λαογραφία

noun --- "enrolment, census" (Logeion)

1559 attestations of λαογραφία

Number without context limitations (see below)!

This page is a full view of your query with all relevant information. If you want to filter on the grammatical context (previous or next word), you can do so below. To export these data to a csv file (taking the filter into account if applicable), click the icon above.
Please note that the .csv file is tab-delimited and in Unicode, and Excel has problems with each of these if you just open the csv file by double clicking - supposing the default programme for opening csv files is set to Excel on your computer. Better results can be obtained through open source software such as Open Office. If you insist on using Excel (version 15 or higher), please use the import function (under "File"), select CSV and the file you just downloaded, and pick "Unicode (UTF-8)" from the dropdown for "File origin". Use Tab as the only delimiter and import by clicking "Finish". If you want to know why you have to take this detour, you may want to read this.

If your research starts from this export, please be fair and quote Trismegistos: here's how.

Wordref ID Attestation Context Morphology Century Date from Date to Written Line TM Tex ID
3375609 λαογραφ[ίας] ... α gap=unknown κ̣αὶ τὰ ἐγ* λαογραφ[ίας] gap=unknown gap=unknown χαλκοῦ gap=unknown ... noun. sg. fem. gen BC02 -125 -100 Egypt P. Ryl. Gr. 4 667, 4 78758
3086623 λαογραφίαν ... gap=unknown_lines gap=unknown_lines gap=unknown τε(…) λοῦντες λαογραφίαν Ὀξυρυγχίτου ἄνδ(ρες) Κυνοπολίτου vac=unknown ... noun. sg. fem. acc BC01 - AD01 -99 49 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 9 1210, 2 78570
3552296 λαογρ(αφία) ... ἔτους κα̣ gap=4 ι, λαογρ(αφία) Θεογο(νίδος) τῶν τε[τελη]κότων τὴν ... noun. sg. fem. nom BC01 -99 -60 Egypt, 00c - Theogonis P. Tebt. 1 189 descr., 1 3822
3543412 λαογρ(αφία) ... (ἔτους) κα Θωύθ, λαογρ(αφία) Θεογο(νίδος) κατʼ ἄνδρα τελού[ντ]ων ... noun. sg. fem. nom BC01 -94 -61 Egypt, 00c - Kerkeosiris (?) P. Tebt. 1 103, 1 3739
3549362 λαογρ(αφίας) ... [π]αρὰ τοῦ στρα(τηγοῦ) ἐληλυθό(σι) χάριν λαογρ(αφίας) ἀρ[γ]υ(ρίου) (δραχμαὶ) δ Αχ ... noun. sg. fem. gen BC01 -94 -61 Egypt, 00c - Kerkeosiris (?) P. Tebt. 1 121, 61 3757
4414931 λαογραφίᾳ ... Ἀμμώνιος ὁ πρὸς τῇ λαογραφίᾳ τοῦ νομοῦ τοῖς ἀπὸ ... noun. sg. fem. dat BC01 - AD01 -25 19 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) SB 26 16683, 2 45367
4414944 λαογραφίας ... . ἀπέχω τὸ ὑποκείμενον τῆς λαογραφίας τοῦ πέμ<π>του ἔτους ἀργυ(ρίου) ... noun. sg. fem. gen BC01 - AD01 -25 19 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) SB 26 16683, 6 45367
587415 λαογρα(φίας) ... Πετεμενῶ(φις) Ψεναμ̣ο̣ύ(νιος) λαογρα(φίας) ζ (ἔτους) ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc BC01 -23 -23 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 407, 1 71112
783430 λαογραφί-[ας] ... gap=unknown_lines gap=unknown gap=unknown [τέτακται] λαογραφί[ας] [θ [(ἔτους)] [(δραχμὰς)] [ι ... noun. pl. fem. acc BC01 -22 -21 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 38, 2-3 75638
526845 λαογρα-φίας ... Σ̣ιάιτος Μαιῦρις. τέταξαι λαογραφίας (δραχμὰς) ι. (ἔτους) ... noun. pl. fem. acc BC01 -21 -20 Egypt, U04b - Thebes O. Ashm. Shelton 6, 3-4 70558
809163 λαογ(ραφίας) ... Ψενθαῆσις Πασήμ[ιος] τέ(τακται) λαογ(ραφίας) ια (ἔτους) (δραχμὰς) η ... noun. pl. fem. acc BC01 -19 -19 Egypt, U04b - Thebes O. Theb. Gr. 80, 2 76451
783791 λαογ(ραφίας) ... Ὧρος Τεῶτος παστοφόρω(ν) Πτᾶις τέτακ(ται) λαογ(ραφίας) ιβ (ἔτους?) (δραχμὰς) ι ... noun. pl. fem. acc BC01 -18 -18 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 39, 3 75639
3274969 λαογ(ραφίας) ... καὶ Ὧρος Σεειτου* υἱὸς τετάχ(αται) λαογ(ραφίας) ιβ (ἔτους) (δραχμὰς) κ ... noun. pl. fem. acc BC01 -18 -18 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Reinach Gr. 2 128, 3 23028
784197 λαογ(ραφίας) ... Ὧρος Τ̣εῶτος παστοφόρω(ν) τέτακ(ται) λαογ(ραφίας) ιγ (ἔτους) (δραχμὰς) ι ... noun. pl. fem. acc BC01 -17 -17 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 40, 2 75640
846122 λαογ(ραφίας) ... Πικὼς Ψεναμού(νιος) Πειαντιτ τέτακ(ται) λαογ(ραφίας) ιγ (ἔτους) (δραχμὰς) ι ... noun. pl. fem. acc BC01 -17 -17 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 357, 3 76877
784551 [λαογ(ραφίας)] ... Ὧρος Σεειανοῦ τέ(τακται) [λαογ(ραφίας)] ιδ (ἔτους) (δραχμὰς) ι ... noun. pl. fem. acc BC01 -16 -16 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 41, 2 75641
784772 λαογ(ραφίας) ... @^inline^Σειανου@⟦σιιανου⟧* Πετεαρπ(…) λαογ(ραφίας) ιδ (ἔτους) (δραχμὰς) ι ... noun. pl. fem. acc BC01 -16 -16 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 42, 1 75642
785031 λαογ(ραφίας) ... Ἁρυώθης Πε τέ(τακται) λαογ(ραφίας) ιε (ἔτους) (δραχμὰς) [ι ... noun. pl. fem. acc BC01 -15 -15 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 43, 2 75643
711588 λαο(γραφίας) ... δι̣ὰ̣ τ̣ῆ̣(ς) gap=4 τ̣ρ̣α̣(πέζης) ὑ̣π̣(ὲρ) λαο(γραφίας) ιζ (ἔτους) Φ̣ρ̣ο̣υ̣(ρίου) Φοι(νικῶνος) ... noun. pl. fem. acc BC01 -14 -14 Egypt, U05 - Koptos (Qift) O. Leiden Gr. 170, 2 24726
765709 λαογ(ραφίας) ... Κεφά(λου) τράπ(εζαν) Ὧρος Πιχῶς παστο(φόρος) λαογ(ραφίας) τοῦ ιθ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen BC01 -11 -11 Egypt, U04b - Thebes O. Petrie Mus. 222, 2 77700
587439 λαογ(ραφίας) ... Κεφά(λου) τράπ(εζαν) Φθοσνεῦς Ἀμμωνίου ἠπητὴς λαογ(ραφίας) τοῦ κα (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen BC01 -9 -9 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 409, 3 71113
786855 λαογ(ραφίας) ... Κεφά(λου) τράπ(εζαν) Μαιεῦρις Σεεια(νοῦ) Πετεα(ρπ…) λαογ(ραφίας) τοῦ κα (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen BC01 -9 -9 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 50, 3 75650
836025 λαογ(ραφίας) ... τὴν Κεφά(λοῦ) τράπ(εζαν) Πετεχῶ(νσις) Νεφρέους λαογ(ραφίας) κ (ἔτους) (δραχμὰς) ι ... noun. pl. fem. acc BC01 -9 -9 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1541, 3 77837
836047 λαογ(ραφίας) ... Πετεμῖνις Ἁρσιήσιος καὶ Νεφερωτος* υἱὸς λαογ(ραφίας) τοῦ κα (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen BC01 -9 -9 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1542, 3 77838
4230511 λα(ογραφία) ... gap=4_lines (αὐτο)ῦ Ὥρου λα(ογραφία) (αὐτο)ῦ δ(ραχμαὶ) η ... noun. sg. fem. nom BC01 - AD01 -9 35 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) SB 18 13573, 5 18253
642297 λαογ(ραφίας) ... τὴ̣[ν] [Κεφά(λου)] [τρά(πεζαν)] Πετεχῶ(νσις) Παμώνθ(ου) λαογ(ραφίας) κβ (ἔτους) <(δραχμαὶ)> η ... noun. pl. fem. acc BC01 -8 -8 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) (?) O. Deiss. 20, 2 73833
787734 λα[ογ(ραφίας)] ... τὴν Κεφ[ά(λου)] [τράπ(εζαν)] Ἁρθώτης Πετεμε(νώφιος) λα[ογ(ραφίας)] κγ (ἔτους) (δραχμὰς) ι ... noun. pl. fem. acc BC01 -8 -7 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 53, 2 75653
587460 λαογ̣(ραφίας) ... Κεφά(λου) τράπ(εζαν) Πετεμε(νῶφις) Πετεχώ(νσιος) ἠπη(τὴς) λαογ̣(ραφίας) τοῦ κγ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen BC01 -7 -7 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 410, 2 71114
830253 λαογ(ραφίας) ... Σ τετελ(…) δ(ι)ὰ Σεμενεφ(ώτιος) @^inline^ὑπ(ὲρ)@⟦ λαογ(ραφίας) τοῦ κγ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen BC01 -7 -7 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1366, 3 77701
241476 λα-ογραφίας ... π̣αρὰ [δύ]ο ἀπαρ̣ε̣ν̣ό̣χ̣λ̣η̣τοι γεγονασμεν* ὑπὲρ λαογραφίας, τῷ δὲ ἐνεστῶτι ... noun. sg. fem. gen BC01 -5 -4 Egypt, U20 - Bousiris (Abusir el-Meleq) BGU 4 1198, 13-14 18648
241495 λαογραφίας ... εἰσδόντος ἡμᾶς εἰς ἀπα̣ί̣τησιν ὑπὲρ λαογραφίας ἐπραχ̣ημεν* ἐτῶν τεσσάρων ἕκαστος ... noun. sg. fem. gen BC01 -5 -4 Egypt, U20 - Bousiris (Abusir el-Meleq) BGU 4 1198, 17 18648
231299 λαογραφίας ... κ̣α̣ι̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς̣ gap=3 gap=8 [γ]ε̣γ̣ρ̣α̣μ̣μ̣έ̣ \⟦ λαογραφίας gap=8 gap=4 ἀ̣π̣ὸ̣ Μ̣ε̣χ̣ε̣ὶ̣ρ̣ ... noun. sg. fem. gen BC01 -4 -4 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1140, 17 18584
231323 λαογραφίας ... ⟦δ̣ὲ̣⟧ ⟦τ̣ο̣ῦ̣⟧ ἐ̣λ̣λ̣ε̣ί̣π̣ο̣ντος χρόνου τῆς λαογραφίας δι̣ὰ̣ τ̣ὸ̣ τ̣ῶ̣ν̣ ἑξκοντα ... noun. sg. fem. gen BC01 -4 -4 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1140, 22 18584
517964 λαο(γραφίας) ... διαγέγρα(φε) Φαῆρι[ς] gap=unknown ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ὠ[φιήου] gap=unknown (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. sg. fem. gen AD01 1 99 Egypt, U04b - Apis (Luxor) O. Amst. 44, 2 70391
569256 λαο(γραφίας) ... περιστ̣(ερεώνων) (δραχμὰς) δ check ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) γεωρ̣γ(ῶν) θ̣ε̣ω̣(…) κ̣ρ check ... noun. sg. fem. gen AD01 - AD02 1 199 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1713, 6 72397
584119 λαο(γραφίας) ... gap=unknown διαγέγρα(φε) Φαήριο̣(ς) Πικῶτο(ς) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) gap=4 ... noun. sg. fem. gen AD01 1 99 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 2197 descr., 2 72831
612150 λαο(γραφίας) ... δι̣ὰ τῆς Κλήμ(εντος) τρα̣(πέζης) ὑ̣π̣(ὲρ) λαο(γραφίας) κθ (ἔτους) Φρο(υρίου) Νίκανδρος ... noun. pl. fem. acc AD01 1 1 Egypt, U05 - Koptos (Qift) O. Cairo 61, 1 73407
672040 λαο(γραφίας) ... gap=4 Παχούμ(ιος) λαο(γραφίας) η (ἔτους) (δραχμὰς) ι̣ϛ̣ ... noun. pl. fem. acc AD01 1 99 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 2 295, 2 74309
675411 λαο(γραφίας) ... Σιφ[οῦρις] gap=unknown λαο(γραφίας) gap=unknown τοῦ [κυρίου] gap=unknown ... noun. sg. fem. gen AD01 - AD02 1 199 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 109 descr., 2 26390
676275 λαογ(ραφίας) ... (ἔτους) δ Φ Ψεν (πεντώβολον) λαογ(ραφίας) (δραχμὰς) ιϛ. ... noun. pl. fem. acc AD01 1 99 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 17, 3 26361
684008 λαογρα(φίας) ... Ἀβδίων Δημᾶτο(ς) μητ(ρὸς) Ἀμφαριο(…) λαογρα(φίας) γ (ἔτους) (δραχμὰς) ιβ ... noun. pl. fem. acc AD01 - AD02 1 199 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Heid. 163, 2 80386
721465 [λαο(γραφίας)] ... [Πετεμε]νώφιο(ς) Παμώνθο(υ) μη(τρὸς) Σ [ὑπ(ὲρ)] [λαο(γραφίας)] gap=2 [(ἔτους)] [(δραχμὰς)] [δ]έ̣κ̣(α) ... noun. sg. fem. gen AD01 1 99 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 86, 2 26431
755407 λ̣α̣ο̣(γραφίας) ... ὁμο(ίως) Τῦβι gap=unknown κδ ὑπ(ὲρ) λ̣α̣ο̣(γραφίας) (δραχμὰς) η αἳ κ(αὶ) ... noun. sg. fem. gen AD01 1 99 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) (?) O. Ont. Mus. 2 96, 3 75113
765876 λα[ο(γραφίας)] ... gap=unknown Ψενσε[ν] gap=unknown ὑπ(ὲρ) λα[ο(γραφίας)] gap=unknown gap=unknown gap=unknown gap=unknown_lines ... noun. sg. fem. gen AD01 - AD02 1 125 Egypt, U04b - Thebes (?) O. Petrie Mus. 237, 2 169762
1576905 λ̣αογρ(αφίας) ... καὶ κ̣ήρυγμα γι̣νέσθω χάριν τ[ῆς] λ̣αογρ(αφίας) ἐπεὶ αὔριον ἀναβαί̣ν̣ομεν. ... noun. sg. fem. gen AD01 - AD02 1 199 Egypt P. Fuad Univ. 31, 12 25829
2725308 λαογραφίαν ... διὰ Κεφαλᾶτος Πετεχῶ(ντος) Σαλβίου τὴν λαογραφίαν μου (δραχμὰς) ιβ. ... noun. sg. fem. acc AD01 1 99 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1756, 6 25932
2810736 λα(ογραφίας) ... , ἐργα(…) κ. Θεω λα(ογραφίας) gap=unknown, χω(ματικοῦ) gap=unknown ... noun. sg. fem. gen AD01 1 25 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 389 descr., 00 25682
2810745 λα(ογραφίας) ... gap=unknown, ὑικ(ῆς) gap=unknown Ἀμόι(τος) λα(ογραφίας) gap=unknown, χω(ματικοῦ) gap=unknown ... noun. sg. fem. gen AD01 1 25 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 389 descr., 00 25682
2810754 λα(ογραφίας) ... gap=unknown, ὑικ(ῆς) gap=unknown Ξένω(νος) λα(ογραφίας) gap=unknown, χω(ματικοῦ) gap=unknown ... noun. sg. fem. gen AD01 1 25 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 389 descr., 00 25682
2810769 λα(ογραφίας) ... gap=unknown, ὑικ(ῆς) gap=unknown Ἁρθοώ(νιος) λα(ογραφίας) gap=unknown, χω(ματικοῦ) gap=unknown ... noun. sg. fem. gen AD01 1 25 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 389 descr., 00 25682
2810778 λα(ογραφίας) ... gap=unknown, ὑικ(ῆς) gap=unknown Ἀτρίωνο(ς) λα(ογραφίας) gap=unknown, χω(ματικοῦ) gap=unknown ... noun. sg. fem. gen AD01 1 25 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 389 descr., 00 25682
2810787 λα(ογραφίας) ... gap=unknown, ὑικ(ῆς) gap=unknown Δ̣ι̣ο̣νυσι(ου) λα(ογραφίας) gap=unknown, χω(ματικοῦ) gap=unknown ... noun. sg. fem. gen AD01 1 25 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 389 descr., 00 25682
2810796 λα(ογραφίας) ... gap=unknown, ὑικ(ῆς) gap=unknown Παρ(…) λα(ογραφίας) gap=unknown, χω(ματικοῦ) gap=unknown ... noun. sg. fem. gen AD01 1 25 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 389 descr., 00 25682
3892237 λαγραφίας* ... ἀπόστιλον* αὐτοῦ ἄνω χάριν τῆς λαγραφίας*. δέ\το/κα* Εὐδαίμων* ἐπιστολὴν ... noun. sg. fem. gen AD01 1 50 Egypt PSI 14 1432, 9 25130
4420202 λαογ(ραφίας) ... · διέ(γραψεν) Εὐ̣τραπ(…) Π̣ gap=unknown λαογ(ραφίας) δρα̣χ(μὰς) τέσσαρ[ας?] gap=unknown Παᾶπις ... noun. sg. fem. gen AD01 - AD02 1 199 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Ain el-Gedida SB 26 16802, 2 97075
4547578 λαογρ(αφίας) ... Ἀβράμις Θηγέν[ο]υ λαογρ(αφίας) β (ἔτους) (δραχμὰς) η ... noun. sg. fem. gen AD01 - AD02 1 199 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) SB 1 5813, 2 26147
711661 λαο(γραφίας) ... τῆ(ς) Κλ̣ή̣μ(εντος) β(ασιλικῆς) τρα(πέζης) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) λα (ἔτους) Φοινι(κῶνος) Ψενω(σῖρις) ... noun. pl. fem. acc AD01 2 2 Egypt, U05 - Koptos (Qift) O. Leiden Gr. 173, 2 24729
765729 λαο(γραφίας) ... τῆς Ἀπολ(…) β̣α̣(σιλικῆς) τρα(πέζης) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) λα (ἔτους) Ἀρά(βων) Πετεασμ(ῆφις) ... noun. pl. fem. acc AD01 2 2 Egypt, U05 - Koptos (Qift) O. Petrie Mus. 223, 2 75460
711686 λ̣αο(γραφίας) ... διαγέγρα(φε) δι̣ὰ̣ gap=4 τραπ(έζης) ὑπ(ὲρ) λ̣αο(γραφίας) λβ (ἔτους) Φρ(ουρίου) Ψενωσῖρ(ις) ... noun. pl. fem. acc AD01 3 3 Egypt, U05 - Koptos (Qift) O. Leiden Gr. 174, 2 24730
765749 λαο(γραφίας) ... τ̣ῆ̣ς̣ Α βασιλ(ικῆς) τρα(πέζης) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) λβ (ἔτους) Ἀρά(βων) Ἐπώνυχ(ος) ... noun. pl. fem. acc AD01 3 3 Egypt, U05 - Koptos (Qift) O. Petrie Mus. 224, 2 75461
1344420 λαογραφείας ... ἔχι* μου παρʼ ἑατῶι* σύμβ̣ολον λαογραφείας ἐτῶν ἕξ, ἀξιῶι* ... noun. sg. fem. gen AD01 3 3 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 8 209, 37 10545
2522200 λαογρα-φίας ... ἔ̣χει μου παρʼ ἑατῷ* σύμβολα λαογραφίας ἐτῶν ἕξ, ἀξιῶ ... noun. sg. fem. gen AD01 3 3 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Mil. 1.2 43 + P. Merton 1 8, 4-5 11890
2631485 λαογ̣ρ̣[α]φ[ίαν] ... Ψώφθεω[ς] τοῦ Μεμφίτου καὶ τὴν λαογ̣ρ̣[α]φ[ίαν] ἐκεῖ τελεῖ καὶ τἄλ̣λ̣α̣ ... noun. sg. fem. acc AD01 6 6 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. NYU 2 18, 5 47208
587481 λαο(γραφίας) ... gap=2 gap=3 βα(σιλικῆς) τρα̣(πέζης) ὑ̣π̣(ὲρ) λαο(γραφίας) λη (ἔτους) Ἀρά̣(βων) Πτολ(εμαῖος) ... noun. pl. fem. acc AD01 9 9 Egypt, U05 - Koptos (Qift) O. Bodl. 2 411, 2 41593
3612847 λαογρ[α]φίας ... [τ]εσσαρακοστοῦ ἔτο[υς] gap=5 [Καί]σαρο̣ς̣ τῆς λαογρ[α]φίας καὶ [τ]ὰ σύμβολα τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 10 10 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Tebt. 2 384, 10 13540
3612921 λαογραφίας ... καὶ [τρο]φ̣[είων] [καὶ] ἱματισμοῦ καὶ λαογραφίας κώμης Ὀξυρύνχω̣[ν] [καὶ] τέλους ... noun. sg. fem. gen AD01 10 10 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Tebt. 2 384, 19 13540
3612974 λαογραφίας ... [τ]ὰ̣ τ̣[οῦ] ε̣ν̣ι τὰ̣ [τῆς] λαογραφίας τοῦ ἐνάτου καὶ τ[ρι]ακ[οστοῦ] ... noun. sg. fem. gen AD01 10 10 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Tebt. 2 384, 28 13540
587500 [λαογ(ραφίας)] ... διαγέγρα(φε) Πασῆμις Σισόιτο[ς] [ὑπ(ὲρ)] [λαογ(ραφίας)] μα (ἔτους) ἀργ(υρίου) δραχ(μὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 11 12 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 412, 1 71115
789502 λαογρα(φίας) ... δι(ὰ) Συμμ(άχου) τρα(πέζης) Ὧρος Ἀμενώθ(ου) λαογρα(φίας) μ (ἔτους) [(δραχμὰς)] ι ... noun. sg. fem. gen AD01 11 11 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 59, 3 75659
3620455 λαογραφία ... gap=6_lines ῥυπαροῦ ἀργυρίου λαογραφία ... noun. sg. fem. nom AD01 11 11 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) Bulletin of the American Society of Papyrologists (BASP) 50 (2013), p. 40-45 no. 1, 00 13594
3910458 λαογραφίας ... μεγάλῃ τράπ(εζαν) Ἁρσιῆσ(ις) Πετεμίνιος ὑπ(ὲρ) λαογραφίας μα (ἔτους) Καίσαρος ἀργ(υρίου) ... noun. pl. fem. acc AD01 12 12 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) PSI 3 261 + Berichtigungsliste (BL) 2.1 p. 24 [261], 3 24390
4499576 λαογρ(αφίας) ... [δι]έγραψε(ν) Ἀπολλώνιος [Π]ατεχνο(ύβιος) ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) τοῦ μα (ἔτους) Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD01 12 12 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9545 (1), 2 19063
711788 λαγραφίας* ... [διαγ]εγράφη\κε/ Ζμῆθι(ς) Παχνού[βιο(ς)] [ὑ]πὲρ λαγραφίας* τοῦ gap=2 [ἔτου]ς Τειβερίου* ... noun. pl. fem. acc AD01 15 37 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Leiden Gr. 178, 2 24734
757971 λαο(γραφίας) ... διαγέγρα(φε) δι̣ὰ̣ τ̣ῆ̣ς̣ gap=4 λαο(γραφίας) β (ἔτους) Φρο(υρίου) Πε̣ ... noun. pl. fem. acc AD01 16 16 Egypt, U05 - Koptos (Qift) O. Petrie Mus. 225, 2 75462
3620505 λαογρ(αφίας) ... gap=27_lines ἔκθεσι(ς) λαογρ(αφίας) το(ῦ) α (ἔτους) ει̣(…) ... noun. sg. fem. gen AD01 16 16 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 520 Vo descr., 1/00 13595
683385 λ̣α̣ο̣γρα(φίας) ... διέ̣γ̣ρ̣α(ψεν) Ψενμοντφ̣μό̣ις Ἁρμιύσεω(ς) ὑ̣(πὲρ) λ̣α̣ο̣γρα(φίας) δ (ἔτους) gap=3 ιϛ ... noun. pl. fem. acc AD01 18 18 Egypt, U04b - Pakerkeesis (?) O. Heid. 145, 2 80368
1439566 λαογραφίας ... διαγεγράφηκεν Παμώνθης Ἐμπυῶπις ὑπ(ὲρ) λαογραφίας τοῦ δ (ἔτους) Τιβερίου ... noun. sg. fem. gen AD01 18 18 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 20 15044, 3 23856
4309573 λαογραφίας ... διαγεγράφηκεν Παμώνθης gap=4 ῶπις ὑπ(ὲρ) λαογραφίας τοῦ δ (ἔτους) Τιβερίου ... noun. sg. fem. gen AD01 18 18 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 20 15044, 3 23856
588514 λαογραφίας ... διαγεγράφηκεν Πετορζμηθιος* Μακ ὑπ(ὲρ) λαογραφίας τοῦ πέμ̣του* (ἔτους) Τιβερίου ... noun. sg. fem. gen AD01 19 19 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Bodl. 2 450, 3 71151
711733 λαογραφ(ίας) ... διαγεγράφ(ηκε) Ζμηύθιος Παχνούβιος ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) τοῦ πέμτου* (ἔτους) Τιβερίου ... noun. sg. fem. gen AD01 19 19 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Leiden Gr. 176, 3 24732
851585 λαογραφίας ... διαγεγράφ(ηκεν) Ζμήθιος Παχνοῦβις ὑπ(ὲρ) λαογραφίας τοῦ πέμτου* (ἔτους) Τιβερίου ... noun. sg. fem. gen AD01 19 19 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 4, 3 76586
819389 λαογραφίας ... διαγεγράφηκεν Ψενχν̣οῦβις Παχνα(ῦτος?) ὑπὲρ λαογραφίας τοῦ ἕκτου (ἔτους) Τ̣ιβερίου ... noun. sg. fem. gen AD01 20 20 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Wilb. 5, 3 76517
1435871 λαογραφίας ... [διαγεγρά]φη̣[κεν] [Ζμή]θιος Παχ̣[ν(ούβιος)] ὑ(πὲρ) λαογραφίας τοῦ ἕκτου <(ἔτους)> Τιβερίου ... noun. sg. fem. gen AD01 20 20 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Eleph. DAIK 22, 4 24202
532117 λαογρα(φίας) ... διαγεγράφηκε Ἑροννόφρις ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) τοῦ ζ (ἔτους) Τιβερίου ... noun. sg. fem. gen AD01 21 21 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Berl. 22, 2 24414
587374 λ̣αο̣γρ(αφίας) ... Πιῦρις Ἁρκῖνις λ̣αο̣γρ(αφίας) ζ (ἔτους) (δραχμὰς) η ... noun. pl. fem. acc AD01 21 21 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Bodl. 2 2585, 2 73145
667416 λα(ο)γ(ραφίας) ... Πεταῦ(ς) Θαυμασ(ίου) λα(ο)γ(ραφίας) (δραχμὰς) η (ἔτους) ζ ... noun. sg. fem. gen AD01 21 21 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 146, 2 47087
667447 λα(ογραφίας) ... Ἰάκοβος Θαυμασ(ίου) λα(ογραφίας) ζ (ἔτους) ιβ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD01 21 21 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 149, 2 47090
589012 λαογ(ραφίας) ... διαγέγρα(φε) gap=4 ὑ̣π̣(ὲρ) λαογ(ραφίας) κα (ἔτους) (δραχμὰς) δ̣έ̣κ̣α̣ ... noun. pl. fem. acc AD01 24 25 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 466, 1 50379
612170 [λα]ογραφίας ... διαγεγράφη[κε] Πετο̣ρζμήθιος* Π[αχν][ο]ῦβις Πουεμεαυς ὑπ(ὲρ) [λα]ογραφίας τοῦ δεκάτο[υ] [(ἔτους)] [Τ]ι̣βερίου ... noun. sg. fem. gen AD01 24 24 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Cairo 62, 4 73408
612196 [λαογραφ]ίας ... [διαγεγρ]ά̣φηκε gap=7 Βιήνχι(ος) ὑπὲρ [λαογραφ]ίας τοῦ ια (ἔτους) [Τιβ]ερίου ... noun. sg. fem. gen AD01 24 24 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Cairo 63, 3 73409
711758 λαογραφ(ίας) ... διαγεγράφ(ηκε) Πειλονίδης Πετερζμηύθιος ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) τοῦ δεκάτου (ἔτους) Τιβερίου ... noun. sg. fem. gen AD01 24 24 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Leiden Gr. 177, 3 24733
828100 λα(ο)γ(ραφίας) ... gap=unknown gap=unknown gap=unknown ὑπ(ὲρ?) λα(ο)γ(ραφίας) Κ(εραμείων) gap=unknown gap=unknown Τιβερίου ... noun. sg. fem. gen AD01 24 24 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1279, 3 50790
3608051 [λ]α̣γ[ρ]αφίας* ... . προ[εσυ]μβόλ(ησε?) Παεῦς Σουν̣ευς* βο̣η̣(θὸς) [λ]α̣γ[ρ]αφίας* δεκά[το]υ ἔτ[ους] Τιβερίου Καίσα[ρο]ς ... noun. sg. fem. gen AD01 24 24 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) Bulletin of the American Society of Papyrologists (BASP) 50 (2013), p. 45-47 no. 2, 3 13503
3608084 λ̣α̣ο̣γ̣(ραφίας) ... τοῦ Φαρμοῦθι δι\ὰ/ Ἀκουσιλ(άου) Τε̣(βτύνεως) λ̣α̣ο̣γ̣(ραφίας) δραχ(μὰς) δε[κάδυο] [,] (γίνονται) ... noun. sg. fem. gen AD01 24 24 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) Bulletin of the American Society of Papyrologists (BASP) 50 (2013), p. 45-47 no. 2, 11 13503
4448159 λαογραφί(ας) ... διαγεγράφηκεν Ἁρπαῆ(σις) Πλεῦς ὑπὲρ λαογραφί(ας) τοῦ δεκάτου (ἔτους) Τιβερίο(υ) ... noun. sg. fem. gen AD01 24 24 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 5 7589, 2 17982
587520 λαο̣γ̣ρα(φίας) ... δι̣\α̣/γ̣έ̣γ̣ρα(φε) Κελῦχις Πετε@^inline^μώνθου@⟦πετεμ ὑπ(ὲρ) λαο̣γ̣ρα(φίας) ια (ἔτους) ε μ ... noun. pl. fem. acc AD01 25 25 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 413, 2 71116
774005 λ̣αο(γραφίας) ... διέγρα(ψεν) Παμώνθη(ς) Φατρή(ους) ὑπ(ὲρ) λ̣αο(γραφίας) α (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 25 75 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 116, 2 75716
676850 λαογρ(αφίας) ... Ψεμονχῆς Ὥ̣ρ̣ου λαογρ(αφίας) ιγ (ἔτους) (δραχμὰς) ιϛ ... noun. pl. fem. acc AD01 27 27 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 204, 2 24605
859284 λαγραφίας* ... διακεγράφηκεν* Ζμῆθις Παχνουβι* ὑπὲρ λαγραφίας* τοῦ α (ἔτους) Τειβερίου* ... noun. sg. fem. gen AD01 27 27 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 6, 2 76587
863120 λαογραφίας ... διαγεγράφηκεν Ζμήθιος Παχνοῦβις ὑπ(ὲρ) λαογραφίας τοῦ ιγ (ἔτους) Τιβερίου ... noun. sg. fem. gen AD01 27 27 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 7, 3 76588
4422625 λαογρα(φίας) ... διαγεγράφ(ηκεν) Πετεσοῦχος Παχομπασήν(ιος) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) τοῦ ιγ (ἔτους) Τιβερίου ... noun. sg. fem. gen AD01 27 27 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) SB 28 17230, 3 135983
719778 λαογρ(αφίας) ... [δι]αγέγρ(αφε) Πασῆμις Ὥρου λαογρ(αφίας) ιδ (ἔτους) Βορρ(ᾶ) καὶ ... noun. pl. fem. acc AD01 28 28 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) (?) O. Leiden Gr. 47, 2 24619
2820903 λ(αο)γραφίας ... Σε̣μ̣[θον]άης Τρύφωνος χει(ρωναξίου) ἠπη(τῶν) ϛ λ(αο)γραφίας κδ (διώβολον) (γίνονται) λ ... noun. pl. fem. acc AD01 28 29 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Oxy. 24 2412, 36 16928
2820918 λ(αο)γραφίας ... Ἀρίστιππος Ὀννώφριο(ς) χει(ρωναξίου) ἠπη(τῶν) ϛ λ(αο)γραφίας κδ (διώβολον) (γίνονται) λ ... noun. pl. fem. acc AD01 28 29 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Oxy. 24 2412, 39 16928
2820929 λ(αο)γραφίας ... Κο̣[λλ]ο̣ύθης Σεμθοναευς* χει(ρωναξίου?) γε(ρδίων) ϛ λ(αο)γραφίας κδ (διώβολον) (γίνονται) λ ... noun. pl. fem. acc AD01 28 29 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Oxy. 24 2412, 41 16928
2820937 λ(αο)γραφίας ... (γίνονται) λ (διώβολον) Παθώτης Ἡρακλείο(υ) λ(αο)γραφίας κδ (διώβολον) Στοτοῆτις Ὥρου ... noun. pl. fem. acc AD01 28 29 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Oxy. 24 2412, 42 16928
2821001 λ(αο)γραφίας ... Ἀτεῖς Ἰσιδώρου ἐπʼ ἴσης θ λ(αο)γραφίας κδ (διώβολον) λγ (διώβολον) ... noun. pl. fem. acc AD01 28 29 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Oxy. 24 2412, 57 16928
2821034 λ(αο)γραφίας ... Διοσκοῦτο(ς) κδ (διώβολον) Ἀσφεὺς Φίβιος λ(αο)γραφίας κδ (διώβολον) Στῶυς Ψενταῆ(τος) ... noun. pl. fem. acc AD01 28 29 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Oxy. 24 2412, 64 16928
2821073 λ(αο)γραφίας ... Κολλιντ(αθύρ) Σεμθεῦς Ὥρου κεραμ(έων) [β λ(αο)γραφίας [κδ (διώβολον) (γίνονται) μη ... noun. pl. fem. acc AD01 28 29 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Oxy. 24 2412, 76 16928
2821155 λ(αο)γραφίας ... Ὄγου Θέων Ῥωμαίου κεραμ(έων) μ λ(αο)γραφίας κδ (διώβολον) (γίνονται) ξδ̣ ... noun. pl. fem. acc AD01 28 29 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Oxy. 24 2412, 98 16928
2821167 λαογρ(αφίας) ... Μούχε̣[ως] χει(ρωναξίου) πλ̣ιν(θευτῶν) Πάεις κδ λαογρ(αφίας) Ἁρβαίθης Ὥρου κδ (διώβολον) ... noun. pl. fem. acc AD01 28 29 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Oxy. 24 2412, 101 16928
2821310 λ(αο)γραφίας ... Ἀρίστιππο(ς) Ὀ̣ν̣ν̣ώ̣φ̣ρ̣ι̣ο(ς) χει(ρωναξίου) ἠπη(τῶν) ϛ̣ λ(αο)γραφίας κδ (διώβολον) (γίνονται) λ ... noun. pl. fem. acc AD01 28 29 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Oxy. 24 2412, 137 16928
2821321 λ(αο)γραφίας ... Κολλούθης Σεμθ[ο]ν[αέυς] χει(ρωναξίου?) στε(φανοπλόκων) ϛ̣ λ(αο)γραφίας κδ (διώβολον) (γίνονται) λ ... noun. pl. fem. acc AD01 28 29 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Oxy. 24 2412, 139 16928
2821398 λ(αο)γραφίας ... Κολλιντ(αθὺρ) Σεμθέ(υ)ς Ὥρ̣[ου] κερ(αμέων) κδ λ(αο)γραφίας κδ (διώβολον) (γίνονται) μη ... noun. pl. fem. acc AD01 28 29 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Oxy. 24 2412, 158 16928
2821406 λ(αο)γραφίας ... (γίνονται) μη [(διώβολον) Σωτήριχ(ος) Πατναούτι̣ο̣(ς) λ(αο)γραφίας β [(διώβολον) Ἀπολλῶς Ὥρου ... noun. pl. fem. acc AD01 28 29 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Oxy. 24 2412, 159 16928
2821429 λ(αο)γραφίας ... Ὄ̣[γ]ου Θέων Ῥωμαίου κε̣ρ̣α̣μ̣(έων) μ λ(αο)γραφίας β (διώβολον) (γίνονται) ϛ ... noun. pl. fem. acc AD01 28 29 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Oxy. 24 2412, 166 16928
2821506 [λ(αο)γραφίας] ... Σεμθεῦς Ὥρου gap=unknown κεραμ(έων) κδ [λ(αο)γραφίας] [κδ [(διώβολον) [(γίνονται)] [μη ... noun. pl. fem. acc AD01 28 29 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Oxy. 24 2412, 187 16928
683432 λαογρα(φίας) ... πράκτορι Ψ̣ᾶ τοῦ Κοπ̣(τίτου) [ὑπὲρ] λαογρα(φίας) καὶ χωματικ(οῦ) τοῦ ιε ... noun. sg. fem. gen AD01 29 30 Egypt, U05 - Papa O. Heid. 146, 6 80369
798483 λαογρα(φίας) ... Ἑρθ̣ήσει Πικῶτος πράκ(τορι) Μεμνο(νείων) ὑπὲρ λαογρα(φίας) καὶ χωμ(άτων) ιε (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD01 29 29 Egypt, U05 - Papa O. Strasb. 1 780, 6 76359
989156 λαογ(ραφίας) ... [διέγρα(ψεν)] [Μιυσε]ως* Πετεχενσπ(οχράτου) ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) ιε ἔτους (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 29 29 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east), Karnak P. Bagnall 58, 2 219320
4302587 λα(ογραφία) ... Πετεμενῶφιος Παμών(θου) λα(ογραφία) (ἔτους) ιδ. gap=4_lines ... noun. sg. fem. nom AD01 29 29 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 20 14946, 2a 23834
532135 λαογρα(φίας) ... διακεγράφηκε* Παχωμπαζ(μῆθις?) μη(τρὸς) Θιζμήθ̣ι̣(ος) ὑπὲρ λαογρα(φίας) τοῦ ιζ (ἔτους) Τβιβερίου* ... noun. sg. fem. gen AD01 30 30 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) Archiv für Papyrusforschung (AfP) 63 (2017), p. 294-296, 3 24415
587546 λαο̣γρα(φίας) ... διαγέγραφ(ε) gap=4 Ἀμμω̣νί̣ο̣(υ) [ὑπ(ὲρ)] λαο̣γρα(φίας) ιϛ (ἔτους) Νότου κ(αὶ) ... noun. pl. fem. acc AD01 30 30 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Bodl. 2 414, 2 71117
866492 λαογραφ(ίας) ... διαγεγράφ(ηκεν) Ζμήθιος Παχνοῦβις Τασῆτις ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) ἑκκαιδεκάτου (ἔτους) Τιβερίου Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD01 30 30 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 8, 3 76589
532156 λαουγραφίας* ... διαγεγράφηκεν Παχομπασμ(ῆθις?) κηπορὸς* ὑπὲρ λαουγραφίας* τοῦ ιη (ἔτους) Τιβερίου ... noun. sg. fem. gen AD01 32 32 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Berl. 24, 2 24416
588856 λαογ(ραφίας) ... gap=unknown διαγέγρα(φε) Χενσθώτ̣[ης] Τιθουῆς ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) ιη (ἔτους) [(δραχμὰς)] ἕνδεκα ... noun. pl. fem. acc AD01 32 32 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 462, 2 50378
667618 λα(ο)γ(ραφίας) ... Πεταῦς Θα[υμασ(ίου)] λα(ο)γ(ραφίας) ιη (ἔτους) (δραχμὰς) η̣ ... noun. pl. fem. acc AD01 32 32 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 158, 2 47099
587567 [λαογρα(φίας)] ... διαγέγρα(φε) Παμώνθ̣(ης) Φ̣ [ὑπ(ὲρ)] [λαογρα(φίας)] [ιθ [(ἔτους)] (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 33 33 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 415, 1 71118
588893 λαογ(ραφίας) ... διαγέγρα(φε) Ψεναμο(ῦνις) Τέως* ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) ιθ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 33 33 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 463, 2 71163
846438 λαογ(ραφίας) ... [διαγεγρά(φηκεν)] gap=3 σι(…) Πετεμίνι(ος) ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) [ιθ [(ἔτους)] [(δραχμὰς)] [δ]έκα ... noun. pl. fem. acc AD01 33 33 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 367, 1 76887
1630630 [λαογ]ραφίας ... παρὰ gap=4 κ[αὶ] gap=6 λογευτῶ[ν] [λαογ]ραφίας Φιλαδε[λφεία]ς τῆς Ἡρακλείδου μερίδος ... noun. sg. fem. gen AD01 33 33 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Graux 2 9, 2 11300
587596 λαογ(ραφίας) ... διαγέγρα(φε) Παβοῦς (ὁμοίως) ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) κ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 34 34 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 416, 1 71119
588934 λαογ(ραφίας) ... διαγέγρα(φε) Κεμόις Ψενχνούμιο(ς) ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) ιθ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 34 34 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 464, 2 71164
588973 [λαογ(ραφίας)] ... διαγέγρα(φεν) Ἰναρῶς Πετεμενώ(φιος) [ὑπ(ὲρ)] [λαογ(ραφίας)] κ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 34 34 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 465, 1 71165
765772 λαο(γραφίας) ... Ἀπ[ολ] (?) [βα(σιλικῆς)] [τρα(πέζης)] [ὑπ(ὲρ)] λαο(γραφίας) κ (ἔτους) Ἀρά(βων) Ἁρβ̣ ... noun. pl. fem. acc AD01 34 34 Egypt, U05 - Koptos (Qift) O. Petrie Mus. 226, 2 169758
774019 λαογ(ραφίας) ... διαγεγρά(φηκεν) Πετοσῖρις Πα̣βε̣τόβθιος ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) κ (ἔτους) gap=3 διὰ ... noun. pl. fem. acc AD01 34 34 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 117, 1 75717
836288 λαογ(ραφίας) ... διαγεγρά(φηκεν) Φαήριος* Πετεμώ(νθου) ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) κ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 34 34 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1549, 1 77845
846550 λαο(γραφίας) ... διαγεγρά(φηκεν) Ἑριέως Παάπιος ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) κ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 34 34 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 370, 1 76890
989194 λαογ(ραφίας) ... διαγέγρα(φεν) Μιυσεως* Πετεχενσπ(οχράτου) ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) κ (ἔτους) (δράχμας) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 34 34 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east), Karnak P. Bagnall 59, 1 219321
679756 λαογ(ραφίας) ... διαγέγρα(φεν) Ἰναρῶς Πετεεμγ(έως) ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) κα (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 35 35 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 18 13185, 2 18258
765793 λαο(γραφίας) ... τῆς Ἀπολ(…) βα(σιλικῆς) τρα(πέζης) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) κα (ἔτους) Ἀρά̣(βων) Ἀρβῆ(χις) ... noun. pl. fem. acc AD01 35 35 Egypt, U05 - Koptos (Qift) O. Petrie Mus. 228, 2 169759
790256 λαογ(ραφίας) ... διαγεγρά(φηκεν) Μαιεῦρι(ς) Ὥρου ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) κα (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 35 35 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 61, 1 75661
846621 λαογ(ραφίας) ... διαγεγρά(φηκεν) Πετεσόβχι(ς) Χεμσνα(…) ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) κ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 35 35 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east), Karnak O. Wilcken 2 372 + Revue égyptologique 6 (1891), p. 8 no. 5, 2 50765
846652 λαογ(ραφίας) ... διαγεγρά(φηκεν) Ἀπολλὼς Πετεμε(νώφιος) ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) κα (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 35 35 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 373, 2 50766
846691 λαογ(ραφίας) ... διαγεγρά(φηκεν) Ἑριέως Παάπιος ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) κα (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 35 35 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 374, 1 76891
4185334 λαογρα(φίας) ... χω(ματικοῦ) (δραχμαὶ) ρλγ (διώβολον), λαογρα(φίας) κα̣ (ἔτους) (δραχμαὶ) gap=unknown ... noun. pl. fem. acc AD01 35 35 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) SB 16 12632, 17 14631
4185460 λ̣[α]ο̣γ̣(ραφίας) ... [(διώβολον) [,] [χω(ματικοῦ)] ϛ (τετρώβολον) λ̣[α]ο̣γ̣(ραφίας) (γίνονται) (δραχμαὶ) φλβ (πεντώβολον) ... noun. pl. fem. acc AD01 35 35 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) SB 16 12632, 31 14631
589052 [λαο(γραφίας)] ... [διαγέγρα(φε)] gap=unknown gap=4 [ὑπ(ὲρ)] [λαο(γραφίας)] [κβ [(ἔτους)] Νότου κ(αὶ) ... noun. pl. fem. acc AD01 36 36 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Bodl. 2 467, 2 71166
683478 λαογρα(φίας) ... διέγρα(ψεν) Ψενθώτη(ς) Π̣ασή(μιος) λαογρα(φίας) κβ (ἔτους) Πακ(ερκεήσεως) η ... noun. pl. fem. acc AD01 36 36 Egypt, U04b - Pakerkeesis O. Heid. 148, 2 80371
790738 λαογ(ραφίας) ... gap=3_lines διαγεγρά(φηκεν) Μαιεύριος* Ὥρου ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) κβ (ἔτους) Τιβερίου καὶ ... noun. pl. fem. acc AD01 36 36 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 62, 2 75662
3275011 λαογ(ραφίας) ... διαγεγρά(φηκεν) Ἀμμώνιος Παναμέ(ως) ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) κβ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 36 36 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Reinach Gr. 2 130, 2 23030
4054950 λαογ[ραφί]ας ... τῆς [ὑπὲρ] τοῦ παιδὸς ἀπαιτηθησομένη(ς) λαογ[ραφί]ας καὶ χωματικ[οῦ] καὶ ὑικῆς ... noun. sg. fem. gen AD01 36 36 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 10 10236, 31 16674
589108 λαο̣(γραφίας) ... [διαγέγ(ραφε)] gap=3 Πετεμίνι(ος) ὑπ(ὲρ) λαο̣(γραφίας) gap=1 [(ἔτους)] [(δραχμὰς)] [δέκα] ... noun. sg. fem. gen AD01 37 40 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 468, 1 71167
791340 λαογ(ραφίας) ... διέγρα(ψεν) Θερμοῦ(θις) Ὥρου ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) κγ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 37 37 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 64, 1 75664
791717 λαογ(ραφίας) ... διέγρα(ψεν) Φαῆρι(ς) gap=4 [ὑ]π(ὲρ) λαογ(ραφίας) κγ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 37 37 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 65, 1 75665
2808603 λαογραφίαν ... κομείζοντί* σου* τὴν ἐπιστολὴν τὴν λαογραφίαν Μνησιθέου καὶ τὸ ναύβιον ... noun. sg. fem. acc AD01 37 55 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 296, 4 20567
4506006 λα(ο)γρα(φίας) ... διακεγραφηκε* Παχνοῦβι(ς) Πελαίου ὑπὲρ λα(ο)γρα(φίας) τοῦ β (ἔτους) Γαείου* ... noun. sg. fem. gen AD01 37 38 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9604 (13), 3 19120
588533 λαογρ(αφίας) ... δ̣ιαγεγράφηκε Π̣ε̣τ̣ε̣χ̣(…) Α Γαλάτου ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) δευτέρου (ἔτους) [Γαίου] [Καίσαρος] ... noun. sg. fem. gen AD01 38 39 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Bodl. 2 451, 2 71152
792194 [λαογ(ραφίας)] ... διαγεγρά(φηκεν) Σεϊανοῦ* Ὥρου ὑ[π(ὲρ)] [λαογ(ραφίας)] β (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 38 38 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 66, 1 75666
589147 λαογ(ραφίας) ... διαγέγ̣ρα(φεν) Ἀμμ̣ῶνις Πετεμε(νώφιος) ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) γ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 39 39 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 469, 2 50380
589189 λαογ(ραφίας) ... δια̣γ̣έ̣γ̣ρα(φε) Πετεαρποχρά(της) Φχορχώ(νσιος) ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) γ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα̣ ... noun. pl. fem. acc AD01 39 39 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 470, 2 71168
589230 λ̣α̣ο̣γ(ραφίας) ... διαγέγρα(φε) Τεῶς Πουρύσ[ιος] Ἐπωνύχ(ου) ὑπ(ὲρ) λ̣α̣ο̣γ(ραφίας) γ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 39 39 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 471, 2 71169
823182 λωγραφ-ίας* ... Πετε̣π̣ χος Πασῆνις extra ὑπ(ὲρ) λωγραφίας* τοῦ τρίτου (ἔτους) Γαίου ... noun. sg. fem. gen AD01 39 39 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 10, 2-3 76591
589268 λα̣ο̣(γραφίας) ... δια̣γ̣έ̣γ̣ρ̣α̣(φε) Πικῶς Πετεψάιτ̣(ος) ὑπ(ὲρ) λα̣ο̣(γραφίας) δ̣ (ἔτους) (δραχμὰς) δ̣έ̣κ̣α̣ ... noun. pl. fem. acc AD01 40 40 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 472, 1 71170
589310 λαογ(ραφίας) ... δια̣γέ̣γρα(φεν) Ἀμενώθη(ς) Κ ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) δ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 40 40 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 473, 1 71171
846314 λα(ογραφίας) ... διαγεγρ(άφηκεν?) Πανᾶς Πετεμ(…) ὑπ(ὲρ) λα(ογραφίας) ζ (ἔτους) (δραχμὰς) δ(έ)κ(α) ... noun. pl. fem. acc AD01 40 40 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 363, 1 76883
846951 λαογ(ραφίας) ... διαγεγρά(φηκεν) Πακῦβις Παχ[νούμιος?] [ὑπ(ὲρ)] λαογ(ραφίας) δ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 40 40 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 383, 2 76900
846989 λαογ(ραφίας) ... διαγεγρ(άφηκεν) Ἀμενώθη(ς) Πικὼς ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) δ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκ[α] ... noun. pl. fem. acc AD01 40 40 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 384, 1 76901
847160 λαογρ(αφίας) ... διέγρ(αψεν) Πατώτης @^inline^Ψενμίνι(ος)@⟦ψεν ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) δ (ἔτους) Νότου κ(αὶ) ... noun. pl. fem. acc AD01 40 40 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Wilcken 2 389, 2 76905
338152 λαογραφία(ς) ... ἀφῆλιξ μήπ̣ω̣ τ̣ε̣[λῶ]ν̣ τ[ὸ] τέλ̣εσμα λαογραφία(ς), ἀναγεγραμμένος δὲ διὰ ... noun. sg. fem. gen AD01 41 68 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) BGU 11 2087, 5 9598
587628 λαογ(ραφίας) ... gap=1_lines δια̣γ̣έ̣γρα(φε) Πετεαρποχ(ράτης) Πετεθώτου ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) α (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 41 41 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 417, 2 71120
587662 λα̣ο̣γ̣(ραφίας) ... δια̣γ̣έ̣γρα(φε) Φᾶφις Καμή(τιος) ὑπ(ὲρ) λα̣ο̣γ̣(ραφίας) α (ἔτους) (δραχμὰς) δέ̣κ̣α̣ ... noun. pl. fem. acc AD01 41 41 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 418, 1 50376
589349 λαογ(ραφίας) ... δια̣γ̣έ̣γ̣ρα(φε) Θορταῖος Πατήους̣ ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) α (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 41 41 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 474, 2 71172
589764 [λαο(γραφίας)] ... [διαγ(έγραφε)] [Φθο]υ̣μώνθ(ης) Ὥρου [ὑπ(ὲρ)] [λαο(γραφίας)] gap=1 [(ἔτους)] [(δραχμὰς)] [δέκα] ... noun. sg. fem. gen AD01 41 54 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 483, 1 71181
589805 [λαο(γραφίας)] ... διαγέ̣γ̣ρα(φε) Διονύ̣σι(ος) Π̣ [ὑπ(ὲρ)] [λαο(γραφίας)] gap=2 [(ἔτους)] (δραχμὰς) δ̣[έκα] ... noun. sg. fem. gen AD01 41 54 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 484, 1 71182
683568 λαογρα(φίας) ... [διαγ]έ̣γ̣ρα(φεν) Παμών(θης) Κα̣ρ̣ο̣ύ̣(ριος) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) α (ἔτους) Ν̣ (ἔτους?) ... noun. pl. fem. acc AD01 41 41 Egypt, U04b - Notos (?) O. Heid. 150, 1 80373
720061 λαο(γραφίας) ... διαγέγρα(φε) Ψεναμο(ῦνις) Πετεχώ(νσιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) α (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 41 41 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 54, 1 24626
762382 [λαο(γραφίας)] ... gap=1_lines διέγ̣ρα(ψε) Νεχθμώνθ(ης) Θοτεῦς* ὑπ̣(ὲρ) [λαο(γραφίας)] gap=2 [(ἔτους)] [δραχ(μὰς)] δέκα ... noun. sg. fem. gen AD01 41 54 Egypt, U04b - Thebes O. Petrie Mus. 239, 2 50297
794121 λαογ(ραφίας) ... διέγρα(ψεν) Σεειανου* Ὥρου ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) α (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 41 41 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 68, 1 75668
798123 λ̣α̣ο̣γ̣(ραφίας) ... διαγεγρά(φηκε) Μαιεῦρι(ς) Ὥρου ὑπ(ὲρ) λ̣α̣ο̣γ̣(ραφίας) gap=1 (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. sg. fem. gen AD01 41 54 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 76, 2 75676
825511 λαογ(ραφίας) ... διαγεγράφ(ηκεν) Πατ̣ ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) πρώτου (ἔτους) gap=6 Κλαυδίου ... noun. sg. fem. gen AD01 41 55 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 11, 2 76592
826752 λευγραφιαν* ... διέγραψεν Ἁρ[πα]ῆσι[ς] Π̣λά[τωνος] ὑπὲρ λευγραφιαν* τοῦ gap=1 [(ἔτους)] Τιβερίου ... noun. pl. fem. acc AD01 41 54 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 1239, 2 77628
1679416 λαογραφίας ... ἐξη[γητοῦ] gap=unknown καὶ αὐτοὶ τῆς λαογραφίας ἀπολυθῆν̣αι. ε̣ γὰρ ... noun. sg. fem. gen AD01 41 68 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Hamb. 4 272, 7 41546
4002686 λα(ο)γραφ(ίας) ... διαγεγράφ(ηκεν) Μνᾶσις Ψενχομχήμεως ὑ(πὲρ) λα(ο)γραφ(ίας) πρώτου (ἔτους) Τιβερίου Κλαυδίου ... noun. sg. fem. gen AD01 41 41 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 1 1097, 2 23052
720110 λαο̣γραφ(ίας) ... διαγέγρα(φε) Θοτεῦς Πετεχώ(νσιος) ὑπ(ὲρ) λαο̣γραφ(ίας) β (ἔτους) (δραχμὰς) ἑπτὰ ... noun. pl. fem. acc AD01 42 42 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 55, 1 24627
720868 [λαο(γραφίας)] ... δ̣ι̣α̣γ̣έ̣γ̣ρα(φε) Πετεμενῶφις gap=unknown [ὑπ(ὲρ)] [λαο(γραφίας)] gap=2 [(ἔτους)] (δραχμὰς) δέκα ... noun. sg. fem. gen AD01 42 54 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 69, 1 24641
847100 λαο(γραφίας) ... διέγρ(αψεν) Παμώνθ(ης) Ἁρυώθ(ου) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) β (ἔτους) (δραχμὰς) δέ[κα] ... noun. pl. fem. acc AD01 42 42 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 387, 1 50767
754967 λαο̣γραφίας ... Πικῶς Π̣ι̣κῶτ(ος) gap=unknown Πετεμενώ(φιος) ὑπ(ὲρ) λαο̣γραφίας γ (ἔτους) [(δραχμὰς)] [δέκα] ... noun. pl. fem. acc AD01 43 43 Egypt, U04b - Thebes O. Ont. Mus. 2 80, 2 75097
762430 λα(ο)γρα(φίας) ... δια̣γ̣έ̣γρα(φεν) Ἐπώνυχ(ος) (δεύτερος?) ὑπ(ὲρ) λα(ο)γρα(φίας) γ (ἔτους) Πακ(ερκεήσεως) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 43 43 Egypt, U04b - Pakerkeesis O. Petrie Mus. 230, 1 75342
765815 λαο(γραφίας) ... τῆς Ἀπολ(…) βα(σιλικῆς) τρα(πέζης) ὑπὲρ λαο(γραφίας) η (ἔτους) Ἀμ(…) Μ̣α̣ ... noun. pl. fem. acc AD01 43 43 Egypt, U05 - Koptos (Qift) O. Petrie Mus. 229, 2 169760
774098 λαογραφίας̣ ... διαγεγράφηκεν Παχνοῦβις Αὐνῆς ὑπ(ὲρ) λαογραφίας̣ τοῦ γ (ἔτους) Τιβερίου ... noun. sg. fem. gen AD01 43 43 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Strasb. 1 119, 2 75719
794682 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψε) Παμώνθης Φαήριος ὑπ(ὲρ) gap=2 λαο(γραφίας) (δραχμὰς) δέκα (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. sg. fem. gen AD01 43 44 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 69, 2 75669
830590 λαωγρα(φίας)* ... διαγεγρά(φηκεν) Παορπικῶς Σαχομνεῦτος ὑπ(ὲρ) λαωγρα(φίας)* γ (ἔτους) Μεμνο(νείων) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 43 43 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Petrie Mus. 244, 2 77712
2458509 λαογραφίας ... τὰ δημόσια τῶν αὐτῶν ἀπολυσίμων λαογραφίας τε καὶ δαπανῶν* πασῶν* ... noun. pl. fem. acc AD01 43 43 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 244, 6 12085
2458584 λαογραφίας ... μὴ π̣λ̣ημεροῦντά* τι τῶν δημοσίων λαογραφίας ἠι* καὶ δαπανῶν ἐξῖναι* ... noun. sg. fem. gen AD01 43 43 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 244, 11 12085
2458628 λαογραφίαν ... αὐτοῦ τοῦ προγεγραμμένου Κρονίωνος τὴν λαογραφίαν τοῦ αὐτοῦ ἰσιόν[τ]ος* τετάρτου ... noun. sg. fem. acc AD01 43 43 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 244, 13 12085
587694 λαο(γραφίας) ... διαγ̣έ̣γρα(φε) Πετεχῶ(νσις) Ἐπωνύχ(ου) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) δ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 44 44 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 419, 1 71121
587725 λ̣α̣ο̣γ(ραφίας) ... δια̣γ̣έ̣γρα(φε) Κα̣μα(…) Ψενχώνσι(ος) ὑπ(ὲρ) λ̣α̣ο̣γ(ραφίας) δ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 44 44 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 420, 1 71122
683588 λαογρα̣(φίας) ... διέγρα(ψεν) Ψ̣ε̣ν̣ gap=14 gap=unknown ὑπ(ὲρ) λαογρα̣(φίας) ε̣ (ἔτους) gap=3 (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 44 59 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) (?) O. Heid. 151, 2 80374
