διάγραφον

noun --- "" (Logeion)

105 attestations of διάγραφον

Number without context limitations (see below)!

This page is a full view of your query with all relevant information. If you want to filter on the grammatical context (previous or next word), you can do so below. To export these data to a csv file (taking the filter into account if applicable), click the icon above.
Please note that the .csv file is tab-delimited and in Unicode, and Excel has problems with each of these if you just open the csv file by double clicking - supposing the default programme for opening csv files is set to Excel on your computer. Better results can be obtained through open source software such as Open Office. If you insist on using Excel (version 15 or higher), please use the import function (under "File"), select CSV and the file you just downloaded, and pick "Unicode (UTF-8)" from the dropdown for "File origin". Use Tab as the only delimiter and import by clicking "Finish". If you want to know why you have to take this detour, you may want to read this.

If your research starts from this export, please be fair and quote Trismegistos: here's how.

Wordref ID Attestation Context Morphology Century Date from Date to Written Line TM Tex ID
4434860 διάγραφα ... τὰ λοιπὰ μοναστήρια δίδουντα* τὰ διάγραφα αὐτῶν διὰ τὸ ἀγνωμονῆσαι ... noun. pl. neut. nom AD07 697 697 Egypt, U04b - Thebes SB 3 7240, 12 18867
4434892 διάγραφα ... τόπον ὑμῶν συντελοῦντας μέντοι τὰ διάγραφα ὑμῶν, καὶ ἐπιβεβαίων ... noun. pl. neut. acc AD07 697 697 Egypt, U04b - Thebes SB 3 7240, 15 18867
990977 διάγρα(φον) ... νο(μίσματος) μη´ gap=unknown gap=unknown_lines gap=unknown διάγρα(φον) <(δαπάνη)> μ(ηνῶν) ιβ ἐξ[έ]δ(ρων) ... noun. sg. neut. acc AD07 - AD08 675 799 Egypt, U13 - Apa Apollo Monasterion (Deir el-Bala’izah) P. Bala'izah 2 300, 19 77970
451588 δι[ά]γ̣ρ(αφον) ... chirho Ἀπαιουλ(ίου) Κῦρος* ὁν(όματα) β δι[ά]γ̣ρ(αφον) νο(μίσματα) δ δ(α)π(άνη) νο(μίσματα) ... noun. sg. neut. nom AD08 700 799 Egypt CPR 22 24, 2 70258
2023690 διάγραφον ... μὴ ταγέντα παρʼ ἡ[μῖν] [?] διάγραφον νεοστεὶ. εἰ μὴ ... noun. sg. neut. acc AD08 708 710 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1381, 8 19836
947725 διάγραφον ... καὶ δοῦναι τῷ ἀπαιτητῇ τὸ διάγραφον @^inline^αὐτῶν@⟦αυτον⟧. πρὸς ὃ ... noun. sg. neut. acc AD07 650 699 Egypt, U - Upper Egypt (?) P. Apoll. 42, 8 39103
450334 διάγ̣ρα(φον) ... ἄπα̣ gap=unknown stauros χωρ(ίον) Εἰκο(σι)πενταρ(ούρων) διάγ̣ρα(φον) δημό(σια) ατ(…) στιχ(…) Ἰωάννο(υ)* ... noun. sg. neut. nom AD08 789 790 Egypt, 00c - Ibion Eikosipentarouron (?) CPR 22 17, 2 47169
452898 διάγρ(αφον) ... γί(νεται) gap=unknown_lines gap=unknown ὄν(ομα) α διάγρ(αφον) νο(μίσματος) γ´ ιβ´ gap=unknown ... noun. sg. neut. acc AD08 700 799 Egypt CPR 22 31, 19 70264
2114114 δι[άγρα(φον)] ... λ(ό)γ(ῳ) κ[ού(ρσου)] gap=unknown Θεοδώρ\ου/ Δαυὶ̣δ δι[άγρα(φον)] gap=unknown Κολλούθ(ου) Ἱερεμία gap=unknown ... noun. sg. neut. acc AD08 701 717 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1451, 25 19890
