 5049, 7 128890
344988 [Σεβα(στῇ)] ... Σεβαστοῦ [Γερ]μανικοῦ [Αὐτο]κράτορ[ος] [Με]χ(εὶρ) κ̣ζ [Σεβα(στῇ)] [.] ... noun. sg. masc. dat AD01 61 61 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 262, 24 20533
2308175 Σεβα(στῇ) ... Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος Φαμενὼθ ιε Σεβα(στῇ) ἐν Ὀξυρύγχων πό[λ]ει τῆς ... noun. sg. masc. dat AD01 61 61 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mich. 3 194, 3 21339
2861699 Σεβ(αστῇ) ... Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος Μεχεὶρ ι Σεβ(αστῇ) ... noun. sg. masc. dat AD01 62 62 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 38 2838, 16 22227
3794774 Σεβ̣α̣στῶν ... δημοσ̣ίου χιρισμοῦ*, ἀργυρίου filler Σεβ̣α̣στῶν κα̣[ὶ] Π̣τολε̣μα̣ικο̣ῦ νομίσματος κεφ̣αλ̣α̣ίου ... noun. pl. masc. gen AD01 64 64 Egypt, 00a - Neilopolis (Tell el-Rusas) P. Vind. Tand. 22, 10 13683
3031399 [Σ]εβαστῆ̣ι ... Καίσαρος Ο̣ὐεσπασιαν̣ο̣ῦ Σεβαστοῦ Τ̣ῦ̣β̣ι̣ gap=1 [Σ]εβαστῆ̣ι. gap=unknown_lines ... noun. sg. masc. dat AD01 69 70 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 66 4526, 29 78598
2938164 Σεβαστῇ ... [Κ]αίσαρος Οὐεσπασιανοῦ Σεβαστοῦ Φαρμοῦθι κα Σεβαστῇ. ... noun. sg. masc. dat AD01 70 70 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3508, 37 15657
3365379 Σεβαστῶν ... ἀπὸ gap=unknown [ὑπὸ] [τῶν] θεῶν Σεβαστῶν φυλαχθέν[τα] gap=unknown [ἐρρῶσθα]ι. ... noun. pl. masc. gen AD01 73 73 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ryl. Gr. 4 598, 13 13018
205697 Σεβ[ασ]τῇ ... Καίσαρος Οὐεσπασια[ν]οῦ [Σεβαστοῦ] [Φαρμοῦ]θι η̣ Σεβ[ασ]τῇ. [ἀντίγραφον] ἐνγυήσεω(ς) [ὁ] ... noun. sg. masc. dat AD01 77 77 Egypt, U07 - Diospolites BGU 3 981, 35 20103
2810535 Σεβα(στῇ) ... μηνὸς̣ Και̣σαρείου ἐπαγομένων ϛ, Σεβα(στῇ), ἐν Ὀξυρύγχ(ων), ... noun. sg. masc. dat AD01 79 79 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) ZPE 177 (2011), p. 226-228 no. 2, 2 20597
3088569 Σεβ(αστῇ) ... Καίσαρος Οὐεσπασιαν[οῦ] Σεβαστοῦ Μεχ(εὶρ) η Σεβ(αστῇ). Ταρουτίλλιος σεση(μείωμαι) (ἀρούρας) ... noun. sg. masc. dat AD01 81 81 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 22 15351, 22 20797
71350 Σεβαστ(ου) ... Καίσαρος Δομιτιανοῦ Σεβαστ(οῦ) μ(ηνὸς) Νέο(υ) Σεβαστ(ου) λ μ(ετὰ) (λόγον) ι ... noun. sg. masc. gen AD01 82 82 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 13 2292, 2 9693
2807849 Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῆ̣ι̣ ... [.] ϛ (ἔτους) Φαῶφι δ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῆ̣ι̣ χωμα(τικοῦ) ε (ἔτους) Θοῶ(νις) ... noun. sg. masc. dat AD01 83 83 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 289, 16 20560
3215573 Σεβαστῇ ... Δο̣μιτιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Τῦβι η Σεβαστῇ. ... noun. sg. masc. dat AD01 88 88 Egypt, U15 - Poteu P. Prag 1 36, 13 15300
104675 Σεβαστῇ ... Δομιτιανοῦ Σεβα[στοῦ] μηνὸς Καισαρείου gap=2 Σεβαστῇ ἐν Πολυδ̣ε̣[υκίᾳ] [τῆς] Θεμίστου ... noun. sg. masc. dat AD01 95 95 Egypt, 00b - Polydeukeia BGU 15 2551, 5 9814
1867670 Σεβαστ̣[ου] ... gap=2 [Αὐτοκράτορος] Καίσαρος Νερούα Τραιανοῦ Σεβαστ̣[ου] [Γερμανικοῦ] [μηνὸς] gap=unknown δεκάτῃ ... noun. sg. masc. gen AD01 - AD02 98 103 Egypt P. Laur. 1 6, 12 21237
268306 [Σεβαστῶν] ... , ἃς ἔχει παρὰ τῶ[ν] [Σεβαστῶν] [καὶ] [τοῦ] [τὴν] [Αἴγ]υπτον ... noun. pl. masc. gen AD02 100 199 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1563, 4 27584
876648 Σ̣[εβαστῶν] ... (δραχμὰς) δ gap=unknown τῶν κυρίων̣ Σ̣[εβαστῶν] gap=unknown Ἐπεὶφ κη gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD02 100 199 Egypt, U - Upper Egypt (?) P. Aberdeen 82 descr., 3 29905
906352 Σεβαστῶν ... τῆς εὐθη[νία]ς ὢ̣[ν] [καὶ?] ἀρχερεὺς* Σεβαστῶν [β · Κουλᾶς Κορνη[λίου] ... noun. pl. masc. gen AD02 100 199 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Amh. Gr. 2 124, 23 28979
1054151 [Σ]ε̣βαστῶν ... gap=unknown_lines gap=unknown τῶν̣ κ̣[υρ]ί̣ω̣[ν] [Σ]ε̣βαστῶν Μεχ[ε]ὶρ gap=unknown gap=unknown [Σ]ουχάμμωννο[ς] ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt P. Bon. 16, 1 27062
1667707 Σεβα[στῶν] ... [ἐπὶ] gap=5 [πόλεως] [Και]σαρείῳ θεῶν Σεβα[στῶν] [ἐπὶ] [παρόντων] [τοῦ] [δεῖνος] ... noun. pl. masc. gen AD02 100 199 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Hamb. 1 73, 20 28697
2650972 Σεβαστῶν ... καὶ κομαστὴς* πρ̣[οτομῶν] [τῶν] κυρίων Σεβαστῶν κ̣[αὶ] [τῆς] [Νείκης] Φαυ̣στείνῃ ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 3 94, 5 28907
4482064 Σεβασ[τ]ῶν ... · ὀ[μνύω] [τὴν] τῶν κυρίων Σεβασ[τ]ῶν τύχ[ην] [ἑκουσίως] καὶ αὐθαιρέτως ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) (?) SB 6 9226, 3 27285
4580786 Σεβαστῶν ... Περτίνακο[ς] [καὶ] Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντω̣ν̣ίνο[υ] Σεβαστῶν [Πα]χὼν β Βουβ̣άστ(ου) κατ(οίκων) ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 20 67 Ro, 2 27769
4580823 Σεβαστῶν ... Περτίνακος καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Σεβαστῶν Παχὼ̣ν γ Βουσ(ίρεως) κατ(οίκων) ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 20 67 Ro, 3 27769
2863165 Σεβαστῇ ... Τραιανοῦ Σ̣ε̣β̣αστοῦ Γερμανικοῦ Δακικοῦ δ Σεβαστῇ διαστολ(ικὸν) Σαμβοῦτ(ος) ... noun. sg. masc. dat AD02 104 105 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 38 2852, 42 22239
2831470 Σεβαστῇ ... Τραιανοῦ Σεβαστοῦ Γ[ε]ρ[μα]νικοῦ Δακι[κοῦ] Φαμενὼθ Σεβαστῇ. Ἀχιλλᾶς Διδύμου ἐπε̣δέδωκα* ... noun. sg. masc. dat AD02 108 108 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 483, 30 20619
3334308 Σε[β(αστῇ)] ... Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Δακικοῦ Θὼθ κα Σε[β(αστῇ)] [.] Ἀ[π]ολλώ(νιος) γεγυ(μνασιαρχηκὼς) καὶ ... noun. sg. masc. dat AD02 108 108 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Ryl. Gr. 2 202 a, 4 12973
2246167 Σεβαστῶν ... παρὰ̣ [το]ῦ Ἑ̣ρμᾶ ἀργυρίου ἐπ̣[ι]σ̣ήμου Σεβαστῶν νομίσματος κεφαλαίου δραχμὰ[ς] ἑξήκοντα ... noun. pl. masc. gen AD02 117 117 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Mich. 11 605, 4 12282
4594714 Σεβαστῶν ... θυσίας γενεσίων τῶν {αὐτῶν} θεῶν Σεβαστῶν (δραχμαὶ) μ καὶ εἰς ... noun. pl. masc. gen AD02 117 117 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) ZPE 165 (2008), p. 134-150, 53 15096
3515557 Σεβασ[του] ... [ἔτους] [Αὐτοκράτορ]ος Καί[σαρ]ος Τραιαν̣οῦ Ἁδρια̣[ν]οῦ Σεβασ[του] gap=unknown gap=unknown ὡς ἐ̣τῶ[ν] ... noun. sg. masc. gen AD02 117 138 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 7 646, 15 13418
2306913 Σεβαστῶν ... [αὐτῆ]ς τὸν ὁμολογοῦντα ἀργυρίου ἐπισήμου Σεβαστῶν νομίσματος κεφαλαίου δραχμὰς [τριακοσίας] ... noun. pl. masc. gen AD02 120 120 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Mich. 3 188, 6 11991
3057511 Σεβαστῇ ... κυρίου, Ἐπεὶφ δ, Σεβαστῇ. ... noun. sg. masc. dat AD02 123 123 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 72 4869, 10 114249
608046 [Σ]εβαστῶν ... [ὁμολογῶ] ὠφείλειν* σοι [χρῆσιν] [ἀργ(υρίου)] [Σ]εβαστῶν [νομίσμα]το(ς) ἔντοκον (δραχμὰς) ιϛ ... noun. pl. masc. gen AD02 136 181 Egypt, U - Upper Egypt (?) O. Brux. 13 (p. 25), 3 24378
4098675 Σεβαστῶν ... ὥσπε̣ρ̣ ἴστ̣ε, τῶν θεῶν Σεβαστῶν καὶ τοῦ μεγάλου Σαρά̣[πιδος] ... noun. pl. masc. gen AD02 138 138 Egypt, U20 - Koites (?) SB 12 11236, 4 41437
1059046 Σ̣ε̣β̣α̣σ̣[τῇ] ... Ἁδρια[νοῦ] Ἀντωνίνου [Σε]βαστοῦ Εὐσεβοῦς [Θ]ὼθ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣[τῇ] ... noun. sg. masc. dat AD02 139 145 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Bouriant 21, 12 10282
4599983 [Σε]-[βαστ]ῶν ... Εὐσεβοῦ* Φαμεν[ὼθ] [ι [.] [θεῶν] [Σε][βαστ]ῶν ἀρχιερεῖ καὶ τοῦ μεγάλου ... noun. pl. masc. gen AD02 148 150 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 66, 17-18 15128
1668385 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Ο̣ὐ̣ήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Φαῶφι ιβ. διέγρα(ψεν) ... noun. pl. masc. gen AD02 156 161 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Hamb. 1 82, 12 11417
1772216 Σ̣(εβαστῶν) ... μ[ο]ι̣ βοῦν μελ[ά]νην* τελίαν* ἀργυ̣ρίου Σ̣(εβαστῶν) δ̣[ρ]α̣χ̣μῶν ἑκατὸν ἴκ̣ο̣σι [εἰς] ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 158 213 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Iand. 3 35, 7 11488
354073 Σεβ(αστῇ) ... Ἀντωνίν̣ο̣υ̣ [Σε]βαστοῦ [Εὐσεβοῦς] Φα̣ῶ̣φ̣[ι] ϛ Σεβ(αστῇ). ... noun. sg. masc. dat AD02 160 160 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 888, 26 9400
260 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἐπ[εὶφ] η gap=3 Αἴλιος ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 102, 6 8877
11288 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυ[ρί]ων Σεβαστῶν Θῶθ γ διέ̣[γρ(αψεν)] διὰ ... noun. pl. masc. gen AD02 161 163 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 219, 10 8981
12760 Σεβαστῶν ... [Αὐρηλίου] [καὶ] [Οὐή]ρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν μηνὶ Θ[ῶθ] gap=unknown gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD02 161 169 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 233, 5 8995
18291 Σ[εβα]στῶν ... [Ἀντ]ωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σ[εβα]στῶν gap=unknown [ἕνεκ]α τῆ[ς] ἀρδεία[ς] ... noun. pl. masc. gen AD02 161 169 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 1 283, 5 9029
43108 [Σεβασ]τῶν ... [Ἀντ]ωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων [Σεβασ]τῶν Μεσορὴ ἑκκαιδεκάτῃ. ... noun. pl. masc. gen AD02 161 168 Egypt, 00b - Dionysias (Qasr Qarun) BGU 11 2029, 6 9566
68756 Σ̣[εβαστῶν] ... [Ἀντωνείνου] [καὶ] [Οὐήρου] τῶν κυρίων Σ̣[εβαστῶν] [·] [ἔστι] [δέ] [·] ... noun. pl. masc. gen AD02 161 164 Egypt, 00b - Lagis BGU 13 2250, 9 9657
102777 Σεβαστῶν ... [καὶ] [Οὐήρ]ο̣υ Καισάρων τῶν κυρίων Σεβαστῶν, Φαρμ(οῦθι) ε. ... noun. pl. masc. gen AD02 161 180 Egypt, L01 - Memphis BGU 15 2530, 1 15194
380088 [Σεβαστῶν] ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν [κυρίων] [Σεβαστῶν] gap=31 [ἀπὸ] τοῦ Ἀρ[σινοίτ]ου ... noun. pl. masc. gen AD02 161 169 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 287, 2 13450
427343 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ [Οὐήρου] [τ]ῶν κυρίων Σεβαστῶν τύχην [ἑκουσίως] καὶ αὐθαιρέτως ... noun. pl. masc. gen AD02 161 169 Egypt CPR 15 19 Ro, 5 19256
525529 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν, Ἐπεὶφ ιϛ, ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ashm. Shelton 24, 3 70576
525622 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἐπεὶφ ιϛ ὑπ(ὲρ) Χά(ρακος) ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ashm. Shelton 26, 3 70578
559561 Σεβαστ(ῶν) ... καὶ Αὐρηλίου Οὐήρου τῶν̣ κυρίων Σεβαστ(ῶν) Ἐπε̣ὶ̣φ ιη ὑπ(ὲρ) Χ(άρακος) ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1455, 3 72138
559594 Σεβαστῶν ... καὶ Αὐρηλίου Οὐήρου τῶν̣ κυρίων Σεβαστῶν Ἐπεὶφ ιη ὑπ(ὲρ) ⟦Νό(του)⟧ ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1456, 3 72139
559634 Σεβαστῶν ... καὶ Αὐρηλίου Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Μεσο(ρὴ) ιδ ὑπ(ὲρ) Χ(άρακος) ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1457, 3 72140
559669 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Αὐρηλ]ίου Οὐήρου τῶν̣ [κυρίων] [Σεβαστῶν] [Ἐπεὶ]φ θ ὑπ(ὲρ) ⟦Χ(άρακος)⟧ ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1458, 3 72141
561401 Σε̣βαστῶ̣ν ... Ἀ̣ν̣τωνίνου̣ κα̣[ὶ] [Οὐήρου] [τῶν] [κυρίων] Σε̣βαστῶ̣ν Με̣[σορὴ] gap=2 [ὑπ(ὲρ)] gap=2 ... noun. pl. masc. gen AD02 161 169 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1500, 3 72183
584632 [Σεβαστῶν] ... [Ἀντωνίνου] κ̣αὶ Οὐή̣ρο̣υ τ̣[ῶν] [κυρίων] [Σεβαστῶν] gap=unknown ὑπ(ὲρ) Νό(του) ἀ(πὸ) ... noun. pl. masc. gen AD02 161 168 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 2233 + , 2 72867
598225 Σεβαστῶν ... καὶ Αὐρηλίου Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Παῦ(νι) λ. ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 729, 6 71419
600268 Σεβαστῶν ... καὶ Αὐρηλίου Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν ὑπ(ὲρ) μερισ(μοῦ) ἐνλ(είμματος) τελω(νικῶν) ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 785, 4 71474
600296 Σεβαστῶν ... καὶ Αὐρηλίου Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἐπεὶφ ι. Καρο(ῦρις) ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 785, 8 71474
603323 Σεβαστῶν ... καὶ Αὐρηλίου Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Μεσο(ρὴ) ε. Καρο(ῦρις) ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 866, 5 71555
667728 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν (δραχμὰς) β (διώβολον) (χαλκοῦς) ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 168, 5 74206
668171 [Σεβαστ]ῶ̣ν ... Ἀντωνίνου [καὶ] [Οὐή]ρου τῶν κυρίων [Σεβαστ]ῶ̣ν (δραχμὰς) δ (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. pl. masc. gen AD02 161 162 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 184, 5 74222
679395 Σ[εβαστῶν] ... [ἡμῶν] Μ̣[άρ]κ̣ου Ἀν[τωνίνου] καὶ gap=2 Σ[εβαστῶν] (ἔτους) β ⟦ ⟦ ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 161 219 Egypt, U01 - Syene (Assuan) SB 18 13210, 9 18316
710775 Σεβαστ[ῶν] ... [Ἀντωνίνου] καὶ Οὐή[ρου] [τῶν] [κυρίων] Σεβαστ[ῶν] gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 140, 5 24708
713734 Σεβαστῶν ... Ἀντω(νίνου) καὶ Ο̣ὐ̣ή̣ρ̣ου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἐ̣π̣ε̣ὶ̣φ κα̣ ὑπ̣(ὲρ) Χά(ρακος) ... noun. pl. masc. gen AD02 161 165 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 230, 2 24786
714010 Σεβ[αστῶν] ... gap=2 [(ἔτους)] gap=unknown τῶν κυρίων Σεβ[αστῶν] gap=unknown [ὑπ(ὲρ)] gap=unknown [ὀνό(ματος)] ... noun. pl. masc. gen AD02 161 180 Egypt, U04b - Thebes O. Leiden Gr. 238, 2 24796
748670 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου [καὶ] [Οὐήρου] τῶν κυρίων Σεβαστῶν gap=unknown ὑπ(ὲρ) Ν̣ό̣(του) ὀνό(ματος) ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ont. Mus. 1 38, 2 75058
752011 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνο̣υ καὶ Οὐή̣ρ̣ο̣υ̣ [τῶν] κυρίων Σεβαστῶν Μ̣ε̣σ̣ο̣ρ̣ὴ̣ ιϛ [ὑπ(ὲρ)] gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, U04b - Thebes O. Ont. Mus. 2 182, 3 75201
757008 Σεβα̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... καὶ Αὐρηλίου Οὐήρου τῶν κυ̣ρ̣ί̣ων Σεβα̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ Ἐπεὶφ κη̣ ὑ̣π̣(ὲρ) Χ̣(άρακος) ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Petrie Mus. 369, 3 75414
782917 Σεβαστῶ(ν) ... Ἀντω(νίνου) καὶ Οὐήρ[ου] τῶν κυρίων Σεβαστῶ(ν) Ἐ(πεὶ)φ ε ὑπ(ὲρ) Νό(του) ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 1 378, 2 75966
783222 [Σεβαστῶν] ... [Ἀντωνίνου] [καὶ] Οὐήρου τῶν κ[υρίων] [Σεβαστῶν] \Ἐπεὶφ/ \η ὑπ(ὲρ) Νό(του) ... noun. pl. masc. gen AD02 161 168 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 1 384, 2 75972
801578 Σεβ[α]σ̣[τῶν] ... Ἀντω̣[ν]ί̣ν̣[ο]υ̣ κ̣α̣[ὶ] [Οὐ]ή̣ρ̣ο̣[υ] τῶν κυρίων Σεβ[α]σ̣[τῶν] Ἐπεὶφ ι ὑπ(ὲρ) Νό(του) ... noun. pl. masc. gen AD02 161 168 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 2 858, 3 128399
801729 [Σεβαστῶν] ... [Ἀντωνίνου] καὶ Οὐήρου τῶν [κυρίων] [Σεβαστῶν] κε ὑπ(ὲρ) Νό(του) ὀνό(ματος) ... noun. pl. masc. gen AD02 161 169 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 2 863, 2 75063
808964 Σεβαστῶν ... Ἀν(τωνίνου) καὶ Οὐήρ(ου) τῶν κυρίων Σεβαστῶν Θὼθ κ. Γ(…) ... noun. pl. masc. gen AD02 161 162 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Theb. Gr. 72, 9 76442
837942 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἐπὶφ ιβ ὑπ(ὲρ) Ἀγο(ρ…) ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1589, 2 77883
857757 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρο(υ) τ(ῶν) κυρίων Σεβαστῶν Παῦν(ι) ζ. ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 652, 5 77162
857784 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Θὼθ ιζ. Κ ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 653, 5 77163
867177 [Σεβασ]τῶν ... καὶ [Λουκ]ίου Οὐήρου τῶν κυρίων [Σεβασ]τῶν Παῦν(ι) ιζ ὀνό(ματος) gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 917, 4 77393
867214 Σεβασ(τῶν) ... καὶ Αὐρηλίου Ο[ὐήρου] τῶν κυρίων Σεβασ(τῶν) Ἐπ[εὶφ] gap=2 [ὑπ(ὲρ)] θησ(αυροῦ) ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 918, 4 77394
874124 Σεβαστ[ῶν] ... Ἀντω̣[νίνου] [καὶ] [Οὐήρου] τ̣ῶ̣ν κυρίων Σεβαστ[ῶν] gap=5 ἐ̣ν̣νηακαιδεκάτῃ* ιθ. ... noun. pl. masc. gen AD02 161 166 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Aberdeen 42 g, 5 10000
916766 [Σεβαστ]ῶν ... [Ἀντωνείνου] [καὶ] [Οὐήρου] [τῶν] [κυρίων] [Σεβαστ]ῶν ὁ υἱὸς [μ]ου [Ἀρτέμων] ... noun. pl. masc. gen AD02 161 168 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Amh. Gr. 2 75, 4 21677
1498577 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Ἤρου* τῶν κυρίων Σεβαστῶν, Θὼθ̣ ε. ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Fay. 93, 22 10936
1514111 [Σεβαστῶν] ... Ἀντωνίνο̣υ̣ καὶ Οὐήρου τῶν̣ [κυρίων] [Σεβαστῶν] [τύχην] gap=unknown [(ἔτους)] gap=2 ... noun. pl. masc. gen AD02 161 169 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Flor. 1 67, 61 10960
1582652 Σεβαστῶν ... [Ἀντωνείνο]υ̣ κ̣α̣ὶ̣ Οὐήρου τῶν κυρ[ίων] Σεβαστῶν, Ἁθὺρ ιε. ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Gen.(2) 1 35 Ro, 16 11229
2216695 Σεβαστῶν ... Ε[ὐδ]α̣ίμων γενόμενοι ἀρχιερεῖς τῶν κυρίων Σεβαστῶν καὶ θεῶν ἁπάντων Σαραπίωνι ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Merton 1 18, 15 21296
2232355 Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶν ... Ἀντωνί̣νου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶν Φαῶφι̣ κα. ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Meyer 4, 28 11958
3067977 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν ἐφ̣’ ἅλῳ τῆ̣ς αὐτ(ῆς) ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 77 5109, 24 140175
3484621 [Σεβαστῶν] ... [Ἀντωνείνου] [κ]αὶ Οὐή[ρο]υ τῶν [κυρίων] [Σεβαστῶν]. ... noun. pl. masc. gen AD02 161 169 Egypt P. Strasb. Gr. 4 282, 23 16997
3763154 Σεβαστῶν ... . (ἔτους) β τῶν κυρίων Σεβαστῶν Α̣ὐρηλίων Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Turner 25, 29 15693
3864145 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν, μηνὸ<ς> Ἁδριανοῦ κη ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) PSI 10 1100, 30 13827
4128759 Σεβασ[τῶν] ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐ[ή]ρου τῶν κυρίων Σεβασ[τῶν] gap=unknown gap=unknown ἔστ[ι] [δὲ] ... noun. pl. masc. gen AD02 161 169 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 14 11890, 2 14524
4244028 Σεβαστῶ̣[ν] ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου [τῶν] [κυρίων] Σεβαστῶ̣[ν] gap=unknown κγ ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) SB 18 13895, 12 14769
4251043 [Σεβασ]τῶν ... [Ἀντω]νίνου καὶ Οὐήρο[υ] [τῶν] [κυρίων] [Σεβασ]τῶν ἐπὶ λόγω* τ gap=5 ... noun. pl. masc. gen AD02 161 169 Egypt P. Daris 15, 5 18317
4427903 Σεβατῶν* ... [Λουκ(ίου)] Αὐρηλίου Οὐήρ̣[ου] [τῶν] [κυρ(ίων)] Σεβατῶν*. Κ̣α̣(ροῦρος) [σ(εσ)η(μείωμαι)] ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 3 6821, 7 18826
4705394 Σεβαστῶν ... Ἀντω̣νίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἡρ̣[α]κλείδ⟦ου⟧ῃ Διον̣(…) Θε̣σ̣ κ̣α̣ὶ̣ ... noun. pl. masc. gen AD02 161 161 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) ZPE 160 (2007), p. 190-191 no. 622, 8 20677
43808 Σεβαστ̣[ῶν] ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κ̣υρίω̣[ν] Σεβαστ̣[ῶν] ἀφʼ ὧν γεορ[γεῖ]* [περ]ὶ ... noun. pl. masc. gen AD02 162 163 Egypt, 00b - Herakleia BGU 11 2036, 15 9572
71108 [Σε]βαστῶν ... [Ἀ]ν[τ]ωνίν[ο]υ καὶ Οὐήρ̣[ο]υ τῶν κυρ̣ίων [Σε]βαστῶν Τῦβι η · [δι]έγρ(αψεν) ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 13 2287, 7 9688
173043 Σεβαστῶν ... [Ἀντω]νίνου καὶ Οὐήρου τ[ῶν] [κ]υρίων Σεβαστῶν Ἐπὶφ ιβ. διέγρ(αψε) ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 3 704, 3 9303
525576 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνο̣υ̣ καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν, Ἐπεὶφ β, ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ashm. Shelton 25, 2 70577
525661 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν, Ἐπεὶφ κη̣, ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, U04b - Thebes O. Ashm. Shelton 27, 3 70579
559702 Σεβαστ̣ῶ̣ν̣ ... Ἀντ̣ω̣ν̣ί̣ν̣ο̣υ καὶ Οὐήρου τῶν κυ̣ρ̣ί̣ω̣ν̣ Σεβαστ̣ῶ̣ν̣ Παῦ(νι) κθ ὑπ(ὲρ) Χά(ρακος) ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1459, 2 72142
559764 Σεβα̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... Ἀντων̣ί̣ν̣ο̣υ̣ καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβα̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ Ἐπε̣ὶ̣φ κγ ὑπ(ὲρ) Νό(του) ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1461, 3 72144
559796 Σεβασ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... Ἀντων̣ί̣ν̣ο̣υ̣ καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβασ̣τ̣ῶ̣ν̣ Μεσο(ρὴ) ιβ ὑπ(ὲρ) Χά(ρακος) ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1462, 2 72145
603357 Σεβαστῶν ... Ἀ̣ν̣τ̣ω̣ν̣ί̣ν̣ο̣υ̣ καὶ Οὐήρ̣ο̣υ̣ τῶν̣ κυρίων Σεβαστῶν Παῦ(νι) λ. Κα̣ρο̣(ῦρις) ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 867, 5 71556
615691 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Παχὼ(ν) κϛ. ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, U04b - Thebes O. Camb. 62, 4 73541
667994 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν (δραχμὰς) ιγ (ὀβολοὺς) β ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 178, 4 74216
668024 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν συν(…) (δραχμὰς) η (γίνονται) ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 179, 4 74217
668195 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν (δραχμὰς) η (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 185, 5 74223
668227 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν (δραχμὰς) δ μερι(σμοῦ) (ὀβολοὺς) ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 186, 4 74224
688402 Σεβασ(τῶν) ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβασ(τῶν) Ἐπεὶφ κθ ὑπ(ὲρ) Χά(ρακος) ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Heid. 280, 2 78333
752071 Σεβαστῶν ... [καὶ] Ο̣ὐή̣ρ̣ο̣υ̣ Καισ̣ά̣ρ̣ω̣ν̣ τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἐπε̣ὶ̣φ̣ gap=1 ὑπ(ὲρ) Νή(σων) ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, U04b - Thebes O. Ont. Mus. 2 184, 3 75203
752103 Σεβαστῶν ... Ἀντωνί̣ν̣ο̣υ̣ κ̣α̣ὶ̣ Ο̣ὐ̣[ήρ]ο̣υ̣ τῶν κυρίων Σεβαστῶν Μεσο(ρὴ) δ ὑπ(ὲρ) Νό(του) ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ont. Mus. 2 185, 2 75204
782980 Σεββας(τῶν)* ... Ἀντων(ίνου) καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεββας(τῶν)* Θὼθ κγ τοῦ γ ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 1 379, 2 75967
867254 Σεβασ-τῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Παχὼ(ν) λ. ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 919, 4-5 77395
873173 Σ̣[εβα]σ̣τ̣ῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σ̣[εβα]σ̣τ̣ῶν Ἐπεὶφ ι̣α̣. ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, 00b - Apias P. Aberdeen 31, 5 9985
919575 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρ[ο]υ τῶν κυρίων Σεβαστῶν κοτυλίζειν πᾶν ἔλαιον ἐν ... noun. pl. masc. gen AD02 162 163 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Amh. Gr. 2 92, 6 10116
1017049 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρί̣[ω]ν̣ Σεβαστῶν. ἔστι δέ · ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, 00b - Lagis P. Berl. Leihg. 1 7, 8 10216
1017335 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἁδριανοῦ ε. ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, 00b - Lagis P. Berl. Leihg. 1 7, 62 10216
1437846 [Σεβαστῶ]ν̣ ... [καὶ] [Οὐήρου] [Κα]ισάρων τῶν [κυρίων] [Σεβαστῶ]ν̣ Μεχεὶρ κε. gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Eleph. DAIK 33, 7 24213
1506634 [Σεβαστῶν] ... Ἀντωνίνου κα[ὶ] [Οὐήρου] [τῶν] [κυρίων] [Σεβαστῶν] gap=unknown gap=unknown αὐτοῦ υ ... noun. pl. masc. gen AD02 162 163 Egypt, U15 - Hermopolites P. Flor. 1 40, 18 23556
1519761 [Σεβαστῶν] ... Ἀντων̣ί̣ν̣ου καὶ Ο[ὐήρου] [τῶν] [κυρίων] [Σεβαστῶν] gap=unknown gap=unknown [(ἀρούρας)] ζ ... noun. pl. masc. gen AD02 162 163 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Flor. 1 97, 17 10968
1702909 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ [Οὐ]ήρ̣ου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Πα[ῦ]νι. διέγρ(αψεν) Νείλῳ ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Heid. Gr. 3 238, 2 21090
1939743 Σεβ[αστ]ῶν ... Ἀντων[ίνο]υ̣ κ(αὶ) [Οὐ]ήρου τῶν κυρίων Σεβ[αστ]ῶν [ἡμῶν] ποιόντων* τὰ καθήκον[τ]α ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, 00a - Psenharpsenesis, near P. Lond. 2 p. 190-191 no. 168, 9 11638
1939788 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίν[ου] κ(αὶ) Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Φαρμοῦθι κε. ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, 00a - Psenharpsenesis, near P. Lond. 2 p. 190-191 no. 168, 20 11638
2564744 Σεβ̣αστῶν ... [Ἀντωνίνου] [καὶ] [Οὐήρου] τῶ̣ν κυρίων Σεβ̣αστῶν [ἃς] [καὶ] [σὺ] [τυγχάνεις] ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 6 284, 6 12443
2564845 [Σεβαστ]ῶν ... Ἀντωνίνου̣ καὶ [Οὐήρου] [τῶν] [κυρίων] [Σεβαστ]ῶν ἃς κ̣α̣ὶ̣ σοὶ* τυγ̣χά[νεις] ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 6 285, 7 12444
2884691 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν ἃς καὶ αὐτὸς τυγχάνει ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 41 2974, 8 16538
3255156 Σεβαστῶν ... δευτέ[ρ]ου ἔτους τῶν αὐτῶν κυρίων Σεβαστῶν καὶ συκ̣εε gap=4 π̣α̣χι̣ ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt P. Princ. 3 185, 11 17277
3507667 [Σεβα]στῶν ... [Ἀν]τωνίνου [καὶ] [Οὐή]ρ̣ου τῶν κυρίων [Σεβα]στῶν, φ[όρου] [τοῦ] [π]α̣ντὸς ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt P. Strasb. Gr. 6 569, 8 16796
3507759 Σεβα̣[σ]-[τῶν] ... [Ἀ]ντ̣ω̣ν̣ί̣νου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβα̣[σ][τῶν] [Με]σ̣ο̣ρὴ γ ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt P. Strasb. Gr. 6 569, 23-24 16796
3610780 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν ἣν τυγχάνεις γεωργειν* περὶ ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 376, 7 13532
3610908 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἁθὺρ κ. ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 376, 34 13532
3825496 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Παῦνι ιζ. διέγρ(αψεν) ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Wisc. 2 83, 16 13728
4189394 Σεβαστ[ῶν] ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου [τῶν] κυρίω[ν] Σεβαστ[ῶν] gap=unknown gap=unknown_lines ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 16 12689, 14 14648
4494813 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Μεσορὴ ε. διέγρα(ψεν) ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 6 9427, 2 14219
4590309 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐή[ρου] [τῶν] κυρίων Σεβαστῶν Με̣[σο(ρὴ)] [ἐπαγο(μένων)] δ. ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 155, 3 15077
4704950 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν διὰ σι(τολόγων) ἄνω τοπ(αρχίας) ... noun. pl. masc. gen AD02 162 162 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) ZPE 160 (2007), p. 184-185 no. 616, 3 20671
99097 [Σ]ε̣βαστῶν ... Ἀντωνίνο̣υ̣ κ̣αὶ Οὐήρου τῶν κυρίων [Σ]ε̣βαστῶν, διὸ ἐπιδίδωμι gap=unknown_lines ... noun. pl. masc. gen AD02 163 165 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) (?) BGU 15 2488, 8 9755
179348 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν ἐκ δὲ τούτων ἐπέμφθη ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 3 762, 15 9334
192519 Σεβαστῶν ... Ἀντων[ί]νου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Μεσορ[ὴ] ιζ. διέγρ(αψεν) ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 851, 3 9381
377847 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν. διὸ ἐπ[ι]δίδωμι. ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Grenf. 2 56, 12 11359
377862 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Φαρμοῦθι λ διέγραψεν ἐπὶ ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Grenf. 2 56, 16 11359
401894 Σεβασ[τῶν] ... Ἀντων[είνου] καὶ Οὐήρ[ου] [τ]ῶν κυρίων Σεβασ[τῶν] [σ]ὺν καὶ τοῖς συ[ν]αχ[θησ]ομένοις ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) CPR 1 16, 25 9825
559828 Σεβαστ̣ῶ̣ν̣ ... Ἀντω(νίνου) καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστ̣ῶ̣ν̣ Ἐπ̣ε̣ὶ̣φ ιε ὑπ(ὲρ) Χά(ρακος) ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1463, 3 72146
567965 Σεβαστῶν ... Ἀντωνί̣ν̣ο̣υ καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἁδριανοῦ ιθ. Παμώνθ(ης) ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1667, 6 72351
598251 Σεβαστῶν ... Ἀντω(νίνου) καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἐπ̣ε̣ὶ̣φ ζ. ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 730, 4 71420
667859 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν συν(…) [(δραχμὰς)] [ιβ (γίνονται) ... noun. pl. masc. gen AD02 163 164 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 172, 4 74210
668312 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν (δραχμὰς) δ (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 188, 4 74226
668335 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου κ̣α̣ὶ̣ [Οὐ]ήρ̣ο̣υ̣ τῶν κυρίων Σεβαστῶν [(δραχμὰς)] [β (ὀβολὸν) α ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 189, 3 74227
686805 [Σεβαστῶν] ... Ἀντω̣[νίνου] [καὶ] [Οὐήρου] [τῶν] [κυρίων] [Σεβαστῶν] Φαρμ(οῦθι) ι. ἄλλοτ̣ε ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Heid. 232, 3 80451
713680 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἐπ(εὶφ) ϛ ὑπ(ὲρ) Νό(του) ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 229, 3 24785
748702 Σεβασ(τῶν) ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβασ(τῶν) Ἐπεὶφ ζ ὑπ(ὲρ) Νό(του) ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ont. Mus. 1 39, 3 75059
752134 [Σεβαστῶν] ... [Ἀντωνίνου] καὶ Οὐήρου τῶν κυρ̣[ίων] [Σεβαστῶν] Παῦ(νι) κγ ὑπ(ὲρ) (Ἀγορῶν) ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ont. Mus. 2 186, 2 75205
757056 Σε̣β̣α̣σ̣τῶν̣ ... gap=7 κυρίων̣ Σε̣β̣α̣σ̣τῶν̣ gap=1 ὑπ(ὲρ) Χά(ρακος) ὀνό(ματος) ... noun. pl. masc. gen AD02 163 165 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Petrie Mus. 370, 2 75416
805411 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Τῦβι θ τοῦ γ ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, U04b - Thebes O. Theb. Gr. 121, 2 76491
842572 Σεβαστῶν ... καὶ Οὐήρου Καισάρων τῶν κυρίων Σεβαστῶν Φαμενὼθ λ. ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 250, 9 76817
842613 Σεβαστῶν ... καὶ Οὐήρου Καισάρων τῶν κυρίων Σεβαστῶν Παῦνι ιγ. ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 251, 8 76818
842650 Σεβαστ(ῶν) ... (ἔτους) γ Αὐρηλίων τῶν κυρίων Σεβαστ(ῶν) Παῦνι κη. ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 252, 9 76819
867304 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου [καὶ] Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Παῦ(νι?) ιθ ὑπ(ὲρ) Ν(ότου) ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 920, 2 77396
867342 Σε(βασ)τῶν ... Ἀντωνίνου (καὶ) Οὐήρου τῶν κυρίων Σε(βασ)τῶν Παῦ(νι) κϛ ὑπ(ὲρ) Χ(άρακος) ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 921, 2 77397
867379 Σεβαστῶν ... Ἀντω(νίνου) καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Παῦ(νι) κϛ ὑπ(ὲρ) Κε(ραμείων) ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 922, 2 77398
1008324 Σεβαστῶν ... Ἀν[τ]ωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυ̣ρίων Σεβαστῶν Μεχεὶρ λ. Ἰσίδωρος ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, 00b - Lagis P. Berl. Leihg. 1 18, 22 10202
1078395 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν gap=4 ... noun. pl. masc. gen AD02 163 164 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Brooklyn Gr. 47, 4 18072
1095395 Σεβαστῶ[ν] ... Ἀντωνείνου καὶ [Οὐ]ήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶ[ν] gap=unknown gap=2 ... noun. pl. masc. gen AD02 163 164 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Goodspeed 26, 2 10306
1496728 Σ[εβαστῶν] ... Ἀν[τ]ωνίνου [καὶ] [Ο]ὐήρου τῶν κυρίων Σ[εβαστῶν], Ἐπεὶφ κη. ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Fay. 83, 3 10926
1703034 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Φαῶ(φι) ιε ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Heid. Gr. 3 239, 15 11468
1789593 Σεβαστῶν ... [Ἀντωνίνου] [καὶ] [Οὐ]ήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν ἣν ἔχει [ἡ] [ὁμολογοῦσα] ... noun. pl. masc. gen AD02 163 164 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. IFAO 1 33, 9 11501
1962439 Σεβαστῶν ... Ἀντω(νίνου) καὶ Οὐή[ρ]ου τῶν κυρίων Σεβαστῶν ἐπὶ τῆς αὐτῆς κώμης ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Lond. 2 p. 74-76 no. 328, 17 11709
2488824 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Τῦβι θ Κάστωρ Ὀννώφρεως ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 6 394, 2 12201
2635752 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν. διὸ ἐπ̣[ιδ]ίδωμι. ... noun. pl. masc. gen AD02 163 164 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Oslo 2 26 a, 14 12555
2635818 [Σεβαστῶν] ... Ἀντω[νείνου] [καὶ] [Οὐήρου] τῶν̣ [κυρίων] [Σεβαστῶν] · διὸ [ἐπιδίδωμι] [] ... noun. pl. masc. gen AD02 163 164 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Oslo 2 26 a, 18 12555
3252199 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ [Οὐήρο]υ τῶν Κ[υρ]ίων Σεβαστῶν δια[γραφῆς?] ὡ̣ς̣ ὀ̣φ̣ε̣ί̣λ̣ε̣ι̣ gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD02 163 164 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Princ. 3 128, 9 12847
3507783 Σεβαστῶν ... Ἀντω(νίνου) καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν ἀπὸ γενήμα(τος) τοῦ διελ(ηλυθότος) ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Strasb. Gr. 6 570, 5 13403
3601078 Σεβαστῶν ... [Ἀντωνίνο]υ [κα]ὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Φαρ(μοῦθι) [ἀριθ(μήσεως)] [Φαμ(ενώθ)] [.] ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 306, 1 13466
4180028 Σεβαστῶν ... [Ἀν]τωνείνου καὶ Οὐήρου [τῶ]ν κυρίων Σεβαστῶν. διὸ [ἐπιδίδομεν] [τ]ὴν ... noun. pl. masc. gen AD02 163 164 Egypt, 00b - Pelousion SB 16 12561, 15 14614
4251463 Σεβαστῶ(ν) ... Ἀντωνίνου [καὶ] [Οὐήρ]ο̣υ̣ τῶ(ν) κυρίων Σεβαστῶ(ν) Μεσορὴ ιγ · gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 18 14031, 4 18318
4417699 Σε̣βαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σε̣βαστῶν. διὸ ἐπιδίδωμει* vac=1_lines ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 26 16738, 13 8959
4432946 Σεβαστῶν ... [Ἀντ]ωνίνου καὶ Οὐήρου τ[ῶν] [κυ]ρίων Σεβαστῶν ἀπ̣ὸ [γενήμ(ατος)] [τ]οῦ αὐτοῦ ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 3 7198, 7 14009
4599870 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ @^inline^Οὐρου@⟦οηου⟧* τῶν κυρίων Σεβαστῶν Φαμενὼθ νομηνίᾳ* α χωρὶς ... noun. pl. masc. gen AD02 163 163 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 62, 8 15127
4705498 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου κ̣[αὶ] [Οὐήρου] τῶν κυρίων Σεβαστῶν gap=5 Διογένους τὰς παρὰ ... noun. pl. masc. gen AD02 163 164 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) ZPE 160 (2007), p. 190 no. 621, 7 20676
13162 Σ[εβαστῶν] ... [Αὐρηλίου] [καὶ] Οὐήρου τῶν κυρίων Σ[εβαστῶν] [,] ἀφʼ ὧν γεωργῖς* ... noun. pl. masc. gen AD02 164 165 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 237, 5 8998
13241 Σεβαστῶν ... Αὐρηλίου καὶ Οὐήρου τ[ῶν] [κυρίων] Σεβαστῶν Τῦβι gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD02 164 165 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 237, 21 8998
101554 Σεβασ(τῶν) ... Ἀ̣ντων[ίνου] [καὶ] Οὐήρου τῶν [κυρίων] Σεβασ(τῶν) Ἀρμενι[ακῶν] Μηδικ(ῶν) Παρθι̣κ̣ῶ̣ν̣ Μεγί(στων) ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 15 2519, 3 9780
559864 Σεβα̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... Ἀν̣τ̣ω̣ν̣ί̣ν̣ο̣υ̣ καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβα̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ Παῦ(νι) κη ὑπ(ὲρ) Νό(του) ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1464, 2 72147
598276 Σε̣[βαστῶν] ... Ἀ[ντωνίνου] καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σε̣[βαστῶν] Φαμεν̣ὼθ gap=2 ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 731, 3 71421
603391 Σεβ̣α̣στῶν ... Ἀντω[νίνο]υ καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβ̣α̣στῶν Φαῶ(φι) ιβ. gap=4 ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 868, 4 71557
605424 Σεβα̣σ̣τ̣ῶν ... Ἀντων̣ί̣ν̣ο̣υ̣ καὶ Οὐήρου τῶν κυρί̣ω̣ν̣ Σεβα̣σ̣τ̣ῶν Θὼθ η gap=3 σ(εσ)η(μείωμαι) ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 918, 5 71608
667832 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν (τριώβολον) (χαλκοῦς) β (γίνονται) ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 171, 4 74209
668073 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν (δραχμὰς) ιϛ, (γίνονται) ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 180, 4 74218
668101 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν συν(…) (δραχμὰς) η, ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 181, 5 74219
668276 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν (δραχμὴν) α (ὀβολὸν) (ἡμιωβέλιον) ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 187, 5 74225
668390 [Σεβαστῶν] ... Ἀντωνίνου [καὶ] [Οὐήρου] [τ]ῶν κυρίων [Σεβαστῶν] [(δραχμὰς)] δ (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 190, 5 74228
668414 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν (δραχμὰς) δ (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 191, 4 74229
674591 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν (δραχμὰς) δ ὁ αὐτὸς ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 449, 5 74425
713765 Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... Ἀ̣ν̣τ̣ω̣ν̣ί̣ν̣ο̣υ̣ κ̣α̣ὶ̣ Οὐήρου τῶν κυρί̣ω̣ν̣ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ Π̣α̣ῦ̣(νι) κ̣ ὑπ(ὲρ) Νό(του) ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 231, 2 24789
751840 Σεβαστ̣ῶ̣ν̣ ... Ἀντων̣ί̣ν̣ο̣υ̣ καὶ Οὐήρου [τῶν] [κυρίων] Σεβαστ̣ῶ̣ν̣ Παῦ(νι) κβ ὑπ(ὲρ) Χ(άρακος) ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ont. Mus. 2 177, 2 75196
801674 Σεβαστῶν ... Ἀν̣τ̣ωνίνου [κα]ὶ̣ Οὐήρου τῶν̣ κυρίων Σεβαστῶν [Π]αῦνι κε ὑπ(ὲρ) Ν̣ήσ(ων) ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 2 862, 2 75206
833028 Σεβαστῶ[ν] ... Ἀντωνίνου κα[ὶ] [Οὐήρου] [τῶν] κυρίων Σεβαστῶ[ν] gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD02 164 165 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1449, 6 77780
857888 Σεβαστῶν ... Ἀν(τωνίν)ου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Φαρμ(οῦθι) κθ. gap=2 ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 656, 4 77166
873184 Σε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... Ἀντωνε̣ί̣νου καὶ Οὐήρο̣υ̣ [τ]ῶ̣[ν] [κ]υ̣ρίω̣ν̣ Σε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ Ἐπ̣ε̣ὶφ ια. Ἐ̣π̣ί̣μαχ(ος) ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, 00b - Herakleia P. Aberdeen 32, 2 9986
1018454 Σ̣ε̣[βαστ]ῶ̣ν̣ ... Ἀντων(ίνου) καὶ Οὐήρου̣ τῶ̣[ν] [κυρίω]ν̣ Σ̣ε̣[βαστ]ῶ̣ν̣, ἀ̣βρόχ̣ου βασ(ιλικῆς) ἐν ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, 00b - Lagis P. Berl. Leihg. 2 29, 7 10221
1018844 Σεβα̣σ̣τ(ῶν) ... Ἀντω(νίνου) καὶ Οὐήρου τῶν κυ̣ρ̣ίων Σεβα̣σ̣τ(ῶν) Μ̣εχεὶρ ϛ. ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, 00b - Lagis P. Berl. Leihg. 2 29, 67 10221
1019481 Σεβαστ(ῶν) ... Ἀντωνείνου καὶ̣ [Οὐ]ήρου τῶν κυρίων Σεβαστ(ῶν) δ[ιοι]κήσεως (ἄρουραι) Εκγ η̣´ ... noun. pl. masc. gen AD02 164 165 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 32, 3 10222
1197342 Σεβαστῶ̣[ν] ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐή[ρο]υ̣ τῶν κυρίων Σεβαστῶ̣[ν] [ἐκ]φ̣ο̣ρ̣(ίου) καθ’ (ἔτος) (πυροῦ) ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Mich. 2 21, 12 397544
1383150 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρ̣[ου] τῶν κυρίων Σεβαστῶν Παῦνι ἐννεακαιδεκάτῃ, ιθ ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Customs 233, 6 10621
1495595 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου̣ καὶ Ο[ὐήρου] τῶν κυρίων Σεβαστῶν, Θὼθ θ, ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Fay. 57, 2 10907
1588212 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν Κυρίων Σεβαστῶν Μεσορὴ ιθ. ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Gen. 2 107, 16 11254
1962508 Σεβα(στῶν) ... Αὐτο(κράτορος) Κ(αί)σαρος Λουκίου Αὐρ(ηλίου) Οὐή̣(ρου) Σεβα(στῶν) Μ̣ε̣σ̣ο(ρὴ) λ ἀριθ(μήσεως) Μεσο(ρὴ) ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Lond. 2 p. 113 no. 329, 3 11710
1962594 Σεβαστῶν ... καὶ Οὐήρου Καισάρων τῶν κυρίων Σεβαστῶν Παχὼν ιη ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, 00b - Dionysias (Qasr Qarun) P. Lond. 2 p. 88 no. 330, 9 11711
2508631 [Σεβαστῶν] ... Ἀντωνίνου [καὶ] [Οὐήρου] [τῶν] [κυρίων] [Σεβαστῶν] [.] Μεχεὶρ κ̣ gap=unknown_lines ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, 00a - Kerkesoucha SB 12 11109, 14 14406
3058384 Σεβαστ\ῶν/ ... γενήμ(ατος) δ (ἔτους) τῶν κυρίων Σεβαστ\ῶν/ Σαρᾶτι Παυσίριος διὰ Ζηνᾶτ ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 72 4885 Vo, 6 114265
3058405 [Σεβαστῶν] ... [Ἀ]ν̣τωνείνου* καὶ Οὐή[ρου] [τ]ῶ̣ν κυρίων [Σεβαστῶν], [Φ]αῶφι κζ. ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 72 4885 Vo, 12 114265
3202690 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν, Κάσιος ἀπάτωρ μη(τρὸς) ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Phil. Gr. 22, 4 12723
3264228 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν τελέσω κατʼ ἔτος δραχμὰς ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Rainer Cent. 60, 14 12869
3264262 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ [Οὐήρου] [τῶ]ν̣ κυρίων Σεβαστῶν Τῦβι ιδ. ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Rainer Cent. 60, 20 12869
3802183 [Σεβαστῶν] ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρο̣υ τῶ̣[ν] [κυρίων] [Σεβαστῶν] [πρὸς] [Σαρ] τινα περὶ ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. L. Bat. 1 1, 19 17563
4195865 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν @^inline^Θὼθ@⟦ α. διέγρ(αψεν) ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, 00b - Herakleia SB 16 12792, 3 14666
4589797 Σεβ(ασ)τῶν ... filler καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβ(ασ)τῶν Θὼθ α. διέγρ(αψεν) ... noun. pl. masc. gen AD02 164 164 Egypt, 00b - Herakleia Stud. Pal. 22 135, 4 99300
4590012 Σεβασ[τῶν] ... Ἀντ̣ων[ίνου] καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβασ[τῶν] gap=3_lines ... noun. pl. masc. gen AD02 164 165 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 142 descr., 2 15065
51107 Σεβαστῶ[ν] ... Ἀντω̣ν̣ί̣ν̣[ου] [καὶ] [Οὐήρου] [τῶν] [κυρί]ων Σεβαστῶ[ν] gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, 00b - Berenikis Aigialou BGU 11 2075, 8 9591
173399 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου [καὶ] [Οὐήρου] [τ]ῶν κυρίων Σεβαστῶν [ὧν] [ἐμίσθ]ωσας παρʼ ἡμῶν ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, 00a - Psenharpsenesis, near BGU 3 708, 6 9308
173477 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἐπὶφ ε. ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, 00a - Psenharpsenesis, near BGU 3 708, 24 9308
394969 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίν(ου) καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Φαφι* δ. ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Lond. 2 p. 154-155 no. 331, 20 11712
559911 Σε̣βα̣στῶν ... Ἀντων̣ί̣ν̣ο̣υ̣ καὶ Οὐήρου τῶν̣ κ̣υ̣ρ̣ί̣ων Σε̣βα̣στῶν Ἐπ̣ε̣ὶ̣φ κγ ὑπ(ὲρ) Νό(του) ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1465, 2 72148
559961 Σεβ̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... Ἀντων̣ί̣ν̣ο̣υ̣ καὶ Οὐήρο̣υ̣ τ̣ῶ̣ν κ̣υ̣ρί̣ω̣ν̣ Σεβ̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ Θὼ̣θ̣ θ τοῦ ϛ ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1466, 3 72149
559996 Σεβ̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... Ἀν̣των̣ί̣ν̣ο̣υ̣ καὶ Οὐήρ̣ο̣υ τῶν κυρίων Σεβ̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ Φαῶ(φι) κε τοῦ ϛ ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1467, 2 72150
560070 Σ̣[εβαστῶν] ... Ἀ[ντωνίνου] καὶ Οὐήρου τῶν κυρί̣ων̣ Σ̣[εβαστῶν] Ἁδρι̣α̣ν̣ο̣ῦ β τοῦ ϛ ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1468, 2 72151
560109 Σεβαστῶ̣ν̣ ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶ̣ν̣ Ἁδρ̣ιαν̣ο̣ῦ̣ κθ τοῦ ϛ ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1469, 3 72152
568633 Σεβαστῶν ... Ἀντων̣ί̣ν̣ο̣υ καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Φαρμ(οῦθι) ιε gap=3 γρα(μματεὺς) ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1689, 7 72373
667803 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίν[ου] [κα]ὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν [(δραχμὰς)] [γ (τριώβολον), ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 170, 3 74208
688551 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Μεσορὴ ε ὑπ(ὲρ) Ἀγο(ρῶν) ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Heid. 282, 3 80499
688612 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἁδριανοῦ κδ τοῦ ϛ ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Heid. 283, 2 80500
713824 Σεβαστῶν ... Ἀντων̣ί̣ν̣ο̣υ̣ καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἁθὺρ κδ τοῦ ϛ ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 232, 2 24790
713859 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἁθὺρ κϛ τοῦ ϛ ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 233, 3 24791
783093 [Σεβαστῶν] ... [Ἀντωνίνου] καὶ Οὐήρου τῶν κυρίω[ν] [Σεβαστῶν] Ἐπεὶφ ε ὑπ(ὲρ) Νό(του) ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 1 381, 2 75969
785315 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν φοι(νίκων) (ἀρτάβ…), γί(νεται) ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, U04b - Thebes (?) O. Strasb. 1 449, 5 76037
785331 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Φαῶ(φι) ι. Ἀγαθὸς ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, U04b - Thebes (?) O. Strasb. 1 449, 7 76037
833088 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Θὼθ δ τοῦ ϛ ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Petrie Mus. 374, 2 77781
867469 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Φαρ(μοῦθι) ιγ. ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 924, 4 77400
1009036 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν ἀπὸ γενή(ματος) τοῦ διεληλ(υθότος) ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 1 1, 6 10189
1009886 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν γενή(ματος) τοῦ διεληλ(υθότος) δ ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 1 1, 5 10189
1010261 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρ[ο]υ τῶν κυρίων Σεβαστῶν ἀπὸ γενήμ[α]τ(ος) τοῦ διεληλ(υθότος) ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 1 1, 6 10189
1014742 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν. ἔστι δέ · ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 1 4 Vo [a-b], 6 10213
1352736 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου κ[α]ὶ Ο̣ὐ̣ήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν περὶ κώμ[η]ν Τεπτῦνιν ἐν ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Coll. Youtie 1 27, 8 10570
1352923 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρ[ί]ων Σεβαστῶν Μεσορὴ β ἀναφόριον Ὀνησίμῳ ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Coll. Youtie 1 27, 40 10570
1676764 Σεβαστῶν̣ ... Ἀντωνίνου κα̣[ὶ] [Οὐήρου] [τῶν] κυρίων Σεβαστῶν̣ [καὶ] [ὀφεί]λειν παραγρα̣[φῆναι] [αὐτὸν] ... noun. pl. masc. gen AD02 165 166 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Hamb. 4 245, 15 78273
