διάδοχος

noun --- "succeeding" (Logeion)

409 attestations of διάδοχος

Number without context limitations (see below)!

This page is a full view of your query with all relevant information. If you want to filter on the grammatical context (previous or next word), you can do so below. To export these data to a csv file (taking the filter into account if applicable), click the icon above.
Please note that the .csv file is tab-delimited and in Unicode, and Excel has problems with each of these if you just open the csv file by double clicking - supposing the default programme for opening csv files is set to Excel on your computer. Better results can be obtained through open source software such as Open Office. If you insist on using Excel (version 15 or higher), please use the import function (under "File"), select CSV and the file you just downloaded, and pick "Unicode (UTF-8)" from the dropdown for "File origin". Use Tab as the only delimiter and import by clicking "Finish". If you want to know why you have to take this detour, you may want to read this.

If your research starts from this export, please be fair and quote Trismegistos: here's how.

Wordref ID Attestation Context Morphology Century Date from Date to Written Line TM Tex ID
1431431 διαδόχων ... ἐπιμελῶς ἀπόστειλ[ο]ν ἡμῖν ἐπὶ τῶν διαδόχων, ὅπως μὴ διὰ ... noun. pl. masc. gen BC03 -222 -222 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Eleph. Gr. 10, 6 5844
4281952 διαδόχων ... gap=unknown τῶν διαδόχων καὶ [πρὸς] [τῆι] συντάξει ... noun. pl. masc. gen BC02 -199 -100 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 20 14420, 1 7897
4281978 διαδόχω̣[ν] ... [τῶ̣] [δεῖνι] [?] [τ]ῶν διαδόχω̣[ν] [καὶ] [πρὸς] [τῆι] [συντάξ]ει ... noun. pl. masc. gen BC02 -199 -100 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 20 14421, 1 7898
3541051 διαδόχωι ... Δριμύλωι διαδόχωι καὶ τ̣ῶ̣ι̣* π̣ρ̣ὸ̣ς* παρασφραγισμῶι ... noun. sg. masc. dat BC02 -189 -189 Egypt, 00a - Tanis P. Tarich. 2, 1 316242
372427 διαδόχου ... τῆς προκηρύξεως καὶ κυρώσεως Πτολεμαίου διαδόχου τοῦ πρὸς τῆι στρατηγίαι ... noun. sg. masc. gen BC02 -186 -186 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) P. Erbstreit (2017) 1, 10 144
4458057 δ[ι]α[δόχωι] ... Δαι[μ]άχωι δ[ι]α[δόχωι] [κ]αὶ στρατηγῶι πα[ρ]ὰ Πε[τ]εαροήριος ... noun. sg. masc. dat BC02 -182 -182 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 5 8033, 1 5706
1824288 διάδοχο̣ν ... gap=unknown gap=unknown_lines gap=unknown gap=unknown gap=unknown διάδοχο̣ν gap=unknown gap=unknown Ὥ̣ρ̣ω̣ι̣ gap=unknown_lines ... noun. sg. masc. acc BC02 -178 -178 Egypt, 00b - Themistou Meris P. Köln Gr. 10 412, 3 47273
35505 διαδόχ[ωι] ... Δαιμάχωι διαδόχ[ωι] [καὶ] [στρατηγῶι] [παρὰ] Ὡραίου ... noun. sg. masc. dat BC02 -177 -177 Egypt, U - Upper Egypt BGU 10 1907, 1 4970
4016522 [δια]δόχωι ... gap=1_lines [Δαιμάχωι] [δια]δόχωι καὶ στ[ρατηγῶι] [?] gap=unknown ... noun. sg. masc. dat BC02 -175 -156 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Cairo 2 31021 Ro + SB 1 4472, 2 5627
1404851 διαδόχων ... Ἱέρωνι τῶν διαδόχων καὶ φρουράρχωι παρὰ gap=10 ... noun. pl. masc. gen BC02 -175 -125 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Diosk. 12, 1 44727
4362514 διαδόχων ... ε gap=unknown [τ]ῶ̣ν διαδόχων καὶ ἐπιμελητῆι gap=unknown [παρὰ] ... noun. pl. masc. gen BC02 -175 -125 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Turku 36, 2 41501
3360702 διά̣δ̣ο̣χος ... [ἐμίσθ]ω[σ]εν Νικ̣ό̣μαχ̣ο̣ς Φ [αδου] [Ἁλικαρ]νασσεὺς διά̣δ̣ο̣χος τ[ο]ῦ π̣α̣τρ[ικο]ῦ κλήρου τὸν ... noun. sg. masc. nom BC02 -170 -170 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Ryl. Gr. 4 583, 4 5301
3361229 διάδοχος ... [.] [ἐμί]σθωσεν Νι̣κ̣ό̣μαχος Φ Ἁλικαρνασσεὺς διάδοχος τοῦ πατρικοῦ κλήρου Ἀπολλω[νίωι] ... noun. sg. masc. nom BC02 -170 -170 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Ryl. Gr. 4 583, 46 5301
1669350 δι[αδό]χων ... Κυδίαι τῶν δι[αδό]χων καὶ στρατηγῶι πα̣ρʼ Ἡρακλείδου ... noun. pl. masc. gen BC02 -167 -167 Egypt, U20 - Herakleopolites SB 28 16855, 1 5132
3528780 διαδόχ[ων] ... gap=6 [τῶ]ν διαδόχ[ων] [ἐπι]σ̣τάτῃ τ gap=8 τοῦ ... noun. pl. masc. gen BC02 -167 -160 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Strasb. Gr. 8 781, 1 3972
4681610 διαδ[ό]χων ... π. ωὐνμω* Σαραπίωνι τῶν διαδ[ό]χων καὶ ὑποδιοικητῆι παρὰ Θαυτ̣ῆ̣ι̣τος ... noun. pl. masc. gen BC02 -163 -162 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 58, 1 3449
4521910 διαδόχων ... Μνασέαι τῶν διαδόχων καὶ ἐπιστάτηι φυλακιτῶν παρὰ ... noun. pl. masc. gen BC02 -162 -162 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 8 9792, 1 5794
4675078 διαδόχων ... Σαραπίωνι τῶν διαδόχων καὶ ὑποδιοικητῆι παρὰ Πτολεμαίου ... noun. pl. masc. gen BC02 -162 -162 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 22, 1 3413
4675212 διαδόχων ... προκειμένο[υ] [ὑ]πομνήματος ἐπιδεδομένου Σαραπί[ω]νι τῶν διαδόχων καὶ ὑποδιοικητῇ παρὰ Πτολεμαίου ... noun. pl. masc. gen BC02 -162 -162 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 23, 3 3414
4675437 διαδόχων ... Σαρα[πί]ωνι τῶν διαδόχων καὶ ὑποδιοικητῆι παρὰ Πτολεμαίου ... noun. pl. masc. gen BC02 -162 -162 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 24, 1 3415
4675714 διαδόχων ... δὲ τούτου ἀποδεδομένης Σαραπίωνι τῶν διαδόχων καὶ ὑποδιοικητῆι μεθʼ ὑπογραφῆς ... noun. pl. masc. gen BC02 -162 -162 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 25, 8 3416
4675877 δια-δωχω* ... δὲ τούτου ἀποδεδομένης Σαραπίωνι τῶν διαδωχω* καὶ ὑποδιοικητῆι μεθʼ ὑπογραφῆς ... noun. pl. masc. gen BC02 -162 -162 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 26, 5-6 3417
4679209 διδόχων* ... Σαραπίωνι τῶν διδόχων* καὶ ὑποδιοικητῆι παρὰ Πτολεου* ... noun. pl. masc. gen BC02 -162 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 44, 1 3435
4679410 διαδόχων ... Σαραπίωνι τῶν διαδόχων καὶ ὑποδιοκητῆι παρὰ Θαυῆτος ... noun. pl. masc. gen BC02 -162 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 46, 1 3437
4679617 διαδόχων ... Σαραπίωνι τῶν διαδόχων καὶ ὑποδιοικητῆι παρὰ Θαυῆτος ... noun. pl. masc. gen BC02 -162 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 47, 1 3438
4679777 διαδόχων ... Σαραπίωνι τῶν διαδόχων καὶ ὑποδιοικητῆι παρὰ Θαῆτος ... noun. pl. masc. gen BC02 -162 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 48, 1 3439
4676790 δια[δό]χων ... Σαραπίωνι τῶν δια[δό]χων κ[α]ὶ ὑποδιοικητῆι παρὰ Πτολεμαίο[υ] ... noun. pl. masc. gen BC02 -161 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 33, 1 3424
4676926 διαδόχων ... Σαραπίωνι τῶν διαδόχων καὶ ὑποδιοικητῆι παρὰ Πτολεμαίου ... noun. pl. masc. gen BC02 -161 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 34, 1 3425
4677116 διαδόχων ... Σαραπίωνι τῶν διαδόχων καὶ ὑποδιοικητῆι παρὰ Πτολεμαίο[υ] ... noun. pl. masc. gen BC02 -161 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 35, 1 3426
4677322 διαδόχων ... Σαραπίωνι τ[ῶ]ν διαδόχων καὶ ὑποδιοικητῆι παρὰ Πτολεμαίου ... noun. pl. masc. gen BC02 -161 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 36, 1 3427
4677814 διδόχων* ... κβ. ὑπέγραψε Σαραπωνι* τῶν διδόχων* καὶ ὑποδιοικητηι* · ὥστε ... noun. pl. masc. gen BC02 -161 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 38, 14 3429
4677850 διαδόχων ... Σαραπίωνι τῶν διαδόχων καὶ ὑποδιοικη[τῆι] παρὰ Θαῦτος ... noun. pl. masc. gen BC02 -161 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 39, 1 3430
4678169 [διαδόχων] ... Σ[αραπίωνι] [τῶν] [διαδόχων] [καὶ] [ὑποδιοικητῆι] π[αρὰ] [Θαῦτος] ... noun. pl. masc. gen BC02 -161 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 40, 1 3431
4678993 διαδόχων ... ⟦[ἐ]πισ⟧⟦κ[εψαμ]ένους⟧ ⟦ἀνενεκ[εῖ]ν⟧*. Σαραπίωνι τῶν διαδόχων καὶ ὑποδιοικητῆι παρὰ Πτολεμαίου ... noun. pl. masc. gen BC02 -161 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 43, 1 3434
4679250 διαδόχων ... Σαραπίωνι τῶν διαδόχων καὶ ὑποδιοικητῆι παρὰ Πτολεμαίου ... noun. pl. masc. gen BC02 -161 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 45, 1 3436
4679851 διαδόχων ... Σαραπίωνι τῶν διαδόχων καὶ ὑποδιοικητῆι παρ* Θαυῆτος ... noun. pl. masc. gen BC02 -161 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 49, 1 3440
4679986 διαδόχων ... Σαραπίωνι τῶν διαδόχων καὶ ὑποδιοικητῆι παρὰ Θαυῆτος ... noun. pl. masc. gen BC02 -161 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 50, 1 3441
4680195 διαδόχων ... Σαραπίωνι τῶν διαδόχων καὶ ὑποδιοικητῆι παρὰ Πτολεμαίου ... noun. pl. masc. gen BC02 -161 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 51, 1 3442
4680380 διαδόχων ... Σαραπίωνι τῶν διαδόχων καὶ ὑποδιοικητῆι παρὰ Πτολεμαίου ... noun. pl. masc. gen BC02 -161 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 52, 1 3443
4680600 διαδόχων ... τὸν βασιλέα. Σαραπίωνι τῶν διαδόχων καὶ ὑποδιοικητῆι παπαρὰ* Πτολεμαῖος* ... noun. pl. masc. gen BC02 -161 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 52, 28 3443
4680609 διαδόχων ... Σα[ρ]απίωνι τῶν διαδόχων \καὶ/ ὑποδιοικητῆι παρὰ Πτολεμαίου ... noun. pl. masc. gen BC02 -161 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 53, 1 3444
1665368 δ[ιαδόχων] ... τ̣[ριη]μ̣ιολίας μι[σ]θ̣ο̣φ̣ό̣ρου νησιωτῶν Κυδίαι τῶν δ[ιαδόχων] [καὶ] [στ]ρ̣ατηγῶι, [ἦ] ... noun. pl. masc. gen BC02 -160 -160 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Hamb. 1 57, 21 5130
2521512 διαδόχ[ων] ... [περιή]λασεν ἣ̣ν εἶχον Εὐμήλου τῶν διαδόχ[ων] gap=unknown τῶν μαχίμων ὄνον ... noun. pl. masc. gen BC02 -160 -159 Egypt, U13 - Lykopolis (Assiut) SB 28 17261, 4 6223
80226 διάδοχος ... ἔκτεισιν αὐτὸς αὐτοῦ Ἀμάτοκος Θρᾶιξ διάδοχος τοῦ πατρι[κοῦ] gap=4 · ... noun. sg. masc. nom BC02 -160 -159 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 14 2390, 38 2702
3630195 διαδόχων ... , ἀν[ενέγκῃς] [πρὸς] gap=6 τῶν διαδόχων καὶ ἐπιεμελητὴν* περὶ αὐτοῦ ... noun. pl. masc. gen BC02 -153 -141 Egypt, 00c - Ibion Eikosipentarouron P. Tebt. 3 731, 9 5334
3636408 διαδόχων ... Χαιρήμονι τῶν διαδόχων καὶ ἐπιμελητῆι παρʼ Ἡλιοδώρου ... noun. pl. masc. gen BC02 -153 -153 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 3 782, 1 5370
1842593 διαδόχων ... [Ἡλιοδώρου] [Αἰακιδεῖ] τ̣ῶ̣ν̣ περὶ αὐλὴν διαδόχων ἐξ̣ειληφέ̣[ναι] [πα]ρ̣ʼ α̣ὐ̣τοῦ τὰ ... noun. pl. masc. gen BC02 -152 -152 Egypt, 00b - Alexandrou Nesos P. Köln Gr. 3 144, 6 2837
1842746 διαδόχων ... Ἡλιο̣δώρου Αἰακιδεῖ τῶν περὶ αὐλὴν διαδόχων [ἐξειληφέναι] [παρʼ] [αὐτ]ο̣ῦ̣ τ̣ὰ ... noun. pl. masc. gen BC02 -152 -152 Egypt, 00b - Alexandrou Nesos P. Köln Gr. 3 144, 23 2837
3665374 διαδόχων ... πρὸς χαλκὸν ὑπὸ Χαιρήμονος @^inline^τῶν@⟦του⟧ διαδόχων καὶ ἐπιμελητηι* ἄρ(ο)υ(ραι) τϙ ... noun. pl. masc. gen BC02 -152 -152 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 3 843, 3 5414