947275 διάγραφον ... διαγάφ[ου] gap=unknown gap=7 εἰς τὸ διάγραφον τῆς Λάτων, εἰ ... noun. sg. neut. acc AD07 650 699 Egypt, U03 - Latopolis (Esna) (?) P. Apoll. 39, 10 39100
2017403 διάγραφον ... εἴ τί ἐστι διʼ αὐτῶν διάγραφον — καὶ εἴ τι ... noun. sg. neut. nom AD08 709 709 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1339, 6 19797
990871 διάγ(ραφον) ... εβ̣ιβλε̣(…) διάγ(ραφον) <(δαπάνη)> μ(ηνῶν) [ιβ gap=unknown ... noun. sg. neut. acc AD07 - AD08 675 799 Egypt, U13 - Apa Apollo Monasterion (Deir el-Bala’izah) P. Bala'izah 2 300, 1 77970
456087 δ̣ι̣ά̣γρ(αφον) ... ιγ ἔ̣του(ς) ρ̣ια ἀ̣π[ὸ] gap=unknown δ̣ι̣ά̣γρ(αφον) ὄ̣ν̣(ομα) α ν̣ο̣(μίσματος) ?̣?̣ ... noun. sg. neut. acc AD08 729 730 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) CPR 22 8, 4 70248
4434851 διάγραφον ... μου ἀπαιτῆσαι ὑμᾶς τὸ τοιοῦτο διάγραφον, ὥσπερ καὶ τὰ ... noun. sg. neut. acc AD07 697 697 Egypt, U04b - Thebes SB 3 7240, 11 18867
2017198 διάγραφον ... καὶ τί ἐστι διʼ αὐτῶν διάγραφον καὶ τί ὑπάρχει ἑκάστῳ ... noun. sg. neut. nom AD08 709 709 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1338, 22 19796
1169076 διάγραφον ... πάγαρχος δ̣(ιὰ) ἐοῦ* Κολλούθο̣υ̣ ὑποδέκτ(ου) διάγραφον ... noun. sg. neut. acc AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 2 67228 descr., 00 36731
947646 διάγραφον ... καὶ δοῦναι τῷ @^inline^ἀπαιτητῇ@⟦απαιτητι⟧ τὸ διάγραφον τῶν [ὄ]ντων ἐγγ[ύς] [μου] ... noun. sg. neut. acc AD07 650 699 Egypt, U - Upper Egypt (?) P. Apoll. 42, 5 39103
4434941 διάγραφον ... ὑμῶν κατάστασιν καὶ συντελούντων τὸ διάγραφον ὑμῶν, ὅπερ ἠγνωμονήσατε ... noun. sg. neut. acc AD07 697 697 Egypt, U04b - Thebes SB 3 7240, 19 18867
1853699 δι̣α̣γ̣ρ̣ά̣φο̣[υ] ... περὶ τῶν ἓξ νομισ̣μ̣[άτ]ων τοῦ δι̣α̣γ̣ρ̣ά̣φο̣[υ] [.] [ἐν] συ̣ντόμῳ οὖν ... noun. sg. neut. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Köln Gr. 7 317 Ro, 28 36209
1639430 διαγρ(άφου) ... Λευκ(ογίου) ἔλ(α?)χ(ε?) δ(ιʼ) ὑμῶν ὑ(πὲρ) διαγρ(άφου) ἰνδ(ικτίονος) α ἀρ(ί)θ(μια) νο(μισμάτια) ... noun. sg. neut. gen AD08 719 719 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Grenf. 2 105, 4 11321
1036806 διαγράφου ... δέδωκ(ε) Λ[ε]όντινος ϋποδεκτου* Ἀντινόου ἀπὸ διαγράφου ὀγδόης ἰνδ(ικτίονος) νομισμ(ά)τ(ια) τρία ... noun. sg. neut. gen AD07 600 699 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Bingen 147, 2 78104
2108168 διαγρ(άφου) ... stauros διὰ διαγρ(άφου) τῶ(ν) φε ? (οὕτως) ... noun. sg. neut. gen AD08 700 725 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1442 g (l. 68-77), 67 39763
519688 διαγράφου ... Φιλόθεος̣ στοιχ(εῖ). gap=3 ὑ(πὲρ) διαγράφου ε ἰ(νδικτίονος) gap=2 ἕκτο̣ν̣ ... noun. sg. neut. gen AD04 - AD08 300 799 Egypt O. Ashm. 102, 4 70550
2073874 διαγράφ(ου) ... δ(ιὰ) τ(οῦ) χω̣ρ(…)χ(…) Ἀφροδ(ιτὼ) (ὑπὲρ) διαγράφ(ου) νο(μίσματα) νη δ(ιὰ) τ(ῶν) ... noun. sg. neut. gen AD08 716 717 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1419 + SB 20 15099, 1293 19869