1841857 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου κ[α]ὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἁθὺρ κζ. δ̣ι̣έγρ(αψε) ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Köln Gr. 3 138, 2 21214
1913042 Σεβαστ(ῶν) ... Ἀντων(είνου) καὶ Οὐήρου τῶν Κυρίων Σεβαστ(ῶν) Παῦ(νι) ιϛ ὑπ(ὲρ) Χί(ρακος)* ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, U04b - Thebes (?) P. Lips. 1 75, 2 22385
2543047 [Σεβαστῶν] ... [Ἀ]ν̣τωνί[νου] κα[ὶ] [Οὐ]ήρο̣υ̣ τῶ[ν] κ̣υρίων [Σεβαστῶν] gap=5 [Νι]κ[ά]ρ̣[ι]ν ἐ[πηκ]ολού[θ]ησα, ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 2 67, 12 12362
2547803 [Σε]βαστῶν ... Ἀντω[νίνου] [κα]ὶ Οὐήρου [τῶν] [κυ][ρίων] [Σε]βαστῶν [περὶ] κώμην Θεογονίδα [κλήρου] ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 3 130, 8 12373
2548037 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν, Ἁ̣θὺρ̣ κ. ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 3 130, 39 12373
2548125 [Σεβαστῶν] ... [Ἀντωνίνου] καὶ Οὐρήου τῶν κυρίων [Σεβαστῶν], Φαῶφι ι. ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 3 131, 13 12374
2548196 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν τὸ ὑπάρχον σοι μέρος ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 3 132, 9 12375
2548476 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν, [Με]σορὴ κη. ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 3 132, 43 12375
2548539 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐή[ρου] [τ]ῶν κυρίων Σεβαστῶν τὸ ὑπάρχον̣ [σοι] ἥμισυ ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 3 133, 10 12376
2548820 Σεβ[αστῶν] ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρ[ου] [τῶν] [κυρ]ίων Σεβ[αστῶν] περὶ κώμην Τεπτῦνιν [κλήρου] ... noun. pl. masc. gen AD02 165 166 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 3 134, 8 12377
2548935 Σ[εβ]αστῶν ... Ἀντωνείν[ου] καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σ[εβ]αστῶν περὶ κώμην [Τε]πτῦνιν [κ]λήρου ... noun. pl. masc. gen AD02 165 166 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 3 135, 9 12378
2549118 [Σεβ]αστῶν ... [Ἀντωνί]νου καὶ Οὐή[ρο]υ̣ τῶν κυρίω[ν] [Σεβ]αστῶν τὰ[ς] [ὑπ]αρχούσας σοι περὶ ... noun. pl. masc. gen AD02 165 166 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 3 137, 10 12380
2560790 Σεβαστῶν ... [Ἀντωνείνου] [κ]αὶ Οὐήρου [τῶν] [κυρίων] Σεβαστῶν περὶ [κώμη]ν Κερκῆσιν κλήρου ... noun. pl. masc. gen AD02 165 166 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 4 242, 3 21433
2563548 [Σεβα]στῶν ... Ἀν̣τ̣ω̣ν̣ί̣νου καὶ Οὐ[ήρου] τῶν̣ κυ[ρ]ίων [Σεβα]στῶν, Ἁθὺρ κ. ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 6 272, 7 12437
2872143 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Φαμε(νὼθ) κζ. διέγρα(ψε) ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 4 734, 2 20434
3492872 Σεβ(αστῶν) ... Ἀντων̣(ίνο)υ̣ καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβ(αστῶν) Φαρμοῦθι τρίτῃ καὶ εἰκάδι ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Strasb. Gr. 5 384, 5 13294
3535919 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ [Ο]ὐ[ή]ρ[ο]υ [τ]ῶ[ν] κυρ[ίων] Σεβαστῶν ἀ̣π̣ὸ̣ γ̣ε̣ν̣ή(ματος) το̣[ῦ] διελ(ηλυθότος) ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Strasb. Gr. 9 849, 9 13259
4251499 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου [τῶν] [κυρίω]ν Σεβαστῶν Φαῶ(φι) κε τοῦ ϛ ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 18 14033, 2 18319
4358882 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου* καὶ Οὐήρου τ̣ῶ̣ν̣ [κυρίων] Σεβαστῶν νβ Π̣α̣κ̣ῦ̣σ̣ι̣ς̣ gap=unknown νν(…) ... noun. pl. masc. gen AD02 165 166 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 22 15836, 3 41681
4494912 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Παχὼν κϛ. διέγρα(ψε) ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 6 9430, 2 14222
4602112 Σεβαστῶν ... Ἀντων[εί]ν[ου] καὶ Οὐήρο[υ] [τ]ῶν [κυρίων] Σεβαστῶν ἐπὶ τῆς α[ὐ]τ[ῆς] κώμης ... noun. pl. masc. gen AD02 165 165 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 91, 12 15142
34837 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Μεσορὴ θ. διέγρ(αψε) ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 99, 2 9138
179456 Σεβασ[τ]ῶν ... Ἀντωνίν(ου) καὶ Οὐή[ρο]υ τῶν κυρίων Σεβασ[τ]ῶν Τῦβι [τ]ε̣τ̣[άρτῃ] δ ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 3 765, 9 9336
272298 [Σ]εβα̣σ̣[τῶν] ... Ἀτωνίνου* [καὶ] [Οὐήρου] [τῶν] [κυ]ρίων [Σ]εβα̣σ̣[τῶν] [Ἀρμενιακῶν] [Μηδι]κῶν Π[αρθικῶν] [Μεγίστων] ... noun. pl. masc. gen AD02 166 167 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) Tyche 30 (2015), p. 231-233 no. 810, 11 9495
322395 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν ἔστι δέ Β Ἁρποκρα(…) ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1897 + BGU 9 1896 + BGU 9 1897 a, 3 9467
377065 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν ὀφειλόντων ἐ̣[πικ]ριθῆναι κατὰ τὰ ... noun. pl. masc. gen AD02 166 167 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 324, 10 9055
377132 Σεβαστῶν ... Ἀντων(ίνου) καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν gap=6_lines ... noun. pl. masc. gen AD02 166 167 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 324, 19 9055
533370 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἐ(πὶ)φ κγ ὑπ(ὲρ) Χά(ρακος) ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Berl. 62, 3 24459
560143 Σεβ̣α̣σ̣τῶν ... Ἀν̣των̣ί̣ν̣ο̣υ̣ καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβ̣α̣σ̣τῶν Παῦ(νι) ιε ὑπ(ὲρ) Χ(άρακος) ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1470, 2 72153
560189 Σεβα̣σ̣τῶ̣ν̣ ... Ἀν̣τ̣ω̣ν̣ί̣ν̣ο̣υ̣ καὶ Οὐήρου τῶν̣ κυρίω̣ν̣ Σεβα̣σ̣τῶ̣ν̣ Ἐπ̣ε̣ὶ̣φ ιδ ὑπ(ὲρ) Χά(ρακος) ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1471, 3 72154
560228 Σεβαστῶ̣ν̣ ... Ἀντ̣ω̣(νίνου) καὶ Ο̣ὐ̣ήρου τῶν κυρίω̣ν̣ Σεβαστῶ̣ν̣ Φ̣α̣ῶ̣(φι) τ̣ο̣ῦ̣ ζ (ἔτους) ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1472, 3 72155
605484 Σεβασ̣τῶν̣ ... Ἀντων̣ί̣ν̣ο̣υ̣ καὶ Οὐήρ̣ο̣υ τῶν̣ κυρίων Σεβασ̣τῶν̣ Θὼ̣θ ιζ. Ὧ̣ρος ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 920, 5 71610
688677 Σεβα̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... Ἀντωνίνου [καὶ] [Οὐήρου] τῶν κυρίων Σεβα̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ [ὑ]π̣(ὲρ) Νό(του) ὀνό(ματος) Πετεαρ ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, U04b - Notos O. Heid. 284, 2 80501
710810 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Φαμενὼθ ιε̣. Ὧρος ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 141, 7 24709
783048 Σεβ(αστ)ῶν ... Ἀντων(ίνου) καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβ(αστ)ῶν Παῦ(νι) ι ὑπ(ὲρ) Νή(σου) ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 380, 2 75968
804869 [Σεβαστῶν] ... [Ἀντωνίνου] καὶ Οὐήρου τῶν [κυρίων] [Σεβαστῶν] Ἐπεὶφ ιγ. σε[σημείωμαι] ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, U04b - Thebes O. Theb. Gr. 108, 5 76478
867483 Σεβαστῶν ... (ἔτους) Αὐτοκ(ρατόρων) Αὐ[ρηλίων] τῶν κυρίων Σεβαστῶν Φα(μενὼ)θ α τοῦ ζ ... noun. pl. masc. gen AD02 166 167 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 925, 2 77401
991493 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρο(υ) τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἁθὺρ ιγ διέγρα(ψεν) διὰ ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Basel 2 23 [P. Bas. 10], 2 10142
991538 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἁθὺρ ιγ διέγρα(ψεν) διὰ ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Basel 2 23 [P. Bas. 10], 10 10142
1064817 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶ[ν] [κ]υρίων Σεβαστῶν. εἰσὶ δέ · ... noun. pl. masc. gen AD02 166 167 Egypt, 00a - Hiera Nesos P. Bouriant 42, 5 10284
1079077 Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τ̣ῶ̣ν̣ κ̣υ̣ρ̣ί̣ω̣ν̣ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣, Θὼθ κζ. ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Brooklyn Gr. 66, 7 18088
1079124 [Σεβαστ]ῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου [τῶν] [κυρίων] [Σεβαστ]ῶν Ἀρμενιακῶν [Μηδικῶν] [Παρθ]εικῶν Μεγίστ̣[ων] ... noun. pl. masc. gen AD02 166 169 Egypt, U - Upper Egypt P. Brooklyn Gr. 67, 10 18089
1676959 Σεβα(στῶν) ... Ἀντω(νίνου) καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβα(στῶν) Ἁθὺρ δ ἀριθ(μήσεως) Μεσο(ρὴ) ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Hamb. 4 249, 2 41543
2198040 Σεβαστῶν ... (δραχμὰς) ϙϛ γενεσί[οις] τῶν θ̣ε̣ῶ̣ν Σεβαστῶν εἰς θυσίας καὶ ἐ̣[π]ι̣θύμα̣[τα] ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Louvre 1 4 + ZPE 165 (2008), p. 150-156, 35 11853
2550399 Σεβαστῶν ... Ἀντ̣ω̣[νείνου] [καὶ] [Οὐήρου] [τῶν] [κυρί]ων Σεβαστῶν α ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 3 144, 30 12386
2561590 [Σεβαστ]ῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων [Σεβαστ]ῶν α ἐρί[ω]ν πόκ(ων) να ... noun. pl. masc. gen AD02 166 167 Egypt P. Mil. Vogl. 4 250, 4 21436
2569728 [Σ]εβαστῶν ... [Ἀ]ντων̣[ίνου] καὶ Οὐήρου τῶ(ν) κυ[ρίων] [Σ]εβαστῶν. λόγος ἔργων καὶ ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 7 304, 11 12454
3217280 Σεβαστῶν ... Ἀν[τ]ω̣[ν]ίνο̣υ κ̣[αὶ] Οὐήρου τ̣ῶν κυρίων Σεβαστῶν, Ἁθὺρ ιζ. ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Prag 1 57, 3 12777
3475738 [Σεβαστ]ῶν ... Ἀντωνίνου [καὶ] [Οὐ]ή[ρ]ου τῶν κυρίων [Σεβαστ]ῶν Ἐπεὶφ ι ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Strasb. Gr. 4 181, 24 13187
3481519 Σεβαστῶν ... Ἀντω(νίν)ο̣υ̣ καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Παχὼν ἐνάτῃ κα̣ὶ̣ εἰκάδι ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Strasb. Gr. 4 250 g, 5 13222
3603003 Σεβαστῶν ... Ἀντ[ων]είνου καὶ Οὐήρου [τ]ῶν κυρίων Σεβαστῶν κα[τὰ] [μ]ὲν μίαν μηνὶ ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 318, 5 13477
3603187 [Σε]β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... Ἀ̣ν̣τ̣ω̣ν̣[ίνο]υ̣ κ̣αὶ [Οὐήρου] [τῶν] [κυρίων] [Σε]β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ Μ̣ε̣χ̣ε̣ὶ̣ρ α. ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 318, 27 13477
4098832 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου̣ τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ζωίλῳ Σεραπίωνος ἀρτάβας πέντε ... noun. pl. masc. gen AD02 166 167 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 12 11244, 9 16404
4224703 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου [καὶ] [Ο]ὐ̣ήρου τῶν κυρίων̣ Σεβαστῶν Φα̣[μ]ε̣νὼτ γ. διέγρα(ψεν) ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00b - Alexandrou Nesos SB 18 13259, 2 14729
4259508 [Σεβαστῶν] ... [Ἀντωνίνου] [καὶ] [Οὐή]ρ̣ου τῶν κυρ̣[ίων] [Σεβαστῶν] [Ἀ]ρ̣μεν[ια]κ̣ῶν Μ̣[ηδικῶν] [Παρθικῶν] [μ]ε̣γ̣ίστων ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) SB 20 14148, 2 14828
4494766 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνο[υ] καὶ Οὐήρου τῶν κ̣υ̣ρίων Σεβαστῶν Μεσορὴ λ filler διέγρ(αψεν) ... noun. pl. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 6 9426, 3 14218
141740 Σε[βαστῶν] ... Ἀ̣ν̣τ̣[ων(ίνου)] κ̣[αὶ] [Ο]ὐήρου τῶ[ν] κυρί[ω]ν Σε[βαστῶν] Ἀρμενι[ακῶν] [Μηδικῶν] [Π]αρθ[ικῶ]ν Μεγίστων ... noun. pl. masc. gen AD02 167 167 Egypt, 00b - Dionysias (Qasr Qarun) BGU 2 393, 19 9147
148095 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶ[ν] [κυρί]ων Σεβαστῶν Ἀρμενιακῶν Μηδικῶν Παρθικῶ[ν] Μεγίστων ... noun. pl. masc. gen AD02 167 167 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 2 461, 1 9189
152928 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐή[ρου] τῶν κυρίων Σεβαστῶν [Ἀρ]μενιακῶν Μηδικῶν Π[αρθι]κῶν Μεγίστων ... noun. pl. masc. gen AD02 167 167 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 2 521, 1 9215
179590 [Σεβαστῶν] ... [Ἀντωνίνου] [καὶ] Οὐήρου τῶν κυρίω[ν] [Σεβαστῶν] Ἀρμενι[ακῶν] [Μ]ηδικῶν Παρθικῶν Μ[ε]γίστ[ων] ... noun. pl. masc. gen AD02 167 167 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 3 770, 1 9340
546137 Σεβασ̣τῶ̣ν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τ̣ῶ̣ν̣ κυρίων Σεβασ̣τῶ̣ν τῶ̣ν Μεγί̣στω̣ν̣ Μ̣ε̣σ̣ο̣ρ̣ὴ̣ ι ... noun. pl. masc. gen AD02 167 167 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1076, 5 71763
560308 Σεβα̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... Ἁντων̣ί̣ν̣ο̣υ̣ καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβα̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ Ἐπ̣ε̣ὶ̣φ ε ὑπ(ὲρ) Χ(άρακος) ... noun. pl. masc. gen AD02 167 167 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1473, 2 72156
607550 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Φαρμο(ῦθι) γ. ... noun. pl. masc. gen AD02 167 167 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 990, 5 71678
613165 Σεβ̣[αστῶν] ... Ἀν̣[τωνίνου] [καὶ] [Οὐήρου] τῶν κυρίων Σεβ̣[αστῶν] [Παναμεῖ] Πικῶτο(ς). ἔσχ(ομεν) ... noun. pl. masc. gen AD02 167 169 Egypt, U04b - Thebes O. Cairo 88, 3 73434
613189 [Σεβαστῶν] ... [Ἀντωνίνου] καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων̣ [Σεβαστῶν] Ἁθὺρ ε. Διοσκ(…) ... noun. pl. masc. gen AD02 167 169 Egypt, U04b - Thebes O. Cairo 88, 7 73434
613307 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἁθὺρ ζ. ἄλ(λας) ... noun. pl. masc. gen AD02 167 169 Egypt, U04b - Thebes O. Cairo 88, 19 73434
613401 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἁθὺρ λ. ἄλ(λας) ... noun. pl. masc. gen AD02 167 169 Egypt, U04b - Thebes O. Cairo 88, 31 73434
713894 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Παῦ(νι) λ ὑπ(ὲρ) Χ(άρακος) ... noun. pl. masc. gen AD02 167 167 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 234, 3 24792
748754 Σεβαστῶν ... Ἀντωνί̣ν̣ο̣υ̣ καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν [Φαμ]ε̣νὼθ ζ τοῦ ζ ... noun. pl. masc. gen AD02 167 167 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ont. Mus. 1 41, 2 75061
783157 Σεβαστῶν ... Ἀντω(νίνου) καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἐ(πεὶ)φ β ὑπ(ὲρ) Ἀγο(ρᾶς) ... noun. pl. masc. gen AD02 167 167 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 382, 2 75970
783189 [Σε]βαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου [τῶν] [κυρίων] [Σε]βαστῶν Ἐπεὶφ ζ ὑπ(ὲρ) Χά(ρακος) ... noun. pl. masc. gen AD02 167 167 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 1 383, 2 75971
808481 Σεβαστῶ[ν] ... Ἀντω(νίνου) κ(αὶ) Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶ[ν] Ἁθὺρ ιϛ. ... noun. pl. masc. gen AD02 167 167 Egypt, U04b - Thebes O. Theb. Gr. 58, 5 76428
867532 Σεβαστῶν ... Ἀντων(ίνου) καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Παῦ(νι) κγ ὑπ(ὲρ) Χ(άρακος) ... noun. pl. masc. gen AD02 167 167 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 926, 2 77402
876531 Σεβα̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... Ἀντωνί̣ν̣ο̣υ καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβα̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ Παῦ(νι) κβ ὑπ(ὲρ) Χ(άρακος) ... noun. pl. masc. gen AD02 167 167 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Aberdeen 79, 2 24362
991607 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου κ(αὶ) Οὐήρ[ο]υ τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἀρμενιακῶν Μηδικῶν Παρθικῶν Μεγίστων ... noun. pl. masc. gen AD02 167 167 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Basel 2 24, 1 10144
1018065 Σεβα̣στῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβα̣στῶν Ἀρμενιακῶν Μηδικῶν Παρθικῶν Μεγ(ίστων) ... noun. pl. masc. gen AD02 167 167 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 27, 11 10219
1018188 Σεβαστ(ῶν) ... Ἀ̣ν̣τ̣ωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστ(ῶν) Ἀρμενιακῶν Μηδ̣ι̣κῶν Παρθικῶν Με[γίστ]ων ... noun. pl. masc. gen AD02 167 167 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 27, 26 10219
1506010 Σεβαστῶν ... Ἀντωνί[ν]ου καὶ Οὐήρ[ου] τῶν κυρί[ων] Σεβαστῶν μεγίστων ἀπὸ γενή(ματος) ζ ... noun. pl. masc. gen AD02 167 167 Egypt, 00c - Talithis (Kom Talit) P. Flor. 1 35, 7 10952
1644964 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου [τ]ῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἀρμενιακ(ῶν) [Μ]η̣δικῶν Παρθικῶν μεγίστων ... noun. pl. masc. gen AD02 167 167 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Grenf. 2 53 d, 2 11353
1868150 Σε̣[βα]στῶ̣ν̣ ... Ἀντωνίνου κα̣ὶ̣ Ο̣ὐήρου τῶ̣ν κυ̣[ρ]ίων Σε̣[βα]στῶ̣ν̣ ἐ̣π̣ὶ̣ λόγου δ[ρ]α̣χ̣μ̣ὰ̣ς̣ τ̣εσσ̣ερ̣ά̣κοντα ... noun. pl. masc. gen AD02 167 168 Egypt P. Laur. 1 9, 6 21238
1868182 Σεβαστ[ῶν] ... Ἀντω[νί]νου κα[ὶ] Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστ[ῶν] ... noun. pl. masc. gen AD02 167 168 Egypt P. Laur. 1 9, 11 21238
2587293 [Σεβαστῶν] ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν [κυρίων] [Σεβαστῶν] Ἀρμενιακῶν Μηδικῶν Παρθικ[ῶν] [μεγίστων] ... noun. pl. masc. gen AD02 167 167 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Münch. 3 109, 1 12459
2636201 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν̣ κυρίων Σεβαστῶν Ἀρμενιακ̣ῶ̣ν̣ Μηδικῶν Παρθικῶν Μ[εγ]ίστων ... noun. pl. masc. gen AD02 167 167 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Oslo 2 29, 9 12557
3316481 [Σ]εβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου [τ]ῶ[ν] [κ]υρίων [Σ]εβαστῶν καὶ ὀφ[εί]λοντος ἐπικρι[θ(ῆναι)] ὑπέταξα ... noun. pl. masc. gen AD02 167 167 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Ryl. Gr. 2 104, 7 12900
3357716 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἀρμενικῶν Μηδικῶν Παρθικῶν Μεγίστων̣ ... noun. pl. masc. gen AD02 167 167 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Ryl. Gr. 2 p. 254 [P. BM 917], 1 13013
3894995 [Σεβαστῶν] ... [Ἀν]τ̣ωνείνου* καὶ Οὐήρου τῶν̣ κ̣υ̣ρίω̣ν̣ [Σεβαστῶν] [μηνὶ] gap=unknown [ἐπὶ] [Οὐεγέ]του ... noun. pl. masc. gen AD02 167 169 Egypt, 00b - Ptolemais Drymou PSI 15 1530, 16 114318
4084141 Σεβα(στῶν) ... Ἀντω(νείνου) καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβα(στῶν) Ἀρμενικ(ῶν) Μηδικῶν Παρθικῶν μεγίστ[ω]ν ... noun. pl. masc. gen AD02 167 167 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 12 10921, 2 14364
4094262 Σεβ[α]σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐή̣ρ̣ο̣[υ] τῶν κυρί[ων] Σεβ[α]σ̣τ̣ῶ̣ν̣ [Ἀ]ρμεν̣[ιακῶν] Μη[δ]ι̣κ̣ῶν Παρθικ[ῶν] μ̣εγίστων ... noun. pl. masc. gen AD02 167 169 Egypt SB 12 11063, 10 16377
4251022 [Σεβαστῶν] ... [Ἀντωνίνου] καὶ Οὐήρου τῶν [κυρίων] [Σεβαστῶν] [Ἀρμενιακῶν] [Μη]δικῶν Παρθ[ικῶν] [μεγίστων] ... noun. pl. masc. gen AD02 167 169 Egypt P. Daris 9, 8 18321
4599457 Σεβασ-τ[ῶν] ... Ἀντωνίνου [καὶ] [Οὐήρο]υ τ[ῶν] κυρίων Σεβαστ[ῶν] [Ἀρμενια]κῶν Μηδικῶν Παρθικῶν Μ[εγ]ίστων ... noun. pl. masc. gen AD02 167 167 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 55 Ro, 23-24 15124
42992 Σεβα̣στῶν ... [Ἀντωνίνου] [καὶ] [Οὐή]ρ̣[ο]υ τῶν κυ[ρ]ί̣ων Σεβα̣στῶν Ἀρμενι̣α̣κ̣[ῶν] [Μηδικῶν] [Παρθικῶν] [μεγίστ]ων ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 11 2028, 1 9565
43041 Σεβαστῶν ... [Ἀν]τω[νί]νου καὶ Οὐή[ρ]ου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἀρμε̣[νια][κῶ]ν̣ Μηδικῶ[ν] [Π]α̣ρθικῶν μεγίστων ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 11 2028, 5 9565
71671 Σεβαστῶν ... Ἀ̣ν̣τ̣[ωνίνου] καὶ Οὐήρου τῶν κυρίω̣[ν] Σεβαστῶν Ἀρμενι[ακῶν] Μηδικῶν Παρθικ[ῶν] Μεγίστων ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) (?) BGU 13 2297, 3 9697
162903 Σεβαστῶν ... Ἀντωνί[ν(ου)] καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἀρμενιακῶν Μηδικῶν Παρθικῶν Μεγίστων ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 603, 30 9256
165882 Σεβαστ(ῶν) ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστ(ῶν) Ἁδριανοῦ ιβ Σαβεῖνος Ἔρωτος ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) (?) BGU 2 631, 3 9275
358780 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἀρμενιακῶν Μηδικῶν Παρθικῶν Μεγίστων ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt P. Lond. 2 p. 212-213 no. 470, 16 19994
525700 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν, Παῦ(νι) γ, ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ashm. Shelton 28, 2 70580
560341 Σεβασ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβασ̣τ̣ῶ̣ν̣ Παχὼ(ν) κη ὑπ(ὲρ) Νό(του) ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1474, 3 72157
560394 Σεβαστῶν ... Ἀντων̣ί̣ν̣ο̣υ̣ καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Παῦ(νι) δ ὑπ(ὲρ) Χά(ρακος) ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1475, 3 72158
560431 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίν̣ο̣υ̣ [καὶ] [Οὐήρου] τ̣ῶν κυρίων̣ Σεβαστῶν Παῦ̣(νι) ι̣θ [ὑπ(ὲρ)] gap=2 ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1476, 3 72159
613583 Σεβαστ̣ῶν̣ ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου [τῶν] [κυρίω]ν̣ Σεβαστ̣ῶν̣ gap=unknown_lines ... noun. pl. masc. gen AD02 168 169 Egypt, U04b - Thebes O. Cairo 91, 7 73439
689811 Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... Ἀντ̣ω̣ν̣ε̣ί̣ν̣ο̣υ̣ καὶ Οὐ̣ή̣ρ̣ο̣υ τῶ̣ν̣ κυρ̣ί̣ω̣ν̣ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ Μεσ̣ο̣(ρὴ) ι̣. ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, U04b - Thebes O. Heid. 315, 9 79273
786405 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρο(υ) τῶν κυρίων Σεβαστῶν. Φαμενὼ(θ) ε. ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, U - Upper Egypt O. Strasb. 1 489, 5 76077
867608 Σεβασ(τῶν) ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβασ(τῶν) Φαρμ(οῦθι) ιζ. ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 928, 4 77404
867623 Σεβαστ[ῶν] ... Ἀντ[ωνίνου] [καὶ] Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστ[ῶν] Παῦ(νι) ια ὑπ(ὲρ) Κε(ραμείων) ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 929, 2 77405
867693 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Παῦ[νι] gap=2 ὑπ(ὲρ) Νό(του) ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 930, 2 77406
867759 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Παῦνι κδ ὑπ(ὲρ) Κε(ραμείων) ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 931, 2 77407
1006202 Σεβ̣[ασ]τῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβ̣[ασ]τῶν Ἀρμενιακῶν Μηδικῶν Παρθικῶν Μεγίστων ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 1 11, 9 10191
1011306 Σεβαστῶν ... Ἀντω̣νείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἀρμενιακῶν Μηδικῶν Παρθικ(ῶν) Μεγίστων ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) (?) P. Berl. Leihg. 1 2 Ro, 23 10205
1493435 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἀρμεν[ι]ακῶν Μηδικῶν Παρθικῶν Με[γί]στων ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Fay. 33, 16 10871
1558793 Σεβασ̣τῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν [κυρί]ω̣ν Σεβασ̣τῶν Ἀρμενιακῶν Μηδικῶν [Παρθικ]ῶν μεγίστ̣ων ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, 00a - Hephaistias P. Fouad 66, 2 11199
1645306 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἀρμενι[ακῶν] [Μ]ηδικ[ῶν] [Παρθικῶν] μεγίστων ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Grenf. 2 57, 22 11360
1913122 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν Κυρίων Σεβαστῶν vac=unknown Παῦνι ια. ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt P. Lips. 1 76, 6 22386
1963028 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἀρμενιακῶν Μηδικῶν Παρθικῶν Μεγίστων ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Lond. 2 p. 107 no. 337, 2 11717
2563600 [Σεβαστῶ]ν̣ ... gap=9 καὶ Οὐήρου τῶν [κυρίων] [Σεβαστῶ]ν̣ Ἀ̣ρ̣μη̣ν̣ι̣ακῶν* Μηδικ(ῶν) [Παρθικῶν] [Μεγίσ]τ̣ω̣ν ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 6 273, 9 12438
2563681 [Σεβα]σ̣τ̣[ῶν] ... Ἀ̣ν̣τ̣ων̣[ε]ί̣ν̣[ου]* [καὶ] [Οὐήρου] [τῶ]ν̣ κ̣υ̣ρ̣[ίων] [Σεβα]σ̣τ̣[ῶν] Ἀ̣[ρμε]ν̣[ια]κ̣ῶ̣ν̣ Μ̣ηδ[ι][κῶν] [Παρθικῶν] [Με]γ̣ί̣σ̣[των] ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 6 273, 24 12438
3034433 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν ἀπὸ τῶν προσκειμ(ένων) ὑ(πὲρ) ... noun. pl. masc. gen AD02 168 175 Egypt, U19 - Pela (Bella el-Mustagadda) P. Oxy. 67 4589, 3 78622
3034477 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν, ἀπὸ προχ(ρείας) gap=2 ... noun. pl. masc. gen AD02 168 175 Egypt, U19 - Pela (Bella el-Mustagadda) P. Oxy. 67 4589, 10 78622
3217326 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν, Μ̣[ε]χ̣ε̣ὶ̣ρ ιε. ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Prag 1 58, 3 12778
3330496 Σεβαστῶ[ν] ... Ἀντωνίνου κ̣α̣ὶ̣ [Οὐήρο]υ̣ τῶν κυρίων Σεβαστῶ[ν] Ἀρμενικῶν Μ[η]δι[κ]ῶν Παρθικῶν Μεγίστων ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Ryl. Gr. 2 175, 2 12958
3600953 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἀρμενιακῶν Μητικῶν* Παρτικῶν* Μεγίστων ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 304, 22 13464
3800271 Σεβαστῶ̣[ν] ... Ἀντων̣[ίνου] [καὶ] [Οὐήρου] [τῶν] κυρίων Σεβαστῶ̣[ν] gap=unknown Διδᾷ̣ τῷ καὶ ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Vind. Worp 5, 2 13696
4094228 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίν[ο]υ̣ καὶ Οὔρ̣ο̣υ̣* [τῶ]ν κυρίων Σεβαστῶν Μη̣δικῶν [μ]ε̣γίσ[τ]ων Ἐπὶφ gap=2 ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt SB 12 11062, 6 16376
4180097 [Σεβαστῶν] ... [Ἀντωνίνου] [καὶ] [Ο]ὐ̣ή̣ρ̣ο̣υ̣ τ̣ῶ̣ν̣ [κυρίων] [Σεβαστῶν] [.] gap=unknown gap=unknown_lines ἀπογ(ραφὴ) ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) SB 16 12562, 13 14615
4373640 [Σεβαστῶν] ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν [κυρίων] [Σεβαστῶν] gap=26 [παρα]δ̣ί̣δει καὶ ὑπογράφει ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 24 16001, 26 45394
4589911 [Σεβαστ]ῶν ... Ἀντωνίνου [καὶ] [Οὐ]ήρου τῶν κυρίω[ν] [Σεβαστ]ῶν Ἀρμενιακῶν [Μηδικ]ῶν Παρθικῶν [Μεγίστ]ων ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 139, 3 15063
145615 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶ[ν] [κυρίων] Σεβαστῶν Φαρμοῦθι κ διαγεγρ(άφηκεν) Ἀφ[ροδισίῳ?]? ... noun. pl. masc. gen AD02 169 169 Egypt, L01 - Memphis (?) BGU 2 434, 2 20165
546023 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Τῦβι ιη. ... noun. pl. masc. gen AD02 169 169 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1073, 6 71760
857977 Σεβαστ[ῶν] ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστ[ῶν] Φαρμ(οῦθι) ϛ. gap=3 ... noun. pl. masc. gen AD02 169 169 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 658, 6 77168
867805 Σεβαστῶν ... Ἀν(τωνίν)ου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Φαρμ(οῦθι) gap=1. ... noun. pl. masc. gen AD02 169 169 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 932, 5 77408
1010996 Σεβαστῶ̣ν̣ ... Ἀντων̣ίν̣ου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶ̣ν̣ Τῦβι ιϛ. ... noun. pl. masc. gen AD02 169 169 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 1 24, 10 10209
3502529 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου κ(α)ὶ Οὐήρου [τῶ]ν κυρίων Σεβαστῶν Φαρμ(οῦθι) ἰ̣ς̣* [ἀ]ρί̣θ̣(μησιν) Φαμε(νὼθ) ... noun. pl. masc. gen AD02 169 169 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Strasb. Gr. 6 510, 2 13387
3902230 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν. διὸ ἐπιδίδωμι τὴν ... noun. pl. masc. gen AD02 169 169 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) (?) PSI 3 161, 19 13753
3902250 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου [τ]ῶν κυρίων Σεβαστῶν [Ἀ]ρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ [μ]εγίστου ... noun. pl. masc. gen AD02 169 169 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) (?) PSI 3 161, 25 13753
4244786 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἀρμενιακῶν Μηδικῶν Παρθικῶν Μεγίστων ... noun. pl. masc. gen AD02 169 169 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 18 13911, 2 14779
4588778 Σεβαστῶ[ν] ... Ἀντω[νείου] καὶ Οὐή[ρου] [τῶν] [κυρίων] Σεβαστῶ[ν] [Ἀρμενια]κ̣ῶ̣ν̣ Μηδικ̣(ων) Παρθ(ικῶν) Μ̣ε̣γ̣ί[σ]τ̣ω̣ν̣ ... noun. pl. masc. gen AD02 169 169 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 109, 3 15038
219081 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου [καὶ] Οὐήρου τῶ[ν] [κυρίω]ν Σεβαστῶν Παῦνι ιη [πρ]οσελθόντω[ν] [Πτολε]μαίου ... noun. pl. masc. gen AD02 170 170 Egypt BGU 4 1085, 12 18517
2994740 Σεβαστῶν ... gap=9 [Ἀντωνί]ν̣ου καὶ Φαυστείνας Σεβαστῶν. [ἐξέδοτο] [Μηνόδωρο]ς̣ Ὥρου ... noun. pl. masc. gen AD02 170 170 Egypt, U19 - Psobthis [Apeliotou] (Saft Abu Girg) (?) P. Oxy. 6 905, 1 20369
4195952 Σεβ[ασ]τ̣ῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου [τῶν] [κυρίων] Σεβ[ασ]τ̣ῶν Ἀρμενιακῶν Μηδικ̣[ῶν] [Παρθικῶν] μεγίστων ... noun. pl. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12794, 2 14669
3987893 Σεβαστῶν ... τύχῃ ἐπὶ Φαυστείνης καὶ Ἰουλίας Σεβαστῶν. ἐξέδοτο gap=1 Χαιρήμονος ... noun. pl. masc. gen AD02 173 174 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI Congr. 20 10, 15 23914
752664 [Σεβαστῶν] ... [Αὐτοκρατόρων] [Σεο]υ̣ήρου καὶ Ἀντωνίνου [Εὐσεβῶν] [Σεβαστῶν] gap=2 [ὑ]π(ὲρ) (Ἀγορῶν) ὀνό(ματος) ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 175 225 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ont. Mus. 2 210, 3 75231
3488596 [Σεβασ]τῶν ... Μάρωνος gap=1 gap=unknown [τ]ῶν κυρ[ίων] [Σεβασ]τῶν Φαμενὼθ̣ gap=unknown gap=unknown [Αἰ]γιάλου ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 175 225 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Strasb. Gr. 5 324, 3 27775
4421430 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Κομμόδου τῶν κυρίων Σεβαστῶν gap=unknown [διέγραψεν] gap=unknown Ἰσ̣ιδώρου ... noun. pl. masc. gen AD02 176 179 Egypt, L01 - Memphis SB 26 16823, 1 97133
14019 [Σεβαστῶν] ... Ἀντωνείνου καὶ Λουκίου Αὐρηλίου Κομμό[δοῦ] [Σεβαστῶν] [Ἀρμε]νιακῶν Μηδικῶν Παρθικῶν Γερμανικῶν ... noun. pl. masc. gen AD02 177 177 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 1 241, 45 9000
72612 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Κομόδου* [τῶν] [κυρίω]ν̣ Σεβαστῶν filler [Φα]μενὼθ κθ ... noun. pl. masc. gen AD02 177 177 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 13 2323, 9 9718
101115 [Σεβαστῶν] ... [Ἀντων]ίνου καὶ Κομμόδο[υ] [τῶν] [κυρίων] [Σεβαστῶν] [,] [Θ]ὼ̣θ κη. ... noun. pl. masc. gen AD02 177 180 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 15 2511, 2 9773
140965 Σεβαστῶν ... [Ἀντωνίνου] [καὶ] [Κομμόδου] [τῶν] [κυρίων] Σεβαστῶν gap=unknown gap=unknown gap=unknown ξυλ(…) ... noun. pl. masc. gen AD02 177 180 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 2 387, 12 9144
155452 Σε[βα]σ[τ]ῶν ... [(ἔτους)] gap=4 Κομόδου* τῶν κυρ[ί]ων Σε[βα]σ[τ]ῶν Χοίακ λ. ... noun. pl. masc. gen AD02 177 180 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 541, 8 9226
169671 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ @^inline^Κωμόδου@⟦κωμοτον⟧* τῶν κυρίων Σεβαστῶν Θὼθ θ. ἐστὶν ... noun. pl. masc. gen AD02 177 177 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 666, 30 9299
756528 Σεβαστῶ̣ν̣ ... Ἀντωνίνου καὶ Κομμό̣δο̣υ̣ τῶν κυρίων Σεβαστῶ̣ν̣ Μεσ(ορὴ) λ. ... noun. pl. masc. gen AD02 177 177 Egypt, U04b - Thebes O. Petrie Mus. 211, 6 75376
998297 Σεβαστῶν ... Ἀντω(νίνου) καὶ Κομμόδου [τῶν] [κυρίων] Σεβαστῶν Ἐπεὶφ λ ἀριθ(μήσεως) Παῦ(νι) ... noun. pl. masc. gen AD02 177 179 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Berl. Cohen 2, 2 110045
1043912 [Σεβασ]τ̣[ῶ]ν ... [Ἀντωνίνου] [καὶ] [Κο]μμόδ[ου] τῶν [κυρίων] [Σεβασ]τ̣[ῶ]ν Θὼθ θ̣ Σώτ(ᾳ) [καὶ] ... noun. pl. masc. gen AD02 177 178 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Bodl. 1 148, 3 10244
1353607 Σεβαστῶν ... Ἀντ̣ω̣ν̣ί̣ν̣ο̣υ̣ κ[αὶ] [Κομμόδου] τῶν κυρίων Σεβαστῶν gap=15 Μεσορὴ ἐπα̣(γομένων) ε̣ ... noun. pl. masc. gen AD02 177 177 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Coll. Youtie 1 35, 2 10575
1503202 Σεβαστῶν ... [Ἀντωνί]ν̣ου καὶ Λουκίο[υ] Αὐρηλίου Κομμόδου Σεβαστῶν [Ἀρμενιακῶν] [Μηδικῶν] [Παρθικῶν] [Γερμανικῶν] ... noun. pl. masc. gen AD02 177 179 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Flor. 1 28, 1 23547
1503560 Σεβαστ̣ῶν ... Ἀν̣τ̣ωνίνου καὶ Λο[υκίου] [Αὐρ]ηλίου Κομμόδου Σεβαστ̣ῶν [Ἀρμενιακῶν] [Μηδικῶν] [Παρθικῶν] [Γερμανικῶν] ... noun. pl. masc. gen AD02 177 179 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Flor. 1 28, 20 23547
1644460 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Κομμόδου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Θὼθ ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι ... noun. pl. masc. gen AD02 177 178 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Grenf. 2 50 d, 7 11337
1703062 Σεβ̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... Ἀντωνί̣[νο]υ καὶ Κομμόδου τῶν κυρίω̣[ν] Σεβ̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ Παχὼν δευτέ(ρᾳ) καὶ εἰκο̣(στῇ) ... noun. pl. masc. gen AD02 177 177 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Heid. Gr. 3 240, 7 11469
1765042 Σεβαστῶν ... [ἔτους] gap=unknown [Λ]ουκίο̣[υ] Αὐρηλί[ο]υ Κομμό̣δου Σεβαστῶν Ξα̣ν̣[δικοῦ] gap=unknown [Μεχεὶρ] gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD02 177 180 Egypt, U20 - Assya P. Hibeh 2 278, 1 21151
1766209 [Σεβαστῶν] ... Ἀντωνίν̣[ου] [καὶ] [Λουκίου] [Αὐρηλίου] [Κομμόδου] [Σεβαστῶν] [Ἀρμενιακῶν] Μηδικῶν Παρθικῶ[ν] [Γερμανικῶν] ... noun. pl. masc. gen AD02 177 178 Egypt P. Horak 13, 2 78369
2004865 Σεβαστῶν ... [κα]ὶ Λουκίου Κομμώδου* τῶν [κυρί]ων Σεβαστῶν Παοῖνι κγ. gap=4 ... noun. pl. masc. gen AD02 177 177 Egypt P. Lond. 3 p. 33-34 no. 845 a, 3 22691
2245602 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου* καὶ Κομμώδου* τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἁθὺρ κβ. ... noun. pl. masc. gen AD02 177 177 Egypt, 00a - Epipolis P. Mich. 10 599, 8 12279
2266029 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίου καὶ Κομμόδου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Φαῶφι ιη. δι(έγραψεν) ... noun. pl. masc. gen AD02 177 177 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 15 697, 2 12328
3214074 Σ̣ε̣βα̣[στῶν] ... Ἀντων[ί]ν[ου] [καὶ] [Κομμόδου] [τῶ]ν̣ κ̣[υ]ρ̣ί̣ω̣ν̣ Σ̣ε̣βα̣[στῶν] gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD02 177 180 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Prag 1 19, 20 12760
3253369 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείν[ο]υ καὶ Κομμ[όδου] [τῶν] [κυρίω]ν Σεβαστῶν Ἀρμενιακῶν Μηδικῶν Πα[ρ]θικ[ῶν] [Γερμανικῶν] ... noun. pl. masc. gen AD02 177 178 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Princ. 3 149, 14 12849
3479991 [Σεβαστῶν] ... Σεβαστοῦ καὶ Λουκίου Αὐρηλίου Κ[ομμόδου] [Σεβαστῶν] [Ἀρμενιακῶν] [Μη]δικῶν Παρθικῶν Γερμα[νικῶν] ... noun. pl. masc. gen AD02 177 178 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Strasb. Gr. 4 238, 3 13208
3484713 Σεβαστῶν ... [Ἀντωνίνου] [καὶ] [Λουκίου] [Αὐρηλίου] [Κομμόδου] Σεβαστῶν Ἀρ[με]νιακῶν Μηδικῶν Παρθικῶν Γερμανικῶν ... noun. pl. masc. gen AD02 177 179 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Strasb. Gr. 4 284, 1 13233
3766509 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου* καὶ Κομμώδου* τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἐπεὶφ ζ. Ὦπι[ς] ... noun. pl. masc. gen AD02 177 177 Egypt, 00c - Theogonis P. Ups. Frid 4, 4 13664
4242472 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου̣ [τῶ]ν̣ κ̣[υ]ρ̣[ίων] Σεβαστῶν Ἀρμενιακῶν Μηδικῶν Π̣α̣ρ̣[θικῶν] Μεγίστων ... noun. pl. masc. gen AD02 177 177 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) SB 18 13878, 2 14765
4259586 Σ̣ε̣β[αστῶν] ... Ἀντων[ίνου] κ̣α̣ὶ Κο̣μ̣μό̣δου τῶν κυ̣ρ̣ίω̣[ν] Σ̣ε̣β[αστῶν] [Ἐ]πε̣ὶ̣φ̣ ε̣ ἀ̣ρ̣ι̣θ(μήσεως) Παῦ(νι) ... noun. pl. masc. gen AD02 177 177 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) SB 20 14150, 3 14830
4266876 Σεβαστῶν ... [Ἀν]των[ί]νου καὶ Λουκίου Αὐρηλίου [Κομμόδου] Σεβαστῶν Ἀρμενιακῶν [Μηδικῶν] Φαρτικῶν* Γερμανικῶν ... noun. pl. masc. gen AD02 177 179 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 20 14221, 16 23693
4317303 Σεβαστῶν ... Λουκίου Αὐρηλίου Κομμόδου τῶν κυρίων Σεβαστῶν, Παχὼ(ν) κγ. ... noun. pl. masc. gen AD02 177 177 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 20 15120, 7 23883
4348325 [Σε]βαστῶν ... Ἀντωνίνου [καὶ] Λουκίου Αὐρηλίου Κομμόδου [Σε]βαστῶν Ἀρμενιακῶν Μηδικῶν Παρθικῶν Γερμανικῶν ... noun. pl. masc. gen AD02 177 180 Egypt, U20 - Ankyropolis (El-Hiba) SB 22 15632, 53 21145
28145 Σεβαστῶν ... Ἀν[τωνι]νων* καὶ Κομόδου* τῶν κυρίων Σεβαστῶν Φαρμοῦθι κγ. διέγρα(ψε) ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt, 00a - Neilopolis (Tell el-Rusas) BGU 1 49, 2 9094
53994 [Σεβαστῶν] ... [Ἀντωνίνου] [καὶ] [Λουκίου] [Αὐρηλίου] [Κομμόδου] [Σεβαστῶν] [Ἀρ]μενιακῶν Μηδικῶν [Παρθικῶν] [Γερμανικῶν] ... noun. pl. masc. gen AD02 178 179 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 11 2113, 1 16918
54098 Σ[ε]β̣α̣στῶν ... ἄλλα, gap=65 [τιμῆ]ς̣ ἀργυρίου Σ[ε]β̣α̣στῶν [ν]ομίσματος δραχμὰς τετρακισχει[λίας]* [ ... noun. pl. masc. gen AD02 178 179 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 11 2113, 9 16918
152243 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείν[ου] [καὶ] [Κομμόδου] τῶν κυρίων Σεβαστῶν. εἰργ(άσαντο) [ἀπὸ] gap=1 ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 513, 2 9208
345069 [Σεβασ]τ̣ῶ̣ν ... Ἀντωνίν[ου] [καὶ] [Λου]κίου Αὐρηλίου Κομμό̣[δου] [Σεβασ]τ̣ῶ̣ν Ἀρ̣μ̣ε̣ν̣ι̣α̣κ̣ῶ̣ν̣ gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt, U19 - Oxyrynchites C. Pap. Gr. 2 App. 1, 25 70155
598373 Σεβαστ̣[ῶν] ... Ἀντων̣ί̣ν̣ο̣υ̣ καὶ Κομμόδου τῶν̣ κυρίων Σεβαστ̣[ῶν] Φαρ(μοῦθι) κδ̣ gap=4 ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 735, 5 71425
786463 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίν[ου] [καὶ] Κομμόδου τῶν κυρί[ων] Σεβαστῶν. Παῦ(νι) θ. ... noun. pl. masc. gen AD02 178 179 Egypt, U - Upper Egypt O. Strasb. 1 490, 5 76078
822271 Σεβαστο͂ν* ... Ἀντωνίνου καὶ Λουκίου Αὐρηλίου [Κομ]μόδου Σεβαστο͂ν* Ἀρμενινῶν* [Μηδικῶν] [Π]αρθικο͂ν* Γερμανικῶν ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1067, 8 77534
822310 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Κομμόδου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Φα(ῶ)φι ζ. ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1068, 6 77535
873610 Σεβαστῶν ... Ἀντωνί̣ν̣ο̣υ̣ καὶ Κομ̣μόδου [τ]ῶν κυρίω[ν] Σεβαστῶν gap=2 ... noun. pl. masc. gen AD02 178 179 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Aberdeen 40 a, 7 9992
905971 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου κ(αὶ) Κομόδου* τῶν κυρίων Σεβαστῶν Θὼθ ἐννεακαιδεκάτῃ, ιθ ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Amh. Gr. 2 116, 4 10098
916421 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Λουκίου Αὐρηλί[ο]υ [Κο]μμόδου Σεβαστῶν Ἀρμενιακῶν Μηδικῶν Παρθ[ι]κῶν Γερμανικῶν ... noun. pl. masc. gen AD02 178 179 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Amh. Gr. 2 71, 20 21675
958054 Σεβαστ[ῶν] ... gap=unknown καὶ Κομόδου* τῶν Κυρίων Σεβαστ[ῶν] gap=unknown gap=4 unintelligible gap=2 ... noun. pl. masc. gen AD02 178 179 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Athen. 30 Ro, 18 10135
1291895 Σεβαστ[ῶν] ... Ἀντωνίνου καὶ Λ[ουκίου] [Αὐρη]λίω* Κομόδου Σεβαστ[ῶν] [Ἀρμε]νιακῶν Μηδικῶν Παρτ[ικῶν]* [Γερμα]νικῶν ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt, L01 - Pitos (Kharabat Adwit) P. Col. 10 264, 18 22265
1426330 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου [καὶ] [Λουκίου] [Αὐρηλίου] [Κο]μ̣μόδου Σεβαστῶν [Ἀρμενιακῶν] [Μηδικῶν] Παρθικῶν Γερμανικῶν ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 24 16092, 35 79303
1495705 Σεβαστῶν ... Ἀν[τω]νίνου καὶ Κομόδου* τῶν κυρίων Σεβαστῶν, Ἐπεὶφ ϛ, ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Fay. 59, 2 10909
1583126 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Κομμό[δ]ου [τῶ]ν̣ κ̣υρ̣ίων Σεβαστῶν, Θὼθ κγ. ... noun. pl. masc. gen AD02 178 179 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Gen.(2) 1 3, 27 11225
1704884 Σεβ[α]στῶν ... gap=unknown_lines Κ̣[ο]μ̣[μόδου] [τῶν] [κυρίω]ν̣ Σεβ[α]στῶν τῶν̣ [θ]ρ̣[εμμάτ]ω̣ν ἀπογρα(φὴν) σὺν ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Heid. Gr. 4 302 col. 2, 23 11474
1704986 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Κομμόδου [τῶν] [κυρίω]ν̣ Σεβαστῶν σ̣ὺ̣ν̣ [καὶ] [τοῖς] [ἐπακολουθο]ῦσι ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Heid. Gr. 4 302 col. 1, 16 11473
1788196 Σεβα[σ]τῶν ... Ἀντ[ω]νείνου καὶ Κ[ομμ]ό̣δο[υ] [τ]ῶν κυρίων Σεβα[σ]τῶν πυροῦ ἀρτάβας δέκα (γίνονται) ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt P. IFAO 1 19, 5 21167
1788216 [Σεβαστῶν] ... Ἀντων[εί][νου] [καὶ] [Κομμόδου] τῶν κυρίων [Σεβαστῶν] [Μεσορ]ὴ̣ ιζ ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt P. IFAO 1 19, 10 21167
1849772 Σεβατῶν* ... Καισάρων Αὐρηλί[ων] Ἀντωνίνου καὶ Κομμόδου Σεβατῶν* με̣γ̣ί̣σ̣τ̣ω̣ν̣ [τύ]χη̣ν̣ παραστήσειν ἡμᾶς ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Köln Gr. 5 229, 17 21230
1849895 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Λουκίου Αὐρηλίου Κομμόδου Σεβαστῶν Ἀρμενιακῶν Μηδικῶν Παρθικῶν Γερμανικῶν ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Köln Gr. 5 229, 34 21230
2831645 Σεβαστῶν ... Ἀντωνί(νου) καὶ Κομμόδου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Φαῶφι ζ. Σαραπ(ίων) ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 485, 7 20621
2831881 Σεβαστῶν ... Ἀν[τ]ωνίνου καὶ Κομμόδου τῶ[ν] [κυρίω]ν Σεβαστῶν Φα[ῶφι] gap=1 σ̣[τρ]α̣(τηγοῦ) τ̣[ο]ύτο̣υ̣ ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 485, 35 20621
2831907 Σεβ[αστῶν] ... [Ἀντωνίνου] [καὶ] [Λουκίου] Αὐρηλ(ί)ο(υ) Κομ[μόδου] Σεβ[αστῶν] [Ἀρμενιακῶν] Μηδικῶν Παρθικῶν [Γερμανικῶν] ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 485, 39 20621
2940272 Σεβαστῶν ... [Μάρκου] [Αὐρηλίου] [Ἀντωνίνου] [Αὐρηλί]ου Κομμόδου Σεβαστῶν Ἀρμενιακῶν [Μηδικῶν] [Παρθικῶν] [Γερμανικῶν] ... noun. pl. masc. gen AD02 178 179 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 50 3562, 2 15384
3490747 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ [Κ]ομμόδου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Με[σ]ορὴ β Πανοῦρι καὶ ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 5 351, 2 13284
3492064 Σεβαστ[ῶ]ν ... Ἀντωνίνου καὶ [Κομμόδου] [τῶν] κυρίων Σεβαστ[ῶ]ν gap=9 [ἀ]ριθ(μήσεως) Ἐπίφ. ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Strasb. Gr. 5 371, 2 18787
3974524 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Λουκίου Αὐρηλίου Κομμόδου Σεβαστῶν Ἀρμενιακῶν Μηδικῶν [Παρθικῶν] [Γερμανικ]ῶν ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) PSI 8 961 b, 42 13823
4117876 Σ̣ε̣[βαστῶν] ... [Ἀντωνίνου] [καὶ] [Λουκίου] Αὐρηλίο̣υ̣ Κομμόδου Σ̣ε̣[βαστῶν] [Ἀρμενιακῶν] [Μηδικῶν] [Παρθικῶν] [Γερμανικῶν] ... noun. pl. masc. gen AD02 178 179 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 14 11642, 3 14503
4204443 Σεβαστῶν ... Λουκίου Αὐρηλί(ου) Κομόδου* τῶν κυρίω[ν] Σεβαστῶν Θὼθ ε. ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 16 13003, 20 16343
4249228 Σεβαστ(ῶν) ... Ἀντωνίνου καὶ Κομμόδου τῶν κυρίων Σεβαστ(ῶν). εἴργ(ασται) ὑπ(ὲρ) χω(μάτων) ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 18 13990, 2 14798
4249259 Σεβ̣[αστῶν] ... Ἀ̣ν̣τ̣ω̣ν̣ί̣ν̣ο̣υ̣ κ̣α̣ὶ̣ Κ̣[ο]μ̣μ̣ό̣δου τ̣[ῶν] [κυρί]ω̣ν̣ Σεβ̣[αστῶν]. εἴ̣ρ̣γ̣(ασται) ὑ̣π̣(ὲρ) χ̣ω̣(μάτων) ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 18 13991, 2 14799
4249287 Σ̣[εβαστῶν] ... Ἀντωνίνου καὶ Κ̣[ομμ]ό̣δου τῶν κυ̣ρ̣ί̣ω̣ν̣ Σ̣[εβαστῶν] [.] εἴργ(ασται) ὑπ(ὲρ) χω(μάτων) ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 18 13992, 2 14800
4589373 Σεβ(αστῶν) ... Ἀντω(νίνου) καὶ Κομμόδου τῶν κυρίων Σεβ(αστῶν) Μεσορὴ κα, ἀριθ(μήσεως) ... noun. pl. masc. gen AD02 178 178 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 123, 2 15050
101235 Σεβα̣[σ]τῶν ... Ἀντ̣ω̣[νίνου] [καὶ] [Κομμόδου] τῶν κυρίω̣ν̣ Σεβα̣[σ]τῶν Εὐ̣[σεβῶν] [,] gap=unknown. ... noun. pl. masc. gen AD02 179 179 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 15 2512, 7 9774
428572 [Σ]ε̣βαστῶν ... Ἀν[τωνίνου] καὶ Κομμό[δου] [τ]ῶν κ̣[υρ]ί̣ων [Σ]ε̣βαστῶν τετελ(ευτηκότες) τῷ αὐ[τῷ] ιθ ... noun. pl. masc. gen AD02 179 179 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) CPR 15 26, 3 9910
833239 [Σεβ]αστ(ῶν) ... [Ἀντωνί]νου καὶ Κομμόδου [τῶν] κυρίων [Σεβ]αστ(ῶν) Ε̣ὐ̣σ̣ε̣β̣ῶ̣ν̣ Φαῶφι ιγ. ... noun. pl. masc. gen AD02 179 179 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1454, 7 77785
921167 Σεβαστῶν ... [Ἀντωνείνου] [καὶ] [Λουκίου] [Αὐρη]λίου Κομμόδου Σεβαστῶν Ἀρμενιακῶν [Μηδικῶν] [Παρθικῶν] [Γερμανικῶν] ... noun. pl. masc. gen AD02 179 179 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Amh. Gr. 2 99 a, 24 21691
971589 Σεβαστῶν ... Ἀν̣[τωνίνου] [καὶ] Κο̣μμόδου τῶν κ̣[υρίων] Σεβαστῶν Εὐσ[εβῶν] ... noun. pl. masc. gen AD02 179 179 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) SB 6 9330, 8 14147
1644504 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Κομμόδου τῶν κυρίων Σεβαστῶν μηνὸς Ἁδριανοῦ ἐνάτῃ καὶ ... noun. pl. masc. gen AD02 179 179 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Grenf. 2 50 e, 10 11339
1963119 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Κομόδου* τῶν κυρίων Σεβαστῶν Θὼθ κθ ... noun. pl. masc. gen AD02 179 179 Egypt P. Lond. 2 p. 200 no. 339, 17 19986
1963150 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίν(ου) καὶ Κομμόδου τῶν κυρ(ίων) Σεβαστῶν Θὼθ λ ... noun. pl. masc. gen AD02 179 179 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lond. 2 p. 69-70 no. 340, 5 11719
2670095 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Λουκίου Αὐρηλίου Κομμόδου Σεβαστῶν Ἀρμενιακῶν Μηδικῶν Παρθικῶν Γερμανικῶν ... noun. pl. masc. gen AD02 179 179 Egypt, U19 - Nemera P. Oxy. 1 76, 30 20735
3029240 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Λουκίου Α̣ὐρηλίου Κομμόδου Σεβαστῶν @^inline^τὺχην@⟦τ μὴ <ἐ>ψεῦσθαι. ... noun. pl. masc. gen AD02 179 179 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 65 4479, 17 78578
3029256 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Λουκίου Αὐρηλί[ου] Κομμόδο̣υ Σεβαστῶν Ἀρμ[ε]νιακῶν Μηδικῶν [Π]α̣ρ̣θ̣[ικ]ῶν Γερμανικῶν ... noun. pl. masc. gen AD02 179 179 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 65 4479, 21 78578
3029613 Σεβαστῶ̣[ν] ... Ἀντ̣[ω]ν̣ί̣νου καὶ Λουκίου Αὐρηλίου Κομμόδο̣υ̣ Σεβαστῶ̣[ν] [Ἀρμενιακῶν] Μηδικῶν Παρθ̣ικῶν Γερμανικῶν ... noun. pl. masc. gen AD02 179 179 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 65 4481, 13 78580
3034267 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Λουκίου Αὐρηλίου Κομμό̣δ[ο]υ Σεβαστῶν, διὰ σι(τολόγων) κάτω ... noun. pl. masc. gen AD02 179 179 Egypt, U19 - Talao [Kato] P. Oxy. 67 4587, 4 78619
3222160 Σεβ̣[α]σ̣τῶ̣[ν] ... Ἀντωνεί[ν]ου̣ καὶ Κομμ̣όδου τῶν κυρίω̣ν̣ Σεβ̣[α]σ̣τῶ̣[ν] gap=4 [διέγ]ραψε gap=unknown κ̣α̣ὶ̣ ... noun. pl. masc. gen AD02 179 180 Egypt, 00b - Herakleia P. Prag 2 144, 3 12797
3801097 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Κομόδο̣υ̣* τῶν̣ κυρίων Σεβαστῶν μη̣νὸς Ἁδριανοῦ κ. ... noun. pl. masc. gen AD02 179 179 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. L. Bat. 1 12, 17 13700
3996771 Σεβαστῶν ... Ἀντ̣[ω]νίνου κα̣[ὶ] Κομμόδου τῶν κυρίων Σεβαστῶν δενά[ρια]* [εἴ]κ̣ουσ̣[ι]* [π]έν̣[τ]ε. ... noun. pl. masc. gen AD02 179 179 Egypt, L00 - Nikopolis (Sidi Gaber) (?) Fink, Roman military records 76, 12 44371
4000270 Σεβαστῶν ... Ἀντ̣[ω]νίνου κα̣[ὶ] Κομμόδου τῶν κυρίων Σεβαστῶν δενά[ρια]* [εἴ]κ̣ουσ̣[ι]* [π]έν̣[τ]ε. ... noun. pl. masc. gen AD02 179 179 Egypt, L00 - Nikopolis (Sidi Gaber) (?) Fink, Roman military records 76, 12 44371
4197044 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Κομμόδου τῶν κυρίων Σεβαστῶν ἀφηλίκων υἱῶν ἱερέων προσβ(αινόντων) ... noun. pl. masc. gen AD02 179 179 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 16 12816, 23 14676
4266102 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Λουκίου Αὐρηλίου Κομμόδου Σεβαστῶν Ἀρμενια[κῶν] [Μηδικῶν] [Παρ]θικῶν Γερμα̣[νικ]ῶ̣ν̣ ... noun. pl. masc. gen AD02 179 179 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 20 14199, 16 23689
