κλοπή

noun --- "theft" (Logeion)

29 attestations of κλοπή

Number without context limitations (see below)!

This page is a full view of your query with all relevant information. If you want to filter on the grammatical context (previous or next word), you can do so below. To export these data to a csv file (taking the filter into account if applicable), click the icon above.
Please note that the .csv file is tab-delimited and in Unicode, and Excel has problems with each of these if you just open the csv file by double clicking - supposing the default programme for opening csv files is set to Excel on your computer. Better results can be obtained through open source software such as Open Office. If you insist on using Excel (version 15 or higher), please use the import function (under "File"), select CSV and the file you just downloaded, and pick "Unicode (UTF-8)" from the dropdown for "File origin". Use Tab as the only delimiter and import by clicking "Finish". If you want to know why you have to take this detour, you may want to read this.

If your research starts from this export, please be fair and quote Trismegistos: here's how.

Wordref ID Attestation Context Morphology Century Date from Date to Written Line TM Tex ID
1457956 κλοπῶν ... περισπᾶν με ἐπὶ τὸ μὴ κλοπῶν ἄρχειν μηδʼ εἰσβιάζεσθαι εἰς ... noun. pl. fem. gen BC02 -148 -147 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Erasm. 1 1, 36 5048
4595502 κλοπῆς ... ἀνεπιδάνιστον* καὶ μὴ ὄντα ἀπὸ κλοπῆς μηδʼ ἀπὸ τημοσίων* κτην̣ῶ̣ν̣ ... noun. sg. fem. gen AD01 3 3 Egypt Stud. Pal. 22 20, 14 18241
432457 κλοπῆς ... αὐτοῦ κεχωρηκ[ό]των̣ ε̣ [καὶ] τῆς κλοπῆς ἐν[κλή]μ̣α̣τος πρὸς τὸ τὴν ... noun. sg. fem. gen AD01 14 14 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) CPR 15 7, 11 9919
2201702 κλοπ[ῇ] ... gap=unknown gap=3 σὺν ἑτέροις ἐπὶ κλοπ[ῇ] gap=unknown gap=6 εἰς gap=unknown ... noun. sg. fem. dat AD01 - AD02 75 125 Egypt P. Louvre 2 102, 2 88768
918044 κλοπὴν̣ ... gap=2 δ̣ιάγνωσις ς διὸ τ[ὴν] κλοπὴν̣ gap=3 καὶ τῶν κε ... noun. sg. fem. acc AD02 186 187 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Amh. Gr. 2 79, 39 21678
918160 [κλο]πῆ[ς] ... τ[ά]λαντα ἑχδεμήκοντα* δύο ἐ̣κ [τῆς] [κλο]πῆ[ς] τ̣ῶν θησαυρῶν καὶ ἐκ ... noun. sg. fem. gen AD02 186 187 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Amh. Gr. 2 79, 59 21678
918188 κλοπῆς ... ἐκ τῶν σι[τολόγ]ω̣ν ἀπὸ τῆς κλοπῆς τῶν θησαυρῶν συλ ἀθρόον ... noun. sg. fem. gen AD02 186 187 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Amh. Gr. 2 79, 63 21678
346405 κλοπή ... ἐξ οὗ φαίνεται αὐτοῦ ἡ κλοπή. διευτ(ύχει). gap=6 ... noun. sg. fem. nom AD02 187 188 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 1 242, 24 9001
22256 κλοπῆς ... , ἡ δὲ αἰτία τῆς κλοπῆς ἐφάνη τοῦ τόπου ὑπερῴου ... noun. sg. fem. gen AD03 216 216 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 321, 12 9053
22296 κλοπῆς ... δώσειν εἰς τὸν λόγον τῆς κλοπῆς πυροῦ ἀρτάβας ἑπτά. ... noun. sg. fem. gen AD03 216 216 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 321, 18 9053
22437 κλοπῆς ... , ἡ δὲ αἰτία τῆς κλοπῆς ἐφάνη τοῦ τόπου ὑπερῴου ... noun. sg. fem. gen AD03 216 216 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 322, 12 9054
22477 κ[λοπῆ]ς ... δώσειν εἰς τὸν λόγον τῆς κ[λοπῆ]ς πυροῦ ἀρτάβας ἑπτά. ... noun. sg. fem. gen AD03 216 216 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 322, 19 9054