2084885 διαγρά(φου) ... Σενουθ(ίου) Ζεκιὴλ διαγρά(φου) ὄν(ομα) α εἰ(ς) κεφαλ(ισμὸν) ... noun. sg. neut. gen AD08 700 725 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1426, 1 39752
720151 δ̣ι̣α̣γ̣ρ̣ά̣φ(ου) ... stauros ἔσχ(ον) π(αρὰ) (ὑπὲρ) δ̣ι̣α̣γ̣ρ̣ά̣φ(ου) gap=2_lines stauros Βασίλιος πρ(εσβύτερος) ... noun. sg. neut. gen AD04 - AD07 300 699 Egypt, U04b - Thebes O. Leiden Gr. 561 descr., 2 34745
1138713 διαγράφο(υ) ... α ? εἰς συμπλήρ(ωσιν) το(ῦ) διαγράφο(υ) κ(εράτια) η Μηνᾶ ὀφικιαλίο* ... noun. sg. neut. gen AD06 538 538 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67058 col. 7-8 (p. 204-206), 8 19013
1036833 δια̣γ̣ρ̣(άφ)ου ... stauros Λεόντιος ὑπέγραψα stauros ἀ̣π̣ό̣δ̣ε̣ι(ξις) δια̣γ̣ρ̣(άφ)ου ν̣ο̣μ̣(ισματίων) γ̣ κ(ερατίων) δ ... noun. sg. neut. gen AD07 600 699 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Bingen 147, 6 78104
768037 διαγρ(άφου) ... σ̣ο̣(ῦ) Ἰω̣σὴφ Βίκτ(ορος) ὑ(πὲρ) μέρ(ο)υ(ς) διαγρ(άφου) ιε ἰ(νδικτίωνος) ἀρ(ι)θ(μίου) ν̣ο(μισματίου) ... noun. sg. neut. gen AD08 733 733 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Petrie Mus. 554, 2 75575
455974 δ̣ι̣αγρά̣φ[ου] ... παγαρχ̣(ίας). ἔλαχέ σ̣οι (ὑπὲρ) δ̣ι̣αγρά̣φ[ου] gap=unknown δ̣η̣[μοσί]ο̣υ̣ κα̣νόνο(ς) ϛ ... noun. sg. neut. gen AD08 751 752 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) CPR 22 7 Ro, 3 70247
1639464 διαγρ(άφου) ... . ἔλ(α?)χ(ε?) δ(ιʼ) ὑμῶν ὑ(πὲρ) διαγρ(άφου) ἰνδ(ικτίονος) πρώτης ἀρ(ί)θ(μια) νο(μισμάτια) ... noun. sg. neut. gen AD08 719 719 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Grenf. 2 106, 3 11322
1871657 διαγράφ(ου) ... 0 (κεράτια) ιε (ὑπὲρ) τοῦ διαγράφ(ου) νο(μίσματα) γ stauros Ταυρῖνος ... noun. sg. neut. gen AD07 - AD08 600 799 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Laur. 3 112, 7 39268
947247 διαγράφου ... κελε[ῦσαι] gap=unknown καὶ περὶ τοῦ διαγράφου τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ, ... noun. sg. neut. gen AD07 650 699 Egypt, U03 - Latopolis (Esna) (?) P. Apoll. 39, 8 39100
2113840 [δ]ιαγρά̣(φου) ... gap=1 [? gap=unknown gap=unknown_lines gap=unknown [δ]ιαγρά̣(φου) νο(μίσματα) δ δαπάν(ης) gap=unknown ... noun. sg. neut. gen AD08 701 717 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1451, 144 19890
718386 διαγρά(φου) ... stauros δέδωκ(ε) Σερῆν̣ο̣ς̣ gap=4 (ὑπὲρ) διαγρά(φου) ιε ἰ(ν)δ(ικτίονος) ἀρ(ι)θ(μίου) extra ... noun. sg. neut. gen AD07 - AD08 600 799 Egypt, U04b - Thebes O. Leiden Gr. 373, 2 39709
2113846 [δι]αγρ(άφου) ... νο(μίσματα) δ δαπάν(ης) gap=unknown gap=unknown [δι]αγρ(άφου) νο(μίσματα) ϛ δα[πάν](ης) gap=1 ... noun. sg. neut. gen AD08 701 717 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1451, 145 19890
3311161 διαγράφ(ου) ... stauros παρήσχ(εν)* Φιλοθέου* Πεκίσιο(ς) (ὑπὲρ) διαγράφ(ου) Λαύρας τοῦ ἁγί(ου) Πέτρου ... noun. sg. neut. gen AD08 700 799 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ross. Georg. 5 46 (7), 2 39730
