γείνομαι

verb --- "y" (Logeion)

573 attestations of γείνομαι

Number without context limitations (see below)!

This page is a full view of your query with all relevant information. If you want to filter on the grammatical context (previous or next word), you can do so below. To export these data to a csv file (taking the filter into account if applicable), click the icon above.
Please note that the .csv file is tab-delimited and in Unicode, and Excel has problems with each of these if you just open the csv file by double clicking - supposing the default programme for opening csv files is set to Excel on your computer. Better results can be obtained through open source software such as Open Office. If you insist on using Excel (version 15 or higher), please use the import function (under "File"), select CSV and the file you just downloaded, and pick "Unicode (UTF-8)" from the dropdown for "File origin". Use Tab as the only delimiter and import by clicking "Finish". If you want to know why you have to take this detour, you may want to read this.

If your research starts from this export, please be fair and quote Trismegistos: here's how.

Wordref ID Attestation Context Morphology Century Date from Date to Written Line TM Tex ID
1265768 γεινομένων ... gap=unknown χαίρειν. ἀπὸ τῶν γεινομένων μοι ἐκφ[ορί]ων τῆ[ς] gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. masc. gen BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59604, 1 1237
2233861 γ̣ε̣ίνομαι ... . μὴ οὖν ἀγανακ[τήσηις] gap=unknown γ̣ε̣ίνομαι, ἀλλὰ τοῦτο gap=1 ... verb. 1. sg. pres. ind. mid BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Mich. Zen. 107, 7 2006
2241667 γεινόμεθα ... καὶ γυμνός εἰμι καὶ ὕπαιθροι γεινόμεθα. καλῶς οὖν ποιήσεις ... verb. 1. pl. aor. subj. mid BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Mich. Zen. 90, 3 1989
1286720 γείνονται ... εἰς τὴν αὐλὴν βλεπούσας ⟦λη⟧ γείνονται εἰς τὸ αὐτὸ λη ... verb. 3. pl. pres. ind. mid BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 5 59847, 8a 1471
1254049 γείνεται ... γ. εἰς τὸ αὐτὸ γείνεται (δραχμαὶ) νγ. ἐὰν ... verb. 3. sg. pres. ind. mid BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59445, 15 1085
1277723 γείνεται ... [ιη [.] [τὸ] [μέ]ρος σοὶ γείνεται (δραχμαὶ) θ, [τὸ] ... verb. 3. sg. pres. ind. mid BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59753, 18 1378
1277856 γείνεται ... δ´ χ(αλκοῦς) (1) ὁ͂ν* σοι γείνεται τὸ καθʼ ἓν Ἀφροδίτηι ... verb. 3. sg. pres. ind. mid BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59753, 48 1378
1277968 γείνεταί ... β (τριώβολον) ἔλαβον ἐν τοῖς* γείνεταί σοι καὶ παρʼ ἐμοῦ ... verb. 3. sg. pres. ind. mid BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59753, 63 1378
2233950 [γείνε]ται ... δὲ οὐκ ἐν τοῖς αὐτ̣[οῖς] [γείνε]ται · ἐκ τ[ῶν] [γὰ]ρ ... verb. 3. sg. pres. ind. mid BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Mich. Zen. 107, 20 2006
1277700 [γείνεσθ]αι ... (δραχμὴ) α (τριώβολον), [ὥστε] [γείνεσθ]αι τὸ πᾶν (δραχμαὶ) λα ... infinitive. pres. mid BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59753, 16 1378
3286669 [γ]ε̣ί̣νωνται ... γ gap=unknown τ̣οὺς ἀποδ gap=unknown [γ]ε̣ί̣νωνται κ gap=unknown ὠνὴν ἀποτ ... verb. 3. pl. pres. subj. mid BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 9 8859
3141008 γείνονται ... ρμ, χαλ(κοῦ) σπη (διώβολον) γείνονται ἀργυρίου ψνζ (τριώβολον), ... verb. 3. pl. pres. ind. mid BC03 -255 -249 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie Kleon 68, 10 7652
2164004 γείνηται ... \οὐ/ λανθάνει τὴν δυσσχερείαν̣* gap=1 γείνηται, καλῶς ἂν ποιήσαις ... verb. 3. sg. pres. subj. mid BC03 -255 -255 Egypt, 00a - Ammonias (?) P. Lond. 7 1967, 6 1530
3917465 γείνωμαι ... ὅπως ἂν πρὸς τοῖς ἔργοις γείνωμαι. ἔρρωσο. ἐχρηματίσθη ... verb. 1. sg. aor. subj. mid BC03 -253 -253 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 350, 6 2038
3918662 γεινόμενον ... τὸ εἰς τὴν πλίνθον κάτεργον γεινόμενον ὡς εἰς Η, ... participle. sg. pres. mid. neut. acc BC03 -251 -251 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 365, 5 2051
1749528 γεί[νεται] ... , (γίνονται) (δραχμαὶ) λ Παῦνι γεί[νεται] gap=unknown ε gap=unknown_lines εἰκοστῆς ... verb. 3. sg. pres. ind. mid BC03 -250 -250 Egypt P. Hibeh 1 115, 18 8244
1749607 γε̣ί̣ν[εται] ... Ἰναρωῦτ[ος] gap=unknown gap=unknown gap=unknown Παῦνι γε̣ί̣ν[εται] gap=unknown gap=3 νι gap=unknown_lines ... verb. 3. sg. pres. ind. mid BC03 -250 -250 Egypt P. Hibeh 1 115, 36 8244
3918977 γείνεται ... ἓξ ἀνʼ ἡμιωβέλιον τὴν ἡμέραν γείνεται δραχμὰς* δύο τριώβολον τὸ ... verb. 3. sg. pres. ind. mid BC03 -250 -249 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 368, 12 2054
1238784 γείνοιτο ... σὺ δέ μοι ἀντέγραψας ὅτι γείνοιτο αὐτῶι εἰς τὸν ἐνιαυτὸν ... verb. 3. sg. pres. opt. mid BC03 -250 -250 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 3 59308, 4 952
1749452 γ̣ε[ίνεσθαι] ... μ̣[ηνὶ] gap=3 εἰς τοῦτο γράφουσι γ̣ε[ίνεσθαι] Μεχὶρ (τριώβολον), Φαμενὼθ ... infinitive. pres. mid BC03 -250 -250 Egypt P. Hibeh 1 115, 4 8244
1749548 γ̣ε̣ί̣ν̣ε̣[σθαι] ... gap=1 εἰς δὲ τοῦτο γράφουσι γ̣ε̣ί̣ν̣ε̣[σθαι] gap=unknown Μεχὶρ (δραχμὰς?) λγ ... infinitive. pres. mid BC03 -250 -250 Egypt P. Hibeh 1 115, 23 8244
3920277 γείνηται ... ἂν μὴ τὸ αὐτὸ ἡμῖν γείνηται μάτην. καλῶς δʼ ... verb. 3. sg. aor. subj. mid BC03 -249 -249 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 380, 14 2064
3976446 γεινόμενον ... ἐξελατ̣ ἐμὲ δὲ τελοῦντα τὸ γεινόμενον τῆι Φιλαδ̣[έλφωι] [τὴν] ἕκτην ... participle. sg. pres. mid. neut. acc BC03 -248 -248 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) PSI 8 976, 6 2444
2172023 γεινομένοις ... σπόρον οὐδὲ ἐᾶν ἐπακολουθεῖν τοῖς γεινομένοις, ὡσαύτως δὲ καὶ ... participle. pl. pres. mid. masc. dat BC03 -247 -247 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Lond. 7 2008, 30 1570
3157995 γεινόμενον ... ἡμῖν εἰς ὀργύας ρ τὸ γεινόμενον καταγαγεῖν ἐπὶ τὸ @^inline^ὑποδοχῖον@⟦υποδογιον⟧ ... participle. sg. pres. mid. neut. acc BC03 -238 -237 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie(2) 1 9, 6 47306
2634241 γ̣ε̣ί̣νητ̣α̣ι ... ἐκ τῆς φυλακῆς, ὅπως γ̣ε̣ί̣νητ̣α̣ι πρὸς τῆι συν[αγωγῆι] [το]ῦ̣ ... verb. 3. sg. aor. subj. mid BC03 - BC02 -237 -195 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. NYU 2 45, 20 6433
4227900 γεινόμενον ... · ἀπέχομεν παρὰ σοῦ τὸ γεινόμενον φελωχικὸν* τοῦ ἀναβαθμοῦ τῆς ... participle. sg. pres. mid. neut. acc BC03 -235 -235 Egypt, 00a - Labyrinthos SB 18 13314, 4 2549
540930 γεινόμενο[ν] ... ἐν τῶι κά[τω] πεδίωι τὸ γεινόμενο[ν] εἰς τὴν Ἀρ̣ι̣σ̣τολάου [δω]ρεὰν ... participle. sg. pres. mid. neut. acc BC03 -232 -232 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 1 32, 5 43333
250432 [γ]ε̣ί̣νεσθαι ... πως δύναιντο διὰ παρευρέσεως ε̣ἰ̣κ̣α̣σ̣τ̣ῆ̣ς̣ [γ]ε̣ί̣νεσθαι τὴ̣ν̣ ἐ̣ν̣ο̣ί̣κ̣η̣σ̣ι̣[ν], [ἀ]ξιῶ ... infinitive. pres. mid BC03 -225 -225 Egypt, U20 - Phnebieus BGU 6 1244, 27 4405
40780 γεινόμενα ... [ἡμ]έ̣ραις δέκα τασσομέν̣ου̣ Πετώ[υτ]ος τὰ γεινόμενα ἀναλ[ώματα] [.] [ἐὰν] [δὲ] ... participle. pl. pres. mid. neut. nom BC03 -221 -205 Egypt, U19 - Oxyrynchites BGU 10 1973, 3 5005
1602365 γεινόμενον ... εἰλήφαμεν τὸ ἀναγκαῖον ἡμῶν τὸ γεινόμενον ἔλαιο̣ν̣ δοῦναι ἡμῖν · ... participle. sg. pres. mid. neut. acc BC03 -219 -219 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Genova 3 103, 5 5596
1626453 γε[ινομένων] ... [μη]δὲ περὶ τῶν ἐ̣ξ αὐτῶν γε[ινομένων] [ἐγ][γόνων] [παρευρέσει] [ἡιτι]ν̣ι̣ο̣ῦ̣[ν] [.] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) SB 3 6283 a, 14 7247
1626655 γεινομένων ... [μηδὲ] [περὶ] τῶν ἐξ αὐτῶν γεινομένων ἐγγό[νων] [παρευρέσει] ἡιτινιοῦν. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) SB 3 6283 a, 42 7247
1626862 [γεινομέ]-ν̣ω̣[ν] ... μηδὲ π̣ερὶ τ̣ῶ̣[ν] [ἐξ] [αὐτῶν] [γεινομέ]ν̣ω̣[ν] [ἐγγόνων] π̣α̣ρ̣ε̣υ̣ρ̣έ̣σ̣ει ἡιτινιοῦν. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen BC03 -215 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) SB 3 6283 a, 19-20 7247
82525 [γεινόμενα] ... [ἡμέρα]ις δέκα τ[ασσομέ][νου] [Τροχᾶ] [τὰ] [γεινόμενα] [τέλη] [·] [ἐὰν] [δὲ] ... participle. pl. pres. mid. neut. acc BC03 -212 -211 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 14 2399, 3 4010
82807 [γεινόμενα] ... ἡ[μ]έρ[α]ις [δέκα] τασσομένο̣υ̣ Τρ[ο][χᾶ] [τὰ] [γεινόμενα] [τέλη] [·] [ἐὰν] [δὲ] ... participle. pl. pres. mid. neut. acc BC03 -212 -211 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 14 2399, 31 4010
4102911 γ̣ε̣[ινό]μενα ... ἡ̣μ̣έ̣ρ̣α̣ι̣ς̣ δ̣έ̣κα τ̣α̣[σσο]μ̣έ̣ν̣ο̣[υ] [Τροχοῦ] τ̣ὰ̣ γ̣ε̣[ινό]μενα τέ̣λ̣[η]. ἐὰν δὲ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc BC03 -212 -211 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) SB 14 11375, 15 4235
4103141 γ̣ε̣[ι]νόμ̣ε̣ν̣α̣ ... ἡμ̣έραις δέκα τασσομέ̣νο̣υ̣ Τ̣ροχο̣ῦ̣ τ̣[ὰ] γ̣ε̣[ι]νόμ̣ε̣ν̣α̣ τ̣έλ̣η. ἐὰν̣ δὲ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc BC03 -212 -211 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) SB 14 11375, 30 4235
3627556 [γ]είνηται ... ἵνα δὲ μήτ[ε] π̣αρ̣α@^inline^λο\γεία/@⟦παραλογισμ⟧ μηδεμ[ία] [γ]είνηται μήτʼ ἄλλο μηθὲν ἀδίκημα ... verb. 3. sg. aor. subj. mid BC03 -210 -210 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 3 703, 223 5315
534607 γει-νόμ̣ενον ... τέτακται Πακοῖβις π̣ρ̣οβάτ̣ω̣ν̣ θ τὸ γεινόμ̣ενον τέλος. Ἀδαῖος. ... participle. sg. pres. mid. neut. acc BC02 -158 -158 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 1 114, 4-5 43593
821022 γεινόμενον ... [τ]ῶν αὐτοῦ gap=1 φ τὸ γεινόμενον τέλος τοῦ αὐτοῦ ἔτους ... participle. sg. pres. mid. neut. acc BC02 -158 -158 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1026, 4 43605
822694 γεινόμενόν ... . ἔχω παρὰ σοῦ τὸ γεινόμενόν σοι τέλος τοῦ Χοίαχ ... participle. sg. pres. mid. neut. acc BC02 -141 -140 Egypt, U05 - Koptos (Qift) O. Wilcken 2 1081, 6 43739
4317261 γε̣ί̣ν̣ε̣τ̣α̣ι̣ ... κοινὸν gap=unknown (τάλαντα) δ, γε̣ί̣ν̣ε̣τ̣α̣ι̣ χ̣α̣λ̣κ̣ο̣ῦ̣ τάλαντα τέσσερα, ... verb. 3. sg. pres. ind. mid BC02 -140 -131 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 20 15119, 8 8129
3624391 γεινόμενον ... ἀναγ̣α̣γ̣οῦσ̣ι̣ν gap=4 εἰς ναῦλον τὸ γεινόμενον ἐπ gap=6, Θέωνι ... participle. sg. pres. mid. neut. acc BC02 -139 -131 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 3 701 a, 30 5313
709655 γεινόμενον ... · [ἀπέχω] [πα]ρὰ σοῦ τὸ γεινόμενον [τέ]λος τόπ(ου) ἀκροδρύ(ων) σου ... participle. sg. pres. mid. neut. acc BC02 -122 -122 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 10, 2 43478
1635155 γείνεται ... ἐκ δραχμῶν (τάλαντα) λ, γείνεται χα(λκοῦ) τάλαντα τριάκοντα. ... verb. 3. sg. pres. ind. mid BC02 -118 -118 Egypt, U - Upper Egypt P. Grenf. 1 22, 12 259
3554050 γεινομένης ... σοῦ γεγραμμένω[ν] [περ]ὶ̣ τοῦ εἴδους γεινομένης φροντιδα* ἵνα ἐπὶ τῶν ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC02 -117 -117 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Tebt. 1 24, 59 3660
3555776 γεινόμενον ... τῆς αὐλῆς καταρτισμὸν καὶ τὸ γεινόμενον τῶι Πετεσούχωι καὶ τοῖς ... participle. sg. pres. mid. neut. acc BC02 -112 -112 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 1 33, 13 47594
3759703 γεινώ-μεθ̣α ... παρενοχλεῖν, ἵνʼ ἀνεμπόδιστοι ὑπάρχοντες γεινώμεθ̣α πρὸς τοῖς καθʼ ἡμᾶς ... verb. 1. pl. aor. subj. mid BC02 -111 -110 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Tor. Choach. 5 A, 24-25 3594
3759803 γεινώμεθα̣ ... παρενοχλεῖν, ἵνα ἀνεμπόδιστοι ὑπά̣ρχοντες γεινώμεθα̣ πρὸς τοῖς καθʼ ἡμᾶς ... verb. 1. pl. aor. subj. mid BC02 -110 -110 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) (?) P. Tor. Choach. 5 B, 25 3595
4664343 γειναμένου ... ἀντίγρ[αφο]ν [το]ῦ γειναμένου ὑπὸ Πετήσιος τοῦ [Χ]ενούφ[ιο]ς ... participle. sg. aor. mid. masc. gen BC01 -98 -98 Egypt, L01 - Memphis UPZ 1 109, 1 3501
287951 γε̣ί̣νονται ... προειμένας (πυροῦ) δοχ(ικῷ) (ἀρτάβας) πεντήκοντα γε̣ί̣νονται (πυροῦ) δοχ(ικῷ) ν, ... verb. 3. pl. pres. ind. mid BC01 -64 -63 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1754, 19 4836
3975797 γείνηται ... , ἵνʼ ἡμεῖν* [μηθ]ὲν ἐλλιπὲς γείνηται. καὶ σε(αυτοῦ) ἐπιμέλ(ου) ... verb. 3. sg. pres. subj. mid BC01 -51 -51 Egypt PSI 8 969, 6 5566
214866 γεινομένης ... φερνὴν σὺν ἡμιολίᾳ τῆς πράξεως γεινομένης τῇ Λυκαίνῃ ἔκ τε ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 - AD01 -30 14 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1051, 23 18494
236550 [γ]εινομένης ... ἀ̣ρ̣γ̣υ̣ρ̣ί̣ο̣υ̣ δ̣ρ̣α̣χ̣μ̣ὰ̣ς̣ @^inline^χειλίας@⟦δισχειλιας⟧ τῆς πρ[άξεως] [γ]εινομένης [τῶι] Πτολεμαίωι ⟦ἐκ̣τ̣ τ̣α̣ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 - AD01 -30 14 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1159, 30 18609
2873568 γείνηται ... Θεοφίλου, μ[ὴ] gap=2 ἄνωθεν γείνηται πάντα καὶ πάλιν ἑατοὺς* ... verb. 3. sg. aor. subj. mid BC01 - AD01 -30 14 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Oxy. 4 745, 5 20443
214900 γείνεσθαι ... τὴν δε Λύκαιναν μήδʼ ἀφήμερον γείνεσθαι ἀπὸ τῆς οἰκίας ἄνευ ... infinitive. pres. mid BC01 - AD01 -30 14 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1051, 29 18494
221761 [γεί]νεσθαι ... ἐ[ξεῖναι] [μή]τʼ ἀπόκοιτον μ̣ή̣τ̣ʼ ἀ̣φ̣ή̣μ̣ε̣[ρον] [γεί]νεσθαι ἀπὸ τῆς Ἀρτεμιδώρ[ου] [οἰκίας] ... infinitive. pres. mid BC01 - AD01 -30 14 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1100 Ro, 34 18538
992121 γεινόμεθα ... υἱοὶ αὐτοῦ ἰς* Λητοῦς εὐθέως γεινόμεθα, ἵνα ἐκεῖ ἐργασώμεθα ... verb. 1. pl. pres. ind. mid BC01 - AD01 -25 99 Egypt P. Basel 2 15, 7 77994
224714 γεινομένης ... ἐσόμενον ἀφεύρεμα κ τῆς πράξεως γεινομένης ἐκ τῶν δύο ὄντων ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -22 -22 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1118, 48 18560
3818140 γείν̣(ονται) ... π̣ολ̣(…) ρκβ καὶ ἀπηλίκων* ε γείν̣(ονται) [ρ]κ̣ζ̣ gap=unknown_lines ... verb. 3. pl. pres. ind. mid BC01 -22 -21 Egypt P. Wisc. 2 46, 36 15892
221315 [γειν]ο̣μ̣[έ]ν̣η̣ς̣ ... φερνὴν σὺν ἡμ[ιολίαι] [τῆς] [πράξεως] [γειν]ο̣μ̣[έ]ν̣η̣ς̣ τῆι Ἀπολλω[ναρίωι] [ἔκ] [τε] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -19 -15 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1098 Ro, 30 18536
230193 γεινο(μένης) ... καὶ τὰ βλάβη τῆ(ς) πράξεω(ς) γεινο(μένης) τῷ Χαιρήμ(ονι) [ἔ]κ τε ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -19 -19 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1133, 17 18577
233136 γεινομένης ... διάγραμμα τόκου[ς] δ̣ι̣δ̣(ράχμους) [τῆς] [πράξεω]ς γεινομένης τῶι Σπώσ[ω]ι ἔκ τε ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -19 -19 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1146, 22 18592
230884 γ̣ε̣ινομένο(υ) ... ἐπὶ το(ῦ) Κασίο(υ) ἐξάρνο(υ) αὐτοῦ γ̣ε̣ινομένο(υ) ἐπὶ τῷ μὴ παραδεδωκέναι ... participle. sg. pres. mid. masc. gen BC01 -19 -19 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1138, 10 18582
236920 γεινομένης ... διαγραμ* τόκου[ς] [(διδράχμους)] [τῆς] πράξεως γεινομένης τῷ Σωσιπ̣ά̣τ̣ρ̣[ῳ] [ἔκ] [τε] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -17 -16 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1162, 10 18612
235694 γεινομένης ... δι[άγ]ραμμ[α] [τόκους] [διδρ(άχμους)] τῆς πρά[ξ]εως γεινομένης τῷ Γαίῳ Φι[λίῳ] [ἔκ] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -16 -15 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1156 Ro, 22 18606
240191 γεινομένους ... διὰ̣ δὲ̣ τοὺς ἐκ τούτου γεινομένους διακόπους ὑπάρχει ἡμεῖν* ἐν ... participle. pl. pres. mid. masc. acc BC01 - AD01 -15 14 Egypt, U20 - Koma (Qiman el-Arus) BGU 4 1188, 8 18641
215604 γεινομένης ... διάγραμμα τόκους διδράχμους τῆς πράξεως γεινομένης τῷ Ἀπο[λλωνίῳ] ἔκ τε ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1054, 12 18498
216139 γεινομένης ... χρόνου τοὺς ἴσους τῆς πράξεως γεινομένης τῷ Χαιρήμο(νι) ἐκ τῶν ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1057, 13 18502