4697680 [δια]δόχων ... ἀνδρ[ῶν] [καὶ] [τῶ]ν περὶ αὐλὴν [δια]δόχων καὶ ἐπι[στά]του τοῦ Παθυρίτ[ο]υ ... noun. pl. masc. gen BC02 -152 -131 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) (?) UPZ 2 185, 2 3587
1411552 [διαδόχων] ... gap=unknown [Πτο]λεμαιεὺς gap=unknown gap=unknown [τῶν] [διαδόχων] [καὶ] τοῦ ἐπιτάγματος [ἱππάρχης] ... noun. pl. masc. gen BC02 -150 -150 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Dryton 46, 3 44107
2181334 δια[δόχων] ... τῆς gap=1 gap=unknown Λυκίσκου τῶν δια[δόχων] gap=unknown gap=unknown [πρὸς] τῆι ... noun. pl. masc. gen BC02 -148 -148 Egypt, U04a - Pathyrites P. Lond. 7 2188, 220 251
1834976 @^interlinear^διαδόχων@ ... δεήσ̣ει τη̣ @^interlinear^@ @^interlinear^ @^interlinear^τῶν@ @^interlinear^διαδόχων@ @^interlinear^καὶ@ @^interlinear^ἐπιμ̣ελη[τ]@(…) @^interlinear^ @^interlinear^δ̣ε̣ ... noun. pl. masc. gen BC02 -145 -145 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Köln Gr. 14 564, 12a 697572
3640397 διαδόχων ... Ἀμεινίαι τῶν διαδόχων καὶ ἱππάρχηι καὶ εἰπιστάτει* ... noun. pl. masc. gen BC02 -143 -138 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Tebt. 3 803, 1 5386
1408415 δ̣[ιαδόχων] ... Ἐσθλάδας Δρύτωνος Κρὴς τῶν δ̣[ιαδόχων] gap=unknown [Πέρσηι] τῆς ἐπιγονῆς ... noun. pl. masc. gen BC02 -140 -140 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Dryton 22, 1 291
1409110 διαδόχων ... τ̣ο̣ύτοις ἀ̣γν[ο]ηθῆι gap=1 Ἑ̣ρμίαι τῶν διαδόχων καὶ ἐπιμε̣λ̣η̣τ̣ῆ̣ι̣, [πα]ρ̣[ὰ] ... noun. pl. masc. gen BC02 -140 -130 Egypt, U - Upper Egypt P. Dryton 31, 3 286
1409246 διαδόχων ... Πα[μ]φίλου Κρητὸς δήμου Φιλωτ[ερ]είου τῶν διαδόχων καὶ το[ῦ] [ἐ]πιτάγματος ἱππάρχων ... noun. pl. masc. gen BC02 -137 -130 Egypt, U - Upper Egypt P. Dryton 32, 5 287
3640285 διαδόχων ... λϛ Ἁθὺ[ρ?][ι]α. [Δημ]ητρίωι τ[ῶ]ν διαδόχων καὶ ἱππάρχηι ἐπʼ ἀνδρῶν ... noun. pl. masc. gen BC02 -135 -135 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 3 802, 2 5385
4019699 [διαδόχου] ... [τῆς] [προκηρύξεως] κ̣αὶ κυρώ̣σεως Πτολεμ̣[αίου] [διαδόχου] [τοῦ] [πρὸς] [τῆι] [στρατηγίαι] ... noun. sg. masc. gen BC02 -134 -133 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Erbstreit (2017) 14, 10 146
4700319 δια-[δόχ(ωι)] ... τοῦ τοπογραμματέως αὐτῶι τῶι Ἀπολλωνίωι δια[δόχ(ωι)] [ὡς] [καθή(κει)] [γ]νωστευομένωι ὑπὸ ... noun. sg. masc. dat BC02 -131 -131 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) UPZ 2 207, 5-6 3609
1407627 διαδόχων ... ἐπιτάγματος ἱππάρχου ἐπʼ ἀνδρῶν καὶ διαδόχων Ἀπολλωνίωι Ἀπολλοδότου τῶι καὶ ... noun. pl. masc. gen BC02 -131 -131 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Dryton 16, 7 254
4700395 διαδόχ[ων] ... [σύνβολα] [ἐπισταλῆν]αι Ἀπολλωνίωι Πλάτωνος τῶν διαδόχ[ων] [τῶι] [μετα]κειμενου* ἐκ Πτολεμαίδος ... noun. pl. masc. gen BC02 -131 -131 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) UPZ 2 207, 11 3609
4700468 [διαδόχων] ... gap=unknown [Ἀπολλωνίου] [τοῦ] [Πλάτωνος] [τῶν] [διαδόχων] [τοῦ] [με]τακειμένου ἐ[κ] [Πτολεμαίδος] ... noun. pl. masc. gen BC02 -131 -131 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) UPZ 2 207, 19 3609
1407804 διαδόχων ... Δρύτωνος τοῦ Παμφίλου Κρητὸς τῶν διαδόχων καὶ τῶν τοῦ ἐπιτάγματος ... noun. pl. masc. gen BC02 -129 -129 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Dryton 17, 7 255
1407950 διαδόχων ... ἐπ̣[ι][τάγματος] [ἱπ]παρχης* ἐπʼ ἀνδρῶν καὶ διαδόχων, Σόλωνι [τῶι] [καὶ] ... noun. pl. masc. gen BC02 -127 -127 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Dryton 19, 4 257
1410489 [διαδόχων] ... [φρονῶν] [Δρύτων] [Παμφίλου] [Κρὴς] [τῶν] [διαδόχων] [καὶ] [τοῦ] [ἐπιτάγματος] [ἱππάρχης] ... noun. pl. masc. gen BC02 -126 -126 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Dryton 3, 2 268
1410943 διαδόχων ... [διατιθέμενος] [Δρύτων] [Πανφίλου] [Κρὴς] [τῶ]ν διαδόχων καὶ τῶν τοῦ ἐπιτάγματος ... noun. pl. masc. gen BC02 -126 -126 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Dryton 3, 35 268
1411717 διαδόχων ... φρονῶν Δρύτων Παμφίλου Κρὴς τῶν διαδόχων καὶ [τοῦ] [ἐπιτάγματος] [ἱππάρχη]ς ... noun. pl. masc. gen BC02 -126 -126 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Dryton 4, 1 258
3691185 διαδόχων ... gap=unknown [τῶν] [περὶ] [τὴν] [α]ὐ̣λὴν διαδόχων κα̣[ὶ] gap=unknown gap=unknown [κ]αὶ ... noun. pl. masc. gen BC02 -125 -100 Egypt, 00c - Polemonos Meris P. Tebt. 3 972 descr., 41 7993
3755393 διαδόχων ... Πτολεμαίου Πέρσου τῶν περὶ αὐλὴν διαδόχων καὶ ἡγεμόνος ἐπʼ ἀνδρῶν ... noun. pl. masc. gen BC02 -119 -119 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Tor. Choach. 11 bis, 9 3562
3756551 διαδόχων ... τῶν φίλων, Παγκράτου τῶν διαδόχων, Κομάνου τῶν ἡγεμόνων ... noun. pl. masc. gen BC02 -117 -117 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Tor. Choach. 12, 6 3563
3756629 διαδόχων ... τοῦ Πτολεμαίου τῶν περὶ αὐλὴν διαδόχων καὶ ἡ̣γεμόνος ἐπʼ ἀνδρῶν ... noun. pl. masc. gen BC02 -117 -117 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Tor. Choach. 12, 15 3563
4462208 διάδοχος ... Ἀμμ[ων]ίου καὶ Νικοστράτου κ[ατοίκω]ν καὶ διάδοχος τοῦ [π]ατρικοῦ κλήρου. ... noun. sg. masc. nom BC01 -99 -75 Egypt, U20 - Herakleopolites SB 6 8974, 41 6194
4462259 διάδοχος ... \ gap=4 Νέαρχος Ἀ[σκληπιάδου] Μακεδὼν διάδοχος τῶν μεμερισμένων [ὑπὸ] τοῦ ... noun. sg. masc. nom BC01 -99 -75 Egypt, U20 - Herakleopolites SB 6 8974, 47 6194
285683 [δ]ιάδ[οχος] ... καὶ ὁ υἱὸς Ἡρακλείδης Μακεδὼν [δ]ιάδ[οχος] [τοῦ] [πατρικοῦ] κλήρου Ἀπολλωνίῳ ... noun. sg. masc. nom BC01 -72 -72 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 8 1738 + P. Bingen 53, 12 4820
285912 διάδοχος ... [καὶ] [ὁ] [τούτου] [υἱὸς] Τιμασικράτης διάδοχος τοῦ πατρικοῦ κλήρου Ἀλεξ̣άνδρῳ̣ ... noun. sg. masc. nom BC01 -72 -72 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 8 1739, 7 4821
2961770 διαδόχωι ... Π[έ]ρ̣ση̣ι̣ τῶν̣ κ̣α̣τ̣[ο]ί̣[κων] ἱππέων καὶ διαδόχωι τοῦ πατρικοῦ κλήρου, ... noun. sg. masc. dat BC01 -57 -57 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 55 3777, 9 5253
723125 διάδοχος ... διάδοχος ... noun. sg. masc. nom AD01 74 74 Israel, Palestina - Masada O. Masada 786, 1 74928
806371 (διάδοχος) ... ῥόδ(ιον) [α [.] ϛ Φθομώνθ(ης?) (διάδοχος). Ἀπολλωνί(ου) ῥόδ(ιον) α ... noun. sg. masc. nom AD02 100 199 Egypt, U04b - Thebes O. Theb. Gr. 142, 3 76512
806431 (διάδοχος) ... \β ῥόδ(ιον) α. Φθομώνθ(ης?) (διάδοχος). Ἀπολλωνί(ου) ῥόδ(ιον) α ... noun. sg. masc. nom AD02 100 199 Egypt, U04b - Thebes O. Theb. Gr. 142, 12 76512
2815164 διά-δοχον ... ἀποκηρύξας τὰ τέκνα ἐπὶ καταγνώσει διάδοχον ἔσχε τὴν γυναῖκα Βερενείκην ... noun. sg. masc. acc AD02 102 102 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 22 2342, 6-7 22214
3407079 διάδοχον ... @^inline^ ἐ̣πίτροπον μετεστάσ̣θαι μή̣π̣ω μέντ[οι] διάδοχον αὐτῶι ἐληλ̣υ̣θ̣[έ]ναι. ὁ ... noun. sg. masc. acc AD02 108 108 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Sarap. 90, 7 17115
2542337 \διαδόχου/ ... κόμισαι, καὶ ἐπίσταλμα τοῦ \διαδόχου/ \τοῦ/ στρατηγοῦ, καὶ ... noun. sg. masc. gen AD02 108 176 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 2 61, 18 28833
3217473 διά̣δο̣χος ... Π̣ε̣τ̣ε̣ν̣ε̣φ̣ι̣ῆ̣ς̣ Ἀ̣π̣ύγχις στολιστ(ὴς) κα̣ὶ̣ διά̣δο̣χος προ[φη]προ̣[φη]τ̣ί̣ας* τῶν ἐν Ἀρσι(νόῃ) ... noun. sg. masc. nom AD02 137 138 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Prag 1 61, 1 12781
3217521 δι̣[ά]-δ̣ο̣χ̣ος ... . Πετενεφιῆ̣ς Ἀπύ̣γχις στολιστ(ὴς) καὶ δι̣[ά]δ̣ο̣χ̣ος προφ̣η̣τίας* τῶν ἐν Ἀρσι(νόῃ) ... noun. sg. masc. nom AD02 137 138 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Prag 1 61, 1-2 12781
4293281 διά̣δοχος ... Πετεν̣εφιῆς Ἀπῦγχις* σ̣[τολι]σ̣τὴς καὶ διά̣δοχος προφητία̣ς τῶν ἐν Ἀρσι(νόῃ) ... noun. sg. masc. nom AD02 137 138 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 20 14612, 2 14890
396088 [δ]ιάδοχος ... καὶ Πτολεμαῖος Ὀννώφρεως στολισ[τ]ὴς καὶ [δ]ιάδοχος προφητείας τῶν ἐν τῇ ... noun. sg. masc. nom AD02 149 149 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Chrest. Wilck. 77, 8 15155
4320248 διά̣δοχον ... ⟦τὸ̣ν⟧ ⟦στρατηγ[ὸν]⟧ \τὸν/ \τῆς/ [μ]ε̣ρίδος διά̣δοχον τῇ ιη π̣α̣ρεγέ\γο/νε* ⟦το⟧ ... noun. sg. masc. acc AD02 150 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 20 15165, 4 29524
4497046 διαδόχου ... ἱεροῦ λογίμου κώμης Τεπτύνεως καὶ διαδόχου προφητείας τοῦ αὐτοῦ ἱεροῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 150 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9458, 3 27815
67481 διαδ[όχου] ... Ἀρ[σ]ι(νοίτου) Ἡρακ(λείδου) [μερίδος] δ̣[ιὰ] Ἀπολλωνίου διαδ[όχου] [καὶ] Διοφάντῳ βασιλ(ικῷ) γρ(αμματεῖ) ... noun. sg. masc. gen AD02 152 152 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 13 2236, 3 9647
4599051 διαδόχου ... Σούχου θεοῦ μεγάλου μεγάλου καὶ διαδόχου προφητείας τοῦ Ἀρσινοείτου αναφερομε* ... noun. sg. masc. gen AD02 153 153 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 51, 10 15121
4004518 [διαδόχου] ... [καὶ] [τῶν] [συννάων] [θεῶν] [καὶ] [διαδόχου] [προφητείας] [τῶ]ν̣ ἐν Ἀρσινοι[τῶν] ... noun. sg. masc. gen AD02 155 156 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 16, 6 13927
4004852 [διαδόχου] ... [καὶ] [τῶν] [συννάων] [θεῶν] [καὶ] [διαδόχου] [προ]φητείας [τῶν] [ἐν] [Ἀρσινοϊτῶν] ... noun. sg. masc. gen AD02 155 156 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 17, 7 13928
65830 διαδόχου ... κ̣α̣[ὶ] [τῶ]ν συννάων θ̣[εῶν] [κ]αὶ διαδόχου προφητεί[α]ς τῶν ἐν [Ἀρσ]ινοίτῃ ... noun. sg. masc. gen AD02 156 156 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 13 2216, 17 9627
3263966 διαδόχου ... καὶ τῶν συν̣νάων θεῶν καὶ διαδόχου προφητε[ίας] [τῶν] ἐν Ἀρσιν̣ο̣είτῃ ... noun. sg. masc. gen AD02 156 156 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Rainer Cent. 58, 17 12868
2206140 διαδόχῳ ... καὶ Ἁρδβῇ τῷ καὶ Ἀπολλωνίῳ διαδόχῳ οραπ̣[ε]ίας καὶ ἀρχ[ι][π]ροφητείας καὶ ... noun. sg. masc. dat AD02 164 165 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Lund 4 9, 8 11881
2986833 δι[α]δόχ(ου) ... τὴν στρ(ατηγίαν) διὰ Σαρα(πίωνος) γε̣γυμν(ασιαρχηκότος) δι[α]δόχ(ου) τῆς στρ(ατηγίας). Κ̣λήμης ... noun. sg. masc. gen AD02 165 166 Egypt, U19 - Sesphtha (Sumusta) P. Oxy. 59 3975, 3 19261
192554 διαδ̣[όχου] ... Ἑ̣[ρ]μίνῳ gap=4 διὰ Π̣άππου γεγυ(μνασιαρχηκότος) διαδ̣[όχου] καὶ Σερήνῳ βασιλ(ικῷ) γρ(αμματεῖ) ... noun. sg. masc. gen AD02 167 167 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 3 852, 3 9382
192563 διαδ[ό]χου ... γρ(αμματεῖ) τῆς αὐτῆς δι(ὰ) Εὐδαίμονος διαδ[ό]χου παρὰ Τεσενούφεως Τεσενούφεως πρεσβυτέρου ... noun. sg. masc. gen AD02 167 167 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 3 852, 5 9382
