παρέχω

verb --- "hand over, provide" (Logeion)

2884 attestations of παρέχω

Number without context limitations (see below)!

This page is a full view of your query with all relevant information. If you want to filter on the grammatical context (previous or next word), you can do so below. To export these data to a csv file (taking the filter into account if applicable), click the icon above.
Please note that the .csv file is tab-delimited and in Unicode, and Excel has problems with each of these if you just open the csv file by double clicking - supposing the default programme for opening csv files is set to Excel on your computer. Better results can be obtained through open source software such as Open Office. If you insist on using Excel (version 15 or higher), please use the import function (under "File"), select CSV and the file you just downloaded, and pick "Unicode (UTF-8)" from the dropdown for "File origin". Use Tab as the only delimiter and import by clicking "Finish". If you want to know why you have to take this detour, you may want to read this.

If your research starts from this export, please be fair and quote Trismegistos: here's how.

Wordref ID Attestation Context Morphology Century Date from Date to Written Line TM Tex ID
1432399 παρεχέτω ... καὶ κόσμον (δραχμῶν) Α, παρεχέτω δὲ Ἡρακλείδης Δημητρίαι ὅσα ... verb. 3. sg. pres. imp. act BC04 -310 -310 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Eleph. Gr. 1, 4 5836
171926 παρεχόμενον ... σοι λειτουργοῦντα καὶ̣ τ̣ὰ̣ς̣ χ̣ρ̣ε̣ί̣α̣ς̣ παρεχόμενον ἑτέρων χρείαν ἔχειν πρὸς ... participle. sg. pres. mid. masc. acc BC03 -299 -200 Egypt BGU 3 1006, 11 8727
374565 [παρέχεσθαι] ... προθύμως καὶ τὴν λοιπὴν χρεία[ν] [παρέχεσθαι] καὶ παραπλεύσαντες εἰ* Σόλους ... infinitive. pres. mid BC03 -299 -200 Egypt Chrest. Wilck. 1, 2 61457
4296355 παρέξεται ... δὲ χρείας πάσας τὰς βασιλι[κὰς] παρέξεται ⟦παρεξε⟧ ἀμέμπτως καί σοι ... verb. 3. sg. fut. ind. mid BC03 -275 -225 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 20 14656, 20 8081
4296361 παρέ-ξεται ... ⟦παρεξε⟧ ἀμέμπτως καί σοι δ̣ὴ παρέξεται τὰς χρείας καὶ θεραπεύσει ... verb. 3. sg. fut. ind. mid BC03 -275 -225 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 20 14656, 20-21 8081
4522142 παρασ[χεῖν] ... τῶι ἐ[ν] [τ]ῶι Σαίτῃ ἐπιμελητ̣[ῆι] παρασ[χεῖν] πλοῖα, εἰς ἃς ... infinitive. aor. act BC03 -275 -225 Egypt, U20 - Ankyropolis (El-Hiba) SB 8 9800, 5 5957
1252484 πα-ρέξομαί ... καταστῶσιν, τοὺς δὲ Δημητρίου παρέξομαί σοι ἀθανάτους. εἰσὶν ... verb. 1. sg. fut. ind. mid BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59422, 11-12 1062
1254000 παρέχων ... ὑποστύλιον φλε̣βοπ̣εριμέτρ̣ιον, ἐμαυτῶι πάντα παρέχων, (δραχμῶν) λ, ... participle. sg. pres. act. masc. nom BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59445, 8 1085
1254027 παρέχων ... Λέσβιον γράψαι, ἐμ̣[α]υτῶι πάντα παρέχων, (δραχμῶν) κ, ... participle. sg. pres. act. masc. nom BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59445, 12 1085
1254041 παρέχων ... τὰ κυμάτια, ἐμαυτῶι πάντα παρέχων, (δραχμῶν) γ. ... participle. sg. pres. act. masc. nom BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59445, 14 1085
1254056 παρέχητε ... νγ. ἐὰν δʼ ὑμεῖς παρέχητε πάντα, ποιήσει (δραχμῶν) ... verb. 2. pl. pres. subj. act BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59445, 16 1085
1256213 παρεξόμεθα ... , τάς τε χρείας σοι παρεξόμεθα τριπλασίας, ὅσον ἂν ... verb. 1. pl. fut. ind. mid BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59477, 12 1115
1257979 παρέχομαι ... οὐ δυνάμεθα καταχρήσασθαι. χρείας παρέχομαι καὶ τὰ παιδάριά μου ... verb. 1. sg. pres. ind. mid BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59498, 11 1136
1258008 παρέσ-χωμαι* ... , ἵνα σοι τὰς χρείας παρέσχωμαι*. εὐτύχει. ... verb. 1. sg. pres. subj. mid BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59498, 15-16 1136
1259049 παρεξόμεθα ... ἀνεγκλήτους ἡμᾶς κατὰ πᾶμ* μέρος παρεξόμεθα. ὁμοίως δὲ καὶ ... verb. 1. pl. fut. ind. mid BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59507, 21 1145
1270188 παρέξω ... καὶ τὸ ἀνή̣λ̣ωμ̣α̣ καὶ κηρὸν παρέξω καὶ τῆς ἀπουσίας τὸ ... verb. 1. sg. fut. ind. act BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59662, 2 1293
1270211 παρέξεις ... α (ὀβολοὶ) δ ? δ´ παρέξεις δὲ ἡμῖν σὺ τὸγ* ... verb. 2. sg. fut. ind. act BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59662, 6 1293
1785168 παρέξω ... καὶ ἐ* δὲ βούλει ε παρέξω ἄχυρ̣[ον] gap=5 καὶ τοῖς ... verb. 1. sg. fut. ind. act BC03 -263 -229 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Iand. Zen. 47, 12 110099
2176132 παρέχου[σι] ... gap=unknown καὶ δοθῆναι ο gap=unknown παρέχου[σι] gap=unknown gap=unknown πρὸς τοῖς ... verb. 3. pl. pres. ind. act BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lond. 7 2087, 8 1648
2233557 π̣[αρέχωμεν] ... μὴ ἐφʼ ἑκάστωι σοι πράγματα π̣[αρέχωμεν] [.] gap=unknown εὐτ̣[ύχει]. ... verb. 1. pl. pres. subj. act BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Mich. Zen. 102, 3 2001
3842171 παρέξω ... gap=unknown ἐφʼ ὧ̣ι τελ̣ε̣[ίους] gap=unknown παρέξω gap=unknown εἰς αὐτοὺ̣[ς] gap=unknown ... verb. 1. sg. fut. ind. act BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. L. Bat. 20 33, 11 1864
3922837 \παρέχοντος/ ... ἀνυπόλογόν σοι οἴσω, \σοῦ/ \παρέχοντος/ \τὸ/ \σπέρμα/ ὥστε καὶ ... participle. sg. pres. act. masc. gen BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 400, 15 2083
3923495 παρέχεσθαι ... ἵνα δύνωμαί σοι τὰς χρέας* παρέχεσθαι. ὀφείληται* γάρ μοι ... infinitive. pres. mid BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 408, 8 2091
3942832 π̣[α]ρ̣έχεσθαι ... gap=unknown [ἵνα] [δυνώμε]θ̣α τὰς χρείας π̣[α]ρ̣έχεσθαι. εὐτύ[χει] gap=unknown ... infinitive. pres. mid BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 6 656, 8 2257
3153609 παρέχεσ[θ]αι ... σὺ τοῖς προισταμέ[νοις] gap=unknown χρείας παρέχεσ[θ]αι κατὰ τὴν \τέχνην/ ὡς ... infinitive. pres. mid BC03 -260 -260 Egypt, L00 - Alexandria P. Petrie Kleon 15, 5 7611
1654816 παρεχέτω ... σπέν[δων] [,] τ[ὰ] [δὲ] ὅρκια παρεχέτω ὁ ἐπικαλῶν. ὀμνύτω ... verb. 3. sg. pres. imp. act BC03 -259 -259 Egypt, U02 - Apollonopolites P. Halle 1, 216 5876
1655383 π[αρ]ασχομένωι ... , διδότω τὸ ἔνκλημα τῶι π[αρ]ασχομένωι. τῶι δὲ παρὰ ... participle. sg. aor. mid. masc. dat BC03 -259 -259 Egypt, U02 - Apollonopolites P. Halle 1, 36 5876
1655551 παρασχόμ[ε]νος ... κατὰ τὸ διάγραμμα καὶ ὁ παρασχόμ[ε]νος αὐτοὺς ἀποτινέτω τῶι νικήσαντι ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -259 -259 Egypt, U02 - Apollonopolites P. Halle 1, 60 5876
1655565 παρέσχετο ... @^inline^ἀποδικα[σ]θείσης@⟦αποδικα[σ]θεισηι⟧ @^inline^δίκης@⟦δικηι⟧, ἐφʼ ἧς παρέσχετο τοὺς μάρτυρας, [κ]αὶ ... verb. 3. sg. aor. ind. mid BC03 -259 -259 Egypt, U02 - Apollonopolites P. Halle 1, 62 5876
1655615 παρασχομένωι ... ἐξέσθω* δὲ ἀπολογεῖσθα* καὶ τῶι παρασχομένωι τὸμ* μάρτυρα. οἱ ... participle. sg. aor. mid. masc. dat BC03 -259 -259 Egypt, U02 - Apollonopolites P. Halle 1, 70 5876
1655630 παρασχόμενοι ... ὑπὲρ ὧν ἄλλοι ἐνόμνυνται μαρτυρίας παρασχόμενοι ὑπόδικοι ἔστωσαν αὐτοὶ τοῦ ... participle. pl. aor. mid. masc. nom BC03 -259 -259 Egypt, U02 - Apollonopolites P. Halle 1, 72 5876
1655643 παρασχομένοις ... οἱ ἀντίδικοι τὰς δίκας τοῖς παρασχομένοις αὐτούς. ἐὰν δέ ... participle. pl. aor. mid. masc. dat BC03 -259 -259 Egypt, U02 - Apollonopolites P. Halle 1, 75 5876
3278958 παρασχὼν ... [κατὰ] τὸν νόμον ἢ μὴ παρασχὼν εἰς παρασφ[ραγισμόν] [,] [βου]λομένου ... participle. sg. aor. act. masc. nom BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 7 8859
3279689 παρεχέτω ... [.] gap=7 gap=19 συναγομ[εν] gap=5 παρεχέτω [κέραμον] τ̣[ῶι] [ἀ]ποδοχίωι καὶ ... verb. 3. sg. pres. imp. act BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 2 8859
3279739 παρασχεῖν ... τοῦ [κερά]μου ὃ[ν] δεῖ ἕκαστον παρασχεῖν εἰς τὴν ἀπόμ[οιρα]ν τῶ[ν] ... infinitive. aor. act BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 9 8859
3279779 παρε[χ]έτω ... , λαβὼν τὴν τιμήν, παρε[χ]έτω κ[έ][ρα]μον ἄρ[ι]στον. [ἐ]ὰν ... verb. 3. sg. pres. imp. act BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 14 8859
3279794 παρεχέτω ... τ[ι]μή, τὸμ* [μὲν] κέραμον παρεχέτω, κομιζέσθω δὲ ἀπὸ ... verb. 3. sg. pres. imp. act BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 16 8859
3280798 πα[ρέ]ξουσιν ... ⟦μ[ετ]ρητὴν⟧ ⟦[(δραχμῶν)]⟧ ⟦μη \{τὴν}/ καὶ πα[ρέ]ξουσιν ἱ[κανὸ]ν τοῖς [βου]λομένοις ὠνεῖσθαι ... verb. 3. pl. fut. ind. act BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 16 8859
3281226 παράσχηται ... δὲ μὴ δῶι ἢ μὴ παράσχηται τοὺς γεωργοὺς ἐσπαρκότας τὸ ... verb. 3. sg. aor. subj. mid BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 6 8859
3282405 [παρεχέ]τω-[σαν] ... [δὲ] [ὅλ]μους καὶ τὰ ἰπ[ωτήρια] [παρεχέ]τω[σαν] [εἰς] [πα]ρασφραγισμόν. gap=7 ... verb. 3. pl. pres. imp. act BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 2-3 8859
3282429 παρά[σχω]ν̣ται ... ἀπογρά[ψωνται] [,] [μηδʼ] [ἐπ]ιδείξω[σι] [μηδὲ] παρά[σχω]ν̣ται εἰς παρασφραγ[ι]ζμόν*, ἀποτιν̣[έ]τ̣ωσαν ... verb. 3. pl. aor. subj. mid BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 8 8859
3283704 παρέξομεν ... προκηρυχθεισῶν ἐν ἑκάστωι νομῶι, παρέξομεν ἐξ ἄλλων νομῶν τό ... verb. 1. pl. fut. ind. act BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 9 8859
3284006 παρέξομεν ... προκηρυχθεισῶν ἐν ἑκάστωι νομῶι, παρέξομεν ἐξ ἄλλων νομῶν τό ... verb. 1. pl. fut. ind. act BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 10 8859
3285650 παρεχέτω ... ἠγορακὼς τὴν [τράπεζαν] [καὶ] [δό]κιμον παρεχέτω. ὅταν δʼ ἐπιπαραριθμεῖν ... verb. 3. sg. pres. imp. act BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 2 8859
1213050 παρεσχηκότα ... Ἀπολλοφάνην, ἀλλ̣[ὰ] [ὄχ][λον] [ἡ]μῖν παρεσχηκότα πολύν. ἐγὼ δὲ ... participle. sg. pf. act. masc. acc BC03 -258 -256 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 1 59019, 9 679
1252360 π̣αρειχόμην ... πραγμά[τω]ν̣ [οὐ]θὲν ἀπενηνέγμαι, ἀλ̣[λὰ] π̣αρειχόμην τὰς χρείας τοῖ̣ς̣ π[αρʼ] ... verb. 1. sg. impf. ind. mid BC03 -258 -256 Egypt, L01 - Memphites (?) P. Cairo Zen. 3 59421, 6 1061
3935859 παρέχεσθαι ... οἳ δύνανται τὰς χρείας ἡμῖν παρέχεσθαι. δεόμαθα* οὖν σου ... infinitive. pres. mid BC03 -258 -256 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) PSI 5 538, 4 2160
4293769 παρέξομεν ... τὰς ἀφ[έσ]εις ε̣ gap=11 γενέσθαι παρέξομεν τ gap=11 ἤδη πλήρη ... verb. 1. pl. fut. ind. act BC03 -258 -256 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 20 14624, 10 5710
1312359 παρέχηται ... αὐτὸν ὅπως τὰς χρείας ἡμῖν παρέχηται. γράφε δὲ καὶ ... verb. 3. sg. pres. subj. mid BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Col. Zen. 1 16, 16 1736
3846516 παρέξομέν ... κ̣α̣[ὶ] τὴν λοιπὴν [χ]ορηγίαν ἡμεῖς παρέξομέν σοι, ὅ[ση]ν ἂν ... verb. 1. pl. fut. ind. act BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Petrie Kleon 17, 8 2492
3846546 παρέχειν ... , ἡμῶν βουλομένων πᾶσαν χορηγίαν παρέχειν. ἔρρωσο. (ἔτους) ... infinitive. pres. act BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Petrie Kleon 17, 10 2492
3930887 παρέξειν ... , καθάπερ Ἀπολ̣λώνιος προκεκήρυχεν στεγ̣νὰ παρέξειν. εἴπερ οὖν δε̣ῖ̣ ... infinitive. fut. act BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 5 486, 8 2117
3930977 παρ[εχόμεθα] ... . οὐκ ἀγνοεῖς ὡς χρείας παρ[εχόμεθα] [οὔτε] [σιτομετρίαν] οὔτʼ ὀψώνια ... verb. 1. pl. pres. ind. mid BC03 -257 -257 Egypt, L01 - Memphis (?) PSI 5 488, 1 2119
3931012 παρέχεσθαι ... ἐν τῶι αλλο [ἡμᾶς] χρείας παρέχεσθαι πρὸς τὰ ἐχρήγματα* καὶ ... infinitive. pres. mid BC03 -257 -257 Egypt, L01 - Memphis (?) PSI 5 488, 5 2119
3931455 παρεχομένου ... Ἀπο[λλώνιος?] [ἀ]π̣ο̣ρ̣ε̣ῖ̣ γὰ[ρ] gap=1 τα παρεχομένου εἰς τὰ πράγματα · ... participle. sg. pres. mid. masc. gen BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 5 491, 5 2121
1223543 παρέχεται ... καταφυτεύσεις. ἀξιόλογον γὰρ ὄψιν παρέχεται τὸ δένδρος καὶ εἰς ... verb. 3. sg. pres. ind. mid BC03 -256 -256 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 2 59157, 4 805
1269443 παρέξεται ... σοι τὰς χρέας τὸ πλοῖον παρέξεται, σὺ δὲ δώσεις ... verb. 3. sg. fut. ind. mid BC03 -256 -248 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59649, 23 1280
1313034 π̣αρέ̣χωνται ... ὅτι ἂμ* πλε̣ῖ̣στον δύ[νηται] gap=unknown π̣αρέ̣χωνται ⟦ καταγ\α/@^inline^γέτωσαν@⟦καταγ gap=unknown λ ... verb. 3. pl. pres. subj. mid BC03 -256 -256 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Col. Zen. 1 29, 5 1748
3916640 παρέχεται ... γὰρ τὰς τυχούσας χρείας ἡμῖν παρέχεται. σπεύδει δὲ περὶ ... verb. 3. sg. pres. ind. mid BC03 -256 -256 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 335, 5 2028
3916693 παρέχεσθαι ... ἕτοιμοί ἐσμεν τὰς χρείας σοι παρέχεσθαι. ἀκούοντες γὰρ τὸ ... infinitive. pres. mid BC03 -256 -256 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 341, 3 2029
1278557 παρεχόμενοι ... τοῖς θυρώμασιν, ἑαυτοῖς πάντα παρεχόμενοι χωρὶς πίσσης καὶ ἀσφάλτου ... participle. pl. pres. mid. masc. nom BC03 -255 -254 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59763 + P. Cairo Zen. 4 59764 + P. Cairo Zen. 4 59765, 11 1388
3359201 παρέχεσθαι ... δέ σοι καὶ ἐμαυτ α παρέχεσθαι ὥστε σε μηθὲν ἐγκαλεῖν ... infinitive. pres. mid BC03 -254 -251 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Ryl. Gr. 4 570, 6 2426
4481641 παρασχέσθαι ... τὴν ἐγδοχὴν οὖσαν ἀξιῶ σε παρασχέσθαι ταύτην ἡμῖν τὴν χρείαν ... infinitive. aor. mid BC03 -254 -254 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 6 566, 8 2180
3174974 παρέ-ξεται ... οἰκονομουι (δραχμὰς) π ἐφʼ ὧι παρέξεται @^inline^πλέο\υσαν/@⟦πλεον⟧ \τὴν/ \λιθηγὸν/ ⟦τὸ⟧ ... verb. 3. sg. fut. ind. mid BC03 -253 -253 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie Kleon 123, 3-4 7457
1568625 παρέχεσθαι ... αὑτοὺς ἀξιοῦσιν τὰς τοιαύτας χρείας παρέχεσθαι ἕως ἂν καταστῆι τ[ὰ] ... infinitive. pres. mid BC03 -251 -251 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Freib. 1 7, 12 5644
3358523 παρασχεῖν ... Φανίαν τὸν γραμματέα τῶν ἱππέων παρασχεῖν ἀγορὰν ἐν Μεία[ι] τοῖς ... infinitive. aor. act BC03 -251 -251 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Ryl. Gr. 4 562, 6 2418
3358552 παρέξεται ... βασιλικὸν τὸν φόρον, ὃς παρέξεται ἀγοράν, ὡσαύτως δὲ ... verb. 3. sg. fut. ind. mid BC03 -251 -251 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Ryl. Gr. 4 562, 16 2418
3358564 παρέξουσιν ... ἐλαιοκάπηλοι οἱ τὴν διάθεσιν ἐξειληφότες παρέξουσιν ἔλαιον, ὥστε μηθὲν ... verb. 3. pl. fut. ind. act BC03 -251 -251 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Ryl. Gr. 4 562, 20 2418
3918377 παρέχηται ... , ἵνα [τὰ]ς χρ̣είας σ̣οι παρέχηται ἐν πόλει μετά σου ... verb. 3. sg. pres. subj. mid BC03 -251 -251 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 361, 13 2048
1239382 παρέχει ... ὁ γὰρ Ἀγήνωρ ἡμῖν πράγματα παρέχει. γίνωσκε δὲ καὶ ... verb. 3. sg. pres. ind. act BC03 -250 -250 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Cairo Zen. 3 59314, 4 958
1661296 παρέξεθαι* ... ἐν τῆι Κοίτηι, ἔφη παρέξεθαι* [α]ὐτῶι το\ῦ/ αὐτοῦ γενήματος ... infinitive. fut. mid BC03 -250 -250 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Hamb. 1 27, 12 2306
1757796 παρέ-ξεται ... ἐπιγονῆς ἐγγύωι μονῆς ἐφʼ ὧι παρέξεται αὐτὸν ἐν Ἡρακλέους πόλ[ει] ... verb. 3. sg. fut. ind. mid BC03 -250 -250 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Hibeh 1 93, 2-3 8182
3152318 παρέχωσιν ... οὗ ἐξε[ίληφεν] Ποσειδώνιος gap=9_lines ε παρέχωσιν gap=unknown [ἐξ]ειλήφασιν καὶ παραθέσεις ... verb. 3. pl. pres. subj. act BC03 -250 -248 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie Kleon 88, 2 7450
3934318 παρεσχημένος ... , ἅμα δὲ καὶ χρείας παρεσχημένος Ἀπολλωνίωι ἐν τ̣ῆ̣ι̣ [φορολο]γίαι ... participle. sg. pf. mid. masc. nom BC03 -250 -250 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) PSI 5 520, 11 2142
3938501 παρεχόμενοι ... πρὸς τῶι ελει ο̣ χρείαν παρεχόμενοι gap=13, ἐνταῦ̣θ̣α δὲ̣ ... participle. pl. pres. mid. masc. nom BC03 -250 -250 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 6 573, 3 2187
2175860 παρεξόμεθα ... ὀψώνιον καὶ τὴν σιτομετρίαν. παρεξόμεθα δὲ τὰς χρείας ἀνεγκλήτως ... verb. 1. pl. fut. ind. mid BC03 -249 -249 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lond. 7 2074, 16 1635
3919812 παρέχοντος ... τὸ βαλανεῖόν σοι ποεῖ* σοῦ παρέχοντος τὴν τρίτην εἰς τὸ ... participle. sg. pres. act. masc. gen BC03 -249 -249 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 377, 2 2061
3919855 παρέξω ... ἄμ* μοι παραδοθ̣ῆι, ἀθάνατα παρέξω καὶ [ἑ]κάστου σοι δώσω ... verb. 1. sg. fut. ind. act BC03 -249 -249 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 377, 6 2061
3919869 π̣αρέξω ... καὶ τὰς ἵππους γ ἐπιτόκους π̣αρέξω extra. εἰ δʼ ... verb. 1. sg. fut. ind. act BC03 -249 -249 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 377, 8 2061
1266765 παρέξεσθαι ... ⟦\ἄλλην/⟧ ἔντευξιν φαμέ̣ν̣η̣ς ἐμὲ ὡρίσθαι παρέξεσθαι ⟦δὲ⟧ ⟦μαρτυροῦντας⟧ το̣ύ̣ς̣ τε ... infinitive. fut. mid BC03 -248 -239 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 4 59620, 16 1252
1266816 παρασχέσθαι ... με συντάξαι ἐφʼ οἷς ὥρισμαι παρασχέσθαι χειρογ̣ρ̣αφοῦντας τοὺς ἀνθρώπους, ... infinitive. aor. mid BC03 -248 -239 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 4 59620, 21 1252
1267071 \παρασχέσθαι/ ... τὰ ξύλα καὶ τοὺς οἰκοδόμους \παρασχέσθαι/ μαρτυροῦντας αὐτῆι \ενα̣μ gap=unknown ... infinitive. aor. mid BC03 -248 -239 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 4 59621, 12 1253
2238777 παρέξεσθαι ... καὶ τῶν φίλων κατὰ σύμβολον παρέξεσθαι εἰς κρίσιν ἐν ἡμέραις ... infinitive. fut. mid BC03 -248 -248 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Mich. Zen. 57, 4 1957
2238881 παρέξεσθαι ... ὅτι ἐγδεξάμενος Θεόφιλον \κατὰ/ \σύμβολον/ παρέξεσθαι κρινόμενον οὐ παρέχεται καὶ ... infinitive. fut. mid BC03 -248 -248 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Mich. Zen. 57, 10 1957
2238884 παρέχεται ... \κατὰ/ \σύμβολον/ παρέξεσθαι κρινόμενον οὐ παρέχεται καὶ Φανίου γεγραφότος Ἐπηράτωι ... verb. 3. sg. pres. ind. mid BC03 -248 -248 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Mich. Zen. 57, 10 1957
2238953 παρεχομένου ... ἀπολυθῆτε καὶ μὴ συμπέσῃ μὴ παρεχομένου σε ἐπὶ τῆς κρίσεως ... participle. sg. pres. mid. masc. gen BC03 -248 -248 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Mich. Zen. 57, 14 1957
1244055 πα-ρασχε[ῖν] ... gap=1 παρασχε[ῖν] [οἶνον] [τῆι] [γινομένηι] [πανηγ]ύρει ... infinitive. aor. act BC03 -247 -247 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59341, 1-2 984
262498 πα-ρέξειν ... gap=7 ἕξειν σὲ γυναῖκα καὶ παρέξειν gap=15 ἔχω ἱμάτιον ὑποδήμα[τα] ... infinitive. fut. act BC03 -246 -246 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) BGU 6 1463, 9-10 4745
1254495 π[αρέχηι] ... ὡς ἂν Ἑρμάφιλος παραγένηται καὶ π[αρέχηι] τὸ δίκαιον λαβεῖν παρὰ ... verb. 3. sg. pres. subj. act BC03 -246 -246 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59454, 7 1093
1627120 παρέξομαι ... παρέξομαι ἐὰν δὲ μὴ π̣α̣ρ̣ά̣σ̣χ̣ω̣μ̣α̣ι̣ ... verb. 1. sg. fut. ind. mid BC03 -246 -221 Egypt P. Grad. 17 descr., 1 5127
1627124 π̣α̣ρ̣ά̣σ̣χ̣ω̣μ̣α̣ι̣ ... παρέξομαι ἐὰν δὲ μὴ π̣α̣ρ̣ά̣σ̣χ̣ω̣μ̣α̣ι̣ ... verb. 1. sg. aor. subj. mid BC03 -246 -221 Egypt P. Grad. 17 descr., 2 5127
3173763 παρεχο[με]νοις* ... βρέχ[ε]ιν τὴν γῆν ἑα̣υ̣τοῖς πάντα παρεχο[με]νοις* ἀφʼ ἧς ἂν ἡμέρας ... participle. pl. pres. mid. masc. nom BC03 -246 -245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie Kleon 91, 9 2914
3174071 [παρεχόμενοι] ... [βρέχειν] [τ]ὴν γῆν ἑαυτοῖς πάντα [παρεχόμενοι] [ἀφʼ] [ἧς] [ἂν] [ἡμέρας] ... participle. pl. pres. mid. masc. nom BC03 -246 -245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie Kleon 91, 31 2914
3174541 παρέχων ... δ ὡσαύτως τοῖ̣ς̣ ἄ̣ν̣ω̣ γεγραμμένοις παρέχων α̣ ὕψος (πήχεις) β ... participle. sg. pres. act. masc. nom BC03 -246 -245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie Kleon 91, 24 2914
1751678 πάρεχ̣ε̣ ... ἔσται, ἀλλὰ ἅμα ἡμέραι πάρεχ̣ε̣ [αὐτόν] [.] ἔρρωσ[ο] [.] ... verb. 2. sg. pres. imp. act BC03 -245 -245 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Hibeh 1 168 descr., 1/6 8281
1287351 παρέχωμαι ... , ὅπως ἄν σοι χρείας παρέχωμαι ὑπουργῶν ἀμέμπτως τὸ προστασσόμενον ... verb. 1. sg. pres. subj. mid BC03 -243 -243 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 5 59852, 4 1476
1759802 παρέξουσ̣[ι] ... gap=unknown [τὴ]ν φ̣υλακὴ[ν] gap=unknown gap=unknown παρέξουσ̣[ι] gap=unknown gap=unknown [κ]α̣ὶ κατὰ ... verb. 3. pl. fut. ind. act BC03 -242 -242 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) P. Hibeh 2 198, 9 5183
1759956 πα̣ρέξονται ... τω̣ gap=unknown_lines gap=unknown [τ]ῶ̣ν ν̣ομων πα̣ρέξονται gap=unknown τὸ ἀνάλωμα ὃ ... verb. 3. pl. fut. ind. mid BC03 -242 -242 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) P. Hibeh 2 198, 52 5183
2172795 παρέχετέ ... ἀγῶνα εἰσελθεῖν · ὑμεῖς δὲ παρέχετέ μοι ε̣ἰ̣ς̣ κ̣[ρέα] [ἑκάστο]υ̣ ... verb. 2. pl. pres. ind. act BC03 -242 -241 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lond. 7 2017, 13 1579
2172932 παρέχειμ* ... ὄργα[ν]ον, καὶ τὰ δέοντα παρέχειμ* μοι @^inline^ὅσα@⟦ διὰ τοῦ ... infinitive. pres. act BC03 -242 -241 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lond. 7 2017, 23 1579
2172946 παρέχειμ* ... καθ̣[ότι] [καὶ] ἡ διαθήκη προστάσσει παρέχειμ* μοι τὰ δέοντα πάντα ... infinitive. pres. act BC03 -242 -241 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lond. 7 2017, 24 1579
2172973 παρέχειμ* ... μὴ ταῦθʼ αἱρε̣τ̣ὸν ὑμῖν ἐστιν παρέχειμ* μ̣[οι] [ἀξι]ῶ ὑμᾶς ἀποδοῦναί ... infinitive. pres. act BC03 -242 -241 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lond. 7 2017, 25 1579
1670450 παρέχουσιν ... οἱ γὰρ ἱππεῖς πλέονα πράγματα παρέχουσιν καὶ καθεστήκασιν ἡμᾶς ἐπʼ ... verb. 3. pl. pres. ind. act BC03 -241 -241 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Hamb. 2 169, 7 4323
3155365 παρέχηι ... δ[ὲ] [μὴ] [σ]υνεργάζητα[ι] ἢ μὴ παρέχηι gap=unknown [ἀποτεισάτω] [ἡμέ]ρας ἑκάστ[ης] ... verb. 3. sg. pres. subj. act BC03 -241 -241 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 2 44, 24 2902
3157939 παρέχηι ... ἐπὶ τοῦ ποτισμοῦ @^inline^πρᾶγμαθʼ@⟦πραγμα[τ] ἡμῖν παρέχηι. ἔρρωσο. (ἔτους) ... verb. 2. sg. pres. ind. mid BC03 -238 -237 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie(2) 1 9, 4 47306
443991 παρε̣[χομένης] ... , κέραμον δὲ αὐτῶι [Ὀ]λ̣υ̣μ̣π̣ι̣[άδ]ος παρε̣[χομένης]. συγγραφοφύλαξ Ἀττιν̣ᾶς Καλλιφάν̣ους ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC03 -232 -232 Egypt, 00c - Polemonos Meris CPR 18 30, 10 7757
444524 παρεχομένου̣ ... δύο̣ κ̣έραμον δʼ αὐτῶι Βρομεροῦ παρεχομένου̣. συγ[γρ]α̣φοφύλαξ̣ Δ̣ω̣ρίων Ποσειδωνίου ... participle. sg. pres. mid. masc. gen BC03 -231 -231 Egypt, 00c - Theogonis CPR 18 5, 11 7791
1656671 παρέχεσθαι ... μὴ δύνασθαι αὐτὸν τὰς χρείας παρέχεσθαι διὰ τὸ μὴ βλέπειν ... infinitive. pres. mid BC03 -231 -231 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) P. Halle 8, 4 5878
1656700 παρέχεσθαι ... εἰ μὴ δύναται τὴν χρείαν παρέχεσθαι. ἔρρωσο. (ἔτους) ... infinitive. pres. mid BC03 -231 -231 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) P. Halle 8, 6 5878
3139205 παράσχωμαι ... δὲ μὴ διαγράψω [καὶ] μὴ παράσχωμαι · τὸ λοιπὸν ἐμφανὲς ... verb. 1. sg. aor. subj. mid BC03 -231 -230 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie 3 p. 14 + P. Petrie 1 16 (2), 13 7633
1627339 πα[ρέξεσθαι?] ... @^inline^Κλειτά̣ρ̣χ̣[ωι]@⟦καιτα̣ρ̣χ̣[ωι]⟧ [τραπεζ]ίτηι τοῦ̣ Κωίτου ἐγγεγυσθαι* πα[ρέξεσθαι?] Σεμθ̣έα Τεῶτος [ὃ]ς καὶ ... infinitive. fut. mid BC03 -226 -226 Egypt, U20 - Thmoineptei (?) SB 3 6277 + SB 3 6301, 8 7241
1627354 παρέ-[ξ]ομαι ... Κωίτου λ̣ο̣γ̣ε̣[υτηρίου] gap=5 σ⟦φ̣. παρέ[ξ]ομαι αὐτὸν ἐμφανῆ ἔξω [ἱεροῦ] ... verb. 1. sg. fut. ind. mid BC03 -226 -226 Egypt, U20 - Thmoineptei (?) SB 3 6277 + SB 3 6301, 9-10 7241
3147128 [π]αρέξει ... [τῶν] ὑπαρχό̣[ντων] gap=1 [ἐφʼ] [ὧι] [π]αρέξει το[ῖς] [παιδίοις] [τοῖς] προγεγ̣[ραμ]μένοις ... verb. 3. sg. fut. ind. act BC03 -226 -226 Egypt, 00a - Ptolemais Hormou (El-Lahun) P. Petrie 2 25 a, 19 7495
3633266 [παρέ]χειν ... gap=3 προφερ[ό]μ[ε]νον μὴ δύνασθαι αὐτὰ̣ [παρέ]χειν ἕνεκα τοῦ ἀποθνήισκειν*. ... infinitive. pres. act BC03 -226 -226 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 3 759, 3 5357
4426194 παρέ-ξομα[ι] ... το[ῦ] [Κωίτου] [,] ἐφʼ ὧι παρέξομα[ι] αὐτὸν ἐμ[φανῆ] [ἔξω] [ἱ]εροῦ ... verb. 1. sg. fut. ind. mid BC03 -226 -226 Egypt, U20 - Thmoineptei (?) SB 3 6277 + SB 3 6301, 11-12 7241
3361852 παρεχομένης ... [καὶ] [τὸν] [ἀμ(πελῶνα)] [κατε]ρ̣γ̣[α]ζ̣[ο]μ̣ένης καὶ παρεχομένης [καθαρὸν] [ἀπὸ] [βασιλικῶν] gap=unknown ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC03 -225 -200 Egypt P. Ryl. Gr. 4 584, 4 43475
3361882 παρεχομένης ... gap=unknown [τ]ὸ̣ν ἀμ(πελῶνα) κατεργαζομένης καὶ παρεχομένης [καθαρὸν] [ἀπὸ] [βασιλικῶν] gap=unknown ... participle. sg. pres. mid. fem. gen BC03 -225 -200 Egypt P. Ryl. Gr. 4 584, 8 43475
4189279 παρέξεταί ... (δραχμῶν) υκ, ἐφʼ ὧι παρέξεταί μ[οι] [κατὰ] μῆνα (πυροῦ) ... verb. 3. sg. fut. ind. mid BC03 -225 -200 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12687, 6 4143
3642506 [π̣α̣ρ̣έ̣ξ̣ε̣τ̣α̣ι̣] ... gap=1 gap=unknown [τὰ] [δὲ] [τείχη] [π̣α̣ρ̣έ̣ξ̣ε̣τ̣α̣ι̣] ἐχ̣υ̣ρ̣ὰ καθὸ καὶ παρέλαβε̣ν̣ ... verb. 3. sg. fut. ind. mid BC03 -223 -222 Egypt, 00b - Themistou Meris P. Tebt. 3 815, 5 7752
3642849 π̣α̣ρέχει ... τὰ ἀναλ̣ώ̣μ̣α̣τα πάντα̣ gap=4 κα̣τ̣ π̣α̣ρέχει Στέφανος ἀπὸ τῆς φερ(νῆς) ... verb. 3. sg. pres. ind. act BC03 -223 -222 Egypt, 00b - Themistou Meris P. Tebt. 3 815, 9 7752
3643897 παρέξεται ... καὶ ε̣ τὰ δὲ τείχη παρέξεται ἐχ̣υ̣ρ̣ὰ καθʼ ἕκαστον καθό̣τ̣ι̣ ... verb. 3. sg. fut. ind. mid BC03 -223 -222 Egypt, 00b - Themistou Meris P. Tebt. 3 815, 48 7752
3644002 παρέξει ... β̣ά̣τον, τὰ δὲ στύμ̣ατα παρέξει Νικάνωρ. ἐὰν δὲ ... verb. 3. sg. fut. ind. act BC03 -223 -222 Egypt, 00b - Themistou Meris P. Tebt. 3 815, 58 7752
3644008 παρέχηι ... Νικάνωρ. ἐὰν δὲ μὴ παρέχηι ἀλλὰ κ̣α̣ὶ̣ ἄ̣λ̣λ̣ο̣ς̣ τινὰ ... verb. 3. sg. pres. subj. act BC03 -223 -222 Egypt, 00b - Themistou Meris P. Tebt. 3 815, 58 7752
3644014 παρεχης* ... ἀλλὰ κ̣α̣ὶ̣ ἄ̣λ̣λ̣ο̣ς̣ τινὰ αὐτῶι παρεχης*, ὑπολογήσει εἰς τὸν ... verb. 3. sg. pres. subj. act BC03 -223 -222 Egypt, 00b - Themistou Meris P. Tebt. 3 815, 59 7752
3645129 παρέξονται ... καθαρό̣ν, καὶ τὸ νεόφυτον παρέξονται καθαρὸν ἀπὸ θρύο[υ] (δραχμὰς) ... verb. 3. pl. fut. ind. mid BC03 -223 -222 Egypt, 00b - Themistou Meris P. Tebt. 3 815, 5 7752
1443536 παρέχειν ... gap=7 [ἐ]ν Ἀρσινόηι κ̣ αὐτ[ὸν] παρέχειν μοι κατὰ μῆνα πυ(ροῦ) ... infinitive. pres. act BC03 -222 -222 Egypt, 00b - Arsinoe epi tou zeugmatos P. Enteux. 25, 5 3300
1448051 παρεσχημένος ... καὶ τῶι σῶι πατρὶ ἀμέμπτως παρεσχημένος. vac=unknown εὐτύχει. ... participle. sg. pf. mid. masc. nom BC03 -221 -221 Egypt, 00c - Magdola (Medinet Nehas) P. Enteux. 49, 13 3324
1453379 παρέχειν ... ἐπιτιμῆσαι gap=unknown ⟦ἡμῖν⟧ \ἐπιτρέπειν/ πράγματα παρέχειν \ἡμῖν/ ἵνα, ἐπὶ ... infinitive. pres. act BC03 -221 -221 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Enteux. 78, 15 3353
1443332 παρέχει ... τὴν οἰκ [τὰ] [προσή]κοντα οὐ παρέχει, ἐκκλείει τέ με ... verb. 3. sg. pres. ind. act BC03 -218 -218 Egypt, 00c - Samareia P. Enteux. 23, 5 3298
1447767 παρεχόμε[νο]ς ... τῆι στρατεί[αι] [τὰς] χρείας αὐτῶι παρεχόμε[νο]ς ε [κατ]αστῆσαι εἰς Αὐτοδίκην ... participle. sg. pres. mid. masc. nom BC03 -218 -218 Egypt, 00b - Autodike P. Enteux. 48, 4 3323
81788 παρέξεσθαι ... [κληρούχ]ω̣ι̣ τ̣ῶ̣ν̣ ο̣ὔ̣π̣ω̣ ὑφʼ ἡγεμόνα παρέξεσθαι {Δῶρον} {κ̣α̣ὶ̣} {Λ̣υ̣σ̣ί̣} gap=40 ... infinitive. fut. mid BC03 -214 -213 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 14 2397, 5 2705
81845 παράσ̣χωντ̣α̣ι̣ ... δικαί<αι> · ἐὰν δὲ μὴ παράσ̣χωντ̣α̣ι̣ κ̣ατὰ τὰ γεγραμμ[ένα] [ἀ]π̣ο̣τε̣ι̣σ̣ά̣[τωσαν] ... verb. 3. pl. aor. subj. mid BC03 -214 -213 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 14 2397, 9 2705
81860 π̣α̣ρ̣ά̣σ̣χ̣ω̣νται ... τῶμ* πυρῶν ἧς ἂμ* μὴ̣ π̣α̣ρ̣ά̣σ̣χ̣ω̣νται χαλκοῦ δρ[α]χ̣μὰς̣ δ̣ε̣κ̣α̣[δύο] [· ... verb. 3. pl. aor. subj. mid BC03 -214 -213 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 14 2397, 10 2705
81962 πα̣ρ̣έ̣ξεσθαι ... [κληρούχ]ω̣ι τῶν οὔπω ὑφʼ ἡγεμόν[α] πα̣ρ̣έ̣ξεσθαι \Ἀ̣μ̣μ̣ωνίωι/ \Ἀμφιπολίτηι/ \σ \(ἀρουρῶν)/ ... infinitive. fut. mid BC03 -214 -213 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 14 2397, 21 2705
82016 παράσχωνται̣ ... ἄδολον · ἐὰν δὲ μὴ παράσχωνται̣ κατ̣[ὰ] [τὰ] [γεγραμ]μέν[α] ἀποτεισάτωσαν ... verb. 3. pl. aor. subj. mid BC03 -214 -213 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 14 2397, 26 2705
82036 πα̣[ράσ]-χωνται ... τῶμ* πυρῶν ἧς ἂμ* μὴ πα̣[ράσ]χωνται χαλκοῦ δραχμὰς δεκαδύ̣ο̣ · ... verb. 3. pl. aor. subj. mid BC03 -214 -213 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 14 2397, 28-29 2705
1653767 [π]α̣ρέξειν ... ὑμᾶς ἐπʼ αὐτοῦ τοῦ gap=unknown [π]α̣ρέξειν. ἐ̣άμπερ* μὴ βούλησθε ... infinitive. fut. act BC03 -214 -214 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Gurob 6, 3 5869
38270 παρέξεται̣ ... [τὸ] [Ὀ]ν̣νώφριος μέρος ἐφ̣ʼ ὧι παρέξεται̣ Θεο̣κλ̣ῆ̣ς̣ [Εὐπόλε]ι̣ ὑπὲρ Ὀννώφρ[ιος] ... verb. 3. sg. fut. ind. mid BC03 -213 -212 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 10 1946, 6 2679
1653804 παρέξεσθαι ... gap=3 χαίρειν. ἐ̣π̣ι̣δ̣έ̣χ̣[ομαι] ὑμεῖν* παρέξεσθαι Σωσίβιον Σωσιβίου Αἰνιᾶνα τῆς ... infinitive. fut. mid BC03 -212 -212 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Gurob 7, 2 5870
1653845 παράσ-χωιμαι* ... ἔτει. ἐὰν δὲ μὴ παράσχωιμαι* αὐτὸν ὑμεῖν* γραφόμενον καθότι ... verb. 1. sg. aor. subj. mid BC03 -212 -212 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Gurob 7, 9-10 5870
256089 παρεχέτω ... δ[ὲ] [ἐὰν] [μι][σθώσηι] [Πάτροκ]λ̣ος Διοκλεῖ παρεχέτω ὑγιῆ καὶ σ̣τ̣ημα ἐπ̣αν̣ ... verb. 3. sg. pres. imp. act BC03 -210 -210 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) (?) BGU 6 1280, 15 4551
3627123 παρεχομένων ... ἐργαλε͂α* [τ]ῶν μὴ τὴν χρείαν παρεχομένων ὅλμων ἐπὶ τ̣[ὸ] [αὐ]τὸ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen BC03 -210 -210 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 3 703, 156 5315
3627321 π̣αρ̣ε̣[σχη]μένος ... ὅ τε σ̣ῖ̣τος ἐν αὐτοῖς π̣αρ̣ε̣[σχη]μένος ἦ[ι] μέχρι τῶν χλωρῶ[ν] ... participle. sg. pf. mid. masc. nom BC03 -210 -210 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 3 703, 185 5315
1581153 παρεχέ̣τω ... [ [ὅσα] [προσήκει] [γυναικὶ] [γ]α̣μετῆι παρεχέ̣τω Μενεκράτης Ἀρ[σ]ι̣ν[ό]ηι̣ [ἐνδ]η̣μ̣[ῶν] [καὶ] ... verb. 3. sg. pres. imp. act BC02 -199 -100 Egypt P. Gen.(2) 1 21, 3 44544
1581229 παρέχηι ... ἱματισμὸν ἢ τὰ̓́λλα* extra μὴ παρέχηι αὐτωι* καθὰ γέγραπται, ... verb. 3. sg. pres. subj. act BC02 -199 -100 Egypt P. Gen.(2) 1 21, 8 44544
1592765 παρασχομένων ... ἐπιτρέψωσ[ι] [ψ]ευδομαρτυρίο̣υ̣ gap=9 gap=unknown τῶν παρασχομένων αἱπράξεις̣ ισιν μὴ ἐξέστω ... participle. pl. aor. mid. masc. gen BC02 -199 -100 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) P. Gen. 3 136, 2 43091
1592780 παρασχόμενοι ... [ἐὰν] [δὲ] μὴ̣ κ̣αὶ extra παρασχόμενοι αὐτοὶ παρόντες συ̣ναπογράφωντα[ι] gap=unknown ... participle. pl. aor. mid. masc. nom BC02 -199 -100 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) P. Gen. 3 136, 3 43091
3690751 παρεχέσθω ... [Ἀπολ]λωνίωι τὴ[ν] [ὑποθήκην] [ταύτην] [καὶ] παρεχέσθω [αὐτὴν] [ἀνέπαφον] [καὶ] [ἀνενε]χύραστ[ο]ν ... verb. 3. sg. pres. imp. mid BC02 -199 -175 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 3 970 descr., 21 7992
3690772 [παρέχηται] ... μὴ βε[βαιοῖ] [αὐτὴν] [ἢ] [μὴ] [παρέχηται] [καθὰ] γέγραπτ[αι] [ἢ] [κίνδυνός] ... verb. 3. sg. pres. subj. mid BC02 -199 -175 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 3 970 descr., 24 7992
3691372 [παρεχέτω] ... [ἄλλα] [ὅσα] [προ]σήκει γυναικὶ γαμετῆι [παρεχέτω] gap=unknown [Μυρτάληι] [ἐνδημῶν] [καὶ] ... verb. 3. sg. pres. imp. act BC02 -199 -175 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 3 974 descr., 4 7995
3691441 παρέχηι ... ἱματισμὸν ἢ τἆλλα* extra μὴ παρέχηι καθάπερ [γέγραπται] [,] [ἀποτεισάτω] ... verb. 3. sg. pres. subj. act BC02 -199 -175 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 3 974 descr., 8 7995
4127268 παρέξομαι ... ἐ[μαυτόν] [·] ταγεὶ̣ς̣ εἰς αὐτ[οὺς] παρέξομαι τὰ[ς] [χρεί]ας ἀ[νε]γκλήτ[ως]. ... verb. 1. sg. fut. ind. mid BC02 - BC01 -199 -1 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 14 11860, 14 4262
4200011 παρασχέσθ̣[αι] ... ἀ̣πὸ̣ χώμα[τ]ο̣ς̣ δύναται̣ τὴν χρείαν παρασχέσθ̣[αι] gap=unknown gap=2 ⟦α̣ὐ̣τὴν⟧ ⟦γραφὴν⟧ ... infinitive. aor. mid BC02 -199 -100 Egypt SB 16 12859, 8 4179
4261961 παρέχει ... Λυσανίου δὲ τοῦ Δημητρίου οὐ παρέχει. ... verb. 3. sg. pres. ind. act BC02 -185 -184 Egypt, 00b - Argeas SB 20 14179, 29 7881
3646187 παρεχέσθω ... Ἀπολλωνίωι τὴν ὑποθήκην ταύτη[ν] καὶ παρεχέσθω αὐτὴν ἀνέπαφον καὶ ἀνενεχύραστον ... verb. 3. sg. pres. imp. mid BC02 -182 -182 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 3 817, 22 5396
3646207 παρέχηται ... δὲ μὴ βεβαιοῖ ἢ μὴ παρέχηται καθὰ γέγραπται ἢ κίνδυνός ... verb. 3. sg. pres. subj. mid BC02 -182 -182 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 3 817, 24 5396
1572213 παρεχέτω ... [ἄλλα] [ὅσα] [προσήκει] [γυναικὶ] [γαμετῆι] παρεχέτω αὐτῆι ἐνδ[ημῶν] [καὶ] [ἀποδημῶν] ... verb. 3. sg. pres. imp. act BC02 -179 -178 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 30, 34 5119
1572241 [παρέχηι] ... [ἱματισμὸν] [ἢ] [τὰ] [ἄλλα] [μὴ] [παρέχηι] [καθʼ] [ἃ] [γέγραπται] [,] ... verb. 3. sg. pres. subj. act BC02 -179 -178 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 30, 35 5119
1571085 [παρέχων] ... το[ῖς] [ἰδίοις] [ἀναλώμασιν] [σπέρματα] [ἑαυτῶι] [παρέχων] gap=unknown · [ἐὰν] [δὲ] ... participle. sg. pres. act. masc. nom BC02 -178 -178 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 25, 12 5114
1572603 [παρέχων] ... τοῖς ἰδίοις ἀν[αλώμασι] [σπέρματα] [ἑαυτῶι] [παρέχων] [,] gap=unknown. ἐὰν ... participle. sg. pres. act. masc. nom BC02 -173 -173 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Freib. 3 34, 13 2794
1606601 [πα]ρεχέτω ... extra ὅσα προ[σήκει] [γυναικὶ] [γαμετῆι] [πα]ρεχέτω Ἀνταῖ̣ο̣ς Ὀλυμπιάδι ἐνδημῶν καὶ ... verb. 3. sg. pres. imp. act BC02 -173 -173 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Giss. 1 2, 18 2796
1606673 παρέχηι ... [ἱματισμὸν] [ἢ] [τ]ὰ̣[̓́]λλα* extra μὴ παρέχηι αὐτῆι καθὰ [γέγραπται] [,] ... verb. 3. sg. pres. subj. act BC02 -173 -173 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Giss. 1 2, 25 2796
1661520 παρεχέσ-[θω] ... [Σ]ά̣τυρα. βεβαιούτω δὲ καὶ παρεχέσ[θω] [ὁ] [δεῖνα] [τῶι] [Ἀντιπάτρωι] ... verb. 3. sg. pres. imp. mid BC02 -173 -173 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Hamb. 1 28, 7-8 43857
1661563 παρέ-[χηται] ... [δὲ] [μ]ὴ̣ βεβαιῶι ἢ̣ μὴ παρέ[χηται] [ἢ] [μὴ] [ἐμφανῆ] [καταστήσηι] ... verb. 3. sg. pres. subj. mid BC02 -173 -173 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Hamb. 1 28, 12-13 43857
3360919 παρεχέ[σθω] ... νέων ἐργασάσθω ὡς καθήκει καὶ παρεχέ[σθω] [τὸ] [ἔδαφος] [τοῦ] [χω][ρίου] ... verb. 3. sg. pres. imp. mid BC02 -170 -170 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Ryl. Gr. 4 583, 15 5301
3360949 [παρεχέσθω] ... τῆς ἐντὸς τ̣ῆ̣ς̣ ἀ̣π̣[οσκαφῆς?] [καὶ] [παρεχέσθω] [τὰς] [ἀποσκαφὰς] [διωρυγμ]ένας καὶ ... verb. 3. sg. pres. imp. mid BC02 -170 -170 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Ryl. Gr. 4 583, 17 5301
3361425 παρεχέσθω ... \ὁ/ \Ἀ̣π̣ο̣λ̣λ̣ώ̣ν̣ι̣ο̣ς̣/ ὡς καθήκει καὶ παρεχέσθω τὸ ἔδαφος [τοῦ] [χωρίου] ... verb. 3. sg. pres. imp. mid BC02 -170 -170 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Ryl. Gr. 4 583, 60 5301
3361465 παρεχέσθω ... \ἐντὸς/ \τῆς/ \ἀποσκαφῆς/ μεταβαλέτω καὶ παρεχέσθω τὰς ἀποσκα[φὰς] [διωρυγμένας] [καὶ] ... verb. 3. sg. pres. imp. mid BC02 -170 -170 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Ryl. Gr. 4 583, 62 5301
3361708 \παρεῖχεν/ ... δ[ό]ν[τος] [Νικ]ο̣μάχ̣ο̣[υ] ἀ̣μὴν \ἥν/ \καὶ/ \παρεῖχεν/ \πα̣ρ̣ὰ̣/ \[το]ῦ/ \Κ̣ρ̣άτητος/ εἰς ... verb. 3. sg. impf. ind. act BC02 -170 -170 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Ryl. Gr. 4 583, 78 5301
4137564 παρέξεσθαι ... gap=unknown καὶ τὰ λεν̣ gap=unknown παρέξεσθαι δ̣ gap=unknown ἑκαστα̣ gap=unknown ... infinitive. fut. mid BC02 -170 -116 Egypt, 00a - Tamauis (Tamia) SB 14 11969, 7 4292
4137603 [π]α̣ρασχέσθαι ... τῶν ἐκ τῶν θ̣ε̣ gap=unknown [π]α̣ρασχέσθαι τὴν̣ gap=unknown ὑπολαβ̣ο̣υ̣σ̣α̣ gap=unknown ... infinitive. aor. mid BC02 -170 -116 Egypt, 00a - Tamauis (Tamia) SB 14 11969, 16 4292
4679881 παρέχεσθα* ... αὐτὴν [ὥστε] [μοι] [λει?]τουργίας τ παρέχεσθα* [αὐτὴν?] διὰ τὸ ἐν ... infinitive. pres. mid BC02 -164 -164 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 4, 6 3395
4679971 παρεχόμενο[ς] ... , [ἐπ]ε̣ὶ αὐτὸ̣ς τὰς χρίας* παρεχόμενο[ς] gap=8 γίνεσθαι υ τ ... participle. sg. pres. mid. masc. nom BC02 -164 -164 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 4, 20 3395
1718873 παρέχειν ... δ̣ύ̣ο̣ μερῶν χαλκοῦ (δραχμὰς) Δ παρέχειν αὐτοὺς τὸ λ̣ουτ̣ρ̣ω̣νίδιον ἔνεργον ... infinitive. pres. act BC02 -163 -163 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Hels. 1 12, 19 5147
4678013 παρεχωμένας* ... μὴ τριον* εἶναι λειτουργίαν τοιαύτην παρεχωμένας* χρονοτριβεῖσθαι, ἀξιῶμέν* σε ... participle. pl. pres. mid. fem. acc BC02 -161 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 39, 28 3430
4678329 παρακατεχομένας* ... μὴ μέτριον εἶναι λειτουργίαν τοιαύτην παρακατεχομένας* χρονοτριβεῖσθαι, ἀξιοῦμέν σε ... participle. pl. pres. mid. fem. acc BC02 -161 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 40, 20 3431
1405132 π̣α̣ρ̣[ασ]χ̣έ̣σ̣θ̣α̣[ι] ... ο̣ὐ<δʼ> ἡντινοῦ<ν> σοι χρήα̣ν̣* δεδύν̣η̣[μ]α̣ι̣ π̣α̣ρ̣[ασ]χ̣έ̣σ̣θ̣α̣[ι], ἀ̣λ̣λ̣ὰ̣ οὐδὲ ἐ̣μ<α>υτῷ ... infinitive. aor. mid BC02 -158 -155 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Diosk. 15, 19 44730
4432358 παρέξονται ... καθʼ ἃ μεμίσθωνται μέρη καὶ παρέξονται τὸν παράδεισον καθαρὸν ἀ[πό] ... verb. 3. pl. fut. ind. mid BC02 -154 -154 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 3 7188, 19 5683