216305 γεινομ(ένης) ... ἑ̣κ̣α̣τ̣ὸ̣(ν) καὶ τόκ(ων) τῆς πράξεως γεινομ(ένης) τῶι Ἡλιοδώρ(ωι) ἔκ τε ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1057, 29 18502
221891 γ̣ε̣ι̣ν̣ο̣(μένης) ... φερνὴ(ν) σὺν ἡ(μιολίαι) τ̣ῆ̣(ς) π̣ρ̣ά̣ξ̣(εως) γ̣ε̣ι̣ν̣ο̣(μένης) τῇ Διο(νυσίαι) ἔκ τε ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1101 Vo, 13 18539
223839 γεινο(μένης) ... τὸ ὡρ(ισμένον) πρό(στιμον) τῆς πρά(ξεως) γεινο(μένης) τῇ Ἀντω(νίᾳ) Φιλη(ματίῳ) ἔκ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1116 Vo, 29 18557
226747 γεινο(μένης) ... τὸ ὡρι(σμένον) πρό(στιμον) τῆς πρ(άξεως) γεινο(μένης) ⟦ἐκ⟧ τῶι Γαίωι ἔκ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1122, 27 18564
229618 γεινομ(ένης) ... gap=4 (δραχμὰς?) ρ̣ τῆς πράξεως γεινομ(ένης) ἔκ τʼ ἐμ̣ο̣ῦ̣ gap=1 ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1131, 56 18575
232478 γεινομένης ... βλάβη καὶ δαπανήματα τῆς πράξεως γεινομένης ἐκ τοῦ @^inline^π̣α̣ρασυγγραφοῦντος@⟦γραρασυγγραφουντος⟧ καὶ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1144, 16 18588
234258 γεινο(μένης) ... διάγρα(μμα) τόκ(ους) (διδράχμους) τῆ(ς) πρά(ξεως) γεινο(μένης) τῶι Δίωι ἔκ τε ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1150, 21 18597
234455 γεινο(μένης) ... διάγρα(μμα) τόκ(ους) (διδράχμους) τῆς πρ(άξεως) γεινο(μένης) [τῇ] [Διονυσίᾳ] ἔκ τε ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1151 + BGU 4 1125 l. 16-34 (p. 223-224), 15 18568
234647 γειν(ομένης) ... διάγρα(μμα) τόκους (διδράχμους) τῆς πράξεως γειν(ομένης) τῷ Γαίωι Ἰουλ(ίῳ) Φιλ(ίῳ) ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1151 + BGU 4 1125 l. 16-34 (p. 223-224), 37 18568
237674 γεινο(μένης) ... τοὺς ἴσους, τῆς πρά(ξεως) γεινο(μένης) τῷ Γαίωι Ἰουλί[ωι] Φιλ(ίῳ) ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1166, 12 18616
237919 γειν(ομένης) ... τόκ(ους) (διδράχμου), τῆς πράξεως γειν(ομένης) τῷ Ἡρώ(δῃ) ἔκ τε ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -13 -12 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1167 l. 37-65, 58 18619
336712 γεινομένης ... ὡρισμένον [πρόστιμον], τῆς πράξεως γεινομένης τῇ Ἰσιδώρᾳ ἔκ τε ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1107, 21 18548
221926 γείνε(σθαι) ... δίκαια μήτε ἀπόκ(οιτον) μηδʼ ἀφήμερο(ν) γείνε(σθαι) ἀπὸ τῆ(ς) οἰκ(ίας) ἄνευ ... infinitive. pres. mid BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1101 Vo, 15 18539
233928 γείνεσθαι ... ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) τκη καὶ ταύτης γείνεσθαι τὴν πρᾶξιν τῷ Γαίωι ... infinitive. pres. mid BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1149, 29 18595
214670 γείνεσθαι ... Ἰσιδώραν μήτε ἀπόκοιτον μήτε ἀφήμερον γείνεσθαι ἀπὸ τῆς Διονυσίου οἰκίας ... infinitive. pres. mid BC01 -12 -11 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1050, 20 18493
230625 [γεινομένης] ... [χρόνου] [τόκους] [(διδράχμους)] [τῆς] [πράξεως] [γεινομένης] [σοι] [ἐξ] [ἡμῶν] [τῶν] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -11 -10 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1136 Ro, 7 18580
230350 γεινομέ[νης] ... [χρό(νου)] τ̣ό̣κ̣ο̣υ̣ς̣ (διδραχμῶν?) τῆς πράξεως γεινομέ[νης] [τῷ] Τρύφω̣(νι) ἔ̣κ̣ τ̣ε̣ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -10 -10 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1134 [51], 17 18578
238905 γεινομένης ... τόκους διδράχμους, τῆς π[ράξ]εως γεινομένης τῶι Φήλικι ἔκ τε ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -10 -10 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1170 (1), 11 18623
227582 γ̣ε̣ι̣ν̣ο̣μένη ... \ὑπὸ/ \τῆ(ς)/ \Ταφεσιῆ(τος)/ ἀκαθυστερήτως μ̣ὴ̣ γ̣ε̣ι̣ν̣ο̣μένη \μήτε/ ἀπόκοιτ̣ο̣ς̣ μηδʼ ἀφήμερος ... participle. sg. pres. mid. fem. nom BC01 -9 -9 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1126, 11 18569
1986843 γείνονται ... γίνονται τοῦ μηνὸς (δραχμαὶ) ρνϛ γείνονται τῆς (δωδεκα)μήνου (δραχμαὶ) Αωοβ ... verb. 3. pl. pres. ind. mid BC01 -8 -8 Egypt P. Lond. 3 p. 177-180 no. 1171 Ro, 7 22829
1987170 γ̣ε̣ί̣νο̣νται ... ἀργ(υρίου) (τάλαντον) α (δραχμαὶ) σο̣θ̣ γ̣ε̣ί̣νο̣νται ἐν ὑπερδαπα[ν]ή(μασι) ἀ̣ρ̣γ̣(υρίου) (τάλαντον) ... verb. 3. pl. pres. ind. mid BC01 -8 -8 Egypt P. Lond. 3 p. 177-180 no. 1171 Ro, 79 22829
484362 γεινο̣μέ̣νας ... σ̣[τολι]σ̣ζμοὺς* καὶ τὰς κ̣[ατὰ] μ̣[ῆνα] γεινο̣μέ̣νας ὑπ̣ὲ[ρ] τ̣οῦ Θεοῦ Καίσαρος ... participle. pl. pres. mid. fem. acc BC01 -7 -4 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) CPR 7 1, 5 9877
484378 γειν̣[ό]με̣ν̣α ... [λύ]χ̣ν̣[ω]ν̣ καὶ τὰ ἄλλα τὰ γειν̣[ό]με̣ν̣α δαπανήματα gap=4 καὶ @^inline^ἡμειν@⟦σμεῖν⟧* ... participle. pl. pres. mid. neut. acc BC01 -7 -4 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) CPR 7 1, 6 9877
225712 γεινομένης ... καὶ ἄλλας ἀργυρίου δραχμὰς @^inline^τ̣ρ̣ιακοσίας@⟦εξακοσιας⟧ γεινομένης [τῆς] πρά̣ξ̣εως vac=unknown ἔκ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -5 -5 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1120, 42 18562
232626 γ̣ε̣ι̣ν̣[ο]μένης ... τοὺς κατὰ τὸ διάγραμμα διδράχμους γ̣ε̣ι̣ν̣[ο]μένης τῆς πράξε[ως] τῷ Ἀχιλλεῖ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -5 -5 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1145 Ro, 14 18589
232842 γεινο(μένης) ... τὸ διάγρα(μμα) διδράχμ(ους) τῆς πράξε(ως) γεινο(μένης) τῷ Ἀχιλ(λεῖ) ἔκ τε ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -5 -5 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1145 Vo, 38 18590
330172 γ̣ε̣ι̣ν̣ο̣μ̣έ̣ν̣η̣ς̣ ... δραχμὰς δια[κοσίας], τ̣ῆ̣ς̣ π̣ρά̣ξ̣ε̣ω̣ς̣ γ̣ε̣ι̣ν̣ο̣μ̣έ̣ν̣η̣ς̣ καθάπ(ερ) ἐγ* δίκης. ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -5 -5 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1109, 25 18550
337928 γεινομ(ένης) ... δραχμὰς διακοσίας, τῆς πράξεως γεινομ(ένης) ἐκ τῆς Ἐρωταρίου καὶ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC01 -5 -5 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1108, 20 18549
4445971 γείνεται ... [(ἀρτάβαι)] [ϙ ἀρτά̣β̣α̣ι̣ (ἀρτάβαι?) τ̣ξ̣ γείνεται ἐπὶ τὸ αὐ̣[τὸ] gap=unknown ... verb. 3. sg. pres. ind. mid BC01 -5 -5 Egypt, U20 - Koma (Qiman el-Arus) SB 5 7537, 21 17997
3271831 γεινόμενα ... [?] καὶ εἰς τὰ ἑξῆς γεινόμενα α̣ν̣α̣μ̣ τοῦ κυρίου μου ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 1 99 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Reinach Gr. 1 41, 5 26149
1439332 γεινόμενο̣[ν] ... . ἀπ̣[έχομεν] [παρὰ] [σοῦ] [τὸ] γεινόμενο̣[ν] [τέλος] gap=unknown [ἁλὸς] gap=unknown ... participle. sg. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 1 199 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Eleph. DAIK 60, 5 26293
3796884 γεινομένων ... ἐκ̣φόρια κ̣α̣τ̣ὰ̣ τ̣ὰ̣ τακτὰ gap=1 γεινομένων ὑπʼ ἐμοῦ τῇ δὲ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 1 99 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Vind. Tand. 27, 13 24928
760109 γείνον̣-ται ... θ (ὀβολὸς) εἰς πᾶν λόγον γείνον̣ται ἐπὶ τὸ αὐτὸ gap=2 ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD01 - AD04 1 399 Egypt O. Petrie Mus. 350, 5-6 75509
1079679 γείνονται ... α λιθοφόροι δ̣ (ὀβολὸς) α̣ γείνονται (δραχμαὶ) κθ (ὀβολοὶ) γ ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD01 1 99 Egypt, U01 - Syene (Assuan) (?) Pap. Congr. XXV (Ann Arbor 2007) p. 463-470, 8 25311
1079684 γείνονται ... γείνονται (δραχμαὶ) κθ (ὀβολοὶ) γ γείνονται ἐπὶ τὸ αὐτὸ (δραχμαὶ) ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD01 1 99 Egypt, U01 - Syene (Assuan) (?) Pap. Congr. XXV (Ann Arbor 2007) p. 463-470, 9 25311
961495 γεί̣ν̣[ε]-[ται] ... gap=unknown γέγω gap=unknown ἰ̣δού, γεί̣ν̣[ε][ται] gap=unknown μετα̣ ε̣ gap=unknown ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD01 - AD04 1 399 Egypt P. Athen. 68, 16-17 25232
2891819 γείνεται ... · ἡ γὰρ ψυχὴ ἀνειμένη γείνεται, ὅταν τὸ σὸν ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD01 - AD02 1 199 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 42 3057, 26 25080
3872277 γείνεται ... διδομένηι τὸν χρόνον τοῦτο[ν] gap=unknown γείνεται τῶν νόμων, δέσπο[τα] ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD01 1 99 Egypt PSI 10 1160, 20 58918
3271818 γεινέσθαι ... ἐπὶ τὸ ἔλαττο[ν] gap=unknown [ὡ]ς γεινέσθαι ἐπὶ τὸ αὐτὸ ε̣ι̣ς̣ ... infinitive. aor. mid AD01 1 99 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Reinach Gr. 1 41, 4 26149
3612816 γεινομενος* ... γ̣ε̣ρ̣δ̣[ιακὴν] [τέ]χνην̣ κ̣α̣ὶ̣ gap=1 οὐ γεινομενος* ἀπόκοιτον οὐδʼ ἀφ[ήμερον] [ἀπ]ὸ ... participle. sg. pres. mid. masc. acc AD01 10 10 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Tebt. 2 384, 6 13540
4376965 γεινομ(ένης) ... φερμὴ(ν) σὺν ἡ(μιολίᾳ) τῆς πρά(ξεως) γεινομ(ένης) ἔκ τε αὐτοῦ καὶ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD01 12 12 Egypt, L00 - Alexandria SB 24 16072, 12 79295
4008203 γείνεσθαι ... ἀ[γγα]ρ̣[είας] gap=7 [πλοίων] καὶ κτ̣η̣ν̣ῶν γείνεσθαι καὶ ἐπισκηνώσεις καταλαμβάνεσθαι ξενίας ... infinitive. pres. mid AD01 19 19 Egypt SB 1 3924, 6 23084
2215624 γείνηται ... · ἐὰν δέ τις κοπρισμὸς γείνηται δώσει ἕκαστος κατὰ τὸ ... verb. 3. sg. pres. subj. mid AD01 21 21 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Merton 1 10, 22 11901
3328725 γεινομέ-νης ... κώμῃ νέα καθαλὰ* τῆς μετρήσεως γεινομένης ὑπʼ ἐμοῦ ἐκ δικαίου ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD01 26 26 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Ryl. Gr. 2 166, 22-23 12951
4150831 γείν(ονται) ... λημμάτων ἀργ(υρίου) (τάλαντον) α Δχ γείν(ονται) ὀν(ομάτων) ἀργ(υρίου) (τάλαντον) α ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD01 31 32 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 14 12170, 20 18199
1630817 γείνεται ... ξ Σκάπλᾳ παιδαρίωι (δραχμαὶ) η γείνεται τοῦ ιϛ̣ (ἔτους) ἀργυ(ρίου) ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD01 33 33 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Graux 2 9, 16 11300
1630849 γείνεται ... (δραχμαὶ) ξ παιδαρίωι (δραχμαὶ) η γείνεται τ[ο]ῦ ιη (ἔτους) ἀργυ(ρίου) ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD01 33 33 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Graux 2 9, 18 11300
1980687 γείνεσθαι ... προ(κείμενας) (δραχμὰς) Β̣ διπλᾶς καὶ γείνεσθαι τῷ Δίωι ἢ τοῖς ... infinitive. pres. mid AD01 42 42 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 104-105 no. 1166 Ro, 15 22822
2457872 γε̣ι̣ν̣όμενον ... πάντα τὰ ἐπιτα̣σσόμενα, οὐ γε̣ι̣ν̣όμενον ⟦ἀπό̣κο̣ι̣τον⟧ ⟦οὐ⟧ δε\α/φ[η]μερο*, ... participle. sg. pres. mid. masc. acc AD01 46 46 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 241, 34 12082
4459760 γεισθε* ... εἰς τὰ εἴδια* καὶ μὴ γεισθε* ἀργοί. ... verb. 2. pl. pres. imp. mid AD01 63 64 Egypt SB 5 8247, 21 18024
3323746 γει-[νο]μένης ... κλήρου δημοσίων καὶ σπερμά[τω]ν, γει[νο]μένης τῆς πράξ[ε]ως τῶν κατὰ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD01 66 66 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Ryl. Gr. 2 154, 33-34 12939
2523385 γεινομένης ... παραχρῆμ(α) μ[ε]θʼ [ἡ]μιολία[ς] [καὶ] [τό]κων γεινομένης [τ]ῶι δὲ̣ Ἑρμ[οφίλῳ] [τῆς] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD01 74 74 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Mil. 1.2 57, 16 11893
382129 γείνεται ... ἑτέρους νομοὺς ἐφʼ οὗ σύμφω̣ν[ο]ς γείνεται διαπείσματι ἀγορανομίας ὠνί̣ων καὶ ... verb. 3. sg. aor. subj. mid AD01 75 99 Egypt, L04 - Prosopites (?) P. Lond. 3 p. 91-92 no. 856 Ro, 16 25969
14540 γεινόμενον ... ὅτι θέλωι* σοῦ παρ[ό]ντος τὸ γεινόμενον σείνεσθαι, ὅπερ οὐ ... participle. sg. pres. mid. neut. acc AD01 76 84 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 248, 17 25655
154019 γείνηται ... ἐνεστῶτος μηνὸς ὁ μεικ[ρὸς]* gap=10 γείνηται gap=1 τῆι κθ το[ῦ] ... verb. 3. sg. aor. subj. mid AD01 76 84 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 531, 9 25648
154147 γείνεσθαι ... διὰ τὴν σὴν ἀνδραγαθίαν μέλλει γείνεσθαι, καὶ ὡς ὑπέσχου ... infinitive. pres. mid AD01 76 84 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 531, 6 25648
957124 γεινομένης ... μεθʼ [ἡμ]ιολίας καὶ τόκων, γεινομένης τῶι Θέωνι τ[ῆς] [πρά]ξ̣ε̣ω̣ς̣ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD01 82 82 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Athen. 23, 21 10129
1545238 γεινομένην ... περστερ̣αὶ* ἑκατόν · τὴν δὲ γεινομένην κόπρον μέχρι τῆς προθεσμίας ... participle. sg. pres. mid. fem. acc AD01 85 86 Egypt, U15 - Hermopolites P. Flor. 3 361, 6 19380
957686 γεινομέ(νης) ... τῶι τῶν παραθη̣κ̣ῶ̣[ν] [ν]όμωι, γεινομέ(νης) τῶι Πετερμούθι τῆς πράξεως ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD01 86 86 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Athen. 28, 24 10133
4181849 γείνεται ... σῦ*. ἓν οἱμεῖν* πᾶσι γείνεται. προσδέχου με ἑω* ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD01 86 86 Egypt SB 16 12578, 10 16266
3477383 γεινομέν̣ης ... παραχρη* μεθʼ ἡμιολίας καὶ τόκων̣ γεινομέν̣ης τῶι Ἀφροδισίῳ τῆς [πρά]ξ̣[ε]ω̣[ς] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD01 88 89 Egypt P. Strasb. Gr. 4 203, 12 16960
3457175 γεινο̣-μ̣έ̣ν̣[ας] ... τὰς κλειναίας* τὰς ἐκ καινῆς γεινο̣μ̣έ̣ν̣[ας] καὶ ἄ[λλη]ς ἐπισκ[ευῆς] τῆς ... participle. pl. pres. mid. fem. acc AD01 89 90 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Soter. 3, 28-29 13144
3254043 γείνομαι ... ἐπεὶ ἕως τῆς εἰκάδος gap=3 γείνομαι ἐὰν δὲ μὴι* [θέλω]σί ... verb. 1. sg. pres. ind. mid AD01 89 89 Egypt P. Princ. 3 162, 7 17271
3406344 γείνο̣μαι ... ἑκασ̣τ̣η* δʼ ἡμέραν μετὰ Ἀπολλωνίου γείνο̣μαι ἐν πραιτωρίωι καὶ Χαιριγένους ... verb. 1. sg. pres. ind. mid AD01 - AD02 90 133 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Sarap. 84 a, 11 17106
2780497 γεινετ* ... gap=3 ἀρού(ρας) ια̣ δ´ ὡς γεινετ* ἐπὶ τὸ αὐτ(ὸ?) οὐσια(κῆς) ... verb. 3. sg. aor. subj. mid AD01 92 92 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 18 2185, 22 22164
3454777 γείνεται ... ἀρτάβας δύο ἥ̣μ̣ι̣συ̣ δρόμῳ, γείνεται μέτρα εἴκοσι πέντε. ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD01 93 94 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Soter. 17, 10 13131
4106888 γεινομένης ... ἐφʼ ἅλωι gap=3 [τῆς] [μετρήσε]ως γεινομένης διὰ κοινοῦ, τὸν ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD01 95 96 Egypt, 00c - Kerkeesis (?) SB 14 11431, 9 14447
635515 γείνονται ... ιδ ὁμοίως τηρητὴς χαλκώμ(ατος) α γείνονται παγανοὶ ιγ φαμελίας* ιε ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD01 - AD02 98 117 Egypt, Eastern desert - Claudianus Mons O. Claud. 4 720, 5 118372
1943527 γείνονται ... μ gap=unknown χειρογραίφο̣υ̣* (δραχμαὶ) σ γείνονται ἄλλαι (δραχμαὶ) gap=unknown σ\κ/εύων ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD01 - AD02 98 117 Egypt P. Lond. 2 p. 247 no. 202, 15 19967
1943505 γ̣ε̣ί̣ν(εται) ... υ gap=unknown [τ]όκου (δραχμαὶ) ωϙβ γ̣ε̣ί̣ν(εται) ἐπὶ τὸ αὐτὸ (δραχμαὶ) ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD01 - AD02 98 117 Egypt P. Lond. 2 p. 247 no. 202, 12 19967
1498238 γεινομένης ... Λουκίωι τὸν ἀρραβο͂να* διπλοῦν, γεινομένης τῷ Λουκίωι Βελλήνωι τῆς ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD01 99 99 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Fay. 91, 30 10934
1074776 γείνονται ... τόκου δραχμαι* τριακοσιαι* δέκα δύο γείνονται τόκου καὶ κεφαλαίου δραχ(μαὶ) ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD01 99 99 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 68, 5 19654
1074972 γεί[νοντ]αι ... [τόκου] [δραχμῶν] [τριακοσίων] δέ[κα] δύο γεί[νοντ]αι τώκ[ου]* καὶ καιφ[αλαίου]* [δραχ]μὲ* ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD01 99 99 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 68, 12 19654
519301 γεινόμενον ... στατὴρ ὀβολῶν gap=unknown ἴσεν* τὸ γεινόμενον καὶ gap=unknown καὶ τριῶν ... participle. sg. pres. mid. neut. acc AD02 100 199 Egypt, U04b - Thebes (?) O. Amst. 85, 6 70432
519311 γεινόμενον ... ἐτῶν τόκον gap=unknown χόρτου τὸ γεινόμενον gap=unknown ἱκανὸν δὲ τῷ ... participle. sg. pres. mid. neut. acc AD02 100 199 Egypt, U04b - Thebes (?) O. Amst. 85, 8 70432