758043 λαο(γραφίας) ... καὶ Μά̣κρω(νος) β̣α̣(σιλικῆς) τρα(πέζης) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) δ (ἔτους) Φρο(υρίου) Πετ̣ε̣α̣σμ(ῆφις) ... noun. pl. fem. acc AD01 44 44 Egypt, U05 - Koptos (Qift) O. Petrie Mus. 231, 2 75466
830677 λα(ο)γ(ραφίας) ... gap=1_lines διέγρα(ψεν) Πικῶς Π ὑπ(ὲρ) λα(ο)γ(ραφίας) δ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 44 44 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1380, 1 50795
847137 λαγρ(αφίας)* ... διέγρ(αψεν) Παμώνθ(ης) τοῦ Ὡρίω(νος) ὑπ(ὲρ) λαγρ(αφίας)* δ [(ἔτους)] [Νό]τ(ου) κ(αὶ) ... noun. pl. fem. acc AD01 44 44 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Wilcken 2 388, 2 76904
847345 λαογ(ραφίας) ... διέγρ(αψεν) Ὧρος Παναμέως ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) ε (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 44 45 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 393, 1 76909
4011725 λαογρ(αφίας) ... [δ]ιέγρα(ψεν?) Ὧρος Παήσιος ὑ(πὲρ) λαογρ(αφίας) δ̣ <(ἔτους)> [Μεμνον]ί̣ων (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 44 44 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 1 4342, 1 23101
418847 λαγραφίας* ... διαγεγραφηκεν* Σῶρος Παχομπῶτος ὑ(πὲρ) λαγραφίας* πέμπτου (ἔτους) Τιβερίου Κλαυδίου ... noun. sg. fem. gen AD01 45 45 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) CPR 10 34, 2 20852
589391 λ̣α̣ο̣(γραφίας) ... δια̣γ̣έ̣γρα(φε) Ὀσορουῆρι(ς) Φατρήους ὑπ(ὲρ) λ̣α̣ο̣(γραφίας) ε (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 45 45 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 475, 1 71173
762452 λαογρα(φίας) ... δια̣γ̣έ̣γρ(αφεν) Ὧρος Παμοντκαμήτιο(ς) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) ε (ἔτους) Μεμνο(νείων) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 45 45 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Petrie Mus. 245, 2 75343
830750 λα(ο)γ(ραφίας) ... διέγρα(ψεν) Ὀννῶφρ(ις) Ὥρου ὑπ(ὲρ) λα(ο)γ(ραφίας) ε (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 45 45 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1384, 1 50796
4443067 λα[ογ]ραφίας ... προσῆλθέν μοι Νεμεσᾶς, πράκτωρ λα[ογ]ραφίας κώμης Φιλαδελφείας, λ[έγ]ων ... noun. sg. fem. gen AD01 45 45 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) SB 4 7461, 4 18055
4443082 λαογραφίαν ... τοῦ ὑπὸ σὲ νομοῦ ὀφείλοντα λαογραφίαν. διὸ ἐρωτῶ σε ... noun. sg. fem. acc AD01 45 45 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) SB 4 7461, 7 18055
589430 λα(ογραφίας) ... [διαγέγρα(φε?)] [Παμ]ώνθ(ης) Παήριο(ς) αὐλ(ήτης) ὑπ(ὲρ) λα(ογραφίας) Με(μνονείων) ϛ (ἔτους) [(δραχμὰς)] ... noun. pl. fem. acc AD01 46 46 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Bodl. 2 476, 1 71174
720371 λαο̣(γραφίας) ... [διαγέ]γρα(φε) Ἡ̣ρ̣α̣κλῆ(ς) Πικ̣[ῶτο(ς)] ὑ̣π̣(ὲρ) λαο̣(γραφίας) ζ̣ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 46 47 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 60, 2 24632
809764 λαο(γραφίας) ... Φθομώ(νθου) Πικῶ(τος) μη(τρὸς) gap=3 ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Μεμνο(νείων) ϛ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 46 46 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Theb. Gr. 97, 2 76467
829075 λαγραφ(ίας)* ... gap=3 gap=2 καὶ Ψενταβλ̣ε [ὑπ(ὲρ)] λαγραφ(ίας)* ἕκτου (ἔτους) Τιβ[ερίου] Κλαυδίου ... noun. sg. fem. gen AD01 46 46 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 12, 4 76593
4166742 λαο(γραφίας) ... [διαγέγρ(αφε)] gap=8 [Ἑ]ρ̣ιέως ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Με(μνονείων) ϛ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 46 60 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) SB 16 12400, 1 16233
587757 λαο(γραφίας) ... [διαγέ]γ̣ρα(φε) Φμόις Φαήριος ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ζ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 47 47 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 421, 1 50377
589487 λα̣ο̣(γραφίας) ... gap=1_lines δια̣γ̣έ̣γρα(φε) Χενσθώτης Θορταίου ὑπ(ὲρ) λα̣ο̣(γραφίας) ζ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 47 47 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 477, 2 71175
589528 λ̣[αο(γραφίας)] ... διαγέγ̣ρ[α(φεν)] Ὧρος Παήριο(ς) ὑπ(ὲρ) λ̣[αο(γραφίας)] gap=2 [ζ [(ἔτους)] [(δραχμὰς)] ... noun. sg. fem. gen AD01 47 47 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) (?) O. Bodl. 2 478, 1 71176
2242155 λαογραφίας ... πρὸς <τὰ> ἔτη η (ἔτους) λαογραφίας ἐτῶν τόσων δραχμαὶ αἵδε ... noun. sg. fem. gen AD01 47 62 Egypt P. Mich. 10 577, 5 21352
720418 λαο(γραφίας) ... Ψεναμο(ῦνις) Π [καὶ] ἀδελ(φοὶ) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) η (ἔτους) [(δραχμὰς)] [εἴκοσι] ... noun. pl. fem. acc AD01 48 48 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 61, 2 24633
720758 [λαο(γραφίας)] ... διαγέγρα(φε) Ἡρᾶς Ἡ[ρᾶτος] [ὑπ(ὲρ)] [λαο(γραφίας)] gap=2 [(ἔτους)] (δραχμὰς) δέκα ... noun. sg. fem. gen AD01 48 52 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 68, 1 24640
796498 λ(αο)γ(ραφίας) ... διέγρα(ψεν) Ἑριεὺς Πασενχνο(ύβιος) ὑπ(ὲρ) λ(αο)γ(ραφίας) η (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 48 48 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 72, 2 75672
826707 λ(αο)γ(ραφίας) ... gap=2_lines διαγ(εγράφηκεν) Πετεμε(νῶφις) Πεωτ(…) ὑπ(ὲρ) λ(αο)γ(ραφίας) η (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 48 48 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1238, 1 50789
3204073 λαογραφίας ... ἐκ λαογραφίας κα[τ]ʼ ἄ̣νδρα θ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD01 48 63 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Phil. Gr. 5, 1 7276
4011813 λαογ(ραφίας) ... Π̣τ̣αρμ̣(…) Ε̣πρεμγε(…) μ̣η̣(τρὸς) Πασ̣ή(μιος) ὑ(πὲρ) λαογ(ραφίας) η (ἔτους) Μεμ(νονείων) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 48 48 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 1 4344, 3 23103
589599 λ̣αο(γραφίας) ... δια̣γ̣έ̣γ̣ρ̣α(φε) Πε̣τ̣ε̣μ̣ε̣ν̣ῶ(φις) Παμώ̣ν̣θ(ου) ὑπ(ὲρ) λ̣αο(γραφίας) θ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα̣ ... noun. pl. fem. acc AD01 49 49 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 479, 1 71177
676130 λα[ο(γραφίας)] ... gap=unknown [Σ]ε̣νψανσνῶτ̣[ι] gap=unknown gap=2 ὑπ(ὲρ) λα[ο(γραφίας)] gap=unknown gap=unknown gap=unknown ι ... noun. sg. fem. gen AD01 49 64 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 16, 3 24468
720452 λα(ογραφίας) ... gap=1_lines δια(γέγραφε) Νεχθμώ(νθης) Θοτευς* ὑπ(ὲρ) λα(ογραφίας) Νό(του) καὶ Λι(βὸς) θ̣ ... noun. sg. fem. gen AD01 49 49 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 62, 3 24634
847549 λαο(γραφίας) ... gap=2_lines διέγρ(αψεν) Ἀμενώθη(ς) Πετεχώ(νσιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) θ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 49 49 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 398, 2 50769
587790 λαο(γραφίας) ... Ὥ̣ρου ος* κ(αὶ) Κατρῆ̣ς̣* ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Μεμνο(νείων) ι (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 50 51 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Bodl. 2 422, 2 71123
589643 λαογ(ραφίας) ... δια̣γ̣έ̣γρα(φε) Παναμεῦς Ἑρμίου ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) ι (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 50 50 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 480, 1 71178
589685 λ̣α̣ο̣(γραφίας) ... διαγέγρα(φε) Διονύσιο(ς) gap=4 ὑπ(ὲρ) λ̣α̣ο̣(γραφίας) δε̣κάτ̣ο̣υ̣ (ἔτους) (δραχμὰς) [δέκα] ... noun. sg. fem. gen AD01 50 50 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 481, 1 71179
755021 λ̣αο(γραφίας) ... διαγέγρα(φε) Πασῆμις Ψενθώτο(υ) ὑπ(ὲρ) λ̣αο(γραφίας) Μεμνο(νείων) ι (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 50 50 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Ont. Mus. 2 82, 1 75099
1590690 λαογραφίας ... [·] Μάρων Πυλάδου γεγον[ὼς] πρά̣κ̣[τωρ] λαογραφίας π̣[ρὸς] ἐ̣ννέ̣α̣ (ἔτη) τῆς ... noun. sg. fem. gen AD01 50 51 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Gen. 2 91, 8 11262
1590727 λαογραφίας ... [τῆς] Μαικηνατιανῆς οὐσίας γεγον[ὼς] πράκτωρ λαογραφίας τῶι διελη[λυθότι] δεκάτῳ (ἔτει) ... noun. sg. fem. gen AD01 50 51 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Gen. 2 91, 16 11262
1590777 λαογραφίας ... τῆς Πετρωνιανῆς οὐσίας γεγονὼς πράκτωρ λαογραφίας τῶι διεληλυ(θότι) δεκάτωι (ἔτει) ... noun. sg. fem. gen AD01 50 51 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Gen. 2 91, 25 11262
4011417 λαο(γραφίας) ... δια(γε)γρά(φηκεν) Χεμτσνε(ὺς) Πενμών̣ι̣ο̣ς ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) ι (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 50 50 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 1 4330, 2 23091
4055750 λ̣α̣ο̣(γραφίας) ... ζ (ἔτους) Φαρμ(οῦθι) ιζ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῆ̣ι̣ λ̣α̣ο̣(γραφίας) ὁ α(ὐτὸς) (δραχμὰς) τέσσαρας ... noun. sg. fem. gen AD01 50 50 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 10 10243, 4 16682
4055816 λαο(γραφίας) ... ? κ(αὶ) μη(νὸς) Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣ κ̣α̣ λαο(γραφίας) θ (ἔτους) Τ[ρ]ύφων Διον(υσίου) ... noun. pl. fem. acc AD01 50 50 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 10 10243, 6 16682
671987 λαο(γραφίας) ... Κ[λαυ]δ[ίου] [Καίσαρος] [Σεβαστοῦ] (δραχμὰς) η λαο(γραφίας) (δραχμὰς) η σ̣κ̣ο̣π̣(έλων) α ... noun. pl. fem. acc AD01 51 51 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 2 292, 3 74306
847589 λαο(γραφίας) ... gap=1_lines διαγεγρ(άφηκεν) Ἀντίφιλος Ἀντιφίλου ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ια (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 51 51 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 399, 2 50770
2245313 λαογραφία(ς) ... Αὐτοκράτορος Φλαδελφείας* · ιβ (ἐτους) λαογραφία(ς) πρὸς σύνοψ(ιν) ια (ἔτους) ... noun. pl. fem. acc AD01 51 51 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Mich. 10 594, 5 12275
2245329 λαογρ(αφίας) ... χωματικ(οῦ) Βφπδ (τετρώβολον) η (ἔτους) λαογρ(αφίας) (τάλαντα) β Γρϙ (ὀβολοὶ) ... noun. sg. fem. gen AD01 51 51 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Mich. 10 594, 8 12275
2245343 λαογρ(αφίας) ... (πεντώβολον) χωματικ(οῦ) Γω ζ (ἔτους) λαογρ(αφίας) (τάλαντα) δ Δμϛ ὑικῆς ... noun. sg. fem. gen AD01 51 51 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Mich. 10 594, 11 12275
2245356 λαογρ(αφίας) ... ? χω(ματικοῦ) Γπ ϛ (ἔτους) λαογρ(αφίας) Βφλγ (τριώβολον) ὑικ(ῆς) τπθ ... noun. sg. fem. gen AD01 51 51 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Mich. 10 594, 14 12275
3415192 λαογρα(φίαν) ... το(ῦ) ὅλου, ὧν ἡμίσειαν λαογρα(φίαν) [ι (ἔτους) ἀνειλῆφθ(αι) πρὸς ... noun. sg. fem. acc AD01 51 51 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Sijpesteijn 26, 5 109074
3415701 λαογραφ(ίαν) ... τῶ(ν) λ̣ό̣γω(ν) ὧν τὴν ὅλην λαογραφ(ίαν) τοῦ ι (ἔτους) ἀνει̣λ̣ῆ̣μ̣<φ>θ̣α̣ι̣ ... noun. sg. fem. acc AD01 51 51 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Sijpesteijn 26, 71 109074
3415979 λαογραφ(ίαν) ... τῶι ια (ἔτει) · οὗ λαογραφ(ίαν) μόνο(υ) το(ῦ) ια (ἔτους) ... noun. sg. fem. acc AD01 51 51 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Sijpesteijn 26, 115 109074
587864 λαογ(ραφίας) ... διαγ̣έ̣γρα(φε) Ψενμ̣ου(…) gap=unknown [ὑπ(ὲρ)] λαογ(ραφίας) ιγ (ἔτους) Βορρᾶ κ̣[αὶ] ... noun. pl. fem. acc AD01 52 67 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Bodl. 2 425, 2 71126
846398 λαο(γραφίας) ... διαγεγρ(άφηκεν) Παμώνθ(ης) Θ [ὑπ(ὲρ)] λαο(γραφίας) Με(μνονείων) ιβ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 52 52 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Wilcken 2 366, 2 76886
847692 λαο(γραφίας) ... διαγεγρά(φηκεν) Πετεμώ(νθης) Παμώνθ(ου) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ιβ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 52 52 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 401, 1 50771
589729 λαο(γραφίας) ... διεγέγρα(φε) Πετεμε̣νῶ(φις) Παμώνθ(ου) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ιδ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 53 54 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 482, 1 71180
612232 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψεν) Ὧρος Παμ[ώνθ(ου)] [Ὥ]ρου ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Μεμνο(νείων) ιγ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 53 53 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Cairo 64, 1 73410
683623 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψεν) Πικῶς Ψενθώτο(υ) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Μεμνο(νείων) ιγ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 53 53 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Heid. 152, 1 80375
720690 λα̣ο̣(γραφίας) ... διαγέγρα(φε) Θαησίω(ν)? Ἁρφαήσ̣ι̣[ο(ς)] ὑπ(ὲρ) λα̣ο̣(γραφίας) ι̣δ (ἔτους) [(δραχμὰς)] [δέκα] ... noun. pl. fem. acc AD01 53 54 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 67, 2 24639
758072 λαο(γραφίας) ... καὶ Ἀπ̣ο̣λ(…) β̣α̣(σιλικῆς) τ̣ρ̣α̣(πέζης) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ιγ (ἔτους) Φρο(υρίου) Πετ̣ε̣α̣ρπ̣οχ(ράτης) ... noun. pl. fem. acc AD01 53 53 Egypt, U05 - Koptos (Qift) O. Petrie Mus. 232, 2 75467
797357 λαο(γραφίας) ... διαγεγρά(φηκεν) Μαιεῦρις Πετεαρποχρά(του) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ιγ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 53 53 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 74, 1 75674
847773 λαο(γραφίας) ... διαγ(εγράφηκεν) Ἀμενώθη(ς) Πετεχώ(νσιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ιγ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 53 53 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 403, 2 76915
642314 λαο(γραφίας) ... [διαγέγρα(φεν)] [Παμώ]νθης Πικ(ῶτος) Παήριο(ς) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Μεμνο(νείων) ιδ (ἔτους) [(δραχμὰς)] ... noun. sg. fem. gen AD01 54 54 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Deiss. 21, 1 73834
1435989 [λαο(γραφίας)] ... δι̣[αγεγράφ(ηκεν)] gap=10 τος ὑπ̣[(ὲρ)] [λαο(γραφίας)] [τοῦ] gap=5 [(ἔτους)] Νέρωνος ... noun. sg. fem. gen AD01 54 68 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Eleph. DAIK 23, 2 24203
3091114 λαογραφίαν ... ἐὰν δὲ ὁ παῖς ἀπαιτηθῆι λαογραφίαν ἢ χωματικὸν ἢ ὑικὴν ... noun. sg. fem. acc AD01 54 54 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 29, 30 15812
589841 λαο(γραφίας) ... διαγ̣έ̣γ̣ρα(φε) Φθουμῖνις Ἀμμωνίου ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) α (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 55 55 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 485, 2 71183
840919 λα[ογραφίας] ... διαγεγράφ(ηκεν) Π Πουήρεος ὑπ(ὲρ) λα[ογραφίας] [τοῦ] gap=2 [(ἔτους)] Νέρωνος ... noun. pl. fem. acc AD01 55 68 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 20, 2 76601
4011454 λαο(γραφίας) ... δια(γε)γρ(άφηκεν) Χεμτσνεὺς Πενάμεως ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) α (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 55 55 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 1 4332, 2 23092
4139868 λαογρ(αφίας) ... δ[ιαγέγρα(φε)] Π̣ασῆ(μις) Ἁρμ[ιύσιο(ς)] Πάσιτ̣ο(ς) ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) Μεμνο(νείων) gap=2 [(ἔτους)] [(δραχμὰς)] ... noun. sg. fem. gen AD01 55 68 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) SB 14 12007, 2 15508
532200 λαο(γραφίας) ... δια(γεγράφηκεν) Ἐπώνυχ(ος) Ὥρου Ἐπω(νύχου) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) β (δραχμὰς) δέκα ... noun. sg. fem. gen AD01 56 56 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Berl. 26, 2 24418
589882 λαο(γραφίας) ... διαγέγρα(φε) Παναμε(ῦς) πρε(σβύτερος) Ἑρμίου ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) β (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 56 56 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 486, 2 71184
667161 λαογρ(αφίας) ... Σίμων Διονῦτος λαογρ(αφίας) β (ἔτους) (δραχμὰς) η ... noun. pl. fem. acc AD01 56 56 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 12, 2 46952
669801 λαογρ(αφίας) ... Θήδετος Ἀλεξίωνο(ς) λαογρ(αφίας) β (ἔτους) (δραχμὰς) η ... noun. pl. fem. acc AD01 56 56 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 57, 2 46997
720926 λαο(γραφίας) ... [διαγέγρα(φε)] Ἀμενώθη(ς) Πετεχώ(νσιος) [ὑπ(ὲρ)] λαο(γραφίας) β (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 56 56 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 70, 2 24642
720966 λαο(γραφίας) ... διαγέγρα(φε) Παχράτης Ἀμενρώ̣σ(ιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) β (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 56 56 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 71, 2 24643
721028 λ̣α̣ο(γραφίας) ... διαγέγρα(φε) Ψενχῶ(νσις) Ψενχώ(νσιος) ὑπ(ὲρ) λ̣α̣ο(γραφίας) γ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 56 57 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 73, 2 24645
1369652 λαογραφί(ας) ... παρ[ὰ] gap=1 λογευτοῦ λαογραφί(ας) Φιλαδελφείας. ὠφίλεται* εἰς ... noun. sg. fem. gen AD01 56 56 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Cornell 24, 1 10600
4011940 λαο(γραφίας) ... διέγραψεν Χεμψενε̣(ῦς) Πανάμ(εως) ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) β (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 56 56 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) SB 1 4347 + O. Chemtsneus 22 (WWW) (forthcoming), 2 23106
4139906 [λαο(γραφίας)] ... [δια(γέγραφε)] [Πασῆ(μις)] [Ἁρ]μιύσιο(ς) Πάσιτ̣ο(ς) ὑπ(ὲρ) [λαο(γραφίας)] [Μεμνο(νείων)] [γ? [(ἔτους)] (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 56 70 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) SB 14 12008, 2 15509
743796 λαο(γραφίας) ... διέγ̣ρ(αψε) Πικῶς Πετεχώ(νσιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) γ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 57 57 Egypt, U04b - Thebes O. Minor B 1, 1 74990
799195 λαο(γραφίας) ... διαγεγρά(φηκεν) Ἀμμώνιος Πετεμε(νώφιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) γ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 57 57 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 81, 2 75681
799231 λα[ο](γραφίας) ... διέγρα(ψε) Πετοσῖρις gap=4 ὑπ(ὲρ) λα[ο](γραφίας) γ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 57 57 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 82, 2 75682
3363792 λαογρ(αφίας) ... (γίνονται) χωμα(τικοῦ) (δραχμαὶ) α̣ (γίνονται) λαογρ(αφίας) (δραχμαὶ) δ̣ (τριώβολον) ὑικῆ(ς) ... noun. sg. fem. gen AD01 57 57 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Ryl. Gr. 4 595, 187 13016
3363803 λαογρα(φίας) ... [ρκα (ὀβολός) παρὰ Νεμίωνος πράκτορο(ς) λαογρα(φίας) Φειλαδελ(φείας)* ὀφείλετα̣ι̣ ε̣ἰς μῆ(να) ... noun. sg. fem. gen AD01 57 57 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Ryl. Gr. 4 595, 189 13016
3363820 λαογρ(αφία) ... α (ἔτους) Νέρων̣ο̣ς̣ τ̣ο̣ῦ̣ κυρίου λαογρ(αφία) καὶ ὑικὴ καὶ χωματικ(ὸν) ... noun. sg. fem. nom AD01 57 57 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Ryl. Gr. 4 595, 193 13016
3363828 λαογρ(αφίας) ... καὶ χωματικ(ὸν) (τοῦ) (αὐτοῦ) (ἔτους) λαογρ(αφίας) (δραχμαὶ) Δ̣ψκη̣ (τριώβολον) ὑικῆ(ς) ... noun. sg. fem. gen AD01 57 57 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Ryl. Gr. 4 595, 194 13016
3363910 λα-ογραφείας* ... μϛ. παρὰ Νεμεσίω̣ν̣ο̣ς̣ πράκτορος λαογραφείας* Φειλα̣δ̣ε̣λφείας*. ὀφείλεται εἰς ... noun. sg. fem. gen AD01 57 57 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Ryl. Gr. 4 595, 1-2 13016
3363927 λαογραφία ... Κλα̣υ[δ]ίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανι[κοῦ] Αὐτοκρ̣[ά]τ̣ορος λαογραφία καὶ ὑικὴ καὶ χω̣ματ̣ι̣κὸ̣ν ... noun. sg. fem. nom AD01 57 57 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Ryl. Gr. 4 595, 6 13016
3363936 λαογραφεία* ... χω̣ματ̣ι̣κὸ̣ν τοῦ (αὐτοῦ) (ἔτους). λαογραφεία* (δραχμαὶ) Δψκ̣η̣ (τριώβολον) ὑικὴ ... noun. sg. fem. nom AD01 57 57 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Ryl. Gr. 4 595, 8 13016
3364927 λαογρα(φίας) ... [ϛ [(τετρώβολον) (γίνονται) ἄνδρες ρε λαογρα(φίας) <(δραχμαὶ)> δ̣ (διώβολον) ὑικῆς ... noun. pl. fem. acc AD01 57 57 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Ryl. Gr. 4 595, 123 13016
3364983 λαογραφίαν ... [τὸ] χωματικόν, διε̣σ̣τ̣αλ[κό]τ̣[ων] τ̣ὴ̣ν λαογραφίαν, ὕστερον παρ[αλ]ε̣λ̣υ̣μενους* ὑπὸ ... noun. sg. fem. acc AD01 57 57 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Ryl. Gr. 4 595, 136 13016
4086447 λαογ(ραφίας) ... , (ὧν) ἀνη(λώθησαν) εἰς λόγ(ον) λαογ(ραφίας) (δραχμαὶ) κδ, κατʼ ... noun. sg. fem. gen AD01 57 57 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 12 10947, 21 14368
4241289 λαογραφίας ... π[αρ]ὰ Ἑρ̣μαίου πράκτορος λαογραφίας Ἰβιῶνος (Εἰκοσιπενταρούρων). εἰσὶν ... noun. sg. fem. gen AD01 57 57 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 18 13862, 1 14762
4241310 λαογραφίας ... Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος ὑπὲρ λαογραφίας γ (ἔτους) καὶ χωμάτων ... noun. pl. fem. acc AD01 57 57 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 18 13862, 5 14762
4241330 λαογραφίας ... ἐν ἀναχωρήσι* εἰς ἀγνοουμένους τόπους λαογραφίας ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) Ατιη (ὀβολὸν) ... noun. sg. fem. gen AD01 57 57 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 18 13862, 8 14762
4241363 λαο(γραφίας) ... ἄνδρα · Ἀμοννεὺς πρεσβ(ύτερος) Σαρᾶτος λαο(γραφίας) (δραχμὰς) με̣ (τριώβολον) χω(ματικοῦ) ... noun. sg. fem. gen AD01 57 57 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 18 13862, 12 14762
4241374 λαο(γραφίας) ... ϛ (τετρώβολον) [Ἀμο]ννεὺς νεώ(τερος) Σαρᾶτος λαο(γραφίας) (δραχμὰς) [με (τριώβολον) χω(ματικοῦ) ... noun. sg. fem. gen AD01 57 57 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 18 13862, 13 14762
4241447 λαο(γραφίας) ... Ψοσνεῦς ὁς gap=3 Ψοσνεῦς Πετενου(…) λαο(γραφίας) (δραχμὰς) με (τριώβολον) [χω(ματικοῦ)] ... noun. sg. fem. gen AD01 57 57 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 18 13862, 36 14762
4241457 λ(αογραφίας) ... [(δραχμὰς)] ϛ̣ (τετρώβολον) Ἡρακλᾶς Κενταύρο(υ) λ(αογραφίας) (δραχμὰς) μϛ (τριώβολον) χω(ματικοῦ) ... noun. sg. fem. gen AD01 57 57 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 18 13862, 37 14762
4241470 λαο(γραφίας) ... ὁ αὐτὸς ὑπὲρ Ὀξυρύνχ(ων) πόλ(εως) λαο(γραφίας) (δραχμὰς) ιϛ (ὀβολὸν) (ἡμιωβέλιον) ... noun. sg. fem. gen AD01 57 57 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 18 13862, 38 14762
4443145 \λαογραφ(ίας)/ ... Κλαυδίωι Βαλβίλλωι παρὰ Νεμεσίωνος \πράκτορος/ \λαογραφ(ίας)/ \Φειλ(αδελφείας)/ καὶ Χαριδήμου \πράκτορος/ ... noun. sg. fem. gen AD01 57 57 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 4 7462, 2 14018
4443150 \λαογρ(αφίας)/ ... \λαογραφ(ίας)/ \Φειλ(αδελφείας)/ καὶ Χαριδήμου \πράκτορος/ \λαογρ(αφίας)/ \Βακχ(ιάδος)/ καὶ Σαμβᾶτος \πράκτορος/ ... noun. sg. fem. gen AD01 57 57 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 4 7462, 2 14018
4443155 \λαογρ(αφίας)/ ... \λαογρ(αφίας)/ \Βακχ(ιάδος)/ καὶ Σαμβᾶτος \πράκτορος/ \λαογρ(αφίας)/ \Νέσ̣τ̣ο̣(υ)/ \ἐποικί(ου)/ καὶ Πανεφρέμμιος ... noun. sg. fem. gen AD01 57 57 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 4 7462, 3 14018
4443166 \λαογρ(αφίας)/ ... \Σοκνοπαίο(υ)/ \Νή(σου)/ καὶ Ἰσχυρίωνος \πράκτορος/ \λαογρ(αφίας)/ \Φειλοπατόρα̣ς̣/ καὶ Πτολεμαίου \πράκτορος/ ... noun. sg. fem. gen AD01 57 57 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 4 7462, 4 14018
4443171 \λαογρ(αφίας)/ ... \λαογρ(αφίας)/ \Φειλοπατόρα̣ς̣/ καὶ Πτολεμαίου \πράκτορος/ \λαογρ(αφίας)/ \Ἱερᾶς/ \Νήσου/, τῶν ... noun. sg. fem. gen AD01 57 57 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 4 7462, 4 14018
589923 λαο(γραφίας) ... διαγ̣έ̣γρα(φε) Πετε̣με(νῶφις) Παμώνθ(ου) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) δ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 58 58 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 487, 2 71185
718566 λαο(γραφίας) ... διαγέ(γραφε) Παμενχῆ(ς) Σανσν[ῶτο(ς)] ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) γ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 58 58 Egypt, U04b - Thebes O. Leiden Gr. 380, 2 24832
520363 λαο(γραφίας) ... διαγ̣έ̣γ̣ρα̣(φε) Φαμῖνις Ψενχώ(νσιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ε (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 59 59 Egypt, U04b - Thebes O. Ashm. 25, 2 70474
587813 λαο(γραφίας) ... Παναμε(ῦς) extra πρε(σβύτερος) Ἑρμιας* ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ε (ἔτους) (δραχμὰς) (γίνονται) ... noun. pl. fem. acc AD01 59 59 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 423, 2 71124
830899 λαο(γραφίας) ... διαγε(γράφηκεν) Ἀμοντᾶς Με̣σούη(ριος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ε̣ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 59 59 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1390, 2 77721
4132016 λαογρα(φίας) ... ϛ (τετρώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) κ λαογρα(φίας) μδ gap=2 (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. pl. fem. acc AD01 59 60 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) SB 14 11930, 64 14531
799302 λαο(γραφίας) ... διαγεγρά(φηκεν) Τιθοήους Πσεμμίνιο(ς) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) gap=4 ϛ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 60 60 Egypt, U - Upper Egypt O. Strasb. 1 84, 1 75684
2913228 [λαογ]ραφίας ... gap=68 [κωμο]γραμματεὺς Ταλαὼι* [κατʼ] [ἄνδρα] [λαογ]ραφίας τοῦ η ἱεροῦ Νέρωνος ... noun. sg. fem. gen AD01 61 62 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 46 3272, 2 15739
642386 λαο(γραφίας) ... δι(έγραψεν) Πμ̣ουτίων Πικῶς̣ ὑ̣π̣(ὲρ) λαο(γραφίας) Μεμνο(νείων) η (ἔτους) (δραχμαὶ) ... noun. sg. fem. gen AD01 62 62 Egypt, U04b - Thebes O. Deiss. 22, 2 73835
642440 λαο̣γρ(αφίας) ... gap=1_lines διέγρ(αψεν) Ψενπε̣ν̣πῦπις Πε̣μ̣αρσνο* λαο̣γρ(αφίας) Πακε̣ρκ̣(εήσεως) η (ἔτους) (δραχμαὶ) ... noun. sg. fem. gen AD01 62 62 Egypt, U04b - Pakerkeesis O. Deiss. 23, 3 73836
690835 λαογρα(φίας) ... διέγρα(ψεν) Ψενπ̣τ̣ο̣ύ̣θης Μ̣α̣ρ̣σνοῦφις̣ λαογρα(φίας) Πακ(ερκεήσεως) η (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 62 62 Egypt, U04b - Pakerkeesis O. Heid. 33, 3 80286
848117 λαογρα(φίας) ... διαγεγρ(άφηκεν) Φμόις Θέωνο(ς) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) Χάρακος η (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 62 62 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 411, 1 76922
4499907 λαογραφίας ... [δι]αγεγράφ(ηκεν) Πετορ[ζ]μήθιος Παχνούβιος ὑπὲρ λαογραφίας τοῦ ὀκδου* (ἔτους) Νέρωνος ... noun. sg. fem. gen AD01 62 62 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9545 (2), 3 19064
642494 λαογρα(φίας) ... διέγρα(ψεν) Ψενμώνθης Πετεμαρσνούφιος ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) Πακερκ(εήσεως) θ (ἔτους) (δραχμαὶ) ... noun. sg. fem. gen AD01 63 63 Egypt, U04b - Pakerkeesis O. Deiss. 24, 2 73837
678926 λαογραφίας ... διαγεγράφηκεν Πασινοῦς Πετορζμῆθις ὑπ(ὲρ) λαογραφίας τοῦ ἐνάτου (ἔτους) Νέρωνος ... noun. sg. fem. gen AD01 63 63 Egypt, U01 - Syene (Assuan) SB 18 13179, 3 18264
692104 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψεν) Γενπτοῦθις Πετεμαρσνο(ύφιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Πακ(ερκεήσεως) θ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 63 63 Egypt, U04b - Pakerkeesis O. Heid. 35, 3 48968
762542 λαογρα(φίας) ... δ̣ι̣[αγέγ]ρ̣[α(φε)] Ψ̣[ενμώνθης] [Ἀπολλωνίου] ὑ̣π(ὲρ) λαογρα(φίας) Νό(του) καὶ Λι(βὸς) θ̣ ... noun. sg. fem. gen AD01 63 63 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Petrie Mus. 246, 2 75345
762573 λαο(γραφίας) ... . δι(α)γ̣έ̣γ̣ρα(φε) Ψε̣ν̣μώ̣ν̣θ̣ης Ἀπολλωνίου ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Νό̣(του) κα̣ὶ Λ̣ιβ(ὸς) θ̣ ... noun. sg. fem. gen AD01 63 63 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Petrie Mus. 246, 7 75345
799330 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψε) Παμώ(νθης) Χε Παμοντῶ(τος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) gap=3 θ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 63 63 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) (?) O. Strasb. 1 85, 2 75685
839078 λαο(γραφίας) ... διαγεγρ(άφηκεν) Πασίων Φθομώνθου ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Με(μ)νο(νείων) θ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 63 63 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Wilcken 2 1623, 2 77909
839106 λαο(γραφίας) ... κ. (δραχμὰς) δ gap=15 λαο(γραφίας) la la. gap=unknown_lines ... noun. pl. fem. acc AD01 63 63 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Wilcken 2 1623, 5 77909
1703667 λαο(γραφίας) ... gap=1_lines διέγρ(αψεν) Ψενπτοῦθις Πετεμαρσνο(ύφιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Πεκ(ερκεήσεως) θ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 63 63 Egypt, U04b - Pakerkeesis O. Heid. 35, 3 48968
587843 λαο(γραφίας) ... διαγέγρ(αφε) Πλῆνις̣ gap=10 Φθ̣ο̣μώνθ(ου) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) [ι [(ἔτους)] [(δραχμὰς)] [τέσσαρας] ... noun. pl. fem. acc AD01 64 64 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) (?) O. Bodl. 2 424, 2 71125
4005144 λαογραφ(ίας) ... διαγεγράφ(ηκεν) Πασινοῦς Πετορζμήθιος ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) δεκάτου (ἔτους) Νέρωνος τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 64 64 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 1 1929, 2 23071
4500072 λαογραφ(ίας) ... διαγεγράφ(ηκεν) Φανεσλὺς Παταν̣ο̣ῦκις ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) δεκάτου (ἔτους) Νέρωνος τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 64 64 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9545 (3), 2 19065
692534 λαογρα(φίας) ... διέγρα(ψεν) Ψενπτουῶθις Πετεμαρσνο(ύφιος) ὑ̣π̣(ὲρ) λαογρα(φίας) Πακε̣ρ̣κ̣(εήσεως) ια (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 65 65 Egypt, U04b - Pakerkeesis O. Heid. 36, 2 80288
4139803 [λαο(γραφίας?)] ... Πασῆμις Ἁρμιύσιο(ς) ὑπ(ὲρ) βαλ(ανευτικοῦ) [καὶ] [λαο(γραφίας?)] [Με]μνο(νείων) ια (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 65 65 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) SB 14 12006, 2 15507
4500092 λαογραφίας ... διαγεγράφηκεν Πετορζμῆθις Παχομπαπιηλ(οῦς) ὑπ(ὲρ) λαογραφίας τοῦ ἑνδεκάτου (ἔτους) Νέρωνος ... noun. sg. fem. gen AD01 65 65 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9545 (4), 3 19066
4506032 [λαογρα]-φίας ... διαγεγράφηκ[εν] gap=4 πως Ζμῆ[θ]ι̣ς̣ ὑπ(ὲρ) [λαογρα]φίας τοῦ ἑνδεκ[άτου] (ἔτους?) Νέρωνος ... noun. sg. fem. gen AD01 65 65 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9604 (14), 2-3 19121
679795 [λ]αο(γραφίας) ... Παήριο(ς) μη(τρὸς) Τμε(…) Παμό̣νθ̣(ου) [ὑπ(ὲρ)] [λ]αο(γραφίας) Με(μ)νο(νείων) ιβ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 66 66 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 18 13186, 2 18266
679848 λαο(γραφίας) ... Παάμη(ς) π̣ρε(σβύτερος) Παήριο(ς) Ψενμ̣ώ(νθου) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) [Μ]εμνο(νείων) ιβ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 66 66 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 18 13186, 5 18266
2883807 λαο-γραφίαν ... αὐτῶι χρόνωι ὁ παῖς ἀπαιτηθῇ λαογραφίαν ἢ χωματικὸν ἢ ὑικὴν ... noun. sg. fem. acc AD01 66 66 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 41 2971, 19-20 16535
4500113 λαογραφ(ίας) ... διαγεγράφ(ηκεν) Ἁρπαῆσεις Πλάτωνος ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) δωδεκάτου (ἔτους) Νέρωνος τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 66 66 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9545 (5), 2 19067
589967 λαο(γραφίας) ... Πετεμενῶ(φις) Ποριεύθου μη(τρὸς) Σενπ̣αμών(θου) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) ιγ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 67 67 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 488, 2 71186
667304 [λαο]γ̣ρ̣(αφίας) ... [Σίμ]ων Διονῦ(τος) [λαο]γ̣ρ̣(αφίας) ιγ (ἔτους) (δραχμὰς) η ... noun. pl. fem. acc AD01 67 67 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 13, 2 46953
683822 λ̣α̣ο̣γ̣ρ(αφίας) ... Σ̣ε̣ ὑ̣π̣(ὲρ) Ψ̣ενμώνθ(ου) Ψεν [ὑπ(ὲρ)] λ̣α̣ο̣γ̣ρ(αφίας) Με̣μ̣ν̣(ονείων) ι̣γ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 67 67 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Heid. 157, 3 80380
840196 λαογραφ(ίας) ... διέγραψεν Πελέας Ζμενπῶτος Βῶτις ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) τοῦ τρισκαιδεκάτου* (ἔτους) Νέρωνος ... noun. sg. fem. gen AD01 67 67 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 18, 3 76599
4500142 λαογραφ(ίας) ... διαγεγράφηκεν Ἁρπαῆσις Πλάτωνος ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) τοῦ ιγ (ἔτους) Νέρωνος ... noun. sg. fem. gen AD01 67 67 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9545 (6), 3 19068
590005 λαο(γραφίας) ... Ἑρμίο(υ) Ἁρπήχ(ιος) μη(τρὸς) Σενπουή(ριος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) ιδ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 68 68 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 489, 2 71187
642523 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψεν) Πετ̣εμενῶφις Ψ Πάσι(τος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Πακερκ(εήσεως) ιδ (ἔτους) (δραχμαὶ) ... noun. sg. fem. gen AD01 68 68 Egypt, U04b - Pakerkeesis O. Deiss. 25, 2 73838
677056 λαογρ(αφίας) ... Παβοῦς πρε(σβύτερος) Ψεμονχήους λαογρ(αφίας) ιδ (ἔτους) (δραχμὰς) ιϛ ... noun. pl. fem. acc AD01 68 68 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 34, 2 24476
762771 λαο(γραφίας) ... Πετεαρπρ̣ή(ους) Ἀμφιώ(μιος) μη(τρὸς) Τασή(μιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Νό(του) κα̣ὶ̣ Λι(βὸς) ιδ ... noun. sg. fem. gen AD01 68 68 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Petrie Mus. 233, 3 75348
799460 λαογ(ραφίας) ... Ὥρο(υ) μη(τρὸς) Ταούης* γ ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) gap=3 ιδ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 68 68 Egypt, U04b - Thebes (?) O. Strasb. 1 88, 2 75688
807233 λαογ(ραφίας) ... Πατεφμόι(τος) μη(τρὸς) Ταχούλ(εως) Παμούνι(ος) ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) Μεμνο(νείων) ιδ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 68 68 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Theb. Gr. 32, 2 76402
841292 λαογραφ(ίας) ... διαγεγράφ(ηκεν) Πελαίας Παχυμπιλοὺς ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) α (ἔτους) Λούκιος Γαλβᾶ ... noun. pl. fem. acc AD01 68 68 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 21, 3 76602
848359 λαο(γραφίας) ... Πετεαρπρ(ήους) Ἀμφιώμιος μη(τρὸς) Τασήμιος Παώντιος λαο(γραφίας) Νό(του) καὶ Λιβ(ὸς) ιγ ... noun. sg. fem. gen AD01 68 68 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 419, 3 76930
848519 λαο(γραφίας) ... Πετεαρπ(ρήους) Ἀμφιώμιο(ς) μη(τρὸς) Τασήμιος ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Διὸ(ς) (πόλεως) Ν(ότο)υ καὶ ... noun. sg. fem. gen AD01 68 68 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Wilcken 2 422, 3 76933
4005165 λαογραφ(ίας) ... διαγεγράφ(ηκεν) Πασινοῦς Πετορζμήθιος ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) α (ἔτους) Γάλβα τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD01 68 68 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 1 1930, 3 23072
4500162 λαογραφ(ίας) ... διαγεγράφ(ηκεν) Παχομβᾶκις Πετορζμήθεος ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) α (ἔτους) Γάλβα τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD01 68 68 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9545 (7), 3 19069
273474 λα[ο]γραφίας ... gap=1 ἄλλος διαιρεμαι Ἡφαιστιάδος gap=unknown λα[ο]γραφίας β (ἔτους) Οὐε[σ]πασιανο(ῦ) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 69 70 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1613 b, 7 9518
273593 λαογραφίας ... . [Ἰ]άσωνι τοπ(άρχῃ) ἄ[λ]λο συναίρ[εμ]α λαογραφίας β (ἔτους) gap=unknown Βρ ... noun. pl. fem. acc AD01 69 70 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1613 b, 17 9518
677073 λαο̣γρ(αφίας) ... Παβοῦς πρ(εσβύτερος) Ψεν̣μ̣ονχή̣ους λαο̣γρ(αφίας) α (ἔτους) (δραχμὰς) η ... noun. pl. fem. acc AD01 69 69 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 35, 2 24477
677089 [λαο(γραφίας)] ... [Παβο]ῦ̣ς Ψεν̣ονχή[ους] [λαο(γραφίας)] [α (ἔτους) (δραχμὰς) η ... noun. pl. fem. acc AD01 69 69 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 36, 2 24478
831317 λαο(γραφίας) ... διαγε(γράφηκεν) Ψεννῆ(σις) Ὥρου ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) κ α (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 69 69 Egypt, U04b - Thebes (?) O. Wilcken 2 1401, 1 77732
848615 λαο(γραφίας) ... διαγεγρ(άφηκεν) Παμώνθη(ς) Π \Παμώνθ(ου)/ ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) α (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 69 69 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 424, 2 76935
848653 λαο(γραφίας) ... διαγεγρ(άφηκεν) Χεσθώτη(ς) πρε(σβύτερος) Πετεχώ(νσιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ἀγο(ρῶν) βο(ρρᾶ) α (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD01 69 69 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 425, 2 76936
1436052 [λαογρ(αφίας)] ... [διέγρ(αψεν)] gap=10 [ὑπ(ὲρ)] [λαογρ(αφίας)] gap=12 ἔτους [Οὐεσπασιανοῦ] [τ]οῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 69 79 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Eleph. DAIK 24, 2 24204
4005186 λαογραφ(ίας) ... διαγεγράφ(ηκεν) Πασινοῦς Πετορζμήθεος ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) α (ἔτους) Αὔλου Οὐιτέλλιος ... noun. pl. fem. acc AD01 69 69 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 1 1931, 2 23073
4189166 λαογρ(αφίας) ... Φιλίππο(υ) το(ῦ) καὶ {κ(αὶ)} Μάρω(νος) λαογρ(αφίας) τοῦ α(ὐτοῦ) τρισκαιδεκάτου* (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD01 69 69 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 16 12686, 5 17447
4189204 λαογρα(φίας) ... τῆ(ς) Φιλίππο(υ) το(ῦ) καὶ Μάρω(νος) λαογρα(φίας) τεσσαρεσκαιδεκάτου (ἔτους) Θαρα(πείας) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 69 69 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 16 12686, 9 17447
4189243 λαογρ(αφίας) ... τῆ(ς) Φιλίππο(υ) το(ῦ) καὶ Μάρω(νος) λαογρ(αφίας) πρώτ̣ο̣υ̣ (ἔτους) Θαρα(πείας) [(δραχμὰς)] ... noun. sg. fem. gen AD01 69 69 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 16 12686, 15 17447
517892 λαο(γραφίας) ... Σαχο(μνέως) gap=unknown Σενψενμώ(νθου) Παμώνθ(ου) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) gap=unknown Οὐεσπασιανοῦ gap=4 ὁμο(ίως) ... noun. sg. fem. gen AD01 70 79 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) (?) O. Amst. 41, 2 70388
667772 λαογρ(αφίας) ... [Νί]κων Ἀντων(ίου) Ῥού(φου) λαογρ(αφίας) γ (ἔτους) Οὐεσπασ(ιανοῦ) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 70 70 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 16, 2 46956
674007 λαογρ(αφίας) ... Παχούμιο(ς) Παλεύϊο(ς) λαογρ(αφίας) β (ἔτους) Οὐεσπα(σια)νοῦ (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 70 70 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 413, 2 74389
799697 λαο(γραφίας) ... gap=unknown αμις πρε(σβύτερος) Ὀννώ(φριος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) gap=unknown [(δραχμὰς)] [ἕ]νδεκα gap=2 ... noun. sg. fem. gen AD01 70 79 Egypt, U04b - Thebes (?) O. Strasb. 1 95, 1 75695
807295 λαο(γραφίας) ... διέγρ(αψεν) Πασῆμις Ψεναμού(νιος) Πατφ(άους) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Φωτρ(…) β (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 70 70 Egypt, U04b - Thebes O. Theb. Gr. 33, 2 76403
844975 λαογρα(φίας) ... διέγρ(αψεν) gap=9 ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) gap=6 [ἔτους] Οὐεσπασεια[νοῦ]* [τοῦ] ... noun. sg. fem. gen AD01 70 79 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 31, 2 76611
848750 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψεν) Καμῆ(τις) Πετεαρπ(ρήους) Ἀμφιῶμις ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Νότου καὶ Λιβ(ὸς) β ... noun. sg. fem. gen AD01 70 70 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Wilcken 2 429, 2 76940
590039 λαο(γραφίας) ... δια̣γ̣έ̣γρα(φε) Πικῶς Ψενμώνθ(ου) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) γ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 71 71 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 490, 2 71188
590070 λαο(γραφίας) ... δια̣γ̣έ̣γρα(φε) Πετεθώτη(ς) Ἀμε̣ν̣ώ̣φιο(ς) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ἀγο(ρῶν) Βο(ρρᾶ) γ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD01 71 71 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 491, 2 71189
667207 λα(ο)γ(ραφίας) ... Πετεσο(τοῦπις) Κολλούθ(ου) λα(ο)γ(ραφίας) γ (ἔτους) (δραχμὰς) η ... noun. pl. fem. acc AD01 71 71 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 133, 2 47074
831347 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψεν) Ἑρμίας Ἐπωνύχ(ου) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) γ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD01 71 71 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1402, 1 77733
848879 λαογ(ραφίας) ... διέγ(ραψεν) Καμῆτις Πετεαρπρήους Ἀμφιώμιος ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) Νότου κ(αὶ) (Λιβὸς) γ ... noun. sg. fem. gen AD01 71 71 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Wilcken 2 431, 2 76942
4005101 λαογρα(φίας) ... διέγρα(ψεν) gap=5 [Πε]το̣ρζ(μῆθις) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) τ̣ρ̣ί̣τ̣ο̣υ̣ ἔτους Οὐεσπασειανοῦ* τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 71 71 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 1 1927, 2 23069
4500181 λαογρ(αφίας) ... διέγρ(αψεν) Κτεχνοῦ(βις) Παχνού(βιος) ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) γ (ἔτους) Οὐεσπασιανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD01 71 71 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9545 (8), 2 19070
587889 λαο(γραφίας) ... διαγ̣έ̣γ̣ρα(φε) Ψενθώ(της) Ψαν̣σνῶ(τος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ὠφιη(ίου) δ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 72 72 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 426, 2 71127
667056 λα(ογραφίας) ... Ἀκυντᾶς Ἀκυντ(ᾶτος) λα(ογραφίας) δ (ἔτους) Οὐεσπ(ασιανοῦ) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 72 72 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 125, 2 47066
669074 [λαο]γρα(φίας) ... [Νίκ]ων Ἀντωνίου Ῥούφου [λαο]γρα(φίας) (δραχμὰς) ιϛ χω(ματικοῦ) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 72 72 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 25, 2 46965
669087 λαογρ(αφίας) ... (διώβολον) [φυλ(ακιτικοῦ)] [(δραχμὴν)] [α ὁ̣μ̣ο̣ί̣(ως) λαογρ(αφίας) δ (ἔτους) (δραχμὰς) ιϛ ... noun. pl. fem. acc AD01 72 72 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 25, 3 46965
669405 [λαο(γραφίας)] ... Νίγερ [Ἀντωνίου] Ῥούφο[υ] [λαο(γραφίας)] [(δραχμὰς)] [ιϛ? χω(ματικοῦ) 4[(ἔτους)][ ... noun. sg. fem. gen AD01 72 72 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 39, 2 46979
677122 λαογρ(αφίας) ... [Παβοῦς] [πρε(σβύτερος)] [Ψεμονχήους] λαογρ(αφίας) δ (ἔτους) Ο̣ὐ̣ε̣σ̣ασιαν[οῦ]* [(δραχμὰς)] ... noun. pl. fem. acc AD01 72 72 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 38, 2 24480
848957 λαογ(ραφίας) ... Ἀμφιώμι(ος) μη(τρὸς?) Τασήμιος Παώντιο(ς) ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) Νότου κ(αὶ) (Λιβὸς) δ ... noun. sg. fem. gen AD01 72 72 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Wilcken 2 432, 2 76943
1077882 [λ]α̣ογραφίας ... δ̣ιέγραψεν Π̣ gap=1 Παιμ̣ο̣υ̣ [ὑπὲρ] [λ]α̣ογραφίας τοῦ ε̣ [Οὐε]σπασιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 72 79 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) P. Brooklyn Gr. 34, 3 18059
4011508 λαο(γραφίας) ... Χεμ Πουω̣(…) Ἁρσένεως Πετεσήμ̣ιο(ς) ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) Νότου [κ(αὶ)] [(Λιβὸς)] δ ... noun. sg. fem. gen AD01 72 72 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) SB 1 4334, 2 23094
667000 λαο(γραφίας) ... Ἰώ[σηπο(ς)] [Ἰάσωνο(ς)] λαο(γραφίας) ϛ [(ἔτους)] [Οὐεσπ(ασιανοῦ)] (δραχμαὶ) ... noun. sg. fem. gen AD01 73 74 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 121, 2 47062
667218 λα(ο)γ(ραφίας) ... Παλεῦις Πετεσο̣τούπ(εως) λα(ο)γ(ραφίας) ε (ἔτους) (δραχμὰς) η ... noun. pl. fem. acc AD01 73 73 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 134, 2 47075
669487 λαογρ(αφίας) ... Νίγερ ὃς καὶ Θεό[δοτος] λαογρ(αφίας) ϛ̣ (ἔτους) Οὐεσπα[(σιανοῦ)] [(δραχμὰς)] ... noun. pl. fem. acc AD01 73 74 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 42, 2 46982
669703 λαογρ(αφίας) ... Θεόδωρο(ς) ὃς καὶ Νίγερ λαογρ(αφίας) ε (ἔτους) Οὐεσπ(ασιανοῦ) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 73 73 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 52, 2 46992
677136 λαο̣γρ(αφίας) ... Παβοῦς πρε(σβύτερος) Ψεμ̣[ονχήους] λαο̣γρ(αφίας) ε (ἔτους) Οὐεσασ[ιανοῦ]* (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 73 73 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 39, 2 24481
842516 λαογρ(αφίας) ... διέγρ(αψεν) Πατεύρρις Παχν(ούβιος) ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) πέμπτου ἔτους Οὐεσπασειανοῦ* τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 73 73 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 24, 2 76604
849013 λαογ(ραφίας) ... διέγρα(ψεν) Καμῆτις Πετεαρπ(ρήους) Ἀμφιώμιος ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) Νό(του) καὶ Λ(ιβὸς) ε ... noun. sg. fem. gen AD01 73 73 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Wilcken 2 434, 2 76945
858252 λα(ο)γρ(αφίας) ... Ἁρμοῦρις Ἀπολλὼς λα(ο)γρ(αφίας) ε (ἔτους) (δραχμὰς) η ... noun. pl. fem. acc AD01 73 86 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Wilcken 2 668, 2 77178
4005032 λαογρα(φίας) ... διέγρα(ψεν) Παρπρεμίτι(ς) Ἀτπή(ους) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) ἕκτου ἔτους Οὐεσπασειανοῦ* τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 73 74 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 1 1924, 2 23066
4626932 λαογραφίας ... οἰκίαν ἀ[πογραφῆς] gap=unknown gap=6 δ̣ι̣ὰ λαογραφίας Ἐπαφρόδιτος δοῦλ(ος) Ἥρωνος τ[οῦ] ... noun. sg. fem. gen AD01 73 73 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 4 p. 58-83, 328 14986