4266130 Σεβαστῶν̣ ... [Ἀντ]ωνίνου καὶ Λουκ̣ίου Αὐ[ρ]ηλί̣ο̣υ̣ Κ̣[ο]μ̣μόδου Σεβαστῶν̣ [Ἀρ]μενιακῶν Μηδικῶν Παρθικῶν Γερμανικῶν ... noun. pl. masc. gen AD02 179 179 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 20 14199, 18 23689
4423062 Σαβασστῶν* ... καὶ Κομμόδου Καισάρων τ[ῶ]ν κυρίων Σαβασστῶν*, Μεισορὴ κγ. ... noun. pl. masc. gen AD02 179 179 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 3 6001, 13 14003
4527986 [Σεβαστῶν] ... Ἀ[ντ]ωνίνου καὶ Λουκίου Αὐρηλίου Κωμμό[δου] [Σεβαστῶν] Ἀρμενιακ[ῶν] [Μη]δικῶν Π̣[αρθικῶν] Γ̣ε̣ρ̣[μ]ανικῶ[ν] ... noun. pl. masc. gen AD02 179 180 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 8 9918, 24 22930
26288 Σεβαστῶν ... Ἀντωνείνου καὶ Κομμόδου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Παχὼν ια. διέγρ(αψε) ... noun. pl. masc. gen AD02 180 180 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 359, 2 9082
642735 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Κομμόδου τῶν κυ̣ρίων Σεβαστῶν δραχ(μὰς) ὀκτὼ (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. pl. masc. gen AD02 180 180 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Deiss. 29, 3 73842
904485 Σεβαστ[ῶ]ν ... Ἀντωνίνου καὶ Λουκίου Αὐρηλίου Κομμόδου Σεβαστ[ῶ]ν Ἀ[ρ]μενιακῶν Μηδικῶν Παρθικῶν Γερμανικῶν ... noun. pl. masc. gen AD02 180 180 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Amh. Gr. 2 102, 3 10092
1421167 Σεβαστῶν ... Κομάδου*, υἱοῦ αὐτοῦ, Σεβαστῶν ἡγεμονίας, κατὰ δὲ ... noun. pl. masc. gen AD02 180 180 Syria, Mesopotamia - Doura (Dura-Europos) P. Dura 25, 16 17222
352579 Σεβαστῶν ... δ̣ι̣ὰ̣ [χε]ιρὸς ἐ[ξ] οἴκου ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος δραχμὰς χειλίας* διακοσίας ... noun. pl. masc. gen AD02 189 189 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 578, 12 9238
2275057 Σεβαστῶν ... γυμνασιαρχήσαντι καὶ ἀρχ[ιερα]τεύσαντι τῶν κυρίων Σεβαστῶν καὶ θεῶν̣ [ἁπ]ά̣ντων τῆς ... noun. pl. masc. gen AD02 190 190 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mich. 18 789, 14 22196
757841 Σεβασ̣τῶν̣ ... Αὐτο̣κρατόρω̣[ν] [Σεουήρου] [καὶ] [Ἀντωνίνου] Εὐσεβ̣ῶ̣ν̣ Σεβασ̣τῶν̣ [ὀνόμ(άτος)] gap=11 [ἀχύ]ρου ἀπὸ ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 197 212 Egypt, U04b - Thebes O. Petrie Mus. 411, 3 75445
351 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου [Ἀντωνίνου] [Εὐσεβοῦς] Σεβαστῶν [κα]ὶ Πουπλίου Σεπτιμίου [Γέτα] ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 198 211 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 1 108 + Chrest. Wilck. 227, 4 8882
69671 Σεβαστ̣[ῶ]ν̣ ... [μεγ(ίστου)] [κ(αὶ)] [Μάρκ(ου)] [Αὐρ(ηλίου)] [Ἀντ]ω̣ν(ίνου) Σεβαστ̣[ῶ]ν̣ · gap=unknown εἰς ἀναψη[σ](μὸν) ... noun. pl. masc. gen AD02 198 198 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 13 2264, 4 9672
69715 Σεβασ(τῶν) ... [μεγίστου] καὶ Μάρκ(ου) Αὐρηλίου Ἀντ[ωνίνου] Σεβασ(τῶν) · παρὰ Πλουτ κατασ(πορέως?) ... noun. pl. masc. gen AD02 198 198 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 13 2264, 5 9672
104364 Σεβα̣σ̣τῶν ... ἔτους ϛ τῶν κυρί[ων] Σεβα̣σ̣τῶν, Ἐπὶφ ι̣[β?] διέγρα̣ψε ... noun. pl. masc. gen AD02 198 198 Egypt, 00b - Herakleia BGU 15 2546, 2 9809
268999 Σε(βαστῶν) ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρη]λίου Ἀντων[ί][νου] [Εὐσεβοῦς] Σε(βαστῶν) Ἁθὺρ gap=unknown gap=9 ἐπιδ(…) ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 198 209 Egypt, U17 - Kynopolites BGU 7 1566, 23 18237
412257 Σεβαστῶν ... [μεγίστου] [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίου] [Ἀντων]ίνου Σεβαστῶν ἐφ ἱερέων [τῶν] [ὄντων] ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 198 210 Egypt, U20 - Herakleopolites CPR 1 48, 2 22284
412295 [Σεβαστῶν] ... Παρθικοῦ μεγίστου κα[ὶ] [Μάρκο]υ [Ἀντωνίνου] [Σεβαστῶν] [καὶ] [Πο]υβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 198 211 Egypt, U20 - Herakleopolites CPR 1 49, 3 22285
412334 [Σ]εβαστῶν ... [Και]σάρων Λουκίου Σεπτ[ιμίου] gap=unknown gap=unknown [Σ]εβαστῶν ἐφ ἱερέων gap=unknown gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 198 211 Egypt, U20 - Herakleopolites CPR 1 50, 2 22286
412399 [Σεβα]στῶν ... gap=unknown [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίου] [Ἀντωνίνου] [Σεβα]στῶν [ἐφʼ] [ἱερέων] gap=unknown gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 198 211 Egypt, U20 - Herakleopolites CPR 1 52, 3 22288
412432 [Σεβαστῶν] ... [Αὐτοκράτορος] [Καίσαρος] Μ[άρκου] Αὐρηλίου [Ἀντωνείνου] [Σεβαστῶν] gap=unknown [ἐφʼ] [ἱερέων] τῶν ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 198 211 Egypt, U20 - Herakleopolites CPR 1 53, 2 22289
521624 Σεβ̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... (ἔτους) Σεο̣υή̣ρ̣ο̣υ καὶ̣ Ἀ̣ν̣τ̣ω̣ν̣ί̣ν̣ο̣υ̣ Εὐσε̣β̣ῶ̣ν̣ Σεβ̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ Ἐ(πεὶ)φ κα̣ ὑπ(ὲρ) Χ̣(άρακος) ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 198 210 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ashm. 63, 2 70512
564295 Σεβ̣α̣σ̣(τῶν) ... Μεγί̣σ̣τ̣(ου) καὶ Μάρκου Αὐρηλ(ίου) Ἀντων̣(ίνου) Σεβ̣α̣σ̣(τῶν) Μεσο(ρὴ) ιζ̣ ὑπὲρ Χά(ρακος) ... noun. pl. masc. gen AD02 198 198 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1570, 6 72253
616025 Σεβα̣σ̣τῶν ... [Ἀ]ὐτοκρατόρων Σ̣[εουήρου] [καὶ] [Ἀντωνίνου] [Εὐσεβῶ]ν̣ Σεβα̣σ̣τῶν Ἐ(πεὶ)φ β gap=unknown gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 198 210 Egypt, U04b - Thebes O. Camb. 71, 3 73550
714562 Σεβαστῶν ... μεγίστου καὶ Μάρκου [Αὐρηλίου] Ἀντωνίνου Σεβαστῶν Πα [ὑ(πὲρ)] gap=2 ὀνό(ματος) ... noun. pl. masc. gen AD02 198 198 Egypt, U04b - Thebes O. Leiden Gr. 250, 4 24809
714592 Σεβαστῶ[ν] ... Αὐτοκρ[ατόρων] [Σεουήρου] καὶ Ἀντω[νίνου] [Εὐσεβῶν] Σεβαστῶ[ν] gap=unknown [ὑ(πὲρ)] gap=unknown [ὀνό(ματος)] ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 198 209 Egypt, U04b - Thebes O. Leiden Gr. 251, 4 24810
749224 [Σεβαστῶν] ... [Σεουήρου] καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντω[νίνου] [Σεβαστῶν] gap=unknown ὑπ(ὲρ) Νή(σων) ὀνό(ματος) ... noun. pl. masc. gen AD02 198 199 Egypt, U04b - Thebes O. Ont. Mus. 1 58, 2 75076
802936 Σεβαστῶν ... Μεγίστου καὶ Μάρκο̣υ̣ Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Σεβαστῶν Μεσ(ορὴ) κϛ ὑπ(ὲρ) Νό(του) ... noun. pl. masc. gen AD02 198 198 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 2 894, 5 75075
869665 Σεβαστῶν ... Αὐρη(λίου) Ἀντωνίνου Καισάρων τῶν κυρίων Σεβαστῶν Μεσο(ρὴ) κα ὑπ(ὲρ) νή(σων) ... noun. pl. masc. gen AD02 198 198 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 982, 3 77458
941063 [Σεβ]ασ̣τῶν ... μεγ[ίστ]ου καὶ Μ̣[άρκου] [Αὐρ]ηλίου Ἀντ̣ω̣νίνου [Σεβ]ασ̣τῶν μηνὸς Ἁδριανοῦ λ. ... noun. pl. masc. gen AD02 198 198 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Ant. 3 187 a, 22 16659
1046061 Σεβ[ασ]τ̣ῶ̣ν̣ ... [κα]ὶ̣ extra Μ̣ά̣[ρκου] [Αὐρηλίου] [Ἀντωνίνου] Σεβ[ασ]τ̣ῶ̣ν̣ Φ̣[α]ῶφι ιϛ [Αἰμίλιος] [Θέων] ... noun. pl. masc. gen AD02 198 198 Egypt, U15 - Hermopolites P. Bodl. 1 19, 25 22577
1058502 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν gap=1 gap=unknown ἀδελ(φ…) Σαραπίωνος ... noun. pl. masc. gen AD02 198 198 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Bouriant 16, 12 17946
1835918 [Σεβαστῶν] ... [Αὐτοκρατόρων] [Σεουήρο]υ̣ καὶ Ἀντωνίνου [Εὐσεβῶν] [Σεβαστῶν] [τύχην] παραστήσιν* gap=14 κ̣ρειθῆς* ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 198 209 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Köln Gr. 14 577, 5 697584
1835945 [Σεβαστῶν] ... καὶ Μά̣ρκ[ο]υ̣ [Αὐρηλίου] [Ἀντωνίνου] [Εὐσεβοῦς] [Σεβαστῶν] gap=unknown. gap=unknown_lines ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 198 209 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Köln Gr. 14 577, 12 697584
2630937 Σεβαστῶν ... Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Καισάρων τῶν κυρίων Σεβαστῶν μηνὶ Ἁδριανῷ β. ... noun. pl. masc. gen AD02 198 198 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. NYU 2 13, 24 121946
2884864 Σεβαστῶν ... Ἀμμωνιακῇ τῷ τετάρτῳ ἔτει ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος δραχμὰς τριακοσίας ἑξήκοντα ... noun. pl. masc. gen AD02 198 198 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 41 2975, 11 16539
2884936 Σεβαστῶν ... Με[γ]ίστου καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Σεβαστῶν, Φαῶφι δ. ... noun. pl. masc. gen AD02 198 198 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 41 2975, 25 16539
3252282 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκ[ου] Αὐρηλίου Ἀντ[ωνίνου] Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν gap=unknown Νεκθερ(ῶς) Πιλάτ(ου) καὶ ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 198 209 Egypt, U04b - Thebes (?) P. Princ. 3 130, 17 17262
3264357 Σεβ̣α̣[στ(ῶν)] ... μεγίστο̣υ̣ καὶ Μάρκου Αὐρηλίο̣υ̣ Ἀντωνίνου Σεβ̣α̣[στ(ῶν)] gap=4 διεγρά(φησαν) Ἀπίων̣ι̣ ν̣ο̣μ̣[άρχῃ] ... noun. pl. masc. gen AD02 198 198 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Rainer Cent. 63, 8 12871
3273360 Σεβ[αστῶν] ... καὶ Ἀ[ντ]ωνίνου τῶν [κυρίων] [Εὐσεβ]ῶν Σεβ[αστῶν] ἐν κτήματι gap=10 Ἱέρακος ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 198 209 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Reinach Gr. 2 101, 9 23021
3273424 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Μάρκου] [Α]ὐρηλ̣ί̣[ο]υ Ἀν̣[τω]νίνου Εὐσηβοῦς [Σεβαστῶν] Φαμεν[ὼθ] gap=2 ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 198 209 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Reinach Gr. 2 101, 22 23021
3802808 Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τῶ̣[ν] ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίου] [Ἀν]τ̣ωνείνου Ε̣[ὐσεβοῦ]ς̣ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τῶ̣[ν] gap=19 κ̣ὲ̣* δεκάτῃ ἐν ... noun. pl. masc. gen AD02 198 199 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. L. Bat. 1 6, 4 13703
3828022 Σεβασ̣τῶν ... [Μεγίστου] [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρη]λίου Ἀντωνείνου Σεβασ̣τῶν gap=unknown [ἐν] Πτολεμαίδι Εὐεργέτιδι ... noun. pl. masc. gen AD02 198 199 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. L. Bat. 33 21, 4 115552
4057455 [Σεβαστῶν] ... [Παρθικοῦ] [καὶ] [Μά]ρ̣κ̣ο̣υ̣ Αὐρηλίου Ἀντων[ί]ν[ου] [Σεβαστῶν] Φ̣[α]ῶ̣φι ιε. gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 198 210 Egypt SB 10 10267, 12 16692
4059816 Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... Μεγίστ[ου] καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνεί̣νο̣υ̣ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ τύχην ἀπατήσιν* ἕως Μ̣ε̣χ̣ε̣ὶ̣ρ̣ ... noun. pl. masc. gen AD02 198 198 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 10 10293, 10 14307
4059925 Σεβαστῶν ... Μεγίστου (καὶ) Μάρκ̣[ου] [Α]ὐρηλίου Ἀν̣τω̣ν̣ίνου Σεβαστῶν, Φ̣αῶφι β ... noun. pl. masc. gen AD02 198 198 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 10 10293, 32 14307
4107097 Σεβαστῶν ... Μ[ε]γίστο[υ] [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίου] [Ἀντωνίνου] Σεβαστῶν μηνὸς gap=unknown [ἐν] gap=25 ... noun. pl. masc. gen AD02 198 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 14 11436, 4 14448
4149916 Σεβαστῶ̣[ν] ... μεγί[στου] [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίου] Ἀντωνίνου Σεβαστῶ̣[ν] gap=5 ... noun. pl. masc. gen AD02 198 199 Egypt SB 14 12144, 26 18193
4408974 [Σεβασ]τ̣ῶν ... καὶ [Μάρκου] [Αὐρηλί]ου Ἀντωνίνου [Εὐσεβοῦς] [Σεβασ]τ̣ῶν ⟦καὶ⟧ ⟦Πουβλίου⟧ ⟦[Σεπτιμίου]⟧ ⟦[Γέτα]⟧ ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 198 211 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) SB 26 16550, 9 97118
27620 Σεβαστῶν ... Παρθικοῦ καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Σεβαστῶν Φαῶφι ιβ ... noun. pl. masc. gen AD02 199 199 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 41, 18 9089
30023 Σεβαστῶν ... Περτίνακος καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείνου Σεβαστῶν Θῶθ κϛ. διεγρ(άφησαν) ... noun. pl. masc. gen AD02 199 199 Egypt, 00a - Ptolemais Nea BGU 1 62, 3 9106
30332 Σεβαστῶν ... Μεγίσ[τ]ου καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Σεβαστῶν Παῧνι κ. Λάμπων ... noun. pl. masc. gen AD02 199 199 Egypt, 00a - Neilopolis (Tell el-Rusas) BGU 1 67, 4 9111
53575 Σε[βαστῶν] ... Περ[τίνακος] [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίου] Ἀντωνίνου Σε[βαστῶν] [,] gap=unknown [.] [διέγρ(αψε)] ... noun. pl. masc. gen AD02 199 199 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 11 2103, 3 9613
179049 Σεβαστῶν ... Περτίνακος καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Σεβαστῶν Φαμενὼθ ιε διεγρ(άφησαν?) gap=3 ... noun. pl. masc. gen AD02 199 199 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 3 756, 4 9330
271257 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουπλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 199 209 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1577, 9 9485
564336 Σεβαστῶν ... Σεουήρου καὶ Μάρκο[υ] Αὐρ̣ηλ̣ί̣ου Ἀντων̣ίν̣ο̣υ̣ Σεβαστῶν Παῦ̣(νι) ιζ ὑπ(ὲρ) Χ(άρακος) ... noun. pl. masc. gen AD02 199 199 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1571, 3 72254
564375 Σεβ̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... Σεουή̣ρ̣ο(υ) καὶ Μάρκου Αὐρη̣λ̣ί̣ο̣υ̣ Ἀντων̣ίν̣ο̣υ̣ Σεβ̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ Παῦ(νι) κδ ὑπ(ὲρ) Χ(άρακος) ... noun. pl. masc. gen AD02 199 199 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1572, 3 72255
843777 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐ̣[ρηλίου] [Ἀντωνίνου]. Σεβαστῶν δραχ(μὰς) gap=1 (ἔτους) ζ ... noun. pl. masc. gen AD02 199 199 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 280, 5 76845
869700 Σεβαστῶν ... Περτίνακ(ος) καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Σεβαστῶν Παῦν(ι) ια ὑπ(ὲρ) Χ(άρακος) ... noun. pl. masc. gen AD02 199 199 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 983, 5 77459
970544 Σεβαστῶν ... Μεγίστου καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντω[ν]ίνου Σεβαστῶν. Ζωίλος βιβλι[οφύ]λ̣α̣ξ̣ τ̣[ο]ῦ̣ ... noun. pl. masc. gen AD02 199 199 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) SB 6 9332, 15 14150
1705641 Σεβαστῶν ... μεγίσ̣[το]υ καὶ Μάρκου Αὐρηλίο[υ] Ἀντωνίνου Σεβαστῶν Παχὼ(ν) ι. ... noun. pl. masc. gen AD02 199 199 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Heid. Gr. 4 311, 15 11475
1925459 Σεβασ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... [Μεγίστου] [καὶ] Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Σεβασ̣τ̣ῶ̣ν̣ Π̣αῦ̣ν̣ι̣ κ̣η̣ [ἐ]ν̣ Ὀξυρύγχων ... noun. pl. masc. gen AD02 199 199 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Lips. 2 149, 2 78448
1967235 Σεβαστῶν̣ ... [μεγί]στο[υ] κ(αὶ) Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντων(ίνου) Σεβαστῶν̣ [Φα]μ̣ε̣νὼθ ια Ἀπύγχι[ς] ἐπιδέδωκα ... noun. pl. masc. gen AD02 199 199 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Lond. 2 p. 107-109 no. 474, 28 11755
2266294 Σεβαστῶν ... Παρθικοῦ καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Σεβαστῶν τύχην πεπρακέναι τὰς ὑπα[ρχούσας] ... noun. pl. masc. gen AD02 - AD03 199 201 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 15 702, 9 12334
2995800 Σεβαστῶν ... Μεγίστου καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Σεβαστῶν. Παῦνι κη. ... noun. pl. masc. gen AD02 199 199 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 908, 43 20371
4035819 [Σεβαστῶν] ... μεγίστου καὶ Μάρκου Αὐρ[ηλίου] [Ἀντωνίνου] [Σεβαστῶν] [,] [ἐφʼ] [ἱερέων] [τῶν] ... noun. pl. masc. gen AD02 199 199 Egypt, U20 - Herakleopolites SB 1 5154, 3 23158
4068245 Σεβαστῶν ... Περτίνακος καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείνου Σεβαστῶν Μεσορὴ θ. ... noun. pl. masc. gen AD02 199 199 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 10 10566, 18 14328
4346337 Σεβαστῶν ... Μεγίστ[ου] καὶ Μάρκο̣υ̣ Αὐρηλίου Ἀντω[νί]νου Σεβαστῶν [Φ]αρμοῦθι ιγ̣. ... noun. pl. masc. gen AD02 199 199 Egypt SB 22 15612, 17 21652
11809 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν Θῶθ ιϛ. διε(γράφησαν) ... noun. pl. masc. gen AD03 200 200 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 221, 3 8985
16393 Σεβα[σ]τῶν ... Περτίνακος καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντ[ω]νίνου Σεβα[σ]τῶν. Ἐπεὶφ α̣ ὁμοίως ... noun. pl. masc. gen AD03 200 200 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 25, 15 9005
29888 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν παρὰ Κάστορος Ἥρωνος καὶ ... noun. pl. masc. gen AD03 200 200 Egypt, 00b - Herakleia BGU 1 61, 4 9105
29957 Σεβαστῶν ... . ἔτους η τῶν κυρίων Σεβαστῶν · διέγραψε Σωτᾶς καὶ ... noun. pl. masc. gen AD03 200 200 Egypt, 00b - Herakleia BGU 1 61, 2 9105
30008 Σ̣εβ̣α̣σ̣τῶν ... Παρτικοῦ* <καὶ> <Μάρκου> <Αὐρηλίου> <Ἀντωνίνου> Σ̣εβ̣α̣σ̣τῶν Μεσ[ορ]ὴ λ. ... noun. pl. masc. gen AD03 200 200 Egypt, 00b - Herakleia BGU 1 61, 13 9105
44124 Σεβαστῶν ... Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείνου τῶν κυρίων Σεβαστῶν, Θὼ̣θ̣ gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 200 200 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) BGU 11 2041, 21 9575
756641 Σεβαστῶν ... gap=2 Σεβαστῶν κληρ̣[ο(νόμοι?)] gap=4 οὐ(ετρανοῦ) διὰ ... noun. pl. masc. gen AD03 200 299 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Petrie Mus. 332, 2 75396
906040 Σε[β]αστῶν ... Περτίνακος καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀ[ντων]είνου Σε[β]αστῶν \Μεσορὴ/ \ἐπαγο(μένων)/ \δ. ... noun. pl. masc. gen AD03 200 200 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Amh. Gr. 2 119, 3 10101
1575859 Σεβαστῶν ... σοῦ ὡμολόγησα. (ἔτους) gap=1 Σεβαστῶν Θὼθ κη Αὐρήλιος Ἀπολλώνιος ... noun. pl. masc. gen AD03 200 299 Egypt P. Fuad Univ. 20, 13 78226
1840694 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν Τῦβι α. Χαιρημονὶς ... noun. pl. masc. gen AD03 200 200 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Köln Gr. 2 88, 11 21196
1856774 [Σεβ]αστῶν ... κα̣[ὶ] [Μάρκο]υ Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς [Σεβ]αστῶν Ἁθὺρ ιβ, ἀριθμ(ήσεως) ... noun. pl. masc. gen AD03 200 200 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) (?) P. Köln Gr. 9 372, 3 48330
1903890 Σεβαστῶν ... σου χρῆσιν κεφαλαίου μόνου ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος τάλαντα ἑξή[κ]οντα γί(νονται) ... noun. pl. masc. gen AD03 - AD04 200 399 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 12, 15 31906
1913140 Σεβ[α]σ̣τ(ῶν) ... Σεουήρου κ(αὶ) Μάρκ(ο)υ Αὐρηλί(ο)υ Ἀντωνίνου Σεβ[α]σ̣τ(ῶν) Παῦνι κζ ὑπ(ὲρ) Χί(ρακος)* ... noun. pl. masc. gen AD03 200 200 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lips. 1 77, 3 22387
2559934 Σ[εβαστῶν] ... [καὶ] [Που][βλίου] [Σεπτι]μίου Γέτα Καίσαρος Σ[εβαστῶν] τῶν [κυρίων] τύχην ἑκουσίως ... noun. pl. masc. gen AD03 200 211 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Mil. Vogl. 4 236, 6 21431
2607818 [Σε]β̣α̣σ̣τῶν ... βείκων* gap=unknown [το]ῦ οἰκοπ̣[έδου] gap=unknown [Σε]β̣α̣σ̣τῶν καινοῦ νομίσμ[ατο]ς gap=unknown [ἥμι]συ̣ ... noun. pl. masc. gen AD03 - AD04 200 399 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Neph. 29, 12 45289
3026628 Σεβ[αστῶν] ... Σεουήρου καὶ Ἀντωνίνου τῶν κυρίων Σεβ[αστῶν] [.] [?] η (ἔτους) ... noun. pl. masc. gen AD03 200 225 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 64 4435, 1 32161
3222273 [Σεβα]σ̣τῶ̣ν ... Περτίνακος κ̣[αὶ] [Μάρ]κου Αὐρ̣ηλ̣ί̣ο̣υ̣ Ἀ̣[ντω]ν̣ε̣ί̣νου [Σεβα]σ̣τῶ̣ν. παρὰ Κ̣[ά]σ̣τωρος Ἥ[ρ]ω̣νος ... noun. pl. masc. gen AD03 200 200 Egypt, 00b - Herakleia P. Prag 2 146, 4 21616
3298462 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Μάρκου] Α̣ὐρηλίου [Ἀντονῖνο]υ Εὐσεβοῦς [Σεβαστῶν] [κ]αὶ Πουπλίου [Σεπτιμίου] [Γ]έτα ... noun. pl. masc. gen AD03 200 211 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Ross. Georg. 3 24, 6 12893
3330597 [Σεβαστῶν] ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου [Εὐσεβοῦς] [Σεβαστῶν] [καὶ] [Πουβλίου] [Σεπτιμίου] [Γέ]τα ... noun. pl. masc. gen AD03 200 210 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 2 176, 2 19520
3479703 Σεβαστῶ̣[ν] ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίου] [Ἀντωνίνο]υ Εὐσεβοῦς Σεβαστῶ̣[ν] Μ[ε] gap=unknown gap=unknown ἀ̣ρχαία ... noun. pl. masc. gen AD03 200 206 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Strasb. Gr. 4 235, 2 16973
3539853 [Σεβαστῶν] ... [Που][βλίου] [Σεπτιμίου] [Γέτα] [Καισ]άρων Ε[ὐ]σ̣ε̣β̣ῶν [Σεβαστῶν] gap=unknown gap=unknown [διὰ] [πρακ]τ̣ώ̣[ρ]ων* ... noun. pl. masc. gen AD03 200 200 Egypt P. Strasb. Gr. 9 896, 5 15378
3605240 Σεβ[αστῶν] ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίου] [Ἀντωνίνου] Εὐσεβοῦς Σεβ[αστῶν] gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 200 201 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 334, 20 13493
4096315 Σ[εβαστῶν] ... Διοκλητιανοῦ Γερμανι[κ]ῶν μεγίστων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σ[εβαστῶν] ρω μεγίστων Εὐ̣[σε]βῶν ρω ... noun. pl. masc. gen AD03 - AD04 200 399 Egypt SB 12 11153, 10 30324
4483570 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Ἀντ(ωνίνου)] [καὶ] [Γ]έτα [Καισάρων] [Σεβαστῶν] gap=unknown κθ. ... noun. pl. masc. gen AD03 200 211 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 6 9238, 26 14129
4598697 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρ[κου] Αὐρηλίου Ἀντ[ω]νείνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν [καὶ] [Πουβλί]ου Σεπτι[μ]ίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 200 201 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 49, 27 15119
30057 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν ⟦καὶ⟧ ⟦Ποπλίου⟧ ⟦Σεπτιμίου⟧ ⟦Γέτα⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 63, 3 9107
189510 Σεβαστῶν ... καὶ Μ[άρκο]υ Αὐρηλ(ίου) Ἀν[των(είνου)] Εὐ[σ]εβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πο̣υ̣βλ(ίου) Σ[επ]τιμ(ίου) Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 3 831, 23 9374
343275 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐ̣ρηλίου Ἀντων̣[ίνου] Εὐ̣σ̣ε̣βο̣ῦ̣ς̣ Σεβαστῶν καὶ Πουβλίου Σε̣π̣τιμί[ου] Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Merton 2 84, 18 21319
343305 Σεβασ̣τ̣ῶν ... καὶ Μ̣[ά]ρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου [Ε]ὐσεβοῦς Σεβασ̣τ̣ῶν καὶ [Πουβλίου] [Σεπτι]μ̣ί̣ο̣υ̣ [Γέτα] ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Merton 2 84, 29 21319
373318 [Σεβαστῶν] ... καὶ Μάκρου* Αὐρηλίου Ἀντω[νεί]νου Εὐσεβοῦς [Σεβαστῶν] Ἐπ(εί)φ. ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 156, 11 8924
458312 Σεβαστῶν ... Αὐτοκρατόρων [Σεουή]ρου καὶ Ἀντωνίνου [Εὐσεβ]ῶν Σεβαστῶν καὶ [Γέτα] [Καί]σαρος Σεβαστοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 201 204 Egypt, L01 - Memphites CPR 23 7 Ro col. 1, 9 70291
564413 Σεβαστῶν̣ ... (ἔτους) Σεο̣υ̣ή̣ρο̣υ̣ καὶ Ἀντω(νίνου) Εὐσεβ̣ῶ̣ν Σεβαστῶν̣ Παῦ(νι) ιθ ὑπ(ὲρ) Χά(ρακος) ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1573, 3 72256
564448 Σεβαστῶν ... Αὐτοκρα̣τ̣ό̣ρ̣ω̣ν̣ Σεουήρο(υ) καὶ Ἀντωνίνο(υ) Εὐσεβῶν Σεβαστῶν Ἐπ̣ε̣ὶ̣φ α ὑπ(ὲρ) Νό(του) ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1574, 2 72257
564530 Σεβα̣στῶν ... Α̣ὐ̣τ̣ο̣(κρατόρων) Σεο̣υήρο̣υ καὶ [Ἀντω(νίνου)] [Εὐσεβῶν] Σεβα̣στῶν Παῦν̣[ι] gap=2 [ὑπ(ὲρ)] gap=3 ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1575, 3 72258
752699 Σεβαστῶν ... Αὐ̣τ̣οκρατόρ̣ω̣ν̣ [Σεου]ήρου καὶ Ἀντωνίνου Εὐσεβῶν Σεβαστῶν gap=unknown ὑπ(ὲρ) (Ἀγορῶν) ὀνό(ματος) ... noun. pl. masc. gen AD03 201 202 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ont. Mus. 2 211, 2 75232
869734 Σεβαστῶν ... Λουκίου Σεουήρου καὶ Ἀντωνίνου Εὐσεβῶ̣(ν) Σεβαστῶν καὶ Γέτα τοῦ ἱερωτάτου ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 984, 3 77460
900062 [Σεβ]αστῶν ... Αὐτοκρατόρων Σεου[ήρο]υ καὶ Ἀντωνείνου Εὐσαιβῶν* [Σεβ]αστῶν καὶ τ[οῦ] [ἱ]ερωτάτου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Alex. Giss. 3, 9 10078
993452 [Α]στῶν* ... καὶ Μ[άρ]κου Α[ὐ]ρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβ* [Α]στῶν* καὶ Πουπ̣λίου [Σεπ]τιμί[ου] Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, 00b - Herakleia P. Basel 2 42, 4 10149
1032011 Σ̣εβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σ̣εβαστῶν. vac=unknown [] gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 201 202 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Bingen 105, 21 78073
1292551 Σεβαστῶν ... Ε̣ὐσ̣ε̣β̣οῦς καὶ Μάρκου Αὐρηλίου [Ἀ]ντωνείνου* Σεβαστῶν καὶ Πουπ̣λίου Σ̣επτιμμίου* Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, 00a - Hephaistias P. Col. 10 271, 4 10562
1292558 Σεβαστῶν ... Πουπ̣λίου Σ̣επτιμμίου* Γέτα Καίσαρος [Ε]ὐ̣σ̣ε̣β̣ο̣ῦ̣ς̣ Σεβαστῶν Φαρμοῦθι ιγ [δι]ε̣γ̣ρ̣ά̣φ̣η Ὡ[ρίω]νι ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, 00a - Hephaistias P. Col. 10 271, 6 10562
1354015 [Σε]β̣α̣σ̣[τῶν] ... κ̣α̣ὶ [Μά]ρ̣κ̣ου Αὐρηλίου Ἀντων̣ί̣ν̣ο̣υ̣ Εὐ[σεβ]ο̣ῦ[ς] [Σε]β̣α̣σ̣[τῶν] [κ]α̣ὶ̣ Πουπλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Coll. Youtie 1 46, 3 10585
1582966 Σεβα<σ>τῶν̣ ... καὶ Μάρκο̣υ̣ Αὐρηλ̣[ί]ο̣υ Ἀντωνίνου̣ Εὐ̣σ̣ε̣β̣οῦς Σεβα<σ>τῶν̣ ⟦καὶ⟧ ⟦Πουβλίου⟧ ⟦Σεπτιμίου⟧ ⟦Γέτα⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 201 211 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) (?) P. Gen.(2) 1 39, 7 11233
1589013 [Σεβ]αστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου [Ἀντωνίνου] [Εὐσεβοῦς] [Σεβ]αστῶν καὶ Πουβλίου [Σεπτιμίου] [Γέτα] ... noun. pl. masc. gen AD03 201 210 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Gen. 2 113, 3 11258
1672422 [Σ]ε̣βαστῶν ... [κα]ὶ Μάρκου Αὐρηλίου [Ἀντωνίνου] [Εὐσεβοῦς] [Σ]ε̣βαστῶν καὶ Πουπλίου [Σεπτιμίου] [Γέτα] ... noun. pl. masc. gen AD03 201 210 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Hamb. 3 210, 3 11433
1925714 Σ̣ε̣[βασ]τῶν ... καὶ Μ̣[άρκ]ο̣υ̣ Αὐ̣ρ̣η̣λ̣ίου Ἀν̣τ̣ωνί̣ν̣ο̣υ̣ Εὐσ̣(εβοῦς) Σ̣ε̣[βασ]τῶν [κα]ὶ Πουβλίου Σεπτ̣ιμίου Γ̣έτα̣ ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Lips. 2 150, 4 44424
1963497 Σεβαστῶν ... κ(αὶ) Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν κ(αὶ) ⟦Πουπλίου⟧ ⟦Σεπτιμίου⟧ ⟦Γέτα⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Lond. 2 p. 70-71 no. 347, 3 19988
2195326 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνο̣υ Εὐσ[ε]βοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουβ̣λ̣ίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 201 202 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Louvre 1 34, 6 11847
2195427 [Σε]β̣αστῶν ... καὶ Μάρκου Α̣[ὐ]ρηλ̣[ίου] [Ἀντωνίνου] Εὐσεβοῦς [Σε]β̣αστῶν καὶ Πουβ[λίου] [Σεπτιμίου] Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 201 202 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Louvre 1 35, 3 11848
2587625 [Σεβαστῶν] ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντω̣νε̣ί̣νο̣υ̣* Ε̣ὐ̣[σεβο]ῦ̣ς̣ [Σεβαστῶν] καὶ [Π]ουβλίου Σεπτιμίο̣υ̣ Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 201 202 Egypt P. Münch. 3 114, 2 21448
2666766 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν ⟦καὶ⟧ ⟦Πουβλίου⟧ ⟦Σεπτιμίου⟧ ⟦Γέτα⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 54, 25 20716
2694026 Σεβαστῶν ... Μεγίστου καὶ Μάρκου Αὐρηλίου [Ἀντ]ωνίνου Σεβαστῶν Φαρμοῦθι ιγ. ἔστι ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1473, 19 21874
2694084 [Σεβαστῶν] ... Περτίνακος καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου [Σεβαστῶν] [Φαρμοῦθι] gap=2 Ἀμμωνιανῷ βασιλικῷ ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1473, 23 21874
2694240 Σ[ε]βαστῶν ... Μεγίστ[ο]υ καὶ Μάρκ[ο]υ Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Σ[ε]βαστῶν Φαρμοῦθι α. Ἀπο[λλω]ν̣[ά]ριον ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1473, 32 21874
2694453 Σεβαστῶν ... [καὶ] [Μάρκο]υ Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσε[βο]ῦς Σεβαστῶν Ἁθὺρ γ. ἐ[σ]ημιωσάμην* ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1473, 43 21874
2694488 Σεβαστ[ῶ]ν ... [καὶ] [Μάρκου] Αὐρηλί[ου] [Ἀν]τωνίνου Εὐ[σ]εβοῦς Σεβαστ[ῶ]ν ⟦καὶ⟧ ⟦Πουπλίου⟧ ⟦Σεπτιμίου⟧ ⟦Γέτα⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1473, 45 21874
2918732 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίου] [Ἀντωνίνου] [Εὐσεβοῦς] [Σεβαστῶν] [⟦καὶ]⟧ ⟦[Πουβλίου]⟧ ⟦[Σεπτιμίου]⟧ ⟦[Γέτα⟧] ... noun. pl. masc. gen AD03 201 202 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 47 3340, 3 22453
3523865 Σεβαστῶν ... κ̣[αὶ] Μάρκου Αὐρηλίου [Ἀντω]νεί[νο]υ̣ Ε̣ὐσεβοῦς Σεβαστῶν [καὶ] [Πο]υ̣πλ̣ί̣[ο]υ Σεπτιμ[ί]ο̣υ Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 201 211 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Strasb. Gr. 8 730, 3 13436
3763592 [Σεβαστῶν] ... [Περτίνακος] [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρη]λίου Ἀντωνίνου [Σεβαστῶν] [καὶ] [Πουβλίου] [Σεπ]τιμίου Γέτας* ... noun. pl. masc. gen AD03 201 211 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Turner 31, 19 13658
3884750 Σεβασ(τῶν) ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου εὐσεβοῦς Σεβασ(τῶν) Παχών. ἀναγνωσθείσης ἐντεύξεως ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 13 1328, 12 17250
3983105 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντω(νίνου) Εὐσ(εβοῦς) Σεβαστῶν καὶ Πουπλίου Σεπτ(ιμίου) Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) PSI 9 1060, 4 13773
4048196 Σεβαστῶν ... [καὶ] [Μ]άρκου Αὐ[ρηλίου] [Ἀντωνί]νου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν [καὶ] [Πουβλίου] [Σεπτιμίου] [Γέτα] ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) SB 1 5659, 2 23248
4048217 [Σεβ]αστῶν ... αἰωνίου διαμονὴ [τ]ῶν κυρί[ων] [ἡμῶν] [Σεβ]αστῶν Αὐτοκρατόρων [Σεουήρου] [καὶ] [Ἀντωνίνου] ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) SB 1 5659, 4 23248
4048225 Σεβαστῶν ... [καὶ] [Ἀντωνίνου] [καὶ] [Γέτα] Εὐσεβῶν Σεβαστῶν μ̣ καὶ δημουρων̣ gap=30 ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) SB 1 5659, 5 23248
4244242 [Σ]εβαστῶν ... καὶ Μάρκ̣ο̣υ Αὐρ̣η̣[λίο]υ Ἀντωνίνου Εὐ[σεβοῦς] [Σ]εβαστῶν κ̣α̣ὶ̣ Πουβλίου [Σεπτι]μίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) SB 18 13901, 5 14772
4248734 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου [Αὐρηλίο]υ Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 18 13977, 2 14785
4249320 [Σε]βαστῶ[ν] ... καὶ [Μάρ]κ̣[ο]υ Αὐρηλ[ίο]υ [Ἀντωνίνου] Εὐσ[εβοῦς] [Σε]βαστῶ[ν] [καὶ] Πουπλίου [Σ]ε̣πτι[μί]ο[υ] Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 18 13993, 4 14801
4332892 Σεβα(στῶν) ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβα(στῶν) καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 22 15343, 3 15066
4353331 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Μάρκου] [Α]ὐ̣ρ̣η̣λ̣ί̣ο̣υ̣ [Ἀντωνίνου] [Εὐσεβοῦς] [Σεβαστῶν] [,] gap=unknown. ... noun. pl. masc. gen AD03 201 202 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 22 15738, 28 79202
4384795 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Γέτα] [Καισάρων] [τῶν] [κυρίων] [Σεβαστῶν] κατʼ οἰκίαν ἀπογραφὴ[ν] gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 201 202 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) SB 24 16223, 6 79389
4595626 [Σεβ]αστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνε[ί]νου Εὐσεβοῦς [Σεβ]αστῶν καὶ Πουπλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 201 201 Egypt, 00a - Neilopolis (Tell el-Rusas) Stud. Pal. 22 21, 5 15098
67040 Σεβασ[τῶν] ... καὶ Μάρκου Α̣ὐ̣ρ̣[ηλ(ίου)] [Ἀντ]ωνείνου Εὐσεβοῦς Σεβασ[τῶν] ⟦[καὶ]⟧ ⟦[Πουβλίου]⟧ ⟦Σεπτιμίου⟧ ⟦Γέτα⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 202 203 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 13 2226, 9 9636
104967 Σεβασ̣τῶν ... καὶ Μάρκο̣υ Αὐ̣ρ̣ηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβασ̣τῶν καὶ Πουπλίου* Γέτα Καίσαρος ... noun. pl. masc. gen AD03 202 202 Egypt, 00b - Herakleia BGU 15 2556, 5 9818
272017 Σεβαστῶν ... Περτίνακος καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείνου Σεβαστῶν καὶ Πουπλίου Σεπτιμί(ου) Γετας* ... noun. pl. masc. gen AD03 202 202 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1586, 4 9492
351411 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν [καὶ] [Πουβλίου] [Σεπ]τιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 202 203 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lond. 2 p. 214-215 no. 348 [1], 2 11728
564568 Σεβαστῶν ... Αὐτοκρατόρων Σεουήρου καὶ Ἀντωνίνου Εὐσεβῶν Σεβαστῶν Ἐπε̣ὶ̣φ α ὑπ(ὲρ) Χά(ρακος) ... noun. pl. masc. gen AD03 202 202 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1576, 3 72259
564600 Σε̣β̣α̣σ̣τῶν ... Αὐτο̣κρατόρων̣ Σεουήρο̣υ καὶ Ἀντ̣ω̣ν̣ί̣νου Εὐσεβῶν Σε̣β̣α̣σ̣τῶν Ἐπ̣ε̣ὶ̣φ γ ὑπ(ὲρ) Χ(άρακος) ... noun. pl. masc. gen AD03 202 202 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1577, 3 72260
564634 [Σεβαστ]ῶν ... Αὐτοκρατόρων [Σεουήρο]υ̣ καὶ Ἀντων̣ί̣ν̣ο̣υ̣ Εὐσεβ̣ῶ̣ν [Σεβαστ]ῶν Θὼθ ιε τοῦ ια ... noun. pl. masc. gen AD03 202 202 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1578, 3 72261
564678 Σε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... Αὐτοκ̣ρατόρ̣ω̣ν Σ̣ε̣ο̣υ̣ή̣ρ̣ο̣υ̣ κ̣α̣ὶ̣ Ἀ̣ν̣τ̣ω̣ν̣ί̣ν̣ο̣υ̣ Εὐ̣σ̣ε̣β̣ῶ̣ν̣ Σε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ Φ̣α̣ῶ̣(φι) gap=1 τ̣ο̣ῦ̣ ια ... noun. pl. masc. gen AD03 202 202 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1579, 3 72262
783687 Σεβαστῶν ... Αὐτοκρατόρων Σεουήρου καὶ Ἀντω(νίν)ου Εὐσεβ(ῶν) Σεβαστῶν Παῦ(νι) κη ὑπ(ὲρ) Νό(του) ... noun. pl. masc. gen AD03 202 202 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 1 397, 2 75985
869773 Σεβασ(τῶν) ... Αὐτοκρατ(όρ)ων Σεουήρου καὶ Ἀντων(ίνου) Εὐσεβῶν Σεβασ(τῶν) Ἐ(πὶ)φ ια ὑπ(ὲρ) Χ(άρακος) ... noun. pl. masc. gen AD03 202 202 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 985, 2 77461
873305 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντονίνου* [Εὐσε]βοῦς Σεβαστῶν καὶ Ποπλίου Σεπτιμί̣[ο]υ [Γέτα] ... noun. pl. masc. gen AD03 202 203 Egypt, 00b - Herakleia P. Aberdeen 35, 3 9987
874508 [Σεβαστῶν] ... τοῦ κρα(τίστου) ἐπιτρόπ(ου) [τῶν] [κυρίων] [Σεβαστῶν] Κλαυδίου Διογνήτου [ἀπογραφ(όμεθα)] [τὰς] ... noun. pl. masc. gen AD03 202 204 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Aberdeen 50, 2 10008
898771 Σ[εβ]α[σ]τῶν ... τοῦ [κρ]ατίσ(του) [ἐπιτ]ρόπ(ου) τῶν [κ]υρίων Σ[εβ]α[σ]τῶν [Κλαυδ]ίου Διογνήτου ἀπογρ(αφόμεθα) [τ]ὴν ... noun. pl. masc. gen AD03 202 204 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Alex. Giss. 1, 6 10074
1393442 Σεβ̣α̣[στ]ῶ̣ν̣ ... κ̣α̣ὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀ̣ν̣[των]ί̣ν̣ο̣[υ] Εὐ[σ]ε̣β̣ο̣ῦ̣[ς] Σεβ̣α̣[στ]ῶ̣ν̣ [κα]ὶ̣ [Π]ουβ̣λ̣ί̣ο̣υ Σεπτ̣ιμίο̣υ [Γέτα] ... noun. pl. masc. gen AD03 202 203 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Diog. 37, 9 10706
1464932 Σεβαστῶν ... gap=unknown Εὐσεβοῦς Περτίνακος gap=unknown Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν gap=unknown τραπεζείταις* gap=unknown gap=1_lines ... noun. pl. masc. gen AD03 202 203 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Erl. 48, 14 20947
1610345 [Σεβαστῶν] ... gap=unknown_lines gap=47 διὰ gap=17 [ἀργυρίου] [Σεβαστῶν] [νομίσ]ματος̣ [δ]ρ̣α̣χμὰς gap=37 [παρὰ] ... noun. pl. masc. gen AD03 202 202 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Giss. 1 51, 2 19444
1610501 [Σεβαστ]ῶ̣ν̣ ... καὶ Μ[άρ]κου Αὐρηλί[ο]υ [Ἀντωνίνου] [Εὐσεβοῦς] [Σεβαστ]ῶ̣ν̣ Φαῶφι β. gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 202 202 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Giss. 1 51, 24 19444
1657980 Σεβαστῶν ... [το]ῦ κρατείστου* ἐπιτρόπου [τῶν] [κ]υρίων Σεβαστῶν τὰς [ὑπαρχ]ούσας μοι περὶ ... noun. pl. masc. gen AD03 202 202 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Hamb. 1 11, 8 11370
1658082 Σε(βα)στῶν̣ ... καὶ Μάρ[κου] Αὐρηλίου [Ἀντ]ωνίνου Εὐσ[εβ]ο̣ῦς Σε(βα)στῶν̣ [καὶ] Π̣ουβλείου* Σεπ[τ]εμίου* [Γέτ]α ... noun. pl. masc. gen AD03 202 202 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Hamb. 1 11, 25 11370
1689603 [Σεβα]σ̣τῶν ... τοῦ κρα[τίστο]υ̣ ἐπι̣τρόπου τῶν κυρίων [Σεβα]σ̣τῶν ἀπὸ τῶν ὑπαρχόν[των] [ἡ]μεῖν̣* ... noun. pl. masc. gen AD03 202 204 Egypt, U19 - Takona P. Harris 2 198, 8 15205
2701002 [Σεβαστῶ]ν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦ[ς] [Σεβαστῶ]ν κα[ὶ] Πουβλίου Σ̣ε̣π̣[τιμίου] [Γέτα] ... noun. pl. masc. gen AD03 202 203 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1548, 31 21914
2945506 Σεβαστῶν ... [καὶ] Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνί[νο]υ̣ Ε̣ὐ̣σ̣εβοῦς Σεβαστῶν [κ]α̣ὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 202 202 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 51 3601, 38 15340
3254700 [Σεβασ]τῶ̣ν ... [καὶ] [Μ]άρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς [Σεβασ]τῶ̣ν καὶ Που̣π̣λίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 202 202 Egypt P. Princ. 3 177, 7 17273
3871257 Σε[β]α̣σ̣τ̣ῶν ... καὶ Γαίτα* Καισάρων [τ]ῶν κ̣[υ]ρ[ίω]ν Σε[β]α̣σ̣τ̣ῶν κατʼ οἰκ(ίαν) ἀπογρα(φὴν) ἐπὶ ... noun. pl. masc. gen AD03 202 203 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 10 1147, 11 13859
4108075 Σεβ[ασ]τ̣[ῶν] ... καὶ Μ[άρκου] [Αὐρηλίου] Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦ[ς] Σεβ[ασ]τ̣[ῶν] gap=8 ι̣β̣ vac=unknown gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 202 202 Egypt SB 14 11477, 32 18135
4184410 Σε[βαστ]ῶν ... [καὶ] Μάρκου Αὐρ[ηλ]ί[ο]υ Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σε[βαστ]ῶν καὶ Π̣[ουβλίου] [Σεπτιμίο]υ̣ Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 202 203 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 16 12612, 25 14626
4266153 Σεβαστῶν ... [καὶ] [Μάρκου] Αὐρηλίου Ἀντωνίνο[υ] [Εὐσεβοῦς] Σεβαστῶν καὶ Πουβ[λίου] [Σεπτιμίου] Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 202 203 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 20 14200, 4 14853
4601731 [Σ]εβαστῶν ... καὶ [Πουβλίο]υ Σεπτιμίου Γέτα εὐ[σεβῶν] [Σ]εβαστῶν, Μεσορὴ κβ. ... noun. pl. masc. gen AD03 202 202 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 87, 18 15139
11762 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 203 203 Egypt, 00a - Gynaikon Nesos (?) BGU 1 220, 6 8984
27972 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου [Αὐρη]λίου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Ποπλίου Σεπ[τιμίου] [Γέ]τα ... noun. pl. masc. gen AD03 203 203 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 45, 24 9092
52344 [Σεβαστῶν] ... Ἀντωνίνου καὶ Γέτα τῶν κυρίω(ν) [Σεβαστῶν] [κατʼ] οἰκ(ίαν) ἀ[πογ]ρ(αφὴν) ἐπ̣ʼ ... noun. pl. masc. gen AD03 203 203 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 11 2091, 12 9602
71219 Σεβασ̣τῶν ... Περτινακις* καὶ Μάρκο̣υ Αὐρηλίου Ἀντω̣ν(ίνου) Σεβασ̣τῶν καὶ Πελίου* Σεπτιμίου Γέ̣[τα] ... noun. pl. masc. gen AD03 203 203 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) BGU 13 2290, 3 9691
271989 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκ(ου) [Αὐρη]λίου Ἀντωνίνου Εὐσεβ[οῦς] Σεβαστῶν κα[ὶ] Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 203 203 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1583 descr., 26 9491
343375 Σεβαστῶν ... καὶ Ἀ̣ν̣τω̣ν̣ί̣νου̣ καὶ Γέ̣τα Εὐσεβῶν Σεβαστῶν τύχην οὕτως ἔχειν, ... noun. pl. masc. gen AD03 203 203 Egypt, U15 - Hermopolites P. Flor. 3 308, 10 19356
343402 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 203 203 Egypt, U15 - Hermopolites P. Flor. 3 308, 15 19356
564717 Σεβαστῶν ... Αὐτοκρατόρων Σεουήρου καὶ Ἀντωνίνου Εὐσεβῶν Σεβαστῶν Παῦνι κγ ὑπ(ὲρ) Νό(του) ... noun. pl. masc. gen AD03 203 203 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1580, 2 72263
564776 Σεβ̣α̣σ̣τῶ̣ν̣ ... Αὐτοκρατόρ̣ω̣ν̣ Σε̣ο̣υ̣ή̣ρ̣ο̣υ καὶ Ἀντω̣[νίνου] Εὐσεβ̣ῶ̣ν Σεβ̣α̣σ̣τῶ̣ν̣ Π̣α̣ῦ̣ν̣ι κε ὑπ(ὲρ) gap=1 ... noun. pl. masc. gen AD03 203 203 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1581, 3 72264
564824 Σε̣β̣α̣στῶν ... Αὐτοκ̣ρατ̣ό̣ρ̣ω̣ν̣ Σεουήρου καὶ Ἀντων̣ί̣ν̣ο̣υ Εὐ̣σ̣ε̣β̣ῶ̣ν̣ Σε̣β̣α̣στῶν Παῦ(νι) λ ὑπ(ὲρ) Νή(σων) ... noun. pl. masc. gen AD03 203 203 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1582, 3 72265
803035 Σεβ[α]στῶν ... Αὐτοκρατ̣[όρω]ν̣ Σεουήρου καὶ Ἀντωνίνου Εὐσεβῶν Σεβ[α]στῶν Ἐπ(εὶφ) ι ὑπ(ὲρ) Νή(σων) ... noun. pl. masc. gen AD03 203 203 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 2 899, 3 75234
2560061 Σεβαστῶν ... κ(αὶ) Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα Καίσαρος Σεβαστῶν τῶν κυρίω[ν] τύχην π̣ροσεδρ̣ε̣ύ̣ειν ... noun. pl. masc. gen AD03 203 206 Egypt P. Mil. Vogl. 4 237, 9 21432
2667074 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν ⟦καὶ⟧ ⟦Πουβλίου⟧ ⟦Σεπτιμίου⟧ ⟦Γέτα⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 203 203 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 56, 28 20718
2773415 [Σεβ]αστῶν ... καὶ [Μάρκου] [Αὐρηλίο]υ Ἀντωνίνου [Εὐσεβοῦς] [Σεβ]αστῶν ⟦καὶ⟧ ⟦[Πουβλίου]⟧ ⟦[Σεπτιμίο]υ⟧ ⟦Γέτα⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 203 203 Egypt, U15 - Hermopolites P. Oxy. 17 2117, 23 17500
3075002 Σεβαστῶ[ν] ... τ[οῦ] [κρατίστου] [ἐπιτρ]ό̣π̣(ου) τῶν κυρίων Σεβαστῶ[ν] [ἀπογρά(φομαι)] [πρὸς] [τὸ] [ια ... noun. pl. masc. gen AD03 203 203 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1113, 4 21735
3075040 Σεβασ[τῶν] ... καὶ Μ[άρκου] [Αὐρηλίου] [Ἀ]ντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβασ[τῶν] [τύχην] [καὶ] [Που]βλίου Σεπτιμίου ... noun. pl. masc. gen AD03 203 203 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1113, 10 21735
3075069 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντων[ίνου] [Εὐσεβοῦς] Σεβαστῶν καὶ Πουβλίου Σε[πτιμίου] [Γέτα] ... noun. pl. masc. gen AD03 203 203 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1113, 16 21735
3217220 Σεβαστῶν̣ ... καὶ Μάρ[κ]ου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσε(βοῦς) Σεβαστῶν̣ καὶ Πουπλίου Σεπτιμί[ο]υ Γέτα̣ ... noun. pl. masc. gen AD03 203 203 Egypt, 00b - Herakleia P. Prag 1 56, 2 12776
3421406 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 203 203 Egypt, 00c - Narmouthis (Medinet Madi) P. Sijpesteijn 42 g, 3 110209
3482177 Σεβαστῶν ... Σεο̣υ̣ήρου καὶ Ἀντ̣[ω]νίν̣ου [τῶ]ν κυρίων Σεβαστῶν καὶ ⟦Γ̣έ̣τ̣α̣⟧ ⟦τοῦ⟧ ἱερω[τάτ]ου ... noun. pl. masc. gen AD03 203 203 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Strasb. Gr. 4 257, 10 13226
3828286 Σεβα̣[σ]τῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρ̣η̣λίου Ἀντ̣ω̣νίνου Εὐσεβοῦς Σεβα̣[σ]τῶν καὶ Πουβλίου Σεπτιμ̣ίου Γ̣[έτα] ... noun. pl. masc. gen AD03 203 204 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. L. Bat. 33 23, 6 115554
3905826 [Σεβ]αστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου [Εὐσεβοῦς] [Σεβ]αστῶν, Φαμενὼθ α. ... noun. pl. masc. gen AD03 203 203 Egypt, U15 - Antinoites PSI 3 199, 4 20027
3905893 Σεβαστῶν ... κὲ* Μάρκου Αὐρηλίου [Ἀντωνίνου] [Εὐ]σεβοῦς Σεβαστῶν εἰσκριθέντος* ἐπὶ [μηνὸς] [Ταυρε]ῶνος ... noun. pl. masc. gen AD03 203 203 Egypt, U15 - Antinoites PSI 3 199, 14 20027
4261159 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου [καὶ] Γ̣έ̣τ̣α̣ τῶν κυρίων Σεβαστῶν κ̣[α]τʼ οἰ(κίαν) ἀπογρ(αφὴν) ἐ̣π̣ὶ̣ ... noun. pl. masc. gen AD03 203 203 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14167, 9 14839
4261281 Σεβ̣αστῶ(ν) ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρη]λ̣ί̣ο̣υ̣ Ἀ̣[ντωνίν]ο̣υ Εὐσεβοῦς Σεβ̣αστῶ(ν) [καὶ] [Ποβλίου] gap=unknown gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 203 203 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14167, 24 14839
4355767 Σεβαστῶν ... [Σεουήρου] [καὶ] [Ἀ]ν̣τωνείνου* τῶν κ[υρίω]ν Σεβαστῶν gap=unknown [ἐν] gap=unknown [τοῦ] ... noun. pl. masc. gen AD03 203 206 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) (?) SB 22 15775, 3 41699
4357800 Σ̣εβαστῶν ... καὶ Μά[ρκου] [Αὐ]ρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σ̣εβαστῶν καί Βουβλίου* Σεπτιμίου [Γ]έτα ... noun. pl. masc. gen AD03 203 203 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) (?) SB 22 15810, 10 41694
4359847 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν ⟦καὶ⟧ ⟦Πουβλίου⟧ ⟦Σεπτιμίου⟧ ⟦Γέτα⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 203 204 Egypt, 00c - Kerkeesis SB 22 15856, 3 41634
4359902 Σεβαστῶ̣[ν] ... καὶ Μάρκ[ου] Αὐρ̣η̣λίου Ἀντωνίν[ου] Εὐσ̣ε̣β̣οῦς Σεβαστῶ̣[ν] ⟦καὶ⟧ ⟦Πουβλίου⟧ ⟦Σεπτιμίου⟧ ⟦Γ̣[έτα]⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 203 203 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 22 15857, 5 41635
4479329 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρη̣[λίου] Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν ⟦κ̣α̣ὶ̣⟧ ⟦[Πουβ]λ̣ί̣ο̣[υ]⟧ ⟦Σ̣[επ]τ̣ι̣μ̣[ίο]υ̣⟧ ⟦[Γέτα]⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 203 203 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 6 9201, 33 17870
42860 [Σεβαστῶν] ... κ̣αὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβο[ῦς] [Σεβαστῶν] [καὶ] [Που]β̣λ̣[ίου] Σ̣[επτιμίο]υ̣ Γ̣έτα ... noun. pl. masc. gen AD03 204 204 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 11 2024, 17 9561
564867 Σεβαστῶν ... Αὐτοκρατόρων Σεουήρου καὶ Ἀν[τωνίνου] Εὐσεβῶν Σεβαστῶν Ἐπ̣ε̣ὶ̣φ ιθ̣ [ὑπ(ὲρ)] gap=2 ... noun. pl. masc. gen AD03 204 204 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1583, 3 72266
906091 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουπλίου Σεπτιμίου Κέτα* ... noun. pl. masc. gen AD03 204 204 Egypt, 00b - Herakleia P. Amh. Gr. 2 120, 4 10102
1292878 [Σεβαστῶν] ... [Μάρκου] [Ἀυρηλίου] [Ἀντωνίνου] [Εὐσεβοῦς] gap=unknown [Σεβαστῶν] [καὶ] [Πουβλίου] [Σεπτιμίου] Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 204 204 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Col. 10 273 Ro, 28 22269
1393188 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου [Αὐρηλίου] [Ἀντωνίνου] [Εὐ]σ̣ε̣β̣ο̣ῦ̣ς Σεβαστῶν καὶ Πουπλ̣ί̣ο̣υ̣* [Σεπτιμίου] [Γέτα] ... noun. pl. masc. gen AD03 204 204 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Diog. 33, 21 10703
1513036 Σεβαστῶν ... [καὶ] [Μάρκου] Αὐρηλίου Ἀντωνείνου [Εὐσεβοῦς] Σεβαστῶν ⟦κ(αὶ)⟧ ⟦Πουπλίου*⟧ ⟦[Σεπτιμί]ου⟧ ⟦Γέτα⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 204 204 Egypt P. Flor. 1 62, 12 23572
1672469 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουπλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 204 204 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Hamb. 3 211, 4 11434
1867509 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρ]ηλίου Ἀνωνειου* [Εὐσεβοῦς] [Σεβαστῶν] [κα]ὶ Πουπλίου Σεπτιμίου [Γέτα] ... noun. pl. masc. gen AD03 204 206 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Laur. 1 5, 8 11600
1867582 Σεβαστῶν ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίου] [Ἀντωνί]ν̣ο̣υ̣ Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουπλίου [Σεπτιμίου] [Γέτα] ... noun. pl. masc. gen AD03 204 206 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Laur. 1 5, 22 11600
2489057 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν ⟦καὶ⟧ ⟦Πουπλίου⟧ ⟦Σεπτιμίου⟧ ⟦Γέτα⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 204 204 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 6 397, 6 12204
2720911 Σεβαστῶν ... τὴς συμπεφωνημένης πρὸς ἀλλήλους ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος δραχμάς* ἑξακοσίων, ... noun. pl. masc. gen AD03 204 204 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1707, 8 21985
2720980 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου [Α]ὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 204 204 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1707, 23 21985
2721977 Σεβα(στῶν) ... καὶ Ἀντωνίνου ⟦κ[αὶ]⟧ ⟦Γέτα⟧ Καισάρων Σεβα(στῶν) Παχών λ. ... noun. pl. masc. gen AD03 204 204 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1719, 18 21995
2919036 Σεβαστῶν ... [καὶ] [Μάρκου?] [Αὐρηλίου] [Ἀντωνί]νου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν, Παχὼν ια. ... noun. pl. masc. gen AD03 204 206 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 47 3343, 10 22456