4447833 γεινόμενον ... . ἀπεσχόμην παρὰ σοῦ τὸ γεινόμενον τέλ(ος), ὧν εἰσηγείωχας ... participle. sg. pres. mid. neut. acc AD02 100 100 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 5 7579, 4 17973
2566081 γ̣ε̣[ι]ν̣[ομένης] ... [καθαρὰ] [ἄδολα] [,] [τῆς] [μετρή]σ̣ε̣ως γ̣ε̣[ι]ν̣[ομένης] [διὰ] gap=15 gap=unknown_lines ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 6 292, 21 28880
2851476 γεινομένης ... κατὰ τὸν [τῶν] παραθηκῶν νόμον γεινομένης σοι τῆς πράξ̣εως ἔκ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) P. Oxy. 33 2677, 7 26928
2911056 γεινομένης ... δὲ ἀργυρίου δραχμιαῖον τόκον, γεινομένης σοι τῆς πράξεως ἔκ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 45 3251, 18 26690
3947188 γεινομένης ... μισθῶν ἀργύ̣[ρ]ιον σὺν ἡμιολίᾳ, γεινομένης τῷ Διοσκόρ[ῳ] gap=unknown τῆς ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) PSI 6 710, 5 27808
4595899 γει[ν]ομέν[ης] ... μηνὶ gap=unknown ιδ (ἔτους) ἀ[ν]υπερθέτως γει[ν]ομέν[ης] [τῷ] gap=unknown τῆς πράξεως ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt Stud. Pal. 22 24, 4 27632
4601261 γεινο[μένης] ... gap=unknown_lines gap=unknown ς [ἀν]υπερθ(έτως) γεινο[μένης] [τῆς] πράξεως ἔκ [τε] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 82, 2 27644
1056600 γεινομένων ... μοι γράψαι ἐπιστολὴν περὶ τῶν γεινομένων. ἀσπάζου τὴν μητέρα ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) (?) P. Bon. 44, 7 27068
3910998 γειν[ομένων] ... μὴ ανα αἴτιοί εἰσι τῶν γειν[ομένων] gap=10 [Σουλ]πικίου Σιμίλε[ως] gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 4 281 Ro, 23 27850
1388828 γείνο-μ̣α̣ι ... πρὸς τὴν κ τοῦ Μεσορὴ γείνομ̣α̣ι πρὸς ὑμᾶς̣, πρεὶν* ... verb. 1. sg. pres. ind. mid AD02 - AD03 100 299 Egypt P. L. Bat. 17 16, 12-13 27545
872396 γε[ί]νον[τα]ι̣ ... Χ[αιρ]ή̣μωνο(ς) gap=1 Ἀσκληπιάδο(υ) Σω̣κράτ(ους) gap=unknown γε[ί]νον[τα]ι̣ οἱ προ[κει]μ̣ένο(ι) ἄν[δ]ρες οβ̣ ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 100 199 Egypt P. Aberdeen 20, 8 28276
1879620 γ̣είνονται ... ἐν τῶι Ἀφροδ̣εισίῳ. ἐπείπερ γ̣είνονται εἰς Ἀμμ[ωνιακή]ν̣, [εὐ]θέως ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 100 199 Egypt P. Laur. 4 187, 20 28768
3510375 γείνον[ται] ... (δραχμαὶ) π ὁμ(οίως) (δραχμαὶ) ρ γείνον[ται] [(δραχμαὶ)] [σμ gap=unknown (γίνονται) ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 100 199 Egypt P. Strasb. Gr. 6 586 Ro, 36 26913
3537755 γείνοντ(αι) ... ἡμῶν ὄνο(ι) γ φο[ρ] gap=unknown γείνοντ(αι) ὄνο(ι) λβ gap=1 ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 100 199 Egypt, U15 - Paploou (Beblaou) (?) P. Strasb. Gr. 9 870 Vo, 7 26532
3808405 γείνονται ... gap=unknown_lines gap=unknown gap=3 gap=2 gap=1 γείνονται α̣ gap=unknown [κ]ατὰ ἱερὸν ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 100 199 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) Harvard Theological Review 53 (1960), p. 159-170, 2 63716
279429 γείνεσθαι ... [ἐπακολουθῆσαι] gap=unknown gap=unknown [καὶ] ο̣ὕ̣τ̣ω̣ς̣ γείνεσθαι τοῖς δεδανεικόσ[ιν] [τὴν] [πρᾶξιν] ... infinitive. pres. mid AD02 100 199 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1651, 7 27601
1493909 γείνεσθαι ... φροντίσατε ἐξαυτῆς τὴν συνήθη παραφυλακὴν γείνεσθαι ἀπὸ τοῦ μαγδώλου ὑμῶν ... infinitive. pres. mid AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00b - Themistou Meris (?) P. Fay. 38, 4 28607
3808788 γειν[ό]μ̣ε̣ν̣ος ... gap=unknown ται δὲ ἐν φυλακῇ γειν[ό]μ̣ε̣ν̣ος ἐὰ[ν] [ἐ]ξ αὐτοῦ τ̣ο̣ύ̣του ... participle. sg. pres. mid. masc. nom AD02 100 199 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) Harvard Theological Review 53 (1960), p. 159-170, 16 63716
3272274 γείνο(νται) ... μηνῶν ἀργυρείου* δραχμῶν τεσσεράκοντα, γείνο(νται) [(δραχμαὶ)] [μ, καὶ ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 102 102 Egypt, U15 - Ibion Tatkelmeos P. Reinach Gr. 1 43, 12 23475
68399 γείνεσθαι ... καὶ μηδὲν πλέον̣ μήτε [λῆμμα] γείνεσθαι ἡμεῖν* μήτε δαπά[νη]ν καὶ ... infinitive. pres. mid AD02 102 116 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 13 2246, 15 9654
956948 γεινομένης ... [με]θʼ ἡμι\ο/λίας καὶ [τόκων] [,] γεινομένης τῷ [Γαΐῳ] Λογγίνῳ Ἀκύλᾳ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 103 122 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Athen. 22, 26 10128
3981781 γειν̣ο̣μέ(νης) ... πρὸς ἡμᾶς, τῆς δὲ γειν̣ο̣μέ(νης) δ̣απ̣ά̣ν̣ης ἤτε σιτικῆς ἤτε ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 103 103 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) (?) PSI 9 1043, 15 13760
2913635 γ̣ε̣ί̣ν̣ο̣ν̣-ται ... τ̣ῶ̣ν̣ τ̣ε̣σ̣σ̣ά̣ρ̣ω̣ν̣ (δραχμ…) κ̣β̣. γ̣ε̣ί̣ν̣ο̣ν̣ται (πυροῦ) (ἀρτάβαι) gap=3 χ(οίνικες) ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 103 111 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 46 3275, 29-30 15741
2913649 γείνονται ... ἐκ (δραχμῶν) η̣ (ἀρτάβαι) gap=2 γείνονται (πυροῦ) (ἀρτάβαι) ιβ. ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 103 111 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 46 3275, 32 15741
821890 κεινόμενο[ν]* ... . ἀπέχω παρὰ σοῦ τὸ κεινόμενο[ν]* τέλος κορμῶν τρ[ι]ῶν (ἔτους) ... participle. sg. pres. mid. neut. acc AD02 106 106 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1055, 5 77522
1439188 γεινόμ(ενον) ... . ἀπέχομ(εν) παρὰ σοῦ τὸ γεινόμ(ενον) τ̣έ̣λ(ος) ὧ̣ν εἰσήγαγε̣ς̣ [οἴ]νου ... participle. sg. pres. mid. neut. acc AD02 106 114 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Eleph. DAIK 56, 3 24235
2865586 γεινομένης ... τετάρτῳ παραλημπτικῷ αὐτοῦ Στράτων̣ο̣ς̣, γεινομένης τῆς μετρήσεως ὑφʼ οὗ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 108 108 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 38 2874, 30 22258
2492031 γείνεται ... ἔνι, καὶ μεγάλα καύμα[τ]α γείνεται. ἐρωτῶ δέ σε ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD02 108 108 Syria, Arabia - Bostra (Bosra) P. Mich. 8 465, 29 17239
2534294 γείνεσθαι ... ἐπάνω δεδήλωται, ὧν καὶ γείνεσθαι τὴν πρᾶξιν καθάπερ ἐγ* ... infinitive. pres. mid AD02 108 108 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 1 23 + P. Mil. Vogl. 4 209, 14 12343
409698 γεινομένη[ς] ... τὸ[ν] β[ίον] gap=4 διαφορᾶς αὐτοῖς γεινομένη[ς] [ἀποδότω] [ὁ] [Ἀπολλώνιος] [παραχρῆ]μα ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 110 110 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 1 28, 6 9858
409715 γεινομένης ... ἐγβῇ ἐκ τῆς τρεψεως*, γεινομένης αὐτῇ τῆς πράξεως ἔκ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 110 110 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 1 28, 7 9858
2857178 γεινόμενος ... Ἡρακλείδου ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλ(εως) γεινόμενος ἐπὶ τῷ αὐτῷ ἀμφόδῳ ... participle. sg. pres. mid. masc. nom AD02 110 112 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 36 2758, 7 16549
2856760 γείνεσθαι ... τὰς δωροδοκίας ἐπὶ πᾶσι κωλύω γείνεσθαι, μὴ νῦν πρῶτον ... infinitive. pres. mid AD02 111 111 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 36 2754, 7 16545
1614796 ἐγείνετο ... gap=4 @^inline^ἐπίτηδες@⟦επιδητες⟧ ἐν ταῖς λ[ει]τουργείαις* ἐγείνετο ἵνα λανθάνῃ δ̣ βουληθῶσι ... verb. 3. sg. impf. ind. mid AD02 113 120 Egypt, U10b - Apollonopolites Heptakomias P. Giss. 1 84, 6 27874
1474634 γε[ιν]ομένης ... , καθημερινῆς προαιρέσεως ὑπʼ αὐτω* γε[ιν]ομένης καὶ τῆς το[ι]αύτης ὕλης ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 114 115 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 15, 70 10732
2310426 [γ]είνεται ... εἰς τὴν στρατείαν [μετʼ] [εὐκ]αιρείας* [γ]είνεται. ἐὰν σχῶ τὴν ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD02 114 116 Egypt, Aethiopia - Pselkis (El-Dakka) P. Mich. 3 203, 20 21342
977867 γείνονται ... τέ[κνων] [.] [οὐ] τότε γὰρ γείνονται Ῥωμαίων πολεῖται*, ὅταν ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 117 117 Egypt, U20 - Ankyropolis (El-Hiba) P. Baden 4 72, 23 19332
2524332 γεί[νο]νται ... ὀγδό[ου] gap=unknown gap=unknown ⟦ον⟧ ⟦τριά⟧κοντα γεί[νο]νται ἐπὶ το[ύ][των] gap=unknown [μην]ῶν ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 117 117 Egypt P. Mil. 1.2 67, 9 21291
3879240 γεινομένων ... ὄντος μηνὸς [Π]αῦνι περὶ τῶν γεινομένων ἐνθάδε μετεώρων τῶν ἀνηκόντων ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 - AD03 120 225 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 12 1259, 20 27174
1477192 γεινομένης ... τ̣οὺς δὲ τόκους ἁπλοῦς, γεινομένης τῇ Ταμύσθᾳ τῆς πράξεως ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 122 122 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. L. Bat. 6 22, 18 10740
1477257 γεινομένης ... ἐ̣νεστῶτος ἑβδόμου ἔτους ἀνυπερθέτως, γεινομένης αὐτῇ τῆς πράξεως ἔκ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 122 122 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. L. Bat. 6 22, 28 10740
3766250 γείνονται ... filler γυρίου δραχμὰς δισχειλίας*, γείνονται ἀργυρίου δραχμαὶ δισχείλιαι filler ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 122 123 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Ups. Frid 3, 4 15678
1477451 [γεινομέναις] ... καὶ ἐπὶ [ταῖς] [ἐξ] [αὐτῶν] [γεινομέναις] τοῦ ἐνεστῶτος ζ (ἔτους) ... participle. pl. pres. mid. fem. dat AD02 123 123 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. L. Bat. 6 23, 7 10741
2596394 γεινομέν[ης] ... παρανγει τ̣αύτ̣ης ἀξιοχρέου τῆς πράξεος* γεινομέν[ης] τῇ αὐτῇ Σαλώμῃ Ἰωάν[ου] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 124 124 Israel, Palestina - Murabba'at SB 10 10305, 16 16759
1478789 γείνητ̣αι ... ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ διακώλησις* γείνητ̣αι καὶ ἡ παράδωσις*, ... verb. 3. sg. aor. subj. mid AD02 124 124 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 24 [1888], 87 10742
4440614 γείνηται ... ἐν ὧι χρόνωι ἡ διακόλλησις γείνηται καὶ ἡ παράδωσις*, ... verb. 3. sg. aor. subj. mid AD02 124 124 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 24 [1888], 44 10742
2232606 γείνονται ... δραχμὰς διακο[σ]ίας̣ [τεσσ]αράκοντα ὀκτώ, γείνονται δραχμαὶ διακό̣σιαι τε̣σσερά̣κοντα ὀκτώ ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 125 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Meyer 6, 18 11960
3397097 γείνονται ... πέμπτης μερίδος ἀρούρας ὀκτὼ ἥμυσυ γείνονται ἐπὶ τὸ αὐτὸ (ἄρουραι) ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 125 125 Egypt, U15 - Hermopolites P. Sarap. 28, 10 17045
966352 γεινομένων ... κρειθῆς* κάβου ἑνὸ<ς> τελοῦντα τῶν γεινομένων καθʼ* ἔτος καρπῶν μέρος ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 127 127 Jordan, Arabia - Rabbath Moaba (Rabba) P. Yadin 1 16, 23 23496
350810 γείνεσ-θ[αι] ... καὶ ἐπὶ τῆς ἄλλης Αἰγύπτου γείνεσθ[αι] [τὸ] [ἐ]πʼ Ἀρσ[ι]νοειτῶν καὶ ... infinitive. pres. mid AD02 127 127 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 34, 16-17 20696
966624 [γεινο]μ̣έ̣νης ... [παρανομίας] [τῶν] [τοιούτων] [ἐνκλήματι] [,] [γεινο]μ̣έ̣νης δὲ τῆ̣[ς] [πράξεως] [τῇ] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 128 128 Jordan, Arabia - Maoza P. Yadin 1 17, 12 23497
966829 γε̣[ινο]-μένης ... παρανομία̣ς̣ [τῶν] τ̣οιούτων ἐνκλήματι, γε̣[ινο]μένης δὲ τῆς πράξεω̣ς τῇ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 128 128 Jordan, Arabia - Maoza P. Yadin 1 17, 33-34 23497
967146 γεινο̣-μένης ... δ̣ι̣πλοῦν, καὶ τῆς πράξεως γεινο̣μένης αὐτῇ ἀπό τε Ἰο̣[ύδου] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 128 128 Jordan, Arabia - Maoza P. Yadin 1 18, 24-25 23498
967443 @^inline^γεινομένης@⟦σεινομενης⟧ ... διπλοῦν, καὶ τῆς πράξεως @^inline^γεινομένης@⟦σεινομενης⟧ αὐτ[ῇ] [ἀπό] τε Ἰούδ[ο]υ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 128 128 Jordan, Arabia - Maoza P. Yadin 1 18, 62 23498
1515405 γεινομένης ... ἄδολον μέτρωι ἑκτη(μόρωι) Ἀθηναίου* ἀνυπερθέτως γεινομένης σοι τ̣[ῆς] [πρ]ά̣ξεω̣ς̣ ἔκ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 128 129 Egypt, U15 - Hermopolites P. Flor. 1 72, 14 23577
966675 [γείνεσθαι] ... [καὶ] [ἀνθωμολογήθη] [ταῦτα] [οὕτως] [καλῶς] [γείνεσθαι]. [ἐπὶ] [ὑπάτων] [Πουβλίου] ... infinitive. pres. mid AD02 128 128 Jordan, Arabia - Maoza P. Yadin 1 17, 16 23497
966880 [γ]είνεσθ̣αι ... καὶ ἀνθωμολογήθη [ταῦ]τ̣α̣ ο̣ὕ̣τω[ς] κ̣α̣λ̣ῶ̣[ς] [γ]είνεσθ̣αι. gap=3_lines Θεενας Σίμωνος ... infinitive. pres. mid AD02 128 128 Jordan, Arabia - Maoza P. Yadin 1 17, 39 23497
967184 γ̣είνεσ̣θαι ... κα̣[ὶ] [ἀνθω]μ̣ο̣λ̣[ογ]ή̣θη ταῦτα οὕτω̣[ς] [καλῶς] γ̣είνεσ̣θαι. ἐ[πὶ] [ὑ]π̣άτων Που̣[β]λ̣ε̣ί̣[ο]υ̣ ... infinitive. pres. mid AD02 128 128 Jordan, Arabia - Maoza P. Yadin 1 18, 28 23498
967482 γείνεσθαι ... καὶ ἀνθ̣ω̣μ̣ο̣λ̣ο̣γ̣ήθ̣[η] [ταῦ]τα οὕτως καλῶς γείνεσθαι. gap=5_lines Θεενας Σίμωνος ... infinitive. pres. mid AD02 128 128 Jordan, Arabia - Maoza P. Yadin 1 18, 67 23498
4146229 γεινομένης ... [τῶν] π̣α̣ρ̣α̣(…) θηκῶν νόμωι, γεινομένης τῶι Πάτρωνι τῆς πράξεως ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 129 129 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 14 12105, 23 14544
2232813 γει̣ν[ο]μ̣ένης̣ ... μεθʼ ἡμιολίας καὶ̣ τόκων, γει̣ν[ο]μ̣ένης̣ τῶι Ἀφροδισίωι τῆς πρά[ξε]ως ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 130 130 Egypt, 00b - Polydeukeia P. Meyer 7, 21 11961
1746921 γείνεσθαι ... [,] [περὶ] [τοῦ] ο̣ὕ̣τω̣ς̣ [κ]α̣λ̣ῶς γείνεσθαι πίσ̣τεως extra ἐπηρω̣[τημένης] [καὶ] ... infinitive. pres. mid AD02 131 131 Jordan, Arabia - Maoza P. Hever (Discoveries in the Judaean desert 27) 65, 14 23517
4073124 γε̣ι̣νομένης ... μὴ καὶ ταύτ̣ας ἀποδοι*, γε̣ι̣νομένης τῶι Ἡρώδηι τ̣ῷ καὶ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 133 133 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 12 10787, 19 14337
3401333 γείν̣ονται ... @^inline^ἄρν\ας/@⟦αρνο̣ι̣⟧ ὀγδοήκοντα ἐρίφους δύ[ο], γείν̣ονται [πρ]όβατα σὺν ἄρνασι τετρακόσ[ι]α ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 133 133 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Sarap. 5, 7 17019
3925558 γείνε-σθαι ... ἰδι̣ώταις ὕβρις* τε καὶ ἐπηρείας γείνεσθαι, τὸ δὲ στρατ[ι]ωτικὸν ... infinitive. pres. mid AD02 133 137 Egypt PSI 5 446, 8-9 19292
2863913 γε[ιν]ο̣μ̣έ̣[ν]η(ς) ... . οἰκετείαν χρήματά τε διαθήκης γε[ιν]ο̣μ̣έ̣[ν]η(ς) ἐπρίατο vac=unknown σηστ(ερτίω) νούμμ(ῳ) ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 134 134 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 38 2857, 28 22244
2866970 γείνεται ... Ἁδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου ἐνγυητὴς γείνεται τοῦ ἀδελφοῦ Φιλείνου [Ἀ]νθέστιος ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD02 135 138 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 4 707 Vo, 34 20407
3324838 γείνοιτο ... καὶ ὁμοίως, εἰ χρεία γείνοιτο [ποτίσαι] [ἐ]ν̣ ἀναβάσει ἀπὸ ... verb. 3. sg. pres. opt. mid AD02 135 135 Egypt, U15 - Hermopolites P. Ryl. Gr. 2 157, 20 19511
4579391 γεινομ(ένης) ... τριάκοντα τῆς πράξεως τη?ͅ ἀνακομιζομένῃ γεινομ(ένης) καθάπερ [ἐκ] [δίκης] [ἔκ] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 136 136 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 20 5, 31 15021
17059 γεινομένης ... ὑπερ [θέσεως] [καὶ] [εὑρη]σιλογίας, γεινομένης σοι [τῆς] [πράξεως] ἔκ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 138 139 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 272, 14 9020
1864570 γεινο-μέν̣ης ... ἀπὸ τῆς ἐνεσ̣τώσης ἡμέρας, γεινομέν̣ης αὐτῇ Ταορσενο(ύφει) τῆς πράξεω(ς) ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 138 138 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Kron. 52, 21-22 11574
2871059 γείνεσθαι ... πρόκιται ἀμέμπτως μηδὲν ἔκκαιρον ἐῶντος* γείνεσθαι πρὸς τὸ μὴ καταβλάπτεσθαι ... infinitive. pres. mid AD02 138 138 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 4 729, 18 20429
1787977 γεινομ̣έ̣[νης] ... δραχμίαιον τοῦ ὑπερπεσό̣ντος χρόνου, γεινομ̣έ̣[νης] σοι τῆς πράξεως ἔ̣κ̣ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 140 140 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. IFAO 1 14, 13 21162