4627864 λαογ(ραφίᾳ) ... ἀνδρῶν τε[λεί]ων ὄντων ἐν ὁμολ(όγῳ) λαογ(ραφίᾳ) ὀνό(ματα) ε καὶ τ̣[ὰ] ... noun. sg. fem. dat AD01 73 73 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 4 p. 58-83, 459 14986
4627994 λαογ(ραφίᾳ) ... [μετὰ] [τ]ῶ̣ν̣ ὄ̣ντων ἐν ὁμολ(όγοις) λαογ(ραφίᾳ) ὀνο(μάτων) ε (γίνεται) ἃ ... noun. sg. fem. dat AD01 73 73 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 4 p. 58-83, 484 14986
4629487 λαογραφίας ... τῶι τὸν τούτου πατέρα ἀπὸ λαογραφίας κεχωρίσθαι διὰ τὸ ἐπικεκρίσθαι ... noun. sg. fem. gen AD01 73 73 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 4 p. 58-83, 634 14986
587915 λαο(γραφίας) ... δια̣γ̣έ̣γρα̣(φε) Πανᾶς Πετεψάι(τος) Πτ̣ο̣λ̣εμ(αίου) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) ϛ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 74 74 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 427, 2 71128
590101 λ̣α̣ο̣(γραφίας) ... δ̣ι̣α̣γ̣έ̣γρα(φε) Πετ̣ε̣ Π̣αν̣αμέως ὑ̣π̣(ὲρ) λ̣α̣ο̣(γραφίας) Χά(ρακος) ϛ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 74 74 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 492, 2 71190
668038 λαογ(ραφίας) ... Νίκων Ἀντωνίου Ῥούφου λαογ(ραφίας) ϛ (ἔτους) Οὐεσπασ(ιανοῦ) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 74 74 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 17, 2 46957
669754 λαογρ(αφίας) ... Νίγερ Πτόλλιδος λαογρ(αφίας) ϛ (ἔτους) Οὐ(εσπασια)νοῦ (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 74 74 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 54, 2 46994
670079 λα(ο)γ(ραφίας) ... Θήδετος Ἰακούβου λα(ο)γ(ραφίας) ϛ (ἔτους) (δραχμὰς) δ ... noun. pl. fem. acc AD01 74 74 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 71, 2 47011
674036 λα(ο)γρ(αφίας) ... gap=1_lines Διονυσᾶτ(ος) λα(ο)γρ(αφίας) ϛ (ἔτους) (δραχμὰς) δ ... noun. pl. fem. acc AD01 74 74 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 415, 2 74391
774153 λαογ(ραφίας) ... Πβῆκις Ἁρσύνιος λαογ(ραφίας) ϛ (ἔτους) Οὐε(σπασια)νοῦ (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 74 74 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Strasb. 1 120, 2 75720
774180 λαογ(ραφίας) ... Ἁρσῦν̣ι̣ς̣ λαογ(ραφίας) ϛ (ἔτους) Οὐεσπασιανοῦ (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 74 74 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Strasb. 1 121, 2 75721
842969 λαογρα(φίας) ... διέγρ(αψεν) Φενῶπις Παχομπαουον(νώφεως) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) ἕκτου ἔτους Οὐεσπασειανοῦ* τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 74 74 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 25, 2 76605
590135 λαο(γραφίας) ... διαγέγρα(φε) Φατρῆς Ὀσορουή(ριος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ἀγο(ρῶν) Βο(ρρᾶ) ζ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD01 75 75 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 493, 2 71191
590172 λαο̣(γραφίας) ... δ̣ι̣α̣γέγρα(φε) Φμόις Τεῶτ̣ο̣ς̣ gap=4 ὑ̣π̣(ὲρ) λαο̣(γραφίας) Χά(ρακος) ζ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 75 75 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 494, 1 71192
668553 λαογ(ραφίας) ... Νίκων Ἀντω(νίου) Ῥούφου λαογ(ραφίας) ζ (ἔτους) Οὐεσπασιανοῦ (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 75 75 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 19, 2 46959
669826 λαογρ(αφίας) ... Θήδετος Ἀλεξίωνος λαογρ(αφίας) ζ (ἔτους) Οὐεσπασιανοῦ (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 75 75 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 59, 1 46999
670090 λα(ο)γ(ραφίας) ... Θήδετος Ἰακούβου λα(ο)γ(ραφίας) ζ (ἔτους) (δραχμὰς) η ... noun. pl. fem. acc AD01 75 75 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 72, 2 47012
676992 λαογ(ραφίας) ... gap=unknown λαογ(ραφίας) gap=unknown [το]ῦ κυρίου δραχ(μὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 24, 1 26366
694284 λαογ(ραφίας) ... διέγρα(ψεν) Γενπτουῶ̣θι̣ς̣ Πετεμαρσνούφιο(ς) Ψενμ̣ώ̣ν̣θ̣(ου) ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) Πακερκ(εήσεως) ζ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 75 75 Egypt, U04b - Pakerkeesis O. Heid. 40, 2 80292
694491 λαογρα(φίας) ... διέγρα(ψεν) Ψενμτουῶ̣θις Πετεμαρσνούφιο(ς) Ψε̣ν̣μ̣ώ̣ν̣θ̣(ου) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) Πακερκ(εήσεως) ζ (δραχμὰς) η ... noun. sg. fem. gen AD01 75 75 Egypt, U04b - Pakerkeesis O. Heid. 41, 3 80293
721224 λ̣α̣ο̣(γραφίας) ... διαγέγρα(φε) Ὀσοροῆ(ρις) Φατρή(ους) Ὀσοροή(ριος) ὑ(πὲρ) λ̣α̣ο̣(γραφίας) Ἀ̣γ̣ο(ρῶν) βο(ρρᾶ) ζ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD01 75 75 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 79, 2 24651
849098 λαο(γραφίας) ... Παμώνθ(ου) Ἰμούθου μη(τρὸς) Σεναρβούχ(ιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) ζ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 75 75 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 436, 2 76947
849134 λαογ(ραφίας) ... διέ(γραψεν) Ψενσεντιθοὴς Πιβούχιο(ς) ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) Ν(ότο)υ κ(αὶ) Λιβ(ὸς) ζ ... noun. sg. fem. gen AD01 75 75 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Wilcken 2 437, 2 76948
849215 λαογ(ραφίας) ... διέγρα(ψεν) Καμῆτις Πε(τε)αρπ(ρήους) Ἀμφιώμ(ιος) ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) Νότ(ου) κ(αὶ) (Λιβὸς) ζ ... noun. sg. fem. gen AD01 75 75 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Wilcken 2 438, 2 76949
4316420 λ̣α̣ο̣γ̣ρ̣(αφίας) ... [τῆς] Φι̣[λίππου] [το(ῦ)] [κ]αὶ Μάρ[ω(νος)] λ̣α̣ο̣γ̣ρ̣(αφίας) τ̣[οῦ] [ἑ]βδώμου* (ἔτους) Θαρ[απ(είας)] ... noun. sg. fem. gen AD01 75 75 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 15103, 5 14931
4500201 λαογρ(αφίας) ... διέγρ(αψεν) Πατερζ(μῆθις) Πατερζ(μήθιος) ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) ἑβδόμου ἔτους Οὐεσπασειανοῦ* τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 75 75 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9545 (9), 2 19071
668899 λαο(γραφίας) ... Νίκων Ἀντωνίου Ῥούφου λαο(γραφίας) η (ἔτους) Οὐεσπασιανοῦ (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 76 76 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 21, 2 46961
668916 λαο(γραφίας) ... (διώβολον) Θεόδωτο(ς) Ἀντωνίου Ῥούφου ὁμ(οίως) λαο(γραφίας) (δραχμὰς) ιϛ χω(ματικοῦ) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 76 76 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 21, 5 46961
671502 λα(ογραφίας) ... Ἰώσηπος Ἰησοῦτ(ος) λα(ογραφίας) η (ἔτους) Οὐεσπα(σια)νοῦ (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 76 76 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 2 263, 2 74277
679234 λα(ο)γρ(αφίας) ... διέγρ(αψε) Πασεινου* Πετορζ(μήθιος) Πασεινοῦς ὑπ(ὲρ) λα(ο)γρ(αφίας) ὠγδώου* (ἔτους) Οὐεσπασειανοῦ* τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 76 76 Egypt, U01 - Syene (Assuan) SB 18 13180, 2 18267
843394 λαογρ(αφίας) ... διέγρ(αψεν) Φενῶπις [Παχομπαοννώφεως] ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) ὠγδώου* [ἔτους] Οὐεσπασειανοῦ* το[ῦ] ... noun. sg. fem. gen AD01 76 76 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 26, 2 76606
849422 λαογ(ραφίας) ... διέ(γραψεν) Ψενσεντιθοὴς Πιβούχιο(ς) λαογ(ραφίας) Ν(ότ)ου (καὶ) Λιβ(ὸς) η ... noun. sg. fem. gen AD01 76 76 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Wilcken 2 444, 2 76955
858265 λαογρα(φίας) ... Ἁρνοῦρις Ἀπολ(λωνίου) λαογρα(φίας) gap=1 (ἔτους) (δραχμὰς) η ... noun. sg. fem. gen AD01 76 89 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Wilcken 2 669, 2 77179
4316455 λ[αο(γραφίας)] ... Φιλί[π]π̣ο̣υ̣ τ̣ο̣ῦ̣ κ̣(αὶ) Μάρω(νος) ὑ(πὲρ) λ[αο(γραφίας)] ὀγδόο̣υ (ἔτους) Θαραπ(είας) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 76 76 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 15104, 4 14932
4499283 λαογραφίας ... διέγραψ(εν) Ἁρπαῆ(σις) Πλάτωνο(ς) ὑπ(ὲρ) λαογραφίας η (ἔτους) Οὐεσπασιανοῦ Καίσαρος ... noun. pl. fem. acc AD01 76 76 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9545 (10), 2 19072
587942 λαο(γραφίας) ... δια(γέγραφεν) Ὀσορουῆ(ρις) Φατρή(ους) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ἀγο(ρῶν) Βορρᾶ θ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD01 77 77 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 428, 2 71129
669023 λαο(γραφίας) ... Νίκων Ἀντωνίου Ῥούφου λαο(γραφίας) θ (ἔτους) Οὐεσπασιανοῦ (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 77 77 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 23, 2 46963
669535 λαο(γραφίας) ... Θεόδωτο(ς) Ἀντωνίου Ῥούφου λαο(γραφίας) θ (ἔτους) Οὐ(εσ)πα(σιανοῦ) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 77 77 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 44, 2 46984
683991 λ̣α̣ο(γραφίας) ... Θ̣εόμνησ(τος) Λύκω̣νο(ς) λ̣α̣ο(γραφίας) θ (ἔτους) Οὐεσπ(ασιανοῦ) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 77 77 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Heid. 162, 2 80385
756216 λαογρ[αφίας] ... διέγρ[αψε] Πολαΐδο[ς] [?] ὑ[πὲρ] λαογρ[αφίας] ἐνά[του] [(ἔτους)] Ουεπασιανοῦ* τ[οῦ] ... noun. sg. fem. gen AD01 77 77 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) P. Paris p. 428 no. 2, 2 24388
799644 λα(ογραφίας) ... [διέγ]ρα(ψεν) Ψενχῶ(νσις) Ὀσορο(υήριος) Φατρή(ους) [ὑπ(ὲρ)] λα(ογραφίας) θ (ἔτους) δ[έκα] gap=4 ... noun. pl. fem. acc AD01 77 77 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 93, 2 75693
844493 λαογραφίας ... διέγραψεν Πατραενσνοῦφις Ἀουεμμαοὺς ὑπὲρ λαογραφίας ἐνάτου (ἔτους) Οὐεσπασιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 77 77 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 29, 3 76609
844779 λαογρ(αφίας) ... διέγρ(αψεν) Ζμῆθις Πατερ[μούθιος] ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) ἐνάτου ἔτους Οὐεσπασειανοῦ* τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 77 77 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 30, 2 76610
4005052 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Ἀσκληπιάδη(ς) Βάσσου ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) ἐνάτου (ἔτους) Οὐεσπασιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 77 77 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 1 1925, 2 23067
4547615 λαο(γραφίας) ... Δημᾶς Σίμωνο(ς) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ι (ἔτους) Οὐεσπ(ασιανοῦ) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 77 77 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) SB 1 5815, 1 23267
669057 λαο(γραφίας) ... Νίκων Ἀντωνίου Ῥούφου λαο(γραφίας) ι (ἔτους) Οὐεσπα(σιανοῦ) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 78 78 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 24, 2 46964
669551 λα(ογραφίας) ... ὃς καὶ Νίγερ Ἀντωνίου Ῥούφου λα(ογραφίας) ι (ἔτους) Οὐ(εσπασια)νοῦ (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 78 78 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 45, 3 46985
669587 λαο(γραφίας) ... ὃ καὶ Νίγερ Ἀντωνίου Ῥούφου λαο(γραφίας) ι (ἔτους) Οὐ(εσ)πα(σιανοῦ) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 78 78 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 47, 3 46987
679609 λαογρ(αφίας) ... διέγρ(αψε) Ἀσκληπιάδης Βάσσου ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) δεκάτου (ἔτους) Οὐεσπασιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 78 78 Egypt, U01 - Syene (Assuan) SB 18 13181, 2 18268
694720 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψεν) Ψενπτούθη̣ς Πετεμαρσ̣ν̣ο̣ύ̣φιο(ς) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Πακερκ(εήσεως) α (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 78 78 Egypt, U04b - Pakerkeesis O. Heid. 42, 2 80294
849496 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψεν) Παχοί(της) Ἀμμωνίο(υ) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ὠφιή(ου) ι (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 78 78 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 446, 1 76957
849548 λαογ(ραφίας) ... [δ]ιέγρα(ψεν) Καμήτιο(ς) Πετεαρπ(ρήους) Ἀμφιώμιος ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) Νό(του) κ(αὶ) Λ(ι)β(ὸς) θ ... noun. sg. fem. gen AD01 78 78 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Wilcken 2 448, 2 76959
2856964 [λα]-αγραφίας* ... Ἀλεξ̣[αν]δρίας διατρίβειν καὶ̣ ἐ̣ν ὁμο̣λ̣ό̣γ̣[ῳ] [λα]αγραφίας* τοῦ ἐνεστῶτος ἑνδεκ̣[άτου] ἔτους ... noun. sg. fem. gen AD01 78 79 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 36 2756, 13-14 16546
4499307 λαογραφ(ίας) ... [διέ]γραψ(εν) Ἁρπαῆσεις [Πλ]άτων(ος) ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) [δε]κάτου ἔτους filler [Οὐε]σ̣πασιανοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 78 78 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9545 (11), 2 19073
590207 [λα]ο(γραφίας) ... διαγ̣έ̣γρα(φε) Ψενενοῦφις Πετεχώ(νσιος) [ὑπ(ὲρ)] [λα]ο(γραφίας) Χά(ρακος) ια (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 79 79 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 495, 2 71193
590237 λαο(γραφίας) ... δια̣γ̣έ̣γρα(φε) Χεσθώτης Θορτάιο(ς) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ἀγο(ρῶν) Βο(ρρᾶ) ια (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD01 79 79 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 496, 2 71194
669603 λαο(γραφίας) ... ὃς κ(αὶ) Νίγερ Ἀντωνίου Ῥούφου λαο(γραφίας) ια (ἔτους) Οὐεσπα(σιανοῦ) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 79 79 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 48, 3 46988
799668 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψε) Ψενχῶ(νσις) Ὀσο̣ρο(υήριος) Φατρή(ους) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) [Ἀγ(ορᾶς)] βο(ρρᾶ) ια (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD01 79 79 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 94, 1 75694
849634 λαογ(ραφίας) ... [δι]έγρα(ψεν) Ψενσεντιθοὴς Πιβ[ούχιος] [ὑπ(ὲρ)] λαογ(ραφίας) Νότου κ(αὶ) (Λιβὸς) ια ... noun. sg. fem. gen AD01 79 79 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Wilcken 2 450, 2 76961
4005077 λαογραφίας ... διέγραψ(εν) Ἑρμογ(ένης) Βάσσου ὑπ(ὲρ) λαογραφίας ια (ἔτους) Οὐεσπασιανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD01 79 79 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 1 1926, 2 23068
4506519 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Πατσῖβ(τις) Πετορ(ζμήθιος) ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) ια (ἔτους) Οὐεσπασιανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD01 79 79 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9604 (2), 2 19109
612277 λαο(γραφίας) ... διαγέγρα(φε) Νεφερῶς Πεχοίτου ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) β (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 80 80 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Cairo 65, 2 73411
684024 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψεν) Παμωνθο* Χε̣σ̣τ̣φν̣(άχθιος) Πα̣ ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Με(μνονείων) β (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 80 80 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Heid. 164, 2 80387
808012 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψε) Μαιεῦρις Ἁρφμόιτος ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ἀγο(ρῶν) βο(ρρᾶ) β (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD01 80 99 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Theb. Gr. 45, 2 76415
828192 [λαογρ(αφίας)] ... Καμῆτι[ς] [Καμήτιος] Πετεαρπ(ρέους) Ἀμφιώμ(ιος) ὑπ(ὲρ) [λαογρ(αφίας)] Νό(του) καὶ Λ(ι)β(ὸς) β ... noun. sg. fem. gen AD01 80 80 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Wilcken 2 1281, 2 77662
849695 λαο(γραφιάς) ... [δι]έ(γραψεν) Ψενσεντιθοὴς Παβού[χ(ιος)] [Πετ]εήσ(ιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφιάς) Ν(ότο)υ (καὶ) (Λιβὸς) β ... noun. pl. fem. acc AD01 80 80 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Wilcken 2 452, 2 76963
695200 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψεν) Ψενπτοῦθις Μαρσνοῦφιος ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Πακερκ(εήσεως) γ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 81 81 Egypt, U04b - Pakerkeesis O. Heid. 44, 1 80296
836827 λαο(γραφίας) ... διέγ(ραψεν) Ἀμον̣τ̣ᾶς Μεσουή(ριος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Νό(του) γ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 81 81 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1562, 1 77856
1436111 [λαογρ(αφίας)] ... [διέγρ(αψεν)] [Ζμε]νπῶς Ἁρπαήσιο(ς) [ὑπ(ὲρ)] [λαογρ(αφίας)] τρίτου (ἔτους) Τίτου Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD01 81 81 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Eleph. DAIK 25, 2 24205
3327213 λαογρα-[φιῶν] ... δημοσίων καὶ ἰδιοτικῶν* πάν[τ]ων καὶ λαογρα[φιῶν] [ἀπὸ] [τ]ῶν ἔνπρ[ο]σθε[ν] χρόνον* ... noun. pl. fem. gen AD01 81 81 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Ryl. Gr. 2 161, 14-15 12949
4004985 [λαογραφ]ίας ... [διέγρα]ψεν Παπρεμίθης Ἀτπῆς [ὑπ(ὲρ)] [λαογραφ]ίας τρίτου (ἔτους) Τίτου Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD01 81 81 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 1 1922, 2 23064
4316541 [λ(αογραφίας)] ... [τ(οῦ)] [καὶ] [Μάρω(νος)] κ̣(…) ὑ(πὲρ) [λ(αογραφίας)] [δευτέρ(ου)] [(ἔτους)] [Θαραπ(είας)] [(δραχμὰς)] ... noun. sg. fem. gen AD01 81 83 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 15105, 12 14933
590277 λαογραφίαν ... χαίρειν. ἀπ̣έχο̣(μεν) π̣α̣ρὰ σοῦ λαογραφίαν α (ἔτους) δραχμὰς δέ̣κα̣ ... noun. sg. fem. acc AD01 82 82 Egypt, U05 - Koptos (Qift) O. Bodl. 2 497, 3 71195
667195 λαο(γραφίας) ... Σαμβᾶθ(ις) Πατῆτο(ς) λαο(γραφίας) α (ἔτους) Δομιτια(νοῦ) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 82 82 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 132, 2 47073
669867 λαο(γραφίας) ... Θήδετος Ἀ̣[λεξίωνος] λαο(γραφίας) α̣ (ἔτους) Δ[ομιτιανοῦ] (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 82 82 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 60, 2 47000
674064 λαο(γραφίας) ... Πχόϊς gap=unknown λαο(γραφίας) α (ἔτους) Δομ[(ιτι)][ανοῦ] (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 82 82 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 417, 2 74393
674076 λαο(γραφίας) ... Παμ̣βῆ(κις) Λέωντ(ος) λαο(γραφίας) β (ἔτους) Δομιτιανοῦ (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 82 83 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 418, 2 74394
755130 λαο(γραφίας) ... δια(γέγραφε) Ὧρος Ὀσορουήριο(ς) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χ̣(άρακος) α (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 82 82 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ont. Mus. 2 85, 1 75102
849765 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψεν) Φαρὴς Πετεχνο(ύβιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) α (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 82 82 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 453, 2 76964
849796 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψεν) Πεχοίτης Ἀμμωνίου ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ὠ̣φιή(ου) α (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 82 82 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 454, 2 76965
3883082 λα-ογρα[φιῶν] ... δημοσίων καὶ ἰδιοτικῶν* πάντων καὶ λαογρα[φιῶν] [ἀπὸ] [τῶν] [ἔμ]προσθεν χρόν[ω]ν ... noun. pl. fem. gen AD01 82 88 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) PSI 13 1320, 11-12 13872
590301 λαο(γραφίας) ... δια̣γ̣έ̣γρα(φε) Πλῆνις Παμώνθ(ου) Πετ̣ε̣χώ(νσιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ἀγο(ρῶν) Νό(του) β (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD01 83 83 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 498, 1 71196
799728 λαο(γραφίας) ... διαγεγρά(φηκεν) Πικῶς πρε(σβύτερος) Μαιεύριο(ς) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ἀγο(ρᾶς) βο(ρρᾶ) β (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD01 83 83 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 96, 2 75696
820076 λαογραφίας ... διέγραψεν Παχομπαηιλοῦς ὑπ(ὲρ) λαογραφίας τρίτου (ἔτους) Δομιττιανοῦ* τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 83 84 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Wilb. 7, 2 76519
828317 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψεν) Ψενσεντιθοῆ(ς) Πιβούχιο(ς) Πατεήσεως ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Νότου καὶ Λιβ(ὸς) β ... noun. sg. fem. gen AD01 83 83 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Wilcken 2 1283, 2 77664
849903 λαο(γραφίας) ... διέγρ(αψεν) Νεφερὼς Παχοί(του) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) β (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 83 83 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 457, 1 50773
2807081 λαογ(ραφίας) ... διὰ Δωρί(ωνος) καὶ Χαιρή(μονος) τρα(πέζης) λαογ(ραφίας) ιβ (ἔτους) Λ(υκίων?) Π(αρεμβολῆς) ... noun. pl. fem. acc AD01 83 83 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 289, 2 20560
2807103 λαογ(ραφίας) ... η. μη(νὸς) Γερμανικείου β λαογ(ραφίας) ιβ (ἔτους) ὁ α(ὐτὸς) ... noun. pl. fem. acc AD01 83 83 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 289, 3 20560
2807173 λαογ(ραφίας) ... (ἔτους) μη(νὸς) Γερμανικείου κθ Σεβαστῆι λαογ(ραφίας) ιγ (ἔτους) ὁ α(ὐτὸς) ... noun. pl. fem. acc AD01 83 83 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 289, 6 20560
2807187 λαογ(ραφίας) ... (γίνονται) η. Ἐπεὶφ ε λαογ(ραφίας) ιγ (ἔτους) ὁ α(ὐτὸς) ... noun. pl. fem. acc AD01 83 83 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 289, 7 20560
2807242 λαογ(ραφίας) ... (τετρώβολον). μη(νὸς) Σωτηρείου γ λαογ(ραφίας) ιδ (ἔτους) ὁ α(ὐτὸς) ... noun. pl. fem. acc AD01 83 83 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 289, 9 20560
2807255 λαογρ(αφίας) ... , (γίνονται) η. Πα(ῦνι) λαογρ(αφίας) ιδ (ἔτους) ὁ α(ὐτὸς) ... noun. pl. fem. acc AD01 83 83 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 289, 10 20560
2807314 λαογ(ραφίας) ... τῆς Χαιρή(μονος) καὶ μετόχ(ων) τρα(πέζης) λαογ(ραφίας) γ (ἔτους) Λ(υκίων) Π(αρεμβολῆς) ... noun. pl. fem. acc AD01 83 83 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 289, 12 20560
2807331 λαογ(ραφίας) ... η. μη(νὸς) Γερμα(νικείου) ε λαογ(ραφίας) γ (ἔτους) ὁ α(ὐτὸς) ... noun. pl. fem. acc AD01 83 83 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 289, 13 20560
2807383 λαογ(ραφίας) ... , μη(νὸς?) Γερμανικείου ιγ, λαογ(ραφίας) α (ἔτους) Λ(υκίων) Π(αρεμβολῆς) ... noun. pl. fem. acc AD01 83 83 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 289, 15 20560
2807439 λαογ(ραφίας?) ... τῆς Χαιρή(μονος) καὶ μετό(χων) τρα(πέζης) λαογ(ραφίας?) β (ἔτους) Λ(υκίων) Π(αρεμβολῆς) ... noun. pl. fem. acc AD01 83 83 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 289, 20 20560
2807503 λαογ(ραφίας) ... διὰ Δωρί(ωνος) καὶ Χαιρή(μονος) τρα(πέζης) λαογ(ραφίας) α (ἔτους) Λ(υκίων) Π(αρεμβολῆς) ... noun. pl. fem. acc AD01 83 83 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 289, 4 20560
2807522 λαογ(ραφίας) ... η. μη(νὸς) Γερμανικείου ε λαογ(ραφίας) α (ἔτους) ὁ α(ὐτὸς) ... noun. pl. fem. acc AD01 83 83 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 289, 5 20560
2807591 λαογ(ραφίας) ... . β (ἔτους) Φαμε(νὼθ) γ λαογ(ραφίας) β (ἔτους) Θοῶ(νις) Θοώ(νιος) ... noun. pl. fem. acc AD01 83 83 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 289, 7 20560
2807605 λαογ(ραφίας) ... (γίνονται) η. Φαρμ(οῦθι) κϛ λαογ(ραφίας) β (ἔτους) Θοῶ(νις) Θοώ(νιος) ... noun. pl. fem. acc AD01 83 83 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 289, 8 20560
2807653 λαογ(ραφίας) ... . γ (ἔτους?) Φαμε(νὼθ) γ λαογ(ραφίας) γ (ἔτους) Λ(υκίων) Π(αρεμβολῆς) ... noun. pl. fem. acc AD01 83 83 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 289, 10 20560
2807729 λαογ(ραφίας) ... Ἀπολ(λωνίου) τ̣ο̣ῦ̣ κ̣(αὶ) gap=3 τρα(πέζης) λαογ(ραφίας) δ (ἔτους) Θοῶ(νις) Θ[οώ(νιος)] ... noun. pl. fem. acc AD01 83 83 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 289, 12 20560
2807802 λαογ(ραφίας) ... (τετρώβολον). Φαρμ(οῦθι) κζ Σεβαστῆι λαογ(ραφίας) ε (ἔτους) Θοῶ(νις) [Θοώ(νιος)] ... noun. pl. fem. acc AD01 83 83 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 289, 14 20560
2807816 λαογ(ραφίας) ... (γίνονται) η. Πα(ῦνι) β λαογ(ραφίας) ε (ἔτους) Θοῶ(νις) Θοώ(νιος) ... noun. pl. fem. acc AD01 83 83 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 289, 15 20560
2807867 λαογ(ραφίας) ... (4?). μη(νὸς) Γερμα(νικείου) β λαογ(ραφίας) ϛ (ἔτους) Λ(υκίων) Π(αρεμβολῆς) ... noun. pl. fem. acc AD01 83 83 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 289, 16 20560
2807882 λαογ(ραφίας) ... (γίνονται) η. Πα(ῦνι) γ λαογ(ραφίας) ϛ (ἔτους) ὁ α(ὐτὸς) ... noun. pl. fem. acc AD01 83 83 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 289, 17 20560
2807935 λαογ(ραφίας) ... . η (ἔτους) Φαρμ(οῦθι) ε λαογ(ραφίας) η (ἔτους) Λ(υκίων?) Π(αρεμβολῆς) ... noun. pl. fem. acc AD01 83 83 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 289, 18 20560
590355 λαο(γραφίας) ... δια̣γ̣έ̣γρα(φε) Ἐπώνυχο(ς) Ὥρο(υ) Ἐπωνύχου ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) γ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 84 84 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 499, 2 71197
799889 λ̣α̣ο(γραφίας) ... διαγέγρα(φε) Πα̣πόνη(ς) Παμώνθο̣υ ὑπ(ὲρ) λ̣α̣ο(γραφίας) Ὠ̣φ̣ι̣ή(ου) γ setous (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 84 84 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 2 814, 2 128361
845561 λαογραφίας ... διέγραψεν Φενῶφις Παχομπαοννῶφις ὑπ(ὲρ) λαογραφίας τρίτου (ἔτους) ἀργυ(ρίου) δρα(χμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 84 84 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 33, 2 76613
845907 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Φενῶφις Παχομπαουονν(ώφεως) ὑ(πὲρ) λαογραφ(ίας) δ (ἔτους) Δομιτιανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD01 84 85 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 34, 3 76614
850048 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψεν) Ψενσεντιθοὴς {τιθοὴς} Πιβούχ(ιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Νό(του) καὶ Λ(ιβὸς) γ ... noun. sg. fem. gen AD01 84 84 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Wilcken 2 460, 2 76970
850087 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψεν) Καμῆτις Καμήτιος Π(ετεα)ρπ(ρήους) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Νότου καὶ Λιβ(ὸς) γ ... noun. sg. fem. gen AD01 84 84 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Wilcken 2 461, 2 76971
2007411 λαογραφίας ... gap=unknown_lines λαογραφίας τότε γὰρ ἐλασσωθεὶς ὑπὸ ... noun. sg. fem. gen AD01 84 84 Egypt, L00 - Alexandria P. Lond. 3 p. 206-207 no. 897, 1 22703
590384 λαο(γραφίας) ... δια̣γ̣έ̣γρα(φε) Ὧρος Πετεμενώ(φιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Νό(του) δ̣ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 85 85 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 500, 2 71198
590422 λαο(γραφίας) ... Πετεμε̣(νώφιος) καὶ Φαῆ(ρις) ἀδ̣ελ(φὸς) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Νό(του) δ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 85 85 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 501, 2 71199
695455 λαο(γραφίας) ... διέγ(ραψεν) Ψενπ̣τουθιο* Πε̣τ̣ε̣μαρσνούφιος ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Πακερκ(εήσεως) δ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 85 85 Egypt, U04b - Pakerkeesis O. Heid. 48, 2 80300
774222 λαο(γραφίας) ... Παχο(ῦμις) Καλή(ους) Παχού(μιος) λαο(γραφίας) δ (ἔτους) Δομιτιανοῦ (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 85 85 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Strasb. 1 124, 2 75724
799915 λ̣α̣ο̣(γραφίας) ... διαγέγρα(φε) Παπόνη(ς) Παμώ̣ν̣θο̣(υ) Πε̣τ̣ε̣χω̣(ν…) ὑπ(ὲρ) λ̣α̣ο̣(γραφίας) Ὠ̣φ̣ι̣ή̣(ου) δ ̣ṣ̣ẹṭọụṣ (δραχμὰς?) ... noun. sg. fem. gen AD01 85 85 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 2 815, 2 128362
850157 λαο(γραφίας) ... διαγεγρ(άφηκεν) Παναμεὺς Φθουμί(νιος) Ψενχνο(ύβιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) δ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 85 85 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 462, 2 76972
850194 λαο(γραφίας) ... διέγρ(αψεν) Καμῆτις Πετεαρπ(ρήους) Ἀμφιώμιο(ς) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Νότου καὶ Λιβ(ὸς) δ ... noun. sg. fem. gen AD01 85 85 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Wilcken 2 463, 2 76973
4005006 λαογραφ(ίας) ... Πεπρεμίθ(ης) Ἀτπήους ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) ε (ἔτους) Δομιτιανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD01 85 86 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 1 1923, 1 23065
4499331 λαογραφίας ... διέγραψ(εν) Κτεχνοῦβις Παχνούβι̣ο̣ς̣ ὑπ(ὲρ) λαογραφίας δ (ἔτους) Δομιτιανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD01 85 85 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9545 (12), 2 19074
590449 λαο(γραφίας) ... διαγ̣έ̣γρα(φε) Φαήριος Πα̣χνο(ύμιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Νό(του) ε (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 86 86 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 502, 2 71200
590483 λαο(γραφίας) ... διαγ̣έ̣γρα(φεν) Ο̣ὐ̣ε̣ι̣ανινιο(…) Ἁρσιή(σιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Νό(του) ε (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 86 86 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 503, 2 71201
614691 λαο(γραφίας) ... δι̣έ̣γ̣ρ(αψε) Παμώνθ̣(ης) gap=4 Πασή(μιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Με̣μ̣ν̣ο(νείων) ε (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 86 86 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Camb. 31, 2 73510
747669 λαο(γραφίας) ... διαγέ(γραφεν) Ὧρος Θοτεῦτ(ος) Ψεναμο(ύνιος) ὑ̣π̣ὲρ λαο(γραφίας) Χά(ρακος) ε (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 86 86 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ont. Mus. 1 11, 2 75033
762811 λ̣α̣ο̣(γραφίας) ... δι̣έ̣γ̣ρ(αψε) gap=4 Ψεν̣μών̣θο(υ) Παμών̣θ(ου) ὑπ(ὲρ) λ̣α̣ο̣(γραφίας) Μ̣ε̣μ̣ν̣ο̣(νείων) ϛ̣ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 86 86 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Petrie Mus. 238, 2 75349
808141 λαο(γραφίας) ... διαγεγρά(φηκε) Ψεναμο͂νις* Ἁροφμοίτος* Μαειριος* ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ἀγορα* βο(ρρᾶ) ε (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD01 86 86 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Theb. Gr. 49, 3 76419
850303 λαο(γραφίας) ... διέγρ(αψεν) Καμῆτις Καμή[τιος] [Πετεαρπ(ρήους)] ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Νότου καὶ Λιβ(ὸς) ε ... noun. sg. fem. gen AD01 86 86 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Wilcken 2 465, 2 76975
850362 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψεν) Ψενσεντιθοήο(υς) Παβούχιο(ς) Πετεήσεω(ς) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Νότου καὶ Λιβ(ὸς) ε ... noun. sg. fem. gen AD01 86 86 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Wilcken 2 466, 2 76976
850582 λαο(γραφίας) ... Ἁρνούριο(ς) Ἀπολλωνίου λαο(γραφίας) ϛ (ἔτους) Δομιτηανοῦ* gap=unknown_lines ... noun. sg. fem. gen AD01 86 87 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Wilcken 2 471, 2 76981
4316585 λαο(γραφίας) ... τ̣ῆ̣ς̣ Φιλ[ί]ππο(υ) τ̣[οῦ] καὶ Μ[άρ]ω̣(νος) λαο(γραφίας) [πέμπτ(ου)] (ἔτους) Θ̣α̣ρα̣π(είας) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 86 86 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 15106, 5 14934
590518 λαο(γραφίας) ... διαγ̣έ̣γρ(αφεν) Ἀμενώθη(ς) π̣(ρεσβύτερος) Πε̣τ̣ε̣νοβτ(οῦτος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Νό(του) ϛ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 87 87 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 504, 2 71202
593330 λαο(γραφίας) ... Φιλάμμων καὶ μέτοχ(οι) πράκ(τορες) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) Παμωνθης* Πραξ̣ι̣α̣ς* χα(ίρειν) ... noun. sg. fem. gen AD01 87 87 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 569, 2 71265
674087 λαο(γραφίας) ... Παμ̣β̣ῆ(κις) Λέωντ(ος) λαο(γραφίας) ϛ (ἔτους) Δομιτιανοῦ (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 87 87 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 419, 2 74395
850462 λαο(γραφίας) ... διαγεγρ(άφηκεν) Ὧρος Μεσο(ήριος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) ϛ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 87 87 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 469, 2 76979
850592 λαο(γραφίας) ... διέ(γραψεν) Ψενσεντιθοὴς Πιβούχιος Πετεήσεως ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Νότου καὶ Λιβ(ὸς) ϛ ... noun. sg. fem. gen AD01 87 87 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Wilcken 2 472, 2 76982
532295 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Παπρεμίθη(ς) Ἁτπήους λαογραφ(ίας) ἑβδόμου (ἔτους) Δομιτιανοῦ [τοῦ] ... noun. sg. fem. gen AD01 88 88 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Berl. 30, 2 24422
587975 λαο(γραφίας) ... ν̣ε(ώτερος) Πετεχώ(νσιος) μη̣(τρὸς) Σ̣ενφᾶ̣φις ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Κε(ραμείων) ζ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 88 88 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 429, 3 71130
588552 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Ψάις Πατρε̣μ̣ίθεως ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) ἕκτου (ἔτους) Δομι̣τ̣ι̣ανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 88 88 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Bodl. 2 452, 2 71153
590556 λαο(γραφίας) ... διαγ̣έ̣γρα(φε) Πατώτ(ης) Ψενμώνθο(υ) Πι̣χ̣όιτο̣(ς) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) ζ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 88 88 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 505, 2 71203
671635 λ̣(α)ο(γραφίας) ... Φίλιππος Θη[δέτου] λ̣(α)ο(γραφίας) η (ἔτους) Δομιτιανο[ῦ] gap=2 ... noun. sg. fem. gen AD01 88 89 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 2 271, 2 74285
671765 λαο(γραφίας) ... Πτολλίων Φίλωνος λαο(γραφίας) ζ (ἔτους) Δομιτιανοῦ (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 88 88 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 2 280, 2 74294
679651 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(ε) Παπρεμίθ(ης) Ἀτπήειτ(ος) ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) ἕκτου (ἔτους) Δομ[ιτι]ανο[ῦ] τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 88 88 Egypt, U01 - Syene (Assuan) SB 18 13182, 2 18275
679915 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψεν) Παναμε(ὺς) Νεφερῶτ(ος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) ζ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 88 88 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 18 13187, 2 18276
828374 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψεν) Καμῆτι(ς) Καμήτιο(ς) Πε(τεα)ρπρήο[υς] ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Νότου καὶ Λιβ(ὸς) ϛ ... noun. sg. fem. gen AD01 88 88 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Wilcken 2 1284, 2 77665
828434 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψεν) Ψενσεντιθοῆ(ς) Πιβούχ(ιος) Πετεήσεως ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Νό(του) καὶ Λ(ι)β(ὸς) ζ ... noun. sg. fem. gen AD01 88 88 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Wilcken 2 1285, 2 77666
850761 λαο(γραφίας) ... Ἀπολλὼς Ἁρνούριος λαο(γραφίας) η (ἔτους) Δωμετιανοῦ* (ἔτους) ... noun. pl. fem. acc AD01 88 89 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Wilcken 2 477, 2 76987
4506565 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Πατσῖβ(τις) Πετορ(ζμήθιος) ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) ἕκτου (ἔτους) Δομιτιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 88 88 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9604 (4), 2 19111
774237 λαο(γραφίας) ... Πα̣χο̣ῦ̣μ̣ι̣ς̣ Καλη̣ς̣* Πα̣χο̣ῦ̣μ̣ι̣ς̣* λαο(γραφίας) η (ἔτους) Δομη̣τιανοῦ* (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 89 89 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Strasb. 1 125, 2 75725
846532 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Πετορ(ζμῆθις) Πετροζ(μήθιος) [ὑπ(ὲρ)] λαογραφ(ίας) ἐνάτου (ἔτους) [Δομ]ιτιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 89 90 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 36, 2 76615
850671 λαο(γραφίας) ... το(ῦ) Παμώνθ(ου) μη(τρὸς) Σεναμενώθ(ιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) η (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 89 89 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 474, 2 76984
850708 λαο(γραφίας) ... διέ(γραψεν) Παναμ(εὺς) Φθουμ(ίνιος) Ψενχνο(ύβιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) η (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 89 89 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 475, 2 76985
4499356 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Κτεχν(οῦβις) Παχν̣(ούβιος) ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) ἐνάτου (ἔτους) Δομιτιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 89 90 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9545 (13), 2 19075
4506629 [λαο]γ̣ραφ(ίας) ... [διέγρ]αψ(εν) Πατσῖβ(τις) Πετορ(ζμήθιος) [ὑπ(ὲρ)] [λαο]γ̣ραφ(ίας) ἐνάτου (ἔτους) [Δομιτι]ανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 89 90 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9604 (5), 2 19112
671551 λαο(γραφίας) ... [διέγρ(αψεν)] Θήδετος Ἀλεξίω(νος) λαο(γραφίας) θ (ἔτους) Δομιτιανοῦ (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 90 90 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 2 266, 2 74280
674116 λαο(γραφίας) ... Παχῶμ̣ι(ς) Πεψενοσί(ριος) λαο(γραφίας) θ (ἔτους) Δομ(ιτ)ιανοῦ (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 90 90 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 421, 2 74397
755313 λαο̣(γραφίας) ... [δια(γέγραφε)] [Μαι]ε̣ῦρις Ἁρφμόιτο(ς) [Μαιεύρ]ιος ὑπ(ὲρ) λαο̣(γραφίας) Ἀ̣γ̣ο̣(ρῶν) β̣ο̣(ρρᾶ). (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD01 90 95 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ont. Mus. 2 93, 2 75110
774274 λαο(γραφίας) ... Παχ[ο(ῦμις)] [Καλή(ους)] [Παχο(ύμιος)] λαο(γραφίας) θ (ἔτους) Δο[μιτιανοῦ] (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 90 90 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Strasb. 1 127, 2 75727
4474014 λαο(γραφίας) ... Καμῆτις Ὥρο(υ) το(ῦ) Ψ[ενμίνιος] ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ἀγο(ρᾶς) Βο(ρρᾶ) ι [(ἔτους)] ... noun. sg. fem. gen AD01 90 91 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 6 9117 [8], 2 17851
4506738 λαο[γ]ρ̣αφ(ίας) ... διέγ̣ρ̣α̣ψ(εν) Πατσῖβ(τις) Π̣[ετορ(ζμήθιος)] Πετορ(ζμήθιος) ὑπ(ὲρ) λαο[γ]ρ̣αφ(ίας) δεκ̣άτ̣ου (ἔτους) Δομιτιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 90 91 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9604 (7), 2 19114
667229 λα(ογραφίας) ... Λ̣υμᾶς Παλεύιος λα(ογραφίας) ι (ἔτους) Δομιτιανοῦ (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 91 91 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 135, 1 47076
674139 [λαο(γραφίας)] ... gap=1_lines [λαο(γραφίας)] [ι [(ἔτους)] [Δο]μι(τια)νοῦ (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 91 91 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 422, 2 74398
831782 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψεν) Νεφερῶς Πεχύτο(υ) Πετεχώ(νσιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χ(άρακος) ι (ἔτους) δέκα ... noun. sg. fem. gen AD01 91 91 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1414, 2 77745
846845 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Πατεῦρις Πατεύρεως ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) ια (ἔτους) Δομιτιανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD01 91 92 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 37, 2 76616
847214 λαογραφ(ίας) ... [διέγρ]αψ(εν) Παχομπαερμὼν gap=4 ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) ἑνδεκάτου [(ἔτους)] [Δομι]τιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 91 92 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 38, 2 76617
4457198 λαογραφίας ... ἀσθενὴς ἀπολελυμένος τῆς λαογραφίας τῶι gap=1 (ἔτει) Δομιτιανοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 91 92 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 5 8025, 3 14049
4458840 λαο(γραφίας) ... δια(γεγράφηκε) Φθομόνθο(ς) Πιουηρο* Ἁρπαήσ(ιος) ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) θ (ἔτους) (δραχμὰς) ἕξ ... noun. pl. fem. acc AD01 91 91 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) (?) SB 5 8048, 2 18013
4506695 λαογραφίας ... διέγραψ(εν) Πατσῖβ(τις) Πετορζμίθ(ιος) ὑπ(ὲρ) λαογραφίας δεκάτου (ἔτους?) Δομιτιανοῦ Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD01 91 91 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9604 (6), 2 19113
4506827 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Πατσῖβ(τις) Πετορ(ζμήθιος) Πε̣τ̣ο̣ρ̣(ζμήθιος) ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) ια (ἔτους) Δομιτιανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD01 91 92 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9604 (8), 2 19115
588575 λαογραφ(ίας) ... δι̣έγραψε Πατ̣χνοῦς Πετεψά̣ι̣τος ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) ιβ (ἔτους) Δομιτιανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD01 92 93 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Bodl. 2 453, 3 71154
590593 λαο(γραφίας) ... διαγ̣έ̣γρα(φε) @^inline^Πᾶπις@⟦πφαπ̣ις⟧ Παμ̣ώ̣ν̣(θου) Πεκύσιο(ς) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ἀ̣γ̣ο̣ρ̣(ῶν) Ν̣ό(του) ια̣ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD01 92 92 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 506, 2 71204
847639 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Πετορζμῆ(θις) Πετροζ(μήθιος) ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) ιβ (ἔτους) Δομητιανοῦ* τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD01 92 93 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 39, 2 76618
590633 λαο(γραφίας) ... δια̣γ̣έ̣γρ(αφε) Πετεχῶν Χάρωνος Παμών̣θου ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) ιβ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 93 93 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 507, 2 71205
590662 λαο(γραφίας) ... δια̣γ̣έ̣γρ(αφε) Πετεχεσπο(χράτης) Πετοσί(ριος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ν̣ό(του) ιβ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 93 93 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 508, 1 71206
590692 λ̣α̣ο(γραφίας) ... δι̣α̣γ̣έ̣γ̣ρ̣(αφε) Ψενχῶ(νσις) Πετ̣ε̣χώ(νσιος) Ἀρχίο(υ) ὑπ̣(ὲρ) λ̣α̣ο(γραφίας) Νό(του) ιβ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 93 93 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 509, 2 71207
670101 λα(ο)γρ(αφίας) ... Ἰάκουβος Θηδέτου λα(ο)γρ(αφίας) ιβ (ἔτους) (δραχμὰς) η ... noun. pl. fem. acc AD01 93 93 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 73, 3 47013
674166 λα(ο)γρ(αφίας) ... Ἱέραξ Δομεττίου λα(ο)γρ(αφίας) ιβ (ἔτους) (δραχμὰς) ιϛ ... noun. pl. fem. acc AD01 93 93 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 424, 2 74400
850842 λαο(γραφίας) ... διέγρ(αψεν) Φθομώνθου Μιύσιο(ς) Ἀμσούφιος ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Νό(του) καὶ Λ(ιβὸς) ια ... noun. sg. fem. gen AD01 93 93 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Wilcken 2 480, 2 76990
850911 λαο(γραφίας) ... διαγεγρ(άφηκεν) Ἀβὼς Καμήτ[ιος] ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) ιβ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 93 93 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 481, 2 76991
850946 λαο(γραφίας) ... διαγ(εγράφηκεν) Παναμεὺς Νεφερῶτο(ς) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) ιβ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 93 93 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 482, 2 76992
667652 λα(ο)γ(ραφίας) ... [Βο]κχῶρις Αὐλαίου λα(ο)γ(ραφίας) ιγ (ἔτους) (δραχμὰς) ιϛ ... noun. pl. fem. acc AD01 - AD02 94 110 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 160, 2 74198
848438 [λαογ]ραφ(ίας) ... [διέγρα]ψ(εν) Πετορζμ[ῆ(θις)] [Πετορζ(μήθιος)] [ὑπ(ὲρ)] [λαογ]ραφ(ίας) ιδ (ἔτους) Δ[ομιτι][ανοῦ] τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD01 94 95 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 41, 2 76620
612313 λαογρα(φίας) ... [Πασῆμι]ς̣ Κ̣αλασιρις* πράκ(τωρ) λαογρα(φίας) [Βορρᾶ] κ̣αὶ Ἀπηλ(ιώτου) Ἑρμώνθ(ιος) ... noun. sg. fem. gen AD01 95 95 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Cairo 66, 1 73412
612326 [λαογρ]α̣(φίας) ... . ἔσχον παρὰ σοῦ [ὑπ(ὲρ)] [λαογρ]α̣(φίας) ιδ (ἔτους) (δραχμὰς) δώ̣δ̣ε̣κα ... noun. pl. fem. acc AD01 95 95 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Cairo 66, 4 73412
1436257 [λαογραφ(ίας)] ... [διέγραψ(εν)] gap=unknown Ἀμμ(ωνίου) ὑ(πὲρ) [λαογραφ(ίας)] gap=12 (ἔτους) Δομιτιανοῦ [τοῦ] ... noun. sg. fem. gen AD01 95 95 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Eleph. DAIK 26, 2 24206
4159027 λαο(γραφίας) ... μη(τρὸς) Σενλ(…) τῆ(ς) Ὡρίω(νος) κω(…) λαο(γραφίας) τεσσαρεσκαιδεκ(άτου) (ἔτους) Κιλ(ίκων) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 95 95 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 16 12296, 4 14573
4474048 λαο(γραφίας) ... διέγρ(αψεν) Ἰσίδωρος Σενμαῦ̣(τος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) ιδ (ἔτους) δέκα ... noun. sg. fem. gen AD01 95 95 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 6 9117 [9], 2 17852
590722 λαο(γραφίας) ... δι(αγέγραφε) Πα̣ήσις Φθο̣μ̣ώ̣(νθου) Ἁρφμ̣ό(ιτος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Μ̣[εμνο(νείων)] ιε (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 96 96 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Bodl. 2 510, 1 71208
612347 λαο(γραφίας) ... Πετεσθ(εῦς) Πανᾶτος Ὀννώφριος λαο(γραφίας) ιε (ἔτους) Δομιτιανοῦ (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 96 96 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Cairo 67, 2 73413
