βουλεύω

verb --- "take counsel, deliberate" (Logeion)

36 attestations of βουλεύω

Number without context limitations (see below)!

This page is a full view of your query with all relevant information. If you want to filter on the grammatical context (previous or next word), you can do so below. To export these data to a csv file (taking the filter into account if applicable), click the icon above.
Please note that the .csv file is tab-delimited and in Unicode, and Excel has problems with each of these if you just open the csv file by double clicking - supposing the default programme for opening csv files is set to Excel on your computer. Better results can be obtained through open source software such as Open Office. If you insist on using Excel (version 15 or higher), please use the import function (under "File"), select CSV and the file you just downloaded, and pick "Unicode (UTF-8)" from the dropdown for "File origin". Use Tab as the only delimiter and import by clicking "Finish". If you want to know why you have to take this detour, you may want to read this.

If your research starts from this export, please be fair and quote Trismegistos: here's how.

Wordref ID Attestation Context Morphology Century Date from Date to Written Line TM Tex ID
1432420 βουλευομένοις ... ὅπου ἂν δοκῆι ἄριστον εἶναι βουλευομένοις κοινῆι βουλῆι Λεπτίνηι καὶ ... participle. pl. pres. mid. masc. dat BC04 -310 -310 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Eleph. Gr. 1, 5 5836
374973 βουλόμενοι* ... χρηματίζοντες καὶ περ̣ὶ̣ [τῶν] [ὅ]λ̣ων βουλόμενοι*. πρὸς τούτοις δὲ ... participle. pl. pres. mid. masc. nom BC03 -299 -200 Egypt Chrest. Wilck. 1, 25 61457
1268351 βουλευσάμενοι ... πρᾶσιν · τότε γὰρ κοινῆι βουλευσάμενοι ποιήσομεν ὡς συμφορώτατα τῶι ... participle. pl. aor. mid. masc. nom BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59637, 13 1268
3932823 βουλευσάμενοι ... ἐπ[ὶ] μὲν τοῦ παρόντος ἔφασαν βουλευσάμενοι ἀποφανεῖσθαι ἡμῖν, μετὰ ... participle. pl. aor. mid. masc. nom BC03 -257 -257 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) PSI 5 502, 20 2443
3140396 βουλεύσασθαι ... αἱ διαβάθραι οὐ μὴ gap=unknown βουλεύσασθαι, εἰ δεῖ μίαν ... infinitive. aor. mid BC03 -256 -256 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie Kleon 18, 4 7635
1322347 @^inline^\βουλεύεσθαι/@⟦βελτιονας⟧ ... σοῦ \βεβουκολη/@^inline^μένοι@⟦ηδικημενοι⟧ μεταθέμενοι ⟦φρένας⟧ βέλτιον @^inline^\βουλεύεσθαι/@⟦βελτιονας⟧ ⟦σχεῖν⟧. ἔρρωσο. ... infinitive. pres. mid BC03 -243 -243 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Col. Zen. 2 88, 29 1801
383672 βουλε̣ύσ̣ηι ... gap=unknown τιμη οὐκ gap=unknown gap=unknown βουλε̣ύσ̣ηι ὡς μέλλει [σο]ι τῶν ... verb. 3. sg. aor. subj. act BC03 -217 -217 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 2 38 b Vo, 5 7734
4665487 βεβούλευται ... ἂν ἐπείπαιμι πλὴν ὅτι κακ[ῶ]ς βεβούλευται ; οὐ μὴν [ἀ]λλά ... verb. 3. sg. pf. ind. mid BC02 -164 -164 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 110 + P. Petrie 3 p. 15-44, 115 3502