4432472 παρεχέ[τωσαν] ... διὰ τοῦτο γένητ̣[αι], κα[ὶ] παρεχέ[τωσαν] gap=unknown gap=unknown [τὸν] παράδεισον ... verb. 3. pl. pres. imp. act BC02 -154 -154 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 3 7188, 24 5683
4137470 παρα[σχ]ομένου ... κ̣αὶ τὰ τούτω[ν] [γ]ι̣νόμενα [βασι?]λικὰ παρα[σχ]ομένου μου κατʼ ἐ[νιαυ]τὸν ἕκαστ̣[ο]ν ... participle. sg. aor. mid. masc. gen BC02 -132 -131 Egypt, 00b - Chalkorychia Bulletin of the American Society of Papyrologists (BASP) 53 (2016), p. 291-292, 7 4291
3756678 παρεχο-μένων ... τὰς λειτουργίας ἐν ταῖς ν̣εκρίαις παρεχομένων, καλουμένων δὲ χοαχυτῶν ... participle. pl. pres. mid. fem. gen BC02 -117 -117 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Tor. Choach. 12, 20-21 3563
3553000 παρέχηι ... . ἐὰν δέ σοι κόπους παρέχηι συνανάβαινε αὐτῶι. ἔρρωσο ... verb. 2. sg. pres. ind. mid BC02 -115 -115 Egypt, 00c - Kerkeosiris (?) P. Tebt. 1 21, 10 78764
3631402 [παρέσ]χεν ... gap=19_lines gap=unknown_lines gap=1_lines gap=8 [παρέσ]χεν ὁ Τιμόθεος ὡς ἦν ... verb. 3. sg. aor. ind. act BC02 -113 -113 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 3 740, 24 5343
2645715 παρέξεσθαι ... Μ̣ε̣σ̣ο̣ρ̣ὴ̣ κ̣ δ̣ά̣νιον* πρὸς gap=unknown παρέξεσθαι πρὸς τ̣ο̣υ̣μι [παρ]αλαμβάνουσα τὴν̣ ... infinitive. fut. mid BC02 -112 -112 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Oslo 3 140, 11 5252
913184 παρεχέτω ... χορηγουντες* κενώματα ἀρεστά, καὶ παρεχέτω τὸν οἶνον μόνιμον ἕως ... verb. 3. sg. pres. imp. act BC02 -106 -106 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Amh. Gr. 2 48, 9 123
1641202 παρε-χέσθω ... γλεύκους μέτρωι τετραχόωι, καὶ παρεχέσθω μόνιμον καὶ ἀρεστὸν ἕως ... verb. 3. sg. pres. imp. mid BC02 -105 -105 Egypt, U04a - Krokodilopolis New papyrological primer 10, 13-14 68
4526541 παρεχομένων ... . ἀπολύουσι δὲ καὶ τῶν παρεχομένων πρὸς τὴν ἀπόμοιραν καὶ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen BC02 - BC01 -105 -99 Egypt, 00c - Kerkeosiris SB 8 9899 b, 15 5972
76503 παρέχειν ... τὴν οἰνο̣ποσίαν, μηδὲ ἀκοσ̣[μ]ίαν παρέχειν ἢ ὅτι ζημιωθήσε̣[ται] gap=unknown ... infinitive. pres. act BC01 -99 -1 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) BGU 14 2371, 4 3991
3086653 παρέ-χ̣[ε]σθαι ... διὰ τὸ χρείας τοῖς δημοσίοις παρέχ̣[ε]σθαι συνήθως ἀπολυομένων βασιαικὸς* γραμματεὺς ... infinitive. pres. mid BC01 - AD01 -99 49 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 9 1210, 9-10 78570
4663456 [π]αρεχόμενος ... [.] [χρείας] [πλείους] [κα]ὶ ἀναγκαί[ας] [π]αρεχόμενος τοῖς προγεγραμμένοις θεοῖς τὰς ... participle. sg. pres. mid. masc. nom BC01 -99 -99 Egypt, L00 - Alexandria UPZ 1 106, 12 3498
4663690 παρ[εχόμενος] ... . [χρε]ίας [πλεί]ους κ[αὶ] [ἀναγ]καίας παρ[εχόμενος] τοῖς πρ[ογεγραμμένοις] [θε]οῖς τὰς ... participle. sg. pres. mid. masc. nom BC01 -99 -99 Egypt, L00 - Alexandria UPZ 1 107, 13 3499
4663917 παρεχόμενος ... . χρείας πλείους καὶ ἀναγκαίας παρεχόμενος τοῖς προγεγρμμένοις θεοῖς <τὰς> ... participle. sg. pres. mid. masc. nom BC01 -99 -99 Egypt, L01 - Memphis UPZ 1 108, 11 3500
285241 παρ̣[έξεσθ]α̣ι̣ ... [κλήρου] βασιλικὰ gap=2 τε̣μ̣ καὶ παρ̣[έξεσθ]α̣ι̣ καθαρ[ὰς] [ἀπὸ] [βασιλικῶν] [πάντων] ... infinitive. fut. mid BC01 -98 -98 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 8 1735, 16 4817
3543655 παρεχέσθω ... extra ὅσα προσήκει γυναικὶ γαμετῆι παρεχέσθω Φιλίσκος Ἀπολλωνίαν* ἐνδημῶν καὶ ... verb. 3. sg. pres. imp. mid BC01 -92 -92 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 1 104, 17 3740
3543729 παρέχῃ ... ἱματισμὸν ἢ τἆλλα* extra μὴ παρέχῃ αὐτῆι καθὰ γέγραπται ἀποτεισάτωι* ... verb. 3. sg. pres. subj. act BC01 -92 -92 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 1 104, 25 3740
240414 παρεχομενου* ... Ἰσιδώρου gap=4 τὰς μὲν χρείας παρεχομενου* ἐν [Ἀλεξαν]δ̣ρεία̣ι̣, σιταρχουμενου* ... participle. sg. pres. mid. masc. nom BC01 -80 -80 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 4 1190, 5 4525
284124 παρέξεσθαι ... β̣ε̣β̣[αι]ώ̣σ̣[ει]ν αὐτῶι̣ πάσ̣η̣ι̣ βεβαιώσει καὶ παρέξεσθαι [αὐτὴν] [καθαρὰν] [ἀπὸ] [βασιλικῶν] ... infinitive. fut. mid BC01 -80 -30 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 8 1732, 10 4815
284437 π̣[αρέσχηκε]ν̣ ... [ἅπαν][τα] χ̣ρ̣ό̣ν̣ο̣ν̣, ἀ[ν]θʼ ὧν π̣[αρέσχηκε]ν̣ αὐτῶι ὁ Διονύσ[ι]ος εὐχρηστιῶν ... verb. 3. sg. pf. ind. act BC01 -80 -30 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 8 1733, 10 4816
284479 π̣α̣ρ̣έξ̣εσθα̣[ι] ... τεσσ̣ά̣ρ̣ω̣ν̣ [μηδὲ] μ̣έ̣ρ̣ο̣υ̣ς̣ αὐτ̣ῶν̣, π̣α̣ρ̣έξ̣εσθα̣[ι] δὲ καθαρὰς ἀ̣πὸ βασιλικῶν ... infinitive. fut. mid BC01 -80 -30 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 8 1733, 13 4816
284784 [παρέξεσθαι] ... τοῦ κλήρου βασιλικὰ ε̣ὐ̣[χρηστιῶν] [,] [παρέξεσθαι] [δὲ] [τῶ]ι Φιλοξένωι τὴν ... infinitive. fut. mid BC01 -80 -30 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 8 1734, 9 7327
2932331 παρέξεται ... αὐτοῦ βασιλικῶν διόρθωσιν ἐφʼ ᾧ παρέξεται τῶι Διονυσίωι τὴν γῆν ... verb. 3. sg. fut. ind. mid BC01 -73 -73 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3482, 11 5260
286024 παρεξόμεθά ... ἀκολούθω[ς] gap=20 gap=13 κ[αὶ] [κ]α̣θ̣α̣ρ̣ὰ̣ς̣ παρεξόμεθά σοι καὶ τ̣[οῖς] [παρά] ... verb. 1. pl. fut. ind. mid BC01 -72 -72 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 8 1739, 16 4821
4305580 [π]αρασχεῖν ... ἀρούραις τρισὶν ἐκ gap=1 gap=21 [π]αρασχεῖν κυρίως καθότι πρὸς ἀλλήλους ... infinitive. aor. act BC01 -70 -41 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) SB 20 14997, 16 5092
283808 π̣αρέξεται ... [ἱππι]κ̣ο̣ῦ̣ λογιστηρίου οἰκον[ομί]αι̣ς̣ [ἐ]φ̣ʼ [ὧι] π̣αρέξεται Θέρσανδρος [τὰς] [δηλουμένας] [ἀρού]ρα[ς] ... verb. 3. sg. fut. ind. mid BC01 -68 -67 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 8 1731, 9 4814
289031 [παρασχομένου]ς̣ ... καὶ ἡμᾶς αἰτιᾶσθαι ὡς τροφ[ὴν] [παρασχομένου]ς̣ ἀνθρώποις, οἷς κόλασιν ... participle. pl. aor. mid. masc. acc BC01 -64 -44 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 8 1764, 14 4845
286520 [παρεχόντω]ν̣ ... φυλα[κιτῶν] [κεκληρουχ]ημένων τῶν μάλιστα [πιστὰ] [παρεχόντω]ν̣, οἷς καὶ τὸ ... participle. pl. pres. act. masc. gen BC01 -63 -63 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1742, 14 4824
287070 παρεχομέν̣[οι]ς̣ ... ἐν τῆι πόλει τὰς χρε̣ί̣ας παρεχομέν̣[οι]ς̣ [τὰς] [κα]θηκούσας αὐτοῖς τῆς ... participle. pl. pres. mid. masc. dat BC01 -63 -63 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1747, 11 4829
287293 παρεχομέ̣ν̣ο̣ις ... ἐν τῆι πόλει τὰς χρείας παρεχομέ̣ν̣ο̣ις τὴν καθήκουσαν τ̣ῶ̣ν̣ ἵππων ... participle. pl. pres. mid. masc. dat BC01 -63 -63 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1748, 10 4830
288092 [παράσχου] ... ἐάνπ̣ε̣ρ̣ οὖν [ἦι] [ἀληθῆ] [,] [παράσχου] [α]ὐτοὺς ἀπερισπάστους, μέχρι ... verb. 2. sg. aor. imp. mid BC01 -58 -58 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1756, 5 4838
293246 [παρέσχε] ... [ἐπὶ] [ταύτ]ηι̣ ἤρ̣κε̣σ̣τ̣α̣ι̣ οὐδέ̣[ν] [μοι] [παρέσχε] [τῶ]ν̣ δεόντων καὶ ἱματισμοῦ ... verb. 3. sg. aor. ind. act BC01 -55 -55 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1820, 9 4899
290906 παρέ̣(ξω) ... Ἀλεξανδ(ρείαι) διαλογι(σμοῦ) [εἰ]σαχθη(σόμενα) εἰσάξ\ω/ καὶ παρέ̣(ξω) \ἀνυπόλο(γα)/ \π̣α̣(ντὸς)/ \ὑ̣π̣ο̣λ̣ό̣(γου)/ εἰς ... verb. 1. sg. fut. ind. act BC01 -53 -52 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1781, 10 4862
291026 παρεξόμ̣[ε]θ̣ά ... τἆλλα* extra τε. καὶ παρεξόμ̣[ε]θ̣ά σοι τὰ ὑ[πὸ] [τῆς] ... verb. 1. pl. fut. ind. mid BC01 -53 -52 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1782, 10 4863
170617 π̣α̣ρ̣εχόμενος ... κώμηι Φῦς Θεσμοφορίου. ἀνεγ̣κλήτως̣ π̣α̣ρ̣εχόμενος τὰς λειτουργίας καὶ τὰς ... participle. sg. pres. mid. masc. nom BC01 -51 -49 Egypt, U20 - Phys BGU 20 2845, 7 316208
2706519 [παρέξεσθαι] ... μηδεμ[ιᾶι] [,] [ἀλλὰ] [καὶ] [παντελῶς] [παρέξεσθαι] [τῶι] [Σπαρτάκωι] [αὐτὰς?] [διὰ] ... infinitive. fut. mid BC01 -44 -30 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Oxy. 14 1635, 12 5256
2873772 παρέξομαι ... Ἡρακλέους παρὰ σοῦ ὃν καὶ παρέξομαι ἐν τῶι ἐμφανεῖ ἐκτὸς ... verb. 1. sg. fut. ind. mid BC01 - AD01 -30 14 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 4 785 descr., 6/12 20445
155853 παρέξομαι ... , ἐφιορκοῦντι δὲ ἐναντία. παρέξομαι δὲ καὶ τὴν μητέρα ... verb. 1. sg. fut. ind. mid BC01 -27 -27 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 543, 14 9228
232097 παρα̣σ̣χ̣ε̣-θησόμενον ... [δι]καία̣ι̣ πρὸς ἐμβολὴν εἰς τὸ παρα̣σ̣χ̣ε̣θησόμενον ὑπὸ τῶν παρὰ τοῦ ... participle. sg. fut. pass. neut. acc BC01 -25 -24 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1142, 8-9 18586
224532 παρεχόμενοι ... gap=unknown κατὰ καιρὸν λαχανήᾳ* καὶ παρεχόμενοι σύνφυτον κ[αὶ] gap=unknown κατὰ ... participle. pl. pres. mid. masc. nom BC01 -22 -22 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1118, 28 18560
224748 παρέχεσθαι ... gap=unknown ἀφαιρεῖσθαι ἐντὸς τούτου, παρέχεσθαι δʼ αὐτοῖς ἐπὶ το ... infinitive. pres. mid BC01 -22 -22 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1118, 51 18560
230154 παρέξεσθαι ... κατὰ [πά]ντα τρόπο(ν) περὶ τούτω(ν) παρέξεσθαι, ταῦτα δὲ ποήσιν* ... infinitive. fut. mid BC01 -19 -19 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1133, 14 18577
227898 παρέχεσθαι ... ἐπὶ δὲ τούτοις τὸν Ἀπολλώ[ν]ιον παρέχεσθαι τὴν παραχώρησιν βεβαίαν καὶ ... infinitive. pres. mid BC01 -18 -18 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1127, 15 18570
237088 παρέξεσθαι ... ἀκύρο(υς) τὰς σημαινομέ(νας) διαγραφάς, παρέξεσθαι δ̣ὲ̣ κ̣α̣ὶ̣ τ̣ὸ̣ν̣ Πάτρων(α) ... infinitive. fut. mid BC01 -16 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1163, 9 18613
233347 παρέξεσθαι ... ἀπογραφὴν καὶ μέχ̣ρ̣ι̣ τοῦ δ̣ι̣[ευλυ]τῆσαι παρέξεσθαι αὐτὴν [ἀνεξαλλο]τρίωτον καὶ ἀκαταχρημάτιστ(ον) ... infinitive. fut. mid BC01 -14 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1147, 27 18593
216217 παρέ-ξεσθαι ... . συνχωρ(οῦσι) Θερμοῦθις καὶ Φιλόξενο(ς) παρέξεσθαι τὸν Ἡλιόδωρο(ν) ἀπερίσπαστο(ν) καὶ ... infinitive. fut. mid BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1057, 21-22 18502
223905 παρέχεσθαι ... τὴ(ν) Ἀντω(νίαν) Φιλη(μάτιον) βεβαίαν αὐτῷ παρέχεσθαι τὴ(ν) μίσθω(σιν) ἐπὶ τὸν ... infinitive. pres. mid BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1116 Vo, 35 18557
226626 παρέ-χο̣ν̣τ̣ο̣ς̣ ... τοῖς δέουσι καιροῖς τοῦ Γαίου παρέχο̣ν̣τ̣ο̣ς̣ αὐτοῖς \τὸ/ \φυτὸ(ν)/ \ἐπὶ/ ... participle. sg. pres. act. masc. gen BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1122, 19-20 18564
226819 παρέχεσθαι ... ἕκαστα ἀκολ(ούθως) καὶ τὸν Γάιο(ν) παρέχεσθαι αὐτο(ῖς) τὴ(ν) ἔγλη(μψιν) ἐπὶ ... infinitive. pres. mid BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1122, 33 18564
228658 [παρέξεσθαι] ... μηδʼ ἄλλον ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ α̣ὐ̣τ̣[οῦ] [,] [παρέξεσθαι] [δὲ] τὴ(ν) π̣ρ̣ᾶσιν βεβαίαν ... infinitive. fut. mid BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1129, 30 18572
232439 παρέξεσθ[αι] ... τὴν συγγραφὴν σημαινομ(ένῳ) χρόνωι καὶ παρέξεσθ[αι] ἀμφότεροι μὲν τὸν Τρύφωνα ... infinitive. fut. mid BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1144, 12 18588
234717 παρέξεσθαι ... , καὶ μέχρι τοῦ διε̣υ̣λ̣υ̣τ̣ῆ̣σ̣α̣ι̣ παρέξεσθαι αὐτὰ ἀνεξαλλοτρίω(τα) καὶ ἀκαταχρη(μάτιστα) ... infinitive. fut. mid BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1151 + BGU 4 1125 l. 16-34 (p. 223-224), 43 18568
335845 [παρ]έξεσθαι ... [τῶν] [διεσ]ταμένων συνχωρεῖ ἡ Φιλω[τέρα] [παρ]έξεσθαι τὴν ἑατῆς* δούλην Ζω̣σ̣ί̣μ̣η[ν] ... infinitive. fut. mid BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1058, 7 18503
335949 παρασ-χέσθαι ... τὴν Φιλωτέραν [ἀ]νελ[ο]μένην ἕτερον παιδίον παρασχέσθαι τὴν [δο]ύλην τροφεύουσαν καὶ ... infinitive. aor. mid BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1058, 22-23 18503
335979 παρασχέσθαι ... , ἀπὸ δὲ τοῦ νῦν παρασχέσθαι τὴν δούλην ποιουμένην τήν ... infinitive. aor. mid BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1058, 27 18503
238780 παρέχεσθαι ... συγχώρη(σιν) μη[δʼ] ἄλ(λον) μηδένα, παρέχεσθαι δὲ τ[ὸ] [δ]άνη(ον)* ἀπερίλ(υτον) ... infinitive. pres. mid BC01 -11 -10 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1170 (2), 58 18626
226178 [παρέξεσθαι] ... [καὶ] ὀρύξειν [καὶ] [μεταβαλεῖν] [καὶ] [παρέξεσθαι] [πλωτὰς] [οἵας] [κα]ὶ παρείληφαν ... infinitive. fut. mid BC01 -5 -5 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1121, 25 18563
226355 παρέξεσθαι ... [τὰ] [προγεγρα]μ̣μ̣έ̣ν̣α̣ κ̣α̣ὶ̣ τ̣ὴ̣ν̣ Διονυσία[ν] παρέξεσθαι αὐτοῖς τὴν μίσθωσι[ν] [ἀπερίλυτον] ... infinitive. fut. mid BC01 -5 -5 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1121, 41 18563
232876 π[αρ]έχηται ... δὲ καὶ ἡ Διδύμη μὴ π[αρ]έχηται τ̣[ὴν] Λύκαν καὶ Διονύσιον ... verb. 3. sg. pres. subj. mid BC01 -5 -5 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1145 Vo, 40 18590
329972 παρασχέσθαι ... συνχωρεῖ ὁ Γάι[ος] [Ἰ]γναιος* Μάξιμος παρασχέσθαι τὴν δούλην αὑ[τ]οῦ Χρωτάριο(ν) ... infinitive. aor. mid BC01 -5 -5 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1109, 5 18550
330081 παρέχεσθαι ... τοῖς ἀπὸ Μεχεὶρ μη[νὸς] [τροφείοις] παρέχεσθαι τὴν δούλην ἀπὸ τοῦ ... infinitive. pres. mid BC01 -5 -5 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1109, 17 18550
241566 παρέχον[ται] ... π̣α̣ῖ̣δες, καὶ τίνες χρήας* παρέχον[ται] διασάφησον, ὅπως ἐν ... verb. 3. pl. pres. ind. mid BC01 -4 -4 Egypt, U20 - Bousiris (Abusir el-Meleq) BGU 4 1199, 9 18649
4085846 παρέξεται ... μ̣ε̣μισθωμένος ἐφʼ ᾧ ὁ Δημήτριος παρέξεται αὐτῷ μετὰ τὴν κατασπορὰν ... verb. 3. sg. fut. ind. mid BC01 -4 -4 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 12 10942, 8 16088
72211 παρέσχε ... λιμένος Μέμφεως ἐρημοφύλαξι χαίρειν · παρέσχε Παπεῖς ἐ(ξάγων) ἐλαίου κάμη̣λ(ον) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD01 1 99 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 13 2307, 4 25964
355946 παρέχειν ... ἐπειτήδεια* παρέχω̣[ν] gap=unknown τῇ μητρὶ παρέχειν ἀναλισκέτω gap=unknown [τὸ] [παι]δίον ... infinitive. pres. act AD01 1 99 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Fay. 22, 25 25720
355956 \παρέχειν/ ... ἐπειδὰν γένηται ἅπερ τι̣ ταιδιω \παρέχειν/ τὰ ἐ[πι]τήδια* τῇ μητρὶ ... infinitive. pres. act AD01 1 99 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Fay. 22, 27 25720
1416614 παρέξασθ(αι)* ... ὑπὸ τρίχ(α) ἐπάναγκ(ον) τοὺς ὁμολ(ογοῦντας) παρέξασθ(αι)* τὸν Σαμβαθίωνα καὶ τοὺς ... infinitive. fut. mid AD01 - AD02 1 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Dublin 7, 10 25917
1440032 [παράσ]χ̣ου ... τῶι [φιλτά]τ̣ωι ? χα(ίρειν). [παράσ]χ̣ου μοι τὰ ἀχύρια gap=unknown ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD01 - AD02 1 199 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Eleph. DAIK 92, 3 26296
1516682 παρέξειν ... Π̣ο̣λυδεύκηι* Κάστορος χ(αί)ρειν. ὁμολογοῦμ[ε]ν παρέξειν ἡμᾶς θερίζ̣οντες* οὓς ἔχεις ... infinitive. fut. act AD01 - AD02 1 199 Egypt, U15 - Hermopolites P. Flor. 1 80, 8 26151
1672851 [παρέξεσθαι] ... π[α]ρʼ αὐτο̣ῦ gap=1 gap=15 [ἀλλὰ] [παρέξεσθαι] [τὸν] [Ἀκάμαντα] [τῶι] [Γαίωι] ... infinitive. fut. mid AD01 1 50 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Hamb. 3 217, 12 24908
2467431 [παρεξό]μεθά ... τιμὴν πᾶσαν ἐκ πλήρους παρα [παρεξό]μεθά σοι τὴν οἰκίαν καθαρὰν ... verb. 1. pl. fut. ind. mid AD01 1 56 Egypt, 00c - Talithis (Kom Talit) P. Mich. 5 287, 12 15170
2468164 <παρέξομαι> ... ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον καὶ <παρέξομαι> <αὐτὴν> μήτε προπεπραμενη* μηδὲ ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD01 1 56 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 294, 8 25187
2892185 παρέσχεν ... ἐπεὶ ὕβριν μοι οὐ μεικρὰν* παρέσχεν. ὅρα οὖν μὴ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD01 1 99 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 42 3061, 12 25081
3467556 παράσχῃς ... [τῶν] [λοι]πῶν, ὅπως αὐτοῖς παράσχῃς [αὐτοὺς] [καὶ] ἐ̣μοί, ... verb. 2. sg. aor. subj. act AD01 1 99 Egypt P. Strasb. Gr. 2 117, 7 25436
3536987 [π]αρέξ̣α̣σ̣[θαι]* ... ἐκ τοῦ̣ gap=1 gap=unknown [καὶ] [π]αρέξ̣α̣σ̣[θαι]* [ἀν]έ̣παφα κα̣ὶ̣ gap=unknown [μέχρι] ... infinitive. fut. mid AD01 1 99 Egypt P. Strasb. Gr. 9 861, 5 3980
4053407 [π]α̣ρασχεῖν ... τοὺς οἰνεμπόρους τὸ σου [μέρος] [π]α̣ρασχεῖν. τὴν δὲ πρώ̣την ... infinitive. aor. act AD01 - AD02 1 199 Egypt SB 10 10211, 6 25102
4467456 παρέχῃ ... [καλῶ]ς πυήσις* ἄν συ* gap=unknown παρέχῃ Ἰσχυρ̣[ᾶ]ς̣ αἰτῶ σε ⟦ ... verb. 2. sg. pres. ind. mid AD01 - AD02 1 199 Egypt, Eastern desert - Persou (Bir Umm Fawakhir) SB 6 9017 (28), 4 25255
4467472 παρέχῃ ... . ἂν δέ συ* κόπου* παρέχῃ, πλύω* τῶν δέκα ... verb. 2. sg. pres. ind. mid AD01 - AD02 1 199 Egypt, Eastern desert - Persou (Bir Umm Fawakhir) SB 6 9017 (28), 8 25255
4485351 παρέχει ... ἄδελφε, ὅ̣τι κόπους μοι παρέχει Ἀπών̣ιος ὁ ἐμὸς ἀνὴρ ... verb. 3. sg. pres. ind. act AD01 - AD02 1 199 Egypt SB 6 9271, 4 25291
4595487 παρεχέσθω ... [καὶ] βεβαιούτω του* Καλατῦτις καὶ παρεχέσθω τὴν ὄνον καὶ τὸ[ν] ... verb. 3. sg. pres. imp. mid AD01 3 3 Egypt Stud. Pal. 22 20, 11 18241
4199343 παρασχέσθαι ... γράψαι τῶ̣ι̣ Τρύφ̣ωνι ἀπαρενόχλητον αὐτὸν παρασχέσθαι, ἀναδοῦναί τε̣ αὐτῶι ... infinitive. aor. mid AD01 6 6 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) SB 16 12835, 6 14678
1291019 [παρέ]-ξομεν ... νικου gap=6 [κεφα]λέου* δραχμ̣ὰς̣ gap=unknown [παρέ]ξομεν τὴν θυ τῷ Θέ̣ωνι ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD01 10 10 Egypt, 00b - Philagris - Perkethayt (Hamuli) Bulletin of the American Society of Papyrologists (BASP) 53 (2016), p. 109-117 no. 4, 6-7 10554
3612793 παρε[ξόμεθά] ... gap=unknown_lines gap=unknown κα̣ὶ̣ gap=6 gap=9 παρε[ξόμεθά] [σοι] [τὸν] ἀδελφὸν ᾧ ... verb. 1. pl. fut. ind. mid AD01 10 10 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Tebt. 2 384, 2 13540
3612931 [παρ]-εξόμεθα ... γερδίων καὶ τῶν τούτων μισθῶ[ν] [παρ]εξόμεθα τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν* Πα̣σ̣ί̣ωνα ... verb. 1. pl. fut. ind. mid AD01 10 10 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Tebt. 2 384, 20-21 13540
2194362 παρέσχετο ... καὶ βλάβος μοι [οὐκ] [ὀλ]ί̣γ̣ον παρέσχετο [ἀδική]σας με καὶ ἐν ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD01 13 13 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Louvre 1 1, 20 11824
4449208 παρέχῃ ... [ο]ἶδα γάρ, ἅ μυ* παρέχῃ · ἐὰν δὲ εὕρῃς ... verb. 2. sg. pres. ind. mid AD01 16 16 Egypt SB 5 7600, 9 17990
9755 παρεχόμενοι ... χορηγούντων τὸ λοιπὸν gap=8 ἑατοῖς* παρεχόμενοι βο gap=8 πρὸς τοὺς ... participle. pl. pres. mid. masc. nom AD01 17 17 Egypt, 00b - Dionysias (Qasr Qarun) BGU 1 197, 23 8958
72094 παρ[έσχε] ... την πε̣ Μέμφεως χαί(ρειν) · παρ[έσχε] gap=unknown ὄνους πώλους πέντε ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD01 18 18 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 13 2304, 3 9703
206667 παρεχέσθωι* ... [πάσῃ] [βεβαιώσει] [πλὴν] [δρασ]μοῦ καὶ παρεχέσθωι* [ἀνέπαφον] [καὶ] [ἀνενεχύραστον] [καὶ] ... verb. 3. sg. pres. imp. mid AD01 19 45 Egypt, 00a - Herakleidou Meris BGU 3 987, 9 9428
2805786 παρειχό-μην ... ὄντα ἀνέγκλητον ἐματὴν* ἐν ἁπᾶσει* παρειχόμην. ὁ δὲ Σαραπίων ... verb. 1. sg. impf. ind. mid AD01 20 50 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 281, 13-14 20552
2244504 παρ-έξεσθαι ... τόκων καὶ δεόντων καὶ ἱ̣ματισμοῦ παρέξεσθαι τὸν ὁμολογοῦντα τὴν ἑαυτοῦ ... infinitive. fut. mid AD01 24 25 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 10 587, 8-9 12274
2244681 παράσχηται ... δὲ μὴ παραδῷ ἢ μὴ παράσχηται σῶον, τὴν ἀξίαν ... verb. 3. sg. aor. subj. mid AD01 24 25 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 10 587, 31 12274
1923199 [παρ]έ̣ξε̣[σθ]α̣ι ... [Νέον] [Σεβαστὸν] [Αὐτοκράτορα] [εἶ*] [μὴν*] [παρ]έ̣ξε̣[σθ]α̣ι ἡμ[ᾶς] πάντα̣ς τοὺς̣ λ̣αογραφουμέν̣ους ... infinitive. fut. mid AD01 25 25 Egypt, U15 - Leukos Pyrgos P. Lips. 2 132, 6 78442
1923225 παρέξο-[μεν] ... π̣[ε]ρ̣ι̣χ̣[ώ]ματι̣ [ἀ]ν̣[υ]περ[θ]έτως [π]υ̣κ̣νὰς σ̣κηνὰ[ς] τ̣ε̣υξάμενοι παρέξο[μεν] gap=14 [κ]ώμης ἑ̣ξῆ̣ς κ̣[α]τὰ ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD01 25 25 Egypt, U15 - Leukos Pyrgos P. Lips. 2 132, 9-10 78442
1923233 παρέξεσθαι ... ἑ̣ξῆ̣ς κ̣[α]τὰ δεκα[ν]ίας ἀνδρῶν πεντήκοντα παρέξεσθαι gap=18 κώμη̣ς̣ σ̣υντηροῦντες καὶ ... infinitive. fut. mid AD01 25 25 Egypt, U15 - Leukos Pyrgos P. Lips. 2 132, 10 78442
3866479 παρέξασθ(αι)* ... [τρόπω]ι̣ μηδενί, ἀλλὰ κ(αὶ) παρέξασθ(αι)* αὐτὸν τῶι Ἀπολλωνίωι κ(αὶ) ... infinitive. fut. mid AD01 25 26 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 10 1118, 17 17548
2933011 παρεχόμενοι ... ἐπίπλουν ἀποπλ̣ευσατω* {ἑα̣τῷ*} {παρεχόμενος} ἑ̣α̣τ̣ο̣ῖ̣ς* παρεχόμενοι ἐν τῷ gap=1 gap=30 ... participle. pl. pres. mid. masc. nom AD01 27 33 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3484, 29 15641
1673116 [παρέξεται] ... [τὸν] [ἅπαντα] [χρόνον] [,] [καὶ] [παρέξεται] [Θέ]ω̣ν̣ μηθένα̣ κω̣λύον̣τ̣α Ἡράκλειον ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD01 29 30 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Hamb. 3 218, 7 11436
3325207 [παρέξεσθαι] ... μηδενί, ἀ[λλὰ] [καὶ] [π̣α̣ν̣τ̣ε̣λ̣ῶ̣ς̣] [παρέξεσθαι] [τ]ῇ̣ Ταχόιτι καὶ τοῖς ... infinitive. fut. mid AD01 31 32 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Ryl. Gr. 2 159, 22 19512
2463007 παρέξεσθαι ... [τὸν] [ἅπ]αντα χρόνον · καὶ παρέξεσθαι μηδένα κωλύοντα Ἡρὼ μηδὲ ... infinitive. fut. mid AD01 34 36 Egypt, 00c - Theogonis P. Mich. 5 262, 25 12095
4054972 παρέξεται ... , ἐπὶ τὰς ἴσας αὐτὸν παρέξεται gap=2 ἐν σ̣ο̣τ̣η̣ι̣ Ἀ[β]άρο[υ] ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD01 36 36 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 10 10236, 34 16674
2463700 παρέξεσθαι ... χρόνον πλὴν δρασμοῦ, καὶ παρέξεσθαι αὐτὴν ἀνέ̣παφον καὶ [ἀ]ν̣ενεχύραστον̣ ... infinitive. fut. mid AD01 37 37 Egypt, 00c - Polemonos Meris P. Mich. 5 264, 14 12098
2463869 παρέξομαι ... βεβεώσι* πλὴν δ̣[ρ]ασμῶ*, καὶ παρέξομαι α̣[ὐ]τὴν ἀνέπαφον [καὶ] [ἀνε]ν̣εχύραστον ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD01 37 37 Egypt, 00c - Polemonos Meris P. Mich. 5 264, 24 12098
2912868 παρέξεται ... ἥμισυ. ὁ δὲ [μεμισθωμέ]νος παρέξεται ἁλεῖς* gap=6. μηδενὶ ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD01 37 41 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 46 3267, 11 15736
2464048 παρέξεσθαί ... ε. Ἡρακλείδης Μάρωνος ὁμολογῶι* παρέξεσθαί με τὴν θυγατέραν μου ... infinitive. fut. mid AD01 38 38 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 266, 23 12100
1980662 παρασχέσθαι ... ἐν τῷ ἐνιαυτῷ χωρὶς τοῦ παρασχέσθαι τοὺς ὁμολοῦντας* τὴν καῦσιν ... infinitive. aor. mid AD01 42 42 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 104-105 no. 1166 Ro, 14 22822
2278453 παρέξεσθαι ... ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον καὶ παρέξεσθαι. τʼ ἄλλʼ ἀκλούθως* ... infinitive. fut. mid AD01 42 42 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 2 121 Ro, 4 11964
2281376 παρέξομαι ... το(ύτων) τόκ(ων) καὶ ἱματιζόμενο(ς) καὶ παρέξομαι ἐμαυτὸ(ν) ἐπʼ ἐνιαυτὸ(ν) ἕνα ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD01 42 42 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 2 121 Vo, 1 11965
1351745 παρέ̣ξ̣[εσθαι] ... α δ´ καθήκο̣ν̣τα, καὶ παρέ̣ξ̣[εσθαι] [τ]ὴν Φιλόξεναν τὸν κατοικικὸν ... infinitive. fut. mid AD01 44 44 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Coll. Youtie 1 19, 21 10566
1351824 πα̣ρ̣[έ]χ̣[ηται] ... βεβαιοῖ ἡ Φιλόξενα ἢ μὴ̣ πα̣ρ̣[έ]χ̣[ηται] [,] [ἣν] [ἐὰν] [ποιήσηται] ... verb. 3. sg. pres. subj. mid AD01 44 44 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Coll. Youtie 1 19, 26 10566
1039438 [παρέξεσθαι] ... [τὸν] [ἅπαντα] [χρόνον] [ἅ] [καὶ] [παρέξεσθαι] [ἀνέπαφα] [καὶ] [ἀνενεχύραστα] [καὶ] ... infinitive. fut. mid AD01 46 46 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Bingen 60, 11 44451
1039638 [παρέξεσθαι] ... gap=unknown [καὶ] [βεβαιώσειν] gap=unknown [καὶ] [παρέξεσθαι] gap=unknown [ἀπὸ] [τῶν] [ἔμπροσθεν] ... infinitive. fut. mid AD01 46 46 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Bingen 60, 18 44451
2457841 παρέξεσθ[α]ι ... ⟦ὑπὲρ⟧ ⟦τοῦ⟧ ⟦Αὐνήους⟧ ⟦λαικῆς⟧ ⟦ς⟧ παρέξεσθ[α]ι τὸν Αὐνὴν ἑατὸν* παραμένοντα ... infinitive. fut. mid AD01 46 46 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 241, 31 12082
2465590 παρεξόμεθα ... ἅπαντα χρόνον. ἔτι δὲ παρεξόμεθα ἑαυτοὺς ἀναφέροντάς οι* τῇ ... verb. 1. pl. aor. subj. mid AD01 47 47 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 276, 8 12114
2465743 παρέξομε* ... πάσῃ βεβεώσωι*. ἔδι* δὲ παρέξομε* ἐμαυτὸν ὁπότε ἐὰν συντάσῃ* ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD01 47 47 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 276, 17 12114
2465851 παρέξομαι ... πάσ[ῃ] βαιβαιώσει*. ἔτι δὲ παρέξομαι ἐμαυτόν, ὁπότε ἐὰν ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD01 47 47 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 276, 23 12114
2465977 παρέξομε* ... πάσῃ βεβεωισειν*. ἔδει* κὰ* παρέξομε* ἐμαυτὸν ὑπότε* ἐάν μαι* ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD01 47 47 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 276, 30 12114
2466104 παρέξομαι ... βεβαιώσι̣*. [ἔτ]ι̣ δὲ καὶ παρέξομαι ἐμαυτὸν ὁπότε ἐάν μοι ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD01 47 47 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 276, 39 12114
4040184 παρ[έχειν] ... [δημοσίων] [π]άντων καὶ ἰ[διωτικ]ῶν καὶ παρ[έχειν] [πρὸς] μηδένα ἄλλ[ον] ἐνκαλούμενα ... infinitive. pres. act AD01 47 47 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 1 5247, 14 13990
2483380 παρέξεσθαι ... Πετεσούχου Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς ὁμολογῶι* παρέξεσθαι ἐμαυτὸν ἐφʼ* ἔτη δύο ... infinitive. fut. mid AD01 48 56 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 355, 1 12166
3962761 παρέξεσθαι ... Πετεσούχου Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς ὁμολογῶι* παρέξεσθαι ἐμαυτὸν ἐφʼ* ἔτηι* δύο ... infinitive. fut. mid AD01 48 56 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 8 902, 2 13802
72124 παρέσ(χε) ... Σο[κ(νοπαίου)] λι(μένος) Μέ(μφεως) ἐρημ̣[ο](φύλαξι?) · παρέσ(χε) Δίδυμος ἐλαίο(υ) ὄνο(ν) ἕνα ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD01 50 50 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 13 2305, 2 9704
144044 παράσχου ... παραγράφῃς καὶ τ[ο]ῦτο οὖν μοι παράσχου, ἵνα εἰδῶ, ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD01 50 99 Egypt BGU 2 417, 21 28136
72162 παρέσ(χε) ... λι(μένος) Μ̣[έ(μφεως)] [ἐ]ρη(μοφύλαξι) χ(αίρειν) · παρέσ(χε) Δίδυμ(ος) ἐλαίο(υ) ὄνο(ν) ἕνα ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD01 51 51 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 13 2306, 2 9705
347600 παρέξεσθαι ... καθότι προγέγραππται* διὰ παντὸς καὶ παρέξεσθαι ἀνέπαφα κ(αὶ) ἀνεχύραστα* καὶ ... infinitive. fut. mid AD01 52 52 Egypt, 00b - Herakleia CPR 1 4, 18 9864
2483300 @^inline^παρέ-ξωμαι@⟦παραξωμαι⟧* ... διαγράψωι* εἰς τὸ δημωσιν* καὶ @^inline^παρέξωμαι@⟦παραξωμαι⟧* ἡμᾶς* τόν δαι* Κρονια* ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD01 52 52 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 354, 17-18 12165
3816046 [πα]-ρέ[ξει] ... , [ἀ]ρ̣γυρίου δραχμὴ̣ν̣ [μ]ί̣α̣ν̣ [ἢ] [πα]ρέ[ξει] [π]αραμένειν ἐ̣π̣ὶ̣ τὰ̣[ς] [ἴσας] ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD01 53 53 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Wisc. 1 4, 23-24 16813
3090983 παρέξ[εσθαι] ... [γέρδιο]ς, ἡ μὲν Ἀπολλωνοῦς παρέξ[εσθαι] τῶι Ἡρᾶτι τὸν ἑατῆς̣* ... infinitive. fut. mid AD01 54 54 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 29, 7 15812
3091140 παρέξεται ... ἡμέρας ἐπὶ τὰς ἴσας αὐτὸν παρέξεται ἡ Ἀπο\λ/λωνοῦς μετὰ τὸν ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD01 54 54 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 29, 34 15812
3091224 π̣[αρ]έξωμαι* ... Σ̣ε̣[βα]στοῦ ια. Ἀπολλωνοῦς Σαρ[απί]ωνος π̣[αρ]έξωμαι* τ[ὸν] [θ]υγατριδ̣ο̣ῦ̣ν̣ ἐπὶ τὰ ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD01 54 54 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 29, 47 15812
4091608 π̣α̣ρ̣έσχηκεν ... μ̣αρ̣τυ̣ρο͂ντας* ὑμᾶς ἐφʼ ἅπασιν οἷς̣ π̣α̣ρ̣έσχηκεν τῇ τε πόλι* καὶ ... verb. 3. sg. pf. ind. act AD01 55 55 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 12 11012, 6 14394
2804012 παρέξεται ... πρόκειται συνχωρήσεις δύο ἃς καὶ παρέξεται ἐνθέσμους καὶ ἀπεριλύτους διὰ ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD01 56 56 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 271, 21 20542
220841 παράσ[χ]ου ... gap=1_lines gap=2 τὰ ὄντα παράσ[χ]ου gap=3 [ἐ]ξέβημεν τῆς ἐπισκ[έψεως] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD01 57 57 Egypt, U04b - Peri Thebas BGU 4 1095, 1 18533
2215965 παρασχεῖν ... εἰ μὴ τὰ ἴσα σοι παρασχεῖν, βραχ̣εία* τινὰ παρέξομαι ... infinitive. aor. act AD01 59 59 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Merton 1 12, 11 21292
2215969 παρέξομαι ... σοι παρασχεῖν, βραχ̣εία* τινὰ παρέξομαι τῇ εἰς ἐμὲ φιλοστοργίᾳ ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD01 59 59 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Merton 1 12, 12 21292
2910874 παρεχόμενος ... μετὰ πάσης ἀσφαλείας, ἑαυτῷ παρεχόμενος ἐν τῷ ἀνάπλῳ καὶ ... participle. sg. pres. mid. masc. nom AD01 63 63 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 45 3250, 20 15914
4459656 παράσχῃ ... στρατηγο̣ῖς, ἵνα μηδεὶς κόπους παράσχῃ. τῆι δ τοῦ ... verb. 3. sg. aor. subj. act AD01 63 64 Egypt SB 5 8247, 8 18024
2804962 παρέξεται ... ἡμέρας ἐπὶ @^inline^τὰς@⟦σας⟧ ἴσας αὐτὸν παρέξεται [με]τὰ τὸν χρόνον ἢ ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD01 66 66 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 275, 26 20546
2883885 πα̣ρ̣-[έξεται] ... , ἐπὶ τὰς ἴσας αὐτὸν πα̣ρ̣[έξεται] [ἡ] [Τασε]ῦ̣ς̣ μετὰ τὸν ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD01 66 66 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 41 2971, 32-33 16535
2631210 [παρέξεσθαι] ... μ̣ηδενί̣, ἀλλὰ καὶ ἐπάν̣[αγκον] [παρέξεσθαι] [ἡ] [(ὁμολογοῦσα)] gap=unknown [τῇ] ... infinitive. fut. mid AD01 67 67 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. NYU 2 15 a, 10 121947
3455184 [π]αρεχόμενος ... δ̣ύ̣ο̣ ἡ̣[μέ]ρ̣[ας], κ̣[αὶ] δ̣α̣[π]ανησάτω̣ [π]αρεχόμενος τὸν ἀνδηρευ[τὴν] [,] [τῶν] ... participle. sg. pres. mid. masc. nom AD01 69 69 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Soter. 1, 33 13123
2253309 παρέξεσθαι ... δέον ᾖ ἐπενοικῖν* χρόνον καὶ παρέξεσθαι τὸ δηλούμενον ἔνατον μ̣έ̣ρος ... infinitive. fut. mid AD01 71 71 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Mich. 12 635, 15 12299
3456752 παρεχόμενο[ς] ... δύωι ἡμέρας, @^inline^κ̣α̣ὶ̣@⟦δα⟧ δαπα̣νισάτωι* παρεχόμενο[ς] [τ]ὸν ἀνδηρευτήν, τῶν ... participle. sg. pres. mid. masc. nom AD01 71 71 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Soter. 2, 27 13134
47578 παρέχεσθαί ... εἰ[ρη?]μένοις δικαίοις πᾶ̣σι̣[ν] ἐπὶ τῷ παρέχεσθαί μο[ι] [τὸ] ἐλαιουργῖον ἐν[εργόν] ... infinitive. pres. mid AD01 73 74 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 11 2066, 17 9587
4067999 παρέχειν̣ ... θέν̣τας η κ[α]ὶ gap=4 πράγματα παρέχειν̣ gap=2 gap=unknown πρὸς ἡμᾶς ... infinitive. pres. act AD01 - AD02 75 125 Egypt SB 10 10564, 15 25209
4523132 παρ[έ]χηται ... gap=unknown [βε]βαιοῖν, εἰ μὴ παρ[έ]χηται τὸ παραχρῆμα ἀποτει[σάτω] gap=unknown ... verb. 3. sg. pres. subj. mid AD01 75 99 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 8 9831, 13 26002
154261 [π]αρέχιν* ... δὲ ἀστοχήσῃς [αἰω]νίαν μοι λοίπην* [π]αρέχιν* μέλλις* πέπεισαι [γὰρ] μοῦ ... infinitive. pres. act AD01 76 84 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 531, 20 25648
205542 παρέξε[σθ]αι ... . ὁμολ[ο]γῶ γραμ[ματεύσειν] [σε] [κ]αὶ παρέξε[σθ]αι gap=10 πρὸς τὴν τῇ ... infinitive. fut. mid AD01 77 77 Egypt, U07 - Diospolites BGU 3 981, 5 20103
647544 παρ[ά]-σ̣χ̣ῃ ... ὄστρακον, ὅ τι ἂν παρ[ά]σ̣χ̣ῃ, νόμιζε ἐμοὶ πα̣[ρ]έ̣χε̣σθαι ... verb. 3. sg. aor. subj. act AD01 78 85 Egypt, Eastern desert - Didymoi (Khashm el-Menih) O. Did. 345, 5-6 144906
647548 πα̣[ρ]-έ̣χε̣σθαι ... ἂν παρ[ά]σ̣χ̣ῃ, νόμιζε ἐμοὶ πα̣[ρ]έ̣χε̣σθαι. περὶ δὲ τῶν ... infinitive. pres. mid AD01 78 85 Egypt, Eastern desert - Didymoi (Khashm el-Menih) O. Did. 345, 6-7 144906
2242792 παρέξασθαι* ... ἐπὶ τὸ̣ν̣ ἅπαντ[α] χρ[ό]ν̣ον καὶ παρέξασθαι* αὐτὰ ἀνέπαφα καὶ ἀνανεχύρα̣στα* ... infinitive. fut. mid AD01 78 78 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Mich. 10 583, 15 12270
2242905 παρέχηται ... ἢ μὴ [βεβαιοῖ] [ἢ] [μὴ] παρέχηται καθὰ γέγραπται, χορὶς* ... verb. 3. sg. pres. subj. mid AD01 78 78 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Mich. 10 583, 23 12270
98184 [παρέξεσθαι] ... ταύτη̣ν [πεπραμένον] [πάσῃ] [βεβαιώσει] [καὶ] [παρέξεσθαι] [αὐτὸ] [ἀνέπαφον] [καὶ] [καθαρὸν] ... infinitive. fut. mid AD01 81 96 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 15 2478, 9 9746
3327274 [παρά]σ̣χηται ... ἐὰν δὲ [μὴ] [βεβαιώσῃ] [μηδὲ] [παρά]σ̣χηται, προσαπ[οτισ]άτω τά τε ... verb. 3. sg. aor. subj. mid AD01 81 81 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Ryl. Gr. 2 161, 19 12949
2806313 παρέξεσθαι ... τῆς ἀποδόσεως τόκους, καὶ παρέξεσθαι ἐμέ τε καὶ τὴν ... infinitive. fut. mid AD01 82 82 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 286, 9 20557
2806377 παρέχωνται ... τοῦδε τοῦ ὑπομνήματος [ἀ]ντίγραφον ὅπως παρέχωνται ἡμᾶς ἀπερισπάστους [καὶ] ἀπαρενοχλήτους ... verb. 3. pl. pres. subj. mid AD01 82 82 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 286, 17 20557
3883145 παρέχητα̣ι̣ ... μ[ὴ] [β]εβαιοῖ ἢ καὶ μὴ παρέχητα̣ι̣, προσαποτισάτω τά τε ... verb. 3. sg. pres. subj. mid AD01 82 88 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) PSI 13 1320, 15 13872
52822 [παρέξεσθαι] ... τὰ παρακεχωρ[ημένα] [πάσηι] [βεβαιώσει] [καὶ] [παρέξεσθαι] [αὐτὰ] [ἀνέπαφα] [καὶ] [ἀνε]ν̣εχύραστα ... infinitive. fut. mid AD01 83 83 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) BGU 11 2095, 26 9606
72411 παρέσ(χηκε) ... παρέσ(χηκε) δι̣ὰ π[ύλης] [Νήσου] Σοκνεπαίου ... verb. 3. sg. pf. ind. act AD01 83 83 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 13 2316, 1 9712
192068 παρέχι* ... [Ἀρ]σ̣ινόηι gap=1 ἀφʼ ὧ[ν] μοι παρέχι* [κ]α̣[λ]ῶς οὖ[ν] π[οιή]σις* πέμψας ... verb. 3. sg. pres. ind. act AD01 83 83 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 844, 7 9379
192084 παρέχει ... αὐ[τ] δ̣ῶ̣ κόπους γάρ μο[ι] παρέχει filler ἀσθενοῦντει* μὴ οὖν ... verb. 3. sg. pres. ind. act AD01 83 83 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 844, 11 9379
192107 παρασχὼν ... ἔχω[ι]*. καλῶς δὲ ποιήσεις παρασχὼν Διοσκόρῳ χάνας ι εἰς ... participle. sg. aor. act. masc. nom AD01 83 83 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 844, 17 9379
4562658 παρ[έξεσθαι] ... [πρ]όκιται πάσῃ βεβαιώσει ἃ καὶ παρ[έξεσθαι] ἀνέπαφα καὶ ἀνενεχύραστα καὶ ... infinitive. fut. mid AD01 83 84 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 20 1, 15 15005
4563021 [παρέξεσθαι] ... Εἰσιδώρου τραπέζης gap=1 gap=5 καὶ [παρέξεσθαι] [βέβαια] [ἐν] [πάσῃ] [κρίσ]ει ... infinitive. fut. mid AD01 83 84 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 20 1, 31 15005
3490073 παρέξεσθαι ... ἱερέων Σοκνοπαίου θε[οῦ] [μεγά]λ̣ο̣υ̣ μεγάλου παρέξεσθαι τὸν [Ἁρπ]οχρᾶν σ̣[ὺ]ν τοῖς ... infinitive. fut. mid AD01 85 85 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 5 341, 8 13282
3091510 [παρέξεσθαι] ... [τρόπον] [,] [ἀλλὰ] [ἐπάναγκον] [αὐτὴν] [παρέξεσθαι] [τῷ] [δεδα]νεικότι καὶ τοῖς ... infinitive. fut. mid AD01 86 86 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 31, 18 15813
2244095 παρεχέσθω ... ἦν ἐνοικεῖν χρόνον, καὶ παρεχέσθω ὁ ὁμολογῶ(ν) μηδένα κωλύ[οντα] ... verb. 3. sg. pres. imp. mid AD01 87 87 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Mich. 10 585, 16 12272
646825 παρέξῃ ... , καὶ ἄν τι αὐτͅ* παρέξῃ, ἕνεκα μοῦ αὐτͅ* ... verb. 3. sg. aor. subj. act AD01 88 96 Egypt, Eastern desert - Didymoi (Khashm el-Menih) O. Did. 330, 13 144893
646830 πάρεχη* ... παρέξῃ, ἕνεκα μοῦ αὐτͅ* πάρεχη*. ἔρρωσσω*. ἀσπάζου ... verb. 2. sg. pres. imp. act AD01 88 96 Egypt, Eastern desert - Didymoi (Khashm el-Menih) O. Did. 330, 13 144893
4194158 παρέ̣ξεσθαι ... Βειθυνῶ[ν] gap=unknown gap=unknown ἃ καὶ παρέ̣ξεσθαι καὶ ἀνέπαφα [καὶ] [ἀνενεχύραστα] ... infinitive. fut. mid AD01 88 88 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 16 12758, 12 14661
1662094 παρεξεται* ... δ̣έο̣ν̣ ἦν ἐ̣π̣ε̣ν̣ο̣ι̣[κεῖν] [χρ]όνον καὶ παρεξεται* αὐτὰ ἀνέπαφα καὶ ἀνεχύ̣ρ̣αστα* ... infinitive. fut. mid AD01 89 89 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Hamb. 1 30, 19 11378
3254064 παρασχεῖν ... ἐὰν δέ μοι μ[εῖ]ζον θελήσῃς παρασχεῖν ὅ̣λ̣α̣ς̣ τρε̣ῖ̣ς μοι ποιήσεις ... infinitive. aor. act AD01 89 89 Egypt P. Princ. 3 162, 11 17271
3254076 παρεσχημένος ... μοι οὖν μεγάλην μοι χάριτα παρεσχημένος τοῦτο ποιήσας. ἐρρῶσθαί ... participle. sg. pf. mid. masc. nom AD01 89 89 Egypt P. Princ. 3 162, 13 17271
3761773 π̣αρεχόμενο̣ν̣ ... ὀψόν̣ι̣ο̣ν̣* gap=1. τὸ οὖν π̣αρεχόμενο̣ν̣ ἀξ̣ι̣ῶ̣ gap=1 [·] [ἐλπί]ζ̣ω ... participle. sg. pres. mid. neut. nom AD01 89 96 Egypt P. Turner 18, 15 15688
3406733 παρέξεσθαι ... ἡμ̣ᾶς τὰ ἐρείδι̣α* τῶι gap=2 παρέξεσθαι τὴς τιμῆ[ς] [χ]ά[ριν] ἐπελπί[ζ]ο̣ντας ... infinitive. fut. mid AD01 - AD02 90 133 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Sarap. 87, 5 17109
3961464 παρέξασθαι* ... τρόπῳ μηδενί, ἀλλὰ καὶ παρέξασθαι* αὐτὴν τῷ \Κλαυδίῳ/ Σ̣αρα̣πίωνι̣ ... infinitive. fut. mid AD01 93 93 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 8 897 (1), 29 17589
3961827 παρέξασ[θαι]* ... [μη]δε[νί] [,] [ἀλλὰ] [καὶ] αὐτ[ὸ]ν παρέξασ[θαι]* [τῷ] [Ἀπολλοφάν]ει κ̣[α]ὶ τοῖς ... infinitive. fut. mid AD01 93 93 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 8 897 (2), 77 17590
374173 παρέξομαι ... Ἑριέα. ἔτι δὲ καὶ παρέξομαι ἡμ̣ῖν ταμῖον* ἐν τῶι ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD01 94 94 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Lond. 2 p. 186-187 no. 216, 22 11652
2803412 παρέξασθαι* ... ἀγυιᾷ, ἀπαρενόχλητον καὶ ἀνείσπρακτον παρέξασθαι* τὸν Σαραπίωνα τὸν καὶ ... infinitive. fut. mid AD01 94 94 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 270, 8 20541