2085436 διαγρά(φου) ... [δημοσίων] gap=unknown ἀπὸ τῶ(ν) ἀτελῶν διαγρά(φου) ὀν(όματα) gap=1 στ(οι)χ(εῖ) δ(ιὰ) ... noun. sg. neut. gen AD08 700 725 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1426, 36 39752
581953 δ̣ι̣α̣γρ(άφου) ... stauros ἔσχ(ον) [π(αρὰ)] gap=5 ὑ̣π(ὲρ) δ̣ι̣α̣γρ(άφου) (καὶ) δημο(σίων) ἐν̣ά̣[της] [ἰνδ(ικτίονος)] ... noun. sg. neut. gen AD07 - AD08 600 799 Egypt SB 28 17252, 2 72751
2085443 διαγρ[ά(φου)] ... gap=1 στ(οι)χ(εῖ) δ(ιὰ) Ἀβρααμί\ου/ Μακ(αρίου) διαγρ[ά(φου)] gap=unknown στ(οι)χ(εῖ) δ(ιὰ) Βαρθολομαί\ου/ ... noun. sg. neut. gen AD08 700 725 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1426, 37 39752
4422471 διαγράφ(ου) ... . Κοσμᾶ Μηνᾶ Μέλα ἀπὸ διαγράφ(ου) Παρεμβολῆ(ς) δ(ιὰ) πι(ττακίου) β ... noun. sg. neut. gen AD07 625 675 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 28 17222, 2 135978
1872457 διαγράφου ... ϛ ? gap=unknown [(ὑπὲρ)] τοῦ διαγράφου [νο(μίσματα)] [ε (κεράτια) ιβ ... noun. sg. neut. gen AD07 - AD08 600 799 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Laur. 3 118, 8 39274
768074 διαγρ(άφου) ... σοῦ Ἀθ̣[αν]ά(σιος) Ζαχαρίας ὑ(πὲρ) μέρ(ους) διαγρ(άφου) ? ἀρ(ί)θ(μιον) νο(μισμάτιον) α ... noun. sg. neut. gen AD08 733 733 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Petrie Mus. 555, 2 75576
718410 διαγράφο(υ) ... stauros δέδωκ(ε) Σταφαρη σερηου* ὑ(πὲρ) διαγράφο(υ) τετάρτ(ης) ἰ(νδικτίονος) ἀρ(ι)θ(μίου) (ἥμισυ) ... noun. sg. neut. gen AD07 - AD08 600 799 Egypt, U04b - Thebes O. Leiden Gr. 374, 2 39710
2658635 διαγράφου ... ?, τούτων ὑ(πὲρ) τοῦ διαγράφου τοῦ τηγάνου τῇ μυριάδ(ι) ... noun. sg. neut. gen AD06 575 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 127 Ro, 2 37139
4484940 διαγρ(άφου) ... . ἔλ(α)χ(ε) δ(ιʼ) ὑμῶν (ὑπὲρ) διαγρ(άφου) ἰνδ(ικτίονος) ια ἀρ(ι)θ(μίου) νο(μίσματος) ... noun. sg. neut. gen AD08 714 714 Egypt, U20 - Herakleopolites SB 6 9262, 2 38722
4622928 διαγρ(άφου) ... δ(ιὰ) Μαροῦ Ἀπολλ[ω] gap=unknown ἀπὸ διαγρ(άφου) Παρεμ(βολῆς) (κεράτια) γ τρία ... noun. sg. neut. gen AD08 700 799 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 3 693, 2 41183
1598292 δι(α)γράφ(ου) ... κα ια ἰν(δικτίονος) Ἠλία (ὑπὲρ) δι(α)γράφ(ου) Παρ(εμ)βολ(ῆς) α κανόνος κερ(άτια) ... noun. sg. neut. gen AD07 600 699 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 28 17155, 2 129819
4225368 διαγρ(άφου) ... παρ(έσ)χ(ε) Μην(ᾶς) Σενουθ(ίου) Βαουχ(…) (ὑπὲρ) διαγρ(άφου) ἰνδ(ικτίονος) ε ἀρίθ(μιον) νό(μισμα) ... noun. sg. neut. gen AD08 722 722 Egypt, U20 - Herakleopolites SB 18 13268, 1 18414
947290 δι[α]γρ[άφου] ... gap=unknown gap=20 αὐτὸν ἐκ τοῦ δι[α]γρ[άφου] gap=unknown δε[σπ]ότου μου. ... noun. sg. neut. gen AD07 650 699 Egypt, U03 - Latopolis (Esna) (?) P. Apoll. 39, 11 39100
2074459 διαγράφ(ου) ... νο(μίσμασι) ιβ (κερατίοις) κγ τ\οῦ/ διαγράφ(ου) νο(μίσματα) η (κεράτια) κ ... noun. sg. neut. gen AD08 716 717 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1419 + SB 20 15099, 1362 19869