673708 [λαο(γραφίας)] ... gap=unknown Νικίου [λαο(γραφίας)] [ιε [(ἔτους)] [(δραχμὰς)] η ... noun. pl. fem. acc AD01 - AD02 96 112 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 386, 2 74373
763028 λαο(γραφίας) ... δια(γέγραφε) Παμώ̣ν̣θ̣(ης) Παμώ̣ν̣θ̣(ου) gap=12 ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Μ̣ε̣μ̣ν̣ο(νείων) ιε (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 96 96 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Petrie Mus. 247, 2 75354
851084 λαο(γραφίας) ... διαγεγρά(φηκεν) Πατομραῦτις Πεχώ(νσιος) Νεχθανούφιος ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) ιε (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 96 96 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 486, 3 76996
4547656 λαο(γραφίας) ... Σαμβαθίω(ν) ὁ καὶ Ἰησο(ῦς) Παπίου λαο(γραφίας) ιε (ἔτους) Δομιτιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 96 96 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) SB 1 5817, 2 23269
532320 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψεν) Πεκύσιο(ς) Νεφερῶτ(ος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) α (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 97 97 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Berl. 31, 2 24423
590803 λαο(γραφίας) ... δι(αγέγραφε) Ψεναμο(ῦνις) Ἁρφμό̣(ιτος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ἀγο(ρῶν) Βο(ρρᾶ) α (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD01 97 97 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 511, 2 71209
590841 λα̣ο(γραφίας) ... διαγ̣έ̣γρα(φε) Ψε̣ν̣α̣μοῦ(νις) Πεχύτο(υ) Φθο̣υ̣(μίνιος) ὑπ(ὲρ) λα̣ο(γραφίας) Χά̣(ρακος) α (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 97 97 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 512, 2 71210
612364 λαογρα(φίας) ... Πασῆμις Καλασιρις* καὶ μέτοχ(οι) πράκ(τορες) λαογρα(φίας) Βορρᾶ καὶ Ἀπηλ(ιώτου) Ἑρμώνθι(ος) ... noun. sg. fem. gen AD01 97 97 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Cairo 68, 2 73414
612378 λαογρα(φίας) ... ὁμολ(ογῶ) ἀπέχωμεν* παρὰ σοῦ ὑπὲρ λαογρα(φίας) α (ἔτους) (δραχμὰς) δ ... noun. pl. fem. acc AD01 97 97 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Cairo 68, 5 73414
612397 λαογραφ(ίας) ... [διέγ]ρ̣αψ(εν) Ἁρπαῆσ(ις) Πε̣τσεῶτος [ὑ]π̣(ὲρ) λαογραφ(ίας) πρώτου (ἔτους) [Τ]ρ̣αειανοῦ* Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD01 97 98 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Cairo 69, 2 73415
684407 λ̣α̣ο̣(γραφίας) ... διέγρα(ψεν) Ἑριεὺς Φθουμώνθ(ου) ὑπ(ὲρ) λ̣α̣ο̣(γραφίας) Νό̣(του) gap=2 (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 97 97 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Heid. 175, 2 80398
747695 λαο(γραφίας) ... δια(γέγραφε) Χεστφνάχ(θις) Παμοντεχ(ύσιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ε ιϛ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 97 97 Egypt, U04b - Thebes O. Ont. Mus. 1 12, 2 75034
762899 [λαο(γραφίας)] ... δια(γέγραφε) Χεσ̣τφν̣ά̣χ(θις) Παμοντεχ(ύσιος) Χεσ̣τφνά̣χ(θιος) ὑπ(ὲρ) [λαο(γραφίας)] gap=5 α (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 97 97 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) (?) O. Petrie Mus. 248, 1 75351
850499 λαογραφ(ίας) ... Πετροσζμῆθις Ἀμμωνίου Τισ(άτιος) διέ(γραψεν) ὑ(πὲρ) λαογραφ(ίας) πρώτου (ἔτους) Νερουᾶ Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD01 97 97 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 46, 2 76625
850813 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Πατεῶρις Πατεώρεος λινοπόλ(ης)* ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) πρώτου (ἔτους) Νερουᾶ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 97 97 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 47, 2 76626
851120 λαο(γραφίας) ... δι(έγραψεν) Παναμεὺς Νεφερῶ(τος) Παχοίτ(ου) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) α (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 97 97 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 487, 2 76997
4316646 λ̣αο(γραφίας) ... [Σ]ωτη(ρίχου) μη(τρὸς) Ἀπ̣ο̣λλω(νοῦτος) τῆ[ς] [Φι]λ̣ί[ππο(υ)] λ̣αο(γραφίας) π̣ρώτ(ου) (ἔτους) Θαρα[π(είας)] [(δραχμὰς)] ... noun. sg. fem. gen AD01 97 97 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 15107, 4 14935
519902 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(ε) Πατ̣ρ[οσζμῆθις] ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) τ̣ο̣ῦ̣ gap=1 [ἔτους] Τρ̣αειαν̣οῦ* ... noun. pl. fem. acc AD01 - AD02 98 109 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Ashm. 15, 2 70464
526986 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Ἁρπαῆσις Φ̣ενώφεος ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) β (ἔτους) Τραειανοῦ* τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD01 98 99 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Ashm. Shelton 7, 2 70559
588621 [λαογραφ(ίας)] ... [διέγραψ(εν)] gap=9 παστ(οφόρος) Κρίο̣υ̣ [ὑπ(ὲρ)] [λαογραφ(ίας)] gap=5 [(ἔτους)] Τ̣ραειανοῦ* Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD01 - AD02 98 117 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Bodl. 2 455, 2 71156
590870 λαο(γραφίας) ... δια(γέγραφε) Πα̣θώτης Ψεναμού(νιος) Κ̣ι̣τ̣ο̣ίτου ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά̣(ρακος) β (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 98 98 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 513, 2 71211
670066 [λαο(γραφίας?)] ... gap=unknown [δ [ἀμ]φό(δου) Φίλιππος Θηδέτ(ου) [λαο(γραφίας?)] gap=1 [(ἔτους)] [Τραια]νοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 - AD02 98 117 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 70, 2 47010
670550 λα(ογραφίας) ... Μελχίω(ν) Πεσ(ο)ύριο(ς) λα(ογραφίας) α (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD01 98 98 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 96, 2 47037
674279 λαο(γραφίας) ... Ψενοσῖ(ρις) Πελεύϊ(ος) λαο(γραφίας) α (ἔτους) Τραια(νοῦ) τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 98 98 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 430, 2 74406
684483 [λαογρα(φίας)] ... διέγρα(ψεν) Πε̣τ̣ε̣με̣νῶ̣(φις) υἱὸ(ς) gap=unknown [ὑπ(ὲρ)] [λαογρα(φίας)] Μ̣ε̣(μνονείων) β (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 98 98 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Heid. 178, 1 80401
773474 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψεν) Κρον ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) gap=1 β (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 98 98 Egypt, U04b - Thebes (?) O. Strasb. 1 101, 2 75701
851248 λαο(γραφίας) ... διέγ(ραψεν) Ψενσεμμῖ(νις) Παμώνθ(ου) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ἀγο(ρῶν) νό(του) α (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD01 98 98 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 490, 2 77000
851566 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Πετεῦρις Πετεύρεος ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) α (ἔτους) Τραειανοῦ* Καίσαρος ... noun. pl. fem. acc AD01 98 98 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 49, 2 76628
852317 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Ἁρπαῆσις Πετροσζμήθεος ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) α (ἔτους) Τραειανοῦ* Καίσαρος ... noun. pl. fem. acc AD01 98 98 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 51, 2 76630
852691 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Ἁρπαῆσις Φενώφεως ἀφῆλ(ι)ξ ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) α (ἔτους) Τραειανοῦ* Καίσαρος ... noun. pl. fem. acc AD01 98 98 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 52, 2 76631
853075 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Πατροσζμῆθ(ις) Πελαίου Παιαὶ ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) α (ἔτους) Τραειανοῦ* Καίσαρος ... noun. pl. fem. acc AD01 98 98 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 53, 1 76632
853428 λαογραφ(ίας) ... Ψανσνὼς Πετροσζμήθ(ιος) ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) πρώτου (ἔτους) Τραειανοῦ* Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD01 98 98 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 54, 1 76633
853837 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Πετροσζμῆθ(ις) Φενώφεος ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) β (ἔτους) Τραειανοῦ* Καίσαρος ... noun. pl. fem. acc AD01 98 99 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 55, 2 76634
854215 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Ἁρπαῆσις Φενώφε(ως) Θρακ(ί)δ(ας) ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) β (ἔτους) Τραειανοῦ* τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD01 98 99 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 56, 2 76635
855152 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Ἀτπαχνοῦβις Παχ ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) β (ἔτους) Τραειανο[ῦ]* gap=6 ... noun. pl. fem. acc AD01 98 99 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 58, 2 76636
4195921 λαο(γραφίας) ... μη(τρὸς) Σενλ(…) τ(ῆς) Ὡρίω(νος) κω(…) λαο(γραφίας) δευτέρου (ἔτους) Κιλ(ίκων) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD01 98 99 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 16 12793, 4 14667
4387009 λαο̣[γ]ρ̣αφ̣ίας ... τῶι̣ [αὐτῶι] [χρόνωι] [ἀπαιτηθῇ] [τὰ] λαο̣[γ]ρ̣αφ̣ίας δημόσι[α] [,] [ταῦτα] [διορθώσε](…) ... noun. pl. fem. acc AD01 - AD02 98 103 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 24 16253, 16 16089
4499374 λ(αο)γ(ρ)αφίας ... διέγραψεν Πατερζμῆθις Πατρανσ(νούφιος) ὑπ(ὲρ) λ(αο)γ(ρ)αφίας τεῦ* α (ἔτους) Τραιανε̣ῦ* ... noun. sg. fem. gen AD01 98 98 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9545 (14), 2 19076
674327 [λαο(γραφίας)] ... gap=unknown [λαο(γραφίας)] [β (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD01 99 99 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 433, 2 74409
851330 λαο(γραφίας) ... διέ(γραψεν) Πεχύτης Φθουμ(ίνιος) Ἀμμω(νίου) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) β (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD01 99 99 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 492, 2 77002
855632 λαογραφ(ίας) ... gap=6 Ἁρπαῆσις Φενώφεος Θρα[κίδας] ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) γ (ἔτους) Τραειανοῦ* τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD01 - AD02 99 100 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Wilcken 2 59, 3 76637
855995 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Πετροσζμῆθ(ις) Πελαίου Παιαὶ ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) τρίτου (ἔτους) Τραειανοῦ* τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 - AD02 99 100 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 60, 2 76638
3089176 λαογραφίας ... (διὰ) Διδ(ύμου) καὶ μετόχων τραπεζειτ(ῶν)* λαογραφίας β (ἔτους) Δρόμου Γυμνασίου ... noun. sg. fem. gen AD01 99 99 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 12, 6 15803
3614003 λαογραφίας ... καὶ Ζωίλος οἱ τέσσαρος* πράκ(τορες) λαογραφίας κώμης Τεβτύνεως ὁμολογοῦμεν ἑκουσίως ... noun. sg. fem. gen AD01 99 99 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 391, 2 13547
3614104 λα-ογραφίας ... τὸ λοιπὸν τῆς ἐπιβολῆς τῆς λαογραφίας, τὸ δὲ ὀψόνιον* ... noun. sg. fem. gen AD01 99 99 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 391, 19-20 13547
4448183 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Ἁρπαῆσις Θιακοῦλε ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) τρίτου (ἔτους) Τραιανοῦ Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD01 - AD02 99 100 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 5 7590, 2 17983
4547700 λαο(γραφίας) ... Σαμβαθίω(ν) ὁ καὶ Ἰησοῦς Παπείου λαο(γραφίας) β (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD01 99 99 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) Stud. Pal. 13 p. 8 no. 9, 2 20005
406470 λαογραφίας ... βεβαιώσει gap=unknown gap=unknown καὶ ἀπὸ λαογραφίας τῶν φανησομένων διʼ αὐτῶ[ν] ... noun. sg. fem. gen AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 214, 12 29081
588071 λαο(γραφίας) ... καὶ μ(έτοχοι) Πετεαρουή(ρει) Κ ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) gap=2 [(ἔτους)] [(δραχμὰς)] δ ... noun. sg. fem. gen AD02 100 199 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 432, 1 71133
590905 λαο(γραφίας) ... δια̣γ̣έ̣γρα(φε) Βηχίο* Ἁροννώ(φριος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Νό(του) γ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 100 100 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 514, 2 71212
590938 λαο(γραφίας) ... διαγ̣έ̣γρα(φε) Πεκῦσις Ἡ̣ρᾶτ̣[ο]ς ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χ(άρακος) γ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 100 100 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 515, 2 71213
592771 [λ]α̣ο̣(γραφίας) ... Πε̣μσάιτ̣[ι]. gap=unknown [ἔσχ(ον)] [ὑπ(ὲρ)] [λ]α̣ο̣(γραφίας) Με(μνονείων) ι (ἔτους) δραχ(μὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 100 199 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Bodl. 2 554, 2 71252
690922 λ̣α̣ο̣γ̣ρ̣(αφίας?) ... gap=unknown gap=unknown ε (ἔτους) ὑπ(ὲρ) λ̣α̣ο̣γ̣ρ̣(αφίας?) gap=5 gap=unknown gap=unknown ε ... noun. sg. fem. gen AD02 100 199 Egypt, U - Upper Egypt O. Heid. 340, 8 80546
701332 λαογ(ραφίας) ... [δι(έγραψεν)] gap=unknown ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) τοῦ ιθ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 100 199 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 29, 1 74553
701564 λαογ(ραφίας) ... δι(έγραψε) Ψαρ(…) ὁ κ̣(αὶ) Τε̣π(νάχθις) λαογ(ραφίας) (δραχμὰς) ε (ὀβολόν). ... noun. sg. fem. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 34, 2 74558
711845 λαογ(ραφίας) ... [μη(τρὸς)] [Σ]εν (δραχμὰς) δέ[κ]α ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) gap=6 καὶ ὑπ(ὲρ) gap=3 ... noun. sg. fem. gen AD02 100 125 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Leiden Gr. 180, 3 29968
721401 λαο(γραφίας) ... δια(γέγραφε) Ὧρος Παουκαλήους ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) γ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 100 100 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 83, 2 24656
747739 λαο(γραφίας) ... διαγ(έγραφεν) Ἑριοφμόις Ἑρμᾶτος ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) γ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 100 100 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ont. Mus. 1 14, 1 75036
747767 λαο(γραφίας) ... Ἁρσιήσιο(ς) μη(τρὸς) Σ̣ε̣ν̣χε̣ Καμῆτο(ς) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ε̣ γ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 100 101 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Ont. Mus. 1 15, 2 75037
751141 λαο-γρα(φίας) ... πράκ(τωρ) ἀργ(υρικῶν) Μεμνο(νείων) ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) ια (ἔτους) ὀνό(ματος) Πλήνιος ... noun. pl. fem. acc AD02 100 199 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Ont. Mus. 2 149, 2-3 75168
751356 λαο(γραφίας) ... ιϛ (ἔτους) ὀνό(ματος) gap=unknown ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) gap=unknown [δρα]χ(μὰς) τέσσαρας (γίνονται) ... noun. sg. fem. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, U04b - Thebes O. Ont. Mus. 2 158, 2 75177
756400 λαογρ(αφίας) ... ἄ̣λ̣λ̣α̣ι̣ gap=1 λαογρ(αφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) ϛ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 100 199 Egypt, U04b - Thebes O. Petrie Mus. 242, 2 75368
851362 λαο(γραφίας) ... Ἀπολλὼς Ἁρνούριος λαο(γραφίας) γ (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 100 100 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Wilcken 2 493, 2 77003
856448 λαογραφ(ίας) ... Πετροσζμῆθ(ις) Πελαίου Παιαὶ ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) τετάρτου (ἔτους) Τραειανοῦ* τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 100 101 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 61, 2 76639
856809 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Πετεῦρις Πετεύρεω(ς) λινοπόλης* ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) τετάρτου (ἔτους) Τραειανοῦ* τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 100 101 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 62, 2 76640
857225 λαογραφ(ίας) ... Ἁρπαῆσις Θρακίδας ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) τετάρτου (ἔτους) Τραειανοῦ* τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 100 101 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 63, 2 76641
1207674 λαο̣[γρ(αφίας)] ... . ἔχω τὰς* ἀπῄτησας ὑπὲρ λαο̣[γρ(αφίας)] Ἁρμιέως κ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt P. Cairo Preis.(2) 36, 3 28273
1436583 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Ἀτπῆς Παχνουβ̣ ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) τετάρτου (ἔτους) Τ̣[ραιανοῦ] τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 100 101 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Eleph. DAIK 290, 2 24267
1795161 λαογρ(αφίας) ... φό(ρου) νομῶ̣(ν) (δραχμαὶ) ρ γ λαογρ(αφίας) (δραχμαὶ) ρ ε λαογρ(αφίας) ... noun. pl. fem. acc AD02 100 199 Egypt P. IFAO 3 4, 4 28738
1795165 λαογρ(αφίας) ... γ λαογρ(αφίας) (δραχμαὶ) ρ ε λαογρ(αφίας) (δραχμαὶ) σ ϛ προσόδ(ων) ... noun. pl. fem. acc AD02 100 199 Egypt P. IFAO 3 4, 5 28738
1795192 λαο̣(γραφίας) ... ἱερέω(ν) (δραχμαὶ) ρξ Ὀρσεῦς Ὀννώ(φρεως) λαο̣(γραφίας) (δραχμαὶ) κδ Θέων Κάστορος ... noun. sg. fem. gen AD02 100 199 Egypt P. IFAO 3 4, 11 28738
1795208 λαογρ(αφίας) ... τελ(εσματ…) (δραχμαὶ) δ Εὐδαίμω̣(ν) προ̣κ(…) λαογρ(αφίας) (δραχμαὶ) δ Ἥρω(ν) π̣ε(…) ... noun. pl. fem. acc AD02 100 199 Egypt P. IFAO 3 4, 15 28738
3246140 λ̣αο̣γ̣ρ̣(αφίαν) ... [κ]αὶ Ἄριος ὑπ(ὲρ) μ̣ εἰ(ς) λ̣αο̣γ̣ρ̣(αφίαν) τοῦ αὐ̣(τοῦ) ε̣ (ἔτους) ... noun. sg. fem. acc AD02 100 199 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Princ. 2 47, 3 27161
3607137 λαογρα(φίας) ... μη(τρὸς) Τ̣α̣ ⟦ διὰ ⟦ογρα(…)⟧ λαογρα(φίας) πατρὸ(ς) Ἥ[ρω]ν̣ο(ς) μ̣[η(τρὸς)] Τααρεώτιδ(ος) ... noun. sg. fem. gen AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 343 Vo, 7 28417
3607314 λ̣α̣ο̣γ̣ρ̣α̣(φίας) ... ἔδαφο(ς) ἢ πλεόνασ(μα) ε̣νε̣ ἀπὸ̣ λ̣α̣ο̣γ̣ρ̣α̣(φίας) ἢ δημόσιο(ν) ἔδ[αφος] gap=unknown ... noun. sg. fem. gen AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 344, 6 28418
3622338 λαογραφία ... gap=unknown_lines λαογραφία προσδιαγραφόμενα ... noun. sg. fem. nom AD02 - AD03 100 225 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 2 620 descr., 00 28492
3622341 λαογραφία ... gap=unknown_lines λαογραφία προσδιαγραφόμενα ... noun. sg. fem. nom AD02 - AD03 100 225 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 2 630 descr., 00 28493
4037559 λαογραφίας ... προσοδικὴν επημονη [γῆν] διὰ ὁμολόγου λαογραφίας τῆς κώμης Ηλης Ἡρακλᾶ[τος] ... noun. sg. fem. gen AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Aegyptus 94 (2014), p. 69-72 no. 4 Ro, 7 40468
4175173 [λα]ογ(ραφίας) ... καὶ Κοττάρο(υ) (μητρὸς) Τ [ὑ(πὲρ)] [λα]ογ(ραφίας) ἑνδεκάτου (ἔτους) Θαραπ(είας) [(δραχμὰς)] ... noun. sg. fem. gen AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 16 12513, 3 26728
4198793 [λαογρ(αφίας)] ... τό(μου) κολ(λήματος) μϛ ἄνδ(ρες) ε [λαογρ(αφίας)] [(δραχμὰς)] [σ [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(δραχμὰς)] ... noun. pl. fem. acc AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 2 26749
4198864 [λαογρ(αφίας)] ... [(ὀβολοὺς)] [β [? [.] gap=unknown [λαογρ(αφίας)] [(δραχμὰς)] [υ [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(δραχμὰς)] ... noun. sg. fem. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 5 26749
4198924 [λαογρ(αφίας)] ... [(πεντώβολον) [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(πεντώβολον) [.] gap=unknown [λαογρ(αφίας)] [(δραχμὰς)] [π πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 8 26749
4198971 [λαογρ(αφίας)] ... [(ὀβολὸν) [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸν) [.] gap=unknown [λαογρ(αφίας)] [(δραχμὰς)] [μ [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(δραχμὰς)] ... noun. sg. fem. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 11 26749
4199135 λαογρ(αφίας) ... (ἔτους) ἦσαν ὁμόλογοι ἄνδ(ρες) ρμδ λαογρ(αφίας) (δραχμὰς) [Εψξ [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(δραχμὰς)] ... noun. pl. fem. acc AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 4 26749
4199228 λαογρ(αφίας) ... ε (ἔτους) παρε̣[γρ(άφησαν)] [ἄνδ(ρες)] [β λαογρ(αφίας) (δραχμὰς) π πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 9 26749
4199286 λαο[γρ(αφίας)] ... ε (ἔτους) ὁμόλ(ογοι) ἄνδ(ρες) ρμϛ λαο[γρ(αφίας)] [(δραχμὰς)] [Εωμ [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(δραχμὰς)] ... noun. pl. fem. acc AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 11 26749
4448203 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Νεμωνᾶς Πέτρος* ⟦ ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) τετάρτου (ἔτους) Τραειανοῦ* Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD02 100 101 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 5 7591, 2 17984
338710 λαογραφίαν ... Σάρρας ἀφῆλιξ μήπω καταλήξας εἰς λαογραφίαν ἐτελεύτησε τῷ Τῦβι μηνὶ ... noun. sg. fem. acc AD02 101 101 Egypt, 00b - Apollonias BGU 4 1068, 8 9450
590968 λαο(γραφίας) ... δια(γέγραφεν) Ἀσκλᾶς Πετεθώτ(ου) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ἀγο(ρῶν) Βο(ρρᾶ) δ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 101 101 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 516, 2 71214
669950 λαο(γραφίας) ... Θήδετος Ἀλεξίωνος λαο(γραφίας) δ (ἔτους) Τραιανοῦ (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 101 101 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 64, 2 47004
670564 λαο(γραφίας) ... Μελχίων Πεσούριος λαο(γραφίας) δ (ἔτους) Τραιανοῦ (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 101 101 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 97, 2 47038
673534 λαο(γραφίας) ... Ἰώσηπος Αἰσχύλου λαο(γραφίας) δ (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 101 101 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 375, 2 74362
674373 λ̣α̣(ογραφίας) ... Ἀρκᾶς Παχούμ(ιος) λ̣α̣(ογραφίας) ε (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 101 101 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 436, 1 74412
762996 λαο(γραφίας) ... [δια(γέγραφεν)] Ὧ̣ρο̣ς̣ Παή̣ρ̣ιος Ὥρ̣ο̣υ ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Μ̣εμν̣ο̣(νείων) δ (ἔτους) [(δραχμὰς)] ... noun. pl. fem. acc AD02 101 101 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Petrie Mus. 234, 1 75353
773518 λαο(γραφίας) ... [δι(έγραψεν)] Πικῶς Παποντῶ(τος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Μεμ(νονείων) δ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 101 101 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) (?) O. Strasb. 1 103, 1 75703
857616 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Παχνοῦβι(ς) Θρακίδος* ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) πέμτου* (ἔτους) Τραειανοῦ* τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 101 102 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 64, 2 76642
858013 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Πετεῦρις Πετεύρε(ως) λινοπόλ(ης)* ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) πέμτου* (ἔτους) Τραειανοῦ* Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD02 101 102 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 65, 2 76643
4458866 λαο(γραφίας) ... δια(γεγράφηκε) Πασῆμ̣ις Ἁρσιήσ(ιος) Πασήμιο(ς) ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) Με(μνονείων) γ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 101 101 Egypt SB 5 8050, 2 18014
4473976 λαο(γραφίας) ... δια(γεγράφηκεν) Καμῆτις Ὥρου Ψενμίνι(ος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ἀγο(ρᾶς) Βο(ρρᾶ) δ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 101 101 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 6 9117 [10], 2 17854
667365 λα(ογραφίας) ... Δαμίων Φιλήμ(ωνος) λα(ογραφίας) η (ἔτους) ε Τρ̣α̣(ι)αν(οῦ) ... noun. sg. fem. gen AD02 102 102 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 142, 2 47083
674388 λαο(γραφίας) ... Παχοῦμις νεώ(τερος) Πβή(κιος) λαο(γραφίας) ε (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 102 102 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 437, 2 74413
676723 λαο(γραφίας) ... gap=unknown [Π]α̣θώ(του) λαο(γραφίας) ε (ἔτους) gap=unknown [Κ]αίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD02 102 142 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 199, 1 24602
858928 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Πετροσζμῆθ(ις) Πελαίου Παιαὶ ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) ἕκτου (ἔτους) Τραειανοῦ* Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD02 102 103 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 68, 2 76646
2698510 λαο(γραφίας) ... δι(έγραψε) Δ̣ι̣ο̣ν̣(υσίῳ) κα(ὶ) μετό(χοις) πρά(κτορσι) λαο(γραφίας) ε (ἔτους) Δεκάτης Ἁρενδώτης ... noun. pl. fem. acc AD02 102 102 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1520, 4 21895
4005124 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Παπρεμίθ(ης) Παχν(ού)β(ιος) Ψεμπαρας(…) ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) ἕκτου (ἔτους) Τραηανοῦ* Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD02 102 103 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 1 1928, 2 23070
4316731 [λαο(γραφίας)] ... [μη(τρὸς)] Θ̣α̣ι̣[σᾶ(τος)] τῆ(ς) [Χάρη(τος)] [ὑ(πὲρ)] [λαο(γραφίας)] [ἕ]κ̣[τ]ο[υ] (ἔτους) [Θαραπ(είας)] [(δραχμὰς)] ... noun. sg. fem. gen AD02 102 105 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 15108, 9 14936
4316763 λ̣α̣ο̣(γραφίας) ... [Λύκ(ου)] [μη(τρὸς)] [Θαισᾶ(τος)] [τ]ῆ̣(ς) Χάρη(τος) λ̣α̣ο̣(γραφίας) [ὀγδόου] [(ἔτους)] [Θαραπ(είας)] gap=unknown ... noun. sg. fem. gen AD02 102 105 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 15108, 17 14936
4316795 λαο(γραφίας) ... Θαισᾶ(τος) τῆ(ς) Χ[ά]ρη(τος) κ̣(…) ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) πέμπτο(υ) (ἔτους) Θαρ̣απ(είας) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 102 105 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 15108, 4 14936
4499399 λαογραφ(ίας) ... [διέγρα]ψ(εν) Ἁτπεχνοῦβις Παχομπαπε̣ῶ̣το[ς] [ὑπ(ὲρ)] λαογραφ(ίας) ἕκτου (ἔτους) Τραειαν[οῦ]* Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD02 102 103 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9545 (15), 2 19077
25466 λαογραφιῶν ... εἰδιοτικῶν* πάντων, ἀπὸ μὲν λαογραφιῶν πασῶν ἀπὸ τῶν [ἐν] ... noun. pl. fem. gen AD02 103 115 Egypt, 00a - Neilopolis (Tell el-Rusas) BGU 1 350, 9 9074
591000 λαο(γραφίας) ... δια(γέγραφε) Ψε̣ν̣μ̣ώ̣(νθης) Ὥρου ο(…) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Νό(του) καὶ Λι(βὸς) ϛ ... noun. sg. fem. gen AD02 103 103 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Bodl. 2 517, 1 71215
591059 λαο(γραφίας) ... Ψε̣ν̣ο̣(σίριος) Ψεν̣τρε̣μ̣ιμού(θου) διὰ Ψεντασή(μιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) gap=3 gap=3 ϛ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 103 103 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) (?) O. Bodl. 2 518, 2 71216
669962 λα(ογραφίας) ... Θήδετος Ἀλεξίω(νος) λα(ογραφίας) ϛ (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 103 103 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 65, 2 47005
670576 λαο(γραφίας) ... Μελχίων Πεσο(ύριος) λαο(γραφίας) ϛ (ἔτους) Τραιανοῦ (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 103 103 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 98, 2 47039
671698 λαο(γραφίας) ... Δῶσας [Πε]σού[ριο]ς λαο(γραφίας) ϛ̣ (ἔτους) Τ̣ρ̣α̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 103 103 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 2 275, 2 74289
671735 λα(ογραφίας) ... Πτολλᾶς Παπίου λα(ογραφίας) ϛ (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 103 103 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 2 278, 1 74292
671867 λα(ο)γρ(αφίας) ... Σαμβαθίων καὶ Δωσθῆς υἱὸς λα(ο)γρ(αφίας) ϛ (ἔτους) (δραχμὰς) η ... noun. pl. fem. acc AD02 103 103 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 2 286, 2 74300
773609 λαο(γραφίας) ... δι(έγραψεν) Τιθοῆς Πετοσούκο(υ) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) gap=2 ϛ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 103 103 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) (?) O. Strasb. 1 105, 1 75705
773666 λαογρα(φίας) ... δι(έγραψεν) gap=2 Περε̣λ(…) Ψεμω(…) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) ϛ (ἔτους) <(δραχμὰς)> η ... noun. pl. fem. acc AD02 103 103 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) (?) O. Strasb. 1 106, 1 75706
774047 λαο(γραφίας) ... δι(έγραψεν) Αὐρήλ(ιος) Πετοσορβο(ῦχις) Τ̣ι̣θ̣ο̣[ῆ]τ̣ο̣(ς) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) gap=1 ϛ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 103 103 Egypt, U04b - Thebes (?) O. Strasb. 1 118, 1 75718
859247 λ[α]ογραφ[(ίας)] ... διέγραψ(εν) [Ἁ]ρ[παῆσις] [Φενώφ]ε(ως) Θρακ(ίδας) ὑπ(ὲρ) λ[α]ογραφ[(ίας)] ἕκτου (ἔτους) Τραειανοῦ* Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD02 103 103 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 69, 2 76647
859600 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Ἁρπαῆσις Φενώφεως Θρακίδ(α)ς ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) ἑβδόμου (ἔτους) Τραιανοῦ Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD02 103 104 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 70, 2 76648
666656 λ(α)ο(γραφίας) ... Μελχίω(ν) Πεσο(ύριος) λ(α)ο(γραφίας) ζ (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 104 104 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 101, 1 47042
666670 λαο(γραφίας) ... Μελχίω(ν) Πεσούριο(ς) λαο(γραφίας) ζ (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 104 104 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 102, 1 47043
671878 [λαο(γραφίας)] ... gap=unknown Σαμβαθαίο̣(υ) [λαο(γραφίας)] [η (ἔτους) (δραχμὰς) η ... noun. pl. fem. acc AD02 104 105 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 2 287, 2 74301
762956 λαο(γραφίας) ... δια(γέγραφεν) Ἑριεῦς Ψανσνῶ(τος) Πασήμιο̣ς̣ ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) gap=4 δ̣ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 104 104 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Petrie Mus. 235, 2 75352
859888 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Καλασῖρις ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) ἑβδόμου (ἔτους) Τραιανοῦ Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD02 104 104 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 71, 2 76649
860376 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Πετροσζμῆθ(ις) Φενώφε(ως) Θρακίδ(ας) ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) ἑβδώμου* (ἔτους) Τραειανοῦ* Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD02 104 104 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 72, 2 76650
860845 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Πετεῦρις Πετεύρεος λινοπόλ(ης)* ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) ἑβδώμου* (ἔτους) Τραειανοῦ* Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD02 104 104 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 73, 2 76651
4439827 λαο(γραφίας) ... Σαμβαθίω(ν) ὁ καὶ Ἰησοῦς Παπίου λαο(γραφίας) ζ (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 104 104 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) SB 4 7400, 2 18047
591141 λαο(γραφίας) ... δια(γέγραφεν) Ὧρος Φατρήου̣ς Φμόιτ(ος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ἀγο(ρῶν) Βο(ρρᾶ) η (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 105 105 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 519, 2 71217
591180 λ̣α̣ο̣(γραφίας) ... Κεφάλ(ου) Ψεν̣α(μούνιος) μη(τρὸς) [Σεναμούνιος] ὑπ(ὲρ) λ̣α̣ο̣(γραφίας) Χά(ρακος) η (ἔτους) δέκα ... noun. sg. fem. gen AD02 105 105 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 520, 3 71218
667508 λαο(γραφίας) ... δ ἀμφό(δου) Πάμφιλος Βαρνάβιος λαο(γραφίας) η (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 105 105 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 152, 2 47093
861237 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Πετεῦρις Πετεύρε(ως) λινοπόλ(ης)* ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) ὀγδώου* (ἔτους) Τραειανοῦ* Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD02 105 105 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 74, 2 76652
861574 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Ἁρπαῆσις Φενώφεω(ς) Θρακίδ(ας) ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) ὀγδωου* (ἔτους) Τραειανοῦ* Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD02 105 105 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 75, 2 76653
861961 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Πετροσζμῆθ(ις) Πελαί[ου] [Παιαὶ] ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) ὀγδώου* (ἔτους) Τρ[αιανοῦ] Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD02 105 105 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 76, 2 76654
4547527 λαο(γραφίας) ... δ ἀμφ(ό)δ(ου) Ἰάσων Ἰωσήπ(ου) λαο(γραφίας) η (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 105 105 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) SB 1 5821, 2 23273
588002 λαο(γραφίας) ... [διαγέγρα(φε)] [Φ]ίβιο(ς) Ψενμώνθ(ου) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) gap=5 [θ [(ἔτους)] (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 106 106 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) (?) O. Bodl. 2 430, 1 71131
666770 λαο(γραφίας) ... Μελχίων Πεσούριο(ς) λαο(γραφίας) θ (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 106 106 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 108, 2 47049
667021 λαο(γραφίας) ... Σαβ̣βαθί(ων) Ἰωσήπ(ου) λαο(γραφίας) θ̣ (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 106 106 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 123, 1 47064
667390 λα(ογραφίας) ... Κελχίας Δαμίων(ος) λα(ογραφίας) η (ἔτους) ιϛ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 106 106 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 144, 1 47085
669979 λαο(γραφίας) ... Θήδετος Ἀλεξίω(νος) ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) θ (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 106 106 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 66, 2 47006
671666 λαο(γραφίας) ... Πεσοῦρι[ς] [Ἰάσωνος] Φίλων(ος) ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) θ [(ἔτους)] Τραιανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 106 106 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 2 273, 2 74287
677621 λαογ(ραφίας) ... Ψεμονχῆς Φθουμώνθ(ου) λαογ(ραφίας) θ (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 106 106 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 65, 2 24500
684617 [λ]αυγρα* ... Μέ̣μ̣ν̣ω̣ν̣ Πι̣ gap=2 Ἀπαθής* ὑ̣π̣(ὲρ) [λ]αυγρα* Μεμν̣ο̣ν̣(είων) θ (ἔτους) δρ̣α̣[χ(μὰς)] ... noun. pl. fem. acc AD02 106 106 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Heid. 181, 3 80404
696048 λαο̣(γραφίας) ... δια(γέγραφεν) Ἡρακ̣λ̣ῆ̣ς̣ Πεβρίχ̣ιο(ς) gap=3 ὑπ̣(ὲρ) λαο̣(γραφίας) ι (ἔτους) Ἀγ̣ο̣(ρῶν) [Β]ο̣(ρρᾶ) ... noun. pl. fem. acc AD02 106 106 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Heid. 62, 2 80309
773750 λαο(γραφίας) ... δια(γεγράφηκεν) Δ̣ι̣ό̣δωρος Πικῶτ(ος) Παχρά(του) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ἀγο(ρᾶς) Βο(ρρᾶ) θ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 106 106 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 109, 3 75709
1765721 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Παχνοῦβις Πετροσζμητ* Θρακίδ(ου) ὑ̣π(ὲρ) λαογραφ(ίας) ἐνάτου (ἔτους) Τραειανοῦ* Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD02 106 106 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) P. Hombert 2 45, 2 78363
3813013 λαογραφίας ... ὑπερετὴν τὸ πρὶν δ̣ω̣δ̣ε̣κάτραχμον* διὰ λαογραφίας γ (ἔτους) Δομιτιανοῦ ἀναγραφόμενον ... noun. pl. fem. acc AD02 106 106 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Wisc. 1 17 Ro, 16 16823
3813043 λαογρα(φίας) ... (πρὶν) ὄντα (δωδεκάδραχμον) διʼ ὁμολόγ(ου) λαογρα(φίας) gap=2 [(ἔτους)] τ̣ο̣ῦ̣ Ν̣έ̣ρωνος ... noun. sg. fem. gen AD02 106 106 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Wisc. 1 17 Ro, 22 16823
3869564 λαο(γραφίας) ... Πετερμο(ύθεως) μη(τρὸς) Καστ(οροῦτος) τῆ(ς) Ἀδράστ(ου) λαο(γραφίας) ὀγδόου (ἔτους) Κ λ̣(…) ... noun. sg. fem. gen AD02 106 107 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 10 1138, 4 13848
3869580 λαογ(ραφίας) ... gap=2 καὶ τοῦ Φαρμ(οῦθι) θ λαογ(ραφίας) (δραχμὰς) ὀκτώ · (γίνονται) ... noun. pl. fem. acc AD02 106 107 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 10 1138, 6 13848
3869611 λαο(γραφίας) ... Πετερμο(ύθεως) μη(τρὸς) Καστ(οροῦτος) τῆ(ς) Ἀδράστ(ου) λαο(γραφίας) ἐνάτ(ου) (ἔτους) Κ λ̣(…) ... noun. sg. fem. gen AD02 106 107 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 10 1138, 10 13848
3869663 λαο(γραφίας) ... [Πετερμο(ύθεως)] [μη(τρὸς)] [Καστ(οροῦτος)] τῆ(ς) Ἀδράστ(ου) λαο(γραφίας) δε[κάτου] [(ἔτους)] [Κ [δραχ(μὰς)] ... noun. sg. fem. gen AD02 106 107 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 10 1138, 17 13848
4499419 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Παχν[ο]ῦβις Φενώφεω̣ς Θρακίδ(ας) ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) δεκάτου (ἔτους) Τραειανοῦ* Καίσαρ[ο]ς ... noun. sg. fem. gen AD02 106 107 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9545 (16), 2 19078
4499450 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Ἁρπαῆσις Φεώφεω̣ς* Θρακίδ(ας) ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) δεκάτου (ἔτους) Τραειανοῦ* Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD02 106 107 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9545 (17), 2 19079
591216 λαο(γραφίας) ... Φθομώνθ(ης) Ὥρου μητ(ρὸς) Σεναρπαήσιο(ς) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Νότου κ(αὶ) (Λιβὸς) ι ... noun. sg. fem. gen AD02 107 107 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 521, 2 71219
670134 λα(ογραφίας) ... [Πεσοῦ]ρις Ἰάσωνο(ς) [Φίλω]νο(ς) λα(ογραφίας) ι (ἔτους) Τραιανοῦ [τοῦ] ... noun. sg. fem. gen AD02 107 107 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 76, 2 47016
670372 λαογρ(αφίας) ... δ ἀμφόδ(ο)υ Δῶσας Πεσούριος λαογρ(αφίας) ια (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 107 107 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 87, 3 47028
671751 λα(ογραφίας) ... δ ἀμφόδ(ου) Πτολλᾶς Παπίου λα(ογραφίας) ι (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 107 107 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 2 279, 3 74293
673589 λαο(γραφίας) ... Βόκχωρις Ἰωσήπ(ου) λαο(γραφίας) ι (ἔτους) Τρα[ιανοῦ] [τοῦ] ... noun. sg. fem. gen AD02 107 107 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 378, 2 74365
684677 λαυγ̣ρ̣* ... Μεμ(νονείων) Πικῶτος Χεσθώτο(υ) Πικῶ̣τ̣ο̣(ς) ὑ̣π̣(ὲρ) λαυγ̣ρ̣* Μεμ(νονείων) ι (ἔτους) δραχ(μὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 107 107 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Heid. 182, 2 80405
684711 λαο̣(γραφίας) ... ἀργυ(ρικῶν) Μεμ(νονείων) Πικῶτο(ς) Χεσθώτο(υ) Πικῶτο(ς) λαο̣(γραφίας) ι (ἔτους) Με(μνονείων) δραχ(μὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 107 107 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Heid. 182, 7 80405
749572 λαο(γραφίας) ... Πασήμιο(ς) γρα(μματέως) Πορτιο(ῦτι) Καμήτιος ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Φωτρ(…) ι (ἔτους) δραχ(μὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 107 107 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Ont. Mus. 2 101, 2 75118
750131 λ̣αο̣(γραφίας) ... πράκ̣(τωρ) [ἀργ(υρικῶν)] Παμ(…) ἔ̣σ̣χ(ον) ὑπ(ὲρ) λ̣αο̣(γραφίας) ια̣ (ἔτους) ῥυπ(αρὰς) [(δραχμὰς)] ... noun. pl. fem. acc AD02 107 108 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Ont. Mus. 2 114, 2 75133
750152 λα̣[ο(γραφίας)] ... gap=unknown ὁμοίως gap=4 gap=1 ὑ̣π̣(ὲρ) λα̣[ο(γραφίας)] gap=unknown gap=4 (δραχμὰς) δ ... noun. sg. fem. gen AD02 107 108 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Ont. Mus. 2 114, 4 75133
779765 λαογ(ραφίας) ... κα̣ [ἔ]σχηκ̣(α) π̣(αρὰ) Δημέο(υ) ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) Μεμ(νονείων) ι (ἔτους) δραχ(μὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 107 107 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Strasb. 1 282, 2 75878
779776 λαογ(ραφίας) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) η. ὁμοίως λαογ(ραφίας) Α(…) ι (ἔτους) (δραχμὴν) ... noun. pl. fem. acc AD02 107 107 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Strasb. 1 282, 4 75878
809197 λαο(γραφίας) ... δέκ(α) (γίνονται) ι, ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ὀκτὼ (γίνονται) η. ... noun. sg. fem. gen AD02 107 107 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Theb. Gr. 81, 3 76452
809217 λαο(γραφίας) ... ἄλ(λας) Παῦνι λ λκγ* ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Σ̣ε̣β τέσσαρ(ας) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. pl. fem. acc AD02 107 107 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Theb. Gr. 81, 6 76452
863087 λαογραφ(ίας) ... Πετροσζμῆθ(ις) Φαν[ώ]φεος μ(ητρὸς) Τισᾶτις ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) δεκάτου (ἔτους) Τραειανοῦ* Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD02 107 107 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 79, 2 76657
863685 λαογραφ(ίας) ... διέγραψ(εν) Ἁρπαῆσις Φενώφεος Θρακίδ(ας) ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) ἑνδεκάτου (ἔτους) Τραειανοῦ* Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD02 107 108 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 81, 2 76659
591300 λαο(γραφίας) ... μη̣(τρὸς) Ἡρᾶτ(ος). ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) κ(αὶ) ἄλ(λων) Χά(ρακος) ἑν̣δ̣ε̣κ̣ά̣τ̣ο̣υ̣ ... noun. sg. fem. gen AD02 108 108 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 522, 3 71220
666816 λαογρ(αφίας) ... δ ἀμφόδου Μελχίων Πεσούριος λαογρ(αφίας) ια (ἔτους) Τραιανοῦ (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 108 108 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 110, 3 47051
670166 λαογρ(αφίας) ... δ ἀμφόδου Πεσοῦρις Ἰάσωνο(ς) Φίλων(ος) λαογρ(αφίας) ια (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 108 108 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 78, 3 47018
670244 λ(α)ο(γραφίας) ... Πεσ[οῦρις] [Ἰάσωνος] [Φίλωνος] λ(α)ο(γραφίας) ιβ (ἔτους) Τ̣[ραιανοῦ] [τοῦ] ... noun. sg. fem. gen AD02 108 109 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 81, 2 47021
670327 λαογρ(αφίας) ... δ ἀμφ(ό)δ(ο)υ Πεσοῦρις Ἰάσων(ος) Φίλων(ος) λαογρ(αφίας) ια (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 108 108 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 84, 3 47025
670386 λ̣α̣(ογραφίας) ... Δῶσα̣ς̣ Π̣ε̣σ̣ο̣ύ̣[ριος] λ̣α̣(ογραφίας) ια (ἔτους) Τ̣ρ̣α̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ τ̣ο̣ῦ̣ ... noun. pl. fem. acc AD02 108 108 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 88, 2 47029
747820 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψε) Ψεναμο(ῦνις) Πεκύσιο(ς) Ψ ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Μεμνο(νείων) δ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 108 108 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Ont. Mus. 1 16, 2 50399
747877 λ̣α̣ο̣γ̣ρ̣(αφίας) ... [δ ὁμοίως Παχ(ὼν) η ὑ̣π̣(ὲρ) λ̣α̣ο̣γ̣ρ̣(αφίας) δραχ(μὰς) τέσσαρ(ας) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. sg. fem. gen AD02 108 108 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Ont. Mus. 1 17, 5 75038
747931 λαο(γραφίας) ... πράκτωρ ἀργ(υρικῶν) Με(μνονείων) Πορτιοῦς Καμήτιος λαο(γραφίας) Φωτ(…) δραχ(μὰς) ὀκτὼ (γίνονται) ... noun. sg. fem. gen AD02 108 108 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Ont. Mus. 1 18, 2 75039
747969 λ̣α̣ο(γραφίας) ... Με(μνονείων) Πορτιοῦς Καμήτιος ἔ̣σ̣χον ὑ̣π̣(ὲρ) λ̣α̣ο(γραφίας) κ̣α̣ὶ̣ χω(ματικοῦ) Φωτ(…) ια ... noun. sg. fem. gen AD02 108 108 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Ont. Mus. 1 18, 7 75039
749531 λαο(γραφίας) ... ἀ̣ρ̣γ̣(υρικῶν) Με(μνονείων) Παῆρ̣ις Κολαμα̣ῦ̣ς̣ Σ λαο(γραφίας) ι (ἔτους) Με(μνονείων) δραχ(μὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 108 108 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Ont. Mus. 2 100, 3 75117
1043348 λ̣αογρ(αφίας) ... [μετό(χοις)] πράκτ(ορσι) Ἑριεῦς καὶ gap=unknown λ̣αογρ(αφίας) τοῦ extra α(ὐτοῦ) (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 108 108 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Bodl. 1 134, 5 10240
4339329 λαογρ(αφίας) ... Σαμβαθ́ων ὁ κ(αὶ) Ιησοῦς Παπίου λαογρ(αφίας) ια (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 108 108 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) SB 22 15507, 3 79066
4518517 λαογρ(αφίας) ... ἀμφόδου. Πεσοῦρις Ἰάσωνος Φίλωνος λαογρ(αφίας) ια (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 108 108 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) SB 8 9745, 3 22890
591328 λαο(γραφίας) ... μη(τρὸς) Σεναμο(ύνιος). ἔσ̣χ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) κ(αὶ) ἄ̣(λλων) Χά̣(ρακος) δωδεκ̣(άτου) ... noun. sg. fem. gen AD02 109 109 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 523, 2 71221
612465 λαο(γραφίας) ... ἀμφό(δου). Πετεσθ(εῦς) Πανᾶτ̣ο̣ς Ὀννώ(φριος) λαο(γραφίας) ιβ (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 109 109 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Cairo 70, 2 73416
642677 [λαο]γραφίας ... [Ψ]ενπατεῦρις τ̣ῶν ἀπὸ Ἐ[λεφ(αντίνης)] [ὑπ(ὲρ)] [λαο]γραφίας ιβ (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 109 109 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Deiss. 28, 3 73841
666923 λαογρ(αφίας) ... δ ἀ(μ)φ[όδου] Μελχίω(ν) [Πεσούριος] λαογρ(αφίας) ιβ (ἔτους) Τραι[ανοῦ] (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 109 109 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 116, 3 47057