2803710 παρέξασθαι* ... τρόπον, ἐπάν[α]νκον δʼ αὐτὴν παρέξασθαι* αὐτῷ καὶ τοῖς παρʼ ... infinitive. fut. mid AD01 94 94 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 270, 39 20541
3532554 [παρέξεται] ... [αὐτῆς] [πάσῃ] [βεβαιώσει] [ἃ] [καὶ] [παρέξεται] [ἀνέπ]αφα καὶ ἀνενε[χύραστα] [καὶ] ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD01 96 98 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Strasb. Gr. 9 826 a, 9 13245
3532585 παρέξεται ... gap=unknown [β]εβαιώσειν κ̣ gap=unknown [κ]α̣ὶ παρέξεται εν̣ gap=unknown καὶ ἀρτα[βιῶν] ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD01 96 98 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Strasb. Gr. 9 826 a, 16 13245
4083614 παρ(έσχηκε) ... παρ(έσχηκε) δ(ιὰ) πύλ(ης) Νήσου Σοκνοπ(αίου) ... verb. 3. sg. pf. ind. act AD01 96 96 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 12 10906, 1 14351
709279 παρέχε<σ>-θαι ... ἀλλὰ ἐθήλησέν* σοι gap=2 χάριταν* παρέχε<σ>θαι · ὁ δὲ ἔπαρχος ... infinitive. pres. mid AD01 - AD02 98 138 Egypt, Eastern desert - Krokodilo (El-Muwayh) O. Krok. 1 99, 5-6 88696
1700445 [παρέ]-[ξεσθαι] ... [Σεβαστοῦ] [ν]ομίσματος δρα̣[χμὰς] gap=unknown [καὶ] [παρέ][ξεσθαι] [τὸν] [ἀποδό]μενον τὰ προκ̣[είμενα] ... infinitive. fut. mid AD01 - AD02 98 117 Egypt, U20 - Ankyropolis (El-Hiba) P. Heid. Gr. 10 447, 19-20 27861
2887907 παρέσχεν ... θεοῦ πα[τρός] [μο]υ̣ μεμνημένος ἃς παρέσχεν ὑμεῖν* gap=5 πρώτ τῆς ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD01 98 98 Egypt, L00 - Alexandria P. Oxy. 42 3022, 7 16422
3489089 παρ[έξεται] ... gap=unknown [πάσῃ] [βεβαι]ώσει ἃ καὶ παρ[έξεται] gap=unknown gap=unknown [ἐπι]γραφῶν καὶ ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD01 - AD02 98 117 Egypt P. Strasb. Gr. 5 331, 13 18772
4387056 [παρέξεται] ... ἀργήσει*, ἐπὶ τὰς ἴσα[ς] [παρέξεται] [αὐτὸν] ὁ πατὴρ παραμένον̣[τα] ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD01 - AD02 98 103 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 24 16253, 22 16089
72243 [παρέσ(χηκε)] ... [παρέσ(χηκε)] [διὰ] [π]ύλ(ης) Νήσου [Σο]κνο(παίου) ... verb. 3. sg. pf. ind. act AD01 - AD02 99 100 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 13 2309, 1 9706
28058 παρέξας ... ἵνʼ ᾖς μοι τελείαν χάριτα παρέξας [ἐ]ν τοιούτωι καιρῶ[ι]. ... participle. sg. aor. act. masc. nom AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 48, 8 28217
45786 παρέξεσθαι ... ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόν[ο]ν καὶ παρέξεσθαι αὐτὰ ἀνέπαφα gap=unknown [καὶ] ... infinitive. fut. mid AD02 100 199 Egypt, 00b - Herakleia (?) BGU 11 2052, 9 26948
46280 π̣[αρέξεται] ... πάσῃ βεβαίωσι, ἣν καὶ π̣[αρέξεται] [ἀνέπαφον] [καὶ] gap=4 gap=unknown ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD02 100 199 Egypt, 00a - Neilopolis (Tell el-Rusas) BGU 11 2055, 16 26950
150535 παρέχουσιν ... οἱ νέοι καρ[ποὶ] [τὰς] [βελτίσ]τας παρέχουσιν ἡμεῖν* ἐλπίδα̣ς. βούλομαι ... verb. 3. pl. pres. ind. act AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 486, 6 28152
192360 παρέσχημαι ... . λοιπὸν οἶδα τί αἰμαυτῷ* παρέσχημαι, παιπαίδ̣δευμαι* καθʼ ὃν ... verb. 1. sg. pf. ind. mid AD02 100 199 Egypt, L00 - Alexandria (?) BGU 3 846, 11 28097
211115 παρέχ(ειν) ... ἐπ[ε]ὶ οἱ τεχνεῖτ(αι)* ὠφίλ(ησαν)* ἑαυτοῖς παρέχ(ειν). αἱ δὲ λοιπ(αὶ) ... infinitive. pres. act AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 4 1028, 17 27746
278408 παρέξομαι ... ἀποχαρισθ[είσας] gap=unknown σι κ̣[αὶ] καθαρὰς παρέξομαι ἀπὸ̣ gap=unknown οῦν, ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD02 100 199 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1642, 10 27598
278531 [παρέξεσθαι] ... τοῦ ο̣ἰ̣κι[δίου] πα̣ρ̣α [ὃ] [καὶ] [παρέξεσθαι] [ἀν]ε̣πιδά̣νειστον καὶ καθ̣[α]ρὸν̣ ἀπ̣ὸ̣ ... infinitive. fut. mid AD02 100 199 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1643 descr., 12 27599
397990 παρέξεται ... χειρὸς ἐκ [οἴκου] gap=unknown [κ]αὶ παρέξεται αὐτὴ[ν] [καθαρὰν] [ἀπό] [τε] ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 113, 7 29046
408180 παρεξαι* ... gap=unknown gap=unknown [γα]μετὴν γυναῖκα καὶ παρεξαι* αὐτῇ τὰ δ[έοντα] gap=unknown ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 1 237, 5 29087
408302 παρέξω ... gap=20 gap=unknown_lines gap=unknown gap=unknown gap=unknown παρέξω α gap=unknown καὶ τὸν ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD02 100 199 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) CPR 1 238, 2 29088
410394 [παρ]έξεται ... [διὰ] [χειρὸς] [ἐξ] [οἴκου] [καὶ] [παρ]έξεται αὐτῇ ταῦτα κ[αθαρὰ] [ἀπό] ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 1 2, 4 29038
619025 παρασχάμενος ... τοῦ εἰδίου* θερμαστίου καί μοι παρασχάμενος δίμουν* κρέος* καὶ πόδα ... participle. sg. aor. mid. masc. nom AD02 100 120 Egypt, Eastern desert - Claudianus Mons O. Claud. 1 159, 5 24167
619778 [παρα]σ̣χ̣ε̣ῖ̣ν̣ ... ἀμελήσ[ητε] ἃ γραφο* ὑμεῖν* φιλ [παρα]σ̣χ̣ε̣ῖ̣ν̣. ἔρρω(σθε) Φαῶφι κβ ... infinitive. aor. act AD02 100 125 Egypt, Eastern desert - Claudianus Mons O. Claud. 1 174, 17 29818
1050294 παρεχέσθω̣ ... [ἡ] [δὲ] [Πτολλαροῦς] [ἀκατηγόρητον] [ἑαυτὴν] παρεχέσθω̣ ἐ̣ν̣ τ̣ο̣ῖ̣ς κα̣τὰ [τὴν] ... verb. 3. sg. pres. imp. mid AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Bodl. 1 61 d, 9 29113
1419808 [παρεχό]-[μενος] ... [χρόνωι] [,] [ἔσται] [καὶ] [οὕτως] [παρεχό][μενος] [ὁ] [Βααδάδαδος] [τῶι] [Ἀπο]λ̣λωνίωι ... participle. sg. pres. mid. masc. nom AD02 100 150 Syria, Mesopotamia - Doura (Dura-Europos) P. Dura 21, 2-3 27074
1466123 [παρέξεται] ... [χρηματισ]θησόμεν[ο]ν ἄκυρον εἶναι κα(ὶ) ἐπάναγκον [παρέξεται] gap=unknown gap=unknown ὁ δεδανεισμ̣έ̣ν̣ο̣ς̣ ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD02 100 199 Egypt P. Erl. 62, 13 28578
1498897 [πα]-ρέχων ... μετρητὴν ἕνα [χοᾶς] [ἕξ] [,] [πα]ρέχων καθʼ ἔτος Ἀμεσ[υσίοις] [ἐλαίου] ... participle. sg. pres. act. masc. nom AD02 100 199 Egypt, 00b - Dionysias (Qasr Qarun) P. Fay. 95, 15-16 28616
1667559 παρέχ̣ε̣σ̣θ̣αι ... τελ τὴν α[ὐτ]ήν. gap=unknown παρέχ̣ε̣σ̣θ̣αι gap=unknown μου θέλω τ̣ῷ ... infinitive. pres. mid AD02 100 199 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Hamb. 1 73, 6 28697
1667565 παρέχεσθαι ... gap=unknown μου θέλω τ̣ῷ gap=unknown παρέχεσθαι κα̣[ὶ] gap=unknown [τῷ] [δεῖνι] ... infinitive. pres. mid AD02 100 199 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Hamb. 1 73, 8 28697
1677669 παρεῖχεν ... , οὑς* πρὸς πάντας ἀφθόνως παρεῖχεν, παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ... verb. 3. sg. impf. ind. act AD02 100 125 Egypt P. Hamb. 4 254, 15 78276
1774040 π̣[αρέξεται] ... [πά][σῃ] βεβαιώσι*, ἃ κ(αὶ) π̣[αρέξεται] [ἀνέπαφα] [καὶ] [ἀνεπιδάνειστα] [κ(αὶ)] ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Iand. 4 54, 14 28203
2201799 παρέχῃ ... επ̣ε̣λ(…) ὑποδη(…) gap=unknown_lines gap=7 [δια]κόνους παρέχῃ μο̣υ̣ ω̣ μοι καταπλ(…) ... verb. 2. sg. pres. ind. mid AD02 100 199 Egypt P. Louvre 2 104, 9 88770
2228570 [παρέξεσθαι] ... μηδενεί*, ἀλλὰ καὶ ἐπάναγ̣[κον] [παρέξεσθαι] [τῷ] [Ὠφ]ε̣λᾶτι καὶ τοῖς ... infinitive. fut. mid AD02 100 199 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Merton 3 109, 12 28787
2275230 παρέχεις ... π [πεί]θομαι δὲ ὅτι ἡδέως παρέχεις γλ τῷ ἐρχομένῳ τί ... verb. 2. sg. pres. ind. act AD02 - AD03 100 299 Egypt P. Mich. 18 790, 9 29032
2492552 παρέσχες ... μ̣[ή] μ̣[ο]υ μέμφε ἐὰν μὴ παρέσχες Με[τ]έ̣λλῳ̣ στρατιώτῃ. ἐθ̣ελο* ... verb. 2. sg. aor. ind. act AD02 100 125 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Mich. 8 473, 7 27086
2492562 παράσχετε ... γράψῃς περὶ φίλου · τάχα παράσχετε αὐτῷ. ἐλοιπήθην* πολλά ... verb. 2. pl. aor. imp. act AD02 100 125 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Mich. 8 473, 9 27086
2496714 παρέχεις ... χρόνους. πλεῖον ἢ μᾶλλον παρέχεις καὶ παρέ[σ]χες τῇ ἀδελφῇ ... verb. 2. sg. pres. ind. act AD02 100 147 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Mich. 8 499, 8 27109
2496716 παρέ[σ]χες ... πλεῖον ἢ μᾶλλον παρέχεις καὶ παρέ[σ]χες τῇ ἀδελφῇ, ὅθεν ... verb. 2. sg. aor. ind. act AD02 100 147 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Mich. 8 499, 8 27109
2550661 παρέξομαι ... ἀργυρίου δραχμῶν τριάκοντ\α/ ὀκτώι · παρέξομαι δὲ καὶ ἀδελφ[όν] μου ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 3 146, 7 28846
2632730 παρέξ[ο]μ̣αί ... [,] [ἔτι] [δὲ] [καὶ] [ἐπάναγκες] παρέξ[ο]μ̣αί σοι τοῦτο βέβαιο[ν] [διὰ] ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD02 100 125 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Coll. Youtie 1 50, 14 26671
2639671 \παράσχες/ ... ἐπειτήδειον* αὐτῷ ἀπὸ ποδὸς ἐξηρτισμένον \παράσχες/, ἀλʼ* ἵνα ἐλθὼν ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD02 - AD03 100 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 2 55, 12 28903
2656869 παράσχετε ... κἂν* extra ἔτ̣ι̣ χρείαν ἔχῃ παράσχετε αὐτῶι ὅσον ἐὰν θέλῃ ... verb. 2. pl. aor. subj. act AD02 100 199 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 116, 8 28408
3095123 πα-ρέχεις ... οἶδας δὲ ὅτι οὐκ ἀχαρίστῳ παρέχεις. τὸ δὲ σπου̣δαῖόν ... verb. 2. sg. pres. ind. act AD02 100 199 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 47 a, 14-15 26655
3247660 παρέχῃ ... ποισῃ* καὶ μηδείς σοι κόπον παρέχῃ εἵνεκʼ* ἐμοῦ, καὶ ... verb. 3. sg. pres. subj. act AD02 - AD03 100 299 Egypt P. Princ. 2 70, 10 27168
3801453 πα-ρασχεθῆναι ... . ἐκ παντὸς τρόπου πο̣ίησον παρασχεθῆναι τω* @^inline^διεπεμψάμην@⟦διεπεμψαμτιν⟧ εἰς τοῦτο ... infinitive. aor. pass AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. L. Bat. 1 15, 2-3 27221
4215513 πα-ρέχ[ο]ν̣τ̣ο̣ς̣ ... π[ερ]ὶ̣ Τε̣[ρῦ]θιν Ἀπηλιώτου, σοῦ παρέχ[ο]ν̣τ̣ο̣ς̣ καταπῆγ̣α̣ς̣, ἐμοῦ παρέχοντος̣ ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD02 100 199 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 18 13150, 12-13 27661
4215517 παρέχοντος̣ ... σοῦ παρέχ[ο]ν̣τ̣ο̣ς̣ καταπῆγ̣α̣ς̣, ἐμοῦ παρέχοντος̣ ἐμαυτῷ λίνα καὶ τὰ ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD02 100 199 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 18 13150, 14 27661
4350750 παρεχόμενον ... καὶ πᾶν ὅ τι δύναται παρεχόμενον. [ἔτι] [δὲ] τ̣ῶν ... participle. sg. pres. mid. neut. nom AD02 100 100 Egypt, L00 - Alexandria (?) SB 22 15708, 34 25933
4468532 παρ[έ]χ̣ειν ... πέμψαι εἰδως* ὅ̣τ̣ι̣ ο[ὐ]κ ἔχομεν παρ[έ]χ̣ειν. ἐὰν δὲ μὴ ... infinitive. pres. act AD02 100 199 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) SB 6 9025, 11 27270
27815 παρ-έξομαι ... (δραχμαὶ) υμ, ὃν καὶ παρέξομαι διδόντα ἡμῖν* ἀποχὴν καὶ ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD02 102 102 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 44, 13-14 9091
2884526 παρεχομενος* ... ἐπὶ τὸν χρόνον, ἑαυτῷ παρεχομενος* σπέρματ̣α̣ κ̣α̣ὶ̣ ζεύγη καὶ ... participle. sg. pres. mid. masc. acc AD02 103 103 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 41 2973, 23 16537
2884578 παρασχέσθαι ... Ἀθηναροῦν βεβαίαν αὐτῷ καὶ ἀναφα[ίρ]ετον παρασχέσθαι τὴν μίσθωσιν ἐπὶ τὸν ... infinitive. aor. mid AD02 103 103 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 41 2973, 27 16537
4053877 πα̣ρέσχεν ... κ̣α̣ὶ̣ τ̣α̣ύ̣την gap=unknown [ἔ]ρ[γ]α μοι πα̣ρέσχεν. εἰ̣ δὲ τῶν ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD02 104 105 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) (?) ZPE 191 (2014), p. 235-248, 19 14304
45367 [παρέξεσθαι] ... παρακεχωρημ[ένον] [πάσῃ] [βεβαιώσει] gap=26 [καὶ] [παρέξεσθαι] [ἀνέ]π[αφ]ο̣ν̣ κα̣ὶ̣ ἀνε̣ν̣[εχύραστον] [καὶ] ... infinitive. fut. mid AD02 106 106 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 11 2050, 20 9581
2542195 παράσχου ... , τοῖς γεωργοῖς τοῦ Σύρο[υ] παράσχου, καὶ τὰ λοιπ[ὰ] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD02 108 176 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 2 60, 5 28832
2542452 παρασχὼν ... Ἀμ[ατ]ί̣ου κ̣α̣τ̣α̣βάλληται, καλῶ̣ς̣ π̣ο̣[ι]ήσεις παρασχὼν ἀρ[σε][νικὰ?] κτήνη κατὰ τ̣ ... participle. sg. aor. act. masc. nom AD02 108 176 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 2 62, 6 28834
703949 παρασχόντας ... ποιήσ̣ατ ἀνὰ εἱπεῖς* δύω gap=unknown παρασχόντας κατὰ πραισίδειν* gap=unknown ἐπεὶ ... participle. pl. aor. act. masc. acc AD02 109 109 Egypt, Eastern desert - Krokodilo (El-Muwayh) O. Krok. 1 13, 5 88602
3276019 παρέξειν ... σεβαστοῦ [νομίσματος] [δραχμὰς] [χι]λίας καὶ παρέξειν ὁ Ἐφάρ̣[μοστος] gap=15 τὰς ... infinitive. fut. act AD02 109 109 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Reinach Gr. 2 98, 22 23018
333371 [π]αρ[έχεσθαι] ... ἐπιβολ[αί]ου τῷ παι[δί][ῳ] δώδεκα κα[ὶ] [π]αρ[έχεσθαι] [ἑαυτὴν] [Τανετ][βε]ὺς μὴ ἀνδροκοιτησιν* ... infinitive. pres. mid AD02 110 110 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) (?) Chronique d‘Égypte (CdE) 81 (2006), p. 207-221, 25 17615
409689 παρεχέσθω ... αὐτὴ ἄμ[ε]μ[π]τον καὶ ἀκατηγόρητον ἑαυτὴν παρεχέσθω ἐν τ[ῇ] κατὰ τὸ[ν] ... verb. 3. sg. pres. imp. mid AD02 110 110 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 1 28, 6 9858
649262 παρισσχῖν* ... ὅτι καἰγὼ* extra θέλω αὐτῷ παρισσχῖν*, ὅτι̣ πολλάκι αὐτῷ ... infinitive. aor. act AD02 110 115 Egypt, Eastern desert - Didymoi (Khashm el-Menih) O. Did. 382, 23 144943
1473121 παρέ̣ξω̣ ... εἰδυειης̣* [γράμ]μ̣ατα, ἣν καὶ παρέ̣ξω̣ [ἑκάστῳ] [εὐδοκοῦσ]αν τῶν π̣ρ̣οκε̣ιμένων ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD02 112 112 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 11, 21 10728
900630 παρέξῃ ... λει ὅτι μέγα τί μοι παρέξῃ τοῦτο π[οιή]σας. ἐρρῶσθαί ... verb. 3. sg. aor. subj. act AD02 113 120 Egypt, U10b - Apollonopolites Heptakomias P. Alex. Giss. 54, 3 27576
1614888 [παρασχεῖν] ... εἰρηνοφύ̣λ(ακα) καὶ Πνᾶσιν [Πετεμεν]ε̣κύσιος [ἱκανὰ] [παρασχεῖν] με̣τ̣ὰ χειρογραφείας, ἐντ[ὸ]ς ... infinitive. aor. act AD02 113 120 Egypt, U10b - Apollonopolites Heptakomias P. Giss. 1 84, 16 27874
28342 παρέξαι̣ ... [κ]υρίου ἐν ᾧ μηνὶ ἐπάνακκον* παρέξαι̣ με τὴν βιβλιοθήκην καθαρὰν ... infinitive. aor. act AD02 115 115 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 50, 13 9095
4103751 παρέχειν̣ ... καὶ εἰδῶσι ὡς ἐν gap=3 παρέχειν̣ ἐγράφημ̣ε̣ν, τήν τε ... infinitive. pres. act AD02 115 117 Egypt, U10b - Naboo SB 14 11381, 20 18125
3944709 παρέξ̣ει ... , ἐφʼ ὧι ἡ Ἀπόλλω̣νος παρέξ̣ει κατ̣ʼ ἔτος τοὺς τόκους ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD02 116 116 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) PSI 6 688 Ro, 90 18951
407407 παρέχωνται ... δὲ μὴ βεβαίωσι* ἢ μὴ παρέχωνται καθʼ ἃ γέγραπται χωρὶς ... verb. 3. pl. pres. subj. mid AD02 117 137 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 1 223, 23 9848
407541 παραι-[ξόμεθα]* ... βαιωση* extra ἐξ ἀλλε[γγ]ύης* καὶ παραι[ξόμεθα]* [καθαρὰ] [ἀπ]ὸ μὲν τῶν ... verb. 1. pl. fut. ind. mid AD02 117 137 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 1 223, 31-32 9848
1072681 παρέχεις ... σοι εὔνοιάν μοι καὶ φιλίαν παρέχεις καὶ μικρὸς μὲν ἐγὼ ... verb. 2. sg. pres. ind. act AD02 117 120 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 49, 6 19633
1073788 παρα-σχειν* ... αὐτῷ @^inline^ἐπιζεύξῃς@⟦επιζευζξης⟧, προθ[υμότ]ερον ἑαυτὸν παρασχειν* σ[ο]ι. [ἐ]ρρῶσθαί σε ... verb. 3. sg. aor. subj. act AD02 117 119 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 5, 13-14 19590
2843321 παρέξεται ... δίμοιρον μέρος gap=unknown ὃ καὶ παρέξεται καθαρὸν ἀπὸ ἀπογραφῆς πάσης ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD02 117 118 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 577 descr., 00 20652
3613201 π[α]ρέξεται ... . καὶ μετ̣[ὰ] τὸν χρόν[ο]ν π[α]ρέξεται ὁ Ἥρων τὸν [π]αῖδα ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD02 117 117 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 385, 23 13541
4387607 [παρεχομένης] ... [Κρονίας] [ἄμεμπτον] [καὶ] [ἀκατηγόρητον] [ἑαυτὴν] [παρεχομένης] [ἐν] [τῇ] [συμβιώσει] gap=10 ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 117 118 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 24 16256, 19 11677
402295 [παρέξε]-[τ]αι ... Ζωϊδοῦτος τῆς Ἀπολλων[ίου] gap=unknown [καὶ] [παρέξε][τ]αι καθαρὰ ἀπὸ παντὸς ὀφ[ειλήματος] ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD02 118 118 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 172, 10-11 9830
708669 παρέχητε ... ἐξ ἐμῆ<ς> ὑπογραφῆς ἀσφαλά̣στερον* α̣ὐ̣τοῖς παρέχητε παραπομπαῖς* πρὸς τὸ μηδεμίαν ... verb. 2. pl. pres. subj. act AD02 118 118 Egypt, Eastern desert - Krokodilo (El-Muwayh) O. Krok. 1 87, 100 88678
1613951 παρέξῃ ... ἄδελφε, καὶ ἐν τούτῳ παρέξῃ, ἐὰ[ν] [ἡ] κρειθὴ* ... verb. 2. sg. fut. ind. mid AD02 118 118 Egypt, U06 - Kaine (Qena) P. Giss. 1 69, 16 19458
2788953 @^inline^[παρ]ε̣σ̣χή̣κεις̣@⟦[παρ]ε̣σ̣χη̣κειτ⟧ ... τὰς δι̣[α]κ̣οσ[ί]α̣ς λ̣ώ̣δικα̣[ς] gap=5 gap=2 @^inline^[παρ]ε̣σ̣χή̣κεις̣@⟦[παρ]ε̣σ̣χη̣κειτ⟧ gap=2 ἀριθμῶι δ̣έκα παραδεδό[σθαι] ... verb. 2. sg. plupf. ind. act AD02 119 124 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Oxy. 19 2230, 12 22180
2307030 παρεχέσθωι* ... ἐνοίκησιν [ταύτην] [πάσῃ] β̣εβαιώσι* καὶ παρεχέσθωι* <ὁ> ὁμολογῶν μηδένα κολύοντα* ... verb. 3. sg. pres. imp. mid AD02 120 120 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Mich. 3 188, 14 11991
2307150 παρέξωμαι* ... καὶ βεβαιόσω* πάσι* βαιωση* καὶ παρέξωμαι* καθαρὰν ἀπὸ gap=10 ς ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD02 120 120 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Mich. 3 188, 23 11991
1419496 παρέξεται ... [μέχρι] [τοῦ] [τῆς] [ἀποδόσεως] χρό̣ν̣ου παρέξεται αὐτῶι δουλικὰς χρείας, ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD02 121 121 Syria, Mesopotamia - Paliga P. Dura 20, 8 17218
1419638 παρεχόμενος ... χ̣ρ̣[όνω]ι̣, ἔσ[ται] [καὶ] [οὕτ]ως παρεχόμενος ὁ Β̣α̣ρ̣λ̣ά̣ας τῶι Φραάτει ... participle. sg. pres. mid. masc. nom AD02 121 121 Syria, Mesopotamia - Paliga P. Dura 20, 15 17218
3395828 παρέξομαι ... ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) κδ ἐφʼ ᾧ παρέξομαι ἐμ̣αυτὸ[ν] ἐ̣φʼ ἡμ[έρ]α[ς] τριάκοντα ... verb. 1. sg. aor. subj. mid AD02 121 121 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Sarap. 20, 6 17036
3395845 [παρ]ε̣ξόμενον ... Ἁδριανοῦ Καίσαρος τ̣ο̣ῦ [κ]υ̣ρί̣ο̣υ κ [παρ]ε̣ξόμενον ἀντὶ̣ τῶν προκειμ[έν]ων δραχμῶν ... participle. sg. fut. mid. masc. acc AD02 121 121 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Sarap. 20, 9 17036
4072242 [παρασχεῖν] ... gap=1 Χοιὰχ ἔνγραπτον ἀσφάλειαν ὡμο[λόγησε] [παρασχεῖν] [παρʼ] [ἐμ]οῦ διὰ χε[ιρὸ]ς ... infinitive. aor. act AD02 122 123 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 12 10781 Ro, 8 16063
1477474 [παρέξει] ... . ἀπὸ δὲ τῶν παρακε[χωρημένων] [παρέξει] [ὁ] [Λυσί]μ̣αχος ταῖς λοιπᾶς* ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD02 123 123 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. L. Bat. 6 23, 8 10741
1477631 παραεξασθαι* ... πάσηι βεβαιώσει, ἃ καὶ παραεξασθαι* ἀνέπαφα καὶ ἀνενεχύραστα καὶ ... infinitive. fut. mid AD02 123 123 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. L. Bat. 6 23, 14 10741
1477709 παρέχηται ... τοῦ μὴι* βεβαιοῖν ἢ μὴ παρέχηται παραχρῆμα ὅ τε εἴληφεν ... verb. 3. sg. pres. subj. mid AD02 123 123 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. L. Bat. 6 23, 17 10741
2202327 [παρέξεται] ... [παρακεχωρημένα] [πάσῃ] [βεβαιώσει] [ἃ] [καὶ] [παρέξεται] [καθαρὰ] [ἀπὸ] [μὲν] [δημοσίων] ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD02 123 137 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Louvre 2 109, 6 88776
2202374 [π]αρεχ̣έ̣σθω{ι}σα̣ν̣ ... [Ἁδριανοῦ] [Καίσαρος] τ̣ο̣ῦ̣ κ̣υ̣ρ̣[ίου] [καὶ] [π]αρεχ̣έ̣σθω{ι}σα̣ν̣ ἀ̣[νέ]π̣αφα καὶ ἀνεν[ε]χ̣ύ̣[ρ]αστα καὶ ... verb. 3. pl. pres. imp. mid AD02 123 137 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Louvre 2 109, 8 88776
649744 παρεσχεῖν* ... σοῦ μᾶλλον vac=unknown ἠθέλησα ὑμῖν παρεσχεῖν* ἢ γὰρ ἄλλοις. ... infinitive. aor. act AD02 125 140 Egypt, Eastern desert - Didymoi (Khashm el-Menih) O. Did. 390, 8 144951
3399921 παρεξόμεθά ... ἐν Ἑρ[μ]ουπόλ(ει). ἐπάν[αγ]κον δὲ παρεξόμεθά σ[ο]ι θερ[ισ]τὰς δέκα σοῦ ... verb. 1. pl. fut. ind. mid AD02 125 125 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Sarap. 51, 12 17068
3399926 παρέχοντος ... παρεξόμεθά σ[ο]ι θερ[ισ]τὰς δέκα σοῦ παρέχοντος ἄλλους τρεῖ[ς] ε̣[ἰ]ς̣ π̣λ̣ήρωσι[ν] ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD02 125 125 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Sarap. 51, 13 17068
3399957 παρέχοντος ... σοι ἀμισ[θ]εὶ* ἡμέραν μίαν σοῦ παρέχοντος ἡμεῖν* \ὕδωρ/ καὶ δεσμ̣οὺς ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD02 125 125 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Sarap. 51, 18 17068
3399993 παρ-έξῃ ... ἡμεῖν* φακοῦ @^inline^ἀρτά[β]ην@⟦αρτα̣[β]ης⟧ μίαν καὶ παρέξῃ τὸ @^inline^π[α]λάνσιον@⟦π̣[α]λ̣ανσιου⟧ καὶ δώσεις ... verb. 2. sg. fut. ind. mid AD02 125 125 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Sarap. 51, 23-24 17068
45524 πα̣[ρ]έ̣ξα[σθαι]* ... gap=unknown κ̣α̣θ̣ὼς π̣ρ̣ό̣κ̣ε̣ι̣τ̣αι gap=unknown [κ]αὶ πα̣[ρ]έ̣ξα[σθαι]* gap=unknown [σι]τικ[ῶν] [τ]ε καὶ ... infinitive. fut. mid AD02 126 149 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 11 2051, 11 9582
2229658 παρέξε̣[ται] ... gap=unknown [πάσῃ] [β]εβαιώσι* ἃς καὶ παρέξε̣[ται] καθαρὰς ἀπ̣ὸ μὲ̣[ν] [δημοσίων] ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD02 128 129 Egypt P. Merton 3 121 Ro, 11 21328
2536606 παρέχεσθαι ... τρόπον, βεβαιοῦν δὲ καὶ παρέχεσθαι αὐτὸν ταύτας καθαρὰς ἀπὸ ... infinitive. pres. mid AD02 128 128 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 1 26, 13 12346
3421820 παρέξεται ... ᾧ καὶ αὐτὴ ἡ̣ Ἰ̣σαροῦς παρέξεται τῇ γυναικὶ Ταμύσθᾳ τὰς ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD02 130 130 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Sijpesteijn 44, 2 25608
2830016 παρασχεῖν ... διατ̣ηγῆναι* @^inline^φθάσασ\ιν/@⟦φθασασιν⟧ ἀλλά τι καὶ παρασχεῖν ὡ̣ς ἐπὶ ἑνὶ μόνῳ ... infinitive. aor. act AD02 131 131 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 472, 49 20607
1393041 παρέξ̣ομα[ι] ... εἰδείαι̣ς* δ̣α̣π̣ά̣ν̣α̣ι̣ς̣ gap=2 gap=3 κ̣αὶ̣ παρέξ̣ομα[ι] gap=21 gap=unknown_lines ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD02 - AD03 132 248 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Diog. 31, 15 26618
1837756 παρεχομένου ... με διακειμένω* καὶ πολλά μοι παρεχομένου, ἐὰν ζῇ, ... participle. sg. pres. mid. masc. gen AD02 133 133 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Köln Gr. 2 100, 14 21204
2654186 παρέξειν ... καὶ βεβαιώσειν πάσῃ βεβαιώσει καὶ παρέξειν καθαροὺς ἀ[πὸ] [ἀ]πο[γρ]αφῆς πάσης ... infinitive. fut. act AD02 133 133 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 100, 14 20759
3925578 π̣α̣ρ̣έ̣-χ̣ιν* ... στρατηγοῖς κα̣ὶ βασιλικοῖς ἁπαξαπλῶς μηδενὶ̣ π̣α̣ρ̣έ̣χ̣ιν* ἄν[ε]υ διπλῆ̣ς μηθὲ ἓν ... infinitive. pres. act AD02 133 137 Egypt PSI 5 446, 11-12 19292
1491696 παρέχειν ... · πρότερον μὲν ἀποχὰς ἀλλήλοις παρέχειν ἐκέλευσα π[ε]ρὶ τῶν ἐνγράφω̣ν̣ ... infinitive. pres. act AD02 134 134 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Fay. 21, 4 10801
1491739 παρέχειν ... ἢ ἄλλῳ ὁτῳδήτινι τρόπῳ κελεύω παρέχειν ἀλλήλ[οις] ἀποχὰς τούς τε ... infinitive. pres. act AD02 134 134 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Fay. 21, 12 10801
2245787 παρεχομένων ... Ἁδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου, παρεχομένων ὑμῶν ὅσων ἐὰν χρή\α̣ν̣/* ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 134 134 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 11 603, 13 12281
2863884 παρέ̣-χειν ... οὗ δοθῆναί τι ἢ γενέσθαι παρέ̣χειν τε ἐπιτρέψω κωλύσω τε ... infinitive. pres. act AD02 134 134 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 38 2857, 24-25 22244
3614239 [παρέξεσθαι] ... χειρὶ [ἀριστερᾷ] [ἐ]πάναν̣κον* τὸν Κρ[ο]νίωνα [παρέξεσθαι] τὴν ἀδελφὴν Εὐδαιμωνίδ(α)* [τὴν] ... infinitive. fut. mid AD02 134 135 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 392, 13 13548
3614324 @^inline^παρέξεσθαι@⟦π|gap=1|ρεξεσθαι⟧ ... αὐτῶν. Κρονίων Κρονίωνος ὁμολογῶ @^inline^παρέξεσθαι@⟦π τὴν ἀδελφήν μου Εὐδαιμονίδαν* ... infinitive. fut. mid AD02 134 135 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 392, 28 13548
4336682 [παρέξεσθαι] ... τὰ πε[πραμένα] [πάσῃ] [βεβαιώσει] [καὶ] [παρέξεσθαι] [αὐτὰ] [ἀ]ν̣έπα̣φα καὶ ἀνε̣νε̣χ̣ύραστα ... infinitive. fut. mid AD02 134 134 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 22 15472, 14 43198
2772471 παρέσ̣χ̣εν̣ ... , ἴσως ἂν καὶ ἐναργεστέρας παρέσ̣χ̣εν̣ ἀποδείξεις τοῦ δα[νείου] [,] ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD02 135 135 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 17 2111, 5 17495
3324771 παρέξει ... ἀναψη̣[σμοῦ] [οὔσης] [π]ρ[ὸ]ς ἀμφοτέρας. παρέξει δὲ ἡ λαχοῦσα τὴν ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD02 135 135 Egypt, U15 - Hermopolites P. Ryl. Gr. 2 157, 17 19511
3324805 π[αρ]έξει ... [ὁμοίως] ἡ̣ [λ]α̣χοῦσα τὴν βορρινὴν π[αρ]έξει τῇ λαχούσῃ τὴν νοτινὴν ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD02 135 135 Egypt, U15 - Hermopolites P. Ryl. Gr. 2 157, 19 19511
3324849 παρέξει ... τὴν αὐτὴν νοτινὴν μερίδα, παρέξει ἡ λαβοῦσα τὴν βορρινὴν ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD02 135 135 Egypt, U15 - Hermopolites P. Ryl. Gr. 2 157, 21 19511
9050 [παρέξεσθαι] ... [ἔγ]γονον [Σωτ]ᾶν [πάσ]ῃ βεβ[αι]ώσ[ει] [καὶ] [παρέξεσθαι] ἀνέπαφον καὶ ἀνεν[ε]χύρα[στο]ν καὶ ... infinitive. fut. mid AD02 136 136 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 193, 18 8954
9099 παρέχητ[αι] ... δὲ [μ]ὴ βεβαιοῖ ἢ μὴ παρέχητ[αι] καθαρὸ[ν] ἀποτισάτω ἡ Σεγᾶθις ... verb. 3. sg. pres. subj. mid AD02 136 136 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 193, 24 8954
409294 [παρεχομένης] ... [συμβίωσις] [χρόνον] gap=unknown [ἀ]κατηγό[ρητον] [ἑαυτὴν] [παρεχομένης] [ἐν] [τῇ] [συμβιώσει] [·] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 136 136 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 1 25, 19 9856
993711 παρέξασθαι* ... τ̣αύτην ἐξε\σ/ταμ̣έ̣νον̣ πάσει* βεβαιώσ[ε]ι̣ κ̣α̣ὶ παρέξασθαι* κ̣α̣θαρ̣ὸν̣ [ἀ]π̣ὸ μὲν δ[η]μοσί[ω]ν ... infinitive. fut. mid AD02 136 136 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. L. Bat. 19 10, 19 11868
4579322 [παρεχομένης] ... αὐτῆς δὲ Ἀφροδιτοῦτος ἀκατηγόρητον ἑαυτὴν [παρεχομένης] [ἐν] [τ]ῇ συμβιώσει · ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 136 136 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 20 5, 27 15021
1862128 πα̣ρέξομεν ... [καὶ] [τὴ]ν [ὅ]λην γ[ε]οργ[ί]α[ν]*, πα̣ρέξομεν δ̣ὲ̣ τὸν Σασῶπ̣[ι]ν̣ ἀπαραν̣ο̣χλ̣ήτως ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD02 137 137 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Kron. 38, 15 11559
365583 παρέσχεν ... λόγους ἡ μήτ̣η̣[ρ] [τῶν] παιδίων̣ παρέσχεν, αὐτὸ[ς] [ἔ]γραψεν τῷ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD02 138 148 Egypt, L00 - Alexandria P. Lond. 2 p. 152-154 no. 196, 7 19965
1391776 π̣αρέξεται ... [παρʼ] [αὐτῆς] π̣ά̣σ̣ῃ̣ β̣ε̣βα̣ι̣ώ̣σ̣ι̣* ἃ̣ π̣αρέξεται ἀν̣έ̣π̣α̣φ̣α̣ κ̣α̣ὶ̣ ἀ̣ν̣ε̣ν̣ε̣[χύραστα] gap=34 ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD02 138 161 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Diog. 24, 14 10696
2870665 παρέξονται ... εἰς τὴν καλαμουργίαν ἑτέρου καλάμου παρέξονται ἑαυτοῖς οἱ μεμισθωμένοι τὸν ... verb. 3. pl. fut. ind. mid AD02 138 138 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 4 729, 4 20429
2870801 παρέχοντος ... ὄρους, τοῦ μεμισθωκότος Σαραπίωνος παρέχοντος αὐτοῖς κατʼ ἔτος ἀμισθεὶ* ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD02 138 138 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 4 729, 9 20429
2871080 παρέχοντος ... ληνὸν νέον ἄδολον ἑκατέρου μέρους παρέχοντος παρὰ ληνὸν τὸν αὐτάρκη ... participle. sg. pres. act. neut. gen AD02 138 138 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 4 729, 19 20429
2871457 [παρέξει] ... ὁ αὐτὸς Σαραπίων gap=28 [καὶ] [παρέξει] ὁ αὐτὸς Σαραπίων τοῖς ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD02 138 138 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 4 729, 34 20429
3011996 παρέξομαι ... Ψώβθει γενά̣με̣ν̣ον ἐπίπλο(ον) ὃν καὶ παρέξομαι ἐμφανῆ ὁπηνίκα ἐὰν ἐπιζητῆται ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD02 138 138 Egypt, U19 - Psobthis [Kato] (Saft el-Khirsa) P. Oxy. 61 4113, 16 21618
3350939 παρέξωμέ* ... ἐπ[ὶ] τὴν δημοσίαν τράπεζα(ν) καὶ παρέξωμέ* σοι̣ ἅπερ ἐχρ̣ή̣σ̣(θην) gap=2_lines ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD02 138 161 Egypt P. Ryl. Gr. 2 355 descr., 4 19547
4064562 παρέσχε ... [χάρι]ν ἀναφαίρετον, ἀνθʼ ἧς παρέσχε gap=unknown [τὰς] [ὑπαρ]χ[ο]ύσας αὐτῷ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD02 138 161 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) SB 10 10526, 8 14311
1546099 παρεχόμενος ... ἐπιβάλλ̣[ο]υ̣σι τῷ ἀμπελ(ῶνι) κηλονίοις* ἐμαυτο͂* παρεχόμενος κ(αὶ) τὸν ἀνδηρ̣ευτήν, ... participle. sg. pres. mid. masc. nom AD02 139 149 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Flor. 3 369, 9 19384
2951789 παρέξασθαι* ... , ἀλλὰ καὶ ἐ̣[πά]ναγκον αὐτὸν παρέξασθαι* τῷ ἀδελφῷ Θέωνι καὶ ... infinitive. fut. mid AD02 139 139 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 52 3690, 15 15330
2952188 [παρέξε]-ται ... [τῷ] [Σαραπίωνι] [·] [ὁ] [δὲ] [παρέξε]ται τῷ Θέωνι καὶ τοῖς ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD02 139 139 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 52 3691, 11-12 15331
3089818 παρέ̣-ξομα̣[ι] ... ἐπιπλωία̣[ν] δημο[σίο(υ)] [πυροῦ] ὃ̣ν καὶ παρέ̣ξομα̣[ι] ἐ̣[μφα]ν̣ῆ ὁπην[ί]κα̣ ἐ̣[ὰν] [ἐπι]ζητ̣[ηθ]ῇ ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD02 139 139 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 20, 14-15 15806
3089911 [παρεξόμεθα] ... [δημοσίο(υ)] [(πυροῦ)] [.] [ὃν] κ̣α̣ὶ̣ [παρεξόμεθα] ἐ̣μ̣φ̣[ανῆ] [ὁπηνίκα] [ἐὰν] [ἐπιζητηθῇ] ... verb. 1. pl. fut. ind. mid AD02 139 139 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 20, 20 15806
3288940 παρεχομέν̣ο̣υ̣ ... [(δραχμὰς)] gap=unknown [τοῦ] [δεῖνος] [ἑαυτῶι] παρεχομέν̣ο̣υ̣ [τοὺς] [τε] [αὐτάρκει]ς ναυτικοὺς ... participle. sg. pres. mid. masc. gen AD02 139 140 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ross. Georg. 2 18, 132 12886
3289020 παρέξεται ... [ἀργ(υρίου)] [(δραχμὰς)] gap=8 ἃ καὶ παρέξεται ὁ Εὔπορος [κ]αθαρὰ ἀπὸ ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD02 139 140 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ross. Georg. 2 18, 138 12886
3289185 [παρεχομένου] ... ἐγβ̣[ολῆς] gap=unknown [τοῦ] [δεῖνος] [ἑαυτῷ] [παρεχομένου] [τοὺς] [αὐτάρκεις] [ναυτικοὺς] [καὶ] ... participle. sg. pres. mid. masc. gen AD02 139 140 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ross. Georg. 2 18, 149 12886
3289618 παρ[εχομένου] ... [δραχμ]ὰς τέσσαρες τοῦ Χαιρήμον̣[ος] ἑαυτῷ παρ[εχομένου] [τοὺς] [αὐτάρκεις] [ναυτικοὺς] [καὶ] ... participle. sg. pres. mid. masc. gen AD02 139 140 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ross. Georg. 2 18, 182 12886
3289763 [παρεχομένου] ... δραχμὰς τεσσαράκοντα τοῦ Ἀμμω[νίου] [ἑαυτῷ] [παρεχομένου] [τοὺς] [αὐτάρκεις] [ναυτικοὺς] [καὶ] ... participle. sg. pres. mid. masc. gen AD02 139 140 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ross. Georg. 2 18, 195 12886
3290493 παρεχομένων ... ἐ[νεστ]ῶτος ἔτους τὸν gap=4 [λά]κκον παρεχομένων εἰς̣ gap=1 gap=unknown vac=unknown ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 139 140 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ross. Georg. 2 18, 259 12886
3291609 π̣α̣ρεχομένου ... gap=unknown gap=unknown [τοῦ] [Τρύφωνο]ς ἑαυτῷ π̣α̣ρεχομένου τοὺς αὐταρκ[εῖς] [ναυτικοὺς] [καὶ] ... participle. sg. pres. mid. masc. gen AD02 139 140 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ross. Georg. 2 18, 32 12886
3357339 παρεχομένων ... τοῦ αὐτοῦ (ἔτους), ὑμῶν παρεχομένων κοῦφα καὶ ἀποθήκην ἄνευ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 139 139 Egypt P. Ryl. Gr. 2 97, 10 19495
187731 πα[ρ]έχῃ ... ὁ προ[κου]ράτορ* μου κόπους [τινὰ]ς πα[ρ]έχῃ περὶ τῆς gap=2, ... verb. 2. sg. pres. ind. mid AD02 140 143 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 815, 7 9366
2638628 π̣αρέξομαι ... τετραχόων̣ λεγομένων πόσων εἰς ἅ π̣αρέξομαι κοῦφα καὶ ἀποδώσω σοι ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD02 140 141 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) P. Oslo 2 43, 2 21520
2671850 παρέσχον ... ἀπὸ τῶν αὐτῶν δραχμῶν ἑπ[τα]κοσίων παρέσχον παρὰ σοῦ, καθʼ ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD02 141 142 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 98, 20 20757
3291935 [παρεχέσθ?]ω̣ ... ο ἢ εκ̣ ἢ̣ ἀ̣σ̣κοῦ [παρεχέσθ?]ω̣ @^above^@ \ὁ/ \Πριμίων/ ἀντὶ ... verb. 3. sg. pres. imp. mid AD02 141 141 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Ross. Georg. 2 19, 20 17687
3292165 παρέξεται ... [τὸν] [Π]ρειμίωνα, ὅστις καὶ παρέξεται κατʼ ἔτος [τὰ] πρὸς ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD02 141 141 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Ross. Georg. 2 19, 34 17687
166460 παρέξομαι ... μοι ε̣[ἰ]ς τὴν μητρόπολειν* ἐπισταλησόμεν[ο]ν̣ παρέξομαι \ σὲ δὲ ἄ[σ]κυλτον ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD02 143 143 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 638, 12 9280
177385 παρέχεσθαι ... [ἐ]πὶ τοῦ ἐνλίμματ[ος]* δεδήλωται, παρέχεσθαι δὲ αὐτὸν τὴν [ὑπ]οθήκην ... infinitive. pres. mid AD02 143 143 Egypt, L00 - Alexandria (?) BGU 3 741, 36 20057
3967917 παρέξονται ... μέχρι τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας καὶ παρέξονται τοὺς [ἄλλου?]ς ἀπὸ τοῦ ... verb. 3. pl. fut. ind. mid AD02 143 144 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) PSI 8 921 Ro, 18 13813
3967994 παρεχομενου* ... ἑαυτῷ χορηγῶν τὰ ἐπιτ̣[ήδει]α καὶ παρεχομενου* τὴν μηχ[α]νὴν ὑ̣γιῆν ἐργαζομένην ... participle. sg. pres. mid. masc. nom AD02 143 144 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) PSI 8 921 Ro, 23 13813
3968012 παράσχῃ ... μηνός · ἐὰν δὲ μὴ παράσχῃ, ἔσ̣τ̣αι πρὸς αὐτόν ... verb. 3. sg. aor. subj. act AD02 143 144 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) PSI 8 921 Ro, 24 13813
195858 παρασχεῖν ... ἡμὰς ἱκανὸν τῶν̣ gap=6 gap=1 παρασχεῖν ἢ κατασχεθ̣ῆν[αι] gap=4 gap=2 ... infinitive. aor. act AD02 144 144 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 891 Ro, 18 9403
195871 πα[ρ]ασχεῖν ... ὑπὸ σοῦ gap=1 δηλῶσ̣[α]ι̣ καὶ πα[ρ]ασχεῖν ὀμνύω [τὴν] Ἀντωνίνου Καίσαρος ... infinitive. aor. act AD02 144 144 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 891 Ro, 20 9403
2304052 παρέχων ... τοῦ οἴκ̣[ου] ἐκκλείων καὶ ὕβρις* παρέχων μέχρι καὶ διέσισέν* με ... participle. sg. pres. act. masc. nom AD02 144 147 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 3 174, 15 11980
3815243 παράσχῃ ... τ̣ο̣ῦ̣ [δρυ]μ̣οῦ ἀξιω̣ιθήσε̣σθαι*, ἵνα παράσχῃ αὐτῷ [τὰ] [α]ὐ̣τάρκ̣η ὕ̣δατα̣ ... verb. 3. sg. aor. subj. act AD02 144 144 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Wisc. 1 34, 19 13710
3815289 παρέσχεν ... ὑπέρ[θεσι]ν̣ τ̣ῇ πληρ̣ώ̣σει τ̣ο̣ῦ δρυμοῦ παρέσχεν ἀλλὰ [καὶ] [νῦν], ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD02 144 144 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Wisc. 1 34, 25 13710
3815303 παρασχεθῆναι ... ὥστε τὰ συνήθη ὕδατα [αὐτῷ] παρασχεθῆναι. ἐρρῶσθαί σε εὔχο(μαι) ... infinitive. aor. pass AD02 144 144 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Wisc. 1 34, 27 13710
3815455 πα̣ρά-σχῃ ... τ̣ο̣ῦ̣ δ̣ρυμοῦ̣ ἀξιωθήσασθαι*, ἱν* πα̣ράσχῃ αὐτῷ τὰ αὐτάρκη ὕδ̣α̣τ̣α̣ ... verb. 3. sg. aor. subj. act AD02 144 144 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Wisc. 1 35, 25-26 13711
3815500 προσχ̣ε̣ι̣ν̣* ... ὑπέρθεσιν τῇ πληρώσι* τοῦ δρυ̣μοῦ προσχ̣ε̣ι̣ν̣* ἀλ̣λ̣ὰ καὶ νῦν, ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD02 144 144 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Wisc. 1 35, 34 13711
3815513 παρασ-χεθῆναι ... ὥστε τὰ συνήθη ὕδατα αὐ̣τῷ παρασχεθῆναι. ἐρρῶσθ̣α̣ί̣ σ̣ε̣ εὔχ(ομαι) ... infinitive. aor. pass AD02 144 144 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Wisc. 1 35, 36-37 13711
173784 παρέξετε* ... gap=unknown gap=unknown [δι]σ̣σὸν ἀλλὰ καὶ παρέξετε* ὁ̣ Πετρώνιος τ gap=unknown ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD02 145 146 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 710, 3 9310
403774 [παρέξω] ... βεβαιώσω πάσῃ βεβαιώσι* καὶ καθαρὰ [παρέξω] [ὡς] πρόκι[ται] gap=unknown σα ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD02 145 145 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 1 173 + CPR 1 187 + CPR 1 195, 20 9831
2248300 π̣αρασχεῖν ... \ὕδατα/ \εἰς/ \τὰ/ \ἐδ[άφη]/ \χ̣ωρήσῃ/ π̣αρασχεῖν τῷ προκιμένῳ δρυμ̣ῷ τὰ ... infinitive. aor. act AD02 145 146 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Mich. 11 617, 5 12285
2248319 παρασχεῖν ... ὑπʼ αὐτῶν, οὐκ ἐβουλήθησαν παρασχεῖν, τ̣ο̣[ῦ] [ἱερωτά]του Νείλου ... infinitive. aor. act AD02 145 146 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Mich. 11 617, 6 12285
4596805 παρέξει* ... τόκων ἐπάναγκον @^inline^τὴν@⟦τον⟧ ὁμολ(ογοῦσαν) Σόηριν παρέξει* τῷ Ἀγχ[ῶφι] [κ]αὶ τοῖς ... infinitive. fut. act AD02 145 145 Egypt, 00a - Neilopolis (Tell el-Rusas) Stud. Pal. 22 36, 7 15105
4596945 παρέξειν ... ἐπάναγκον δὲ τὴν ὁμολ(ογοῦσαν) Σόηριν παρέξειν τὴ[ν] [προγεγραμμένην] παι[δί]σ[κην] [καθαρ]ὰν ... infinitive. fut. act AD02 145 145 Egypt, 00a - Neilopolis (Tell el-Rusas) Stud. Pal. 22 36, 17 15105
3292550 παρέχει ... [οὐ] [τὰς] [τυχούσα]ς ὕβρεις μοι παρέχει σὺν τοῖς συνερ[γοῦσιν] [αὐτῷ] ... verb. 3. sg. pres. ind. act AD02 146 146 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Ross. Georg. 2 20, 22 12887
9191 παρέσχοντό ... και gap=3 Τ̣ῦβι ἕως ἧς παρέσχοντό μ[οι] ἐπὶ τῶν τ[ό]πων ... verb. 3. pl. aor. ind. mid AD02 147 148 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 195, 12 8956
3814575 πα̣ράσχ̣ῃ ... , ἵνʼ εἴδῃ ποτ̣έ̣. πα̣ράσχ̣ῃ τὰ συνήθη ὕδατ̣α πᾶ̣σι ... verb. 3. sg. aor. subj. act AD02 147 149 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Wisc. 1 31, 3 13707
3814664 παρασχόμενον ... κώμην Θεαδελφείαν μεμφομέν̣ο̣υ̣ ὡ̣ς μὴ̣ παρασχόμενον αὐτῷ τὰ συνήθη ὕ̣δ̣α̣τ̣α̣ ... participle. sg. aor. mid. masc. acc AD02 147 149 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Wisc. 1 31, 13 13707