3219636 Σεβαστῶν ... μαὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 204 204 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Prag 2 130, 4 12790
3609001 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντων[ί]νου [Ε]ὐ̣[σ]εβοῦ̣ς̣ Σεβαστῶν καὶ Πουπλίου Σε[πτι]μίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 204 204 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 358, 4 13515
3989154 Σεβα̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... κ(αὶ) Μάρκο̣υ̣ Α̣ὐ̣ρ̣η̣λ̣[ίου] Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Σεβα̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ κ(αὶ) Π̣ο̣υ̣βλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 204 204 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) PSI Congr. 21 10, 3 13745
4057227 Σεβ̣ασ[τῶν] ... [καὶ] [Μά]ρ̣κου Αὐρηλίο̣[υ] [Ἀντωνίνου] Εὐσεβοῦς Σεβ̣ασ[τῶν] [καὶ] [Πουβλίου] [Σεπτιμί]ου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 204 204 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 10 10263, 37 16690
4097618 [Σεβαστῶν] ... χειρὸς ἐξ οἴκου σου [ἀργυρίου] [Σεβαστῶν] [νομίσματος] [δραχμὰς] [χι]λίας ἑπτακοσίας ... noun. pl. masc. gen AD03 204 204 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 12 11228, 4 16400
4097980 [Σεβαστῶν] ... καὶ Μάρκου Αὐρηλί[ου] [Ἀντωνίνου] [Εὐσεβοῦς] [Σεβαστῶν] [καὶ] [Πουβλίου] Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 204 204 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 12 11228, 35 16400
4274691 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουβλίου Σε[πτ]ι̣μ̣ί̣ου̣ Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 204 204 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Col. 10 272, 33 22268
4336359 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίου] Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς [Σεβαστῶν] Παχὼν κθ. ἔστι ... noun. pl. masc. gen AD03 204 204 Egypt, 00a - Herakleidou Meris SB 22 15469, 13 43196
4360136 [Σεβαστῶν] ... [Εὐσεβοῦς] [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίου] [Ἀντωνίνου] [Σεβαστῶν] [,] gap=unknown [.] ... noun. pl. masc. gen AD03 204 205 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 22 15862, 11 41640
4561652 Σεβαστῶν ... καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα Καίσαρος Σεβαστῶν Μεχεὶρ ιη. ... noun. pl. masc. gen AD03 204 204 Egypt Stud. Pal. 20 17, 10 18689
4598969 [Σεβ(αστῶν)] ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς [Σεβ(αστῶν)] [καὶ] [Πο]υ[β]ίου Σεπτ(ιμίου) Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 204 204 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 22 50, 9 15120
68652 [Σεβαστῶν] ... [Περτίνακος] [καὶ] Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείνου [Σεβαστῶν] [τύχη]ν ἑκουσίως καὶ αὐθερέ[τως]* ... noun. pl. masc. gen AD03 205 205 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 13 2249, 8 9656
98675 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίο[υ] Ἀντωνείν[ο]υ εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουπλίου* Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 205 205 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 15 2483, 19 9751
1090335 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίου] Ἀντωνίνου [Εὐσεβοῦς] [Σεβαστῶν] gap=unknown gap=unknown Θέων ὁ ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 3 45298
1090533 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλ]ίου Ἀντων[ίνου] [Εὐσεβοῦς] [Σεβαστῶν] [,] gap=unknown. vac=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 4 45298
1090599 [Σεβ]αστῶν ... κ̣[αὶ] Π̣ουβλίο[υ] [Σεπτιμίου] [Γέτα] [Καίσαρος] [Σεβ]αστῶν, gap=unknown vac=unknown gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 6 45298
1090671 [Σεβασ]τῶν ... Αὐτοκ̣ρ[ατόρων] [Σεουήρου] [καὶ] [Ἀντωνίνου] [Εὐσεβῶν] [Σεβασ]τῶν κα̣ὶ̣ [Γ]έτα τοῦ ἱερω̣[τάτου] ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 3 45298
1090715 [Σ]ε̣βαστῶν ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίου] [Ἀντωνίνου] [Εὐσεβοῦς] [Σ]ε̣βαστῶν gap=1 gap=unknown vac=unknown gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 5 45298
1090763 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίου] [Ἀντωνίνου] Ε̣ὐ̣σ̣ε̣[βοῦς] [Σεβαστῶν] gap=unknown gap=unknown_lines gap=unknown_lines [(ἔτους)] ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 6 45298
1090785 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] Μάρκου Αὐρηλίου [Ἀντωνίνου] [Εὐσεβοῦς] [Σεβαστῶν] [,] gap=unknown ἀντ̣[έγραψα] gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 3 45298
1090816 Σ[ε]βασ[τῶν] ... [Αὐτοκρατόρων] [Σεουήρου] [καὶ] [Ἀντωνίνου] [Ε]ὐσεβῶν Σ[ε]βασ[τῶν] [καὶ] [Γέτα] [τοῦ] [ἱερωτάτου] ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 11 45298
1090846 [Σεβ]αστῶν ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίου] [Ἀντωνί][νου] [Εὐσεβοῦς] [Σεβ]αστῶν vac=unknown gap=unknown gap=unknown_lines gap=unknown_lines ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 5 45298
1090933 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Μ]άρκου Αὐρη[λίου] [Ἀντωνίνου] [Εὐσεβοῦς] [Σεβαστῶν] gap=unknown απ τον̣ gap=unknown_lines ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 2 45298
1090970 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Μάρκου] Αὐρηλίου Ἀντωνίνου [Εὐσεβοῦς] [Σεβαστῶν] [,] gap=unknown gap=unknown gap=unknown_lines ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 9 45298
1091029 [Σεβαστῶν] ... [Αὐτοκρατόρων] Σεουήρου καὶ [Ἀντωνίνου] [Εὐσεβῶν] [Σεβαστῶν] [καὶ] [Γέτα] [τοῦ] [ἱερωτάτο]υ ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 4 45298
1091216 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίο]υ Ἀντ[ωνίνου] [Εὐσεβοῦς] [Σεβαστῶν] gap=unknown gap=unknown_lines gap=unknown_lines gap=2 ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 7 45298
1091241 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρ]ηλίου̣ Ἀ̣[ντωνίνου] [Εὐσεβοῦς] [Σεβαστῶν] gap=unknown gap=unknown_lines gap=unknown_lines gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 5 45298
1091533 [Σεβαστῶν] ... Αὐτοκρατόρων Σεουήρου καὶ Ἀντωνί[νου] [Εὐσεβῶν] [Σεβαστῶν] [καὶ] [Γέ]τα τοῦ ἱερωτάτου ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 4 45298
1091580 [Σεβαστῶν] ... καὶ Μάρκου Α[ὐρηλίου] [Ἀντω]νίνου [Εὐσεβοῦς] [Σεβαστῶν] [,] gap=unknown vac=unknown gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 1 45298
1091748 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίου] [Ἀντωνίνου] [Εὐσεβοῦς] [Σεβαστῶν] Παχὼν ιη. gap=unknown_lines ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 9 45298
1092133 Σ̣ε̣β̣α̣σ̣[τῶν] ... διακο υ gap=unknown_lines gap=unknown_lines [Ε]ὐ̣[σε]β̣ῶ̣ν̣ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣[τῶν] gap=unknown ἀντέγραψ[α] gap=unknown ἐπέστειλάς ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 1 45298
1092205 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρ]η̣[λ]ί̣ο̣υ̣ Ἀ̣ντωνίνου Εὐσεβοῦς [Σεβαστῶν] [,] gap=unknown gap=unknown ἔστι ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 6 45298
1092225 Σε̣β̣[αστῶν] ... [Αὐτοκρατόρων] [Σεουήρου] [καὶ] [Ἀντωνίνου] Εὐσεβῶ̣ν̣ Σε̣β̣[αστῶν] [καὶ] [Γέτα] [τοῦ] [ἱερωτάτου] ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 9 45298
1092463 Σεβαστῶν ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίου] [Ἀντωνίνου] Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν gap=unknown ἀντέγραψα̣ gap=unknown ἕνεκεν ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 4 45298
1092553 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρη]λ̣ίου Ἀντωνί[νου] Ε̣[ὐσεβοῦς] [Σεβαστῶν] gap=unknown gap=unknown_lines gap=unknown_lines gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 11 45298
1092946 Σεβαστῶν ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίου] [Ἀντω]νίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν κ[αὶ] [Πουβλίου] [Σεπτιμίου] [Γέτα] ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 8 45298
1093076 [Σεβαστῶν] ... καὶ Μ̣άρκ[ου] [Αὐρη]λίο̣υ̣ Ἀντων[ίνου] [Εὐσεβοῦς] [Σεβαστῶν] [,] gap=unknown vac=unknown gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 4 45298
1093189 [Σεβαστῶν] ... [Αὐτοκρατόρων] Σεουήρ̣[ο]υ̣ κ̣αὶ Ἀντ[ωνίνου] [Εὐσεβῶν] [Σεβαστῶν] [καὶ] [Γέτα] [τοῦ] [ἱερωτάτου] ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 10 45298
1093220 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίου] [Ἀντωνίνου] [Εὐσεβοῦς] [Σεβαστῶν] [καὶ] [Πουβλίου] [Σε]πτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 4 45298
1093320 Σεβαστῶν ... [Καισάρων] [Σεουήρου] [καὶ] [Ἀντωνίνο]υ Εὐσεβῶν Σεβαστῶν καὶ [Γέτα] τοῦ ἱερ[ωτάτου] ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 4 45298
1093364 [Σεβαστῶν] ... [Αὐτοκρατόρων] [Σεουήρου] καὶ Ἀντωνίνου Εὐσ̣[εβῶν] [Σεβαστῶν] [καὶ] [Γέτα] [τοῦ] ἱερωτάτου ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 3 45298
1093427 Σεβα̣[στῶν] ... [Αὐτοκρατόρων] [Σεουήρου] [καὶ] [Ἀντωνίνο]υ Εὐσεβῶν Σεβα̣[στῶν] [καὶ] [Γέτα] [τοῦ] [ἱερωτάτου] ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 3 45298
1093464 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίου] Ἀ̣ντωνί̣ν̣ο̣υ̣ Εὐσε̣[βοῦς] [Σεβαστῶν] [,] gap=unknown gap=unknown_lines gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 6 45298
1093496 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρη]λ̣ίου Ἀντωνίνου Εὐ[σε][βοῦς] [Σεβαστῶν] [,] gap=unknown vac=unknown gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 6 45298
1093650 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Μάρκο]υ̣ [Αὐ]ρηλίο̣υ̣ Ἀντωνίν[ου] [Εὐ][σεβοῦς] [Σεβαστῶν] [,] gap=unknown gap=unknown_lines gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 6 45298
1093677 [Σεβαστῶν] ... [Αὐτοκρατόρω]ν Σεουήρου καὶ Ἀντων[ίνου] [Εὐσεβῶν] [Σεβαστῶν] [καὶ] [Γέτα] [τοῦ] [ἱερωτάτου] ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 3 45298
1093786 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Μάρκ]ο̣υ̣ Αὐρηλίου Ἀντωνίν[ου] [Εὐσεβοῦς] [Σεβαστῶν] [,] gap=unknown vac=unknown vac=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 7 45298
1354247 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Ἀντ]ω̣νίνου [τῶν] [κυρίων] [Εὐσεβῶν] [Σεβαστῶν] gap=unknown gap=23 η (τριώβολον) ... noun. pl. masc. gen AD03 205 205 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Coll. Youtie 1 55, 3 15853
1354270 Σεβα(στῶ)ν ... καὶ Ἀντων(ίνο)υ τῶν κυρίων Εὐσεβῶν Σεβα(στῶ)ν (δραχμὰς) δ (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. pl. masc. gen AD03 205 205 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Coll. Youtie 1 55, 6 15853
1354350 Σε̣β̣(αστῶ)ν ... καὶ Ἀντω(νίνο)υ τῶν κυρίω(ν) Εὐσεβῶν Σε̣β̣(αστῶ)ν (δραχμὰς) ιβ (ὀβολοὺς) δ ... noun. pl. masc. gen AD03 205 205 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Coll. Youtie 1 55, 13 15853
1354420 Σεβ(αστ)ῶν ... καὶ Ἀντω(νίνο)υ τῶ̣ν̣ κυ̣ρ(ίων) Εὐσεβ(ῶ)ν Σεβ(αστ)ῶν δραχμὰς δ̣ώ̣δεκα (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. pl. masc. gen AD03 205 205 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Coll. Youtie 1 55, 21 15853
1354451 Σεβαστῶν ... καὶ Ἀντωνίνου τῶν κυρίων Ε[ὐσ]εβῶν Σεβαστῶν (δραχμὰς) ι (ὀβολοὺς) γ ... noun. pl. masc. gen AD03 205 205 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Coll. Youtie 1 55, 27 15853
1354478 Σεβαστῶν ... [καὶ] [Ἀντωνίνου] [τῶν] κ̣[υρίω]ν̣ Εὐσεβῶν Σεβαστῶν gap=unknown Μ̣[εχεὶ]ρ̣ γ vac=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 205 205 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Coll. Youtie 1 56, 2 15854
1354495 Σεβαστῶν ... [καὶ] [Ἀντωνίνου] [τῶν] [κυρίων] [Εὐσεβῶ]ν Σεβαστῶν (δραχμὰς) δ (ὀβολὸν) α ... noun. pl. masc. gen AD03 205 205 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Coll. Youtie 1 56, 5 15854
1484553 Σεβαστῶν ... καὶ Μά[ρ]κου Αὐρ̣η̣λίου Ἀντωνίνου̣ Εὐσε[β]οῦς Σεβαστῶν καὶ ⟦Πουβλίο̣υ̣⟧ ⟦Σ̣ε̣πτιμίου⟧ ⟦Γέτα⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 205 205 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. L. Bat. 6 50, 17 20972
1913168 Σεβα(στῶν) ... (ἔτους) Σευήρου καὶ Ἀντων(εί)ν(ου) Εὐσεβῶ(ν) Σεβα(στῶν) Ἐπεὶφ ιη ὑπ(ὲρ) Χί(ρακος)* ... noun. pl. masc. gen AD03 205 205 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lips. 1 78, 2 22388
4086908 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλί[ου] Ἀντ̣[ωνείνου] Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν κ[αὶ] [Λουκίου] Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 205 205 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 12 10957, 4 14377
4206316 [Σεβαστῶν] ... διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου ἀργυρί[ου] [Σεβαστῶν] [νο]μίσματος δραχμὰς ἑκατὸν δεκαὲξ ... noun. pl. masc. gen AD03 205 205 Egypt, U15 - Alabastron Polis - Hebenou (Kom el-Ahmar) SB 16 13030, 5 16347
4206434 Σεβαστῶ(ν) ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶ(ν) [Ἐπεὶφ] gap=2. vac=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 205 205 Egypt, U15 - Alabastron Polis - Hebenou (Kom el-Ahmar) SB 16 13030, 15 16347
4463027 Σεβαστῶν ... κ(αὶ) Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν κ(αὶ) Ποπλίου Σεπτιμίου ⟦Γέτα⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 205 205 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 6 8980, 4 14060
4588541 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκ[ου] [Αὐρηλίου] Ἀν[τ]ω(νίνου) Εὐσ̣[ε]β̣ο̣ῦ̣ς̣ Σεβαστῶν κ(αὶ) Π[ου(βλίου)] Σεπτιμ(ίου) Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 205 205 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 22 103, 10 15032
101594 [Σεβαστῶν] ... καὶ Μάρκου [Αὐρηλίου] [Ἀντωνείνου] [Εὐσεβοῦς] [Σεβαστῶν] ⟦[καὶ]⟧ ⟦[Που]βλίου⟧ ⟦Σεπτιμίου⟧ ⟦Γέτα⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 206 206 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) BGU 15 2520, 2 9781
140639 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουπλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 206 206 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 2 382, 4 9143
150347 Σεβαστ[ῶν] ... Αὐτοκρατόρων Σεουήρου καὶ Ἀντωνίνου Εὐσεβῶν Σεβαστ[ῶν] καὶ Γέτα τοῦ ἱερωτάτου ... noun. pl. masc. gen AD03 206 211 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 484, 3 9203
181707 Σεβαστῶν ... καὶ [Μάρ]κου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 206 206 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 3 791 col. 2, 3 9355
199552 Σεβασ[τ]ῶν ... Φουλβίου Αἰμι[λιανοῦ] [ἐπὶ] [ἀρχιερέως] τῶν Σεβασ[τ]ῶν Νει[κοστράτου] [τοῦ] [καὶ] [Στρα]τωνίδου ... noun. pl. masc. gen AD03 206 206 Turkey, Lycia - Myra (Demre) BGU 3 913, 3 20077
428012 Σεβαστῶν ... κα[ὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίο]υ Ἀντων[ίνου] [Ε]ὐσεβοῦς Σεβαστῶν [καὶ] [Πουβλίου] [Σε]πτι̣[μίου] [Γ]έτα ... noun. pl. masc. gen AD03 206 206 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) CPR 15 22, 9 9906
564902 [Σεβ]αστῶν ... [Αὐτοκρατόρ]ω̣ν̣ Σεουήρο(υ) καὶ Ἀντων̣ίνο(υ) [Εὐσεβῶν] [Σεβ]αστῶν Μεσο(ρὴ) ζ ὑπ(ὲρ) Νό(του) ... noun. pl. masc. gen AD03 206 206 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1584, 3 72267
564934 Σεβασ̣τῶν̣ ... Αὐτοκρατόρων Σεουήρου καὶ Ἀντωνίνου Εὐσεβῶν Σεβασ̣τῶν̣ Φαῶ(φι) δ ὑπ(ὲρ) Χ(άρακος) ... noun. pl. masc. gen AD03 206 206 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1585, 3 72268
564969 Σεβα̣σ̣τῶν ... Αὐτοκρατόρων Σεουήρο(υ) καὶ Ἀντωνίνο(υ) Εὐ̣σεβ̣ῶ̣ν Σεβα̣σ̣τῶν Μεσο(ρὴ) ζ ὑπ(ὲρ) Νό(του) ... noun. pl. masc. gen AD03 206 206 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1586, 3 72269
783724 Σεβαστῶν ... (ἔτους) Σεουήρου καὶ Ἀντωνίνου Εὐσεβῶν Σεβαστῶν Φαῶ(φι) ιε̣ ὑπ(ὲρ) Χά(ρακος) ... noun. pl. masc. gen AD03 206 206 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 1 398, 2 75986
783757 Σεβαστῶν ... Αὐτοκ(ρατόρων) Σεουήρου καὶ Ἀντων(ίνου) Εὐσεβῶν Σεβαστῶν Ἁθὺρ κε τοῦ ιε ... noun. pl. masc. gen AD03 206 206 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 1 399, 2 75987
828901 Σεβαστῶν ... (ἔτους) Σεουήρου καὶ Ἀντωνίνου Εὐσεβῶν Σεβαστῶν Μεσορὴ ιζ gap=unknown gap=1 ... noun. pl. masc. gen AD03 206 206 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1296, 2 77677
869836 Σεβαστῶν ... Αὐτοκρατόρων Σεουήρου καὶ Ἀντωνίνου Εὐσεβῶν Σεβαστῶν Μεσο(ρὴ) ζ ὑπ(ὲρ) Νό(του) ... noun. pl. masc. gen AD03 206 206 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 986, 3 77462
895858 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίο̣υ̣ Ἀντωνείνου [Εὐ]σεβοῦς Σεβαστῶν κα̣ὶ̣ [Πο]υ̣βλίου̣ Σεπ̣τ̣ι̣μίου Γέ[τα] ... noun. pl. masc. gen AD03 206 206 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Alex. 17, 3 10070
1076125 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείν[ου] Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέ[τα] ... noun. pl. masc. gen AD03 206 206 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Brooklyn Gr. 11, 3 10285
1354520 Σεβαστ(ῶ)ν ... καὶ Ἀντωνίνου τῶν κυρίων Εὐσεβῶν Σεβαστ(ῶ)ν δραχ(μὰς) ὀκτὼ (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. pl. masc. gen AD03 206 206 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Coll. Youtie 1 57, 3 15855
1372423 Σεβαστῶν ... [καὶ] Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνί[νο]υ Ε̣ὐ̣σ̣ε̣βοῦς Σεβαστῶν καὶ Που[βλί]ου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 206 206 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Cornell 9, 22 10609
1574921 Σεβαστῶν ... καὶ [Μάρκ]ου Αὐρηλίου Ἀντωνίνο[υ] [Εὐσεβ]οῦς Σεβαστῶν καὶ [Πουβ]λίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 206 206 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Freib. 4 70, 14 11207
1593562 Σεβαστῶν ... καὶ Μ̣άρκου Αὐρηλίου [Ἀν]τω̣νί[νου] Εὐ[σε]βοῦς Σεβαστῶν καὶ extra Π̣ουβλίου Σ̣[ε]π̣τιμίου ... noun. pl. masc. gen AD03 206 206 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Gen. 3 145, 10 11271
1629338 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουβ̣λίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 206 206 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Graux 2 16, 4 11294
2552703 [Σεβαστῶν] ... καὶ Μάρκου Α[ὐρηλίου] [Ἀντωνείνου] [Εὐσεβῶν] [Σεβαστῶν] καὶ Πουβλίου Σεπ̣[τιμίου] [Γέτα] ... noun. pl. masc. gen AD03 206 207 Egypt P. Mil. Vogl. 3 189, 21 21428
2852355 [Σ]ε̣β̣ασ[τῶ]ν̣ ... κα̣[ὶ] Μ̣ά̣ρκου Αὐρηλίου Ἀντ̣ωνίνο̣[υ] Εὐσεβοῦ[ς] [Σ]ε̣β̣ασ[τῶ]ν̣ ⟦καὶ⟧ ⟦Που̣β̣λ[ίο]υ⟧ ⟦Σ̣ε̣π̣τ̣ι̣μίου⟧ ⟦Γ̣έ̣τ̣α̣⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 206 206 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 34 2709, 25 16582
3246191 [Σεβ]αστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀν̣τ̣ωνίν[ου] [Εὐσεβοῦς] [Σεβ]αστῶν καὶ Πουβλίου Σ[ε]π̣τιμ̣ί̣ο̣υ̣ [Γέτα] ... noun. pl. masc. gen AD03 206 206 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Princ. 2 48, 3 12838
3606012 Σεβαστῶν ... [καὶ] [Μάρκου] [Α]ὐρηλίου Ἀντων[ίνου] [Εὐσεβοῦς] Σεβαστῶν Θὼθ ϛ. Ἀντηους* ... noun. pl. masc. gen AD03 206 206 Egypt, L16 - Hermopolis (El-Baqliya) P. Tebt. 2 340 col. 1, 22 20818
3606124 Σεβαστῶν ... καὶ Μά[ρκου] [Αὐρηλίου] Ἀντωνίνου [Εὐσεβοῦς] Σεβαστῶν Θ̣ὼ̣θ̣ θ̣. Ἰσίδωρος ... noun. pl. masc. gen AD03 206 206 Egypt, L16 - Thchenyth P. Tebt. 2 340 col. 2, 48 20819
4057017 Σεβαστῶν ... καὶ Μαρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείν̣[ου] Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέ[τα] ... noun. pl. masc. gen AD03 206 206 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Brooklyn Gr. 11, 4 10285
4521639 [Σε]β̣αστῶ̣ν̣ ... [καὶ] Μάρ̣κ̣ου Αὐρηλίου Ἀ̣[ν]τ̣ων̣είνου Εὐσεβοῦς [Σε]β̣αστῶ̣ν̣ [κα]ὶ̣ Πουβλίου Σ̣ε̣πτιμ̣ίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 206 206 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 8 9782, 11 14286
24335 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρ[κου] Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 207 207 Egypt, 00a - Tanis BGU 1 345, 2 9067
24378 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 207 207 Egypt, 00a - Tanis BGU 1 345, 9 9067
167643 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείνου Εὐ[σεβ]οῦ[ς] Σεβαστῶν καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 207 207 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 2 652, 21 9290
565015 Σεβαστῶν ... Αὐτοκρατόρων Σεουήρ̣[ου] καὶ Ἀντωνίνου Εὐσεβῶν Σεβαστῶν Ἐπὶφ κζ ὑπ(ὲρ) Χ(άρακος) ... noun. pl. masc. gen AD03 207 207 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1587, 3 72270
1354572 Σεβασ̣(τῶ)ν ... καὶ Ἀντω(νίν)ου [τῶν] [κ]υρίων Εὐσεβῶν Σεβασ̣(τῶ)ν (δραχμὰς) δ (ὀβολὸν) α ... noun. pl. masc. gen AD03 207 207 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Coll. Youtie 1 58, 3 15856
1354626 Σεβαστῶν ... καὶ Ἀντωνίνου τῶν κυρίων Εὐσεβῶν Σεβαστῶν (δραχμὰς) δ (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. pl. masc. gen AD03 207 207 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Coll. Youtie 1 58, 11 15856
1354674 Σεβαστῶν ... καὶ Ἀν̣[τωνίνου] [τῶν] [κυρίων] Εὐσεβῶν Σεβαστῶν gap=unknown (ἔτους) ιε Φαμενώθ ... noun. pl. masc. gen AD03 207 207 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Coll. Youtie 1 58, 16 15856
1390699 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκο̣υ Αὐρηλίου Ἀντων[ίνου] [Ε]ὐσεβοῦς Σεβαστῶν κ̣αὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 207 207 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Diog. 16, 18 10692
2489118 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν ⟦καὶ⟧ ⟦Πουπλί[ο]υ⟧ ⟦Σεπτιμμίου*⟧ ⟦Γέτα⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 207 207 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 6 398, 4 12205
2500879 Σεβαστῶ(ν) ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶ(ν) Θώθ gap=1 ἔστιν δέ ... noun. pl. masc. gen AD03 207 207 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 9 546, 4 12039
2720699 [Σεβαστῶν] ... καὶ Μάρκ[ου] [Αὐρηλίου] [Ἀντωνίνου] [Εὐσεβοῦς] [Σεβαστῶν] καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 207 207 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1706, 2 21984
2776022 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρ[κου] Αὐρηλίου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουπλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 207 207 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 17 2131, 2 17511
2888877 [Σε]β̣α̣[σ]τῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίν[ο]υ Εὐσεβοῦ[ς] [Σε]β̣α̣[σ]τῶν Φ̣[α]ρ̣[μ]οῦθι ε. δ̣ιʼ ... noun. pl. masc. gen AD03 207 207 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Oxy. 42 3030, 21 12601
2919182 Σεβ[α]στῶν ... καὶ Μάρκου [Α]ὐρη[λί]ου Ἀντωνίνου Εὐ̣σ̣ε̣[β]οῦς Σεβ[α]στῶν καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 207 207 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 47 3344, 24 22459
2919868 Σεβαστῶν ... καὶ Ἀντωνίνου καὶ Γ̣έ̣τ̣α̣ Εὐσεβῶν Σεβαστῶν τύχη̣ν̣ π̣α̣ρ̣ε̣ι̣ληφέναι Ὡρείωνα καὶ ... noun. pl. masc. gen AD03 207 211 Egypt, U19 - Ibion Chyseos P. Oxy. 47 3346, 11 22461
3476513 Σεβαστῶν ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίου] Ἀντων(ίνου) Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν ⟦καὶ⟧ ⟦Πουπλίου⟧ ⟦Σεπτι[μίου]⟧ ⟦[Γέτα]⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 207 207 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Strasb. Gr. 4 192, 12 13191
3483473 Σεβαστ̣ῶ̣(ν) ... Ἀντωνίνου κα̣ὶ̣ Γέτα τῶν κυρίων Σεβαστ̣ῶ̣(ν) κα̣ὶ̣ Ποπλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 207 208 Egypt P. Strasb. Gr. 4 271, 2 16991
3502939 [Σεβ]α̣σ̣τ̣[ῶν] ... [Σεβ]α̣σ̣τ̣[ῶν] κ̣[α]ὶ [Πουβλίου] [Σεπτιμίου] [Γέτ]α̣ ... noun. pl. masc. gen AD03 207 208 Egypt, 00c - Kerkesephis P. Strasb. Gr. 6 516, 1 13389
4010166 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντω(νείνου) Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 207 207 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 1 4284, 22 13929
4138373 Σεβα̣σ̣τ̣ῶ̣ν ... κα̣ὶ̣ [Μάρκου] Αὐρηλίου Ἀντωνείν[ο]υ Εὐσεβο̣ῦ̣ς̣ Σεβα̣σ̣τ̣ῶ̣ν κα̣ὶ̣ ⟦Πουβλίου⟧ ⟦Σεπτιμ[ίου]⟧ ⟦[Γέτα]⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 207 207 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 14 11980, 9 40816
4138651 [Σεβαστῶν] ... κ[α]ὶ̣ [Μάρκου] [Αὐρηλίου] [Ἀντωνίνου] [Εὐσεβοῦς] [Σεβαστῶν] [καὶ] ⟦[Πουβλίο]υ⟧ ⟦Σεπτιμίου⟧ ⟦Γέτ[α]⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 207 207 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 14 11980, 38 40816
4359982 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀ[ντωνίνου] Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν [⟦καὶ]⟧ ⟦[Πουβλίου⟧] ⟦Σεπτιμίου⟧ ⟦Γέτα⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 207 207 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 22 15860, 4 41638
10726 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Α[ὐρ]ηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Ποπλίου Σ[επτιμίου] [Γέ]τα ... noun. pl. masc. gen AD03 208 208 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 216, 3 8979
71708 Σεβ[ασ]τῶν ... καὶ Μ̣[ά]ρκου Αὐρη(λίου) Ἀντων(ίνου) Εὐσε(βοῦς) Σεβ[ασ]τῶν καὶ Πουβ(λίου) Σεπτ(ιμίου) Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 208 208 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 13 2298, 3 9698
186862 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνεί(νου) Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 208 208 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 3 810, 3 9363
186946 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 208 208 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 3 810, 4 9363
207056 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 208 208 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 3 990, 16 9431
386236 Σεβαστῶν ... καὶ Μ̣[άρκο]υ̣ [Αὐρηλίου] [Ἀντωνίνου] [Εὐσεβοῦς] Σεβαστῶν καὶ [Π]ουβλίου Σεπτιμίου [Γέτα] ... noun. pl. masc. gen AD03 208 208 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Amh. Gr. 2 94, 23 21685
565054 Σεβαστῶν ... (ἔτους) Σ̣[εουήρου] [κ]αὶ Ἀ̣[ντω(νίνου)] [Εὐσεβ]ῶν Σεβαστῶν Π ζ [ὑπ(ὲρ)] gap=2 ... noun. pl. masc. gen AD03 208 209 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1588, 2 72271
902844 Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣(ῶν) ... [Σεουήρου] [κ(αὶ)] Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείνου Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣(ῶν) Σωκράτῃ κ(αὶ) μετ(όχοις) πράκ(τορσιν) ... noun. pl. masc. gen AD03 208 209 Egypt P. Alex. p. 29 no. 464 descr., 2 19575
936993 [Σεβαστῶν] ... μεγίστου [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίου] [Ἀντωνίνου] [Σεβαστῶν] [·] [Ἀπολ]λώνιος Σαραπίωνος gap=3 ... noun. pl. masc. gen AD03 208 209 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Ant. 1 37, 9 17191
1354728 Σεβαστῶν ... καὶ Ἀντωνίνου τῶν κυρίων Εὐσεβῶν Σεβαστῶν δραχμὰς ὀκτὼ λαο(γραφίας) (δραχμὰς) ... noun. pl. masc. gen AD03 208 208 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Coll. Youtie 1 59, 3 15857
1354796 Σ[εβαστῶν] ... καὶ̣ [Ἀντωνίνου] [τ]ῶν κυρίων Εὐσεβῶν Σ[εβαστῶν] [δρα]χ̣μὰς ὀκτὼ (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. pl. masc. gen AD03 208 208 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Coll. Youtie 1 59, 11 15857
1484789 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Α̣ὐρ̣ηλίου Ἀ̣ντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ ⟦Π̣[ο]υ̣π̣λ̣ίου⟧ ⟦Σεπτι̣μ̣ίου⟧ ⟦Γέτα⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 208 209 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 53 a, 14 10758
1582936 [Σεβ]α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... κ̣[αὶ] [Μάρκου] [Αὐρη]λίου̣ Ἀ̣ν̣[τωνεί]ν̣ο̣[υ] Ε̣ὐ̣σ̣ε̣β̣ο̣ῦ̣[ς] [Σεβ]α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ {κ̣[αὶ}] [{Μάρκου}] [{Αὐρη]λ̣ίου} {Ἀ̣ν̣[τωνείνου]} ... noun. pl. masc. gen AD03 208 209 Egypt, 00a - Epipolis P. Gen.(2) 1 38, 11 11232
2654040 Σεβ̣ασ̣τῶν ... κ̣α̣ὶ̣ Μάρκο̣υ Αὐρηλίου Ἀντωνίν̣ο̣υ Εὐσεβοῦς Σεβ̣ασ̣τῶν καὶ Πουπλ̣ίου Σ̣ε̣πτιμίου Γέ̣τ̣α̣ ... noun. pl. masc. gen AD03 208 208 Egypt P. L. Bat. 3 9, 3 17281
3329584 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβῶν* Σεβαστῶν καὶ Πουπλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 208 208 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ryl. Gr. 2 172, 38 12954
3601260 Σεβαστῶ[ν] ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείνου Εὐσεβ[οῦς] Σεβαστῶ[ν] καὶ @^inline^Που̣π̣λ[ί]ου@⟦που Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 208 208 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 307, 4 13467
3855438 Σεβαστῶν ... καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτ[α] Καίσαρος Σεβαστῶν Φαμενὼθ κη. Θεναμμενεὺς ... noun. pl. masc. gen AD03 208 208 Egypt, U20 - Herakleopolites PSI 1 32, 26 20122
3948814 Σεβαστῶν ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρ]ηλίου Ἀντωνίνου εὐσεβοῦς Σεβαστῶν ⟦καὶ⟧ ⟦Πουβλί[ου]⟧ ⟦[Σεπτιμίου]⟧ ⟦[Γέτα]⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 208 208 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) PSI 7 736, 8 17648
3992602 Σεβαστῶ̣[ν] ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶ̣[ν] κ(αὶ) Πουπλίου* Σεπτιμίου Γέτ[α] ... noun. pl. masc. gen AD03 208 208 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 14 11932, 13 15479
3992802 @^inline^Σεβαστῶν@⟦σεβαστον⟧ ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς @^inline^Σεβαστῶν@⟦σεβαστον⟧ ⟦κ(αὶ)⟧ ⟦Πουπλίου⟧ ⟦[Σ]επτιμίου⟧ ⟦Γέτα⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 208 208 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 14 11932, 47 15479
4137758 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλ̣ί̣[ου] Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ [Πο]υ̣βλ̣ί̣[ου] Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 208 208 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 14 11971, 3 14536
4147324 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουπλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 208 208 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 14 12121, 3 14549
4229745 Σεβαστῶν ... Σεουήρου καὶ Ἀντωνίνου τῶν κυρίων Σεβαστῶν τύχην παραστήσειν τὸ ὑπάρχον ... noun. pl. masc. gen AD03 208 208 Egypt, L20 - Phakoussai (Faqus) SB 18 13333, 8 18342
4229806 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκ[ο]υ Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Ε[ὐσεβ]οῦς Σεβαστῶν Μεσ̣ο̣ρὴ α̣. Τ̣ι̣θοῆς ... noun. pl. masc. gen AD03 208 208 Egypt, L20 - Phakoussai (Faqus) SB 18 13333, 26 18342
4597484 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείνου [Εὐ]σεβοῦς Σεβαστῶν ⟦καὶ⟧ ⟦[Πουβλίου]⟧ ⟦Σεπ[τιμίου]⟧ ⟦[Γέτα]⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 208 208 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 22 41, 5 15109
19306 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκ(ου) Αὐρηλ(ίο)υ Ἀντων(ίνου) Εὐσ(εβοῦς) Σεβαστῶν καὶ Πουβλ(ίου) Σεπ(τιμίο)υ Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 2, 20 8961
51427 Σε̣β̣α̣σ̣[τῶν] ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβ[οῦς] Σε̣β̣α̣σ̣[τῶν] καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) BGU 11 2078, 2 9594
53396 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκ[ου] Αὐρηλίου Ἀν[τ]ωνίνου Εὐσε[βοῦς] Σεβαστῶν ⟦καὶ⟧ ⟦Πουβλίου⟧ ⟦Σεπτιμίου⟧ ⟦Γέ[τ]α⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, 00a - Philopator alias Theogenous BGU 11 2101, 16 9611
53506 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν ⟦καὶ⟧ ⟦Πουπλίου⟧ ⟦Σεπτιμίου⟧ ⟦Γέτα⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, 00a - Philopator alias Theogenous BGU 11 2101, 20 9611
98878 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνιου* Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν ⟦καὶ⟧ ⟦Π̣ου̣β̣λ̣[ίο]υ̣⟧ ⟦Σεπτιμίου⟧ ⟦Γέτα⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 15 2485, 25 9752
525864 Σεβαστῶν ... Αὐτοκρατόρων Σεουήρου καὶ Ἀντων(ίνου) Εὐσεβῶν Σεβαστῶν, Ἐπεὶφ γ, ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ashm. Shelton 31, 3 70583
565094 Σεβασ̣τῶν̣ ... κυρίω̣ν̣ Σεουήρου καὶ Ἀντωνίνου Εὐσεβῶν Σεβασ̣τῶν̣ Ἐπ̣ε̣ὶ̣φ ιϛ ὑπ(ὲρ) Νό(του) ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1589, 2 72272
757347 Σεβ̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... Αὐτοκρατ̣όρων̣ Σεουήρου καὶ Ἀντων̣ί̣ν̣ο̣υ̣ Εὐσεβῶ̣ν̣ Σεβ̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ Ἐ(πεὶ)φ κ ὑπ(ὲρ) Χ(άρακος) ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Petrie Mus. 392, 3 75425
970703 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντων̣[ίνου] Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουβλίου Σεπ̣τ̣ι̣μίο̣υ̣ Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) SB 6 9325, 19 14142
1293118 Σεβ̣α̣σ̣τῶ[ν] ... [Μάρκου] [Αὐρηλίο]υ Ἀντω[νί]νου extra Εὐσε̣β̣ο̣ῦς Σεβ̣α̣σ̣τῶ[ν] καὶ Πουβ̣[λ]ί̣ο̣υ̣ Σεπ̣[τιμ]ί̣ο̣υ̣ Γ̣έ̣τα ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Col. 10 274, 15 10563
1354852 [Σε]βαστ̣ῶ̣ν ... καὶ Ἀντ̣ωνίνου τῶν κυρ̣ί̣(ω)ν Εὐσεβῶν [Σε]βαστ̣ῶ̣ν εἰς ἀρίθ(μησιν) μ̣ηνὸ(ς) Φαμενὼθ ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Coll. Youtie 1 60, 4 15858
1354922 Σ̣ε̣β̣[ασ]τῶν ... καὶ Ἀντων(ίν)ου τῶν κυρίων Εὐσεβῶν Σ̣ε̣β̣[ασ]τῶν (δραχμὰς) ι (γίνονται) δραχ(μαὶ) ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Coll. Youtie 1 60, 12 15858
1371490 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντω[ν]είνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Που[β]λίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, 00a - Hephaistias P. Cornell 44, 12 10606
1393648 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκ̣ο̣υ̣ Α̣[ὐρηλίο]υ̣ Ἀντωνί̣ν̣ου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν ⟦καὶ⟧ ⟦Πουβλίου⟧ ⟦Σεπτιμίου⟧ ⟦Γέτα⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Diog. 3, 12 15714
1507852 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου [Αὐ]ρη[λί]ου Ἀντωνείνου [Εὐσεβ]οῦς Σεβαστῶν κ[αὶ] [Που]βλίου Σεπτιμίου Γ̣[έτα] ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Flor. 1 49 Ro, 4 10956
1600146 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Genova 1 48, 4 13877
1658258 [Σεβαστῶν] ... [τ]οῦ κρ̣α̣[τ]ί̣σ̣του ἐπιτρόπου τῶν κυρίων [Σεβαστῶν] [οὖσαι] [ὑ]φʼ ὕδωρ, ... noun. pl. masc. gen AD03 209 210 Egypt P. Hamb. 1 12, 12 21039
1658293 Σεβαστῶν ... τοῦ κρ[ατίστου] [ἐπι]τρόπου τῶν [κ]υ̣ρ̣[ί]ων Σεβαστῶν συμφώνως ἐπι[σκεφθεῖσαι], ἐπισκεφθεῖσαι ... noun. pl. masc. gen AD03 209 210 Egypt P. Hamb. 1 12, 15 21039
1658640 [Σεβαστῶν] ... καὶ Μ̣[άρκο]υ̣ Αὐρηλί[ου] [Ἀν]τω[νίνου] [Εὐσεβοῦς] [Σεβαστῶν] ⟦[καὶ]⟧ ⟦Π̣ο̣υ̣βλ̣ί̣[ου]⟧ ⟦[Σεπτιμίου]⟧ ⟦[Γέτα]⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 1 15, 2 11373
1659255 Σε̣(βα)στῶν ... [καὶ] Μ̣ά̣ρ̣κου Αὐρηλί̣ο̣υ̣ Ἀντ̣(ωνί)ν̣ου Εὐσεβ[ο]ῦς̣ Σε̣(βα)στῶν καὶ [Πουβλίου] [Σε]π̣τ̣(ιμί)ο̣υ̣ Γ̣έτ̣α ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 1 16, 3 11374
1659451 Σεβαστ̣[ῶ]ν̣ ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστ̣[ῶ]ν̣ καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 1 16, 27 11374
1792719 Σεβαστῶν ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίου] [Ἀντωνίνου] [Εὐσεβοῦς] Σεβαστῶν ⟦καὶ⟧ ⟦Πουβλίου⟧ ⟦Σεπ̣[τιμί]ου⟧ ⟦Γέτα⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 209 210 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. IFAO 3 12, 15 21181
2674703 Σεβαστῶν ... καὶ Ἀντωνίνου καὶ Γέτα Καίσαρος Σεβαστῶν τύχην μὴ ἐψεῦσθ(αι). ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1267, 24 21779
2674726 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσ[εβ]οῦς Σεβαστῶν καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1267, 30 21779
2701737 [Σεβαστῶν] ... Σεουήρου καὶ Μάρκου Αὐρη[λίου] [Ἀντωνείνου] [Σεβαστῶν] [Φα]μενὼθ ιβ. Τέρας ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1560 descr., 8 21926
2773720 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν ⟦κ[α]ὶ̣⟧ ⟦Π̣[ουπλίο]υ⟧ ⟦Σεπτιμίου⟧ ⟦Γέτα⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 209 210 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Oxy. 17 2121, 9 12606
2774194 Σ[ε]βαστῶν ... καὶ Μάρκου [Αὐρηλίου] [Ἀντω]νείνου Εὐσ[εβοῦ]ς Σ[ε]βαστῶν ⟦[καὶ]⟧ ⟦[Πο]υ̣π̣[λ]ίου⟧ ⟦[Σεπτιμίου]⟧ ⟦[Γέτα]⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 209 210 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Oxy. 17 2121, 87 12606
2922004 Σεβαστῶν ... Α[ὐτοκρατόρων] [Σεουήρου] [καὶ] [Ἀντωνίνου] [Εὐσεβῶ]ν Σεβαστῶν [π]ρ̣[οτ]εθέντος ἐν Ἀλεξανδρ̣[είᾳ] gap=30 ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 47 3364, 2 22475
3819487 Σεβαστῶν ... καὶ Ἀντωνίνου καὶ Γέτα Καίσαρος Σεβαστῶν τύχην μὴ ἐψεῦσθαι. ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Wisc. 2 56, 14 15897
3819510 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουπ[λίου] Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Wisc. 2 56, 20 15897
3836014 Σεβαστῶν ... [καὶ] Μάρ̣κ̣[ο]υ̣ Α̣ὐ̣[ρ]η̣λίου Ἀντω̣νίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν κ̣α̣ὶ̣ Π̣ουβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Yale 1 61, 19 13738
4020561 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνε̣ί̣νου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν. Τῦβι νεομηνίᾳ. ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, L00 - Alexandria SB 1 4639, 11 23140
4066790 Σεβαστῶν ... Εὐσεβοῦς καὶ Πουβλίου Σ[ε]πτιμίου Γέτα Σεβαστῶν. εἴργ(ασται) ὑπ(ὲρ) χω(ματικῶν) ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 10 10550, 4 14326
4087171 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 12 10964, 4 14382
4463082 Σεβαστῶν ... κ(αὶ) Μάρκου Αὐρηλί(ο)υ̣ Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν κ(αὶ) Πουπλ̣ί̣ο̣υ̣ Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 6 8981, 3 14061
4521697 [Σεβ]α̣σ[τῶ]ν ... κ̣αὶ Μ[ά]ρκ̣ου [Α]ὐ̣ρηλ̣ί̣ου Ἀ̣ν̣των̣είν̣ου Εὐσ̣ε[βοῦς] [Σεβ]α̣σ[τῶ]ν καὶ Π̣ου[β]λίου Σεπτιμίου Γέτα ... noun. pl. masc. gen AD03 209 209 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) SB 8 9783, 12 14287
46984 Σεβαστῶν ... Σ̣[ε]πτιμίου Γέτα Βρετανικῶν* Μεγίστων Εὐσεβῶν Σεβαστῶν, Τῦβι δ gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 210 210 Egypt, L00 - Alexandria BGU 11 2061, 17 16915
181493 Σεβαστῶν ... Σεπτιμίου Γέτα Βρεντανικῶν Μεγίστων Εὐσεβῶν Σεβαστῶν Φαῶφι θ ἀ(ριθμήσεως) Θὼθ ... noun. pl. masc. gen AD03 210 210 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 3 788, 4 9350
689113 [Σεβαστῶν] ... καὶ Ἀντ(ωνίνου) καὶ Γέτα [Εὐσεβῶν] [Σεβαστῶν] Ἐπεὶφ λ ὑπ(ὲρ) Νό(του) ... noun. pl. masc. gen AD03 210 210 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Heid. 296, 2 80512
714784 Σεβαστῶν ... καὶ Ἀ[ντωνίνου] Εὐσεβῶν καὶ Γέτα Σεβαστῶν Μεχ[εὶρ] gap=2 [τοῦ] [ιη ... noun. pl. masc. gen AD03 210 210 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 256, 3 24811
757411 Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... καὶ Ἀν̣των̣ί̣ν̣ο̣υ̣ κ̣α̣ὶ̣ Γ̣έ̣τ̣α̣ Ε̣ὐ̣σ̣ε̣β̣ῶ̣ν̣ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ Φ̣α̣ρ(μοῦθι) ε τ̣ο̣ῦ ιη ... noun. pl. masc. gen AD03 210 210 Egypt, U04b - Thebes O. Petrie Mus. 393, 4 75426
1006284 Σεβαστῶν ... καὶ Πουβλίου Σεπτίμιου Γέτα Εὐσεβῶν Σεβαστῶν. Σύρος Ἥρωνος καὶ ... noun. pl. masc. gen AD03 210 210 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Berl. Leihg. 1 12, 3 10192
1658383 Σεβαστῶν ... καὶ Πουπλίου* Σεπτιμ̣ίου Γέτα Εὐσεβῶ̣ν̣ Σεβαστῶν Παῦνι κε. διέγρα(ψεν) ... noun. pl. masc. gen AD03 210 210 Egypt, 00a - Tanis P. Hamb. 1 13, 4 11371
1889784 Σεβ[ασ]τῶν ... καὶ Ἀντωνί̣[ν]ου κα[ὶ] Γέτα Εὐσεβῶν Σεβ[ασ]τῶν τύχην εὐθέως ἀντιλήμψεσθαι τῆς ... noun. pl. masc. gen AD03 210 211 Egypt P. Leit. 12, 14 23656
3046041 Σεβαστῶν ... ⟦Σεπτιμίου⟧ ⟦Γέτα⟧ Βρεταννικῶν Μεγίστων Εὐσεβῶ[ν] Σεβαστῶν Φαῶφι ιγ. ... noun. pl. masc. gen AD03 210 210 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 7 1039, 27 20334
3490836 Σεβαστῶν ... ⟦Σεπτιμίου⟧ ⟦Γέτα⟧ Β̣ρε̣τανικῶν* [μ]εγίστων Εὐσεβῶν Σεβαστῶν Ἁδ̣ρ̣ι̣[α]νοῦ γ. διέγρ(αψεν) ... noun. pl. masc. gen AD03 210 210 Egypt, 00a - Hephaistias P. Strasb. Gr. 5 357, 4 13285
3498574 Σεβαστῶν ... καὶ Πουβλίου Σεπτιμί[ο]υ Γ̣[έτ]α Εὐσεβῶν Σεβαστῶν Θὼθ ιθ. διεγρ(άφη) ... noun. pl. masc. gen AD03 210 210 Egypt, 00b - Polydeukeia P. Strasb. Gr. 5 469 bis, 6 13376
3498778 [Σεβαστῶν] ... Πουπλ[ίου] [Σ]ε̣π̣τ̣[ιμίου] gap=unknown [Γέτα] [Εὐσεβῶν] [Σεβαστῶν] gap=unknown gap=6 gap=4 κ̣α̣ὶ̣ ... noun. pl. masc. gen AD03 210 211 Egypt, 00b - Polydeukeia P. Strasb. Gr. 5 469, 4 13375
3601960 [Σεβ]α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... Τ̣α̣[σ?]ε̣ῦ̣ς̣ ἀρχιπροφήτης τῶν κυρίων Αὐτοκρατόρων [Σεβ]α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ κ̣α̣ὶ ἐ̣π̣ὶ̣ τῶν ἐν ... noun. pl. masc. gen AD03 210 211 Egypt, L13 - Heliopolis (Tell Hisn) (?) P. Tebt. 2 313, 2 13473
3602068 [Σεβαστῶν] ... [Σεπτιμίου] [Γέτα] Βρεταννικῶ̣[ν] Μ̣ε̣γ̣ί̣[στων] [Εὐσεβῶν] [Σεβαστῶν] gap=4 gap=3_lines ... noun. pl. masc. gen AD03 210 211 Egypt, L13 - Heliopolis (Tell Hisn) (?) P. Tebt. 2 313, 24 13473
3609577 Σε[βα]στῶν ... καὶ [Που]πλίου Σ[επτιμίο]υ [Γέτα] Ε[ὐσε]βῶν Σε[βα]στῶν, παρὰ Πλουτᾶ̣ Σ̣ ... noun. pl. masc. gen AD03 210 210 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 367, 5 13524
3611126 Σεβαστῶ* ... καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα Εὐσεβῶν Σεβαστῶ* Θὼθ ε. ⟦ ... noun. pl. masc. gen AD03 210 210 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 377, 37 13533
3991944 [Σεβαστῶν] ... Εὐσ[εβοῦς] [καὶ] [Πουβλίου] [Σεπτιμίου] [Γέτα] [Σεβαστῶν] gap=unknown Σαραπίων ὁ καὶ ... noun. pl. masc. gen AD03 210 210 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 14 11935, 26 14534
3992021 [Σεβαστ]ῶ̣ν ... Εὐ[σεβοῦς] καὶ Πουβλίου Σεπ[τιμίου] [Γέτα] [Σεβαστ]ῶ̣ν, Τῦβι θ. ... noun. pl. masc. gen AD03 210 210 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 14 11935, 35 14534
4086958 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου [Ἀντ]ω̣νίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν ⟦καὶ⟧ ⟦Λουκίου⟧ ⟦[Σεπ]τ̣ι̣μ[ί]ου⟧ ⟦Γέτα⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 210 210 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 12 10958, 3 14378
4139474 Σεβασ[τ]ῶν ... [Εὐσεβοῦς] καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα Σεβασ[τ]ῶν Μεχεὶρ λ ἀ(ντίγραφον) · ... noun. pl. masc. gen AD03 210 210 Egypt, U15 - Hermopolites (?) SB 14 11999, 17 15506
4400805 Σεβαστῶν ... ἐ̣ν [χρήσει] [πα]ρὰ σοῦ ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματ[ος] [κεφαλαί]ου δ[ρ]αχμὰς χειλίας* ... noun. pl. masc. gen AD03 210 211 Egypt, U20 - Herakleopolites SB 26 16423, 4 97357
4400895 Σεβ[αστῶν] ... Σεπτιμίου Γ̣[έτα] Βρ̣ετανικῶν* μεγίστων Εὐσεβ[ῶ]ν Σεβ[αστῶν] gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 210 211 Egypt, U20 - Herakleopolites SB 26 16423, 22 97357
4474464 [Σεβαστῶν] ... καὶ Μάρκου [Αὐρηλίου] [Ἀν]των[ε]ίνου [Εὐσε]βοῦς [Σεβαστῶν] [καὶ] [Π]ουβλίου Σεπτι[μ]ίου [Γέτα] ... noun. pl. masc. gen AD03 210 210 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Archiv für Papyrusforschung (AfP) 60 (2014), p. 173-182, 4 14113
4599367 Σεβαστῶν ... Σεπτιμίου Γέτα Βρε[τ]αννι[κῶν] μεγ[ίσ]των Εὐσ[ε]βῶν Σεβαστῶν Φαῶφι ιγ. ... noun. pl. masc. gen AD03 210 210 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 54, 25 15123
34826 Σεβαστῶν ... Σεπτ(ιμίου) Γέτα Βρετανικῶν Μεγίστων Εὐσεβ[ῶν] Σεβαστῶν Τῦβι κη. ... noun. pl. masc. gen AD03 211 211 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 98, 29 9137
43978 Σε[βαστῶν] ... καὶ Μάρκου Α[ὐρηλίου] [Ἀντωνείνου] Εὐσεβοῦς Σε[βαστῶν] [καὶ] [Πουβλίου] Σεπ̣τ̣ιμίου Γέ[τα] ... noun. pl. masc. gen AD03 211 211 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) BGU 11 2039, 13 9573
174057 Σεβαστῶν ... Σεπ̣τιμίου [Γ]έτα Β[ρε]ττανικῶν Μεγίστων Εὐσεβῶν Σεβαστῶν Παῦνι ε̣. ... noun. pl. masc. gen AD03 211 211 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) (?) BGU 3 711, 14 9311
383259 Σεβαστῶν ... Σεπτιμ[ίου] Γέτα Βρεταννικῶν Μεγίστων Εὐσεβῶν Σεβαστῶν Παχὼν λ. διέγρ(αψεν) ... noun. pl. masc. gen AD03 211 211 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Lond. 3 p. 69 no. 933, 6 11821
689151 Σεβ̣[αστῶν] ... (ἔτους) Ἀ[ντωνίνου] [καὶ] Γέτα Εὐσεβῶν Σεβ̣[αστῶν] ὑπ(ὲρ) λημ(μάτων) ιη (ἔτους) ... noun. pl. masc. gen AD03 211 211 Egypt, U04b - Kerameia - Madou (Nag’ el-Madamud) O. Heid. 297, 2 80513
714826 Σεβαστῶν ... κυρίων Σεουήρου καὶ Ἀντωνίνου Εὐσεβῶν Σεβαστῶν Ἐπεὶφ ιϛ ὑπ(ὲρ) Νό(του) ... noun. pl. masc. gen AD03 211 211 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 257, 4 24812
805503 Σεβ(αστῶν) ... (ἔτους) Ἀντωνίνου καὶ Γέτα Εὐσ(εβῶν) Σεβ(αστῶν) Παῦ(νι) κη ὑπ(ὲρ) Νό(του) ... noun. pl. masc. gen AD03 211 211 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Theb. Gr. 123, 1 76493
828926 Σε(βα)στῶν ... (ἔτους) Ἀντω(νίνου) καὶ Γέτ(α) Εὐσε(βῶν) Σε(βα)στῶν Ἐ(πὶ)φ β ὑπ(ὲρ) Χ(άρακος) ... noun. pl. masc. gen AD03 211 211 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1297, 2 77678
869869 Σεβαστῶν ... (ἔτους) Ἀντωνίνου καὶ Γέτα Εὐσεβῶν Σεβαστῶν Ἐ(πὶ)φ ζ ὑπ(ὲρ) Ονό(του)* ... noun. pl. masc. gen AD03 211 211 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 987, 2 77463
1059538 Σεβαστῶν ... Σεπ(τιμίου) Γέτα Βρειττανικ(οῦ)* Μεγίστων Εὐσεβῶν Σεβαστῶν Φαμενὼθ κϛ. παρ(ὰ) ... noun. pl. masc. gen AD03 211 211 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Bouriant 29, 5 10283
1589238 Σεβαστῶν ... Σεπτιμίου Γέτα Βρεντανικῶν* Μεγίστων Εὐσεβῶν Σεβαστῶν Παῧνι κζ Κάρπος Φασ̣ε̣ῖ̣(τος) ... noun. pl. masc. gen AD03 211 211 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Gen. 2 114, 5 11259
1645614 Σεβαστῶν ... Σεπτιμίου ⟦Γέτα⟧ Βρεντανικῶν* Μεγίστων Εὐσεβῶν Σεβαστῶν τύχην ἑκουσίως καὶ αὐθερέτως* ... noun. pl. masc. gen AD03 211 211 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Grenf. 2 62, 8 11364
1645683 Σεβαστῶν ... Σεπτιμίου Γέτα Βρεντανικῶν* Μεγίστων Εὐσεβῶν Σεβαστῶν Φαρμοῦθ(ι) ι? ... noun. pl. masc. gen AD03 211 211 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Grenf. 2 62, 21 11364
1994993 [Σεβαστῶν] ... [Σεπτιμίου] Γέτα Βρεταν[νικῶν] [μεγίστων] [Εὐσεβῶν] [Σεβαστῶν] Ἁδριανοῦ λ. [διέγ(ραψεν)] ... noun. pl. masc. gen AD03 211 211 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Lond. 3 p. 56-57 no. 1232, 4 11771
2010661 Σεβαστῶν ... Σεπτιμίου Γέτα Βρεταννικ[ῶ]ν Μεγίστων Εὐσεβῶν Σεβαστῶν Μεχεὶρ ιβ διὰ̣ [τ]ῆ̣ς̣ ... noun. pl. masc. gen AD03 211 211 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 148-150 no. 932, 2 22718
2011130 Σεβαστῶν ... ⟦Σεπτιμίου⟧ ⟦Γέτα⟧ Βρεταννικῶν Μεγίστων Εὐσεβῶν Σεβαστῶν Μεχεὶρ ιβ. Ἰσίδωρος ... noun. pl. masc. gen AD03 211 211 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 148-150 no. 932, 24 22718
2526782 Σεβαστῶν ... Σεπτιμίου Γέτα Βρετ [Μεγίσ]των Εὐσεβῶν Σεβαστῶν Μεχείρ. [Ποσιδ]ω̣ν̣ί̣ο̣υ̣* τοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 211 211 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 14 11272, 27 18108
2593792 [Σεβαστῶν] ... [Σεπ]τιμίου Γέτα Βρεντανν[ι]κῶν* μεγίστων Εὐσεβῶν [Σεβαστῶν] [Με]σορ[ὴ] gap=6 [ἐ]ν Πτολεμαίδι ... noun. pl. masc. gen AD03 211 211 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Münch. 3 84, 3 12476
3058761 Σεβαστῶν ... Σεπτιμίου Γέτα Βρετανικῶν* μεγίστων Εὐσεβῶν Σεβαστῶν δι(ὰ) σιτολ(όγων) ἄνω τοπ(αρχίας) ... noun. pl. masc. gen AD03 211 211 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 72 4890, 4 114271
3420086 Σεβαστῶν ... (ἔτους) Ἀντωνίνου καὶ Γέτα Εὐ̣σ̣ε̣β̣ῶν Σεβαστῶν Μεσορὴ κγ ὑπ(ὲρ) Νό(του) ... noun. pl. masc. gen AD03 211 211 Egypt, U04b - Notos P. Sijpesteijn 38 l, 2 110185
3763770 [Σεβασ]τῶν ... καὶ [Ἀν]τωνείνου καὶ Γέτα Εὐσεβῶν [Σεβασ]τῶν [Φ]α̣μ̣(ενὼθ) ιζ ... noun. pl. masc. gen AD03 211 211 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Turner 33, 16 15694
4066753 Σεβαστῶν ... Σεπτιμίου Γέτα Βρεταννικῶ(ν) μεγίστω(ν) Εὐσεβῶ(ν) Σεβαστῶν. εἴργ(ασται) ὑπ(ὲρ) χω(ματκῶν) ... noun. pl. masc. gen AD03 211 211 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 10 10549, 3 14325