670490 λ̣α̣ο̣(γραφίας) ... Δῶσας Πεσούριος λ̣α̣ο̣(γραφίας) ιβ (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 109 109 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 92, 1 47033
671713 λαογρα(φίας) ... διέγ(ραψεν) Δῶσας Πεσούριο(ς) λαογρα(φίας) ιβ (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 109 109 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 2 276, 2 74290
677645 λαογραφ(ίας) ... Πεκῦσις Ψε[μονχήους] λαογραφ(ίας) ιβ̣ (ἔτους) Τρ[αιανοῦ] τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 109 109 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 66, 2 24501
779259 λαο(γραφίας) ... Ἁρσιησις* Πικῶτο(ς) Χ. ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ιβ (ἔτους) Με(μνονείων) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 109 109 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Strasb. 1 275, 2 75871
838784 λαο(γραφίας) ... ἀργ(υρικῆς) Μεμ̣ν̣(ονείων) Πα Ἥρωνος Σαραπ(…) λαο(γραφίας) ιβ (ἔτους) Με(μνονείων) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 109 109 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Wilcken 2 1613, 2 77905
864053 [λαο(γραφίας)] ... ε τῶν ἀπʼ Ἐλεφ[αντ(ίνης)] [ὑπ(ὲρ)] [λαο(γραφίας)] [ιβ [(ἔτους)] Τραιανοῦ Καίσαρο[ς] ... noun. pl. fem. acc AD02 109 109 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Wilcken 2 82, 2 76660
1438415 [λαογραφίας] ... gap=810 [τῶ]ν̣ ἀπʼ Ἐλεφαντίν(ης) [ὑπ(ὲρ)] [λαογραφίας] gap=1 (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 109 110 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Eleph. DAIK 36, 3 24216
2554730 λαογρ(αφίας) ... (δραχμαὶ) μ Βελλῇ ποιμ(ένι) ὑπὲρ λαογρ(αφίας) ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ιϛ ... noun. pl. fem. acc AD02 109 109 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 4 212, 6 12405
2556034 λαογρ(αφίαν) ... Παυλ(είνου) ἀραβ(ῶνος) (δραχμαὶ) ρ εἰς λαογρ(αφίαν) Βελλή(ους) ια (ἔτους) (δραχμαὶ) ... noun. sg. fem. acc AD02 109 109 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 4 212, 14 12405
2556531 λαογρ(αφίας) ... (δραχμαὶ) μ Βελλῇ ποιμ(ένι) ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ιϛ ... noun. pl. fem. acc AD02 109 109 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 4 212, 9 12405
591359 λαο̣γ̣ρα(φίας) ... Φατρήο̣(υς) μη(τρὸς) Σεν ἔσ̣χο(μεν?) ὑπ(ὲρ) λαο̣γ̣ρα(φίας) Ἀγο(ρῶν) gap=2 ῥυπ(αρὰς) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 110 110 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 524, 3 71222
612486 λαογρ(αφίας) ... Ἁρπαήσιος μη(τρὸς) Σενπερσης* ὑπ(ὲρ) extra λαογρ(αφίας) τοῦ τρισκαιδεκάτου* ἔτους Τραιανοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 110 110 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Cairo 71, 3 73417
667551 λα(ο)γρ(αφίας) ... Ψεκ̣ῆ̣ς Παληύιος λα(ο)γρ(αφίας) ιγ (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 110 110 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 155, 2 47096
718778 λαο(γραφίας) ... Ψεναμο(ύνει) πρεσβ(υτέρῳ) Πέσ̣φιος [ἔ]σ̣χ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ὠφιή(ου) ιγ (ἔτους) ῥυπ(αρὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 110 110 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 387, 3 24839
779316 λαο(γραφίας) ... διὰ Πετε gap=4. ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ιγ (ἔτους) Με(μνονείων) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 110 110 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Strasb. 1 276, 3 75872
807426 λαο(γραφίας) ... πράκ(τορες) ἀργ(υρικῶν) Με(μνονείων) Σαχομνεῦς* Παμώνθ(ου) λαο(γραφίας) ιγ (ἔτους) Με(μνονείων) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 110 110 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Theb. Gr. 35, 2 76405
4258916 λαογρ(αφίας) ... · ἔχω̣ παρὰ σοῦ̣ ὑ̣πὲρ λαογρ(αφίας) ιδ (ἔτους) Τ̣ρ̣α̣[ι]α̣[ν]ο̣ῦ Καίσαρος ... noun. pl. fem. acc AD02 110 111 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14133, 3 14812
4476025 λαο(γραφίας) ... Ψεναμού(νιος) Πεκύσιο(ς). ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) ι̣δ (ἔτους) ῥυπ(αρὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 110 129 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east), Karnak SB 6 9142, 3 17857
339172 λαο-γραφίας ... μη(τρὸς) Ταμύσθ(ας) ὑπερετὴς ἀπολελυμένος τῆς λαογραφίας ἐπὶ τῆς αὐτῆς κώμης ... noun. sg. fem. gen AD02 111 111 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 4 7359, 7-8 14012
614735 λαο(γραφίας) ... Π̣[ετεαρπ(ρήους)] [πράκ(τωρ)] ἀργ(υρικῶν) Με(μνονείων) Ὡρ λαο(γραφίας) ιγ (ἔτους) (δραχμαὶ) η ... noun. pl. fem. acc AD02 111 111 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Camb. 33, 3 73512
642793 λαο(γραφίας) ... Πεμσάιτι Πα̣θ(ώτου) Πουήριο(ς). ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Μεμνο(νείων) ιδ (ἔτους) (δραχμαὶ) ... noun. sg. fem. gen AD02 111 111 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Deiss. 30 a, 3 73844
642826 λαο(γραφίας) ... Παῦνι ιε δι̣(ὰ) Ὥρο(υ) γρα(μματέως) λαο(γραφίας) δραχ(μὰς) τέσσαρας (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. sg. fem. gen AD02 111 111 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Deiss. 30 a, 6 73844
642866 λαογρ(αφίας) ... Τεύφιλος Τευφίλου λαογρ(αφίας) ιγ (ἔτους) (δραχμαὶ) δ ... noun. pl. fem. acc AD02 111 111 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Deiss. 30, 2 73843
667540 λ̣α(ογραφίας) ... [Ἄ]βραμος Ἰακούβου λ̣α(ογραφίας) ιγ (ἔτους) (δραχμὰς) δ ... noun. pl. fem. acc AD02 111 111 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 154, 2 47095
684825 λαο(γραφίας) ... Πικ̣ῶ̣τ̣ο̣(ς) gap=3. ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ἀγο(ρῶν) Βο(ρρᾶ) ιδ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 111 111 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Heid. 186, 2 80410
775995 λαο(γραφίας) ... Πετεαρπ(…) gap=unknown Ψεννι gap=unknown ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Με(μνονείων) ιδ (ἔτους) δραχ(μὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 111 111 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Strasb. 1 185, 3 75782
776069 λαογ(ραφίας) ... Πικῶς*. \ε ἔ̣[σ]χ̣(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) Ἀγο(ρᾶς) βο(ρρᾶ) ιδ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 111 111 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 1 186, 3 75783
4012163 λ̣α̣ο̣(γραφίας) ... Πετορζμ(ήθου) Λοῦψ μ[ητ(ρὸς)] gap=3 gap=4 λ̣α̣ο̣(γραφίας) Ἐ̣λ̣ε̣φ̣(αντίνης) ιδ (ἔτους) ἀργυ[ρίου] ... noun. sg. fem. gen AD02 111 111 Egypt, U01 - Syene (Assuan) SB 1 4352, 4 23110
4258970 [λαο(γραφίας)] ... το(ῦ) Δ̣ιδᾶ μητρὸς Θαισᾶτος [(ὑπὲρ)] [λαο(γραφίας)] τεσσα̣ρ̣εσκαιδ̣εκάτου (ἔτους) (δραχμὰς) εἴ[κοσι] ... noun. sg. fem. gen AD02 111 111 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14134, 4 14813
588593 λ̣α̣ο̣(γραφίας) ... [διέγραψεν] gap=4 Παχομπχήμ(ιος) [μητ(ρὸς)] gap=6 λ̣α̣ο̣(γραφίας) Ἐλ̣ε̣φ(αντίνης) ιδ (ἔτους) δραχ(μὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 112 112 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Bodl. 2 454, 2 71155
591388 λαο(γραφίας) ... μη(τρὸς) Σενεννώφρ(ιος). ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ἀγο(ρῶν) Βο(ρρᾶ) ιε (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 112 112 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 525, 3 71223
670341 λαογρ(αφίας) ... Πεσοῦρις [Ἰάσων(ος)] λαογρ(αφίας) ι̣ε̣ (ἔτους) Τ[ραιανοῦ] τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 112 112 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 85, 2 47026
674472 λα(ο)γρ(αφίας) ... Ἀρταβᾶς ὁ κ(αὶ) Κεκτῆβ(ις) Παλ(εύϊος) λα(ο)γρ(αφίας) ιε (ἔτους) Τραιανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 112 112 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 442, 3 74418
684860 λαο(γραφίας) ... γρα(μματέως) gap=unknown Πρε̣μα̣ῶτω̣ς̣* Πε̣τ̣ε̣θ̣(ώτου) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Με(μνονείων) ιε (ἔτους) δραχ(μὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 112 112 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Heid. 187, 2 80411
721635 λαυγραφίας* ... gap=unknown Ψεμμώνθη̣ς̣ gap=unknown [πράκ]τ̣ωρ λαυγραφίας* gap=unknown τοῦ σι* (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 112 113 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 92, 2 24661
776102 λαογ(ραφίας) ... Ὀννώ(φριος) μη(τρὸς) Ταπνη ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) Ἀγο(ρᾶς) βο(ρρᾶ) ιε (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 112 112 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 187, 2 75784
779527 λαο(γραφίας) ... gap=3 gap=3 Καμήτιος. ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Φ ιε (ἔτους) δραχ(μὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 112 112 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Strasb. 1 278, 2 75874
800119 λαο(γραφίας) ... Τιθο̣ή̣(ους) Ψεν. ἔ̣σ̣χ̣(ομεν) ὑ̣π̣(ὲρ) λαο(γραφίας) Ὠφιή(ου) ι̣ε̣ setous ῥυ̣π(αρὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 112 112 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 2 822, 2 128370
721763 λαο(γραφίας) ... (ὁμοίως) μη(τρὸς) Τιμ ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ἀγο(ρῶν) β(ορρᾶ) ιζ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 113 114 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 95, 3 24664
748004 λαογρα(φίας) ... υἱοῦ Πετεχώνσε(ι) Φθομώ̣ν̣θ̣ο̣υ Ἁτρήους ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) Με(μνονείων) ιϛ (ἔτους) δραχ(μὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 113 113 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Ont. Mus. 1 19, 3 75040
748034 λαο(γραφίας) ... (4) Φαρμοῦθ(ι) κ ὀ̣νό(ματος) gap=4 λαο(γραφίας) δραχ(μὰς) τέσσερας (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. pl. fem. acc AD02 113 113 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Ont. Mus. 1 19, 6 75040
749867 [λ]αο(γραφίας) ... gap=unknown Πασήμ(ιος) gap=3 gap=4 ὑ̣π̣(ὲρ) [λ]αο(γραφίας) ιζ (ἔτους) (δραχμὰς) δέ̣[κα] ... noun. pl. fem. acc AD02 113 113 Egypt, U04b - Thebes O. Ont. Mus. 2 105, 4 75124
807480 λαο(γραφίας) ... βο(ηθοῦ) Πετεχώ(νσει) Φθομώ(νθου) Ἁτρήους ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Μεμνο(νείων) ιϛ (ἔτους) δραχ(μὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 113 113 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Theb. Gr. 36, 2 76406
827756 λαογραφί(ας) ... Βιῆ[γχις] [Ψαν]σνῶτος μη(τρὸς) Ταπ̣ [ὑπ(ὲρ)] λαογραφί(ας) τοῦ ιϛ (ἔτους) [Τραιανοῦ] ... noun. pl. fem. acc AD02 113 114 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 1269, 3 77653
865033 λαογραφ(ίας) ... Παχνοῦμις Φανώφε(ως) μητ(ρὸς) Ταχουμτβῆκις ὑπ(ὲρ) λαογραφ(ίας) τοῦ ιε (ἔτους) Τραιανοῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 113 113 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 85, 3 76663
1041451 λαογραφί̣α̣ς ... [διέγραψεν] Ἁρπαῆ̣σ[ις] gap=unknown [ὑ]π(ὲρ) λαογραφί̣α̣ς [τοῦ] [ιϛ [(ἔτους)] [Τραιανο]ῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 113 113 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Bingen 80, 2 78048
1070911 λαογρα[φίαι] ... μὲ[ν] [Λύκος] gap=unknown [π]ροσβεβηκὼς τῆι λαογρα[φίαι] [,] [ἡ] [δὲ] [Τερεῦς] ... noun. sg. fem. dat AD02 113 120 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 39, 9 19623
2698559 λ̣α̣ο̣-γρ(αφίας) ... διέγρα(ψε) Δίῳ πράκ(τορι?) ἀργ(υρικῶν) μητροπ(όλεως) λ̣α̣ο̣γρ(αφίας) τ̣ο̣(ῦ) α̣(ὐτοῦ) [ιζ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 113 113 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1521, 3-4 21896
4316827 [λαο(γραφίας)] ... [το(ῦ)] [Δύκο(υ)] μη(τρὸς) [Θαισᾶτος] [ὑ(πὲρ)] [λαο(γραφίας)] [ἑπτακαιδεκάτου] (ἔτους) [Θαραπ(είας)] [(δραχμὰς)] ... noun. sg. fem. gen AD02 113 117 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 15109, 4 14940
4316915 λαο(γραφίας) ... [το(ῦ)] [Λύ]κο̣(υ) μη(τρὸς) Θαισᾶτ(ος) ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) ὀ̣κ̣[τωκαιδε]κάτου (ἔτους) Θαραπ(είας) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 113 117 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 15109, 15 14940
4316989 λ̣(αογραφίας) ... [το(ῦ)] [Λύκο(υ)] [μη(τρὸς)] Θ̣[αι]σ̣ᾶ̣τ̣ο̣(ς) ὑ̣(πὲρ) λ̣(αογραφίας) gap=unknown gap=unknown_lines ... noun. sg. fem. gen AD02 113 117 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 15109, 27 14940
4506055 λαογραφίας ... Πρεμσῶς Πετορζμήθε̣ο̣ς μη(τρὸς) Σενπανχν̣αῦτις ὑπ(ὲρ) λαογραφίας τοῦ ἑκκαιδεκάτου ἔτους Τραιανοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 113 114 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9604 (15), 2 19122
807569 λ(αογραφίας) ... β(οηθοῦ) Ψεναμουνις* Πατφαή(ους) Ψενθυ̣ν̣τασή(μιος) ὑπ(ὲρ) λ(αογραφίας) Μεμνο(νείων) ιζ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 114 114 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Theb. Gr. 37, 3 76407
807730 λαο(γραφίας) ... δι(ὰ) Φθομ(ώνθου) Ψωμμώ(νθῃ) Πατφεῦτο(ς) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Μεμ[ν(ονείων)] δραχμὰς τέσερας* (γίνονται) ... noun. sg. fem. gen AD02 114 114 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Theb. Gr. 38, 2 76408
809236 λαο(γραφίας) ... Μεμ(νονείων) Κολανθης* Πασήμι(ος). ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ιδ extra (ἔτους) αἳ ... noun. pl. fem. acc AD02 114 114 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Theb. Gr. 82, 3 76453
851885 λαο(γραφίας) ... Ταύρων Ὀννώφριο(ς). ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ ἄ(λλων) Χά(ρακος) ιζ ... noun. sg. fem. gen AD02 114 114 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 508, 2 77018
865387 [λ]α[ογρ(αφίας)] ... Παχ[νοῦβις] [Φανώφεως] μη(τρὸς) Ταχομτβ[ήκιος] [ὑπ(ὲρ)] [λ]α[ογρ(αφίας)] τοῦ ιϛ (ἔτους) Τραι[ανοῦ] ... noun. pl. fem. acc AD02 114 114 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 86, 2 76664
608786 λαο(γραφίας) ... Πετο̣ώ̣φιο(ς) χ(αίρειν). ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Χά(ρακος) ιη (ἔτους) ῥυπ(αρὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 115 115 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Brux. 3 (p. 21), 2 24368
675441 [λαο(γραφίας?)] ... gap=unknown Παμώνθου [λαο(γραφίας?)] gap=2 [(ἔτους)] [Τραιανο]ῦ Ἀρίστου ... noun. sg. fem. gen AD02 115 117 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 115, 2 24539
685078 λα̣ο(γραφίας) ... μη(τρὸς) Σενφιλάμμωνο(ς). ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λα̣ο(γραφίας) Ἀγο(ρῶν) Βο(ρρᾶ) ιη̣ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 115 115 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Heid. 191, 2 80414
776372 λαο(γραφίας) ... μη(τρὸς) Ταυῆ(τος). ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βαλ(ανείου) Ἀγο(ρᾶς) βο(ρρᾶ) ... noun. sg. fem. gen AD02 115 115 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 193, 3 75790
821138 λαογ(ραφίας) ... Παχνοῦμις Παχομπαβιήνχεως μ(ητρὸς) Ταχομτβῆκις ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) ιη (ἔτους) Τραιανοῦ Φαρμοῦτι ... noun. pl. fem. acc AD02 115 115 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 102, 3 76677
4309600 λαω* ... [Ἁρ]παῆσις Παχομπαψ̣ενου μη(τρὸς) Τισᾶτις ὑπ(ὲρ) λαω* ιη (ἔτους) Τρ̣[αιανοῦ] [Ἀρ]ί̣στου ... noun. pl. fem. acc AD02 115 115 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 20 15045, 3 23857
4506088 λαογ(ραφίας) ... Πετορζμῆθις Πετεώρεως μη(τρὸς) Τισᾶτις ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) ιη (ἔτους) Τραιανοῦ Ἀρίστου ... noun. pl. fem. acc AD02 115 115 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9604 (16), 2 19123
532417 λαο(γραφίας) ... διέγραψ(εν) Παχνοῦβις Φανώφεως μη(τρὸς) Τισατις* λαο(γραφίας) ιθ (ἔτους) Τραιανοῦ Ἀρίστου ... noun. pl. fem. acc AD02 116 116 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Berl. 34, 2 24426
588037 λαο(γραφίας) ... Ὀννώ(φριος) Ψ̣ε̣ν̣μ̣ί̣(νιος). ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ἀγο(ρῶν) Βο(ρρᾶ) ιθ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 116 116 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 431, 3 71132
671888 [λαο(γραφίας)] ... gap=unknown Σαμβαθαίου [λαο(γραφίας)] ιθ (ἔτους) Τραιανοῦ Ἀρίστου ... noun. sg. fem. gen AD02 116 116 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 2 288, 2 74302
821424 λαο(γραφίας) ... διέγραψ[εν] Ἁρπαῆσις Φανώφεως μη(τρὸς) Ταχομτβῆκις λαο(γραφίας) ἐννεακαιδεκάτου (ἔτους) Τραιανοῦ Ἀρίσ(τ)ου ... noun. sg. fem. gen AD02 116 116 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 103, 4 76678
821707 λαο(γραφίας) ... gap=1 σεως μη(τρὸς) Ταχνού[βεως] [ὑπ(ὲρ)] λαο(γραφίας) ιθ (ἔτους) Τραιανοῦ Ἀρ[ίστου] ... noun. pl. fem. acc AD02 116 116 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 104, 3 76679
749980 λαο(γραφίας) ... β(ορρᾶ) Ἁρφμόις Ψεναμο(ύνιος) ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) gap=1 (ἔτους) Ἀ̣γο̣(ρῶν) β̣(ορρᾶ) ... noun. sg. fem. gen AD02 117 121 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ont. Mus. 2 109, 3 75128
776465 λαο(γραφίας) ... μη(τρὸς) Ταπουήριος. ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ἀγο(ρᾶς) βο(ρρᾶ) κ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 117 117 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 196, 3 75793
800198 λα<ο>γραφία(ς) ... Πετεχεσποχρά(του) Τιθοήου[ς]. [ἔσχ(ον)] ὑπὲρ λα<ο>γραφία(ς) Ὠφίου* κ setous ῥυπα̣[ρὰς] ... noun. sg. fem. gen AD02 117 117 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 2 824, 3 24337
822360 λαο(γραφίας) ... διέγραψ(εν) Ἁρπαῆσις Φανώφεως μητ(ρὸς) Ταχομτβῆκις λαο(γραφίας) κ (ἔτους) Τραιανοῦ Ἀρίστου ... noun. pl. fem. acc AD02 117 117 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 106, 5 76681
1436372 λαογραφ[(ίας)] ... διέγραψ[(εν)] gap=unknown [ὑπ(ὲρ)] λαογραφ[(ίας)] gap=unknown του (ἔτους) Ἁδρι[ανοῦ] ... noun. sg. fem. gen AD02 117 138 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Eleph. DAIK 27, 2 24207
1705567 λαογραφία ... ἀπαιτ(ήσιμον) κατʼ ἄνδ(ρα) δένδρω̣[ν] gap=unknown λαογραφία κατʼ ἄνδρα̣ gap=1 λαογρα̣φία ... noun. sg. fem. nom AD02 117 138 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Heid. Gr. 4 310, 20 28720
1705571 λαογρα̣φία ... gap=unknown λαογραφία κατʼ ἄνδρα̣ gap=1 λαογρα̣φία ἐν̣ κεφα̣λ̣[αίῳ] gap=unknown γραφὴ ... noun. sg. fem. nom AD02 117 138 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Heid. Gr. 4 310, 21 28720
4317016 λ(αογραφίας) ... [το(ῦ)] [Λύκ(ου)] μ̣η̣(τρὸς) Θαισᾶτο(ς) ὑ(πὲρ) λ(αογραφίας) εἰκο[στοῦ] [(ἔτους)] Θαραπ(είας) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 117 117 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 15110, 5 14942
591420 λαογρ(αφίας) ... Πικῶ(τι) Φθουμ̣ώ(νθου). ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) β (ἔτους) ῥυπ(αρὰς) δρ̣α̣χ̣(μὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 118 118 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 526, 2 71224
591451 λαο(γραφίας) ... Ὥ̣ρ̣ο̣υ̣ Πικ̣ῶ(τος) Φθο̣υ̣μ̣ώ̣(νθου) ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) μ̣η̣(τροπόλεως) β (ἔτους) ῥυπ(αρὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 118 118 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 526, 7 71224
642582 λαο(γραφίας) ... νεωτ̣* Ἀπολλοδώρο(υ). ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) <καὶ> <βαλ(ανευτικοῦ)> Ἀ̣γο(ρᾶς) βο(ρρᾶ) ... noun. sg. fem. gen AD02 118 118 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Deiss. 26, 3 73839
852188 λαο(γραφίας) ... ψεναμούνιο* Φθουμώνθου. ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βαλ(ανικοῦ) Χά(ρακος) β ... noun. sg. fem. gen AD02 118 118 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 516, 2 77026
4294380 λαο(γραφίας) ... το(ῦ) Λύκ(ου) μη(τρὸς) Θαισαρίο(υ) ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) δευτέ[ρ]ου (ἔτους) Θαραπ(είας) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 118 118 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 14629, 5 14891
591535 λαο(γραφίας) ... Πικῶτο(ς) Παχρ(άτου). ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) γ (ἔτους) ῥυπ(αρὰς) δραχ(μὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 119 119 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 527, 2 71225
675507 λαο(γραφίας) ... Παμώ̣[νθης] Ψεμονχή[ους] λαο(γραφίας) γ (ἔτους) Ἁ̣[δρια]ν̣οῦ (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 119 119 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 121, 2 24547
677693 λαο(γραφίας) ... Παμώνθης Ψεμονχήο(υς) λαο(γραφίας) γ (ἔτους) Ἁδριανοῦ Καίσαρος ... noun. pl. fem. acc AD02 119 119 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 68, 2 24503
678375 λα̣ο(γραφίας) ... Πβῆχ̣ις Ἁρ λα̣ο(γραφίας) γ (ἔτους) Ἁδρια̣νοῦ Καίσαρος ... noun. pl. fem. acc AD02 119 119 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 96, 2 24534
749954 λαο(γραφίας) ... Ἁτρήο(υς) Φθομ̣ώ̣ν̣θ(ου) Ἁτρήο(υς) ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) gap=1 gap=unknown [(δραχμὰς)] [δ ... noun. sg. fem. gen AD02 119 119 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Ont. Mus. 2 108, 2 75127
823783 λαο(γραφίας) ... διέγραψ(εν) Παχνοῦβις Πετορζμήθ(ιος) μη(τρὸς) Θινπουῆρις λαο(γραφίας) β (ἔτους) Ἁδριανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 119 119 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 113, 5 76687
823822 λαογ(ραφίας) ... . ση̣σ̣ιος Ζ Πέρσης. λαογ(ραφίας) τρίτου ἔτους Ἁδριανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 119 119 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. L. Bat. 34 p. 63-65, 5 76688
1436687 λαο(γραφίας) ... Σαραπίωνος. διέγραψ(εν) Φανῶφις Παχνούβ(ιος) λαο(γραφίας) β (ἔτους) Ἁδριανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 119 119 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Eleph. DAIK 293, 4 24270
527183 λαο(γραφίας) ... τοῦ Πετορζμήθου μη(τρὸς) Σενπαχνοῦβις ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) τοῦ π̣έ̣μπτου (ἔτους) Ἁδριανοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 120 120 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Ashm. Shelton 8, 3 70560
588658 λαο(γραφίας) ... Πετορζμῆ[θις] gap=11 μη(τρὸς) Σενβιηγχις* ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) [τοῦ] gap=5 [(ἔτους)] [Ἁδριαν]ο̣ῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 120 120 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Bodl. 2 456, 2 71157
591567 λαο(γραφίας) ... νεω(τέρῳ) Ἀπολλοδ(ώρου). ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) δ (ἔτους) ῥυπ(αρὰς) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 120 120 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 528, 3 71226
591592 λαο(γραφίας) ... πράκ(τωρ) Ἰναρως* gap=4 [ἔ]σ̣χ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) Χά(ρακος) δ ... noun. sg. fem. gen AD02 120 120 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 529, 2 71227
675691 λαογρ(αφίας) ... Αρρῆθι̣[ς] [Ὀννώφριος] λαογρ(αφίας) ε (ἔτους) [Ἁδριανοῦ] Καίσαρος ... noun. pl. fem. acc AD02 120 121 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 132, 2 24559
676142 [λ]αο(γραφίας) ... gap=unknown [λ]αο(γραφίας) ε (ἔτους) gap=unknown (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 120 121 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 170 descr., 1 24584
677806 λαο(γραφίας) ... Σιφοῦρις Ψεμον(χήους) λαο(γραφίας) δ (ἔτους) Ἁδριανοῦ Καίσαρος ... noun. pl. fem. acc AD02 120 120 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 72, 1 24507
677831 λα[ο](γραφίας) ... [Σιφο]ῦρις Ψεμονχ[ή]ο(υς) λα[ο](γραφίας) δ (ἔτους) Ἁδριανοῦ Καίσαρος ... noun. pl. fem. acc AD02 120 120 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 73, 2 24508
748088 λαογρα(φίας) ... Παμοντπῶτο(ς) Ἁρπαή(σιος) Φ̣α̣ ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) (δραχμὰς) δ (ἔτους) δ ... noun. pl. fem. acc AD02 120 120 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Ont. Mus. 1 20, 3 75041
824126 λαογ(ραφίας) ... διέγραψ(εν) Παχνοῦβις Φανώφεως μη(τρὸς) Ταχομτβῆκις λαογ(ραφίας) τρίτου ἔτους Ἁδριανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 120 120 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 115, 4 76689
824460 [λαογ(ραφίας)] ... διέγραψ(εν) Παχνοῦ[βις] [Φανώ]φεως μη(τρὸς) Ταχομτ[βῆκις] [λαογ(ραφίας)] τετάρτου ἔτους Ἁδρ[ιανοῦ] τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 120 120 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 116, 4 76690
825158 λαο(γραφίας) ... Ψενχνοῦμις Α̣ α μη(τρὸς) Θιζμεντπ(ῶτος) λαο(γραφίας) τρίτου ἔτους Ἁδριανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 120 120 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 118, 4 76691
825481 λαογ(ραφίας) ... [γρ(αμματέως)]. διέγραψ(εν) Καλασεῖρ[ις] [Ψαν]σνῶτος λαογ(ραφίας) δ [(ἔτους)] Ἁδριανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 120 120 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 119, 4 76692
4011980 λαογρ(αφίας) ... μη(τρὸς) Σενκαμήτ(ιος). ἀπέσχ(ον) ὑ(πὲρ) λαογρ(αφίας) καὶ βαλ(ανικοῦ) δ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 120 120 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 1 4348, 3 23107
518035 λαογρ(αφίας) ... βο̣(ρρᾶ) Ἰμούθ(ῃ) gap=4 ἔσχο(ν) ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) πέμτου* ἔτους ... noun. sg. fem. gen AD02 121 121 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Amst. 47, 3 70394
672072 λα(ογραφίας) ... Παχούμ(ις) Ψενεμ̣πβήκιος λα(ογραφίας) καὶ ἄλ(λων) ε (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 121 121 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 2 297, 2 74311
676169 λ̣α̣[ο(γραφίας)] ... Πεκῦσις Ψ̣[εμ]ονχ[ήους] λ̣α̣[ο(γραφίας)] ε (ἔτους) Ἁ̣δ̣[ριανοῦ] [Κ]αίσαρ[ος] ... noun. pl. fem. acc AD02 121 121 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 172, 2 24586
677479 λ̣αο̣(γραφίας) ... Πε̣τ̣ε̣ Ψεν λ̣αο̣(γραφίας) ε (ἔτους) Ἁδρια̣ν̣ο̣ῦ Κ̣αίσαρος ... noun. pl. fem. acc AD02 121 121 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 55, 2 24495
748128 λαο(γραφίας) ... Πικῶς* νεω(τέρῳ) Ἀπολωδωρος* ἔσχων* ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ῥυπ(αρὰς) δραχ(μὰς) [δώδεκα] (γίνονται) ... noun. pl. fem. acc AD02 121 121 Egypt, U04b - Thebes O. Ont. Mus. 1 21, 3 75042
826115 λαο(γραφίας) ... Καλασεῖρις Ψανσνῶτο[ς] [μη(τρὸς)] [Θινπατερ]ζμῆθις ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) τοῦ πέμ[πτου] [ἔτους] [Ἁδριανοῦ] ... noun. sg. fem. gen AD02 121 121 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 121, 3 76694
827864 λαο(γραφίας) ... Πετορζ̣[μήθιος] gap=8 μη(τρὸς) Τισᾶτις ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) τοῦ ἕκτου [(ἔτους)] [Ἁδριανοῦ] ... noun. sg. fem. gen AD02 121 122 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 1271, 3 77655
852496 λαογρ(αφίας) ... Ἀμενώθης Ἁρβήχιος. ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) καὶ βαλ(ανικοῦ) Χά(ρακος) ε ... noun. sg. fem. gen AD02 121 121 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 525, 2 77035
852516 λαογρ(αφίας) ... ὀνόμ(ατος) Παμώνθης ἀδελφὸς ὁμοίως ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) καὶ βαλ(ανικοῦ) ε (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 121 121 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 525, 4 77035
3426482 λ[α]ογ(ραφίας) ... ἀριθ(μήσεως) Φαμ(ενὼθ) διέ(γραψεν) Νῖλος Π[το]λεμαίου λ[α]ογ(ραφίας) τοῦ αὐτοῦ (ἔτους) Β[ι]θ(υνῶν) ... noun. sg. fem. gen AD02 121 121 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Sorb. 1 58, 4 13121
4448240 λαογ(ραφίαν) ... Πετετενσῆτις ὁ καὶ Πνηβ̣ Πασήνεως λαογ(ραφίαν) τρίτου (ἔτους) Ἁδριανοῦ Καίσαρος ... noun. sg. fem. acc AD02 121 121 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 5 7592, 4 17985
826900 λαογρα(φίας) ... μη(τρὸς) Σενχεσθώτου. ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) Χά(ρακος) ϛ (ἔτους) ῥυπ(αρὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 122 122 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1242, 3 77631
2867890 λαογραφί[ας] ... δ[η]λῶ εἶναί με (δωδεκάδραχμον) διὰ λαογραφί[ας] β (ἔτους) Ἁδριανοῦ Καίσαρος ... noun. pl. fem. acc AD02 122 122 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 4 714, 23 20414
4520515 λαο(γραφίας) ... Φιλόξενο(ς) Μηνᾶτ̣ο̣(ς) Φιλόξενος* Ζωιδο(ῦτος) (ὑπὲρ) λαο(γραφίας) ἕκτο[υ] (ἔτους) Ἱερ(ᾶς) Πύλ(ης) ... noun. sg. fem. gen AD02 122 122 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) (?) SB 8 9768, 4 14284
675724 λαο(γραφίας) ... Αρρ[ῆθις] [Ὀννώ]φ̣ρ̣[ιος] λαο(γραφίας) ζ (ἔτους) Ἁ̣[δρι]α̣νοῦ Καίσαρο[ς] ... noun. pl. fem. acc AD02 123 123 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 134, 2 24561
685147 [λαογρ](αφίας) ... Π̣ε̣τ̣ε̣ Ὡ̣ρ̣ο̣υ̣. ἔ̣σ̣χ̣(ον) ὑ̣π̣(ὲρ) [λαογρ](αφίας) ζ (ἔτους) (δραχμὰς) η ... noun. pl. fem. acc AD02 123 123 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Heid. 193, 2 80416
685209 λαο(γραφίας) ... Πασήμι̣ο̣ς̣ Ὥρο(υ). ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ⟦ gap=unknown (ἔτους) ζ ... noun. sg. fem. gen AD02 123 123 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Heid. 194, 2 80417
709335 λαο(γραφίας) ... Ἰμουθης̣* Ψενμίνιο(ς) Ὀνν̣ώ(φριος) ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) ἑβδ̣όμο̣υ̣ ἔτους ... noun. sg. fem. gen AD02 123 123 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 100, 3 24670
722780 λαογ(ραφίας) ... Ψεν Ψενπανᾶτος. ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) ζ (ἔτους) (δραχμὰς) δ ... noun. pl. fem. acc AD02 123 123 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Lund 4, 3 74868
722824 λα̣ο̣γ̣(ραφίας) ... η (ἔτους) Θὼθ ϛ ὑπ(ὲρ) λα̣ο̣γ̣(ραφίας) (δραχμὰς) ἄλ(λας) γ (διώβολον) ... noun. pl. fem. acc AD02 123 123 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Lund 4, 7 74868
800424 λαογ̣ρ(αφίας) ... Ψεναμο(ύνει) Ψενχώ(νσιος). ἔσχομ̣(εν) ὑπ(ὲρ) λαογ̣ρ(αφίας) ζ setous ῥυπ(αρὰς) δραχμ(ὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 123 123 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 2 831, 3 128377
800452 λ̣α̣ο(γραφίας) ... ἄλ(λαι) · Φαρμ(οῦθι) κ̣ζ ὑπ(ὲρ) λ̣α̣ο(γραφίας) (δραχμὰς) δύο̣ τε̣τρόβ(ολον)*, ... noun. pl. fem. acc AD02 123 123 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 2 831, 6 128377
826787 λαογ(ραφίας) ... διέγραψ(εν) Π[α]χνοῦμις Φανώφεως μη(τρὸς) Ταχομτβῆκις λαογ(ραφίας) τοῦ ἑβδόμου ἔτους Ἁδριανοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 123 123 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 123, 5 76696
827514 λαο(γραφίας) ... τοῦ Ψανσνῶτ(ος) μ(ητρὸς) Σενπελαίας ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) τοῦ ἑβδόμου ἔτους Ἁδριανοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 123 123 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 125, 6 76698
852722 λα(ο)γρ(αφίας) ... Ὀννόφρ(ει) Περμάμιο(ς) gap=2 ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λα(ο)γρ(αφίας) Χά(ρακος) ζ (ἔτους) ῥυπ(αρὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 123 123 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 530, 2 77040
3622335 λαογραφία ... gap=unknown_lines λαογραφία προσδιαγραφόμενα ... noun. sg. fem. nom AD02 123 123 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14135, 00 14814
4259005 λ(αογραφίας) ... το(ῦ) Π̣α̣ μη̣τ̣ρ̣ὸ̣ς̣ gap=1 (ὑπὲρ) λ(αογραφίας) ἑβδόμου (ἔτους) Μοή(ρεως) <(δραχμὰς)> ... noun. sg. fem. gen AD02 123 123 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14135, 4 14814
4317049 λ(αογραφίας) ... το(ῦ) Λύ̣κο(υ) μ̣η̣(τρὸς) [Θαισᾶ(τος)] ὑ(πὲρ) λ(αογραφίας) ἑβδόμο(υ) (ἔτους) [Θαραπ(είας)] (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 123 123 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 15111, 4 14943
591627 λαγραφις* ... Πορειγέβθης* Πικῶτος. ἔσχον ὑπὲρ λαγραφις* καὶ βαλ(ανευτικοῦ) η (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 124 124 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 530, 3 71228
685260 λαο(γραφίας) ... Φθομόνθ(ῃ) Παναμέ̣ω̣ς. ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βα(λανευτικοῦ) Ἀγο(ρῶν) β ... noun. sg. fem. gen AD02 124 124 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Heid. 195, 2 78326
709396 λαογρ(αφίας) ... Ψεναμού(νει) Πετεμε̣ν̣ώ̣(φιος) Ψεναμ̣ο̣(ύνιος) ἔσχο(ν) ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) ὀγδόου ἔτους ... noun. sg. fem. gen AD02 124 124 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 101, 2 24671
828625 [λαο(γραφίας)] ... [πράκ(τωρ)] [.] [διέγρ(αψεν)] gap=6 [ὑπ(ὲρ)] [λαο(γραφίας)] [η [(ἔτους)] [(δραχμὰς)] [τέσσαρας] ... noun. pl. fem. acc AD02 124 124 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 128, 2 76701
829040 λαογ(ραφίας) ... Παττίβπτις Πε(τ)ορζμήθ(ιος) μη(τρὸς) Σενπελαίας ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) τοῦ ὀγδόου ἔτους Ἁδριανοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 124 124 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 129, 5 76702
829466 λαογ(ραφίας) ... Ἁρπαῆσις Φανώφεως μ(ητρὸς) Ταχομτβῆκις ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) τοῦ ὀγδόου ἔτους Ἁδριανοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 124 124 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 130, 4 76703
591660 λα(ογραφίας) ... @^inline^μη(τρὸς)@⟦μ̣η̣⟧ @^inline^Σενχεσ(θώτου)@⟦σ̣ε̣ν̣χες⟧. ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λα(ογραφίας) καὶ ἄ(λλων) Χά(ρακος) θ ... noun. sg. fem. gen AD02 125 125 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 531, 3 71229
591724 λαογρ(αφίας) ... μη(τρὸς) Σενχώ(νσιος). ἔ̣σχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) καὶ β̣αλ(ανευτικοῦ) Νό(του) ι ... noun. sg. fem. gen AD02 125 126 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 533, 3 71231
676204 λαο(γραφίας) ... Πεκῦσις Ψεμονχ(ήους) λαο(γραφίας) θ (ἔτους) Ἁδριαν[οῦ] Καίσαρος ... noun. pl. fem. acc AD02 125 125 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 174, 2 24588
685378 λαο(γραφίας) ... Παχ gap=2. ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) τ̣ο̣ῦ̣ ἐν̣ά̣τ̣ου ... noun. sg. fem. gen AD02 125 125 Egypt, U04b - Thebes O. Heid. 198, 2 80420
685406 λ̣αο(γραφίας) ... Ἰμ̣[ο]ύ(θης) σεση(μείωμαι). [ἄλ(λας)] [ὑπ(ὲρ)] λ̣αο(γραφίας) καὶ βα̣λ(ανευτικοῦ) θ̣ (ἔτους?) ... noun. sg. fem. gen AD02 125 125 Egypt, U04b - Thebes O. Heid. 198, 7 80420
750008 λαο(γραφίας) ... ἀ̣ργ(υρικῶν) Π̣ατ̣ῆ̣το̣ς Τασήμι̣ο̣ς ἔσχ(ον) ὑ̣π(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) Νό(του) θ ... noun. sg. fem. gen AD02 125 125 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ont. Mus. 2 110, 3 75129
1438014 [λαογ(ραφίας)] ... διέγραψ(εν) gap=13 μ(ητρὸς) gap=5 [ὑπ(ὲρ)] [λαογ(ραφίας)] τοῦ δεκάτου ἔτους [Ἁδριανοῦ] ... noun. sg. fem. gen AD02 125 126 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Eleph. DAIK 34, 6 24214
4317082 λ(αογραφίας) ... τ̣ο(ῦ) Λ̣ύ̣κο(υ) [μη(τρὸς)] [Θαισᾶ(τος)] ὑ(πὲρ) λ(αογραφίας) ἐν̣άτου (ἔτους) [Θαραπ(είας)] (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 125 125 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 15112, 4 14944
518072 λαο(γραφίας) ... νεωτ̣(έρου) υἱο(ῦ) Τισάθ̣ιο(ς) ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ι [(ἔτους)] [(δραχμὰς)] gap=1 ... noun. pl. fem. acc AD02 126 126 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Amst. 48, 2 70395
591689 λαογρα(φίας) ... Ἀβῶς* Ἑριέως. ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) δεκάτου ἔτους ... noun. sg. fem. gen AD02 126 126 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 532, 2 71230
776847 λαογ[ρα(φίας)] ... Σωτήρι[χος] gap=unknown Πετεχ ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαογ[ρα(φίας)] gap=unknown ῥυπ(αρὰς) δραχ(μὰς) δ ... noun. pl. fem. acc AD02 126 127 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) (?) O. Strasb. 1 205, 3 75802
776871 λαογρα(φίας) ... Ἑρμίου Ἀρτεμιδώρου. ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) καὶ βαλ(ανείου) ἑνδεκάτου ἔτους ... noun. sg. fem. gen AD02 126 127 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 1 206, 2 75803
807790 λαο(γραφίας) ... δι(ὰ) Πρεμτώ(του). ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ι (ἔτους) (δραχμὰς) δ ... noun. pl. fem. acc AD02 126 126 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Theb. Gr. 39, 3 76409
807812 λαο(γραφίας) ... Ἁθὺρ δ. Χο(ιὰκ) θ λαο(γραφίας) (δραχμὰς) δ αἳ κ(αὶ) ... noun. pl. fem. acc AD02 126 126 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Theb. Gr. 39, 5 76409
4505900 λαογ(ραφίας) ... . διέγραψ(εν) gap=3 [Παπρε]μείθο̣υ ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) τ[οῦ] [ἑ̣ν̣δ̣ε̣κ̣ά̣τ̣ο̣υ̣] [(ἔτους)] Ἁδριανοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 126 127 Egypt, U01 - Syene (Assuan) SB 6 9604 (10), 5 19117
591755 λ[αο]γ(ραφίας) ... πρ(εσβυτέρῳ) Παμών̣θ(ου). [ἔ]σχ(ον) ὑπ(ὲρ) λ[αο]γ(ραφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) Χά(ρακος) ια ... noun. sg. fem. gen AD02 127 127 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 534, 3 71232
675767 λαο(γραφίας) ... Αρρῆθ̣ι̣ς̣ Ὀννώ[φριος] λαο(γραφίας) ια (ἔτους) Ἁδριανοῦ [Καίσαρος] ... noun. pl. fem. acc AD02 127 127 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 136, 2 24563
675808 λαο(γραφίας) ... Αρρῆθι̣[ς] [Ὀννώφριος] λαο(γραφίας) ιβ (ἔτους) Ἁ[δριανοῦ] [Καίσαρος] ... noun. pl. fem. acc AD02 127 128 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 138, 2 24565
750273 λαο̣(γραφίας) ... Φθουσνεῖ πρ(εσβυτέρῳ) gap=unknown ἔ̣σ̣χ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο̣(γραφίας) ιβ (ἔτους) (Ἀγορῶν) δρ̣α̣χ̣(μὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 127 128 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ont. Mus. 2 117, 2 75136
831612 λαογ(ραφίας) ... Παχνοῦβις Φενώφεως μ(ητρὸς) Ταχομτβήκ(ιος) ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) τοῦ ἑνδεκάτου ἔτους Ἁδριανοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 127 127 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 140, 5 76713
831981 [λαο]γ(ραφίας) ... Πανη gap=unknown gap=1 ε ὑπ(ὲρ) [λαο]γ(ραφίας) τοῦ ἑνδεκάτου ἔτους [Ἁ]δριανοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 127 127 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 141, 7 50752
852927 λαογρα(φίας) ... Φθουμίνιος Πικῶτος. ἔσχο(ν) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) καὶ βαλ(ανικοῦ) ἑνδεκάτου ἔτους ... noun. sg. fem. gen AD02 127 127 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 536, 2 50774
876403 λαο(γραφίας) ... νεω̣(τέρῳ) υἱο* gap=6 ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ι (ἔτους) (δραχμὰς) η ... noun. pl. fem. acc AD02 127 127 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) P. Aberdeen 77, 2 24360
2690246 λα[ο]γρα(φίας) ... π(ρὶν) ὄντα (δωδεκάδραχμον) διʼ ὁμολόγ(ου) λα[ο]γρα(φίας) η (ἔτους) Ἁδριανοῦ [ἀμ]φόδ(ου) ... noun. pl. fem. acc AD02 127 128 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1452, 21 21853
3405334 λαο(γραφίας) ... (ἔτους) ε (πεντώβολον) Πόλ(εως) λιβ(ὸς) λαο(γραφίας) ιβ (ἔτους) κδ Πόλ(εως) ... noun. sg. fem. gen AD02 127 128 Egypt, U15 - Hermopolites P. Sarap. 79 e (p. 297-309), 19 17141
3405412 λαο(γραφίας) ... Α̣πολ(…) gap=3 gap=1 Πόλ(εως) λιβ(ὸς) λαο(γραφίας) gap=4 η̣ Φρο(υρίου) ἀπ̣(ηλιώτου) ... noun. sg. fem. gen AD02 127 128 Egypt, U15 - Hermopolites P. Sarap. 79 e (p. 297-309), 14 17141
3910540 λαο(γραφίας) ... gap=unknown πρεσβ(υτέρῳ) Ψαμο(…) ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ια (ἔτους) (δραχμὰς) δ ... noun. pl. fem. acc AD02 127 127 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) PSI 3 266, 2 24395
4499499 λαογ(ραφίας) ... Καλασῖρις Πατραμήθιος μη(τρὸς) Θινπαχνοῦβις ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) τοῦ ἑνδεκάτου ἔτους Ἁδριανοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 127 127 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) SB 6 9545 (18), 4 19080
4506129 λαογ(ραφίας) ... Πελαίας Ἑρι̣ gap=unknown gap=unknown ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) τοῦ ἑνδεκάτου ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς̣ Ἁδριανοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 127 127 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 6 9604 (17), 3 19124
588685 λαογραφίας ... . δι̣έ̣γ̣ραψε̣ν Π̣ gap=6 ὑπ(ὲρ) λαογραφίας τοῦ [ιβ [(ἔτους)] [Ἁδριανοῦ] ... noun. sg. fem. gen AD02 128 128 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Bodl. 2 457, 3 71158
588735 λα̣ο(γραφίας) ... διέγραψεν Π̣ε̣τ̣ε̣ Ψάιτ̣ο̣ς̣ μη̣(τρὸς) Σε̣νπε̣λ̣α̣ίας λα̣ο(γραφίας) ιβ (ἔτους) Ἁδ̣ρια̣νοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 128 128 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Bodl. 2 458, 3 71159
591783 λαο̣(γραφίας) ... gap=3 Π̣ε̣τ̣ε̣μ̣ε̣ν̣ώ(φει) Π̣α̣μ̣ώ̣ν̣θ̣(ου) gap=3 ὑπ(ὲρ) λαο̣(γραφίας) κ̣α̣ὶ βαλ(ανευτικοῦ) Χά(ρακος) ιβ̣ ... noun. sg. fem. gen AD02 128 128 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 535, 2 71233
709516 λ̣α̣ο̣(γραφίας) ... gap=unknown Φθουσνέ(ως) ἔσχ(ον) gap=unknown gap=unknown λ̣α̣ο̣(γραφίας) καὶ β(αλανευτικοῦ) Ἀγο(ρῶν) βο(ρρᾶ) ... noun. sg. fem. gen AD02 128 129 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 105, 3 24675
820105 λαογρα(φίας) ... Ἁρπαῆσις Φανώφεως μητ(ρὸς) Ταχομτβῆκις ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) δωδεκάτου ἔτους Ἁδριανοῦ Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD02 128 128 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilb. 8, 3 76520
833046 λαογ(ραφίας) ... Πετορζμῆθ(ις) μείζω(ν) Πουήρεως μη(τρὸς) Τισᾶτις λαογ(ραφίας) ιβ (ἔτους) Ἁδριανοῦ κυρίου ... noun. pl. fem. acc AD02 128 128 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 144, 4 76716
678474 λαογραφί̣ας ... . ἔσχον παρὰ σοῦ [ὑ]π̣ὲ̣ρ λαογραφί̣ας τοῦ ιγ (ἔτους) διὰ ... noun. sg. fem. gen AD02 129 129 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 99, 3 24537
685505 λαο(γραφίας) ... Φθ[ο(μώνθου)] γ̣[ρα(μματέως)] gap=unknown ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ιγ (ἔτους) [Με(μνονείων)] [(δραχμὰς)] ... noun. pl. fem. acc AD02 129 129 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Heid. 201, 2 80423
685576 λ̣αο(γραφίας) ... μη̣(τρὸς) Σ̣ε̣ν̣ι̣ε̣ραξ*. ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λ̣αο(γραφίας) Ἀγο(ρῶν) [Βο(ρρᾶ)] ιβ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 129 129 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Heid. 202, 2 80424
711877 λαογρ(αφίας) ... Βιῆγχ(ις) Ζμήτ(ιος) μητ(ρὸς) Σεν ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) ιδ (ἔτους) [Ἁδρ]ιανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 129 130 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Leiden Gr. 181, 3 24736
777042 λαο(γραφίας) ... gap=4 Π. ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) gap=1 Χά(ρακος) ιδ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 129 130 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 1 210, 3 75807
820155 λ̣α̣ο̣γ̣(ραφίας) ... Ψ̣α̣ν̣σνῶς Παχομχή̣μ̣[εως] [μητ(ρὸς)] Σενπτορζμήθ(ιος)* ὑ̣π̣(ὲρ) λ̣α̣ο̣γ̣(ραφίας) [τοῦ] τ[ρι]σκαιδεκάτου ἔτους Ἁ̣[δριανο]ῦ̣ ... noun. sg. fem. gen AD02 129 129 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilb. 9, 5 76521
834380 λαογ(ραφίας) ... Ἀτπῆς Παπρεμμείθου μητρὸ(ς) Σενβαμ̣πουῆρις ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) τοῦ τρισκαιδεκάτου* ἔτους Ἁδριανοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 129 129 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 148, 4 76720
1301833 λαο(γραφία) ... Ταοννώφρε̣ω̣ς̣ (ἐτῶν) ιδ ἀφῆλ(ιξ) ἅπ(ασα) λαο(γραφία) τρα[π(εζ…)] Μ̣ε̣χ̣(εὶρ) [ἐ]ντ(εταγμένον) ιγ ... noun. sg. fem. nom AD02 129 129 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 2 1 Ro (2), 20ms 10446
1883302 λαογ̣ρ(αφίας) ... [κώμης] [Ναρμούθ(εως)] [Ἀσκλᾶς] gap=7 [ὑπὲρ] λαογ̣ρ(αφίας) κώμης Ναρμούθ(εως) ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 129 131 Egypt, 00c - Narmouthis (Medinet Madi) P. L. Bat. 25 33, 3 43133
1883418 λ̣α̣ο̣(γραφίας) ... [κώ]μ̣[ης] Ν̣αρμ̣ο̣ύ̣θ̣(εως) Ἀσκλ̣[ᾶ]ς̣ gap=3 [ὑπὲρ] λ̣α̣ο̣(γραφίας) ἀρ̣γ̣(υρίου) (δραχμὰς?) gap=2 gap=1 ... noun. sg. fem. gen AD02 129 131 Egypt, 00c - Narmouthis (Medinet Madi) P. L. Bat. 25 33, 3 43133
1883444 λαο̣γρ̣(αφίας) ... (δραχμαὶ) β̣ (ὀβολοὶ) (4?), λαο̣γρ̣(αφίας) [ι]δ Ναρ̣μ̣(ούθεως) ἀ̣ργ̣(υρίου) [(δραχμὰς)] ... noun. pl. fem. acc AD02 129 131 Egypt, 00c - Narmouthis (Medinet Madi) P. L. Bat. 25 33, 5 43133
3275127 λαο(γραφίας) ... Ἀπάθῃ Ἡρακλήους. ἔσχο(μεν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) ιγ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 129 129 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Reinach Gr. 2 135, 2 23035
4033061 λαογραφίας ... ἀντίγραφον διαστρώματος λαογραφίας κατʼ ἄ[νδρα] [τοῦ] ἐνεστῶτος ... noun. sg. fem. gen AD02 129 130 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 1 5118, 1 23155
4225699 λαο(γραφίας) ... Ταύρωνος Ἐ̣πωνύχο(υ). ἔ̣σ̣χ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ιγ (ἔτους) Χά(ρακος) ῥ(υ)π(αρὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 129 129 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 18 13282, 3 18301
4225729 λαο(γραφίας) ... Καμήτι̣ο(ς) Ταύρωνο(ς). ἔ̣σ̣χο(ν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) ιγ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 129 129 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 18 13283, 2 18302
4404719 [λαογρ(αφίας)] ... gap=5 Ψάειτος* μητρὸ(ς) Σενζμήθ(ιος) ὑπ(ὲρ) [λαογρ(αφίας)] [ι]δ (ἔτους) Ἁδριανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 129 130 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) SB 26 16497, 4 97099
591807 λαο(γραφίας) ... Ψενεριεως* Μεσουήρ(ιος). ἔσχο̣(ν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βα̣λ̣(ανευτικοῦ) Χά(ρακος) ιδ ... noun. sg. fem. gen AD02 130 130 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 536, 3 71234
591851 λαο(γραφίας) ... Πετεμαρσνουφις* Πασήμι̣ο̣ς. ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ιδ (ἔτους) (δραχμὰς) δ ... noun. pl. fem. acc AD02 130 130 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Bodl. 2 537, 3 71235