3814700 παρασχεθῆ̣ναι ... καὶ προνοήσῃς τὰ συνή̣θη ὕ̣δατα παρασχεθῆ̣ναι. (ἔτους) ια Ἀντωνείνου* ... infinitive. aor. pass AD02 147 149 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Wisc. 1 31, 16 13707
4083874 παρέσ(χηκε) ... παρέσ(χηκε) διὰ πύλης Καρανίδ(ος) ἐρημοφυλ(ακίας) ... verb. 3. sg. pf. ind. act AD02 147 147 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 12 10914, 1 14360
4279839 παρεχόμ̣ενος ... κ̣αὶ ὕ̣βρεις πλείστας τοῖς ἁπ[τομ]έ̣ν̣οις παρεχόμ̣ενος. π̣[ολλά]κ̣ις οὖν κἀμοί ... participle. sg. pres. mid. masc. nom AD02 147 147 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 20 14401, 13 14880
4238069 [παρέξονται] ... ἀρούρας πάσῃ βεβαιώσ[ει] ἃς κα[ὶ] [παρέξονται] [ἀνεπ]ά̣φο[υς] [κ]α̣ὶ ἀνε̣ν̣[εχυράστους] [καὶ] ... verb. 3. pl. fut. ind. mid AD02 148 161 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 18 13764, 18 14759
2651802 [παρέξεσθαι] ... πάσῃ [βεβαιώσει] [ἀπὸ] [πάντων] [καὶ] [παρέξεσθαι] [ταῦτα] [ἀνέ]π̣αφα καὶ ἀνεχύραστα ... infinitive. fut. mid AD02 149 149 Egypt, 00a - Hiera Nesos P. L. Bat. 3 11, 16 12583
1684622 παράσχες ... κινδύνῳ τοῦ συγχωρήσαντος · ἢ παράσχες τοῦτον ἀξιόχρεον, καὶ ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD02 150 150 Egypt P. Harris 1 67, 8 21061
1684693 παρέχοντος ... τοῖς πράγμασιν, ἢ ἀ[φ]ορμὴν παρέχοντος η gap=1 ἢ πρ̣έ̣π̣ο̣ντα ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD02 150 150 Egypt P. Harris 1 67, 18 21061
2637796 παρέξομαι ... [μηδ]εμιᾶς [ἐμ]οὶ ἐφόδου καταλε̣ι̣πομένη[ς]. παρέξομαι δὲ σοὶ καὶ τοῖς ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD02 150 150 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 2 40 a, 14 21517
2638158 πα̣ρέξομαι ... μηδεμιᾶ̣ς μοι ἐφόδου κατα[λειπο]μ̣ένης. πα̣ρέξομαι [δ]ὲ̣ σοὶ καὶ τοῖς ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD02 150 150 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 2 40 b, 44 21518
3895941 παρέσ-χ̣ον ... τέλους τῆς κ̣ληρονομίας καὶ ἱκανὸν παρέσχ̣ον ἐπὶ τῷ χ̣[ε]ι̣ρογραφ̣ῆσαι μετὰ ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD02 150 199 Egypt PSI 15 1540, 10-11 29827
4403098 παρασχήσθε* ... gap=unknown τ̣ο̣ῦ̣ διοικηι̣τοῦ* αὐτ gap=unknown παρασχήσθε* ἔσεσθε γ gap=unknown ἡμᾶς ... infinitive. aor. mid AD02 150 199 Egypt SB 26 16464, 8 97267
1480890 παρεχόμενος ... διὰ τῆς κρατίστης βουλῆς, παρεχόμενος [γνωστῆρας] [τ]ρ̣εῖς τοῦ τε ... participle. sg. pres. mid. masc. nom AD02 151 151 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. L. Bat. 6 33, 8 20962
213094 παρεχομένη[ς] ... [Ἰσιδώρας] gap=6 καὶ ἀκατη[γ]όρητον ἑαυτὴν παρεχομένη[ς] gap=13 [ἐὰν] [δὲ] διαφορᾶς ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 154 154 Egypt, 00a - Alabanthis BGU 4 1045, 21 9442
2491357 παρέξασθαι* ... πάσῃ βεβαιώσι*, ἣν καὶ παρέξασθαι* ἀνέπαφον καὶ ἀνενεχύραστον καὶ ... infinitive. fut. mid AD02 154 154 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 6 428, 7 12266
2854346 παρέξομέ* ... ἐφόδου καταλειπομένης ἀλλὰ καὶ ἀπάνανκον παρέξομέ* σοι καὶ τοῖς παρὰ ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD02 154 154 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 34 2722, 30 16594
1306559 παρασχεθέντων ... ναύλου ξύλων ἀκα(νθίνων) ἀρίθ(μῳ) κβ παρασχεθέντων ἀπὸ τ̣[ῆ]ς̣ Πολέμ(ωνος) μερίδο(ς) ... participle. pl. aor. pass. masc. gen AD02 155 155 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Col. 2 1 Ro (4) col. 10, 13 10449
4153156 παρέσ-χαντο ... ὀλίγην [μ]ου τοῖς οἰκείοις ὕβριν παρέσχαντο λόγο[ν] [οὐ]δ̣έ̣[να] [ἔχοντός] μου ... verb. 3. pl. aor. ind. mid AD02 155 155 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 14 12199, 14-15 14561
334616 [παρέξ]ε̣σ̣θ(αι) ... gap=4 gap=15 χιρ τα ὥσ̣[τ]ε̣ [παρέξ]ε̣σ̣θ(αι) τὴν ἑαυτῆς δούλ(ην) Γ̣ν̣αΐα̣ν ... infinitive. fut. mid AD02 157 157 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Merton 3 119, 4 11948
368123 παρασχεῖν ... νομικὸν Ἰούλιον τὸν Σαραπίωνα ἱκανὸν παρασχεῖν, τὰς δὲ ταβέλλας ... infinitive. aor. act AD02 157 159 Egypt, L00 - Alexandria BGU 2 388, 8 20156
4193039 παρεχ[όμενος] ... [διὰ] [τῆς] [κρατίστης] [βουλῆ]ς, παρεχ[όμενος] [γν]ωστῆρας τ[ρ]εῖς τοῦ τε ... participle. sg. pres. mid. masc. nom AD02 157 157 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) SB 16 12742, 12 16282
1507065 παρέξ̣ου̣[σι] ... τόκων κα[ὶ] [τρο]φῶν καὶ ἱματισμοῦ παρέξ̣ου̣[σι] [τὸ]ν̣ ἑαυτῶν υἱὸν Σαραπάμμωνα ... verb. 3. pl. fut. ind. act AD02 158 158 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Flor. 1 44, 17 10954
3077325 [παρ]έξιν* ... καὶ ἀπαρενόχλητόν σε καὶ @^inline^ἀνείσπρακτον@⟦ανισσπρακτον⟧ [παρ]έξιν* περὶ τῶν τῆς αὐτῆς ... infinitive. fut. act AD02 158 159 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1123, 14 21743
145125 παρέ-ξεται ... τειμῆς* ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ἑκατὸν καὶ παρέξεται τὸν [Ἀ]μμώνιο[ν] εὐδοκοῦντ[α] τῇδε ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD02 159 159 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 2 427, 20-21 9164
4466283 παρέχουσαν ... κατὰ ψηφίσματα οἷς ἂν κρείνῃ* παρέχουσαν τὸν gap=1 ἀμφισβητήσαντα Ἰσίδωρον ... participle. sg. pres. act. fem. acc AD02 160 160 Egypt, U05 - Koptos (Qift) SB 6 9016, 16 17842
366933 παρέξουσι ... αἱ περὶ τη* Ἀθ[η]ν[άριο]ν ἱκανὸν παρέξουσι τῶν ἐκ κρίσεως φανησομένων ... verb. 3. pl. fut. ind. act AD02 161 161 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 613, 34 9263
4203114 παρέξ̣ομε̣* ... ἀρτάβας πέν[τε] [?] κ̣α̣ὶ̣ ἀ̣ν̣α̣γ̣κ̣α̣ί̣ως παρέξ̣ομε̣* gap=unknown gap=unknown gap=unknown gap=unknown ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD02 161 169 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12983, 8 14689
1962401 παρέσ-χον ... ἐπὶ τὸ αὐτὸ καμήλ(ους) γ παρέσχον εἰς κυριακὰς χρείας τῶν ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD02 163 163 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Lond. 2 p. 74-76 no. 328, 9-10 11709
2228042 π[αρέξεσθαι] ... ποιή̣σ̣η̣τ̣α̣[ι] gap=5 [ἐπὶ] τὰς ἴσας π[αρέξεσθαι] [αὐτὸν] με̣τὰ τὸ̣ν̣ χ̣ρ̣[όνον] ... infinitive. fut. mid AD02 164 165 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Merton 3 105, 33 11942
155649 παρέξονται ... αὐτοῖς διὰ παντός, καὶ παρέξονται τὰς αὐτὰς καὶ προκειμένας ... verb. 3. pl. fut. ind. mid AD02 165 165 Egypt, 00b - Athenas Kome BGU 2 542, 16 9227
3064407 παρέσ-[χομεν] ... @^inline^ἔνοχοι@⟦ειηνοχοι⟧ εἴ[ημεν] τ̣ῷ̣ ὅ̣ρ̣κ̣ῳ. παρέσ[χομεν] [δὲ] [ἑ]α̣υ̣τ̣[ῶν] gap=unknown_lines ... verb. 1. pl. aor. ind. act AD02 166 169 Egypt, U19 - Tychinphagon P. Oxy. 74 5000, 33-34 128306
3880206 παρέξω ... ἐλευθέρας. ἔτι δὲ καὶ παρέξω πε[ρὶ] [τὸ] [αὐτὸ] Σατύρου ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD02 166 167 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 12 1263, 17 17420
4576387 [παρέξεσθαι] ... πρόκειται πάσῃ βεβαι[ώσει] [ἃ] [καὶ] [παρέξεσθαι] [ἀνέπαφα] [καὶ] extra [ἀνενεχύραστα] ... infinitive. fut. mid AD02 168 169 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 20 50, 17 15022
280111 παρέξονται ... τοῖς ἀδελφοῖς ἑαυτῶν gap=3 [λόγ]ους παρέξονται ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ πράγματος ... verb. 3. pl. fut. ind. mid AD02 169 169 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1655 descr., 42 9535
2777053 παρέξομαι ... αἱρῇ τρόπον, καὶ ἐπάναγκον παρέξομαι ταύτας βεβαίας διὰ παντὸς ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD02 170 170 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 17 2134 Ro, 22 17514
2544852 παρεχομένης ... Ε[ὐδαιμονίδος] [ἄμεμπ]τον καὶ ἀκατηγόρητον ἑαυτὴν παρεχομένης ἐν τῇ συμβιώσει. ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 172 175 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mil. Vogl. 2 71, 10 12364
2382296 παρέσχετ(ο) ... check Ἀμμωνοῦς ἀπάτωρ (δραχμαὶ) λβ παρέσχετ(ο) λο(ιπὸν) (ὀβολοὶ) δ check ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD02 173 173 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 224, 5839 11999
2383383 παρέσχετο ... Διοσκόρου (δραχμαὶ) μδ (ὀβολοὶ) κ παρέσχετο (ὀβολοὶ) δ κ check ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD02 173 173 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 224, 5893 11999
874187 π̣[α]ρ̣έ̣σ̣χ̣η(κεν) ... π̣[α]ρ̣έ̣σ̣χ̣η(κεν) εἰς̣ Ε̣ὐη(μερείαν) Σ̣α̣ρ̣απίων ἐ̣ξάγ(ων) ... verb. 3. sg. pf. ind. act AD02 - AD03 175 299 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Aberdeen 44, 1 28296
1346638 παρεχέτω ... [ἱματισ][μὸ]ν καὶ τὰ ἄλλα ἑξῆς παρεχέτω ὁ Χρύσε̣ρμ̣[ος] [τῇ] [Διονυσίᾳ] ... verb. 3. sg. pres. imp. act AD02 - AD03 175 225 Egypt P. Col. 8 227, 9 27235
2217060 πα̣ράσχου ... ἀπὸ Παλώσεως τ̣οῦτο τὸ ἐπιστόλ[ιο]ν πα̣ράσχου αὐτῇ ὑπὲρ ἀρου̣ρῶν δύο ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD02 175 199 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Merton 1 23, 5 28779
2424929 παρέσχηται ... π καὶ ἐμ(οῦ) (δραχμαὶ) ξ παρέσχηται πα(ραδείσου) [ιγ (ἔτους) ἀπομ(οίρης) ... verb. 3. sg. pf. ind. mid AD02 175 175 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 225, 3368 12000
2710155 παρέξεσθαι ... καὶ ἱματειῖν* τὴν παῖδα καὶ παρέξεσθαι αὐτὴν τῷ διδασκάλῳ καθʼ ... infinitive. fut. mid AD02 175 199 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1647, 18 29011
3035193 π̣αρ̣έχειν ... [ἐξου]σίας, ὅσον δίκαιό̣ν̣ ἐ̣σ̣τ̣ι̣ν̣ π̣αρ̣έχειν [τῇ] [πα]τ̣ρῴᾳ πόλε̣ι π̣ ... infinitive. pres. act AD02 - AD03 175 225 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 67 4592, 11 16756
3508091 @^inline^παρέχοντος@⟦παραχοντος⟧ ... [ὑποσχισ]μ̣οὺς οὐδὲ̣ τ̣οῦ Οὐ[α]λ̣[ερίο]υ Γεμέλλου @^inline^παρέχοντος@⟦παραχοντος⟧ gap=7 ὑ̣[π]ο̣σχισμῶν τὰ κ̣τ̣[ήνη] ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD02 175 175 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Strasb. Gr. 6 571, 16 13404
3606483 παρεχομ(ένου) ... Β ἅπερ κατ̣ε παραλημ(ψ…), παρεχομ(ένου) αὐτ(οῖς) τοῦ ἐγ* νότ(ου) ... participle. sg. pres. mid. masc. gen AD02 175 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 342, 26 28415
4500413 παρέσχον ... ἔνοχος [εἴην] [τ]ῷ ὅρκῳ · παρέσχον δ[ὲ] [ἐμα]υτοῦ ἐνγυητὴν gap=1_lines ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD02 175 175 Egypt, U19 - Tholthis [Mese] SB 6 9550, 15 19099
169579 παρ[έ]ξ[ο]μα[ι] ... βεβεωσο* σοι πάσῃ βεβαιώσι* κ[αὶ] παρ[έ]ξ[ο]μα[ι] καθαρὸν ἀ[π]ὸ μὲν δημοσίω[ν] ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD02 177 177 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 666, 18 9299
1849818 παρέσχομεν ... ἔνοχοι εἴημεν τῷ ὅρκῳ. παρέσχομεν δὲ ἑαυτῶν ἐνγυητὰς ὁ ... verb. 1. pl. aor. ind. act AD02 178 178 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Köln Gr. 5 229, 23 21230
400929 [παρέξεται] ... συνευδοκεῖ τῇ πράσι* gap=unknown [καὶ] [παρέξεται] [ἀνέπαφ]α [καὶ] ἀνε[πι]δάνιστα* gap=unknown ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD02 179 179 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 1 154, 12 9823
4266043 π̣αρέξεται ... συνεστα̣κ̣ό̣τι [με] [Ἀ]ρ̣[τ]ε̣[μι]δ̣ώ̣ρῳ οὓς καὶ π̣αρέξεται ὑμεῖν* σ̣ὺν̣ ἐγγόνοι̣ς καὶ ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD02 179 179 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 20 14199, 14 23689
1418189 παρ[έξεται] ... gap=unknown [ἀ]π̣ὸ τοῦ ἐνεστῶτος χρόνου παρ[έξεται] [αὐτῶι] [δουλικὰς] [χρείας] [,] ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD02 180 180 Syria, Mesopotamia - Doura (Dura-Europos) P. Dura 17, 43 17215
2215115 πα[ρ]έξομαί ... καθʼ ὃν gap=2 ἃσπερ καὶ πα[ρ]έξομαί σοι βεβαίας [διὰ] παντὸς ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD02 181 182 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Matr. 2, 31 18216
1689251 [παρέσ]-[χον] ... ἔ̣ν̣ο̣χ̣ος [εἴ]ην τῷ ὅρ̣[κῳ] [.] [παρέσ][χον] [δ]ὲ ἐμαυ̣[τοῦ] [ἐνγυη][τὴν] [Φ]ιλόσ̣τ̣ρα̣[τον] ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD02 182 184 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Harris 2 193, 19-20 15200
3131717 παρεχομένων ... ἐπιμερισμὸς μόσχων καὶ χ[οιριδίων] παρεχομένων εἰς τὴν [τῶν] Σαραπίων ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 182 187 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petaus 40, 2 8826
2869702 παρ-έξει ... χρόνον ἔτη πέ[ντε] [,] [κ]αὶ παρέξει αὐτὸν προσεδρεύοντα τῷ διδασκάλῳ ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD02 183 183 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 4 725, 9-10 20425
2869912 παρέξει ... ἡμέρας ἐπὶ τὰς [ἴσ]α̣ς ἐπάναγκε̣[ς] παρέξει αὐτὸν ὁ Ἰσχυρίων τῷ ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD02 183 183 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 4 725, 42 20425
3006261 π̣αρέσχ̣ο̣ν ... . ἡ χειρογραφία κυρία̣. π̣αρέσχ̣ο̣ν δὲ ἐμαυτοῦ ἐ̣ν[γυ]ητὴν* Ἀπολλων* ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD02 183 183 Egypt, L20 - Arabia [nomos] P. Oxy. 60 4063, 19 22547
3816687 παρ-έξομαί ... π̣ά̣σας ἀρούρ̣α̣ς̣ [ἔννεα] [ἕκ]τ̣ον ἐνενηκοσεκτον παρέξομαί σοι̣ κ̣αὶ ἐκγόνοις [καὶ] ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD02 183 183 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Wisc. 1 9, 22-23 16817
2266899 [παρέχωνται] ... [δὲ] [μὴ] [βεβαιῶσι] [ἢ] [μὴ] [παρέχωνται] [καθαροὺς] [ὠς] [πρόκειται] [ἢ] ... verb. 3. pl. pres. subj. mid AD02 185 185 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Mich. 15 707, 19 21386
3137367 παρέσχομεν ... κώμην καὶ μ[έ]χρει* νῦν ἡμεῖς παρέσχομεν ἔτεσιν ἤδη δώδεκα, ... verb. 1. pl. aor. ind. act AD02 185 185 Egypt, 00a - Ptolemais Hormou (El-Lahun) P. Petaus 84, 12 8786
3816140 παρέξεται ... τῆς γερδιακῆς τέχνης̣, ἣν παρέξεται αὐτῷ ὁ μεμισθωκὼς̣ μήτε ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD02 185 185 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Wisc. 1 5, 9 16814
1396304 παρέχε̣σ̣θα̣ι̣ ... gap=17 [ὑ]πεύθυνος̣ ἔ̣[σ]τ̣ω̣ διδό̣ν̣α̣ι̣ π̣ο̣ι̣εῖν παρέχε̣σ̣θα̣ι̣ gap=6 [ταῦτα] [πάντα] [ἃ] ... infinitive. pres. mid AD02 - AD03 186 210 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Diog. 9, 10 10717
4373874 [παρέξεσθα]ι̣ ... [σώματα] [πάσῃ] [βεβαιώσει] [ἅπερ] [καὶ] [παρέξεσθα]ι̣ ἀνέπαφα καὶ ἀν̣ενεχύραστα [καὶ] ... infinitive. fut. mid AD02 186 190 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 24 16002, 14 45395
191326 παρασ̣[χεῖν] ... [τοῖς] [τὸ] [γέν]ος μ̣ε̣τ̣ρ̣ο̣ῦσιν καὶ παρασ̣[χεῖν] [ἐξωδιάσαι] gap=3 καὶ πα ... infinitive. aor. act AD02 187 187 Egypt, U15 - Hermopolites BGU 3 842, 5 20067
191428 [παρασχεῖν] ... [καὶ] [τοῖς] τὸ γένος μετροῦσιν [παρασχεῖν] [ἐξωδιά]σαι Π gap=unknown_lines gap=3 ... infinitive. aor. act AD02 187 187 Egypt, U15 - Hermopolites BGU 3 842, 5 20067
191528 παρασχεῖν ... τοῖς τὸ [γένος] [μετροῦσι]ν καὶ παρασχεῖν ἐξωδιά[σαι] gap=11 gap=24 κώμ̣η̣ς ... infinitive. aor. act AD02 187 187 Egypt, U15 - Hermopolites BGU 3 842, 5 20067
191634 παρασχεῖν ... καὶ το[ῖ]ς τὸ [γ]ένο[ς] μετρουσιν* παρασχεῖν ἐξωδι[άσ]αι Ἀν[ου]βίωνι Παποντῶτος κ̣[αὶ] ... infinitive. aor. act AD02 187 187 Egypt, U15 - Hermopolites BGU 3 842, 5 20067
191745 παρασχεῖν ... [καὶ] τοῖ[ς] [τὸ] γένος [μ]ετρουσιν* παρασχεῖν ἐξ[ω]διάσαι Φῖβ̣[ι] Πετβ̣ῖτο̣ς καὶ ... infinitive. aor. act AD02 187 187 Egypt, U15 - Hermopolites BGU 3 842, 5 20067
191853 [π]αρ[α]σχεῖν ... καὶ τοῖς τὸ γέν[ος] [με]τρ[ο]ῦ[σι]ν [π]αρ[α]σχεῖν ἐξωδιάσ[αι] Ὥρῳ Φε̣ί[βιο]ς καὶ ... infinitive. aor. act AD02 187 187 Egypt, U15 - Hermopolites BGU 3 842, 5 20067
2717825 παρε-χομένου ... , καλαμουργία, τοῦ γεούχου παρεχομένου κάλαμον καὶ φλουῦ̣ν̣* τὸν ... participle. sg. pres. mid. masc. gen AD02 188 188 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1692, 16-17 21972
1924819 π̣αρέ̣χ̣ο̣ν̣τ̣α̣ ... [σὴν] διάγνωσιν λόγ̣ον τὸ̣[ν] π̣ρ̣ο̣[σ]ή̣κον̣τα π̣αρέ̣χ̣ο̣ν̣τ̣α̣ [ἵνα] [δυνη]θῶ ἐκδικηθ̣εὶς διὰ ... participle. sg. pres. act. masc. acc AD02 189 189 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lips. 2 145 Ro, 46 44419
4162101 [παρέξομαί] ... [αἱρῇ] [.] [ἅσπερ] [καὶ] [ἐπάναγκες] [παρέξομαί] [σοι] [βεβ]αίας διὰ παντὸς ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD02 189 193 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) SB 16 12333, 16 16225
4560829 [παρ]εχομενην* ... Θαισαρίου ἄ[με]μ̣πτον καὶ ἀκατηγόρη[τον] [ἑαυτὴν] [παρ]εχομενην* ἐν τῇ συμβιώσει ἐφʼ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 189 189 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 20 15, 14 15012
804510 πα(ρέσχηκε) ... πα(ρέσχηκε) Βαεῦς* ἐξά(γων) λινοκαλά(μης) ὄνον ... verb. 3. sg. pf. ind. act AD02 190 190 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) O. Tebt. Pad. 65, 1 76388
3354695 παρέχει ... κυρίου ἡμῶν Αὐ[το]κράτορος ἀφθόνως ἀρχὰ[ς] παρέχει καὶ τῆς πόλ(εως) αὐξάνε̣[ι] ... verb. 3. sg. pres. ind. act AD02 192 192 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 2 77, 36 19486
3786622 παρέξει̣ν̣ ... εἶναι κατὰ πά̣ντ̣α τρόπον, παρέξει̣ν̣ δὲ Ἀφροδεισι[ο]ς̣* τοὺ̣ς̣ παρήλικας ... infinitive. fut. act AD02 192 192 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Vind. Sal. 5, 29 13678
4508860 π[αρέ]ξ[εσ]θαι ... πάσῃ β̣[εβαιώσει] [,] [ἃ]ς̣ καὶ π[αρέ]ξ[εσ]θαι ἀ̣νεπ[άφ]ου[ς] [καὶ] [ἀ]νεν[ε]χ̣υ̣ρ̣[άστους] [καὶ] ... infinitive. fut. mid AD02 192 192 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 6 9618, 14 14270
401285 [παρέξεται] ... gap=unknown gap=unknown ἀπὸ gap=unknown gap=unknown [παρέξεται] καθαρ[ὰ] [ἀπὸ] gap=unknown gap=unknown ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD02 - AD03 193 211 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 158, 3 9824
1689334 [παρέ]σχον ... τὸν ὑπὲρ αὐ[τῶν] [λόγ]ο̣ν. [παρέ]σχον δὲ καὶ ἐμα[υ]τοῦ ἐνγ[υητ]ὴ̣ν̣ ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD02 193 193 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Harris 2 195, 4 15203
2304263 παρεῖχεν ... καὶ τὴν ἀνωτάτην μοι ὕβριν παρεῖχεν. ὅθεν ἀξιῶ κελεῦσε* ... verb. 3. sg. impf. ind. act AD02 193 193 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Mich. 3 175, 20 11981
4527224 παρέξεσθαι ... [παραχώρησιν] [πάσῃ] [βε][βαιώσι] [ἣν] [κ]α̣ὶ παρέξεσθαι ἀνέπαφον καὶ ἀν[ενεχύραστον] [καὶ] ... infinitive. fut. mid AD02 193 194 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 8 9906, 18 14293
357763 παρασχέσθαι ... , ὑπεύθυνος ἔστω δῶναι ποιῆσαι παρασχέσθαι ταῦ[τα] πάντα, [ἃ] ... infinitive. aor. mid AD02 194 194 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) (?) BGU 1 326, 14 9056
544187 παρασχεθ(έντος) ... Γαιανοῦ ὑπ(ὲρ) τιμ(ῆς) χόρ̣[του] gap=5 παρασχεθ(έντος) εἰς παροχ(ὴν) τοῦ κρ(ατίστου) ... participle. sg. aor. pass. masc. gen AD02 194 194 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1007, 3 71695
820673 παρέσχ(ες) ... νήσ(ων) Δέκμῳ πρ(εσβυτέρῳ) Ἡρακλᾶτο(ς). παρέσχ(ες) τοῖς ἱππεῦσι εἴλ(ης) Ἡρακ(λιανῆς) ... verb. 2. sg. aor. ind. act AD02 194 195 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1013, 2 77489
4068813 παρέξα[σ]θ̣αι* ... πάσῃ̣ β̣ε̣βαιώ̣σ̣η̣*, ἁ* καὶ παρέξα[σ]θ̣αι* ἀνεπαφα* καὶ ἀνεχυραστα* καὶ ... infinitive. fut. mid AD02 194 194 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 10 10571, 15 14329
485988 παρα̣σ̣χή̣σ̣ο̣μ̣α̣ι̣ ... Σεουήρου Ε̣ὐ̣σ̣ε̣β̣ο̣ῦ̣ς̣ Π̣ε̣ρ̣τ̣ί̣ν̣[ακος] [Σεβα]σ̣τ̣ο̣ῦ̣ καὶ παρα̣σ̣χή̣σ̣ο̣μ̣α̣ι̣ τ̣ο̣ῦ̣[τον?] ἀ̣νυ̣[περθέ]τ̣ω̣ς̣ τῆς πράξ̣ε̣ώς ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD02 196 197 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 7 31, 17 15838
486071 [παρέ]σ̣χ[ο]ν ... ἐνεστ(ῶτος) ε (ἔτους) gap=7 gap=2 [παρέ]σ̣χ[ο]ν π̣αρʼ αὐτοῦ εἰς̣ ἀπό̣[δοσιν] ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD02 196 197 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 7 31, 32 15838
4090852 παρασσχεῖν* ... τ[οῦτο] γενέσθαι καὶ εἱκανὸν* αὐτὸν παρασσχεῖν* μὴ ἄρα τι εἰς ... infinitive. aor. act AD02 196 196 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 12 11008, 23 14392
2718430 [παρεξόμεθά] ... ἐὰν αἱρῇ, @^inline^ἥ̣[ν]περ@⟦α̣[ν]περ⟧ καὶ [παρεξόμεθά] [σοι] [βε]βαίαν δι* παντὸς ... verb. 1. pl. fut. ind. mid AD02 197 197 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1696, 15 21977
3273378 παρέ̣χον-[τος] ... ᾦ gap=10 τὸν πίθον σ̣[ο]υ παρέ̣χον[τος] [εἰς] [τὸν] προκεί(μενον) οἶνον ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD02 - AD03 198 209 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Reinach Gr. 2 101, 12-13 23021
2995747 παρ̣[έ]χ̣ο̣ν̣[τ]ο̣ς̣ ... ἐργ̣α̣σ̣τ̣ή̣[ρ]ι̣[ν] τ̣ὸ̣ν gap=2 gap=1 ἐμοῦ παρ̣[έ]χ̣ο̣ν̣[τ]ο̣ς̣ τ̣ρ̣οφ̣ὰ̣ς̣ gap=3 [ἀ]λήθοντας πρὸς ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD02 199 199 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 908, 33 20371
3943806 παρεσχηκέν̣αι ... [οἱ] [ἐ]νχώριοι τοῦ τὰ ἐπιδή[δ]εια* παρεσχηκέν̣αι [τ]ο̣ῖ̣[ς] γεννεοτάτοις* στρατιώ̣δο̣ις* οὕτω ... infinitive. pf. act AD02 199 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) PSI 6 683, 18 13784
209888 παρέξεται ... μηνὸς Ἐπείφ, ἐφʼ ἃ παρέξεται αὐτὸν ὁ Σέντιος τῷ ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) BGU 4 1021, 11 31011
218785 παρέσχον ... αἷς οἱ θεοὶ τέλιον* ἐπακούσαντες παρέσχον · καὶ ἡμεῖς δὲ ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD03 200 299 Egypt BGU 4 1080, 6 31016
373557 [παρ]εσχήκαμέν ... Αὐρηλίῳ gap=3 vac=unknown χ[αίρειν]. [παρ]εσχήκαμέν σοι εἰς λόγον συντελείας ... verb. 1. pl. pf. ind. act AD03 - AD04 200 399 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 3 927, 4 31244
397303 παρεξ\έξ/εται* ... διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου καὶ παρεξ\έξ/εται* αὐ[τὸ] [καθαρὸν] [ἀπό] [τε] ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD03 200 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 103, 20 25943
397758 π[α]ρ[έξεται] ... διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου̣ καὶ π[α]ρ[έξεται] gap=unknown gap=unknown παντὸς ἐπελευσομέν[ου] ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD03 200 250 Egypt, U20 - Herakleopolites CPR 1 108, 7 31863
397809 π[αρέξεται] ... διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου καὶ π[αρέξεται] [καθαρὰ] gap=unknown ἑτέρων οἰ[κονομι]ῶν ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD03 200 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 109, 7 31864
399296 [π]αρέξεται ... [διὰ] [χειρὸς] [ἐξ] [οἴκου] [καὶ] [π]αρέξεται α[ὐτῇ] [καθαρὰ] [ἀπό] [τε] ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD03 200 250 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 130, 1 31873
399439 [παρέξεται] ... δ[ιὰ] [χειρὸς] [ἐξ] [οἴκου] [καὶ] [παρέξεται] [αὐτὴν] [καθαρὰν] [ἀπό] [τε] ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD03 200 250 Egypt, U20 - Herakleopolites CPR 1 131, 11 31874
399477 παρέξεται ... [διὰ] [χειρὸς] ἐξ οἴκου καὶ παρέξεται gap=unknown π[αντὸς] [ἐ]πελευσομ[ένου] gap=unknown ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD03 200 250 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 88 + CPR 1 132, 1 31849
400093 παρέξεται ... ἐτῶν τεσσαράκοντα gap=27 [τραπ]έζης καὶ παρέξεται αὐτῇ ταύτας καθαρὰς [ἀπό] ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD03 200 250 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) CPR 1 141, 7 31881
400216 παρέξεται ... διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου καὶ παρέξεται αὐ[τ] gap=unknown [ταύτας] [καθαρὰς] ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD03 200 250 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 142, 2 31882
400346 [παρέξεται] ... διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου καὶ [παρέξεται] [αὐτῷ] [ταύτας] [καθαρὰς] [ἀπό] ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD03 200 250 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 144, 3 31884
414606 [παρέξε]ται ... Δίδυμος ἀπεσχηκ[έναι] gap=unknown gap=6 [καὶ] [παρέξε]ται α[ὐτὰ] [καθαρὰ] [ἀπό] [τε] ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD03 200 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 89, 10 31850
414733 [παρέξεται] ... διὰ χειρ[ὸς] [ἐξ] [οἴκου] [καὶ] [παρέξεται] [αὐτὰς] καθαρὰς ἀπό τε ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD03 200 250 Egypt, U20 - Herakleopolites CPR 1 90, 20 31851
482996 παρέχονται ... δίδοσθαι gap=7 τὰ βουλ[εύματ]α̣ · παρέχονται τ̣[ὴ]ν ὁμολογίαν τὴν Πασίωνος ... verb. 3. pl. pres. ind. mid AD03 - AD04 200 399 Egypt CPR 7 13, 21 30203
700782 παρέσ̣χο̣ν̣ ... gap=1_lines παρέσ̣χο̣ν̣ gap=unknown τῷ ἀδελφῷ gap=2 ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD03 - AD04 200 399 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 260 descr., 2 74790
701168 παράσχου ... gap=1_lines gap=unknown παράσχου gap=unknown gap=unknown Ἰνγεν(…) gap=unknown ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD03 - AD04 200 399 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 288 descr., 2 74818
701260 [παράσχου] ... τῶν gap=unknown [φ]ο̣ινίκων ἀρτάβας* gap=unknown [παράσχου] [τῷ] ἀδελφῷ Τιβερίῳ [μ(άτια)] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD03 - AD04 200 399 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 290, 4 74820
702718 παράσχες ... εἰρηνοφύλακι Κέλλεως · παράσχες ὄνον τῷ χαλκῖ* ὅπως ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 - AD04 200 399 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 82, 2 74606
702805 παράσχου ... δώδεκα, φοινικια* μάτια δεκαπέντε παράσχου τῷ υἱῷ Κανώπου. ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD03 - AD04 200 399 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 87, 3 74611
702894 παράσχου ... Σύρος Φιλοτίμῳ̣. τιφάγια εἴκοσι παράσχου τῷ ἀδελ̣(φῷ) Αἰνείᾳ ὑπ̣ὲ̣ρ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD03 - AD04 200 399 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 92, 3 74616
992859 παρεχόμενος ... σχοινίῳ ἐνενήκοντα ἓ[ξ] [πήχεων] [αὐ]τῷ παρεχόμενος σπέρματα καὶ σπείροντος κα[ὶ] ... participle. sg. pres. mid. masc. nom AD03 200 299 Egypt P. Basel 2 45, 5 30798
1331359 παρέσχεν* ... περὶ τῶν ἐπισκέψεων κρίσις* κοινῇ παρέσχεν* πρόνοιαν Αἰγυπτίοις. Αὐρηλίῳ ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD03 200 200 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) (?) SB 6 9526, 24 14250
1347425 παρεχόν[των] ... [μέχ]ρ̣ι δεκάτης Τῦβι τῶν σῶν παρεχόν[των] gap=3 gap=unknown [ἐπὶ] [ἡμέρας] ... participle. pl. pres. act. masc. gen AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Col. 8 232, 11 30719
1347458 παρέχοντο[ς] ... gap=unknown gap=unknown πλινθ(…) gap=4 σοῦ παρέχοντο[ς] gap=unknown gap=unknown ἡμῶν ποιούντων ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Col. 8 232, 15 30719
1429733 παράσχου ... τῷ στάβλῳ καὶ χόρτον αὐτῶ<ν> παράσχου ἀπὸ Μάρκ[(ου)] π̣αρ̣ὰ σοὶ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD03 200 299 Egypt P. Eirene 3 18, 5 128659
1585524 παράσχες ... ποιήσι*, τόπον δὲ αὐτοῖς παράσχες \αὐτοῖς/ ⟦μ⟧ ποῦ μίνωσιν* ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 200 299 Egypt P. Gen.(2) 1 75, 14 32145
1621800 π̣α̣-ρ̣έ̣χοντος ... π̣ως ἀνεδύετο. θεοῦ οὖν π̣α̣ρ̣έ̣χοντος ὀλ[ίγ]ον διατρείψας* ε̣ὐ̣εκτῶν ἀνέρχομαι ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD03 - AD04 200 399 Egypt P. Giss. Univ. 3 32, 7-8 31822
1833522 [παρέξομαί] ... σοῦ μεταλημψομ̣έ̣ν̣ο̣ις gap=unknown [ἅπερ] [καὶ] [παρέξομαί] [σοι] [βέβαια] [διὰ] [παντὸς] ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Köln Gr. 13 535, 4 219349
2509989 παρέχοντ[ός] ... [ξυλικῇ] gap=unknown καταρτείᾳ καὶ σε̣ιδ̣η̣[ρώσε]ι̣* παρέχοντ[ός] [σου] [τοῦ] [μισθώσαντος] [τὰ] ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Michael. Gr. 19, 6 31559
2575104 παρέχειν ... δύο, ἐπὶ τῷ μαι* παρέχειν ὑπὲρ φόρου Ἐ̣π̣[εὶφ] [μη]ν̣ὶ ... infinitive. pres. act AD03 200 299 Egypt P. Monts. Roca 4 81, 4 219250
2789863 [παρέξεσ]θ̣αι ... καὶ̣ τ[ὸ] [προκείμ]ε̣[νον] [ἥμισυ] [μέρος] [παρέξεσ]θ̣αι καθαρ̣ὸν ἀπό τε [ἀπογραφῆς] ... infinitive. fut. mid AD03 200 225 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 19 2236, 30 31828
2845711 παράσχεται* ... τῷ ἀναδιδοῦντι ὑμεῖν* τὰ γράμματα παράσχεται* μέχρι τῆς Μέμφεως ἐσημ(ειωσάμην) ... verb. 2. pl. aor. imp. act AD03 - AD04 200 399 Egypt, L04 - Prosopites P. Oxy. 31 2577, 6 30431
2854941 [παρέξεται] ... α̣ἱ̣ρ̣ῆ̣[ται] [·] [ὂ] [καὶ] [βέβαιον] [παρέξεται] [ἡ] [Αὐρηλία] [Ἀπολ]λωνία ἡ ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD03 200 250 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 34 2723, 22 30395
2865835 παρέξει ... ἐφʼ ὃ̣ν χρόν̣[ο]ν ὁ Ζω̣ΐ̣λ̣ο̣ς̣ παρέξει ἑαυτ̣[ὸν] παραμένον̣τα τῷ ἐπιστ̣άτῃ ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD03 200 225 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 38 2875, 10 31833
2912964 παρέχοντας ... μεμισθωκότας τὰ λοιπὰ τέταρτα τρία παρέχοντας λίνα καὶ σκάφας καὶ ... participle. pl. pres. act. masc. acc AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 46 3269, 8 30193
2999857 παρασχήσεις ... εἴ τινος χρῄζει ὁ Ἀντινοεὺς παρασχήσεις αὐτῷ καὶ ἐλεύσει μετʼ ... verb. 2. sg. fut. ind. act AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 937, 24 31326
3034136 παρέχεσθαι ... τοῖς παρʼ αὐτῆς μεταλημψομένοις καὶ παρέχεσθαι καθαρὸν ἀπὸ ἀπογραφῆς ἀνδρῶν ... infinitive. pres. mid AD03 200 299 Egypt, U19 - Nesmeimis P. Oxy. 67 4586, 25 78618
3064777 παρέ-ξονται ... τοῦ Ὀξυρυγχίτου καὶ ἀπο̣καταστήσαντες ἐκεῖ παρέξονται αὐτοῖς ξενίαν ἀσφαλῆν* καὶ ... verb. 3. pl. fut. ind. mid AD03 200 299 Egypt, U19 - Ibion Ammoniou P. Oxy. 74 5014, 20-21 128320
3095891 παρ[έξο]-[μαί] ... χε[ιρὸ]ς ἐκ πλήρο[υ]ς καὶ [ἐ]πάναγκον παρ[έξο][μαί] [σοι] [καὶ] [τοῖς] [πα]ρὰ ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Palau Rib. 11, 5-6 32149
3097284 π̣α̣ρέσχεν ... γὰρ [τῷ] ἀδελφῷ ἡμῶν Ἰσιδώρῳ π̣α̣ρέσχεν gap=2 αὐτὸ ἐκ τιμῆ[ς] ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD03 200 299 Egypt P. Palau Rib. 37, 15 32153
3265540 παρέσχαν ... γὰρ εἶπον τῷ ἀδελφῷ ἃ παρέσχαν αὐτῷ · ἐπιστελλέτω οὖν ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD03 - AD04 200 399 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Rainer Cent. 73, 9 30086
3308843 π[αρασχεῖν] ... gap=1 gap=unknown βουλόμενος ἀμείνονα αἵρεσιν π[αρασχεῖν] gap=unknown gap=unknown [γρα]φ̣έντα δημοσίᾳ ... infinitive. aor. act AD03 200 299 Egypt, L01 - Memphites P. Ross. Georg. 5 25, 10 30681
3346596 παρασχὼν ... μητρὸς Ἡρω[νᾶτος] gap=15 ὑπέσχετο μισθώσασθαι παρασχὼν [ἔγγυον] [?] τὸν καὶ ... participle. sg. aor. act. masc. nom AD03 200 225 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) (?) P. Ryl. Gr. 2 221, 10 31165
3524218 παρασχεῖν ... gap=unknown \ου ⟦ gap=unknown [η]γ̣ παρασχεῖν gap=unknown παρʼ ⟦ᾗ⟧ \ᾧ/ ... infinitive. aor. act AD03 200 299 Egypt P. Strasb. Gr. 8 733, 3 30357
3619024 παραχης* ... [σ]ο̣ῦ καὶ σὺ τὰ κτήνη παραχης*. ἐ̣[ὰ]ν γενων* πρός ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 200 216 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 423 Ro, 20 31367
3871711 παρασχεθῆνα[ι] ... gap=unknown Ὀάσεως gap=unknown gap=unknown βοήθειαν παρασχεθῆνα[ι] gap=unknown gap=unknown ῥᾳδίως αὐτὸν ... infinitive. aor. pass AD03 200 203 Egypt ZPE 200 (2016), p. 443-452, 3 25211
3891022 παρασ̣χού[ση]ς ... gap=12 gap=1 τ̣ῆς δὲ gap=7 παρασ̣χού[ση]ς τὰς δόξας τῶν κα̣ ... participle. sg. aor. act. fem. gen AD03 200 299 Egypt PSI 14 1422, 6 30472
3895553 παρέ-ξομαι ... ἔτους, ἅ[π]ε̣[ρ] καὶ ἐπ̣ά̣ναγκον παρέξομαι ὑμ[ῖν] [βέβαια] gap=40 ε̣[ἰς] ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 200 250 Egypt, U19 - Oxyrynchites PSI 15 1533, 29-30 114319
3897189 [παρέξομαι] ... τῆς καὶ Ὑγίας [καὶ] [ἐπάναγκον] [παρέξομαι] [αὐτῇ] καὶ ἐκγόνοις̣ [καὶ] ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 200 250 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 15 1550, 17 114328
3945530 [παρασχέσθαι] ... τε ὑπεύθυναι* ἔστωσαν δ[ιδόναι] [ποιῆσαι] [παρασχέσθαι] [ταῦτα] [πάντα] τὰ ἐν ... infinitive. aor. mid AD03 200 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 6 696, 6 31093
3971072 πα-[ρέξεσθαι] ... [αὐτῶν] [κατὰ] [μηδ]ένα τρόπον, πα[ρέξεσθαι] [δὲ] [βέβαια] [καὶ] [καθαρὰ] ... infinitive. fut. mid AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchites PSI 8 946, 34-35 30711
4053719 [παρ]έ̣χοντος ... ὁ μεμισθομένος* [σοῦ] [τοῦ] [μεμισθωκότος] [παρ]έ̣χοντος ἥμισυ μέρος [τῶν] [πεποιημένων] ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD03 - AD04 200 399 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 10 10216, 14 30407
4074063 παρ[α]σ̣χῖν* ... ε̣ παρ[α]σ̣χῖν* ἐκ δραχ(μῶν) gap=1 τριάκοντα ... infinitive. aor. act AD03 200 299 Egypt SB 12 10801, 2 30226
4144333 παρασχε-θῆναι ... τῷ αὐτῷ παρὰ τῶν κωμαρχῶν παρασχεθῆναι ὄνον μεχρι τῆς Πούχεως ... infinitive. aor. pass AD03 200 299 Egypt, U10a - Antaiopolites (?) SB 14 12076, 3-4 30110
4191125 παρέξουσιν ... ἡμῶν αὐτὰ καὶ κόπους μυ* παρέξουσιν. καλο͂ς* δὲ ἔχο* ... verb. 3. pl. fut. ind. act AD03 - AD04 200 399 Egypt SB 16 12694, 8 30654
4229499 παρεξόμεθα ... ἐφόδου κατα[λειπομένης] gap=unknown gap=unknown ἐπάναγκες παρεξόμεθα σο̣[ι] gap=unknown gap=unknown [ἀπο]γ̣ραφῆς ... verb. 1. pl. fut. ind. mid AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 18 13322, 18 30979
4271609 [παρέ]ξονται ... δὲ τὴν τοῦ κ̣ gap=unknown [παρέ]ξονται ἑαυτο[ῖς] gap=unknown gap=unknown [ἀ]π̣ὸ ... verb. 3. pl. fut. ind. mid AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) SB 20 14291, 23 32168
4368821 παρέξε-[ται] ... [ἀρούρας] [πάσῃ] [βεβ]α̣ιώ̣σ̣ε̣ι̣ ἃς καὶ παρέξε[ται] [ἀνεπάφους] [καὶ] [ἀνενεχυράστους] [καὶ] ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD03 - AD04 200 399 Egypt, 00a - Kerkesoucha Orous SB 24 15965, 12-13 45381
4483744 π[αρ]ασχῖν* ... ἐν τῇ αὐτῇ κώμῃ <ὁμολογῶ> π[αρ]ασχῖν* σοι τὰς προειρημένας οἰκίας ... infinitive. aor. act AD03 - AD04 200 399 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 6 9241, 9 30759
4528254 παρεξόμεθα ... , ὁποῖα ἐὰν ᾖ, παρεξόμεθα δὲ gap=unknown gap=unknown [ἀν]ηλούμενον ... verb. 1. pl. fut. ind. mid AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 8 9921, 22 31999
458350 [παρ]εσχήκαμεν ... (ἀρτάβαι) ιγ γ´, [ἃς] [παρ]εσχήκαμεν εἰς̣ δι̣ο̣[δον] [Φο]υλ[ο]υίου Πλα̣υ̣τ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ ... verb. 1. pl. pf. ind. act AD03 201 204 Egypt, L01 - Memphites CPR 23 7 Ro col. 1, 19 70291
820639 παρέσχες ... Α̣ὐρηλ(ίῳ) Ἀμμωνίου gap=1 χαίρειν. παρέσχες εἰς στρ(ατηγικὰς) χρείας εἴλης ... verb. 2. sg. aor. ind. act AD03 201 201 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1012, 4 77488
1610377 [παρέξεσθαι] ... [ἐὰ]ν αἱρῆται · ὅπερ [μὲν] [παρέξεσθαι] [τῇ] [Ἀχιλλίδι] [τὸν] Ἡ̣ρακλείδ̣η̣[ν] ... infinitive. fut. mid AD03 202 202 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Giss. 1 51, 9 19444
2560088 παρέσχομεν ... ἔνοχοι εἴημεν τῷ ὅρκῳ. παρέσχομεν δ[ὲ] [ἑαυτῶ]ν ἐνγυητὴν Π ... verb. 1. pl. aor. ind. act AD03 203 206 Egypt P. Mil. Vogl. 4 237, 14 21432
1362244 παρέξεις ... τὸν Αὐρήλιον Ἀπολλώνιον, καὶ παρέξεις δὲ ἡμῖν κατʼ ἔτος ... verb. 2. sg. fut. ind. act AD03 204 234 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Cornell 11, 22 10594
1867547 παρεξομα̣ι̣* ... Γχ gap=unknown Κλαυδίου gap=unknown [κα]ὶ παρεξομα̣ι̣* τὴν χ̣ρείαν ε̣τελ(…) gap=unknown ... verb. 1. pl. fut. ind. mid AD03 204 206 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Laur. 1 5, 16 11600
4097901 παρεξόμεθα ... [τρόπον] [ἀπαρενόχλη]τόν σε καὶ ἀνείσπρακτον παρεξόμεθα, ἐπὶ δὲ πα̣ ... verb. 1. pl. fut. ind. mid AD03 204 204 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 12 11228, 29 16400
1372400 παρ[εξ]όμεθα ... , ταῦτα σ[ῶ]α παραφυλάξο̣μεν, παρ[εξ]όμεθα δὲ ὑμῖν κατερχομέ[νο]ις ὄνους ... verb. 1. pl. fut. ind. mid AD03 206 206 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Cornell 9, 15 10609
3035283 παρέσχαν* ... ἑαυτῶν Αἰγύπτῳ μεθʼ ὧν ἄλλων παρέσχαν* ἡμεῖν* ἀγαθῶν καὶ τοῦτο ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD03 206 211 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 67 4593, 7 78636
3514648 παρεχό[μεθα] ... [λαμπροτάτου] [ἡγεμόνος] gap=unknown Σ[ου]βατιανοῦ Ἀ̣κύλα παρεχό[μεθα] [γνωστῆρας] gap=unknown τ̣έ̣ρων πολειτῶν* ... verb. 1. pl. pres. ind. mid AD03 206 211 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Strasb. Gr. 7 634, 11 16492
2919147 πα̣ρ̣[έσ]χον ... ἔνοχος εἴην τῷ ὅρκῳ. πα̣ρ̣[έσ]χον δὲ ἐμαυτοῦ ἐνγυητὴν Παυσεῖριν ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD03 207 207 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 47 3344, 13 22459
71718 παρ(έσχον) ... Καίσ(αρος) Σεβαστοῦ Φαρμοῦθι κ · παρ(έσχον) πρ̣[εσ]β(ύτεροι) κ̣ώ(μης) Σοκνο(παίου) Νήσ(ου) ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD03 208 208 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 13 2298, 5 9698
71748 παρ(έσχον) ... γ ? καὶ Παχὼ(ν) ιθ παρ(έσχον) πρεσβ(ύτεροι) κ̣ώ(μης) Σοκνο(παίου) διὰ ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD03 208 208 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 13 2298, 10 9698
4229779 π̣[αρέ]σχον ... . ἡ χειρογραφία κυρία. π̣[αρέ]σχον δὲ ἐμαυτοῦ ἐν[γυη]τὴ[ν] Σαραπίωνα ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD03 208 208 Egypt, L20 - Phakoussai (Faqus) SB 18 13333, 17 18342
1659010 παρέχω̣νται ... π̣αραβῶσι οἱ ὁμολ(ογοῦντες) εἲ* μὴ παρέχω̣νται καθὰ γέγρα(πται), χωρὶς ... verb. 3. pl. pres. subj. mid AD03 209 209 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 1 15, 14 11373
1889808 παρέσχον ... [ἔ]ν̣οχος εἴην τῷ ὅρκῳ. παρέσχον δὲ ἐμαυτοῦ ἐ̣[γ]γ̣υητὴν Πασίωνα ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD03 210 211 Egypt P. Leit. 12, 20 23656
2681965 [παρ]έ̣χ̣ει ... τοῦ πατρὸς τὸ πισ[τόν] [σοι] [παρ]έ̣χ̣ει. Ἀσκληπιάδης εἶπεν · ... verb. 3. sg. pres. ind. act AD03 210 210 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Oxy. 12 1408 l. 1-10, 6 21817
3991840 [π]αρασχεθῆναι ... ν̣ πρόνοιαν ποιήσασθαι πυρὸν μ [π]αρασχεθῆναι [τοῖς] ἐνάρχοις ἀποδωθης τῆς̣ ... infinitive. aor. pass AD03 210 210 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 14 11935, 9 14534
1585292 παρεχομ̣[έν]ο̣υ̣ ... , σοῦ τρέφοντ̣ος ἡμᾶς κ̣αὶ παρεχομ̣[έν]ο̣υ̣ ξενίαν ἐπιτή̣δειον, καὶ ... participle. sg. pres. mid. masc. gen AD03 211 211 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Gen.(2) 1 73, 12 29451
2593978 πα̣ρέξεται ... ὁμολο̣γ̣είαν* τα̣ύτ̣ην πά̣[σῃ] [βεβα][ιώσει] [[κ]αὶ πα̣ρέξεται αὐτ[ῇ] [ἀν][έ][παφον] [καὶ] [ἀ]νενεχύρ̣α̣[σ]τ̣ον ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD03 211 211 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Münch. 3 84, 16 12476