4267871 δια̣γρ(άφου) ... . [ἔλαχ]ε̣ [δ(ιʼ)] [ὑμῶν] (ὑπὲρ?) δια̣γρ(άφου) ἰ(ν)δ(ικτίονος) ιγ ἀρ(ί)θ(μια) νο(μίσματα) ... noun. sg. neut. gen AD08 716 716 Egypt, U20 - Leukogion SB 20 14234, 3 23698
581983 διαγράφ(ου) ... ἔσχ(ον) π(αρὰ) Σαμουὴλ Κυριακος* ὑ(πὲρ) διαγράφ(ου) τρισκαιδεκάτης ἰ(ν)δ(ικτίονος) ἀρ(ι)θ(μίου) ν̣ο̣(μισματίου) ... noun. sg. neut. gen AD07 - AD08 600 799 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 2079, 3 72752
718431 διαγράφου ... πα(ρὰ) Κοσμᾶ ἄπα Κίου (ὑπὲρ) διαγράφου ιδ ἰ(ν)δ(ικτίονος) ἀρ(ι)θ(μίου) (ἥμισυ) ... noun. sg. neut. gen AD07 - AD08 600 799 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) O. Leiden Gr. 375, 3 41374
695136 διαγρ(άφου) ... σοῦ Ἰ̣ω̣ά̣(ννου) Νῶε (ὑπὲρ) μέρ(ο)υ̣(ς) διαγρ(άφου) ι̣δ̣ ἰ(ν)δ(ικτίωνος) μυ̣(ριάδας?) β ... noun. sg. neut. gen AD07 - AD08 600 799 Egypt, U04b - Thebes (?) O. Heid. 448, 2 80646
3305057 διαγρά(φου) ... check Τζαμοὺλ Βίκτ(ωρος) διαγρά(φου) ὄν(ομα) α α εἰ(ς) ... noun. sg. neut. gen AD08 700 725 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Ross. Georg. 4 21, 1 39927
582001 διαγρ(άφου) ... gap=4_lines ὑ̣(πὲρ) διαγρ(άφου) δεκάτης ἰ(ν)δ(ικτίονος) ... noun. sg. neut. gen AD07 - AD08 600 799 Egypt, U04b - Thebes SB 28 17253 [convex], 00 72753
582011 δ̣ιαγ̣ρ(άφου) ... ἔσχ(ον) π(αρὰ) Ἰωαννη* Στεφάν[ου] ὑ̣(πὲρ) δ̣ιαγ̣ρ(άφου) (καὶ) δ̣ημο(σίων) δεκάτης ἰ(ν)δ(ικτίονος) ... noun. sg. neut. gen AD07 - AD08 600 799 Egypt, U04b - Thebes SB 28 17253 [concave], 3 72754
1665149 διαγράφ(ου) ... . stauros κατὰ σαλ(ίδα)* το(ῦ) διαγράφ(ου) κανό(νος) πρώτης ἰ[ν]δ̣(ικτι)[ό(νος)] οὕτ(ως) ... noun. sg. neut. gen AD06 - AD07 575 625 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Hamb. 1 56, 1 37265
4267904 διαγρ(άφου) ... πρε(σβύτερος) Σιναρὺ ἀπὸ δημο(σίων) καὶ διαγρ(άφου) ἕκτης ἰν̣δ̣ικ(τίονος) νό(μισμα) α ... noun. sg. neut. gen AD08 700 799 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) SB 20 14235, 1 39983
695170 διαγρά(φου) ... σοῦ Λογ̣γίνου Ἠλί̣α (ὑπὲρ) μέρο̣(υς) διαγρά(φου) ιδ̣ ἰ(ν)δ(ικτίωνος) μυ̣(ριάδα?) α̣ ... noun. sg. neut. gen AD07 - AD08 600 799 Egypt, U04b - Thebes (?) O. Heid. 449, 3 80647
449925 διαγρ(άφου) ... [κούρσου] gap=12 [ἰνδ(ικτίονος)] [καὶ] [(ὑπὲρ)] διαγρ(άφου) ὀν(όματος) α ἀρ(ι)θ(μίου) ν̣[ο(μίσματος)] ... noun. sg. neut. gen AD08 700 799 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 22 13, 4 47168
947592 διαγράφου ... ὡς ἐκρατήθ[η] gap=20 [χ]άριν τοῦ διαγράφου τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς, ... noun. sg. neut. gen AD07 650 699 Egypt, U - Upper Egypt (?) P. Apoll. 42, 2 39103
3305609 δια̣γ̣ρ̣(άφου) ... vac=unknown Δαυὶδ Ἄπα Τὴρ πρε(σβυτέρου?) δια̣γ̣ρ̣(άφου) [ὄν(ομα)] εἰ(ς) κε[φ(α)λ(ισμὸν)] νο(μισμ…) ... noun. sg. neut. gen AD08 700 725 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Ross. Georg. 4 24, 14 39930
