Τρίμιθιν

noun --- "" (Logeion)

7 attestations of Τρίμιθιν

Number without context limitations (see below)!

This page is a full view of your query with all relevant information. If you want to filter on the grammatical context (previous or next word), you can do so below. To export these data to a csv file (taking the filter into account if applicable), click the icon above.
Please note that the .csv file is tab-delimited and in Unicode, and Excel has problems with each of these if you just open the csv file by double clicking - supposing the default programme for opening csv files is set to Excel on your computer. Better results can be obtained through open source software such as Open Office. If you insist on using Excel (version 15 or higher), please use the import function (under "File"), select CSV and the file you just downloaded, and pick "Unicode (UTF-8)" from the dropdown for "File origin". Use Tab as the only delimiter and import by clicking "Finish". If you want to know why you have to take this detour, you may want to read this.

If your research starts from this export, please be fair and quote Trismegistos: here's how.

Wordref ID Attestation Context Morphology Century Date from Date to Written Line TM Tex ID
812551 Τ̣ρ̣ί̣μ̣ι̣θ̣(ιν) ... Ψάις Ὥρου ε̣ἰς Τ̣ρ̣ί̣μ̣ι̣θ̣(ιν) τῇ οἰκ(οδεσποίνῃ) ... noun. sg. none. acc AD04 340 370 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Trimithis (Amheida) O. Trim. 1 314, 2 131363
811660 Τρίμιθ(ιν) ... Του Πλουτάμ(μωνος) εἰς Τρίμιθ(ιν) τῇ οἰκοδεσπο[(ίνῃ)] [σί]τ(ου) (ἀρτάβας) ... noun. sg. none. acc AD04 345 370 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Trimithis (Amheida) O. Trim. 1 249, 2 131298
811946 Τρίμ(ιθιν) ... υἱὸς Πεκύσιος κτ(ῆνος) α εἰς Τρίμ(ιθιν) τῇ οἰκοδεσ(ποίνῃ) ... noun. sg. none. acc AD04 350 370 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Trimithis (Amheida) O. Trim. 1 273, 2 131322
811970 Τρίμ̣[ιθ(ιν)] ... μ(άτια) νε δι̣(ὰ) gap=unknown εἰς Τρίμ̣[ιθ(ιν)] ... noun. sg. none. acc AD04 350 370 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Trimithis (Amheida) O. Trim. 1 276, 4 131325
812363 Τρίμιθι̣ν̣ ... εἰς Τρίμιθι̣ν̣ τῷ ἀδ̣ελφῷ δ τιφ(άγια) ... noun. sg. masc. dat AD04 350 370 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Trimithis (Amheida) O. Trim. 1 301, 1 131350
811844 Τρίμιθ̣(ιν) ... εἰς Τρίμιθ̣(ιν) διὰ Ὥρου gap=unknown Δ ... noun. sg. none. dat AD04 350 370 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Trimithis (Amheida) O. Trim. 1 269, 1 131318
1816329 Τριμῖθ(ιν) ... ἐμοὶ μ(άτια) @^inline^γ, εἰς Τριμῖθ(ιν) μ(άτια) β, Παπνούθ(ῃ) ... noun. sg. masc. dat AD04 361 379 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 4 96, 1215 23651