2650860 π̣[α]ρ̣ε̣σ̣χ̣[ό]-μην ... τὸ ἐν μηδενὶ μεμφθῆν̣[αι]. π̣[α]ρ̣ε̣σ̣χ̣[ό]μην δὲ ἐνγυητὴν εἰς τοῦ̣[το] ... verb. 1. sg. aor. ind. mid AD03 211 212 Egypt, Western desert, Oasis Parva (Bahariya) P. Oslo 3 93, 8-9 21536
2791315 [παρ]έχοντος ... γεούχῳ ἀμισθεὶ δο οὖν̣ ἔργον [παρ]έχοντος τοῦ γεού[χου] gap=unknown (λοιπαὶ) ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD03 211 211 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 19 2240, 43 22189
271410 παρέσ[χον] ... τε μετὰ καμάτου gap=unknown αὐτῇ παρέσ[χον] [τ]ὴν ἐλπίδα εχ gap=unknown ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD03 212 212 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1578, 17 9486
271416 παρα[σ]χεῖν ... [τ]ὴν ἐλπίδα εχ gap=unknown μοι παρα[σ]χεῖν τῶν ἐμῶν πάντων gap=unknown ... infinitive. aor. act AD03 212 212 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1578, 18 9486
2714351 παρα[σ]χεῖν ... βούλῃ τούτους μοι ἐν τάχει παρα[σ]χεῖν, πρὸς τὸ κἀμὲ* ... infinitive. aor. act AD03 212 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1665, 19 31776
2866071 παρέσ̣χον ... ἔνοχος εἴη̣ν̣ τῷ ὅρκῳ. παρέσ̣χον δὲ ἐμαυτοῦ ἐνγυητὰ̣ς̣ Β̣α̣υ̣θλ̣ᾶν ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD03 212 214 Egypt, L01 - Memphites P. Oxy. 38 2876, 22 31834
3885329 παρέξομαι ... τοῦ Ἑρμογένους Ἀντινοειδᾶν*, ἥνπερ παρέξομαι ἐμφανῆ ὁπόταν ἐπιζητηθῇ. ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 212 213 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 13 1329, 15 17251
3885362 παρέσχον ... ἔνοχος εἴημαι τῷ̣ ὅρκ̣ῳ̣. παρέσχον δὲ ἐμαυτοῦ ἐνγυητὴν Διονύσιον ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD03 212 213 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 13 1329, 23 17251
3090558 παρασχεῖν ... βίον αὐτοῦ, καὶ ἐγγυήτην παρασχεῖν, ἵνα μηδεμίαν βλάβην ... infinitive. aor. act AD03 213 213 Egypt, L01 - Memphis P. Oxy. Hels. 23, 41 15807
4121958 παρέχεσ-θαι ... τοκοις*, ἔτ̣ι̣ τε καὶ παρέχεσθαι [τ]ὸ̣ ὑποτεθ[ιμέ]νον* οἰκίδιο̣[ν] καθαρὸν ... infinitive. pres. mid AD03 213 213 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 14 11705, 6-7 14507
2701242 παρέσχον ... ἔν[ο]χος ἔσομαι τῷ ὅρκῳ. παρέσχον δὲ ἐμαυτοῦ τούτου χάριν ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD03 214 214 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1553, 7 21919
900827 παρεχόμενο̣ς̣ ... διὰ τετραμήνου gap=unknown α ἐμαυτῷ παρεχόμενο̣ς̣ gap=unknown καὶ τὴν gap=1 ... participle. sg. pres. mid. masc. nom AD03 215 215 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Alex. Giss. 5, 15 10080
2945851 παρέσχον ... ἔνοχος εἴην τῷ ὅρκῳ. παρέσχον δὲ ἐνγυητὴν εἰς τοῦτο ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD03 215 215 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Oxy. 51 3604, 16 12597
2945956 παρέσχον ... ἔνοχος εἴην [τῷ] [ὅρκῳ]. παρέσχον δὲ ἐμαυτοῦ εἰς τοῦτο ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD03 215 215 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Oxy. 51 3605, 9 12598
3480531 π̣αρασχεθέν-[τα] ... καὶ πρεσβυτέροις δημοσίᾳ παραγ τὰ π̣αρασχεθέν[τα] gap=2 [α]ὐ̣τῶν κτή[νη] [πρ]ὸς ... participle. pl. aor. pass. neut. acc AD03 215 216 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 4 245, 8-9 13210
2894455 παρέσχον ... ἔνοχος εἴην τῷ ὅρκῳ. παρέσχον δὲ ἐμαυτοῦ ἐνγυητὴν Μάρκον ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD03 216 217 Egypt, U19 - Sinary (Sinara) P. Oxy. 43 3091, 18 15970
379674 παρεσ[χηκέναι] ... [τοῦ] διεληλ(υθότος) κδ (ἔτους) ἀπογρ(αφῇ) παρεσ[χηκέναι] [κα]μήλους τελείους δύο ε̣[ἰς] ... infinitive. pf. act AD03 217 217 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 266, 7 9018
3948589 παρεσχήκαμεν ... ἔνοχοι εἴημεν τῷ ὅρκῳ. παρεσχήκαμεν δὲ ἐν[γ]υητὰς τοὺς τῆς ... verb. 1. pl. pf. ind. act AD03 218 221 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) PSI 7 734, 27 17647
2778150 παρέσχον ... Θέωνος ἀπε̣λ̣ε̣υ̣θ̣έ̣ρου σου τιμ[ὴ]ν̣ ὧν παρέσχον λαχάνων τιλτῶν τῶν ἀπὸ ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD03 219 219 Egypt, U15 - Hermopolites P. Oxy. 17 2138, 6 17519
2950146 παρέξομαί ... τρόπον, ὅπερ καὶ ἐπάναγκον παρέξομαί σοί τε και τοῖς ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 220 220 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 51 3638, 22 15361
3780308 παρέξεται ... διὰ χειρὸς [ἐξ] [οἴκο]υ̣ καὶ παρέξεται αὐτῆι αὐτὴν καθαρὰν ἀπό ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD03 221 221 Egypt, U20 - Koites P. L. Bat. 2 7, 27 17300
4111934 παρεχέτωσαν ... ἀπὸ τ̣ῆς Τεβεννού[θεως] [ἐκβ]ολῇ. παρεχέτωσαν \οὖν/ οἱ νε[ναυλωκότ]ες τὸν ... verb. 3. pl. pres. imp. act AD03 221 221 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 14 11552, 24 18149
169874 παρέ-[ξεται] ... οἰκίαν πάσῃ βεβαιώσι* ἣν καὶ παρέ[ξεται] [αὐτῷ] [ἀνέπαφον] [καὶ] [ἀνεπιδάνειστο]ν ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD03 222 222 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 667, 12-13 9300
481152 παρέξο̣ντ̣[αι] ... διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου καὶ παρέξο̣ντ̣[αι] αὐτῷ <ταῦτα> καθ̣α̣ρὰ ἀπό ... verb. 3. pl. fut. ind. mid AD03 222 235 Egypt, U20 - Herakleopolites CPR 6 73, 25 15795
1548931 παρέσχον ... gap=4 [ἐ]μαυτὸν χρήσιμον τῷ ταμεί[ῳ] παρέσχον, ἀλλὰ καὶ ὁ ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD03 222 222 Egypt, U15 - Moirai (Meir) P. Flor. 3 382, 38 19394
2704872 [παρέχειν] ... ἀσπασάμενος καὶ μήτε ἔχειν [μήτε] [παρέχειν] [πράγ]μ̣ατα [β]ουλόμενος ἠξίωσα παρʼ ... infinitive. pres. act AD03 222 226 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1630, 11 21941
2706155 παρέξο̣[μέν] ... [αἱρῇ] [,] ἅ̣π̣[ερ] καὶ ἐπάναγκον παρέξο̣[μέν] [σοι] καὶ τοῖς π̣α̣ρ[ὰ] ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD03 222 222 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1634, 15 21946
3223390 παρέ̣σ̣χ̣ο̣ν̣ ... ἔνοχος [εἴην] [τῷ] [ὅρκῳ] [.] παρέ̣σ̣χ̣ο̣ν̣ [Τ]ο̣ύρβ(ωνα) @^inline^ἐγγυητὴν@⟦τογυητην⟧ πρὸς δάνε̣[ιον] ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD03 222 222 Egypt P. Prag 2 163, 4 21617
3896571 παρέξεται ... [διὰ] [χε]ι̣ρ̣ὸς ἐξ ο̣ἴκου καὶ παρέξεται αὐτῇ ταύτα̣[ς] gap=unknown gap=unknown ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD03 222 222 Egypt, U20 - Herakleopolites PSI 15 1546, 17 24190
4119097 παρέχειν ... extra συνβουλεύσ̣ασ̣α εἴη ὡ̣* μετριωτάτους παρέχειν αὑτούς · μᾶλλον γὰρ ... infinitive. pres. act AD03 222 222 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) SB 14 11648, 46 14504
1673746 [παρεχομένης] ... gap=unknown [ἄμεμπτον] [καὶ] [ἀκατηγόρητον] [ἑαυτὴν] [παρεχομένης] [ἐν] [τῇ] [σ]υ̣μβιώσει ἐπὶ ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 223 224 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Hamb. 3 220, 9 11438
2981606 π[α]ρ̣έσχον ... ἔ[νο]χ̣ο̣[ς] [ε]ἴην τῷ ὅρκῳ. π[α]ρ̣έσχον δὲ ἐμαυτοῦ ἐνγυητὴν* Γάιον ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD03 223 223 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 58 3924, 17 17907
3094173 παρέχω(ν) ... ὁ μεμισθωμένος τῷ προκιμένῳ τροχῷ παρέχω(ν) ἑαυτῷ κτήνη, μηχαναρίους ... participle. sg. pres. act. masc. nom AD03 223 224 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 41, 21 15821
3983482 παρέσχον ... τὰς τῶν ἐπισ[κ]έψεων ὑπηρεσιαν*. παρέσχον δὲ ἐμαυ̣τοῦ ἐνγυητὴν̣ Αὐρήλ(ιον) ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD03 223 223 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 9 1066, 14 17474
2815856 παρέσχον ... Ἀντωνίνου ἐπʼ ἀμφόδου τοῦ αὐτοῦ παρέσχον δὲ τῆς [ἐπικρίσεως] [γνωστῆρας] ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD03 224 224 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 22 2345, 7 22216
2895195 παρέσχον ... ἔνοχος εἴην τῷ ὅρκῳ. παρέσχον δὲ ἐμα(υτοῦ) ἐνγ(υητὴν) Αὐρήλ(ιον) ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD03 224 225 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3097, 22 15976
411614 [πα]ρέξεται ... [διὰ] [χειρὸς] ἐ̣ξ̣ ο̣ἴ̣κ̣ο̣υ̣ [καὶ] [πα]ρέξεται αὐτῇ [ταύτην] [καθαρὰν] [ἀπό] ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD03 225 275 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 1 3, 7 31841
2527217 [παρέξεσθαι] ... τ̣ τ̣ο̣ απο̣ του̣ [καὶ] [παρέξεσθαι] τὴν δο̣ύ̣λην Σωτηρί̣[δα] [ταύτην] ... infinitive. fut. mid AD03 225 225 Egypt, U20 - Tilothis - Neilopolis (El-Dallas) (?) SB 14 11277, 16 18109
2670484 παρέσχον ... ἔνοχος εἴην τῷ ὅρκῳ. παρέσχον δʼ ἐμαυτοῦ ἐνγυητὴν* Αὐρήλιον ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD03 225 275 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 82, 8 31341
413345 παρέξεται ... δι[ὰ] [χειρὸς] [ἐξ] [οἴκ]ου καὶ παρέξεται [αὐ]τὰς καθαρὰς ἀπό τε ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD03 227 227 Egypt, U20 - Peenameus (Bahnamuh) CPR 1 64, 21 22300
1421757 παρεχομένου ... ἀμπέλων ἑξακόσια · τοῦ πεπρακότος παρεχομένου τῷ ἠγορακότι τὸ αὐτὸ ... participle. sg. pres. mid. masc. gen AD03 227 227 Syria, Mesopotamia - Sachare P. Dura 26, 20 17223
2910126 παρέσχ̣ο̣[ν] ... ἔνοχ̣ο̣ς [ε]ἴ̣ην τῷ ὅρκῳ. παρέσχ̣ο̣[ν] δὲ ἐμαυτοῦ̣ ἐνγυητ̣ὴ̣ν̣ Αὐ̣ρήλ̣[ιο]ν ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD03 228 228 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 45 3244, 22 15909
2896011 παρέξει ... τὸ τείμημά* σου [τὸ] π̣ολειτικὸν* παρέξει καὶ τὴν λειτουργίαν ἀπ̣οπληρώσει̣ ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD03 229 235 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3105, 5 15984
3027181 π̣αρέξι* ... τ̣ὸ τίμημ̣ά σο̣[υ] [τὸ] [πολιτικὸν] π̣αρέξι* καὶ τὴν λειτουργία̣ν̣ ἀ̣π̣ο̣π̣[ληρώσει] ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD03 229 237 Egypt, U19 - Talao [Kato] P. Oxy. 64 4437, 6 23660
2895308 παρέσχον ... ἐνο̣ς̣* εἴην [τ]ῷ̣ ὅ̣ρκ̣ῳ̣, παρέσχον δὲ ἐμαυτοῦ ἐνγυητὴν Αὐρήλ(ιον) ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD03 232 233 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3098, 21 15977
3035787 παρέξε̣τ̣α̣ι̣ ... (ἔτους), ἐφʼ ὃν χρόνον παρέξε̣τ̣α̣ι̣ τ̣ὴ̣ν̣ π̣[αῖ]δ̣α̣ ὁ πατὴρ ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD03 232 264 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 67 4596, 11 78638
2854037 πα[ρ]έξονται ... ἀποκαταστήσουσι εἰς τὴν κώμην καὶ πα[ρ]έξονται αὐτοῖς καὶ ξενίαν ἀσφαλὴν* ... verb. 3. pl. fut. ind. mid AD03 234 234 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 34 2721, 27 16593
3264741 παρέσχεν ... πρόξενος βου̣[λευτῶν] [ἐκκαλεσάμενος] ἕνεκεν ἀγορανομίας παρέσχεν τοῦ προστείμ̣ο̣υ* [ἐν] Β̣ρ̣κ̣[ε] ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD03 235 235 Egypt P. Rainer Cent. 68, 2 15418
3264766 παρέσχεν ... πρόξενος βουλευτῶν ἐκκαλε̣σ̣ά̣μ̣[ενος] [ἕνεκεν] [ἀγορανο]μίας παρέσχεν τοῦ προστίμου ἐν̣ (δραχμαῖς) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD03 235 235 Egypt P. Rainer Cent. 68, 6 15418
3264822 παρέσχεν ... ὀνομασίας ἐξηγητείας τοῦ ιγ (ἔτους) παρέσχεν τοῦ προστε̣ί̣μ̣[ου]* [ἐν] [(δραχμαῖς)] ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD03 235 235 Egypt P. Rainer Cent. 68, 11 15418
3264854 [πα]ρ̣έσχεν̣ ... αὐτοῦ Βησᾷ τῶι καὶ Θαιτη [πα]ρ̣έσχεν̣ [τοῦ] [προστίμου] ἐν̣ (δραχμαῖς) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD03 235 235 Egypt P. Rainer Cent. 68, 14 15418
3264893 παρέσχεν ... βουλῇ τῆς Λυκοπολειτῶν πόλεως ἐκκαλεσάμενος παρέσχεν τοῦ προστίμου [ἐν] [(δραχμαῖς)] ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD03 235 235 Egypt P. Rainer Cent. 68, 18 15418
217246 παρέξειν ... ἀνεισπράκτους καὶ ἀζημίους κ[αὶ] ἀ[σ]κύλτους παρέξειν τοὺς περὶ τὸν Σαραπίωνα ... infinitive. fut. act AD03 236 236 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) BGU 4 1062, 23 18507
2012723 παρεχόμενος ... κυβερνήτης ἡ[με]ρησίως [δ]ραχμὰς δεκαὲξ ἑαυτῷ παρεχόμενος ὁ κυβερνήτης τοὺς αὐτάρκεις ... participle. sg. pres. mid. masc. nom AD03 236 236 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Lond. 3 p. 219-220 no. 948 Ro, 11 11822
2681600 π̣α̣ρ̣έξει ... τ̣ὸ̣ τ̣ε̣ί̣[μημά]* [σου] τ̣ὸ̣ [πολ]ι̣τ̣ι̣κ̣ὸ̣[ν] π̣α̣ρ̣έξει καὶ τὴν λειτουργίαν ἀποπληρώσε̣ι ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD03 236 237 Egypt, U19 - Sinkepha P. Oxy. 12 1405, 7 21815
2899072 πα-ρέσχον ... ἔνοχος εἴην τῷ ὅρκῳ. παρέσχον δὲ ἐμαυτοῦ ἐγγυητὴ(ν) Αὐρήλιον ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD03 237 237 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3132, 18-19 16010
4575621 παρέξ[ε]τα[ι] ... διὰ χει[ρὸς] ἐ̣ξ̣ [οἴκου] [καὶ] παρέξ[ε]τα[ι] [αὐτ]ῷ ταύτας καθαρὰς ἀπό ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD03 238 238 Egypt, U20 - Herakleopolites Stud. Pal. 20 47, 16 18704
2885142 παρεχέτω ... ἐκκρουσθήσεται. ἐπὶ τούτοις οὖν παρεχέτω ὁ Διογένης τὸν ἑαυτοῦ ... verb. 3. sg. pres. imp. act AD03 239 240 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 41 2977, 33 16540
1902114 παρέξω ... ἀποδ[ώσ]ω σ[ο]ι [κα]ὶ ὑπήλλαξα καὶ παρέξω κατὰ μισθοκαρπείαν* ὡς πρόκειται ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD03 240 240 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 10, 9 22330
2719281 παρέξομέν ... τρόπον, ἅπερ καὶ ἐπάναγ παρέξομέν [σοι] [βέβαια] διὰ παντὸς ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD03 240 280 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1699, 17 21979
2944322 παρεχούσης̣ ... , δίχ̣ο̣α δεκαπέντε, σ̣ο̣ῦ παρεχούσης̣ [μ]ο̣ι ἐπ̣[ὶ] [τοῦ] [αὐτο]ῦ̣ ... participle. sg. pres. act. fem. gen AD03 240 255 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 50 3596, 13 15409
2718658 παρέξο-με* ... ἐὰν ἑρῇ*, ὁπερ* καὶ παρέξομε* σοι βεβαίαν διὰ παντὸς ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 242 242 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1697, 22-23 21978
2858439 παρέξειν ... ἀπαρενόχλητον καὶ ἀνείσπρακτον καὶ ἄσκυλτον παρέξειν τὸν Φιλοσαρᾶπιν περὶ παντὸς ... infinitive. fut. act AD03 242 242 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 36 2769, 23 16560
2943931 παρεχουσῶν ... δίχοα ἑκατὸν πεν̣τήκοντα, ὑμῶ̣ν παρεχουσῶν χοῦν χαυνόγιον* καὶ ἀμμόγειον ... participle. pl. pres. act. fem. gen AD03 243 243 Egypt, U19 - Senepta P. Oxy. 50 3595, 13 15408
2943967 παρέ-χοντος ... εἴ̣κοσι ἕξ, ἐμοῦ δὲ παρέχοντος ἐμαυτῷ τοὺς αὐτάρκεις πλάστας ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD03 243 243 Egypt, U19 - Senepta P. Oxy. 50 3595, 17-18 15408
2247046 παρέξεις ... ἴσου μέρους ἀπολαβεῖν ἡμᾶς · παρέξεις δʼ ἐμοὶ ἐν τῇ ... verb. 2. sg. fut. ind. act AD03 244 244 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 11 609, 31 12284
1693489 [παρέ]χ̣ειν ... gap=4 gap=7 ἐπιτήδια* ἐνβ̣εβ̣ι̣[β]ασμένα* ἔκπλεω [παρέ]χ̣ειν [α]ὐτὸν κ̣[αὶ] ἐ̣πὶ πανήγ̣υ̣ρ̣ιν ... infinitive. pres. act AD03 245 260 Egypt, L00 - Alexandria P. Harrauer 35, 18 44668
2849396 παρασχομέ-νους ... ὡς εἰπεῖν τῶν τοιούτων ὑπηρεσιῶν παρασχομένους τὸ δὲ ἀληθὲς ἐπισειζ̣μοῖς* ... participle. pl. aor. mid. masc. acc AD03 245 249 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 33 2664, 7-8 16869
1590107 παρέξομαί ... ἐὰν αἱρῇ [ἅ]π̣ε̣ρ̣ καὶ ἐπάναγκον παρέξομαί σοι καὶ ἐκγόνοις καὶ ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 247 247 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Gen. 2 116, 43 17391
1462654 παρε[χομένων] ... ὑμ[ῶν] [δ]εδέημαι βουλη* κα[ὶ] πάντα παρε[χομένων] [ὑμῶν] [μοι] [ποι]εῖσθαι οὐδ[έν] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD03 248 248 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Erl. 18, 7 20936
1520232 πάρεχε ... τῷ π [τῶν] ἡμετέρω[ν] gap=unknown πάρεχε τ̣ο κατʼ αὐτά[ρκειαν] [?] ... verb. 2. sg. pres. imp. act AD03 249 261 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 122, 10 10975
1524617 παρά-σχες ... ἀριθμὸν ιδ Πολύκαρπον καὶ Πρωτῦν παράσχες τὰς συνήθεις τροφάς. ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 249 268 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 206 + Analecta Papyrologica 23 - 24 (2011-2012), p. 117-123 no. 2 C, 5-6 11075
1686148 π[α]-ρασχεῖν ... μέρους gap=1 gap=1 ἐκ σοῦ π[α]ρασχεῖν μοι εἰς κοπὴν ἀπὸ ... infinitive. aor. act AD03 249 249 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Harris 1 80, 17-18 21068
2676604 παρεξόμεθά ... ἐὰν αἱρῇ, ὅπερ καὶ παρεξόμεθά σοι βέβεον* διὰ παντὸς ... verb. 1. pl. fut. ind. mid AD03 249 249 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1276, 15 21786
2706664 παρέξο[μαί] ... διὰ χ[ειρ]ός, καὶ ἐπαγκες* παρέξο[μαί] [σο]ι κ[αὶ] [ἐ]κγόνοις [κ]αὶ ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 249 249 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1636, 20 21947
2706715 παρέξομαί ... τρίτου βεβ[αι]ώσει, ὅπερ καὶ παρέξομαί σοι [ἀ]πὸ τῶν ὑπὲρ ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 249 249 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1636, 26 21947
3348883 παράσχες ... ταῦτά μου τὰ [γ]ράμματα ⟦πρα̣ι̣⟧ παράσχες χ̣ό̣[ρ]τον τῷ ταυρικῷ καὶ ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 249 268 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ryl. Gr. 2 240, 4 31170
3764758 παρεχομένης ... ἐπιτριβῆς τινων ἀλλότρια φρονήσας τῆς παρεχομένης αὐτῷ ὑπʼ ἐμοῦ τειμῆς* ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 249 250 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Turner 41, 12 15702
4387124 παρέχο̣[ντος] ... χοντ(…) πρὸς τ̣ ἐμοῦ δὲ παρέχο̣[ντος] gap=unknown πηγου καὶ λεμβ̣ ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD03 249 249 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 24 16254, 2 79412
4445396 παράσχῃ ... αὐτόν, ἵνα καὶ ἐνγύην παράσχῃ τοῦ λείποντος χρόνου · ... verb. 3. sg. aor. subj. act AD03 249 268 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 5 7529, 17 27325
4450505 [παρέ]ξομεν ... ἐνεστη̣[κυ]ίᾳ στ[ελ]ούμε[ν]ο̣[ν]* [ἐ]π̣ὶ̣ [τ]ὴ̣ν̣ τ̣ρ̣ά̣πεζα̣ν̣ [παρέ]ξομεν [ὑμῖν], ὡμ̣ο̣λ̣[όγησεν] ἡμ[ῖν] ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD03 249 249 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 5 7634, 22 17992
4453297 παρέσχεν ... Φίρμος ἐπιδημήσας τῇ Ἀρσινοιτῶν πόλει παρέσχεν τῷ τότε ἀξιώσ̣[αντι] [?] ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD03 249 249 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 5 7696, 109 14034
4498226 παράσχες ... π(αρὰ) Ἰσχυρίωνος. παράσχες Παπίᾳ ταυρηλάτῃ εἰς ἐπιχρ[ε]ίαν ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 249 268 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 6 9471, 2 14243
1520126 παράσχες ... καὶ τὴν δαπά[ν]ην αὐτῷ πᾶσαν παράσχες κατὰ τὸ ἔθος. ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 250 261 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 120, 5 10972
1520135 παράσχες ... . ἀλλὰ καὶ @^inline^κτην\ύδριον/@⟦κτηναριον⟧ αὐτῷ παράσχες περιτρέχ̣ων τὰ[ς] ἅλως. ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 250 261 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 120, 7 10972
1523475 παράσχες ... ταυρικοῖς τοῖς ἀποσταλεῖσι ἀπὸ Διονυσιάδος παράσχες τὰς συνήθεις τροφάς. ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 250 261 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 182, 5 11043
1621213 παρέ-χομεν* ... μου, ἵνα μὴ κόπους παρέχομεν* τῷ στρατηγῷ. ἰ* ... verb. 1. pl. pres. subj. act AD03 250 275 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Giss. Univ. 3 27, 13-14 31819
1624323 παράσχῃ ... σου, διʼ ὧν ἐὰν παράσχῃ αὐταῖς. ἐρρῶσθαί σε ... verb. 3. sg. aor. subj. act AD03 - AD04 250 325 Egypt P. Got. 11, 7 30693
3274106 παράσχου ... gap=unknown_lines ἀ̣πὸ ἐποικ(ίου) Σκιπ̣ω̣ου παράσχου τῷ κυρίῳ μου ἀδελφῷ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD03 250 299 Egypt P. Reinach Gr. 2 110, 3 32060
3483948 [παρασχέσθαι] ... [καὶ] [ὑπεύθυνοι] [ἔστωσαν] [δοῦναι] [ποιῆσαι] [παρασχέσθαι] [ταῦτα] [πάντα] [ὅσ]α διατάσσω ... infinitive. aor. mid AD03 250 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 4 277, 6 30459
4401030 π̣αρ̣έχομε[ν] ... εἰδῶν τῶν δ̣ι̣[αφερόντων] [τῇ] εὐθη̣νιαρχίᾳ̣ π̣αρ̣έχομε[ν] [τοῖς] [γενναιο]τάτοις στρατιώταις τῶν ... verb. 1. pl. pres. ind. act AD03 251 253 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 26 16425, 11 97358
1010830 πα̣ρέχοντός ... ἐπὶ χρόνον ἔτη δύο, πα̣ρέχοντός μου σκαφ̣ή̣τρους τρεῖς ἐπὶ ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD03 252 252 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 1 23, 7 10208
1010842 [π]αρέχοντος ... μέρι*, ἐμοῦ τοῦ Παπέ̣[ειτ(ος)] [π]αρέχοντος ἐτησίως κάλαμον ἡμιμύριον καὶ ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD03 252 252 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 1 23, 9 10208
1010900 παρέξομαι ... τὸν χρόνον τοῦ ἀντλισμοῦ · παρέξομαι δὲ τῇ τρύγῃ δέλφακα ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 252 252 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 1 23, 15 10208
3227326 παράσχες ... τῶν φοινίκων, ᾧ καὶ παράσχες τὴν συνήθη δαπάνην. ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 252 255 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 6 9055, 7 14081
4444239 π̣αρέχοντ̣[ο]ς̣ ... με̣ρ̣ας̣ gap=11 σοῦ τοῦ̣ Ἡ̣ρακλείδου π̣αρέχοντ̣[ο]ς̣ εἰς τὴν κο̣ι̣νὴν ἡμ̣ῶν ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD03 252 252 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 4 7474, 12 14026
1526927 παράσχες ... ἐὰν τὸ ξυλάριον Δημέας ἀνακομίζῃ παράσχες αὐτῷ τὸ ταυρικὸν τὸ ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 253 256 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 247, 5 11132
1526996 παράσχες ... ξύλον τὸ συκαμείνινον* ἀνακομίζῃ χόρτον παράσχες Ἡρωνείνῳ φρ(οντιστῇ) Θε[αδ(ελφείας)] π(αρὰ) ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 253 256 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 247, 3 11132
1575988 παρέξομαι ... καὶ οἰκονομεῖν̣ gap=unknown ἅσπερ κ̣α̣ὶ̣ παρέξομαι σοι βεβαία[ς] [διὰ] [παντὸς] ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 253 260 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Fuad Univ. 21, 20 21014
2946479 παρεχόμενοι ... ἐπάρχῳ τ̣[ῆς] [Αἰγύπ]του Μαγνίῳ Φήλικι παρεχόμενοι ταῦτα̣, [ὅς], ... participle. pl. pres. mid. masc. nom AD03 253 257 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 51 3611, 16 15346
3233596 παράσ-χες ... ἐὰν τέκτονες χ̣ρ̣ί̣αν* [ἔ]χ̣ωσιν, παράσχες αὐτοῖς. δύο ἀρτάβας ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 253 256 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 6 9415 (29), 15-16 14207
1423107 [πα]ρ̣ε̣σ̣χηκ[ένα]ι̣ ... [ὁ] [μὲν] [Ἀντίοχος] τῇ Ἀμίμμᾳ [πα]ρ̣ε̣σ̣χηκ[ένα]ι̣ πά[ντα] [ὅσα] [παρ]ὰ αὐτῆ̣ς̣ ... infinitive. pf. act AD03 254 254 Syria, Mesopotamia - Doura (Dura-Europos) P. Dura 32, 9 17229
1523271 π̣α̣ρ̣έ-χ[οντ]ας ... αὐτοὺς ὠνεῖσθαι τότε πᾶσι αὐτοὺς π̣α̣ρ̣έχ[οντ]ας. χρῄζουσι γὰρ αὐτοῦ ... participle. pl. pres. act. masc. acc AD03 257 257 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 177, 18-19 11035
1525580 παράσχες ... χαίρειν. ἐὰν ἡδέως ἔχῃς παράσχες Ἁτρῇ ταυρελάτῃ ἀπὸ τοῦ ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 257 257 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 223, 3 11099
1525867 παράσχες ... ἐπὰν γένηται πρός σε. παράσχες αὐτῷ τὴν τροφήν. ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 257 257 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 227, 8 11103
1527037 παράσχε-τε ... καταλά̣βῃ τοῦ καταχθῆναι πα[ρʼ] [υ]μειν* παράσχετε αὐτῷ τροφὰς καὶ τῷ ... verb. 2. pl. aor. imp. act AD03 257 257 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 248, 12-13 11134
1527071 πα[ρά]σ-χες ... φιλ(τάτῳ) χαίρειν. χόρτον χλωρὸν πα[ρά]σχες τοῖς κτήσι* τοῦ Ω̣ ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 257 257 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 249, 5-6 11135
2896727 παρεχομένης ... οἴνου \τῆς/ \Ὀξυρυγχ(ιτῶν)/ \πόλ(εως)/ ἀννώνης παρεχομένης τας* ἅμα Οὐλπίῳ Πασίωνι ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD03 257 257 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Oxy. 43 3111, 4 15989
2896758 παρεχομένου ... πρὸς ἐμβολὴν [οἴν]ο̣υ̣ κεραμίων ὀκτακ̣[οσί]ω̣ν παρεχομένου τοῖς αὐτ̣οῖς στρατ[ιώ]τ̣α̣ις ἀπὸ ... participle. sg. pres. mid. masc. gen AD03 257 257 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Oxy. 43 3111, 7 15989
3065926 παρ̣έ̣ξ̣[ομαί] ... αἱρῇ ἀ̣ν̣εμποδίστως ὅπερ̣ καὶ ἐπάναγκον παρ̣έ̣ξ̣[ομαί] [σοι] [βέβαιον] [διὰ] [παντὸς] ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 257 258 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 75 5058, 28 128899
3274441 παράσχετε ... στρα[τιώτου] καθὼς ἔθος ἐστὶν ὑμῖν παράσχετε. ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι ... verb. 2. pl. aor. imp. act AD03 257 257 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Reinach Gr. 2 115, 17 12881
1527150 παράσχης* ... ξύλ(ον) καύσιμον Ἡραπίωνι ᾧ καὶ παράσχης* τὴν συνήθη δαπάνην καὶ ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 258 258 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 251, 6 11137
2248204 παρασχε̣ῖ̣ν̣ ... τοῦ ὑπομνή̣[ματ]ος ἀντίγραφον gap=4 ὅπως παρασχε̣ῖ̣ν̣ Αὐρήλιον Ὧρ[ον] [ε]ὐδοκοῦντα τῇ ... infinitive. aor. act AD03 258 259 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mich. 11 614, 45 21366
2915241 παρέσχον ... τε τ̣ως εἰς τιμ[ὴ]ν οὗ παρέσχον οἴνο[υ] κεραμίων τριακοσίων ἐκ ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD03 258 260 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 46 3290, 8 15755
202346 παρασχεῖν ... Μαστιτῶ[ν] gap=unknown gap=unknown κ[αὶ] [ἀ]νενοχλήτους παρασχεῖν ὡς ἂν μ ἐνδεὲς ... infinitive. aor. act AD03 259 264 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 3 935, 3 20082
1524375 παράσχες ... Νεικομήδους ᾧ τὴν συνήθη δαπάνην παράσχες καὶ τοῖς ταυροῖς τὰς ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 259 259 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 199, 8 11068
1524406 παρ[ά]-σχες ... μαλαγ χωροῦντα εἰς οἰκοδομὴν κρήνης παρ[ά]σχες τὴν συνήθη τροφήν. ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 259 259 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 200, 5-6 11069
3212820 [παρασ]χεῖν ... ἀναπαύσασ[θαι] [·] [φ]ρόντισον οὖν αὐτῖς* [παρασ]χεῖν τὴν συνή[θη] [τρο]φήν. ... infinitive. aor. act AD03 259 259 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Prag 1 106, 8 12746
4389223 παρέξομαι ... gap=17 [τριακο] gap=7 [εἰς] [ἃ] παρέξομαι κοῦφα κενοκέραμα [ἀφʼ] [οὗ] ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 259 260 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) SB 24 16265, 4 21367
4525794 παρ-έξομαι ... , ἐάν τι οἰκονομῶ, παρέξομαι τὸν συμβάλλοντά μοι εὐδοκοῦντα ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 259 259 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 8 9878, 28-29 22924
1356687 παρέξω ... γαμουμένῃ προσφέρεσθαι μέλλει. καὶ παρέξω τὸν αὐτὸν ἄνδρα μου ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD03 260 261 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Coll. Youtie 2 67, 34 20886
1517484 παρασχεῖν ... πρὸς τὴν παρακομι[δὴν] [τ]ο̣ύτων [π]λοῖον παρασχεῖν σπούδασον · ἐὰν δὲ ... infinitive. aor. act AD03 260 268 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Flor. 1 89, 13 10965
1522302 παράσχες ... . τὰς οὖν [συν]ήθεις τροφὰς παράσχες αὐτ[οῖ]ς καὶ τὸ ταυρικὸν ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 260 268 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Flor. 2 158, 6 11015
2931534 παρεχόμ̣ε̣ν̣ο̣ι̣ ... Αἰμιλιανοῦ καὶ Εὐδαίμονος ἡ̣μερῶν κε̣ παρεχόμ̣ε̣ν̣ο̣ι̣ γ̣ν̣ωστῆρ̣α̣ς̣ τ̣ο̣ὺ̣ς̣ ἑξῆς ὑπογράφοντας ... participle. pl. pres. mid. masc. nom AD03 260 260 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3476, 11 15636
2944590 π̣αρεχόντων ... δίχο̣α τριάκοντα, τ̣ῶ̣ν̣ σ̣ῶν π̣αρεχόντων μ̣οι ἐν τῷ κεραμίῳ* ... participle. pl. pres. act. masc. gen AD03 260 260 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 50 3597, 10 15410
2944694 παρέξεις ... καπνισμὸν τῶν κού̣φ̣ω̣ν̣ κ̣α̣ὶ̣ ὑ̣π̣ό̣κ̣α̣υ̣σ̣ιν παρέξεις μοι ἐν τῷ κεραμίῳ* ... verb. 2. sg. fut. ind. act AD03 260 260 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 50 3597, 21 15410
2944716 π̣αρέξεις ... σ̣οῦ ἐπακολουθοῦντος τῇ πισσώσι*. π̣αρέξεις δ̣έ̣ μοι ἀ̣δ̣ι̣α̣λείπτως εἰς ... verb. 2. sg. fut. ind. act AD03 260 260 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 50 3597, 23 15410
2944766 παρέχων ... π̣λ̣ά̣σιν̣ κ̣[αὶ] ὄπτησιν κα̣ὶ̣ π̣ίσσωσιν παρέχων ἐμαυτῷ πλάσ̣τ̣α̣ς̣ καὶ̣ gap=5 ... participle. sg. pres. act. masc. nom AD03 260 260 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 50 3597, 29 15410
3460787 παρασχεῖν ... χρεία γένηται εἰς σύρσιν, παρασχεῖν, ἐπιστῆσαι δὲ τίνα ... infinitive. aor. act AD03 260 260 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 134 ** p. 85, 6 10988
3460826 παρέ-σχεν ... τί αὐτῷ ὀφείλ[ε]ται καὶ ποῦ παρέσχεν, ἵνα οὕτως αὐτῷ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD03 260 260 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 134 ** p. 85, 9-10 10988
3460842 παρασχεῖν ... καὶ τὴν [ὑ]πηρεσίαν τῷ φροντι[στ]ῇ παρασχεῖν σὺν ᾧ ἐπάγεται κτηνυδρίῳ ... infinitive. aor. act AD03 260 260 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 134 ** p. 85, 11 10988
3460857 παρά-σχες ... παρά σοι τὸν ἐπιτηδειότερον αὐτῷ παράσχες, τὸν ἴσον σεαυτῷ ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 260 260 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 134 ** p. 85, 13-14 10988
3460888 παράσχες ... ὑπηρεσίας. κτήνη δὲ αὐτῷ παράσχες δύο, ἵνα αὐτὸ̣ν̣ ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 260 260 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 134 ** p. 85, 19 10988
4583498 παρασ̣χ̣ομένης ... ποιοῦ\ν/τες καὶ κοπρι*, εμοῦ* παρασ̣χ̣ομένης τὰ κτήνη καὶ μετὰ ... participle. sg. aor. mid. fem. gen AD03 261 261 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 20 70, 28 15027
3348679 παρασχεῖν ... ἀγρεῦσαι συάγρους διὰ πολλὰς χρείας παρασχεῖν τὰ ἐπιτήδια* πάντα, ... infinitive. aor. act AD03 262 262 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ryl. Gr. 2 238, 4 12981
3348712 παράσχες ... ἓν γοργὸν τῶν ὑπὸ σὲ παράσχες, ἐπειδήπερ τὸ αὐτῶν ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 262 262 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ryl. Gr. 2 238, 10 12981
4638945 παρέξουσι ... ὡς ἐὰ[ν] [μ]ὴ τὰς ἀξιοχρείας παρέξουσι gap=14 [λόγ]ου φυλασσομένου τῷ ... verb. 3. pl. fut. ind. act AD03 262 268 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 5 97, 12 22991
1520992 παρά-σχες ... π̣α̣ρὰ σοὶ μεῖναι τροφὰς αὐτῷ παράσχες χόρτου χλωροῦ πρὸ̣ς̣ τὴν ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 263 263 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 137, 4-5 10991
1821031 παρ[έχων] ... πυλώνων στ[ρογγυλαίο]υ γυμνα[σί]ου, ἐμαυτῷ παρ[έχων] [τά] [τ]ε̣ χρίσματα [κα]ὶ ... participle. sg. pres. act. masc. nom AD03 263 263 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Köln Gr. 1 52, 11 15463
1821132 παρεχόν-[των] ... μὴ ἐν ᾡ[τινιο]ῦν μεμφθῆν[α]ι, παρεχόν[των] [μ]οι τῶν ἐπιμ[ελ]ητῶν τ[ο]ῦ ... participle. pl. pres. act. masc. gen AD03 263 263 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Köln Gr. 1 52, 31-32 15463
1821154 παρεχ̣[όντ]ω̣ν ... μεγάλη[ν] [μίαν] gap=5 gap=9 [ο]υ̣ργων παρεχ̣[όντ]ω̣ν μοι gap=9 τιμῆς τ ... participle. pl. pres. act. masc. gen AD03 263 263 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Köln Gr. 1 52, 36 15463
1821261 παρέχοντες ... πυλυνων* στ̣ρογ γυμνασίου, ἑαυτοῖς παρέχοντες τά τε χρείσματα* καὶ ... participle. pl. pres. act. masc. nom AD03 263 263 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Köln Gr. 1 52, 59 15463
1821365 παρεχόν-τ̣[ω]ν̣ ... μὴ ἐν ᾑτινιοῦν μεμφθῆναι, παρεχόντ̣[ω]ν̣ ἡμῖν τῶν ἐπιμελητῶν τοῦ ... participle. pl. pres. act. masc. gen AD03 263 263 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Köln Gr. 1 52, 79-80 15463
3274257 παρέχοντος ... μισθοῦ, ἐμο[ί] [σου] σίδηρον παρέχοντος gap=3 gap=4 ἄνευ̣ π̣ρ̣α̣ ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD03 263 263 Egypt, 00c - Kaminoi P. Reinach Gr. 2 113, 14 12879
1521121 παράσχες ... . τοῖς οὖν ταυρικοῖς χόρτον παράσχες τὸν συνήθην καὶ τοῖς ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 264 264 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 140 Vo, 7 10997
1524527 παράσχες ... π(αρὰ) Ἰσχυρίωνος. παράσχες τῷ ταυρικῷ κατερχομένῳ εἰς ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 264 264 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 203, 2 11072
1526171 [παρασχὼ]ν ... κάρνον ἕνεκεν χιασμάτων καὶ ὤμ̣ω̣ν̣ [παρασχὼ]ν τὰς συνήθεις τροφὰς δὸς ... participle. sg. aor. act. masc. nom AD03 264 264 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 233 * p. 249, 7 11113
2845290 π\α/ρέσχο(ν) ... ὁμολογῶ παρειληφέναι παρʼ ὑμῶν ὃν π\α/ρέσχο(ν) πάκτωνα σὺν κώπαις δυσὶ ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD03 264 264 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 31 2568, 13 16892
2846851 παρέ̣ξεται ... ἐνεστῶτος ιβ (ἔτους) [ἐ]φʼ ἃ̣ παρέ̣ξεται τὸν παῖδα ὁ πατὴρ ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD03 264 264 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 31 2586, 11 16900
1524576 παρ[ά]σχες ... παρ[ὰ] [σοὶ] καταχθῇ χόρτον αὐτοῖς παρ[ά]σχες. ἐρρῶσθαί σε εὔχομ[αι] ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD03 265 266 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 204, 6 11073
2980136 παρέ-σχον ... ἔνοχος εἴην τῷ ὅρκῳ. παρέσχον δὲ ἐμαυτοῦ ἐνγυητὴν* Αὐρήλιον ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD03 266 266 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 57 3912, 24-25 17577
3083910 παρέξομαί ... τρόπον, ἔτι τε* καὶ παρέξομαί σοι βέβαια διὰ παντὸς ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 266 266 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 9 1200, 29 21586
4498090 πα-ρέχοντα ... τῆς ἡ[μ]έ̣ρας χάριτά μοι μεγάλην παρέχοντα · ἢ οὖν ἀνερχέσθωσαν ... participle. sg. pres. act. masc. acc AD03 266 266 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 6 9468, 11-12 14240
4636499 παρεῖχεν ... [Ν]είλου φοράν τε καὶ αὔξ[ησιν] παρεῖχεν ἑκ[άσ]του ἔτους ἔκδηλόν τινα ... verb. 3. sg. impf. ind. act AD03 266 268 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 5 6, 3 22936
1521934 παρα-σχεῖν ... μερῶν φροντίσον̣ τοῖς ταυρικ[ο]ῖ[ς] τροφὰ[ς] παρασχεῖν καὶ τοῖς ταυρελάταις, ... infinitive. aor. act AD03 267 267 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 152, 7-8 11009
2695202 παρέξο[μ]αί ... αἱρῇ, ἅπερ καὶ ἐ[πάν]αγκον παρέξο[μ]αί [σο]ι βέβαια [κ]αὶ καθαρὰ ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 267 267 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1475, 29 21876
1293709 [π]α̣ρέξει ... [νέον] [ἄδολον] [παρ]ὰ̣ ληνὸν εἰςὃν [π]α̣ρέξει ὁμεμισ̣θωκὼς κενώματα μέτρῳ οἰνικῷ ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD03 269 277 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Col. 10 280, 14 22273
1693909 [παρέχου?]-σα ... ὠ̣φ̣[έλειαν] [οὐκ] [ὀ]λίγα συμβάλλετ[αι] π̣ρ̣ο̣[σόδους] [παρέχου?]σα ἀπὸ τῶν μισθουμ̣[ένων] gap=6 ... participle. sg. pres. act. fem. nom AD03 269 269 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Harrauer 36, 10-11 22993
2718964 παρ-[έξομαί] ... αἱρῇ, ἅπερ καὶ ἐπάναγ παρ[έξομαί] [σοι] [βέβαια] [διὰ] [παντὸς] ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 269 269 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1698, 17-18 31791
3928256 παρασχόντα ... ἀποδ(είξεσιν) ἐπʼ ἀμ(φόδου) [Ἡ]ρακλέ(ως) τόπ(ων) παρασχόντα τῆ[ς] εἰσκρίσε̣ω̣ς̣ γ̣[νωστ(ῆρας)] · ... participle. pl. aor. act. neut. nom AD03 269 269 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 5 457, 17 19301
2875676 παρασχέσθαι ... τὰς τοῦ γένους μου ἀποδείξεις παρασχέσθαι · ἀναγ̣κ̣α̣ί̣ως νῦν παρέχων ... infinitive. aor. mid AD03 270 271 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 40 2898, 14 45211
2875680 παρέχων ... ἀποδείξεις παρασχέσθαι · ἀναγ̣κ̣α̣ί̣ως νῦν παρέχων τῆς ἐπικρίσ̣[εως] [τὸ] [σ]ύμβολον ... participle. sg. pres. act. masc. nom AD03 270 271 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 40 2898, 15 45211
2876872 παρεχέτω ... τῶν φυλάρχ(ων) καὶ τῶ(ν) γνωστήρων παρεχέτω τὰ σ̣ύ̣μ̣βολ̣α τῆς πολειτείας* ... verb. 3. sg. pres. imp. act AD03 270 271 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 40 2908 col. 2, 32 16621
3012350 παράσχητε ... ἡγεμόνος ἐν χοίροις ὅσοις ἐὰν παράσχητε κατὰ τὴν τεταγμένην ἑκάστῃ ... verb. 2. pl. aor. subj. act AD03 270 270 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 61 4119, 7 21620
2878550 παρα̣σ̣χε̣ῖ̣ν̣ ... gap=25 δημοσίων ἀρχείων γενο[μεν] gap=22 παρα̣σ̣χε̣ῖ̣ν̣. ἐπεὶ δὲ ε̣ ... infinitive. aor. act AD03 271 272 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 40 2925, 16 16642
373517 παρασχεῖν ... ἀξιῶ ἀχθῆναι καὶ ἱκανὰ [ἔ]νγραφα παρασχεῖν, μέλλω [γ]ὰρ περὶ ... infinitive. aor. act AD03 272 275 Egypt, L01 - Memphis P. Lond. 2 p. 161-162 no. 214, 20 19972
1604847 [παρέξομαί] ... αἱρῇ. ἅσπερ [ἀρούρας] gap=5 [παρέξομαί] [σοι] [βε][βαίας] [διὰ] π̣αντὸς ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 272 272 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Giss. 1 100, 19 19480
2264817 παρέσχ[ο]ν ... ἐπʼ ἀμφ(όδου) Βορρᾶ Δ[ρό](μου). παρέσχ[ο]ν δὲ τῆς ἐπ̣ι̣κρίσεως γνωστῆρας ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD03 272 272 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mich. 14 676, 19 15708
3814374 @^inline^παρασχέσθαι@⟦σαρασχεσθαι⟧ ... ὅπως κελεύσῃς διὰ̣ gap=unknown ἀστὸν @^inline^παρασχέσθαι@⟦σαρασχεσθαι⟧ ν τελείων καὶ τῇ ... infinitive. aor. mid AD03 272 272 Egypt, L05 - Naukratis (Kom Gajef) (?) P. Wisc. 1 2, 33 13706
1903378 παρέσχεν ... gap=1 gap=unknown gap=unknown_lines εὐφροσύνην ἂν παρέσχεν τὴν τελιοτάτην*. τούτους ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD03 273 273 Egypt P. Lips. 1 119 Vo, 1 22442
2936743 παρέξομαί ... τρόπον, ἅ[σπερ] [καὶ] [ἐπάν]α̣γ παρέξομαί σοι βεβαία[ς] διὰ παντὸς ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 274 274 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3498, 27 15654
736317 παρασχὼν ... τὴν σπουδὴν ἣν ἐποίησας ἡμῖν παρασχὼν ἡμῖν τὰ βουδια* εἰς ... participle. sg. aor. act. masc. nom AD03 275 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) O. Mich. 1 91, 3 42504