685638 λαο(γραφίας) ... gap=1 gap=unknown. ἔσχ(ο…) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) [τοῦ] gap=12 ... noun. sg. fem. gen AD02 130 152 Egypt, U04b - Thebes (?) O. Heid. 204, 2 80426
827902 [λαογρ(αφίας)] ... [.] [διέγραψεν] gap=19 βοη [ὑπ(ὲρ)] [λαογρ(αφίας)] [ιε [(ἔτους)] [Ἁδριανοῦ] [τοῦ] ... noun. pl. fem. acc AD02 130 132 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 1272, 3 77656
835706 [λαογρ(αφίας)] ... Φανώφεως μητρὸ(ς) Σεν gap=unknown ὑπ(ὲρ) [λαογρ(αφίας)] [ιε [(ἔτους)] [δραχ(μὰς)] [δέ]κα ... noun. pl. fem. acc AD02 130 131 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 152, 3 76723
853216 λαο(γραφίας) ... μη(τρὸς) Σενχεσθώτο(υ). ἔσχο(ν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βαλ(ανικοῦ) Χά(ρακος) δ ... noun. sg. fem. gen AD02 130 130 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 543, 3 77052
4294417 λαο(γραφίας) ... Λύκο(υ) gap=unknown [μ]η(τρὸς) [Θ]αισ(αρίου) ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) τεσσαρεσκαιδεκάτου (ἔτους) Θα[ρ]α(πείας) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 130 130 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 14630, 4 14892
4506168 λαογραφίας ... Παλαχῆμις Ἁρπαήσ̣[εως] [μητ(ρὸς)] Σενπέρσης ὑπ(ὲρ) λαογραφίας τοῦ ιδ (ἔτους) Ἁδρ̣[ιανοῦ] ... noun. pl. fem. acc AD02 130 130 Egypt, U01 - Syene (Assuan) SB 6 9604 (18), 4 19125
677989 λαο(γραφίας) ... Σιφοῦρις Ψεμον[χήο(υς)] λαο(γραφίας) ιϛ (ἔτους) Ἁδριανοῦ Κ[αίσαρος] ... noun. pl. fem. acc AD02 131 131 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 81, 2 24516
678013 λαο(γραφίας) ... Πρεμμῆχ(ις) Ψεμονχήο(υς) λαο(γραφίας) ιϛ (ἔτους) Ἁδριανοῦ Καίσαρος ... noun. pl. fem. acc AD02 131 131 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 82, 2 24517
709569 λαο(γραφίας) ... Χεμτσν[εῖ] gap=unknown. ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ς gap=unknown gap=unknown ῥυ(παρὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 131 132 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 107, 3 24677
748154 λαο(γραφίας) ... γρα(μματέως) Μενέ̣στεως Πετε[αρ]ουῆρις ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ιε (ἔτους) (δραχμὰς) δ ... noun. pl. fem. acc AD02 131 131 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Ont. Mus. 1 22, 3 75043
777070 λαο(γραφίας) ... ἀργ(υρικῶν) Κμήτιο(ς) Κοτ̣τα ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βαλ(ανείου) Χά(ρακος) ιε ... noun. sg. fem. gen AD02 131 131 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 1 211, 3 75808
779887 λαογρα(φίας) ... . διέγρα(ψεν) Σωτὴρ Π ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) ιε (ἔτους) δραχ(μὰς) δεκαεπτὰ ... noun. pl. fem. acc AD02 131 131 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Strasb. 1 284, 4 75880
800706 λ̣α̣ο̣(γραφίας) ... Ψάις* Σενφθου[μ(ώνθου)]. ἔσχο(ν) ὑπ(ὲρ) λ̣α̣ο̣(γραφίας) καὶ βα̣λ(ανευτικοῦ) Ν̣ό̣(του) ι̣ε̣ ... noun. sg. fem. gen AD02 131 131 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 2 838, 3 128381
817613 λαο(γραφίας) ... Παχνούμ(ει) Παουφθειο(ῦτος). ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) Χά(ρακος) ιε ... noun. sg. fem. gen AD02 131 131 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west), Gurna O. Wilb. 10, 3 76522
832195 λαο(γραφίας) ... μη(τρὸς) Σενκαμή(τιος). ἔσχ(ον?) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βαλ(ανικοῦ) Ἀγο(ρᾶς) Βο(ρρᾶ) ... noun. sg. fem. gen AD02 131 131 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1425, 3 77756
836721 λαογρ(αφίας) ... gap=2 Ζμεντπῶτος μητρὸ(ς) Θινζμῆθις ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) ιε (ἔτους) Ἁδριανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 131 132 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 155, 4 76726
837082 λαογρ(αφίας) ... Πετορζμῆθ(ις) Πουήρεως μητ(ρὸς) Τισάτ(ιος) ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) ἑκκαιδεκάτου ἔτους Ἁδριανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 131 132 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 156, 4 76727
1438181 [λαογρ(αφίας)] ... Πατσῆβτις Πε̣[τορζμήθου] [μητ(ρὸς)] [Σεν]πατχναῦτις [ὑπ(ὲρ)] [λαογρ(αφίας)] gap=12 [(ἔτους)] [Ἁδριανοῦ] [τοῦ] ... noun. sg. fem. gen AD02 131 132 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Eleph. DAIK 35, 5 24215
3251967 λαο[γρα]φίας ... ἐκ λαο[γρα]φίας [κε]φάλαιο(ν) ταμειῶν ιϛ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 131 132 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Princ. 3 124, 1 12844
4506250 λαογρα(φίας) ... Ἁρπαῆσις Φανώφ(εως) μητρὸ(ς) Ταχομτβῆκις ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) ιε (ἔτους) Ἁδριανοῦ τ̣ο̣ῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 131 131 Egypt, U01 - Syene (Assuan) SB 6 9604 (19), 4 19126
677497 λαο(γραφίας) ... Πακοῖβις Παβοῦτ(ος) Ψενν̣ή(σιος) λαο(γραφίας) ιϛ (ἔτους) Ἁδριανοῦ Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD02 132 132 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 56, 2 24496
748194 [λαο(γραφίας)] ... [καὶ] [Πετεχώ(νσει)] υἱῷ ἔσκον* ὑ[π(ὲρ?)] [λαο(γραφίας)] [ιϛ [(ἔτους)] [ῥυπ(αρὰς)] [(δραχμὰς?)] ... noun. pl. fem. acc AD02 132 132 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Ont. Mus. 1 23, 3 75044
800739 λα̣ο̣(γραφίας) ... Ψάις* Σ̣ενφθ̣ο̣υ̣μ̣[ώνθου?] [.] [ἔσχο(ν)] ὑπ(ὲρ) λα̣ο̣(γραφίας) καὶ βα̣λ̣(ανευτικοῦ) [Νό(του)] [ι ... noun. sg. fem. gen AD02 132 133 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 2 839, 3 128382
809270 λαο(γραφίας) ... Πετεχώ(νσει) υἱ(ῷ). ἔσχο(ν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ιϛ (ἔτους) ῥυ(παρὰς) ὀκτὼ ... noun. pl. fem. acc AD02 132 132 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Theb. Gr. 83, 3 76454
836341 λαογρ(αφίας) ... Πε[τ]ορζμῆθ(ις) Ἁρπαήσεως μητ(ρὸς) Μαρκία̣ς ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) ἑκκαιδεκάτ(ου) ἔτους Ἁδριανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 132 132 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 154, 3 76725
853373 λαο(γραφίας) ... Πανᾶτ(ος) Παουφθείους. ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βα(λανικοῦ) [Χ]ά(ρακος) ιϛ ... noun. sg. fem. gen AD02 132 132 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 548, 3 77057
1672004 λαο(γραφίας) ... το(ῦ) Εὑρήμο(νος) μη(τρὸς) Ἑλένη(ς) ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) τεσσαρεσκαιδεκ(άτου) (ἔτους) Λι(νυφείων) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 132 132 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 3 204, 4 11426
1672060 λαο(γραφίας) ... το(ῦ) Εὑρήμο(νος) μη(τρὸς) Ἑλένης ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) πεντεκαιδε(κάτου) (ἔτους) Λι(νυφείων) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 132 132 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 3 204, 10 11426
1672116 λαο(γραφίας) ... το(ῦ) Εὑρήμο(νος) μη(τρὸς) Ἑλένης ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) ἑκκαιδεκ(άτου) (ἔτους) Λι(νυφείων) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 132 132 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 3 204, 16 11426
2633995 λαο(γραφίας) ... · διαγέγρα(φε) δ(ιὰ) Ξένω(νος) πρ̣(άκτορος) λαο(γραφίας) ιε [(ἔτους)] Ἀναμ(φοδάρχων) Διοκλῆς ... noun. sg. fem. gen AD02 132 132 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. NYU 2 41, 2 121954
2634026 λαο(γραφίας) ... · ιϛ (ἔτους) Φαμεν(ὼθ) gap=unknown λαο(γραφίας) ιϛ (ἔτους) Ἀναμ(φοδάρχων) ὁ ... noun. pl. fem. acc AD02 132 132 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. NYU 2 41, 5 121954
2634043 λαο(γραφίας) ... · ιϛ (ἔτους) Παχ(ὼν) κζ λαο(γραφίας) ιϛ (ἔτους) Ἀναμ(φοδάρχων) ὁ ... noun. pl. fem. acc AD02 132 132 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. NYU 2 41, 6 121954
300978 λαογρα(φίας) ... Ταμ̣ η χ(ωματικοῦ) gap=1 (γίνονται) λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) Γτϛ (διώβολον) (χαλκοῖ) ... noun. sg. fem. gen AD02 133 133 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1891, 431 9461
301390 λαογρα(φίας) ... δὲ δ̣ι̣ο̣ι̣κ̣(ήσεως) λημμάτων ι̣η̣ (ἔτους?) λαογρα(φίας) καὶ ἄλλων μερισμ(ῶν) μηνὸς ... noun. sg. fem. gen AD02 133 133 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1891, 470 9461
302264 λαογρα(φίας) ... Καίσα[ρ]ος τοῦ κυρίου ἔστι δὲ λαογρα(φίας) καὶ ἄλλων μερισ(μῶν) λα ... noun. sg. fem. gen AD02 133 133 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1891, 5 9461
306782 λαογρα(φίας) ... gap=2 ἡ̣μέρ(ας) (γίνεται) ιζ (ἔτους) λαογρα(φίας) Αἶπις Πάπου το(ῦ) Αἴπιδ(ος) ... noun. pl. fem. acc AD02 133 133 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1892, 28 9462
306994 λαογρα(φίας) ... Τεσενούφεω(ς) λϛ καὶ δι(ὰ) πρακ(τόρων) λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) ζ (πεντώβολον) (χαλκοῖ) ... noun. sg. fem. gen AD02 133 133 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1892, 75 9462
307016 λαογρα(φίας) ... ποταμοφ̣[υλ(ακίδος)] (δραχμὴ) (1) (πεντώβολον) (γίνονται) λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) χκα (τριώβολον) ὑϊκ(ῆς) ... noun. pl. fem. acc AD02 133 133 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1892, 77 9462
614994 λαογρα(φίας) ... Ψάϊς* Ἁμσούφ[ι]ο(ς). [ἔ]σχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) κ(αὶ) ἄλ(λων) ιζ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 133 133 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Camb. 39, 3 73518
674547 λαιογραφίας* ... Ἀπο̣λ̣[λώνιος?] Παψενείου gap=unknown λαιογραφίας* ἀ̣π̣ὸ̣ [ἀπο]γραφῆς (δραχμὰς) δ ... noun. sg. fem. gen AD02 133 134 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 447, 3 74423
777317 λαογρα(φίας) ... Ἀπάθ(ης) Ἡρακ(λήους). ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) καὶ βαλ(ανείου) Χά(ρακος) ιζ ... noun. sg. fem. gen AD02 133 133 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 1 218, 3 75815
827033 λαο(γραφίας) ... Πανίσκωι Ἡρακλήους gap=2 ἔχ(ω) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ιζ (ἔτους) καὶ βαλ(ανικοῦ) ... noun. pl. fem. acc AD02 133 133 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1246, 3 77635
2830809 λαογραφίας ... Ἀθηνᾶς μητροπολείτην* (δωδεκάδραχμον) διʼ ὁμολόγου λαογραφίας @^inline^ιγ̣ (ἔτους) Ἁδριανοῦ Καίσαρος ... noun. pl. fem. acc AD02 133 133 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 478, 23 20614
4242150 λαο(γραφίας) ... τοῦ Διοσκο(…) μη(τρὸς) Διδυμ(…) (ὑπὲρ) λαο(γραφίας) ἑπτακαιδεκάτου (ἔτους) Ἀπολ(λωνίου) Ἱε(ρακίου) ... noun. sg. fem. gen AD02 133 133 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 18 13868, 6 14764
4259040 λαο(γραφίας) ... το̣(ῦ) Ἀπύγχ(εως) [μη(τρὸς)] gap=unknown [(ὑπὲρ)] λαο(γραφίας) ἑπτακαιδε̣(κάτου) (ἔτους) Μ̣οή(ρεως) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 133 133 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 14136, 4 14815
612525 λαογρ(αφίας) ... Πα̣μώνθο(υ) Πανα(…). ἔσχον ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) Χά(ρακος) ιη ... noun. sg. fem. gen AD02 134 134 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Cairo 72, 3 73418
674559 [λα(ογραφίας)] ... Παχ [λα(ογραφίας)] [ιθ (ἔτους) Ἁδριανοῦ τοῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 134 134 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 448, 2 74424
685790 λαογρ(αφίας) ... μητ(ρὸς) Σεν̣κήτι(ος). ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) [καὶ] [βαλ(ανευτικοῦ)] [Χά(ρακος)] [ι]η̣ ... noun. sg. fem. gen AD02 134 134 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Heid. 209, 2 80431
709745 λαο(γραφίας) ... Ἀγο(ρῶν) Φατρήο(υς) Παχνο(ύμιος) ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) Ἀγο(ρῶν) ιη (ἔτους) ῥυπ(αρὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 134 134 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 112, 3 24682
756291 λα̣ο̣γρ(αφίας) ... Παχνούμ̣(ιος) Παουφθειοῦτ(ος). ἔσχο̣(ν) ὑπ(ὲρ) λα̣ο̣γρ(αφίας) καὶ βα̣λ̣(ανευτικοῦ) Χά(ρακος) ιη ... noun. sg. fem. gen AD02 134 134 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Petrie Mus. 240, 3 75362
777527 λαογρα(φίας) ... Ἀπάθη(ς) Ἡρακλήους. ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) καὶ βαλ(ανείου) Χά(ρακος) ιη ... noun. sg. fem. gen AD02 134 134 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 1 223, 3 75820
777706 λαογρα(φίας) ... Ἀπάθ(ης) Ἡρακ(λήους). ἔσχο(ν) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) [καὶ] [βαλ(ανείου)] [Χά(ρακος)] gap=1 ... noun. sg. fem. gen AD02 134 135 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 1 228, 3 75825
800809 λα̣ο(γραφίας) ... Ψά̣ι̣τ̣[ι] Σενφθ̣ουμώ̣νθ(ου). [ἔσχ(ομεν)] [ὑπ(ὲρ)] λα̣ο(γραφίας) καὶ βα̣λ(ανευτικοῦ) ιη setous ... noun. sg. fem. gen AD02 134 134 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 2 841, 4 128385
800842 λαο(γραφίας) ... vac=unknown [τοῦ] [α(ὐτοῦ)] ἔ̣σ̣χ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) ιη setous ... noun. sg. fem. gen AD02 134 134 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 2 841, 7 128385
817644 λαογρ(αφίας) ... Παουφθειοῦτο(ς) Παοῦτ(ος). ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) Χά(ρακος) ιη ... noun. sg. fem. gen AD02 134 134 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west), Gurna O. Wilb. 11, 4 76523
837980 λαο(γραφίας) ... διέγραψ(εν) Σανσνὼς Ψε μ(ητρὸς) Σενπελ(αίας) λαο(γραφίας) τοῦ ὀκτοκα[ι]δεκάτου* ἔτους Ἁδριανοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 134 134 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 158, 6 76729
838638 λαογρ(αφίας) ... διέγρ(αψεν) gap=6 μητ(ρὸς) Σενπατανοῦκις ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) gap=2 [(ἔτους)] [Ἁδριανοῦ] τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 134 135 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 160, 3 50753
853962 λαογρ(αφίας) ... [πρ(εσβυτέρῳ)] [Πετοσίριος] [.] [ἔσχ(ον)] [ὑπ(ὲρ)] λαογρ(αφίας) ιη (ἔτους) ῥυπαρ(ὰς) δραχ(μὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 134 134 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 563, 2 77073
854096 [λαο(γραφίας)] ... gap=unknown gap=1. [ἔσχ(ον)] [ὑπ(ὲρ)] [λαο(γραφίας)] [καὶ] [β]αλ(ανικοῦ) Νό(του) καὶ ... noun. sg. fem. gen AD02 134 134 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 567, 3 77077
1295962 [λα]ο̣γ̣(ραφίας) ... . ἔστι δὲ διοίκ(ησις) λημμάτ̣[ων] [λα]ο̣γ̣(ραφίας) καὶ ἄλ(λων). gap=22_lines ... noun. sg. fem. gen AD02 134 134 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 2 1 Ro (1 a), 5 10444
1296037 λαογ̣ρ̣(αφίας) ... gap=1 μητ(ρὸς) Θερμ(…) (ὁμοίως) δ λαογ̣ρ̣(αφίας) (γίνονται) (δραχμαὶ) σκη ὑικῆς ... noun. pl. fem. acc AD02 134 134 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 2 1 Ro (1 a), 8 10444
1296201 λαογραφ̣ίας ... (δραχμαὶ) ξθ (διώβολον) (χαλκοῖ) (2) λαογραφ̣ίας ⟦ιη ⟦(ἔτους)⟧ ⟦ ⟦κεχρημ(…)⟧ ... noun. sg. fem. gen AD02 134 134 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 2 1 Ro (1 a), 1 10444
1296259 λ̣αογρα(φίας) ... ὑπὲρ δούλω̣ν Εὐτυχ(…) καὶ Νιννᾶτος λ̣αογρα(φίας) (δραχμὰς) μβ (ὀβολοὺς) ε ... noun. sg. fem. gen AD02 134 134 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 2 1 Ro (1 a), 6 10444
1296283 λαογ(ραφίας) ... ὀνόματος Φάσει ἀπάτορος μητ(ρὸς) Ταορσέως λαογ(ραφίας) (δραχμὰς) κγ (πεντώβολον) φυλ(ακίας) ... noun. sg. fem. gen AD02 134 134 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 2 1 Ro (1 a), 9 10444
1296294 λ̣α̣ογρα(φίας) ... δ̣ ?̣?̣ (χαλκοῦς) (2) (γίνονται) λ̣α̣ογρα(φίας) (δραχμαὶ) πϛ (πεντώβολον) (χαλκοῖ) ... noun. sg. fem. gen AD02 134 134 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 2 1 Ro (1 a), 10 10444
1296433 λαογ(ραφίας) ... κυρίου. ἔστι δὲ δι[οί]κ(ησις) λαογ(ραφίας) καὶ ἄλλω(ν) μερισμ(ῶν) ιθ ... noun. sg. fem. gen AD02 134 134 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 2 1 Ro (1 a), 5 10444
1688608 λ̣(αογραφίας) ... δούλ(ου) Λαβερίας μη̣(τρὸς) Ἀλεξάνδρας (ὑπὲρ) λ̣(αογραφίας) [ὀ]κ̣τωκαιδεκάτου (ἔτους) Φ̣ρ̣ε̣μ̣(εὶ) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 134 134 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Harris 2 180, 5 11441
2245755 λαογραφιῶν ... οἰκίαν ἀπογραφῆς συνθ̣εῖναι μόνα ἀντίγραφα λαογραφιῶν [κ]α̣τ̣ʼ ἄνδρα καὶ λόγους ... noun. pl. fem. gen AD02 134 134 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 11 603, 7 12281
2245775 λαογρ[α]φ̣(ιῶν) ... συνεθέμεθα συνθεῖναι καὶ μόνα ἀντίγραφα λαογρ[α]φ̣(ιῶν) ἐν κεφαλαίωι τοῦ αὐτοῦ ... noun. pl. fem. gen AD02 134 134 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 11 603, 11 12281
4309741 λαογ(ραφίας) ... Π<ετ>ορζμῆτις Κα[λάσειρ]ις* μ(ητρὸς) Τισᾶτις [ὑ]π(ὲρ) λαογ(ραφίας) τοῦ [ὀκτω]καιδεκάτου [ἔτους] Ἁ̣δρ̣ι̣α̣ν̣[οῦ] ... noun. sg. fem. gen AD02 134 135 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 20 15048, 4 23860
4505945 [λαογρ(αφίας)] ... [Ἁ̣ρ̣π̣α̣ῆ̣σ̣ι̣ς̣] Φανώφ(εως) μητ(ρὸς) Ταχομτ[βῆκις] [ὑπ(ὲρ)] [λαογρ(αφίας)] [ιη? [(ἔτους)] [Ἁδριανοῦ] Καίσαρος ... noun. pl. fem. acc AD02 134 134 Egypt, U01 - Syene (Assuan) SB 6 9604 (11), 3 19118
591954 λαο(γραφίας) ... ὁμ(οίως) Ψεναμο(ύνιος). ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) Ἀγο(ρῶν) Νό(του) ... noun. sg. fem. gen AD02 135 135 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 538, 3 71236
701228 λαο(γραφίας) ... δι(έγραψε) Παρα Πρεμεν̣ω̣(…) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) τ̣οῦ ιη (ἔτους) ἀργ(υρίου) ... noun. sg. fem. gen AD02 135 135 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 28, 2 74552
774438 λαο(γραφίας) ... Πετεσθεὺς Σενψενοσίριος λαο(γραφίας) ιθ (ἔτους) Ἁδριανοῦ τ(οῦ) ... noun. sg. fem. gen AD02 135 135 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Strasb. 1 136, 1 75736
809299 λαο(γραφίας) ... διὰ Ὥρο(υ). ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ιθ (ἔτους) ῥυπ(αρὰς) δραχ(μὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 135 135 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 2 p. 370, 3 76455
854168 λαο(γραφίας) ... Παχνού(μει) Παουφθειοῦτος. ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βαλ(ανικοῦ) ιη (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 135 135 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 569, 2 77079
854195 λαογρ(αφίας) ... κθ ὀνό(ματος) τοῦ α(ὐτοῦ) ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) καὶ βαλ(ανικοῦ) ιθ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 135 135 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 569, 4 77079
1672155 λαο(γραφίας) ... Ἀφροδι(σίου) μη(τρὸς) Η̣ gap=3 ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) ἐννεακαιδεκ(άτου) (ἔτους) Δ̣ (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 135 135 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 3 205, 5 11427
3333361 λαο(γραφίας) ... [Ἁδριανοῦ] [Κ]αίσαρος τοῦ κυρί[ο]υ gap=unknown λαο(γραφίας) ιθ (ἔτους) Ἁρπαησίω(ν) gap=unknown ... noun. pl. fem. acc AD02 135 135 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 2 193, 2 19525
3333425 [λα]ο̣γ̣(ραφίας) ... [,] δ̣[ι](ὰ) gap=unknown vac=unknown gap=unknown [λα]ο̣γ̣(ραφίας) ιθ (ἔτους) Πο̣τ̣ά̣μ̣[ων] gap=unknown ... noun. pl. fem. acc AD02 135 135 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 2 193, 11 19525
3333464 λαο(γραφίας) ... κβ, Πόλ(εως) Λ̣ι̣β̣(ός), λαο(γραφίας) ιϛ (ἔτους) Ἁρο̣ε̣ι̣π̣ο̣ι(…) Ἁρατς(…) ... noun. pl. fem. acc AD02 135 135 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 2 193, 15 19525
3333561 [λ]α̣ο(γραφίας) ... Παχὼν ιε ὁ ἑαυτ[ὸς] gap=11 [λ]α̣ο(γραφίας) ιθ (ἔτους) (δραχμὰς) δεκαέξ ... noun. pl. fem. acc AD02 135 136 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Ryl. Gr. 2 194, 4 12970
3333608 λαογρ(αφίας) ... , Π̣α̣ῦ̣ν̣[ι] gap=14 gap=8 μ̣ λαογρ(αφίας) gap=20 gap=9 (ὀβολοὶ) β ... noun. sg. fem. gen AD02 135 136 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Ryl. Gr. 2 194, 7 12970
4409054 λα̣ο̣[γρα(φίας)] ... Κ̣αρ(ανίδος) ἔσχομ(εν) πα(ρὰ) σ̣ο̣ῦ̣ ὑπ(ὲρ) λα̣ο̣[γρα(φίας)] gap=2 [(ἔτους)] Αὐ̣τ̣(οκράτορος) Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD02 135 135 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 26 16552, 2 97147
662174 λαογρα(φίας) ... α ἀρι(θμήσεως) διέγρα(ψεν) Ψεναμοῦ(νις) Ψεν̣ο̣σί(ριος) λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) ε χα(λκὸν) (ἥμισυ) ... noun. sg. fem. gen AD02 136 158 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 4 443, 3 73996
679691 λαο(γραφίας) ... Παρεμίθης* Καλασείρεως μη(τρὸς) Ταπιᾶμις ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ιθ (ἔτους) Ἁδριανοῦ Καίσαρος ... noun. pl. fem. acc AD02 136 136 Egypt, U01 - Syene (Assuan) SB 18 13183, 4 18305
683091 λ̣αο(γραφίας) ... [Ὥρου] [Μεχφρήους] [.] ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λ̣αο(γραφίας) καὶ gap=unknown [(ἔτους)] [ῥυπ(αρὰς)] ... noun. sg. fem. gen AD02 136 138 Egypt, U04b - Thebes O. Heid. 138, 3 80363
709830 λαο(γραφίας) ... Ψεντφοῦς Ἁρφμόι(τος). ἔ̣σ̣χ̣(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) (Ἀγορῶν) βο(ρρᾶ) ... noun. sg. fem. gen AD02 136 136 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 115, 3 24685
709865 λαο(γραφίας) ... ι ὀνό(ματος) gap=4 Πικ(ῶτος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) κ̣α̣ὶ̣ β̣α̣λ̣(ανευτικοῦ) (Ἀγορῶν) βο(ρρᾶ) ... noun. sg. fem. gen AD02 136 136 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 115, 7 24685
839223 λαογ(ραφίας) ... Ζμαντπὼς Π[ετ]ορζμήθ(ιος) μητρὸς Ταλε ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) τοῦ κ (ἔτους) Ἁδριανοῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 136 137 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 165, 5 76735
839240 λαογ(ραφίας) ... τρεῖς τριώβολ(ον), [ὁ] [α(ὐτὸς)] λαογ(ραφίας) κα (ἔτους) δραχ(μὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD02 136 137 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 165, 8 76735
854422 λαογρ(αφίας) ... πρ(εσβυτέρῳ) Πετοσ(ίριος). ἔσχο(μεν) ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) Ὠφιήο(υ) κ (ἔτους) ῥυπ(αρὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 136 136 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 575, 4 77085
1438540 λαογ(ραφίας) ... Πατίβπτις Πε<τ>ορζ̣μήθιος μ(ητρὸς) Σενπελαίας ὑ(πὲρ) λαογ(ραφίας) τοῦ κ (ἔτους) Ἁδριανοῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 136 136 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Eleph. DAIK 37, 5 24217
1688641 λαο(γραφίας) ... Διοσ̣κ̣ό̣ρ̣(ου) [δ]ούλ(ου) [Λαβ]ερί(ας) μη(τρὸς) Ἀλεξάνδρας λαο(γραφίας) διελθόντος ἐννεακαιδεκάτου (ἔτους) Φρεμ(εὶ) ... noun. sg. fem. gen AD02 136 136 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Harris 2 181, 4 11442
4309772 λαο(γραφίας) ... Καλασεῖρις Πατεφαῦτος μητρὸς Σενπαμώνθ(ου) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) τοῦ κ (ἔτους) Ἁδριανοῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 136 136 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 20 15049, 4 23861
4499548 λαο(γραφίας) ... Πατεπουῆρις Παπρεμείθου μη(τρὸς) Θινπα<π>ρεμεῖθις ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ιθ (ἔτους) Ἁδριανοῦ Καίσαρος ... noun. pl. fem. acc AD02 136 136 Egypt, U01 - Syene (Assuan) SB 6 9545 (19), 3 19081
592002 λαο(γραφίας) ... κέ̣ρ(ματος) (δραχμὰς) β καὶ ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) gap=2 ὀνό̣(ματος) τοῦ α(ὐτοῦ) ... noun. sg. fem. gen AD02 137 137 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 539, 4 71237
612568 λαογ̣ρα(φίας) ... Π̣αγχναυῦτις* Παγχναύτεως μητ(ρὸς) Τισᾶτις ὑπ(ὲρ) λαογ̣ρα(φίας) κβ (ἔτους) Ἁδριανοῦ Καίσαρος ... noun. pl. fem. acc AD02 137 138 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Cairo 73, 6 73419
615117 λαογρ̣(αφίας) ... πράκ(τορες) ἀργ(υρικῶν) Με(μνονείων) ἔ̣σ̣χ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαογρ̣(αφίας) κα (ἔτους) ὀνό(ματος) gap=3 ... noun. pl. fem. acc AD02 137 181 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Camb. 43, 2 73522
676453 λαογ(ραφίας) ... Πικῶς Ἁρενδ(ώτου) Πικῶτο(ς) λαογ(ραφίας) κα (ἔτους) Ἁδριανοῦ τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 137 137 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 187, 2 24598
722851 λαογρα(φίας) ... υἱ(οῦ) Σενμα(…). ἔσχο(μεν) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) καὶ ἄλ(λων) μερισ(μῶν) τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 137 137 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Lund 5, 3 74869
1436554 [λ]αο(γραφίας) ... gap=89 [Πε]τορζμήθου μητ(ρὸς) gap=6 [ὑπ(ὲρ)] [λ]αο(γραφίας) κβ (ἔτους) [Ἁδριανοῦ] [Καίσαρος] ... noun. pl. fem. acc AD02 137 138 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Eleph. DAIK 28, 5 24208
1688682 [λαο(γραφίας)] ... δούλ(ου) Λαβερίας μη(τρὸς) Ἀλεξάνδ(ρας) [(ὑπὲρ)] [λαο(γραφίας)] πρώτου καὶ εἰκοστοῦ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 137 137 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Harris 2 182, 6 11443
3620808 λαογρα(φία) ... gap=8_lines πράκ(τορες) Τεβτύνεως φυ̣λ(άκων) ἐπιστ̣ο̣λ(αφόρων) λαογρα(φία) μερισμ(ὸς) ἀπόρω(ν) ... noun. sg. fem. nom AD02 137 138 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 544 descr., 00 13606
3830001 λαο(γραφίας) ... καὶ Κασίου μη(τρὸς) Θινμεαῦτος ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ιθ (ἔτους) Ἁδριανοῦ Καίσαρος ... noun. pl. fem. acc AD02 137 137 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. L. Bat. 33 43, 4 115572
3900883 λαογρα(φίας) ... (τοῦ) Διοσκό(ρου) μη(τρὸς) Πτολ(…) ὑ(πὲρ) λαογρα(φίας) κα (ἔτους) Φρε(μεὶ) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 137 137 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) PSI 16 1632, 4 316271
4309821 λαογ(ραφίας) ... Πετορζμῆθις Καλασείρεως μητρὸς Τισᾶτις ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) τοῦ κ (ἔτους) Ἁδριανοῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 137 137 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 20 15050, 5 23862
405817 λαογραφίας ... καὶ ἰδιω[τικοῦ] [χρέους] [καὶ] ἀπὸ λαογραφίας τῶν ἐν αὐτοῖς φανησομένων ... noun. sg. fem. gen AD02 138 161 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 1 206 (1), 12 9842
612607 λαο(γραφίας) ... Ψενμώ(νθου) Σαχομ(νέως). ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) κβ (ἔτους) (δραχμὰς) ιβ ... noun. pl. fem. acc AD02 138 138 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Cairo 74, 2 73420
612641 λαο(γραφίας) ... τοῦ κυρίου Φαῶ(φι) ε ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) α (ἔτους) δραχ(μὰς) ὀκτώ ... noun. pl. fem. acc AD02 138 138 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Cairo 74, 5 73420
685907 λαο(γραφίας) ... Φθ(…) Μονκορ̣ή̣ο(υς). ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) <καὶ> βαλ(ανευτικοῦ) κβ̣ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 138 138 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Heid. 212, 3 80433
701511 λ̣α̣ο̣(γραφίας) ... δι(έγραψε) Σεπ̣ υΠ(ὲρ) λ̣α̣ο̣(γραφίας) τ̣οῦ gap=unknown [(ἔτους)] [(δραχμὰς)] ... noun. sg. fem. gen AD02 138 180 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 32, 2 74556
756202 λαογρ[αφίαις?] ... [καὶ] gap=unknown Ἅρμαϊς ἐ̣ν̣ δύο λαογρ[αφίαις?] [δραχμὰς] gap=unknown [(ἔτους)] gap=unknown ... noun. pl. fem. dat AD02 138 161 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) P. Paris p. 433 no. 12, 4 24389
756322 λαογρ(αφίας) ... [ἀργ(υρικῶν)] [Χά(ρακος)] gap=10 ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) [καὶ] [βαλ(ανευτικοῦ)] [β [(ἔτους)] ... noun. sg. fem. gen AD02 138 139 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Petrie Mus. 241, 2 75363
839406 λαο(γραφίας) ... η (διώβολον), ὁ α(ὐτὸς) λαο(γραφίας) κ (ἔτους) ῥυπ(αρὰς) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 138 139 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 168, 13 76738
854708 λαογρ(αφίας) ... μη(τρὸς) Σενχ[εσθώτου]. ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) καὶ βα(λανικοῦ) [κβ [(ἔτους)] ... noun. sg. fem. gen AD02 138 138 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 582, 3 77092
854782 λαογρ(αφίας) ... Ἀμενώθου Ἁρενδ[ώτου]. ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) καὶ βα(λανικοῦ) Χά(ρακος) κβ ... noun. sg. fem. gen AD02 138 138 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 584, 3 77094
1041486 [λαο(γραφίας)] ... Πετορ[ζμῆθ(ις)] gap=unknown [μ]ητ(ρὸς) Θινπατχναῦτο(ς) [ὑπ(ὲρ)] [λαο(γραφίας)] [ [(ἔτους)] [Ἀντ]ω̣νίνου Καίσαρος ... noun. sg. fem. gen AD02 138 161 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Bingen 81, 4 78049
1495005 λαογ(ραφίας) ... Πτολ(εμαίου) τοῦ Πτολ(εμαίου) μη(τρὸς) Τρυφ(αίνης) λαογ(ραφίας) εἰκ[οστοῦ] [(ἔτους)] θεοῦ Ἁδριανοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 138 138 Egypt, 00b - Philoteris (Wadfa) P. Fay. 49, 4 10898
1688978 λαογρ(αφίας) ... gap=unknown ἀπελευ̣θ̣(ερο…) Ἀ[μ]μωνίου τ̣οῦ Ἀμ̣μων̣ί̣ου λαογρ(αφίας) κα (ἔτους) Ἑλλη(νείου) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 138 138 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Harris 2 190, 6 11451
2540658 λαογραφίας ... δ Κ̣α̣λ̣η̣κ̣ρ̣ω̣ε̣ι̣ Ἡρακ̣λ̣έο(υς) (δραχμαὶ) δ λαογραφίας Ἀρείο(υ) ποιμ(ένος) κβ (ἔτους) ... noun. pl. fem. acc AD02 138 138 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 2 52, 55 12356
2541009 λαογρ(αφίας) ... ἱ[ερ]έων ἡμῶν ἄλλ(ας) (δραχμὰς) δ λαογρ(αφίας) Ὀννώ(φρεως) ποιμένο(ς) κβ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 138 138 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 2 52, 105 12356
3222094 λαογραφίας ... ἔχω παρὰ [σοῦ] [ε]ἰς λόγον λαογραφίας ἀργυρίου [δρ]α̣χμὰς̣ ὀκτό*, ... noun. sg. fem. gen AD02 138 138 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Prag 2 142, 3 12795
3871136 λαογρα(φίας) ... τῶν συννάων θεῶν ἀπ[ο]λυόμ(ενοι) τῆς λαογρα(φίας) καὶ τῶ[ν] ἄλλω[ν] ἐπιμερισμῶν ... noun. sg. fem. gen AD02 138 138 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 10 1146, 9 13858
3910621 λαογρα(φίας) ... Πασήμιο(ς) Ψενπασήμιο(ς). ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) α (ἔτους) (δραχμὰς) γ ... noun. pl. fem. acc AD02 138 138 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) PSI 3 269, 4 24398
4012426 λαογρα(φίας) ... Καλασεῖρις Πετορζμήθου μητ(ρὸς) Θινπετορζμῆθις ὑ(πὲρ) λαογρα(φίας) κβ (ἔτους) Ἁδριανοῦ Καίσαρος ... noun. pl. fem. acc AD02 138 138 Egypt, U01 - Syene (Assuan) SB 1 4360, 5 23118
4334496 λ(αογραφίας) ... Δι [τοῦ] gap=unknown μη(τρὸς) Τνεφερῶ(τος) λ(αογραφίας) ἀστρολ(όγων) τοῦ αὐτο̣ῦ̣ [ἔτους] ... noun. sg. fem. gen AD02 138 162 Egypt, L01 - Memphis SB 22 15390, 3 78972
4349278 λαο̣γρ(αφίας) ... τῆς Μάρ<ων>ος ὑπερετὴς ἀπολύσιμ(ος) τῆς λαο̣γρ(αφίας) ιε (ἔτει) (ἐτῶν) ξα ... noun. sg. fem. gen AD02 138 138 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 22 15704, 29 41728
592049 λαο̣γ(ραφίας) ... Ψενμώνθ̣(ου) Παμο̣νσνῶ̣(τος). [ἔσ]χ̣(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαο̣γ(ραφίας) καὶ β̣αλ(ανευτικοῦ) β (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 139 139 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 540, 3 71238
592078 λα̣ο̣γ(ραφίας) ... ιδ ὀνό(ματος) τοῦ α(ὐτοῦ) ὑπ(ὲρ) λα̣ο̣γ(ραφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) β̣ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 139 139 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 540, 6 71238
592105 λαογρα(φίας) ... Ἀμ̣ε̣νώ̣θ̣(ου) Ἁρον̣δώτο̣(υ). ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) β (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 139 139 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 541, 3 71239
592149 λαογρ(αφίας) ... Παν̣αμ̣(έως) Πα̣ν̣κ̣(αμήτιος). ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) β (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 139 139 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 542, 3 71240
683217 λα<ο>γ(ραφίας) ... Μεκφρης* Ὥρου. ἔσχο(μεν) ὑπ(ὲρ) λα<ο>γ(ραφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) β (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 139 139 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Heid. 140, 2 78327
710111 λαογ(ραφίας) ... Ψεν̣α̣μ̣ο̣ύ̣ν̣ι̣ο̣ς̣ ἔσχ(ομεν) παρὰ σοῦ ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) τοῦ β (ἔτους) ῥυ(παρὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 139 139 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 120, 4 24690
1041707 λαο(γραφίας) ... (δραχμαὶ) κ (διώβολον) ὁ α(ὐτὸς) λαο(γραφίας) β (ἔτους) ῥυ(παρὰς) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 139 139 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Bingen 87, 8 78055
1436880 λαο(γραφίας) ... [βοηθ(οῦ)] [.] [διέ(γραψεν)] gap=unknown ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) γ [(ἔτους)] gap=unknown gap=unknown ... noun. pl. fem. acc AD02 139 140 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Eleph. DAIK 29, 4 24209
1688723 λα(ογραφίας) ... δούλ(ου) Λαβερίας [μη(τρὸς)] Ἀ̣λ̣εξάνδρας (ὑπὲρ) λα(ογραφίας) δευτέρου [(ἔτους)] Φρεμ(εὶ) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 139 139 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Harris 2 183, 5 11444
1703690 λα(ο)γρ(αφίας) ... Μεμφρης* Ὥρου. ἔσχο(μεν) ὑπ(ερ) λα(ο)γρ(αφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) β (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 139 139 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Heid. 140, 2 78327
4109126 λαογρα(φίας) ... τοῦ Σωτηρίχου μη(ρτὸς) Ταοννώ(…) ὑ(πὲρ) λαογρα(φίας) δευτέρου (ἔτους) Ἀπολ(λωνίου) Παρεμ̣(βολῆς) ... noun. sg. fem. gen AD02 139 139 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 14 11486, 7 14462
4131553 λαο(γραφίας) ... [Ζμεντ]πῶς Πετορζμήθ(ιος) μητ(ρὸς) [Τισᾶτις] [ὑ]π(ὲρ) λαο(γραφίας) κ (ἔτους) θεοῦ [Ἁδριανο]ῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 139 140 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) SB 14 11923, 4 15475
4131591 λαο(γραφίας) ... [διέγρα]ψεν Παβῶς Ἁρπα gap=1 ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) β (ἔτους) δ̣ρ̣α̣[χ(μὰς)] [δεκα]επτὰ ... noun. pl. fem. acc AD02 139 140 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) SB 14 11924, 5 15476
4309954 λ̣α̣ο̣γ̣(ραφίας) ... (ἔτους?) θεοῦ Ἁδρ̣ι̣[ανοῦ] gap=unknown κ̣α̣ὶ̣ λ̣α̣ο̣γ̣(ραφίας) κα̣ (ἔτους) gap=unknown [.] ... noun. sg. fem. gen AD02 139 139 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) SB 20 15053, 7 23865
592190 λαογραφία(ς) ... Παναμευς* gap=7. ἔσχομ(εν) ὑπ(ὲρ) λαογραφία(ς) [καὶ] [βαλ(ανευτικοῦ)] Χά(ρακος) γ ... noun. sg. fem. gen AD02 140 140 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 543, 3 71241
592219 λα̣ο̣γ(ραφίας) ... ιγ ὀνό̣μ(ατος) [το]ῦ αὐτο̣ῦ ὑπ(ὲρ) λα̣ο̣γ(ραφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) γ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 140 140 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 543, 7 71241
839303 λα(ογραφίας) ... [.] [διέγρ(αψεν)] Πατσεῖβδι[ς] [Πετορζμή]θου ὑπ(ὲρ) λα(ογραφίας) gap=2 [(ἔτους)] [ῥυπ(αρὰς)] [δραχ(μὰς)] ... noun. sg. fem. gen AD02 140 141 Egypt, U01 - Syene (Assuan) ZPE 202 (2017), p. 227-228, 6 76737
839318 λα(ογραφίας) ... [ιζ [(ὀβολὸς) [,] [καὶ] [ὑπ(ὲρ)] λα(ογραφίας) κ (ἔτους) θε[ο]ῦ Ἁ[δριανοῦ] ... noun. pl. fem. acc AD02 140 141 Egypt, U01 - Syene (Assuan) ZPE 202 (2017), p. 227-228, 8 76737
839697 λαο(γραφίας) ... Πουήρ[εως] [μη(τρὸς)] gap=4 πῶτις ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) γ (ἔτους) [δραχ(μὰς)] [δέ]κα ... noun. pl. fem. acc AD02 140 140 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 176, 3 76746
1688760 λ[α(ογραφίας)] ... δούλ(ου) Λαβε[ρίας] μη(τρὸς) Ἀλεξάνδρας (ὑπὲρ) λ[α(ογραφίας)] τρίτου (ἔτους) Φρεμ(εὶ) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 140 140 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Harris 2 184, 6 11445
3830088 [λαογρ(αφίας)] ... . [διέγρ(αψεν)] [Πετ]έασις Πετσεοῦτος ὑπ(ὲρ) [λαογρ(αφίας)] [β [?] [(ἔτους)] δραχ(μὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 140 140 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. L. Bat. 33 45, 4 115574
4259079 λα̣ο̣(γραφίας) ... Πακ̣[ήβ(κεως)] [?] μη(τρὸς) Σ̣αρα̣π̣(…) (ὑπὲρ) λα̣ο̣(γραφίας) τ̣ρ̣ί̣τ̣[ο]υ (ἔτους) Λι̣ν̣υ̣(φείων) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 140 140 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14137, 6 14816
756366 λαο(γραφίας) ... gap=4 Π ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) κ̣α̣ὶ̣ gap=4 δραχ(μὰς) gap=4 ... noun. sg. fem. gen AD02 141 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Petrie Mus. 243, 3 75364
839948 λαο(γραφίας) ... Πετορζμ[ῆθις] [Παχνού]βεως μητ(ρὸς) Θ[ιν][πε]λαί[ας] [ὑπ(ὲρ)] λαο(γραφίας) δ (ἔτους) δραχ(μὰς) δ[έκα] ... noun. pl. fem. acc AD02 141 141 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 182, 5 76752
839992 λαο(γραφίας) ... Πατσείβδις Πετορζμήθου μητ(ρὸς) Θινπηλ(αίας) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) δ (ἔτους) δραχ(μὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD02 141 141 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 183, 5 76753
1051832 λ̣α[ογραφίας] ... gap=unknown_lines gap=1_lines ἀναγρα(φόμενος) διὰ λ̣α[ογραφίας] [τοῦ] gap=unknown extra [ἔτους] ... noun. sg. fem. gen AD02 141 142 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Bodl. 1 86, 2 10269
1345401 λα(ογραφίας) ... ἀργ(υρικῶν) Μέ̣μ̣φ(εως) Ἀμμώνιος Ἀκουσιλάου Ὥρου λα(ογραφίας) ἰδι(ωτῶν) τοῦ αὐτοῦ ἔτους ... noun. sg. fem. gen AD02 141 141 Egypt, L01 - Memphis P. Col. 8 220, 5 17630
1437195 λαο(γραφίας) ... Παχνοῦβις Ζμεντπῶτος μητ(ρὸς) Ταχνοῦβις ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) δ (ἔτους) δραχ(μὰς) δεκαεπτὰ ... noun. pl. fem. acc AD02 141 141 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Eleph. DAIK 30, 7 24210
1688797 λα(ογραφίας) ... δούλ(ου) Λαβερί(ας) μη(τρὸς) Ἀλεξάνδ(ρας) (ὑπὲρ) λα(ογραφίας) τετάρτου (ἔτους) Φρεμ(εὶ) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 141 141 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Harris 2 185, 6 11446
3245813 λαογ(ραφίας) ... Χαιρή(μονος) τοῦ Χαιρήμον(ος) μη(τρὸς) Διο̣δ̣ώ̣ρ(ας) λαογ(ραφίας) τετάρτου (ἔτους) Συρι(ακῆς) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 141 141 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Princ. 2 43, 4 12835
3245852 λαογ(ραφίας) ... Χαιρή(μονος) τοῦ Χαιρή(μονος) μη(τρὸς) Ἀπ̣ί̣α̣(ς) λαογ(ραφίας) τετάρτου (ἔτους) Συρι(ακῆς) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 141 141 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Princ. 2 43, 9 12835
3245889 λαογ(ραφίας) ... Χαιρή(μονος) τοῦ [Χαιρή(μονος)] [μη(τρὸς)] [Ἀπί]α(ς) λαογ(ραφίας) τ[ε]τ̣[άρτ]ου (ἔτους) Σ[υρι(ακῆς)] [(δραχμὰς)] ... noun. sg. fem. gen AD02 141 141 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Princ. 2 43, 14 12835
4186200 λα(ογραφίας) ... ἀργυ(ρικῶν) Μέμφ(εως) Μύστης Ἀκουσιλάου Ὥρου λα(ογραφίας) ἰδι(ωτῶν) τοῦ αὐτοῦ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 141 141 Egypt, 00c - Memphis SB 16 12645, 6 14638
520743 λαογρ(αφίας) ... μη(τρὸς) Σενμώνθ(ου). ἔ̣σ̣χ(ον) ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) ε (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 142 142 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ashm. 36, 2 70485
840134 λαο(γραφίας) ... . διέγρα(ψεν) Πατσεῖδις Πετορζμήθου ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) δ (ἔτους) δραχ(μὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD02 142 142 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 188, 6 76757
840172 λαο(γραφίας) ... gap=2 Ἕρμων[ος] gap=3 gap=3 [ὑ]π(ὲρ) λαο(γραφίας) ε (ἔτους) δραχ(μὰς) δ[έκα] ... noun. pl. fem. acc AD02 142 142 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 189, 4 76758
840233 [λαο(γραφίας)] ... [Πετο]ρζμῆθις Πετε [μητ(ρὸς)] Θινπετορζμή(θου) [ὑπ(ὲρ)] [λαο(γραφίας)] [ε (ἔτους) δραχ(μὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD02 142 142 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 190, 6 76759
840270 λαο(γραφίας) ... Πατρανσνοῦφις Πατχναῦτις μητ(ρὸς) Θινπασῆνις ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ε (ἔτους) δραχ(μὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD02 142 142 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 191, 6 76760
855964 λαογρ(αφίας) ... πρ(εσβυτέρῳ) Πετοσίριος. ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) @^inline^Ὠφιήο(υ)@⟦ ε (ἔτους) ῥυπ(αρὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 142 142 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 609, 3 77119
1437508 λαο(γραφίας) ... διέ[γρα(ψεν)] Π̣ετεμουῆρις νε(ώτερος) Ἁρπα[ήσιο]ς ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) ε (ἔτους) ἐπὶ λ(όγου) ... noun. pl. fem. acc AD02 142 142 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Eleph. DAIK 31, 5 24211
1437531 λαο(γραφίας) ... ιβ. διέγρα(ψεν) ὁ α(ὐτὸς) λαο(γραφίας) ε (ἔτους) δραχ(μὰς) ἐννέα ... noun. pl. fem. acc AD02 142 142 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Eleph. DAIK 31, 9 24211
545830 λαο(γραφίας) ... (δραχμαὶ) δ. ὁ α(ὐτὸς) λαο(γραφίας) δραχ(μὰς) πέντε ὀβο(λὸν) (γίνονται) ... noun. pl. fem. acc AD02 143 143 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Bodl. 2 1066, 7 71753
819771 λαογραφ̣(ίας) ... διέγ̣ρ̣αψεν Πετεσοῦχος gap=1 ὑπ(ὲρ) λαογραφ̣(ίας) ἕκτου (ἔτους) Αὐτοκ(ράτορος) Καίσ̣α̣ρ̣(ος) ... noun. sg. fem. gen AD02 143 143 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Wilb. 6, 3 76518
1688834 λα(ογραφίας) ... δούλ(ου) Λαβερίας μη(τρὸς) Ἀλεξάνδρ(ας) (ὑπὲρ) λα(ογραφίας) ἕκτου (ἔτους) Φρεμ(εὶ) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 143 143 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Harris 2 186, 6 11447
2009316 λα̣ογρ(αφίας) ... Ὀνν̣ώ̣[φρ(ιος)] τοῦ Μυσθ(ᾶ) μητρὸ(ς) gap=3 λα̣ογρ(αφίας) τοῦ αὐτοῦ ἀ̣[μ]φ̣ό(δου) Φρέ̣μ̣(ει) ... noun. sg. fem. gen AD02 143 144 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lond. 3 p. 32 no. 909 b, 7 11811
2265964 λα(ογραφίας) ... Ἀμ̣ω(…) ἱερ(εὺς) μη(τρὸς) Βερε(νίκης) [ὑ(πὲρ)] λα(ογραφίας) ἕκτου (ἔτους) Ἀπο(λλωνίου) Παρ(εμβολῆς) ... noun. sg. fem. gen AD02 143 143 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 15 695, 4 12326
4499609 λαο(γραφίας) ... ὁ νεώτ(ερος) Βιήνγ(χεως) μη(τρὸς) Ἑριεσοῦτος λαο(γραφίας) ϛ (ἔτους) Ἀντωνείνου Καίσαρος ... noun. pl. fem. acc AD02 143 143 Egypt, U01 - Syene (Assuan) SB 6 9545 (20), 4 19082
592241 [λαο(γραφίας)] ... [Χά(ρακος)] [Πετ]εχώ(νσει) gap=5 [ἔσχ(ον)] [ὑπ(ὲρ)] [λαο(γραφίας)] [κα]ὶ ἄ(λλων) ϛ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 144 144 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 544, 2 71242
592271 λαο(γραφίας) ... ἄλ(λας) Παῦ(νι) ϛ ὁμ(οίως) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ ἄ(λλων) ϛ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 144 144 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 544, 6 71242
592340 λαο(γραφίας) ... . ἄλ(λας) Φαρμο(ῦθι) ϛ ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) κ̣α̣ὶ̣ ἄ(λλων) ζ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 144 144 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 544, 12 71242
592360 λαο̣(γραφίας) ... . ἄ(λλας) Ἐπ̣ε̣ὶ̣φ θ̣ ὑ̣π̣(ὲρ) λαο̣(γραφίας) καὶ ἄ̣(λλων) ζ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 144 144 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 544, 13 71242
592389 λαο(γραφίας) ... Ψενμώνθ̣(ου) Π̣[αμοντσνῶ(τος)]. ἔσχομ(εν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) ζ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 144 144 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 545, 3 71243
1688871 λαο(γραφίας) ... δούλ(ου) Λαβερίας μη(τρὸς) Ἀλεξάνδ(ρας) (ὑπὲρ) λαο(γραφίας) ἑβδόμου (ἔτους) Φρεμ(εὶ) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 144 144 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Harris 2 187, 5 11448
403684 λαογραφιῶν ... καὶ καθα[ρὸν] gap=unknown ἀπό δε* λαογραφιῶν μεχρὶ ἑτέρας κατʼ οἰκίαν ... noun. pl. fem. gen AD02 145 145 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 1 173 + CPR 1 187 + CPR 1 195, 11 9831
642620 λαο(γραφίας) ... (ὁμοίως) Ὀννό(φρεως). ἔσχ̣(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) η (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 145 145 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Deiss. 27, 2 73840
642653 λαο(γραφίας) ... ιε ὀνό(ματος) τ̣ο̣ῦ̣ α(ὐτοῦ) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ὁμ(οίως) ῥυπ(αρὰς) (δραχμὰς) δ ... noun. pl. fem. acc AD02 145 145 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Deiss. 27, 6 73840
686148 λαογρ(αφίας) ... gap=2 gap=unknown. ἔ̣σχο̣μ̣(εν) ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) η (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 145 145 Egypt, U04b - Notos O. Heid. 218, 3 80438
686181 λ̣αογρ(αφίας) ... ιε ὀνόμ(ατος) τοῦ (αὐτοῦ) ὑπ(ὲρ) λ̣αογρ(αφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) η (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 145 145 Egypt, U04b - Notos O. Heid. 218, 8 80438
840633 λαογ(ραφίας) ... Πατίβπτις Πετορζμήθ(ου) μητρὸς Σενπελαίας ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) τοῦ η (ἔτους) Ἀντωνείνου ... noun. pl. fem. acc AD02 145 145 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Wilcken 2 201, 4 76769
856419 λαο(γραφίας) ... Ἀμενώ(θῃ) Ἁρβήχ(ιος). ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βαλ(ανικοῦ) η (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 145 145 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 619, 2 77129
1688908 λαο(γραφίας) ... δούλ(ου) Λαβερίας μη(τρὸς) [Ἀλ]εξάνδ(ρας) (ὑπὲρ) λαο(γραφίας) ὀγδόου (ἔτους) Φρεμ(εὶ) [(δραχμὰς)] ... noun. sg. fem. gen AD02 145 145 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Harris 2 188, 5 11449
3363605 λαογ(ραφίας) ... Καρανίδος θ (ἔτους) λαογ(ραφίας) (τάλαντα) ϛ Βτιβ ὑικῆς ... noun. sg. fem. gen AD02 145 169 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ryl. Gr. 4 594, 2 13015
678624 λαο(γραφίας) ... διέγρ(αψε?) Παγκ(…) Παχν(ούβιος) αρ̣κ(…) λαο(γραφίας) θ (ἔτους) Ἀντωνίνου Καίσαρος ... noun. pl. fem. acc AD02 146 146 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) SB 18 13189, 2 18310
686291 λ̣α̣[ο](γραφίας) ... Ψενα Πανα̣. ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λ̣α̣[ο](γραφίας) [κ]αὶ βαλ(ανευτικοῦ) θ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 146 146 Egypt, U04b - Notos O. Heid. 221, 3 80440