1792313 βουλεύου ... , περὶ ἁπάντ(ων) τὰ ἄριστα βουλεύου ὡς οὐκ ἐκπεσούμεθα καὶ ... verb. 2. sg. pres. imp. mid BC01 -50 -1 Egypt P. IFAO 2 5, 9 78419
115662 βουλεῦσαί ... επε [Σωτ]ήριχος μετῆ̣[λθ]ε̣ ἔσ[τ]αι extra βουλεῦσαί πως ἐὰν δύνῃ προἀποστεῖλαί ... infinitive. aor. act BC01 -9 -9 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 16 2663, 3 23387
2885380 βουλευσάμε-νος ... ἐγλογὴν* δὲ σὲ αἱρετίζομαι. βουλευσάμενος οὖν περὶ τούτου τὴν ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC01 -3 -3 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 41 2979, 14-15 16541
2156181 βεβουλεῦσθαι ... καὶ παν* ἐμοὶ ⟦υ⟧ καλῶς βεβουλεῦσθαι δοκεῖται*, ὑ* γὰρ ... infinitive. pf. mid AD01 41 41 Egypt, L00 - Alexandria P. Lond. 6 1912 Vo, 63 16850
2866670 [βουλευσάμενο]ς̣ ... [κα]ὶ̣ ἀναγνόντος τὸ χειρόγραφον Λοῦπος [βουλευσάμενο]ς̣ μετὰ τῶν φίλων ἀπεφήνατο ... participle. sg. aor. mid. masc. nom AD01 - AD02 73 117 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Oxy. 4 706, 6 20406
1617256 βου-λεύο̣[υ] ... ⟦γνώμης⟧ ⟦σου⟧ ὠνήσασθαι ταύτα̣ς καὶ βουλεύο̣[υ] δὲ περ̣[ὶ] [τ]ῶ̣[ν] ἐν ... verb. 2. sg. pres. imp. mid AD02 116 120 Egypt, U15 - Hermopolites P. Giss. 1 13, 20-21 19415
360652 βουλευσάμενος ... πρὸ μιᾶς ὑπερτεθέντω[ν], Εὐδα[ί]μων βουλευσάμενος σὺν τοῖς παρο[ῦ]σι εἶπεν ... participle. sg. aor. mid. masc. nom AD02 142 142 Egypt, L00 - Alexandria (?) Chrest. Mitt. 372, 19 9923
4466390 β̣ου̣[λευ]σάμενος ... · μετ̣ὰ̣ τ̣ὴ̣ν̣ ἀνάγ̣νω[σιν] [Σ]ε̣ρ̣η̣νιανὸς β̣ου̣[λευ]σάμενος με̣τ̣ὰ τῶν gap=unknown gap=unknown ... participle. sg. aor. mid. masc. nom AD02 160 160 Egypt, U05 - Koptos (Qift) SB 6 9016, 24 17842
3232219 βουλεύσῃς ... , ὡς ἐὰν δοκιμάσῃς [ἐὰ]ν βουλεύσῃς gap=unknown καὶ gap=2 αὐτοὺς ... verb. 2. sg. aor. subj. act AD03 249 268 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 6 9415 (18), 27 14195
34590 βουλ(εύσαντος?) ... . Αὐρηλ[ία] [Κυ]ριλλοῦς θυγάτηρ Διοσκόρου βουλ(εύσαντος?) [χωρὶς] [κυρίου] [χρηματίζουσα] [κατὰ] ... participle. sg. aor. act. masc. gen AD03 250 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 96, 20 31283
2946593 βεβουλευκότων ... . προσταχθὲν ὑπὸ gap=1 τῶν βεβουλευκότων ἕκαστον ἐν τῇ λ̣αμπροτάτῃ ... participle. pl. pf. act. masc. gen AD03 279 279 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 51 3613, 3 15348
4434584 βουλεύοντα̣ι̣ ... ταξε ἀ̣λ̣λὰ̣ καὶ σ gap=17 βουλεύοντα̣ι̣ [σ]υνδυάζοντες ἄλλ̣η[ν] [τινα] κατʼ ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 290 292 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Hibis (El-Hiba) (?) P. Nekr. 23, 17 18862
369329 βουλεύοντα ... κριθῆς γ̣εί[νεσθαι] [.] τὸν μὴ βουλεύοντα ; la [τὸ]ν μὴ ... participle. sg. pres. act. masc. acc AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 128-129 no. 971, 10 31971
369334 βουλεύοντα ... βουλεύοντα ; la [τὸ]ν μὴ βουλεύοντα. οὐ δυνήσεται. ... participle. sg. pres. act. masc. acc AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 128-129 no. 971, 10 31971