1874649 [παρέξομαί] ... ἐὰ[ν] [αἰρῇ] [,] [ὅπερ] [καὶ] [παρέξομαί] [σοι] [βέβαιον] [διὰ] [παντὸ]ς̣ ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 275 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Laur. 3 74, 17 31513
2598761 παρα-[σχε]ῖν ... [ἐπε]ὶ ἔδοξεν ὥστε κοινῇ ἡμᾶς παρα[σχε]ῖν τῇ εὐθενείᾳ τῆς πόλεως ... infinitive. aor. act AD03 - AD04 275 325 Egypt, U07 - Dios Polis (Hiou) P. Nag Hamm. 1, 9-10 30129
2690822 παρέξειν ... κυρίου ἡμῶν Αὐρηλιανοῦ Σεβαστοῦ τύχην παρέξειν ἡμερισείως* ἐ̣ν ᾧ ἔχω ... infinitive. fut. act AD03 275 275 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1455, 8 21856
2690851 παρέσχον ... [ἔνο][χος] εἴην τῷ ὅρκῳ. παρέσχον [δὲ] [ἐ]μαυτοῦ ἐνγυητὴν* Αὐρήλιον ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD03 275 275 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1455, 14 21856
2702484 παρέσχε ... @^inline^[Πο]λυδεύκῃ@⟦[πο]λυδευκου⟧ ὑπὲρ τιμῆς οἴνου οὗ παρέσχε [[ἰς]* λόγον ἀννώνης τοῦ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD03 275 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1573, 7 31762
2719460 παρέξομαί ... ἑτέροις π[ω]λεῖν, ἅπερ ἐπάναγ παρέξομαί σοι βέβαια διὰ παντὸς ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 275 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1700, 13 31792
2812767 παρέξειν̣ ... τοὺς τα̣ῦτα ἐ̣κλαβόντας [καὶ] ὑ̣π̣οσχόμενοι παρέξειν̣ μετὰ δεήσεως πολ[λῆς] [σ]υνεφωνήθησαν ... infinitive. fut. act AD03 - AD04 275 350 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 20 2276, 4 30489
3207349 παρασχό[ν]-τ̣ες ... δὲ γενόμενοι οἱ θεοὶ καὶ παρασχό[ν]τ̣ες τὸ διὰ γραμμάτ̣ων̣ ὑμᾶς ... participle. pl. aor. act. masc. nom AD03 - AD04 275 350 Egypt P. Pintaudi 55, 16-17 170044
3207356 παρέξουσι ... διὰ γραμμάτ̣ων̣ ὑμᾶς νῦν ἀσπάσασθαι παρέξουσι καὶ τὸ δι’ ὄψεως ... verb. 3. pl. fut. ind. act AD03 - AD04 275 350 Egypt P. Pintaudi 55, 19 170044
3802389 παρέχων ... βούλει κέλευέ μοι δισσὴν ἑορτὴν παρέχων ὁπόταν μάλιστα προσκυνῶ σου ... participle. sg. pres. act. masc. nom AD03 - AD04 275 325 Egypt P. L. Bat. 1 20, 7 30706
4299337 παρέξεσθαι ... κ̣[α]τ̣α̣[λε]ι̣πομένης, ἥ[ν]π̣ε̣ρ̣ κ̣α̣ὶ̣ ἐ̣πάναγ̣χες* παρέξεσθαι βεβαίαν διὰ̣ π̣α̣ντὸς ἀπὸ̣ ... infinitive. fut. mid AD03 275 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 20 14681, 20 32191
4342371 [παρέ]χ̣ειν ... διὰ γρ[αμ]μάτων τὴν αὐτὴν̣ ἐ̣π̣ι̣[με]λ̣ι̣αν* [παρέ]χ̣ειν α̣ὐτ̣ῇ̣ καὶ πάντα τὰ ... infinitive. pres. act AD03 - AD04 275 325 Egypt SB 22 15560, 10 30707
4471974 [παρέξεσ]θαι ... κ[αὶ] Ἰσι [χαίρειν]. [ὁμολογῶ] [παρέξεσ]θαι τὸν φροντ[ιζό]μενον gap=unknown gap=14 ... infinitive. fut. mid AD03 275 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) SB 6 9094, 3 30746
4478540 π̣αρ̣[έ]χεσ̣[θαι] ... gap=unknown ὡς ἂν δύνασέ* μοι π̣αρ̣[έ]χεσ̣[θαι] [πάντα] [μοι?] παράσχου, ... infinitive. pres. mid AD03 275 299 Egypt, L00 - Alexandria SB 6 9194, 23 30754
4478543 παράσχου ... δύνασέ* μοι π̣αρ̣[έ]χεσ̣[θαι] [πάντα] [μοι?] παράσχου, οἶδα γάρ, ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD03 275 299 Egypt, L00 - Alexandria SB 6 9194, 24 30754
2995168 [παρασχέσθαι] ... [τε] [ὑπεύθυνοι] [ἔστωσαν] [διδόναι] [ποιῆσαι] [παρασχέσθαι] [ταῦτα] [πάντα] [[ὅσα] [ἐν] ... infinitive. aor. mid AD03 276 276 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 907, 6 20370
2857638 πα̣ρ̣έ̣σχ̣ο̣ν̣ ... ἔνοχος εἴην τῷ ὅρκῳ. πα̣ρ̣έ̣σχ̣ο̣ν̣ δ̣ὲ̣ [ἐ]μ̣[α]υ̣[το]ῦ̣ [ἐ]γ̣γ̣υ̣η[τὴν] [Αὐρή]λ̣ι̣ον ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD03 277 277 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 36 2764, 23 16555
3912648 παρέχ̣ο̣μεν ... ἔνοχοι εἴημεν τῷ ὅρκῳ. παρέχ̣ο̣μεν δαὶ* καὶ ἑαυτῶν τούτ[ου] ... verb. 1. pl. pres. ind. act AD03 277 277 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 4 289, 6 19281
2697130 παρασχεθέντ(ων) ... . καὶ ἀπὸ τι(μῆς) κούφ(ων) παρασχεθέντ(ων) αὐτ(ῷ) ὑπὸ Θέωνος κεραμέως ... participle. pl. aor. pass. masc. gen AD03 278 279 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1497, 8 21880
2707571 παρ[έξει]ν̣ ... la [καὶ] [ἀπαρενοχλήτους] [καὶ] [ἀζημί]ους παρ[έξει]ν̣ τόν τε Ἀφοῦν καὶ ... infinitive. fut. act AD03 282 282 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1638, 16 21949
2707588 [παρέξειν] ... [ἐμποιησομένου] [καθʼ] [ὁνδηποτοῦν] [τρόπον] [,] [παρέξειν] [δὲ] [τὸν] [Ἀρὲτ] [καὶ] ... infinitive. fut. act AD03 282 282 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1638, 16 21949
2707764 [παρέξειν] ... τοῦ πατρός, κ̣[αὶ] [ἀπαρενοχλήτους] [παρέξειν] [τὸν] [Ἀφοῦν] [καὶ] [Τααρπαῆσιν] ... infinitive. fut. act AD03 282 282 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1638, 25 21949
2707775 παρέξιν* ... παντὸς τοῦ ἐπελευσομένου, καὶ παρέξιν* τοὺς ἀφήλικας εὐδοκῖν* τῇδε ... infinitive. fut. act AD03 282 282 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1638, 26 21949
2708002 [παρ]έξομεν ... [ποιήσομεν] [καὶ] [ἀ]ζημίους καὶ ἀπαρενοχλήτο[υς] [παρ]έξομεν τοὺς περὶ τὸν Ἀφοῦν ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD03 282 282 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1638, 38 21949
3383705 π̣α̣ρ̣έ̣[σ]χη[κ]α ... [τοῦ] [Ἀρσινοΐτου] [νομοῦ]. ὧν π̣α̣ρ̣έ̣[σ]χη[κ]α βιβλιδίων* τῷ διασημοτάτῷ ἡγεμόνι ... verb. 1. sg. pf. ind. act AD03 284 284 Egypt, 00b - Thraso P. Sakaon 37, 3 13055
4461613 [παρεξόμεθά] ... [ἀρούρας] [μιᾶς] [ἡμίσους] [,] [ἣν] [παρεξόμεθά] [σοι] [καθαρὰν] [ἀπό] [τε] ... verb. 1. pl. fut. ind. mid AD03 284 285 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 6 8971, 11 17838
2941087 παρασχεθῆναι ... πέ̣ντε καὶ γράμματα π̣ερὶ τοῦ παρασχεθῆναι χόρτον̣ κεκομίσθαι Φιλιάρχῳ τῷ ... infinitive. aor. pass AD03 285 285 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 50 3570, 9 15392
3902350 παρέσχον ... ἔνοχος εἴην τῷ ὅρκῳ · παρέσχον δὲ ἐμαυτοῦ τούτου ἕνεκεν ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD03 286 286 Egypt, U19 - Oxyrynchites PSI 3 162, 17 20009
2697716 παρέχει[ν] ... πρ(ύτανις) εἶπ(εν) · ἕτοιμος λογισμοὺς παρέχει[ν] gap=unknown [Οὐαλέριος] [Π]ομπηϊανὸς [ὁ] ... infinitive. pres. act AD03 288 289 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1503, 16 21886
3031724 παρέσχον ... ἔνοχ̣ο̣[ς] εἴην τῷ ὅ̣ρκ̣ῳ̣. παρέσχον δὲ ἐ̣μ̣α̣υ̣τ̣οῦ ἐγγυη̣τ̣ὰ̣ς̣ Αὐρηλίους ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD03 288 288 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Oxy. 66 4530 col. 1, 12 78601
3031820 [παρέσχον] ... καὶ π̣[αραμενεῖν] ἄ̣χρις ἀπολύσεως. [παρέσχον] [δὲ] [τῆς] ἐ̣μαυτοῦ παραμο̣[νῆς] ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD03 288 288 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Oxy. 66 4530 col. 2, 33 78602
2719930 [παρέξομαί] ... μηδένα τρόπον, ἀλλὰ ἐ̣π̣[άναγκες] [παρέξομαί] [σοι] βέβαιον καὶ καθαρὸν ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 290 290 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1702 descr., 10 21980
3086036 παρέξομαί ... τρόπον, ὅπερ καὶ ἐπάναγ[κε]ς̣ παρέξομαί σοι βέ[βαιον] [δι]ὰ παντὸς ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 291 291 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 9 1208, 20 21594
2851916 π̣α̣ρ̣εσχηκέναι ... τοῦ ἔτους πλείστους ὅσους καρποὺς̣ π̣α̣ρ̣εσχηκέναι, τοὺς δὲ αὐτοὺς̣ ... infinitive. pf. act AD03 292 292 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 34 2704, 7 16577
3913733 [παρ]έσχεν ... τοὺς τοῦ μηνὸς [μισθοὺς] [οὐ] [παρ]έσχεν μοι καίτοι αὐτὸ̣ς ἐκδεξάμενος ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD03 292 293 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 4 298, 12 19284
3913777 παρέξομαι ... , εἰ χρεία γείνοιτο, παρέξομαι τοὺς κατʼ ἐκεῖ[να] [ἐν] ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 292 293 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 4 298, 16 19284
4395178 π̣α̣ρ̣έ̣ξε̣-[σθαί] ... [ἐφʼ] [ᾧ] gap=unknown δύο καὶ π̣α̣ρ̣έ̣ξε̣[σθαί] [σοι] [αὐτὴν] [καθʼ] [ἑκάστην] ... infinitive. fut. mid AD03 - AD04 293 304 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) SB 24 16320, 12-13 20283
3076985 παρέσχον ... τὰ πρὸς τὴν κηδίαν* αὐτῆς παρέσχον καὶ τὰ καθήκοντα ἐπὶ ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD03 295 295 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1121, 14 21741
3077089 παρασχεῖν ... δὲ τούτους ἐπαναγκασθῆναι ἱκ̣[ανὰ] ἔνγραφα παρασχεῖν μονῆς καὶ ἐμφανείας, ... infinitive. aor. act AD03 295 295 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1121, 25 21741
1121630 παρέσχον ... οὐδένα τρόπον, ἐντεῦθεν δὲ παρέσχον [ἐγ]γυητὴν Αὐρήλιον Δῖον Πωλίωνος ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD03 297 297 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 80, 16 10411
2510618 πα̣ρ̣έ̣[χ]οντος ... gap=3 [ἐμοῦ] δὲ τοῦ μισθωμέν̣ου πα̣ρ̣έ̣[χ]οντος τὰ αὐτάρκη σπέρμ̣α̣τ̣α̣, ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD03 297 297 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Michael. Gr. 24, 18 12342
1116496 παράσχετο* ... ἅπαντα τὰ κατέλιψεν* ἐνκολφωσάμενος* καὶ παράσχετο* ἡμῖν ταῖς γυναιξὶν σιτικὰς ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD03 298 298 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 64, 7 10394
1116537 πα[ρ]ασχεῖν ... τ[ο]ῦ ἡμῶν πατρὸς ταῦτα ἡμῖν πα[ρ]ασχεῖν. ὃς δὲ οὐδεμίαν ... infinitive. aor. act AD03 298 298 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 64, 13 10394
1116566 π[αρ]ασχεῖν ... αὐτῷ τῷ Χαιρήμονι ταῦτα ἡμῖν π[αρ]ασχεῖν ἵνα δυνηθῶμεν ὄνησιν ἔχ[ε]ιν ... infinitive. aor. act AD03 298 298 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 64, 17 10394
1797093 παρέξε̣σθαι ... gap=unknown [πάσῃ] [βεβαι]ώ̣[σ]ι̣* gap=1 καὶ παρέξε̣σθαι ἀ̣ν̣επ̣ά̣φ̣ κ̣α̣ὶ̣ gap=1 gap=unknown ... infinitive. fut. mid AD03 298 299 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Jena 2 1, 9 128681
2692931 παρασχεῖν ... τὰ λοιπὰ ρν ναύβια ἑτέροις παρασχεῖν ἐθέλων. τοῦ οὖν ... infinitive. aor. act AD03 298 298 Egypt, U19 - Paeimis P. Oxy. 12 1469, 15 21870
2720299 παρέ[ξ]ομαι ... τρόπον, ἅπερ καὶ ἐπάναγκες παρέ[ξ]ομαι ὑμῖν [βέβαια] [διὰ] [παντὸς] ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 298 298 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1704, 16 21982
2720578 παρέξομαί ... ὡς ἐὰν αἱρῇ, κα[ὶ] παρέξομαί σοι β[έ]βαιον διὰ παντὸς ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD03 298 298 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1705, 15 21983
3103278 παρέχεται ... διάδοσις τῶν γενναιωτάτων* στρατιοτῶν* ῥᾳδείως* παρέχεται. καὶ ἵνα μὴ ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD03 298 298 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 1, 239 44881
3104003 παρέχεται ... διάδοσεις* τῶν γενναιοτάτων στρατιοτῶν* ῥᾳδίως παρέχεται. καὶ ἵνα μὴ ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD03 298 298 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 1, 270 44881
3109860 παρέσχον ... τοὺς ὑπ̣ηρ̣έτας α[ὐτῆς] [ὥρας] σοι παρέσχον τοὺς @^inline^ὑπηρετησομένους@⟦υπερετησομενους⟧ τοῖς ὑπὸ ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD03 298 298 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 1, 194 44881
3819867 [παρ]έ[ξ]ε̣ται ... [οἰκίδιον] [πάσῃ] [βεβαιώσει] [ὃ] [καὶ] [παρ]έ[ξ]ε̣ται ἀνέπαφον καὶ ἀνενε̣χ̣[ύ]ρ̣α̣στον καὶ ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD03 298 298 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Wisc. 2 58, 13 13721
3820015 [παρέξ]ω ... ὕπαυλις ω̣ gap=45 [ὃ] [καὶ] [παρέξ]ω καθαρὸν ὡς πρόκιται. ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD03 298 298 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Wisc. 2 58, 21 13721
3820300 [παρέξεται] ... οἰκίδιον πάσῃ βεβ[αιώσει] [ὃ] [καὶ] [παρέξεται] [ἀνέπαφον] [καὶ] [ἀνενεχύραστον] [καὶ] ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD03 298 298 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Wisc. 2 59, 13 13722
3820443 [παρέξω] ... [ᾧ] [ὕπαυλις] gap=unknown [ὃ] [καὶ] [παρέξω] [καθαρὸν] [ὡς] @^inline^[προ]κινται@⟦[προ]κιν καὶ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD03 298 298 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Wisc. 2 59, 20 13722
1116914 π[αρασχεῖν] ... δέομαι ὅπως [κελεύσῃς] [ἱ]κανὰ [αὐ]τοὺς π[αρασχεῖν] [ἐν]ταῦθα ὀντων* ⟦καὶ⟧ ἢ ... infinitive. aor. act AD03 299 299 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 66 (57095), 20 10396
3084831 παρασχεθήτω ... καὶ τὸ βιβλίο(ν) τῆς χειροτονείας* παρασχεθήτω καὶ τὰ ἑξῆς ὡς ... verb. 3. sg. aor. imp. pass AD03 299 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 9 1204, 24 21590
3887024 παρεχον* ... καὶ εὐθαλουσα* καὶ ζωγονουσα* τῶν παρεχον* μοι μοχευμετω(ν)* ἀντὶ τῶν ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD03 299 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 13 1338, 18 17254
130781 [παρέξω] ... δὲ παρέλθῃ ὁ καιρός, [παρέξω] [σοι] [τὴν] [ἡμίσειαν] [τῶν] ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolites BGU 19 2802, 7 91711
130806 παρέχοντος ... ἐὰν καταθῶμαι gap=45 ἀ̣ρούρας ο̣ὐ̣δ παρέχοντος gap=45 [ἡ] [μίσθ]ωσις gap=unknown_lines ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolites BGU 19 2802, 9 91711
156136 παρέχουσιν ... τον* εἰρηνάρχ(αις), ἐπιδὴ* οὐδὲν παρέχουσιν ἡμῖν. chirho δεσπότῃ ... verb. 3. pl. pres. ind. act AD04 - AD07 300 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 546, 3 33265
170458 παρῆσχε(ν)* ... stauros παρῆσχε(ν)* Παπνουθίου* ἀπὸ Ψινεύρε(ως) ὑ(πὲρ) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 - AD08 300 799 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) BGU 2 680, 1 33271
202275 παράσχου ... Ζέννιος Δίδυμος* μαγύρ(ῳ)*. παράσχου τῷ gap=4 ἐλθόντι μετὰ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD07 300 699 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 3 932, 1 33249
282426 παρα-σχεῖν ... ἐστιν · μὴ οὖν ἀμελήσῃς παρασχεῖν αὐτά. Πεσίρι δυδου ... infinitive. aor. act AD04 300 300 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1682, 7-8 9545
282432 παρα-[σ]χεῖν ... αὐτά. Πεσίρι δυδου αὐτὰ παρα[σ]χεῖν [Πε]σίρι τι ἐς τώκους* ... infinitive. aor. act AD04 300 300 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1682, 8-9 9545
282460 παράσχεις* ... · ἀλλ[ὰ] [μ]ὴ ἀμελῇς, παράσχεις* α̣ὐτ[ῷ] τοῦ ἀποστα̣[λ]έντες* συ ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD04 300 300 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1682, 12 9545
448479 παράσχου ... κυρίῳ μου ἀδελφ(ῷ) Ζήνωνι Ἱέραξ παράσχου εἰς γραπτὰ τομάριον ἓν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 300 499 Egypt, U15 - Hermopolites (?) CPR 19 53, 2 70224
479446 \παράσχου/ ... Αἰλιανοῦ Ἀπολλωνίῳ οἰνοπ(αραλημπτῇ). ⟦δὸς⟧ \παράσχου/ εἰς ὑπηρεσίαν μου gap=2 ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 300 325 Egypt, U15 - Pesla (?) CPR 6 49, 2 32518
480192 παρέσχες* ... π(αρὰ) Αἰλ̣ι̣α̣ν̣ο[ῦ] [Ἀπολλωνίῳ] [οἰνοπαραλημπτῇ] [.] παρέσχες* τοῖς ἑ̣[ξῆς] [ὑ]π̣[ογε]γραμμένοις ἐνκ ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD04 300 325 Egypt, U15 - Pesla (?) CPR 6 61, 2 32528
480704 [παρέ]σχεν ... gap=unknown_lines gap=unknown [παρέ]σχεν ἐκ δι̣α̣τ̣α[γῆς] gap=unknown gap=unknown ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 300 325 Egypt, U15 - Pesla (?) CPR 6 70, 2 32535
482092 παράσχου ... ἀ̣δελφῷ Ἀνουπί̣ο̣υ* Εὐλόγιος χέριν*. παράσχου τ̣[ῷ] ἀδελφῷ ἡμῶν Ἀμμω̣νίου* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolites (?) CPR 6 83, 4 32538
482132 παρεσχῖν* ... ιε filler ἀλλὰ μὴ @^inline^ἀμελήσῃς@⟦αμεληση παρεσχῖν* αὐτὰ καὶ εἰπε͂ν* Νονᾶτι ... infinitive. aor. act AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolites (?) CPR 6 83, 11 32538
494801 παρασχεθῆναι ... Νεαρχίδῃ̣ Ἀμμώνιος χ(αίρειν). κέλευσον παρασχεθῆναι Ἑρμῆτι σίτου ἀρτάβας δέκα ... infinitive. aor. pass AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolites CPR 8 33, 3 32357
495444 [π]α̣ράσχου ... Νεαρ[χί]δου Βήκει ὀρνιθᾷ χαίρειν̣. [π]α̣ράσχου Διονυσίῳ ὥστε εἰς τὴν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolites CPR 8 40, 2 32363
495476 [παράσ]χ̣ο̣υ̣ ... [π(αρὰ)] [Νεαρχίδου] Πιτήρου χρυσο̣ [.] [παράσ]χ̣ο̣υ̣ Ἀλεξάνδρῳ μικρῷ ὥστε εἰς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolites CPR 8 41, 2 32364
495505 [παρά]σχου ... vac=unknown π(αρὰ) Νεαρχίδου gap=unknown [.] [παρά]σχου Ἀλεξάνδρῳ μικρῷ ὥ̣σ̣τε εἰς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolites CPR 8 42, 2 32365
495534 [παράσχου] ... [π(αρὰ)] [Νεαρ]χ̣ί̣δ̣ου gap=unknown [παράσχου] gap=unknown καὶ νῦν Σαβίνῳ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolites CPR 8 43, 2 32366
525335 [παρ]άσχου ... gap=1_lines gap=unknown [παρ]άσχου Κωβ gap=1_lines ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 300 399 Egypt, U19 - Oxyrynchites O. Ashm. Shelton 216 descr., 2 70764
582972 παρασχοῦ ... ἐπει(μελητοῦ)* Ε̣ὐλόγιος* Ἰσιδώρου χ̣(αίρειν). παρασχοῦ τῷ πρα̣ιποσίτῳ κρέως λίτρα̣ς̣ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 300 499 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 2119, 2 72793
668931 παρ(έσ)χ(εν) ... stauros Μηνᾶ παρ(έσ)χ(εν) Ἀπάδιμ̣(ος) μέ̣τ̣α̣λλ(α) gap=4 π̣α̣(ρὰ) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 - AD07 300 699 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 220, 2 74255
672364 π(αρέσ)χ(εν) ... stauros ακμ π(αρέσ)χ(εν) Καμήλ(ιος) Τραγκίκνο(υ) οἴν(ο)υ ὑδροι(…) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 - AD07 300 699 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 2 319, 2 74329
694976 παρά̣σχου ... Σ̣ύρου Ἐπωνύχῳ γεωρ(γῷ) χ(αίρειν). παρά̣σχου εἰς ὑπηρ(εσίαν) τοῦ γεούχ(ου) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 300 399 Egypt O. Heid. 442, 5 80640
717801 παράσχου ... π(αρὰ) Εὐλογί̣ο̣υ̣ Φιλάμμων̣ο̣ς* Ψενμώνθου̣ gap=4 παράσχου Παμώ̣(νθῃ) gap=4 πέντε gap=4 ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 300 399 Egypt, U04b - Thebes O. Leiden Gr. 351, 4 34730
746205 π(άρεσχεν) ... π(άρεσχεν) Βύριος ὑ(πὲρ) ιβ καὶ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 300 399 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Ain Labakha SB 20 14883, 1 34150
746388 παρ(άσχου) ... περ(σβυτέρος)* κώμης Πόκα χ(αίρειν). παρ(άσχου) Φηοῦς κρι(θῆς) (ἀρτάβην) μίαν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 300 399 Egypt, Western desert, Oasis Parva - Poka (Qasr el-Megisba) SB 20 14892, 2 34157
746455 π(αράσχου) ... π(αράσχου) Ζῆς Πόλος ἀρουρ χ̣ι̣(…) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 300 499 Egypt, Western desert, Oasis Parva (Bahariya) SB 20 14896, 1 34160
746532 παράσχωτῷ* ... Ἰσὰκ Παύλ\ῳ/ γεω̣ρ(γῷ) χαίρ(ειν). παράσχωτῷ* πρεποσείτου* ὑ(πὲρ) τρύγης ια ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 300 399 Egypt, Western desert, Oasis Parva (Bahariya) SB 20 14886, 2 34152
746717 παράσχου ... gap=2 δ ἰνδ̣ε̣ι̣κ(τίονος)* gap=4 gap=3 παράσχου ακ ων πέ[ν]τ̣ε̣ gap=4 ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 300 399 Egypt, Western desert, Oasis Parva (Bahariya) SB 20 14934, 4 34171
746726 παρέσχεν ... παρέσχεν gap=4 gap=3_lines χιλίας ἑξακοσίας ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 300 399 Egypt, Western desert, Oasis Parva (Bahariya) SB 20 14935, 1 34172
746841 [παρέσχ]εν ... gap=unknown ἐδε Βίκτωρ gap=unknown [παρέσχ]εν ᾠὰ δέκα gap=unknown κϛ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 300 399 Egypt, Western desert, Oasis Parva (Bahariya) SB 20 14929, 3 34168
934985 παρέξω ... πατρ[ὶ] Ἠσαίᾳ Ποτάμων χαί[ρειν] [.] παρέξω σοι gap=1 ιβ. ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD04 300 399 Egypt P. Amst. 1 93, 4 26571
939758 πα̣ρ̣α̣σχεῖν ... ἕως δέκα νομισμάτων καταξίωσον αὐτῷ πα̣ρ̣α̣σχεῖν αὐτῷ καὶ λ̣αβ[ε]ῖν ἰδιόχ̣ε̣ιρον ... infinitive. aor. act AD04 - AD05 300 499 Egypt P. Ant. 2 92, 23 32722
942157 πα̣ρ̣[α]σ̣χεῖν ... ποιήσῃς διδόν̣α̣ι τη̣ πω ἠθέλησαν πα̣ρ̣[α]σ̣χεῖν ἄχρι τ[οῦ] [νῦν] [?] ... infinitive. aor. act AD04 300 399 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Ant. 3 192, 10 32647
1036611 παράσχου ... ἀδελφῷ Ψαίῳ οἰνοπρ(άτῃ) Δωρόθεος stauros παράσχου τῷ ἀδε̣[λ]φ(ῷ) gap=2 gap=unknown ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 300 399 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Bingen 141, 1 78099
1207768 παρέχοντες ... · εἰ δὲ εὑρηθείησαν ἄλλοι παρέχοντες ἐν τοῖς αὐτοῖς τ̣[ό]ποις ... participle. pl. pres. act. masc. nom AD04 300 399 Egypt P. Cairo Preis.(2) 38, 9 33287
1208007 [παρέξ]ομαι ... ἑο̣ρταῖς τὴν [ἐ]ξ α̣ἴθους* gap=unknown [παρέξ]ομαι καὶ ὑπὲρ λόγου φόρου ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD04 300 399 Egypt P. Cairo Preis.(2) 41, 13 33288
1208024 παρέξομαι ... gap=unknown κατὰ τὰ ἔθη, παρέξομαι δὲ gap=unknown [τῆ]ς γῆς ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD04 300 399 Egypt P. Cairo Preis.(2) 41, 16 33288
1429639 παράσχου ... Ὀλυμπιο[δώρου] [Ἀπολλωνί]ῳ βοηθῷ χαί(ρειν). παράσχου Τ [ἀπὸ] [τόπου] [οἰ]ναρίου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolites P. Eirene 3 16, 2 128657
1435955 παρασχεῖν ... gap=1_lines gap=unknown μόνον gap=1 gap=unknown παρασχεῖν σο̣ι̣ gap=unknown gap=unknown [ἐπερωτ]ηθεὶς ... infinitive. aor. act AD04 300 399 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Eleph. DAIK 238 descr., 3 34305
1506128 [πα]ρέξωμεν* ... ἐγγυητῶν καὶ τῆς ἡμῶν [ὑποστάσεως] [πα]ρέξωμεν* δὲ καὶ λόγῳ δωρον* ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD04 - AD06 300 599 Egypt, U15 - Hermopolites P. Flor. 1 37, 7 34023
1579024 παράσχου ... βύρσας gap=3 gap=unknown [π]αρʼ ἐμοῦ παράσχου γ(ίνεται) τάλ(αντα) ἑξακόσια (τάλαντα) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 300 399 Egypt P. Fuad Univ. App. II no. 322, 3 33428
1599166 [παρέξειν] ... [κρ]ί̣σ̣ει τὸ μὴ ἐμμένον μέρος [παρέξειν] [τῷ] [ἐμμένοντι] [μέρει] [λόγῳ] ... infinitive. fut. act AD04 - AD05 300 499 Egypt P. Genova 1 23, 5 32493
1624648 παρασχόντα ... δ[ιὰ] [δ]ημοσίου, πρότερον ἐγγύας παρασχόντα π̣α̣ρὰ σοί, ἵνα ... participle. sg. aor. act. masc. acc AD04 300 399 Egypt, U13 - Lykopolis (Assiut) (?) P. Got. 13, 13 32848
1700246 παράσχου ... π(αρὰ) Ἡσυχίου gap=1 παράσχου Ὀλυμπι ἀρτάβας ὀκτὼ gap=1 ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD07 300 699 Egypt P. Haun. 3 69, 2 32303
1810786 παρασχεῖν ... εἴδη μου, ἑτοίμως ἔχω παρασχεῖν σοι τὸν μισθόν σου ... infinitive. aor. act AD04 300 399 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 73, 19 33327
1811601 παρά-\σ̣/χῃ ... κὰ* τὴν συνταγήν, ἵνα παρά\σ̣/χῃ Συρίῳ, ἢ δὸς ... verb. 3. sg. aor. subj. act AD04 300 399 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 80, 5-6 33334
1811643 [παρ]έξω ... ἡμέρα̣ς τῆς gap=3 μου, [παρ]έξω σοι τῇ προσ μ̣ι̣σ̣θ̣ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD04 300 399 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 81, 10 33335
1833907 παράσχου ... Ἰωάννει* ὁ̣ Μ̣έγας βαφ(εύς). παράσχου τοῦ* ποκειστοῦ* ἀργυρίου μυρ(ιάδας) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 300 499 Egypt P. Köln Gr. 13 541, 3 219356
1875927 [παράσχου] ... Ἰσιδώρῳ Ἑρμίου Θύνεως χαίρειν. [παράσχου] τοῖς ὀφφ(ικιαλίοις) πριουάτης Ὡρίωνι ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Laur. 3 94, 1 33506
1905321 [π]αρέξομέν ... ὧν ἐὰν αἱρ̣[ῇ] gap=unknown gap=11 [π]αρέξομέν σοι τὴν ἡμ[ίσεια]ν̣ πάν[των] ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Lips. 1 24, 4 33698
1967407 παρασχῖν* ... το\ῦ/ ὁλοκοττ̣ί̣νου [ὅ]πως σπο\υ/δάσῃς λ̣[ό]γον παρασχῖν* αὐτῷ ἐπιδὴ* παντη? ἀ̣ναγκα̣ί̣ο\υ/ ... infinitive. aor. act AD04 300 399 Egypt ZPE 186 (2013), p. 251-252 no. 1b, 8 33211
2153591 παρέ-χοντος ... gap=unknown gap=unknown σ[ο]ῦ̣ τοῦ γεούχου παρέχοντος τὰ̣ς̣ κα̣τ̣α̣νομὰς καὶ ὑπ̣ὲρ ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD04 300 399 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lond. 5 1833 descr., 2-3 33196
2153613 παρέχοντος ... τῆς χεδρί̣ας ἐ̣μοῦ το̣ῦ̣ Ἀ̣β̣ρ[α]αμίου παρέχοντος ὑπὲρ ἐπιγ[ε]ν̣ήμ̣α̣τ̣[ος] π̣ χρυσίου ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD04 300 399 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lond. 5 1833 descr., 5 33196
2511302 παρασχεῖν ... , εὐχὴ αὐτῶν ἐστιν οἶνον παρασχεῖν. ἤδη γὰρ καταλα\μ/βάνω ... infinitive. aor. act AD04 300 399 Egypt, U09 - Panopolites Mitthof, Annona militaris (Pap. Flor. 32) 2 p. 501-504 no. 159, 20 33536
2588742 παρασχῖν* ... καὶ τῆς σπουδῆς gap=unknown ὡς παρασχῖν* με καὶ χρυσίνους gap=unknown ... infinitive. aor. act AD04 - AD05 300 499 Egypt P. Münch. 3 128, 5 33550
2608685 παράσχου ... τοῦ ὄντος ἐν τῷ κοιμητηρίῳ παράσχου Ταῦρι χήρᾳ σίτου ἀρβας* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 300 399 Egypt, U20 - Phathor, near (?) P. Neph. 36, 3 33580
2672897 παρασχεθέντων ... τῆς γνώσεως τῶν ὑφʼ ἑκάστου παρασχεθέντων τῶν τε πραιπ(οσίτων) καὶ ... participle. pl. aor. pass. neut. gen AD04 300 399 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1253, 20 33634
2680926 παρέσχεν ... χμγ. παρέσχεν Πάνος Ἑρμίου ὑπὲρ μηνῶν ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 300 399 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1328, 1/8 33638
2716682 παρέξει ... ἡ μὲν τοῦ θεοῦ πρόνοια παρέξει τὸ μετὰ ὁλοκληρίας σε ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD04 300 399 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1682, 6 33666
2916395 παρασχε[ῖ]ν ... αὐτοῖς προσταχθῆναι extra ὑπʼ ἐμοῦ παρασχε[ῖ]ν τινα πλοῖ̣α̣ πρὸς καιρὸν ... infinitive. aor. act AD04 300 301 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 46 3303, 7 15765
2974413 παρασχῖν* ... \τοῦ/ \λοιποῦ/ ἡμῖν τὴν ὁλοκληρίαν παρασχῖν*. μὴ οὖν λυπεῖ\σ/θαι* ... infinitive. aor. act AD04 300 325 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 55 3819, 11 33737
2976218 παρά-σχου ... στάλβον* κατʼ αὐτὴν τὴν ὥραν παράσχου τῷ ἀποσταλέντει*. ἐρρῶσθαί ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 300 499 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 56 3861, 22-23 33602
2990110 παρασχεῖν ... ποίησων* Χο̣ῶν τὸν βοηθ(ὸν) Ἡρακλείο̣υ̣ παρασχεῖν αυτῷ* αὐτῷ Ὡριγᾶτι εἰς ... infinitive. aor. act AD04 300 399 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 59 4000, 10 33121
2990389 παρέσχεν ... ... ὑδρείαν*, παρέσχεν ἀντ̣ὶ̣ τοῦ ὀξυγγείου* κολλουρίων ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 300 399 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 59 4001, 28 33122
2994395 παρέσχεν ... αὐτοῦ εἰς τὸ δημόσιον καὶ παρέσχεν αὐτῷ Εὐθάλαμος ἐνέχυρον καὶ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 300 399 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 903, 27 33342
2994409 παρέσχον ... κἀγὼ* extra ἄλλο μικρὸν καὶ παρέσχον τῷ αὐτῷ Χωοῦτι. ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD04 300 399 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 903, 28 33342
3083225 πα[ράσχου] ... μου τὰ γράμματα ὄνον ἕνα πα[ράσχου] μετὰ καὶ ἑνὸς φύλακος ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 300 399 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 9 1193, 3 33596
3111510 π̣α̣ρ̣α̣σ̣χεῖν ... Τραιανῆς διακειμένοις ἐν Πτολεμαίδι [φρόντισον] π̣α̣ρ̣α̣σ̣χεῖν εἰς σαλγαμοῦ λόγον μηνῶν ... infinitive. aor. act AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 286 44882
3111781 παρασχε̣θῆναι ... καὶ Μαξιμιαν̣[οῦ] [τῶν] [ἐπι]φ̣α̣ν̣ε̣σ̣τάτων Καισάρων παρασχε̣θῆναι προσέταξε[ν] Οὐαλεριανῷ τῷ πραιπ̣ο̣σίτῳ ... infinitive. aor. pass AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 300 44882
3112026 π̣α̣ρ̣α̣σ̣χεῖν ... Τραιανῆς διακειμένοις ἐν Πτολεμαίδι [φρόντισον] π̣α̣ρ̣α̣σ̣χεῖν εἰς σαλγαμοῦ λόγον μηνῶν ... infinitive. aor. act AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 286 44882
3112297 παρασχε̣θῆναι ... καὶ Μαξιμιαν̣[οῦ] [τῶν] [ἐπι]φ̣α̣ν̣ε̣σ̣τάτων Καισάρων παρασχε̣θῆναι προσέταξε[ν] Οὐαλεριανῷ τῷ πραιπ̣ο̣σίτῳ ... infinitive. aor. pass AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 300 44882
3114291 π̣α̣ρ̣α̣σ̣χεθέντα ... κατασκευασθέντων τρισ̣χειλι̣α̣γ̣[ωγου]* κ̣αὶ δισ̣[χειλ]ι̣α̣γ̣ωγ̣ῶν* πλοίων̣ π̣α̣ρ̣α̣σ̣χεθέντα gap=3 [τοῖς] ναυκλήροις διὰ ... participle. sg. aor. pass. masc. acc AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 81 44882
3114302 παρέχεσθαι ... σῆς φροντίδος ὑπὸ τ̣ῶ̣ν̣ ν̣α̣υ̣κλήρων παρέχεσθαι προσέταξεν κδ ὁ κύριός ... infinitive. pres. mid AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 81 44882
3115437 παρασχεῖν ... διαδεδωκότας̣, τὸ ἄπραγμον αὐτοῖς παρασχεῖν, τοὺς δέ γε ... infinitive. aor. act AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 124 44882
3116181 παρεσχηκότας ... διὰ τὰς τῶ̣[ν] [μετάλ]λ̣ων ὑπηρεσίας παρεσχηκότας εὐθέως ἐξαποστείλατε πρ[ὸς] [τοὺς] ... participle. pl. pf. act. masc. acc AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 153 44882
3117378 παρεχο-μένων ... τῶν μι̣σ̣θῶ̣ν ὑπὸ τῶ̣[ν] [ναυκλ]ήρων παρεχομένων. ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 209-210 44882
3117572 παρέχεσθαι ... ἡμῶν καὶ τῶν ἐπιφ[ανεστάτω]ν̣ Καισάρων παρέχεσθαι προσέταξεν. ὁπόσος μὲν ... infinitive. pres. mid AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 217 44882
3118004 παρε̣χομένους ... βλάβην οὐκ̣ ὀλίγην τοῖς κ[τήτορσι] παρε̣χομένους. ἀλλʼ εἰ καὶ ... participle. pl. pres. mid. masc. acc AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 233 44882
3224777 παράσχου ... μου ἀδελφ(ῷ) Ἑρμᾷ Ἀντώνιος. παράσχου μοι εἰς χρῆσιν (δηναρίων) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 300 399 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Prag 2 192, 4 33608
3250939 παράσχῃς ... \καὶ/ \Πα̣ν̣ίσκο̣ν̣/ ἵνα αὐτω* αὐτὰ παράσχῃς. ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι ... verb. 2. sg. aor. subj. act AD04 300 399 Egypt P. Princ. 2 98, 23 32794
3303437 παρέχομεν ... ἠνιαυσίος* ποιοῦμεν τὸ ἐ̣[ν]τ̣άγιον, παρέχομεν οὐδενεί*. [οὐ][ου]δὶς* ξένος ... verb. 1. pl. pres. ind. act AD04 300 399 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Ross. Georg. 3 8, 12 32906
3367650 παράσχου ... γίγνεσθαι ε̣ μεν αὐτῷ ἑκα̣τ̣ὸ̣ν παράσχου · gap=1 πιπρ gap=3 ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 300 325 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 4 625, 7 32763
3503046 παρέσχες ... καὶ περὶ τῆς σπορᾶς εἰ παρέσχες σπέρματα γράψον τί καὶ ... verb. 2. sg. aor. ind. act AD04 300 300 Egypt P. Strasb. Gr. 6 518, 7 16778
3518611 παρέ̣χ̣[ο]ντ̣ο̣ς ... παρέ̣χ̣[ο]ντ̣ο̣ς τ̣ὰ̣ σπ[έρμ]α̣τ̣α ἀμφοτέρω̣[ν] [δὲ] ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD04 300 399 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 7 673, 1 32638
3518616 [πα]-ρεχόντω̣[ν] ... παρέ̣χ̣[ο]ντ̣ο̣ς τ̣ὰ̣ σπ[έρμ]α̣τ̣α ἀμφοτέρω̣[ν] [δὲ] [πα]ρεχόντω̣[ν] τὰ gap=5 κατὰ τὸ ... participle. pl. pres. act. masc. gen AD04 300 399 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 7 673, 1-2 32638
3769211 παρέσχεν ... ἀρτάβῃ χο(ινίκων) μ καὶ ταῦτα παρέσχεν τῷ ναύτῃ ὑπὲρ ναύλ[ο]υ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 - AD05 300 499 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Vars. 26, 9 32962
3769230 πα[ρεχομένων] ... μου [Θ]έων [ὑπ]ὲρ σοῦ τῶν πα[ρεχομένων] gap=10 νομισματίων gap=2 καὶ ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD04 - AD05 300 499 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Vars. 26, 12 32962
3769238 π̣[α]ρ̣έχει ... gap=2 καὶ Θέων ὁ γεοῦχος π̣[α]ρ̣έχει τ̣αῦτα λ τισισῆναι βοη[θοῦ]ντάς ... verb. 3. sg. pres. ind. act AD04 - AD05 300 499 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Vars. 26, 14 32962
3769301 παρέσχεν ... τὰ ἐννι̣α νομίσματα, ἃ παρέσχεν ὁ ἀδελφὸς ἡμῶν, ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 - AD05 300 499 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Vars. 26, 23 32962
3789050 παράσχου ... Φλαουιανὸς Θεοδοσίῳ βοηθ(ῷ) χ(αίρειν). παράσχου Καιν[ῷ] τοῦ στάβλ(ου) καλουμέ(νου) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 300 399 Egypt P. L. Bat. 11 20, 1 32713
3798049 @^inline^παρασχεῖν@⟦παρ|gap=1|σχειν⟧ ... gap=unknown τοὺς ἀκροφύλακας* gap=1 αὐτοὺς @^inline^παρασχεῖν@⟦παρ τὸν̣ gap=unknown μίσθωσιν αὐτὸν ... infinitive. aor. act AD04 - AD05 300 499 Egypt P. Vind. Tand. 34, 8 32328
3820708 [π]αρέξουσι ... μου gap=unknown gap=unknown Ἀλεξω[ν]ι gap=unknown [π]αρέξουσι gap=unknown gap=unknown [πεντή]κοντα μίαν ... verb. 3. pl. fut. ind. act AD04 - AD05 300 499 Egypt P. Wisc. 2 62 Vo descr., 3 91809
3857075 παρασχεῖν ... παρασκευάσῃς τοὺς σκυτέας τοῦ Ἀμμωνίου παρασχεῖν τῷ ταυρελάτῃ τὸ δέρμα ... infinitive. aor. act AD04 - AD05 300 499 Egypt PSI 1 50, 4 33260
3857085 παρεχόμενον ... καὶ τὸ ὑπόδημα κατὰ συνήθι[α]ν* παρεχόμενον καὶ οὐκ ἐδόθη, ... participle. sg. pres. mid. masc. nom AD04 - AD05 300 499 Egypt PSI 1 50, 7 33260
3857106 παρασχεῖν ... ταύρους · π[ο]ί[η]σον τοίνυν αὐτοὺς παρασχεῖν αὐτῶι καὶ μάθουσιν* ὅτι ... infinitive. aor. act AD04 - AD05 300 499 Egypt PSI 1 50, 11 33260
3857123 παρεχόμην* ... , ἐγὼ γὰρ ἐκ τιμῆς παρεχόμην* τῷ πέρυσι ταυρελάτῃ. ... verb. 1. sg. impf. ind. mid AD04 - AD05 300 499 Egypt PSI 1 50, 14 33260
3898916 παρέχοντα ... καὶ διαγράψαται* ἢ ἀποστίλατε* τὸν παρέχοντα τὸ̣ μ̣[έ]ρος ὑμῶν Θεογνώστῳ ... participle. sg. pres. act. masc. acc AD04 300 399 Egypt PSI 15 1563, 14 32617
3915478 παράσχου ... μου ἀδελφῷ Μακήνᾳ Λα̣θέβιος. παράσχου τῷ ἀδελφῷ μου Ἀμμωνίωνι ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 300 399 Egypt PSI 4 318, 3 33126
3927459 παρέ[σ]χετο ... μὲν κοινωνὸς gap=unknown ἑαυτοις* δικαίοις παρέ[σ]χετο, οἱ δὲ οἰκέται ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD04 300 350 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 5 452, 25 33127
4022840 παρασχεῖν ... gap=unknown_lines gap=4 παρασχεῖν gap=unknown gap=4 τὸ ἥμισυ ... infinitive. aor. act AD04 - AD07 300 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 4680, 1 33824
4023879 παρασχεῖν ... [δημ]οσίου παρενοχλοῦσίν μοι gap=unknown δωρον παρασχεῖν gap=unknown ημένην παγαρχίαν κα ... infinitive. aor. act AD04 - AD07 300 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 4707, 5 33841
4023936 [πα]ρέχοντός ... πᾶσιν gap=unknown gap=unknown μηνὸς gap=unknown [πα]ρέχοντός μου gap=unknown gap=unknown ἐνιαυσίως ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD04 - AD07 300 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 4708, 6 33842
4023975 παρασχεῖν ... gap=unknown_lines gap=unknown αὐτῶν παρασχεῖν τὰ gap=unknown [κυρία] ἡ ... infinitive. aor. act AD04 - AD07 300 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 4711, 1 33845
4026288 παρασχεῖν ... ὡς τοῦτον ἠπαιτ ἐνέχεσθαι ἡμᾶς παρασχεῖν αὐτῇ λόγῳ προστίμου χρυ[σίου] ... infinitive. aor. act AD04 - AD07 300 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 4775, 3 33880
4029070 παρέχειν ... gap=unknown_lines παρέχειν με τὴν μισθωσαμένην ὑπὲρ ... infinitive. pres. act AD04 - AD07 300 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 4865, 1 33925
4030160 παράσ[χ(ες)] ... gap=unknown_lines παράσ[χ(ες)] εἰς λόγ(ον) ἔργον ἐργά[ταις] ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD04 - AD07 300 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 4906, 1 33948
4030297 [παρά]σχητε ... σὺν θεῷ ἀπερχομένου gap=unknown gap=unknown [παρά]σχητε αὐτῷ gap=unknown gap=unknown [τὴν] ... verb. 2. pl. aor. subj. act AD04 - AD07 300 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 4910, 5 33950
4184494 παράσχου ... χόρτου εἰς τροφὰς τω* κτηνο͂ν* παράσχου εἰς τροφὰς̣ τῶν̣ τ̣α̣ύρων ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 300 399 Egypt SB 16 12614, 6 32816
4187152 παράσ̣[χου] ... μου ἀδελφῷ Λεοντίῳ σιγνίφ(ερι). παράσ̣[χου] τῷ δεσπότῃ μου Θέωνι ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 300 399 Egypt SB 16 12663, 1 32827
4187181 παράσχου ... μου ἀδελφῷ Λεωνίδῃ Ἀπίων · παράσχου εἰς τὴν̣ ξ(…) ἐλαίου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 300 499 Egypt SB 16 12665, 2 32828
4201380 παρα-σχεῖν ... ἀλλὰ ποίησον αὐτὰς ἐγγύην σοι παρασχεῖν τῆς ὑποδοχῆς αὐτῶν. ... infinitive. aor. act AD04 300 325 Egypt, U15 - Hermopolites (?) SB 16 12947, 8-9 32603
4211381 παρασχεῖν ... ἁγίας ἐκκλησίας Φοιβ[ά]μ̣μ̣ω̣ν̣[ο]ς · θέλησον παρασχεῖν τὸν ἕνα χρυσίον Φοιβάμμωνι ... infinitive. aor. act AD04 - AD05 300 499 Egypt, U19 - Petne [Mese] (Etnia) SB 18 13110, 10 32996
4283176 παράσχου ... Εὐλόγιος Κορνηλίῳ πατρὶ παράσχου Παησίῳ ἰδίῳ ἀπὸ τοῦ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 300 399 Egypt SB 20 14454, 1 34046
4296530 παρασχεθεῖσαι ... γῆς, ὕστερον [δὲ] μὴ παρασχεθεῖσαι ὑ[πὸ] [τοῦ] [δ]ηλουμέν[ου] Ἀχιλλέως ... participle. pl. aor. pass. fem. nom AD04 300 310 Egypt, U15 - Hermopolites SB 20 14657, 26 23781
4311224 παράσχου ... Ζακάων gap=unknown [ο]υ γεούχου · παράσχου Ἀμμωνίῳ καὶ Ἀπίωνι ἐπιμελ(ηταῖς) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 300 499 Egypt SB 20 15070, 2 34188
4358731 παράσχου ... Τ̣ίτʼ του μίαν ἀρ[τάβην] χλωρῶν παράσχου τοῖς χοίροις μου καὶ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 300 499 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) (?) SB 22 15830, 6 41675
4369022 π̣[αρέξονται] ... [π]άντων πάσῃ βεβαιώσει ἃ καὶ π̣[αρέξονται] gap=unknown gap=unknown [καθαρὰ] [ἀπὸ] ... verb. 3. pl. fut. ind. mid AD04 - AD05 300 499 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 24 15966, 13 45382
4379141 παράσχου ... Ἰσχυρίωνι gap=1 χ(αίρειν). unintelligible παράσχου εἰς τὴν ὑπηρησ[ίαν]* [μου] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 300 499 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 24 16146, 2 79347
4383384 παρασχεῖν ... τῶν πλουμαρισίμων τῶν λιτῶν, παρασχεῖν \τῷ/ ἀδελφῷ ἡμ̣[ῶ]ν̣ Ἀδελφίῳ ... infinitive. aor. act AD04 - AD05 300 499 Egypt, L14? - Pelousion (Tell el-Farama) (?) SB 24 16204, 9 32720
4383416 παρασχέσθαι ... γνωρίμων ὥστε ζυγὴν μίαν χρησίμων παρασχέσθαι αὐτῷ καὶ εὐπλούμων καὶ ... infinitive. aor. mid AD04 - AD05 300 499 Egypt, L14? - Pelousion (Tell el-Farama) (?) SB 24 16204, 12 32720
4419946 παρέσχην* ... παρέσχην* ὡ* μέγας Ἀφοῦ̣ς̣ ὑπὲρ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 300 399 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 26 16798, 1 32901
4475327 παρασχε̣θεῖσίν ... ἐνδευ gap=unknown τοῖς πρὸ τούτου παρασχε̣θεῖσίν μοι ὑπὸ τοῦ πραιποσίτου ... participle. pl. aor. pass. neut. dat AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolites SB 6 9136, 10 32893