4225419 διαγρ(άφου) ... παρ(έσ)χ(ε) Μην(ᾶς) Σενουθ(ίου) Βαουχ(…) (ὑπὲρ) διαγρ(άφου) ἰνδ(ικτίονος) α gap=1 ἀρίθ(μια) ... noun. sg. neut. gen AD08 719 719 Egypt, U20 - Herakleopolites SB 18 13269, 1 18409
456077 [διαγράφου] ... Ἡρ̣ακλέ(ους). ἔλαχ̣ε̣ν̣ ὑ̣μ̣[ῖν] [ὑπὲρ] [διαγράφου] [καὶ] ἄλλων κανόνο(ς) ἰνδ(ικτίονος) ... noun. sg. neut. gen AD08 729 730 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) CPR 22 8, 2 70248
450190 διαγρ(άφου) ... Ἀπαι(ου)λ(ίου) Πχι̣π̣ (ὑπὲρ) δημο(σίων) (καὶ) διαγρ(άφου) (καὶ) ἄλλ(ων) τεσσαρεσ(και)δεκάτης ἰ(ν)δ(ικτίονος) ... noun. sg. neut. gen AD08 700 799 Egypt, U20 - Herakleopolites CPR 22 16, 6 70253
2658704 διαγράφου ... καὶ κη, τούτω[ν] ὑ(πὲρ) διαγράφου τ[ο]ῦ τηγάνου τῇ [μ]υριάδ(ι) ... noun. sg. neut. gen AD06 575 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 127 Ro, 9 37139
2064788 διαγρ(άφου) ... νο(μίσμασι) ιβ (κερατίοις) κγ τ\οῦ/ διαγρ(άφου) νο(μίσματα) η (κεράτια) κ ... noun. sg. neut. gen AD08 716 717 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1419 + SB 20 15099, 826 19869
4410775 διαγρά̣[φου] ... δι(ὰ) gap=unknown stauros ἔ̣χ̣θ(εσις)* τοῦ διαγρά̣[φου] gap=unknown vac=unknown tachygraphicmarks tachygraphicmarks ... noun. sg. neut. gen AD07 600 699 Egypt SB 26 16600, 6 68645
3310488 διαγράφου ... βεβαιοῦντα̣ς τῶν ἄλλων [ἐ]νταγί(ων) τοῦ διαγράφου Φαμενὼθ ι πρώτης ἰν(δικτίονος) ... noun. sg. neut. gen AD06 500 599 Egypt P. Ross. Georg. 5 38, 4 36139
4346009 διαγρ(άφου) ... gap=unknown stauros λ (ὑπὲρ) σε(…) διαγρ(άφου) Ἰωάννου (κεράτια) ε ?̣?̣ ... noun. sg. neut. gen AD07 - AD08 600 799 Egypt, U15 - Hermopolites SB 22 15609, 2 39365
4434843 διαγράφου ... τῶν ἐπιζητουμένων διʼ ὑμῶν ἀπὸ διαγράφου καὶ θελήσαντός μου ἀπαιτῆσαι ... noun. sg. neut. gen AD07 697 697 Egypt, U04b - Thebes SB 3 7240, 11 18867
581793 διαγράφ(ου) ... stauros δέδωκ(ε) Ζαχαρίας Ἀζαρίας ὑ(πὲρ) διαγράφ(ου) ἰ(νδικτίονος) ἐννάτης* ἀρ(ι)θ(μίου) ν̣ο̣(μισματίου) ... noun. sg. neut. gen AD08 727 727 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 2070, 2 72743
4346037 δ̣ια̣γρ̣(άφου) ... gap=unknown [ λ (ὑπὲρ) σε(…) δ̣ια̣γρ̣(άφου) Ἰω̣ά̣ν̣ν̣ου (κεράτια) ε ? ... noun. sg. neut. gen AD07 - AD08 600 799 Egypt, U15 - Hermopolites SB 22 15609, 5 39365
3305399 διαγρ(άφου) ... ἀτελῶν Στεφ(άνου) Πκάμη καὶ υἱο(ῦ) διαγρ(άφου) ὄν(ομα) α εἰ(ς) κεφαλ(ισμὸν) ... noun. sg. neut. gen AD08 700 725 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Ross. Georg. 4 23, 18 39929
581815 διαγρ(άφου) ... stauros δέδωκ(εν) Ἀναστάσιος gap=4 ὑ(πὲρ) διαγρ(άφου) ϛ ἰνδ(ικτίονος) ἀρ(ι)θ(μι…) gap=3 ... noun. sg. neut. gen AD08 722 723 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 2071, 2 72744
2062264 διαγράφ(ου) ... [ε [(κεράτια)] [ιε (καὶ) (ὑπὲρ) διαγράφ(ου) τ\οῦ/ gap=1 guidedot guidedot ... noun. sg. neut. gen AD08 716 717 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1419 + SB 20 15099, 15 19869