4220392 δι-αδόχων ... ἀμφοτέρων αὑτῶν τελευτὴν ὑπὸ τῶν διαδόχων αὐτῶν τοῖς προγεγραμμένοις ἀφήλιξι ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, U15 - Hermopolites SB 18 13176, 88-89 18322
4220436 διαδό-χων ... αὑτῶν ἀμφοτέρων τελευτὴν ὑπὸ τῶν διαδόχων αὐτῶν τοῖς προγεγραμμένοις Διοσκόρωι ... noun. pl. masc. gen AD02 168 168 Egypt, U15 - Hermopolites SB 18 13176, 96-97 18322
1582668 διαδόχῳ ... Ἀνουβίωνι ἀποδ[ε]διγμένῳ* γυμνασιάρχῳ καὶ Φῖβι διαδόχῳ οραπείας καὶ ἀρχιπροφητείας καὶ ... noun. sg. masc. dat AD02 170 170 Egypt, L01 - Memphis P. Gen.(2) 1 36, 5 11230
4212544 διάδοχος ... μη(τρὸς) Θενμαρσισούχου gap=unknown καὶ ἔστ(ι) διάδοχος gap=unknown Θενκήβκεως τῆ(ς) Ψύφεως ... noun. sg. masc. nom AD02 175 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 18 13118, 6 14717
3731774 διαδόχ[ου] ... [διὰ] [Κρονίωνος] Π̣[ακ]ή̣β̣κεως ἀνδρὸς καὶ διαδόχ[ου] [προφητείας] gap=unknown gap=3 Μάρ[ω]ν̣(ος) ... noun. sg. masc. gen AD02 180 193 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. Tait 47, 3 13640
4416803 δ̣[ια]δ̣ό̣χ̣[ου] ... Ν̣εικία̣ ἐ[κλογισ]τ̣οῦ̣ Ἀ̣[ρ]σι(νοίτου) υἱοῦ καὶ δ̣[ια]δ̣ό̣χ̣[ου] Αἰλ[ί]ου̣ Νεικία γ[ε]νομ(ένου) ἐκλογ̣[ιστοῦ] ... noun. sg. masc. gen AD02 185 185 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 26 16725, 2 44615
2795569 διάδοχον ... τῷ υἱῷ σου γαμοῦν[τι] gap=unknown διάδοχον τοῦ πατρὸς γενέσθαι [ἠγορα]νομηκότων ... noun. sg. masc. acc AD02 186 186 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 237, 9 20506
3598746 διαδόχου ... παρὰ Κρονίωνος Πακήβκεως τοῦ Ἁρποκρατίωνος διαδόχου προφητείας καὶ Μάρωνος Κρονίωνος ... noun. sg. masc. gen AD02 187 187 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 293, 2 13456
3598619 δια-δόχου ... τοῦ Ἁρπ[ο]κρατίωνος ἱερέως ἀπολυ[σ]ίμου καὶ διαδόχου προφητείας τοῦ αὐτοῦ @^inline^ἱεροῦ@⟦ ... noun. sg. masc. gen AD02 189 190 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 292, 9-10 13455
1925496 διαδόχου ... ᾕρ̣ηται καὶ συνε̣ διὰ Διονυσίου διαδόχου ἀκολούθως ᾧ ἐ̣πέδωκε [αὐτ]ῷ̣ ... noun. sg. masc. gen AD02 199 199 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Lips. 2 149, 5 78448
4578008 διάδοχον ... gap=unknown [εἰ] [θ]έλετε δότε μοι διάδοχον τῆς προστασίας τῆς εὐθηνιαρχ[ία]ς ... noun. sg. masc. acc AD03 200 299 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 20 58 (7) col. 1, 5 31023
2666688 διαδόχου ... τοῦ καὶ Σαραπάμμωνος υἱοῦ καὶ διαδόχου, παρὰ Διογένους Σαραπίωνος ... noun. sg. masc. gen AD03 201 201 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 54, 7 20716
2945323 διαδό̣χ̣ο̣[υ] ... δια[δεχ(ομένῳ)] [τὴν] [στρ(ατηγίαν)] [διὰ] Πτολεμαί[ο]υ διαδό̣χ̣ο̣[υ] gap=10 [πα]ρ[ὰ] gap=4 τῆς ... noun. sg. masc. gen AD03 202 202 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 51 3601, 2 15340
2701678 διαδόχου ... . [Διδύμῳ] [στρατηγῷ] [διʼ] [Ἀμ]μωνίου διαδόχου [παρὰ] gap=9 [υρι] [Αὐ]ρηλίου ... noun. sg. masc. gen AD03 209 209 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1560 descr., 2 21926
3601979 διαδόχου ... Ὥρου Ἀρήιτο[ς] ἱερέως καὶ στολ(ιστείας) διαδόχου καὶ Ναβώνυχος Ἰφύ̣ν̣ους ἱερε[ὺς] ... noun. sg. masc. gen AD03 210 211 Egypt, L13 - Heliopolis (Tell Hisn) (?) P. Tebt. 2 313, 4 13473
2691815 διαδόχου ... Αὐρηλίου Ἀπόλλωνος τ[ο]ῦ καὶ Σερήνο[υ] διαδόχου παρὰ Αὐρηλίας Κλαυδίας Σαραπίωνος ... noun. sg. masc. gen AD03 215 215 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1463, 2 21865
2691969 διαδόχου ... [Αὐρηλ(ίου)] Ἀπολλωνίου τοῦ καὶ Σ[ε]ρήνου διαδόχου gap=15 ἀντὶ ἀποδ gap=14 ... noun. sg. masc. gen AD03 215 215 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1463, 27 21865
1867439 διαδόχο[υ] ... Καισαρείῳ gap=unknown διὰ Αὐρηλίου Ἀμμωνίου διαδόχο[υ] gap=unknown ἔτι* καὶ μηνὶ ... noun. sg. masc. gen AD03 246 246 Egypt, U15 - Hermopolites P. Laur. 1 4, 10 21236
2853047 διαδόχου ... στρατηγῷ Ὀξυρυγχείτου διʼ Αὐρηλίου Πετρωνίου διαδόχου παρὰ Αὐρηλίων Παγώνιος Πα ... noun. sg. masc. gen AD03 256 256 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 34 2714, 2 16587
1636978 δι(άδοχος) ... Ἁρποκρα[τί]ων καὶ (ὡς) (χρηματίζει?) ἐξηγ(ητεύσας?) δι(άδοχος) κλήρ(ου) Κάστορος ἀπαιτη(τοῦ?) διδρ(άχμου) ... noun. sg. masc. nom AD03 260 260 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Grenf. 1 50, 4 11319
3464481 δια[δόχ]ου̣ ... gap=unknown [Ἑρμο]π̣ολίτου διʼ Αὐρηλίου [Κα]λλιστράτου δια[δόχ]ου̣ gap=3 ὑπηρέτ[ῃ] gap=unknown Ἀλαβαστρίνη[ς] ... noun. sg. masc. gen AD03 262 262 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 1 5, 1 18663
3464521 διαδόχου ... [Θὼ]θ ι. gap=unknown [Καλλιστρ]ά̣του διαδόχου gap=unknown [φ]θάσας κατέφυγον ἐπὶ ... noun. sg. masc. gen AD03 262 262 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 1 5, 5 18663
3970109 δ̣ιαδ̣ό̣χο[υ] ... στρατηγῷ Ὀ̣ξυ̣[ρυγχείτ]ου διὰ Αὐρηλίου Διονυσάμμωνος δ̣ιαδ̣ό̣χο[υ] [παρὰ] [Αὐρη]λίας Ἀρσινόης θυ̣γ̣ατρὸς ... noun. sg. masc. gen AD03 266 266 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 8 940, 2 17596
2667369 διαδόχου ... διὰ Αὐρηλίου Ἀσκληπιάδ[ου] γενομένου ὑπομν(ηματογράφου) διαδόχου, τῷ φιλτάτῳ χαίρειν ... noun. sg. masc. gen AD03 292 292 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 59, 7 20721
4028118 [διαδόχοις] ... καὶ κληρονόμοις σοῖς καὶ παντοίο[ις] [διαδόχοις] κατὰ τὴν δύναμιν τῶν ... noun. pl. masc. dat AD04 - AD07 300 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 4831, 3 33907
4041206 διαδόχοις ... πάντα πράττειν πωλεῖν ἀποχαρ[ίζ]εσθαι [κλ]ηρ[ο]νόμοις διαδόχοις καταλειμπάνειν* καθʼ ὃν βούλεται ... noun. pl. masc. dat AD04 - AD07 300 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 5267, 5 33986
4041291 [διαδόχοις] ... gap=unknown [καὶ] [ἀποχ]αρίζεσθαι κληρονόμοις καὶ [διαδόχοις] [καὶ] [διακατόχοις] καὶ πάντα ... noun. pl. masc. dat AD04 - AD07 300 699 Egypt SB 1 5268, 6 33987
1683192 διαδόχῳ ... τῷ λαμπρ(οτάτῳ) κυρίῳ Μηνᾷ τῷ διαδόχῳ ἐν τῇ Ἀφροδιτῷ ἱ ... noun. sg. masc. dat AD04 300 399 Egypt P. Harris 1 155, 8 33463
2992217 διάδοχος ... gap=6_lines gap=unknown slantingstroke ὁ διάδοχος εἶπ(εν) · τὰ πεπραγμένα ... noun. sg. masc. nom AD04 300 399 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 895 Vo intr., 7 33341
2780970 διαδόχου ... gap=12 [λογιστὴς] [Ὀξυρυγχίτο]υ διὰ Εὐτολμίου διαδόχου Σωτᾷ ὑπ(ηρέτῃ). τῶν ... noun. sg. masc. gen AD04 304 304 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 18 2187, 2 22166
2781045 διαδόχου ... ἐξηγητοῦ βουλ(ευτοῦ) τῆς αὐτῆς πόλεως διαδόχου [παρὰ] [Σεπτιμίου] [Ἀριστίωνος] [ἐξηγ(ητοῦ)] ... noun. sg. masc. gen AD04 304 304 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 18 2187, 5 22166
2952660 διαδόχου ... Ὀξ(ρυγχίτου) διὰ Αὐρηλίου Ἀνθεστίου ἐξη̣γητοῦ διαδόχου παρὰ Αὐρηλίου Ἥρωνος Ἥρωνος ... noun. sg. masc. gen AD04 307 307 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3729, 8 15233
1119024 διαδόχου ... δι(ὰ) Αὐρηλίου Νείλ[ο]υ ἐνάρχου πρυτάνεως διαδόχου παρὰ Αὐρηλίου Ἰσιδ[ώ]ρου Πτολεμαίου ... noun. sg. masc. gen AD04 310 310 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 70, 2 10401
2772931 δια̣δ̣ό̣χ̣ο̣[υ] ... Ε̣[ὐδαίμων] [στρα(τηγὸς)] [Ὀξ(υρυγχίτου)] δι(ὰ) @^inline^Εὐλογίου@⟦ευλογιωυ⟧ δια̣δ̣ό̣χ̣ο̣[υ] gap=unknown Αὐρηλίῳ Ἡρᾷ πραιπ(οσίτῳ) ... noun. sg. masc. gen AD04 316 316 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 17 2113, 2 17496
2773088 δ̣ι̣α̣δόχου ... Εὐδαίμων στρα(τηγὸς) Ὀξ(υρυγχίτου) δι(ὰ) Πλου δ̣ι̣α̣δόχου Αὐρηλίῳ Ἡρᾷ πραιπ(οσίτῳ) η ... noun. sg. masc. gen AD04 316 316 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 17 2114, 2 17497
2955411 [διαδόχ]ο̣υ̣ ... [Διοσκο]υρί [Ἰουλια]ν̣ῷ gap=unknown [διὰ] Ἰου [διαδόχ]ο̣υ̣ gap=unknown [κοινο]ῦ gap=unknown gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD04 320 320 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3755, 8 15264
2955452 διαδόχ[ο]υ ... Ἰουλιανῷ λογιστῇ διὰ Ἰουλ̣ι̣ανοῦ̣ υ̣ἱ̣ο̣[ῦ?] διαδόχ[ο]υ παρὰ τοῦ κοινοῦ τῶν ... noun. sg. masc. gen AD04 320 320 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3755, 28 15264
4502230 διάδοχον ... περὶ τῆ̣ς̣ ψ̣υχῆς κίνδυνον. διάδοχον δὲ καθιστῶ τοῦ λειτουργήματος ... noun. sg. masc. acc AD04 325 325 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 6 9558, 11 19100
3949880 διαδόχου ... [λογιστὴς] [Ὀξ]υ̣ρυγχί(του) δι̣ὰ̣ Ἀχιλλίωνος ἐκδίκου διαδόχου gap=unknown μοι βιβλίου ὑπολύεσθαι ... noun. sg. masc. gen AD04 331 331 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 7 767, 3 17651
3949906 διαδόχου ... Ἑρ̣[μ]είᾳ λογιστῇ Ὀξυρυγχίτου δ̣ιὰ Ἀχιλλίωνος διαδόχου [παρ]ὰ̣ Αὐρη̣[λί]ου Σευηρίνου Σευηρίνου ... noun. sg. masc. gen AD04 331 331 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 7 767, 9 17651
2156639 διάδοχ\ο/ν ... τῶν κεκελευσμένων ἀνάγκη μοι γεγένηται διάδοχ\ο/ν ἀ̣ν̣τ̣ʼ ἐ̣[μο]ῦ̣ κ̣[ατα]σ̣[τ]ῆσαι ἄχρι ... noun. sg. masc. acc AD04 334 334 Egypt, U20 - Hipponon (Qarara) P. Lond. 6 1913, 8 16851
925702 διάδοχοι ... [οὐ] τ̣ε̣θ̣έα̣τ̣α̣ί πω πρότερον. διάδοχοι δὲ νῦν τῆς εὐδαιμονίας ... noun. pl. masc. nom AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 37, 5 23640
927541 διάδοχοι ... ο̣ὔ̣τ̣ε̣ ὕστερ(ον) προσδοκᾷ θεάσεσθαι. διάδοχοι δὲ νῦν τῆς εὐδαιμ(ονίας) ... noun. pl. masc. nom AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 41, 5 23641
1803439 διαδόχῳ ... τ̣ὰ̣ ἔ̣γ̣γραφα ἐπιδίδ[ωμι] [Ἑ]ρ̣μ̣[ογ]ένει τῷ διαδόχῳ \τ̣ο̣ῦ/ ἐξάκτ̣ορος ἀξιῶν καὶ ... noun. sg. masc. dat AD04 353 353 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 23, 26 20288
1803111 διαδόχου ... ἄλλων λ̣ιτουργῶν̣* ὑπὸ παρουσίᾳ τοῦ διαδόχου τ̣ο̣ῦ̣ ἐ̣ξ̣άκτορος καὶ τῶν ... noun. sg. masc. gen AD04 353 353 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 23, 3 20288
21453 δια-δόχοις ... βλάβος καὶ ὅσον ἂν αὐτῷ διαδόχοις τε αὐτοῦ διαφέρῃ. ... noun. pl. masc. dat AD04 359 359 Israel, Palestina - Askalon BGU 1 316, 26-27 20204
21486 διαδόχοις ... αὐτοῦ βεβαιώσουσιν τῷ πριαμένῳ καὶ διαδόχοις αὐτοῦ ἢ ἐκτίσουσιν αὐτῷ ... noun. pl. masc. dat AD04 359 359 Israel, Palestina - Askalon BGU 1 316, 31 20204
21500 διαδόχοις ... βλάβος καὶ ὅσον ἂν αὐτῷ διαδόχοις τε αὐτοῦ διαφέρῃ, ... noun. pl. masc. dat AD04 359 359 Israel, Palestina - Askalon BGU 1 316, 33 20204
21432 \διάδοχ[οι]/ ... , ὁ πεπρακὼς @^above^@ \καὶ/ \διάδοχ[οι]/ \[αὐτο]ῦ/ τοῖς ἰδίοις ἀναλώμασιν ... noun. pl. masc. nom AD04 359 359 Israel, Palestina - Askalon BGU 1 316, 24 20204
21480 διάδοχοι ... δύο ὁμοίως ὁ πεπρακὼς καὶ διάδοχοι αὐτοῦ βεβαιώσουσιν τῷ πριαμένῳ ... noun. pl. masc. nom AD04 359 359 Israel, Palestina - Askalon BGU 1 316, 30 20204
4389169 διαδόχ(ου) ... ἀ̣φ̣ʼ ὑπο̣μ(νηματογράφων) διʼ ἐμοῦ Ἰωάννου διαδόχ(ου) σ̣υ̣μ̣φ(ωνεῖ) τὸ προκείμε̣[νον] gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD04 374 374 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 24 16262, 13 32777