4639275 παράσχου ... Ἑρμογένης* διοικ(οῦντος) τὴν λογι(στείαν) · παράσχου Φο gap=unknown ἑκατὸν τριάκοντα ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 300 499 Egypt, U15 - Hermopolites (?) Stud. Pal. 8 1010, 1 33688
4639353 [παρά]σ̣χου ... gap=unknown ἀδελ[φοῦ] gap=unknown gap=unknown [παρά]σ̣χου τῷ gap=unknown gap=unknown μυριάδας ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 300 499 Egypt Stud. Pal. 8 1019, 2 33689
4639378 παράσχου ... gap=unknown [ν]ομισμ[ατι] gap=unknown παράσχου Τατιανο\ῦ/ παῖς gap=unknown οἴνου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 300 499 Egypt Stud. Pal. 8 1022, 2 33690
4639389 παράσχ(ου) ... παράσχ(ου) Ἀνο\υ/θίῳ καὶ κατοικ π̣εριβ(…) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 300 499 Egypt Stud. Pal. 8 1023, 1 33691
4642793 παράσχ\ου/ ... Μηνᾶς καστρήσιος (καὶ) οἰκονόμος · παράσχ\ου/ τῷ κυρ(ῷ) Ζιτ καγκελαρίο* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD08 300 799 Egypt BGU 2 692, 3 33273
4642836 παράσχ(ο)υ ... δ(ιʼ) ἐμ\οῦ/ Ἄπα Ὥρ νοταρ(ίου) παράσχ(ο)υ ἀπ\ὸ/ οἴν\ου/ χωρ(ίων) Σκέλους ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD07 300 699 Egypt BGU 2 693, 2 33274
4651687 παρά[σχου] ... κνίδ(ια) οἴν[ου] gap=unknown δεκάτης ἰν(δικτίονος) παρά[σχου] gap=unknown Λεοντᾷ καὶ ὁ(μοίως) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD07 300 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 549, 3 33268
4653745 παράσχο\υ/ ... ἀδελφῷ Σάραπι Ἰούλιος χ(αίρειν) · παράσχο\υ/ [τῷ] ἀναδιδούντι* σοι τὸ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 300 399 Egypt Stud. Pal. 8 968, 3 33685
4654095 παράσχου ... Διοσκουρίδης Χαιρήμονι βοηθῷ χ(αίρειν) · παράσχου τῷ ἐκβιβαστῇ οἴνου κνίδια ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 300 499 Egypt, U15 - Hermopolites Stud. Pal. 8 983, 2 33686
4654358 παράσχο(υ) ... gap=unknown ἐδεξάμη(ν) gap=unknown τρῖς* gap=unknown παράσχο(υ) gap=unknown gap=unknown gap=unknown ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 300 499 Egypt Stud. Pal. 8 994, 3 33687
1804123 π̣[αρέ]σχον ... καρπιζό[μενα] gap=6 [μοι] [ἀποδ]ο̣θῆναι, π̣[αρέ]σχον δὲ ἐμαυτοῦ ἐγγυητὴν παρόντα ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD04 301 301 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 2, 10 20273
2864355 παρασχεῖν ... ἀπαρενόχλητον καὶ ⟦@^inline^ἀζήμιον@αζημιοις⟧ καὶ ἄσκυλτον παρασχεῖν σε τ̣ὸ̣ν̣ [Σ]α̣[ρ]α̣πάμμων̣α̣ σωματικῶς ... infinitive. aor. act AD04 301 301 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 38 2859, 18 22246
373699 [παρεσ]-χήκαιμεν* ... ἐπισταλματο* σου ὑπὲρ τιμῆς ὧν [παρεσ]χήκαιμεν* στιχαριω* διλώρων̣ gap=5 ἑκάστου ... verb. 1. pl. pf. ind. act AD04 302 302 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 2 620, 8-9 9268
3867905 παρέξεις ... , ὑπὲρ δὲ του̣ gap=unknown παρέξεις τὰ ναῦλα πρὸς τὴν ... verb. 2. sg. fut. ind. act AD04 302 302 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 10 1125, 8 17552
4014219 παρεσχήκα[μεν] ... ἐπιστ[άλματός] [σου] ὑπὲρ τιμῆς ὧν παρεσχήκα[μεν] [στιχα]ρίων εραι κλε gap=1 ... verb. 1. pl. pf. ind. act AD04 302 302 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 1 4421, 9 13934
581570 παρέσχεν ... διέγ(ραψεν) ὑπ(ὲρ) διάφορου σίτου οὗ παρέσχεν πρὸς τὴν ἐπʼ ἀγορᾶς ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 303 303 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 2062, 2 72735
2857758 π̣α̣[ρέσχον] ... [εἴη]ν̣ τ̣ῷ̣ θ̣ε̣[ί]ῳ [ὅ]ρ̣κ̣ῳ̣. π̣α̣[ρέσχον] [δὲ] [ἐμαυτοῦ] [ἐγγυητὴν] [Αὐρ(ήλιον)] ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD04 303 303 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 36 2765, 13 16556
2992209 [παρ]εσχή[καμε]ν̣ ... Ὄ[ασι]ν̣ gap=1 gap=6 ελ̣ gap=4 [παρ]εσχή[καμε]ν̣ gap=unknown gap=4_lines gap=unknown_lines ... verb. 1. pl. pf. ind. act AD04 305 305 Egypt, U19 - Taampeti (Tambadi) P. Oxy. 6 895 Ro, 21 20357
1111976 [π]αρέσχεν ... [π]αρέσχεν Ἰσίδωρος Πτολεμαίου κεφαλ(αιωτὴς) Καρανίδος ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 306 307 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 40, 1 10370
1112003 παρέ[σχε]ν ... ἐνδεήματι πλήρ[η]ς. [κ]αὶ ὁμοίως παρέ[σχε]ν Ἡρωνῖνος κεφαλαιω(τὴς) τοῦ αὐτοῦ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 306 307 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 40, 4 10370
2664679 @^inline^παρέχ\ε/τ\αι/@⟦παρεχοντες⟧* ... \ᾧ/ ⟦τούτῳ⟧ καὶ ὑμῖς* βεβαίως @^inline^παρέχ\ε/τ\αι/@⟦παρεχοντες⟧* καὶ ἐγὼ ἀ[σφα]λῶ̣\ς/ λαμβάνω ... verb. 2. pl. pres. ind. act AD04 306 307 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 41, 19 31338
2771267 παρέχου[σ]ιν ... ὑπὲ[ρ] ἑκάστης λίτρας ἀριθμουμένων τοῖς παρέχου[σ]ιν ὑπὸ τοῦ ἱερωτάτου ταμιείου ... participle. pl. pres. act. masc. dat AD04 306 306 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 17 2106, 23 17489
4101317 παρέσχον ... αὐτῆς τραπ(έζης) ὑπὲρ τιμῆς οὗ παρέσχον ἀ̣σ̣ή̣μου κ̣[α]τ̣ὰ̣ [κ]έ̣λ̣ε̣υσιν τοῦ ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD04 306 306 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) SB 14 11345, 9 18120
4484787 παρέχειν ... τιμῆς τ̣[ο]ῦτον, ἐλάτ δὲ παρέχειν τῷ ἱερωτάτῳ ταμιείῳ. ... infinitive. pres. act AD04 307 307 Egypt SB 6 9253, 10 17882
2913090 παρ[έχοντες] ... [τάλαντα] δεκατέσσερα καὶ δραχμ̣ὰ̣ς̣ τρισχιλίας παρ[έχοντες] ἡμῖν* @^inline^ἁλιέ\ας/@⟦αλιευ̣ς̣⟧ καὶ λί̣ν̣α̣ ... participle. pl. pres. act. masc. nom AD04 309 309 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 46 3270, 14 15737
2963455 @^inline^παρασχεῖν@⟦παρασ|gap=1|χειν⟧ ... ἀπὸ κώμης Τήεως κατὰ στῦχον* @^inline^παρασχεῖν@⟦παρασ κ̣α̣μηλάτην ποιήσῃς. vac=unknown ... infinitive. aor. act AD04 309 309 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 55 3788, 6 22512
4158076 παρέξε̣τ̣α̣ι̣ ... πάσῃ βεβαιώσι*, ἣν καὶ παρέξε̣τ̣α̣ι̣ ἀνέπαφον καὶ ἀνε̣νεχύραστον καὶ ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD04 309 309 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 16 12289, 34 14568
1334785 [παρέσχε]ν̣ ... τιμὴν χόρτο(υ) (τάλαντα) ιβ. [παρέσχε]ν̣ Ἰσίδωρο̣ς̣ Πτολεμαίου εἰς τιμ̣ὴ̣[ν] ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 310 310 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 141, 9 10494
1334794 π̣α̣ρ̣έ̣[σχε]ν ... τιμ̣ὴ̣[ν] χ̣[όρτου] gap=4 ἑ̣ξακοσίας gap=4 π̣α̣ρ̣έ̣[σχε]ν Ἰ̣σ̣ί̣δ̣ω̣ρ̣ο̣ς̣ Π̣[τολεμαίο]υ̣ κωμητῶν κώ̣μ̣η̣ς ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 310 310 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 141, 12 10494
1334802 παρέσχεν ... κωμητῶν κώ̣μ̣η̣ς Καρανίδ̣ο̣ς̣ gap=3 gap=2_lines παρέσχεν Ἰσίδωρος Πτολεμαίου ἐμοῦ παρόντος ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 310 310 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 141, 16 10494
1334955 παρασχεθέντος ... τὸ ἐπιβάλλον σοι μέρος τοῦ παρασχεθέντος εἰς τροφὰς ἵ̣π̣πων στρατιωτικῶν ... participle. sg. aor. pass. neut. gen AD04 310 310 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 141, 35 10494
1706340 [παρ]έσχον ... gap=unknown_lines gap=unknown [παρ]έσχον [χρυσίου] [κατὰ] [κέλευσι]ν̣ τοῦ ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD04 310 310 Egypt P. Heid. Gr. 4 323, 1 21108
1706424 παρέσχον ... [ἐπιστά]λμα̣τ̣[ός] [σου] τ̣ὴν τιμὴν̣ ο̣ὗ παρέσχον χρυ[σίου] [κα]τὰ κέλευσιν τοῦ ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD04 310 310 Egypt P. Heid. Gr. 4 323, 5 21108
1706530 παρέσχον ... ἐπιστάλματός σου τὴν τιμὴν οὗ παρέσχον χρυσίου κατὰ κέλευσιν τοῦ ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD04 310 310 Egypt P. Heid. Gr. 4 323, 6 21108
2897792 παρέσ-χαται* ... καὶ Φιλουμένου @^inline^μυλωναρχ(ῶν)@⟦μοιλωναρχ⟧ χ(αίρειν). παρέσχαται* εἰς τὸ δημόσιον ὑπὲρ ... verb. 2. pl. aor. ind. act AD04 310 310 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3120, 5-6 15999
1426825 παρέσχον ... ἐξωδιασθῆναι* ἡμεῖν [ὑ]π̣ὲρ τιμῆς ὧν παρέσχον ἐρίων εἰς τὸ ἀνε[νε]γ̣κ̣εῖν ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD04 311 311 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 24 16095, 12 79305
1847396 παρέχ̣ειν ... ὡς εἰδὼς ὅτι φθόνον ἡμεῖν* παρέχ̣ειν [τ]ὸ̣ ὁρμεῖν τὰ πλοῖα ... infinitive. pres. act AD04 311 311 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) P. Köln Gr. 4 199, 10 15468
2850029 παρασχεθῆναι ... (Ἑπτα)νομίας Οὐαλερίου Σαραποδώρου σπούδασον ποιῆσαι παρασχεθῆναι ἀπὸ τοῦ σ̣[ο]ῦ πάγου ... infinitive. aor. pass AD04 311 311 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 33 2668, 7 16873
2850050 παρέσχαν* ... κοινων̣[οῖ]ς πραγματευταῖς, ἀνθʼ ὧν παρέσχαν* ἐπ̣[ὶ] [τ]ῆς Μεμφειτῶν πόλεως ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD04 311 311 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 33 2668, 11 16873
1114769 παρε-σχήκαμεν ... ἐπιστάλματός σου ὑπὲρ τιμῆς ὧν παρεσχήκαμεν καὶ παραδεδώκαμεν [στ]ι[χαρίων] καὶ ... verb. 1. pl. pf. ind. act AD04 314 314 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 54 A, 7-8 10383
2987350 παρέσχ̣[αμεν] ... ἐ̣ξ̣[οδ]ι̣[ασθῆναι] [ἡμῖν] ὑπὲρ τιμῆς ὧν παρέσχ̣[αμεν] εἰς τὸ δημόσιον σ̣τ̣ιππίου ... verb. 1. pl. aor. ind. act AD04 314 314 Egypt, U19 - Phoboou P. Oxy. 59 3982, 8 19269
2987569 παρέσχαμεν ... ἐξοδιασθῆναι̣ ἡμεῖν* ὑπὲρ τιμῆς οὗ παρέσχαμεν εἰς τὸ δημόσιον στιππίου ... verb. 1. pl. aor. ind. act AD04 314 314 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 59 3983, 10 19270
2987614 παρέσχαμεν ... ἐξοδιασθῆνα̣ι ἡμεῖν* ὑ(πὲρ) μῆς* οὗ παρέσχαμεν εἰς τὸ δημόσιον ἀπὸ ... verb. 1. pl. aor. ind. act AD04 314 314 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 59 3983, 14 19270
2987627 παρέ̣σ̣[χαμεν] ... gap=unknown vac=unknown δημόσιον τ τ̣ι̣μ̣ῆς παρέ̣σ̣[χαμεν] [ὑπατείας] [Ῥουφίου] Ο̣ὐ̣ο̣λουσιανοῦ κα̣ὶ̣ ... verb. 1. pl. aor. ind. act AD04 314 314 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 59 3983, 15 19270
3102512 παρέχον[τ]ες ... καὶ πᾶσ[α]ν ἐπιμέλειαν̣ α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ ποιησόμεθα παρέχον[τ]ες ὑμῖν ὑπὲρ φόρου κατʼ ... participle. pl. pres. act. masc. nom AD04 314 314 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. 4, 5 16150
1115192 παρεσχήκαμεν ... τῆς ἡγεμονείας* ὑπὲρ τιμῆς ἧς παρεσχήκαμεν κριθῆς, Κολλούθῳ μὲν ... verb. 1. pl. pf. ind. act AD04 315 315 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 58, 8 10387
1119987 [πα]ρέσχον ... [ἐκ] [προχρείας] [,] [τοῦτʼ] [ἔστι] [πα]ρέσχον α[ὐ]τοῖς εἰς [κατα]σπορὰν σίτου ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD04 315 315 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 74 (57063), 7 51670
437296 παρεχό̣ν̣[των] ... σ̣υνπ̣εφωνημένῳ [κο]ύ̣φων χειλ̣ί̣ω̣ν̣* [δι]ακο̣[σίων] ὑμῶ̣ν̣ παρεχό̣ν̣[των] [τὴ]ν πί̣σ̣σαν κ̣ gap=1 ... participle. pl. pres. act. masc. gen AD04 316 316 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 17.1 8, 11 17703
2226323 π̣αρέσχον ... προχρίας*, τοῦτʼ ἐστί · π̣αρέσχον αὐ̣τ̣ίκ̣α̣ εἰς κατασπο̣ρ̣ὰν σίτου ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD04 316 316 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Merton 2 91, 9 11939
2654860 παρασχῖν* ... λινοκαλάμη[ς] [,] [κα]ὶ ἀντὶ φόρου παρασχῖν* σοι τῷ γεούχῳ ἥμυσοι* ... infinitive. aor. act AD04 316 316 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 103, 9 45292
2654883 παρέχομ[εν] ... ἧς ποιούμεθα γεωργείας* καὶ ὧν παρέχομ[εν] σπερμάτων καὶ ἀναλωμάτων πάντων ... verb. 1. pl. pres. ind. act AD04 316 316 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 103, 12 45292
1726524 παρέσχε ... ταύτας γάρ μ̣[οι] θεῶν τις παρέσχε κατʼ ἐπήρειαν, ἃς ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 317 323 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Herm. 2, 9 21121
1726636 [π]αρεχόντων ... θεῶν συνεργού̣ντω̣ν καὶ τὸ δύνασθ̣[αι] [π]αρεχόντων μ[ετὰ] τὸν [τ]ῆς θρησκεία[ς] ... participle. pl. pres. act. masc. gen AD04 317 323 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Herm. 2, 27 21121
1728534 παρασχέ̣σ̣θαι ... χρηστ̣όν · θεῶν δὲ ἔργον παρασχέ̣σ̣θαι τὰς ἀ̣φορμάς̣. ηὐ[τ]ύχητα̣ι̣ ... infinitive. aor. mid AD04 317 323 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Herm. 3, 7 21122
2911706 παρέχομεν ... ἧς ποιούμε̣θ̣α γεωργίας καὶ ὧν παρέχομεν σπερμάτων καὶ ἀναλωμάτων πάντων ... verb. 1. pl. pres. ind. act AD04 317 318 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 45 3256, 15 15919
3366992 παρα̣[σ]χεῖν ... ἀρτάβης ἥμισυ τρίτον ο̣ [ἀναγκαζό]μεθα παρα̣[σ]χεῖν ὑπὲρ τῶν αὐτῶν ἀρουρ̣[ῶν] ... infinitive. aor. act AD04 317 317 Egypt, L11 - Leontopolites P. Ryl. Gr. 4 617, 9 17311
3906360 παράσχες ... π(αρὰ) Θεοδοτίου Ἀντιόχῳ χαίριν*. παράσχες εἰς τροφὰς ταύρων ἐπὶ ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD04 317 317 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 3 205, 2 20034
3906418 πα̣ρά̣σχες ... καὶ ὁμοί(ως) ἐπὶ τῆς gap=7 πα̣ρά̣σχες Π[τολε]μαίῳ μισθωτῇ τῶν gap=4 ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD04 317 317 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 3 205, 6 20034
1120761 παρασχόμε[νοι] ... ἄλλων ἐν[κρ]ατῖς* ἐγένοντο ἐμοὶ μηδὲν παρασχόμε[νοι] [μήτε] [τὰ] [ὄσπρεα] [μήτε] ... participle. pl. aor. mid. masc. nom AD04 318 318 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 76 (57361), 16 10407
1120836 παρέξει ... [σ]οι β[οήθειαν] [ἐπὶ] [τοῖς] χρεωστου[μέν]οι[ς] παρέξει. κόλ(λημα) ξη. ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD04 318 318 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 76 (57361), 22 10407
1340311 π̣αρασχόμενοι ... ἐνκρατῖς* ἐγένοντο, ἐμοὶ μηδὲν π̣αρασχόμενοι μ̣ήτε τὰ ὄσπρεα μήτε ... participle. pl. aor. mid. masc. nom AD04 318 318 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 169, 12 10523
1340386 παρέξι* ... σοι βοήθε̣ι̣αν ἐπὶ τοῖς χρεωστουμένοις παρέξι* κόλ(λημα) ξη. ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD04 318 318 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 169, 19 10523
1340653 παρασχόμενοι ... ἐνκρατῖς̣* ἐγ[ένοντο] [,] [ἐμοὶ] μ̣η̣δὲν παρασχόμενοι μήτε τὰ ὄσπρεα μήτ̣ε̣ ... participle. pl. aor. mid. masc. nom AD04 318 318 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 170, 18 10524
1340729 παρέξει ... [σοι] βοήθειαν ἐπὶ τοῖς χρεωστουμ̣έ̣ν̣ο̣ι̣ς̣ παρέξει. κόλ(λημα) ξη Αὐρήλιος ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD04 318 318 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 170, 24 10524
4070551 παρέχομ̣[α]ί ... ἀνεμποδίστως, ἥ̣νπερ καὶ ἐπάναγκες παρέχομ̣[α]ί σοι β̣έ̣βαιον διὰ [παντὸς] ... verb. 1. sg. pres. ind. mid AD04 318 318 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 10 10728, 16 17431
432855 παρέξο̣μ̣α̣ι̣ ... τῶν ἐ̣κ̣β̣η̣σ̣[ο]μένων χορτασμάτων, ὅπερ παρέξο̣μ̣α̣ι̣ ὁπη̣νίκα ἂ̣ν̣ α̣ἱ̣ρ̣ῇ ἐν ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD04 320 320 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 17.1 11, 12 17708
471525 παρέξομαι ... τῶν φόρων τῆς αὐτῆς διώρυγο[ς] παρέξομαι τῷ γεούχῳ τὸ ἥμισυ ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD04 320 320 Egypt, U15 - Hermopolites CPR 5 8, 16 16030
1121145 παρασχῖν* ... , καὶ ἱκανὰ δὲ αὐτο[ὺς] παρασχῖν* μὴ ἄρα ἃ λόγῳ ... infinitive. aor. act AD04 320 320 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 77, 27 10408
1808057 παράσ-[χω] ... [γόμους] @^inline^[ἐλ]αιῶν̣@⟦[ελ]αιαν̣⟧ θαλλ̣ί̣ων̣ κουκίων ἵνα παράσ[χω] [τῷ] [δεσπότῃ] μ̣ου γεο̣[ύ]χῳ ... verb. 1. sg. aor. subj. act AD04 320 320 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Kellis 1 52, 5-6 20313
3422691 παρεχόντων ... τὴν gap=3 ἀμέμπτω[ς], ἡμ[ῶν] παρεχόντων τὸν κυκλευτὴν τοῦ ὀργάνου ... participle. pl. pres. act. masc. gen AD04 320 320 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Sijpesteijn 47, 13 110212
2993660 παρεχομέ-νων ... ἐξ ἔθους ἀποπληροῦσι ἀποπληροῖν, παρεχομένων αὐτοῖς τῶν ἐπὶ τούτοις ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD04 321 321 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 900, 10-11 20366
2993721 [παρα]σχέσθαι ... τῆς @^inline^κονδουκτορίας@⟦κονδουκ χρειῶν πάν[τα] [τε] [παρα]σχέσθαι αὐ̣τ̣οὺ̣ς̣ {ς} τοῖς ἐνίοις* ... infinitive. aor. mid AD04 321 321 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 900, 17 20366
3390901 παρεχομενων* ... , τῆς τῶν [σπερ]μ̣ά̣τ̣ων προχρίας* παρεχομενων* ὑπὸ σοῦ τοῦ κτήτορος ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD04 321 321 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 67, 8 13084
3813920 πα̣ρ̣έσχεν ... πα̣ρ̣έσχεν Φιλώτης ἀπὸ Πλ̣ελὼ ὑ(πὲρ) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 321 321 Egypt, U19 - Plelo P. Wisc. 1 28, 1 16827
3950637 παρέξομαί ... gap=7_lines gap=unknown [ἥνπερ] [καὶ] [ἐπά]ν̣αγκες παρέξομαί σ̣ο̣[ι] gap=unknown gap=unknown καὶ ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD04 321 321 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 7 771, 15 17654
4587250 παρεσχέθ(η) ... [ὑ]π[ὲρ] τιμῆς τῆς gap=unknown check παρεσχέθ(η) τῷ γεούχ(ῳ) [κ]νί[δια] gap=unknown ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD04 321 321 Egypt Stud. Pal. 20 85, 10 18727
2907313 παρέσχαμεν ... ἐξοδιασθῆν̣αι ἡμῖν ὑπὲρ τιμῆς ὧν̣ παρέσχαμεν εἰς τὸ δημόσιον ι ... verb. 1. pl. aor. ind. act AD04 323 323 Egypt, U19 - Sepho P. Oxy. 44 3194, 8 15955
3787014 παρέχ̣ο̣ντο̣ς ... [π]αραλα̣[βὼν] [μ]έτρῳ κοινῷ, ἐμοῦ παρέχ̣ο̣ντο̣ς τὰ αὐτάρκη̣ [κο]ῦ̣φ̣α, ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD04 323 323 Egypt, U15 - Hermopolites P. Vind. Sal. 8, 12 17291
3787152 παρέξω̣ ... ἤτ̣[οι] gap=2 [ἰνδικ(τίονος)] ἀ̣νυπερθέτω̣ς̣ gap=4 παρέξω̣ δέ σο̣ι ἐν τῷ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD04 323 323 Egypt, U15 - Hermopolites P. Vind. Sal. 8, 24 17291
4357076 παρεσχόμην ... ὑπὲρ οὗ οὐκ ὀλίγ̣[ους] [καμάτους] παρεσχόμην οὐ̣[δὲ] gap=2 καὶ ὑπὲρ ... verb. 1. sg. aor. ind. mid AD04 323 323 Egypt, U15 - Hermopolites SB 22 15800, 7 79205
161423 π[αρ]έχοντ[ός] ... ἓν πο[ιοῦν]τ̣[ο]ς̣ σοῦ το(ῦ) κτήτορος π[αρ]έχοντ[ός] [τε] [πά]ντα τὰ @^inline^τετράποδ\α/@⟦τετραποδος⟧ ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD04 324 324 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 586, 21 41051
702778 παράσχου ... Οὐαλερίῳ Μερκουλι ἀδελφῷ χαίρειν. παράσχου Ἀχιλλεῖ Τιν̣α̣π̣οσι Χόρτου δέσμας ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 324 325 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) O. Kellis 86, 2 74610
2638793 παρ̣έ̣σ̣[χ]εν ... ὑπ(ὲρ) γενήμ(ατος) ιγ ἰνδικ(τίωνος). παρ̣έ̣σ̣[χ]εν Παπνοῦθις πυροῦ ἀρτάβ(ας) δύ[ο] ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 324 325 Egypt P. Oslo 2 44, 9 21522
2686211 χ̣ω̣(ροῦντο)ς* ... ἐξοδιασθῆναι ἡμεῖν* πὲρ* τι̣μῆς̣ αντρακο̣ς̣* χ̣ω̣(ροῦντο)ς* extra εἰς τὸ δημό̣σιον̣ ... verb. 1. pl. aor. ind. act AD04 324 324 Egypt, U19 - Herakleidou Epoikion P. Oxy. 12 1430, 12 21834
2912208 παρασχεῖν ... των χαίρειν. ἐπειδὴ ἐπ[ε]βλήθημεν παρασχεῖν τίρω[νας] νεολέκτους κατὰ κέλευσιν ... infinitive. aor. act AD04 324 324 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 45 3261, 6 15924
2912225 [πα]ρασχόντες ... [τ]ο̣ῦ διασημοτάτ[ου] δουκὸς Βάρβα καὶ [πα]ρασχόντες ὑμεῖς αὐτοὺς ἐνεγυήσασθαι* διὰ ... participle. pl. aor. act. masc. nom AD04 324 324 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 45 3261, 10 15924
479099 παρέσχεν ... δὸς̣ Ἀλ̣άμμωνι ο[ἰν]ο̣π̣ρ̣ά̣τῃ ἀνθʼ ὧν παρέσχεν ἐκ διαταγῆς μου οἴνου ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 325 325 Egypt, U15 - Pesla (?) CPR 6 39, 3 45281
878289 παράσχου ... ἐπὶ τῆς πόλεως · καὶ παράσχου Ζακάωνι σίτου ἀρτάβας δύο ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 325 375 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Abinn. 21, 10 32668
880494 παράσχου ... Ἀβ̣ρίνικος Ζακάωνι καθαρουργῷ χ(αίρειν). παράσχου τῷ πραιποσίτῳ τῆς Διονυσιάδος ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 325 375 Egypt, 00b - Dionysias (Qasr Qarun) P. Abinn. 39, 3 32677
880773 παράσχου ... πε̣[ρ]ὶ τὴν ἀπόδοσει\ν/* τοῦ ἀργυρίου παράσχου τὴν χιρ[α]ν* τῷ κυρίῳ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 325 375 Egypt, U13 - Lykopolis (Assiut) (?) P. Abinn. 42, 11 32679
2686087 παρασχεῖν ... τὴν ἀποτ̣ε̣[ταγ]μένην τῷ μέρι* βοήθειαν παρασχεῖν Σαραπίωνι τῷ [ἑκα]τοντάρχῳ καὶ ... infinitive. aor. act AD04 325 375 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) P. Oxy. 12 1428, 7 33646
2704222 παρασχεῖν ... , ἐμὲ δὲ τὸν Πτολεμαῖον παρασχεῖν τὰ φανησόμενα @^inline^σαλάρια@⟦λαλαρα̣α⟧ πρὸς ... infinitive. aor. act AD04 325 325 Egypt, U19 - Paneuei P. Oxy. 14 1626, 18 21939
2704233 @^inline^παρέχειν@⟦παρασχειν⟧ ... ἀπαρενοχλήτους καὶ ἀσκύλτους καὶ ἀζημίους @^inline^παρέχειν@⟦παρασχειν⟧ περὶ τῶν τῇ αὐτῇ ... infinitive. pres. act AD04 325 325 Egypt, U19 - Paneuei P. Oxy. 14 1626, 20 21939
2955864 π̣α̣ρ̣έσχετο ... ἐν τῇ ἑαυτοῦ̣ δ̣ιαθήκῃ ἐντ̣ο̣λ̣[ὴ]ν̣ π̣α̣ρ̣έσχετο τῷ αὐ̣τ̣[ῷ] [π]ατρὶ ἡμῶν* ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD04 325 325 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3756, 20 15265
3955954 πραρσχῃς* ... μὲν ὅτι γράψον αὐτῷ εἵνα* πραρσχῃς* αὐτῷ. πολλὰ προσαγορεύουσιν ... verb. 2. sg. aor. subj. act AD04 325 325 Egypt PSI 7 825, 20 17679
4088710 παρέχιν* ... φησιν ἀτελῆ εἶναι καὶ μηδοτιοῦν παρέχιν* τῷ ἱερωτάτῳ ταμείῳ, ... infinitive. pres. act AD04 325 325 Egypt SB 12 10989, 28 16367
1288472 παρέσχες ... θ πάγου Χαρίτῃ Ἀμαζον[ίο]υ̣. παρέσχες τοῖς διακιμένοις* στρατιώταις οἴνου ... verb. 2. sg. aor. ind. act AD04 326 341 Egypt, U15 - Hermopolites P. Charite 17, 4 15583
2947381 παρασχέσθαι ... γνωσθέντος το̣ῦ ἀ̣τοπήματος ἐγ αὐτὰς παρασχέσθαι ἵνʼ εἰ συμβέη* τι ... infinitive. aor. mid AD04 326 326 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 51 3620, 21 15353
2959267 παρεσχηκότων ... gap=unknown_lines gap=4 στεγανόμια παρεσχηκότων τῇ παιδὶ ὁ μὲν ... participle. pl. pf. act. masc. gen AD04 326 326 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3764, 2 15273
2959280 παρεσχηκέναι ... χρόνον ᾠκηκέναι, στεγανόμια δὲ παρεσχηκέναι Θαήσει τινί · ὁ ... infinitive. pf. act AD04 326 326 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3764, 3 15273
4186213 παρέσχο(ν) ... παρέσχο(ν) Χαιρήμων καὶ Παπνοῦτις καὶ ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD04 326 326 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 16 12646, 1 17442
3392052 παρεσχόμην ... κουρᾶς τ̣ὸ̣ν ἀ̣ρ̣ιθμὸ̣ν δώδ̣ε̣κ̣α̣ ὧν παρεσχόμην ἀφʼ ὁ͂ν* πρόβατα δύο ... verb. 1. sg. aor. ind. mid AD04 327 327 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 72, 7 13090
4178772 παρέσχον ... ἐξοδι̣α̣σθῆναί μοι ὑπὲρ τιμῆς ὧν παρέσχον εἰς τὸ δημόσιον ὑπὲρ ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD04 327 327 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 16 12543, 7 16262
1288444 [παρέσχες] ... [Ἀμμώνιος] gap=4 Χαρίτῃ Ἀμαζονίου. [παρέσχες] [γενή]μ̣ατος ιη ἰνδικ(τίωνος) [οἴνου] ... verb. 2. sg. aor. ind. act AD04 329 330 Egypt, U15 - Hermopolites P. Charite 16, 12 15581
2960334 π̣αρασχεῖν ... ηξ του gap=23 φρό̣ν̣[τ]ι̣[σ]ο̣ν̣ gap=4 π̣αρασχεῖν εἰ τὰς ἀποδείξις* τ̣ῆ̣ς̣ ... infinitive. aor. act AD04 329 330 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3767, 13 15280
2960344 παράσχοι ... γ̣εγενημένης ὑπο πρὸ̣ δ̣ί̣κ̣η̣ς̣ ἀφ̣αιρέσεως παράσχοι. ἔρρωσο. μ̣ε̣τ̣ὰ̣ ... verb. 3. sg. aor. opt. act AD04 329 330 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3767, 14 15280
3102238 παρέσχετο ... τὰς οἰκείας αὐτοῦ χρείας κ̣α̣ὶ παρέσχετο εἰς ὑποθήκην Ἥ̣ρωνί τιν̣ι ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD04 329 329 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. 31, 3 16201
218987 παράσχου ... ἥμισοι* τοῦ ὁλοκοτιου* καὶ νῦν παράσχου τῷ ἀδελφῷ μου Πετυ[σ]ιρίῳ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 330 399 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) BGU 4 1082, 6 33057
664269 παράσχου ... [ὑμῖν] [φ]ό̣ρων ὑπὲρ ιε ἰνδι[κτ(ίωνος)] παράσχου τῷ [ἀδελ(φῷ)] Ἁτρῆς δρομεδ[αρίῳ] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 330 425 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 5 551, 5 74107
717615 παράσχου ... gap=4 gap=4 του* ι ἰνδι(κτίονος) παράσχου Μακαρίο(υ) ναύτου κριθῶν μοδίους ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 330 399 Egypt, U04b - Thebes O. Leiden Gr. 344, 2 34722
1295051 παρασχεῖν ... πέμπτον̣ μ̣έρος τῷ [ἱ]ερω̣τάτ̣ῳ τ̣α̣μ̣ίῳ παρασχεῖν, κέκτηται @^inline^ὁ@⟦ αὐτὸς ... infinitive. aor. act AD04 330 330 Egypt P. Col. 10 288, 8 22279
1850666 παρέξετ̣αι ... δαπανήματα · ἔτι δὲ καὶ παρέξετ̣αι ὁ ἀποδόμενος τῷ ὠ[νησαμένῳ] ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD04 330 337 Egypt, L03 - Terenouthis (Kom Abu Billo) P. Köln Gr. 5 232, 15 21231
2925280 παρασχεθῆναι ... ἔγραψεν πρὸς @^inline^Εὐδαιμων@⟦θεοδαιμων⟧* Θεοδώρου τραπε̣ζ̣[ίτην] παρασχεθῆναι ὑμεῖν* τω* ἀργύριων*. ... infinitive. aor. pass AD04 330 385 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 48 3396, 8 33708
2927243 [παράσχου] ... gap=unknown Δωροθέῳ βοηθῷ χαίρειν. [παράσχου] [εἰς] [ὑπ]η̣ρ(εσίαν) τοῦ κυρ̣ίου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 330 385 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 48 3414, 2 33722
3988697 πα[ρ]έξομε* ... [ἐ]μο[ῦ] ἐφόδο̣υ̣ καταλειπομέν̣[ης] gap=45 [ἐπάναγ]κες πα[ρ]έξομε* σοι βέ̣βαιον δ̣[ι]ὰ παντ̣[ὸς] ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD04 330 340 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) PSI Congr. 20 16, 19 23916
4587494 παρέσχεν ... τῆς ἐνεστώσης γ ἰνδικτίονος καὶ παρέσχεν μοι εἰς λόγον ἀραβῶνος* ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 330 330 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 20 86, 9 18728
4587518 παρέσχον ... τοῦ μεσίτου ἀποδοῦναί μοι ἃ παρέσχον εἰς λόγον εὐσεβῶν τελεσμάτων ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD04 330 330 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 20 86, 11 18728
3031028 παρασχεθ̣ῆναι ... gap=1 gap=unknown gap=unknown βούλεσθε αὐτοῖς παρασχεθ̣ῆναι κα̣ὶ̣ gap=unknown gap=unknown ὕλην̣ ... infinitive. aor. pass AD04 331 331 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 66 4525, 11 78597
3031148 παρασχεῖν ... gap=unknown στρατιώτου ναῦλα τοῖς πλοίοις παρασχεῖν τοῖ[ς] gap=unknown gap=unknown Ἀπο̣λλώνιος ... infinitive. aor. act AD04 331 331 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 66 4525, 29 78597
3950066 παρέχιν* ... ὑπ[ὲρ] δύναμιν κρέα̣τ̣α̣ τῇ ο παρέχιν* καὶ [π]ρ̣οχροίας* ποιεῖν πε̣ριπέπτωκά ... infinitive. pres. act AD04 331 331 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 7 767, 42 17651
2898824 [παρέ]-σχ̣[ο]ν ... [ε]ἴ̣ην τῷ θείῳ ὅρκ[ῳ] [.] [παρέ]σχ̣[ο]ν δὲ ἐμαυ̣τοῦ τοῦ ἐνεγ ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD04 332 332 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3127, 13-14 16006
3101957 πα̣[ρεί]χετο ... πα τῷ ὑπὸ σο̣ῦ̣ συναγορευομένῳ πα̣[ρεί]χετο προ̣σ̣θεῖσα καὶ προφάσ[εις] [ε]ὐ̣π̣ρεπεῖς ... verb. 3. sg. impf. ind. mid AD04 332 332 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. 30, 26 16200
3383340 παρείχομεν ... ἡμεῖς οἱ ὑπολειφθέντες τρεῖς ὄντες παρείχομεν ναύτην, καὶ τοῖς ... verb. 1. pl. impf. ind. act AD04 332 332 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 35, 23 13053
4128395 παρέ̣[σχες] ... Ἀμμων[ία] διὰ Ὁνωράτου βοηθ(οῦ) · παρέ̣[σχες] ὑπὲρ τῆς (αὐτῆς) ζ ... verb. 2. sg. aor. ind. act AD04 333 334 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 14 11886, 3 18183
1714044 π̣αρασχεθῆναί ... gap=unknown [πε]ρ̣αιτέρ̣[ω] τ̣ῶ̣ν̣ [ν]ομίμων τόκων π̣αρασχεθῆναί τι μηδὲ gap=unknown π̣αρανο̣μ̣ ... infinitive. aor. pass AD04 334 340 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Heid. Gr. 7 401, 5 21664
2960687 παρέσχεν ... καὶ τὰ ἕ̣δ̣ν̣α ἅ̣περ τότε παρέσχεν ἀπα[ιτ]εῖν μ̣ε̣ τῆς ἐμῆς ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 334 334 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3770, 10 15286
1595245 παράσχετε ... [τοῖς] [σιππο]υ̣ργοῖς Τααμπε̣[μοῦ] χ̣[αί]ρ̣[ειν] [.] παράσχετε Θωνίῳ Παθατρῆτος διὰ Ἀ̣πολλωνίου ... verb. 2. pl. aor. imp. act AD04 335 335 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Gen. 4 175, 2 129797
1763007 παρεσχ(έ)θ(ησαν) ... παρεσχ(έ)θ(ησαν) Παύλου* Φειλώτου καὶ Ἀπφους* ... verb. 3. pl. aor. ind. pass AD04 335 335 Egypt, L13 - Babylon (Fostat) P. Hibeh 2 220, 1 21147
2157199 παρέχι* ... δὲ μεγάλως ἀθυμῖ* καὶ αὐτὸς παρέχι* ἡμῖν κάματ̣ον διὰ τὰ ... verb. 3. sg. pres. ind. act AD04 335 335 Egypt, L00 - Alexandria P. Lond. 6 1914, 29 16852
3032633 παρέχοντος ... λίτρας δύο σοῦ τοῦ Γούνθου παρέχοντος τὰ λίνα. καὶ ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD04 335 335 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 66 4534, 11 78606
2671099 παράσχες ... Ἀφθονίου Ὀφελλίῳ Ὦ̣χ̣ι̣ν̣ χαίρειν · παράσχες εἰς ὑπηρεσίαν τῆς γεουχ(ικῆς) ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD04 336 336 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 92, 2 20751
2924214 παράσχες ... π(αρὰ) Ἀμμωνίωνος Σαραπᾷ χ(αίρειν). παράσχες Ἀφυγχίῳ ὧν τὴν τιμὴν ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD04 336 336 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 48 3385, 2 22481
884824 παρέξω ... ἐμῇ πίστι* καὶ ἐν̣τολ̣ῇ̣ καὶ παρέξω τὴν καταγραφὴν καθαρὰν ἀπὸ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD04 337 350 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Abinn. 64, 25 10055
3248400 παρέχις* ... Ἀφθονίου. ἀπὸ λόγ(ου) ὧν παρέχις* ἀργυρίων π̣[αράσχες] Ἀσίνῳ Ἀρσᾶ ... verb. 2. sg. pres. ind. act AD04 337 337 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Princ. 2 80, 2 17369
3248402 π̣[αράσχες] ... ἀπὸ λόγ(ου) ὧν παρέχις* ἀργυρίων π̣[αράσχες] Ἀσίνῳ Ἀρσᾶ ἐριεμπ[ό]ρ[ῳ] gap=10 ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD04 337 337 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Princ. 2 80, 2 17369
3248421 π̣αρέχις* ... Ἐ̣φε̣λ̣ί̣ῳ̣ προνοητῇ χαί(ρειν). λογ π̣αρέχις* εἰ̣ς̣ λόγ(ον) gap=2 gap=1_lines ... verb. 2. sg. pres. ind. act AD04 337 337 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Princ. 2 80, 7 17369
2670740 παρασχεθῆναι ... συμ(βίου). ἔθος ἐστὶν τοῦ παρασχεθῆναι πρὸς [ὑπ]ηρεσίαν τοῦ αὐτοῦ ... infinitive. aor. pass AD04 338 338 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 86, 7 20744
2670764 παρασχεῖν ... νυνὶ λιτουργούσης* φυλῆς [ὥ]σ̣[τε] [ν]αύτην παρασχεῖν ὑπὲρ το[ῦ] [ἐνεστῶ][τος] ἐνιαυτοῦ ... infinitive. aor. act AD04 338 338 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 86, 12 20744
2670785 [π]αρέσχεν ... μίαν ἐκ μιᾶς ὑπερτιθέμεν[ο]ς [οὐ] [π]αρέσχεν, καὶ τούτου χάριν ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 338 338 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 86, 16 20744
3102889 [πα]ρ̣έ̣ξω ... ὑμῖν μέρους ἡ̣μ̣[ί]σους λάκκου [καὶ] [πα]ρ̣έ̣ξω gap=4 ἀ[πὸ] τ̣ο̣ῦ̣ α̣ὐ̣[τοῦ] ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD04 338 338 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. 8, 11 16154
3391444 παρέχοντος ... ἀρτάβην̣ μ̣[ίαν] σ̣ο̣ῦ τοῦ Ἀ̣β̣[ίν]α̣ παρέχοντος εσπέρματα* ἐκ προχ̣ρ̣ί̣α̣ς̣* [ἔτι] ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD04 338 338 Egypt, 00a - Boubastos P. Sakaon 70, 8 13088
3391458 π̣α̣ρ̣έ̣[ξω] ... , καὶ ἐ[γὼ] ὁ Ἀβίνας* π̣α̣ρ̣έ̣[ξω] [πάν]τ̣α τὰ [τῶν] [ἐρ]γατῶν ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD04 338 338 Egypt, 00a - Boubastos P. Sakaon 70, 9 13088
471699 παρέσχεν ... τυγχάνων τῶν ἀρουρῶν οὐ̣[δ]ὲ̣ φόρους παρέσχεν μοι οὐδʼ αὖ ἐξεχώρη[σ]εν ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 339 339 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 5 9, 11 16031
2594647 παρέξομεν ... διμο[ί]\ρου/ τῆς δὲ ἐν χό[ρτῳ] παρέξομεν ὑμῖν τὴν ἡμίσιαν* τῶν ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD04 339 339 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Münch. 3 89, 16 21442
3103003 παρέξω ... παντὸς τοῦ περιγεινομέ[ν]ο̣υ̣ gap=2 φ̣[ο]ι̣ν̣ι̣κῶνος παρέξω σοι μέρος ἥ̣μισ̣υ̣ [καὶ] ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD04 339 339 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. 9, 6 16155
4190583 παρεσ[χήκ]α̣τε ... σήμερον το̣ῖς περὶ Νεῖλον αὐτ̣ὰς παρεσ[χήκ]α̣τε ; διὰ τοῦ αὐτοῦ ... verb. 2. pl. pf. ind. act AD04 339 339 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 16 12692, 59 14649
4190618 παρεσχήκαμεν ... ἑρμηναίος* ἀ̣π̣εκρ(ίνατο) · αὖ ἀλλὰ παρεσχήκαμεν ὑπὲρ ἑκάστης ἀρούρης σίτου ... verb. 1. pl. pf. ind. act AD04 339 339 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 16 12692, 60 14649
2941684 παρέσχα̣μ̣ε̣ν̣ ... εἰην* [τ]ῷ θίῳ* ὅρκῳ. παρέσχα̣μ̣ε̣ν̣ [δὲ] [ἑαυτ]ῶ̣ν̣ ε̣ἰ̣ς̣ τ̣ὸ̣ ... verb. 1. pl. aor. ind. act AD04 341 341 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 50 3576, 15 15397
214202 παρέξονται ... πάσῃ βεβαιώσι*, ἃς καὶ παρέξονται ἀνεπάπους* καὶ ἀνεν[εχ]υράστους καὶ ... verb. 3. pl. fut. ind. mid AD04 342 342 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 4 1049, 15 9447
1045474 παρεσχήκα[μεν] ... ἐπιστάλματός σ̣ου̣ τῆς̣ τ̣[ι]μ[ῆ]ς̣ ὧ̣ν παρεσχήκα[μεν] [στι]χαρί̣ω̣ν λιτῶν̣ λινῶ̣[ν] [τῆς] ... verb. 1. pl. pf. ind. act AD04 342 342 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Bodl. 1 16, 8 22576
1342670 παρεξεται* ... ἀρουρῶν πάσι* βεβαιώσε̣ι ἃς καὶ παρεξεται* @^inline^ἀν̣ε̣π̣α̣φον@⟦αν̣ε̣π̣α̣πον⟧* καὶ ἀνενεχυρεστο̣ν* καὶ ... verb. 3. pl. fut. ind. mid AD04 342 342 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 181, 11 10536
2924436 παράσχες ... Σαραπάμμωνος Παμουτάι ἀμ(πελουργῷ) χ(αίρειν). παράσχες εἰς ἡμετέραν ὑπηρεσίαν διὰ ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD04 342 342 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 48 3387, 2 22483
2924476 παράσχες ... Σαραπάμμωνος Παπνουτίῳ προνοητῇ χ(αίρειν). παράσχες Ἠλίᾳ γεωργῷ εἰς κατασπορὰν ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD04 342 342 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 48 3388, 2 22484
3298833 παρέσχετο ... τῆς οὔσης πρώτης ἰνδικτίονος καὶ παρέσχετο ὁ Ἄρων τῇ ἑαυτοῦ ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD04 343 358 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ross. Georg. 3 28, 9 12895
1338414 παρεσχόμην ... , ἀπὸ τῶν εἴκοσι τεσάρων παρεσχόμην σοὶ ἐγὼ Παπέεις σίτου ... verb. 1. sg. aor. ind. mid AD04 344 344 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 158, 10 10512
1338445 παρεσχόμην ... (ἀρτάβας) η ? ιβ´ ⟦π⟧ παρεσχόμην σοὶ αὐτός̣. Αὐρήλιος ... verb. 1. sg. aor. ind. mid AD04 344 344 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 158, 15 10512
2218314 παρέσχ(εν) ... παρέσχ(εν) Κάστωρ Παθερμουθίου ταπητάριος ὑπὲρ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 344 344 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Merton 1 33, 1 21302
880538 παρασχεθῆναι ... ἐμῇ ἐπ̣ι̣μελίᾳ* βοήθιαν* στρατιωτικὴν ⟦μοι⟧ παρασχεθῆναι εἰς τὴν ἀπαίτησιν τῶν ... infinitive. aor. pass AD04 345 350 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Abinn. 3, 8 10027
877188 παράσ-χωσι ... ἀκτουαρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς ὑπευθύνοις παράσχωσι τῷ ἰδίῳ ῥογάτῳ τὰς ... verb. 3. pl. aor. subj. act AD04 346 346 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Abinn. 10, 14-15 10015
877734 παρασχιναι* ... . γράφω σοι δὲ βοηθίαν* παρασχιναι* αὐτοῖς πρὸς τὴν ἐκκοπὴν ... infinitive. aor. act AD04 346 351 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Abinn. 16, 11 10018
879475 παρέχετέ* ... χρίαν* ἔχῃς ὁ δεσπότης μου παρέχετέ* σοι ἐ̣κεῖ. ἀπέστιλά* ... verb. 3. sg. pres. ind. mid AD04 346 346 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Abinn. 31, 11 10028
879584 παρέ̣-χουσιν̣ ... · πολλοὶ γὰρ αὐτοῖς κακὸ* παρέ̣χουσιν̣ τ̣ὰ̣ δὲ ἀντιλαβε͂ν* ἀ̣κέρα̣ι̣α ... verb. 3. pl. pres. ind. act AD04 346 346 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Abinn. 31, 22-23 10028
2218348 πα[ράσ]χ̣[ε]ς ... π(αρὰ) Ἱέρακος Διο̣ πα[ράσ]χ̣[ε]ς Σιλβανῷ λανα̣[ρίῳ] gap=unknown παράσχες ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD04 346 347 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) P. Merton 1 34 Ro, 2 21303
2218352 παράσχες ... Διο̣ πα[ράσ]χ̣[ε]ς Σιλβανῷ λανα̣[ρίῳ] gap=unknown παράσχες τῷ αὐτῷ Σ[ιλβανῷ] gap=unknown ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD04 346 347 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) P. Merton 1 34 Ro, 3 21303
2789573 παρεσχέθη ... μου, οὐδεπώποτε γὰ[ρ] συντελιας* παρεσχέθη τοῖς τῆς Τερύθεως πρακτῆρρι* ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD04 346 346 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 19 2235, 18 22185
2725084 παρασχοῦ ... gap=unknown_lines Σαρμάτης Σερηνίλᾳ* [χαίρειν] [.] παρασχοῦ Πεκύλῳ ἰατρῷ ὑπὲρ τιμῆς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 347 347 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1751, 2 22002
200682 [παρέξομέν] ... [Παύλου] [Νει] gap=unknown [ἣν] [καὶ] [παρέξομέν] [σοι] gap=unknown [ἀνέπ][αφ]ο̣ν καὶ ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD04 348 348 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 3 917, 13 9415
921689 [παρασχέσθαι] ... [?] [,] [ἐ̣γ̣γυητὴν] [δὲ] [αὐτὸν] [παρασχέσθαι] [ἄνδρα] [ἐν] [τ]ῆι πόλει ... infinitive. aor. mid AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 44, 16 100077
926943 παρα̣σ̣χέ̣σ̣θ̣α̣ι̣ ... τὸ γενομ(…) καὶ ἐγγυητ̣ὴν αὐτὸν παρα̣σ̣χέ̣σ̣θ̣α̣ι̣ ἄν̣δρα ἐν̣ [τῆι] [πόλει] ... infinitive. aor. mid AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 39, 1 23639
928659 παρασχέσθαι ... gap=2 κ̣α̣ὶ̣ [ἐγ]γυητὴν δεῖ̣ αὐτὸν παρασχέσθαι ἄνδρα ἐν τῆιδε τ̣ῆι ... infinitive. aor. mid AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 42, 16 23638
2218411 παρέσχεν ... παρέσχεν ἐμοὶ Σιλβανοῦ* ἐπιμελ(ητῇ) χρύσου ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 348 348 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Merton 1 35, 1 21305
812484 πα̣ρ̣ά̣σχου ... gap=4 Σερῆνος χ̣α̣ί̣ρ̣(ειν). gap=unknown πα̣ρ̣ά̣σχου τῷ κυρίῳ [μου] gap=unknown ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 350 370 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Trimithis (Amheida) O. Trim. 1 310, 2 131359
812519 π̣αρ̣ά̣σ̣χ̣ο̣υ̣ ... δημοσίῳ̣ [μέτρῳ] [?] ἀρτάβας gap=5 π̣αρ̣ά̣σ̣χ̣ο̣υ̣ τῷ περὶ τ [τ]ῶν̣ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 350 370 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Trimithis (Amheida) O. Trim. 1 312, 4 131361