4474963 Σεβα̣σ̣τ̣ῶν ... Σεπτ(ιμ)ίου Γέτα Βρεττανικῶν Μεγίστων Εὐσεβῶ̣ν Σεβα̣σ̣τ̣ῶν Ἁθ[ὺ]ρ gap=1 Λούκιος Πουλφ̣ήν̣νιος̣ ... noun. pl. masc. gen AD03 211 211 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 28 17258, 7 17856
408388 Σεβαστῶν ... Σεπτιμίου Γέτα Βρετανν̣ι̣κ̣ῶ̣ν̣ μεγίστων Εὐσεβῶν Σεβαστῶν Μεχεὶρ ε ... noun. pl. masc. gen AD03 212 212 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) CPR 1 239, 14 9853
1762576 Σεβα[στῶν] ... Σεπτ̣ι̣[μί]ο̣υ Γέτ[α] [Βρεταννικῶν] Μεγίστων Εὐτ[υχ]ῶ̣ν Σεβα[στῶν] [τύχην] gap=unknown κέναι τὰ ... noun. pl. masc. gen AD03 212 212 Egypt, U15 - Hermopolites P. Hibeh 2 216, 8 21144
1963591 Σεβαστῶν ... Σεπτιμίου Γέτα Βρετανικῶν* [Μεγίσ]των Ε̣ὐ̣σ̣ε̣βῶν Σεβαστῶν Ἁθὺρ λ διέγρ(αψε) Κ[αλα]βέλει ... noun. pl. masc. gen AD03 212 212 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Lond. 2 p. 114-115 no. 349, 3 11730
1995132 Σε[βα]στῶν ... Σεπτιμίου Γέτα Βρεταν[νι]κῶν Μεγίστ[ω]ν Εὐσεβῶν Σε[βα]στῶν Ἁθὺρ gap=2 διέγ(ραψεν) Καλαβέλει ... noun. pl. masc. gen AD03 212 212 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Lond. 3 p. 57-58 no. 1233, 4 11772
2673642 Σεβαστῶν ... Αὐτοκρατόρων Ἀντωνίνο[υ] [καὶ] [Γέτ]α̣ Εὐσεβῶν Σεβαστῶν ἀδόλου ἀβ̣[ώλου] [ἀκρίθο]υ ἀδιπατήτου* ... noun. pl. masc. gen AD03 212 212 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1259, 14 21780
2673728 [Σεβαστῶν] ... [Σεπτιμίου] [Γέ]τ̣α̣ Β̣ρ̣ε̣τ̣α̣ν̣[νικῶν] [Μεγίστων] [Εὐσεβῶν] [Σεβαστῶν] gap=unknown_lines ... noun. pl. masc. gen AD03 212 212 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1259, 29 21780
2981010 Σεβασ̣[τῶν] ... Αὐτοκρατόρω̣ν [Σεουήρου] καὶ Ἀντωνίνου Εὐσεβῶν Σεβασ̣[τῶν] [.] [ [ἃ] [δ]ὲ̣ ... noun. pl. masc. gen AD03 214 214 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 58 3920, 9 17904
1890474 Σεβ̣[ασ]τῶν ... [Ξενοφ]ῶντος [το]ῦ̣ ἐπιστρατηγήσαντος gap=4 gap=unknown Σεβ̣[ασ]τῶν με̣θ̣ʼ gap=1 gap=unknown Λούκιος ... noun. pl. masc. gen AD03 216 217 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Leit. 6, 3 11616
1966649 [Σεβαστῶν] ... καὶ Μάρκου [Αὐρηλίου] [Ἀντωνίνου] [Εὐσεβοῦς] [Σεβαστῶν] ... noun. pl. masc. gen AD03 217 217 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) (?) P. Lond. 2 p. 65 no. 452 Ro, 13 11748
1963849 Σεβαστῶν ... Μάρκου Ὀπελλίου Ἀντωνίνου Διαδομενιανοῦ Εὐτυχῶν Σεβαστῶν \Παῦνι/ \ι Αὐρήλιος Ἅρπαλος ... noun. pl. masc. gen AD03 218 218 Egypt, 00a - Neilopolis (Tell el-Rusas) P. Lond. 2 p. 93-94 no. 351, 4 11732
4215637 Σεβαστῶν ... Ἀντων̣[ίνου] gap=unknown ⟦Διαδουμενιανοῦ⟧ Εὐσεβῶν Ε̣[ὐτυχῶν] Σεβαστῶν Μεσορὴ ιδ. Αὐρήλιο[ς] ... noun. pl. masc. gen AD03 218 218 Egypt SB 18 13151, 14 18348
104255 Σεβασ[τῶ]ν ... (καὶ) Μά̣ρ̣κου Α̣[ὐ]ρηλίου Ἀλεξάν̣δρου (Καί)[σαρο]ς Σεβασ[τῶ]ν, Φαῶ(φι) ι. ... noun. pl. masc. gen AD03 221 221 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 15 2544, 5 9807
147643 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀλεξάνδρου Καίσαρος Σεβαστῶν. @^inline^διέγραψα@⟦διεγραψαν⟧ Αὐρηλίῳ Πτολεμαίῳ ... noun. pl. masc. gen AD03 221 222 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 2 452, 18 9183
166105 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀλεξάνδρου Καίσαρος Σεβαστῶν Ἁθὺρ. ... noun. pl. masc. gen AD03 221 221 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 633, 28 9276
1393292 Σ̣ε̣β̣[αστῶν] ... Μ̣[άρκου] [Αὐρηλίου] [Σεουήρου] [Ἀλ]ε̣ξ̣ά̣ν̣δ̣ρο̣υ̣ Κ̣αίσ̣α̣ρ̣ο̣ς̣ Σ̣ε̣β̣[αστῶν] gap=10 Μᾶ̣ρκος ἀ̣π̣έ̣[σχον] gap=5 ... noun. pl. masc. gen AD03 221 222 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Diog. 35, 8 10705
1623573 Σεβαστ[ῶν] ... καὶ Μ̣άρκου Αὐρ̣η̣λ̣ίου Ἀλ̣εξάνδρου Καίσαρο̣ς̣ Σεβαστ[ῶν] Φ̣α̣ῶ̣[φι] gap=1 ... noun. pl. masc. gen AD03 221 221 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Giss. Univ. 6 50, 18 11282
1691534 [Σε]β̣α̣σ̣τῶν ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίου] Ἀλεξάνδρου Καίσαρος [Σε]β̣α̣σ̣τῶν μηνὸς̣ Ἀδριανοῦ Χυὰκ vac=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 221 221 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Harris 2 227, 2 11454
1964059 Σεβαστῶ̣[ν] ... [Μάρκου] [Αὐρηλίου] [Σεουήρου] [Ἀλεξά]νδρου Καίσαρος Σεβαστῶ̣[ν] [ἐσημειώ]θη δ (ἔτους) Μεσορὴ ... noun. pl. masc. gen AD03 221 221 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Lond. 2 p. 112-113 no. 353, 13 11734
2275562 Σ̣εβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀλεξάν[δρου] Καίσαρο̣[ς] Σ̣εβαστῶν Ἁθύ[ρ] β Αὐ[ρήλιος] Φι[λώτ]α̣ς̣ ... noun. pl. masc. gen AD03 221 221 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mich. 18 792, 32 22197
2667650 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀλεξάνδρου Καί[σ]αρος Σεβαστῶν, Ἀθ[ὺ]ρ κβ. ... noun. pl. masc. gen AD03 221 221 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 61, 25 20723
2773617 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀλεξάνδρου Καίσαρος Σεβαστῶν τύχην παραμεῖναί σοι καὶ ... noun. pl. masc. gen AD03 221 221 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Oxy. 17 2120, 7 17503
2773678 Σεβ[αστῶ]ν ... καὶ [Μάρκου] [Αὐρηλίου] [Ἀλε]ξάνδ[ρο]υ Καίσαρος Σεβ[αστῶ]ν, Χοίακ κθ. ... noun. pl. masc. gen AD03 221 221 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Oxy. 17 2120, 11 17503
3508192 Σ[ε]β̣α̣[σ]τῶν ... [καὶ] [Μάρκου] [Αὐρηλίου] [Ἀλεξάνδρου] [Κα]ίσαρ̣ο̣ς Σ[ε]β̣α̣[σ]τῶν Χοιὰκ λ gap=unknown vac=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 221 221 Egypt P. Strasb. Gr. 6 572, 3 16797
3508223 Σεβαστῶν ... [καὶ] [Μά]ρ̣κου Αὐρηλίου [Ἀ]λεξάνδρου Καίσαρος Σεβαστῶν. [ἀναγνωσθείσης] [ἐντεύ]ξεως Αὐ̣[ρηλίο]υ ... noun. pl. masc. gen AD03 221 221 Egypt P. Strasb. Gr. 6 572, 9 16797
4112042 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀλεξάνδρου Καίσαρος Σεβαστῶν Θὼθ δ. ἕξουσι ... noun. pl. masc. gen AD03 221 221 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 14 11552, 51 18149
370392 [Σε]βαστῇ ... gap=unknown Ἀφροδείτην καὶ gap=4 gap=unknown [Σε]βαστῇ α gap=unknown καλανδ[ῶν] Μαΐων ... noun. sg. masc. dat AD03 222 234 Egypt, L00 - Alexandria Chrest. Wilck. 115, 6 23482
100459 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Μάρκου] Αὐρηλίου Ἀλεξάνδρ[ου] [Καίσαρος] [Σεβαστῶν] gap=unknown διέγρ(αψεν) Αὐρηλ(ίῳ) Σισ[οίτι?] ... noun. pl. masc. gen AD03 222 222 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) (?) BGU 15 2506, 3 9768
169697 [Σεβαστῶν] ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀλεξάνδρο[υ] Καίσαρος [Σεβαστῶν] gap=unknown [ἐν] [Πτο]λεμαίδ[ι] [Εὐεργ]έτι[δ]ι ... noun. pl. masc. gen AD03 222 222 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 667, 2 9300
1507806 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίο̣υ Ἀλεξάνδρου Καίσαρος Σεβαστῶν Τῦβι θ. Αὐρήλιος ... noun. pl. masc. gen AD03 222 222 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Flor. 1 48, 11 23562
1607690 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀλ[ε]ξάν[δ]ρου Καίσαρος Σεβαστῶν Τῦβι θ. Αὐρήλιος ... noun. pl. masc. gen AD03 222 222 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Giss. 1 33, 17 19433
1623684 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀλεξάνδρου Καίσαρος Σεβαστῶν Φαμενὼθ η̣ ... noun. pl. masc. gen AD03 222 222 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Giss. Univ. 6 51, 22 11283
2698594 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀ[λεξά]νδρου Καίσαρος Σεβαστῶν Χοία[κ] γ̣. [διέγρα(ψαν)] ... noun. pl. masc. gen AD03 222 222 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 12 1522 Ro descr., 3 21897
2706037 [Σεβαστῶν] ... [χρηστηρίων] [καὶ] [ψιλῶν] [τόπων] [ἀργυρίου] [Σεβαστῶν] [νομίσματος] [δ]ραχμῶν δισμυρίων καὶ ... noun. pl. masc. gen AD03 222 222 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1634, 9 21946
2706240 [Σε]βαστῶν ... [Μάρκου] [Αὐρηλίου] [Σεουήρου] [Ἀλεξάνδρου] [Καίσαρος] [Σε]βαστῶν Μεχεὶρ κε. ἔστι ... noun. pl. masc. gen AD03 222 222 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1634, 20 21946
3220344 Σεβαστῶν ... καὶ Μάρκου Α̣ὐρηλίου Ἀλεξάνδρου Καίσαρος Σεβαστῶν. λ̣ελοιπογραφημένων εἰς μῆνα ... noun. pl. masc. gen AD03 222 222 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Prag 2 137, 9 12794
2527163 Σεβαστῶν ... Μεθυσίου γυμνασιαρχήσαντι ἀρχιερατεύσαντι τῶν κυρίων Σεβαστῶν τῆς αὐτῆς πόλεως ἀπὸ ... noun. pl. masc. gen AD03 225 225 Egypt, U20 - Tilothis - Neilopolis (El-Dallas) (?) SB 14 11277, 8 18109
2527193 Σεβαστῶν ... τῆς συμπεφωνημένης πρὸς ἀλλήλους ἀργυρίου Σεβαστῶν νομί̣σ̣μ̣ατος δραχμῶν χιλείων* ἑξακοσίων ... noun. pl. masc. gen AD03 225 225 Egypt, U20 - Tilothis - Neilopolis (El-Dallas) (?) SB 14 11277, 12 18109
4145741 Σεβαστῶν ... gap=1 ἀπ̣[ὸ] [Ὀ]ξυ̣ρ̣ύ̣[γ]χ̣[ων] [πό]λεως ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος τάλαντον ἕν ἀνθʼ ... noun. pl. masc. gen AD03 225 275 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) SB 14 12094, 2 30914
4157515 Σεβαστῶν ... Α[ὐτοκρατόρων] gap=unknown gap=unknown Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν gap=unknown gap=unknown Ἀθηνόδωρος βουλ[ευτὴς] ... noun. pl. masc. gen AD03 225 275 Egypt, U13 - Lykopolites P. Daris 20, 9 30264
1512318 Σεβ(αστῇ) ... Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Φαῶ[φ]ι γ Σεβ(αστῇ). Αὐρηλία Ἀρητοῦς ἡ ... noun. sg. masc. dat AD03 233 234 Egypt, U15 - Hermopolites P. Flor. 1 56, 19 23566
870296 [Σεβαστῶν] ... [Γαίου] [Ἰουλ(ίου)] [Οὐήρο]υ Μαξίμου Εὐσεβῶν [Σεβαστῶν] gap=5 ζ ὑπ(ὲρ) νή(σων) ... noun. pl. masc. gen AD03 235 238 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 997, 4 77473
3316882 Σεβαστῶν ... ἡμῶν ἄξια εἶναι ὡς ταλάντων Σεβαστῶν δέκα. (ἔτους) α ... noun. pl. masc. gen AD03 235 235 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 2 109, 17 19500
870260 Σεβαστῶν ... ἡμῶν Μαξιμείνου [(καὶ)] [Μαξίμου] [Εὐ]σεβῶν Σεβαστῶν gap=6 [ὑπ(ὲρ)] Χ(άρακος) ὀνό(ματος) ... noun. pl. masc. gen AD03 236 237 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 996, 3 77472
518731 Σεβασ(τῶν) ... Γαίου Ἰουλίου Οὐήρου Μαξίμου Εὐσεβῶν Σεβασ(τῶν) Ἐπεὶφ κα ὑπ(ὲρ) Χ(άρακος) ... noun. pl. masc. gen AD03 237 237 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Amst. 68, 3 70415
532912 Σεβαστῶν ... καὶ Μαξίμου τῶν κυρίων ἡμῶν Σεβαστῶν ὑπ(ὲρ) στεφά(νου) χ̣ρ̣υ̣σ̣(οῦ) ὀνό(ματος) ... noun. pl. masc. gen AD03 237 237 Egypt, U - Upper Egypt O. Berl. 48, 4 24443
4575117 Σεβα[στ]ῶν ... δ̣ι̣[ὰ] χειρὸς ἐξ οἴκου ἀρ[γ]υρίου Σεβα[στ]ῶν [νο]μίσματ[ος] [δραχμὰς] [πεν]τακοσ[ίας] (δραχμὰς) ... noun. pl. masc. gen AD03 237 237 Libya, Marmarica - Mochchyris Stud. Pal. 20 45, 6 18703
566266 Σεβαστῶν ... Καιλίου Καλουίνου Βαλβείνου* @^inline^Εὐτυχῶν@⟦καια̣⟧ Εὐσεβῶν Σεβαστῶν Ἐπεὶφ κζ unintelligible ὀνό(ματος) ... noun. pl. masc. gen AD03 238 238 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1621, 4 72304
2686520 Σεβαστ[ῶ]ν ... [Κ]αιλίου Καλουίν[ου] ⟦[Β]αλβίνου⟧ Εὐσεβῶ[ν] [Ε]ὐτυχῶν Σεβαστ[ῶ]ν καὶ Μάρκου Ἀντωνίο[υ] [Γ]ορδιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 238 238 Egypt, U19 - Kesmouchis P. Oxy. 12 1433, 22 21837
4215712 Σεβαστῶν ... [Ῥωμανοῦ] Σεμπρωνιανοῦ Ἀφρικανοῦ Εὐσ̣ε̣β̣ῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Παῦνι κϛ Αὐρήλιος Ἱέραξ ... noun. pl. masc. gen AD03 238 238 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) SB 18 13153, 4 18355
4575598 [Σεβαστῶ]ν̣ ... παραχωρητικὸν ἅπ[αν] [ὅ] [ἐ]στιν ἀργυρίου [Σεβαστῶ]ν̣ νομ[ίσ]μα[τος] δ̣ραχμαὶ ἑξακόσιαι προσομολογεῖ ... noun. pl. masc. gen AD03 238 238 Egypt, U20 - Herakleopolites Stud. Pal. 20 47, 14 18704
1902081 Σεβαστῶν ... Ἀντωνίνου καὶ Λουκίου Αὐρηλίου Κομμόδου Σεβαστῶν Ἀ[ρμε]νιακῶν Μηδικῶν Παρθικῶν Γερμανικῶν ... noun. pl. masc. gen AD03 240 240 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 10, 5 22330
820440 [Σε]βαστῶν ... (ἔτους) τῶν [κυρίων] ἡμῶν Φιλίππων [Σε]βαστῶν Ἁδ(ριανοῦ) ιε τοῦ gap=unknown_lines ... noun. pl. masc. gen AD03 243 244 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1006, 3 77482
15768 [Σ]εβαστῶν ... Φιλίππου γενναιοτάτου [καὶ] [ἐπιφανεστάτου] [Καίσαρος] [Σ]εβαστῶν Ἁ[θ]ὺρ γ. ... noun. pl. masc. gen AD03 244 248 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 253, 26 9009
414418 [Σεβαστῶν] ... καὶ Μάρ[κου] [Ἰουλίου] [Φιλίππου] [Καίσαρος] [Σεβαστῶν] [ἐφʼ] [ἱερέων] [τῶν] [ὄντων] ... noun. pl. masc. gen AD03 244 249 Egypt, U20 - Herakleopolites CPR 1 85, 1 22316
715045 Σεβαστῶν ... Μαρκου* @^inline^Ἰουλίων@⟦ιουλιου⟧ Φιλίππων τῶν κυρίων Σεβαστῶν Ἁθὺρ ιϛ τοῦ β ... noun. pl. masc. gen AD03 244 244 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 261, 2 24817
1556089 [Σεβαστῶν] ... Φιλίππου γεννα[ιοτάτου] [καὶ] [ἐπι]φανεστάτου Καίσ[αρος] [Σεβαστῶν]. ... noun. pl. masc. gen AD03 244 249 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Fouad 39, 16 20988
2012896 [Σεβαστῶν] ... Φιλίππου γεννεοτάτου* [καὶ] [ἐπιφανεστάτου] [Καίσαρος] [Σεβαστῶν] [μηνὸς] [?] [ἐν] Ἑρμοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 244 245 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. XLVIII no. 950 descr., 2 22741
2247091 Σεβαστ[ῶ]ν ... Ἰουλίου Φιλίππου τοῦ γενναιοτάτου Καίσαρος Σεβαστ[ῶ]ν, Ἁθὺρ η. ... noun. pl. masc. gen AD03 244 244 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 11 609, 44 12284
3376550 Σ̣[ε]β̣[αστῶν] ... Μάρκου Ἰουλίου Φι̣λ̣[ί]ππου γενναιοτ̣άτου Κ̣αίσα̣[ρο]ς Σ̣[ε]β̣[αστῶν] [Ἁθ]ὺρ γ. Αὐρήλιοι ... noun. pl. masc. gen AD03 244 244 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Ryl. Gr. 4 683, 40 17326
278997 [Σεβαστῶν] ... Φιλίππου [γενναιοτάτου] [καὶ] [ἐ]πιφανεστάτου Καίσαρος [Σεβαστῶν] gap=7 ... noun. pl. masc. gen AD03 245 245 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1645, 26 9528
375942 Σεβαστῶν ... [Ἰ]ουλίων̣ Φιλίππων Καισάρων τῶν κυ[ρ]ίων Σεβαστῶν κατʼ οἰκ(ίαν) ἀπογρα(φὴν) τὸ ... noun. pl. masc. gen AD03 245 245 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Flor. 1 4, 8 23539
376105 Σεβ̣αστῶν ... Φιλίππου γ̣ενναιοτάτου καὶ ἐπιφανεστάτου Καίσαρος Σεβ̣αστῶν Παχὼν. Αὐρήλ(ιοι) Πετσεῖρις ... noun. pl. masc. gen AD03 245 245 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Flor. 1 4, 33 23539
491748 Σεβαστῶν ... Φιλίππου [γενναιοτάτο]υ̣ καὶ ἐπιφανεστάτου Καίσαρος Σεβαστῶν gap=unknown Θ̣ὼθ ε. ... noun. pl. masc. gen AD03 245 247 Egypt CPR 8 17, 6 15546
548488 [Σεβαστῶν] ... τοῦ γ (ἔτους) Ἰουλίων Φιλίππων [Σεβαστῶν] gap=8 Ἡρᾶτο(ς) ὑπ(ὲρ) ὀνό(ματος) ... noun. pl. masc. gen AD03 245 246 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1159, 2 71843
2849349 Σεβαστῶν ... Σ̣αλουταρίου [το]ῦ κρατίσ̣τ̣ου ἐπιτρόπου τῶν Σεβαστῶν · [ἡ] [θ]ε̣ί̣α πρόνοια ... noun. pl. masc. gen AD03 245 249 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 33 2664, 2 16869
2849357 Σεβαστῶν ... [θ]ε̣ί̣α πρόνοια τῶν κυρίων ἡμῶν Σεβαστῶν τοὺς ἑαυτῶν Αἰγυπτίους [ἅ]π̣α̣ν̣τας ... noun. pl. masc. gen AD03 245 249 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 33 2664, 3 16869
2890334 Σεβαστῶν ... Φιλίππου Γενναιοτάτου καὶ Ἐπιφανεστάτου Καίσαρος Σεβαστῶν Φαμενώθ. Καλπουρνία Ἡράκλεια ... noun. pl. masc. gen AD03 245 245 Egypt, U19 - Phoboou P. Oxy. 42 3047, 42 16445
2940640 Σ̣εβαστῶν ... [Φ]ιλίππου γε̣νναι̣ο̣τ̣[ά]τ̣ου κ̣α̣ὶ ἐπιφανεστάτ(ου) Καίσαρος Σ̣εβαστῶν, Φαρμοῦ[θι] ι. ... noun. pl. masc. gen AD03 245 245 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 50 3565, 35 15387
3213864 [Σεβαστῶν] ... Μ̣[άρκων] Ἰουλίων Φιλίππων Εὐσεβῶν Εὐτ̣[υχῶν] [Σεβαστῶν] κατʼ οἰκίαν ἀπογρα(φὴν) ἐπʼ ... noun. pl. masc. gen AD03 245 245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Prag 1 18, 9 12759
3213979 Σεβαστ[ῶν] ... Φιλίππου γενναιοτ[άτου] [καὶ] [ἐ]π̣ι̣φανεστάτου Καίσαρος Σεβαστ[ῶν] Μεσορὴ gap=2 ... noun. pl. masc. gen AD03 245 245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Prag 1 18, 29 12759
3473745 Σεβασ̣τ[ῶν] ... Μάρκου Ἰουλίου [Φιλίππου] γενναιοτάτου Καίσαρος Σεβασ̣τ[ῶν] Φ̣αῶφι ι̣ϛ Αὐρήλ(ιος) Ἐρ ... noun. pl. masc. gen AD03 245 245 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 3 144, 22 16946
3826409 Σεβαστῶν ... Σαλουταρίου [το]ῦ κρατίστου ἐπ[ι]τρόπου̣ [τ]ῶν Σεβαστῶν καὶ ἀξιοῦμεν συνπαρεῖναι ὑμεῖν* ... noun. pl. masc. gen AD03 245 247 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Wisc. 2 86, 25 13729
3826487 Σ̣εβ̣α̣στῶν̣ ... Φιλ[ί]π̣π̣[ο]υ γενναι[οτάτου] [καὶ] [ἐπιφανεστάτου] [Καίσαρος] Σ̣εβ̣α̣στῶν̣ Παῦν[ι] gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 245 247 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Wisc. 2 86, 36 13729
711552 Σ̣εβαστῶν ... τῶν κυρίων ἡμῶν Ἰουλίων Φιλίπ[πων] Σ̣εβαστῶν Πεκῦσις Ψανσνῶ̣[τος] ν(εωτέρου) Ἀσκλείας ... noun. pl. masc. gen AD03 246 246 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 169, 3 24725
775377 Σεβαστῶν ... τῶν κυρίων ἡμ[ῶν] Ἰουλίων Φιλίππων Σεβαστῶν Φιλάμων ὁ(μοίως) Παμώνθ(ου) Αλεβ ... noun. pl. masc. gen AD03 246 246 Egypt, U - Upper Egypt O. Strasb. 1 164, 3 75765
858188 Σεβαστῶν ... τοῦ γ (ἔτους) Ἰουλίων Φιλίππων Σεβαστῶν Ποριεύθης Σ̣υ̣ρᾶτος Πετρωνίου Ποτάμω(νος) ... noun. pl. masc. gen AD03 246 246 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 665, 2 77175
916544 Σεβα[στ]ῶν ... Ἰουλίων Φιλίππων Καισάρων τῶν κ[υρίων] Σεβα[στ]ῶν τύχην οὕτως ἔχειν. ... noun. pl. masc. gen AD03 246 246 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Amh. Gr. 2 72, 14 21676
916566 Σεβαστῶν ... Φιλίππου γενναιοτάτου καὶ ἐπιφανεστάτο[υ] Καίσ[α]ρος Σεβαστῶν Παῦνι κβ. Α(ὐρήλια) ... noun. pl. masc. gen AD03 246 246 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Amh. Gr. 2 72, 17 21676
2714071 Σεβαστῶν ... Φιλίππου γενναιοτάτ[ο]υ̣ καὶ ἐπιφανεστάτου Καίσαρος Σεβαστῶν Ἐπεὶφ κγ. ... noun. pl. masc. gen AD03 246 246 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1662, 28 21963
2940720 Σεβαστῶν ... Φιλίππου γενναιοτάτου καὶ ἐπιφανεστάτου̣ Καίσαρος Σεβαστῶν, Θώθ. Αὐρήλιος ... noun. pl. masc. gen AD03 246 246 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 50 3566, 12 15388
2981832 Σεβαστῶν ... Φιλίππου γενναιοτάτου καὶ ἐπιφανεστάτου Καίσαρος Σεβαστῶν, Μεχεὶρ ιε̣. ... noun. pl. masc. gen AD03 246 246 Egypt, U08 - This (Girga) P. Oxy. 58 3926, 28 17909
3330855 Σεβαστῶν ... Ἰουλίων Φιλ[ί]ππων Καισάρων τῶν κυρίων Σεβαστῶν ἀνυπερθέ[τως] [,] [ὧν] [πρὸς] ... noun. pl. masc. gen AD03 246 246 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 2 177, 6 19521
3331026 Σεβαστῶν ... [τοῦ] [γενναιοτάτο]υ καὶ ἐπιφανεστάτου Κ[αίσα]ρος Σεβαστῶν Θὼθ @^inline^δ. Αὐρήλ(ιος) ... noun. pl. masc. gen AD03 246 246 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 2 177, 16 19521
3983794 [Σεβαστῶν] ... Φιλίππου [γενναιοτάτου] καὶ ἐπιφανεστάτου Καίσαρος [Σεβαστῶν] [,] [Τ]ῦβι ιβ. ... noun. pl. masc. gen AD03 246 246 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 9 1068, 26 17476
4132676 Σεβαστ[ῶν] ... τῷ κρατίστῳ ἐπιτρόπῳ τῶν κυρίων Σεβαστ[ῶν] π̣α̣ρ̣ὰ Αὐρηλίου Γεμ̣ί̣ν̣ου ἀμφ[οδάρχου] ... noun. pl. masc. gen AD03 246 249 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Hibis (El-Hiba) SB 14 11938, 4 15480
4577089 Σεβαστῶν ... Φιλίππου γενναιοτάτου καὶ ἐπιφανεστάτου Καίσαρος Σεβαστῶν Θὼθ β Αυρ ... noun. pl. masc. gen AD03 246 246 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) Stud. Pal. 20 53, 35 18706
31893 [Σεβαστῶ]ν ... Μ[άρκ]ων Ἰουλί[ων] [Φιλίππων] Εὐσεβῶν Εὐτ[υχῶν] [Σεβαστῶ]ν Ἁθὺρ κθ [ὧν] [τὸ] ... noun. pl. masc. gen AD03 247 247 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 7, 15 9114
820455 Σεβαστῶν ... (ἔτους) τῶν κυ[ρίων] ἡμῶν Φιλίππων Σεβαστῶν Παῦ(νι) ιζ ὀνό(ματος) Ἐσουή(ριος) ... noun. pl. masc. gen AD03 247 247 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1007, 2 77483
918499 [Σ]εβ[αστ]ῶν ... Φιλίππου γενναιο[τάτου] [καὶ] [ἐπιφανεστάτου] Κ[α]ί[σ]α[ρος] [Σ]εβ[αστ]ῶν Φαμενὼθ λ̣. Α̣ὐ̣[ρ]ή̣λ̣ι̣[ος] ... noun. pl. masc. gen AD03 247 247 Egypt, U15 - Hermopolites P. Amh. Gr. 2 81, 22 21679
1496933 Σεβαστῶν ... Φιλίππου γενναιοτάτου καὶ [ἐ]πιφανεστάτου Καίσαρος Σεβαστῶν, Τῦβι κγ. ... noun. pl. masc. gen AD03 247 247 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Fay. 85, 17 10928
1590054 Σεβαστῶν ... παραχωρητικ[οῦ] [τῶ]ν προκειμένων ὑπαρχόντων ἀργυρίου Σεβαστῶν [νο]μίσματος [δραχμὰς] [ἑπτακισχιλίας] τ̣ε̣τρακο[σίας] ... noun. pl. masc. gen AD03 247 247 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Gen. 2 116, 40 17391
1590262 [Σ]εβαστῶν ... Φιλίππ[ου] γεννα̣ι̣ο̣τά[τ]ου καὶ ἐπιφανεστάτου Καίσαρος [Σ]εβαστῶν Πα[ῧ]νι ι. Αὐρηλία ... noun. pl. masc. gen AD03 247 247 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Gen. 2 116, 51 17391
1645930 Σεβαστῶν ... Μάρκων Ἰουλίων Φιλίππων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Χοίακ κε. Αὐρήλιος ... noun. pl. masc. gen AD03 247 247 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Hibis (El-Hiba) (?) P. Nekr. 11, 14 22625
1706758 Σεβ[αστ]ῶν ... [Φιλίππου] [γενναιοτάτου] [καὶ] [ἐπ]ι̣φανεστάτο[υ] [Κ]αίσαρος Σεβ[αστ]ῶν Φαμενὼθ [λ. [Αὐρήλιος] ... noun. pl. masc. gen AD03 247 247 Egypt, U15 - Hermopolites P. Heid. Gr. 4 324, 19 21109
1903486 Σεβαστῶν ... Ἰουλίων Φιλίππων Καισάρων τῶν [Κ]υρίων Σεβαστῶν ἀνυπερθέτως γεινομ[έ]νης σοι τῆς ... noun. pl. masc. gen AD03 247 247 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Lips. 1 11, 5 22331
1903536 Σεβαστῶν ... Μάρκων Ἰουλίων Φιλί[ππων] Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Χοίακ ζ Αὐρή[λιο]ς gap=1 ... noun. pl. masc. gen AD03 247 247 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Lips. 1 11, 11 22331
2701464 [Σεβασ]τῶν ... Μάρκων Ἰουλίων Φιλίππων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν [Σεβασ]τῶν Τῦβι η gap=1_lines (ἔτους) ... noun. pl. masc. gen AD03 247 247 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 12 1556, 13 21922
2774313 Σεβαστῶν ... Μαρκίου Σαλουταρίο[υ] τοῦ κρατίστου ἐπιτρόπου Σεβαστῶν · ἔστι δὲ [Αὐ]ρήλιος ... noun. pl. masc. gen AD03 247 248 Egypt, U19 - Nesmeimis P. Oxy. 17 2123, 13 17504
2890766 Σεβαστῶν ... Φιλίππου Γεναιοτάτου καὶ Ἐπιφανεστάτ[ου] Καίσαρος Σεβαστῶν Μεχείρ. τις ἐπιγέγραμμαι ... noun. pl. masc. gen AD03 247 247 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 42 3049, 23 16447
2905545 Σεβαστῶν ... Μάρκων Ἰουλίων Φιλίππων̣ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν, Φαῶφι ϛ. ... noun. pl. masc. gen AD03 247 247 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 44 3177, 25 15941
3778954 [Σεβ]αστῶν ... Μάρκω̣[ν] [Ἰουλίων] [Φι]λίππω̣ν̣ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν [Σεβ]αστῶν. Αὐ̣ρηλία Σαραπιὰς χωρὶς ... noun. pl. masc. gen AD03 247 248 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. L. Bat. 2 2, 2 17295
3983910 [Σεβαστῶν] ... Μάρκ̣ω̣ν̣ Ἰουλίων [Φιλ]ίππων ε̣ὐ̣σ̣ε̣β̣ῶ̣ν̣ εὐτυχῶν [Σεβαστῶν] [,] gap=unknown Αὐρήλ(ιος) [Σαραπό]δωρος ... noun. pl. masc. gen AD03 247 248 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 9 1069, 32 17477
4494891 Σεβαστῶ(ν) ... ἔτους δ τῶ(ν) κυρίω(ν) Φιλιπω* Σεβαστῶ(ν) Φα[ρ]μ̣ο̣(ῦθι). διέγρα(ψεν) Αὐρή(λιος) ... noun. pl. masc. gen AD03 247 247 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 6 9429, 2 14221
33024 Σεβαστ[ῶν] ... Μάρκων Ἰουλίων Φιλίπ [Εὐσεβῶ]ν Εὐτυχῶν Σεβαστ[ῶν] [ὑπὲρ] λόγου τῆς σῆς ... noun. pl. masc. gen AD03 248 248 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 8, 16 9122
33128 Σεβαστῶν ... Μάρκων Ἰουλίων Φ[ιλίπ [Εὐ]σεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν [ὑπὲ]ρ λόγου τῆς σῆς ... noun. pl. masc. gen AD03 248 248 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 8, 22 9122
281353 Σεβαστῶν ... Μ[άρ]κων Ἰουλίων Φιλίππων Εὐτυχ[ῶ]ν Εὐσεβῶν Σεβαστῶν Παῦ[νι] [κ]δ. ... noun. pl. masc. gen AD03 248 248 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1665, 10 9543
993957 Σεβαστῶν ... Μάρκων Ἰουλίων Φιλίππων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Τῦβι ια ἀριθ(μήσεως) Χοι(άκ) ... noun. pl. masc. gen AD03 248 248 Egypt, 00a - Pseur P. L. Bat. 19 14, 3 11870
1462619 [Σεβαστῶν] ... Αὐτοκρατόρων Καισάρων Μάρκων Ἰουλ̣ί̣[ων] [Φιλίππων] [Σεβαστῶν] Φ[αῶφ]ι λ βουλῆς οὔσης ... noun. pl. masc. gen AD03 248 248 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Erl. 18, 3 20936
1501128 Σεβαστῶν ... Μάρκων Ἰουλίων Φιλίππων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Φαῶφι κδ. ... noun. pl. masc. gen AD03 248 248 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Flor. 1 19, 22 10946
2687777 Σεβαστῶν ... Ἰουλίων Φιλίππων Και[σάρων] [τῶν] κυρίων Σεβαστῶν. ἔστι δέ · ... noun. pl. masc. gen AD03 248 249 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 12 1444, 6 21847
2863452 Σεβ[ασ]τ̣ῶν ... Μάρκ[ων] Ἰουλ[ίω]ν Φιλίππων Εὐσ̣εβῶν Εὐτ̣υχῶ[ν] Σεβ[ασ]τ̣ῶν Ἁθὺρ ἑκκαιδεκάτῃ. gap=2 ... noun. pl. masc. gen AD03 248 248 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 38 2854, 35 22241
2905615 [Σεβαστῶ]ν̣ ... [Μάρκων] [Ἰ]ο̣υ̣[λίων] Φ̣ι̣λ̣ί̣ππων Εὐσεβῶ(ν) [Εὐτυχῶν] [Σεβαστῶ]ν̣, Μεσορὴ ἐπα[γομένων] ε ... noun. pl. masc. gen AD03 248 248 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Oxy. 44 3178, 16 15942
3225612 [Σεβαστῶν] ... ϛ τῶν κυρίων ἡμῶν Φιλίππων [Σεβαστῶν] Ἁθὺρ gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 248 248 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Prag 2 205, 7 12811
4443504 Σεβαστῶν ... Μάρκων Ἰουλίων Φιλίππων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν, Ἁθὺρ κϛ. ... noun. pl. masc. gen AD03 248 248 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 4 7464, 21 14020
566610 Σεβαστῶν ... (ἔτους) τῶν [κυρίων] [ἡμῶν] Φιλίππων Σεβαστῶν [ὑπ(ὲρ)] [φόρου] ἀποτάκτου Ἐπε̣ὶ̣φ̣ ... noun. pl. masc. gen AD03 249 249 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1628, 2 72311
566650 Σεβασ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... τῶν κυρίων ἡμῶν Ἰουλίων Φιλίππων Σεβασ̣τ̣ῶ̣ν̣ Μεσο(ρὴ) δ Ἀγο(ρῶν) γ ... noun. pl. masc. gen AD03 249 249 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1629, 2 72312
1975096 Σεβαστῶν ... Μ̣α̣ρκίῳ Σαλο̣υτ[αρ]ίῳ τῷ κρατίστῳ ἐπιτρόπῳ Σεβαστῶν καὶ ἧς ἔτυχον ὑπογ̣ρ̣αφῆς ... noun. pl. masc. gen AD03 249 249 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 109-111 no. 1157 Vo a, 6 22807
1975153 Σεβα[στῶν] ... Μ̣α̣ρκίῳ Σαλουταρίῳ τῷ κρ[ατίστῳ] [ἐπιτρόπῳ] Σεβα[στῶν] παρὰ Αὐρηλίου Ἀπολλοδώρου υἱοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 249 249 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 109-111 no. 1157 Vo a, 12 22807
1975338 Σεβαστῶν ... Φιλίππου γενναιοτάτου καὶ ἐπιφανεστάτου Καίσαρος Σεβαστῶν. Αὐρήλιος Ἀπολλόδωρος Σαβείνου ... noun. pl. masc. gen AD03 249 249 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 109-111 no. 1157 Vo a, 35 22807
2013016 [Σ]εβαστῶν ... [Μεγιστῶν] Γερμαν[ικῶ]ν [Μεγ]ιστῶν Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν [Σ]εβαστῶν gap=unknown Ῥουφίνωι ... noun. pl. masc. gen AD03 249 249 Egypt P. Lond. 3 p. 220-221 no. 951 Ro, 12 22742
2676551 Σεβαστῶν ... τῆς οἰκίας σὺν χρη[σ]τ̣[ηρίο]ις ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος δραχμὰς ἑπτακοσίας αὐτόθι ... noun. pl. masc. gen AD03 249 249 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1276, 11 21786
2676697 Σεβαστῶν ... Μεγίστων Γερμανικῶν Μεγίστων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Παῦνι. Αὐρηλία Μεειθοῦς ... noun. pl. masc. gen AD03 249 249 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1276, 23 21786
4450652 Σεβαστῶν ... Μεγίστων Γερμα̣ν̣ικῶν Με̣γ̣ί̣στων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν, Μεσορὴ ἐ̣π̣α̣γομένω\ν/ ε ... noun. pl. masc. gen AD03 249 249 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 5 7634, 52 17992
55801 Συβαστῶ̣ν̣* ... πυροῦ ἀρτ̣[αβῶν] gap=unknown [καὶ] [ἀργυρίου] Συβαστῶ̣ν̣* gap=1 extra extra [με]τ̣ρήσ[ω] ... noun. pl. masc. gen AD03 250 299 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2133, 12 30249
2677876 Σεβαστῶν ... Μεσσίου Κυί[ν]του τῶν σεβασμιωτάτων [Καισάρων] Σεβαστῶν Χοίακ ιθ. διέγρα(ψεν) ... noun. pl. masc. gen AD03 250 250 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1284, 5 21787
2861107 Σεβασ[τῶ]ν ... Μεσσίου Κυίντου τῶν σεβασμ̣ι̣ωτάτων Καισάρων Σεβασ[τῶ]ν Φαῶφι ιδ. ... noun. pl. masc. gen AD03 250 250 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 36 2795, 38 16574
2946203 [Σεβαστῶν] ... [Μεσ]σ̣ίου Δεκίου [τοῦ] [σεβασμιω]τάτου Καίσαρος [Σεβαστῶν] [.] vac=unknown Θὼθ ιθ ... noun. pl. masc. gen AD03 250 250 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 51 3608, 7 15343
2946250 Σεβαστῶν ... Μεσσίου Δεκίου τοῦ σεβασμιωτ[άτου] [Κα]ίσαρος Σεβαστῶν τύχην μηδὲν ἕτερον κατα[λε]λεῖφθαί ... noun. pl. masc. gen AD03 250 250 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 51 3609, 8 15344
2946295 Σεβαστῶν ... Μεσσίου Δεκίου τοῦ σεβασμιωτάτου [Καίσαρος] Σεβαστῶν, Φαῶφι γ. ... noun. pl. masc. gen AD03 250 250 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 51 3609, 15 15344
4248441 Σεβαστῶ̣[ν] ... [Μεσσίου] [Κυείντου] τῶν σεβασμιωτάτων Καισάρων Σεβαστῶ̣[ν] [μηνὸς] [Χοιὰκ] gap=unknown ὁμολογεῖ ... noun. pl. masc. gen AD03 250 250 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 18 13974, 7 14784
4282874 Σεβαστῶ<ν> ... [Μ]άρκω<ν> Ἰουλίω<ν> Φιλίππω<ν> τῶ<ν> κυρίω<ν> Σεβαστῶ<ν>, Φαρμοῦθι. gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 250 299 Egypt, U15 - Hermopolites SB 20 14447, 9 32186
4482985 Σεβαστῶν ... Μεσσίου Δεκίου* τῶν σεβασμιωτάτων Καισάρων Σεβαστῶν. ... noun. pl. masc. gen AD03 250 251 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) (?) SB 6 9236, 6 17879
4577745 [Σεβαστῶν] ... Μεσσίου Κυίντου τῶν [σεβ]ασ[μ]ιωτάτω[ν] [Καισάρων] [Σεβαστῶν] Φαῶφι ιη. Αὐρήλ(ιος) ... noun. pl. masc. gen AD03 250 250 Egypt, U20 - Herakleopolites Stud. Pal. 20 55, 18 18708
566812 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Δεκίων καὶ Κυ̣ί̣ντο̣υ* Σεβαστῶν Ἐπεὶφ ϛ Χ(άρακος) γ ... noun. pl. masc. gen AD03 251 251 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1633, 3 72316
566846 Σεβαστ[ῶν] ... κ[υρίων] [ἡμῶν] Δεκίων καὶ Κυίντου* Σεβαστ[ῶν] gap=8 ὀνό(ματος) κληρο(νόμων) Ψενχ(ώνσιος) ... noun. pl. masc. gen AD03 251 251 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1634, 2 72317
1500079 Σε[βαστ]ῶ̣ν ... Γάλλου Ἐλδουμιανοῦ* Οὐολουσιανοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σε[βαστ]ῶ̣ν. δι̣έ̣γ̣ρ̣α̣(ψαν?) Αὐρ(ήλιος) Σαραπίων ... noun. pl. masc. gen AD03 251 252 Egypt P. Flor. 1 105, 4 23595
1576307 Σεβαστῶν ... gap=unknown_lines gap=2_lines gap=unknown [Εὐσε]βῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Φαμ̣[ενὼθ] gap=unknown gap=unknown παρήλικος ... noun. pl. masc. gen AD03 251 253 Egypt P. Fuad Univ. 24, 3 21017
2701305 Σεβαστῶ̣ν̣ ... [Γάλλου] [Οὐελδουμνιανοῦ] Οὐολου[σιανοῦ] [Εὐσεβῶν] [Εὐτυχῶν] Σεβαστῶ̣ν̣ τ̣ύ̣[χην] [ἑκουσίως] [καὶ] [αὐθαι]ρέτως ... noun. pl. masc. gen AD03 251 251 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 12 1554 descr., 3 21920
2701365 Σεβαστῶν ... Γάλλου Οὐελδουμνιανοῦ Οὐολ[ουσιανοῦ] Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν [μηνὸς] Χ[ο]ίακ ζ. ... noun. pl. masc. gen AD03 251 251 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 12 1554 descr., 14 21920
2905752 Σεβαστῶν ... Γάλλου Οὐελδουμιανοῦ Οὐωλουσιανο̣ῦ Εὐσ[ε]β̣ῶ̣ν̣ Εὐτυχῶν Σεβαστῶν, διὰ θησ(αυροῦ) ἀπηλ(ιώτου) ... noun. pl. masc. gen AD03 251 252 Egypt, U19 - Psobthis [Apeliotou] (Saft Abu Girg) P. Oxy. 44 3181, 3 15945
3621843 [Σεβαστῶν] ... Γάλλο[υ] [Οὐελδουμνιανοῦ] [Οὐολουσιανοῦ] [Εὐσε]βῶν Εὐτυχῶν [Σεβαστῶν] ... noun. pl. masc. gen AD03 251 252 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 608 descr., 00 13632
4401040 [Σεβαστῶν] ... κυ̣[ρίων] [ἡμῶν] Γά[λ]λ̣ου καὶ Οὐολουσιανοῦ̣ [Σεβαστῶν] gap=unknown ὑπογεγραμ[μένους] gap=unknown gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 251 253 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 26 16425, 13 97358
4482927 Σεβαστῶν ... Γαίου Οὐάλεντος Ὁστιλιανοῦ Κουίντου Καίσαρος Σεβαστῶν Μεσο(ρὴ) κ Ἀγο(ρᾶς) γ ... noun. pl. masc. gen AD03 251 251 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 6 9235, 4 17878
566877 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Γάλλου καὶ Οὐολουσιανοῦ Σεβαστῶν Παῦνι κ ὑπ(ὲρ) λη(μμάτων) ... noun. pl. masc. gen AD03 252 252 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1635, 3 72318
566933 Σεβαστῶν ... [κα]ὶ Οὐλουσιανοῦ* τῶν κυρίων ἡμῶν Σεβαστῶν vac=unknown ὑπ(ὲρ) Χά(ρακος) β ... noun. pl. masc. gen AD03 252 253 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1636, 3 72319
724754 Σεβαστῶν̣ ... κυρίων ἡμῶν Γάλλου καὶ Οὐολσιανοῦ* Σεβαστῶν̣ Ἁθὺρ ζ. μεμ̣ε̣(τρήκασι) ... noun. pl. masc. gen AD03 252 252 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) O. Mich. 1 156, 3 41913
805599 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Γάλλου καὶ Οὐολουσιανοῦ Σεβαστῶν Ἐπεὶφ η ὑπ(ὲρ) Ἀγο(ρῶν) ... noun. pl. masc. gen AD03 252 252 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Theb. Gr. 125, 2 76495
1010942 Σεβαστῶ̣[ν] ... Γάλλου Οὐελδο̣υ̣μιανοῦ [Οὐ]ολουσιανοῦ Εὐσεβῶν Εὐ̣[τυ]χ̣ῶ̣ν̣ Σεβαστῶ̣[ν] [Ἐ]π̣ὶ̣φ̣ ιϛ. ... noun. pl. masc. gen AD03 252 252 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 1 23, 20 10208
1439553 Σεβαστῶν ... (ἔτους) β Γάλλου καὶ Οὐολουσιανοῦ Σεβαστῶν Π̣α̣ῦ̣ν̣ι ιη. Αἰβούτιος ... noun. pl. masc. gen AD03 252 252 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Eleph. DAIK 66, 5 24241
1586534 Σεβα̣στ̣ῶ̣ν ... διὰ χει̣[ρ]ὸς [ἐξ] [οἴκο]υ̣ ἀργυρίου Σεβα̣στ̣ῶ̣ν νομίσματος δραχ̣μ̣ὰς [ἑξήκοντ]α̣ καὶ ... noun. pl. masc. gen AD03 252 252 Egypt, U20 - Phebichis P. Gen.(2) 1 9 + P. Gen.(2) 1 9 bis, 5 23600
1586669 Σεβαστῶ̣[ν] ... [Γά]λ̣λ̣[ο]υ Οὐελδο̣[υ]μ̣ιανοῦ Οὐολουσια̣ν̣[ο]ῦ [Εὐσεβ]ῶ̣ν̣ Εὐτυχῶν Σεβαστῶ̣[ν], Παχὼ[ν] ι̣α. ... noun. pl. masc. gen AD03 252 252 Egypt, U20 - Phebichis P. Gen.(2) 1 9 + P. Gen.(2) 1 9 bis, 23 23600
1586727 Σεβαστῶν ... διὰ [χει]ρ̣[ὸς] ἐξ οἴκ̣ο[υ] [ἀργυρίου] Σεβαστῶν νομίσματος δραχμὰς ἑξήκοντα κ̣α̣ὶ̣ ... noun. pl. masc. gen AD03 252 252 Egypt, U20 - Phebichis P. Gen.(2) 1 9 + P. Gen.(2) 1 9 bis, 4 23600
1586860 Σεβαστῶν ... Γάλλου Οὐελδουμιανοῦ Οὐολουσιανοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν, Παχὼν ια. ... noun. pl. masc. gen AD03 252 252 Egypt, U20 - Phebichis P. Gen.(2) 1 9 + P. Gen.(2) 1 9 bis, 22 23600
2687530 Σεβαστῶν ... ἡμῶν Γάλλου καὶ Οὐολουσιανοῦ Καισ[ά]ρων Σεβαστῶν Φαρμοῦθι η. Ἰβιῶνος ... noun. pl. masc. gen AD03 252 252 Egypt, U19 - Ibion Chyseos P. Oxy. 12 1442, 2 21845
2708344 Σεβ[α]στῶν ... Γάλλου Οὐε̣λδουμιανοῦ Οὐολου[σ]ιανοῦ Εὐσεβῶ(ν) Εὐτυχῶν Σεβ[α]στῶν Φαῶφι κ. Αὐρήλιος ... noun. pl. masc. gen AD03 252 252 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1640, 17 21950
2891323 Σεβα[στῶ]ν ... Γάλλου Οὐελδουμιανοῦ Οὐολουσιανοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβα[στῶ]ν μηνὸς Νέου Σεβαστοῦ vac=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 252 252 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 42 3053, 4 16456
2940850 Σεβαστῶν ... Γάλλου Οὐελδουμιανοῦ Οὐολουσιανοῦ Εὐσε[β]ῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν, Μεσορή. vac=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 252 252 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 50 3567, 13 15389
3001143 Σεβαστῶν ... Γάλλου Οὐελδουμιανοῦ Οὐολουσιανοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Μεχεὶρ ι. Αὐρή(λιος) ... noun. pl. masc. gen AD03 252 252 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 977 descr., 4/19 20394
3086376 Σεβαστῶν ... Γάλλου Οὐελδουμιανοῦ Οὐολουσιανοῦ [Εὐσε]βῶν Εὐτυχ[ῶ]ν Σεβαστῶν Δαισίου vac=unknown Φαρμοῦθι vac=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 252 253 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 9 1209, 3 21595
3086538 Σεβαστῶν̣ ... δούλης σὺν τῷ ὑποτιθίῳ* ἀργυρίου Σεβαστῶν̣ [νομίσμα]τος δραχμὰς δισχειλίας ἀπέσχεν ... noun. pl. masc. gen AD03 252 253 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 9 1209, 22 21595
4317320 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡ[μῶν] Γ̣ά̣λλων καὶ Οὐολουσιανοῦ Σεβαστῶν Σ̣ο̣φεία Η ὀνό(ματος) Καμῆτις ... noun. pl. masc. gen AD03 252 252 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 20 15121, 2 23884
4322210 Σεβαστῶν ... Γάλλου καὶ Οὐολουσιανοῦ Εὐσεβῶν Εὐτ[υχ]ῶν Σεβαστῶν, Θὼθ δ. ... noun. pl. masc. gen AD03 252 252 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 20 15194, 17 23909
4381024 [Σεβα]στῶν ... Οὐελδουμιανοῦ <Οὐ>ολο<υ>σιανοῦ Καίσαρος [Εὐσεβῶν] [Εὐτυχῶν] [Σεβα]στῶν ἔτους γ[ξφ]* μηνὸς Δαισίου ... noun. pl. masc. gen AD03 252 252 Syria, Mesopotamia - Beth Phouraia SB 24 16170, 6 23929
4577810 [Σεβαστῶν] ... gap=unknown Οὐελδουμια̣νοῦ Οὐολουσιανοῦ̣ [Εὐσεβῶν] [Εὐτυχῶν] [Σεβαστῶν] Ἐ̣π̣ε̣ὶ̣φ ιβ. gap=unknown_lines ... noun. pl. masc. gen AD03 252 253 Egypt Stud. Pal. 20 56, 6 18709
723227 Σε[βαστ]ῶν ... gap=2 [(ἔτους)] [Οὐαλεριανοῦ] καὶ Γαλλιην[οῦ] Σε[βαστ]ῶν. Αὐ(ρηλίου) Ἀπίωνος νο(…) ... noun. pl. masc. gen AD03 253 259 Egypt, 00c - Narmouthis (Medinet Madi) O. Medinet Madi 21, 2 74956
1576113 Σεβαστῶν ... [Λικιννίου] [Οὐαλεριανοῦ] Γαλλιήνου Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν gap=unknown gap=unknown [Α]ὐ̣ρ̣ή̣λιος Ἀπο̣λ̣λω̣ν̣ίδ̣η̣[ς] ... noun. pl. masc. gen AD03 253 260 Egypt P. Fuad Univ. 21, 36 21014
1873067 Σεβαστῶν ... [(ἔτους)] gap=1 [Οὐαλεριανοῦ] [καὶ] [Γαλλι]ηνοῦ Σεβαστῶν μηνὸς̣ gap=unknown vac=unknown [Αὐρήλιος] ... noun. pl. masc. gen AD03 253 261 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Laur. 3 62, 8 11605
2857526 \Σε̣β̣α̣στῶν/ ... Λικιννίου \Οὐαλ̣ε̣ρ̣ι̣α̣ν̣[οῦ]/ καὶ Γαλλιην̣[οῦ] ⟦καισ̣ά̣ρων⟧ \Σε̣β̣α̣στῶν/ Ε̣ὐ̣σ̣ε̣β̣ῶ̣ν̣ ⟦Ε̣ὐ̣τ̣υ̣χ̣ῶν⟧ \τ̣ύ̣χ̣η̣ν̣/ ἑ̣κουσίως ... noun. pl. masc. gen AD03 253 254 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 36 2763, 9 16554
3064161 Σεβαστῶν ... [Λικιννίου] [Οὐαλεριανοῦ] Γαλληεινο̣ῦ̣* [Εὐσεβῶν] [Εὐτυχῶν] Σεβαστῶν, [,] [.] [Αὐρήλιος] ... noun. pl. masc. gen AD03 253 254 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 74 4998, 27 128304
3076025 Σεβαστείων ... [Θέωνος] [καὶ] [Ἀρσινόο]υ ἀμφοτέρων Θέωνος Σεβαστείων τῶν καὶ Διοσκουρείων \Ἀντινοέων/ ... noun. pl. masc. gen AD03 253 253 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1119, 3 21740
3076089 Σεβαστῶν ... Γάλλου Οὐελδουμιανοῦ Οὐολουσιανοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Μεσορὴ κγ. gap=4 ... noun. pl. masc. gen AD03 253 253 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1119, 5 21740
3076102 [Σεβαστείων] ... [Αὐρηλίων] [Θέωνος] [καὶ] [Ἀρσινόου] [Θέωνος] [Σεβαστείων] [τῶ]ν καὶ Διοσκουρείων Ἀντινοέων ... noun. pl. masc. gen AD03 253 253 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1119, 6 21740
3076335 Σεβαστῶν ... [Γάλλο]υ̣ Οὐελδουμιανοῦ Οὐολουσιανοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Μεσορή. ἔστι δὲ ... noun. pl. masc. gen AD03 253 253 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1119, 14 21740
3975515 [Σεβ]α̣στῶν ... [κ]υρίων ἡμῶν Οὐαλεριανοῦ [καὶ] [Γαλλιηνοῦ] [Σεβ]α̣στῶν, Φαῶφι ιβ. ... noun. pl. masc. gen AD03 253 256 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) PSI 8 966 Ro, 6 13824
4143025 Σεβαστῶ(ν) ... κυρίων ἡμῶν Γάλλου καὶ Οὐολουσιανοῦ Σεβαστῶ(ν) Μεσορὴ @^inline^ια εἰς προκλεισμόν ... noun. pl. masc. gen AD03 253 253 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 14 12054, 2 15531
4263679 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Οὐαλεριανοῦ καὶ Γαλλιηνοῦ Σεβαστῶν. ἐστὶ δέ · ... noun. pl. masc. gen AD03 253 256 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 14197, 117 14852
4331823 Σεβ[αστῶν] ... gap=12 [(ἔτει)] [Οὐαλεριανοῦ] [καὶ] Γαλλιηνοῦ Σεβ[αστῶν] [καὶ] [ὀφείλον][τος] ἐπικρι(θῆναι) ὑπὸ ... noun. pl. masc. gen AD03 253 260 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 22 15329, 13 43181
4360981 [Σεβαστῶν] ... [(ἔτους)] [·] [Οὐαλερια]ν̣οῦ καὶ Γαλλιηνοῦ [Σεβαστῶν] [παρὰ] gap=unknown γυμνασιαρχ(…) δ ... noun. pl. masc. gen AD03 253 256 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 24 15884, 2 79223
824728 Σεβαστῶν ... β (ἔτους) Οὐαλεριανοῦ καὶ Γαλλιηνοῦ Σεβαστῶν ἐλοιπ(ογραφήθησαν) π(αρὰ) Ψεντρα (πυροῦ) ... noun. pl. masc. gen AD03 254 255 Egypt, U04b - Thebes (?) O. Wilcken 2 1177, 3 77580
1423040 Σεβα[σ]τῶ[ν] ... Αὐτ̣ο[κρα]τ̣ό̣[ρω]ν̣ Ο[ὐαλερια]ν̣[ο]ῦ̣ β´ καὶ Γαλλιηνοῦ Σεβα[σ]τῶ[ν] [,] [πρὸ] δύο Καλανδῶν ... noun. pl. masc. gen AD03 254 254 Syria, Mesopotamia - Doura (Dura-Europos) P. Dura 32, 3 17229
2632898 Σεβαστῶν ... Λικινν̣ίο̣υ̣ Ο̣ὐ̣α̣λερι̣α̣νοῦ Γαλλιηνοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Φαῶ(φι). Αὐρήλ(ιος) Σαρᾶς ... noun. pl. masc. gen AD03 254 254 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. NYU 2 2 col. 2, 23 121948
2632939 [Σεβαστῶν] ... Οὐαλεριαν̣ο̣[ῦ] gap=unknown Γαλλιην̣[οῦ] [Εὐ̣σεβῶν?] Εὐτυχῶν̣ [Σεβαστῶν] Φαῶφι gap=unknown Αὐρηλία gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 254 254 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. NYU 2 2 col. 3, 16 128641
3063642 Σεβαστῶν ... κυρίω(ν) ἡμῶν Οὐαλεριανοῦ καὶ Γαλλιηνοῦ̣ Σεβαστῶν τύχην μὴ ἐψεῦσθαι. ... noun. pl. masc. gen AD03 254 254 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 74 4994, 19 128299
3063661 Σεβαστῶν ... Λικιννίου Οὐαλεριανοῦ Γαλλιηνοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν, Παυν̣ι̣ gap=1. ... noun. pl. masc. gen AD03 254 254 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 74 4994, 25 128299
3063766 Σεβαστῶν ... Λικιννίου Ο̣ὐ̣α̣λεριανοῦ Γαλλιηνοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν, Τυβι ια. ... noun. pl. masc. gen AD03 254 254 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 74 4995, 22 128301
3063884 [Σεβαστῶν] ... Λικιννίου [Οὐαλεριανοῦ] [Γ]αλλιηνοῦ [Εὐσεβῶν] [Εὐ]τυχῶν [Σεβαστῶν] [,] [,] gap=unknown gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 254 255 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 74 4996, 28 128302
3063979 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Οὐαλεριανοῦ κ̣αὶ Γαλλιηνοῦ Σεβαστῶν τύχην μὴ ἐψεῦσθαι. ... noun. pl. masc. gen AD03 254 254 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 74 4997, 16 128303
3063998 Σεβαστῶ̣ν ... Λικιννίου Οὐαλεριανοῦ Γαλλιηνοῦ Εὐσεβῶν Εὐ̣[τυχῶ]ν Σεβαστῶ̣ν, [Παχω]ν̣. Αὐρήλ̣(ιος) ... noun. pl. masc. gen AD03 254 254 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 74 4997, 24 128303
3082360 Σ[εβα]στῶν ... Λικι[ν]νίου Οὐαλεριανοῦ Γαλλιηνοῦ Ε̣ὐ̣σ̣ε̣β̣ῶ̣ν̣ Εὐτυχῶν Σ[εβα]στῶν Παῦνι κϛ. ... noun. pl. masc. gen AD03 254 254 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 9 1187, 28 21574
3959927 Σ[εβαστῶν] ... Λικιννί[ου] [Ο]ὐα̣[λεριανοῦ] [Γαλλιηνοῦ] εὐσεβῶν εὐτυχῶν Σ[εβαστῶν] gap=unknown Αὐρήλιος Διον[ύσιος] [ὁ] ... noun. pl. masc. gen AD03 254 255 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 8 880, 40 17583
4020858 Σεβαστῶν ... [Οὐαλε]ριανοῦ Γαλλιηνοῦ Εὐ[σε]βῶν καὶ Εὐτυχῶν Σεβαστῶν, Φαρμοῦθι κ. ... noun. pl. masc. gen AD03 254 260 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Hibis (El-Hiba) (?) P. Nekr. 14, 00 23144
4092954 [Σε]βαστῶν ... κυρίων ἡμῶν [Ο]ὐαλεριανοῦ καὶ Γαλλιηνοῦ [Σε]βαστῶν. ἀπηργάσατο [εἰ]ς χῶμα ... noun. pl. masc. gen AD03 254 254 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 12 11031, 3 14397
4245012 Σεβαστῶν ... Λικιννίου Οὐαλεριανοῦ Γαλλιηνοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Φαῶφι ιγ. Κλ(αύδιος) ... noun. pl. masc. gen AD03 254 254 Egypt SB 18 13915, 6 18359
4559440 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Οὐαλεριανοῦ καὶ Γαλλι[η]νοῦ Σεβαστῶν Φαῶφι ι. ... noun. pl. masc. gen AD03 254 254 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 20 13 Vo, 28 15009
3578 Σεβαστῶν ... Λικιννίου Οὐαλεριανοῦ Γαλλιηνοῦ Εὐσεβῶν [Ε]ὐτ[υχ]ῶν Σεβαστῶν Μεσ[ο]ρὴ α Αὐρήλ(ιος) Ἀπολλώνιος ... noun. pl. masc. gen AD03 255 255 Egypt, L01 - Memphites (?) BGU 1 14, 5 20191
3618 Σεβαστῶν ... β (ἔτους) Οὐαλε[ρ]ιανοῦ καὶ Γαλλιηνοῦ Σεβαστῶν. ἔστι δὲ λημμάτων ... noun. pl. masc. gen AD03 255 255 Egypt, L01 - Memphites (?) BGU 1 14, 5 20191
566969 Σεβαστῶν ... καὶ Γαλλιηνῶν gap=4 Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν ὀ[νόμ(ατος)] Ἀρτεμιδώρου {ὁ} \τοῦ/ ... noun. pl. masc. gen AD03 255 255 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1637, 4 72320
588200 Σεβαστῶν ... γ̣ (ἔτους) Οὐα̣λ̣εριανο̣ῦ̣ κ̣α̣ὶ̣ Γ̣α̣λ̣λ̣ι̣η̣ν̣ο̣ῦ̣ Σεβαστῶν ὀνό(ματος) Πα̣ Ἀλεξάνδρο(υ) ὑπ(ὲρ) ... noun. pl. masc. gen AD03 255 255 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 437, 2 71138
818900 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Οὐαλεριανοῦ καὶ Γαλλιην(οῦ) Σεβαστῶν ὀνόμ(ατος) Ἑρμοδώρου Ἐπαφροδίτ(ου) δραχ(μὰς) ... noun. pl. masc. gen AD03 255 255 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east), Karnak O. Wilb. 43, 3 76554
833860 Σεβαστῶ[ν] ... [κ]υρίων ἡμῶν Οὐαλεριαν[οῦ] καὶ Γαλλιηνοῦ Σεβαστῶ[ν] Παναμεὺς Λολοῦτο(ς) μ(ητρὸς) Ψαε(…) ... noun. pl. masc. gen AD03 255 255 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1472, 3 77804
833896 Σεβαστῶν ... Οὐαλεριανοῦ καὶ Γαλλιηνοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν ὀνό(ματος?) κληρο(ύχου) Σαραπαμμῶ(νος) ὁμ(οίως) ... noun. pl. masc. gen AD03 255 255 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1473, 4 77805
2701533 [Σ]εβαστῶν ... Λικιννίου Οὐαλεριανοῦ Γαλλιηνοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν [Σ]εβαστῶν Παχ[ὼν] gap=2 Αὐ̣[ρήλιος] Ξ̣ ... noun. pl. masc. gen AD03 255 255 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 12 1557, 16 21923
3245227 Σεβαστῶν ... [κυρίων] [ἡμῶν] [Οὐαλεριανοῦ] καὶ Γαλλιηνοῦ Σεβαστῶν, gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 255 256 Egypt, 00a - Tanis P. Princ. 2 37, 24 12832
3246285 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Οὐαλεριανοῦ καὶ Γαλλιηνοῦ Σεβαστῶν, Χυάκ. διέγρα(ψεν) ... noun. pl. masc. gen AD03 255 255 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Princ. 2 50, 3 17364
3421104 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Οὐαλεριανο̣ῦ̣ καὶ Γαλλιηνοῦ Σεβαστῶν Φαῶ̣φι δ´. διέγρ(αψεν) ... noun. pl. masc. gen AD03 255 258 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Sijpesteijn 40, 3 110200
4011681 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Ο̣ὐαλεριανοῦ καὶ Γαλλιηνοῦ Σεβαστῶν Πασῆμις Ψενε̣ν̣μούθου ὑπὲρ Ἄμμωνος ... noun. pl. masc. gen AD03 255 255 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 1 4340, 3 23100
4394020 [Σεβαστῶν] ... Λικιννίου Οὐαλεριανοῦ Γαλλιηνοῦ Ε̣[ὐσεβῶν] [Εὐτυχῶν] [Σεβαστῶν] Θὼθ κϛ. Αὐρήλιος ... noun. pl. masc. gen AD03 255 256 Egypt SB 24 16297, 9 22865
203292 [Σεβαστῶν] ... [Κορνηλίου] [Οὐα]λεριανοῦ τοῦ ἱερωτάτου Κ[αίσαρος] [Σεβαστῶν] μην[ὸς] Ἀπελλαίου Φαῶφ(ι) gap=1 ... noun. pl. masc. gen AD03 256 256 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 3 945, 5 20092
348908 Σεβαστῶν ... Κορ[νηλίου] [Ο]ὐαλεριανοῦ τοῦ ἱερωτάτου Καίσαρος Σεβαστῶν Χοίακ κϛ. διαγ[ρα(φὴ)] ... noun. pl. masc. gen AD03 256 256 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 3, 1 22324
349390 Σεβαστῶν ... Κορ[ν]ηλ[ίου] Οὐαλεριανοῦ τοῦ ἱερωτάτου Καίσαρος Σεβαστῶν Χοίακ. Αὐρη[λ]ι* Ἀρτεμιδώρ[α] ... noun. pl. masc. gen AD03 256 256 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 3, 16 22324
349492 Σεβαστῶν ... [καὶ] Γαλλιηνοῦ καὶ Κορνηλίου Οὐαλεριανοῦ Σεβαστῶν, σ̣[υνευδοκούσης] Αὐρ(ηλίας) Ἀρτεμιδώρας ... noun. pl. masc. gen AD03 256 256 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 3, 23 22324
349586 Σεβαστῶν ... καὶ Γαλλιηνοῦ καὶ Κορνηλ[ίου] [Οὐαλερια]νοῦ Σεβαστῶν τύχην οὕτως ἔχειν. ... noun. pl. masc. gen AD03 256 256 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 3, 33 22324
349613 Σεβαστῶν ... Κορ[νηλίου] Οὐαλεριανοῦ τοῦ ἱερωτάτου Καίσαρος Σεβαστῶν Χοίακ κ[ϛ]. Αὐρ(ηλία) ... noun. pl. masc. gen AD03 256 256 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 3, 36 22324