659718 διαδόχου ... gap=unknown διαδόχου gap=unknown ἐπεμελη(τ…)* gap=unknown gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 3 306, 1 34659
656852 [διάδοχος] ... Ὧρος [διάδοχος] Πετε[ύρει] [.] [δὸς] Ἀειῶν[ι] ... noun. sg. masc. nom AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 2 170 (10), 1 34514
656860 διάδοχος ... [Ὧ]ρ̣ος διάδοχος Πετεῦρις*. δὸς Πέτ̣ρος* ... noun. sg. masc. nom AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 2 170 (11), 1 34515
656871 [διάδ]ο̣[χος] ... Ὧρο̣ς̣ [διάδ]ο̣[χος] Π̣ε̣τ̣ε̣ῦ̣ρ̣ι̣ς̣*. δ̣ὸ̣ς gap=4 ... noun. sg. masc. nom AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 2 170 (12), 1 34516
656885 [διά]δοχος ... [Ὧρος] [διά]δοχος Πετεῦρις*. δὸς Ἰσ̣[ὰκ?] ... noun. sg. masc. nom AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 2 170 (13), 1 34517
656900 διάδοχος ... Ὧρος διάδοχος Πετεῦρις*. δὸς Ψεναμ[ούνει] ... noun. sg. masc. nom AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 2 170 (14), 1 34518
656916 διάδοχος ... Ὧρος διάδοχος Πετεῦρις*. δὸς Πετρος* ... noun. sg. masc. nom AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 2 170 (15), 1 34519
656931 [διάδοχος] ... Ὧρος [διάδοχος] Πετεύρ[ει] [.] [δὸς] Βῆς ... noun. sg. masc. nom AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 2 170 (16), 1 34520
656941 δ̣ι̣ά̣δ̣ο̣χ̣ο̣ς̣ ... Ὧρος δ̣ι̣ά̣δ̣ο̣χ̣ο̣ς̣ Π̣ε̣τ̣ε̣ῦ̣ρ̣ι̣ς̣*. δ̣ὸ̣ς̣ Νειλος* ... noun. sg. masc. nom AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 2 170 (1), 1 34505
656954 διάδ̣[οχος] ... Ὧρος διάδ̣[οχος] Πετεῦρις*. [δὸς] Βίκτωρ* ... noun. sg. masc. nom AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 2 170 (2), 1 34506
656967 διάδοχος ... [Ὧρ]ος διάδοχος Π̣ετεῦρις*. δὸς Γεροντίῳ̣ ... noun. sg. masc. nom AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 2 170 (3), 1 34507
656979 διά[δοχος] ... Ὧρος διά[δοχος] Πετεῦρι[ς]*. [δὸ]ς̣ Ὠσῆτι ... noun. sg. masc. nom AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 2 170 (4), 1 34508
656992 διάδοχ[ος] ... Ὧρος διάδοχ[ος] Πετεῦρις*. δό̣ς Κ ... noun. sg. masc. nom AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 2 170 (5), 1 34509
657005 διάδοχος ... Ὧρος διάδοχος [Π]ετεῦρις*. δὸς gap=2 ... noun. sg. masc. nom AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 2 170 (6), 1 34510
657015 δι[άδοχος] ... Ὧρος δι[άδοχος] Πετεῦρις*. [δὸς] Σαραπίω[νι] ... noun. sg. masc. nom AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 2 170 (7), 1 34511
657022 [διάδ]οχος ... [Ὧρος] [διάδ]οχος [Πετευ]ρις*. δὸς Ἰ̣ω̣α̣ν̣ν̣ης* ... noun. sg. masc. nom AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 2 170 (8), 1 34512
657038 διά[δοχος] ... Ὧρος διά[δοχος] Πετεύ[ρει] [.] [δὸς] Παύλ̣[ῳ] ... noun. sg. masc. nom AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 2 170 (9), 1 34513
657829 [διάδ]ο̣χος ... [Ὧρος] [διάδ]ο̣χος gap=unknown [Πετε]ῦ̣ρ̣ις. δὸς ... noun. sg. masc. nom AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 3 192, 1 34548
2811654 διαδόχους ... ἐξ ἀλληλεγ τοὺς ἀποδομέ̣ν̣ου̣ς καὶ διαδόχους ἡμῶν καὶ κληρονόμους καὶ ... noun. pl. masc. acc AD05 - AD06 400 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 20 2270, 10 35063
3903761 δ[ιά]δοχοι ... ἢ κληρονόμοι αὐτῆς καὶ παντοῖοι δ[ιά]δοχοι ἐ̣[θε]λ̣ήσηται* ἀποσπάσαι ἀπʼ ἐμοῦ ... noun. pl. masc. nom AD05 400 499 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 3 176, 6 35284
4100332 διαδωχου* ... τιμιωτάτῳ καὶ παναρετάτῳ Παύλῳ Ἀντωνίου* διαδωχου* ἐν κυρίου* χέρειν*. ... noun. sg. masc. nom AD05 400 499 Egypt SB 14 11330, 1 35119
56551 διαδόχο̣υ̣ ... ἐννέα gap=unknown ὑποτ δ̣(ιὰ) Λόγ̣γου διαδόχο̣υ̣ στ[οιχεῖ] μοι ἡ ἀποχή ... noun. sg. masc. gen AD05 426 450 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2142, 10 16099
4556849 διαδόχοις ... ἑτέρου τινὸς μήτε κληρονόμοις μήτε διαδόχοις αὐτοῦ μήτε ἐν δικαστηρίῳ ... noun. pl. masc. dat AD05 439 439 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 20 122, 9 35185
4529826 διαδόχους ... καὶ παραπέμπειν ἐπὶ κληρο(νόμους) καὶ διαδόχους καὶ διακατόχους ἢ καὶ ... noun. pl. masc. acc AD05 454 454 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) Stud. Pal. 1 p. 7-8 no. 2, 21 20808
1596627 δ̣ι̣[α]δ̣[ό]χ̣ο̣υ̣ς̣ ... καὶ παρ̣[απέ]μ̣πειν ἐπὶ [κ]λ̣ηρονόμους̣ κ̣α̣ὶ δ̣ι̣[α]δ̣[ό]χ̣ο̣υ̣ς̣ καὶ δια̣κ̣α̣τ̣ό̣χους ἢ καθ̣᾿ ... noun. pl. masc. acc AD05 473 490 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Gen. 4 186, 26 129808
3038228 [διαδόχ(ου)] ... [Ὀξ(υρυγχιτῶν)] [διὰ] [Θεοδώρου] [ὑποκαταστ(άτου)] [καὶ] [διαδόχ(ου)] [παρὰ] [Αὐρ(ηλίας)] [Τιαρίης] [ἀπὸ] ... noun. sg. masc. gen AD05 475 499 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 67 4614, 2 48930
3904641 διάδοχοι ... τούτου μηδὲ κληρονόμοι μου μὴ διάδοχοι μὴ διακάτοχοί μ[ου] gap=6 ... noun. pl. masc. nom AD05 484 484 Egypt, U20 - Koba PSI 3 183, 12 20019
3066908 διάδοχος ... [τῆ]ς̣ Ὀξυρυ[γ]χ̣ιτῶν vac=unknown Θεοδόσιος, διάδοχος σοῦ Θεοδώρου τοῦ νομικαρ(ίου) ... noun. sg. masc. nom AD05 - AD06 487 501 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 75 5068, 2 128909
3066945 διάδοχος ... ἀποχήν. Αὐρήλιος Θεοδόσιο̣ς Ἡρωνᾶ διάδοχος σεσημίωμαι* τὴν ἀποχ[ὴ]ν ὡς ... noun. sg. masc. nom AD05 - AD06 487 501 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 75 5068, 5 128909
4369536 δι̣α̣δ̣όχους ... παρ̣απέμπειν ἐπὶ κληρονόμ̣ους σο̣υ ἢ δι̣α̣δ̣όχους ἢ δ̣ι̣ακ̣[ατό]χ̣ο̣υ̣ς̣ ἢ καθ̣ʼ ... noun. pl. masc. acc AD05 - AD06 491 518 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 24 15969, 25 79264
3021895 διαδόχων ... παρὰ κληρονόμων αὐτῶν καὶ παντοίων διαδόχων καὶ διακατόχων καὶ ἐκ ... noun. pl. masc. gen AD05 494 494 Egypt, L00 - Alexandria P. Oxy. 63 4394, 167 22156
134963 [διαδ?]ό̣χ̣ους ... καὶ εἰς προῖκα ἐπιδιδόναι gap=unknown [διαδ?]ό̣χ̣ους καὶ πάντα ἁπαξαπλῶς gap=unknown ... noun. pl. masc. acc AD06 500 550 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 19 2831, 13 91741
1167135 διαδόχους ... τοὺς ἐμοὺς κληρονόμους καὶ παντοίους διαδόχους. καὶ πρὸς ἀσφάλειαν ... noun. pl. masc. acc AD06 500 599 Egypt, L00 - Alexandria P. Cairo Masp. 2 67168, 38 36693
1727328 διαδόχου̣ς ... [π]α̣ραπέμπειν ἐπὶ κληρο̣νόμους ἰδίους καὶ διαδόχου̣ς [καὶ] [διακατόχους] [καὶ] [χ]ρ̣ήσασ̣θαι ... noun. pl. masc. acc AD06 500 599 Egypt P. Herm. 32, 5 37275
1928508 [διαδόχους] ... πρόσωπον ἢ κληρονόμους αὐτοῦ ἢ [διαδόχους] [ἐπιτιμίοις] τοῖς ὡρισμένοις ὑπὸ ... noun. pl. masc. acc AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Lond. 1 p. 204-207 no. 113 (2), 17 37019
1928545 διαδόχους ... [ἢ] [αὐτὸν] [ἢ] [κληρονόμους] [ἢ] διαδόχους χρυσοῦ λίτρ[ας] [τόσασδε] [λόγῳ] ... noun. pl. masc. acc AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Lond. 1 p. 204-207 no. 113 (2), 23 37019
2146725 δ̣ι̣αδόχο̣υ̣ς ... ὠνούμενον καὶ κληρονόμους σοὺς [καὶ] δ̣ι̣αδόχο̣υ̣ς κα̣ὶ̣ δι̣ακατόχους τούτο(υ) κρατεῖν ... noun. pl. masc. acc AD06 500 550 Egypt, U01 - Syene (Assuan) (?) P. Lond. 5 1735, 10 36931
2146751 διαδόχους ... καταλλά̣τ̣τει̣ν, κ̣α̣τ̣α̣τ̣ί̣θ̣[εσ]θ̣α̣ι̣ ἐπὶ κ[λ]ηρονόμου̣ς̣ διαδόχους ἢ διακατόχους ἐπ̣ὶ τ̣ὸν ... noun. pl. masc. acc AD06 500 550 Egypt, U01 - Syene (Assuan) (?) P. Lond. 5 1735, 12 36931
2611087 διαδώχ̣[ους]|gap=unknown|* ... gap=unknown [κληρο]νόμους ἢ διαδώχ̣[ους] gap=unknown χειρὶ ἐμοῦ Ἰωάν[νου] ... noun. pl. masc. acc AD06 - AD07 500 699 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 124, 1 37410
2617012 διαδόχους ... μηδὲ τοὺς ἐμοὺς κληρονόμους ἢ διαδόχους μηδὲ ἕτερόν τινα ὀνόματι ... noun. pl. masc. acc AD06 500 599 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 33, 25 37369
2617032 δι̣α̣δ̣ό̣χ̣ο̣υς ... πρὸς τοὺς σοὺς κληρον̣ό̣μ̣ο̣υ̣ς̣ ἢ̣ δι̣α̣δ̣ό̣χ̣ο̣υς μηδὲ πρὸς ἕτερόν τινα ... noun. pl. masc. acc AD06 500 599 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 33, 27 37369
2617066 [δ]ι̣[αδόχους] ... gap=unknown_lines [τοὺ]ς̣ αὐτοῦ κληρονόμο[υς] κ̣[αὶ] [δ]ι̣[αδόχους] τ̣ύ̣χειν α̣ gap=3 εὐεντελίᾳ* ... noun. pl. masc. acc AD06 500 599 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 34, 1 37370
2617098 [διαδόχους] ... Μηνᾶν καὶ κληρονόμο[υ]ς̣ [αὐτοῦ] [καὶ] [διαδόχους] gap=unknown ἔχειν gap=3 [δ]εσποτικῷ ... noun. pl. masc. acc AD06 500 599 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 34, 5 37370
3310262 διαδόχους ... τούτου μὴ κληρονόμους ἡμῶν μὴ διαδόχους μὴ ἄλλον gap=unknown gap=unknown ... noun. pl. masc. acc AD06 500 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Ross. Georg. 5 36, 7 40979
3493782 διαδόχους ... πρὸς τοὺς σοῦ κληρονόμους καὶ διαδόχους καὶ διακατόχο[υ]ς καὶ̣ μ̣[ὴ] ... noun. pl. masc. acc AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 5 399, 6 36650
3772128 διαδόχους ... κ[α]ὶ παρὰ gap=3 ἰδίους καὶ διαδόχους τῶν τε ξένων ἀρουρῶν ... noun. pl. masc. acc AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Vat. Aphrod. 25, 14 35921
4148442 [διαδόχους] ... [καὶ] [χρυσικῆς] [τοὺς] [κληρονόμους] [καὶ] [διαδόχους] κ̣αὶ διακατόχ̣ους · καὶ ... noun. pl. masc. acc AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 14 12133, 15 36266
4571968 διαδόχους ... διακάτοχοι gap=unknown κληρο[νό]μ[ου]ς ὑμῶν οὐ διαδόχους οὐ διακατόχους gap=unknown [ἐντὸς] ... noun. pl. masc. acc AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal. 20 269, 8 36638
1145633 διαδόχοις ... [το]ῖς μετʼ αὐτὸν κληρονόμοις καὶ διαδόχοις καὶ διακ̣α̣τ̣[όχοις], τοῦ ... noun. pl. masc. dat AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67099, 6 36830
1193561 διαδόχοις ... ὑμῖν ἢ κληρονόμοις ὑμῶν ἢ διαδόχοις ἢ διακατόχοις περί τινος ... noun. pl. masc. dat AD06 500 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 3 67340, 13 36551
1606113 διαδόχο[ι]ς ... gap=2_lines [καὶ] [καταλιμπάνειν] [τοῖς] [κληρονόμοι]ς διαδόχο[ι]ς καὶ διακ[α]τόχο[ις] gap=unknown gap=2_lines ... noun. pl. masc. dat AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Giss. 1 122 descr., 10 36874
1727077 διατόχοις* ... ἐμ̣[ο]υ̣* οὐ κληρονόμοις μου οὐ διατόχοις* οὐ δια[κατόχοι]ς̣ οὐκ ἀδελφῶν ... noun. pl. masc. dat AD06 500 599 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) P. Herm. 31, 16 37274
2610781 διαδόχοις ... διάδοχοι gap=unknown [κληρονόμοις] α̣ὐ̣τ̣ῆς καὶ διαδόχοις gap=unknown [ὑπάρχον]τα τὰ ἐν ... noun. pl. masc. dat AD06 500 599 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 112, 2 37399
2610915 διαδόχοις ... gap=unknown gap=unknown [κληρ]ονόμοις μοι καὶ διαδόχοις κ gap=unknown τὰ̣ προγεγραμμ̣[ένα] ... noun. pl. masc. dat AD06 - AD07 500 699 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 117, 4 37403
3096790 [δια]-δόχοις ... ατα Σιβίλλας κατ βελτιοῦν φυλοκ[αλεῖν] [δια]δόχοις μὴ διακ[ατόχοις] gap=unknown καὶ ... noun. pl. masc. dat AD06 - AD07 500 699 Egypt P. Palau Rib. 26, 3-4 38409