3927295 βουλευσαμέν[ου]ς ... καὶ τὸ ταύ[της] [ἔγγονον] πονηρὰ βουλευσαμέν[ου]ς, μᾶλλον δὲ σοφιζομένους ... participle. pl. aor. mid. masc. acc AD04 300 350 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 5 452, 11 33127
369290 βουλεύοντι ... [Δίῳ] [ἐπεβούλευσε] [βο]ηθῷ αὐτῆς οὔτε βουλεύοντι οὔτε πατροβούλῳ καθεστηκότι. ... participle. sg. pres. act. masc. dat AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 128-129 no. 971, 7 31971
1560364 βουλευ-όμεθα ... ἐπὶ τὴν θηκατεραν* Θέωνος · βουλευόμεθα ἀποστῖλαί* σε ὅπου ἂν ... verb. 1. pl. pres. ind. mid AD04 - AD05 300 499 Egypt P. Fouad 82, 12-13 33386
4475273 β̣[ου]λεύειν ... gap=unknown τουτ̣ εὐγνω ενκλ̣ι̣ gap=unknown β̣[ου]λεύειν καὶ ι̣ τούτους τοῖς ... infinitive. pres. act AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolites SB 6 9136, 4 32893
369406 βο̣υ̣λεύ̣ων ... ὠνόμ̣[α]σται. ὁ γὰρ μὴ βο̣υ̣λεύ̣ων τοιαύτην λειτ̣ουργίας̣* ὑφίσ[τα]σθαι ο̣ὐ ... participle. sg. pres. act. masc. nom AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 128-129 no. 971, 16 31971
2268152 βουλευσάμ̣[ε]νος ... μέχρεις* ἂν τελείας gap=unknown ἐ̣ναντίον βουλευσάμ̣[ε]νος τῆς ἐκείνου προαιρέσεως gap=unknown ... participle. sg. aor. mid. masc. nom AD04 300 399 Egypt P. Mich. 15 723, 6 33530
3947802 βουλεύειν ... Αἰγύπτου εἶπ(ε) τ̣ί̣σ̣ι̣ν̣ επε̣ gap=unknown βουλεύειν ἀγράμματον̣ gap=unknown gap=unknown μετεχε̣ι̣ν ... infinitive. pres. act AD04 306 306 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 6 716, 8 18968
4478047 βουλευσάντων̣ ... Ἀρσινο[είτου] παρὰ Α̣ὐ̣ρη̣λ̣ί̣ου Εὐδαίμ[ονος] [τῶν] βουλευσάντων̣ gap=22 βουλευτοῦ τῆς Λεοντοπολειτῶν ... participle. pl. aor. act. masc. gen AD04 314 315 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 6 9192, 2 14121
923871 βουλεύε̣σ̣θ̣αι ... δι̣ʼ αὐτὸ γενέσθ[ω] [ὡς] μ̣ὴ βουλεύε̣σ̣θ̣αι πρόκει[μαι] ἔ[τ]ι̣ κ̣ατα̣ με ... infinitive. pres. mid AD04 324 330 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Ammon 1 4, 31 23632
1531603 β̣ουλεύσασθαι ... καὶ οὐκ ἐξέσται μ[οι] gap=unknown β̣ουλεύσασθαι ἐπεναντίον τούτῳ τῷ μ̣ ... infinitive. aor. mid AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Flor. 3 294, 43 36860
1142798 βουλευσάμενοι ... , ἀσμενίζουσι ταύτην, προνοητικῶς βουλευσάμενοι, καὶ ἑαυτοῖς, ... participle. pl. aor. mid. masc. nom AD06 500 525 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67089, 11 36279
2513712 βουλεύσασ\θαι/ ... διοικηταῖς καὶ ἐπισκόποις ἄλλο τι βουλεύσασ\θαι/ ἢ μετανοῆσαι ἢ μεταμελεῖσθαι ... infinitive. aor. mid AD06 554 554 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Michael. Gr. 41, 48 21416
2143136 βουλευσάμενοι ... ἐλαττώματος παντὸς δίς, τρὶς βουλευσάμενοι ὡς εἴη μὲν ἡμᾶς ... participle. pl. aor. mid. masc. nom AD06 584 584 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Lond. 5 1727, 25 19741
2616215 ἐβουλεύσατο ... νόμῳ δοκούντων μαρτύρων καθʼ ἣν ἐβουλεύσατο ἡμᾶς καὶ Ἠλίαν τὸν ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD06 596 596 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 30, 6 21479