ζημιοπρακτέω

verb --- "exact punishment from" (Logeion)

3 attestations of ζημιοπρακτέω

Number without context limitations (see below)!

This page is a full view of your query with all relevant information. If you want to filter on the grammatical context (previous or next word), you can do so below. To export these data to a csv file (taking the filter into account if applicable), click the icon above.
Please note that the .csv file is tab-delimited and in Unicode, and Excel has problems with each of these if you just open the csv file by double clicking - supposing the default programme for opening csv files is set to Excel on your computer. Better results can be obtained through open source software such as Open Office. If you insist on using Excel (version 15 or higher), please use the import function (under "File"), select CSV and the file you just downloaded, and pick "Unicode (UTF-8)" from the dropdown for "File origin". Use Tab as the only delimiter and import by clicking "Finish". If you want to know why you have to take this detour, you may want to read this.

If your research starts from this export, please be fair and quote Trismegistos: here's how.

Wordref ID Attestation Context Morphology Century Date from Date to Written Line TM Tex ID
1831648 ζημιοπρακτεῖν ... κατανε[ν]εμ̣η̣κώς, μ̣[ὴ] ἐ̣π̣ιτρέπῃς αὐτῶι ζημιοπρακτεῖν με. τούτου [γ]ὰρ ... infinitive. pres. act BC03 - BC02 -225 -150 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Köln Gr. 13 521, 23 219337
3759530 ζ̣η-μιοπρακτήσειν ... τ̣οῦ γὰρ σημαινομένου Ἰσιδώρου ἐπικεχειροῦντος̣* ζ̣ημιοπρακτήσειν ἡμᾶς τ̣ὰ μὴ καθήκοντα ... infinitive. fut. act BC02 -111 -111 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) (?) P. Tor. Choach. 4, 7-8 3593
3759771 ζημ̣ιοπρακτ̣ήσειν ... ὁ γὰρ σημαιν̣ό̣μ̣[ε]νος Ἰσίδωρος οἴ̣ε̣[ται] ζημ̣ιοπρακτ̣ήσειν ἡμᾶς τὰ μὴ̣ καθήκ̣οντα ... infinitive. fut. act BC02 -110 -110 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) (?) P. Tor. Choach. 5 B, 15 3595