62570 διαδόχ(ῳ) ... , τὰ καὶ δ(ο)θ(έντα) Κοσμᾷ διαδόχ(ῳ). ἐγράφη Φαρμοῦθι κη ... noun. sg. masc. dat AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2193, 4 35960
1184205 διαδόχων ... τῶν μετʼ ἐμὲ κληρονόμων καὶ διαδόχων καὶ διακατόχων τούτων κρατεῖν ... noun. pl. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Arabon Kome (?) P. Cairo Masp. 3 67313, 62 36530
1531780 διαδόχων ... ὑπʼ οὐδενὸς τὸ σ̣[ύνολον] ἀγχιστευόντων διαδόχων τε κ[αὶ] [διακατόχων] gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Flor. 3 294, 84 36860
1927899 διαδόχων ... καὶ ἐπὶ κληρο[νόμων] αὐτῶν καὶ διαδόχων καὶ διακατόχων ἥπερ [ἐ]γ̣έ̣ν̣[ετο] ... noun. pl. masc. gen AD06 500 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lond. 1 p. 199-204 no. 113 (1), 66 41019
1928579 διαδόχων ... κατὰ προ [ἢ] [κληρο]νόμων ἢ διαδόχων οἱο[υ]δή[ποτε] [πρὸς] [τῷ] [καὶ] ... noun. pl. masc. gen AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Lond. 1 p. 204-207 no. 113 (2), 28 37019
1928722 διαδόχων ... τοῦτο αὐτὸ ὁμοίως συμ καὶ διαδόχων ἑκάστο[υ] gap=unknown ἐμφερομένων τῷ ... noun. pl. masc. gen AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Lond. 1 p. 204-207 no. 113 (2), 56 37019
2610925 διαδόχων ... [κληρονόμ]ων αὐτοῦ καὶ διαδόχων τελε̣[υτησάντων] [?] gap=unknown χρυσίνου ... noun. pl. masc. gen AD06 500 599 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 118, 1 37404
3197329 διαδό̣χ̣ω̣ν̣ ... gap=35 Π̣α̣τ̣ρ̣[ι]κ̣[ι] gap=12 gap=20 [κληρονό]μων διαδό̣χ̣ω̣ν̣ gap=6 καὶ δι̣[α][κατόχων] gap=40 ... noun. pl. masc. gen AD06 500 599 Jordan, Arabia - Petra (?) P. Petra 3 36, 214 112472
4368057 δ[ια]δόχων ... ἑ̣αυτῶν̣ καὶ κληρονόμων αὐτῶν κ[αὶ] δ[ια]δόχων καὶ δ[ι]α[κ]ατ[ό]χων · ὁμολογεῖ ... noun. pl. masc. gen AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Antaiopolites SB 24 15958, 6 79261
1194064 [διαδόχου] ... [χρυσ(ῶναι)], διʼ ἐμοῦ Ἀμμων[ίο(υ)] [διαδόχου] χρυσ(ώνου) στοιχεῖ μοι [τὸ] ... noun. sg. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67344, 7 36556
1927799 [διάδοχοι] ... [μ]έρ[ος] ἢ κληρονόμοι αὐ[τῶν] [ἢ] [διάδοχοι] ἢ διακάτοχοι παραβῆναι τι ... noun. pl. masc. nom AD06 500 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lond. 1 p. 199-204 no. 113 (1), 55 41019
1928476 διάδοχοι ... ἐπιχειρουν[τ] gap=unknown ἢ κληρονόμοι ἢ διάδοχοι ἢ δ[ιακάτοχοι] gap=unknown ἢ ... noun. pl. masc. nom AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Lond. 1 p. 204-207 no. 113 (2), 12 37019
1928491 [διάδοχοι] ... gap=unknown πρωτότυπος ἢ κληρ[ονόμοι] [ἢ] [διάδοχοι] [ἢ] [διακάτοχοι] [μηδὲν] μὲν ... noun. pl. masc. nom AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Lond. 1 p. 204-207 no. 113 (2), 15 37019
2610776 διάδοχοι ... gap=unknown σ̣ο̣υ κ[α]ὶ διάδοχοι gap=unknown [κληρονόμοις] α̣ὐ̣τ̣ῆς καὶ ... noun. pl. masc. nom AD06 500 599 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 112, 1 37399
3249643 διάδοχοι ... [οὐ] gap=unknown [οὐ] [κληρονόμοι] [ο]ὐ διάδοχοι οὐ διακ[άτοχοι] [?] [ο]ὐ ... noun. pl. masc. nom AD06 - AD07 500 699 Egypt P. Princ. 2 85, 7 35082
3249683 διάδοχοι ... [καὶ] gap=unknown [καὶ] [κληρονόμοι] καὶ διάδοχοι καὶ δι[ακάτοχοι] gap=unknown ἀποστήσωμ[ε]ν* ... noun. pl. masc. nom AD06 - AD07 500 699 Egypt P. Princ. 2 85, 15 35082
3493769 διάδοχ[οι] ... gap=2 μὴ κληρονόμο[ι] ἡ[μῶν] μὴ διάδοχ[οι] μὴ διακάτοχοι @^inline^μητ̣@⟦μη ἕ̣ξειν ... noun. pl. masc. nom AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 5 399, 5 36650
4570152 δηάδ[οχοί]* ... σὲ οὐ κλη[ρο]νώμοι* μου οὐ δηάδ[οχοί]* μου ἀλὰ* @^inline^τωνε@⟦τωωε⟧ἀπαλάτην* παρʼ ... noun. pl. masc. nom AD06 500 599 Egypt, L01 - Memphis Stud. Pal. 20 255, 6 36632
4571961 διάδοχοι ... ἐγὼ οὐ κληρονόμοι μου οὐ διάδοχοι οὐ διακάτοχοι gap=unknown κληρο[νό]μ[ου]ς ... noun. pl. masc. nom AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal. 20 269, 7 36638
130350 διάδοχ(ος) ... · Φαῦστος ἐλάχ(ιστος) μονάζ(ων) (καὶ) διάδοχ(ος) συμφ(ωνεῖ) rhocross ... noun. sg. masc. nom AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 19 2796, 4 91704
4572102 διάδοχως* ... . Αὐρήλιος Ἀννεους υἱὸς Παύλου διάδοχως* ἀπὸ τῆς gap=unknown ἔ̣γ̣ρ̣α̣ψ̣α̣ ... noun. sg. masc. nom AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal. 20 269, 19 36638
2611989 διαδοχοι* ... [μου] [μὴ] [κληρονο]μοι* μου ἢ διαδοχοι* μὴ πρ[ὸς] σὲ τὸν ... noun. pl. masc. acc AD06 511 511 Egypt, Northern Sinai - Rinokoloura (El-Arish) P. Ness. 3 15, 7 21461
2612011 δ[ια]δόχο[υ]ς ... μὴ πρὸς κληρονόμους σοὺς ἢ δ[ια]δόχο[υ]ς ἢ δ[ια]κ[ατό]χους περὶ τῆς ... noun. pl. masc. acc AD06 511 511 Egypt, Northern Sinai - Rinokoloura (El-Arish) P. Ness. 3 15, 8 21461
1414630 διαδόχους ... διαθέσει, εἰς κληρονόμους καὶ διαδόχους παραπέμπειν, ἐκποιεῖν ἑτέροις ... noun. pl. masc. acc AD06 512 512 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Dublin 32, 10 41094
1414664 δια̣δό̣χου̣ς ... καὶ τοὺς αὐτοῦ κληρονόμους καὶ δια̣δό̣χου̣ς ἰδίο̣ις αὐτῶν ἀναλώμασιν καὶ ... noun. pl. masc. acc AD06 512 512 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Dublin 32, 11 41094
1414684 διαδόχοις ... καὶ τοῖς αὐτοῦ κληρονόμοις καὶ διαδόχοις. εἰ δὲ μὴ ... noun. pl. masc. dat AD06 512 512 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Dublin 32, 12 41094
1415446 διαδόχους ... διαθέσει, εἰς κληρονόμους καὶ διαδόχους παραπέμπειν, ἑτέροις ἐκποιεῖν ... noun. pl. masc. acc AD06 513 513 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Dublin 33, 12 41095
1415482 διαδόχους ... κ̣αὶ τοὺς αὐτοῦ κληρονόμους̣ καὶ διαδόχους ἰδίοις αὐτῶν ἀναλώμασιν καὶ ... noun. pl. masc. acc AD06 513 513 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Dublin 33, 14 41095
1415504 διαδόχοις ... καὶ τοῖς αὐτῶν κληρονόμοις καὶ διαδόχοις. εἰ δὲ μὴ ... noun. pl. masc. dat AD06 513 513 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Dublin 33, 14 41095
3752762 διαδόχο(υ)ς ... παραπέμπειν ἐπὶ κληρονόμους ἰδίους καὶ διαδόχο(υ)ς καὶ χρήσασθαι ᾧ βούλῃ ... noun. pl. masc. acc AD06 514 535 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Thomas 28, 14 37346
1136031 διαδόχ(ου) ... χρυσ(ῶναι), διʼ ἐμοῦ Ἀμμω̣[ν]ί[ο(υ)] διαδόχ(ου) χρυ̣[σωνῶν?] gap=unknown_lines ... noun. sg. masc. gen AD06 514 515 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 1 67037, 4 36792
1136382 διαδόχ(ου) ... Βίκτωρ χρυσ(ῶναι) διʼ ἐ̣μ̣[οῦ] Ἀμμωνί[ου] διαδόχ(ου) χ̣[ρ]υσ(ωνῶν) στοιχεῖ μοι ὡς ... noun. sg. masc. gen AD06 514 515 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 1 67041, 16 36796
1136879 [διαδόχ(ου)] ... [Ἀνταίου] [δ(ιʼ)] [ἐμοῦ] [Ἰωάννου] [Ψάτου] [διαδόχ(ου)] [αὐτοῦ] [τοῖς] [θαυμασ(ιωτάτοις)] [πρωτοκωμήταις] ... noun. sg. masc. gen AD06 514 545 Egypt, U10a - Antaiopolis (Qaw el-Kebir) Mitthof, Annona militaris (Pap. Flor. 32) 2 p. 545 no. 187 a, 2 19007
1136969 διαδόχ(ου) ... [ἰνδ(ικτίονος)] δ(ιʼ) ἐμο(ῦ) Ἰωάννο(υ) Ψάτο(υ) διαδόχ(ου) αὐτο(ῦ) · σ̣τ̣ο̣ιχεῖ μοι ... noun. sg. masc. gen AD06 514 545 Egypt, U10a - Antaiopolis (Qaw el-Kebir) Mitthof, Annona militaris (Pap. Flor. 32) 2 p. 545 no. 187 a, 11 19007
4303276 δ̣ι̣αδόχου ... [λαμ(πρᾶς)] [Ὀξυρυγχ(ιτῶν)] [π]όλεως διὰ Σερήνου δ̣ι̣αδόχου τὸ κοινὸν τῆς [ἐργασίας] ... noun. sg. masc. gen AD06 517 517 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 20 14964, 6 23838
1826353 δ̣ιαδόχω̣ν ... ἐκ δε [κληρονόμων] [μου] ἢ δ̣ιαδόχω̣ν ἢ διακατόχω̣[ν] gap=unknown ἐμῶν ... noun. pl. masc. gen AD06 520 545 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Köln Gr. 10 421, 27 37348
1541939 [διαδόχοις] ... [καὶ] [τοῖς] [σοῖς] [κληρονόμοις] [καὶ] [διαδόχοις] [καὶ] [δ]ιακατόχοι[ς] gap=5 καὶ ... noun. pl. masc. dat AD06 525 525 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Flor. 3 323, 13 19365
1541927 διάδοχοι ... [αὐτοκινητου] gap=unknown καὶ κλη[ρο]νόμ[οι] καὶ διάδοχοι καὶ διακάτοχοι τὸ ἀνεπί̣β̣λητόν ... noun. pl. masc. nom AD06 525 525 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Flor. 3 323, 12 19365
1178404 διαδόχ[ους] ... [σχ]ολαστικὸν καὶ κληρονόμους αὐτοῦ καὶ διαδόχ[ους] [καὶ] [δια]κ[ατόχους] [,] [ἔ]χει[ν] ... noun. pl. masc. acc AD06 527 565 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67299, 8 18426
2259334 διαδόχους̣ ... ἀλλήλους καὶ κληρονόμους ἀλλ<ήλ>ων καὶ διαδόχους̣ καὶ διακατόχους διὰ τὸ ... noun. pl. masc. acc AD06 527 547 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Vat. Aphrod. 17 + P. Mich. 13 659, 252 21374
1178695 διάδοχοι ... [τ]ε̣ κ̣α̣ὶ̣ κλ̣η̣ρ̣ο̣ν̣[όμοι] αὐτοῦ [καὶ] διάδοχοι καὶ διακάτοχοι διδόναι καθʼ ... noun. pl. masc. nom AD06 527 565 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67299, 37 18426
2259325 διάδοχοι ... αὐτοὶ οὐ κληρονόμοι αὐτῶν οὐ διάδοχοι οὐ διακάτοχοι πρὸς ἀλλήλους ... noun. pl. masc. nom AD06 527 547 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Vat. Aphrod. 17 + P. Mich. 13 659, 251 21374
2506279 διαδόχους ... ὑμᾶς καὶ κληρονόμους ὑμῶν καὶ διαδόχους καὶ διακατόχους, μὴ ... noun. pl. masc. acc AD06 537 537 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) SB 22 15477, 41 22120
2613573 [διαδόχοις] ... αὐτῇ κα̣ὶ̣ κλ[ηρονόμοις] [αὐτῆς] [καὶ] [διαδόχοις] [?] τὰς π̣ρογεγραμμένας τῆς ... noun. pl. fem. dat AD06 537 537 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 18, 17 21465
2613617 διαδόχοις ... [Ανιᾳ] [καὶ] [κληρονόμοις] αὐτῆς καὶ διαδόχοις κ[αὶ] [αὐτῷ] [Οὐάλεντι] [τῷ] ... noun. pl. masc. dat AD06 537 537 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 18, 22 21465
2613628 διαδόχω[ν] ... [καὶ] [πάντων] αὐτοῦ κληρονόμων καὶ διαδόχω[ν] [ὑποθεμένων] [εἰς] [τοῦτο] [τὰ] ... noun. pl. masc. gen AD06 537 537 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 18, 23 21465
3185197 [διαδόχων] ... gap=56 κ̣[α]ὶ̣ gap=10 [κληρονόμων] [ἢ] [διαδόχων] ἢ̣ δ̣ι̣ακ̣ατόχων gap=1 κ̣α[ὶ] ... noun. pl. masc. gen AD06 537 537 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 1 1, 61 78719
3185293 [διαδόχω]ν ... [καὶ] [τῶν] κ̣[λ]η̣ρονόμ̣[ων] [αὐτῶν] [καὶ] [διαδόχω]ν, πίσ̣τ̣[εως] [ἀγαθῆς] [ἐφʼ] ... noun. pl. masc. gen AD06 537 537 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 1 1, 77 78719
2506301 διάδοχοι ... οὐ κληρονόμοι μου, οὐ διάδοχοι, οὐ διακάτοχοι μὴ ... noun. pl. masc. nom AD06 537 537 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) SB 22 15477, 42 22120
3186859 [δια]δ̣όχους ... κλη[ρονόμους] [αὐτῶν] [ἢ] gap=unknown gap=unknown [δια]δ̣όχους πρ[ὸς] gap=unknown gap=unknown gap=unknown ... noun. pl. masc. acc AD06 538 538 Israel, Palestina - Gaza P. Petra 1 2, 520 78720
3186924 [δια]δ̣[ό]χους ... [μηδὲ] [π]ρ̣ὸς κλ̣ηρ[ονόμους] [αὐτῶν] [ἢ] [δια]δ̣[ό]χους μη[δὲ] [διακατόχους] gap=unknown gap=unknown ... noun. pl. masc. acc AD06 538 538 Israel, Palestina - Gaza P. Petra 1 2, 548 78720