4225474 διαγρ(άφου) ... παρ(έσ)χ(εν) Ἀμάει Βανα(…) gap=unknown (ὑπὲρ) διαγρ(άφου) ἰνδ(ικτίονος) γ ἀρ(ί)θ(μια) νο(μίσματα) ... noun. sg. neut. gen AD08 721 721 Egypt SB 18 13271, 2 18413
1871810 διαγράφου ... κερ(ατίων) (κεράτια) β δ´ (ὑπὲρ) διαγράφου προσόδ(ων) νο(μίσματα) β (κεράτια) ... noun. sg. neut. gen AD07 - AD08 600 799 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Laur. 3 113, 9 39269
581833 διαγρ(άφου) ... stauros δέδωκ(ε) Πετρώνιο[ς] Μ̣α̣κ(…) ὑπ(ὲρ) διαγρ(άφου) δωδεκάτης ἰνδ(ικτίονος) ἀρ(ι)θ(μίου) ν̣ο̣(μισματίου) ... noun. sg. neut. gen AD07 - AD08 600 799 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 2072, 2 72745
4346058 διαγρ(άφου) ... gap=unknown gap=1 Θεοδώρου ἐρέκτ(ου) σε(…) διαγρ(άφου) gap=4 Μ(ε)χ(εὶρ) κϛ δι(ὰ) ... noun. sg. neut. gen AD07 - AD08 600 799 Egypt, U15 - Hermopolites (?) SB 22 15610, 2 39366
3260620 διαγράφ(ου) ... Ἀμαίου βαφε(ὺς) [(ὑπὲρ)] gap=unknown νέου διαγράφ(ου) τὸ ἐπιβλ(η)θ(ὲν) αὐτ(ῷ) ἕκτης ... noun. sg. neut. gen AD07 648 663 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rainer Cent. 144, 2 12864
2077135 διαγράφ\ου/ ... ἀρ(ί)θ(μια) νο(μίσματα) ρξζ ? ἀπὸ διαγράφ\ου/ ὀν(ομάτων) ϙε ἀρ(ί)θ(μια) νο(μίσματα) ... noun. sg. neut. gen AD08 706 706 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1420, 3 19870
3305431 διαγρ(άφου) ... νό(μισμα) α ? γ´ γί(νεται) διαγρ(άφου) ὀνν(όματα)* γ εἰ(ς) κ̣ε̣φαλ(ισμὸν) ... noun. sg. neut. gen AD08 700 725 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Ross. Georg. 4 23, 21 39929
581855 διαγρ(άφου) ... δέδωκε Πατερμοῦθ(ις) Π̣ο̣ ὑ(πὲρ) διαγρ(άφου) ἕκτης ἰνδ(ικτίονος) ἀρ(ί)θ(μιον) ν̣ο̣(μισμάτιον) ... noun. sg. neut. gen AD07 - AD08 600 799 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 2073, 2 72746
2085607 [διαγ]ρά(φου) ... α ἀρ(τάβαι) slantingstroke slantingstroke [γί(νεται)] [διαγ]ρά(φου) ὀν(ομάτων) θ εἰ(ς) κεφ(α)λ(ισμὸν) ... noun. sg. neut. gen AD08 732 733 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1427, 5 19874
450023 διαγρ(άφου) ... Ἀπα̣ι̣(ου)λ(ίου) Π̣χ̣ι̣π̣ (ὑπὲρ) δ̣η̣μο(σίων) (καὶ) διαγρ(άφου) (καὶ) ἄλλω(ν) τρισ(και)δεκάτης* ἰν̣δ(ικτίονος) ... noun. sg. neut. gen AD08 700 799 Egypt, U20 - Herakleopolites CPR 22 16, 1 70253
943085 διαγράφου ... π(αρὰ) νϛ gap=unknown ὑ(πὲρ) τοῦ διαγράφου νο(μίσματα) ιβ π(αρὰ) λϛ ... noun. sg. neut. gen AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Ant. 3 202, 12 36049
450285 δια̣γ̣ρ(άφου) ... (καὶ) gap=1 (ὑπὲρ) δημο̣(σίων) (καὶ) δια̣γ̣ρ(άφου) (καὶ?) ἄ̣λ̣λ̣(ων) κανό(νος) ιδ̣ ... noun. sg. neut. gen AD08 700 799 Egypt, U20 - Herakleopolites CPR 22 16, 9 70253
2075630 διαγρά(φου) ... ἀρ(ί)θ(μια) νο(μίσματα) ροα ? ἀπὸ διαγρά(φου) ὀν(όματα) κϛ ἀρ(ί)θ(μια) νο(μίσματα) ... noun. sg. neut. gen AD08 706 706 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1420, 156 19870
3775475 @^inline^δια̣γ̣ρ̣άφο̣υ̣{ν}@⟦διαγραφων⟧ ... . τοῦ \πρ̣ο/ειμένῳ̣* μο̣ι μοναχοῦ @^inline^δια̣γ̣ρ̣άφο̣υ̣{ν}@⟦διαγραφων⟧ ἀ̣π̣[ο]χῆς ἀντίγραφον [ὑ]π̣[ό]κ̣ειτ̣α̣ι̣ · ... noun. sg. neut. gen AD03 222 255 Egypt, U20 - Ankyropolis (El-Hiba) P. Vet. Aelii 13, 5 14679