548037 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Οὐαλεριανο̣ῦ̣ καὶ Γαλλιηνοῦ Σεβαστῶν ὀνό(ματος) Ἁρυωθης* ὁμ(οίως) μη̣(τρὸς) ... noun. pl. masc. gen AD03 256 256 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1139, 3 71826
548524 Σεβαστῶν ... κυρίω̣ν̣ ἡμῶν Οὐα̣λ̣ε̣ρ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ κ̣α̣ὶ̣ [Γαλλι]ηνοῦ Σεβαστῶν gap=4 Ψενμ̣ώ̣(νθου) gap=4 ὑπ(ὲρ) ... noun. pl. masc. gen AD03 256 256 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1160, 4 71844
548552 Σεβαστ̣[ῶν] ... γ (ἔτους) Οὐ̣[αλεριανοῦ] καὶ Γαλλιηνοῦ Σεβαστ̣[ῶν] gap=7 Σενμούθης Πανσισώιος gap=7 ... noun. pl. masc. gen AD03 256 256 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1161, 2 71845
833931 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμ[ῶν] [Οὐ]αλεριανοῦ καὶ Γαλλιηνοῦ Σεβαστῶν ὀνό(ματος) Πανα(μέως) Πρεμετ δραχ(μὰς) ... noun. pl. masc. gen AD03 256 256 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1474, 2 77806
838132 Σεβαστῶν ... γ (ἔτους) Οὐαλεριαν(οῦ) [καὶ] Γαλλιηνοῦ Σεβαστῶν Θεόδω(ρος) gap=3 Ἀγο(ρ…) β(…) ... noun. pl. masc. gen AD03 256 256 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1594, 2 77888
1431093 Σεβαστῶν ... Κορνηλίου Οὐαλεριανοῦ τοῦ ἱερωτάτου Καίσαρος Σεβαστῶν Φαωφὶ Σεβαστῶν τ⟦ων Σε ... noun. pl. masc. gen AD03 256 256 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) (?) P. Eirene 3 6, 6 128647
1431122 Σεβατῶν̣* ... κυρίων ἡμῶν̣ καὶ ᾿Ωλιανοῦ* Γαλλιανοῦ* Σεβατῶν̣* [ἔτ]ου* δευτέρου ... noun. pl. masc. gen AD03 256 256 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) (?) P. Eirene 3 6, 3 128647
2653857 [Σεβαστῶν] ... Κορνηλίου Οὐαλεριανοῦ τοῦ ἱερωτάτου [Καίσαρος] [Σεβαστῶν] gap=22 gap=40 gap=unknown_lines ... noun. pl. masc. gen AD03 256 257 Egypt P. L. Bat. 3 7, 16 17280
2889094 Σεβαστῶν ... (ἔτους) γ Οὐαλεριανοῦ καὶ Γαλλιηνοῦ Σεβαστῶν Φαμενὼθ γ. ... noun. pl. masc. gen AD03 256 256 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 42 3035, 6 16434
4140126 Σεβαστῶν ... κ̣υ̣ρίω̣ν ἡμῶν Οὐαλεριανοῦ καὶ Γαλλιηνοῦ Σεβαστῶν, Μεσορὴ ι. ... noun. pl. masc. gen AD03 256 256 Egypt SB 14 12012, 2 15512
4454881 Σεβαστῶν ... Λικιννίου Οὐαλεριανοῦ Γα[λλι]ηνοῦ Εὐσε[β]ῶν Ε[ὐτ]υχῶν Σεβαστῶν, Φαρμοῦθι γ. ... noun. pl. masc. gen AD03 256 256 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 5 7814, 38 18003
127614 Σεβαστῶν ... Σαλωνίνο[υ] [Ο]ὐ̣αλεριανο[ῦ] [τοῦ] [ἐπιφα]νεστάτου Καίσαρος Σεβαστῶν, Φαῶφι gap=2 ... noun. pl. masc. gen AD03 257 257 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 19 2764 Ro, 10 91673
402768 [Σεβαστῶν] ... Κο̣[ρ]ν̣ηλίου Οὐαλεριανοῦ το̣ῦ̣ ἐ̣π̣ι̣φανεστάτ̣ο̣υ̣ Κ̣[αίσαρος] [Σεβαστῶν] [μη]νὸ̣ς̣ Κ̣[α]ι̣σαρίου Μεσ(ορὴ) ἐ(παγομένων) ... noun. pl. masc. gen AD03 257 257 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 1 176, 4 9833
1913512 Σεβαστῶν ... Κυρίων ἡμῶν Οὐαλεριανων* καὶ Γαλλιηνοῦ Σεβαστῶν Μεσορὴ λ. Αὐρήλιοι ... noun. pl. masc. gen AD03 257 257 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Lips. 1 83, 2 11621
2676878 Σεβαστῶν ... Κορνηλίου Οὐαλερ[ι]ανοῦ τοῦ ἐπιφανεστάτου Καίσα[ρος] Σεβαστῶν Μεσορὴ ιϛ. Α[ὐρη]λ̣ί̣α ... noun. pl. masc. gen AD03 257 257 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1277 Ro, 21 21789
2896866 Σεβαστῶν ... Κορνηλίου Οὐαλεριανοῦ τοῦ ἐπιφανεστάτου Καίσαρος Σεβαστῶν, Παχὼν κ. ... noun. pl. masc. gen AD03 257 257 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Oxy. 43 3111, 17 15989
2905902 Σεβαστῶν ... Κορνηλίου Οὐαλεριανοῦ τοῦ ἐπιφανεστάτου Καίσαρος Σεβαστῶν, Μεσορὴ λ. ... noun. pl. masc. gen AD03 257 257 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 44 3182, 16 15946
3065854 Σεβαστῶν ... [τῶν] [συνωνομ]α̣σμένων αὐτοῖς πάντων ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος δραχ̣μ̣ὰς̣ [δισχιλίας] [πεντακοσίας] ... noun. pl. masc. gen AD03 257 258 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 75 5058, 22 128899
3066116 [Σεβαστῶν] ... Κορνηλ̣ίου Οὐαλεριανοῦ τοῦ ἐπιφανεστάτου [Καίσαρος] [Σεβαστῶν] gap=unknown gap=25 πέπρακα καὶ ... noun. pl. masc. gen AD03 257 258 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 75 5058, 39 128899
272106 Σεβαστῶν ... Ο̣ὐ̣αλεριανῶν καὶ Γαλλιηνοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Φαῶφι ϛ. διέγρα(ψεν) ... noun. pl. masc. gen AD03 258 258 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1587, 3 9493
335454 [Σε]βαστῶν ... Κορνηλίου Οὐαλεριανοῦ τοῦ [ἐπιφανεστάτου] [Καίσαρος] [Σε]βαστῶν [Μεχ]ε̣[ὶ]ρ̣ β̣ ... noun. pl. masc. gen AD03 258 258 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1717 descr., 15 21994
567045 Σε̣β̣ασ̣τῶν ... κυρίων ἡμῶν̣ Οὐαλεριανῶν καὶ Γα̣λ̣λιηνοῦ Σε̣β̣ασ̣τῶν κρ̣ιθῆς̣ \(ἀρτάβας)/ \γ \γ̣´ ... noun. pl. masc. gen AD03 258 258 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 1638, 4 72321
1524666 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Οὐαλεριανων* καὶ Γαλ[λι]ηνοῦ Σεβαστῶν Μεσορὴ ἐπαγομέ(νων) gap=1 ... noun. pl. masc. gen AD03 258 258 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 208 * Ro p. 176, 3 11078
1660185 Σεβ̣αστῶν ... κυρίων ἡμῶν Οὐαλε̣ρ̣ι̣α̣ν̣ῶ̣ν̣ [καὶ] [Γαλλιηνοῦ?] Σεβ̣αστῶν Μεσορὴ λ̣. ... noun. pl. masc. gen AD03 258 258 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Hamb. 1 20, 21 11376
2013044 Σεβ̣[αστ]ῶν ... [Σαλωνίνου] [Οὐαλεριανοῦ] [τοῦ] ἐ̣π̣ιφα̣νεστάτου Καίσαρ[ο]ς Σεβ̣[αστ]ῶν Φαμενώθ. ... noun. pl. masc. gen AD03 258 258 Egypt P. Lond. 3 p. XLVIII no. 953 a Ro descr., 3 22745
2247861 Σεβαστῶ(ν) ... (ἔτους) ϛ̣ Οὐαλεριανῶν καὶ Γαλλιηνοῦ Σεβαστῶ(ν), gap=4 γ. ... noun. pl. masc. gen AD03 258 259 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mich. 11 614, 7 21366
2813860 [Σεβαστῶν] ... Σαλωνίνο̣[υ] [Οὐαλεριανοῦ] τοῦ ἐπιφανεστάτου Κα̣[ίσαρος] [Σεβαστῶν] [Θ]ὼθ λ [Αὐρήλιο]ς Σύρος ... noun. pl. masc. gen AD03 258 258 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 20 2284, 21 17210
2844534 Σεβ̣α̣στῶν ... Σαλωνίνου Ο̣[ὐα]λ̣εριανοῦ τ[ο]ῦ ἐπιφαν̣[ε]στάτου Καίσαρος Σεβ̣α̣στῶν. Μεσορὴ α̣ · ... noun. pl. masc. gen AD03 258 258 Egypt, U13 - Lykopolites P. Oxy. 31 2560, 26 16884
2899244 Σεβαστῶ̣[ν] ... ὁμολογῶ ἔχειν ἐν [π]αραθέσει ἀργυρίου Σεβαστῶ̣[ν] νομίσματος δραχμὰς πεντακοσίας (γίνονται) ... noun. pl. masc. gen AD03 258 259 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3134, 6 16012
2899316 Σεβαστῶν ... Σαλωνίνου Οὐαλεριανοῦ τοῦ ἐπιφανεστάτου Καίσαρος Σεβαστῶν, Ἁθύρ ζ. ... noun. pl. masc. gen AD03 258 259 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3134, 16 16012
3244566 Σεβαστῶ(ν) ... Σαλ[ωνίνο]υ Οὐαλεριανοῦ τοῦ ἐπιφαν[εστάτου] Καίσαρος Σεβαστῶ(ν), Θὼ[θ] gap=1. ... noun. pl. masc. gen AD03 258 258 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Princ. 2 29, 27 12827
4084984 Σεβαστῶν ... [Σαλωνίνου] [Οὐαλεριανοῦ] [τοῦ] [ἐπιφα][νεστάτου] Καίσαρος Σεβαστῶν Ἐπεὶφ ϛ gap=7 [Α]ὐρήλ[ιο]ς ... noun. pl. masc. gen AD03 258 260 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) SB 12 10925, 3 16081
4144432 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Οὐαλεριανῶν καὶ Γαλλιηνοῦ Σεβαστῶν διὰ θησ(αυροῦ) Κερκεμούνεως α ... noun. pl. masc. gen AD03 258 259 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) SB 14 12079, 7 15533
4267734 Σεβαστῶν ... [Σαλωνίνου] [Οὐ]α̣λε̣ρ̣ιανοῦ τοῦ ἐπιφανεστάτου Καίσαρος Σεβαστῶν Φαμενὼθ \δ̣. gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 258 259 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 20 14229, 13 23697
177929 Σεβαστ[ῶν] ... κυρίων ἡμ[ῶν] gap=unknown gap=unknown [Γ]αλλιηνοῦ Σεβαστ[ῶν] gap=unknown gap=unknown ϛ (ἔτους?) ... noun. pl. masc. gen AD03 259 260 Egypt, U15 - Hermopolites BGU 3 746, 2 20061
273115 Σεβαστῶ(ν) ... κυρίων ἡμῶ(ν) Ἀλεριανῶν* καὶ Γαλλιηνοῦ Σεβαστῶ(ν) Ἐπεὶφ λ Αὐρήη̣λ(ιοι)* Ὡριγένη(ς) ... noun. pl. masc. gen AD03 259 259 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1610, 1 9515
1943781 Σε[β]ατῶν* ... Λικιννου* Κορνηλίου τοῦ ἐπιφανε[στάτου] [Καί]σαρος Σε[β]ατῶν* Θ[ὼ]θ κ ... noun. pl. masc. gen AD03 259 259 Egypt P. Lond. 2 p. 266 no. 211, 5 19970
2771458 Σεβαστῶν ... Σαλωνίνου Οὐαλεριανοῦ [τοῦ] [ἐπιφανεσ]τάτου Καίσαρος Σεβαστῶν, Φαμενὼ̣θ α. ... noun. pl. masc. gen AD03 259 259 Egypt, U15 - Hermopolites P. Oxy. 17 2108, 15 17492
3068814 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν @^inline^Οὐαλεριαν\ο̣ῦ̣/@⟦Οὐαλεριανῶν⟧ καὶ Γαλλιηνοῦ Σεβαστῶν, Φαρμουθι κα. ... noun. pl. masc. gen AD03 259 259 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 77 5116, 4 140182
3068861 Σεβαστῶν ... Σαλωνίνου Οὐαλεριανοῦ τοῦ ἐπιφανε̣[σ]τάτου Καίσαρος Σεβαστῶν, Παυνι. vac=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 259 259 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 77 5116, 10 140182
3317010 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν [Οὐαλεριαν]ῶν καὶ Γαλλιηνοῦ Σεβαστῶν πρὸς τὸ μηδὲν λ[α]νθάνειν ... noun. pl. masc. gen AD03 259 259 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 2 110, 12 19501
3317062 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Οὐαλεριανῶν καὶ Γαλλιηνοῦ Σεβαστῶν [τύχην] [μηδὲ]ν καταλελοιπέναι. ... noun. pl. masc. gen AD03 259 259 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 2 110, 20 19501
3317091 Σεβαστῶν ... Σαλωνίνου [Οὐαλεριανοῦ] [τοῦ] ἐπιφανεστάτ[ου] Καίσαρος Σεβαστῶν Φαῶφι. ... noun. pl. masc. gen AD03 259 259 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 2 110, 24 19501
3852700 Σεβαστῶν ... [Σαλωνίνου] [Οὐα]λ̣[ε]ριανοῦ τοῦ [ἐπιφανεστάτου] Κ̣α̣[ίσ]α̣ρος Σεβαστῶν gap=9 [Αὐρ]ήλιος Φιλώτας [μεμίσθωμαι] ... noun. pl. masc. gen AD03 259 260 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Wisc. 1 7, 47 16815
4052786 Σεβαστῶν ... Θὼθ κα Οὐαλεριανῶν* καὶ Γαλλιηνῶν* Σεβαστῶν. ... noun. pl. masc. gen AD03 259 259 Egypt SB 1 776, 7 23049
4389317 Σεβαστῶ[ν] ... Σ̣[αλωνίνου] [Οὐαλεριανοῦ] [τοῦ] [ἐπι][φανεστάτου] [Καίσαρ]ος Σεβαστῶ[ν] [.] gap=unknown [Αὐρ(ηλία)] [Ἰσιδώρα] ... noun. pl. masc. gen AD03 259 260 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) SB 24 16265, 14 21367
4389498 Σεβασ̣[τῶν] ... (ἔτους) ϛ̣ Οὐαλεριανῶν καὶ Γαλλιηνοῦ Σεβασ̣[τῶν] gap=unknown [ἐσημειωσάμην] [.] [το]ύτου ... noun. pl. masc. gen AD03 259 260 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) SB 24 16265, 32 21367
4389544 [Σεβαστ]ῶν ... Σαλωνίνου Οὐαλεριανοῦ το[ῦ] [ἐπιφανεσ][τάτου] [Καίσαρος] [Σεβαστ]ῶν, Παχ̣ὼ̣ν̣ η. ... noun. pl. masc. gen AD03 259 260 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) SB 24 16265, 38 21367
4525832 [Σ]ε̣βαστ[ῶν] ... [Σαλ]ω̣νίνου Οὐαλεριανοῦ τοῦ [ἐπιφ]α̣νεστάτου Κ̣αίσαρο[ς] [Σ]ε̣βαστ[ῶν] [ἐ]παγομένων gap=1 Αὐρη[λία] Πλ[ουσί]α ... noun. pl. masc. gen AD03 259 259 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 8 9878, 39 22924
1356820 Σ̣ε̣β̣ασ̣τῶν ... [Φουλουίου] [Ἰουνίου] [Κυήτ]ο̣υ̣ Ε̣ὐ̣[σεβῶν] Εὐτ̣υ̣[χῶ]ν̣ Σ̣ε̣β̣ασ̣τῶν. ... noun. pl. masc. gen AD03 260 261 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Coll. Youtie 2 67, 49 20886
1583855 Σεβαστῶν ... [κυρίων] [ἡμῶ]ν̣ Οὐαλεριανῶ[ν] [καὶ] [Γ]αλλι̣ηνοῦ Σεβαστῶν, Μεσορὴ ϛ. ... noun. pl. masc. gen AD03 260 260 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Gen.(2) 1 44, 2 11238
1584094 Σεβαστῶν ... [κυρίων] [ἡμῶν] [Οὐ]αλεριανῶν καὶ Γαλλιηνοῦ Σεβαστῶν, Μεσορὴ ϛ. ... noun. pl. masc. gen AD03 260 260 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Gen.(2) 1 44, 30 11238
2013168 Σεβαστῶν ... Φουλουίου Ἰουλίου Κυή̣τ̣[ου] [Εὐσε]βῶ̣[ν] Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Χοιὰκ β̣. Αὐρ(ηλία) ... noun. pl. masc. gen AD03 260 260 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 153-154 no. 954, 25 22747
2672978 Σεβαστῶν ... Μακριανοῦ καὶ Κυήτου Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Χοίακ α. Αὐρηλίῳ ... noun. pl. masc. gen AD03 260 260 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1254, 13 21792
2673052 Σεβαστῶν ... Ιουλουίου* Ἰουνίου Κυήτου Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Χοί[ακ] α. Αὐρήλιοι ... noun. pl. masc. gen AD03 260 260 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1254, 30 21792
2676047 Σεβαστῶν ... Σαλωνείνου Οὐαλεριανοῦ τοῦ ἐπιφανεστάτου Καίσ[αρ]ος Σεβαστῶν Μεχεὶρ β. Αὐρηλία ... noun. pl. masc. gen AD03 260 260 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1273, 45 21791
2701399 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Μακριανοῦ καὶ Κυήτου* Σεβαστῶν τύχην ἑκουσίως καὶ αὐθαιρέτως ... noun. pl. masc. gen AD03 260 261 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1555, 8 21921
2780871 Σεβαστῶν ... Σαλωνίνου Οὐαλεριανοῦ Καισάρων τῶν κυρίων Σεβαστῶν τύχην [ἀληθῆ] [εἶναι] [τὰ] ... noun. pl. masc. gen AD03 260 260 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 18 2186, 10 22165
2780928 [Σεβαστ]ῶν ... [Σαλωνίνου] [Οὐαλεριανοῦ] [τοῦ] [ἐπιφανεστάτου] [Καίσαρος] [Σεβαστ]ῶν Μεσο(ρὴ) ἐ̣π̣α̣γ[ομένων] ε̣. ... noun. pl. masc. gen AD03 260 260 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 18 2186, 13 22165
2931512 Σεβαστο͂ν* ... καὶ Τίτου Φουλβίου Ἰουνίου Κυιήτου Σεβαστο͂ν* τύχην καὶ θεὸν μέγιστον ... noun. pl. masc. gen AD03 260 260 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3476, 8 15636
2931555 Σεβαστῶν ... Φουλβίου Ἰουνίου Κυιήτου Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν, Θὼθ κ. ... noun. pl. masc. gen AD03 260 260 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3476, 13 15636
2944850 Σεβασ̣τ̣ῶν ... Φουλβίου Ἰουνίο̣υ̣ Κο̣υιήτου Εὐσεβῶν Εὐτ̣υχῶν Σεβασ̣τ̣ῶν Θὼθ κε. Σεπτίμ(ιος) ... noun. pl. masc. gen AD03 260 260 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 50 3597, 39 15410
3226957 Σεβ̣α̣στῶν ... κυρίων ἡμῶ̣ν Μακριανοῦ καὶ Κυήτου Σεβ̣α̣στῶν Χοιὰκ ιβ. ... noun. pl. masc. gen AD03 260 260 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 6 9063, 11 14089
3464911 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Οὐαλεριανοῦ [κ]αὶ Γαλλιηνοῦ Σεβαστῶν, Μεχὶρ ιγ. ... noun. pl. masc. gen AD03 260 261 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Strasb. Gr. 1 6, 2 13159
3465061 Σεβαστῶν ... καὶ Γαλλιηνοῦ κ̣αὶ Κορηλίου Οὐαλεριανοῦ Σεβαστῶν Ἁθὺρ λ δραχ(μὰς) χειλίας* ... noun. pl. masc. gen AD03 260 261 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Strasb. Gr. 1 6, 16 13159
3465181 Σεβαστῶν ... Φουλβίου Ἰουνίου Κυιήτου Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν, Φαῶφι δ. ... noun. pl. masc. gen AD03 260 261 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Strasb. Gr. 1 6, 30 13159
3975475 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Μακριανοῦ [καὶ] [Κυή]του Σεβαστῶν, Ἁθὺρ ιβ ἀριθ(μήσεως) ... noun. pl. masc. gen AD03 260 261 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) PSI 8 966 Vo, 2 13825
3982190 Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... [κυρίων] ἡμ[ῶ]ν̣ Μα̣κρια̣νοῦ̣ κ̣α̣ὶ̣ Κ̣υ̣ή̣τ̣ο̣υ̣ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣, Φαῶ̣φ̣ι̣ gap=1 gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 260 260 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) PSI 9 1049, 21 13766
4660265 Σεβαστῶν ... α (ἔτους) Μακριανοῦ καὶ Κυητοῦ Σεβαστῶν (ἐτῶν) πδ gap=5_lines ... noun. pl. masc. gen AD03 260 261 Egypt, U09 - Sohag, cemetery Revue égyptologique 7 (1892-1896), p. 29-30 no. 8 + SB 1 1613, 6 23059
269369 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Μακρ[ια]νοῦ καὶ Κυήτου Σεβαστῶν Παῦνι κ. ... noun. pl. masc. gen AD03 261 261 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1568, 19 9475
391226 Σεβαστῶν ... ἡμῶν Μακριανοῦ [καὶ] Κ̣υ̣[ή]του Καισάρων Σεβαστῶν [ἐ]μαυτὸν [Αὐρήλιον] [Φ]ιβίωνα τὸν ... noun. pl. masc. gen AD03 261 261 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 127-128 no. 955, 13 22748
391255 [Σεβαστῶν] ... [Φ]ουλουίου Ἰουνίου [Κυή]του Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν [Σεβαστῶν] [Με]χεὶρ κα. gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 261 261 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 127-128 no. 955, 24 22748
993989 [Σεβαστ]ῶ̣ν ... [κυρίων] [ἡμῶ]ν Μακριανοῦ καὶ Κ[υητοῦ] [Σεβαστ]ῶ̣ν Παχὼν ια. διέγρ[α(ψεν)] ... noun. pl. masc. gen AD03 261 261 Egypt P. L. Bat. 19 15, 2 21659
1910497 Σε-βαστῶν ... Κυρίων ἡμῶν Μακρινιανοῦ* καὶ Κυήτ[ο]υ Σεβαστῶν τύχην κατενεγκεῖν εἰς [τ]ὴ(ν) ... noun. pl. masc. gen AD03 261 261 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 57 Ro, 16-17 22366
1910583 Σεβαστῶν ... Φουλουί[ου] Ἰουιουν[ί]ο[υ]* Κυήτου Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Φαμενὼθ ι. Αὐ(ρήλιος) ... noun. pl. masc. gen AD03 261 261 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 57 Ro, 39 22366
2771561 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Μακριανοῦ καὶ Κυήτου Σεβαστῶν, Τῦβι λ. ... noun. pl. masc. gen AD03 261 261 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 17 2109, 19 17493
2774631 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Οὐαλεριανῶν καὶ Γαλ̣[λιη]ν̣ο̣ῦ Σεβαστῶν δι(ὰ) θησ(αυροῦ) λιβὸς τοπ(αρχίας) ... noun. pl. masc. gen AD03 261 262 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 17 2126, 3 17507
3035709 Σεβαστῶν ... Φουλουίου Ἰουνίου Κυήτου Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν, Φαῶφι ιη. ... noun. pl. masc. gen AD03 261 261 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 67 4595, 46 16385
3766713 Σεβαστῶν ... Φουλουίου Ἰουνίου Κυιήτου Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Τῦβι κϛ̣ [Αὐ]ρή̣λιος Ἀπίων̣ ... noun. pl. masc. gen AD03 261 261 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Ups. Frid 5, 34 15680
3766913 Σεβαστῶν̣ ... Φου[λου]ίου Ἰουνίου Κυιήτου Εὐσ[εβ]ῶν Εὐτ̣[υχῶ]ν Σεβαστῶν̣ [Τ]ῦβι κϛ. Αὐρή̣λιος ... noun. pl. masc. gen AD03 261 261 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Ups. Frid 5, 34 15680
3989221 Σεβαστῶ̣[ν] ... [κυρίων] [ἡμῶν] Μακριαν[ο]ῦ κα̣[ὶ] Κ̣υήτου Σεβαστῶ̣[ν] [.] [ἔστι] [δέ] [·] ... noun. pl. masc. gen AD03 261 261 Egypt, U19 - Oxyrynchites PSI Congr. 21 12, 3 22653
4583537 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Μακριανοῦ καὶ Κυήτου Σεβαστῶν Φαμενὼθ ε. ... noun. pl. masc. gen AD03 261 261 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 20 70, 34 15027
1645978 Σεβ[αστῶ]ν ... ιγ (ἔτους) Οὐαλεριαν[οῦ] [καὶ] [Γαλλιη]νοῦ Σεβ[αστῶ]ν Φαῶφ ι ἐκτὸ[ς] [τῶν] ... noun. pl. masc. gen AD03 265 265 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Hibis (El-Hiba) P. Nekr. 17, 2 22626
740694 Σεβαστῶν ... ἡμῶν Αὐρηλιανοῦ κα̣ὶ̣ β(ασιλέως) Ἀθηνοδώρου Σεβαστῶν Παῦνι δι(ὰ) γ̣ε̣(ωργοῦ) Πτολεμ̣(…) ... noun. pl. masc. gen AD03 271 271 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) O. Mich. 3 1006, 5 9926
1604783 [Σ]εβαστ̣ῶν ... τ̣ε̣[ιμῆς]* [τῶν] [προκειμένων] [ἀρουρῶν] [ἀρ][γυρίου] [Σ]εβαστ̣ῶν νομίσματ[ος] [δραχμὰς] gap=13 [(γίνονται)] ... noun. pl. masc. gen AD03 272 272 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Giss. 1 100, 12 19480
3814278 Σε̣[βαστῶν] ... [τ]ῆ̣ς Ναυκρατιτ[ῶν] [πόλεως] gap=unknown [Αὐ]τοκρατόρων Σε̣[βαστῶν] gap=unknown [ἐρ]γ̣α̣σίας δέδωκα̣ λ̣ε̣[ιτουργ] ... noun. pl. masc. gen AD03 272 272 Egypt, L05 - Naukratis (Kom Gajef) (?) P. Wisc. 1 2, 9 13706
4404152 Σεβαστῶν ... ταῦτά̣ μ̣ο̣υ τὰ γράμματα ἀργυρίου Σεβαστῶν [ν]ο̣μίσμ̣ατος τάλαντα ἑξήκοντα τρία ... noun. pl. masc. gen AD03 - AD04 275 325 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 26 16482, 4 97263
2710825 Σεβαστῶν ... [καὶ] [Γαλλιηνοῦ] καὶ Κορνηλίου Οὐαλεριανοῦ Σεβαστῶν Χ[ο]ί̣[ακ] gap=2 gap=unknown ια ... noun. pl. masc. gen AD03 279 280 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1649, 4 21957
220251 Σεβαστῶν ... α Μάρκου Αὐρηλίου Οὐαλερίου [Μαξιμ]ιανοῦ Σεβαστῶν Φαρμοῦθι ε Σενοάβεως [τ]ιμ̣[ῆς] ... noun. pl. masc. gen AD03 280 286 Egypt, U15 - Hermopolites BGU 4 1090, 36 18528
121440 Σεβαστου* ... Κάρου καὶ Καρίνου καὶ Νουμεριανοῦ Σεβαστου* Μεσορὴ ιε. σεσ(ημείωμαι) ... noun. pl. masc. gen AD03 283 283 Egypt, U15 - Hermopolites (?) BGU 17 2703 l. 1-13, 12 69774
273245 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Καρίνου καὶ Νουμεριανοῦ Σεβαστῶν Θῶθ ιζ. Αὐρήλιοι ... noun. pl. masc. gen AD03 283 283 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1611, 2 9516
1110937 Σεβαστῶν ... Μάρκων Αὐρηλίων [Κα]ρείνου καὶ Νουμεριανοῦ Σεβαστῶν Φαῶφι κη. διέ(γραψεν) ... noun. pl. masc. gen AD03 283 283 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 33, 3 10362
1362273 Σεβαστῶν ... [τῶν] [ἐπιφανεστάτων] [Καισάρων] [Εὐσεβῶν] [Εὐτυ]χῶν Σεβαστῶν μηνὸς Ποίακ* gap=19 [παρὰ] ... noun. pl. masc. gen AD03 283 283 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cornell 12, 3 20908
1362407 [Σεβ]-[αστῶν] ... τῆς συμπεφωνημένη[ς] [πρὸς] [ἀλλήλους] [ἀργυρίου] [Σεβ][αστῶν] [νομίσματος] [δραχμ]ῶν χειλίων* τετρακοσ̣[ίων] ... noun. pl. masc. gen AD03 283 283 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cornell 12, 23-24 20908
1576288 Σεβαστῶν ... τοῦ ἐπιφανεστάτου Κα̣ί̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς Εὐσ̣[ε]βῶν Ε̣ὐ̣τυχῶν Σεβαστῶν Θὼθ λ gap=4 εὐδοκῶ ... noun. pl. masc. gen AD03 283 283 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Fuad Univ. 23, 22 21016
2666888 Σεβασ[τ]ῶν ... τῇ γρατίστῃ* βουλῇ, ἀργυρίου Σεβασ[τ]ῶν νομίσματος τάλαντα τέσσαρα καὶ ... noun. pl. masc. gen AD03 283 283 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 55, 13 20717
2666941 Σεβαστῶν ... τῶν ἐπιφανεστάτων Καισά[ρ]ων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν, Φαρμοῦθι ιβ. ... noun. pl. masc. gen AD03 283 283 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 55, 19 20717
2791392 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Καρείνου [καὶ] [Νουμε]ρ̣ιανοῦ Σεβαστῶν. τὸ συντεθὲν [ἐκ] ... noun. pl. masc. gen AD03 283 284 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 19 2241, 4 22190
4111626 Σεβαστῶν ... [Μάρκων] [Αὐρηλίων] Καρίνου καὶ Νουμεριανοῦ Σεβαστῶν τύχη̣ν̣ [παρειληφέναι] καὶ [ἐμ]βεβλῆσθαι ... noun. pl. masc. gen AD03 283 284 Egypt, U20 - Herakleopolites SB 14 11549, 7 18146
2865229 Σεβαστῶν ... β (ἔτους) Καρείνου καὶ Νουμεριανοῦ Σεβαστῶν ἐπὶ θησ(αυροῦ) Πέλα ὀνόμ(ατος) ... noun. pl. masc. gen AD03 284 285 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 38 2872, 2 22256
3384037 Σεβαστῶν ... [Κ]α̣ρ̣ί̣ν̣ο̣υ̣ <τὸ> <β καὶ [Νουμε]ριανοῦ Σεβαστῶν, Μεχ[είρ] gap=2. ... noun. pl. masc. gen AD03 284 284 Egypt, 00b - Thraso P. Sakaon 37, 23 13055
3393779 [Σεβασ]τῶν ... [Μά]ρκων Αὐρηλίων [Καρίνου] [καὶ] [Νουμεριανοῦ] [Σεβασ]τῶν, Φανενὼθ κη. ... noun. pl. masc. gen AD03 284 284 Egypt, 00b - Thraso P. Sakaon 94, 19 13113
2721546 Σεβαστῶ(ν) ... [καὶ] [ἀνυπόλογον] [παντὸς] [ὑπολό]γου ἀργυρίου Σεβαστῶ(ν) [νομίσματος] [τάλαντα] [ἑκατὸν] [δέ?]κα ... noun. pl. masc. gen AD03 - AD04 285 304 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1714 descr., 7 21991
3536865 Σεβασ[τ]ῶν ... Μαξιμια[νοῦ] [Γερμανικῶν] [μεγίστων] [Εὐσεβῶν] [Εὐτυχῶ]ν Σεβασ[τ]ῶν Θὼθ ιθ gap=unknown [Αὐρηλία] ... noun. pl. masc. gen AD03 285 293 Egypt P. Strasb. Gr. 9 857, 4 15370
51000 Σεβαστ[ῶν] ... [κυρίων] ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστ[ῶν] Λ̣ε̣υ̣κοπ[υ]ρ̣γ̣ε̣ί̣τ̣[ου] ἄ̣[νω] ἐποικ(ίου) Πάλλαντος ... noun. pl. masc. gen AD03 286 287 Egypt, U15 - Hermopolites BGU 11 2074 + Mitthof, Annona militaris (Pap. Flor. 32) 2 p. 383-386 no. 60, 11 16916
201575 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν Παχὼν κθ filler gap=2 ... noun. pl. masc. gen AD03 286 286 Egypt BGU 3 922, 2 20078
201639 Σεβ[αστῶν] ... α (ἔτους) Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμ[ιαν]οῦ Σεβ[αστῶν] [,] [τῶν] [δ]η̣μ̣ο̣σ̣ί̣ω̣ν̣ πάντω̣ν̣ ... noun. pl. masc. gen AD03 286 286 Egypt BGU 3 922, 10 20078
2645195 Σ̣ε̣βαστ̣ῶ̣ν̣ ... ἀ̣ν̣α[δώσειν?] [εἰς] [λόγο]ν ἀργυ̣ρ̣ί̣[ου] κ̣α̣ι̣ν̣(οῦ) Σ̣ε̣βαστ̣ῶ̣ν̣ [νομίσματος] gap=6 κ̣α̣ὶ̣ π̣α̣ρ̣α̣λήμψε̣τ̣α̣[ι] ... noun. pl. masc. gen AD03 286 293 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 3 135, 18 21556
2673858 Σεβαστῶν ... Αὐρηλίου Οὐαλερίου Μαξιμιανοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Παῦνι ιη̣. Α[ὐ]ρήλιος ... noun. pl. masc. gen AD03 286 286 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1260, 24 21797
2941193 Σ̣ε̣βαστῶν ... (ἔτους) Μαξιμιανοῦ τ̣ῶ̣ν̣ κυρίω̣ν̣ [ἡμ]ῶ̣ν Σ̣ε̣βαστῶν, Ἁ̣θ̣ὺ̣[ρ] ι̣. ... noun. pl. masc. gen AD03 286 286 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Oxy. 50 3571, 18 15393
3069005 [Σ]ε̣βαστῶν ... τ̣[οῦ] κ̣υ̣ρ[ίο]υ ἡμῶν Μάρκου gap=unknown [Σ]ε̣βαστῶν ῾Αθυρ γ ἐν τῷ ... noun. pl. masc. gen AD03 286 292 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 77 5118, 2 140184
3777548 Σ̣εβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητια[νοῦ] [καὶ] Μαξιμιανοῦ Σ̣εβαστῶν ἀνυπερθ̣[έτως] [,] [γενο]μένης σοι ... noun. pl. masc. gen AD03 286 287 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. L. Bat. 2 12, 12 17302
3777598 Σε[βαστῶν] ... Μάρκου̣ Α̣ὐρηλ̣ί[ου] [Μαξιμιανοῦ] Ε̣ὐ̣σεβῶν Εὐτ̣υ̣χῶν̣ Σε[βαστῶν] gap=unknown [Αὐ]ρ̣(ήλιος) Διόσκορο̣ς̣ [Ἀ]σ̣κ̣λ̣η̣π[ιάδου] ... noun. pl. masc. gen AD03 286 287 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. L. Bat. 2 12, 20 17302
3902310 Σεβαστῶ̣[ν] ... Μάρκου Αὐρηλίου Οὐαλερίου Μαξιμιανοῦ Καισάρων Σεβαστῶ̣[ν] τύχην κατελεύσ[ε]σθαι εἰς τὴν ... noun. pl. masc. gen AD03 286 286 Egypt, U19 - Oxyrynchites PSI 3 162, 8 20009
3902394 [Σεβαστῶν] ... Μάρκου Αὐρηλίου [Μ]α̣ξ̣ι̣μ̣ι̣[ανοῦ] [Εὐσε]βῶν Εὐτυχῶ[ν] [Σεβαστῶν] gap=unknown [Α]ὐρήλιος Ψεν[αμοῦνις] [ὀμώμοκα] ... noun. pl. masc. gen AD03 286 286 Egypt, U19 - Oxyrynchites PSI 3 162, 28 20009
351075 Σεβαστῶν ... Αὐρηλίου [Οὐαλερίου] [Μαξιμιανοῦ] Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Μεσορὴ κ̣γ ἐκτὸς τῶ[ν] ... noun. pl. masc. gen AD03 287 287 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Hibis (El-Hiba) P. Nekr. 21, 3 22627
1294067 Σεβ̣[αστῶν] ... [β τοῦ κ̣υ̣ρ̣ίου ἡ[μ]ῶν [Μα]ξ[ι]μιανο̣ῦ Σεβ̣[αστῶν] gap=8 ... noun. pl. masc. gen AD03 287 287 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Col. 10 281, 26 10564
2257116 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν Μεσορὴ ιε. διέγρα(ψαν) ... noun. pl. masc. gen AD03 287 293 Egypt P. Mich. 12 650, 4 21371
2257160 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν Τῦβι κϛ. διέγρα(ψαν) ... noun. pl. masc. gen AD03 287 293 Egypt P. Mich. 12 650, 17 21371
2717598 Σεβαστῶν ... Αὐρηλίου Οὐαλερίου Μαξιμιανοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Θὼθ κα. Αὐρηλία ... noun. pl. masc. gen AD03 287 287 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1690, 19 21970
2991608 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν Φα[ῶφι] gap=2 [προετέθη] [ἐν] ... noun. pl. masc. gen AD03 287 287 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 888, 6 20352
3012469 [Σεβαστ]ῶ̣ν ... ἐν χρήσι* διὰ χειρὸς ἀργυριων* [Σεβαστ]ῶ̣ν νομίσ̣ματος τάλαντον ἓν [κα]ὶ̣ ... noun. pl. masc. gen AD03 287 287 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 61 4120, 11 21621
3012619 Σεβαστῶν ... Αὐρηλίου Οὐαλερί(ου) Μαξιμιανοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Τῦβι ϛ. Αὐρήλιος ... noun. pl. masc. gen AD03 287 287 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 61 4120, 37 21621
3413957 [Σεβαστῶν] ... [ [Μ]αξιμιανοῦ τῶν̣ [κυρίων] [ἡμῶν] [Σεβαστῶν] [Αὐρήλιος] [Ῥοῦφος] [ὁ] [καὶ] ... noun. pl. masc. gen AD03 287 287 Egypt, U13 - Lykopolites P. Sijpesteijn 17, 6 110151
3413991 [Σεβαστῶν] ... [γ [Μαξιμιανοῦ] [τῶν] [κυρίων] [ἡμῶν] [Σεβαστῶν] [οἱ] [πρ]ὸ̣ς̣ τῆι διαλογῆι ... noun. pl. masc. gen AD03 287 287 Egypt, U13 - Lykopolites P. Sijpesteijn 17, 8 110151
3414149 Σεβαστῶν ... [γ [Μαξιμιανοῦ] [τῶν] [κυρίων] [ἡμῶν] Σεβαστῶν Χυὰ[κ]* gap=2. Α̣ὐρήλιος ... noun. pl. masc. gen AD03 287 287 Egypt, U13 - Lykopolites P. Sijpesteijn 17, 23 110151
3902555 Σεβαστῶν ... Αὐρηλίου Οὐαλερίου Μαξιμιανοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶ(ν) Σεβαστῶν, Παχὼν ιε. ... noun. pl. masc. gen AD03 287 287 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 3 164, 25 20011
2697593 [Σεβαστῶν] ... κυρίων ἡμῶν Διο[κλητιανοῦ] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [Σεβαστῶν] gap=unknown Σαραπίω(νος) ἐξ ἐπ[ι]πέδου ... noun. pl. masc. gen AD03 288 289 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1503, 1 21886
2826366 Σεβαστῶ(ν) ... [Μαξιμιανοῦ] [Γερμανικῶν] [Μεγίστων] [Εὐσε]βῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶ(ν) gap=unknown [] gap=unknown ἔ̣γ̣ραψα ... noun. pl. masc. gen AD03 288 289 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 27 2475, 17 17009
3031695 [Σεβ]α̣στῶ̣ν̣ ... κυρίων ἡμῶ(ν) [Διοκλ]η̣τιανοῦ καὶ Μαξιμιαν̣ο̣ῦ̣ [Σεβ]α̣στῶ̣ν̣ τ̣ύχην ἀνελθεῖν [ἐπὶ] τ̣ὴν ... noun. pl. masc. gen AD03 288 288 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Oxy. 66 4530 col. 1, 5 78601
3031759 Σ̣[ε]β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... gap=1 Μαξιμιανοῦ [τῶν] [κ]υ̣ρ̣ίω̣ν ἡμῶν Σ̣[ε]β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ Ἁθὺρ κα. [Αὐρήλιο]ς̣ ... noun. pl. masc. gen AD03 288 288 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Oxy. 66 4530 col. 1, 19 78601
3031798 Σεβαστ̣[ῶν] ... gap=unknown_lines gap=unknown [Διο]κ̣λητ̣ι[α]ν̣[οῦ] [καὶ] Μ̣αξιμ̣[ι]α̣νοῦ Σεβαστ̣[ῶν] [τύχην] [ἀν]ε̣λεύσε̣σθαι ἐπὶ τὴν ... noun. pl. masc. gen AD03 288 288 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Oxy. 66 4530 col. 2, 27 78602
3031848 [Σεβαστῶν] ... [κυρίων] [ἡμῶν] [Διο]κ̣λ̣ητια̣ν̣[οῦ] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [Σεβαστῶν] [Ἁ]θ̣ὺ̣ρ κβ. Α̣ὐρ̣ή̣[λιος] ... noun. pl. masc. gen AD03 288 288 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Oxy. 66 4530 col. 2, 39 78602
3848613 Σεβαστῶν ... ἡμῶν Διοκλ̣ητ̣ι̣ανοῦ καὶ Μαξιμ[ιανοῦ] ἀηττήτων Σεβαστῶν δ[ί]κα[ι]ον ἡγησάμεθα̣ ὴ* ἔλαττον ... noun. pl. masc. gen AD03 288 288 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 27 2476, 43 17010
3848753 Σεβαστῶν ... Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν. Μεσορὴ β. ... noun. pl. masc. gen AD03 288 288 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 27 2476, 50 17010
4087514 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμινιανοῦ* Σεβαστῶν, Φαῶφι ιγ. ... noun. pl. masc. gen AD03 288 288 Egypt, 00a - Herakleidou Meris SB 12 10982, 27 14384
4104212 Σεβαστῶν ... Αὐρηλίου Οὐαλερίου Μαξιμιανοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν μηνὸς Δύστρου Τῦβι κα ... noun. pl. masc. gen AD03 288 288 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 14 11386, 4 14442
355104 Σεβαστῶν ... τῷ [σ]ώματι κατηρτυκότα τειμῆς* ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος τ[αλ]άντων ιϛ καὶ ... noun. pl. masc. gen AD03 289 289 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 13, 5 8908
355229 Σεβαστῶν ... Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Οὐαλερίου Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν Μεσορὴ πέμπτῃ. Αὐρήλιος ... noun. pl. masc. gen AD03 289 289 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 13, 20 8908
724401 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν Ἐπεὶφ ιη Ἀμμώνιος Παπέειτος ... noun. pl. masc. gen AD03 289 289 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) O. Mich. 1 134, 3 41892
1357872 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν τύχην ἀληθῆ εἶναι τὰ ... noun. pl. masc. gen AD03 289 289 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Coll. Youtie 2 73, 16 20894
1357889 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν Μεσορὴ ἐπαγομ(ένων) δ Αὐρηλία ... noun. pl. masc. gen AD03 289 289 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Coll. Youtie 2 73, 19 20894
1678996 Σεβαστῶν ... [Μαξιμιανοῦ] [Γερμανικῶν] [μεγίστων] [Ε]ὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Ἐπεὶφ ιϛ gap=unknown περὶ ... noun. pl. masc. gen AD03 289 289 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Hamb. 4 268, 12 78285
2708705 Σεβαστῶν ... δ τοῦ κυρίου ἡμῶν Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν gap=8 κζ. gap=21 ... noun. pl. masc. gen AD03 289 289 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1642, 10 21952
2826490 Σεβαστῶν ... gap=unknown Εὐσεβῶν, Εὐτυχῶν, Σεβαστῶν. Φαρμοῦ[θι] gap=unknown Αὐρήλιος ... noun. pl. masc. gen AD03 289 289 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 27 2477, 18 17011
2847131 Σεβαστῶν ... Διοκλητιανοῦ καὶ (ἔτους) ε Μαξιμια̣ν̣ο̣ῦ̣ Σεβαστῶν. Θὼθ κ. ... noun. pl. masc. gen AD03 289 289 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Oxy. 31 2587, 12 16901
3012820 Σεβαστῶν ... Μ̣[αξιμιαν]οῦ Γερμανικῶ̣[ν] Μεγίστ̣ων̣ Εὐσεβῶν Ε[ὐτυχῶ]ν̣ Σεβαστῶν gap=6 Αὐρηλία Ἡ[ρακ]λ̣ειδίαιν̣[α] [ἔσ]χον ... noun. pl. masc. gen AD03 289 290 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 61 4121, 29 21622
3506342 Σεβαστῶν ... Μαξιμιαν[ο]ῦ Γερμανικῶν Μεγίστων Εὐσ[ε]βῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Φαῶφι ι Αὐρ(ήλιος) Νειλάμμων ... noun. pl. masc. gen AD03 289 289 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 6 555 + P. Strasb. Gr. 1 29, 23 16788
3518585 [Σεβαστῶν] ... [Αὐρηλίου] [Οὐ]αλερίου [Μαξι]μιανοῦ Εὐσεβ[ῶν] [Ε]ὐ̣τυχῶν̣ [Σεβαστῶν] gap=unknown vac=unknown [Α]ὐρ(ήλιος) Ἑρμίας ... noun. pl. masc. gen AD03 289 289 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 7 672, 27 16509
1876984 Σ̣εβασ̣τῶν ... gap=1 gap=unknown [Διο]κ̣λητιανοῦ καὶ Μαξιμιαν[οῦ] Σ̣εβασ̣τῶν ἀλλὰ κ̣αὶ δηλω̣ gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 290 290 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Laur. 4 157, 14 21259
2719862 Σεβαστ[ῶν] ... [προκειμένου] [ψι]λοῦ τόπου ἀχάνους ἀργυρίου Σεβαστ[ῶν] [νομίσματος] [δραχμὰς] [μ̣υ̣ρ̣ί̣α̣ς̣] δισχειλίας* ... noun. pl. masc. gen AD03 290 290 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1702 descr., 3 21980
2720026 Σεβαστῶν ... Μαξιμιανοῦ Γερμανικῶ[ν] [Μεγίστων] [Εὐσεβῶν] [Εὐτυχῶν] Σεβαστῶν Παῦνι κϛ. ⟦[Σα]ρ̣α̣π̣άμμων⟧ ... noun. pl. masc. gen AD03 290 290 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1702 descr., 22 21980
2982408 Σεβαστῶν ... (ἔτους?) τοῦ κυρίου ἡμῶν Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν, Φαρμοῦθι ϛ. ... noun. pl. masc. gen AD03 290 290 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 58 3930, 18 17913
3504746 Σεβαστῶν ... Μαξιμιανοῦ Γερμανικῶν μεγίστων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν gap=unknown Αὐρ(ήλιος) Ἑρμείας καὶ ... noun. pl. masc. gen AD03 290 291 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 6 539, 19 16783
4208729 Σε[βαστῶν] ... Μα[ξιμιανοῦ] [Γερμανικῶν] [μεγίστων] [Εὐσεβῶν] Εὐτ̣[υχ]ῶν Σε[βαστῶν] [Ἐπ]ε̣[ίφ] [?] gap=unknown [παρὰ?] ... noun. pl. masc. gen AD03 290 290 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 16 13059, 5 14704
4208793 [Σ]ε̣β̣α̣στῶν ... Μα[ξιμι]ανοῦ Γερ[μανικ]ῶν μεγίστ[ων] [Εὐσε]βῶν Εὐτυ[χῶ]ν [Σ]ε̣β̣α̣στῶν Ἐ[πεὶφ] [ἕκ]τῃ · ἐμαρτύ̣ρ̣[ατο] ... noun. pl. masc. gen AD03 290 290 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 16 13059, 14 14704
4404681 Σεβαστῶν ... δ καὶ Μαξιμιανοῦ τὸ γ Σεβαστῶν gap=unknown_lines ... noun. pl. masc. gen AD03 290 290 Egypt SB 26 16495, 1 97296
1110970 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν Τῦβι κε. διέγρ(αψεν) ... noun. pl. masc. gen AD03 291 294 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 34, 2 10363
1111059 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ (ἔτους) β τῶν ... noun. pl. masc. gen AD03 291 294 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 34, 15 10363
1362988 Σεβαστῶν ... Μαξιμιανοῦ Γερμανικῶν [Μ]ε̣γ̣ί̣σ̣των Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν, Ἐπὶφ γ̣ Αὐρήλιος ... noun. pl. masc. gen AD03 291 291 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Cornell 18 [a], 23 20910
1579271 Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... [κυ]ρ̣ίων ἡμῶν [Διο]κλητι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ καὶ Μ̣α̣ξ̣ι̣μ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ gap=1_lines gap=unknown ἀννωνῶ(ν) gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 291 291 Egypt P. Fuad Univ. App. II no. 92, 2 21022
1579309 [Σεβασ]τῶν ... κυριω* ἡμῶν̣ [Διοκ]λητιανοῦ καὶ Μ̣αξιμιανοῦ [Σεβασ]τῶν Ἐπεὶφ ιγ̣ διεπ̣αισα κὶ* ... noun. pl. masc. gen AD03 291 291 Egypt P. Fuad Univ. App. II no. 92, 3 21022
2510391 Σεβαστῶν ... κυρ̣ί̣ω̣ν̣ ἡμῶν̣ Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανο̣ῦ Σεβαστῶν, Φαῶφι β. ... noun. pl. masc. gen AD03 291 291 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Michael. Gr. 22, 28 47137
2777612 Σ̣ε̣[βαστῶν] ... ἑβδόμου Μάρ[κου] [Αὐρηλίου] [Οὐαλερίου] [Μαξιμιανοῦ] Σ̣ε̣[βαστῶν] [,] [μ]ηνὸς Ἀπελλαίου Φαῶφι ... noun. pl. masc. gen AD03 291 291 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Oxy. 17 2136, 2 12607
2863583 [Σε]βαστῶν ... Μαξιμιανοῦ Γερμανικῶν [με]γίστων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν [Σε]βαστῶν Φαρμοῦθι θ. [Αὐρ]ήλιος ... noun. pl. masc. gen AD03 291 291 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 38 2855, 24 22242
2915818 Σεβαστῶν ... [Μαξιμιανοῦ] [Γερμανικῶν] [Μεγίστων] Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν, Παῦνι ιϛ gap=1 ... noun. pl. masc. gen AD03 291 291 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 46 3296, 19 15761
3085075 [Σεβαστ]ῶν ... [Μαξιμιανοῦ] [Γερμανικῶν] [Μεγίστων] [Εὐσεβῶν] [Εὐτυχῶν] [Σεβαστ]ῶν Φαρμ[οῦ]θι gap=3 [ἡ]μέρᾳ ἐννεακαιδε[κάτῃ] ... noun. pl. masc. gen AD03 291 291 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 9 1205, 16 21591
3085508 Σεβαστῶ(ν) ... Μαξιμιανοῦ Γερμανικῶν Μεγίστων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶ(ν) [Ξ]αντικοῦ Μεχεὶ[ρ] gap=1 ἐν ... noun. pl. masc. gen AD03 291 291 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 9 1208, 1 21594
3085911 Σεβαστῶν ... τῶν συμπεφωνημένων πρὸς ἀλλήλους [ἀ]ρ[γυρ]ίου Σεβαστῶν νομίσματ[ος] δραχμῶν ἐννακισχι̣[λί]ων, ... noun. pl. masc. gen AD03 291 291 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 9 1208, 16 21594
3086227 Σεβαστῶν ... [ἡμ]ῶν Αὐτοκρατόρων Δ[ιο]κλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν Ἐπεὶ[φ] ι̣α̣. Αὐρήλιος ... noun. pl. masc. gen AD03 291 291 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 9 1208, 26 21594
3506901 Σεβαστῶν ... ζ το̣[ῦ] κυ̣ρ̣[ί]ου ἡμῶν Μαξιμι[αν]οῦ Σεβαστῶν Φα̣[ῶ]φι θ̣ Αὐρ(ήλιος) Δισ̣κ̣[ᾶς] ... noun. pl. masc. gen AD03 291 291 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 6 557, 24 16790
3904018 Σεβαστῶν ... [Μαξιμιανοῦ] [Γ]ε̣ρ̣μανικῶν μεγίστων Εὐσεβῶ(ν) [Εὐτυχῶν] Σεβαστῶν, Θὼθ κα. ... noun. pl. masc. gen AD03 291 291 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 3 178, 16 20014
47781 [Σ]ε̣βαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ [Σ]ε̣βαστῶν, [Τῦ]βι κ ... noun. pl. masc. gen AD03 292 292 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 11 2069, 24 9590
2667458 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξ[ιμ]ιανοῦ Σεβαστῶν, Μεχεὶρ ιϛ. ... noun. pl. masc. gen AD03 292 292 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 59, 20 20721
2673143 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν τύχην ἐπιτηρεῖν καὶ μηδενὶ ... noun. pl. masc. gen AD03 292 292 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1255, 13 21798
2673189 [Σεβαστῶν] ... κυρί[ων] [ἡμῶν] Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξ[ιμιανοῦ] [Σεβαστῶν] Παῦνι ιθ̣. gap=1 ... noun. pl. masc. gen AD03 292 292 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1255, 23 21798
2721676 Σεβαστῶν ... Μαξι[μ]ιανοῦ Γερμανικῶν Μεγίστω(ν) Εὐσ[εβ]ῶν Εὐτυ[χ]ῶν Σεβαστῶν Ἐπε[ὶφ] α̣. Αὐρήλιος ... noun. pl. masc. gen AD03 292 292 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1715, 23 21992
2852733 [Σεβαστῶν] ... , Εὐσεβῶν, [Εὐτυχῶν] [,] [Σεβαστῶν] [·] [Αὐρηλία] [Διοσκο]υραινα* ἐπ[ιδέδωκα] ... noun. pl. masc. gen AD03 292 293 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 34 2712, 27 16585
2899449 Σεβαστῶν ... Μαξιμιανοῦ Γερμανικῶν Μεγίστω(ν) Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν, Παῦνι κζ. ... noun. pl. masc. gen AD03 292 292 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3136, 14 16015
2906032 Σεβαστῶ[ν] ... κυρίων ἡμ̣ῶ̣ν̣ [Διοκλ]η̣τιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶ[ν] Μεσορὴ β. Τ̣ευμενούθεως ... noun. pl. masc. gen AD03 292 292 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 44 3183 [A], 19 15947
3064304 [Σεβαστῶν] ... Μαξιμιανοῦ Γερ[μανικῶν] [Μεγίστ]ων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν [Σεβαστῶν] [,] Μ̣εσορη ιθ. ... noun. pl. masc. gen AD03 292 292 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 74 4999, 22 128305
3904752 Σεβαστῶν ... ζ Μαξιμιανοῦ τῶν κυρίων ἡμῶν Σεβαστῶν, Ἐπεὶφ ια. ... noun. pl. masc. gen AD03 292 292 Egypt, U20 - Herakleopolites PSI 3 184, 19 20020
4209213 Σεβαστῶν ... ὀγ̣[δόου] τοῦ̣ κυρίου ἡμῶν Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν Χοιὰκ ιθ. Α̣ὐρήλιος ... noun. pl. masc. gen AD03 292 292 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 16 13065, 5 16363
348164 Σεβαστῶν ... [Μαξιμιανοῦ] Ἐπιφανεστάτων Καισάρων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν μηνὸς Δίου Θῶθ ιγ ... noun. pl. masc. gen AD03 293 293 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 4, 4 22325
348843 [Σ]ε̣β̣[αστῶ]ν̣ ... Μαξιμιανο[κῦ] Ἐπιφανε[σ]τάτων Και[σ]άρων Εὐσεβῶν Ε[ὐτ]υχῶν [Σ]ε̣β̣[αστῶ]ν̣ [Θῶυ]θ ιγ. Αὐρή[λ]ι[ος] ... noun. pl. masc. gen AD03 293 293 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 5, 12 22326
1790438 Σεβαστῶν ... [τῶν] [ἐπι]φανεστάτων Καισάρων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν ... noun. pl. masc. gen AD03 293 294 Egypt P. IFAO 1 9, 11 21159
1802681 [Σεβαστῶν] ... [Μαξιμιανοῦ] [ἐπιφανεστάτων] Καισάρω̣[ν] [Εὐσεβῶν] [Εὐτυχῶν] [Σεβαστῶν] [,] [ὑπατείας] [Διοκλητιανοῦ] [τὸ] ... noun. pl. masc. gen AD03 293 294 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 1, 7 20272
1802691 [Σεβαστῶν] ... [ε καὶ Μαξ̣[ιμιανοῦ] [τὸ] [δ [Σεβαστῶν] [,] [τῇ] [πρὸ] gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 293 294 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 1, 8 20272
1868796 Σεβαστῶν ... [κ]υρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμ̣[ιαν]οῦ Σεβαστῶν κ[αὶ] ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς β τῶν ... noun. pl. masc. gen AD03 293 294 Egypt, L00 - Alexandria P. Laur. 2 25, 13 21241
3096002 [Σεβαστῶν] ... Διοκλητιανοῦ [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] gap=unknown gap=unknown [Σεβαστῶν] [καὶ] [Κ]ωνσταντίου καὶ Μαξιμι[ανοῦ] ... noun. pl. masc. gen AD03 - AD04 293 305 Egypt P. Palau Rib. 12, 3 23620
3510927 Σεβαστ[ῶν] ... καὶ Μ[αξ]ι[μιανοῦ] τῶν [κ]υρίων ἡμῶν Σεβαστ[ῶν] gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD03 293 294 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 6 594 a, 7 16806
3786798 Σεβαστῶν ... ε καὶ Μ̣αξιμιανοῦ το δ Σεβαστῶν. [κλ]η̣ρ̣ονόμοις Γαΐου Ἰουλίου̣ ... noun. pl. masc. gen AD03 293 293 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Vind. Sal. 7, 2 17290
4395288 [Σεβαστῶν] ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [Σεβαστῶν] [καὶ] [Κωνσταντίου] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] ... noun. pl. masc. gen AD03 - AD04 293 304 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) SB 24 16320, 22 20283
1111170 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ ἔτους β τῶν ... noun. pl. masc. gen AD03 294 294 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 35, 4 10364
1111181 Σεβαστῶν ... ἡμῶν Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ <Καισάρων> Σεβαστῶν, Χοιὰκ κβ. ... noun. pl. masc. gen AD03 294 294 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 35, 6 10364
2632128 Σ̣ε̣β̣α̣[σ]τῶν ... ὀφίλειν* σοι [καὶ] [χρεωστεῖν] [ἀργυρ]ί̣ο̣υ̣ Σ̣ε̣β̣α̣[σ]τῶν [νομίσματος] [δραχμὰς] τρισ̣χι[λείας]* [ ... noun. pl. masc. gen AD03 294 294 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. NYU 2 25, 7 121949
2632194 Σεβασ̣τ̣[ῶν] ... ὀφίλειν* σ̣ο̣ι̣ [καὶ] [χρεωστεῖν] ἀργυρίο[υ] Σεβασ̣τ̣[ῶν] [νομίσματος] [δρα]χμὰς τ̣[ρι]σ̣χ̣ι̣λ̣εία[ς]* [ ... noun. pl. masc. gen AD03 294 294 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. NYU 2 25, 26 121949
2672261 Σεβαστῶνν* ... κυρίων ἡμῶν [Διοκλητιανοῦ] καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶνν* gap=unknown gap=1 χε̣ι̣ρ̣[όγρ]α̣(φον?) [ἀποδ]ί̣ξ̣ε̣ων* ... noun. pl. masc. gen AD03 294 295 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1252 Ro, 13 21799
2672430 Σεβαστῶν ... Μαξιμιανοῦ Γερμανικῶν Μεγίστων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Θὼθ ιη. Αὐρήλιος ... noun. pl. masc. gen AD03 294 295 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1252 Ro, 42 21799
3036121 Σεβαστῶν ... κυρίω[ν] ἡ̣μῶν Διοκ[λητιανο]ῦ̣ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ (ἔτους) γ τῶ̣ν ... noun. pl. masc. gen AD03 294 294 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 67 4597, 24 78639
3036134 Σε̣[βαστ]ῶ̣ν ... καὶ Μα̣ξιμιανοῦ τῶν ἐπιφανε̣στάτων [Κ]α̣ι̣σάρ̣ων Σε̣[βαστ]ῶ̣ν, Ἁθὺρ κγ. ... noun. pl. masc. gen AD03 294 294 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 67 4597, 26 78639
4401373 Σεβαστῶν ... [τῶν] [ἐπιφανεστάτων] [Καισάρων] [Εὐσεβῶ]ν̣ Εὐτυχῶν Σεβαστῶν Φαμενὼθ ιζ. ... noun. pl. masc. gen AD03 294 294 Egypt SB 26 16432, 5 97182
192995 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ κ[αὶ] [Μαξ]ιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντ̣ίου καὶ [Μαξ]ιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 295 295 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 858, 21 9385
358463 Σεβαστῶν ... [κ]υρίων ἡμῶν Διοκλητι[α]νοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ (ἔτους) γ setous ... noun. pl. masc. gen AD03 295 295 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 29, 18 22342
358479 Σεβαστῶν ... τῶν [Ἐπιφανεστά]των Καισάρων Εὐσεβ[ῶ]ν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν ὑπα[τ]ε[ί]α[ς] Νουμμίου Τούσκο[υ] καὶ ... noun. pl. masc. gen AD03 295 295 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 29, 19 22342
1111266 [Σεβαστῶν] ... κυρίων ἡμῶν [Διοκλητιαν]οῦ καὶ Μαξιμιανοῦ [Σεβαστῶν] καὶ γ setous τῶν ... noun. pl. masc. gen AD03 295 295 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 36, 3 10365
2637506 Σε̣[βασ]τῶν ... κυρίων ἡμ[ῶ]ν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σε̣[βασ]τῶν καὶ Κοστατίου* κ[αὶ] Μα̣ξ̣ιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 295 295 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Oslo 2 37, 26 12564
2665222 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν, καὶ ἔτους β ... noun. pl. masc. gen AD03 295 295 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 43 Ro, 16 20704
2665237 Σεβαστῶν ... καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν @^inline^ἐπιφανεστων@⟦επιφανφανεστων⟧* Καισάρων Σεβαστῶν, Μεχεὶρ κβ. ... noun. pl. masc. gen AD03 295 295 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 43 Ro, 18 20704
2665449 Σεβαστῶν ... σεση(μείωμαι). Σερουάντῳ πρωτήκτορι* τῶν Σεβαστῶν λί(τραι) α ηΕχ τῆς ... noun. pl. masc. gen AD03 295 295 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 43 Ro, 18 20704
2665462 Σεβαστῶν ... ἀ(ντίγραφον) · Σερούαντος πρωδήκτωρ* τῶν Σεβαστῶν ἔλαβον παρὰ Σαρμάτου ἐπιμελητοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 295 295 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 43 Ro, 20 20704
2665740 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ ἔτους γ setous ... noun. pl. masc. gen AD03 295 295 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 43 Ro, 22 20704
2899619 Σεβαστῶν ... τῶν ἐπιφανεστάτων Καισάρων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν, Ἐπεὶφ α̣ gap=20 ... noun. pl. masc. gen AD03 295 295 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3137, 21 16016