2195688 κλοπῆς ... . ἡ δὲ αἰ̣τία τ̣ῆ̣ς κλοπῆς ἐφάνη τοῦ τόπου ὑπερῴ[ο]υ̣ ... noun. sg. fem. gen AD03 216 216 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Louvre 1 3, 13 11842
2195728 κ̣λ̣[ο]π̣[ῆς] ... δώ̣σειν εἰς τὸν λόγον τῆς κ̣λ̣[ο]π̣[ῆς] πυροῦ ἀρτ̣άβας ἑπτά · ... noun. sg. fem. gen AD03 216 216 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Louvre 1 3, 20 11842
2598365 κλοπαῖς ... ἀλλʼ ἐν μ gap=unknown ἀπονοίας κλοπαῖς ἐσχ̣όλαζεν νυ gap=unknown πρέπον ... noun. pl. fem. dat AD04 300 350 Egypt P. Nag Hamm. 144, 16 32484
4029377 κλοπῇ ... αὐτῇ τῇ gap=unknown ἐλευθερίας προσκ κλοπῇ τῶν αὐτοῦ πραγμ(ά)τ(ων) gap=unknown ... noun. sg. masc. dat AD04 - AD07 300 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 4879, 3 33933
4249770 κλοπὴν ... [προειρημένης] ἀμπ̣έλου ἢ κατ[αγν]ω̣σθῶ εἰς κλοπὴν [τοῦ] [γενησομένου] [καρποῦ] [ἢ] ... noun. sg. fem. acc AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00b - Alexandrou Nesos SB 18 13998, 10 36320
4249815 κλ[οπ]ὴ̣ν ... τοῦ ἔργου ἢ̣ κ̣αταγν̣[ωσθῶ] εἰς κλ[οπ]ὴ̣ν τ[οῦ] καρποῦ αὐτῶν καὶ ... noun. sg. fem. acc AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 18 13999, 1 36321
4249988 [κλοπὴν] ... [αὐτ]ῆ̣[ς] [ἀ]μ̣πέλου ἢ κα̣τ̣[αγνωσθῶ] [εἰς] [κλοπὴν] [τοῦ] [καρποῦ] [αὐτῶν] κ̣[α]ὶ̣ ... noun. sg. fem. acc AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 18 14000, 12 36322
4661607 κ̣λ̣ο̣[π]ῆς ... ἀ[νάγκ]ης καὶ πάσης συναρπακῆς* καὶ κ̣λ̣ο̣[π]ῆς καὶ παραγραφῆς νόμο̣υ̣ ἐκτὼς* ... noun. sg. fem. gen AD06 500 599 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) T. Varie 14 - 21, 6 65105
1164695 κλοπῆς ... ἡμίσείας μερισμοῦ, δίχα πάσης κλοπῆς καὶ ἀποστασίας · μὴ ... noun. sg. fem. gen AD06 568 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67159, 33 18915
1359631 κλοπῆς ... πράττουσαν δίχα π[ά]σ̣η̣ς ἀποφυγῆς καὶ κλοπῆς καὶ οἱασδήποτε ῥᾳδηουργίας*, ... noun. sg. fem. gen AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Coll. Youtie 2 92, 35 20901
3461677 κλοπῆς ... τὰ τῆ̣ς ὑμετέρας κελεύσεως δίχα κλοπῆς καὶ ἀποφυγῆς, μ̣έν̣τοι ... noun. sg. fem. gen AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Strasb. Gr. 1 40, 44 18670
4496854 κλοπῆς ... , κεκίνηκα πρὸς σὲ περὶ κλοπῆς ὡς γεναμένης μοι παρὰ ... noun. sg. fem. gen AD06 594 594 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 6 9456, 10 41013
4249639 κλοπὴν ... καὶ εἰ δὲ κα̣τ̣α̣γνωσθῶ εἰς κλοπὴν μίαν, ἐξουσίαν σε ... noun. sg. fem. acc AD07 600 625 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 18 13997, 11 38770
2662182 κλοπὴν ... ἢ βοίδια, ἢ οἱανδήποτε κλοπὴν ποιήσαντες, ἢ ὑποδέξασθαι ... noun. sg. fem. acc AD07 612 612 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 139, 21 20778
2755851 κλοπὴν ... σκεύη ἢ βοίδια ἢ οἱανδήποτε κλοπὴν π[οι]ήσα[ν(τες)] ἢ ὑποδέξασθα̣ι̣ λιστάς* ... noun. sg. fem. acc AD07 612 612 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1981 descr., 21 22076
3033005 κλοπὴν ... σκεύ̣η ἢ βοίδια ἢ̣ ο̣[ἱ]α̣[νδ]ή̣π̣οτε κλοπὴν ποιησα [ἢ] ὑ̣π[ο]δέξασθαι λιστὰς* ... noun. sg. fem. acc AD07 612 612 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 66 4536, 22 44692
1031687 κλοπὴν ... κρυπτῶς ἢ φανερῶς ποιῶ̣ν̣ ἑτέραν κλοπὴν παντοίων γενημάτων τῶν αὐτ(ῆς) ... noun. sg. fem. acc AD07 662 662 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Berl. Zill. 8, 20 40973