2638700 γεινομένης ... τιμὴν διπλῆν σὺν τόκοις διδ̣ρ̣α̣χ̣μιαίοις γεινομένης σοι τῆς πράξεως ἔκ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 140 141 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) P. Oslo 2 43, 8 21520
2934114 γείνοντ[αι] ... Σεβαστοῦ [νομίσ]ματος δραχμὰς διακοσίας, γείνοντ[αι] [δραχμαὶ] διακόσιαι, κεφαλ[αί]ου ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 140 141 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3490, 7 15647
1859321 γείνεσθαι ... βούληται τὴν Διδύμην καρπίζεσθαι, γείνεσθαι αὐτῇ τῆς πράξεως ἔ̣κ̣ ... infinitive. pres. mid AD02 140 140 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Kron. 17, 25 11538
4601069 γείνεσθαι ... Καίσ[αρος] gap=unknown gap=unknown Στοτοῆτις Στοτοῆτις* γείνεσθαι gap=1 gap=unknown Στοτοήτιος καὶ ... infinitive. pres. mid AD02 140 141 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) Stud. Pal. 22 78, 3 15134
3292312 γεινομένης ... gap=unknown μεμισθωμένος τὰ ἐπ [πρά]ξ̣εως γεινομένης τῷ [Πρειμίωνι] [ἔκ] [τε] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 141 141 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Ross. Georg. 2 19, 47 17687
992824 γεί(νονται) ... δραχμῶν ἑκατὸν τεσσ[α]ρ̣[ά]κοντα ὀκτώ, γεί(νονται) ἀρ(γυρίου) (δραχμαὶ) ρμη ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 141 141 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Basel 2 19, 17 10146
177358 γείνοι[το] ... καὶ ἐὰν, ὃ μὴ γείνοι[το], συμβῇ @^inline^κίνδυνόν@⟦ τινα ... verb. 3. sg. pres. opt. mid AD02 143 143 Egypt, L00 - Alexandria (?) BGU 3 741, 32 20057
177373 γειν[έ]σθαι ... αὐτῆς ἐπακο[λ]ουθῆσ[αι], καὶ οὕτως γειν[έ]σθαι τῷ δεδαν[ει]κότι τὴν π[ρᾶ]ξιν ... infinitive. aor. mid AD02 143 143 Egypt, L00 - Alexandria (?) BGU 3 741, 34 20057
177341 γείνεσ[θ]αι ... ἂν βαστάζ[ῃ] καὶ τοῦ ἐνλείψοντος γείνεσ[θ]αι αὐτῷ τὴν πρᾶξιν filler ... infinitive. pres. mid AD02 143 143 Egypt, L00 - Alexandria (?) BGU 3 741, 30 20057
176103 γεινομέ-νης ... τὸν τῶν παραθηκῶν νόμον, γεινομένης τῇ Πετρωνίᾳ Σαραπιάδι τῆς ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 144 144 Egypt, L00 - Alexandria BGU 3 729, 16-17 20054
1983043 γεί(νονται) ... (δραχμαὶ) ρν (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) γεί(νονται) (τάλαντα) β [(δραχμαὶ)] Γϡξδ ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 144 144 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Lond. 3 p. 92-103 no. 1170 Ro, 8 11761
3815401 γ̣είνεται ... μι̣σ̣θ̣ω̣θέντ̣ο̣ς̣ ἀλλὰ ἔτη τρία ἄφορο[ς] γ̣είνεται. ἀξ̣ι̣ῶ οὖν, ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD02 144 144 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Wisc. 1 35, 16 13711
384287 γεινόμε[να] ... , (δραχμαὶ) με, τὰ γεινόμε[να] μεταλλικὰ (τάλαντα) ιβ, ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 145 145 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 697, 13 9301
384349 γεινόμε-να ... μετα[λ]λικὰ δέκα δύο, τὰ γεινόμενα ψειλὰ* τάλαντα τριάκ[ον]τα, ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 145 145 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 697, 23-24 9301
1961515 γεινομέν[ης] ... Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου ἀνυπερθέτως γεινομέν[ης] τῆς πράξεως τῷ Στοτοήτει ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 145 145 Egypt, 00b - Herakleia P. Lond. 2 p. 218-219 no. 308, 17 11687
1994781 γείνοντ̣αι ... ὡς τῆς ἀρούρης [δραχμὰς] ἑξήκ[ο]ντα γείνοντ̣αι δραχ(μαὶ) [ἑκατὸν] [εἴκ]οσι (γίνονται) ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 145 145 Egypt P. Lond. 3 p. 142-143 no. 1229, 9 22849
1961766 γεινομένης ... [ἄ]νευ πάσης ὑπερθέσεω(ς) κ(αὶ) ἀντιλογίας γεινομένης τῇ Ἁρσεῖτι τῆ[ς] [πράξεως] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 146 146 Egypt, 00b - Pelousion P. Lond. 2 p. 208 no. 310, 16 11689
2637596 γεινομένης ... Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ Κυρίου ἀν[υπε]ρ̣θ̣έτως γεινομένης τῷ Ἰσιδ̣[ώρ]ῳ τῆς πράξεως ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 146 146 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Oslo 2 39, 17 12565
1500989 γεινομένηι ... σπέρματα συνείσφορος δὲ ἔσομαι τῇ γεινομένηι τοῦ @^inline^αὐτου@⟦πιττου⟧ πιττακίου δαπανὴι ... participle. sg. pres. mid. fem. dat AD02 147 148 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Flor. 1 18, 26 10945
2882147 γείνονται ... gap=unknown_lines gap=3 πυ[ρ]οῦ ἀρτά[βας] gap=unknown γείνονται ἐπὶ τὸ αὐτ[ὸ] [πυροῦ] ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 148 148 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 41 2956, 17 16519
243723 γεινομένας ... . ιη τὰ\ς/ κατὰ πίστιν γεινομένας κληρονομίας ὑπὸ Ἑλλήνω̣ν̣ \εἰς/ ... participle. pl. pres. mid. fem. acc AD02 149 149 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 5 1210, 56 9472
175155 γεινομένης ... [κ]ατὰ δύναμιν [το]ῦ βί[ου], γεινομένης σο[ι] τῆς π[ρ]άξεως εἰ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 149 149 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 717, 19 9315
353650 γεινο[μένης] ... [μήτηρ] [,] [ἀνυπερθέτ]ως la la γεινο[μένης] [τῇ] [Ἡρα]κλείᾳ τῆ[ς] [π]ράξεως ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 149 149 Egypt, 00b - Herakleia P. Lond. 2 p. 219-220 no. 311, 17 11690
243643 γεί̣νεται ... καὶ ξένο̣υ @^inline^γενόμενα@⟦γεναμενα⟧ τέκνα ξένα γεί̣νεται καὶ οὐ κληρονομεῖ τὴν ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD02 149 149 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 5 1210, 47 9472
243534 γείνων-ται ... ὅσαι μὴ κατὰ δημοσίους χρηματισμοὺς γείνωνται, ἄκυροί εἰσι. ... verb. 3. pl. aor. subj. mid AD02 149 149 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 5 1210, 33-34 9472
244817 γεινόμ̣ε[νοι] ... ο̣ἱ δὲ ὑπόβλ̣ητο̣ι̣ τῶν τοιο̣ύ̣των γεινόμ̣ε[νοι] ε̣ὐ̣[θύ]νονται τῷ ἴ̣σ̣ῳ̣, ... participle. pl. pres. mid. masc. nom AD02 149 149 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 5 1210, 176 9472
3478352 γεινομένου ... ἐσομένης κωμ[ητι]κῆς δαπάνης τοῦ δὲ γεινομένου ἐπιμερισμοῦ δημοσίων ἐκφορίων εἰσοίσω ... participle. sg. pres. mid. masc. gen AD02 150 150 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 4 218, 14 13203
3503890 γείνον-ται ... μηνὸς Χύακ ἕ[ω]ς̣ Παχὼν αἳ γείνονται (δραχμαὶ) οβ ἐξ ὧν ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 150 199 Egypt P. Strasb. Gr. 6 531, 7-8 26903
4597310 γεινομέ-νη ... [ὄντ]ων [πρ]ὸς τὸν Παυσῖριν οὐ γεινομένη ἀ̣φ̣η̣μ̣[ε]ρος οὐδὲ ἀ̣π̣ό̣κοιτο[ς] ἀπὸ ... participle. sg. pres. mid. fem. nom AD02 150 150 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 40, 16-17 15108
2229826 γει-νομένης ... νέα καθαρὰ ἄδολα τῆς μετρήσεως γεινομένης διά τι̣ν̣ος τῶν @^inline^σ̣ῶν@⟦ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 151 151 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Merton 3 123, 2-3 11949
3866034 γεινο[μέ]νης ... μέρος τῆς δ[ούλη]ς Σαραπι̣ά̣δ̣ος, γεινο[μέ]νης τῇ Τεφ[ορσ]άιτι τ[ῆς] πράξεω[ς] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 152 152 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 10 1115, 20 13833
745870 γείνεται ... Ἀλεξάνδριον* ἵνα ἀποδῖξε* ια. γείνεται {κατου} κατὰ τοῦ κατηκόρου* ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD02 152 153 Egypt, 00c - Narmouthis (Medinet Madi) O. Narm. Gr. 1 78 + O. Narm. Gr. 1 79 + O. Narm. Gr. 1 104, 4 40826
3120561 γεινόμενον ... . ἔσχαμεν παρὰ σοῦ τὸ γεινόμενον τέλος τῆς προκειμένης ὠνῆς ... participle. sg. pres. mid. neut. acc AD02 153 153 Egypt, U01 - Syene (Assuan) (?) P. Paris p. 230-232 no. 17, 24 23605
1501558 γεινομένης ... ὁμοίως σὺν τόκοις ἕκαστα παρ\α/χρῆμα γεινομένης αὐτῇ ἢ τοῖς παρʼ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 153 153 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Flor. 1 1, 10 23525
3818417 γεινομέν̣η̣ν̣ ... Μ̣ά̣ρ̣κῳ Σεμπρονίῳ Λιβερᾶλι ἐξιστορήσας τὴν γεινομέν̣η̣ν̣ gap=unknown ἅπε̣ρ ἐπιδείξω. ... participle. sg. pres. mid. fem. acc AD02 154 159 Egypt P. Wisc. 2 48, 21 15893
3818463 γεινομένην ... βιβλείδια* ἔ[τερα] gap=unknown gap=unknown τὴν γεινομένην μοι βίαν καὶ ἐργολαβίαν̣ ... participle. sg. pres. mid. fem. acc AD02 154 159 Egypt P. Wisc. 2 48, 29 15893
2854176 γείνονται ... ἀργυρίο̣[υ] σεβαστοῦ νομίσματος δραχμὰς ἑξακοσίας γείνονται ἀργυρίου δραχμαὶ ἑξακόσιαι κεφαλαίου ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 154 154 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 34 2722, 10 16594
387913 γει[νομ]έ-νων ... εἰ[ς] τὸ ταμεῖ[ον]* κοινῶν* αὐτῶν γει[νομ]ένων @^inline^ἐν@ @^inline^\τ/ῇ@⟦ενη⟧ ἐ[γ]χειρισθείσῃ αὐτοῖς ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 155 156 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 462, 14-15 9190
3734852 γ̣[ε]ι̣ν̣[όμε]να ... gap=unknown. gap=3 γ̣[ε]ι̣ν̣[όμε]να ἀ[ν]αλώματα, ὧν λόγον ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 156 156 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Theon. 4, 2 15864
3733843 γεινόμενα ... δοθῆναι εἰς τὰ παρʼ ἐμοὶ γεινόμενα ἀνηλώματα, [ὧ]ν λόγον ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 157 157 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Theon. 11, 8 15870
1022747 γεινομένῃ ... ἄνωθεν καὶ μέχρι νῦν συνηθείᾳ γεινομένῃ ὑπὸ τοῦ πατρῴου θεοῦ ... participle. sg. pres. mid. fem. dat AD02 157 158 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 44, 9 10232
367209 γεινομένης ... [ἱ]κανὰ ἔτη ἀπο[γ]ρ̣αφόμενος ἐκεῖνο[ς] ἐπικρίσεως γεινομένης δού[λο]υς αὐτοὺς ἀπεγρ[ά]ψατο · ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 157 159 Egypt, L00 - Alexandria BGU 2 388, 21 20156
2934278 γείνονται ... \ἐν/ \συντειμ(ήσει)*/ \(δραχμῶν)/ \τ, γείνονται ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) τῆς ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 157 158 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3491, 6 15648
479235 γε̣ινομένης ... Παῦνι [τοῦ] [ἐνεσ]τῶτος ἔτους ἀ̣ν[υπε]ρθέτως γε̣ινομένης τῇ [Ταφιῶμι] τῆς πρά̣ξεως ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 159 159 Egypt, 00a - Stratonos Kome CPR 6 3, 15 9874
2847283 γείνο̣ν̣τα̣ι̣ ... gap=2 Πετρωνίῳ π[υ]ροῦ ἀρτά̣[β(ας)] π̣εντήκοντα γείνο̣ν̣τα̣ι̣ πυροῦ ἄρταβ(αι) πεντ̣[ήκ]ο̣ντ̣(α). ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 159 159 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 31 2590, 9 16904
3293373 γείν[ωνται] ... ἡμερῶν γινόμεναι ἀπογραφαὶ ἐπὶ σο̣ῦ̣ γείν[ωνται] gap=2 gap=11 προσ gap=1 ... verb. 3. pl. aor. subj. mid AD02 160 160 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ross. Georg. 2 26, 14 12890
3067934 γ̣ε̣ί̣ν̣[ο]ν̣τ̣α̣ι̣ ... σοῦ κρειθῆς* ἀρτάβας ἐννέα, γ̣ε̣ί̣ν̣[ο]ν̣τ̣α̣ι̣ κεφα̣λαίο̣<υ> κρειθῆ̣ς* ἀρτ̣ά̣β̣α̣ς̣* ἐ̣ν̣ν̣έα ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 161 161 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 77 5109, 12 140175
3067949 γείνονται ... ἐκ τρίτ̣ου ἀρτάβας τρεῖς, γείνονται κεφαλ̣αίο<υ> σὺν διαφόρου* ἀρτάβας* ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 161 161 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 77 5109, 16 140175
3068116 γείνο[νται] ... [σ]ὺ̣ν̣ διαφόρου* ἀρτάβα̣[ς]* τρεῖς, γείνο[νται] ἀρτάβας* δεκαδύ[ο], ἐξ ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 161 161 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 77 5109, 63 140175
3851598 γει-[νομένης] ... [π]αράφ̣ερ̣[να] ἐ̣ν ἡ[μέραις] [τ]ριάκοντα, γει[νομένης] [τῆς] πράξεως ἔκ τε ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 162 162 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 10 1116 + P. Merton 2 72, 25-26 13834
2843900 γείνεσθαι ... ν[όμιμα] gap=13 [κ]έρδου[ς] gap=4 φιλεῖ γείνεσθαι. λέγεταί σοι, ... infinitive. pres. mid AD02 162 163 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 653 a-b (first selis) descr., 18/29 20691
1962408 γεινο(μένων) ... κυριακὰς χρείας τῶν ἀπὸ Βερνείκης γεινο(μένων) ποριῶν* τῷ διεληλ(υθότι) μηνὶ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 163 163 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Lond. 2 p. 74-76 no. 328, 11 11709
2909577 γείνονται ... , (γίνονται) (δραχμαὶ) ι, γείνονται [ἐπὶ] τ̣ὸ αὐτὸ δραχ(μαὶ) ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 163 163 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 45 3241 Ro, 8 15907
163407 γείνεσθαι ... ἐὰν δ[ὲ] [μὴ] ἀποδῶσι, γείνεσθαι τῷ Διδύμῳ [τὴ]ν πρᾶξιν ... infinitive. pres. mid AD02 163 163 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 607, 26 9259
2537324 γεινόμ(εναι) ... gap=unknown (ἀρτάβαι) ι̣γ ? αἱ γεινόμ(εναι) gap=unknown (ἀρτάβαι) ιε̣ (πέμπτον?) ... participle. pl. pres. mid. fem. nom AD02 163 163 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 1 28, 17 12348
2537339 [γεινόμ(εναι)] ... ρι ? (δέκατον). αἱ̣ [γεινόμ(εναι)] [μέτρῳ] κολοβημ(…) (ἀρτάβαι) ρδ ... participle. pl. pres. mid. fem. nom AD02 163 163 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 1 28, 20 12348
2537358 γειν̣[όμ(εναι)] ... (ἀρτάβαι) ιϛ ? (δέκατον) αἱ γειν̣[όμ(εναι)] [μέτρῳ] [κο]λοβημ(…) (ἀρτάβαι) ιζ ... participle. pl. pres. mid. fem. nom AD02 163 163 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 1 28, 23 12348
3802081 [γείνεσθαι] ... [μηδὲν] ἐπὶ περιγραφῇ τοῦ τ[αμείου] [γείνεσθαι] [.] [⟦ἐγὼ]⟧ ⟦[δὲ]⟧ ⟦[τούτοις⟧] ... infinitive. pres. mid AD02 164 164 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. L. Bat. 1 1, 6 17563
3802339 γείνεσθα̣[ι] ... [μηδὲν] [ἐπὶ] [περιγρα]φῇ τοῦ ταμείου γείνεσθα̣[ι] [.] Γάιος Οὐαλέριος Μαρε[ῖνο]ς̣ ... infinitive. pres. mid AD02 164 164 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. L. Bat. 1 1, 39 17563
2717140 γειν[ομένης] ... ὅλων ἀρουρῶ[ν] [δέκα] μηδεμ[ιᾶς] [γεωμε]τρίας γειν[ομένης] [πυρ]οῦ ἀρτ[α]βῶν [δεκαπέν?]τ̣ε [καὶ] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 165 166 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1686, 14 21967
3476404 γε̣ί̣νετ(αι) ... [ὄγδοον] [(πυροῦ)] (ἀρτάβαι) νγ η´ γε̣ί̣νετ(αι) ἄλλο̣ι (ἀρτάβαι) gap=1 σ̣ε̣ι̣τ̣ολ* ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD02 165 165 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Strasb. Gr. 4 191, 13 16955
349815 γεινομένης ... Μεσορὴ τοῦ ἐνεσστῶτος ἔτους ἀνυπερθέτως γεινομένης τῷ Φαρίωνι τῆς πράξεως ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 167 167 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lond. 2 p. 221 no. 336, 20 11716
3600938 γείνεσθαι ... σὲ προς* τὸ τὸ ἀκόλουθον γείνεσθαι καὶ τυχεῖν με τῆς ... infinitive. pres. mid AD02 168 168 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 304, 18 13464
1924301 γεινομένης ... κατὰ τὸν [τῶν] [παραθηκῶν] [νό]μ̣ο̣ν̣ γεινομένης σοι [τῆς] [πράξεως] [ἔκ] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 169 192 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Lips. 2 143, 10 78447
2549426 γει[νομ]ένης ... καθαρὰ ἄδολα, τῆς μετρήσεω̣[ς] γει[νομ]ένης διά τινος τῶν ὑμῶν ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 169 169 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 3 138, 25 12381
2553322 [γεινομένη]ς ... gap=unknown_lines gap=unknown [ὑ]μῶν [τ]ῆς με[τρήσεως] [γεινομένη]ς διὰ φρ̣[ο]ν̣τισ[τῶν] [ὑμῶν] τῶν̣ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 3 195, 2 12401
2844858 γείνεται ... πρὸς αὐτόν. οὐδεμία βία γείνεται ἐν τοῖς εὐτυχεστάτοις τοῦ ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD02 170 170 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 31 2563, 49 16886
970918 γεινομένας ... τὰς τῶν θεῶν θρησκεί̣α̣ς ποιεῖσθαι γεινομένας ὑπὲρ τε δ[ι]αμονῆς τοῦ ... participle. pl. pres. mid. fem. acc AD02 171 171 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) SB 6 9328, 22 14145
2774771 γεινομ(ένων) ... ου gap=unknown [ὑπὲ]ρ̣ θυσιῶν δύο γεινομ(ένων) ἐν τῷ θεάτρῳ ὑπὲρ ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 171 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 17 2127, 11 17508