2515937 διαδόχους ... παραπέμπειν ἐπὶ κληρονόμ[ους] [ἰδίους] [καὶ] διαδόχους καὶ διακατόχους, καὶ ... noun. pl. masc. acc AD06 540 540 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Michael. Gr. 45, 49 21421
3190012 [διαδόχους] ... ἔχιν* με μὴ κλη̣[ρονόμους] [μου] [διαδόχους] ἤ τινα ἕτερο̣ν̣ [ὀνόματί] ... noun. pl. masc. acc AD06 540 541 Jordan, Arabia - Petra (?) P. Petra 3 22, 148 112457
3190024 [διαδόχους] ... [σὲ] [ἢ] [πρὸς] κ̣λ̣η̣ρ̣[ο]ν̣ό̣[μους] [σου] [διαδόχους] [οὐδὲ] [πρός] [τι]ν̣α̣ ἕ̣[τερον] ... noun. pl. masc. acc AD06 540 541 Jordan, Arabia - Petra (?) P. Petra 3 22, 150 112457
3190136 διαδόχους ... [ἔχειν] [με] [μὴ] [κληρονόμους] [μου] διαδόχους ἤ τινα̣ [ἕ]τ̣ερ[ον] [ὀνόματί] ... noun. pl. masc. acc AD06 540 541 Jordan, Arabia - Petra (?) P. Petra 3 22, 169 112457
3190147 δι̣[αδόχους] ... [πρὸς] [σὲ] [ἢ] [κληρονό]μους σου δι̣[αδόχους] [οὐδὲ] [διακατόχους] [?] gap=15 ... noun. pl. masc. acc AD06 540 541 Jordan, Arabia - Petra (?) P. Petra 3 22, 170 112457
3190274 [διαδόχους] ... ἔχειν μ̣ε̣ [μὴ] [κληρονόμους] [μου] [διαδόχους] [ἤ] [τινα] ἕτερον ὀνόμα[τ]ί̣ ... noun. pl. masc. acc AD06 540 541 Jordan, Arabia - Petra (?) P. Petra 3 22, 191 112457
3190287 διαδόχους ... [ἢ] [πρὸς] [κληρονόμους] [σου] ἢ διαδόχους οὐδὲ̣ δια[κατόχους] [τῆσδε] [τῆς] ... noun. pl. masc. acc AD06 540 541 Jordan, Arabia - Petra (?) P. Petra 3 22, 193 112457
1150171 [διαδ]όχοις ... @^inline^τε@⟦δε⟧ καὶ κληρονόμοις σοῖς [καὶ] [διαδ]όχοις, ἡμεῖς τε καὶ ... noun. pl. masc. dat AD06 541 541 Turkey, Thracia - Byzantion (Istanbul) P. Cairo Masp. 2 67126, 20 18873
1150179 [διάδοχοι] ... τε καὶ κ̣[ληρονό]μ̣οι ἡμ̣[ῶν] κ̣[αὶ] [διάδοχοι] [,] [προθεσμίας] [συμφωνηθείσης] μηνῶν ... noun. pl. masc. nom AD06 541 541 Turkey, Thracia - Byzantion (Istanbul) P. Cairo Masp. 2 67126, 20 18873
3773400 διαδόχο[υ]ς ... [παραπέμπειν] ἐπὶ κληρονόμους ἰδίους καὶ διαδόχο[υ]ς καὶ διακατόχους κ̣αὶ χρήσασθαι ... noun. pl. masc. acc AD06 550 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Vat. Aphrod. 4, 4 35905
2584643 διαδόχων ... μὴ διὰ κληρονόμων αὐτῶν ἢ διαδόχων ἢ διακατόχων μὴ διὰ ... noun. pl. masc. gen AD06 550 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Münch. 1 7, 58 15315
4559801 διάδοχοι ... Ἰωάννης οὐ κληρονόμοι ἡμῶν οὐ διάδοχοι οὐ διακάτοχοι περὶ τούτου ... noun. pl. masc. nom AD06 550 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 20 145, 5 41004
2859928 διαδόχου ... τοῦ αἰδεσίμου̣ Χριστοφόρου τοῦ αὐτῆς διαδόχου Αὐρήλιος Τιμόθεος ὑδροπάροχο̣ς̣ τοῦ ... noun. sg. masc. gen AD06 553 553 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 36 2780, 13 16569
2513764 διαδόχους ... παραπέμπειν ἐπὶ κληρονόμους ἰδίους καὶ διαδόχους καὶ διακατόχους, μηδενός ... noun. pl. masc. acc AD06 554 554 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Michael. Gr. 41, 54 21416
2513777 διαδόχων ... ἀντιποιηθησομένου* πώποτε τῶν μεθʼ ἡμᾶς διαδόχων τῆς αὐτῆς ἁγίας ἐκκλησίας ... noun. pl. masc. gen AD06 554 554 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Michael. Gr. 41, 55 21416
4226609 [διαδ]όχ(οις) ... [τε] [κ(αὶ)] [σοῖς] [κληρονόμ(οις)] [κ(αὶ)] [διαδ]όχ(οις) κ(αὶ) διακατόχ(οις) gap=unknown [καὶ] ... noun. pl. masc. dat AD06 556 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) SB 18 13298, 12 18400
4226586 [διάδοχοι] ... [τε] [καὶ] [κληρονόμοι] [ἡμῶν] [καὶ] [διάδοχοι] [παρασχεῖν] [τῇ] [σῇ] [εὐγενεί?]ᾳ ... noun. pl. masc. nom AD06 556 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) SB 18 13298, 9 18400
1969851 [διαδ(όχους?)] ... μὴ πρὸς κλ(ηρονόμους) [σου] [καὶ] [διαδ(όχους?)] παντοίους ὑπ(ὲρ) τῶν (αὐτῶν) ... noun. pl. masc. acc AD06 558 558 Egypt, U10a - Antaiopolites (?) P. Lond. 3 p. 262-264 no. 1007 a, 31 22777
2614051 [διαδόχοις] ... [αὐτῇ] [καὶ] [κληρονόμοις] [αὐτῆς] [καὶ] [διαδόχοις] [τὰς] [πρ]ογεγραμμένας [τῆς] [προικὸς] ... noun. pl. masc. dat AD06 558 558 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 20, 18 21468
2614094 [δι]α̣δόχων ... [καὶ] [πάντων] [αὐτοῦ] [κληρονόμων] [καὶ] [δι]α̣δόχων καὶ ὑπαρχ̣ gap=7 ἡ ... noun. pl. masc. gen AD06 558 558 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 20, 24 21468
2512782 διαδόχους ... παραπέμπειν ἐπὶ κληρονόμ̣ους ἰδίους καὶ διαδόχους καὶ κατόχους, καὶ ... noun. pl. masc. acc AD06 559 559 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Michael. Gr. 40, 36 21413
3192033 διαδ[ό]χ̣[ων] ... [ἑξῆς] [ἅπαντα] χρόνον μετὰ κληρονόμων διαδ[ό]χ̣[ων] [ἢ] [διακατόχων] gap=14 ρ̣ω̣τ̣ ... noun. pl. masc. gen AD06 559 559 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 28, 50 112463
2140601 δ̣ι̣αδ̣[όχους] ... [μὴ] [τοὺς] [κλη]ρ̣ο̣νόμους ἐμοὺς [μ]ὴ̣ δ̣ι̣αδ̣[όχους] [μὴ] [διακατό]χους πρὸς σὲ ... noun. pl. masc. acc AD06 560 573 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1717, 15 19733
2140610 διαδόχου̣ς̣ ... σὲ καὶ κλη̣[ρονόμους] [σοὺς] [κα]ὶ διαδόχου̣ς̣ κα̣ὶ διακατ[όχους] [μήτε] [περὶ] ... noun. pl. masc. acc AD06 560 573 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1717, 16 19733
2658024 διάδοχον ... ᾧ τε αὐτὸν δέξασθαί με διάδοχον αὐτοῦ εἰς ἕνα ἐνιαυτόν ... noun. sg. masc. acc AD06 560 560 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 125, 8 20769
3197564 [δ]ιαδόχους ... [σύμβιόν] [μου] [μὴ] [κληρονόμους] [ἢ] [δ]ιαδόχους gap=1 gap=8 [τοῦ] [π]ρ̣[ο]ειρημένου ... noun. pl. masc. acc AD06 565 575 Jordan, Arabia - Petra (?) P. Petra 4 37, 24 143358
3197655 διαδόχους ... gap=3 gap=2 τ̣οὺς κληρονόμους καὶ διαδόχους καὶ τὼ* ἀζέμιω[ν]* [καὶ] ... noun. pl. masc. acc AD06 565 575 Jordan, Arabia - Petra (?) P. Petra 4 37, 37 143358
2827525 διαδόχ[ῳ] ... gap=3 Αἰγυπτίοις καὶ gap=1 Μηνᾷ διαδόχ[ῳ] gap=2 δι(πλᾶ) gap=1 φ̣ ... noun. sg. masc. dat AD06 565 566 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 27 2480, 294 17013
3197676 διαδοχο|gap=1|* ... διάδοχοι ἐκ gap=30 gap=8 [αὐ]τῆς διαδοχο ε̣νοι̣κ̣ι̣ gap=7 [μηδέ]να{ν} λόγον ... noun. pl. masc. gen AD06 565 575 Jordan, Arabia - Petra (?) P. Petra 4 37, 40 143358
3197671 διάδοχοι ... [πε̣ρ]ι̣ποιέσο̣ gap=unknown κα̣ὶ̣ κλ[ηρον]όμοι gap=3 διάδοχοι ἐκ gap=30 gap=8 [αὐ]τῆς ... noun. pl. masc. nom AD06 565 575 Jordan, Arabia - Petra (?) P. Petra 4 37, 39 143358
1162738 διαδ[όχους] ... παραπέμπειν ἐπὶ κληρονόμους σοὺς καὶ διαδ[όχους] καὶ διακ̣α̣τόχους, βεβαιοῦντος ... noun. pl. masc. acc AD06 566 573 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67154 Vo, 15 18909
1162750 διαδόχων ... δωρησαμένου καὶ κληρονόμων ἐμῶ̣[ν] [κ]α̣ὶ̣ διαδόχων καὶ διακατόχων πά̣σ̣ῃ̣ β̣εβ[αι]ώσει ... noun. pl. masc. gen AD06 566 573 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67154 Vo, 17 18909
2614927 [διαδ]ό̣χων ... ὁμολογῶ μετὰ κλη̣ρ̣ο̣[νόμων] [μου] [καὶ] [διαδ]ό̣χων εισ̣μ̣ο̣ν̣ καὶ συν[τ]έλε̣ι̣α̣ gap=1 ... noun. pl. masc. gen AD06 566 567 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 23, 10 21472
1166741 διάδοχοι ... ἐγὼ μὴ κλ[ηρ]ονόμοι μο(υ) μὴ διάδοχοι μὴ διακάτοχοι, πρὸς ... noun. pl. masc. nom AD06 566 573 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67167, 40 18923
1149097 δ̣ι̣α̣δ̣ό̣χ̣[ους] ... σοὺς μετὰ σὲ κληρονόμους κα̣ὶ̣ δ̣ι̣α̣δ̣ό̣χ̣[ους] καὶ διακατόχους τῶν προωνομασθεισῶν* ... noun. pl. masc. acc AD06 567 568 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67120 Ro, 8 19050
1164224 διάδοχ(ον) ... , [τόν] [τε] [κληρονό]μον καὶ διάδοχ(ον) ὑμῶν λήμψεως καὶ δόσεως ... noun. sg. masc. acc AD06 568 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67158, 25 18914
1165432 δ̣ι̣αδόχοις ... τῇ τε ὑμῶν̣ [λα]μ̣πρότητ(ι) καὶ δ̣ι̣αδόχοις αὐτῆς εἴσω̣ δύο μηνῶν ... noun. pl. fem. dat AD06 568 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67162, 19 18918
1165425 διάδοχ[οι] ... τε καὶ [κλ]η̣ρονόμοι μο(υ) καὶ διάδοχ[οι] παρα̣[σχ]εῖν τῇ τε ὑμῶν̣ ... noun. pl. fem. nom AD06 568 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67162, 18 18918
1165719 διαδόχ(οις) ... [τ]ε [κ(αὶ)] τοῖ[ς] [σοῖς] [π]αντοίοις διαδόχ(οις) [ἐ]ν τῇ ἑνδεκάτῃ τοῦ ... noun. pl. masc. dat AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67163, 19 18919
1165944 διαδόχ(οις) ... [τε] [καὶ] τοῖς σοῖς π[α]ν̣τοί[οις] διαδόχ(οις) ἐκ τοῦ καθολ̣ι̣γ̣ο̣ῦ* ἡμερίο̣υ̣ ... noun. pl. masc. dat AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67164, 6 18920
1159547 διαδοχ\ο/ις* ... μου υἱοὺς vac=unknown vac=unknown καὶ διαδοχ\ο/ις* τῆς ἐμῆς κληρονομίας καὶ ... noun. pl. masc. acc AD06 570 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67151, 77 18905
2615548 διαδόχ[οι]ς ... gap=2 [καὶ] [κληρονόμοις] [σοῖς] [κα]ὶ̣ διαδόχ[οι]ς ἀναμφιβόλως [καὶ] [ἀνυπερθέτως] [καὶ] ... noun. pl. masc. dat AD06 570 570 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 26, 19 21475
2615762 [διαδόχοις] ... Φεσανῃ καὶ κληρο[νόμοις] [σοῖς] [καὶ] [διαδόχοις] gap=10 gap=60 αὐτῶν καθ̣[(ωσιωμένων)] ... noun. pl. masc. dat AD06 570 571 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 27, 6 21476
2615537 [διαδό]χ̣[ω]ν ... μετὰ [πάντων] [κληρονόμων] [ἡμῶν] [καὶ] [διαδό]χ̣[ω]ν ἀποδιδόναι σοί τε τῷ ... noun. pl. masc. gen AD06 570 570 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 26, 18 21475
2615584 δ̣ι̣[α]δ̣όχων ... {τρίτης} [μετὰ] [κληρονόμων] [ἡμῶν] [καὶ] δ̣ι̣[α]δ̣όχων λόγῳ ερ gap=27 τῆς ... noun. pl. masc. gen AD06 570 570 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 26, 24 21475
2615732 [διαδόχων] ... [ὁμολογῶ] [μετὰ] [κληρονόμων] [ἐμῶν] [καὶ] [διαδόχων] [ὑποδεδέχθαι] [καὶ] [ἔχειν] gap=20 ... noun. pl. masc. gen AD06 570 571 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 27, 4 21476
1144591 [διαδόχους] ... ἐπὶ κληρονόμους σοὺς παντοίους [καὶ] [διαδόχους] καὶ διακατόχους, ἢ ... noun. pl. masc. acc AD06 571 572 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67097 Ro, 25 19025
1144662 [δια]δ̣όχοις ... , καὶ κληρονόμοις σοῖς [καὶ] [δια]δ̣όχοις καὶ διακατόχοις, τὴν ... noun. pl. masc. dat AD06 571 572 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67097 Ro, 32 19025
1144840 διαδόχων ... σῶν [ἀ]ε̣[ί] [π]ο̣τε κ[ληρονόμων] [καὶ] διαδόχων καὶ δι[ακα]τόχ̣[ων] · μηδενὸς ... noun. pl. masc. gen AD06 571 572 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67097 Ro, 48 19025
1144919 [διαδόχων] ... τε καὶ κληρονόμων σῶν [καὶ] [διαδόχων] [,] [ἢ] [ἀ]ντι[ποιη]θ̣ησόμ̣[ενον] το(ῦ) ... noun. pl. masc. gen AD06 571 572 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67097 Ro, 56 19025
4095332 διαδόχ[ου] ... [δι]ὰ σο(ῦ) Θεοδώρο(υ) τοῦ αἰδεσ(ίμου) διαδόχ[ου] [Αὐρήλιο]ς̣ Πετρώνιος στιπποχειρ(ιστὴς) υἱὸς ... noun. sg. masc. gen AD06 571 571 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 12 11079, 12 16384
1144650 @^inline^διάδοχ\οι/@⟦διαδοχη⟧ ... μου παντοῖοι ἀεί ποτε καὶ @^inline^διάδοχ\οι/@⟦διαδοχη⟧ καὶ @^inline^διακάτοχ\οι/@⟦διακατοχη⟧ βεβαιώσασθαί σ̣ο̣ι̣ ... noun. pl. masc. nom AD06 571 572 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67097 Ro, 31 19025