841006 λαο(γραφίας) ... Ἁρ[παῆσις] [Πετορζμή]θου μητ(ρὸς) gap=2 ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ι (ἔτους) [ῥυπ(αρὰς)] [δραχ(μὰς)] ... noun. pl. fem. acc AD02 146 147 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 211, 5 76779
856698 λαο(γραφίας) ... Ἀμενώ(θῃ) Ἁρβήχ(ιος). ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βαλ(ανικοῦ) θ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 146 146 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 626, 2 77136
1688945 λαο(γραφίας) ... δούλ(ου) Λαβερίας μη(τρὸς) Ἀλεξάνδ(ρας) (ὑπὲρ) λαο(γραφίας) ἐνάτου (ἔτους) Φρεμ(εὶ) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 146 146 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Harris 2 189, 5 11450
34271 λαογραφείας* ... [Πεθεὺς] ὁ προγεγραμμένος ἀπολελυμένος τῆς λαογραφείας* (ἐτῶν) οϛ ο[ὐλ]ὴ ποδὶ ... noun. sg. fem. gen AD02 147 147 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 1 95, 13 9135
2872121 λαογρα(φίας) ... . Τ υἱὸ(ς) μη(τρὸς) Ταπο(ντῶτος) λαογρα(φίας) τοῦ αὐ(τοῦ) ι (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 147 147 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 4 733, 5 20433
856988 λαο(γραφίας) ... Θέωνι Βάσσου. ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βαλ(ανικοῦ) ια (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 148 148 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 634, 2 77144
1588014 λαο(γραφίας) ... τ(οῦ) Δαμαράτ(ου) μη(τρὸς) Σαραπ(…) (ὑπὲρ) λαο(γραφίας) ἑνδεκ̣ά̣τ̣ο̣υ̣ (ἔτους) Ἰσίω(νος) Τόπ(ων) ... noun. sg. fem. gen AD02 148 148 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Gen. 2 105, 4 11253
1672195 λαο(γραφίας) ... το(ῦ) Ἔρωτος μη(τρὸς) Ταμύ̣σ̣θ̣(ας) ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) ἑνδεκάτου (ἔτους) Ἑτέρ(ων) Χη(νοβοσκῶν) ... noun. sg. fem. gen AD02 148 148 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 3 206 col. 2, 11 11429
1672236 λαο(γραφίας) ... το(ῦ) Ἔρωτ(ος) μη(τρὸς) Η ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) ἑνδεκάτου (ἔτους) Ἑτέρων Χη(νοβοσκῶν) ... noun. sg. fem. gen AD02 148 148 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 3 206 col. 1, 5 11428
3517850 [λαογρ(αφίας)] ... gap=5 [τοῦ] Κ̣άστ(ορος) (μητρὸς) Ταμυθα̣ς* [λαογρ(αφίας)] [ι]α̣ (ἔτους) δραχ(μὰς) δεκαδύο ... noun. pl. fem. acc AD02 148 148 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 7 667, 7 13422
592420 λαο(γραφίας) ... Πεκῦσι Ψε̣νμώ(νθου). ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) κ̣α̣ὶ β̣α̣λ̣(ανευτικοῦ) ιβ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 149 149 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 546, 2 71244
592458 λαο(γραφίας) ... κβ ὀνό(ματος) τοῦ α(ὐτοῦ) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βα(λανευτικοῦ) ιβ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 149 149 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 546, 6 71244
592483 λαο(γραφίας) ... ε ὀνό(ματος) τοῦ α(ὐτοῦ) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) ιβ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 149 149 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 546, 9 71244
765854 λαο(γραφίας) ... μητρ(ὸς) Θινπα [ gap=1 ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) δραχ(μὰς) [δεκαεπτ]ὰ ὀβ̣ολ(ὸν) (γίνονται) ... noun. sg. fem. gen AD02 149 150 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Petrie Mus. 236, 4 169761
857194 λαο(γραφίας) ... Πικῶτο(ς) Πετοβάσθιο(ς). ἔσχο(μεν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ιβ (ἔτους) ῥυπ(αρὰς) δραχ(μὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 149 149 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 639, 4 77149
2009377 λ̣α̣ο̣(γραφίας) ... Ὀνησί(μου) το(ῦ) Ὀνησί(μου) μη(τρὸς) Σοή(ριος) λ̣α̣ο̣(γραφίας) δωδεκά̣τ̣ο̣υ̣ (ἔτους) Φρέμ̣(ει) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 149 149 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lond. 3 p. 33 no. 912 a, 5 22710
4259117 λ̣(αογραφίας) ... τ̣ο(ῦ) Π̣α̣θ̣ερμ(ουθίου) μη(τρὸς) Σωτη(…) (ὑπὲρ) λ̣(αογραφίας) δωδεκάτ̣ο̣υ̣ (ἔτους) Ταμ(είων) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 149 149 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14138, 5 14817
832725 λαο(γραφίας) ... Πετοσίριο(ς) μη(τρὸς) gap=3 ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ιγ (ἔτους) ῥυπ(αρὰς) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 150 150 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1441, 3 77772
857295 λα[ο(γραφίας)] ... Πικὼς gap=5 Πε ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) λα[ο(γραφίας)] [καὶ] [βαλ(ανικοῦ)] [ιγ [(ἔτους)] ... noun. sg. fem. gen AD02 150 150 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 641, 2 77151
857323 λαο(γραφίας) ... ζ ὀνό(ματος) τοῦ α(ὐτοῦ) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βαλ(ανικοῦ) ιγ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 150 150 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 641, 7 77151
1020825 λαογρα(φίας) ... ἡ διαστολ(ή) · ιγ (ἔτους) λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) σλγ (τριώβολον) ιβ ... noun. sg. fem. gen AD02 150 150 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 38, 4 10227
1020845 λαογρα(φίας) ... , (γίνονται) (δραχμαὶ) ρϛ (τριώβολον) λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) πε (ἡμιωβέλιον) γεομετ(ρίας)* ... noun. pl. fem. acc AD02 150 150 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 38, 6 10227
3226750 λαο(γραφίας) ... (τοῦ) gap=unknown [μη(τρὸς)] gap=unknown ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) τρισκαιδεκά[του] [(ἔτους)] gap=unknown (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 150 150 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Prag 3 244, 5 130569
4012600 λαο(γραφίας) ... καὶ Πιλκοῦνις [μητ(ρὸς)] gap=5 ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) δραχ(μὰς) δέκα ἑπτὰ [ὀβολ(ὸν)] ... noun. sg. fem. gen AD02 150 150 Egypt, U01 - Syene (Assuan) SB 1 4365, 4 23123
592506 λ̣α̣ο̣(γραφίας) ... Παμ̣(ών)θ(ου) Ψεν̣αμο(ύνιος). ἔσχ(ον) ὑ̣π̣(ὲρ) λ̣α̣ο̣(γραφίας) κ̣α̣ὶ̣ β̣α̣λ̣(ανευτικοῦ) ιδ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 151 151 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 547, 1 71245
592550 λαο(γραφίας) ... η ὀνό̣(ματος) τοῦ α(ὐτοῦ) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) ῥυπ(αρὰς) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 151 151 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 547, 4 71245
592569 λαο(γραφίας) ... ἀργ(υρικῶν) Ἀγο(ρῶν) Πεκῦσι Ψεν̣μώ(νθου) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) ιδ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 151 151 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 548, 3 71246
667873 λαογ(ραφίας) ... Σενπετεσθ(εῦς) Ἀχιλλᾶτο(ς) [Ῥούφου] λαογ(ραφίας) καὶ ἄλ(λου) ιδ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 151 151 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 173, 2 74211
841412 λαογραφί(ας) ... . διέγραψεν Πετορσμῆτις Πετορζμήθεως ὑπ(ὲρ) λαογραφί(ας) ιε (ἔτους) ῥυπ(αρὰς) δραχ(μὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 151 151 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 223, 2 76790
592605 λαογρα(φίας) ... Ἡρακ(λείου) Ἀπολλοδ(ώρου). ἔσ̣χ(ον) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) ιε (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 152 152 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 549, 2 71247
843370 λαογραφίας ... ἀδελφὸς καὶ Πα ἄλλος ὑπ(ὲρ) λαογραφίας ιε (ἔτους) ἑκάστ(ου) ἀνδ(ρὸς) ... noun. pl. fem. acc AD02 152 152 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 269, 5 76835
857455 λαο(γραφίας) ... Πα gap=unknown. ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ βα(λανικοῦ) ιε (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 152 152 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 645, 3 77155
4259191 [λ(αογραφίας)] ... το(ῦ) Μυσθαρί(ωνος) μη(τρὸς) Θερμουθ(…) [(ὑπὲρ)] [λ(αογραφίας)] [π]ε̣ντεκαιδεκάτου (ἔτους) Ἱερ(ᾶς) Πύλ(ης) ... noun. sg. fem. gen AD02 152 152 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 14140, 5 14819
4259230 λ̣(αογραφίας) ... το(ῦ) Διδᾶ μη(τρὸς) Σαραπ(…) (ὑπὲρ?) λ̣(αογραφίας) π̣ε̣ντεκαιδεκάτου (ἔτους) Συ̣ρ̣ι̣(ακῆς) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 152 152 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14141, 5 14820
3948247 λαογρα(φίας) ... , ἐμὲ δὲ διʼ ὁμο[λό]γ̣(ου) λαογρα(φίας) ιε (ἔτους) ἀμφόδ(ου) [το]ῦ ... noun. pl. fem. acc AD02 153 154 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 7 732, 13 17645
686712 λ̣α̣ο̣(γραφίας) ... ὁμ(οίως) Π. ἔσχ̣(ομεν) ὑ̣π(ὲρ) λ̣α̣ο̣(γραφίας) καὶ βα̣λ(ανευτικοῦ) ιζ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 154 154 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Heid. 230, 2 80449
2009412 λαογρ(αφίας) ... Ὀνησί(μου) το(ῦ) Ὀνησί(μου) μη(τρὸς) Σοή(ριος) λαογρ(αφίας) ἑπτακαιδεκ(άτου) (ἔτους) Φρε(μεὶ) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 154 154 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lond. 3 p. XLV no. 912 b descr., 5 22711
592639 λα[ο(γραφίας)] ... gap=2 Φατρήο(υς). ἔσ̣χο(μεν) ὑπ(ὲρ) λα[ο(γραφίας)] κ̣α̣ὶ̣ [βαλ(ανευτικοῦ)] ιη (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 155 155 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 550, 3 71248
841508 [λ]αογραφίας ... Ἁρπ(αήσεως) μητ(ρὸς) Σενψανσ(νῶτος) Σαραπ(ίωνος) ὑπ(ὲρ) [λ]αογραφίας ιζ (ἔτους) κατὰ [μέ]ρος ... noun. pl. fem. acc AD02 155 155 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 226, 4 76793
3968476 λαο(γραφίας) ... Χαριδή(μου) τοῦ Ἥρωνο(ς) μη(τρὸς) Θερμουθ(…) λαο(γραφίας) ἑπτακ(αι)δεκάτου (ἔτους) Βιθ(υνῶν) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 155 155 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) PSI 8 924, 5 13816
4259256 λαογ(ραφίας) ... Π̣ανη(…) χ(αίρειν). ἔσ̣χο̣(ν) ὑ̣π̣ὲρ λαογ(ραφίας) τοῦ δ̣ι̣εληλ̣υθ(ότος) ἑπτα̣κα̣ι̣δ̣εκ̣ά̣του (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 155 155 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) SB 20 14142, 4 14821
667895 λα(ογραφίας) ... Σενπε(τεσθεῦς) <Ἀχιλλᾶτος> Ῥούφου λα(ογραφίας) καὶ ὑ̣(πὲρ) ἐνλείμ(ματος) α̣ὐ̣[τῆς] ... noun. sg. fem. gen AD02 156 156 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 174, 1 74212
841615 λα[ο(γραφίας)] ... Ἁρπαήσεως μητ(ρὸς) Θ τος ὑπ(ὲρ) λα[ο(γραφίας)] ιθ (ἔτους) δρα[χμὰς] gap=4 ... noun. pl. fem. acc AD02 156 156 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 229, 4 76796
1437728 λαο(γραφίας) ... Πατσίβτις Πετορζμήθ(ιος) μητ(ρὸς) Σενπελαίας ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) ιθ (ἔτους) δραχ(μὰς) δεκαεπτὰ ... noun. pl. fem. acc AD02 156 156 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Eleph. DAIK 32, 3 24212
2686948 λαο(γραφίας?) ... (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον), λαο(γραφίας?) [(δραχμαὶ)] gap=3 (τετρώβολον), ... noun. pl. fem. acc AD02 156 157 Egypt, U19 - Teis P. Oxy. 12 1436, 8 21840
2686995 λαο(γραφίας) ... (πεντώβολον), gap=unknown ιϛ (ἔτους) λαο(γραφίας) (δραχμαὶ) Α, ὑικ(ῆς) ... noun. sg. fem. gen AD02 156 157 Egypt, U19 - Teis P. Oxy. 12 1436, 14 21840
2687077 λαογ(ραφίας) ... η̣ (τριώβολον). ιϛ (ἔτους) λαογ(ραφίας) (δραχμαὶ) β, ὑικ(ῆς) ... noun. sg. fem. gen AD02 156 157 Egypt, U19 - Teis P. Oxy. 12 1436, 27 21840
2687172 λαογρα(φίας) ... μερισμ(οῦ) ἐρημ(οφυλακίας) [(δραχμαὶ)] gap=2 [,] λαογρα(φίας) [(δραχμαὶ)] gap=4 φό(ρου) ὑπολόγου ... noun. sg. fem. gen AD02 156 157 Egypt, U19 - Teis P. Oxy. 12 1436, 44 21840
743918 λαο(γραφίας) ... με̣[ί]ζ̣[(ων)] [Ὀρβάειτος] μητ(ρὸς) Τισᾶτις ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) κ (ἔτους) δραχ(μὰς) ὀ̣[κτὼ] ... noun. pl. fem. acc AD02 157 157 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Minor C 1, 3 74994
743938 λαο(γραφίας) ... gap=unknown ρ̣λ̣ε̣. ὁμοίως κγ λαο(γραφίας) δραχ(μὰς) ἐννέα [ὀβολ(ον)] [(γίνονται)] ... noun. pl. fem. acc AD02 157 157 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Minor C 1, 5 74994
743973 λαο(γραφίας) ... (ὀβολοὺς) β καὶ ὑπ(ὲρ) ε λαο(γραφίας) ιϛ (ἔτους) (δραχμὰς) γ ... noun. pl. fem. acc AD02 157 157 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Minor C 2, 6 74995
809336 λαο(γραφίας) ... Ἐρέως* Φαή(ριος). ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ ἄλ(λων) κ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 157 157 Egypt, U04b - Thebes O. Theb. Gr. 85, 2 76456
4259302 λ̣(αογραφίας) ... τ̣ο(ῦ) Μάρω(νος) μη(τρὸς) Σοηρ̣[οῦ]τ(ος) (ὑπὲρ) λ̣(αογραφίας) πρ̣[ώτ]ου καὶ ε̣ἰ̣κοστοῦ (ἔτους?) ... noun. sg. fem. gen AD02 157 157 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14143, 5 14822
4318626 λα̣ο(γραφίας) ... Παῦνι ια [Πόλ(εως)] [Λιβ(ὸς)] [ὑπ(ὲρ)] λα̣ο(γραφίας) κα (ἔτους) Ἀχιλ(λεὺς) [Σαβ(ουρίωνος)] ... noun. pl. fem. acc AD02 157 158 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 20 15141, 13 23898
314611 λαογραφείας ... παρὰ τει(μῆς)* γενῶν ἐν διγ̣μ̣ατ̣οάρτῃ* λαογραφείας κβ (ἔτους) (δραχμαὶ) (τάλαντον) ... noun. pl. fem. acc AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 50 9464
532755 λαογρα(φίας) ... Ἑριέως Φθομώνθο(υ). ἔσχο(ν) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) καὶ ἄλ(λων) κ κα ... noun. sg. fem. gen AD02 158 158 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Berl. 44, 3 24437
668119 λαο(γραφίας) ... διέγρ(αψεν) Σενπεαμῦς Ἀχιλλᾶτο(ς) Ῥούφου λαο(γραφίας) καὶ ἄλ(λων) κβ̣ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 158 160 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 182, 2 74220
841848 λαο(γραφίας) ... slantingstroke slantingstroke μητ(ρὸς) Ταναπ(ώτιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) κ (ἔτους) ἐπὶ λ(όγου) ... noun. pl. fem. acc AD02 158 158 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 234, 4 76801
841876 λαο(γραφίας) ... κβ ὁ αὐτὸς διέγραψεν ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) δραχ(μὰς) τέσσαρες* (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. sg. fem. gen AD02 158 158 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 234, 7 76801
841890 λαο(γραφίας) ... ὁ αὐτ(ὸς) Ἁδριανοῦ κζ ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) (δραχμὴν) α (πεντώβολον). ... noun. sg. fem. gen AD02 158 158 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 234, 9 76801
841957 λαο(γραφίας) ... μείζ(ων) Ὀρβάειδος μητ(ρὸς) Τισᾶτις ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) κα (ἔτους) δραχ(μὰς) ὀκτὼ ... noun. pl. fem. acc AD02 158 158 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 236, 4 76803
841991 λαο(γραφίας) ... μείζ(ων) Ὀρβάειδος μη(τρὸς) Τισᾶτις ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) κα (ἔτους) δραχ(μὰς) ὀκτὼ ... noun. pl. fem. acc AD02 158 158 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 237, 3 76804
667958 λαογ(ραφίας) ... διέγρ(αψεν?) Σεν[πε(τεσθεῦς)] [Ἀχιλ(λᾶτος)] [Ῥούφου] λαογ(ραφίας) καὶ ἄλ(λου) κ[β] [(ἔτους)] ... noun. sg. fem. gen AD02 159 159 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 177, 2 74215
668139 λαο(γραφίας) ... διέγρ(αψεν) Σενπεαμῦς Ἀχιλλᾶτ(ος) λαο(γραφίας) καὶ ἄλ(λου) κγ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 159 159 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 183, 2 74221
674778 λαο(γραφίας) ... gap=unknown Ψενπατύριος λαο(γραφίας) κβ (ἔτους) [Ἀντωνί]νου Καίσαρος ... noun. pl. fem. acc AD02 159 160 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 456, 1 74432
710618 λαογρ(αφίας) ... π(ρεσβυτέρῳ) Φατρήο(υς) ἱερ(εῖ) ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) καὶ βα(λανευτικοῦ) κβ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 159 159 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 137, 3 24705
1323302 λαογρα(φίας) ... (δραχμαὶ) κα (τριώβολον) (χαλκοῖ) (2) λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) Εφδ (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... noun. pl. fem. acc AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 21 10469
1323774 λαογρα(φίας) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) γ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) μδ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... noun. pl. fem. acc AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 88 10469
4463234 λαογρ(αφίας) ... καὶ Μάρων Ἥρωνος [μητ(ρὸς)] Διοδώρας λαογρ(αφίας) τοῦ α(ὐτοῦ) (ἔτους) Ναρμούθεως ... noun. sg. fem. gen AD02 159 159 Egypt, 00c - Narmouthis (Medinet Madi) SB 6 8983, 4 14063
341276 λαο(γραφίας) ... πα gap=unknown λαο(γραφίας) κολ(λήματος) ια ἐπὶ ἄλλω(ν) ... noun. sg. fem. gen AD02 160 160 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 13 2230 col. 1, 2 9640
341314 λαογραφίαν ... τοῦ αὐ[τοῦ] ἀμφόδου τελῶν τὴ[ν] λαογραφίαν ἐτελεύτ[ησεν] τῷ Μεχεὶρ μηνὶ ... noun. sg. fem. acc AD02 160 160 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 13 2230 col. 1, 11 9640
341438 λαο(γραφίας) ... slantingstroke ϙ δι(ὰ) Τούρβω(νος) ἐγγέγρ(απται) λαο(γραφίας) κολ(λήματος) ⟦ν ι gap=2 ... noun. sg. fem. gen AD02 160 160 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 254, 2 9010
612664 λαογρα(φίας) ... Π̣ετορζμῆθ(ις) Πετορζ(μήθεως) τοῦ Ψεννή̣(σεως) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) [κγ [(ἔτους)] [ῥ]υ̣π(αρὰς) δραχ(μὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 160 160 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Cairo 75, 2 73421
668453 λαο(γραφίας) ... διέγρ(αψεν) Πανιβῆκις Σενπεα̣σμῦς [Ἀχ]ιλλᾶτος Ῥούφου λαο(γραφίας) κδ (ἔτους) Ἀντωνίνου [Καίσαρος] ... noun. sg. fem. gen AD02 160 161 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 193, 2 74231
671908 λαο(γραφίας) ... διέγρα(ψεν) Σενπεαμῦς [Ἀ]χιλλᾶ(τος) Ῥούφου λαο(γραφίας) καὶ ἄλ(λων) κγ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 160 160 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 2 289, 2 74303
674792 [λαο(γραφίας)] ... διέγρ(αψεν) Σ̣ε̣[ῶσβ(ις)] Ψεντ̣ο̣υ̣θ̣[παχοῦ(τος)] [λαο(γραφίας)] κγ (ἔτους) Ἀντ[ωνίνου] [Καίσαρος] ... noun. sg. fem. gen AD02 160 160 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 457, 2 74433
674810 λαο(γραφίας) ... κγ Φαρ(μοῦθι) η Παχὼ(ν) α λαο(γραφίας) (δραχμὰς) η (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. pl. fem. acc AD02 160 160 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 457, 4 74433
674819 λαο(γραφίας) ... (δραχμαὶ) η ὀνό(ματος) Πουή(ριος) υἱοῦ λαο(γραφίας) (δραχμὰς) η (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. sg. fem. gen AD02 160 160 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 457, 5 74433
808327 λαογ(ραφίας) ... Παῆρις* Ψενο(σίριος). ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) καὶ βαλ(ανικοῦ) κγ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 160 160 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Theb. Gr. 53, 3 76423
1331117 λα̣ο̣γρα(φίας) ... Μαρρῆς Πνεφ[ερῶ]τ̣ο̣ς τοῦ Μαρρείο(υς) ἀπὸ λα̣ο̣γρα(φίας) (δραχμαὶ) κϛ Ἀφροδίσιο(ς) Ἀπολ(…) ... noun. pl. fem. acc AD02 160 161 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (6), 116 10475
1331124 λαογρα(φίας) ... κϛ Ἀφροδίσιο(ς) Ἀπολ(…) τοῦ Ἀφροδ(ισίου) λαογρα(φίας) κα (ἔτους) (δραχμαὶ) gap=1 ... noun. pl. fem. acc AD02 160 161 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (6), 117 10475
3074317 λα[ογρ]α(φίας) ... ὁμοίως [εἶνα]ι̣ (δωδεκάδραχμον) ἀναγρα(φόμενον) διὰ λα[ογρ]α(φίας) τοῦ διελθόντος κγ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 160 161 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1109, 12 21731
3350993 λαο(γραφίας) ... Ἀσκληπ(ιάδου) το(ῦ) Σωτ(…) μη(τρὸς) Ταμύσθ(ας) λαο(γραφίας) κγ (ἔτους) Βουτ(αφίου) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 160 160 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Ryl. Gr. 2 360, 5 12996
4259342 λα(ογραφίας) ... τ̣ο̣ῦ̣ gap=2 μ(ητρὸς) Διον(υσίας) ὑ(πὲρ) λα(ογραφίας) κγ (ἔτους) Ἱ̣ερ̣(ᾶς) Π̣ύ̣λ̣(ης) ... noun. pl. fem. acc AD02 160 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 14144, 5 14824
102793 λαογρ(αφίας) ... [ἀργ(υρικῶν)] gap=unknown [ἀμφόδου] gap=unknown Ἑριεῦτος λαογρ(αφίας) χρυσοχ(όων) δραχμὰς ὀ̣κτώ, ... noun. sg. fem. gen AD02 161 180 Egypt, L01 - Memphis BGU 15 2530, 2 15194
532790 λαογ(ραφίας) ... Πετεπτενε̣ψίλ̣εως extra μη(τρὸς) Θιναρπαησις* ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) κδ (ἔτους) ἐπὶ λόγ(ου) ... noun. pl. fem. acc AD02 161 161 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Berl. 45, 4 24438
532814 λαογ(ραφίας) ... η. gap=unknown ε ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) α (ἔτους) δρ(αχμὰς) τέσ[σαρας] ... noun. pl. fem. acc AD02 161 161 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Berl. 45, 7 24438
803661 λαογρα(φίας) ... ἀριθ(μήσεως) Φα̣[ρμοῦθι] [.] Πετεσοῦχος Ἥρ̣[ωνος] λαογρα(φίας) τοῦ αὐτο̣[ῦ] [α [(ἔτους)] ... noun. sg. fem. gen AD02 161 161 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 1, 3 45146
803841 λαογρα(φίας) ... ἀριθ(μήσεως) Φαρμοῦθ(ι). Μύσθης Ἥρωνος λαογρα(φίας) τοῦ αὐτοῦ α (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 161 161 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 2, 2 45147
804025 λαογρα(φίας) ... ἀριθ(μήσεως) Φαρμοῦθ̣(ι). Πετρῶνις Ἥρωνος λαογρα(φίας) τ[ο]ῦ̣ α̣ὐτοῦ α (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 161 161 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 3, 3 45148
842313 λαογ(ραφίας) ... Σεραπίων Ἀμμωνίου μη(τρὸς) Θινπετορζ(μήθου) ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) α (ἔτους) δραχ(μὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD02 161 161 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 245, 4 76812
1077935 [λαο(γραφίας)] ... gap=unknown ὑπ(ὲρ) [λαο(γραφίας)] [δραχ(μὰς)] [δεκαεπτὰ] [ὀβο]λ̣(όν), ... noun. sg. fem. gen AD02 161 169 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) P. Brooklyn Gr. 37, 1 18061
3800521 [λ]αογραφίας ... Μέμφεως Ἡρ[α]κλείδης gap=unknown [τ]ο̣ῦ Ἁρ̣π̣αῆσις* [λ]αογραφίας [τ]ο̣ῦ αὐτοῦ ἔτο̣[υ]ς ῥυ(παρὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 161 166 Egypt, L01 - Memphis P. Vind. Worp 7, 3 13697
4259401 λ(αογραφίας) ... [(δεῖνος)] [μη(τρὸς)] [(τῆς)] [(δεῖνος)] (ὑπὲρ) λ(αογραφίας) δευτ[έρου] [(ἔτους)] gap=unknown (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 161 162 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14145, 6 14825
4427880 λαο(γραφίας) ... gap=unknown τοῦ α (ἔτους) ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) κ(αὶ) ἄ(λλων) Χάρ(ακος) ῥ(υπαρὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 161 161 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 3 6821, 3 18826
667985 λ(α)ο(γραφίας) ... Ῥούφου ἐ̣ν̣λ̣(είμματος) καὶ ὑ̣(πὲρ) αὐτῆς λ(α)ο(γραφίας) α (ἔτους) Αὐρηλίων Ἀντωνίνου ... noun. pl. fem. acc AD02 162 162 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 178, 3 74216
668013 λαο(γραφίας) ... διέγρ(αψεν) Σενπεαμῦς Ἀχιλλᾶτ(ος) Ῥούφου λαο(γραφίας) καὶ ἄλ(λου) β (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 162 162 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 179, 2 74217
668186 λαο(γραφίας) ... διέγρ(αψεν) Πανιβῆκις Σενπεα(σμῦς) Ἀχιλλᾶτο(ς) Ῥούφου λαο(γραφίας) β (ἔτους) Αὐρηλίων Ἀντωνίνου ... noun. sg. fem. gen AD02 162 162 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 185, 2 74223
668207 λαο(γραφίας) ... β Φαῶ̣(φι) δ Φαρμ(οῦθι) α λαο(γραφίας) (δραχμὰς) η (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. pl. fem. acc AD02 162 162 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 185, 6 74223
1437827 λαογ(ραφίας) ... Παχνοῦβις Ἁρπαήσ(ιος) [μη(τρὸς)] gap=6 ὑ(πὲρ) λαογ(ραφίας) β (ἔτους) δραχ(μὰς) [δεκαεπτὰ] ... noun. pl. fem. acc AD02 162 162 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Eleph. DAIK 33, 4 24213
2266007 λαογρ(αφίας) ... το(ῦ) Ἀπολλω(νίου?) μη(τρὸς) Ἀπολλω(ναρίου?) ὑ(πὲρ) λαογρ(αφίας) δευτέρου (ἔτους) Συρια̣(κῆς) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 162 162 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 15 696, 6 12327
667848 λα(ογραφίας) ... διέγρ(αψεν) Σενπετε(σθεῦς) Ἀχιλ(λᾶτος) Ῥούφου λα(ογραφίας) καὶ ἄλ(λων) γ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 163 164 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 172, 2 74210
686792 λαο(γραφίας) ... Ἁρσ̣ι̣ήσιο(ς) γρα(μματέως) Πν ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) β (ἔτους) (δραχμὰς) η ... noun. pl. fem. acc AD02 163 163 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Heid. 232, 3 80451
842593 λαογ(ραφίας) ... Σεραπίων Ἀμμωνίου μη(τρὸς) Σεν[πε]τορζ(μήθιος) ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) γ (ἔτους) δραχ(μὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD02 163 163 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 251, 4 76818
842633 λαο(γραφίας) ... Πατσίβτις Πετορζ(μήθου) μητ(ρὸς) Σενπελαίας ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) γ (ἔτους) δρ(α)χ(μὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD02 163 163 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 252, 5 76819
3601093 λαογρα(φίας) ... ἀργ(υρικῶν) Πακῆβκις Ἁρπο[κρατίωνος] [τοῦ] gap=3 λαογρα(φίας) δευτέρου (ἔτους) Τεβτ(ύνεως) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 163 163 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 306, 3 13466
4259443 λ(αογραφίας) ... [το(ῦ)] Ἀνουβ[ί]ωνος μη(τρὸς) Τ̣υραννίδο(ς) (ὑπὲρ) λ(αογραφίας) [τρί]του (ἔτους) Λι(νυφείων) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 163 163 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) SB 20 14146, 6 14826
668062 λαο(γραφίας) ... διέγρ(αψεν) Σενπεαμῦς Ἀχιλλᾶτο(ς) Ῥούφου λαο(γραφίας) καὶ ἄλ(λων) γ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 164 164 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 180, 2 74218
668090 λαο(γραφίας) ... διέγρ(αψεν) Σε[ν]πεαμῦς Ἀχιλλᾶτο(ς) Ῥούφου λαο(γραφίας) καὶ ἄλ(λων) δ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 164 164 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 181, 2 74219
674582 λαο(γραφίας) ... gap=unknown Παχομπάμωνο(ς) διὰ τῆς [γυ]ναικὸς λαο(γραφίας) δ (ἔτους) Αὐρηλίων Ἀντωνίνου ... noun. pl. fem. acc AD02 164 164 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 449, 3 74425
857870 λαογρα(φίας) ... διέγρ(αψεν) Βήσιο(ς) Ἀπολλοδ(ώρου) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) δ (ἔτους) Ἀγο(ρῶν) ῥυπ(αρὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 164 164 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 656, 2 77166
4259486 λαο(γραφίας) ... τ̣ο̣(ῦ) Λυσᾶ [μη(τρὸς)] gap=unknown (ὑπὲρ) λαο(γραφίας) τετάρτου (ἔτους) Λι(νυφείων) [(δραχμὰς)] ... noun. sg. fem. gen AD02 164 164 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14147, 6 14827
701407 λ̣α̣ο(γραφίας) ... δι(έγραψεν) Τιθοῆς Βήκ(ιος) ὑπ(ὲρ) λ̣α̣ο(γραφίας) τοῦ γ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 165 165 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 30, 1 74554
1436651 λαο(γραφίας) ... [διέγρ(αψεν)] gap=15 μη(τρὸς) Τισᾶτις ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) ε (ἔτους) δ̣[ραχ(μὰς)] [δεκαεπτὰ] ... noun. pl. fem. acc AD02 165 165 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Eleph. DAIK 292, 3 24269
1841896 λαογρ(αφίας) ... ὀβολὸς* [(γίνεται)] [(ὀβολὸς) [,] gap=unknown λαογρ(αφίας) δ (ἔτους) ὁ α̣(ὐτὸς) ... noun. pl. fem. acc AD02 165 165 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Köln Gr. 3 138, 5 21214
1841909 λ̣α̣ο̣γ̣(ραφίας) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) η, gap=unknown λ̣α̣ο̣γ̣(ραφίας) δ (ἔτους) ὁ α(ὐτὸς) ... noun. pl. fem. acc AD02 165 165 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Köln Gr. 3 138, 6 21214
1841960 λαο(γραφίας) ... , ε (ἔτους) Φαμ(ενὼθ) ι λαο(γραφίας) ε̣ (ἔτους) ὁ α(ὐτὸς) ... noun. pl. fem. acc AD02 165 165 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Köln Gr. 3 138, 9 21214
3126101 λαω(γραφίας)* ... Ἥρωνο[ς] πρεσβ(υτέρου) Ἁρεώτο(υ) μη(τρὸς) Εὑρη(…) λαω(γραφίας)* πέμπτου <ἔτους> Ἑτέρ(ων) Χη(νοβοσκῶν) ... noun. sg. fem. gen AD02 165 165 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petaus 125, 6 12637
3351019 λαο(γραφίας) ... gap=18_lines λαο(γραφίας) πέμπτου (ἔτους) Μοή(ρεως) ... noun. sg. fem. gen AD02 165 165 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Ryl. Gr. 2 363 descr., 00 12999
4086777 λαογρα(φίας) ... Ἁρποκρατίων ἀπάτωρ (μητρὸς) Ἰσιδώρας ὑ(πὲρ) λαογρα(φίας) ἕκτου ἔτους Συριακ(ῆς) δραχ(μὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 165 198 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 12 10952, 2 14371
4198663 λαογρ(αφίας) ... δι̣ὰ̣ Πετ̣ε̣ήσ(ιος). ἐσ̣χο(…) ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) gap=unknown (ἔτους) ϛ Ἀντωνίνου ... noun. sg. fem. gen AD02 165 166 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) SB 16 12832, 2 16306
1206533 λ̣αο(γραφίας) ... Ἥρωνος τοῦ Σω̣[τ]η(ρίχου) (μητρὸς) Ταμο̣ύ̣θ(εως) λ̣αο(γραφίας) ἕκτου (ἔτους) Χη(νοβοσκῶν) (Πρώτων) ... noun. sg. fem. gen AD02 166 166 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cairo Preis.(2) 21, 7 10435
4259526 λαογραφίας ... τ̣ο̣ῦ̣ Πτο̣λε̣μ(αίου) μη(τρὸς) Σοηρο(ῦτος) (ὑπὲρ) λαογραφίας ἑβδόμου (ἔτους) Διο(νυσίου) Τόπ(ων) ... noun. sg. fem. gen AD02 166 166 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) SB 20 14148, 6 14828
804237 λα(ογραφίας) ... . Πετεσ(οῦχος) Ἥρων(ος) το(ῦ) Πετεσούχ(ου) λα(ογραφίας) ζ (ἔτους) (δραχμὰς) δεκατρῖς* ... noun. pl. fem. acc AD02 167 167 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 4, 2 45149
679733 λαογρ(αφίας) ... . δι̣έγρ(αψε) Πετορζμῆθ(ις) Πε ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) η (ἔτους) δρ(α)χ(μὰς) ὀκ[τὼ] ... noun. pl. fem. acc AD02 168 168 Egypt, U01 - Syene (Assuan) SB 18 13184, 3 18323
701493 λαγ(ραφίας)* ... δι(έγραψεν) Ἐξονης Τιθοέους ὑπ(ὲρ) λαγ(ραφίας)* τοῦ η (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 - AD03 168 200 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 31, 2 74555
843017 [λ]αογ(ραφίας) ... Σανσνὼς slantingstroke slantingstroke Θινπατχ(ναύτιος) [ὑπ(ὲρ)] [λ]αογ(ραφίας) η (ἔτους) δραχ(μὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD02 168 168 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 260, 3 76827
3536482 λα̣ογ(ραφίας) ... gap=unknown ἔστι δέ gap=unknown Ἀγχώφεως λα̣ογ(ραφίας) θ (ἔτους) (δραχμαὶ) η ... noun. pl. fem. acc AD02 168 168 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) (?) P. Strasb. Gr. 9 850, 6 13260
145626 λαογρ(αφίας) ... ἀργ(υρικῶν) τρίτου ἀμφόδου Εὐδαίμ[ων] gap=unknown λαογρ(αφίας) χρυσοχόω(ν) δρα[χμὰς] ὀ̣κ̣[τ]ώ̣, ... noun. pl. fem. acc AD02 169 169 Egypt, L01 - Memphis (?) BGU 2 434, 4 20165
599397 λαο(γραφίας) ... [ἄλ(λας)] [Φαμενὼθ] κ̣ε (διώβολον) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ ἄλ(λων) θ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 169 169 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 764, 8 71454
599419 λαο(γραφίας) ... . ἄλ(λας) Φαρμο(ῦθι) γ ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) θ (ἔτους) [δραχ(μὰς)] [τέσσαρας] ... noun. pl. fem. acc AD02 169 169 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 764, 9 71454
1077903 λαο(γραφίας) ... gap=12 [ἀ]π̣αιτητὴς λαο(γραφίας). διέγ(ραψεν) gap=12 μ̣ητ(ρὸς) ... noun. sg. fem. gen AD02 169 176 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) P. Brooklyn Gr. 36, 1 18060
1077910 [λαο(γραφίας)] ... διέγ(ραψεν) gap=12 μ̣ητ(ρὸς) Σενμεαῦτος ὑπ(ὲρ) [λαο(γραφίας)] gap=1 [(ἔτους)] [δραχ(μὰς)] δεκαεπτὰ ... noun. sg. fem. gen AD02 169 176 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) P. Brooklyn Gr. 36, 3 18060
3414429 [λαο]γραφία ... ἐκφο(ρίων) gap=3 κ̣[αὶ] τ̣ῶν πρ[οσ]τείμων* [λαο]γραφία ἐν κεφ[αλα]ί̣ῳ [κατ’] ἄ̣νδρα ... noun. sg. fem. nom AD02 169 170 Egypt, 00a - Dinneos Koite P. Sijpesteijn 20, 21 110154
4244802 λαο(γραφίας) ... Ἀπ̣ί̣ω̣ν̣ο̣ς̣ Ἑρμ(…) μη(τρὸς) Σαμ̣π̣ά̣θ(εως) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ἐνάτου (ἔτους) Ἑτ(έρων) Χη(νοβοσκῶν) ... noun. sg. fem. gen AD02 169 169 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 18 13911, 5 14779
1995289 λα[ογρ(αφίας)] ... Μώ[ρου] τ̣ο̣ῦ̣ Μά̣κρου μητρὸ(ς) Ἱερᾶς λα[ογρ(αφίας)] ἑνδεκάτου (ἔτους) Τ̣ο̣υ̣ (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 170 170 Egypt P. Lond. 3 p. 33 no. 1234, 4 22852
4071549 λαογρ(αφίας) ... Ἁρποκ(ρατίωνος) τοῦ Ἁρποκρ(ατίωνος) μητ(ρὸς) Δα̣ις(…) λαογρ(αφίας) δεκάτου (ἔτους) Κο̣(…) γι(…) ... noun. sg. fem. gen AD02 170 170 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 10 10760, 6 14335
4195970 λαογρ(αφίας) ... Ἀγχωρίφεως πρεσβ(υτέρου) ἱερέως [μη(τρὸς)] gap=unknown λαογρ(αφίας) ἐνάτου ἔτους (δραχμὰς) ἑπτακ̣[οσίας] ... noun. sg. fem. gen AD02 170 170 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12794, 5 14669
4195990 [λαογρ(αφίας)] ... Τῦβι. δι(έγραψεν) ὁ αὐτὸς [λαογρ(αφίας)] [δεκάτου] [ἔτους] [(δραχμὰς)] [ὀκτ]α̣κοσίας ... noun. pl. fem. acc AD02 170 170 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12794, 6 14669
4259153 λαογ(ραφίας) ... [το(ῦ)] [Ζ]ωσίμου μη[τρὸς] Θαυβ(άστιος) (ὑπὲρ) λαογ(ραφίας) gap=unknown (ἔτους) Μοή(ρεως) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 170 179 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 14139, 4 14818
674674 λ̣α̣ο̣(γραφίας) ... ἀ(πὸ) Οὐαλ(ηρίου) Ἀστύ̣λ(ου) βαλ(ανείου) καὶ λ̣α̣ο̣(γραφίας) καὶ ἄλ(λων) ι (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 171 171 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 3 452, 3 74428
843148 [λαο]γ(ραφίας) ... Παου(…) Πατσίβτε̣ο̣ς μη(τρὸς) Ταλειλα̣ύ̣εις ὑπ(ὲρ) [λαο]γ(ραφίας) ια (ἔτους) δραχ(μὰς) δέκα ... noun. pl. fem. acc AD02 171 171 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 264, 4 76831
1196806 λαογρ(αφίας) ... Πάπ̣ο̣ς̣ Σαρα̣πίω̣ν̣ο̣ς̣ τ̣[οῦ] Π̣ά̣π̣ου λαογρ(αφίας) ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ξγ ... noun. pl. fem. acc AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Mich. 2 12 D, 2 397532
1196842 λαογ̣ρ̣(αφίας) ... . Αἰλο̣υ̣ρᾶς Ἥρωνις* το̣ῦ̣ Ὀρσ̣ενο̣ύφεως λαογ̣ρ̣(αφίας) (δραχμαὶ) ξδ εἴδων (ἄρουραι) ... noun. sg. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Mich. 2 12 D, 9 397532
3351024 λα[ο(γραφίας)] ... gap=6_lines λα[ο(γραφίας)] [ἑνδε]κάτου (ἔτους) Μοή(ρεως) ... noun. sg. fem. gen AD02 171 171 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Ryl. Gr. 2 364 descr., 00 13000
4092681 λαο(γραφίας) ... Σερῆνος ὁ καὶ Ἀχιλλεὺς πράκτ(ωρ) λαο(γραφίας) καὶ ὑικ̣(ῆς) gap=unknown (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 171 171 Egypt SB 12 11026, 16 16373
4131638 λ̣αογ(ραφίας) ... @^inline^Μεσουήρεω(ς)@⟦μεσου [μη(τρὸς)] gap=7 gap=4 ὑ̣π̣(ὲρ) λ̣αογ(ραφίας) ια (ἔτους) δραχ(μὰς) δε[καεπτὰ] ... noun. pl. fem. acc AD02 171 171 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) SB 14 11925, 3 15477
376939 λαογρα(φίας) ... ὁμοίως εἶναι (δωδεκάδραχμον) ἀναγραφόμ(ενον) διὰ λαογρα(φίας) τοῦ α(ὐτοῦ) διελθ(όντος) ιβ ... noun. sg. fem. gen AD02 172 173 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) Chrest. Wilck. 217, 20 23483
615397 λαο̣γρ̣(αφίας) ... Καμήτιος ὑπ(ὲρ) λ̣η(μμάτων) ιβ (ἔτους) λαο̣γρ̣(αφίας) καὶ ἄλ(λων) (δραχμὰς) ιϛ ... noun. sg. fem. gen AD02 - AD03 172 233 Egypt O. Camb. 50, 2 73529
678587 λαογρα(φίας) ... . ἔσχον εἰς πρόσθ(εσιν) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) ιβ (ἔτους) Βο(ρρᾶ) καὶ ... noun. pl. fem. acc AD02 172 172 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) SB 18 13188, 3 18326
2194929 λαο̣γρα(φίας) ... ἀργυρι(κῶν) Μέμφ(εως) Ε̣ gap=unknown Παθερμ̣ούθιο̣ς̣ λαο̣γρα(φίας) τοῦ α(ὐτοῦ) ἔτ[ο]υ̣ς (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 172 172 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) (?) P. Louvre 1 30, 3 11843
3222137 λ̣α̣ο̣(γραφίας) ... τ̣ο̣(ῦ) Π̣[το]λεμ̣α̣ί̣(ου) μη(τρὸς) Σαρ̣α̣π̣(…) ὑ̣(πὲρ) λ̣α̣ο̣(γραφίας) \ἑν/δ̣εκάτ̣ο̣υ̣ (ἔτους) Συρια̣(κῆς) [(δραχμὰς)] ... noun. sg. fem. gen AD02 172 172 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Prag 2 143, 5 12796
4086811 λαογρα(φίας) ... Ἀρητίων ἀπάτ(ωρ) (μητρὸς) Θερμουθ(…) ὑ(πὲρ) λαογρα(φίας) ἑνδεκάτου (ἔτους) Ταμ(είων) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 172 172 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 12 10953, 5 14373
4589422 λαογρ(αφίας) ... Πτολεμαίου τοῦ Μύσθ(ου) μ(ητρὸς) Θαισ(αρίου) λαογρ(αφίας) δωδεκάτου (ἔτους) Μοή(ρεως) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 172 172 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 124, 4 15051
588095 λαο(γραφίας) ... διὰ Ψενενού(φιος) πατρὸ(ς) ὑπ(ὲρ) ἡμ(ίσους) λαο(γραφίας) ιγ (ἔτους) Χ(άρακος) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 173 173 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 433, 3 71134
2369173 λαογρα(φίας) ... (ὀβολοὶ) ι [ὧ]ν ιβ (ἔτους) λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) δ (ὀβολοὶ) ιϛ ... noun. sg. fem. gen AD02 173 173 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 224, 375 11999
4123305 λαογρ(αφίας) ... Π[το]λεμ[αίο]υ̣ [τοῦ] Μύσθ(ου) (μητρὸς) Θαισ(αρίου) λαογρ(αφίας) τρισκα[ι]δεκάτου (ἔτους) Μοη(ρέως) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 173 173 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 14 11713, 4 14511
4400573 λαογρ(αφίας) ... Ἄ̣λυτος Φομμῶς λημ(μάτων) ιβ (ἔτους) λαογρ(αφίας) δραχμ(ὰς) δεκ̣[αὲξ] [ζ]υτηρ(ᾶς) δραχ(μὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 173 173 Egypt, U20 - Herakleopolites SB 26 16420, 13 44519
341933 [λαογραφίαν] ... gap=unknown_lines [τελῶν] [τὴν] [λαογραφίαν] [κ]α̣ὶ̣ <τὸ> χειρ̣ο̣[νάξιον]* [ἐπὶ] ... noun. sg. fem. acc AD02 174 174 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 16 13083, 1 16364
341970 λαογραφίας ... βιβλίων περιγραφῆναί τε περὶ τῆς λαογραφίας καὶ τοῦ χειρωναξίου καὶ ... noun. sg. fem. gen AD02 174 174 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 16 13083, 13 16364
521072 λα̣ο̣(γραφίας) ... Λολο(ῦτος) Ἑ̣ριέως Πανα(μέως) ὑπ(ὲρ) ἡ(μισείας) λα̣ο̣(γραφίας) ιδ (ἔτους) Χ(άρακος) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 174 174 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ashm. 46, 2 70495
3245997 λαο(γραφίας) ... τ̣(οῦ) Παθερμου̣θ̣(ίου) μη(τρὸς) Τ̣αε̣ῦ̣(τος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) τεσσαρεσκαιδεκ(άτου) (ἔτους) Μακ(εδόνων) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 174 174 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Princ. 2 45, 6 12837
3476749 λαογραφίας ... Μέμφεως δευτέρο(υ) ἀμφόδ(ου) Ὧρος Νε[ί]λου λαογραφίας δ̣ρ[α]χ(μὰς) ὀκτὼ (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. sg. fem. gen AD02 174 174 Egypt, L01 - Memphis P. Strasb. Gr. 4 195, 4 16957
3908603 λαογρα(φίας) ... Σ̣α̣φ̣τ̣ω̣ν̣ gap=2 δυμ̣ δουλο̣ γνησίων λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) η α[ἳ] [καθ(αραὶ)] ... noun. sg. fem. gen AD02 174 175 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) PSI 3 229 + PSI 3 233 + PSI 3 235 + PSI 3 230 + PSI 3 231 + PSI 3 232 + PSI 3 234 + P. Thmouis p. 3 [roll b] descr., 3 20044
4259562 [λαο(γραφίας)] ... τοῦ Πτολ(εμαίου) μη(τρὸς) Σοηρο(ῦτος) [(ὑπὲρ)] [λαο(γραφίας)] [τ]ε̣σ̣σ̣αρεσκαιδεκάτου (ἔτους) Διον(υσίου) Τόπ(ων) ... noun. sg. fem. gen AD02 174 174 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) SB 20 14149, 4 14829
4501221 λα(ογραφίας) ... Πε συνκολ(λησίμου) ψοβ ιδ (ἔτους) λα(ογραφίας) κολ(λήματος) ι θήλ(εια) Πτολ ... noun. sg. fem. gen AD02 174 174 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 6 9555 b, 22 14263
4501246 λα(ογραφίας) ... vac=unknown συνκολ(λησίμου) ψε ιδ (ἔτους) λα(ογραφίας) κολ(λήματος) ι οἰκία καὶ ... noun. sg. fem. gen AD02 174 174 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 6 9555 b, 26 14263
4501326 λαογρα(φίας) ... gap=unknown συνκολ(λησίμου) υξη ιδ (ἔτους) λαογρα(φίας) ὑπε̣γ̣ρ̣ά(φη) κολ(λήματι) θ gap=unknown_lines ... noun. sg. fem. gen AD02 174 174 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 6 9555 b, 41 14263
4501599 λαο(γραφίας) ... gap=unknown συνκολ(λησίμου) gap=3 ιδ (ἔτους) λαο(γραφίας) κολ(λήματος) ι ... noun. sg. fem. gen AD02 174 174 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 6 9555 b, 18 14263
1206570 λ(αογραφίας) ... τ̣(οῦ) Πτολ(εμαίου) [(μητρὸς)] gap=3 ὑ(πὲρ) λ(αογραφίας) πεντεκαιδεκάτου (ἔτους) gap=unknown [(δραχμὰς)] ... noun. sg. fem. gen AD02 175 175 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Preis.(2) 22, 4 10436
1841055 λαογρ(αφίας) ... Σισόι̣ς τοῦ Ὀρσενο[ύφεως] [μητ(ρὸς)] Τααρμιεῦτος λαογρ(αφίας) (δραχμαὶ) μ προσ(διαγραφομένων) (δραχμαὶ) ... noun. sg. fem. gen AD02 - AD03 175 225 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Köln Gr. 2 95, 7 28745
1841116 λαογρ(αφίας) ... τοῦ Λεπτείνου μητ(ρὸς) Θερμ[ουθ] gap=unknown λαογρ(αφίας) (δραχμαὶ) μ <προσ(διαγραφομένων)> <(δραχμαὶ)> ... noun. sg. fem. gen AD02 - AD03 175 225 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Köln Gr. 2 95, 14 28745
2425613 λ̣[αογ]ρ̣(αφίας) ... [ gap=22 gap=1 μη(τρὸς) Τασουχαρίου λ̣[αογ]ρ̣(αφίας) γ (ἔτους) (δραχμαὶ) κ ... noun. pl. fem. acc AD02 175 175 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 225, 3400 12000
2687368 λαογρα(φίας) ... gap=unknown Σαραπάμμων Ψόιτος Ἰνύριος gap=1 λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) ιϛ, λεμλ(…) ... noun. sg. fem. gen AD02 175 199 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) P. Oxy. 12 1438, 18 28991
2821854 λα̣ογραφίας ... (δραχμαὶ) χθ̣ (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) check λα̣ογραφίας (τάλαντα) ιϛ (δραχμαὶ) Δσν̣ε ... noun. pl. fem. acc AD02 - AD03 175 225 Egypt, L16 - Mendesios (?) P. Oxy. 24 2414, 7 26965
2821998 λα[ο]γραφίας ... (δραχμαὶ) ε φόρ̣[ο]υ̣ προσοδικῶν gap=unknown λα[ο]γραφίας (δραχμαὶ) ιε χ[ω]ματικοῦ (τάλαντα) ... noun. sg. fem. gen AD02 - AD03 175 225 Egypt, L16 - Mendesios (?) P. Oxy. 24 2414, 8 26965
3336519 [λαογραφίας] ... gap=unknown_lines [λαογραφίας] gap=unknown [θησ](αυρικοῦ) gap=unknown [χω]ματικοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 175 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 213 + PSI 1 106, 239 27894
3336847 λ̣[αογρα(φίας)] ... ο̣[ἴνου] [κεράμια] [ιϛ λι[μνιτικῶν] gap=unknown λ̣[αογρα(φίας)] gap=unknown χ[ωματικοῦ] gap=unknown γ[(ίνονται)] ... noun. sg. fem. gen AD02 175 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 213 + PSI 1 106, 297 27894
3337158 λαογρα(φίας) ... θησ(αυρικοῦ) gap=unknown γ(ίνονται) λιμνιτ[ικῶν] gap=unknown λαογρα(φίας) gap=unknown χωματικ[οῦ] gap=unknown γ(ίνονται) ... noun. sg. fem. gen AD02 175 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 213 + PSI 1 106, 364 27894
3337350 λαογρα(φίας) ... γ(ίνονται) λιμν(ιτικῶν) (δραχμαὶ) κβ (ὀβολὸς) λαογρα(φίας) χ(αλκοῖ) β θησ(αυρικοῦ) (δραχμαὶ) ... noun. pl. fem. acc AD02 175 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 213 + PSI 1 106, 398 27894
3337554 [λα]ογρα(φίας) ... (δραχμαὶ) υδ (ὀβολὸς) α ? [λα]ογρα(φίας) (δραχμαὶ) ϙδ (ὀβολοὶ) δ ... noun. pl. fem. acc AD02 175 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 213 + PSI 1 106, 432 27894
3337818 [λαογρα(φίας)] ... (ὀβολοὶ) δ ? χ(αλκοῖ) β [λαογρα(φίας)] (δραχμαὶ) ωλα (ὀβολοὶ) δ ... noun. pl. fem. acc AD02 175 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 213 + PSI 1 106, 16 27894
3338294 λαογρα(φίας) ... (δραχμαὶ) μη (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) γ λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) ρβ (ὀβολοὶ) γ ... noun. pl. fem. acc AD02 175 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 213 + PSI 1 106, 93 27894
3338685 λαογρα(φίας) ... γ(ίνονται) λιμν[ι]τικ(ῶν) (δραχμαὶ) Γτλϛ (ὀβολὸς) λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) ωξ (τριώβολον) χ(αλκοῖ) ... noun. pl. fem. acc AD02 175 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 213 + PSI 1 106, 160 27894
3338992 λαογρα(φίας) ... (ὀβολοὶ) β ? χ(αλκοῖ) β λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) νε (διώβολον) χ(αλκοῦς) ... noun. pl. fem. acc AD02 175 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 213 + PSI 1 106, 206 27894
3339128 λαογρα(φίας) ... λιμν(ιτικῶν) (δραχμαὶ) σϙε (ὀβολ…) gap=unknown λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) κδ (πεντώβολον) gap=unknown ... noun. sg. fem. gen AD02 175 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 213 + PSI 1 106, 229 27894
3854662 λαογραφ(ίας) ... ἱερα(…) θησ(αυρικοῦ) (δραχμαὶ) ι̣γ̣ gap=unknown λαογραφ(ίας) [(δραχμαὶ)] gap=2 θησ(αυρικοῦ) [(δραχμαὶ)] ... noun. sg. fem. gen AD02 175 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 213 + PSI 1 106, 21 27894
4157712 λαογρ(αφιῶν) ... ἐνεστώσης ἡμέρας, ἀπὸ δὲ λαογρ(αφιῶν) τῶν ἐν αὐτοῖς φανησομένων ... noun. pl. fem. gen AD02 175 195 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 22 15313 + SB 16 12288, 25 14567
750737 λαο(γραφίας) ... ιϛ (ἔτους) ὀ̣ν̣ό̣(ματος) Πετε ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ιε (ἔτους) (Ἀγορῶν) δραχ(μὴν) ... noun. pl. fem. acc AD02 176 176 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ont. Mus. 2 132, 2 75151
843429 λαογ(ραφίας) ... Σεραπ(ίων) ἀμφό(τεροι) Ἀτπήους ο(…) Θιν λαογ(ραφίας) ιϛ (ἔτους) ἐκ (δραχμῶν) ... noun. pl. fem. acc AD02 176 176 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 270, 4 76836
1491894 λαογρ(αφίας) ... gap=15_lines λαογρ(αφίας) μαγδωλ ... noun. pl. fem. acc AD02 176 177 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Fay. 239 descr., 00 10811
1939832 λαο(γραφίας) ... ἀριθ(μήσεως) Παῦν[ι] δι(έγραψεν) ὁ α̣[ὐ]τ(ὸς) λαο(γραφίας) ιϛ (ἔτους) Μοή(ρεως) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 176 176 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lond. 2 p. 69 no. 170, 8 19955
1995328 [λαογρ(αφίας)] ... ἀργ(υρικῶν) Ὧρος Ὥρου gap=unknown gap=unknown [λαογρ(αφίας)] τοῦ διεληλ(υθότος) ἑκκ(αι)δεκ̣ά̣του ἔτο[υ]ς ... noun. sg. fem. gen AD02 176 178 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Lond. 3 p. 35 no. 1235, 4 11773
1995385 [λαογρ](αφίας) ... ἀργ(υρικῶν) Ὧρος Ὥρου gap=unknown gap=unknown [λαογρ](αφίας) τοῦ αὐτοῦ (καὶ) Θ̣εαδελ(φίας) ... noun. sg. fem. gen AD02 176 178 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Lond. 3 p. 35 no. 1235, 10 11773