1080330 γεινομ(ένην) ... προστεταγμ(ένα) εἰς τὴν ἐπʼ ἀγαθοῖς γεινομ(ένην) κατʼ οἰκ(ίαν) ἀπογρα(φὴν) τὰ ... participle. sg. pres. mid. fem. acc AD02 174 174 Egypt, L04 - Thelbonthon Siphtha P. Brux. Gr. 1 10, 9 16047
1080576 γεινομ(ένην) ... προστεταγμ(ένα) εἰς τὴν ἐπʼ ἀγαθοῖς γεινομ(ένην) κατʼ οἰκ(ίαν) ἀπογρ(αφὴν) τὰ ... participle. sg. pres. mid. fem. acc AD02 174 174 Egypt, L04 - Thelbonthon Siphtha P. Brux. Gr. 1 11, 8 16048
1080683 γεινομ(ένην) ... προστεταγμ(ένα) εἰς τὴν ἐπʼ ἀγαθοῖς γεινομ(ένην) κατʼ οἰκ(ίαν) ἀπογρα(φὴν) τὰ ... participle. sg. pres. mid. fem. acc AD02 174 174 Egypt, L04 - Thelbonthon Siphtha P. Brux. Gr. 1 12, 8 16049
1080782 γεινομένην ... προστεταγμ(ένα) εἰς τὴν ἐπʼ ἀγαθοῖς γεινομένην κ(ατʼ) οἰ(κίαν) ἀπογρα(φὴν) τὰ ... participle. sg. pres. mid. fem. acc AD02 174 174 Egypt, L04 - Thelbonthon Siphtha P. Brux. Gr. 1 13, 7 16050
1080892 γει-νομένην ... προστεταγμ(ένα) εἰς τὴν ἐπʼ ἀγαθοῖς γεινομένην κατʼ οἰκ(ίαν) ἀπογρα(φὴν) τὰ ... participle. sg. pres. mid. fem. acc AD02 174 174 Egypt, L04 - Thelbonthon Siphtha P. Brux. Gr. 1 14, 8-9 16051
1080990 γει-νομένην ... προστεταγμένα εἰς τὴν ἐπʼ ἀγαθοῖς γεινομένην κατʼ οἰκ(ίαν) ἀπογρα(φὴν) τὰ ... participle. sg. pres. mid. fem. acc AD02 174 174 Egypt, L04 - Thelbonthon Siphtha P. Brux. Gr. 1 15, 9-10 16052
1081305 γειν[ομ(ένην)] ... προστεταγμ(ένα) εἰς τὴν ἐπʼ ἀγαθοῖς γειν[ομ(ένην)] κατʼ οἰκ(ίαν) ἀπογρα(φὴν) τὰ ... participle. sg. pres. mid. fem. acc AD02 174 174 Egypt, L04 - Thelbonthon Siphtha P. Brux. Gr. 1 17, 9 16054
1081422 γεινο[μ(ένην)] ... προστετα[γμ(ένα)] [εἰς] [τὴν] ἐπʼ ἀγαθοῖς γεινο[μ(ένην)] [κατʼ] [οἰκ(ίαν)] ἀπογρα(φὴν) τὰ ... participle. sg. pres. mid. fem. acc AD02 174 174 Egypt, L04 - Thelbonthon Siphtha P. Brux. Gr. 1 18, 10 16055
1082430 [γει]νομ(ένην) ... π[ροστε]τ̣αγμ(ένα) εἰς τὴν ἐπʼ ἀγ[αθοῖς] [γει]νομ(ένην) κ(ατʼ) οἰ(κίαν) ἀπογρα(φὴν) τὰ ... participle. sg. pres. mid. fem. acc AD02 174 174 Egypt, L04 - Thelbonthon Siphtha P. Brux. Gr. 1 3, 8 16040
1082610 γεινομ(ένην) ... προστεταγμ(ένα) εἰς τὴν ἐπʼ ἀγαθοῖς γεινομ(ένην) κατʼ οἰκ(ίαν) ἀπογρα(φὴν) τὰ ... participle. sg. pres. mid. fem. acc AD02 174 174 Egypt, L04 - Thelbonthon Siphtha P. Brux. Gr. 1 4, 8 16041
1082877 γεινομ(ένην) ... προστεταγμ(ένα) εἰς τὴν ἐπʼ ἀγαθοῖς γεινομ(ένην) κατʼ οἰκ(ίαν) ἀπογρα(φὴν) τὰ ... participle. sg. pres. mid. fem. acc AD02 174 174 Egypt, L04 - Thelbonthon Siphtha P. Brux. Gr. 1 6, 8 16043
1082967 γεινομ(ένην) ... προστεταγμ(ένα) εἰς τὴν ἐπʼ ἀγαθοῖς γεινομ(ένην) κατʼ οἰκ(ίαν) ἀπογρα(φὴν) τὰ ... participle. sg. pres. mid. fem. acc AD02 174 174 Egypt, L04 - Thelbonthon Siphtha P. Brux. Gr. 1 7, 8 16044
1083094 γεινομ(ένην) ... προστεταγμ(ένα) εἰς τὴν ἐπʼ ἀγαθοῖς γεινομ(ένην) κατʼ οἰκ(ίαν) ἀπογρα(φὴν) τὰ ... participle. sg. pres. mid. fem. acc AD02 174 174 Egypt, L04 - Thelbonthon Siphtha P. Brux. Gr. 1 8, 7 16045
1083200 γεινομ(ένην) ... προστεταγμ(ένα) εἰς τὴν ἐπʼ ἀγαθοῖς γεινομ(ένην) κατʼ οἰκ(ίαν) ἀπογρα(φὴν) τὰ ... participle. sg. pres. mid. fem. acc AD02 174 174 Egypt, L04 - Thelbonthon Siphtha P. Brux. Gr. 1 9, 8 16046
3908171 γ̣ει̣[νο]-[μένης] ... γρα(μματεῖ) τοῦ νομοῦ περὶ ἐξετάσεως γ̣ει̣[νο][μένης] gap=unknown τῇ ϛ τοῦ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 174 175 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) PSI 3 229 + PSI 3 233 + PSI 3 235 + PSI 3 230 + PSI 3 231 + PSI 3 232 + PSI 3 234 + P. Thmouis p. 3 [roll b] descr., 30-31 20044
2523462 γεινομένης ... τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους ἀνυπερθέτως, γεινομένης αὐτῷ τῆς πράξεως ἔκ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 - AD03 175 225 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mil. 1.2 58, 10 28772
2935256 γεινομένης ... τῆς πρὸς ἀπηλιώτην τοπαρχιαν*, γεινομένης σοι τῆς πράξεως ἔκ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 175 175 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3494, 12 15651
2935406 γεινομένης ... τῆς πρὸς ἀπηλιώτην τοπαρχίας, γεινομένης σοι τῆς πράξεως ἔκ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 175 175 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3494, 31 15651
4162412 γεινομένη̣ς̣ ... gap=74 [ἐὰν] [δὲ] [διαφορᾶς] [αὐ]τ̣ο̣ῖ̣ς̣ γεινομένη̣ς̣ χ̣[ωρί][ζωνται] [ἀπʼ] [ἀλλήλων] gap=64 ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 175 199 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) SB 16 12334, 1 26722
4438388 γεινομένης ... δραχμὰς χειλίας π gap=13 [γ]ραφῆς γεινομένης, ὁ στρ[ατηγὸς] gap=9 ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 - AD03 175 225 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 4 7368, 40 27386
2596693 γεινέσθω ... gap=unknown [ἐ]ν̣δότωσαν δ̣ο̣ gap=unknown [ἱ]ερέων γεινέσθω κα gap=unknown βασιλικὸς γρα(μματεὺς) ... verb. 3. sg. pres. imp. mid AD02 175 199 Israel, Palestina - Murabba'at SB 10 10307, 11 26883
3483440 γεινέσθω ... . νῦν οὖν τὸ ἔργον γεινέσθω. ἀκούω ὅτι τῷ ... verb. 3. sg. pres. imp. mid AD02 - AD03 175 225 Egypt P. Strasb. Gr. 4 270, 3 16990
2935210 γείνονται ... διακοσίας πεντήκοντα \ἑπτὰ/ ἥμισυ, γείνονται ἀρτάβαι διακόσιαι πεντήκοντα ἑπτὰ ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 175 175 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3494, 6 15651
2935360 γείνονται ... διακοσίας [πεντ]ή̣κ̣[ον]τ̣α̣ ἑπτὰ ἥμισυ, γείνονται ἀρτάβαι διακόσιαι πεντήκοντα ἑπτὰ ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 175 175 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3494, 25 15651
2549868 γ[ειν]ομένη[ς] ... καθαρὰ [ἄ]δολα, [τ]ῆ̣ς μ[ετ]ρήσεως γ[ειν]ομένη[ς] δι[ά] τινος [τ]ῶν σῶν ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 176 176 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 3 140, 32 12383
3974431 γεινομένης ... , τ[ῆς] περὶ ἁπάντων πράξεως γεινομένης τῷ Ἀμα[τίῳ] τ[ῷ] καὶ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 176 176 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) PSI 8 961 a, 28 13822
3092580 γεί[νοιτο] ... πλὴν ἐάν, ὃ μὴ γεί[νοιτο] [,] [ἀπὸ] [Διὸς] [βί]α̣ς ... verb. 3. sg. pres. opt. mid AD02 176 176 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Oxy. Hels. 37, 7 15820
1503330 γεινο(μένης) ... [οὗ] [ἀποδῶ] ἢ πραχθ(ῇ), γεινο(μένης) α(ὐτῷ) τῆς [πρ]άξεως ἔκ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 177 179 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Flor. 1 28, 6 23547
1503510 [γε]ινομέ[νη]ς ... ἄχρι οὗ ἀ[ποδῶ] ἢ πραχθω* [γε]ινομέ[νη]ς [τῷ] [δανειστῇ] [τῆς] [πράξεως] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 177 179 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Flor. 1 28, 17 23547
1421048 γεινομένων ... ἀργυ[ρίου] [δραχμῶ]ν πεντακοσίων καὶ τῶν γεινομένων πάντων. βεβαιοῖ καὶ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 180 180 Syria, Mesopotamia - Doura (Dura-Europos) P. Dura 25, 9 17222
1421394 γεινομένων ... κόμματος δραχμῶν πεντακ̣οσίων καὶ τῶν γεινομένων πάντων. β̣ε̣βαιοῖ καὶ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 180 180 Syria, Mesopotamia - Doura (Dura-Europos) P. Dura 25, 30 17222
1482459 γείνεσ-θ̣[αι] ... [ὁ?]μ̣ο̣ίους τοῖς ἄλ̣λοις ὑπολαμβ̣ά̣ν̣ω gap=2 γείνεσθ̣[αι] gap=unknown @^inline^δέδωκεν@⟦δεδοωκ[ε]ν⟧ [ἐ]πιτρέψας μένε̣ιν ... infinitive. pres. mid AD02 180 180 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. L. Bat. 6 42, 15-16 20969
3743610 γείνεσθαι ... καὶ δ̣ι̣ʼ αὐτῶν τὴν ἀπαίτησιν γείνεσθαι, νῦν δὲ εἰς ... infinitive. pres. mid AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 6 20112
3854457 γείνεσθαι ... καὶ μηδ̣α̣μόθεν δ[ύνασθαι] [τὴν] ἀπαίτησιν γείνεσθαι. gap=unknown διοικ(ήσεως) ὑποκει(μένων) ... infinitive. pres. mid AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 14 20112
4002319 γείνοντε* ... Τῦβ[ι] Μεχεὶρ Φαμενὼθ Φαρμοῦτι Παχὼν γείνοντε* μηνῶν ἑπτὰ (ἔτους) κα ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD02 - AD03 181 214 Egypt, Aethiopia - Pselkis (El-Dakka) O. Wilcken 2 1136, 7 45126
3077994 γεινομένης ... μεθʼ ἡμιολίας, τῆς πράξεως γεινομένης ἔκ τε αὐτοῦ καὶ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 183 183 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1127, 28 21745
2717248 γεινομένης ... ἐπὶ δὲ πασῶν μηδεμι[ᾶς] [γ]εωμετρίας γεινομένης, ὥστε τὴν μὲν ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 184 185 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1687, 16 21968
26847 γε[ί]νομαι ... , οὐκ ἐν ὀλίγῃ ὑπ̣[οψίᾳ] γε[ί]νομαι. Ἀπολλωνιανὸς ῥήτωρ π̣ρ̣[οσ]έθηκεν ... verb. 1. sg. pres. ind. mid AD02 184 184 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 361, 17 9085
2830302 γείνεσθαι ... ἑξῆς μηδὲν παρὰ τὰ συνκεχωρημένα γείνεσθαι. (ἔτους) κε Χοίακ ... infinitive. pres. mid AD02 - AD03 184 216 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 474, 29 20609
1396417 γ̣εινομέ̣ν̣ης ... [οἰκετείαν] χρήμα̣τ̣ά̣ [τε] [τ]ῆ̣ς δια̣θήκ̣η̣ς γ̣εινομέ̣ν̣ης ἐπρ̣ί̣α̣τ̣ο̣ gap=16 ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 - AD03 186 210 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Diog. 9, 25 10717
2794828 γε\ί/νεται ... τῇ τοῦ π[α]τρὸς ἐξουσ[ίᾳ] [οὐ]κέτι γε\ί/νεται. καὶ γὰρ ε̣ἰ̣ ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD02 186 186 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 237, 4 20506
918093 γεινέσθαι ... gap=3 τὴν ἀπαίτησιν τὴν κελευσθῖσαν* γεινέσθαι ὑ̣[πʼ] [αὐτ]οῦ ἐξ αὐτῶ[ν] ... infinitive. aor. mid AD02 186 187 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Amh. Gr. 2 79, 48 21678
2797007 γείνεσθαι ... ἀνδρὸς οἰκίας μηδεμίαν μοι βίαν γείνεσθαι ὑ̣φʼ οὗτινος τῶν τοῦ ... infinitive. pres. mid AD02 186 186 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 237, 18 20506
1556847 γεινομ[έ]-νη[ς] ... παρʼ αὐτοῦ ἑαυτοῖς μετρούντων, γεινομ[έ]νη[ς] αὐτῷ τῆς πράξεως ἔκ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 189 190 Egypt, U19 - Phoboou P. Fouad 43, 51-52 20989
4560967 γεινομ̣έ̣νης ... μεμενηκυεῖα* παρʼ αὐτῷ μηνῶν vac=unknown γεινομ̣έ̣νης τῇ Θαισ[αρί]ῳ τ̣ῆ̣ς̣ π̣ρά[ξεως] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 189 189 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 20 15, 22 15012
1483441 γεινομ(ένης) ... τῆς κώμης, τῆς μετρήσεως γεινομ(ένης) διά τινος τῶν σῶν ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 190 190 Egypt, 00c - Kerkesoucha Orous P. L. Bat. 6 45, 8 10754
3219128 γείνεσθαι ... δε̣ρ̣ματηρᾶς @^inline^ὑποταχθῆνα[ι]@⟦υποτετθηνα[ι]⟧ [ἐκέλευσα] gap=unknown εἰθισμένα γείνεσθαι πε̣ρ̣ὶ̣ τὴν̣ τ̣ῶ̣ν̣ gap=unknown ... infinitive. pres. mid AD02 191 191 Egypt P. Prag 2 122, 14 21612
1906202 γεινομένης ... ἀποδώσω δέ σοι τ gap=unknown γεινομένης σοι τῆς πράξεως ἔκ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 193 198 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Lips. 1 31, 15 22343
2868936 γεινόμενο̣ς̣ ... παρὰ σοῦ διὰ [χειρὸς] gap=6 γεινόμενο̣ς̣ βεβαιοῦν δέ με αὐτὰς ... participle. sg. pres. mid. masc. nom AD02 193 193 Egypt, L13 - Heliopolis (Tell Hisn) P. Oxy. 4 719, 22 20418
1483747 γει̣νομένης̣ ... ἀβολα* ἀκριθ̣ακεκοσκινευμένον*, τ̣ῆ̣ς̣ μετρήσ̣εως γει̣νομένης̣ διά τιν̣ο̣[ς] τ̣ῶν σῶν ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 195 195 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. L. Bat. 6 47, 20 10756
1787692 γει̣-[νομένης] ... gap=unknown gap=unknown [ω]βόλε̣ιον τόκον, γει̣[νομένης] [τῆς] [πράξεω]ς ἐκ τε ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 197 197 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. IFAO 1 12, 2-3 21160
2996227 γ[ε]ινομένης̣ ... τοῦ γεούχου, τῆς μετρήσεως γ[ε]ινομένης̣ ὑ̣π̣[ὸ] [τῶν] παρʼ αὐτοῦ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 197 197 Egypt, U19 - Pakerke [Apeliotou] (Girga) (?) P. Oxy. 6 910, 36 20373
3617240 γεινόμενον ... [ἔγρα]ψ̣α εἰς τὸν ἐπʼ ἀγαθοῖς γεινόμενον διαλογισμὸν πορευόμενος. [ἄλλ(ης)] ... participle. sg. pres. mid. masc. acc AD02 199 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 407, 12 13559
1696977 γεινομένην ... πλοῖον. μάθε καὶ τὴν γεινομένην δαπάνην ὑπὲρ αὐτῶν καὶ ... participle. sg. pres. mid. fem. acc AD03 - AD04 200 399 Egypt P. Haun. 2 21, 5 30122
1822107 γεινο(μένην) ... σε ὁ θεὸς εἰς κλείνην* γεινο(μένην) ἐν τῷ Θοηρείῳ αὔριον ... participle. sg. pres. mid. fem. acc AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Köln Gr. 1 57, 2 30090
74121 γ[ει]νομέ-[νης] ... τοῦ ἐ̣ν̣εστῶτος ἔ̣[το]υς [ἀνυπερ]θέτ[ως], γ[ει]νομέ[νης] [τ]ῆς πράξε̣ως παρὰ τ[οῦ] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 200 225 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) BGU 13 2340, 19-20 31953
992911 γεινομένης ... καιροῦ ἐσομένην πλείστην τειμήν*, γεινομένης τῷ Αὐρηλίῳ Ἐπιμάχῳ τῆς ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 200 299 Egypt P. Basel 2 45, 11 30798
3945989 γεινομένης ... τὸν τῶν παραθηκῶν [νό]μον, γεινομένης σοι τῆ[ς] [πρά]ξεως παρά ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 6 699, 13 31094
3946195 γεινομέν[ης] ... διπ̣[λῆν], τῆς πράξεώς σου γεινομέν[ης] π[αρά] [τε] [ἐ]μοῦ καὶ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 6 702, 10 31097
1585739 γεινο[μένων] ... [τῶν] [μὲν] [ἀρου]ρῶν ἐν χόρτῳ γεινο[μένων] [πυροῦ] ἀρτάβας δώδεκα, ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD03 200 299 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Gen.(2) 1 78, 13 29452
55554 γειν[ο]μέ[νο]υ ... νῦν εὐπορηθεὶ[ς] τοῦ πρός σε γειν[ο]μέ[νο]υ γράφω σοι προσ σε ... participle. sg. pres. mid. masc. gen AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchites BGU 11 2130, 5 30447
2999165 γ̣ει-νομένο[υ] ... . τυχὼν̣ [τ]οῦ πρὸς σ[ὲ] γ̣εινομένο[υ] ἥδιστά σε ἀσπάζομ[αι] εὐχόμενος ... participle. sg. pres. mid. masc. gen AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 933, 4-5 31322
1462053 [γε]ίνομε* ... gap=2 πάντα μοι γράψας. [γε]ίνομε* οὖν ἐκεῖ πάντως [ἐ]ν ... verb. 1. sg. pres. ind. mid AD03 200 299 Egypt P. Erl. 119, 2 31410
2999206 γείνου ... καὶ περὶ τοῦ οἴκου ἀμέριμνος γείνου ὡς σοῦ παρόντος. ... verb. 2. sg. pres. imp. mid AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 933, 20 31322
4523505 ἐγείνετο ... Κλα[υδίου?] Σεουήρου ὅτε ἡ ἀπογραφὴ ἐγείνετο τῶν αὐτοῦ [χρημάτων] [?] ... verb. 3. sg. impf. ind. mid AD03 200 229 Egypt SB 8 9834 a, 10 22911
1889599 γεί(νονται) ... ωϛ τῆς ἀρτάβ(ης) ζεύγ(η) ξ γεί(νονται) (ἀρτάβαι) η ? ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 200 299 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara P. Leipz. 8, 18 31676
4523557 γείν[ονται] ... Ἀφροδείτης αὐτοῦ (δραχμὰς) υ, γείν[ονται] [ὑπὲρ] τόκου καὶ κεφαλ(αίου) ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 200 229 Egypt SB 8 9834 a, 15 22911
2508248 γείνεται ... τοῦ νῦν τὰ ἐπιτήδια* ἔργα γείνεται ἃ καὶ ἐλθόντος σου ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD03 - AD04 200 399 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 12 11130, 20 30321
2716340 γείνεται ... τῇ ἐνάτῃ τάχα πρὸς σὲ γείνεται ἐνέγκαι σοί τινα πρὸς ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1679, 14 31787
2862257 γείνεται ... σης* κ[υρι]ακῆ̣[ς] δ̣ιὰ τριετίας ἐπίσκεψις γείνεται, καλεῖτα[ι] [δὲ] ὑπόλογος ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD03 200 250 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 38 2847 Ro, 13 31831
2862289 γείνεται ... ἄλλων δενδ̣ρικῶν διὰ \τε/τρ̣α̣ετίας ἀναμέτρησι̣ς γείνεται. [ἀν]αμέτρησις παντὸς ἐδάφους ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD03 200 250 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 38 2847 Ro, 17 31831
4578148 γείνεται ... gap=unknown γὰρ ἐμηνά[μ]η̣ν · τοῦτο γείνεται · Πανίσκος gap=unknown ὁ ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD03 200 299 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 20 58 (7) col. 1, 17 31023
3862858 γεί-νηται ... · ἐὰν δὲ μηθὲν τούτων γείνηται, κἄν σε δὴ ... verb. 3. sg. aor. subj. mid AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchites PSI 1 95, 8-9 31261