3077126 @^inline^Σεβαστῶ̣ν̣@⟦σεβαστο̣υ̣⟧ ... [κυρίω]ν ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμι[αν]οῦ @^inline^Σεβαστῶ̣ν̣@⟦σεβαστο̣υ̣⟧ καὶ ἔτους γ τῶ[ν] ... noun. pl. masc. gen AD03 295 295 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1121, 28 21741
1111338 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμ[ῶ]ν Διοκλητιανοῦ καὶ Μ[α]ξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ (ἔτους) γ τῶν ... noun. pl. masc. gen AD03 296 296 Egypt, 00a - Hiera Nikolaou P. Cairo Isid. 37, 2 10366
2013220 [Σεβαστῶν] ... [τῶν] [ἐπιφανεστάτων] [Καισάρων] [Εὐσεβῶν] [Εὐτυχῶν] [Σεβαστῶν] ἤδη γὰρ ἀ̣ναφε Θη̣βαίδος ... noun. pl. masc. gen AD03 296 296 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Lond. 3 p. XLIX no. 958 descr., 3 22751
2510536 [Σεβ]αστῶν ... κυρίων ἡμῶν [Διοκλητιανοῦ] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [Σεβ]αστῶν καὶ ε (ἔτους) τῶν ... noun. pl. masc. gen AD03 296 296 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Michael. Gr. 23, 21 21407
2853323 Σεβα[στ]ῶ̣[ν] ... κυρίων ἡμῶν [Δ]ιοκλη[τιανοῦ] καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβα[στ]ῶ̣[ν] καὶ Κωνσταντίου καὶ Μα[ξιμιανοῦ] ... noun. pl. masc. gen AD03 296 297 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 34 2717, 4 16590
2862601 Σεβαστῶ(ν) ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶ(ν) καὶ δ (ἔτους) τῶν ... noun. pl. masc. gen AD03 296 296 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 38 2849, 5 22236
2862793 Σεβαστῶν ... καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν ἐπιφανε̣στάτων Καισάρων Σεβαστῶν Παχὼν κδ. Αὐρηλία ... noun. pl. masc. gen AD03 296 296 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 38 2849, 26 22236
2906221 Σεβαστῶν ... ἡμῶν Αὐτοκρ̣[ατ(όρων)] [Διοκλη]τ̣ι̣α̣νοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ ε (ἔτους) [τῶν] ... noun. pl. masc. gen AD03 296 296 Egypt, U19 - Mouchintale P. Oxy. 44 3184 a, 25 15948
2906233 Σε̣β̣αστῶν ... Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιαν̣[οῦ] [ἐ]π̣ι̣φ̣α̣ν̣ε̣σ̣τ̣ά̣τ̣ω̣ν̣ Και̣σάρων Σε̣β̣αστῶν, Ἁθὺρ gap=1. ... noun. pl. masc. gen AD03 296 296 Egypt, U19 - Mouchintale P. Oxy. 44 3184 a, 27 15948
2965067 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μα[ξιμιανο]ῦ Σεβαστῶν καὶ ε (ἔτους) τῶν ... noun. pl. masc. gen AD03 296 296 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 55 3802, 24 22524
3042002 Σεβ[αστ]ῶν ... κυρίων [ἡ]μ̣[ῶ]ν [Διοκλητι]ανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβ[αστ]ῶν καὶ ε [τῶ]ν κυρίων ... noun. pl. masc. gen AD03 296 296 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 69 4747, 24 80732
3042013 Σ̣ε̣βαστῶν ... Κωνσταν̣[τ]ί̣ο̣[υ] καὶ Μαξ̣ι̣[μι]ανοῦ̣ ἐ̣[π]ι̣φα̣νεστάτων Καισά̣ρ̣ων Σ̣ε̣βαστῶν, Φαῶ̣φ̣ι κθ. ... noun. pl. masc. gen AD03 296 296 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 69 4747, 26 80732
3090859 Σεβαστῶν ... ἡ̣μ̣ῶ̣ν̣ Αὐτοκρατό̣ρ̣ων Διοκλη̣τ̣ι̣α̣ν̣[οῦ] [καὶ] [Μ]α̣ξιμιανο\ῦ/ Σεβαστῶν καὶ δ̣ (ἔτους) Κ̣ωσ̣ταντ̣ί̣ο̣υ̣* ... noun. pl. masc. gen AD03 296 296 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 26, 20 15810
4498830 Σ̣εβα̣σ̣τ̣ῶ̣ν ... κ̣υ̣ρ̣ί̣ω̣ν ἡμ̣ῶν Δι[ο]κλητια[νοῦ] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] Σ̣εβα̣σ̣τ̣ῶ̣ν καὶ δ (ἔτους) τῶν ... noun. pl. masc. gen AD03 296 296 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 6 9502, 22 19059
1109835 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 297 297 Egypt, L00 - Alexandria P. Cairo Isid. 1, 21 17375
1121994 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανο[ῦ] [κ]αὶ Μαξιμ[ια]νοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 297 297 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 81, 29 10412
2224627 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμ[ῶν] Δ[ιο]κλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίο̣υ καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 - AD04 297 301 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Merton 2 88, 2 11921
2224721 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκ̣λητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιαν[ο]ῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 - AD04 297 301 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Merton 2 88, 2 11921
2224856 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 - AD04 297 301 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Merton 2 88, 2 11921
2225228 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνστα̣ν̣τίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 - AD04 297 301 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Merton 2 88, 1 11921
2225311 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ [καὶ] Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 - AD04 297 301 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Merton 2 88, 2 11921
2225419 [Σεβασ]τῶν ... [κυρίω]ν̣ ἡ̣μ̣ῶν Δ̣ιοκλητια̣ν̣ο̣ῦ καὶ Μαξιμ̣[ιανοῦ] [Σεβασ]τῶν καὶ Κωνσταν̣τ̣ί̣ο̣υ̣ κ̣α̣ὶ̣ Μ̣α̣ξ̣ι̣μ̣[ιανοῦ] ... noun. pl. masc. gen AD03 - AD04 297 301 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Merton 2 88, 2 11921
2225515 [Σ]ε̣β̣αστῶν ... κυρίων̣ ἡμῶν Διοκλ[η]τ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ καὶ Μαξιμιανο̣[ῦ] [Σ]ε̣β̣αστῶν καὶ Κω̣ν̣σ̣τ̣αντίου καὶ Μαξιμια̣νοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 - AD04 297 301 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Merton 2 88, 2 11921
2225567 Σ[εβαστῶν] ... κυρίων ἡ̣[μῶν] Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σ[εβαστῶν] καὶ Κωνστ[α]ν̣τίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 - AD04 297 301 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Merton 2 88, 2 11921
2225735 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ ζ (ἔτους) τῶν ... noun. pl. masc. gen AD03 - AD04 297 301 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Merton 2 88, 2 11921
2225815 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανο[ῦ] καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κονσταντίου* καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 - AD04 297 301 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Merton 2 88, 2 11921
2906396 Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... ἡμῶν [Α]ὐ̣τοκρατόρων Διοκλητιαν̣(οῦ) κ̣αὶ Μαξιμ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ καὶ ε (ἔτους) τῶν ... noun. pl. masc. gen AD03 297 297 Egypt, U19 - Talao [Kato] P. Oxy. 44 3184 b, 21 15949
2910310 Σ̣εβ̣αστῶν ... κυρίων ἡμῶ̣[ν] [Διοκλητιανοῦ] καὶ Μαξ̣ιμιανοῦ Σ̣εβ̣αστῶν καὶ (ἔτους) ε τῶν ... noun. pl. masc. gen AD03 297 297 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 45 3245, 19 15910
2910350 [Σεβαστῶν] ... κυρίων ἡμῶν Διοκ̣λητ̣[ιανοῦ] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [Σεβαστῶν] [καὶ] [ϛ [ [Κωνσταντίου] ... noun. pl. masc. gen AD03 297 298 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 45 3246, 2 15911
3030464 Σε̣βαστῶν ... ἡμῶν Αὐτοκρατόρων Διο̣κ̣λ̣η̣τ̣ιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σε̣βαστῶν καὶ (ἔτους) ε τῶν ... noun. pl. masc. gen AD03 297 297 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 65 4489, 17 78591
4152433 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμινοῦ* Σεβαστῶν καὶ (ἔτους) ε τῶν ... noun. pl. masc. gen AD03 297 297 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 14 12190, 21 18203
4227755 Σεβαστῶν ... [Μ]α̣ξ̣ι̣μιανοῦ καὶ Κωνσταντίου [καὶ] [Μα]ξ̣ι̣μ̣ι̣α̣ν̣οῦ Σεβαστῶν Μεχεὶρ θ. gap=5 ... noun. pl. masc. gen AD03 297 297 Egypt, U15 - Hermopolites SB 18 13309, 19 18366
140147 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντ̣ί̣ο̣υ̣ καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 373, 17 9140
377944 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡ[μ]ῶ̣ν̣ Δ̣ι̣ο̣κλη̣τ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ ζ (ἔτους) τ̣ῶ̣ν̣ ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, U15 - Hermopolites P. Flor. 1 32 b, 3 23552
377983 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου κ[αὶ] [Μαξ]ιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, U15 - Hermopolites P. Flor. 1 32 b, 8 23552
378021 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητι̣α̣ν̣οῦ̣ κ̣αὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, U15 - Hermopolites P. Flor. 1 32 b, 13 23552
1103335 [Σεβα]στῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μ[α]ξιμιανοῦ [Σεβα]στῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Cairo Isid. 111, 21 10319
1105134 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμ[ῶν] Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξι[μιανοῦ] Σεβαστῶν καὶ (ἔτους) ϛ setous ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 124, 19 10333
1110658 Σεβαστῶν ... ἀνεικήτων* βασιλέων Διοκ[λη]τιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταν[τί]ου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 2, 8 10352
1110747 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 2, 23 10352
1332937 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ δ setous Κωνσταντίου ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 136, 2 10489
1332946 Σεβαστῶν ... Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ἐπιφανεστάτων Καισάρων Σεβαστῶν Ἐπὶφ η. διέγραψεν ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 136, 3 10489
1333003 Σ̣[εβαστῶν] ... κυρίων ἡμῶν Διοκ̣λ̣η̣τ̣ι̣ανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σ̣[εβαστῶν] καὶ Κωνσταντίου κ̣αὶ Μ̣α̣ξ̣ι̣μιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 136, 12 10489
1333075 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μ̣[αξι]μ̣ιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσ̣ταντίο[υ] [κα]ὶ̣ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 136, 25 10489
1505597 [Σ]εβαστῶν ... κυρ[ίων] [ἡμῶν] [Διοκλητιανοῦ] [καὶ] [Μαξιμια]νο[ῦ] [Σ]εβαστῶν καὶ ζ̣ (ἔτους?) [τῶν] ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, U15 - Hermopolites P. Flor. 1 32 a, 3 23551
1505627 Σ̣[εβαστῶ]ν ... [δεσποτῶ]ν ἡμῶν Διοκλητ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ κ̣α̣ὶ̣ Μ̣α̣ξ̣ι̣μ̣ι̣α̣ν̣οῦ Σ̣[εβαστῶ]ν [καὶ] [Κωνσταντίου] [καὶ] [Μαξιμι]ανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, U15 - Hermopolites P. Flor. 1 32 a, 7 23551
1505664 [Σεβαστῶν] ... [κυρί]ων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ [Σεβαστῶν] [καὶ] [Κωνσταντίου] [καὶ] Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, U15 - Hermopolites P. Flor. 1 32 a, 12 23551
1797032 [Σεβαστῶν] ... [Αὐρηλίου] [Οὐαλερίου] [Μαξιμιανοῦ] [Εὐσεβῶν] [Εὐτυχῶν] [Σεβαστῶν] [καὶ] [ἔτους] [ἑ]β̣δό̣μου̣ τ̣ῶν̣ ... noun. pl. masc. gen AD03 298 299 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Jena 2 1, 2 128681
2501038 Σεβαστῶν ... κυρίων [ἡμῶν] Διοκλητιανο[ῦ] [καὶ] [Μαξιμι]α̣ν̣ο̣ῦ̣ Σεβαστῶν καὶ Κ[ωνσταντίου] καὶ Μαξ[ιμια]ν̣ο̣[ῦ] ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 9 548, 19 12041
2709335 Σεβαστῶν ... κυρίων [ἡμῶν] [Διοκλ]ητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ (ἔτους) ϛ [τῶν] ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1643, 17 21953
2720402 [Σεβαστῶν] ... [κυρίων] [ἡμῶν] [Διοκλητιανοῦ] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [Σεβαστῶν] [καὶ] (ἔτους) ϛ τ[ῶν] ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1704, 23 21982
2720510 Σεβαστῶν ... τῆς συμπεφωνημ[έν]ης πρὸς ἀλλή[λ]ους ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος ταλάντων δύο καὶ ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1705, 8 21983
2720623 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλη[τ]ιανοῦ κ[α]ὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ (ἔτους) ϛ τῶν ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1705, 20 21983
2845737 Σεβαστῶν ... Μαξιμιανοῦ καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν ὀνομ(άτων) Θωνίου καὶ Κάστορος ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 31 2578, 4 16895
2910556 Σ[εβαστῶν] ... κεραμ̣[ι] gap=unknown Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σ[εβαστῶν] Καισάρων, Μεσορὴ κγ ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 45 3247, 22 15912
3072199 Σεβαστῶν ... ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν Σεβαστῶν καὶ Κωνστ[α]ντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 298 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 79 5210, 7 381935
3072264 Σεβαστῶν ... ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμι[α]ν̣οῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 298 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 79 5210, 13 381935
3099882 Σεβαστῶν ... Μαξιμιανοῦ [καὶ] [Κωνσταντίου] καὶ Μαξιμι[α]νοῦ Σεβαστῶν gap=unknown ἐμίσθωσα ὡς πρ[ό]κειται ... noun. pl. masc. gen AD03 298 299 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. 1, 13 16147
3225812 Σεβα̣[στῶν] ... κυρίων ἡ̣[μῶν] [Διοκλητιανοῦ] [καὶ] [Μαξιμι]ανοῦ Σεβα̣[στῶν] [καὶ] [(ἔτους)] [ [τῶν] ... noun. pl. masc. gen AD03 - AD04 298 305 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) (?) P. Prag 3 211, 2 130536
3378655 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡ[μ]ῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμι[α]ν̣ο̣ῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 12, 3 13028
3392424 Σεβαστῶν ... ἡμῶν Αὐτοκρατόρων [Διοκλητιανοῦ] [καὶ] [Μ]αξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 76, 4 13094
3392504 [Σεβαστ]ῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ [Μαξιμιανοῦ] [Σεβαστ]ῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 76, 14 13094
3474530 [Σεβαστῶν] ... [κυρί]ων ἡμῶν Διοκλη[τι]ανοῦ καὶ Μ̣[αξιμι][ανοῦ] [Σεβαστῶν] gap=5 [καὶ] [ἔτου]ς ζ ... noun. pl. masc. gen AD03 298 299 Egypt, U15 - Koussites P. Strasb. Gr. 3 152, 3 16951
3474566 [Σεβαστῶν] ... δεσποτῶν ἡμῶν Δ̣ι̣οκ[λητιανοῦ] [καὶ] [Μα][ξιμιανοῦ] [Σεβαστῶν] [καὶ] [Κωνσταντ]ίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 298 299 Egypt, U15 - Koussites P. Strasb. Gr. 3 152, 8 16951
3474595 [Σεβαστῶν] ... [δεσποτῶ]ν ἡμ[ῶ]ν Διοκλ[ητιανοῦ] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [Σεβαστῶν] [καὶ] [Κωνσταντίου] [καὶ] [Μα]ξ̣ιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 298 299 Egypt, U15 - Koussites P. Strasb. Gr. 3 152, 13 16951
3819640 [Σεβαστῶν] ... [Αὐρηλίου] [Οὐαλερίου] [Μαξιμιανοῦ] [Εὐσεβῶ]ν Εὐτυχῶν [Σεβαστῶν] [καὶ] [ἔτους] [ϛ τ̣ῶ̣ν̣ ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Wisc. 2 58, 2 13721
3820078 [Σεβαστῶν] ... [Αὐρη][λίου] [Οὐαλερίου] [Μαξιμιανοῦ] Ε[ὐσε]β̣ῶ[ν] Ε̣ὐ̣[τυχῶν] [Σεβαστῶν] [καὶ] [ἔτους] [ϛ [τῶν] ... noun. pl. masc. gen AD03 298 298 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Wisc. 2 59, 2 13722
4230429 [Σεβαστῶν] ... [κυρίων] [ἡμῶν] Διοκλητιανοῦ κ̣α̣ὶ̣ Μ̣α̣ξ̣[ιμιανοῦ] [Σεβαστῶν] [καὶ] [(ἔτους)] gap=2 τῶν ... noun. pl. masc. gen AD03 - AD04 298 301 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 18 13367, 12 18368
1049182 [Σεβαστῶν] ... κυρίω[ν] [ἡμῶν] Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμια[νοῦ] [Σεβαστῶν] καὶ (ἐτους) η τῶν ... noun. pl. masc. gen AD03 - AD04 299 300 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Hibis (El-Hiba) (?) P. Nekr. 24, 28 22585
1111612 [Σ]εβαστῶν ... ἀνεικήτων* βασιλέων Διοκλητιανοῦ [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [Σ]εβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 299 299 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 3, 6 10359
1111826 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 299 299 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 3, 26 10359
1113870 Σεβαστῶν ... ἀνεικήτων* βασιλέων Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κων[σ]ταντίου καὶ Μα[ξι]μιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 299 299 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 4, 5 10369
1114011 [Σ]ε[βασ]τῶν ... [κυρί]ων ἡμῶ[ν] [Διο]κλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ [Σ]ε[βασ]τῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD03 299 299 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 4, 13 10369
1625921 [Σεβ]ασ̣τῶν ... [Μεγίστων] [Γερμανικῶν] [Μεγίστων] [Εὐσεβῶν] [Εὐτυχῶν] [Σεβ]ασ̣τῶν καὶ gap=2 gap=unknown καὶ ... noun. pl. masc. gen AD03 299 299 Egypt Chronique d‘Égypte (CdE) 92 (2017), p. 340-342, 3 17559
1873581 Σεβ̣[αστῶν] ... ζ καὶ Μαξιμιανοῦ τὸ ϛ Σεβ̣[αστῶν] [.] [Αὐ]ρηλίῳ Ζηναγένι* στρατ[ηγῷ] ... noun. pl. masc. gen AD03 299 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Laur. 3 67, 2 21245
1873678 Σεβαστῶν ... κυρ[ίων] [ἡμῶν] [Διοκλητιανοῦ] [καὶ] Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ (ἔτους) ζ̣ [τῶν] ... noun. pl. masc. gen AD03 299 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Laur. 3 67, 17 21245
3030511 Σ̣[ε]β̣α̣[στ]ῶ̣ν̣ ... κυρίων ἡμῶν Διο̣κλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σ̣[ε]β̣α̣[στ]ῶ̣ν̣ καὶ ζ τῶν κυρίων ... noun. pl. masc. gen AD03 299 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 65 4490, 4 78592
3084505 Σεβαστῶν ... ζ καὶ Μαξιμιανοῦ τὸ ϛ Σεβαστῶν. Αὐρηλίῳ Ζηναγένει στρατηγῷ ... noun. pl. masc. gen AD03 299 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 9 1204, 1 21590
3084689 Σεβαστῶν ... ἄνωθεν τῶν δεσποτῶν ἡμῶν τῶν Σεβαστῶν καὶ τῶν Καισάρων μεταδοῦναι ... noun. pl. masc. gen AD03 299 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 9 1204, 15 21590
3388515 Σε̣β̣αστῶν ... κ[υρίων] ἡμῶν Διοκ[λητιανοῦ] καὶ Μαξιμιανοῦ Σε̣β̣αστῶν καὶ [Κωνσταντίου] καὶ Μαξιμιαν̣[οῦ] ... noun. pl. masc. gen AD03 299 299 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 58, 30 13074
3390144 Σεβασ-τ̣ῶ̣ν̣ ... Μ[αξιμι]ανοῦ καὶ Κωστα⟦α⟧ντίου* κ̣[αὶ] Μαξιμιανοῦ Σεβαστ̣ῶ̣ν̣, Παῧνι ιζ. ... noun. pl. masc. gen AD03 299 299 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 61, 28-29 13078
4523265 Σεβα[στ]ῶν ... [ζ [καὶ] [Μαξιμιαν]οῦ τὸ ϛ Σεβα[στ]ῶν. [Αὐρηλία] [Ταπάμμων] gap=8 ... noun. pl. masc. gen AD03 299 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 8 9833, 2 22910
4523387 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ [καὶ] [Μαξι]μ̣ιανοῦ Σεβαστῶν καὶ ζ setous τῶν ... noun. pl. masc. gen AD03 299 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 8 9833, 16 22910
344755 Σ̣ε̣β̣α̣σ̣[τῶ]ν̣ ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ [καὶ] [Μαξιμια]ν̣ο̣ῦ̣ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣[τῶ]ν̣ κ̣α̣ὶ̣ (ἔτους) [η [τῶν] ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3141, 20 16017
411888 [Σ]εβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκ[λη]τιανοῦ καὶ Μαξιμια[νοῦ] [Σ]εβαστῶν καὶ ἐνάτο[υ] [τῶ]ν κυρίων ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) CPR 1 40, 36 22283
1023713 [Σεβαστῶν] ... Μεγίστων Π̣[ε]ρσ̣ικῶν Μεγίστων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν [Σεβαστῶν] [καὶ] [ὀγδόου] [Φλαουίου] [Οὐαλερίου] ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, U13 - Euergetis P. Berl. Möller 1, 3 17454
1101393 Σεβασ[τ]ῶν ... κυρίων μῶν* Διοκλητιαν[οῦ] καὶ Μα[ξ]ιμιανοῦ Σεβασ[τ]ῶν καὶ Κωνστ[α]ντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Cairo Isid. 101, 18 10311
1103441 [Σεβ]αστ[ῶν] ... κ[υρί]ων [ἡμ]ῶν Δ[ιο]κλητιανοῦ καὶ Μαξιμ[ι]ανοῦ [Σεβ]αστ[ῶν] καὶ Κων[σταντ]ίου καὶ [Μαξιμιανο]ῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Cairo Isid. 112, 18 10320
1208013 [Σε]βαστῶν ... καὶ ὑπὲρ λόγου φόρου gap=unknown [Σε]βαστῶν νομίσμ̣α̣τος gap=unknown τοῦ πωμαρί̣ου ... noun. pl. masc. gen AD04 300 399 Egypt P. Cairo Preis.(2) 41, 14 33288
1342340 Σεβασ̣τ̣ῶν ... κυρίων ἡμῶ[ν] Δ̣ιοκλητιανοῦ κ̣α̣ὶ̣ Μ̣α̣ξ̣ι̣μ̣ι̣α̣νοῦ Σεβασ̣τ̣ῶν καὶ Κωνσταν[τίο]υ κ̣αὶ Μ̣α̣ξ̣ι̣μ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 179, 32 10533
1804919 [Σεβαστῶν] ... [τιμῆς] [τῆς] συμπε[φωνημένης] [ἀλλήλοις] [ἀργυρίου] [Σεβαστῶν] [νομίσματος] τάλαν[τα] gap=unknown gap=unknown_lines ... noun. pl. masc. gen AD04 300 399 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 34 App., 6 33307
1876618 Σ̣[εβαστῶν] ... ζ καὶ Μ[α]ξ[ιμ]ι̣αν[ο]ῦ τὸ ϛ Σ̣[εβαστῶν] gap=unknown gap=unknown κατὰ τὰ ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Laur. 4 154, 10 21256
1882093 Σεβασ̣τῶν ... μου καὶ ἀνα̣καίαν* χρίαν* ἀργυρίου Σεβασ̣τῶν νομίσματ̣ος @^inline^μηριάδας@⟦δηριάδας⟧* ἑκατόν, ... noun. pl. masc. gen AD04 300 399 Egypt P. L. Bat. 25 17, 7 64449
1913617 Σεβαστῶν ... Κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 300 305 Egypt, U15 - Hermopolites P. Lips. 1 84, 8 22390
1913711 Σεβαστῶν ... Μαξιμιανοῦ καὶ Κωνστα[ν]τίο[υ] [κ]αὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν gap=1 ὁ̣ καὶ gap=1 ... noun. pl. masc. gen AD04 300 305 Egypt, U15 - Hermopolites P. Lips. 1 84, 5 22390
1913785 [Σεβασ]τῶν ... Μ[αξιμι]ανοῦ καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμ[ιανοῦ] [Σεβασ]τῶν Ἑρμιόνη ἡ καὶ Θαῗβ[ι]ς ... noun. pl. masc. gen AD04 300 305 Egypt, U15 - Hermopolites P. Lips. 1 84, 15 22390
1913874 Σεβαστῶν ... Μαξιμιανοῦ καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν Ἀχιλλεὺς ὁ καὶ Ἑρμόδωρος ... noun. pl. masc. gen AD04 300 305 Egypt, U15 - Hermopolites P. Lips. 1 84, 5 22390
1913987 Σεβαστῶν ... Μαξιμιανοῦ καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν Ἀχιλλεὺς ὁ καὶ Ἑρμόδωρος ... noun. pl. masc. gen AD04 300 305 Egypt, U15 - Hermopolites P. Lips. 1 84, 16 22390
2225960 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶ̣[ν] [Δ]ιοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίνου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Merton 2 89, 22 11938
2900204 Σεβαστῶν ... τῆς συνπεφωνημένης πρὸς ἀλλήλους ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος τάλαντα δεκαδύο γί(νονται) ... noun. pl. masc. gen AD04 300 325 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3145, 10 32549
2906620 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μ[α]ξ̣ι̣μιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 44 3187, 6 15950
2906863 [Σε]β̣[ασ]τ̣ῶν ... ἡμ̣ῶν Αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξ̣ι̣μιαν̣ο̣ῦ̣ [Σε]β̣[ασ]τ̣ῶν καὶ extra ἔτο[υς] [θ ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 44 3188, 12 15951
2963814 Σεβαστῶν ... , καὶ εἰς ἰκόνια* τῶν Σεβαστῶν μν(αῖ) μϛ, (γίνονται) ... noun. pl. masc. gen AD04 300 325 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 55 3792, 19 33735
3110965 [Σεβαστῶν] ... δεσποτῶν̣ ἡμῶν Διοκλητι̣α̣νοῦ καὶ Μαξι̣μ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ [Σεβαστῶν] [δηναρ]ίων μυριάδας ἑκατὸν ἐννέα ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 261 44882
3111537 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλ[η]τιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν ἐλαίου μὲν λίτρας τρισχιλίας ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 288 44882
3111685 Σεβαστ̣ῶ̣ν̣ ... δεσποτῶν ἡμῶ̣[ν] [Διοκλητιαν]ο̣ῦ̣ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστ̣ῶ̣ν̣ δηναρίων μυριάδας τρῖς καὶ̣ ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 295 44882
3112053 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλ[η]τιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν ἐλαίου μὲν λίτρας τρισχιλίας ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 288 44882
3112201 Σεβαστ̣ῶ̣ν̣ ... δεσποτῶν ἡμῶ̣[ν] [Διοκλητιαν]ο̣ῦ̣ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστ̣ῶ̣ν̣ δηναρίων μυριάδας τρῖς καὶ̣ ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 295 44882
3113209 Σεβαστ̣[ῶν] ... δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλητιανοῦ̣ κα̣ὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστ̣[ῶν] [δηναρίων] μ̣υρ̣ιάδας δύο κα̣ὶ̣ ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 40 44882
3116409 [Σεβαστ]ῶ̣ν ... δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλητ̣ιαν̣οῦ̣ κ̣α̣ὶ̣ Μα̣ξιμιανοῦ̣ [Σεβαστ]ῶ̣ν δηναρίων μυριάδας τριάκοντα καὶ ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 163 44882
3116553 [Σεβασ]τ̣ῶν̣ ... δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανο[ῦ] [Σεβασ]τ̣ῶν̣ δηναρίων μυριάδας πέντε καὶ ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 171 44882
3116778 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμι̣ανοῦ Σεβαστῶν δηναρίων μυριάδας ἑκατὸν τριάκοντα ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 182 44882
3116889 Σεβαστῶν ... δεσπότων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ κ̣α̣ὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν δηναρίων μυριάδας διακοσίας τε̣σ̣σαρά̣κ[οντα] ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 189 44882
3117000 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν δηναρίων μυριάδας διακοσίας τεσσαράκοντα ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 194 44882
3117134 Σ[εβαστῶν] ... δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σ[εβαστῶν] δηνάρια δισ̣χ̣είλια* πεντακόσια, ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 200 44882
3118359 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλητιανοῦ [καὶ] [Μαξ]ιμιανοῦ Σεβαστῶν ἐλαίου μὲν λίτρας ὀκτακισχειλίας* ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 247 44882
3381645 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡ[μ]ῶν Διοκλ[ητ]ιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξ[ι]μι[α]νοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Sakaon 2, 5 13036
3381839 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ (καὶ) Μα[ξιμι]ανοῦ Σεβαστῶν (καὶ) Κωνσταντίου (καὶ) Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Sakaon 2, 16 13036
3384718 Σεβαστῶν ... [δ]εσποτῶν ἡμ[ῶ]ν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξ̣ιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Sakaon 3, 4 13047
3384949 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Sakaon 3, 16 13047
4056792 [Σε]β[αστῶν] ... [κυρίων] [ἡμῶν] [Διοκλητιανοῦ] [καὶ] Μαξ[ιμια]νοῦ [Σε]β[αστῶν] [καὶ] [Κωνσταντίου] καὶ Μ[αξιμ]ιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) SB 10 10257, 12 16689
4056854 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ ἔτους η τῶν ... noun. pl. masc. gen AD04 300 300 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) SB 10 10257, 24 16689
4272242 Σ̣ε̣βα̣σ̣[τῶν] ... vac=unknown ὑπατίας* τῶ[ν] gap=unknown gap=unknown Σ̣ε̣βα̣σ̣[τῶν] gap=unknown gap=unknown_lines ... noun. pl. masc. gen AD04 300 399 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14297, 8 34037
1506382 [Σεβαστῶν] ... [κυρίων] [ἡμ]ῶν Διοκλητιανοῦ καὶ [Μαξ]ιμιανοῦ [Σεβαστῶν] [καὶ] [(ἔτους)] [ἐ]νάτου τῶν ... noun. pl. masc. gen AD04 301 301 Egypt, U15 - Senombo P. Flor. 1 3, 21 23537
1804084 [<Σεβαστῶν]> ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητ̣[ια][νοῦ] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [<Σεβαστῶν]> <καὶ> <Κ>ωνστ[αντίου] [καὶ] [Μ]α̣ξιμιαν̣ο̣ῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 301 301 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 2, 6 20273
2864442 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Δ̣[ι]οκλητ̣ι̣α̣ν̣[οῦ] κ̣α̣ὶ Μαξιμι̣α̣ν̣οῦ Σεβαστῶν καὶ (ἔτους) ι τῶν ... noun. pl. masc. gen AD04 301 301 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 38 2859, 28 22246
2899817 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ ἔτους ἐνάτου τῶν ... noun. pl. masc. gen AD04 301 301 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3142, 3 16018
2916426 Σεβαστῶ(ν) ... κυ̣ρ̣[ίων] [ἡμῶν] [Διοκλητιανοῦ] καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶ(ν) [καὶ] [(ἔτους)] ἐνάτου τῶν ... noun. pl. masc. gen AD04 301 301 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 46 3304, 1 15766
3902420 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ ι (ἔτους) τῶν ... noun. pl. masc. gen AD04 301 302 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 3 163, 4 20010
3981142 [Σεβα]στῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ [Μαξιμιανοῦ] [Σεβα]στῶν καὶ (ἔτους) ἐνάτου τῶν ... noun. pl. masc. gen AD04 301 301 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 9 1037, 33 17467
480333 [Σε]β̣α̣σ̣τῶν ... κ̣υ̣ρίων ἡμ̣[ῶν] [Διοκλητιανο]ῦ̣ καὶ Μαξιμ[ιανοῦ] [Σε]β̣α̣σ̣τῶν κ̣αὶ Κ̣ω̣ν̣σταν̣τί̣[ο]υ̣ [καὶ] [Μαξιμι]α̣ν̣[ο]ῦ̣ ... noun. pl. masc. gen AD04 302 303 Egypt, U15 - Pesla (?) CPR 6 65, 5 45283
1333441 Σεβαστῶν ... κυρί[ων] ἡμ̣ῶν Διοκλητιανοῦ κ̣[αὶ] Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνστ̣αντίου καὶ μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 137, 21 10490
1333534 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσ̣τα[ντί]ου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 137, 29 10490
1333642 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 137, 43 10490
1333848 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητια̣ν̣οῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίο̣υ̣ καὶ Μαξι̣μ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 137, 72 10490
1333995 Σεβαστ̣[ῶν] ... κυρίω[ν] [ἡμῶν] [Διο]κλητιανοῦ [κα]ὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστ̣[ῶν] καὶ Κων[σταντίο]υ̣ καὶ Μ̣αξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 137, 89 10490
1364758 Σε[βαστῶν] ... [δεσποτῶν] [ἡμων] Διοκλητιανοῦ [καὶ] Μαξ[ιμι]ανοῦ Σε[βαστῶν] [καὶ] [Κων]σταντίου καὶ Μαξ[ιμιανοῦ] ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 200 10598
1364783 [Σεβασ]τῶν ... [κυρίων] [ἡμῶν] [Διοκλητιανοῦ] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [Σεβασ]τῶν [καὶ] Κωνστα[ντίου] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 202 10598
1365020 Σεβαστῶν ... δ[ε]σποτῶν ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 221 10598
1365046 Σεβαστῶν ... κυρ[ί]ων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 223 10598
1365351 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 17 10598
1365377 Σεβαστατῶν* ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστατῶν* καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 19 10598
1365617 Σεβαστῶν ... ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν Σεβαστῶν [καὶ] [Κων]σταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 36 10598
1365643 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλ[ητι]ανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 38 10598
1365866 [Σε]βαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλητι[ανοῦ] [κ]αὶ Μαξιμια[νοῦ] [Σε]βαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 55 10598
1365892 [Σ]εβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκ[λητιανοῦ] καὶ Μαξιμι[ανοῦ] [Σ]εβαστῶν [καὶ] [Κ]ωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 57 10598
1366114 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν [Διο]κλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 74 10598
1366140 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιαν̣[οῦ] [καὶ] [Μ]αξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 76 10598
1366389 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίο(υ) καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 93 10598
1366415 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 95 10598
1366647 [Σεβαστῶν] ... [δεσποτῶν] [ἡμῶν] [Διοκλητιανοῦ] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [Σεβαστῶν] καὶ Κ̣ω̣[νσταντίου] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 115 10598
1366672 [Σεβαστῶν] ... [κυρίων] [ἡμῶν] [Διοκλητιανοῦ] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [Σεβαστῶν] [καὶ] [Κωνσταντίου] [καὶ] Μαξιμια[ν]οῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 117 10598
1366910 Σεβαστῶν ... δεσπ̣ο̣τῶν ἡμῶν Διοκλητ̣[ιανοῦ] καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν [καὶ] [Κωνσταντίου] [κ]αὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 136 10598
1366935 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μα[ξιμ]ιανο̣ῦ̣ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταν[τίου] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 138 10598
1367182 [Σεβαστῶν] ... δεσποτῶν [ἡμῶν] [Διοκλητιανοῦ] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [Σεβαστῶν] καὶ Κωνσταντίου [καὶ] [Μαξιμιαν]οῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 157 10598
1367208 [Σεβαστῶν] ... [κυρίων] ἡ[μ]ῶ[ν] Διοκλητιανοῦ [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [Σεβαστῶν] [καὶ] [Κωνσταντίου] [καὶ] Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 159 10598
1367449 [Σεβαστῶν] ... [δεσποτῶν] [ἡμῶν] [Διοκλητιανοῦ] καὶ Μ[αξιμιανοῦ] [Σεβαστῶν] [καὶ] [Κωνσταντίου] [καὶ] [Μαξι]μια[ν]οῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 178 10598
1367475 [Σεβαστῶν] ... [κυρίων] [ἡ]μῶν [Διοκλητιανοῦ] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [Σεβαστῶν] [καὶ] [Κωνσταντίου] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 180 10598
1647004 [Σε]βαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητι[α]νοῦ καὶ Μαξιμιαν[οῦ] [Σε]βαστῶν καὶ Κ[ωνσ]ταντίου καὶ Μ[αξι]μιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, U06 - Tentyris (Dendera) P. Nekr. 32, 21 22630
2253498 [Σεβ]αστῶν ... [Μεγίστων] [Καρπικῶν] [Μεγίστων] [Εὐσεβῶν] [Εὐτυχῶν] [Σεβ]αστῶν και ἔτους ι τῶν ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 12 636, 2 12300
3390301 [Σεβαστῶν] ... [κυρίων] [ἡμῶν] [Διοκλητιανοῦ] καὶ Μαξιμια[νοῦ] [Σεβαστῶν] [καὶ] [Κωνσταντίου] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] ... noun. pl. masc. gen AD04 302 303 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 63, 7 13080
4079665 [Σ]ε̣β̣[αστ]ῶ̣ν̣ ... [Μεγίστων] [Καρπικῶν] [Μεγίστων] [Εὐσεβῶν] [Εὐτυχῶν] [Σ]ε̣β̣[αστ]ῶ̣ν̣ καὶ extra ἔτ̣[ους] [ι ... noun. pl. masc. gen AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 12 p. 38-41, 3 12539
4284282 Σεβαστῶν ... νικώντων Αὐτοκρα̣τ̣ό̣ρ̣ω̣ν Διοκλητ̣ιανοῦ καὶ Μαξι̣μ̣ιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ̣ ... noun. pl. masc. gen AD04 302 303 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 20 14469, 5 23749
345727 [Σεβασ]τῶν ... [κυρίων] [ἡμῶν] [Διοκλητιανοῦ] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [Σεβασ]τῶν καὶ Κ[ω]ν̣σ̣ταντίο[υ] [καὶ] [Μαξιμια]ν̣οῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 303 304 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Mitthof, Annona militaris (Pap. Flor. 32) 2 p. 421-424 no. 89, 5 13415
345904 Σεβαστῶν ... [κ]υ̣ρ[ί]ων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμ̣ιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 303 304 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Mitthof, Annona militaris (Pap. Flor. 32) 2 p. 421-424 no. 89, 22 13415
930411 [Σεβαστῶν] ... [κυρίων] ἡμῶν Διοκλητ[ιανοῦ] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [Σεβαστῶν] [καὶ] Κωνσταντίου [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Ammon 2 52 col. 1-2, 19 100081
930446 Σεβαστ̣ῶν ... η´ καὶ Μαξι<μι>ανοῦ τὸ ζ´ Σεβαστ̣ῶν Αὐρ̣ηλίωι Ἀρποκ̣ρ̣α̣τ̣ίωνι τῶι κ̣[αὶ] ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Ammon 2 52 col. 3, 3 100082
930475 Σ[εβαστῶν] ... [δεσ]ποτῶν ἡ̣[μῶν] Δ[ιοκλητιανοῦ] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] Σ[εβαστῶν] [καὶ] [Κωνσταντίου] [καὶ] [Μαξιμινιανοῦ] ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Ammon 2 52 col. 3, 11 100082
930501 [Σεβασ]τ̣ῶν ... [κυρίων] [ἡμῶν] [Διοκλ]ητιαν[ο]ῦ [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [Σεβασ]τ̣ῶν καὶ [Κωνσταντίου] [καὶ] [Μαξιμι]ανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Ammon 2 52 col. 3, 28 100082
930572 [Σεβαστῶν] ... ἡμῶν αὐ̣τ̣[ο]κ̣ρ̣[ατό]ρ̣ων Διο[κλ]η̣[τι]ανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ [Σεβαστῶν] [καὶ] Κ̣ω̣ν̣[σ]τ̣αντίου κ̣[αὶ] [Μαξι]μ̣ιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Ammon 2 53 col. 1, 7 100083
930736 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξ̣[ιμιαν]οῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμι[ανοῦ] ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Ammon 2 53 col. 2, 7 100084
930791 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Ammon 2 53 col. 2, 16 100084
1080144 Σεβαστῶν ... ι̣θ̣ (ἔτους?) gap=4 gap=unknown [Μαξιμι]α̣ν̣[ο]ῦ Σεβαστῶν καὶ Κ̣ω̣[νσταντίου] gap=unknown gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt P. Brooklyn Gr. 98 descr., 5 18095
1103523 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡ(μῶν) Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μα[ξιμιαν]οῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Cairo Isid. 113, 19 10321
1112939 Σεβασ[τ]ῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβασ[τ]ῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 42, 2 10373
1364101 [Σεβαστῶν] ... δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ [Μαξιμιανοῦ] [Σεβαστῶν] καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Cornell 20 a, 4 20911
1364213 [Σεβαστῶν] ... [κυρί]ων ἡ̣μῶν Διοκλ[η]τ[ιαν]ο̣ῦ̣ [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [Σεβαστῶν] [καὶ] [Κωνσταντίου] καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Cornell 20 a, 18 20911
1364272 Σεβαστ[ῶν] ... δεσποτῶν ἡμ[ῶν] [Διοκλητ]ια[νο]ῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστ[ῶν] [καὶ] [Κων][στα]ντίου καὶ Μαξιμιαν̣[οῦ] ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Cornell 20 a, 25 20911
1364365 Σεβαστῶν ... [κυρίων] ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωσταντίου* καὶ [Μαξι]μ̣ι̣[ανοῦ] ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Cornell 20 a, 39 20911
1364394 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ [καὶ] Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωσταντίο[υ]* [καὶ] [Μαξιμιανο]ῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Cornell 20 a, 41 20911
1364502 Σεβαστῶν ... η´ λβ´ ξδ´ gap=unknown [Μα]ξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Cornell 20 a, 55 20911
1364514 Σεβαστῶν ... καὶ μηδὲν διε̣ψεῦ̣σ̣θ̣αι gap=unknown Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου gap=unknown [ἐπιφ]ανεστάτων ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Cornell 20 a, 57 20911
1885427 [Σεβαστῶν] ... [κυρίων] [ἡμῶν] [Διοκλητιανοῦ] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [Σεβαστῶν] [καὶ] [(ἔτους)] [ια [τῶν] ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. L. Bat. 25 59, 2 18480
1885455 Σεβαστῶν̣ ... [δεσποτῶν] [ἡμῶν] [Διο][κλητια]ν̣οῦ καὶ Μα̣ξ̣ιμιανοῦ Σεβαστῶν̣ [καὶ] [Κωνσταντίου] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. L. Bat. 25 59, 4 18480
2255385 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶ[ν] Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Mich. 12 643, 2 12308
2255946 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Mich. 12 644, 18 12309
2857723 Σεβαστ(ῶν) ... ἡμῶν Αὐτοκρ̣ατόρων Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστ(ῶν) καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 36 2765, 5 16556
2857783 Σ̣ε̣βαστῶν ... κ̣υ̣ρ̣ίων̣ [ἡμῶν] Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιαν[οῦ] Σ̣ε̣βαστῶν καὶ (ἔτους) ιβ τῶ̣ν̣ ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 36 2765, 18 16556
2952502 Σεβαστῶν ... η καὶ Μαξιμ̣ι̣α̣ν̣ο̣[ῦ] [τὸ] [ζ Σεβαστῶν. Αὐρηλίῳ Σεύθῃ τῷ ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3727, 3 15231
2952538 Σεβαστῶν ... ἡ̣μ̣ῶν Αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ καὶ Μ[αξιμιανοῦ] Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3727, 9 15231
2952546 Σεβασ[τῶ]ν̣ ... καὶ Μαξιμιανοῦ τ̣[ῶν] [ἐπιφανεστάτων] Κ̣αισάρων Σεβασ[τῶ]ν̣ [τύ]χην παρειληφ̣[έναι] [παρὰ] [τῶν] ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3727, 10 15231
3072388 [Σ]ε̣βαστῶν ... [τὸ] [η [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [τὸ][ζ [Σ]ε̣βαστῶν. Α̣ὐ̣[ρ]ήλιος Ἡ̣[ρᾶς] [Παάπιος] ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 79 5211, 2 381936
3072541 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμ̣ῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ (ἔτους) ια {(ἔτους)} ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 79 5211, 21 381936
3072606 Σεβαστῶν ... καὶ Μαξιμια̣νοῦ̣ τὸ ζ slantingstroke Σεβαστῶν. Αὐρήλιος Ἡρᾶς Παάπιος ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 79 5211, 2 381936
3072758 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανο̣ῦ καὶ̣ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ (ἔτους) ια {(ἔτους)} ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 79 5211, 21 381936
3252509 [Σεβα]στ[ῶν] ... [δεσποτῶν] ἡμῶ[ν] Διοκλητιανοῦ κα[ὶ] [Μαξιμιανοῦ] [Σεβα]στ[ῶν] [καὶ] [(ἔτους)] [ια [Κωνσταντίου] ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Princ. 3 133, 16 17263
3394043 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμ[ῶν] Διοκλητ̣[ιανοῦ] καὶ Μαξιμ(ιανοῦ) Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μ̣α̣ξ̣[ιμι]ανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, 00b - Thraso P. Sakaon 96, 24 13115
3820543 Σεβαστῶ[ν] ... η καὶ Μαξιμιανοῦ τὸ ζ Σεβαστῶ[ν] [Αὐρηλίῳ] [Ὡρί]ω̣ν̣ι̣ στρατηγῷ Ὀξυρυγχείτου ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Wisc. 2 61, 2 15898
3820567 [Σεβαστῶν] ... ἡμῶν Αὐτοκρατόρων [Διοκλητιανο]ῦ καὶ Μαξιμιανοῦ [Σεβαστῶν] [καὶ] [Κωνσταντ]ί̣ου καὶ Μαξιμι[ανοῦ] ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Wisc. 2 61, 7 15898
3820647 Σεβαστ̣ῶ̣ν ... [κυρί]ω̣ν̣ ἡμῶν Διοκ̣λητ̣ι̣ανοῦ [κ]α̣ὶ Μ̣α̣ξ̣ι̣μ̣[ιαν]ο̣ῦ̣ Σεβαστ̣ῶ̣ν καὶ [(ἔτους)] ι̣β̣ τ̣ῶ̣ν̣ ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Wisc. 2 61, 25 15898
4116198 Σεβ[αστῶν] ... [δεσποτῶν] [ἡμ]ῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβ[αστῶν] [καὶ] [Κωνσταντίου] [κα]ὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, L01 - Memphites SB 14 11614, 8 18160
4141971 [Σεβαστῶν] ... [κυρίων] [ἡμῶν] [Δ]ιοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμι[ανοῦ] [Σεβαστῶν] [καὶ] [Κωνσταντίου] [κα]ὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 303 303 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) SB 14 12047 Ro, 2 15526
73583 Σεβαστῶν ... ἐβ[άσταξα] κρίμ̣[νου] ψειέθων δύο ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος τάλαντα δέκα καὶ ... noun. pl. masc. gen AD04 304 304 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) BGU 13 2334, 5 22667
73649 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ (ἔτους) ιβ τῶν ... noun. pl. masc. gen AD04 304 304 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) BGU 13 2334, 13 22667
344775 [Σεβα]στ[ῶ]ν̣ ... ἔνατον καὶ Μαξ[ι]μιανοῦ τὸ η [Σεβα]στ[ῶ]ν̣. Αὐρηλίῳ Ὡρίωνι Θ̣[έω]ν̣ο̣ς ... noun. pl. masc. gen AD04 304 304 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1551 descr., 3 21917
938556 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίο\υ/ καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 304 304 Egypt P. Ant. 2 106, 7 17200
1113008 Σεβα[σ]τῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλη[τ]ιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβα[σ]τῶν καὶ <ἔτους> <ιγ Κω[νσ]ταντίου ... noun. pl. masc. gen AD04 304 304 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 43, 2 10374
1690236 [Σεβαστῶν] ... κ̣υ̣[ρ]ί̣ων ἡμῶν Διοκλ̣ητιανοῦ [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [Σεβαστῶν] κ̣αὶ Κωνστα\ν/τίο̣υ̣ κ̣[α]ὶ̣ Μαξιμιανο̣ῦ̣ ... noun. pl. masc. gen AD04 304 304 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Harris 2 208, 7 15208
1690268 [Σεβαστ]ῶ̣ν̣ ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητια(νοῦ) [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [Σεβαστ]ῶ̣ν̣ κ̣α̣ὶ̣ Κωνστα̣ντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 304 304 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Harris 2 208, 11 15208
1807742 Σεβαστῶ̣[ν] ... Μαξιμιανοῦ καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶ̣[ν] τῶν ἐπιφανεστάτων Καισάρων Πα̣ῦ̣νι ... noun. pl. masc. gen AD04 304 304 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 49, 17 20310
2245617 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 304 304 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Mich. 10 600, 2 12280
2256663 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 304 304 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Mich. 12 645, 20 12310
2256754 Σεβαστῶν ... τῶν κυρίω[ν] Δ[ιοκλη]τιανοῦ [καὶ] [Μαξι]μ̣ιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 304 304 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Mich. 12 646, 2 12311
2781014 Σεβαστῶν ... [κυρίων] [ἡμῶν] [Διοκλητιανοῦ] [καὶ] Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ ιβ τῶν κυρίων ... noun. pl. masc. gen AD04 304 304 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 18 2187, 4 22166
2781269 Σεβαστῶν ... [κυρίων] [ἡμῶν] [Διοκλητιανοῦ] [καὶ] Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κω[νσταντίου] [καὶ] Μαξιμι[ανο]ῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 304 304 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 18 2187, 14 22166
2850752 Σεβαστῶν ... ἔνατον καὶ Μαξ[ιμιανοῦ] τὸ η Σεβαστῶν Αὐρηλίοις Νείλῳ τῷ καὶ ... noun. pl. masc. gen AD04 304 304 Egypt, U19 - Ibion Chyseos P. Oxy. 33 2673, 3 16878
2850890 Σεβασ̣(τῶν) ... ἡμῶν αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβασ̣(τῶν) καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 304 304 Egypt, U19 - Ibion Chyseos P. Oxy. 33 2673, 27 16878
2850921 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 304 304 Egypt, U19 - Ibion Chyseos P. Oxy. 33 2673, 32 16878
2858541 Σε̣β̣α̣στῶ̣ν̣ ... [θ κ̣α̣ὶ Μα̣ξ̣ι̣μ̣ι̣α̣ν̣οῦ τ̣ὸ̣ η Σε̣β̣α̣στῶ̣ν̣ Α̣ὐ̣ρ̣η̣λιοι* Ἡρακλῆς Σε̣ραπίων̣ο̣ς̣ μη(τρὸς) ... noun. pl. masc. gen AD04 304 304 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 36 2770, 3 16561
2858661 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλη̣τιανοῦ καὶ Μα̣ξ̣ιμ̣ια̣νοῦ Σεβαστῶν καὶ ιβ τῶν κυρίων ... noun. pl. masc. gen AD04 304 304 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 36 2770, 27 16561
2861231 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Σεουήρου καὶ Μαξιμίνου ... noun. pl. masc. gen AD04 304 305 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 36 2798, 10 16575
3017377 Σεβαστῶν ... [θ καὶ Μαξιμιαν̣[ο]ῦ̣ τὸ η Σεβαστῶν. gap=unknown Αὐρήλιος Ἡρακλᾶς ... noun. pl. masc. gen AD04 304 304 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 63 4353, 3 22121
3017528 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μα̣ξ̣ι̣μ̣ιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 304 304 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 63 4353, 27 22121
3266453 [Σεβασ]τ̣ῶ̣ν̣ ... κ̣υ̣ρ̣ί̣ω̣ν̣ ἡ̣μ̣ῶ̣ν̣ Δ̣ι̣ο̣κ̣λ̣η̣τ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ κ̣α̣ὶ̣ Μ̣α̣ξ̣[ιμιανοῦ] [Σεβασ]τ̣ῶ̣ν̣ κ̣α̣ὶ̣ ι̣[γ] gap=unknown gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD04 304 305 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Rainer Cent. 82, 31 15420
3949448 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμ[ῶν] [Διοκλητιανοῦ] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντ(ίου) καὶ [Μαξιμιανοῦ] ... noun. pl. masc. gen AD04 304 304 Egypt PSI 7 740, 8 17650
4020682 Σεβαστ[ῶν] ... κυρίων ἡμῶν [Διοκλητιανοῦ] καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστ[ῶν] [καὶ] [(ἔτους)] [ιβ τῶν ... noun. pl. masc. gen AD04 304 304 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Hibis (El-Hiba) (?) P. Nekr. 33, 8 23142
4041470 Σεβαστῶν ... [κυρίων] [ἡμῶν] [Διοκλητιανοῦ] [καὶ] Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ (ἔτους) ιβ τῶν ... noun. pl. masc. gen AD04 304 304 Egypt, L01 - Memphis SB 1 5272, 15 23165
4404916 [Σεβαστῶν] ... [θ [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [τὸ] [η [Σεβαστῶν] ἔτους κ τῶν κυρίων ... noun. pl. masc. gen AD04 304 304 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 26 16502, 2 17298
483042 [Σεβαστῶν] ... κυρίων ἡμῶν [Διοκλητιανοῦ] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [Σεβαστῶν] [καὶ] [Κωνσταντίου] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] ... noun. pl. masc. gen AD04 305 305 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 7 14, 2 15827