2581616 διαδόχοις ... σοι μηδὲ κληρονόμοις σοῖς ἢ διαδόχοις ἢ διακατόχοις μηδὲ ἐγκαλέσωμεν ... noun. pl. masc. dat AD06 574 574 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 1, 39 15310
2581606 διάδοχοι ... αὐτοὶ οὐ κληρονόμοι ἡμῶν οὐ διάδοχοι οὐ διακάτοχοι μηδὲ ἐνάξωμέν ... noun. pl. masc. nom AD06 574 574 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 1, 38 15310
2261511 [διαδόχους] ... παραπέμπειν ἐπεὶ* κληρονόμους [ἰδίους] [καὶ] [διαδόχους] [καὶ] διακαδόχους* καὶ χρύσασθαι* ... noun. pl. masc. acc AD06 - AD07 575 650 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Mich. 13 663, 14 37325
21699 διαδόχους ... gap=4 [μὴ] [κληρονόμους] ἐμοὺς μὴ διαδόχους μὴ [διακατόχους] [πρὸς] [σὲ] ... noun. pl. masc. acc AD06 580 581 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 317, 8 41060
21713 [διαδόχους] ... πρὸς κληρονόμους σο(ὺ)ς [μὴ] [πρὸς] [διαδόχους] [σ]οὺς μὴ πρός τινα ... noun. pl. masc. acc AD06 580 581 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 317, 9 41060
3192597 [δια]δ̣όχους ... [κεινήσειν]* α̣ὐτ̣ὼν̣* μὴ κληρ[ονόμους] [αὐτοῦ] [δια]δ̣όχους μ[ή] [τινα] [ὀνόματι] [αὐτοῦ] ... noun. pl. masc. acc AD06 582 592 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 29, 85 112464
3192617 διαδό̣χ̣[ους] ... [ἢ] [πρὸς] [τοὺς] [κληρονόμους] αὐτοῦ διαδό̣χ̣[ους] μ̣ὴ̣ [πρὸς] [τὰ] [αὐτοῦ] ... noun. pl. masc. acc AD06 582 592 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 29, 88 112464
3192820 διαδόχ̣[ο]υ̣[ς] ... αὐτὸν πώ[ποτε] [μὴ] [κ]λ̣[ηρονόμους] αὐτοῦ̣ διαδόχ̣[ο]υ̣[ς] μ̣ή τ̣ι̣[να] [ὀνό]ματι αὐτοῦ ... noun. pl. masc. acc AD06 582 592 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 29, 121 112464
3192849 [διαδόχους] ... [Θεόδωρο]ν μὴ πρὸς κλ[η]ρονό̣[μους] [αὐτοῦ] [διαδόχους] [μὴ] [πρὸς] [τὰ] [αὐτοῦ] ... noun. pl. masc. acc AD06 582 592 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 29, 125 112464
3193401 δια̣δόχο[υ]ς ... [ποτ]ὲ α̣[ὐ]τ̣ὸν μὴ κληρονόμους αὐτοῦ δια̣δόχο[υ]ς μή τινα ὀνόματι [αὐτοῦ] ... noun. pl. masc. acc AD06 582 592 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 29, 213 112464
3193418 [δι]α̣δόχους ... [ἢ] [πρὸς] [τοὺς] [κληρονόμους] [αὐτοῦ] [δι]α̣δόχους περὶ τῶν αὐτῶν̣ [ἐνεχύρων] ... noun. pl. masc. acc AD06 582 592 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 29, 215 112464
3193512 δ̣ι̣α̣δ̣ό̣χ̣ο̣[υς] ... gap=6 [μὴ] [τοὺς] [ἐμοὺς] [κληρονόμ]ο̣υς δ̣ι̣α̣δ̣ό̣χ̣ο̣[υς] μ̣ή̣ τ̣ι̣να ὀνόματί μου ... noun. pl. masc. acc AD06 582 592 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 29, 226 112464
3193536 διαδόχους ... [ἢ] [πρὸς] [τοὺς] [κληρ]ονόμους ὑμῶν διαδόχους μή πρὸς τὰ [ὑμῶν] ... noun. pl. masc. acc AD06 582 592 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 29, 228 112464
3193817 [διαδόχους] ... μέ [ποτε] [μὴ] [κληρονόμους] [μου] [διαδόχους] ἢ̣ τὸν εἰ[ρ]ημένον εὐλαβέστατον ... noun. pl. masc. acc AD06 582 592 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 29, 261 112464
3193840 [διαδ]ό̣χους ... [σὲ] [ἢ] [τοὺς] [κληρονόμους] [σου] [διαδ]ό̣χους οὐ πρὸς τὰ̣ σὰ ... noun. pl. masc. acc AD06 582 592 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 29, 263 112464
3194037 [διαδόχους] ... ἐμέ ποτε μὴ κληρο̣νό̣μ̣ους [μοῦ] [διαδόχους] [μή] [τινα] [ὀνόματί] [μου] ... noun. pl. masc. acc AD06 582 592 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 29, 284 112464
3194050 [διαδόχους] ... σὲ μὴ πρὸς κληρο[νόμους] [σου] [διαδόχους] [μὴ] [πρὸς] [τὰ] [σὰ] ... noun. pl. masc. acc AD06 582 592 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 29, 285 112464
1638350 διαδόχοις ... [μεταδιδόναι] [καὶ] [κληρονόμοις] [κατ]αλιμπάνειν καὶ διαδόχοις, καὶ διακατόχοις, ... noun. pl. masc. dat AD06 582 582 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) P. Grenf. 1 60, 46 22623
3193283 δ̣[ιαδό]χ̣[οις] ... [βέβαια] gap=10 καὶ ἐπὶ κλ̣ηρον̣[ό]μ̣ο̣ι̣ς̣ δ̣[ιαδό]χ̣[οις] α̣ὐ̣τ̣[ῶ]ν̣ [ἀ]μ̣φοτέρων καὶ εἰς ... noun. pl. masc. dat AD06 582 592 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 29, 195 112464
3198664 διαδόχοις ... προσ κ̣λ̣ηρονόμων αὐτο[ῦ] gap=unknown αὐτῆς διαδόχοις πάντα αὐτ gap=5 [ὄν]τ̣ω̣ν̣ ... noun. pl. masc. dat AD06 582 593 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 4 42, 60 143363
3196133 διαδόχων ... gap=40 ὑπέθετο gap=3 gap=38 αὐτοῦ διαδόχων gap=02 gap=44 gap=33 gap=34 ... noun. pl. masc. gen AD06 582 592 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 31, 234 112466
3196243 δια̣δ̣όχ̣ων ... πα̣ν̣τ̣ gap=unknown gap=unknown gap=unknown [κληρο]ν̣ό̣μ̣ω̣ν δια̣δ̣όχ̣ων gap=unknown gap=unknown γινώσκειν καὶ ... noun. pl. masc. gen AD06 582 592 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 31, 274 112466
1638265 [διάδοχοι] ... [ἢ] [οἱ] [κληρονόμοι] [ἢ] [οἱ] [διάδοχοι] [ἢ] [ο]ἱ διακάτοχοι ἐκστήσω ... noun. pl. masc. nom AD06 582 582 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) P. Grenf. 1 60, 37 22623
3193014 [διάδοχοι] ... gap=8 [αὐ]τ̣ο̣ὶ ἢ κληρόνομοι ἢ̣ [διάδοχοι] [ἤ] [τις] [ἄλλος] [κυρί]ως ... noun. pl. masc. nom AD06 582 592 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 29, 152 112464
3193146 δ[ι]άδο[χοι] ... τις [αὐτῶν] [ἢ] [κλ]η̣[ρό]νομοι [α]ὐ̣τ̣οῦ δ[ι]άδο[χοι] ἢ ἄλλος οἱοσδήπ[οτε] gap=24 ... noun. pl. masc. nom AD06 582 592 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 29, 172 112464
2262221 διαδόχους ... παραπέμπειν ἐπὶ κληρονόμους ἰδίους καὶ διαδόχους καὶ διακατόχους καὶ χρήσασθαι ... noun. pl. masc. acc AD06 - AD07 584 600 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Mich. 13 664, 25 21376
2661327 διαδόχοις ... ἰνδ(ικτίονος) β. τοῖς εὐφυεστάτοις διαδόχοις τοῦ τῆς εὐκλεοῦς μνήμης ... noun. pl. masc. dat AD06 584 584 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 137, 5 20776
4170444 διαδόχοις ... ἰνδ(ικτίονος) τρίτης. τοῖς ὑπερφυεστάτοις διαδόχοις τοῦ τῆς εὐκλεοῦς μνήμης ... noun. pl. masc. dat AD06 584 584 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 16 12484, 3 16249
2586335 διαδόχοις ... μοι μήτε κληρονόμοις μου μήτε διαδόχοις μήτε διακατόχοις ἐνάγειν ὑμῖν ... noun. pl. masc. dat AD06 585 585 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 9, 77 15317
2586346 διαδόχοις ... τοῖς μεθʼ ὑμων* παραλημψομένοις μήτε διαδόχοις μήτε διακατόχοις midpunctus μήτε ... noun. pl. masc. dat AD06 585 585 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 9, 79 15317
3054463 διαδόχο[ις] ... ἰνδ(ικτίωνος) ε. τοῖς [ὑπερφυεστάτο]ις διαδόχο[ις] [τοῦ] [τῆς] [εὐ]κλεοῦς μ[νήμη]ς ... noun. pl. masc. dat AD06 586 586 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 4799, 5 92191
2737319 διαδόχοις ... ἰνδ(ικτίονος) ε. τοῖς ὑπερφυεστάτοις διαδόχοις τοῦ τῆς εὐκλεοῦς μνήμης ... noun. pl. masc. dat AD06 587 587 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1898, 6 22032
2756738 διαδόχοις ... ἰνδ(ικτίωνος) ε. τοῖς ὑπερφυεστάτοις διαδόχοις τοῦ τῆς εὐκλεοῦ̣ς μνήμης ... noun. pl. masc. dat AD06 587 587 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 1987 (p. 135-136), 6 22081
2756961 διαδόχοις ... ἰ[ν]δ(ικτίωνος) ἕκτ̣ης. τοῖς [ὑπ]ερφυεστάτοις διαδόχοις τοῦ τῆς εὐκλεοῦς μνήμης ... noun. pl. masc. dat AD06 587 587 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 1988 (p. 137-138), 6 22082
2758044 διαδόχοις ... ἰνδ(ικτίωνος) πέμπτης. τοῖς ὑπερφυεστάτοις διαδόχοις τοῦ τῆς εὐκλεοῦς μνήμη[ς] ... noun. pl. masc. dat AD06 587 587 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 1993 (p. 144-146), 8 22087
3121936 διατόχους* ... καὶ τοὺς ἡμῶν κληρονόμους καὶ διατόχους* καὶ δια[κατό]χους ἰδίοις ἡμῶν ... noun. pl. masc. acc AD06 592 592 Egypt, U08 - This (Girga) P. Paris p. 245-251 no. 21 bis, 24 23610
3121785 διατόχοις* ... εἰ βουληθείης καὶ κληρονόμοις καὶ διατόχοις* καὶ διακατόχ(οις) καταλεῖψαι καὶ ... noun. pl. masc. dat AD06 592 592 Egypt, U08 - This (Girga) P. Paris p. 245-251 no. 21 bis, 17 23610
3121882 διατόχων* ... καὶ παρὰ κληρονόμων ἡμῶν καὶ διατόχων* καὶ διακατόχων κατὰ πᾶσαν ... noun. pl. masc. gen AD06 592 592 Egypt, U08 - This (Girga) P. Paris p. 245-251 no. 21 bis, 22 23610
2579624 διαδόχους ... μήτε πρὸς κληρονόμους αὐτῶν ἢ διαδόχους ἢ διακατόχους οὐκ ἐν ... noun. pl. masc. acc AD06 594 594 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 14, 66 15322
2578465 διαδοχοοις* ... ἐγγόνοις διατάσσειν καὶ κληρονόμοις <καὶ> διαδοχοοις* καταλιμ̣πάνειν κτᾶσθαι χρᾶσθαι παντὶ ... noun. pl. masc. dat AD06 594 594 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 13, 47 15321
2578555 διαδόχοις ... τέκνοις ὑμῶν ἢ ἐγγόνοις ἢ διαδόχοις ἢ διακατόχοις ἢ ἐνάγειν ... noun. pl. masc. dat AD06 594 594 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 13, 53 15321
3861901 διαδόχ(ῳ) ... · τὸ καὶ δοθ(ὲν) Βίκτορι διαδόχ(ῳ) Μηνᾶ Βίκτορι ἀρχι(…) stauros ... noun. sg. masc. dat AD06 595 595 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 1 81, 12 20146
3123544 διαδόχους ... καὶ τοὺς ἐμοὺς κληρονόμους καὶ διαδόχους παντοίους ἰδίοις [ἀ]ναλώμασιν καὶ ... noun. pl. masc. acc AD06 599 599 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Paris p. 251-254 no. 21 ter + P. Paris p. 257-260 no. Jomard, 12 23611
3123482 διαδόχοις ... τοῦ ἐπερευσομένου* gap=unknown κληρονόμοις ἢ διαδόχοις ἢ διακατόχοις gap=unknown ἐμοῦ ... noun. pl. masc. dat AD06 599 599 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Paris p. 251-254 no. 21 ter + P. Paris p. 257-260 no. Jomard, 6 23611
3123562 διαδόχοις ... καὶ τοῖς ἐμοῖς κληρονόμοις ἢ διαδόχοις ἢ διακατόχοις ἢ ἐπι[γν]ῶναι ... noun. pl. masc. dat AD06 599 599 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Paris p. 251-254 no. 21 ter + P. Paris p. 257-260 no. Jomard, 14 23611
3123468 διαδόχων ... πράσεως gap=unknown κληρονόμων μου καὶ διαδόχων [καὶ] [διακατόχων] gap=unknown [κατὰ] ... noun. pl. masc. gen AD06 599 599 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Paris p. 251-254 no. 21 ter + P. Paris p. 257-260 no. Jomard, 4 23611
3123631 [διαδόχων] ... καὶ τῶν ἐμῶν κληρονόμων κ[αὶ] [διαδόχων] [πόρῳ] [τῆς] [πα]ντοίας ἡμῶν ... noun. pl. masc. gen AD06 599 599 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Paris p. 251-254 no. 21 ter + P. Paris p. 257-260 no. Jomard, 20 23611
121148 [διαδό]χους ... σὲ ἢ πρὸς [κληρονόμους] [καὶ] [διαδό]χους καὶ διακατόχους μὴ ἐγὼ ... noun. pl. masc. acc AD07 600 699 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 17 2698, 56 69769
1854636 διαδόχους ... τοὺς σοὺς κληρονόμους καὶ παντοίους διαδόχους τ̣ὰ̣ τ̣[ο]ι̣α̣ῦ̣τα ἀκίνητα πράγματα ... noun. pl. masc. acc AD07 - AD08 600 799 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Köln Gr. 7 322, 11 38727