3946239 [γείνεσθ]αι ... τοῦ τα̣[ῦτα] [ὀρθῶς] [καὶ] [κα][λῶς] [γείνεσθ]αι ἐπερω[τηθεὶς] [ὡμολόγησα] [.] gap=5_lines ... infinitive. pres. mid AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 6 702, 18 31097
3886034 γεινό-μενος ... οὐ παύομαι διʼ @^inline^ὄχλου@⟦οχλους⟧ σοι γεινόμενος περὶ τῆς ἐργασίας τῶν ... participle. sg. pres. mid. masc. nom AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) PSI 13 1334, 3-4 30570
2694271 γείνον[τ]αι ... ἀργυρίου τάλαντ[α] [β ἥ[μ]ι̣σ̣υ̣, γείνον[τ]αι δ[ρ]αχ[μ]αὶ μύρ[ι]αι ἑπτακισχείλιαι, ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 201 201 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1473, 34 21874
3523946 γεί̣νονται̣ ... [Π]α̣ῦ̣ν̣ι̣ ἀ̣ρτ̣άβας εἴ[κοσι] gap=4. γεί̣νονται̣ ἐπεὶ* [τὸ] [αὐτὸ] [πυροῦ] ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 201 211 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Strasb. Gr. 8 730, 17 13436
4057192 γεινο̣[μέ]-νης ... ὁ μεμισθωμέ[νος] ἀ̣π̣[ο]τεισάτω μεθʼ ἡμι[ολί]ας γεινο̣[μέ]νης τῆς πρά̣ξεως ἐκ τοῦ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 204 204 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 10 10263, 29-30 16690
4206382 [γεινομέ]νης ... χρόνου τοὺς ἴσους δραχμιαίους τό[κους] [γεινομέ]νης σοι τῆς πράξεως ἔκ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 205 205 Egypt, U15 - Alabastron Polis - Hebenou (Kom el-Ahmar) SB 16 13030, 11 16347
4009814 γει[νο]μένων ... συνείσφοροι γ[ε]ίνονται τῶν κατὰ μῆνα γει[νο]μένων ἐν τῇ κώμῃ ἐπιμερισμῶν ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD03 207 207 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 1 4284, 11 13929
4009810 γ[ε]ίνονται ... βίαν. οὔτε γὰρ συνείσφοροι γ[ε]ίνονται τῶν κατὰ μῆνα γει[νο]μένων ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 207 207 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 1 4284, 11 13929
386169 γεινομένας ... gap=17 μέρος καὶ πάσας τὰς γεινομένας δαπάνας gap=11 [τελέσε]ι̣ς κατὰ ... participle. pl. pres. mid. fem. acc AD03 208 208 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Amh. Gr. 2 94, 15 21685
3992587 [γ]εινομένης ... εἰς κατασπορὰν @^inline^τῆς@⟦του̣⟧ ἐπʼ ἀγαθοῖς [γ]εινομένης τοῦ ἐνεστῶτο̣ς ιζ (ἔτους) ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 208 208 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 14 11932, 9a 15479
3855377 γεινομὲνων ... ἡμίσειαν, τῶν ἀν[αλω]μάτων πάντων γεινομὲνων ὑπὸ σ̣ο̣ῦ̣ τοῦ [Να]ᾶτος ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD03 208 208 Egypt, U20 - Herakleopolites PSI 1 32, 16 20122
2922383 γεί̣νεσθα̣[ι] ... Α[ὐτοκρα]τόρων τὸ κατὰ συνέλευσίν τινα γεί̣νεσθα̣[ι] [τῶν] π̣ολειτῶ[ν]* gap=7 [μετα]ν̣άστῃ ... infinitive. pres. mid AD03 209 209 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 47 3364, 38 22475
46810 γεινομένην ... [σὲ] [καταφυγὴν] [ποι]ο̣ῦ̣μαι ἐξηγούμ(ενος) τὴν γεινομένην μοι βίαν ὑπό τινων ... participle. sg. pres. mid. fem. acc AD03 210 210 Egypt, L00 - Alexandria BGU 11 2061, 2 16915
47060 γεινομένην ... [σὲ] [καταφυγὴν] [ποιοῦμαι] [ἐξη]γ̣ούμενος τὴν γεινομένην μοι βίαν ὑπό τινω̣[ν] ... participle. sg. pres. mid. fem. acc AD03 210 210 Egypt, L00 - Alexandria BGU 11 2061, 22 16915
3045983 γεινομένης ... τὸν τῶν παρ[α]θηκῶ[ν] [νόμον], γεινομένης [σοι] τῆς πρ[ά]ξε[ως] ἔκ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 210 210 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 7 1039, 13 20334
3611057 γεινομένης ... ἰδίῳ ὑμῶν, τῆς μετρήσεως γεινομένης διά τινος τῶν ὑμῶν ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 210 210 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 377, 26 13533
3991889 γείνετα[ι] ... ξη̣ ου δέομαι gap=35 ἕκασ̣τ̣α̣ γείνετα[ι] gap=35 ἀπε τ̣ κ ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD03 210 210 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 14 11935, 19 14534
2011101 γεινόμενος ... μεταλλάξῃ κηδεύειν αὐτοὺς αὐτὴν ἀπαρενόχλητος γεινόμενος καὶ τούτων ἕνεκεν. ... participle. sg. pres. mid. masc. nom AD03 211 211 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 148-150 no. 932, 22 22718
3083485 γεινομένο̣ις ... ὢν ὁπόταν ἐπιζητηθῶ ὑπαντῶν το̣ῖς γεινομένο̣ις μηνιαίοις εἰς τὸ ἐμ* ... participle. pl. pres. mid. masc. dat AD03 212 213 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 9 1196, 16 21582
2832636 γεί-νεσθαι ... καθʼ ἃς ἔχω ἀσφαλείας προνοῆσαι γείνεσθαι καὶ μὴ κακῶς με ... infinitive. pres. mid AD03 212 212 Egypt, U10a - Ibion Nebna (?) P. Oxy. 3 488, 28-29 20624
4122062 γείνε̣σ̣-θαι ... τ̣όκους, ἀλλὰ καὶ οὔτως γείνε̣σ̣θαι α̣ὐτῷ τὴ[ν] [π]ρᾶξι[ν] [ἐκ] ... infinitive. pres. mid AD03 213 213 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 14 11705, 14-15 14507
2909990 γεινομέ̣ν̣[ας] ... κ̣[αὶ] ε̣ἰς τὰς ἐπὶ τ[όπ]ων γεινομέ̣ν̣[ας] συνηθε̣ δ ε̣ gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. fem. acc AD03 214 215 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Oxy. 45 3243, 15 12603
2217325 γεινομένης ... μνᾶς κατὰ μῆ̣ν̣α ἕ̣κ̣α̣στ̣ον, γεινομένης σοι τῆς πράξεως παρά ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 214 214 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Merton 1 25, 16 21299
3836928 γεινομένης ... [τ]ῶν ἐνοικίων μεθʼ ἡμιολίας. γεινομένης τῆς πράξεως ὡ̣ς̣ κ̣α̣θ̣ή̣κ̣ε̣ι̣ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 214 214 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Yale 1 69, 30 16842
4294310 γει-νομένης ... , λάβῃς δόσιν διπλῆν · γεινομένης σοι τῆς πράξεως παρά ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 214 215 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) SB 20 14628, 3-4 23774
2217286 γείνονται ... Σεβαστοῦ νομίσματος [δ]ρ̣α̣χμὰ[ς] ἑκατόν, γείνονται δραχμ̣αὶ ἑκατ[όν], ἅσπερ ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 214 214 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Merton 1 25, 8 21299
4070241 γείν[ο]ν̣-ται ... , τον* ἐ̣κ δραχμῶ̣[ν] [δ]ώδεκα γείν[ο]ν̣ται (δραχμαὶ) τπ[δ] κ̣[αὶ] [τὸ] ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 214 214 Egypt SB 10 10725, 13-14 17430
4437588 γείνονται ... Σώπλου ἄρουρα μία ἥμισυ, γείνονται ἐπὶ τὸ αὐτὸ μεταφερομένων ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 214 214 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 4 7360, 16 14013
2945550 γεινομένην ... εἰς Πηλούσιον πρὸς τὴν εὐ̣κ̣τ̣α̣ί̣ως γεινομένην ἐπιδημίαν τοῦ κυρίου ἡμῶν ... participle. sg. pres. mid. fem. acc AD03 215 215 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Oxy. 51 3602, 10 12595
2964829 γεινομέ-νης ... μηνὶ Παῦνι, τῆς πράξεως γεινομένης παρά τε αὐτοῦ καὶ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 219 219 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 55 3800, 34-35 22522
2691485 ἐγείνετο ... ἐπειδὴ ἡ ἀπαίτησι[ς] τῶν [σιτικῶν] ἐγείνετο ἀπὸ ἀρχαίων ὀνομάτων [τῶν] ... verb. 3. sg. impf. ind. mid AD03 219 224 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 12 1460, 7 21861
3244301 γείνεται ... , αἶγ(ας) γ, ἃ γείνεται πρὸς τὸ \διελ(ηλυθότα)/ \α ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD03 219 219 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Princ. 2 28, 4 17356
3244351 γείνεται ... , {(γίνεται)} ⟦κ̣ε̣, ἃ γείνεται ιε, αἶγ(ες) γ ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD03 219 219 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Princ. 2 28, 8a 17356
1008478 γεινομένης ... ἅλω κώμης Κερκεσήφεως τῆς μ[ε]τρήσεως γεινομένης ὑφʼ ἡμῶν* τῶν γεούχων ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 221 226 Egypt, 00c - Kerkesephis P. Berl. Leihg. 1 19, 31 10203
1691499 γειν[ομένης] ... [ἐφεστώσαις] θύραις καὶ κλεισὶ, γειν[ομένης] [τὴς] [πρά]ξεως ὡς καθήκει ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 221 226 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Harris 2 225, 4 15220
4112023 γείνεσθαι ... δὲ τοῦ̣ [ταῦτ]α ὀρθῶς καλῶς γείνεσθαι [ἐπερ]ω̣τήσαντες ἀλλή̣λ̣ους ὡμολόγη̣[σ]α̣ν̣. ... infinitive. pres. mid AD03 221 221 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 14 11552, 46 18149
1889918 γεινομέναις ... δ (ἔτους) καὶ ὑπακούσ̣ε̣ι̣ν ταῖς γεινομέναις διακρίσεσι καὶ ἐπιδῶναι* σ[υν]αιρέματα ... participle. pl. pres. mid. fem. dat AD03 222 243 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Leit. 13, 15 32160
1392873 γ̣εινομέ̣ν̣[ης] ... πυρο̣[ῦ] [πλείσ]την τιμὴ̣ν [ἀ]νυπερθέ̣τως, γ̣εινομέ̣ν̣[ης] Αὐρη̣λίῳ Π̣τ̣ο̣λ̣ε̣μ̣α̣ί̣ῳ τῆς πράξεως ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 222 235 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Diog. 30, 18 10702
3803643 γεινομέν(ης) ... [τ]ῶν ἐκτά[κτων] [τῆς] [πράξεως] [σοι] γεινομέν(ης) [καθάπερ] [ἐκ] [δίκης] [.] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 222 235 Egypt P. Wash. Univ. 1 14, 4 16205
4119038 γεινομένων ... , οὐ πρὸς τὸ [ἴ]διον γεινομένων ἀναλωμάτων, οὐδὲ γὰρ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD03 222 222 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) SB 14 11648, 43 14504
979280 γείνονται ... [Μαμαίας] [Σεβαστῆς] καὶ ἱερᾶς συνκλήτου γείνονται ἀπʼ αἰων[ίας] [ἐπιδόσεως] [κατὰ] ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 222 235 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Baden 4 89, 13 19338
979431 γείνονται̣ ... Μα̣[μαί][ας] [καὶ] [ἱ]ερᾶς συγκλήτου. γείνονται̣ ἀπʼ αἰω̣ν̣[ίας] ἐ̣π̣[ιδόσε][ως] [κατὰ] ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 222 235 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Baden 4 89, 32 19338
54477 γε[ι]νομέ̣ν̣[η]ς̣ ... τοῦ ὑπερπεσόντος χρ[όνου] [δραχμι]αῖον, γε[ι]νομέ̣ν̣[η]ς̣ [σο]ὶ τῆς [πράξεως] [παρά] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 223 223 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) BGU 11 2118, 14 16920
2817876 γειν[ο]μένης ... τῆς μετρήσεω[ς] ὑ̣πὸ τῶν σῶν γειν[ο]μένης. ἐὰν δ̣[ὲ] [μ]ὴ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 223 223 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 22 2350 col. 3, 13 22221
2817888 γεινομ̣[έ]ν̣ης ... γέ̣[γρ]α̣μμα̣[ι] τάξομαί σοι διάφορον ἡμιόλιον γεινομ̣[έ]ν̣ης σοι τῆς πράξεως παρά ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 223 223 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 22 2350 col. 3, 15 22221
4477215 γεινο̣μέ-νης ... καιροῦ τοῦ λαχα[νο]σπέρμο̣[υ] [πλ]εί[στη]ν τειμὴν* γεινο̣μένης τῷ Μύσ[τῃ] τῆς πράξ̣εω[ς] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 223 223 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 6 9155, 12-13 14118
2817923 γείνεσθαι ... δ[ὲ] τοῦ ταῦτ̣α̣ [ὀρ]θῶς καλῶς γείνεσθαι ἐπερωτη̣[θεὶ]ς̣ ὡ[μ]ολόγησα (ἔτους) γ ... infinitive. pres. mid AD03 223 223 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 22 2350 col. 3, 22 22221
2816764 γεινομένης ... οἰκετείαν χρήματά τε τῆς διαθήκης γεινομένης ἐπρίατο Αὐρήλιος Σαραπίων σηστερτ(ίῳ) ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 224 224 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 22 2348, 42 22218
2817761 γεινομέ-νης ... προθεσμίαις τάξομαί σοι διάφορον ἡμιόλιον γεινομένης σοι τῆς πράξεως παρά ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 224 224 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 22 2350 col. 1-2, 23-24 22220
1085799 γείνονται ... προστείμ[οις]* gap=unknown vac=unknown gap=unknown vac=unknown γείνονται ε vac=unknown [μιᾶς] γ̣ραφείσης ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 224 224 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 1 1, 5 23397
2817796 γείνεσθαι ... δὲ τοῦ ταῦτα ὀρθῶς καλῶς γείνεσθαι ἐπερωτηθεὶς ὑπὸ σοῦ ὡμολόγησα ... infinitive. pres. mid AD03 224 224 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 22 2350 col. 1-2, 29 22220
1502913 γεινομένη[ς] ... gap=unknown καὶ βεβαιώσι* πάσῃ βεβαιώσι* γεινομένη[ς] [τῆς] [πράξεως] gap=unknown gap=unknown ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 225 275 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Flor. 1 25, 13 32137
2011573 γεινομένης ... [Ἀλ]εξάνδρου Καίσαρος [τ]οῦ κυρίου [ἀ]νυπερθέτως γεινομένης σοι τῆς π[ρά]ξεως ἔ̣κ̣ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 225 225 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 174-175 no. 939, 14 22723
3493258 [γ]εινομένης ... gap=unknown ἐξ ἀλληλεγ τῆς λ̣α [γ]εινομένης τῷ Αὐρηλίῳ gap=unknown [Ἡρακλείδῃ] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 225 275 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 5 391, 11 31052
3794925 γεινο[μέν]η̣ς ... [τοῦ] [κυρ]ί̣ο̣υ̣ [τῆς] [π]ρ̣άξεώς σοι γεινο[μέν]η̣ς [ἔκ] [τε] [ἐμοῦ] [καὶ] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 225 225 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Vind. Tand. 23, 6 15461
3795068 γ̣εινομέ[νης] ... [τοῦ] [κυρίου] [τῆς] [πράξε]ώ̣ς̣ σοι γ̣εινομέ[νης] [ἔκ] [τε] [ἐμοῦ] [καὶ] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 225 225 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Vind. Tand. 23, 32 15461
3046210 γείνεσθαι ... δὲ [τ]οῦ ταῦτα ὀρθῶς καλῶς γείνεσθαι [ἐ]πηρωτηθέντες* ὑπὸ σοῦ ὡμολογήσ[α]μεν ... infinitive. pres. mid AD03 225 225 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 7 1040, 33 20335
1873327 γ̣ειν[όμενος] ... gap=unknown gap=unknown [Κά]λ̣α̣νδος ὑπὲρ Ἀντωνίας̣ γ̣ειν[όμενος] gap=unknown gap=unknown προσώπου ἀγωνισάμενος ... participle. sg. pres. mid. masc. nom AD03 225 275 Egypt P. Laur. 3 65, 3 31512
381393 γεινομένῃ ... [γε]ωργ(ῶν) καὶ κληρούχων ἐπακολουθῆσαι τῇ γεινομένῃ ἐ̣π̣ʼ ἀ[γ]αθοῖς ἀναμετρήσει τοῦ ... participle. sg. pres. mid. fem. dat AD03 226 226 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Tebt. 2 288, 3 13451
381468 γει-[ν]ομένης ... γνωρισμοῦ · καὶ τῆς μέντοι γει[ν]ομένης ὑφʼ ὑμῶν ἀναγραφην* την* ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 226 226 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Tebt. 2 288, 15-16 13451
2778069 γει-νομ[έν]ης ... προτέρας [μισ]θώσεως, τῆς πράξεως γεινομ[έν]ης παρά τε ἐμοῦ καὶ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 226 226 Egypt, U19 - Episemou P. Oxy. 17 2137, 35-36 17518
2012186 γεινομέ-νη[ς] ... [κατ]ὰ τὸν τῶν παραθηκῶν νόμον γεινομένη[ς] [σ]οι τῆς πρ[ά]ξεως ἔ̣κ̣ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 227 227 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 175-176 no. 943, 9-10 22727
390296 γεινομένης ... ἀκέραιον ὡς ἦλ[θεν] gap=17 [πρ]οτέρῳ γεινομένης. Φιλάμμ[ων] gap=6 gap=25 ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 232 232 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) Chrest. Wilck. 41, 28 23481
1498015 γεινο(μένης) ... καιροῦ ἐσο(μένην) πλ[ί]στην* τει(μήν)*, γεινο(μένης) αὐτῷ τῆς πράξεως ἔκ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 234 234 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Fay. 90, 18 10933
3904448 γείνεσθαι ... δὲ τοῦ τ[αῦτα] ὀρθῶς καλῶς γείνεσθαι ἐπερω(τηθεῖσα) ἡ [Αὐρη]λία Ἡρακλεία ... infinitive. pres. mid AD03 234 234 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 3 182, 30 20018
2996578 γεινομέ-νης ... τοῦ ἐνοικίου μεθʼ ἡμιολίας, γεινομένης τῆς πράξεως παρά τε ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 235 235 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 912, 32-33 20376
3877098 γειν[ο]μένου ... με ὡς σοῦ εἰς Ἀρσινοείτην γειν[ο]μένου. ἀλλὰ γενναίως φέρετε ... participle. sg. pres. mid. masc. gen AD03 235 235 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 12 1248, 10 17411
217281 [γ]είνεσθαι ... δὲ τοῦ ταῦτα [ὀ]ρθῶς καλῶ[ς] [γ]είνεσθαι ἐπερωτηθέντες ὑπʼ ἀλλήλων ἑαυτοῖς ... infinitive. pres. mid AD03 236 236 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) BGU 4 1062, 25 18507
4575155 γεινο[μένης] ... νόμον τε καὶ ἐθεισμ[ό]ν* · γεινο[μένης] [σοι] τ̣ῆ̣ς πράξεως ἔκ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 237 237 Libya, Marmarica - Mochchyris Stud. Pal. 20 45, 10 18703