4159069 λαο(γραφίας) ... Ἡλιοδώρου το(ῦ) Ἡρακλ(…) μη(τρὸς) Ἀμ(…) λαο(γραφίας) ἑκκαιδεκάτου (ἔτους) Ἑτ(έρων) Χη(νοβοσκίων) ... noun. sg. fem. gen AD02 176 176 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 16 12297, 4 14574
4421439 [λαογραφίας] ... Ἰσ̣ιδώρου σταθμούχῳ Μέμφεως Μέλας Σα̣ραπίωνο(ς) [λαογραφίας] gap=unknown τοῦ αὐτοῦ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 176 179 Egypt, L01 - Memphis SB 26 16823, 3 97133
998309 [λαο(γραφίας)] ... τοῦ Ὡρίω(νος) (μητρὸς) Ἡρ(…) [ὑ(πὲρ)] [λαο(γραφίας)] gap=4 [κ]αὶ δεκάτου (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 177 179 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Berl. Cohen 2, 4 110045
2004877 λαογρ(αφίας) ... [Ἥ]ρωνος τοῦ Χαιρᾶ [μη(τρὸς)] [Θερμο]υθαρίου λαογρ(αφίας) ιζ (ἔτους) [δραχ]μ(ὰς) τέσσαρες ... noun. pl. fem. acc AD02 177 177 Egypt P. Lond. 3 p. 33-34 no. 845 a, 6 22691
2266041 λα(ογραφίας) ... τοῦ Διο̣σκόρου μη(τρὸς) Θασίου ὑ(πὲρ) λα(ογραφίας) ἑπτ[ακα]ιδεκάτου (ἔτους) Βιθ(υνῶν) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 177 177 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 15 697, 5 12328
3214015 λαογρα(φίαν) ... ἀνθʼ [οὗ] Τ̣αου τ̣ε̣λ̣ῶν̣ [τ]ὴ̣ν λαογρα(φίαν) ἐπὶ τῆ[ς] αὐτῆς κώμης̣ ... noun. sg. fem. acc AD02 177 180 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Prag 1 19, 9 12760
4259600 λ(αογραφίας) ... το̣(ῦ) Ἀπύγ̣(χεως) μη(τρὸς) Σ̣α̣ρ̣α̣π̣(…) (ὑπὲρ) λ(αογραφίας) ἑ̣πτ̣[α]καιδε[κάτου] (ἔτους) Δι̣ο̣(νυσίου) [Τόπ(ων)] ... noun. sg. fem. gen AD02 177 177 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) SB 20 14150, 5 14830
588807 λαο(γραφίας) ... μείζ̣[ων] gap=4 [μητ(ρὸς)] Θινπατρα(σνούφιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ιη (ἔτους) (δραχμὰς) ιϛ ... noun. pl. fem. acc AD02 178 178 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Bodl. 2 460, 4 71161
615296 λα̣ο̣γ̣ρ̣(αφίας) ... (ἔτους) ὀνό(ματος) Ἰναρῶτο(ς) ὁμ(οίως) ὑπ(ὲρ) λα̣ο̣γ̣ρ̣(αφίας) καὶ ἄ(λλων) ιη (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 178 178 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Camb. 47, 3 73526
4589387 λαογρ(αφίας) ... Πτολ(εμαίου) [το]ῦ Ἀμμωνίου (μητρὸς) Θαισαρίου λαογρ(αφίας) ὀκτωκαιδεκάτου (ἔτους) Βουτ(αφίου) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 178 178 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 123, 6 15050
428583 λαογρ(αφίας) ... ἕω̣ς Μεχείρ ὧν γνώμων τῆς λαογρ(αφίας) ἑξῆς ἀναλ(αμβάνεται). @^inline^τὸ@⟦τον⟧ ... noun. sg. fem. gen AD02 179 179 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) CPR 15 26, 5 9910
1963130 λαογρ(αφίας) ... Εὐποριῶν* πράκ(τορι) Β̣ουτ(αφίου) Σώτας Πτολεμαίου λαογρ(αφίας) ιθ (ἔτους) (δραχμὰς) εἴκοσι ... noun. sg. fem. gen AD02 179 179 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lond. 2 p. 69-70 no. 340, 2 11719
4197154 λαογρ(αφίας) ... ἄνδρες ρ καταλείπ(ονται) ἄνδρες ξθ λαογρ(αφίας) ἀνὰ (δραχμὰς) μ (δραχμαὶ) ... noun. pl. fem. acc AD02 179 179 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 16 12816, 47 14676
642726 λαογρα(φίας) ... δ̣ιέγρα(ψεν) Βεκονθώτης Πουήριο(ς) λαογρα(φίας) κ (ἔτους) Αὐρηλίων Ἀντωνίνου ... noun. pl. fem. acc AD02 180 180 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Deiss. 29, 1 73842
1093950 λαογραφία[ς] ... ὑπὲρ ἐνοίκων ἀναγραφομένων εἰς αὐτὸν λαογραφία[ς] καὶ φυλάκτρου τοῦ αὐτοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 180 180 Egypt, L01 - Memphis P. Cairo Goodspeed 10, 9 22644
3622346 λαογραφία ... gap=13_lines πράκτορες ἀργυρικῶν λαογραφία [φυ]λ̣(άκων) ἐπ(ιστολ…) δε(σμοφυλακίας) θυ(ρῶν) ... noun. sg. fem. nom AD02 180 192 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 638 descr., 00 13636
3736194 λαογρα(φίας) ... ὀνό(ματος), (γίνονται?) β̣, λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) π, ὧ[ν] ... noun. sg. fem. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 16 20112
3736878 λαογρα(φίας) ... ὀνό(ματος), (γίνονται?) β̣, λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) π, ὧ[ν] ... noun. sg. fem. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 16 20112
3738768 λ̣αογρα(φίας) ... τῷ καὶ Ἀλθ(αιεῖ), γ̣ν̣η̣σ̣ί̣(ων) λ̣αογρα(φίας) (δραχμαὶ) η, αἳ ... noun. sg. fem. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 20 20112
3738854 λαογρα(φίας) ... Τίτου Φ[λα]ουίου gap=4, γνη(σίων) λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) η, α̣[ἳ] ... noun. sg. fem. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 10 20112
3738938 [λαογρα(φίας)] ... τῷ καὶ Ἀλθαιεῖ, [γνη(σίων)] [λαογρα(φίας)] [(δραχμαὶ)] [η [,] [α]ἳ ... noun. sg. fem. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 23 20112
3739005 λ̣αογρα(φίας) ... τῷ καὶ Ἀλθαιεῖ, γνησίω̣ν̣ λ̣αογρα(φίας) (δραχμαὶ) η, αἳ ... noun. sg. fem. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 8 20112
3739078 [λ]α̣ο̣γ̣ρ̣α̣(φίας) ... τῷ κ̣α̣ὶ̣ Ἀλθαιεῖ, γ̣[νη(σίων)] [λ]α̣ο̣γ̣ρ̣α̣(φίας) (δραχμαὶ?) ιϛ̣, {αἳ} ... noun. sg. fem. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 18 20112
3739144 [λαογρα(φίας)] ... (ἡμιωβέλιον). γί̣ν̣ο(νται) ε̣ἴ̣δ̣ο̣[υς] [γνησίων] [λαογρα(φίας)] ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) μ[ζ] [(ὀβολοὶ)] ... noun. pl. fem. acc AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 1 20112
3743099 λαογρα(φίας) ... τῷ [καὶ] gap=5, γνη(σίων) λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) η, [αἳ] ... noun. sg. fem. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 22 20112
3744087 λαογρα(φίας) ... τοῦ κ(αὶ) Ἀλθαιέ[ως], γνη(σίων) λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) η, αἳ ... noun. sg. fem. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 6 20112
3746097 [λαογρα(φίας)] ... Ἁρπ [ἀπὸ] [Θ]μούεως, γν[η(σίων)] [λαογρα(φίας)] [(δραχμαὶ)] [ιϛ [,] [ὧν] ... noun. sg. fem. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 21 20112
3746772 λαογρα(φίας) ... (ἐτῶν) κβ, ου γνη(σίων) λαογρα(φίας) [(δραχμαὶ)] ιϛ, αἳ ... noun. sg. fem. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 15 20112
3748546 λαογρα(φίας) ... γί(νονται) ἐπ(ὶ) (τὸ) (αὐτὸ) γνη(σίων) λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) μ, αἳ ... noun. sg. fem. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 11 20112
3748572 λαογρα(φίας) ... (γίνονται) αἱ α(ὐταί), διαφόρο(υ) λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) μ, αἳ ... noun. sg. fem. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 13 20112
3748875 λαο[γρα(φίας)] ... Πτολεμαίου Ἡρ[α]κλείδου (ἐτῶν) ξα, λαο[γρα(φίας)] (δραχμαὶ) η, αἳ ... noun. sg. fem. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 14 20112
3749279 λαογρα(φίας) ... (τὸ) (αὐτὸ) ὡς ὑ̣π̣ γνη(σίων) λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) μ, gap=3 ... noun. sg. fem. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 19 20112
4259639 λ(αογραφίας) ... το(ῦ) Ἑ̣ρ̣(…) μη(τρὸς) Ἀ̣π̣ι̣ (ὑπὲρ) λ(αογραφίας) πρ̣ώ(του) καὶ ε̣ἰ̣κοστοῦ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 180 180 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14151, 5 14831
4259676 λαογρ(αφίας) ... μετόχ(οις) πράκ(τορσιν) ἀργ(υρικῶν) Ἡρώδης Ἀκ̣ λαογρ(αφίας) τοῦ α(ὐτοῦ) (ἔτους) Τεπ(τύνεως) ... noun. sg. fem. gen AD02 180 181 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14152, 4 14832
4624665 [λ]α̣ο[γρ(αφίας)] ... gap=unknown [λ]α̣ο[γρ(αφίας)] κ̣(αὶ) δεσμ[ο][φυλ(ακίας)] [κ(αὶ)] gap=4 ... noun. sg. fem. gen AD02 180 180 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) Stud. Pal. 4 p. 118 [229], 1 14982
592723 λαο(γραφίας) ... το̣ῦ̣ καὶ Διδ̣ύ̣μ̣ο̣υ Παμώ̣ν̣θ̣(ου) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) καὶ ἄλ(λων) κα (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 181 181 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 552, 2 71250
4086843 λαογρα(φίας) ... τ[οῦ] Μ̣υστ̣(αρίωνος) (μητρὸς) Εὐδαιμ(ονίδος) ὑ(πὲρ) λαογρα(φίας) πρώτου καὶ εἰκ̣ο̣σ̣τοῦ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 181 181 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 12 10954, 5 14374
804442 λ̣α̣ογ̣(ραφίας) ... Χυάκ*. διέγρ(αψε) Ἠλεῖς ὑπ(ὲρ) λ̣α̣ογ̣(ραφίας) ἄλλας extra δ̣[ρα]χ̣(μὰς) τ̣έ̣σ̣σα̣ρὲ̣ς̣* ... noun. sg. fem. gen AD02 - AD03 182 214 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 60, 3 76383
1206606 λαογραφ(ίας) ... διέγ(ραψεν) Πολυδεύκης Μαρίωνο̣[ς] [το]ῦ Χα̣ λαογραφ(ίας) Μοή(ρεως) (δραχμὰς) εἴκοσι, ... noun. sg. fem. gen AD02 182 182 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cairo Preis.(2) 23, 5 10437
1495046 λαογρ(αφίας?) ... το(ῦ) Ἁρποκ(ρατίωνος) μη(τρὸς) Σαμβο(ῦτος) (ὑπὲρ?) λαογρ(αφίας?) κβ (ἔτους). Ἰσίου ... noun. pl. fem. acc AD02 182 182 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Fay. 50, 5 10899
3275050 λαογρα(φίας) ... ὀνόματο(ς) Ψενμώθου Ψόιτος ὑπ(ὲρ) ἡμισίας* λαογρα(φίας) Κ̣ε̣ρ̣(αμείων) (δραχμὰς) πέντε (διώβολον) ... noun. pl. fem. acc AD02 - AD03 182 214 Egypt, U04b - Kerameia - Madou (Nag’ el-Madamud) (?) P. Reinach Gr. 2 132, 3 23032
993329 λαο(γραφίας) ... το(ῦ) Σωτ(ᾶ) μη(τρὸς) Ἡρακλ̣[ο(ῦτος)] (ὑπὲρ) λαο(γραφίας) εἰκοστοῦ (ἔτους) Μοή(ρεως) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 183 183 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Basel 2 26, 2 10148
993351 λαογ(ραφίας) ... ια ἀρι(θμήσεως) Παῦνι ὁμ(οίως) (ὑπὲρ) λαογ(ραφίας) πρώτου καὶ εἰκοστοῦ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 183 183 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Basel 2 26, 4 10148
993397 λαο(γραφίας) ... το(ῦ) Σωτ(ᾶ) μη(τρὸς) Ἡρακλο(ῦτος) (ὑπὲρ) λαο(γραφίας) κβ (ἔτους) Μοή(ρεως) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 183 183 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Basel 2 26, 2 10148
993425 λαο(γραφίας) ... το(ῦ) Σωτ(ᾶ) μη(τρὸς) Ἡρακλ(οῦτος) (ὑπὲρ) λαο(γραφίας) κγ (ἔτους) Μοή(ρεως) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 183 183 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Basel 2 26, 5 10148
1672275 λαο(γραφίας) ... τοῦ Ἀκο̣υσιλ(άου) μ̣η̣(τρὸς) Ἀν̣ ὑ(πὲρ) λαο(γραφίας) κ̣γ̣ (ἔτους) Συρι̣α̣κ̣(ῆς) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 183 183 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 3 207, 5 11430
1857024 λαογρα(φίας) ... λαογρα(φίας) κγ (ἔτους), Μεχὶρ* ... noun. pl. fem. acc AD02 - AD03 183 215 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) P. Köln Gr. 9 378, 1 78435
4196014 λ̣α̣ο̣(γραφίας) ... πράκ(τορσι) ἀργ(υρικῶν) Κ̣α̣[ρ(ανίδος)] Δωρᾶς Διδύμου̣ λ̣α̣ο̣(γραφίας) τέσσαρες* (δραχμάς), (γίνονται) ... noun. pl. fem. acc AD02 - AD03 183 215 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 16 12795, 2 14670
4259716 λαογρα(φίας) ... το(ῦ) Ἡρακ(…) μη(τρὸς) gap=1 (ὑπὲρ) λαογρα(φίας) κγ (ἔτους) Θαραπ̣(είας) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 183 183 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14153, 5 14833
4146920 λαογρ(αφίας?) ... Πάπο(υ) τοῦ Ὀνησί(μου) (μητρὸς) Ἡραίδ(ος) λαογρ(αφίας?) κγ (ἔτους) Μοί(ρεως) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 184 184 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 14 12112, 5 14546
4146963 λαογ(ραφίας) ... ἀ[ρ]ιθ(μήσεως) Παῦνι δ̣ι(έγραψαν) Π̣[το]λ̣[ε]μ̣(αῖος) Π[άπου] λαογ(ραφίας) κδ (ἔτους) Μοί(ρεως) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 184 184 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 14 12112, 10 14546
342737 λαογ[ραφία]ν ... gap=2 μητ[ρὸς] Θερμούθεως τελῶν τὴν λαογ[ραφία]ν ἐπὶ τῆς προκειμένης κ̣ώ̣μ[ης] ... noun. sg. fem. acc AD02 185 185 Egypt, 00a - Ptolemais Hormou (El-Lahun) P. Petaus 6, 6 8800
342970 λαογρα(φίαν) ... τῆς αὐτῆς κώ(μης) τελ(ῶν) τὴν λαογρα(φίαν) ἐπὶ τῆς προκειμένης κώμης ... noun. sg. fem. acc AD02 185 185 Egypt, 00a - Ptolemais Hormou (El-Lahun) P. Petaus 8, 11 8802
345108 λαογρα(φίαν) ... τῇς [αὐτῆς] κώμης τελοῦντες τὴν λαογρα(φίαν), κατεδικάσθησαν τῷ διεληλυθότι ... noun. sg. fem. acc AD02 185 185 Egypt, 00a - Kerkesoucha Orous P. Petaus 9, 9 8842
1700642 λαογ(ραφίας) ... ὀ̣βολ(οὶ) δύο gap=unknown κε (ἔτους) λαογ(ραφίας) gap=unknown [ὀβ]ολ(οὶ) gap=unknown κ̣ ... noun. sg. fem. gen AD02 185 186 Egypt, U20 - Ankyropolis (El-Hiba) (?) P. Heid. Gr. 10 451, 5 381910
4333423 λαο(γραφίας) ... Ἰσᾶ τοῦ̣ Σ̣α̣ρ̣[απ](…) [Ἀ]π̣ο̣λ(…) [(ὑπὲρ)] λαο(γραφίας) κε (ἔτους) [Θερα]π̣(είας) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 185 185 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 22 15347, 4 16845
592749 λαο(γραφίας) ... ὀνό(ματος) Ἰναρῶτο(ς) ὁμ(οίως) Ὥρου ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) κϛ (ἔτους) Ἀγο(ρῶν) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 186 186 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 553, 2 71251
1495089 λαογ(ραφίας) ... Φ̣ gap=4 καὶ Ν̣έφρο(μμις) ἀδελ(φὸς) λαογ(ραφίας) καὶ ἐπιστ(ατικοῦ) ἱερέω(ν) ἑβδόμου ... noun. sg. fem. gen AD02 186 186 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Fay. 51, 5 10900
2528412 λαογρ(αφίας) ... Κρονί(ωνος) τοῦ Μυσθ(αρίωνος)* (μητρὸς) Εὐδαιμονίδ(ος) λαογρ(αφίας) κϛ (ἔτους) Λι(νυφείων) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 186 186 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 14 11287, 4 14431
3608570 λαογραφίας ... πρακτωρίας α̣ ὁ αὐτὸς @^inline^Μ̣ωρίων@⟦μ̣οριων⟧ λαογραφίας κζ (ἔτους) (δραχμὰς) ὀκτώ ... noun. pl. fem. acc AD02 186 190 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 354, 8 13511
3608621 λαογρα(φίας) ... [ἔτους] [δρα]χ̣(μὰς) ἑ̣π̣τ̣ὰ̣ ἡμιωβέλ(ιον), λαογρα(φίας) ὀγδόου καὶ [ε]ἰκ[οστο]ῦ ἔτους ... noun. sg. fem. gen AD02 186 190 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 354, 14 13511
4466099 λαογρ(αφίας) ... τοῦ Μυσθ(αρίου) (μητρὸς) Εὐδαιμον(ίδος) (ὑπὲρ) λαογρ(αφίας) (ἔτους) κϛ gap=4 (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 186 186 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 6 9008, 4 14067
1059758 λαογρ(αφίας) ... [πρακτόρ]ω[ν] [ὁ] [δεῖνα] Π̣ασίωνος ὑ(πὲρ) λαογρ(αφίας) τοῦ αὐτ̣[οῦ] [ἔτους] gap=3 ... noun. sg. fem. gen AD02 187 188 Egypt, 00a - Attinou Isieion P. Bouriant 32, 3 17948
2004913 λαογρ(αφίας) ... πράκ(τορι) ἀργ(υρικῶν) Μέμφεως Πωλλίων Σαραπίωνος λαογρ(αφίας) δραχ(μὰς) ε̣ἴ̣[κοσι] (γίνονται?) (δραχμαὶ) ... noun. sg. fem. gen AD02 187 187 Egypt, L01 - Memphis P. Lond. 3 p. 34 no. 845 b, 4 22692
2216918 [λαογ(ραφίας)] ... Ἀπολλ̣ω(νίου) Θερμ̣(ουθ…) μ̣(ητρὸς) Θ̣ερ(μουθ…) [(ὑπὲρ)] [λαογ(ραφίας)] [ὀ]γδου* καὶ εἰκοστοῦ (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD02 188 188 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Merton 1 21, 4 11906
4086133 λαογρα̣φ̣(ίας) ... το(ῦ) Ἀνδρο̣(…) [μη(τρὸς)] Πτ[ο]λ(…) ὑ(πὲρ) λαογρα̣φ̣(ίας) κη (ἔτους) gap=3 δ(ραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 188 188 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) SB 12 10943, 5 14367
1500249 λ̣α̣ο̣γ̣ρ̣α(φίας) ... πρακ(τόρι) ἀργ(υρικῶν) Μέμφεως Ὀρσενοῦφις Παᾶπις λ̣α̣ο̣γ̣ρ̣α(φίας) δραχ(μὰς) ὀκτὼ μερισ(μοῦ) φυλ(άκτρου) ... noun. sg. fem. gen AD02 189 189 Egypt, L01 - Memphis P. Flor. 1 12, 3 23544
1500278 λαογρα(φίας) ... πρακ(τόρι) ἀργ(υρικῶν) Μ̣έ̣[μφεως] Ὀρσενοῦφις Παᾶπις λαογρα(φίας) δραχ(μὰς) ὀ̣[κτὼ] [μερισ(μοῦ)] φυλ(άκτρου) ... noun. sg. fem. gen AD02 189 189 Egypt, L01 - Memphis P. Flor. 1 12, 7 23544
1500308 [λαογρα(φίας)] ... πρακ(τόρι) [ἀργ(υρικῶν)] Μέμφε̣ω̣ς Ὀρσενοῦφις Παᾶπις [λαογρα(φίας)] δραχ(μὰς) ὀκτὼ μερισ(μοῦ) φυλ(άκτρου) ... noun. sg. fem. gen AD02 189 189 Egypt, L01 - Memphis P. Flor. 1 12, 11 23544
3033872 λαογραφίας ... τετελευτηκέναι gap=14 ὄ̣ν̣τα (δωδεκάδραχμον) διὰ λαογραφίας τοῦ ι (ἔτους) θ̣εοῦ ... noun. sg. fem. gen AD02 189 189 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 67 4585, 19 78617
3033897 λα̣[ο]-γρ(αφίας) ... τὸ π̣ρὶν ὄντα (δωδεκάδραχμον) διὰ λα̣[ο]γρ(αφίας) ἀμφόδ(ου) ἀναμφοδάρχων κ[αὶ] ὀμνύω ... noun. pl. fem. acc AD02 189 189 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 67 4585, 24-25 78617
3817632 [λαο(γραφίας)] ... το(ῦ) Ἀντηο(ῦτος) μητ(ρὸς) Θαή(σιος) [ὑπ(ὲρ)] [λαο(γραφίας)] [κ]θ̣ (ἔτους) vac=unknown Ἀπολ(λωνίου) ... noun. pl. fem. acc AD02 189 189 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Wisc. 2 41, 5 13714
3817671 λαο(γραφίας) ... το(ῦ) Ἀπίω(νος) μητ(ρὸς) Θαή(σιος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) κθ (ἔτους) vac=unknown Ἀπολ(λωνίου) ... noun. pl. fem. acc AD02 189 189 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Wisc. 2 41, 11 13714
3817715 [λαο(γραφίας)] ... [Ἐπείφ] [.] [δι(έγραψεν)] Α ὑπ(ὲρ) [λαο(γραφίας)] gap=2 [(ἔτους)] [Ἀπολ(λωνίου)] [Πα(ρεμβολῆς)] ... noun. sg. fem. gen AD02 189 189 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Wisc. 2 41, 18 13714
2587501 <λαο(γραφίας)> ... Δίδυμος Τεῶτ(ος) μητρὸ(ς) Τρυφαί̣ν̣(ης) (ὑπὲρ) <λαο(γραφίας)> τριακοστοῦ (ἔτους) Ἀπολλω(νίου) Ἱερα(κίου) ... noun. sg. fem. gen AD02 190 190 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Münch. 3 112, 4 12462
3817745 λ̣α̣[ο(γραφίας)] ... Ἡφαισδιάδος* Ἀ̣λη(…) gap=1 φον ὑπὲ(ρ) λ̣α̣[ο(γραφίας)] (ἔτους) λ δραχμὰς οὐκτο* ... noun. sg. fem. gen AD02 190 190 Egypt, 00a - Hephaistias P. Wisc. 2 42, 5 13715
1495110 λα[ο]γ(ραφίας) ... δι(έγραψε) gap=3 δοῦλος ὑπ(ὲρ) λα[ο]γ(ραφίας) λβ (ἔτους) Βιθ(υνῶν) ἐπὶ ... noun. pl. fem. acc AD02 191 192 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Fay. 52 a, 2 10902
1966812 λαογρ(αφίας) ... καταβολῆς λβ (ἔτους) (δραχμὰς) ϡ λαογρ(αφίας) (δραχμὰς) τξη (ὀβολὸν) (ἡμιωβέλιον) ... noun. pl. fem. acc AD02 191 191 Egypt P. Lond. 2 p. 70 no. 460, 2 19990
3968525 λαο(γραφίας) ... Φαρ(μοῦθι), διέ(γραψεν) Μυσθαρᾶς Πτολλᾶ λαο(γραφίας) Διονυσιάδ[ος] ὁ̣μ̣ο̣ί̣(ως) φ Θεαδελ(φείας) ... noun. sg. fem. gen AD02 191 191 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) PSI 8 925, 6 13817
3968555 λαο(γραφίας) ... Τῦβι, δι[έ(γραψεν)] Μυσθαρᾶς Πτολλ̣ᾶ̣ λαο(γραφίας) Διονυσιάδο(ς) κ(αὶ) ο φι(…) ... noun. sg. fem. gen AD02 191 191 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) PSI 8 926, 7 13818
1993910 λαογρ(αφίας) ... πράκ(τορι) ἀργ(υρικῶν) Μέμφεως Ὀρ[σε]νοῦφις Π̣α̣απις λαογρ(αφίας) δραχμὰς ὀκτὼ, μερισ(μοῦ) ... noun. sg. fem. gen AD02 192 192 Egypt, L01 - Memphis P. Lond. 3 p. 34-35 no. 1216, 3 22842
2266075 λαογρ(αφίας) ... Εὐτύχου το(ῦ) Εὐτύχου μη(τρὸς) Θαυβ(…) λαογρ(αφίας) δευτέρου τριάντου (ἔτους) Ταμ(είων) ... noun. sg. fem. gen AD02 192 192 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 15 698, 5 12329
3476215 λαογ(ραφίας) ... Ἡρακλείδης Εὐδα̣ί̣(μονος) τοῦ Ἡρω μη(τρο)πολίτ(ης) λαογ(ραφίας) λβ (ἔτους) Θαραπ̣(…) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 192 192 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 4 189, 5 13190
3492154 λαογρ(αφίας) ... . [διέγραψεν] gap=unknown Ἡρώδης Ἀμμω λαογρ(αφίας) λ̣γ̣ [(ἔτους)] gap=unknown ε[ἴκ]οσι ... noun. pl. fem. acc AD02 192 192 Egypt P. Strasb. Gr. 5 373, 5 18788
3608370 λαογρα(φίας) ... τέσσαρες (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῦς) β, λαογρα(φίας) δραχ(μὰς) δεκάεξ, υἱκην* ... noun. pl. fem. acc AD02 192 192 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 353, 7 13507
3608406 λαογρ(αφίας) ... τέσσαρες (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῦς) β, λαογρ(αφίας) δραχ(μὰς) δεκάεξ, υἱκην* ... noun. pl. fem. acc AD02 192 192 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 353, 12 13507
3608443 λαογρα(φίας) ... τέσσαρες (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῦς) β, λαογρα(φίας) δραχ(μὰς) δεκάεξ, υἱκην* ... noun. pl. fem. acc AD02 192 192 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 353, 17 13507
3608480 λαογρα(φίας) ... τέσσαρες (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῦς) β, λαογρα(φίας) δραχ(μὰς) δεκάεξ, υἱκην* ... noun. pl. fem. acc AD02 192 192 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 353, 22 13507
2270990 λ̣α̣ογρ(αφίας) ... Μύσ[θο]υ τοῦ Πτολ(εμαίου) (μητρὸς) Τακ(…) λ̣α̣ογρ(αφίας) λβ (ἔτους) Ἱερ(ᾶς) Πύλ(ης) ... noun. pl. fem. acc AD02 193 193 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 15 756, 5 12336
2271026 λαογρ(αφίας) ... Πτολεμαίου τοῦ Ἥρω(νος) (μητρὸς) Ταπ̣(…) λαογρ(αφίας) λβ (ἔτους) Ἱερ(ᾶς) Πύλ(ης) ... noun. pl. fem. acc AD02 193 193 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 15 756, 11 12336
369977 λαογ̣ρ̣α(φίας) ... τῶν συννάων θεῶν ἀπολυσί(μων) τῆς λαογ̣ρ̣α(φίας) καὶ τῶν ἄλλων τελεσμάτων ... noun. sg. fem. gen AD02 194 194 Egypt, 00a - Nabla P. Lond. 2 p. 113-114 no. 345, 4 11724
520230 λαογ(ραφίας) ... Βιῆνχ<ι>ς Πετεπτεν̣ε̣(ψίλεως) μ̣(ητρὸς) Θινπατ ὑπ(ὲρ) λαογ(ραφίας) λη(μμάτων) β (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 194 194 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Ashm. 21, 5 70470
687654 λαογρ(αφίας) ... Ἐπεὶφ ϛ ὀνόμ(ατος) Καβίριος Πασήμ(ιος) λαογρ(αφίας) Κ(εραμείων) β̣ (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 194 194 Egypt, U04b - Kerameia - Madou (Nag’ el-Madamud) (?) O. Heid. 257, 2 80475
687680 λαογρ(αφίας) ... Μεσο(ρὴ) ϛ ὀνό̣μ(ατος) Καβί(ριος) Πα̣σῆμις* λαογρ(αφίας) Κ̣(εραμείων) β (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 194 194 Egypt, U04b - Kerameia - Madou (Nag’ el-Madamud) (?) O. Heid. 257, 6 80475
871302 λ̣α̣ογρ(αφίας) ... Φαρμοῦ[θι] [τοῦ] [αὐτοῦ] (ἔτους) ὑπ(ὲρ) λ̣α̣ογρ(αφίας) τ̣ο̣ῦ [αὐτοῦ] [(ἔτους)] [δρ]α̣χ̣μὰς ... noun. sg. fem. gen AD02 - AD03 194 225 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Aberdeen 173, 4 28316
1495153 λαογρ(αφίας) ... διέγρ(αψε) Σουχάμμων Κάστωρος τοῦ Ἡρακλείδου λαογρ(αφίας) β (ἔτους) Θεσμοφο(ρείου) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 194 194 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Fay. 52, 5 10901
2266109 λαογρ(αφίας) ... το(ῦ) Ἡρακλ(έους) [μη(τρὸς)] gap=unknown ὑ(πὲρ) λαογρ(αφίας) τρίτου ἔτ[ους] gap=unknown (δραχμὰς?) ... noun. sg. fem. gen AD02 195 195 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 15 699, 5 12330
1494535 λαογραφίας ... δημοσίαν τράπαιζαν* τοῦ δ (ἔτους) λαογραφίας (δραχμαὶ) ρκ, φόρου ... noun. sg. fem. gen AD02 196 196 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Fay. 42, 10 10889
274428 λαογρα(φίας) ... Διδύμου (δραχμὰς) δ Παῆσις πράκ(τωρ) λαογρα(φίας) (δραχμὰς) ρξη (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. sg. fem. gen AD02 - AD03 198 227 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1617, 40 9523
774768 λαο(γραφίας) ... (ἔτους) ὀνό(ματος) Ψ[ά]ιτο(ς) Ὀννό(φριος) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ζ (ἔτους) Ἀγ(ορᾶς) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 198 199 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 146, 2 75747
4086882 λαογρα(φίας) ... τοῦ Ἥρωνο(ς) μη(τρὸς) Ἡρακλοῦτος ὑ(πὲρ) λαογρα(φίας) ἕκτ̣ου (ἔτους) Συριακ(ῆς) δραχ(μὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 198 198 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 12 10956, 6 14376
4472802 λαογραφίας ... χωλὸν ἀπολελυμένον ἁπάσης ὀχλήσεως καὶ λαογραφίας κατὰ τὴν τοῦ ἡγεμόνος ... noun. sg. fem. gen AD02 198 198 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 6 9105, 20 41431
4592993 λαο(γραφίας) ... καὶ Μεχεὶρ η ὁμ(οίως) Πανεφρέ(μμις) λαο(γραφίας) ϛ (ἔτους) πεντακοσίας, ... noun. pl. fem. acc AD02 198 198 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 176, 11 15091
27585 λαογρ(αφίας) ... η (ἔτους) ἔστι δέ · λαογρ(αφίας) ζ (ἔτους) (δραχμαὶ) ρ ... noun. pl. fem. acc AD02 199 199 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 41, 9 9089
102828 λα̣[ο]γ̣[ραφίας] ... τοῦ Ἀπ̣[ύγ]χεως μη(τρὸς) Θαήσεως ὑπὲρ λα̣[ο]γ̣[ραφίας] [τοῦ] α̣ὐ̣τοῦ ἔτους δραχ(μὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 199 199 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 15 2531, 6 9795
102920 λαογρ(αφίας) ... [τοῦ] [Ἀπ]ύ̣γ̣[χεως] [μη(τρὸς)] [Θαήσεως] [ὑ]πὲρ λαογρ(αφίας) το̣[ῦ] [αὐτοῦ] [ἔτους] δ̣[ρα]χ(μὰς) ... noun. sg. fem. gen AD02 199 199 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 15 2531, 16 9795
774789 λα̣ο̣(γραφίας) ... (ἔτους) ὀνό(ματος) Ψάιτο(ς) Ὀννό(φριος) ὑ̣π̣(ὲρ) λα̣ο̣(γραφίας) ζ (ἔτους) Ἀγ(ορᾶς) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD02 199 199 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 147, 2 75748
843764 λαο(γραφίας) ... Δι λαο(γραφίας) ζ (ἔτους) Λουκίο[υ] [Σεπτιμίου] ... noun. pl. fem. acc AD02 199 199 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) (?) O. Wilcken 2 280, 2 76845
344479 λαογραφίας ... Ἀγαθοῦ Δαίμονος Σαραπίωνος ἀναγραφόμενος διὰ λαογραφίας ἀπὸ γυμνασίου τρίτου ἀμφόδου ... noun. sg. fem. gen AD03 200 299 Egypt, L01 - Memphis P. Bouriant 26, 12 30770
751551 λαο(γραφίας) ... (ἔτους) Ἀσκλᾶ̣τ̣ο̣ς̣ Λολοῦτο(ς) gap=unknown ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) ε̣ (ἔτους) (δραχμὰς) εἴκοσι ... noun. pl. fem. acc AD03 200 299 Egypt, U04b - Thebes O. Ont. Mus. 2 167, 2 75186
804422 λαογ(ραφίας) ... καὶ Διδύμ(ῳ) πράκ(τορσι) Λαυτᾶνις ὑ(πὲρ) λαογ(ραφίας) θ (ἔτους) ἐπὶ λ(όγου) ... noun. pl. fem. acc AD03 200 200 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 5, 3 45150
804553 λαογ(ραφίας) ... θ (ἔτους). λαογ(ραφίας) Τῦβι Λαυτᾶνις (δραχμὰς) ὀκτώ ... noun. sg. fem. gen AD03 200 201 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 6, 1 45152
1067889 λαογραφίαν ... ὁ εἰς τὴν gap=unknown gap=unknown λαογραφίαν λαμβα gap=unknown ἐκεῖ μὴ ... noun. sg. fem. acc AD03 200 299 Egypt P. Bouriant 60 descr., 5 30779
3298484 λαο̣[γρα]φίας ... πράκ(τορσιν) ἀργ(υρικῆς) [κώμης] [Θ]ε̣α̣δε[λφ(ίας)] Ἐν λαο̣[γρα]φίας [τοῦ] [αὐ(τοῦ)] [(ἔτους)] [δρ(αχμὰς)] ... noun. sg. fem. gen AD03 200 211 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Ross. Georg. 3 24, 13 12893
3619997 λαογραφίας ... [,] [εἰς] [ταφὴν] [αὐτοῦ] gap=unknown λαογραφίας καὶ κατ ... noun. pl. fem. acc AD03 200 299 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 479 descr., 00 31372
4358483 λαο(γραφίας) ... Σεκνεπτ[υνείου] gap=unknown ηντ λαο(γραφίας) (δραχμαὶ) μ ἁλικ(ῆς) gap=unknown ... noun. pl. fem. acc AD03 200 299 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 22 15822, 3 41665
804584 λαογ(ραφίας) ... (ἔτους) Φαμενώθ. Λαυτ(ᾶνις) ὑπὲρ λαογ(ραφίας) θ (ἔτους) (δραχμὰς) ὀκτώ ... noun. pl. fem. acc AD03 201 201 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 8, 2 45154
804602 λαγραφίας* ... Πα\χών/ διέγραψε Λαυτᾶνι\ς/ Πετεσούχου ὑπὲρ λαγραφίας* (δραχμὰς) η. ... noun. sg. fem. gen AD03 201 201 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 9, 4 45155
1963518 λαογρ(αφίας) ... Ὀννώφρεως κ(αὶ) οἱ λοι(ποὶ) ἱερεῖς λαογρ(αφίας) τῶν ὑπεραιρούντων τὸν ἀρι̣θμὸ(ν) ... noun. pl. fem. acc AD03 201 201 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Lond. 2 p. 70-71 no. 347, 6 19988
817690 λα[ο]γραφίας ... Πασῆνις Πασήνεως μητ(ρὸς) Σ̣ε̣ν̣ψ[α]ν̣σ̣ν̣ῶτος ὑ(πὲρ) λα[ο]γραφίας ι (ἔτους) δραχμὰς τέσσαρας ... noun. pl. fem. acc AD03 202 202 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilb. 12, 6 76524
817708 λαογραφία[ς] ... [ὁ]μ̣οίως, Παχὼν, ὑπὲρ λαογραφία[ς] [τοῦ] [αὐτοῦ] [(ἔτους?)] [δρα]χ̣μ̣ὰ̣ς̣ ... noun. sg. fem. gen AD03 202 202 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilb. 12, 8 76524
4266171 λαο[γρ(αφίας)] ... δι(έγραψε) Πτολεμαῖος gap=1 τοῦ Ἡρακλείδου λαο[γρ(αφίας)] [ἑνδεκάτου] [(ἔτους)] Λυσανίου τόπ(ων) ... noun. sg. fem. gen AD03 202 203 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 20 14200, 7 14853
3873826 λαογρα(φίας) ... πρὶν ὄντα (δωδεκάδραχμον) ἀναγρα(φόμενον) διὰ λαογρα(φίας) λβ (ἔτους) θεοῦ Κομμόδου ... noun. pl. fem. acc AD03 203 203 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 12 1230, 12 17400
3621683 λα̣[ογ(ραφίας?)] ... Μεχε[ίρ] [,] [διέγρα(ψε)] gap=2 πρά̣κ(τορι) λα̣[ογ(ραφίας?)] ια (ἔτους) [Τε]πτύνεως (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD03 204 204 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 595 descr., 7/9 13629
4588519 λαογρ(αφίας) ... ἐν[εστ]ῶ(τος) ιγ (ἔτους) ἐ[πὶ] λ(όγου) λαογρ(αφίας) ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) σ ... noun. sg. fem. gen AD03 205 205 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 22 103, 7 15032
774810 λα̣ο̣(γραφίας) ... (ἔτους) ὀνό(ματος) Θερμ[ο]ύθιος Ψεν[τ]κα[λ]ίβιο(ς) ὑπ(ὲρ) λα̣ο̣(γραφίας) ιδ (ἔτους) Ἀγ[ο](ρᾶς) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD03 206 206 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 148, 2 75749
1354531 λαο(γραφίας) ... (ἔτους) ιδ Φαρ(μοῦθι) Παῦνι ὁμοί(ως) λαο(γραφίας) (δραχμὰς) δ (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. sg. fem. gen AD03 206 206 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Coll. Youtie 1 57, 5 15855
1354538 λαο(γραφίας) ... δ (γίνονται) (δραχμαὶ) δ Μεσορὴ λαο(γραφίας) (δραχμὰς) η (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. sg. fem. gen AD03 206 206 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Coll. Youtie 1 57, 6 15855
167703 λαογρα(φίας) ... πλο(ίων) ιϛ (ἔτους) (δραχμὰς) φμ λαογρα(φίας) ιϛ (ἔτους) (δραχμὰς) ρμ ... noun. pl. fem. acc AD03 207 208 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 2 653, 12 9291
844132 λαογρ(αφίας) ... slantingstroke slantingstroke μητ(ρὸς) Ταναπ(ώτιος) ὑπ(ὲρ) λαογρ(αφίας) λη(μμάτων) ιε (ἔτους) ἄλλας ... noun. pl. fem. acc AD03 207 207 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilcken 2 290, 5 76854
1354681 λαογρ(αφίας) ... (ἔτους) ιε Φαμενώθ gap=unknown Φαρμοῦθι λαογρ(αφίας) δρα̣[χμὰς] gap=unknown Παῦνι ὁμοί(ως) ... noun. sg. fem. gen AD03 207 207 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Coll. Youtie 1 58, 18 15856
1354704 λαο(γραφίας) ... δ gap=unknown ιϛ (ἔτους) Θὼθ λαο(γραφίας) καὶ ἄ̣λ̣(λων) gap=unknown τῷ ... noun. sg. fem. gen AD03 207 207 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Coll. Youtie 1 58, 22 15856
817737 λαογρα(φίας) ... Πετεβασμιτ(ος) μητ̣[(ρὸς)] gap=3 τις ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) λημ(μάτων) ιε (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD03 208 208 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Wilb. 13, 4 76525
1354731 λαο(γραφίας) ... κυρίων Εὐσεβῶν Σεβαστῶν δραχμὰς ὀκτὼ λαο(γραφίας) (δραχμὰς) δ (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. pl. fem. acc AD03 208 208 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Coll. Youtie 1 59, 4 15857
1354756 λαο(γραφίας) ... Παῦνι με(ρισμοῦ) ἀφε(σιοφυλακίας) (δραχμὰς) δ λαο(γραφίας) (δραχμὰς) η (γίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. pl. fem. acc AD03 208 208 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Coll. Youtie 1 59, 6 15857
1354775 λ̣αο(γραφίας) ... (ἔτους) Φαῶφι με(ρισμοῦ) ιϛ̣ (ἔτους) λ̣αο(γραφίας) ιε (ἔτους) (δραχμὰς) ιϛ ... noun. sg. fem. gen AD03 208 208 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Coll. Youtie 1 59, 8 15857
1354830 λα(ογραφίας) ... δέ̣κα τέσσαρες ιζ (ἔτους) Ἁδρι(ανοῦ) λα(ογραφίας) δ[ραχμὰς] [η [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] ... noun. sg. fem. gen AD03 208 208 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Coll. Youtie 1 59, 15 15857
1939064 \λ̣α̣(ο)γ̣ρ(αφίας)/ ... (δραχμὰς) ιβ Σαταβοῦς Παβοῦτο(ς) \ὑ̣π̣(ὲρ)/ \λ̣α̣(ο)γ̣ρ(αφίας)/ (δραχμὰς) δ Παβοῦς ὑειὸς* ... noun. sg. fem. gen AD03 208 208 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Lond. 2 p. 249-251 no. 156, 26 11631
1939111 \λα(ο)γρ(αφίας)/ ... (δραχμὰς) ιβ Παβο[ῦς] Ψενή(σιος) \ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣/ \λα(ο)γρ(αφίας)/ (δραχμὰς) δ̣ [Π]ακῦ[σις] ἀδελ̣(φός) ... noun. sg. fem. gen AD03 208 208 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Lond. 2 p. 249-251 no. 156, 39 11631
4147341 [λα]ο̣γ(ραφίας) ... ἀργ(υρικῶν) κώ(μης) Θεαδελφίας Ἀπολλώνιος Ἀπολλωνίου [λα]ο̣γ(ραφίας) τοῦ α(ὐτοῦ) (ἔτους) (δραχμὰς) ... noun. sg. fem. gen AD03 208 208 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 14 12121, 6 14549
4593575 λα(ο)γρ(αφίας) ... Ποιμένων (δραχμὰς) κ Λάμπων ἀπ(άτωρ) λα(ο)γρ(αφίας) (δραχμὰς) η Ἀρσι(νόης) Ὡρίων ... noun. sg. fem. gen AD03 208 208 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 179, 47 15093
4593864 λα(ο)γρ(αφίας) ... Κάνιτος (δραχμὰς) η Ἠρηναις Λ̣α̣ι̣νεις λα(ο)γρ(αφίας) (δραχμὰς) η @^inline^Τεμᾶς@⟦τεβας⟧ Ἁρπάλου ... noun. pl. fem. acc AD03 208 208 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 180, 50 15095
722894 λαογρα(φίας) ... ἀργ(υρικῶν) κώ(μης) Τεπτύ(νεως) Φαρίων Πάτρωνος λαογρα(φίας) τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἄλλας ... noun. sg. fem. gen AD03 209 209 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Lund 6, 5 41847
1658942 λα[ογ]ραφιῶν ... [ἐνεσ]τώσης ἡμέρας, ἀπὸ δὲ λα[ογ]ραφιῶν τῶν ἐν αὐτῷ φανησομένων ... noun. pl. fem. gen AD03 209 209 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 1 15, 12 11373
4123609 λα(ο)γρ(αφίας) ... (δραχμαὶ) ιβ Παβοῦς ἀδελ(φός) ὑπὲρ λα(ο)γρ(αφίας) το(ῦ) ιζ (ἔτους) (δραχμαὶ) ... noun. sg. fem. gen AD03 209 209 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 14 11715, 11 14513
4123815 [λα(ο)γρ(αφίας)] ... [(δραχμαὶ)] gap=unknown Π̣αβοῦ̣ς̣ ἀδελ(φὸς) ὑπὲρ [λα(ο)γρ(αφίας)] [(δραχμαὶ)] gap=unknown [Σ]ω̣τήριχ(ος) γέρ(δις) ... noun. pl. fem. acc AD03 209 209 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 14 11715, 10 14513
4463113 λα(ο)γρ(αφίας) ... τ̣ῇ̣ ι̣[α] διέ(γραψεν) ὁ αὐτὸς λα(ο)γρ(αφίας) ιϛ (ἔτους) Σοκνοπ(αίου) Νή(σου) ... noun. pl. fem. acc AD03 209 209 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 6 8981, 7 14061
701534 λα(ογραφίας) ... ἀριθ̣(μήσεως) · δι(έγραψε) Τιθο(ῆς) Ἀκο̣ρητ(…) λα(ογραφίας) (δραχμὰς) ε (ὀβολὸν) · ... noun. pl. fem. acc AD03 210 211 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 33, 1 74557
756157 λαογρ(αφίας) ... (μετόχοις) πράκτ(ορσι) ἀργ(υρικῶν) κώ(μης) Τεπτύ(νεως) λαογρ(αφίας) τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἐπὶ ... noun. sg. fem. gen AD03 210 210 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Oslo 8, 4 40832
756177 λαγραφίας* ... (ἔτους) Τῦβι διέγραψεν Ἀπολλο͂ς ὑπὲρ λαγραφίας* δραχμὰς ὀκτώ, γ(ίνονται) ... noun. sg. fem. gen AD03 210 211 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Oslo 9, 3 40833
588843 λαογ̣ρ̣α(φίας) ... Ἀμώνιος̣ δοῦ̣λ̣(ος) gap=4 Ε̣ρ [ὑ]π(ὲρ) λαογ̣ρ̣α(φίας) λη(μμάτων) ιθ̣ (ἔτους) gap=4 ... noun. pl. fem. acc AD03 211 211 Egypt, U01 - Syene (Assuan) O. Bodl. 2 461, 5 71162
755523 λαγραφίας* ... με(τόχοις) πρατορων* ἀργυρικο͂ν* κώμης Τεπτύνεως λαγραφίας* δραχμὰς δέσσαρες* γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ... noun. sg. fem. gen AD03 211 211 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Oslo 10, 5 40834
755536 λαογρ(αφίας) ... (ἔτους) ἀριθ(μήσεως) Παχὼν διέγρ(αψεν) Ἀπολλῶς λαογρ(αφίας) τοῦ αὐτ(οῦ) ἔτους δραχ(μὰς) ... noun. sg. fem. gen AD03 211 211 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Oslo 11, 2 40835
803448 λαογρ(αφίας) ... ἀριθ(μήσεως) Παχών. διέγρ(αψε) Λαυτᾶνις λαογρ(αφίας) δραχ(μὰς) ὀκτώ, (γίνονται) ... noun. sg. fem. gen AD03 211 211 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 11, 3 45157
803472 λα<ο>λαγραφί-ας* ... ἀργυ(ρικῶν) κόμης* Τεπτύνεως Λαυουτᾶνις* ὑπὲρ λα<ο>λαγραφίας* ἐπὶ λόκου* δραχ(μὰς) ὀκττώ ... noun. sg. fem. gen AD03 212 213 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 12, 5-6 45158
804465 λαγραφ̣[ίας]* ... [ἀργυ(ρικῶν)] κόμης* Τ[επτύνεως] Ἀπολλῶ[ς] [ὑπὲρ] λαγραφ̣[ίας]* [τοῦ] αὐτοῦ̣ [ἔτους] δ̣ρ̣αχ̣[μὰς] ... noun. sg. fem. gen AD03 212 213 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 61, 6 76384
164439 λαογρ(αφίας) ... δὲ Μ[εν]δῆτος ἀ[π?]ὸ μὲν ὁμολ(όγου) λαογρ(αφίας) ἄνδρες δ, ὧν ... noun. sg. fem. gen AD03 213 214 Egypt, 00a - Mendes BGU 2 618, 13 9266
803497 λαγραφίας* ... πρά(κτορσι) κόμης* Τεπτύν(εως) Λαυτᾶνις ὑπὲρ λαγραφίας* τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἐπὶ ... noun. sg. fem. gen AD03 213 213 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 13, 4 45159
809374 λαογρα(φίας) ... Αὐρηλιος* Ψεμώ(νθου). ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) λαογρα(φίας) καὶ ἄλ(λων) κα (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD03 213 213 Egypt, U04b - Thebes O. Theb. Gr. 86, 4 41409
803526 λ(αογραφίας) ... ἀργ(υρικῶν) κώμης Τ̣επτύνεως̣ Λαυτᾶνεις* ὑπὲρ λ(αογραφίας) δραχ(μὰς) ὀκτώ, (γίνονται) ... noun. sg. fem. gen AD03 214 214 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 14, 5 45160
803549 λαογ(ραφίας) ... ἀργ(υρικῶν) κώμης Τεπτ̣ύ̣νεως Λαυτᾶνις ὑπὲρ λαογ(ραφίας) ἄλλας δραχ(μὰς) τέσσαρες*, ... noun. sg. fem. gen AD03 214 214 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 15, 5 45161
803572 λαογ(ραφίας) ... πράκ(τορσι) ἀργ(υρικῶν) κώμης Τεπτύνεως Λαυτᾶνις λαογ(ραφίας) ἄλλας @^inline^δραχμὰς@⟦δρακμας⟧ τέσαρες*, ... noun. sg. fem. gen AD03 214 214 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 16, 6 45162
343740 λαο[γρα]φί[α]ν ... [υἱός] [μου] Σαπ̣ρίων̣ [τ]ελῶν τὴν λαο[γρα]φί[α]ν ἐπὶ τοῦ προκειμ[ένο]υ̣ [ἀμφόδου] ... noun. sg. fem. acc AD03 215 215 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 6 9627, 6 14273
343813 λα[ογρ(αφίαν)] ... [υἱός] [μου] Σαπρίων τελῶν τὴν λα[ογρ(αφίαν)] [ἐπὶ] [τοῦ] [προ]κειμένου ἀμφόδου ... noun. sg. fem. acc AD03 215 215 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 6 9627, 5 14273
803596 λαγραφις* ... ἀργυ(ρικῶν) κώ(μης) Τεπτύνεως Λαυτας* Πε̣(τεσούχου) λαγραφις* <δραχμὰς> τέσσαρε(ς)* <(γίνονται)> (δραχμαὶ) ... noun. sg. fem. gen AD03 215 215 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 17, 6 45163
803619 λαογ(ραφίας) ... ἀργ(υρικῶν) κώ(μης) Τεπτύ(νεως) Αὐρήλιος Λαυδᾶνις λαογ(ραφίας) (δραχμὰς) τέσσαρες*, γ(ίνονται) ... noun. sg. fem. gen AD03 215 215 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 18, 4 45164
803643 λαογρ(αφίας) ... ἀργ(υρικῶν) κώ(μης) Τεπτύνεως Αὐρήλιος Λαυδᾶνις λαογρ(αφίας) ἄλλας (δραχμὰς) ὀκτώ, ... noun. sg. fem. gen AD03 215 215 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 19, 4 45165
2212886 λαογραφία ... διαλογισμοῦ ε[ἰ]δ[ῶν] [Αρι]θανατος Αριθανατος αν λαογραφία ω Ἀρίμμαντος̣ ἐνκαλέσαντος διʼ ... noun. sg. fem. nom AD03 215 215 Libya - Marmarica P. Marm. Ro, 40 22477
803677 λ̣α̣ογρ(αφίας) ... ἀριθ(μήσεως) Πα(…). διέγ̣ρ̣(αψε) Λα[υ]δᾶ̣νις λ̣α̣ογρ(αφίας) extra (δραχμὰς) τέσ[σ]αρες*, ... noun. sg. fem. gen AD03 216 216 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 20, 2 45166
803695 λαογ(ραφίας) ... Θώθ. διέγραψεν Λαυτανιν* ὑπὲρ λαογ(ραφίας) ἐπὶ λόγ(ου) (δραχμὰς) {ο} ... noun. sg. fem. gen AD03 216 216 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 21, 4 45167
803714 λαογρ(αφίας) ... Ἁθύρ. διέγρ(αψε) Αὐρήλιος Λαυδᾶνις λαογρ(αφίας) ἐπὶ λόγου δραχ(μὰς) τέσσαρες* ... noun. sg. fem. gen AD03 216 216 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 22, 3 45168
803733 λαογ(ραφίας) ... Ἁδριανοῦ. διέγραψεν Λαυτᾶνις Πετεσούχου λαογ(ραφίας) (δραχμὰς) τέσσαρες*, (γίνονται) ... noun. pl. fem. acc AD03 216 216 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 23, 3 45169
803749 λαογ(ραφίας) ... ἀριθ(μήσεως) Φαμεινώθ̣*. διέγραψεν Λαυτᾶνις λαογ(ραφίας) (δραχμὰς) τέσσ̣αρες*, (γίνονται) ... noun. sg. fem. gen AD03 217 217 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 24, 3 45170
803764 λαογρ(αφίας) ... ἀριθ(μήσεως) Παχών. διέγρ(αψε) Λαυδᾶνις λαογρ(αφίας) δραχ(μὰς) τέσσαρες*, (γίνονται) ... noun. sg. fem. gen AD03 217 217 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 25, 2 45171
803780 λαογρα(φίας) ... ἀριθ(μήσεως) Παῦνι. διέγρα(ψε) Λαυτᾶνις λαογρα(φίας) (δραχμὰς) τέσσαρες*, (γίνονται) ... noun. sg. fem. gen AD03 217 217 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 26, 3 45172
803795 λαογρ(αφίας) ... ἀ̣[ριθ(μήσεως)] gap=unknown Αὐρήλ(ιος) Λα̣[υδᾶνις] gap=unknown λαογρ(αφίας) (δραχμὰς) ὀκ̣[τώ] [,] γ(ίνονται) ... noun. sg. fem. gen AD03 217 217 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 27, 3 45173
4303155 λαογρ(αφίας) ... ἀργ(υρικῶν) κώ(μης) Τεπτύ(νεως) Λαυδᾶνις̣ ὑπὲρ λαογρ(αφίας) δραχ(μὰς) τέσσαρες*, (γίνονται) ... noun. sg. fem. gen AD03 217 217 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14958, 4 14906
2905067 λαογρα(φίας) ... διαγέγρα(φεν) [Αὐρηλ(ίῳ)] Ἑρμείνῳ πράκ(τορι) μητροπ(όλεως) λαογρα(φίας) τοῦ α(ὐτοῦ) ἔτου[ς] Αὐρήλ(ιος) ... noun. sg. fem. gen AD03 219 219 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 44 3172, 3 15936
701622 λα(ογραφίας) ... διέγ[ρ(αψεν)] Γερμανὸς υἱὸ(ς) Θαήσιο(ς) Ψεναμ̣(ούνιος) λα(ογραφίας) (δραχμὰς) ε (ὀβολόν). ... noun. sg. fem. gen AD03 220 257 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 37, 3 74561
701641 λα(ογραφίας) ... · δι(έγραψεν) Αὐρήλ(ιος) Πλ̣ο̣υτ(…) Ψάιτ(ος) λα(ογραφίας) καὶ στολ(…) (δραχμὰς) η ... noun. sg. fem. gen AD03 221 258 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 38, 2 74562
701665 λα(ογραφίας) ... · δι(έγραψεν) Ἱέραξ υἱὸ(ς) Σενπάι(τος) λα(ογραφίας) καὶ στολ(…) {λα(ογραφίας)} {καὶ} ... noun. sg. fem. gen AD03 221 258 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 39, 2 74563
169886 λαογραφιῶν ... ἀπὸ παντὸς ὀφιλήματος* ἀπὸ μὲν λαογραφιῶν τῶν ἐν αὐτῷ [φανησομένων] ... noun. pl. fem. gen AD03 222 222 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 667, 13 9300
1689669 λ̣α̣ο̣γ̣ραφίας ... ̣ἐρημο̣φυλακείας* τῆς προκειμένης πύλ̣η̣ς ὑ̣πὲρ λ̣α̣ο̣γ̣ραφίας ἡμῶν κατʼ ἔτος ἀργυρίου̣ ... noun. sg. fem. gen AD03 222 248 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Harris 2 199, 8 11452
3308402 λαογρα(φία?) ... ἄλλ(ων) κω(μῶν). κατʼ ἄνδρα λαογρα(φία?) σὺν τοῖς ἐκτὸς ὁμολ(όγοις) ... noun. sg. fem. nom AD03 222 223 Egypt, U20 - Korphotoi (El-Gafadun) P. Ross. Georg. 5 20 Ro, 5 17527
895719 λαογραφίας ... κώ(μης) Φιλ(αδελφείας) Μοῦις Εἰσχυρᾶς ὑπὲρ λαογραφίας τοῦ αὐτοῦ (ἔτους) Ἐφίπ* ... noun. sg. fem. gen AD03 223 223 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Alex. 16, 3 10069
4369181 λαογρ(αφίας) ... ἀπὸ προχ(ρείας) (δραχμὰς) π̣ε̣, λαογρ(αφίας) τοῦ διελ(ηλυθότος) α (ἔτους) ... noun. sg. fem. gen AD03 223 223 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 24 15968, 11 23257
4369249 λαογρ(αφίας) ... (δραχμὰς) β (ὀβνολοὺς) (5), λαογρ(αφίας) τοῦ διελ(ηλυθότος) β (ἔτους) ... noun. pl. fem. acc AD03 223 223 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 24 15968, 17 23257
3497472 λαογρ(αφίας) ... Π̣τ̣[ολ]λᾶ Ἰσίωνος καὶ Σαραπάμμ̣ων̣* ἀδελφος* λαογρ(αφίας) καὶ ἄλλου ἀποτάκτου τοῦ ... noun. sg. fem. gen AD03 224 224 Egypt, 00b - Polydeukeia P. Strasb. Gr. 5 447, 4 13351
701737 λαγ(ραφίας)* ... Ψεναμ̣(οῦνις) Τιθοέο(υς) κ(αὶ) υἱὸς ὑπ(ὲρ) λαγ(ραφίας)* (δραχμὰς) η. ἔγρ(αψεν) ... noun. sg. fem. gen AD03 226 259 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 40, 2 74564
701764 λαογρ(αφίας) ... Πισῆχ(θις) Πρ̣εμ(…) gap=1 [διὰ] υἱο(ῦ) λαογρ(αφίας) (δραχμὰς) θ (ὀβολόν). ... noun. sg. fem. gen AD03 227 260 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 41, 3 74565
701867 [λα]ογ̣ρ̣(αφίας) ... Αὐρήλ(ιος) Τιθοῆς Βησ(ᾶ) Τιθ(οέους) [ὑπ(ὲρ)] [λα]ογ̣ρ̣(αφίας) (δραχμὰς) ε (ὀβολόν). ... noun. sg. fem. gen AD03 227 261 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 46, 2 74570
701887 λαογ̣ρ̣(αφίας) ... [διέγ(ραψεν)] gap=unknown gap=1 καὶ μ(έτοχοι) λαογ̣ρ̣(αφίας) ἀργ(υρίου) δραχ(μὰς) [ἑκατὸν] [τεσσεράκο]ντα ... noun. sg. fem. gen AD03 227 261 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 47, 1 74571
701786 λαο̣γ(ραφίας) ... Αὐρήλ(ιος) Βησ(ᾶς) Ὥρπ(υ) Τεπ(νάχθιος) ὑπ(ὲρ) λαο̣γ(ραφίας) (δραχμὰς) ε (ὀβολόν). ... noun. sg. fem. gen AD03 229 261 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 42, 2 74566
701807 λαογ(ραφίας) ... διέγ̣ρ̣(αψεν) Αὐρήλ(ιος) ης(…) υἱο(ς) Ταψ(άιτος) λαογ(ραφίας) (δραχμὰς) ε (ὀβολόν). ... noun. sg. fem. gen AD03 229 261 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 43, 2 74567
701827 λαογ(ραφίας) ... · διέγ(ραψεν) Αὐρήλ(ιος) Πλουτ(…) Ψενπ(νούθιος) λαογ(ραφίας) (δραχμὰς) ε (ὀβολόν). ... noun. sg. fem. gen AD03 229 261 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 44, 2 74568
701847 λαογ(ραφίας) ... · διέγρ(αψεν) Αὐρήλ(ιος) Τιθ(οῆς) Πλο(υτ…) λαογ(ραφίας) (δραχμὰς) ε (ὀβολόν). ... noun. sg. fem. gen AD03 229 261 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 45, 2 74569
751508 λα̣ο̣(γραφίας) ... gap=4 Ἀμω(νίου) πρ(εσβυτέρου) Ἀσκ̣λ̣[ᾶ]τ̣ο̣ς̣ ὑπ(ὲρ) λα̣ο̣(γραφίας) (Ἀγορῶν) δρ̣α̣χ̣μ̣(ὰς) τέ̣σ̣σ̣α̣ρ̣(ας) gap=4 ... noun. sg. fem. gen AD03 229 229 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ont. Mus. 2 165, 3 75184
988511 λαογραφίας ... φόρου gap=6 φόρου ὑπολόγ(ου) gap=1 λαογραφίας gap=2 ... noun. sg. fem. gen AD03 229 234 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Bagnall 45 Vo, 3 219316
701917 λαογρ(αφίας) ... ἀρίθ(μησιν) Αὐρήλ(ιος) Παυλεῖνος υἱ(ὸς) Θαήσιος λαογρ(αφίας) (δραχμὰς) ε (ὀβολόν). ... noun. sg. fem. gen AD03 231 263 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 48, 4 74572
701936 λαο̣γ(ραφίας) ... · διέγ(ραψεν) Αὐρήλ(ιος) Ἁρπαῆσ(ις) Ψάιτ(ος) λαο̣γ(ραφίας) (δραχμὰς) δ. ἔγ(ραψεν) ... noun. sg. fem. gen AD03 234 267 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 49, 2 74573
2896286 λα̣[ογρ(αφίας)] ... τοῦ Φαρμο(ῦθι) μη(νὸς) οἱ α(ὐτοὶ) λα̣[ογρ(αφίας)] gap=unknown gap=3 ἀ̣ρ̣γ(υρίου) (δραχμὰς) ... noun. pl. fem. acc AD03 238 238 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3107, 10 15985
2896344 λαογρ(αφίας) ... , οἱ δ δοῦλ(οι), λαογρ(αφίας), ὑικ(ῆς), ν ... noun. pl. fem. acc AD03 238 238 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3107, 18 15985
3785205 λαογρ̣(αφίας) ... ὑπὸ Αὐρηλ̣(ίου) Ἁρποκ̣ρ̣ατίωνος μητρὸς Τώυτος λαογρ̣(αφίας) ὑικ̣(ῆς) δεσμ(ῶν) τοῦ αὐτοῦ̣ ... noun. sg. fem. gen AD03 243 244 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) (?) P. Vind. Sal. 14, 6 13675
3785253 λ̣αο(γραφίας) ... ὑπ̣ὸ̣ Αὐρηλ(ίου) Ἁρποκρατίωνος μ̣[η][τρὸς] [Τώ]υτος λ̣αο(γραφίας) ὑγῖ\κ/* δε̣σ̣μῶν τοῦ (αὐτοῦ) ... noun. sg. fem. gen AD03 243 244 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) (?) P. Vind. Sal. 14, 12 13675
993969 λαο̣γρα(φίας) ... Ἀρτεμίδωρος̣ Διοδώρου διὰ Κρονιαίνας θυγατρὸς λαο̣γρα(φίας) δ (ἔτους) Ἔξω Ψεῦρ ... noun. sg. fem. gen AD03 248 248 Egypt, 00a - Pseur P. L. Bat. 19 14, 5 11870
2897159 λαογρα(φίας) ... σοῦ καταχωριζομένων βιβλίων τῆς τε λαογρα(φίας) καὶ συνόψεως ἐπʼ ἀμφόδου ... noun. sg. fem. gen AD03 267 267 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3114, 15 15992