483104 [Σεβαστῶν] ... τέτα̣ρ̣τ̣ο̣ν [ἑκκαιδέκατον] [δυοκαιτριακοστὸν] [τιμῆς] [ἀργυρίου] [Σεβαστῶν] [νομίσματος] [ταλάν]των δώδ̣ε̣κα̣ καὶ ... noun. pl. masc. gen AD04 305 305 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 7 14, 4 15827
483163 [Σεβαστῶν] ... [κυρίων] [ἡμῶν] [Διοκλητιανοῦ] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [Σεβαστῶν] [καὶ] [Κωνσταντίου] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] ... noun. pl. masc. gen AD04 305 305 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 7 14, 5 15827
483228 Σεβαστῶν ... κυρ̣ιω* ἡμῶν Διοκλητιαν̣[οῦ] [καὶ] [Μαξι]μιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσ̣ταντίου [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] ... noun. pl. masc. gen AD04 305 305 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 7 14, 7 15827
483267 [Σεβαστῶν] ... [θ [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [τὸ] [η [Σεβαστῶν] [·] gap=15 [α]ν̣ιαν̣ο̣υ γυμ(νασίαρχος) ... noun. pl. masc. gen AD04 305 305 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 7 14, 9 15827
483395 [Σεβαστ]ῶν ... [τὴν] [πρὸς] [ἀλλήλοις] [συνπεφωνημένην] [ἀργυρίου] [Σεβαστ]ῶν ν̣ο̣μ̣ί̣σματος τάλαντα δώ̣δ̣ε̣κ̣α̣ κ̣α̣ὶ̣ ... noun. pl. masc. gen AD04 305 305 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 7 14, 13 15827
483634 [Σεβ]α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ ... κυριω* ἡμω* Διοκλητιανοῦ καὶ Μα̣ξ̣ι̣μ̣[ιανοῦ] [Σεβ]α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ καὶ Κω̣ν̣σταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 305 305 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 7 14, 18 15827
483657 Σεβαστῶν ... [καὶ] ἄπ̣ε̣[σχον] [τὴ]ν̣ τ̣ε̣ι̣μ̣ὴ̣ν* ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος τάλαντα δώδ̣ε̣κ̣α καὶ ... noun. pl. masc. gen AD04 305 305 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 7 14, 19 15827
483717 Σεβαστ̣ῶν ... [κυρίων] [ἡμῶν] [Διοκλητια]ν̣οῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστ̣ῶν καὶ Κ̣ω̣ν̣σ̣τ̣α̣ν̣[τίου] κ̣α̣ὶ̣ Μ̣α̣ξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 305 305 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 7 14, 21 15827
483744 [Σεβαστῶν] ... κυρίων ἡμῶν [Διοκλητιανοῦ] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] [Σεβαστῶν] [καὶ] [Κωνσταντίου] [καὶ] [Μα]ξ̣ι̣μιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 305 305 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 7 14, 22 15827
1113128 [Σεβαστῶν] ... κυρίων ἡμῶν Κωνσταντίου καὶ Μαξι[μια][νοῦ] [Σεβαστῶν] [καὶ] [Σεουήρου] [καὶ] [Μαξιμίνου] ... noun. pl. masc. gen AD04 305 306 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 44, 23 10375
1877681 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν [Κωνσταντίου] [καὶ] [Μαξι]μιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Σεουήρου καὶ [Μαξιμίνου] ... noun. pl. masc. gen AD04 305 305 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Laur. 4 165, 17 21267
1877899 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν τὸ ε ... noun. pl. masc. gen AD04 305 305 Egypt P. Laur. 4 168, 2 21270
2844585 [Σεβαστῶν] ... τύχην τῶν δεσποτ[ῶν] [ἡμ]ῶ̣ν̣ [τῶν] [Σεβαστῶν] [καὶ] [τ]ῶ̣ν̣ Καισά̣ρ̣ω̣ν̣ · ... noun. pl. masc. gen AD04 305 305 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) P. Oxy. 31 2561, 7 16885
2849466 [Σ]εβαστ̣[ῶν] ... καὶ gap=unknown [Μαξιμιανοῦ] [τὸ] gap=1 [Σ]εβαστ̣[ῶν] [·] gap=unknown [Αὐρηλίοις] [Ἱερακ]ί̣ωνι ... noun. pl. masc. gen AD04 305 306 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 33 2665, 2 16870
2849632 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Κωνστ̣[α]ν̣τίου καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν gap=25 Μαξιμίνου τῶν ἐπιφανεστάτων ... noun. pl. masc. gen AD04 305 306 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 33 2665, 25 16870
2857868 [Σ]εβαστῶν ... ἡμῶν Α̣ὐ̣τ̣ο̣κρατόρων Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανο[ῦ] [Σ]εβαστῶν κ̣α̣ὶ̣ Κ̣ω̣ν̣σ̣ταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 305 305 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 36 2766, 7 16557
2899909 Σεβαστῶν ... τῆς συμπεφωνημένης πρὸς ἀλλήλους ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος τάλαντα δεκαπέντε (γίνονται) ... noun. pl. masc. gen AD04 305 305 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3143, 12 16019
2899972 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 305 305 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3143, 23 16019
3012979 Σεβα[στ]ῶ̣ν ... κ̣υρίων ἡμ̣ῶ[ν] Δ̣ι̣ο̣κ̣λ̣η̣τιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβα[στ]ῶ̣ν κα̣ὶ Κωνσταντί̣[ου] [καὶ] Μ̣α̣ξ̣ι̣μ̣ιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 305 305 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 61 4122, 21 21623
3388594 Σεβαστ̣ῶ̣ν ... , Εὐσεβῶν, Εὐτυχῶν, Σεβαστ̣ῶ̣ν, καὶ ἔτους τρισκαιδεκάτου ... noun. pl. masc. gen AD04 305 305 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Sakaon 59, 3 13075
3853590 Σ[εβ]ασ̣τ̣ῶν ... κυρίων ἡμῶν Διοκ̣λ̣ητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σ[εβ]ασ̣τ̣ῶν καὶ Κωνσταντί(ου) καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 305 305 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Wisc. 1 32, 21 13708
18377 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν ϛ συνέθετο Αὐρίλιος* Εὐπορᾶς ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, 00c - Ibion Eikosipentarouron BGU 1 286, 2 9032
163235 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Σεουήρου καὶ Μαξιμίνου ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 606, 18 9258
471326 Σεβαστῶν ... gap=1 Σε̣ρ̣α̣π̣οδώ̣ρου [κ]ατὰ κέλευσ[ιν] ἀ̣ρ̣γ̣[υ]ρ̣ίου Σεβαστῶν νομίσματος τάλαντα ἐκ πλήρους ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 5 6, 12 16028
471363 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Σευήρου καὶ Μαξιμίνου ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 5 6, 16 16028
471390 Σ̣ε̣β̣α̣σ̣[τῶν] ... κυρίων ἡ̣μ̣ῶ̣ν̣ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιαν̣ο̣ῦ̣ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣[τῶν] [τὸ] [ϛ gap=unknown Αὐρ(ηλίῳ) ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 5 6, 21 16028
1102142 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Μαξιμιανοῦ κ̣α̣ὶ̣ Σευήρ[ο]υ Σεβαστῶν καὶ Μαξιμίνου καὶ Κωνσταντίνου ... noun. pl. masc. gen AD04 306 307 Egypt P. Cairo Isid. 106, 3 17379
1103730 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Μ[αξ]ιμιανοῦ καὶ Σεουήρου Σεβαστῶν καὶ Μαξιμίνου καὶ Κωνσταντίνου ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 116, 14 10324
1797754 [Σεβαστῶν] ... μεγίστων Γερμανι̣κ̣ῶ̣ν μ̣εγίσ̣τω[ν] [Εὐσεβῶν] [Εὐτυχῶν] [Σεβαστῶν] [καὶ] [ἔτους] [δευτέρου [τῶν] ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Jena 2 2, 3 128682
1797777 Σ̣ε̣βαστῶν ... [ἡμῶν] [Κωνσταντίου] [καὶ] [Μαξι]μιανο̣ῦ̣ extra Σ̣ε̣βαστῶν τὸ ἕκ̣[τον] μ̣ηνὸ̣ς̣ Φ̣ ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Jena 2 2, 4 128682
1804594 [Σεβαστῶν] ... [κυρίων] [ἡμῶν] [Κωνσταντίου] καὶ Μαξιμια̣[νοῦ] [Σεβαστῶν] [κα]ὶ̣ [(ἔτους)] [β [τῶν] ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 31, 26 20293
1806268 Σεβαστῶν ... μου καὶ ἀνανκαία̣ν χρείαν ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος ἐν νούμμ̣οις τάλαντα ... noun. pl. masc. gen AD04 306 307 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 40, 7 20302
1912426 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Κωνσταντί̣[ο]υ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν τὸ ϛ. Αὐρήλιος ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 6, 1 22327
1912565 Σεβαστῶν ... πρὸς ἀλλήλους συνπεφωνην* τιμὴν ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος τάλαντα τρία (γίνονται) ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 6, 9 22327
1912814 Σεβαστῶν ... Κυρ[ί]ων ἡμῶν Κ[ω]ν[στ]αντ[ί]ου καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ (ἔτους) β τῶν ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 6, 19 22327
2013741 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Κω[νσταν]τίου καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ β (ἔτους) τῶ̣[ν] ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 115-116 no. 974, 11 22753
2013846 [Σεβαστῶν] ... [κ]υρίων [ἡμῶν] Κωνστα[ντίο]υ καὶ Μαξιμιανο[ῦ] [Σεβαστῶν] gap=unknown gap=2_lines ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 115-116 no. 974, 12 22753
2654579 Σεβαστῶν ... ἡ[μ]ῶν Αὐτοκρατόρων Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν τὸ ϛ. Αὐρηλίᾳ ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 102, 2 20761
2654757 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Σευήρου καὶ Μαξιμίνου ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 102, 22 20761
2952578 Σεβαστῶ̣[ν] ... ἡμ[ῶν] Αὐ̣[τοκρατόρων] [Κωνσταντίου] καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶ̣[ν] [τὸ] [ϛ [.] Αὐρηλίῳ ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3728, 2 15232
3073681 Σεβαστῶν ... ἡμῶν Αὐτοκρατό[ρ]ων [Κω]ν[σ]ταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν τὸ ϛ̣. Αὐρη[λ]ίῳ ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1104, 2 21729
3073812 Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν ... κυρίων ἡμῶν Κωνσταντίου (καὶ) Μαξιμιανοῦ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν καὶ Σεουήρου (καὶ) Μαξιμίνου ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1104, 19 21729
3389587 Σεβαστῶν ... , Εὐσεβῶν, Εὐτυχῶν, Σεβαστῶν, καὶ ἔτους δευτέρου ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Sakaon 60, 2 13077
3389609 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν τὸ ϛ, μηνὸς ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Sakaon 60, 3 13077
3391551 Σεβαστῶν ... κυρίων̣ [ἡμῶν] [Κωνστα]ν̣τίου καὶ Μ[αξι]μιανοῦ Σεβαστῶν τὸ ϛ [Οὐαλερίῳ] Κ̣υρίλλῳ ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 71, 1 13089
3391986 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Σεουή[ρ]ου καὶ Μαξιμίνο̣υ̣ ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 71, 29 13089
3394218 Σε(βασ)τῶν ... κυρίων ἡμῶν Κωνσταντίου (καὶ) Μαξιμιανοῦ Σε(βασ)τῶν καὶ Σεουήρου (καὶ) Μαξιμ(ίνου) ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 98, 14 16513
3947871 Σ[εβαστῶν] ... ο gap=unknown [Κωνσταν]τίου καὶ Μαξιμιανοῦ Σ[εβαστῶν] gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 6 716, 27 18968
4101383 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Σεουή[ρου] [κα]ὶ̣ Μ̣α̣ξ̣[ιμ]ί̣[νου] ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) SB 14 11345, 23 18120
4101457 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡ[μῶν] Κωνσταντίου κ̣α̣ὶ̣ Μ̣α̣ξ̣ι̣μ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ Σεβαστῶν καὶ Σεουήρου καὶ Μ̣α̣ξ̣[ι]μ̣[ίνου] ... noun. pl. masc. gen AD04 306 306 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) SB 14 11345, 41 18120
363097 [Σ]εβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν [Μαξιμι]ανοῦ καὶ Σεου[ήρου] [Σ]εβαστῶν καὶ [Μαξιμί]νου καὶ Κ[ωνσταντί]ν̣ου ... noun. pl. masc. gen AD04 307 307 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Hibis (El-Hiba) (?) P. Nekr. 38, 30 22634
1690403 [Σεβαστῶν] ... κυρίων ἡμ[ῶν] [Μαξιμιανοῦ] [καὶ] [Σεουήρου] [Σεβαστῶν] καὶ Μαξιμίνου καὶ Κωνσταντίνο[υ] ... noun. pl. masc. gen AD04 307 307 Egypt P. Harris 2 210, 10 15209
2907130 Σεβαστῶν ... ἡμῶν Αὐτοκρατόρων Μαξιμιανοῦ καὶ Σεουήρου Σεβαστῶν καὶ Μαξιμίνου καὶ [Κωνσταν]τ̣ίνου ... noun. pl. masc. gen AD04 307 307 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 44 3192, 17 15953
2907175 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Μαξιμιανοῦ καὶ Σεουήρου Σεβαστῶν καὶ Μαξιμίνου καὶ Κωνσταντίνου ... noun. pl. masc. gen AD04 307 307 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 44 3192, 26 15953
3030629 Σεβαστῶν ... ἡμῶν Αὐτο̣κρατόρ̣ων Μαξιμιανοῦ καὶ Σεουήρου Σεβαστῶν καὶ Μαξιμίνου καὶ Κωνσταντίνου ... noun. pl. masc. gen AD04 307 307 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 65 4491, 17 78593
3030671 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Μαξιμιανοῦ καὶ Σεουήρου Σεβαστῶν καὶ Μαξιμίνου καὶ Κωνσταντίνου ... noun. pl. masc. gen AD04 307 307 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 65 4491, 26 78593
3042100 Σεβαστῶν ... τῆς πρὸς ἀλλήλους συμπεφ[ωνη]μένης ἀργυρίου Σεβαστῶν νομί̣[σματος] (ταλάντων) ε (δραχμῶν) ... noun. pl. masc. gen AD04 307 307 Egypt, U17 - Kynopolites P. Oxy. 69 4748, 11 80733
3042156 Σεβαστῶν ... [κ]υ̣ρ̣ί̣ω̣ν̣ [ἡμῶν] Μαξιμιανοῦ καὶ Σευήρου* Σεβαστῶν καὶ Μαξι[μίνου] καὶ Κωνσταντίνου ... noun. pl. masc. gen AD04 307 307 Egypt, U17 - Kynopolites P. Oxy. 69 4748, 19 80733
3042286 Σεβαστῶ(ν) ... τῆς πρὸς ἀλλήλους συνπεφωνημένης* ἀργυρίου Σεβαστῶ(ν) νομίσματος ταλάντων πέντε κ̣α̣ὶ̣ ... noun. pl. masc. gen AD04 307 307 Egypt, U17 - Euergetis P. Oxy. 69 4750, 12 80735
3042355 [Σεβαστῶν] ... κ̣υ̣ρίων ἡμῶν Μαξιμιανοῦ καὶ Σευηρ* [Σεβαστῶν] [καὶ] [Μαξι]μ̣ί̣νου καὶ Κωνσταντίνου ... noun. pl. masc. gen AD04 307 307 Egypt, U17 - Euergetis P. Oxy. 69 4750, 21 80735
3378806 Σεβασ[τ]ῶ̣ν ... [κυ]ρ̣ί̣ων ἡ̣μῶν Μαξιμ[ιαν]οῦ καὶ Σεο̣υήρου Σεβασ[τ]ῶ̣ν κ̣α̣ὶ̣ Μ̣α̣ξιμίνου καὶ Κωνσ̣τ̣α̣ν̣τ̣ί̣νου ... noun. pl. masc. gen AD04 307 307 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 13, 2 13029
3390483 Σεβασ̣[τῶν] ... κ[υρ]ίων ἡμῶν Μαξιμιανοῦ καὶ Σεουήρου Σεβασ̣[τῶν] [κ]αὶ Μαξιμίνου καὶ [Κω]νσταντίνου ... noun. pl. masc. gen AD04 307 307 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 64, 17 13081
4049707 Σεβαστῶ̣ν ... τῆς̣ συμπ̣[ε]φ̣ων̣[ημένης] πρὸς σ[ὲ] ἀργυ̣[ρ]ίου Σεβαστῶ̣ν και̣[ν]οῦ ν̣[ομίσμα]τος ἐν̣ ν̣ούμ̣μοις ... noun. pl. masc. gen AD04 307 307 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Hibis (El-Hiba) (?) P. Nekr. 37, 9 23259
4049809 [Σεβαστῶν] ... [κυρίων] [ἡμῶν] Μαξιμιανο̣ῦ καὶ Σεου[ήρου] [Σεβαστῶν] [καὶ] Μαξιμίνο̣υ̣ κ̣αὶ Κων̣[σταντίνου] ... noun. pl. masc. gen AD04 307 307 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Hibis (El-Hiba) (?) P. Nekr. 37, 23 23259
4584742 Σεβαστῶν ... [κυρίων] ἡμῶν Μαξιμιανο[ῦ] καὶ Σευ[ήρου] Σεβαστῶν καὶ Μαξιμίνου κ[αὶ] Κωνσταντίνου ... noun. pl. masc. gen AD04 307 307 Egypt Stud. Pal. 20 77, 6 18725
335686 Σεβαστῶν ... τροφῖα* καὶ τὸν ἡματισμὸν* ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος ἐν ν[ο]ύμο[ι]ς* τάλαντα ... noun. pl. masc. gen AD04 308 308 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Mothis (Mut) P. Nekr. 40, 6 22631
335792 Σεβαστῶν ... τετάρτου μέρου[ς] [τ]ῆς δ[ο]υλίας* ἀργυρίου Σεβαστῶν ἐν νούμοι[ς]* τά[λαν]τα κ ... noun. pl. masc. gen AD04 308 308 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Mothis (Mut) P. Nekr. 40, 26 22631
1646755 Σεβαστῶν ... εἰς ἰδίαν μου χρείαν ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος τάλαντα δύο, ... noun. pl. masc. gen AD04 308 308 Egypt, U07 - Dios Polis (Hiou) P. Nekr. 39, 7 22629
3101527 Σεβαστῶν ... ἑκάστης ἀρού[ρη]ς ἐ̣π̣ʼ ἀποτάκτου ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος δραχ(μῶν) πεντακοσίας, ... noun. pl. masc. gen AD04 308 308 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. 2, 7 16148
4291583 Σ̣ε̣β̣[αστ]ῶ̣ν ... ἡμῶν Δ̣[ιοκ]λητιανοῦ τοῦ πατρὸς τῶν̣ Σ̣ε̣β̣[αστ]ῶ̣ν τὸ ι (ἔτος) καὶ ... noun. pl. masc. gen AD04 308 308 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 20 14587, 1 23760
4291947 [Σεβαστῶ]ν̣ ... ἡ̣μ̣[ῶ]ν Διοκλητιανοῦ [τοῦ] π̣ατ̣ρ̣ὸ̣ς̣ τ̣ῶ̣[ν] [Σεβαστῶ]ν̣ τὸ ι (ἔτος) καὶ ... noun. pl. masc. gen AD04 308 308 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 20 14587, 22 23760
1113699 Σεβασ[τ]ῶν ... καὶ Φλαυίου Οὐαλερίου Κωνσταντίνου υἱοῦ Σεβασ[τ]ῶν, πρὸ ζ Καλανδῶν ... noun. pl. masc. gen AD04 309 309 Egypt, L01 - Kerke (Girza) P. Cairo Isid. 47, 50 17377
1122484 Σεβα[σ]τῶν ... καὶ Φλαυίου Οὐαλερίου Κωνσταντίνου υἱοῦ Σεβα[σ]τῶν. ... noun. pl. masc. gen AD04 309 309 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 86, 15 10416
1123062 [Σε]β̣α̣[στῶ]ν̣ ... Λικιννίου Σεβαστοῦ καὶ Κωνσταντίνου ὑ̣ε̣[ιοῦ]* [Σε]β̣α̣[στῶ]ν̣, Νών[α]ις gap=6 Αὐρήλιος ... noun. pl. masc. gen AD04 309 309 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 91, 16 10423
1124841 Σεβαστῶν ... καὶ Φλαυίου Οὐαλερίου Κωνσταντίνου υἱοῦ Σεβαστῶν. ἀ̣[ρχό]ντων καὶ πολειτῶν* ... noun. pl. masc. gen AD04 309 309 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 9, 17 10421
1763000 [Σεβαστῶν] ... [καὶ] [Φλαουίου] [Οὐαλερίου] Κωνσ̣τ̣α̣ν̣τίν̣[ου] [υἱοῦ] [Σεβαστῶν] gap=unknown Θὼθ gap=unknown ἐπιδέδωκα ... noun. pl. masc. gen AD04 309 309 Egypt, U20 - Ankyropolis (El-Hiba) P. Hibeh 2 219, 19 21146
2913163 Σεβαστῶν ... Οὐαλερίου Λικιννιανοῦ Λι[κιννίου] τῶν ἀνικήτων Σεβαστῶν καὶ τῶν δ[ε]σ̣π̣[οτῶν] [ἡμῶν] ... noun. pl. masc. gen AD04 309 309 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 46 3270, 26 15737
3379320 Σε(βα)στῶν ... καὶ Φλαυίου Οὐαλερίου Κωνσταντίνου υἱο[ῦ] Σε(βα)στῶν, πρὸ δ καλανδ(ῶν) ... noun. pl. masc. gen AD04 309 309 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 16, 3 13032
3393345 Σεβαστῶν ... [καὶ] [Φλ(αυίου)] [Οὐαλερίου] [Κωνσταντίν]ου υἱοῦ Σεβαστῶν πρὸ ιβ Καλ(ανδῶν) Φ[εβρουαρίων] ... noun. pl. masc. gen AD04 309 309 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 89, 15 13107
4157846 Σεβαστῶν̣ ... [Λικιννίο]υ Σεβαστοῦ [καὶ] [Κωνσταντί]ν̣ου υἱοῦ Σεβαστῶν̣ [Κ]α̣λανδῶν Αὐ̣γο̣ύ̣σ̣τ̣ω̣ν̣ ἐ̣ν̣ Π̣τ̣ο̣λ̣ε̣μ̣α̣ί̣δι ... noun. pl. masc. gen AD04 309 309 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 16 12289, 24 14568
4158273 [Σεβασ]τ̣ῶν ... . gap=unknown [Οὐαλερίο]υ̣ Κων[σταντίνου] [υἱοῦ] [Σεβασ]τ̣ῶν gap=unknown Αὐρήλιος gap=unknown [Αὐρηλίᾳ] ... noun. pl. masc. gen AD04 309 309 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 16 12289, 1 14568
1105431 [Σ]εβαστῶν ... τὴν τῶν κυρίω(ν) ἡμῶν Α[ὐτοκ]ρατόρων [Σ]εβαστῶν τύ[χην] δηλῶ[σαι] Ἰσίδωρον Πεμμεῖ ... noun. pl. masc. gen AD04 310 310 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 127, 7 10336
1123646 Σ[ε]βαστῶν ... καὶ Φλαυίου Οὐαλερίου Κωνσταντίνου υἱοῦ Σ[ε]βαστῶν, Τῦβι ιζ. ... noun. pl. masc. gen AD04 310 310 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 95, 13 10427
1335402 Σεβα[σ]τῶν̣ ... κ̣α̣ὶ̣ Φ̣λαυίου Οὐαλερίου Κωνσταντί[νου] υ̣ἱοῦ Σεβα[σ]τῶν̣. ἐ̣[με]τ̣ρή̣θη(σαν) ὁμοίως ὑπὲρ ... noun. pl. masc. gen AD04 310 310 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 141, 92 10494
3042393 Σεβαστ̣[ῶ]ν ... [τῆς] [πρὸς] [ἀλλήλους] [συμπεφωνημένης] [ἀργυρίου] Σεβαστ̣[ῶ]ν νο̣μ̣ί̣σ̣μ̣α̣[τ]ο̣ς̣ τ̣α̣λ̣ά̣ν̣των ὀκτὼ ἅπερ ... noun. pl. masc. gen AD04 310 310 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 69 4751, 9 80736
3380150 Σεβαστῶν ... Μαξιμιανοῦ καὶ Οὐαλερίου Λικιννιανοῦ Λικιννίου Σεβαστῶν καὶ Γαλερίου{ου} Οὐαλερίου Μαξιμίνου ... noun. pl. masc. gen AD04 310 310 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 1, 5 13025
3380160 Σεβαστῶν ... καὶ Φλαουίου Οὐαλερίου Κωνσταντίνου υἱῶν Σεβαστῶν τῶν ἐπιφανεστάτων Καισάρων, ... noun. pl. masc. gen AD04 310 310 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 1, 5 13025
958818 [Σεβαστῶν] ... [Μαξιμιανοῦ] καὶ Γαλερίου Οὐαλερίο[υ] [Μαξιμίνου] [Σεβαστῶν] [ la [ἐπιδο]θεὶς ἀκολού[θ]ως ... noun. pl. masc. gen AD04 311 311 Egypt P. Athen. 40, 5 17621
958836 Σεβαστ[ῶν] ... [δεσποτῶν] [ἡμῶν] [Κωνσταντίνου] καὶ Λικιννίου Σεβαστ[ῶν] gap=unknown κανόνος σίτου gap=3 ... noun. pl. masc. gen AD04 311 311 Egypt P. Athen. 40, 9 17621
3042545 Σεβαστῶν ... τῆς πρὸς ἀλλήλους συνπεφωνημένης* ἀργυρίο<υ> Σεβαστῶν νομ̣ί̣σματος ταλάντων ἐννήα καὶ ... noun. pl. masc. gen AD04 311 311 Egypt, U15 - Hermopolites P. Oxy. 69 4752, 11 80737
3366750 Σ̣[εβασ]τ̣[ῶν] ... δεσποτῶν ἡμ[ῶν] Κωνστα[ντίνου] [καὶ] Λικιννίο[υ] Σ̣[εβασ]τ̣[ῶν] α (ἔτους) (δηναρίων) (μυριάδες) ... noun. pl. masc. gen AD04 311 311 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 4 616, 13 17310
4480008 Σεβαστῶν ... τῆς συνπεφωνημένης πρὸς ἀλλήλους ἀργ[υρίο]υ Σεβαστῶν νομίσματος ταλα[ν]τα* ἓξ καὶ ... noun. pl. masc. gen AD04 311 311 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 6 9214, 15 17871
434646 Σεβαστῶν̣ ... ἡμῶ̣ν̣ Κ̣ω̣ν̣σταντίνου καὶ Λικιννίου [Λικιννιανοῦ] Σεβαστῶν̣ τ̣ὸ̣ β̣ [Αὐρήλιος] [Διόσ]κορος ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 17.1 1, 2 17694
1104644 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Κωνσταντίνου καὶ Λικιννίου Σεβαστῶν τὸ β, Χοιὰκ ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 11, 70 10317
1104805 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντ[ίνου] καὶ Λικιννί[ο]υ Σεβαστῶν τὸ β̣, Θὼθ ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 121, 12 10330
1112093 Σεβαστῶν ... Οὐαλερίου Κωνσταντίνου καὶ Λικκιννιανοῦ Λικκι̣ν̣νίου Σεβαστῶν τὸ β, Μεσορὴ ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 41, 107 10372
1112174 Σεβαστῶν ... [κυρίων] [ἡμῶν] [Διο]κλητιαν[οῦ] [καὶ] Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσ[τα]ντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 41, 14 10372
1112267 Σεβαστῶν ... κυρίων [ἡμῶν] [Διοκλητιανοῦ] καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντ[ίου] [καὶ] [Μαξιμιανοῦ] ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 41, 29 10372
1112491 [Σεβαστῶν] ... [κυρίων] [ἡμῶ]ν Δ[ι]οκλητιανοῦ [καὶ] Μαξιμιαν[οῦ] [Σεβαστῶν] [καὶ] Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 41, 43 10372
1112566 Σεβασ[τ]ῶν ... κυρίων ἡμῶν [Διοκλητιαν]οῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβασ[τ]ῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μα[ξιμιανοῦ] ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 41, 51 10372
1112695 Σεβαστῶν ... [κυρ]ίων ἡ[μῶν] [Διοκλ]ητιανοῦ καὶ Μα[ξιμιανοῦ] Σεβαστῶν καὶ [Κωνσταντίου] καὶ Μαξιμιανοῦ ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 41, 66 10372
1114589 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίνου καὶ Λικ[ι]νν[ίο]υ Σεβαστῶν τὸ β Φαῶφι κγ ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 52, 9 10381
1123393 Σεβαστῶν ... Αὐρήλιος Χαιρήμων ἔτι ἄνωθεν ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος τάλαντα τριάκοντα, ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) (?) P. Cairo Isid. 94, 7 10426
1123489 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίνου καὶ Λικινίου Σεβαστῶν τ[ὸ] β Παχὼν θ ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) (?) P. Cairo Isid. 94, 18 10426
1505523 Σεβαστῶν ... ἡμῶν Κωνσταντίνου καὶ Λικιννίου Αὐτοκρ[α]τόρων Σεβαστῶν τὸ β (ἔτος) Μεχεὶρ ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, U15 - Hermopolites P. Flor. 1 31, 14 23550
2629910 Σεβαστῶν̣ ... δ̣εσποτῶ[ν] ἡμῶν Κω̣ν̣[στ]α̣ντίνου καὶ Λικινίου Σεβαστῶν̣ τὸ β Ἁθὺρ η ... noun. pl. masc. gen AD04 312 319 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. NYU 1 4 a, 15 12544
2911275 Σεβασ[τῶν] ... δεσπ[οτῶν] [ἡμῶν] [Κωνσταντίνου] [καὶ] Λικινίου Σεβασ[τῶν] [τὸ] gap=unknown Αὐρήλιος Εὐάγ ... noun. pl. masc. gen AD04 312 315 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 45 3254, 2 15916
2911325 [Σεβασ]τῶν ... συμπεφ[ωνημένης] [πρὸς] [ἀλλήλους] gap=unknown gap=10 [Σεβασ]τῶν νομίσμ[ατος] gap=unknown ἅπ̣ε̣ρ gap=10 ... noun. pl. masc. gen AD04 312 315 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 45 3254, 13 15916
2952859 [Σεβαστῶν] ... [Οὐαλερίου] [Κωνσταντίνο]υ̣ [καὶ] [Λικινιανοῦ] [Λικινίου] [Σεβαστῶν] [τ]ὸ β. [Οὐαλερίῳ] ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3732, 3 15236
2952948 Σεβαστῶν ... Οὐαλερίου Κωνσταντίνου καὶ Λ[ι]κινιανοῦ Λικινίου Σεβαστῶν τὸ β. Οὐαλερίῳ ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3733, 2 15237
2953138 Σεβαστῶν ... Οὐαλερίου Κωνσταντίνου καὶ Λικιν̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ Λικινίου Σεβαστῶν τὸ β. Οὐαλερίῳ ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3734, 3 15238
2953216 [Σεβαστῶν] ... [Οὐαλερίου] Κων[σταντίνου] [καὶ] [Λικινιανοῦ] [Λικινίου] [Σεβαστῶν] [τὸ] [β. Οὐα[λερίῳ] ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3735, 2 15239
2953282 Σεβαστῶν ... Οὐαλερίου Κωνσταντίνου καὶ Λικιννια[νο]ῦ* Λικινίου Σεβαστῶν τ̣ὸ̣ β. Οὐαλερίῳ ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3736, 4 15240
2953301 Σεβαστῶν ... Οὐαλερίου Κωνσταντίνου καὶ Λικιννιανοῦ* Λικινίου Σεβαστῶν τὸ β. Ο̣ὐ̣α̣λ̣ε̣ρ̣ί̣ῳ̣ ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3737, 4 15241
2953404 Σεβαστῶν ... Οὐαλερίο[υ] Κωνσταντίνου καὶ Λικινν[ιανοῦ]* Λικινίου Σεβαστῶν τὸ β. παρὰ ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3738, 4 15242
2953476 [Σεβα]σ̣τῶν ... [Οὐα]λ̣ερίου Κωνσταντίνου κ̣α̣ὶ̣ [Λικι]ν̣ιανοῦ Λικινίου [Σεβα]σ̣τῶν τὸ β. [Οὐα]λ̣ε̣ρ̣[ίῳ] ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3739, 4 15243
2953602 Σεβαστῶν ... Οὐαλερίου Κωνσταντίνου καὶ Λικιννιαν[ο]ῦ* Λικινίου Σεβαστῶν τὸ β̣. Οὐαλερίῳ ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3740, 4 15244
2987285 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίνου καὶ Λικιννίου Σεβαστῶν τὸ β. Φαμενὼθ ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 59 3981, 22 19268
3082018 Σεβασ̣τῶν ... gap=unknown [Κωνσταντίνου] [καὶ] [Λικιννιανοῦ] [Λικιννί]ου Σεβασ̣τῶν [τὸ] [β]´. vac=1_lines ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 80 5257, 2 388563
3379678 Σεβαστῶν ... [Οὐαλερ]ί̣ο̣υ̣ Κωνσταντίνου (καὶ) Λικιννιανοῦ [Λικιν]ν̣ί[ο]υ Σεβαστῶν τὸ β, Παχὼν ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 18, 3 13034
3389173 Σεβα[στ]ῶ̣ν ... τὴν τῶν κυρίων̣ [ἡ]μῶν Αὐτοκρατόρων Σεβα[στ]ῶ̣ν τύχην παρειληφέναι παρὰ τῶν ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 5, 6 13069
3389528 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίν(ου) (καὶ) Λικιννίου Σεβαστῶν τὸ β, Μεσορὴ ... noun. pl. masc. gen AD04 312 312 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 5, 63 13069
24650 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶ̣ν Κο(ν)σταντίνου καὶ Λικιννιανοῦ Σεβαστῶν τὸ γ, Ἁθὺρ ... noun. pl. masc. gen AD04 313 313 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) BGU 1 349, 16 9072
143240 Σεβαστῶν ... ἡμῶν Κω(ν)σταντίνου καὶ Λικιννίου Λικιννιανοῦ Σεβαστῶν <τὸ> <γ Ἁθὺρ κϛ ... noun. pl. masc. gen AD04 313 313 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) BGU 2 408, 22 9152
143310 [Σεβασ]-τῶν ... δεσποτῶν [ἡμῶν] Κονσταντίνου καὶ Λικιννια[νοῦ] [Σεβασ]τῶν τὸ γ Ἁθὺρ κθ ... noun. pl. masc. gen AD04 313 313 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) BGU 2 409, 14-15 9153
1042129 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶ̣ν Κωνσταντίνου καὶ Λικιννίου Σεβαστῶν τὸ γ Ἁθὺρ̣ κ̣η̣ ... noun. pl. masc. gen AD04 313 313 Egypt P. Bodl. 1 103 descr., 002 22598
1101714 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίνου καὶ Λικιννίου Σεβαστῶν τὸ γ, Θὼθ ... noun. pl. masc. gen AD04 313 313 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 103, 21 10313
2900020 Σεβαστῶν ... Μαξιμίνου καὶ Φλαουίου Οὐα[λε]ρίου Κων[σ]ταντίν̣ου Σεβαστῶν τὸ γ. Αὐ[ρ]ήλιος ... noun. pl. masc. gen AD04 313 313 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3144, 2 16021
2916659 Σεβαστῶν ... καὶ Φλαυίου [Οὐαλερίου] [Κωνσταντίνου] [Αὐτο]κρατόρων Σεβαστῶν τὸ γ Φαμενὼθ κ ... noun. pl. masc. gen AD04 313 313 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 46 3305, 2 15767
3391299 Σεβαστῶν ... τὴν τῶν κυρί̣ων ἡμῶν Αὐτοκρατ(όρων) Σεβαστῶν τύχην παρειληφέναι καὶ εἰσκεκλεικέναι ... noun. pl. masc. gen AD04 313 313 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 6, 6 13076
3391356 Σεβαστῶν ... δ[ε]σποτῶν ἡμῶν Μαξιμίνο̣υ̣ (καὶ) Κωνσταντίνο̣υ̣ Σεβαστῶν τὸ γ, Μεσορὴ ... noun. pl. masc. gen AD04 313 313 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 6, 14 13076
932409 [Σεβαστῶν] ... δ̣εσποτῶν ἡμῶν̣ [Κωνσταντίνου] [κ]α̣ὶ Λικιννι[α]νοῦ [Σεβαστῶν] [τὸ] [γ gap=unknown gap=20 ... noun. pl. masc. gen AD04 314 314 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Amst. 1 44, 3 15488
1114857 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Κων[σταντίνου] καὶ Λικινίου Σεβαστῶν τὸ γ, Τῦβι ... noun. pl. masc. gen AD04 314 314 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 54 A, 16 10383
1647056 Σεβαστῶν ... τὴν τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Αὐτοκρατόρων Σεβαστῶν τύχην ἑκουσίως καὶ αὐθερέτως* ... noun. pl. masc. gen AD04 314 315 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Grenf. 2 79, 7 11367
1647094 Σεβαστῶν ... τὴν τῶν [δεσ]ποτῶν ἡμῶν Αὐτοκρατόρων Σεβαστῶν τύχην [ἑ]κουσίως καὶ αὐθερέτος* ... noun. pl. masc. gen AD04 314 315 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Grenf. 2 79, 5 11367
2013964 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡ[μῶν] Κωνσταντίνου καὶ Λικιννίου Σεβαστῶν τὸ γ̣ Τῦβι κ ... noun. pl. masc. gen AD04 314 314 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Lond. 3 p. 230 no. 975, 21 22754
3387201 Σεβαστῶν ... τὴν τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Αὐτοκρατόρων Σεβαστῶν τύχην παραμεμέτρησθαι τὸ ἐφʼ ... noun. pl. masc. gen AD04 314 314 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 49, 7 13068
3412168 Σεβα̣σ̣τ̣ῶν ... χ̣[ε]ι̣ρ̣ὸ̣[ς] ἐ̣ξ οἴκου σου ἀργυρίου Σεβα̣σ̣τ̣ῶν νομίσματος τάλαντα ἓξ καὶ ... noun. pl. masc. gen AD04 314 314 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. L. Bat. 13 7, 6 16831
3412268 [Σεβασ]τ̣ῶ̣[ν] ... [Αὐτοκρατόρων] [Καισ]ά̣ρ̣ω̣ν̣ Κ̣ωνσ̣τ̣αντίνου καὶ Λικινίο̣υ [Σεβασ]τ̣ῶ̣[ν] [,] [ὑ]π̣[ατ]ε̣ί̣α̣[ς] [Ῥουφίου] [Οὐολουσιαν]ο̣ῦ̣ ... noun. pl. masc. gen AD04 314 314 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. L. Bat. 13 7, 15 16831
3412367 Σ̣ε̣β̣αστῶν ... χειρὸς ἐξ [οἴκο]υ̣ σ̣ο̣υ̣ ἀ̣ρ̣γ̣υ̣[ρίου] Σ̣ε̣β̣αστῶν νομίσ̣μ̣α̣το̣ς̣ τ̣άλαντα ἓξ καὶ ... noun. pl. masc. gen AD04 314 314 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. L. Bat. 13 7, 5 16831
3954901 Σεβαστῶν ... Οὐαλερίου Κωνσταντίνου καὶ Λικιννιανοῦ Λικιννίου Σεβαστῶν τὸ β, Μεσορὴ ... noun. pl. masc. gen AD04 314 314 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 7 820, 3 17678
3955185 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίνου καὶ Λικινίου* Σεβαστῶν τὸ γ̣, Μεχεὶρ ... noun. pl. masc. gen AD04 314 314 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 7 820, 44 17678
4478164 [Σεβαστῶν] ... [τὴν] [τῶν] [δεσπο]τ̣ῶ[ν] ἡμῶν Αὐτοκρα̣[τόρων] [Σεβαστῶν] [τύ]χην τὴν ἐνθανίαν* μ[ου] ... noun. pl. masc. gen AD04 314 315 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 6 9192, 15 14121
1104965 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Κωσταντίνου* καὶ Λικιννίου Σεβαστῶν τὸ δ Μεσ(ορὴ) δ ... noun. pl. masc. gen AD04 315 315 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cairo Isid. 122, 20 10331
1115090 Σεβαστῶν ... κυρίων ἡμῶν Κωνσταντίνου καὶ Λικιννίου Σεβαστῶν, Μεσορὴ κε. ... noun. pl. masc. gen AD04 315 315 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 57, 22 10386
1115146 Σεβαστῶν ... δεσ[π]οτῶν ἡμῶν Κωνσταντίνου καὶ Λικιννίου Σεβαστῶν τὸ δ, Θὼθ ... noun. pl. masc. gen AD04 315 315 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 57, 32 10386
1115260 Σεβ[α]στῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίνου καὶ Λικιννείου* Σεβ[α]στῶν τὸ δ, Θὼθ ... noun. pl. masc. gen AD04 315 315 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 58, 21 10387
1294546 [Σεβαστῶν] ... extra [ἡμῶν] [Κωνσταντί]νου καὶ Λικιννίου [Σεβαστῶν] [τὸ] [δ gap=unknown [καὶ] ... noun. pl. masc. gen AD04 315 315 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Col. 10 285, 2 41444
1294682 [Σεβαστῶν] ... κυρίων ἡμῶν [Κωνσταντίνου] [καὶ] [Λικιννίου] [Σεβαστῶν] extra [Φοι]βάμμωνος καὶ Εὐλό̣γιος ... noun. pl. masc. gen AD04 315 315 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Col. 10 285, 26 41444
1294729 Σεβαστῶν ... [δεσποτῶν] [ἡμῶν] [Κωνσταντίνου] κ̣α̣ὶ Λικιν̣νίου Σεβαστῶν τὸ̣ δ Μεσορὴ ιγ ... noun. pl. masc. gen AD04 315 315 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Col. 10 285, 31 41444
1804976 Σεβα̣σ̣τ̣ῶ̣ν ... τιμῆς τῆς συμπεφων̣ημένη[ς] [ἀλλήλοις] [ἀρ]γυρίου Σεβα̣σ̣τ̣ῶ̣ν νομίσματος ἐν νούμοις* [τά]λ̣α̣ν̣τα ... noun. pl. masc. gen AD04 315 315 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 34, 7 20296
1805093 Σ̣εβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίνου καὶ Λικιννίου Σ̣εβαστῶν τὸ δ setous vac=unknown ... noun. pl. masc. gen AD04 315 315 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 34, 20 20296
2014077 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Κω[νσ]ταντίνο\υ/ καὶ Λικιννίου Σεβαστῶν τὸ δ. Αὐρήλιος ... noun. pl. masc. gen AD04 315 315 Egypt P. Lond. 3 p. 230-231 no. 976, 12 22755
2911387 Σεβα[στῶν] ... [ἡμῶν] [Κωνσταντίνου] [καὶ] [Λικιννίου] vac=unknown Σεβα[στῶν] [τὸ] [δ gap=unknown Αὐρηλίᾳ ... noun. pl. masc. gen AD04 315 315 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 45 3255, 2 20895
3028989 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶ̣ν̣ Κ̣[ωνσταντίνου] [καὶ] [Λικιννίου] Σεβαστῶν [τὸδ [.] Οὐαλερίω̣ Ἀμμων̣ι̣ανῷ ... noun. pl. masc. gen AD04 315 315 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 64 4441 col. 9-10, 2 23667
3099991 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίνου καὶ Λικιννίου Σεβαστῶν τὸ τέταρτον Παῦνι νεομηνίᾳ ... noun. pl. masc. gen AD04 315 315 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. 21, 2 16192
3100034 Σεβ(αστῶν) ... {μου} κα[ὶ] ἀναγκαίαν χρείαν ἀργ[υ]ρ[ί]ου Σεβ(αστῶν) νομίσματος τάλαντα ἕνδεκα κ̣α̣ὶ ... noun. pl. masc. gen AD04 315 315 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. 21, 6 16192
3961111 Σεβαστῶν ... δεσποτ[ῶ]ν ἡμῶν Κοσταντίνου* καὶ [Λ]ικιννίου Σεβαστῶν τὸ δ gap=unknown Λ̣ικιν̣ι̣ανῷ̣ ... noun. pl. masc. gen AD04 315 315 Egypt, 00b - Dionysias (Qasr Qarun) (?) Bastianini / Casanova (ed.), 100 anni di istituzioni fiorentine per la papirologia p. 167-171, 2 13800
4163023 Σεβαστῶ[ν] ... [δεσποτῶν] ἡμῶν Κωνσταντίνου καὶ Λικιννίου Σεβαστῶ[ν] [τὸ] [β [,] [Αὐρήλιος] ... noun. pl. masc. gen AD04 315 315 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Cairo Preis.(2) 34, 11 3263
4413028 Σ̣[εβαστῶν] ... δεσποτῶ̣[ν] [ἡμῶ]ν Κωνσταντίνου καὶ Λικιννίου Σ̣[εβαστῶν] τ̣ὸ δ´ Φαρμοῦθι α´ ... noun. pl. masc. gen AD04 315 315 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 26 16666, 27 12872
1878624 [Σεβαστῶν] ... [κυρίων] ἡμῶν Κωσ[ταντίνου]* [καὶ] [Λικιννίου] [Σεβαστῶν] [,] [ὑπατείας] Καικινίου [Σαβείνου] ... noun. pl. masc. gen AD04 316 316 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) P. Laur. 4 176, 19 21273
2226607 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν [ἡ]μῶν Κωνσταντίνου καὶ Λικιννίου Σεβαστῶν τὸ (τέταρτον), πρὸ ... noun. pl. masc. gen AD04 316 316 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Merton 2 91, 19 11939
2773064 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίνου καὶ Λικιννίου Σεβαστῶν τὸ δ, Τῦβι ... noun. pl. masc. gen AD04 316 316 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 17 2113, 28 17496
3028142 Σε̣βαστῶν ... gap=1 ἡμῶν Κωνσταντίνου καὶ Λ[ικινίο]υ̣ Σε̣βαστῶν, ἐπὶ ὑπατ[ε]ί̣ας Καικ̣ι̣ν̣ί̣ο̣υ̣ ... noun. pl. masc. gen AD04 316 316 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 64 4441 col. 1, 14 23663
3028396 Σεβαστῶν ... κ̣υ̣ρ[ίων] [ἡμῶν] [Κωνσταντί]ν̣ο̣υ̣ καὶ Λικινίου Σεβαστῶν, ἐπὶ ὑπατείας Κα̣ι̣κ̣ι̣[νίου] ... noun. pl. masc. gen AD04 316 316 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 64 4441 col. 3, 13 23665
3379827 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίνου καὶ Λικιννίου Σεβαστῶν τὸ δ, Φαῶφι ... noun. pl. masc. gen AD04 316 316 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 19, 14 13035
3484129 Σεβαστῶν ... ἔχειν π[αρὰ] gap=unknown gap=unknown [ἀργ]υρίου Σεβαστῶν νο[μίσματος] gap=unknown [τάλαντα] gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD04 316 316 Egypt P. Strasb. Gr. 4 278, 8 16994
1289422 Σεβ̣[α]σ̣τῶν ... [ἔντοκο]ν̣ κεφα̣[λ]έου* συναν̣ιλημμένου* τόκου ἀργυρίου Σεβ̣[α]σ̣τῶν νομί̣σματος τάλαντα ἑξακόσια τεσσε̣ράκοντα ... noun. pl. masc. gen AD04 318 348 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Charite 34, 6 15613
3013098 Σ̣ε̣βαστῶν ... χιρὸς* ἐξ οἴκου σο̣υ̣ ἀργυρίου Σ̣ε̣βαστῶν νομίσματος τα̣ν̣τα* τρία̣ κ̣αὶ̣ ... noun. pl. masc. gen AD04 318 318 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 61 4124, 10 21625
3013207 Σεβαστῶν ... χιρὸς* ἐξ̣ οἴκου σου ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος τάλαντα τρία καὶ ... noun. pl. masc. gen AD04 318 318 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 61 4124, 10 21625
4070486 Σεβαστῶν ... [καταγε]ίου καὶ χρηστηρίων πάντων ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσμ̣[ατ]ο̣ς̣ ταλάντων δεκατεσσάρων καὶ ... noun. pl. masc. gen AD04 318 318 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 10 10728, 13 17431
4480806 Σεβαστῶν ... γῆς ἀρούρας δεκατρῖς τιμῆς ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος ταλάντων εἴκοσι δύο ... noun. pl. masc. gen AD04 319 319 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 6 9219, 5 17874
4481048 Σεβα[στ]ῶν ... [δεσποτῶ]ν ἡμῶν <Κωνσταντίνου> [καὶ] Λικιννίου Σεβα[στ]ῶν [τὸ] β, καταχω[ρ]ισθῖσαν* ... noun. pl. masc. gen AD04 319 319 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 6 9219, 13 17874
4481069 Σεβα[στ]ῶν ... δεσποτῶν [ἡ]μ[ῶ]ν Κωνσταντίν[ου] καὶ Λικιννίου Σεβα[στ]ῶν τὸ δ περὶ κώμην ... noun. pl. masc. gen AD04 319 319 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 6 9219, 13 17874
4481138 Σεβαστῶν ... τῆ[ς] [π]ρὸ[ς] ἀλλήλο̣υ̣ς συμπε̣φω̣νημένης ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος [ταλάντων] [εἴκοσι] [δ]ύο ... noun. pl. masc. gen AD04 319 319 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 6 9219, 15 17874
3392692 Σεβαστῶν ... τὴν τῶν κυ̣ρ̣[ί]ων ἡμῶν Αὐτοκρατόρων Σεβαστῶν καὶ τῶν ἐπιφανεστάτων Καισάρων ... noun. pl. masc. gen AD04 320 320 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 7, 7 13087
433612 Σεβαστῶν ... πρὸς ἀλλήλους συνπεφωνημένην τιμὴ̣ν̣ ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος τάλαντα εἴκοσι, ... noun. pl. masc. gen AD04 321 321 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 17.1 17 a, 4 17714
433971 Σεβαστῶν ... πρὸς ἀλλήλους συνπεφωνημένην τιμὴν ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος τάλαντα ἴκοσι*, ... noun. pl. masc. gen AD04 321 321 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 17.1 17 b, 4 17715
3950630 Σεβα[στῶν] ... gap=unknown [ὑπα]τ̣είας Κωνσταντίου καὶ Λικινίου Σεβα[στῶν] gap=unknown gap=7_lines gap=unknown [ἥνπερ] ... noun. pl. masc. gen AD04 321 321 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 7 771, 7 17654
3013403 Σεβαστῶν ... χιρὸς* ἐξ οἴκου σου ἀργυρίου̣ Σεβαστῶν νομίσματος τάλαντα δύο καὶ ... noun. pl. masc. gen AD04 322 322 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 61 4125, 19 21626
3786966 [Σεβα]στῶν ... παρὰ σοῦ ὑπὲρ μισθο̣ῦ̣ [ἀργυρίου] [Σεβα]στῶν νομίσματος τάλαν̣τ̣α δέ̣κ̣α̣ καὶ ... noun. pl. masc. gen AD04 323 323 Egypt, U15 - Hermopolites P. Vind. Sal. 8, 8 17291
3787099 Σεβαστῶν ... φυτῶν̣ πάντων καὶ φοινίκων ἀ̣ργυρίου Σεβαστῶν ν̣ομίσ̣ματος ταλάντων εἴκο[σι] ἑνὸς ... noun. pl. masc. gen AD04 323 323 Egypt, U15 - Hermopolites P. Vind. Sal. 8, 20 17291
3256384 Σεβαστῶ(ν) ... Οὐαλερίου Κ[ωνστ]αντίνου καὶ Λικιννιανοῦ Λικιννίου Σεβαστῶ(ν) τ̣ὸ̣ β̣, Παχὼ(ν) ... noun. pl. masc. gen AD04 324 324 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) Archiv für Papyrusforschung (AfP) 30 (1984), p. 53-82, 20 14032
3256628 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμ(ῶν) Κωνσταντίνου{ς} καὶ Λικινίου Σεβαστῶν τὸ β. Αὐρήλι(ος) ... noun. pl. masc. gen AD04 324 324 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) Archiv für Papyrusforschung (AfP) 30 (1984), p. 53-82, 51 14032
3256727 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Μαξιμίνου καὶ Κωνσταντίνου Σεβαστῶν τὸ γ, Παῦνι ... noun. pl. masc. gen AD04 324 324 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) Archiv für Papyrusforschung (AfP) 30 (1984), p. 53-82, 61 14032
3257215 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίνου καὶ Λικιννίου Σεβαστῶν τὸ (τέταρτον), Μεχεὶρ ... noun. pl. masc. gen AD04 324 324 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) Archiv für Papyrusforschung (AfP) 30 (1984), p. 53-82, 116 14032
3257245 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίνου καὶ Λικιννίου Σεβαστῶν τὸ (τέταρτον), Ἐπεὶφ ... noun. pl. masc. gen AD04 324 324 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) Archiv für Papyrusforschung (AfP) 30 (1984), p. 53-82, 121 14032
3257380 Σε̣βα̣[σ]τῶν ... δεσπο[τ]ῶ̣ν ἡμ(ῶν) Κωνσταντίνου καὶ Λικιν̣[νίο]υ̣ Σε̣βα̣[σ]τῶν τὸ δ, Μεσορὴ ... noun. pl. masc. gen AD04 324 324 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) Archiv für Papyrusforschung (AfP) 30 (1984), p. 53-82, 140 14032
3257542 Σεβαστῶν ... δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίνου καὶ Λικιννίου Σεβαστῶν τὸ δ, Φαῶφ̣ι ... noun. pl. masc. gen AD04 324 324 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) Archiv für Papyrusforschung (AfP) 30 (1984), p. 53-82, 165 14032
4187575 Σεβαστῶν ... παρακ̣α[ταθήκῃ] gap=unknown gap=unknown [ὑ]πολόγου ἀργυρίου Σεβαστῶν gap=unknown gap=unknown gap=unknown gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD04 324 325 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) SB 16 12673, 8 17445
1596220 [Σεβαστῶν] ... [συμπεφωνημένην] [τιμὴν] [ἐκ] [πλήρους] [ἀργυρίου] [Σεβαστῶν] [ν]ο̣μ̣[ί]σματος δηναρ[ίων] [μυριάδας] [ ... noun. pl. masc. gen AD04 326 326 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Gen. 4 185, 14 47344
1413333 [Σεβαστῶν?] ... τὴν θείαν τύχην τῶν [κυρίων] [Σεβαστῶν?] ἀπειληφέναι παρὰ Σανσνῶτος Ἀλώ̣[πηκος] ... noun. pl. masc. gen AD04 329 329 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Dublin 20, 17 21607
2608069 Σεβαστῶ̣ν̣ ... περὶ̣ gap=1 τυγχα̣ν̣ gap=unknown [ἀργυρίο]υ̣ Σεβαστῶ̣ν̣ gap=unknown gap=unknown ὠ̣νουμέν gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD04 329 329 Egypt P. Neph. 30, 9 21452
1850471 \Σεβαστῶν/ ... χειρὸς ἐξ ὔκου* αὐτοῦ \ἀργυρίου/ \Σεβαστῶν/ \νομίσματος/ \τάλαντα/ \πεντακόσια/ \,/ ... noun. pl. masc. gen AD04 330 337 Egypt, L03 - Terenouthis (Kom Abu Billo) P. Köln Gr. 5 232, 9 21231
4072437 Σεβαστῶ̣[ν] ... [τῆς] [συμπεφ]ωνημένης̣ πρὸς ἀλλή̣λους ἀργυρίου Σεβαστῶ̣[ν] [καινοῦ] [ἐν] χρυσῷ [νομίσματος] ... noun. pl. masc. gen AD04 330 340 Egypt, Western desert, Oasis Magna (El-Kharga) (?) SB 12 10784, 9 16065
1289336 [Σεβαστῶν] ... ἐ̣ξ οἴκου χρῆσιν ἔν̣[τοκον] [ἀργυρίου] [Σεβαστῶν] [νομίσματος] τάλαντα χεί[λ]ι̣α̣* [τ]ρ̣ι̣α̣κόσια ... noun. pl. masc. gen AD04 331 347 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Charite 33, 5 15611
2638434 Σεβα̣στῶν ... [χειρὸς] [ἐξ] [οἴκο]υ̣ {σου} ἀρ̣γυρίου Σεβα̣στῶν νομίσ[ματος] [τά]λ̣[α]ντα πεντήκοντ̣α τρία ... noun. pl. masc. gen AD04 331 331 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 2 41, 10 21519
4123141 Σεβαστῶν ... [π]ατητῶν ἀρτάβην μίαν καὶ ἀργυρίου Σεβαστῶν ν̣[ομίσματο]ς τάλαντα [ἓ]ξ̣ καὶ ... noun. pl. masc. gen AD04 332 332 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 14 11711, 16 18176
3785016 Σεβαστῶν ... κατὰ σὲ ἕκτου μέρους ἀρ̣γυρίου Σεβαστῶν νομίσματος ταλάντων ὀκ̣τὼ καὶ ... noun. pl. masc. gen AD04 334 334 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Vind. Sal. 12, 6 17294
884728 Σεβαστῶν ... τὴν ὑ[π]ὲρ αὐτῶν τιμὴ̣ν̣ ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος τάλαντα δισχίλια τε̣τρακόσια ... noun. pl. masc. gen AD04 337 350 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Abinn. 64, 16 10055
2912718 Σεβαστῶ(ν) ... χειρὸς ἐξ οἴκου σου ἀργυρίου Σεβαστῶ(ν) νομίσματος τάλαντα πεντακόσια, ... noun. pl. masc. gen AD04 337 337 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Coll. Youtie 2 82, 7 20897
3960089 Σεβαστῶν ... ἀναπ[όρρι][φον] [τιμῆς] [τῆς] [συμπεφωνημ(ένης)] [ἀ]ργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος [ταλάντων] [τεσσαράκοντα] [(γίνεται)] ... noun. pl. masc. gen AD04 337 337 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) PSI 8 882, 3 17584
3098458 Σεβαστῶν ... ὑπ(ὲρ) ἐνοικίου ἑκάστου ἔτους ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος τά̣λ̣αν[τ]α εἴκοσι πέντε ... noun. pl. masc. gen AD04 339 339 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. 13, 7 16159
1094345 Σεβαστῶν ... τῆ[ς] πρὸς ἀλλήλους συμπεφωνημένης ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος ταλάντ̣ων ἑκατὸν γίν(εται) ... noun. pl. masc. gen AD04 341 341 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Cairo Goodspeed 13 [1260], 7 22646
214142 Σεβαστῶν ... τιμὴν πᾶσαν ἐκ πλ[ήρους] @^inline^ἀργυρίου@⟦αυρηλιου⟧ Σεβαστῶν νομίσματος δηναρίων [μυ]ριάδας [τ]ριακοσίας ... noun. pl. masc. gen AD04 342 342 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 4 1049, 13 9447
214488 [Σεβαστῶν] ... κα̣ὶ̣ ἔσχον τὰς [τοῦ] [ἀργυρίου] [Σεβαστῶν] [νομίσματος] [δηναρίων] [μυριάδας] [τριακοσίας] ... noun. pl. masc. gen AD04 342 342 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 4 1049, 27 9447
4553907 Σεβαστῶν ... ἤτοι β νέας ἰνδικτ(ίονος) ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος τάλαντα διακόσια εἴκοσι ... noun. pl. masc. gen AD04 343 343 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) Stud. Pal. 2 p. 34 [N.N. 42], 18 20814
2608381 Σεβαστῶν ... παρὰ σοῦ εἰς χρῆσιν ἀργυρίου Σεβαστῶν ν̣[ο]μίσματος κεφαλαίου τάλαντα ὀγδοήκοντα ... noun. pl. masc. gen AD04 344 344 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Neph. 32, 8 21454
4145277 Σεβαστῶν ... χειρὸς ἐξ οἴκου σου ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος [τάλα]ν[τα] πεντήκοντα ⟦π̣ε̣ν⟧ ... noun. pl. masc. gen AD04 346 346 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 14 12088, 9 18184
4127903 Σεβα-στῶν ... καὶ σ̣υ̣μπεφωνημένης πρὸς ἀλλήλους ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος ταλάντων ἑκατὸν εἴκοσι ... noun. pl. masc. gen AD04 348 348 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) SB 14 11877, 14-15 14523
2718239 Σεβαστῶ(ν) ... \ο̣ἴ̣κ̣ο̣υ/ τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου ἀρ[γ]υρίου Σεβαστῶ(ν) νομίσματος τάλαντα ἑξακισχίλια, ... noun. pl. masc. gen AD04 360 360 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1695, 23 21976
3036858 Σεβαστῶν ... ἀπὸ λόγου τετάρτης ἰνδικτίονος ἀργυρίου Σεβαστῶν νομ[ίσματος] δ̣η̣[να]ρ̣ί̣ων μυριάδων μονάδ̣α̣ς ... noun. pl. masc. gen AD04 361 361 Egypt, L14? - Pelousion (Tell el-Farama) P. Oxy. 67 4605, 7 78647
4410345 [Σεβασ]-τῶν ... [ἀλλήλους] [τοῦ] [ὅλ]ου ἐνιαυτοῦ ἀ[ργ(υρίου)] [Σεβασ]τῶν νομίσματος [ταλάντων] τρισχειλίων* πεντα[κοσίων] ... noun. pl. masc. gen AD04 362 363 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) SB 26 16580, 22-23 97155
1806579 [Σ]εβαστῶν ... καὶ ἠριθμῆσθαι διὰ χειρὸς ἀργυρίο[υ] [Σ]εβαστῶν νομίσματος τάλαντα πεν[τ]ακισχείλια*, ... noun. pl. masc. gen AD04 364 364 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 42, 12 20304
4345245 Σεβα[στ]ῶ̣ν ... [ἔτους] [ζ [Γρατιανοῦ] Ε̣ὐ̣τυχῶν Ε̣[ὐσ]ε̣βῶν Σεβα[στ]ῶ̣ν, ὑπατείας τῶν δεσποτ̣ῶ̣ν ... noun. pl. masc. gen AD04 373 373 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 22 15605, 1 41615
3205712 Σε[βαστῶ]ν ... καὶ ἀν[υπόλο]γον [παντὸς] [ὑ]πο̣λόγου ἀ[ρ]γ̣υρίου Σε[βαστῶ]ν ν[ο]μ̣[ίσμα][τος] [ταλάν]των μυριά[δας] π̣έντε ... noun. pl. masc. gen AD04 375 399 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Pintaudi 33, 11 170024
4271829 Σε-βαστῶν ... τῆς πρὸς ἀλλήλους συμπεφω[νη]μένης ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσμα[το]ς ταλάντων μυριάδας δύο ... noun. pl. masc. gen AD04 383 383 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) SB 20 14293, 12-13 23711