3121113 διαδόχους ... πρὸς κληρονόμους ἀλλήλων, μὴ διαδόχους, μὴ διακατόχους, ... noun. pl. masc. acc AD07 600 600 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Paris p. 238-241 no. 20, 17 23608
3121229 διαδόχους ... πρὸς κληρονόμους αὐτοῦ, μὴ διαδόχους παντοίους, περὶ τῆς ... noun. pl. masc. acc AD07 600 600 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Paris p. 238-241 no. 20, 25 23608
4566072 διαδόχους ... [οὐ] [π]ρὸς κλη[ρο]νόμους ὑμ[ῶ]ν οὐ διαδόχους οὐ διακατόχους περὶ τούτου ... noun. pl. masc. acc AD07 600 699 Egypt, U20 - Herakleopolites Stud. Pal. 20 227, 2 38803
4566092 [διαδόχους] ... ὑμᾶς ἢ κληρονόμους [ὑμῶν] [ἢ] [διαδόχους] [ἢ] [διακατ]όχους ἐπὶ τῷ ... noun. pl. masc. acc AD07 600 699 Egypt, U20 - Herakleopolites Stud. Pal. 20 227, 4 38803
4493786 [διάδοχον] ... [κλ]ηρονόμων σὲ καταστήσω [κληρονόμον] [καὶ] [διάδοχον] [π]άντων τῶν καταλειμπανομένων* παρʼ ... noun. sg. masc. acc AD07 600 699 Egypt, 00c - Kerkeesis SB 6 9402, 8 38825
120599 δι[α]δόχοις ... καὶ τοῖς σοῖς κληρονόμοις καὶ δι[α]δόχοις καὶ δ̣ιακατόχο̣ι̣ς̣ ἀ̣π̣ὸ̣ τ̣ο̣ῦ̣ ... noun. pl. masc. dat AD07 600 699 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 17 2698, 5 69769
120781 [διαδόχοις] ... [καὶ] τ̣οῖς σοῖς κληρονόμοις κ[αὶ] [διαδόχοις] [καὶ] [διακα]τ̣[όχ]οις τοῖς τε ... noun. pl. masc. dat AD07 600 699 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 17 2698, 22 69769
4662072 διατόχων* ... τεκνα* ἡμῶν <καὶ> κληρονομου* καὶ διατόχων* καὶ διακατόχον* τούτων καὶ ... noun. pl. masc. gen AD07 600 699 Egypt T. Varie 2, 8 39254
121158 [διάδοχοι] ... μὴ κληρονόμοι μου gap=unknown [καὶ] [διάδοχοι] [καὶ] [διακάτοχο]ι περὶ τοῦ ... noun. pl. masc. nom AD07 600 699 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 17 2698, 57 69769
3121126 διάδοχοι ... μὴ κληρονόμοι αὐτῶν, μὴ διάδοχοι, μὴ διακάτοχοι μεθέξειν ... noun. pl. masc. nom AD07 600 600 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Paris p. 238-241 no. 20, 17 23608
4566061 διάδοχοι ... ἐγὼ οὐ κ[λ]ηρονόμοι μου οὐ διάδοχοι οὐ [διακάτοχοι] [οὐ] [πρὸς] ... noun. pl. masc. nom AD07 600 699 Egypt, U20 - Herakleopolites Stud. Pal. 20 227, 1 38803
4566083 διάδοχοι ... [ἡμεῖ]ς ἢ κληρονόμοι ἡμῶν ἢ διάδοχοι ἢ διακάτοχοι πρὸς ὑμᾶς ... noun. pl. masc. nom AD07 600 699 Egypt, U20 - Herakleopolites Stud. Pal. 20 227, 3 38803
4642591 διάδοχ(ος) ... πολιτῶ(ν)* stauros Κοσμᾶς σ(ὺ)ν θ(εῷ) διάδοχ(ος) · παράσχ(ου) Ὀκαλος* Ἀναστασίου ... noun. sg. masc. nom AD07 - AD08 600 799 Egypt BGU 2 683, 2 39051
4642620 διάδοχ(ος) ... πολιτῶν* chirho Κοσμᾶς σ(ὺ)ν θ(εῷ) διάδοχ(ος) · παράσχ\ου/ Μη(νᾷ) Κάλου ... noun. sg. masc. nom AD07 - AD08 600 799 Egypt BGU 2 684, 2 39052
4642648 διάδοχ(ος) ... πολιτῶν* stauros Κοσμᾶς σ(ὺ)ν θ(εῷ) διάδοχ(ος) · παράσχ(ου) Νεῖλος* Ἀπολλῶ ... noun. sg. masc. nom AD07 - AD08 600 799 Egypt BGU 2 685, 2 39053
4642677 διάδοχ(ος) ... πολιτ(ῶν)* stauros Κοσμᾶς σὺν θ(εῷ) διάδοχ(ος) · παράσχ(ου) Ἰσὰκ Φιλοξ(ένου) ... noun. sg. masc. nom AD07 - AD08 600 799 Egypt BGU 2 686, 2 39054
4642705 διάδοχ(ος) ... πολιτῶν* stauros Κοσμᾶς σ(ὺ)ν θ(εῷ) διάδοχ(ος) · παράσχ(ου) Ἀπόλλων(ι) Συμεωνίου ... noun. sg. masc. nom AD07 - AD08 600 799 Egypt BGU 2 687, 2 39055
1875151 [διαδ(όχοις)] ... καὶ τοῖς ἐμοῖς κληρονόμοις [καὶ] [διαδ(όχοις)] [καὶ] [διακατ(όχοις)] [ὑπὲρ] [τῶν] ... noun. pl. masc. dat AD07 603 603 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Laur. 3 77, 10 21250
1875188 δι\ά/δοχοι ... τῇ gap=unknown εὗρον. ὁμολ[ογοῦσιν] δι\ά/δοχοι κ[αὶ] [δια]κάτοχοι εἰ[σεν]εγκεῖν καὶ ... noun. pl. masc. nom AD07 603 603 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Laur. 3 77, 12 21250
2618283 διαδόχοις ... Πατρικίῳ κ̣αὶ κληρονόμοις σοῖς καὶ διαδόχοις ὁποῖαν ὥραν καὶ ἡμέραν ... noun. pl. masc. dat AD07 605 605 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 46, 5 21483
2618351 διαδ̣ό̣χ̣[οις] ... Πατρικίῳ καὶ κληρονόμοις αὐτοῦ κ̣α̣ὶ̣ διαδ̣ό̣χ̣[οις] [πάν]τα αὐτο[ῖς] [τὰ] [ὑπάρχοντα] ... noun. pl. masc. dat AD07 605 605 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 46, 7 21483
2618273 δ̣ι̣α̣δ̣όχων ... [μετὰ] [πάντων] [κληρον]ό̣μων ἐμῶν καὶ δ̣ι̣α̣δ̣όχων ἀποδιδόναι σοι τῷ εὐλα̣βε(στάτῳ) ... noun. pl. masc. gen AD07 605 605 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 46, 5 21483
2618342 διάδοχοι ... Ἀβρα̣άμιος καὶ κληρονόμοι αὐτοῦ καὶ διάδοχοι τῷ αὐτῷ εὐλαβε(στάτῳ) Πατρικίῳ ... noun. pl. masc. nom AD07 605 605 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 46, 7 21483
1048897 διαδόχοις ... καὶ extra κληρονόμοις καταλιμπάνειν καὶ διαδόχοις καὶ διακατόχοις κ̣α̣ὶ̣ πάντα ... noun. pl. masc. dat AD07 610 610 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) P. Bodl. 1 45, 30 22584
1936107 διαδόχοις ... ἢ τοῖς σοῖς κληρονόμοις ἢ διαδόχοις ἢ διακατόχοις ἢ ἄλλῳ ... noun. pl. masc. dat AD07 610 610 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) P. Lond. 1 p. 231-236 no. 77, 43 39851
4228889 διαδόχους ... παραπέμπειν ἐπὶ κληρονόμους ἰδίους καὶ διαδόχους καὶ διακατόχους καὶ χρήσασθαι ... noun. pl. masc. acc AD07 613 625 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 18 13320, 76 18403
1968025 διαδόχους ... καὶ παραπέμπειν ἐπὶ κληρονόμους ἰδίους διαδόχους καὶ διακατόχους καὶ χρῆσθαι ... noun. pl. masc. acc AD07 615 616 Egypt, U10b - Apollonopolites Heptakomias P. Lond. 2 p. 323-329 no. 483, 44 19997
1968224 διαδόχους ... πρὸς τοὺς αὐτο\ῦ/ κληρονόμους καὶ διαδόχους καὶ διακατόχους παρὰ το\ῦ/ ... noun. pl. masc. acc AD07 615 616 Egypt, U10b - Apollonopolites Heptakomias P. Lond. 2 p. 323-329 no. 483, 60 19997
1968377 διαδόχους ... ἢ τοὺς αὐτοῦ κληρονόμους καὶ διαδόχους καὶ διακατόχους ἐλθεῖν εἰς ... noun. pl. masc. acc AD07 615 616 Egypt, U10b - Apollonopolites Heptakomias P. Lond. 2 p. 323-329 no. 483, 72 19997
2261051 διατόχους* ... παραπέμπειν ἐπεὶ* κληρονόμους ἰδίους καὶ διατόχους* καὶ διακατόχος* καὶ χρύσασθαι* ... noun. pl. masc. acc AD07 615 645 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Mich. 13 662, 45 21375
1967758 διαδόχων ... καὶ τῶν αὐτο\ῦ/ κληρονόμων καὶ διαδόχων καὶ διακατόχων τὰς προλεχθείσας ... noun. pl. masc. gen AD07 615 616 Egypt, U10b - Apollonopolites Heptakomias P. Lond. 2 p. 323-329 no. 483, 25 19997
1968307 διαδόχων ... ἀπὸ τῶν αὐτο\ῦ/ κληρονόμων καὶ διαδόχων καὶ διακατόχων τῆς νομῆς ... noun. pl. masc. gen AD07 615 616 Egypt, U10b - Apollonopolites Heptakomias P. Lond. 2 p. 323-329 no. 483, 67 19997
1968353 διαδόχων ... Ἰωάννο(υ) καὶ κληρονόμων αὐτοῦ καὶ διαδόχων καὶ διακατόχων εὐγνωμονούντων εἰς ... noun. pl. masc. gen AD07 615 616 Egypt, U10b - Apollonopolites Heptakomias P. Lond. 2 p. 323-329 no. 483, 70 19997
1968141 διάδοχοι ... Φοιβάμμωνος καὶ κληρονόμοι αὐτοῦ καὶ διάδοχοι καὶ διακάτοχοι τῷ αὐτῷ ... noun. pl. masc. nom AD07 615 616 Egypt, U10b - Apollonopolites Heptakomias P. Lond. 2 p. 323-329 no. 483, 54 19997
3122773 διατό\χ/ους* ... καὶ τοὺς ἡμῶν κληρονόμους <καὶ> διατό\χ/ους* καὶ διακατ̣[όχ(ους)] [ἰδίοις] ἡμῶ[ν] ... noun. pl. masc. acc AD07 616 616 Egypt, U08 - This (Girga) P. Paris p. 241-245 no. 21, 47 23609
3122639 διατόχ(οις)* ... μηταπωλεῖν* εἰ βουληθείης ἐπὶ κληρονόμοις διατόχ(οις)* καὶ διακατόχ(οις) καταλεῖψαι καὶ ... noun. pl. masc. dat AD07 616 616 Egypt, U08 - This (Girga) P. Paris p. 241-245 no. 21, 32 23609
3122713 διατόχων* ... καὶ παρὰ τῶν κληρονόμων ἡμῶν διατόχων* καὶ διακατόχων κατὰ πᾶσαν ... noun. pl. masc. gen AD07 616 616 Egypt, U08 - This (Girga) P. Paris p. 241-245 no. 21, 41 23609
4031756 διαδόχοις ... μεταδιδόναι καὶ κληρονόμοις καταλιμπάνειν καὶ διαδόχοις καὶ διακ[ατό]χοις καὶ χρᾶσθαι ... noun. pl. masc. dat AD07 618 618 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) SB 1 5112, 50 23153
4218420 διαδόχους ... ἐπὶ τοὺς σοὺς κληρονόμους καὶ διαδόχους καὶ διακατόχους καὶ πάντα ... noun. pl. masc. acc AD07 629 644 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 18 13173, 62 18404
4218497 διαδοχοις* ... καὶ τοις* σοις* κληρονομοις* καὶ διαδοχοις* καὶ διακατοχοις* περὶ [μ]ηδενὸς ... noun. pl. masc. acc AD07 629 644 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 18 13173, 73 18404
4219093 δ[ιαδόχους] ... πρὸς τοὺς [σοὺς] [κληρ]ονόμους καὶ δ[ιαδόχους] [καὶ] διακατατόχους* μη[δενὶ] [τρόπῳ] ... noun. pl. masc. acc AD07 629 644 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 18 13173, 142 18404
4218328 διαδόχοις ... καὶ τοῖς [σοῖς] κληρονόμοις καὶ διαδόχοις καὶ δ[ιακατό]χ̣οις τὴν προειρημέ(νην) ... noun. pl. masc. dat AD07 629 644 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 18 13173, 49 18404
4032450 διαδόχοις ... μεταδι[δόναι] [καὶ] [κληρονόμοις] καταλιμπάνειν καὶ διαδόχοις καὶ διακατοις* καὶ πάντα ... noun. pl. masc. dat AD07 630 640 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) SB 1 5114, 32 23154
2517001 [διαδόχους] ... gap=unknown ἐπὶ κληρονό[μους] [ἰδίους] [καὶ] [διαδόχους] [καὶ] [διακατόχους] κ̣αὶ χρη̣σ̣άσθαι ... noun. pl. masc. acc AD07 631 632 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Köln Gr. 14 592, 8 37347
1598202 [διαδ]ό̣χους̣ ... λαμπρότα̣τον Ζαχάριαν ἢ πρὸς [τοὺς] [διαδ]ό̣χους̣ περὶ ἑτέρας οἱασδήποτε̣ [αἰ]τ̣ία̣ς̣ ... noun. pl. masc. acc AD07 633 634 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Gen. 4 198, 18 129817
4463900 διαδόχους ... καὶ κληρονόμους ὑμῶν παντοίους [καὶ] διαδόχους καὶ διακατόχους ἔχειν καὶ ... noun. pl. masc. acc AD07 644 645 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 6 8987, 19 17840
4464019 διαδόχους ... καὶ κληρονόμους [ὑμῶν] [παντο]ίους καὶ διαδόχους καὶ διακατόχους ἔχειν καὶ ... noun. pl. masc. acc AD07 644 645 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 6 8987, 27 17840
4464951 διαδόχους ... πρὸς κληρονόμους αὐτῶν, οὐ διαδόχους, οὐ διακατόχους, ... noun. pl. masc. acc AD07 647 647 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) SB 6 8988, 55 17841
4464936 διάδοχοι ... οὐ κληρονόμοι αὐτοῦ, οὐ διάδοχοι, οὐ διακάτοχοι, ... noun. pl. masc. nom AD07 647 647 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) SB 6 8988, 54 17841
2619330 @^inline^διάδοχη@⟦διαδοχου⟧* ... [μ]έ̣[τε]* εἱ* κλερονόμο* μου καὶ @^inline^διάδοχη@⟦διαδοχου⟧* μου. ἐγράφη χιρὴ* ... noun. pl. masc. nom AD07 687 687 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 56, 16 21487
2619574 δ̣ι̣[α]δ̣[ό]χ̣[οι]ς ... ο[ὔ]τε ει* κληρονόμ̣[οις] [σ]ο̣υ̣ οὔτε δ̣ι̣[α]δ̣[ό]χ̣[οι]ς οὐ @^inline^περὶ@⟦πρρι⟧ προ̣ι̣κὸς οὐ ... noun. pl. masc. dat AD07 689 689 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 57, 20 21488
2619565 διάδοχοι̣ ... οὔτε ἡ* κληρο̣νομου* μ̣ο̣υ̣ οὔτε διάδοχοι̣ οὔ̣τε σοι Ἰω̣άννῃ ο[ὔ]τε ... noun. pl. masc. nom AD07 689 689 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 57, 19 21488