4576845 γειν̣ο̣μένης ... πλείστην τειμὴν* τοῦ πυροῦ ἀνυπερθέτως γειν̣ο̣μένης αὐ̣τῷ τῆς πράξεως ἔκ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 238 238 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 20 51, 15 15023
1664493 γεινομένην ... αὐτὸν [τὴν] [ἐ]πὶ τοῦ καιροῦ γεινομένην τοῦ πυ[ροῦ] [πλ]είστην τιμήν ... participle. sg. pres. mid. fem. acc AD03 241 241 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 1 55, 17 11401
1664499 γεινομένης ... τοῦ πυ[ροῦ] [πλ]είστην τιμήν, γεινομένης [τῆς] [πράξεως] gap=unknown gap=unknown_lines ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 241 241 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 1 55, 18 11401
4488901 γεινομένων ... ρλϛ gap=unknown [ὡ]ς τῶν ρ γεινομένων [ἐκ] [(δραχμῶν)] gap=2 γείν̣ονται ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD03 241 247 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 6 9363, 12 14160
4488905 γείν̣ονται ... ρ γεινομένων [ἐκ] [(δραχμῶν)] gap=2 γείν̣ονται πλε̣ιν̣ (δραχμαὶ) μϛ (τετρώβολον) ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 241 247 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 6 9363, 13 14160
2944132 γεινομένης ... ἀπὸ σποδοῦ καὶ ὀστράκ̣ω̣ν̣, γεινομένης τῆς πράξεως ὡς καθήκει ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 243 243 Egypt, U19 - Senepta P. Oxy. 50 3595, 40 15408
4177454 γεί(νονται) ... ϙα κ̣δ̣´ ἐν τῷ μεγαχιρισμῷ* γεί(νονται) τοῦ τόπου (πυροῦ) (ἀρτάβαι) ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 243 271 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 16 12526 l. 1-29, 16 30282
1888163 γεί(νεται) ... Αριω Ὡριω Αρεγκ πρεσβ ειακ γεί(νεται) gap=unknown (ἔτους) β [Αὐτοκράτορος] ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD03 244 245 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara P. Leipz. 1, 11 21654
3826414 γεινομένοις ... Σεβαστῶν καὶ ἀξιοῦμεν συνπαρεῖναι ὑμεῖν* γεινομένοις ἐπὶ τὴν αὐτοψίαν τὸν ... participle. pl. pres. mid. masc. dat AD03 245 247 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Wisc. 2 86, 26 13729
3330941 [γεινομένης] ... ἢ πραχθῶμεν ὡς πρόκ(ειται), [γεινομένης] [σοι] [τῆς] [πράξεως] [ἔκ] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 246 246 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 2 177, 12 19521
1903488 γεινομ[έ]νης ... Καισάρων τῶν [Κ]υρίων Σεβαστῶν ἀνυπερθέτως γεινομ[έ]νης σοι τῆς π[ρ]άξεως ἔκ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 247 247 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Lips. 1 11, 5 22331
2890904 γείνωνται ... ἰδίαις ἡμῶν δαπάναις αἳ ἐὰν γείνωνται \⟦ἐπὶ/⟧ ⟦\τῆς/⟧ ⟦\αὐτῆς/⟧ ⟦\Νεμερῶν⟧/ ... verb. 3. pl. aor. subj. mid AD03 247 247 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 42 3049, 18 16447
2676667 γεινομένῃ ... τὸ ἐντεῦθεν εὐδοκεῖν ἡ[μ]ᾶς τῇ γεινομένῃ ὑπὸ σοῦ δημοσιώσει, ... participle. sg. pres. mid. fem. dat AD03 249 249 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1276, 20 21786
4452041 γείν[ηται] ... ἐστιν, ἐὰν πρ̣ο̣βο[λὴ] [πά]ν̣των γείν[ηται] gap=unknown σ̣αμε̣ν gap=11 ἐπιστ̣α̣λ̣ῆναι ... verb. 3. sg. pres. subj. mid AD03 249 249 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 5 7696, 23 14034
2676678 γείνεσθαι ... δὲ τοῦ ταῦτα ὀρθῶς καλῶς γείνεσθαι ἐπερωτηθέντες ὑπὸ σοῦ ὡμολογήσαμεν ... infinitive. pres. mid AD03 249 249 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1276, 21 21786
4445407 γείνεσθαι ... γὰρ μὴ ἐσθανομένοις* ταῦτα ὀφείλει γείνεσθαι. ἐρρωσω* gap=1_lines Κελητῇ ... infinitive. pres. mid AD03 249 268 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 5 7529, 19 27325
4577207 γεινομένην ... δὲ [τ]οῦ νομοῦ στραγὸν* βίαν γεινομένην κωλῦσαι, εἰ γείνο[ι]το ... participle. sg. pres. mid. fem. acc AD03 250 250 Egypt, U15 - Hermopolites Stud. Pal. 20 54, 9 18707
2861057 γεινομένης ... ἐνεστῶτος ἔτους μέτρησιν ἀνυπερθέτως, γεινομένης τῆς πράξ[εως] παρά τε ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 250 250 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 36 2795, 25 16574
4248508 γεινομένης̣ ... [εἰσιόντος] [γ [ἔτους] [ἀνυπερθέτως] [,] γεινομένης̣ αὐτῷ τῆς πράξεως ἔκ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 250 250 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 18 13974, 13 14784
2012835 γ̣ε̣ι̣ν̣έ̣σ̣-θω ... καὶ περὶ κέρματος γράφε. γ̣ε̣ι̣ν̣έ̣σ̣θω οὖν ὁ Σύρος πρ[ὸ]ς ... verb. 3. sg. pres. imp. mid AD03 250 261 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 185, 8-9 11046
4577211 γείνο[ι]το ... βίαν γεινομένην κωλῦσαι, εἰ γείνο[ι]το παρὰ τὰ ὑπʼ αὐτοῦ ... verb. 3. sg. pres. opt. mid AD03 250 250 Egypt, U15 - Hermopolites Stud. Pal. 20 54, 9 18707
1526607 γεί-νεσθαι ... αἴτιος ἶ* \συνχωρῶν/⟦ἐπιτρέπων⟧⟧ τὸ τοιοῦτο γείνεσθαι ἐξαρτίαν κάρν̣ου καψικοῦ ποίησον ... infinitive. pres. mid AD03 250 261 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 241, 5-6 11122
1526615 γείνεσθαι ... καψικοῦ ποίησον ἐν τάχι* ε γείνεσθαι ἐπὶ* χροίζομεν* ἤδη αὐτοῦ ... infinitive. pres. mid AD03 250 261 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 241, 9 11122
3233507 γεινόμενα ... · ἠρτοποιήθησαν (ἀρτάβαι) η τὰ γεινόμενα ζεύγ(η) τκ (ὧν) ἀναλ(ώματος) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD03 252 252 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 6 9409 (1), 124 14169
2708296 γεινο-μένης ... χρόνου διάφορον ἐκ τρίτου, γεινομένης τῆς πράξεως παρά τε ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 252 252 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1640, 7-8 21950
3877962 [γεινομέ]νης ... τοῦ πυροῦ τειμὴν* διπλῆ(ν). [γεινομέ]νης σοι τῆς πράξεως [παρά] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 252 252 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 12 1251, 23 17414
1526573 γείνομαι ... ὄνων η τὰ ναῦλα. γείνομαι δὲ σήμερον εἰς Ταλει ... verb. 1. sg. pres. ind. mid AD03 252 255 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 240, 17 11121
1526549 γεί(νεται) ... ἄλλα οἴνου μο(νόχωρα) ἑξήκοντα τέσσερα γεί(νεται) μο(νόχωρα) ϙϛ. πέμψον ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD03 252 255 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 240, 12 11121
4265260 γεινόμενα ... (ἀρτάβη) α ζεύγ(η) μ τὰ γεινόμενα ζεύγ(η) <μ ⟦λ̣ζ ⟦ἄρτ(ος)⟧ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD03 253 256 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 14197, 154 14852
335422 γεινομένῃ ... τὸ ἐντεῦθεν εὐδοκεῖν ἡμᾶς τῇ γεινομένῃ δημοσιώ[σει] [,] καὶ ἐπερωτήσαντες ... participle. sg. pres. mid. fem. dat AD03 258 258 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1717 descr., 9 21994
2247967 γείνονται ... ἐπὶ διαφόρου* κεφαλαίου αι* ἰσαι* γείνονται ἀρτάβαι δεκατρεῖς <> <> ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 258 259 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mich. 11 614, 19 21366
2248075 γ̣ε̣ί̣νονται ... ἥμισυ ἐπὶ διαφόρῳ αι* [ἰ]σ̣α̣ι̣* γ̣ε̣ί̣νονται ἀρτάβαι [δεκατρ]εῖς, καὶ ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 258 259 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mich. 11 614, 30 21366
3852654 γεινομένης ... τῶν παρʼ αὐτοῦ μετρου̣[μέν]ω̣ν̣, γεινομένης τῆς πράξεως ἐ[κ] [τε] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 259 260 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Wisc. 1 7, 36 16815
3234409 γεινόμενα ... (ἀρτάβη) α ζεύγ(η) μδ τὰ γεινόμενα ζεύγ(η) σὺν δὲ τῇ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD03 260 260 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 6 9409 (3), 109 14170
3226864 γείν̣[ο]μαι ... γὰρ ἀ̣π̣ὸ̣ νυκτὸς πρὸς ὑμᾶς γείν̣[ο]μαι. ζ (ἔτους). ... verb. 1. sg. pres. ind. mid AD03 260 260 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 6 9061, 9 14087
2013404 γεί(νονται) ... διὰ Ἐπαγάθου ἰδίου (δραχμαὶ) σκ γεί(νονται) λήμ(ματος) (δραχμαὶ) χκ (ἀφʼ) ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 260 260 Egypt P. Lond. 3 p. 192 no. 965, 6 22752
2013451 γεί(νονται) ... λόγ(ον) κατʼ ἀνόχυ̣ρα gap=unknown gap=unknown γεί(νονται) ἀναλ(ώματος) αἱ τοῦ λήμ(ματος) ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 260 260 Egypt P. Lond. 3 p. 192 no. 965, 14 22752
2944626 γ̣ε̣ί̣(νονται) ... ἑκατὸν δραχμω* τριάκοντα̣ δύ̣ο̣, γ̣ε̣ί̣(νονται) ἐ̣π̣ὶ̣ τ̣ὸ̣ αὐτὸ δραχμαὶ ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 260 260 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 50 3597, 14 15410
2676017 γείνεσθαι ... δὲ τοῦ ταῦτα ὀρθῶς καλῶς γείνεσθαι ἀλλήλους ἐπερωτήσαντ[ε]ς ὡμολόγησαν. ... infinitive. pres. mid AD03 260 260 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1273, 41 21791
1821016 [γεινομ]ένων ... [ἐγλαβεῖν] [χρ]ύσωσιν τῆς ἡμισεία̣[ς] [τῶν] [γεινομ]ένων γλυπτικῶν ἔργ[ων] [τοῦ] [ἐπʼ] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD03 263 263 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Köln Gr. 1 52, 7 15463
1821246 γεινομένων ... ἐγ χ̣[ρύσωσιν] τῆς ἡμισείας τῶν γεινομένων γλυπτικῶν ἔργων τοῦ ἐπʼ ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD03 263 263 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Köln Gr. 1 52, 55 15463
3877502 γει-νομένης ... τοῦ οἴνου τιμὴν διπλῆν, γεινομένης ὑμεῖν* τῆς πράξεως παρά ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 265 265 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 12 1249, 31-32 17412
3877739 γεινομέ-νης ... οἴνου κεραμίω(ν) διακοσίων τεσσάρων, γεινομένης σοι τῆς πράξεως παρά ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 265 265 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 12 1250, 18-19 17413
3227722 γείνονται ... πβ, μο(νό)χω(ρον) α. γείνονται ἐπὶ τὸ αὐτὸ τῶν ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 265 265 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 6 9072, 32 14092
4634676 γε̣ινομ̣ένην ... ἥν παρὰ τὰ θείως διηγορευμένα γε̣ινομ̣ένην ἐμέμψατο ἡ μεγαλειότης τοῦ ... participle. sg. pres. mid. fem. acc AD03 266 267 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 5 52 - 56 col. 1, 23 23008
1520428 γεινο-μένους ... ἡμᾶς τῇ κγ πρὸς σὲ γεινομένους. ἧς ὥρας οὖν ... participle. pl. pres. mid. masc. acc AD03 266 266 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 127, 2-3 10980
1357032 γεινομένη̣[ς] ... [Μεσορὴ] [εὐάρεστο]ν πλήρη τῇ ὁλκῇ γεινομένη̣[ς] [σοι] [τῆς] [πράξεως] [ἔ]κ̣ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 266 266 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Coll. Youtie 2 68, 33 20887
1521784 γειν[ο]μένου ... οὐχ ὀλίγον ζημίωμα εἰς τοῦτο γειν[ο]μένου ἡμῖν. ἀλλʼ ὅρα ... participle. sg. pres. mid. neut. gen AD03 266 266 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Flor. 2 150, 7 11007
4580076 γεινομένου ... τὸ ἥμισυ, ἐπιθαίματος* δὲ γεινομένου ἐξὸν ἑτέροις μεταμισθοῦν ἢ ... participle. sg. pres. mid. neut. gen AD03 266 266 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 20 63, 25 23002
4580057 γείνοιτο ... · ἐὰν δὲ ὃ μὴ γείνοιτο ἄβροχος γένηται ἀπὸ το[ῦ] ... verb. 3. sg. pres. opt. mid AD03 266 266 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 20 63, 22 23002
2683992 γείν[ε]ται ... · μ̣ε̣τὰ σκέψεως ἡ ὀνομασία γείν[ε]ται τ [ὁ] [πρύτανις] [εἶπ(εν)] ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD03 271 272 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1414, 25 21824
3045538 γεινομένης ... παραλάβῃ θύρας καὶ κλε̣ῖδας, γεινομένης τῆ[ς] πρ[άξε]ως παρά τε ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 272 272 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 7 1036, 32 20331
2862394 γεί(νονται?) ... gap=7_lines unintelligible γεί(νονται?) ἄν̣δ(ρες) Β̣ρ̣ιη slantingstroke ἐπι̣κεκριμ̣μένων ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 272 273 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 38 2847 Vo descr., 8 22234
2683403 γείνεται ... [τὰ] [σκ]εύη ταῦτα κατʼ εὐχὴν γείνεται. ἄλλα δώδεκα τάλαντα ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD03 272 272 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1413, 27 21823
3904918 γει̣ν̣[ομένης] ... [φόρον] [τῷ] [Π̣α̣ῦ̣ν̣ι̣] [μηνὶ] [ἀνυπερθέ]τως γει̣ν̣[ομένης] [σοι] [τῆς] [πράξεως] [ἔκ] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 274 290 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 3 187, 19 20022
1874736 [γεινομένῃ] ... τὸ ἐντε[ῦθεν] [εὐδοκεῖν] [με] [τῇ] [γεινομένῃ] [ὑπὸ] [σοῦ] [δημοσιώσει] [,] ... participle. sg. pres. mid. fem. dat AD03 275 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Laur. 3 74, 26 31513
2721268 γεινο-μένης ... μνᾶς τοῦ μηνὸς ἑκ[ά]στου, γεινομένης σοι τῆς πράξεω[ς] [ἔκ] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 275 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1711, 15-16 31794
3094487 [γει]ν[ο[μ̣]έν̣η̣ς ... , ἐ̣ὰ̣ν̣ κοιλανῶ δόσιν τ̣ι̣[να] [γει]ν[ο[μ̣]έν̣η̣ς ὑμεῖν̣* [τῆς] [πράξεως] [ἐκ] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 275 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 43, 22 30199
4528036 γεινομένης ... δολον* καικ̣ο̣σικνευμένον* μέτρῳ δεκάτῳ, γεινομένης τῆς πράξεως ὡς καθήκι* ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 275 299 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 8 9919, 8 31998
728902 γεί(νονται) ... Πτολλᾶ Νείλου ὄνοι* δύο, γεί(νονται) β. (ἔτους) β ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 275 299 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) O. Mich. 1 371, 6 42132
2200455 γείνεται ... λευκὴν gap=1 gap=unknown ἡ δελφικὴ* γείνεται · τὰ δὲ φυτὰ ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD03 275 299 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) (?) P. Louvre 1 67, 7 32229
2498724 γείνεται ... ἐὰν γὰρ σὺ θελήσῃς, γείνεται αὐτοῦ τὸ ἔργον. ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD03 275 299 Egypt P. Mich. 8 515 Vo, 5 30515
2682327 γεινομένην ... γὰρ ἀπὸ τῶν ἔργων τούτων γεινομένην ὠφ̣[ελί]α̣ν πάντας ε̣[ἰδέναι] [πέ]πεισμαι ... participle. sg. pres. mid. fem. acc AD03 278 278 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 12 1409, 11 21819
2499919 γείνεσθαι ... τῇ σῇ δικαιοκρισίᾳ μηδεμίαν μο[ρ]ίαν* γείνεσθαι προφάσει τῆς ὁριοδικτίας* καὶ ... infinitive. pres. mid AD03 278 278 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 9 530, 25 12026
2705472 γεινομένης ... βοτάνης καὶ ἀγρώστεως πάσης, γεινομένης σοὶ τῆς πράξεως παρὰ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 280 280 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1631, 32 21943
2975003 γείνῃ ... . ἔλεγον ὅτι, αὐτάρκης γείνῃ περὶ τοῦ πράγματος. ... verb. 2. sg. pres. ind. mid AD03 280 281 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 56 3855 Vo descr., 18 21599
1995680 γειν[ο]μέ-[νης] ... [τοῦ] ἐνεστῶτος ζ (ἔτους) ἀνυπερ[θέ]τως γειν[ο]μέ[νης] σοι τῆς πράξεως ἐκ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 281 281 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 176-177 no. 1243, 13-14 22857
1123305 γείνε-σθ[α]ι ... , ἐπὶ δ[ὲ] τῆς ἀπαιτήσεως γείνεσθ[α]ι αὐτῇ τὴν πρᾶξιν ἔκ ... infinitive. pres. mid AD03 282 282 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cairo Isid. 93, 22-23 10425
1576247 γεινομένων ... εἰς τὰ ἄλλα gap=4 χρόνῳ γεινομένων ὑπʼ ἐμοῦ gap=4 κ̣α̣ὶ̣ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD03 283 283 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Fuad Univ. 23, 16 21016
4434688 [γ]εινόμεν[ο]ς ... ἅπαντα ν̣ι gap=9 [κ]ατὰ καιρὸ̣[ν] [γ]εινόμεν[ο]ς ἡμῖν gap=10 τῶν προκειμένων ... participle. sg. pres. mid. masc. nom AD03 284 284 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Hibis (El-Hiba) (?) P. Nekr. 19, 11 18863
4245886 γεινομένων ... μηνυσε [ἀναγ]κ̣αίως ἀτοπημάτων τ̣ινῶν gap=10 γεινομένων κ̣α̣ὶ̣ μέντ[ο]ι κε̣ι̣τ̣ λοιπο ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD03 287 287 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 18 13932, 19 18363