990200 διαγ(ράφου) ... stauros gap=unknown_lines gap=unknown ν̣ο(μισματ…) ϛ διαγ(ράφου) νο(μίσματος) γ̣´ gap=6 gap=unknown ... noun. sg. neut. gen AD06 - AD07 500 699 Egypt, U13 - Apa Apollo Monasterion (Deir el-Bala’izah) P. Bala'izah 2 148, 3 77956
519674 διαγράφου ... stauros δέδωκ(εν) Ἠλιᾶς̣ gap=3 ὑ(πὲρ) διαγράφου ε ἰ(νδικτίονος) (ἀ)ρ(ιθμίου) (κεράτιον) ... noun. sg. neut. gen AD04 - AD08 300 799 Egypt O. Ashm. 102, 2 70550
4251647 διαγρ(άφου) ... σοῦ Σουαει (λόγου?) (πρώτης) κ(ατα)β(ο)λ̣(ῆς) διαγρ(άφου) ἰ(ν)δ̣(ικτίονος) ια gap=3 μ(…) ... noun. sg. neut. gen AD08 727 727 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 18 14037, 2 18415
455774 διαγράφου* ... (καὶ) Ἀρκαδίου νο(μίσματα) β τῷ διαγράφου* τῆ(ς) λαύρα(ς) νο(μίσματα) ε ... noun. sg. neut. dat AD07 - AD08 640 799 Egypt, 00a - Herakleidou Meris CPR 22 60, 41 47178
2086416 [διαγρά(φων)] ... σί(του) ἀρτ(άβαι) α gap=unknown gap=unknown [διαγρά(φων)] [ὀν](ομάτων) ιδ εἰ(ς) κεφ(α)λ(ισμὸν) ... noun. pl. neut. gen AD08 733 734 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1428, 5 19875
2086483 [δ]ιαγ[ρ]ά(φων) ... σί(του) ἀρτ(άβαι) α gap=unknown gap=unknown [δ]ιαγ[ρ]ά(φων) ὀν[(όματος)] [α εἰ(ς) κεφ(α)λ(ισμὸν) ... noun. pl. neut. gen AD08 733 734 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1428, 6 19875
2087543 διαγρ(άφων) ... ὀν(ομάτων) β ν̣ο̣(μίσματα) ζ gap=1 διαγρ(άφων) νο(μίσματα) Ασπζ ? δ[απάνη(ς)] ... noun. pl. neut. gen AD08 700 725 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1430, 133 39754
2087566 διαγρ(άφων) ... τῶ(ν?) ἀποθ(ανόντων) δημο(σίων) νο(μίσματα) η διαγρ(άφων) [ν]ο(μίσματα) gap=unknown [νο(μίσματος)] ? ... noun. pl. neut. gen AD08 700 725 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1430, 136 39754
2086307 διαγρ(άφων) ... νο(μίσματα) κζ γ´ gap=unknown γί(νεται) διαγρ(άφων) ὀν(ομάτων) μα εἰ(ς) κεφ(α)λ(ισμὸν) ... noun. pl. neut. gen AD08 732 733 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1427, 25 19874
2086563 διαγρά(φων) ... γενάμε(νος) μ(ηνὸς) Φ[αμ](ενὼ)θ̣ gap=unknown gap=unknown διαγρά(φων) ὀν(ομάτων) ιζ gap=unknown [δ](ιὰ) ... noun. pl. neut. gen AD08 733 734 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1428, 9 19875
2080206 διαγρά(φων) ... ἀρ(ί)θ(μια) νο(μίσματα) σλη γ´ ἀπὸ διαγρά(φων) σὺ(ν) ὀ̣ν̣ν̣* κζ ὄντ(ων) ... noun. pl. neut. gen AD08 705 705 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1421, 5 19871
2086351 διαγρά(φων) ... gap=unknown stauros vac=unknown gap=unknown οὕτως διαγρά(φων) ὀν(ομάτων) μβ εἰ(ς) κεφ(α)λ(ισμὸν) ... noun. pl. neut. gen AD08 733 734 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1428, 4 19875
2086136 διαγρ(άφων) ... θ(εῷ) ἀνακεφ(α)λ(αίωσις) (οὕτως) α ἑλὶς διαγρ(άφων) ὀν(ομάτων) θ εἰ(ς) κεφ(α)λ(ισμὸν) ... noun. pl. neut. gen AD08 732 733 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1427, 21 19874