3012776 γεινομένης ... φόρου δραχμὰς πεν̣τακισχειλίας ἀνυπε̣ρ̣θέτως, γεινομένης σοι τῆς πράξεως παρά ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 289 290 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 61 4121, 22 21622
1876974 γεινομέ̣ν̣η̣[ς] ... [νόμους] [ὀνομασίας] gap=unknown gap=unknown τῆς γεινομέ̣ν̣η̣[ς] ἐπιφορᾶς̣ ὧν τ̣ῆς̣ ἐφέσεως ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 290 290 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Laur. 4 157, 13 21259
3504705 γειν̣ομένου ... ὄντα gap=13 φ. ἐπειθέματος* γειν̣ομένου ἢ μὴ γεινομένου ἐπεὶ* ... participle. sg. pres. mid. masc. gen AD03 290 291 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 6 539, 16 16783
3504708 γεινομένου ... . ἐπειθέματος* γειν̣ομένου ἢ μὴ γεινομένου ἐπεὶ* τὸν προκίμενον τετραετῆ ... participle. sg. pres. mid. masc. gen AD03 290 291 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 6 539, 16 16783
3903982 γεινομένης ... τῷ Παῦνι μη[νὶ] ἀνυπερθέτως, γεινομένης σ̣ο̣ι̣ τῆς πράξεως ὡς ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 291 291 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 3 178, 8 20014
3913775 γείνοιτο ... μάρτυρ[ας] δέ, εἰ χρεία γείνοιτο, παρέξομαι τοὺς κατʼ ... verb. 3. sg. pres. opt. mid AD03 292 293 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 4 298, 16 19284
2778390 γ̣ε̣ί̣ν̣(ονται) ... αὐτοῖς πρὸς (δραχμὰς) τ. γ̣ε̣ί̣ν̣(ονται) ἀρτάβ(αι) ἑξήκοντα ἑπτά, ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 293 293 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 17 2142, 8 17521
2778458 γ̣ε̣ί̣ν̣(ονται) ... κδ, μέτ(ρῳ) ι. γ̣ε̣ί̣ν̣(ονται) ἀρτάβ(αι) εἴκοσι τέσσαρες, ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 293 293 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 17 2143, 4 17522
2637440 [γεινο]μ̣ένης ... ἐν [τῇ] [προγεγραμ]μ̣ένῃ κώμῃ ἀνυ̣π̣ε̣ρ̣θέ[τως] [γεινο]μ̣ένης @^inline^σ[ο]ι@⟦σ[ο]υ⟧ τῆς π̣[ρά][ξεως] [ἔκ] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 295 295 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Oslo 2 37, 13 12564
3076954 γείνεσθαι ... καὶ οὐκ ἐπαυσάμην τὰ πρέποντα γείνεσθαι ὑπὸ τέκνων γονεῦσι ἀναπληροῦσα ... infinitive. pres. mid AD03 295 295 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1121, 11 21741
2965039 γεινο-μ[ένης] ... φ[όρον] [τῷ] [Π]αχὼν μηνὶ ἀνυπερθέτως γεινομ[ένης] [τῆς] [πρά]ξ̣ε̣ω̣ς̣ παρά τε ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 296 296 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 55 3802, 20-21 22524
4152388 γεινομένης ... Μεσορὴ [τό]κων ἤτοι [ἐκ]πειπτόντ[ων]* gap=unknown γεινομένης τῷ Αὐρηλίῳ Διδάρῳ τῆ[ς] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 297 297 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 14 12190, 15 18203
725123 γεί(νεται) ... Ἀκανθῶνος ἀχύρου σαργ(άνην) μίαν, γεί(νεται) α. (ἔτους) β̣ ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD03 297 297 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) O. Mich. 1 177, 5 41936
3392546 [γείν]ο̣νται ... ἔγραψα ὑπ(ὲρ) αὐ̣τ(οῦ) ἀγραμ(μάτου). [γείν]ο̣νται ἰδιωτικῆς γῆς σπορίμης ἄρ(ουραι) ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 298 298 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 76, 18 13094
1111839 γείνονται ... , Θὼθ ιδ. ὁμοῦ γείνονται ἐν διαφόροις τόποις βασιλικῆς ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 299 299 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 3, 28 10359
143591 γεινόμενον ... λόγον τὸν ἡμέτερον μόνον τὸ γεινόμενον κεφάλαιον αὐτῶν ἀπαίτησον καὶ ... participle. sg. pres. mid. neut. acc AD04 300 399 Egypt BGU 2 412, 16 33263
4475293 γεινομένης ... [ἀποφ]ράξα[ν]το, ὡς μηδιμιᾶς* ἐ̣π̣ε̣ξελ̣εύσεως γεινομένης gap=unknown [β]ε̣βηκότων καταφυγεῖν με ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolites SB 6 9136, 6 32893
2974372 γεινομένου ... Ἰούλιος χαίρειν. τυχὼν \τοῦ/ γεινομένου πρὸς ὑμᾶς ἔσπευσα πρῶτον ... participle. sg. pres. mid. neut. gen AD04 300 325 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 55 3819, 4 33737
2640132 γείνομα̣ι ... . καὶ μ̣έχρι τῆς Κο̣π[τ]οῦ γείνομα̣ι μ̣[ε]τὰ τοῦ κρατίστο̣[υ] Σεουήρου ... verb. 1. sg. pres. ind. mid AD04 300 350 Egypt P. Oslo 2 62 descr., 9 33593
662152 γ̣είνοντ(αι) ... gap=unknown gap=unknown ὁμοίω(ς) ζ gap=unknown γ̣είνοντ(αι) ι gap=unknown_lines gap=unknown_lines gap=unknown ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD04 - AD05 300 425 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 4 442, 4 73995
938730 [γ]ε̣ί(νονται) ... ἰνδικτίονος [οἴ]νου ξέστας Ἰταλικοὺς ⟦π⟧εντακοσιας* [γ]ε̣ί(νονται) φ καὶ τούτων τὰ ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD04 300 399 Egypt P. Ant. 2 108, 4 32725
1056441 γείνονται ... gap=unknown gap=2 μου (δραχμαὶ) σι γείνονται (τάλαντα) ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD04 300 350 Egypt P. Bon. 38, 6 30480
2941324 γείνονται ... λιτρα̣ι̣* δισχειλίας* ἑ̣[πτακο]σ̣ί̣α̣ς̣ τεσ̣σαράκοντα πέντε γείνονται λίτραι δισμύρ[ι]α̣ι̣ [πεντ]α̣κ̣ισχίλειαι* ἑξακόσιαι ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD04 300 300 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 50 3573, 12 15394
3384961 γείνονται ... Καισάρων, Τῦ̣[βι] gap=1. γείνονται ὁμο̣ῦ̣ βασιλικῆς γῆς σπορᾶς ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD04 300 300 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Sakaon 3, 17 13047
1538956 γεί̣νεται ... ἔστιν γὰρ μέγα. καὶ γεί̣νεται ἐν Βωοὺ ὄρθρου ὁ ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolites P. Flor. 3 305, 10 33131
1621740 γείνε̣ται ... παρὰ Ἀπεῖτος, ψήφισον πόσον γείνε̣ται, ἵνα ἐὰν ἔλθω ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD04 300 399 Egypt P. Giss. Univ. 3 31, 23 33682
1996736 γεί(νεται) ... καὶ τ̣[οῖς] [(αὐτοῖς?)] ὑ(πὲρ) θ γεί(νεται) δι(ὰ) Πόλλωνος μα̣γ̣είρο\υ/ Μεχ̣εὶρ ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolites P. Lond. 3 p. 236-237 no. 1254, 22 33792
3906791 γείνεται ... ἐν ὅσῳ ἀβασκάντως καὶ ἰσχυρότερο̣[ν] γείνεται. ἐὰν παραγένηται ὁ ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD04 - AD05 300 499 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 3 210, 4 33230
4187213 γεί(νεται) ... τὴν τι(μὴν) τῶν (ἀρταβῶν) κε γεί(νεται) (τάλαντα) ε. ἐσημ(ειωσάμην) ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD04 300 399 Egypt SB 16 12666, 3 32829
369325 γ̣εί[νεσθαι] ... la ἠθέλησεν αὐτὸν ἐπιμελητὴν κριθῆς γ̣εί[νεσθαι] [.] τὸν μὴ βουλεύοντα ... infinitive. pres. mid AD04 300 399 Egypt P. Lond. 3 p. 128-129 no. 971, 9 31971
2906651 γείνεσθαι ... [εἷ](πεν) · gap=5 τὰς ὀνομασ̣ί̣α̣ς̣ γείνεσθαι μετʼ εἰ[σηγητοὺ] [καὶ] [ἐπιψη]φ̣ιστοῦ ... infinitive. pres. mid AD04 300 300 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 44 3187, 10 15950
2916310 γείνεσθαι ... τὸν στρατηγὸν μηδ̣[ὲν] [ἄτοπον] [ἐπιτ]ρ̣έπειν γείνεσθαι κατʼ ἐμοῦ ὑ̣π̣ὸ̣ τ̣ῶ̣ν̣ ... infinitive. pres. mid AD04 300 301 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 46 3302, 18 15764
1365389 γείνονται* ... Καισάρων Θὼθ κϛ. ὁμοῦ γείνονται* βασιλικῆς γῆς σπορίμης ἀπὸ ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 21 10598
4284301 γεινά̣μενος ... βο̣υ̣λῆς καὶ ἤδη τῆς ὁδοῦ γεινά̣μενος, ἐλλιμμάτων \δὲ/ ὀλίγων ... participle. sg. aor. mid. masc. nom AD04 302 303 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 20 14469, 7 23749
3393982 γ̣είνεσ[θαι] ... τόκον καὶ ἐπὶ τῆς ἀπαιτήσεως γ̣είνεσ[θαι] [τ]ῇ Σουμώ̣ε̣ιτι τὴν πρᾶξ[ιν] ... infinitive. pres. mid AD04 303 303 Egypt, 00b - Thraso P. Sakaon 96, 16 13115
3949392 γεινάμμανα* ... gap=unknown_lines ἄλλως γεινάμμανα* πρὸς τὸ α ὀφθῆναι ... participle. pl. aor. mid. neut. acc AD04 304 304 Egypt PSI 7 740, 1 17650
1877653 γεινομένης ... [τετάρτῳ] [σου] [τοῦ] [γεο]ύχου, γεινομένης σοι τῆς πρά(ξεως) [παρὰ] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD04 305 305 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Laur. 4 165, 14 21267
1912802 γεινέσθαι ... ταῦτα οὕτως ὀρθῶς κ[α]ὶ καλῶς γεινέσθαι ἐπερωτ(ηθεὶς) [ὡ]μολόγ(ησα). (ἔτους) ... infinitive. aor. mid AD04 306 306 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 6, 18 22327
2523215 [γεινομένης] ... [δεήσει] [τὴν] [ἀξίαν] [τιμήν] [,] [γεινομένης] [αὐτ]ο̣ῖς ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD04 307 307 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mil. 1.2 55, 21 21288
3390451 γείνεσ[θ]α̣ι̣ ... · καὶ ἐπὶ τῆς [ἀπαιτ]ήσεως γείνεσ[θ]α̣ι̣ τὴν πρᾶξειν* ἔκ τε ... infinitive. pres. mid AD04 307 307 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 64, 14 13081
1122716 γ̣ε̣ι̣ν̣ο̣μένης ... κώμ[ῃ] [μέ]τρῳ τετρα[χ]οινίκῳ ἀ[ν]υπε[ρθέτως], γ̣ε̣ι̣ν̣ο̣μένης α[ὐτ]οῖς τῆς πρ[ά]ξ(εως) ἔκ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD04 308 308 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) (?) P. Cairo Isid. 89, 8 10420
1123864 γείνεσθ[α]ί ... , καὶ ἐπὶ τῆς ἀπαιτήσεως γείνεσθ[α]ί [σοι] [τῶν] [ὀφ]ε̣ι̣λ̣ομέν[ων] [πρ]ᾶξιν ... infinitive. pres. mid AD04 308 308 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 97, 12 10429
1122876 γεινομένης ... , καὶ ἐπὶ τῆς @^inline^ἀπαιτήσεως@⟦απαιταισεως⟧ γεινομένης τῷ Αὐρηλίῳ Ἰσιδώρῳ τῆς ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD04 309 309 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 90, 9 10422
3380315 γείνονται ... ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγραμμάτου. γείνονται ὑποτελεῖς ἐννέα. la ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD04 310 310 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 1, 20 13025
1294481 [γεινομέν]η̣ς ... [καὶ] ε̣ὐθαλο[ῦντα] [διὰ] [παντός] [,] [γεινομέν]η̣ς ὑμῖν τῆ[ς] π̣ράξεως παρά ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD04 311 311 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Col. 10 284, 20 22276
1104788 γείνονται ... πυρ[ο]ῦ ἀρταβῶν [τ]εσσάρων ἥ̣μ̣ι̣σ̣[υ], γείνονται ὁμο[ῦ] [π]υροῦ ἀρτάβ[αι] ἐννέα ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD04 312 312 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 121, 9 10330
3102538 γεινομένης ... ἥ[μ]ισυ, [τῆ]ς ἀνοικοδομῆς πλαστῶν γεινομένης ὑφʼ ἡμ[ῶν] [ὁ]μίως* κατὰ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD04 314 314 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. 4, 8 16150
3412221 γεινομένης ... μνᾶς το̣ῦ̣ μ̣ηνὸς ἑκάστου, γεινομένης σοι τῆς πράξεως [πα]ρ̣[ὰ] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD04 314 314 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. L. Bat. 13 7, 10 16831
3412420 [γει]νομ̣έ̣ν̣[η]ς ... μνᾶς τοῦ μην̣ὸς ἑκάστου, [γει]νομ̣έ̣ν̣[η]ς [σοι] τ̣ῆς πράξεως παρ̣ά̣ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD04 314 314 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. L. Bat. 13 7, 11 16831
1108669 γεί(νονται) ... [οἱ] [αὐτοὶ] [χόρτου] [λί(τρας)] gap=unknown γεί(νονται) παραδόσεως ἀχύρου καὶ χόρτου ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD04 314 314 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 16, 43 10348
1123148 γείνεσθαι ... , ἐπὶ δὲ τῆς ἀπαιτήσεως γείνεσθαι τῷ Ἰσιδώρῳ τὴν πρᾶξιν ... infinitive. pres. mid AD04 314 314 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 92, 11 10424
2911567 γεινομένης ... τ̣α ἐνεστῶτος ἔτους ἀνυπερθέτως, γεινομένης σο̣ι̣ τῆς πράξεως παρά ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD04 315 315 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 45 3255, 23 20895
436615 γειν̣ομένη̣ς̣ ... τῇ̣ προ̣[κ]ε̣ιμένῃ̣ προθεσ̣μί[ᾳ] [ἢ] πραχθ̣ῶ̣ γειν̣ομένη̣ς̣ σ̣ο̣ι τ̣ῆς πράξεως [ἔκ] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD04 316 316 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 17.1 5 a, 6 17698
436758 γεινομένης ... [τῇ] [προκειμένῃ] [προθ]ε[σ]μί[ᾳ] [ἢ] πραχθῶ γεινομένης [σοι] τῆς [πράξεως] [ἔκ] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD04 316 316 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 17.1 5 b, 6 17699
3100750 [γ]ειν̣όμενοι̣ ... αὐτ[οῦ] gap=13 ἐπὶ τόπων τ̣ο[λμηροὶ] [γ]ειν̣όμενοι̣ gap=15 τω νοσφίζεσ̣[θαι] gap=3 ... participle. pl. pres. mid. masc. nom AD04 316 316 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. 25, 10 32565
1341690 γ̣εί-ν̣εσθ[αι] ... , ἐπεὶ* δὲ τῆς̣ ἀπε[τ]ήσεως* γ̣είν̣εσθ[αι] τῷ Εὐτρο̣[π]είῳ τὴν̣ π̣ρᾶξιν ... infinitive. pres. mid AD04 325 325 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 176, 13-14 10529
2956967 γείνεσθαι ... gap=1 π̣ρὸ δίκης μὲν μηδεμία̣ν̣ γείνεσθαι, ἀποδοθῆναι δὲ τῇ ... infinitive. pres. mid AD04 325 325 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3758, 60 15267
1341826 [γ]είν̣εσθαι ... ἀν̣υπερθέτως καὶ ἐπὶ τῆς ἀπαιτήσε̣[ως] [γ]είν̣εσθαι τῷ Ἀπιων* τὴν πρᾶξιν ... infinitive. pres. mid AD04 326 326 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 177, 16 10530
3392092 γεί[ν]εσθαι ... · καὶ ἐπὶ τῆ[ς] ἀ̣π̣αιτήσεως γεί[ν]εσθαι [τῷ] Ο̣ὐ̣ρ̣αν[ί]ῳ Λ̣α̣μ̣παδίο̣υ̣ τὴν ... infinitive. pres. mid AD04 327 327 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 72, 12 13090
3390776 γείνεσθαι ... · καὶ ἐπὶ τῆς ἀπαι[τήσε]ως γείνεσθαι τῷ Γ̣αυρη̣λ̣ίῳ τὴν πρᾶξιν ... infinitive. pres. mid AD04 328 328 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 66, 14 13083
3101067 γείνεται ... πρὸ δωδεκαετοῦς χρόνου, οἷα γείνεται, ἡγεμὼν κύριε, ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD04 329 329 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. 28, 3 16198
4460431 γεινομένης ... [.] [οἰκετίαν] [χρήματα] [ταύτη]ς̣ δ̣ι̣α̣θήκης γεινομένης ἐπρίατο χαλκοῦ ἀσσαρίου Αὐρ(ήλιος) ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD04 335 335 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) (?) P. NYU 2 39, 15 14054
2912806 γεινομένης ... ἄχρ[ι] [ἀ]ποδόσεως τοῦ κεφαλαίου, γεινομένης σοι τῆς̣ πράξεως παρά ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD04 337 337 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Coll. Youtie 2 82, 19 20897
878656 γείνεται ... πρὸς ἡμᾶς, καὶ εὐθέως γείνεται τὸ ἔργον · ἐξέτακα* ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD04 346 346 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Abinn. 25, 7 10023
1807379 γείνηται ... ἀ̣σ̣φ̣ά̣λ̣ειαν̣. ἐὰν δ[ὲ] [ἀ]μ̣έλεια γείνηται τῆς̣ ἀ̣ποδόσεως τῇ ὡρ̣ισμένῃ ... verb. 3. sg. aor. subj. mid AD04 350 399 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 46, 18 33310
21508 γεινομένης ... διαφέρῃ, τῆς πράξεως πάντων γεινομένης τῷ πριαμένῳ ἔκ τε ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD04 359 359 Israel, Palestina - Askalon BGU 1 316, 34 20204
361823 γείν[εσθαι] ... [λ]αμπροτάτου ἡγεμόνος Φλαυίου Ἡρακλείου ἀποφηναμένου γείν[εσθαι] gap=3 τῆς ἀνανεώσεως, ... infinitive. pres. mid AD04 368 368 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 33, 6 22344
3788391 ̣γεινομένης ... κ̣α̣ὶ̣ τῆς ἀποδ[όσ]εως extra μ̣ὴ ̣γεινομένης ἀ̣π̣[ο]πείσω* τὸ̣ δ̣α̣νεισθ(ὲν) σὺν ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD04 372 372 Egypt, U20 - Petachor P. L. Bat. 11 13, 15 17172
2779781 γεινομένου ... καὶ νῦν δεξάμενος ἀφορμὴν τοῦ γεινομένου πρὸς σὲ ἀναγκαῖον ἐνόμισα ... participle. sg. pres. mid. masc. gen AD04 - AD05 375 499 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 17 2156, 4 32837
941251 γείνεται ... ἐλπίζω ὅτι ἡ κέλευσεις* ὑμῶν γείνεται. ἐγὼ μέντοι, ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Ant. 3 188, 11 36043
2227279 [γ]ειναμ(ένη) ... [ὁμολογίαν] gap=7 gap=unknown_lines [ [ὁμολ(ογία)] [γ]ειναμ(ένη) παρὰ Παμβηχ̣ί̣ο̣υ πλ̣ακοπίστ(ου)* υἱοῦ ... participle. sg. aor. mid. fem. nom AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Merton 2 97, 19 37318
1529413 γ̣[εινομ]ένου ... καὶ τοῦ καιροῦ τῆς ἐκκοπῆς γ̣[εινομ]ένου κάτʼ* ἕκαστον ἐνιαυτὸν εἰς ... participle. sg. pres. mid. masc. gen AD06 514 514 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Flor. 3 279, 14 19341
4500258 γείνεσθαι ... ἡμῖν παλατίνου vac=unknown χαλκευτικὸν ἄκμονα γείνεσθαι διὰ τῆς ἐπινοειτικῆς* σοῦ ... infinitive. pres. mid AD06 527 565 Egypt, Eastern desert - Klysma (Qulzum) SB 6 9548, 11 19098