812538 [παρά]-σχου ... [ἀδελφῷ] gap=unknown Ν̣ικοκλῆ[ς] [χαίρειν] [.] [παρά]σχου εἰς ν̣ gap=3 gap=3 ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 350 370 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Trimithis (Amheida) O. Trim. 1 313, 2-3 131362
812547 π̣αρασχεῖν ... gap=3 ὑ̣π(…) gap=unknown [μὴ] [ἀ]μελήσῃς π̣αρασχεῖν ... infinitive. aor. act AD04 350 370 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Trimithis (Amheida) O. Trim. 1 313, 2 131362
812768 παράσχου ... χ̣αίρειν. gap=5 κ̣ε̣ράμια gap=4 παράσχου τῷ [ἀδε]λ̣φῷ Σαμουν Μακαρίου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 350 370 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Trimithis (Amheida) O. Trim. 1 325, 3 131374
812862 παράσχου ... Ὀπτάτου Φαυστιανὸς ἀκτουάριος χαίρειν. παράσχου τῷ ἀδ̣ε̣λφῷ Βίκτορι Ἑρμίου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 350 370 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Trimithis (Amheida) O. Trim. 1 329, 5 131378
815828 πα̣ρ̣ά̣σ̣χ̣ο̣υ̣ ... Φίλωνι γλεύκους χρητεις δύο ἀλλὰ πα̣ρ̣ά̣σ̣χ̣ο̣υ̣. ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 350 399 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Ain Waqfa O. Waqfa 13, 4 34218
816404 παράσχου ... Ψιλιτι πρ(εσ)β(υτέρῳ) Πανίσκος χ(αί)ρ(ειν). παράσχου Πληνι σίτου φορικῷ μέτρῳ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 350 399 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Ain Waqfa O. Waqfa 3, 3 34208
883818 [παρασχεῖν] ... στεγανόμιον ὅπερ ἂν παράσχοιεν ἕτερος [παρασχεῖν] gap=5 ἐπιθεοροῦντος* περὶ τοῦ ... infinitive. aor. act AD04 350 350 Egypt, L00 - Alexandria P. Abinn. 63, 7 16868
883904 παρασχ[εῖ]ν ... [μισθὸν] [φορέσειν] [τοσοῦτον] [ἔν]δον οἰκοῦσαν παρασχ[εῖ]ν, προνοουμένης εἰ̣ς̣ το̣ῦτο̣ ... infinitive. aor. act AD04 350 350 Egypt, L00 - Alexandria P. Abinn. 63, 12 16868
883953 π̣α̣ρ̣ασχεθείσης ... τῆς συνη[γορο]υμένης, ἅπαξ ἐντολῆς π̣α̣ρ̣ασχεθείσης. [ la la ... participle. sg. aor. pass. fem. gen AD04 350 350 Egypt, L00 - Alexandria P. Abinn. 63, 16 16868
884105 παρασχεθῆναι ... τὸ δικαστήριον ὁρίσα̣ι̣ τ̣ίνι δέοι παρασχεθῆναι [ἐ]ξ ὀνόματος ἐκείνου. ... infinitive. aor. pass AD04 350 350 Egypt, L00 - Alexandria P. Abinn. 63, 21 16868
884121 π̣αρασχεθ̣εῖσαν ... la ἀκόλουθόν ἐστιν κατὰ τὴν π̣αρασχεθ̣εῖσαν ἐντολὴ̣ν ὑπὸ Εὐστοργίου Ὥρῳ ... participle. sg. aor. pass. fem. acc AD04 350 350 Egypt, L00 - Alexandria P. Abinn. 63, 23 16868
884425 παρέχ[ειν] ... καὶ τοῦ στεγανομίου Διονυσίῳ ἀμέμπτως παρέχ[ειν] · εἰ γὰρ καὶ ... infinitive. pres. act AD04 350 350 Egypt, L00 - Alexandria P. Abinn. 63, 40 16868
1595071 παρε̣ῖ̣χεν ... [τ]ῆ̣[ς] μ̣ὲν γρα(ὸς) τοῦτο οὐδὶς* παρε̣ῖ̣χεν εἰ μὴ χρύσινα τέσσ<α>ρα ... verb. 3. sg. impf. ind. act AD04 - AD05 350 499 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Gen. 4 172, 12 34876
1595099 παρέσχεν ... τῇ ἀγορᾷ ἀπέμειναν καὶ οὐδὶς* παρέσχεν εἰ μὴ [ο]ὕτως ὡς ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 - AD05 350 499 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Gen. 4 172, 17 34876
1801695 παράσχου ... ἀρτάβας κριθῶν τα* παρὰ σοὶ παράσχου τῷ πατρὶ Δημοσθένει ἢ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 350 399 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 11, 6 33301
1807349 π̣αρεξω̣* ... α, ἐφʼ ᾧτ̣έ̣ με π̣αρεξω̣* σοι αὐτὰ τῇ λ ... infinitive. fut. act AD04 350 399 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 46, 10 33310
1810056 παράσχου ... ἤλθε\ι/* πρὸς σὲ Παχοῦμις, παράσχου αὐτῷ τὰ τρισχίλεια* τάλαντα ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 350 399 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 70, 7 33324
2124207 παρασχόντι ... . χάρις τῷ πάντων δεσπότῃ παρασχόντι ἡμῖν καιρὸν ἐπιτήδιον* προσειπῖν* ... participle. sg. aor. act. masc. dat AD04 350 399 Egypt P. Lond. 5 1658, 3 33189
3821714 παρεχωντος* ... σκυλμὼν* πεποίηκεν πρός σαι* ὑμῶν* παρεχωντος* αὐτοῦ* τωνμισθόν*. ἀσπάζωμεν* ... participle. pl. pres. act. masc. gen AD04 350 399 Egypt P. Wisc. 2 74, 14 32546
3899266 πα̣[ρεσχέ]θη ... [ἰνδικτί]ω̣νος με Σαραπίωνος [οὕτω]ς̣ · πα̣[ρεσχέ]θη Πάμουνι ἀμπελουργῷ καὶ̣ [τῷ] ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD04 350 399 Egypt PSI 15 1567, 5 114332
882661 [π]αρ̣α̣σ̣χεθῆναί ... , ἀπραγ̣μ̣ώ̣νος* ἃ ἀφήρπασέν μου [π]αρ̣α̣σ̣χεθῆναί μο̣[ι] · διάκων γὰρ ... infinitive. aor. pass AD04 351 351 Egypt, 00b - Berenikis Aigialou P. Abinn. 55, 14 10046
2610362 παράσχηται ... [σῆς] gap=4 [γρά]μματα α[ἰ]δεσθῇ καὶ παράσχηται gap=10, [π]ε̣ρὶ ὧν ... verb. 3. sg. aor. subj. mid AD04 352 352 Egypt, L00 - Alexandria P. Neph. 8, 23 21449
1414212 παρέχοντος̣ ... ὑφαίνων λίνα δέκα, σοῦ παρέχοντος̣ τὰ λίνα. μεθʼ ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD04 355 355 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Dublin 31, 17 21611
3907109 παράσχου ... Εὐτρυγίου Κόττῳ προνοητῇ χαίρειν. παράσχου Φιλοξένῳ καψαρίῳ ὑπὲρ συντάξεως ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 357 362 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 3 217, 2 20040
388179 παρασχ[εῖν] ... καὶ ἱκα[ν]ὰ ἀξιόχρεα α[ὐτ]ο̣ὺ̣ς̣ ἐπα̣ν̣α̣γ̣κ̣ασθῆναι παρασχ[εῖν] ὑπὲρ τῆς σωτη[ρίας] μο̣υ̣ ... infinitive. aor. act AD04 359 359 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 3 909, 26 9409
4454242 παρέσχεν ... στιπ δεσ(μοὶ) β γ´. παρέσχεν Φιλαδέλφη θυγάτηρ Θέωνος ἀπὸ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 359 359 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 5 7756, 13 18001
2924656 παράσχου ... Ὡρίων Παπνουτίῳ βοηθῷ χ(αίρειν). παράσχου εἰς ὑπηρεσίαν τοῖς ὀφφ(ικιαλίοις) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 360 360 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 48 3391, 3 22487
2924690 παρέσχ(εν) ... παρέσχ(εν) Θαῆσις γυν(ὴ) Διονυσίου ὑπ(ὲρ) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 360 360 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 48 3392, 1 22488
2926409 παράσχου ... @^inline^Ὡρίων@⟦αριων⟧ Παπνουτίῳ ἀδελφῷ χ(αίρειν). παράσχου Μακαρίῳ μαγείρῳ εἰς σοιπλήρωσιν* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 360 360 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 48 3405, 2 22494
2926419 παράσχου ... τῶν τριακοσίων ἑξήκοντα καὶ νοῖν* παράσχου διακοσίας̣, (δηναρίων) (μυριάδας) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 360 360 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 48 3405, 4 22494
2931990 παρασχῖν* ... τῆς ς σ̣υ̣ν̣θεμενος* τὸν μισθὸν παρασχῖν*. ἐπιδὴ* το̣ί̣νυ̣ν ἐγώ ... infinitive. aor. act AD04 360 390 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3480, 8 15639
2978543 παράσχου ... ἀδελφῷ Μακαρίῳ Ὡρίων χ(αίρειν). παράσχου τοῖς διαφέρουσίν μοι οἴνου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 360 360 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 56 3875, 2 21601
3048850 παράσχου ... Παπνοῦτις Τρακον ἀδελφῷ χαίρειν. παράσχου Παπνουτίῳ ὑπηρέτῃ στρατηγοῦ ἀφʼ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 362 362 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 7 1057, 2 20349
3951575 παράσχου ... Ζωίλος Ἀγαθοδαίμονι προνοητῇ χ̣(αίρειν). παράσχου Ἡρακλείδῃ ζωγρφῳ*, ὑ(πὲρ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 362 362 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 7 784, 2 17664
3075610 παρεχω-μένον* ... ἔ̣π̣ω̣ψιν* ε̣ τῶν ἐξ ἔθους παρεχωμένον* ἐν τῷ ἱερῷ Ἀγούστο̣υ̣* ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD04 363 363 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1116, 9-10 21738
3472415 παρέχι* ... χαλκοῦν̣ gap=unknown τῇ προικὶ καὶ παρέχι* εἰς λόγον ἕδνου ἤτοι ... verb. 3. sg. pres. ind. act AD04 363 363 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 3 131, 10 13167
3472451 [παρέχ]ο̣ντος ... [ἀμέμπτως] [,] [τοῦ] [Λεοντίου] gap=unknown [παρέχ]ο̣ντος τῇ ἑαυτοῦ γαμετῇ τὰ ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD04 363 363 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 3 131, 13 13167
3472474 παρεχο̣μ̣έ̣-[νης] ... Μαμουκιαν* ἄμεμπτον καὶ [ἀ]κ[α]τηγόρητον ἑαυτὴν παρεχο̣μ̣έ̣[νης] [ἐν] [τῇ] [συμβιώσει] [.] ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD04 363 363 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 3 131, 14-15 13167
1806590 [π]α̣ρ̣έ̣ξ̣ω ... ἀργ(υρίου) (τάλαντα) Ε κεφαλα[ίου] [καὶ] [π]α̣ρ̣έ̣ξ̣ω σοι ὑπὲ̣ρ̣ ἐ̣π̣έ̣ρ̣γ̣[ο]υ̣ τούτων ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD04 364 364 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 42, 14 20304
2925078 παρασχόμενοι ... ποιήσασθαι διὰ τοῦτο ἀναγκ̣ gap=5 παρασχόμενοι ὅ̣π̣ως ἐλε̣ήσῃς τ gap=5 ... participle. pl. aor. mid. masc. nom AD04 364 366 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 48 3394, 15 22490
3970619 παρέχι* ... Σ̣εύθους οὐετρανοῦ τῶν gap=unknown [ἀ]π̣λεονέκτητον παρέχι* ἡ σὴ ἀρετή, ... verb. 3. sg. pres. ind. act AD04 364 366 Egypt PSI 8 944, 3 17598
3970700 παρεχούσης̣ ... φόρους καὶ τὰ ἐνοίκια ἐμοῦ παρεχούσης̣ α̣ τοὺς ν[όμ]ους, ... participle. sg. pres. act. fem. gen AD04 364 366 Egypt PSI 8 944, 11 17598
3970715 παρέχιν* ... τοὺς λοιποὺς δ̣α̣ν[ειστάς] gap=unknown gap=2 παρέχιν* αὐτὸν τὴν προῖκαν ἣν ... infinitive. pres. act AD04 364 366 Egypt PSI 8 944, 13 17598
2924828 παρέσχεν ... δὲ τῷ μετοξὺ* ο̣ὐ̣δεμίαν προχρείαν παρέσχεν, ἀλλὰ ἡμᾶς παρέβαλεν ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 365 365 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 48 3393, 11 22489
3019518 παράσχου ... Νόννας Σερήνῳ βοηθῷ χ(αίρειν). παράσχου εἰς τὴν γεουχικὴν οἰκίαν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 365 365 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 63 4375, 2 22138
4332806 παράσχο[υ] ... π(αρὰ) Σαρ̣μ̣άτου Θεογνώστ̣[ῳ] παράσχο[υ] μ[οι] ὑπὲρ τιμῆς πίσσης ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 365 365 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) SB 22 15341, 2 78958
1873903 παρ[έσχες] ... gap=unknown [Ἀ]πολλοθέωνι προ(νοητῇ) Ἀρταπάτου χ(αίρειν) παρ[έσχες] [ἀπὸ] [λόγου] [ἀργυρικῶν] [φ]όρων ... verb. 2. sg. aor. ind. act AD04 367 367 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Laur. 3 70, 7 21247
1873937 παρέσχες ... gap=unknown gap=unknown [Ἀπ]ολλοθέωνι προ(νοητῇ) χ(αίρειν) παρέσχες απ[ὸ] [λόγ(ου)] [ἀργυρικῶν] [φόρων] ... verb. 2. sg. aor. ind. act AD04 367 367 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Laur. 3 70, 10 21247
1873972 π[αρέσχες] ... gap=unknown [Ἀπ]ολλοθέωνι προ(νοητῇ) Ἀρταπάτου χ(αίρειν) π[αρέσχες] [ἀπὸ] [λόγ(ου)] [τιμῆς] [οἴνου] ... verb. 2. sg. aor. ind. act AD04 367 367 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Laur. 3 70, 14 21247
2900437 παρασχεῖν ... gap=unknown_lines gap=6 Ὡρίων θ παρασχεῖν τῇ πρώτῃ τέως ἡμέρᾳ ... infinitive. aor. act AD04 369 369 Egypt, U17 - Kynopolis (El-Qeis) P. Oxy. 43 3147, 2 32550
2650233 παρέσχεν ... gap=6 ἔσχεν τὴν ἀποχὴν gap=6 παρέσχεν τὸ ἀργύριον καὶ gap=4 ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 370 370 Egypt P. Oslo 3 88, 32 21534
3087603 παρασχεῖν ... πέμπων δὲ δήλωσο(ν) τοῖς σοῖς παρασχεῖν μοι τὴν @^inline^ὑπ(ο)λοιπάδα̣@⟦υπλοιπαδα̣ν⟧ τοῦ ... infinitive. aor. act AD04 370 370 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 9 1223, 29 21597
4184570 παράσχου ... Δίδυμος Γηροῦ(τι) σαγινοβ̣* χαί(ρειν). παράσχου ὑπὲρ τιμῆς μαχαιρίων (δηναρίων) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 371 371 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 16 12618, 2 17433
220572 παρέ̣ξ̣ω ... Ἑρμοδώρου μεμίσθωμαι ὡ̣ς πρόκειται, παρέ̣ξ̣ω δέ σοι κριθινοῦ ἀχύρου ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD04 372 372 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 4 1092, 28 18530
2301317 παρα̣σχεθῆναι ... κελεῦσαι gap=7 παρὰ τῶν ὑποδεκτῶν παρα̣σχεθῆναι ὥσται* μηδεμί̣α̣ν ἐνόχλησ[ιν] [ἡμῖν] ... infinitive. aor. pass AD04 373 373 Egypt, L14? - Pelousion (Tell el-Farama) P. Mich. 20 812, 10 18161
746612 παράσχου ... Ἡρακλείδης Πλόλῳ μοναχῷ χ(αίρειν). παράσχου Εὐφραντίῳ στρ(ατιώτῃ) ἀφʼ ὧν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 374 375 Egypt, Western desert, Oasis Parva (Bahariya) SB 20 14889, 2 23804
1806778 [παρέξω] ... [μυριάδα] gap=unknown gap=unknown κεφα̣λ̣[αίου] [καὶ] [παρέξω] [σοι] [ὑπὲρ] [λόγου] [ἐ]π̣ικ̣ερδίας ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD04 374 387 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 43, 7 20305
1905243 π[αρ]έξω ... , ἀν[τ]ὶ δὲ τ[ῶ]ν φόρων π[αρ]έξω σοι τὴν ἡμί[σεια]ν πάντω[ν] ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD04 374 374 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 23, 18 22340
210621 πα̣ρ̣α̣σ̣χ̣εῖν ... καὶ πένης ἠξίου κατανα[γκ]ασθῆναι Διόδημον πα̣ρ̣α̣σ̣χ̣εῖν α̣ὐ̣τῇ εἰς λόγον δ̣ι̣α̣τροφῶν ... infinitive. aor. act AD04 375 399 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Aktenbuch Ms. p. 3-8 (ed. p. 55-86 no. 5.1-7), 11 64373
356442 παρα-σχέ[σθ]α̣ι̣ ... ὁ γῆμαι βουληθεὶς τὰ ἕδνα παρασχέ[σθ]α̣ι̣ [γραμμ]ατον* ἔ̣θ̣ετο [τ]ῇ̣ νῦν ... infinitive. aor. mid AD04 375 399 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 41, 5-6 33701
356461 [π]αρ̣[ασχ]ήσεσ̣[θ]αι ... πίστιν τοῦ γραμματείου τὰ ἕδν[α] [π]αρ̣[ασχ]ήσεσ̣[θ]αι, δι[ὸ] καὶ οἱ̣ ... infinitive. fut. mid AD04 375 399 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 41, 7 33701
908236 [παρέ]χεις ... περὶ Μακαρίου · ὅσου γὰρ [παρέ]χεις, λήμψι* ἐκ πλήρους ... verb. 2. sg. pres. ind. act AD04 375 399 Egypt, U13 - Lykopolis (Assiut) P. Amh. Gr. 2 145, 15 33624
1028391 παράσχου ... λ̣ τῷ [φιλ]τάτῳ Νικάνδρῳ. παράσχου τὰ ἐπικείμενα εἰς τὸ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 375 499 Egypt P. Berl. Sarischouli 12, 3 33616
1866873 παράσχου ... Ταυρίνῳ βοηθ(ῷ) Ἑρμαπόλλων βοηθ(ός). παράσχου Ταυρίνῳ τῷ οἰνοπράτῃ οἴνου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 375 425 Egypt P. Laur. 1 18, 4 33498
1906597 παρασχεῖν ... , ῥητόν τινα χρυσίον ἐκελεύσθην παρασχεῖν αὐτοῖς τοῦ ὑπολοί[που] [λογισθέν]τος ... infinitive. aor. act AD04 375 378 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 34, 14 22345
2588348 παράσχῃς ... Παύλου σάμβαθον τυρο͂ν*, ὅπως παράσχῃς αὐτω* Θεοκτίστῳ τῷ ἀπαιτητῇ ... verb. 2. sg. aor. subj. act AD04 375 399 Egypt P. Münch. 3 124, 5 33546
2677333 παρασχῖν* ... ἀρχῇ τῆς δωδεκάτης ἰνδ(ικτίονος) καὶ παρασχῖν* σοι ὑπὲρ ἐνοικίου ἐνιαυσίως ... infinitive. aor. act AD04 375 399 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1280, 10 33635
2681016 παρέσχεν ... Ἀφοῦς καὶ Ἡράκλι<ος?> κεφ(αλαιωταί). παρέσχεν ὑπὲρ λόγου συνταιλίας* χρυσοῦ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 - AD05 375 499 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1330, 1/6 33643
2727261 παρασχοῦ ... ἔν τε σίτῳ ἢ ὀξους* παρασχοῦ αὐτοῖς, καὶ τοὺς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 375 425 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1776, 8 33678
2727277 παρασχοῦ ... ἀπαίτησον τυρῶν̣ κεράμια δύο καὶ παρασχοῦ αὐτοῖς. ἐρρῶσθαί σε ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 375 425 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1776, 12 33678
2927038 παρέχι* ... ἀποχὰς ἐμο[ῦ] gap=unknown τί ἕκαστος παρέχι*. ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι ... verb. 3. sg. pres. ind. act AD04 375 385 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 48 3410, 33ms 22495
3951490 παράσχου ... εἰς τὸν μετοξὺ* λόγον καὶ παράσχου αὐτοῖς τὸν χιλὸν ὡς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 375 375 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) PSI 7 783, 5 17663
4154523 παρασχῖν* ... gap=unknown_lines κ σκήμα καὶ παρασχῖν* σο[ι] gap=unknown κ̣αμάτων τοῦ ... infinitive. aor. act AD04 - AD05 375 499 Egypt SB 16 12228, 1 32576
4184758 παράσ-χου ... ἀργυρίου (δηναρίων) (μυριάδας) φν, παράσχου Αἰων* τὰς ἄλλας ἀργυρίου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 375 399 Egypt SB 16 12623, 6-7 32819
4320661 [π]αράσχεν* ... stauros [π]αράσχεν* Φοιβάμμων gap=1 σ̣ι̣θ ὑπὲρ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 - AD05 375 425 Egypt P. Daris 39, 2 34201
4392371 [π]α̣ράσχῃς ... . ἐὰν οὖν [σὺ] [μὴ] [π]α̣ράσχῃς αὐταῖς, ἀνάγκη μοι ... verb. 2. sg. aor. subj. act AD04 375 399 Egypt, U13 - Lykopolites SB 24 16282, 19 33778
203025 παρέσχες ... νομ(ισμάτια) β, ταῦτα δὲ παρέσχες τῷ gap=unknown Ἀπολλωνί[ῳ] κατʼ ... verb. 2. sg. aor. ind. act AD04 376 376 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 3 941, 10 20088
3912336 παρασχεῖν ... Φαρμοῦθι τοῦ αὐτοῦ ἐνεστῶτ[ος] ἔτους παρασχεῖν αὐτῷ στιχάριον λινο̣ῦ̣ν̣ καινὸν ... infinitive. aor. act AD04 377 377 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 4 287, 14 19280
4401992 παρέσχ(εν) ... παρέσχ(εν) Σαβῖνος ὑπὲρ τ̣ο̣[ῦ] κερα̣μο̣υ̣ρ̣γίο̣υ̣ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 378 378 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) SB 26 16448, 1 97209
2725117 παρασχοῦ ... μητρὸς Νείλῳ οἰνοχιρ(ιστῇ)* χα(ίρειν). παρασχοῦ Πτολεμα̣ίῳ καὶ τῷ κοινωνῷ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 379 379 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1752, 2 22003
3954388 [παράσχο]υ̣ ... Ἀμόις Ε χ̣α(ίρειν) [παράσχο]υ̣ τῷ ὑπηρέτῃ τῷ διαφέροντι ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 380 380 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 7 813, 2 17675
3266813 παρασχῖν* ... κεφαλέου* καὶ ἐφʼ ᾧτε μαὶ* παρασχῖν* σοι ἀντὶ λόγου ἐπικερδίας ... infinitive. aor. act AD04 381 381 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Rainer Cent. 86, 10 15422
3266886 παρασχῖν* ... , κὲ* ἐφʼ ᾧτε μαὶ* παρασχῖν* σ̣οι ἀντὶ λόγου ἐπικερδίας ... infinitive. aor. act AD04 381 381 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Rainer Cent. 86, 22 15422
1807013 παρέξ̣[ω] ... γί(νεται) χρυσοῦ νο(μισμάτιον) α καὶ παρέξ̣[ω] σοι ὑπὲρ λόγου ἐ̣πικερδίας ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD04 382 382 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 44, 8 20307
655221 παράσχου ... Θέων ὀπτί(ων) Πρισκος* κ̣α̣ὶ Παπνουθις* παράσχου Ἐπονιχος* κριθῶν μόδια εἴκοσι ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 1 43, 2 34378
655756 [παράσ]-χου ... gap=unknown ἐπιμελ(ητὴς) gap=2 [χ(αίρειν)] [.] [παράσ]χου Μένρῃ gap=unknown gap=4 ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 1 9, 2-3 34345
655824 [παράσ]χου ... [ὀπτί(ων)] [Π]ετεχον* ἐπιμ(ελητῇ) [χαίρειν] [.] [παράσ]χου Παπνοῦθις* [ἀννώνας?] δεκαπέντε γί(νονται) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 2 105, 2 34440
655896 [πα]ράσχου ... [Ἀί]ο̣ς ὀπτί(ων) [Πετεχ]ῶν* ἐπιμελιτ̣η̣ς̣* [πα]ράσχου Ζωσί[μῳ] ἀν(νώνας) ἑξή̣(κοντα) γ̣ί̣(νονται) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 2 112, 3 34447
656130 παρά̣σ̣χ̣ο̣υ̣ ... Ἀν̣τ̣ώ̣ν̣ι̣ος̣ gap=2 Λάτ̣ῳ̣ ἐπιμελιτῇ* παρά̣σ̣χ̣ο̣υ̣ Ἀμμω̣ν̣* κ̣α̣ὶ̣ Εὐγενίῳ υἱος* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 2 123, 3 34458
656220 παρ(άσχου) ... κυρ(ίῳ) ἀδελ(φῷ) gap=unknown χαίρ(ειν). παρ(άσχου) τῷ gap=unknown κριθ(ῆς) μέτρ(ῳ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 2 130, 2 34465
656340 παρ̣ά̣σχω* ... Πανίσκος̣ gap=5 γεωργῷ χ[αίρειν]. παρ̣ά̣σχω* [τῷ] [ἀδελ(φῷ)] Κα̣ραῦ φορι̣(κοῦ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 2 138, 3 34473
656798 παράσχο̣υ̣ ... gap=unknown ὀπτί(ων) Λάτῳ ἐπιμ(ελητῇ) gap=unknown παράσχο̣υ̣ gap=unknown gap=3_lines ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 2 165, 2 34500
657389 παράσχου ... Δημῆτρις ὀπτί(ων) Χρήστῳ ἐπιμελιτης*. παράσχου Σενῦρις ἄρτου ἀ̣ν̣ώνας* πέντε ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 2 70, 2 34405
657411 π̣α̣ράσχου ... Δημῆτρις ὀπτί(ων) Χρῆστος* ἐ̣π̣ι̣μ̣ε̣λ̣ι̣τ̣η̣ς̣*. π̣α̣ράσχου gap=4 ἄ̣ρ̣του ἀνώνας* τ̣ρ̣ι̣ά̣κ̣ο̣ν̣τ̣α̣ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 2 71, 2 34406
657438 παράσχου̣ ... Δημῆτρις ὀπτί(ων) Χρήστῳ ἐπιμελιτης*. παράσχου̣ Τ ἄρτ̣ο̣υ̣ ἀ̣ν̣ώνας* gap=4 ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 2 75, 2 34410
657650 παράσχου ... Πολυ gap=unknown παράσχου gap=2 ἄρτ̣ο̣υ̣ [ἀννώνας] gap=unknown ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 2 93, 3 34428
657844 παρασχον* ... Πατεχωντις* ἐπεμετ* η ἰδ*. παρασχον* Μουσῆς Παμάνθης ἄρτου ἀννόνας* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 3 193, 3 34549
657937 παράσχου ... Π̣έτρος σίγνιφη[ρ]* Χρῆστος ἐπειμελητής*. παράσχου Ἀπελλως* ἱαρευς* ὔνου* μάρι(ον) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 3 203, 3 34559
658155 παράσχου ... υἱῷ Ὀλβίῳ Πετεχῶν χαίρ(ειν). παράσχου Ἰωσῆφ πρίγ(κιπι) γεο̣υ̣χ̣ι̣(κῷ) (μέτρῳ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 3 218, 2 34574
659480 παρά[σχου] ... ὀπ[τίων] [Χρήστῳ] [?] ἐπιμελιτης*. παρά[σχου] Σενῦρις ἄρτου ἀνν̣[ώνας] πεντήκοντα ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 3 288, 2 34644
659658 παράσχου ... ἀδελφῷ Ἰσοκρατης* Διόνυσος χαίρειν. παράσχου Πλῆνις καὶ Μακαριος* κριθῆς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 3 302, 3 34655
659795 παράσ[χου] ... Κάλεθ Ἀπο[λ] gap=unknown χαί(ρειν). παράσ[χου] Παπνούθ̣[ῃ] σίτου γ(εου)χ(ικῷ) (μέτρῳ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 3 314, 3 34667
660178 [παράσχ]ου ... gap=unknown [Π]ετεῦρις ἐπιμελε[τὴς] [παράσχ]ου Ἰωσηφ(ίῳ) ἄρτου gap=unknown [ἀννώνα]ς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 3 336, 2 34688
660197 [παράσχο]υ ... gap=unknown [Πετ]εῦρις ἐπιμε(λητὴς) gap=unknown [παράσχο]υ Κελώλιος* [ἄρτου] [ἀννώνας] [ε]ἴκοσι ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 3 337, 2 34689
660211 [πα]ράσχου ... gap=unknown gap=unknown [Πετεῦρις] ἐπιμε(λητὴς) gap=unknown [πα]ράσχου gap=unknown ἄρτου gap=unknown [ἀννώνας] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 3 338, 3 34690
660718 π̣α̣ρά̣σ̣χο̣υ̣ ... Χ̣ρήσ̣τ̣ῳ̣ Ἀ̣ν̣δ̣ρόν̣ι̣κ̣ος ἐ̣π̣ιμε̣λ̣(ητὴς) χ̣α̣ί̣ρε̣ι̣ν̣. π̣α̣ρά̣σ̣χο̣υ̣ τ̣ῷ ἀ̣δ̣ε̣λ̣φῳ Ἰ¨ω̣άνι̣ς̣ σ̣ί̣τ̣ο̣υ̣ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 4 362, 3 73915
660853 παράσχου ... τὸν λίθον καὶ τὰ ἄλλα παράσχου τοῖς ἀπὸ Ταπαίο̣υ καὶ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 4 368, 8 73921
660874 [παρ]άσχου ... ἐπιμελ(ητῇ) ιγ ἰ[νδ(ικτίονος)] [χ(αίρειν)] [.] [παρ]άσχου Διος* Μαρτυρ(ίου) ἄρ[του] [ἀν]νώνας ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 4 371, 2 73924
660917 παράσχου ... υἱοῦ Χρῆστος* γεούχ(ῳ) χ(αίρειν). παράσχου Βῆκις πρίγκ(ιπι) οἴνου μαριας* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 4 373, 3 73926
661145 παράσχου ... gap=6 Ἁτρῆς χαίρ(ειν). ἀξιωθεὶς παράσχου ἀδελφῶ Ἠλίας ἀννόν(ας) ἐρεοξ(ύλου) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 4 381, 4 73934
662294 παράσχου ... δι(ὰ) Παυλος* οπτιωνος* Λατοπολιτῶν Παλαμμων* παράσχου Ἐ̣π̣ο̣ν̣ι̣χ̣ός* καὶ Ν̣α̣βερσάι δρο̣μ̣(ηδαρίοις) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 4 452, 3 74005
662527 πα̣ρ̣ά̣σ̣[χου] ... Ἀ[π]όλλων ὀ̣[πτί(ων)] Σωκράτης ἐπ̣[ιμ(ελητῇ)]. πα̣ρ̣ά̣σ̣[χου] Βί[κτωρι] ἄρτου ἀννών̣[ας] ε̣ἴ̣κ̣ο̣σ̣ι̣ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 4 463, 3 74016
662582 παράσχου ... Καλῆς ἐν Ἀσφ[ῦνει] [χ(αίρειν)] [.] παράσχου τῷ [ἀδελ(φῷ)] Ὥ̣ρ̣ῳ Αὐασί̣[τῃ] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 4 465, 4 74018
664432 παράσχου ... Ἰσοκράτης Παπνοῦθις τεσερ(άριος) χ(αίρειν). παράσχου τῷ ἀδελφῷ μου Βῆκις ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 5 558, 2 74114
664844 παράσχου ... σὲ τον* ἀδελφ(ὸς) Ἀπόλλων Ἑρμάμων* παράσχου αὐτοῦ* σίτου μέτρῳ σητηρουν* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 5 575, 5 74131
665651 παράσ-χου ... α ἰνδικτί(ωνος) Πλῆνις χαίρειν. παράσχου των* ἀδελφῷ μου Παύλοͅ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 5 602, 3-4 74158
666455 παράσχου ... σαί* ὁ ἀδελφὸς Ἰσὰκ Πακνις παράσχου αὐτῷ ἐρεούξυλα λ̣ι̣θ̣ι̣ν̣* ενα* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 5 634, 5 74190
666536 παράσχου ... ἠλθεν* ὁ ἀδελφὸς Ν gap=78 παράσχου αὐτῷ σίτ(ου) ἀρταβας* μίαν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 - AD05 385 420 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kysis (Dush) O. Douch 5 637, 4 74193
1595327 παράσχου ... ἀδελφῷ Ἀρτεμιδ̣ώρῳ [Ὡρί]ω̣ν̣ χ̣(αίρειν). παράσχου τοῖς κυρίοις μοῦ σπεκουλάτορ(σι) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 385 385 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Gen. 4 177, 2 129799
355513 πα̣[ρ]εξωσω* ... , ἀντ̣ὶ δὲ τῶ̣ν φό̣ρ̣ω̣[ν] πα̣[ρ]εξωσω* σοι τὴν ἡμίσειαν πάντων ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD04 388 388 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 22, 13 22339
355590 παρασχομένου ... δὲ τῷ γεωργῷ ἀρούρας τέσσαρας παρασχομένου μοῦ σοι τῷ γεούχῳ ... participle. sg. aor. mid. masc. gen AD04 388 388 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 22, 23 22339
4527421 παρασχεῖν ... ἐνδίξασθαι* τῷ αὐτῷ πωμαρίῳ καὶ παρασχεῖν σοι τῷ γεούχῳ ὑπὲρ ... infinitive. aor. act AD04 388 388 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 8 9907, 17 22929
3984385 παράσχου ... Ζωίλος Παρακλείῳ βοηθ(ῷ) χα(ίρειν). παράσχου ὑπὲρ τι(μῆς) οἰνοκρέου τῆς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 389 389 Egypt, U19 - Oxyrynchites PSI 9 1073, 2 17481
369657 παρ[άσχετε] ... la la la la la παρ[άσχετε] τὰς ἐγγύας gap=7 τῇ ... verb. 2. pl. aor. imp. act AD04 390 390 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 38, 7 22350
369787 παρασχομένη ... Μά[τ]ρωα* ἡ τὴν ἐντολὴν Ἁτρῆτι παρασχομένη ; la la ναί ... participle. sg. aor. mid. fem. nom AD04 390 390 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 38, 13 22350
2725167 παρασχοῦ ... Λιμένιος Ἀθανασίῳ βοηθ(ῷ) χα(ίρειν). παρασχοῦ Βάσσῳ πραγματευτῇ ὑπὲρ τιμ(ῆς) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 390 390 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1753, 2 22004
3960271 παρέσχεν ... παρέσχεν Σαραπείων* ἴδιος Λειμενείου* ὑπὲρ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD04 390 390 Egypt, U19 - Oxyrynchites PSI 8 884, 1 17585
3899232 παρεχομένου ... σοῦ εἰς τιμὴν λίνο̣υ̣ τοῦ παρεχομένου ὑφʼ ἡμῶν εἰς τὴν ... participle. sg. pres. mid. masc. gen AD04 391 391 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 15 1566, 8 24191
3066708 παρασχῖν̣* ... Ἀπολλωνία̣[ν] μ̣υ̣ρ̣οπώλισσαν ἐπεὶ* τῷ ταύτην παρασχῖν̣* ἐπὶ κατ̣α̣β̣[ο]λῇ ἡμερουσίᾳ εἰς ... infinitive. aor. act AD04 392 392 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 75 5064, 10 128905
3066753 π[αρα]σχεῖν ... ἐμὲ ἐπάναγκες ἅπερ φανείη χ[ρεωστοῦσ]α̣ π[αρα]σχεῖν ἢ ἔνοχος ἔσομαι τῷ ... infinitive. pres. act AD04 392 392 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 75 5064, 17 128905
389277 [παρέξεσθαί] ... σοῦ παραστῆσ̣α̣ι τὸν ἐκτελ[έ][σοντα] [?] [παρέξεσθαί] σε ἄσκοιλτον* καὶ ἀζήμιον ... infinitive. fut. mid AD04 396 396 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Flor. 1 39, 11 23555
3039420 παράσχ̣[ου] ... Εὐήθιο[ς] gap=unknown παράσχ̣[ου] gap=unknown σίας gap=2 (ἔτους) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 397 398 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 68 4675, 2 78672
1700159 παράσχου ... Φιλέας. παράσχου εἰς τὰ ἅγια μαρτυρα* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 398 398 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Haun. 3 67, 2 15327
2268284 παράσχου ... χ̣ε̣ι̣(ριστῇ) [Ἀ]σκλᾶ προνο(ητοῦ) χ(αίρειν). παράσχου Κοπρέωτι βοηθῷ τῷ κυρίῳ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 398 398 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Mich. 15 727, 2 33533
4348000 παράσχου ... Πτολεμῖνος Παρακλείῳ βοηθ(ῷ) χα(ίρειν). παράσχου τῷ κυρίῳ μου ἀδελφῷ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD04 398 398 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 22 15627, 2 79118
1605263 παρέξ̣ε̣ιν ... , τὸν̣ [δὲ] [παρα]β̣ά̣ν̣[τα] αὐτὸν παρέξ̣ε̣ιν τῷ ἐμμ[έν]οντι ὑπ̣[ὲ]ρ̣ λ̣όγου ... infinitive. fut. act AD04 399 399 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Giss. 1 104, 11 19482
121471 παράσχου ... ἀδελφῷ Ἀννᾷ Ἡλιόδωρος χ(αίρειν). παράσχου τῷ ἀδελφῷ μου Φοιβάμμωνι ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt, U15 - Hermopolites (?) BGU 17 2704, 1 69776
130064 παράσχ(ου) ... Δ(…) stauros Μαξίμῳ ἀρωματ(οπώλῃ?) vac=unknown παράσχ(ου) Παύλου* τέκτ(ονι) εἰς χρείαν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 19 2789, 2 91697
130107 παράσχου ... καὶ παραλ(ήμπτῃ) τῶν μικ(ρῶν) ἐκκλησιῶν παράσχου @^above^@ \Φοι(βάμμωνι?)/ \τέκτ(ονι)/ (ὑπὲρ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 19 2790, 2 91698
131166 παρέξω ... τῆς μιᾶς ἀρούρας ἀμπέλου, παρέξω σοι ὑ̣π̣ὲρ ζημία̣ς̣ χ̣ρυσοῦ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD05 400 499 Egypt, U15 - Hermopolites BGU 19 2805, 16 91714
329568 παράσχου ... stauros παράσχου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt Horak, Illuminierte Papyri p. 138-139 no. 39 [text], 1 115526
415325 [πα]ρ̣άσχο̣[υ] ... ἁλων̣[ίᾳ] [?] gap=unknown_lines Ὀδ̣υσσ̣[ε]ὺ̣[ς] gap=unknown [πα]ρ̣άσχο̣[υ] gap=unknown συν[η]θία[ς] gap=unknown gap=unknown ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt, U20 - Phys CPR 10 105, 1 35362
419315 παράσχ(ου) ... Πάπας πέντε κνήδια* οἴνου Φεντεμὶν παράσχ(ου) εἰς ἀναλώμ(ατα) τῷ κυρ(ίῳ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 10 42, 2 35343
424938 παρ[άσχου] ... Ζαχαρίᾳ ἐνοικολ(όγῳ), χ(αίρειν). παρ[άσχου] gap=1 gap=unknown καλουμ(ένου) ποτὲ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) CPR 14 45, 1 35370
448172 παρέξω ... δέ ἀβρόχῳ τὸ μὴ εἴε* παρέξω τὸ ἥμ[ισυ] [τοῦ] [προκειμένου] ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD05 - AD06 400 599 Egypt, U15 - Ophis CPR 19 46, 7 34799
458600 παράσχου ... gap=unknown παράσχου τῷ κυρ(ίῳ) Ἀθανασίῳ νουμεραρίῳ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 24 12, 1 70331
487854 παρασχεῖν ... παραβένον* τι ει ἡμῶν μέρος παρασχεῖν τ̣ο̣ῦ̣ προστίμου τοῦ γεούχου ... infinitive. aor. act AD05 - AD06 400 599 Egypt CPR 7 44, 27 34838
496656 [π]α̣ρ̣ήσχεν* ... [Μ]ε̣χεὶρ κ̣ ἰνδικ(τίονος) gap=1 [π]α̣ρ̣ήσχεν* Ἀντώνιος gap=unknown ν̣αύτης ὑπὲρ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD05 - AD06 400 599 Egypt CPR 8 57, 2 34821
496676 [παρ]έσχεν ... ιε ὁ αὐτὸς Ἀντ̣ώ̣[νιος] gap=unknown [παρ]έσχεν νο(μισμάτια) θ̣ gap=unknown με̣σορὴ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD05 - AD06 400 599 Egypt CPR 8 57, 6 34821
519546 παρέσχε ... ἀργυρίου ταλάντων μυριάδας δύο τετρακισχειλίας παρέσχε Πεκύσει ναύτῃ ὑπὲρ ναύλων ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD05 400 425 Egypt, U06 - Tentyris (Dendera) O. Amst. 92, 6 45338
746997 παρέσχεν ... Δωρόθεος Μαρίνου παρέσχεν gap=4 ὑ(πὲρ) Τιμοθέου gap=3 ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD05 400 425 Egypt, Western desert, Oasis Parva (Bahariya) SB 20 14918, 1 35777
747008 παρέσχεν ... (ἀρτάβης) ? δ´ (χοίνικες) gap=2 παρέσχεν σίτου gap=4 κ περὶ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD05 400 425 Egypt, Western desert, Oasis Parva (Bahariya) SB 20 14918, 4 35777
942284 παρασχο\ῦ/ ... Ἱμέριος Πιτήρωνι ἰδίῳ χ(αί)ρ(ειν). παρασχο\ῦ/ τοῖς κυρίοις μο\υ/ τοῖς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Ant. 3 194, 2 35039
962382 [παράσχου] ... gap=8 οἰνοπ̣ρ̣ά̣(τῃ) Πιτρώνιος* [παράσχου] τ̣ὰ̣ς̣ εἰς ἐμὴγ* χρείαν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt, L - Lower Egypt (?) P. Athen. Xyla 1 21, 2 35211
1295325 παρέχι* ... χάριν ἀξιῶται* τὸν γεοῦχ(ον) ἵνα παρέχι* ὑμᾶς* extra τὸν οἶνον ... verb. 3. sg. pres. subj. act AD05 - AD06 400 599 Egypt P. Col. 10 290, 13 35702
1434734 [παράσχο]υ ... gap=unknown gap=unknown [παράσχο]υ Ἀντή̣ν̣ου* gap=unknown [οἴνο]υ τιπ* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Eleph. DAIK 128, 2 35788
1687131 παρασχοῦ ... ἀδελφ(ῷ) Παύλῳ οἰνοπ̣ρ(άτῃ) Μαρτύριος. παρασχοῦ Ἄπα̣ Ὡρᾷ κρ(ιθῶν) ἀρ(τάβας) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt P. Harris 1 92, 3 35398
1694762 παρε̣σχό̣μ̣ε̣θ̣α̣ ... εἰσίν, τ ὁρι καὶ παρε̣σχό̣μ̣ε̣θ̣α̣ καὶ τῷ ἀδελφῷ Ἰω̣νᾷ ... verb. 1. pl. aor. ind. mid AD05 400 499 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Harrauer 49, 10 78304
1709916 [παρέξω] ... ἐ̣ν τ̣ῇ αὐτῇ πρ[ο]θ̣ε̣σ̣μίᾳ, [παρέξω] [σοι] [ὑπὲρ] [τ]ῆς το̣ύ̣των ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD05 - AD06 400 599 Egypt, U15 - Hermopolites P. Heid. Gr. 5 355, 12 35095
1725842 παρέξει ... ᾧ τον* τολμοντα* ταῦτ[α] ποιῆσαι παρέξει λόγῳ προ̣[στίμου] χρυσοῦ ὀγκίας ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD05 400 499 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) P. Herm. 25, 18 35416
1726144 [παρ]έξω ... {ἐμοῦ} ἀεὶ χρόνον φ̣[ό]ρ̣[ον] [σοι] [παρ]έξω κατʼ ἔτος ἐρέας λίτραν ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD05 400 499 Egypt P. Herm. 27, 7 35418
1731458 παράσχου ... ἀδελφῷ Ἀρτεμιδώρῳ ἀκ(τουαρίῳ) Ἑρμαίων · παράσχου Μαρτυρις* Ἰωσηφ̣ί̣ου καὶ Δωρανις* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt P. Herm. 73, 1 35428
1731480 παράσχου ... ἀδελφῷ Ἀρτεμιδώρῳ ἀκ(τουαρίῳ) Ἑρμαίων · παράσχου Ἀ̣φους* Ταυρ(ίνου) κ̣α̣ὶ̣ Ταυρινος* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt P. Herm. 74, 2 35429
1793967 παρέσχετό ... θ̣[αυμασιώτατον] [(ἀδελφὸν)] [Θεόφιλον] gap=unknown gap=unknown παρέσχετό μοι ἑνὸς ἡμισιου ἐλαίου ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt P. IFAO 3 33, 7 35434
1793979 παρασχ[εῖν] ... gap=unknown κ̣ελεύσαι Παῦλον τὸν προνοητὴν παρασχ[εῖν] gap=unknown gap=unknown ὑπ̣ὲρ τοῦ ... infinitive. aor. act AD05 - AD06 400 599 Egypt P. IFAO 3 33, 8 35434
1794005 παράσχῃ ... gap=unknown gap=unknown ἵνα τούτῳ αὐνῷ παράσχῃ · δέσποτα, ἔγρ[αψα] ... verb. 3. sg. aor. subj. act AD05 - AD06 400 599 Egypt P. IFAO 3 33, 11 35434
1797403 παράσχου ... gap=unknown Ἀ̣πολλῶτι συναλλακτ(ῇ). vac=unknown παράσχου εἰς τὴ̣ν gap=unknown ἀπο̣δημ(ίαν) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Jena 2 23, 2 128704
1797432 π̣[αρά]σ̣χου ... λαμπρ(οτάτου) [ [Φοιβάμ]μ̣ωνι προνο[η]τῇ. π̣[αρά]σ̣χου Μ̣ά̣ρτῃ ὀρνεοτρόφῳ χρυσοῦ νομισμάτ̣[ια] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Jena 2 24, 2 128705
1797518 παράσχου ... stauros Φοιβάμμωνι προνοητ(ῇ). vac=unknown παράσχου Θωμ[ᾷ] gap=4 ε Θὼθ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Jena 2 25, 2 128706
1797573 παράσχου ... λαμπρο(τάτου) stauros Φοιβάμμωνι προνοητ(ῇ). παράσχου τῷ̣ εὐλαβ(εστάτῳ) οἰκονόμ(ῳ) τῆς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Jena 2 26, 2 128707
1797621 παράσχου ... Φοιβάμμων̣ο̣ς̣ λ̣[α]μ̣π̣ρ̣ο(τάτου) Φοιβάμμωνι προνοητ̣(ῇ). παράσχου [ὑ]πὲ̣ρ̣ β̣ε̣σ̣τ̣ί[ο]υ̣ τῶ̣ν̣ π̣αιδ̣α̣ρ(ίων) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Jena 2 27, 4 128708
1797688 παράσχου ... ἀδελφ(ῷ) Ἰω̣[ά]ν̣ν̣ῃ παραλ(ήμπτῃ) Ἰωάννης. παράσχου Μηνᾷ Ἡρακλείδου καὶ Σαραπί(ωνι) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Jena 2 28, 2 128709
1836672 π[α]ρ̣ασχ[εῖν] ... [α [κεφαλαίου] ἐπὶ τῷ ἡμᾶ̣ς̣ π[α]ρ̣ασχ[εῖν] [σοι] [ὑπὲρ] [διαφόρου] [αὐτοῦ] ... infinitive. aor. act AD05 400 450 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Köln Gr. 14 583, 10 697590
1839957 παράσχου ... . ἀργυγίου τάλαντα χείλια* πεντακόσια παράσχου εἰς τιμὴν δέλφακος διὰ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 425 Egypt, U06 - Tentyris (Dendera) P. Köln Gr. 2 123, 4 35439
1846573 παρ̣α̣σ̣[χ]ε̣[ῖν] ... , καὶ ταυτας* [ἑτοίμως] [ἔ]χ̣ω̣ παρ̣α̣σ̣[χ]ε̣[ῖν] σ̣οι ἐ̣[ν] gap=2 gap=unknown_lines ... infinitive. aor. act AD05 - AD06 400 599 Egypt, U20 - Nemaris (?) P. Köln Gr. 4 192, 9 34793
2152938 παράσχου ... π(αρὰ) Ἀνατολίου κόμ(ετος) Φοιβάμμωνι · παράσχου ὑ(πὲρ?) σκ(ευῶν) τῶν κα̣μ̣μ̣…)* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt P. Lond. 5 1800, 2 35257
2152967 παράσχου ... π(αρὰ) Ἀνατολίου κόμ(ετος) Ἑρμαπόλλωνι · παράσχου εἰς εὐσε̣β̣(…) ἀργυρίου τάλαντα ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt P. Lond. 5 1801, 2 35258
2152987 παράσχ[ου] ... π(αρὰ) Ἀ̣ν̣α̣τολ̣ί[ο]υ κ̣[όμ(ετος)] Ἑρμ̣α̣π̣[ό]λ̣λ̣ωνι · παράσχ[ου] [Ἁ]δρ̣ι̣ανῷ ἀ̣ρ̣γ̣υ̣ρίου [τ]ά̣λα̣ν̣τα μύρια ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt P. Lond. 5 1802, 2 35259
2219281 παρασχό̣μενοι ... αὐτοὺς ἐπανελθεῖν ἁπαξ[ά]παντες γοῦν ἀποτα παρασχό̣μενοι τοῖς ἀρτοκόποις καὶ χρυσου[ποδέκταις] ... participle. pl. aor. mid. masc. nom AD05 400 499 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Merton 1 43 Ro, 9 35450
2227124 πα[ρ]α̣σχοῦ ... Φοιβάμμων καὶ Μαρτῆρι* προτοδημό̣της* · πα[ρ]α̣σχοῦ τῶν φυλάκων τω* Ἀπροτο̣ξ̣ο̣τ̣ῶ̣ν̣* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Merton 2 95, 2 35457
2269101 παράσχου ... κυ̣ρ̣ί̣ῳ Γεωργ(ίῳ) τοπ(…) Ἀλῆτος. παράσχου gap=unknown [ο]ἴνου τοῦ παρὰ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt P. Mich. 15 735, 7 35459
2498962 παρεσχόμην ... . τὰ τριάκωντα χρύσινα ἅπερ παρεσχόμην ὑπὲρ σοῦ τῷ κυρίῳ ... verb. 1. sg. aor. ind. mid AD05 400 499 Egypt P. Mich. 8 521, 4 35064
2498998 παρασχῖν* ... λόγου τῆς καμήλου, θέλησον παρασχῖν* Χρήστῳ. εἰ δὲ ... infinitive. aor. act AD05 400 499 Egypt P. Mich. 8 521, 10 35064
2499027 παρασχῖν* ... δεκατέσσερα μέτρα τοῦ λοινοσπέρμου* θέλησον παρασχῖν* τῷ αὐτῷ Χρήστῳ. ... infinitive. aor. act AD05 400 499 Egypt P. Mich. 8 521, 18 35064
2589206 παράσχου ... gap=unknown πρεσβ(υτέρῳ) Σαραπίων δ̣ι̣ά̣κ̣(ονος) · παράσχου Μουσῆ[τι] gap=unknown gap=unknown Μι̣β̣ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt P. Münch. 3 132, 1 35467
2590726 παρά[σ]χου ... gap=4 π̣υ παρά[σ]χου κ̣ερ ὑ̣π̣[ὲ]ρ μ̣η̣νὸς Ἁθὺρ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD07 400 699 Egypt P. Münch. 3 151, 3 35469
2594854 παρέξω ... , το* μὴ εἴη, παρέξω τὸ ἥμισυ τοῦ αὐτοῦ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD05 400 499 Egypt, U15 - Hermopolites P. Münch. 3 91, 17 35461
2634346 παράσχου ... Ἰ̣ω̣άννης λαμπρό(τατος) Φοιβάμμωνι μαγίρ(ῳ)* · παράσχου Παπνουθίῳ καὶ Ψαείῳ ναύταις ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt P. NYU 2 47, 2 121956
2681145 παράσχου ... Ν̣όννος τῷ τιμ(ιωτάτῳ) Νείλῳ ελ̣ παράσχου εἰς ἐμὴν χρείαν ἀργυρίου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1337, 2 35585
2681167 παράσχου ... Φιλόξενος Λευκάντου Ἀφοῦς. παράσχου Κο̣σρῆς* μονάζον* ἰσχνὰ* λίτρας ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1338, 1 35586
2811617 [π]α̣ρ̣έ̣ξ̣ο̣[μέ]ν ... ἀνεμποδίστως, ὅπερ καὶ ἐπάν̣[αγ]κ̣[ες] [π]α̣ρ̣έ̣ξ̣ο̣[μέ]ν σοι βέβαιον διὰ παντ̣ὸ̣ς ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD05 - AD06 400 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 20 2270, 7 35063
2811693 παρασχεῖν ... ἐπάναγκες τὸν ἐμ* μετανοίᾳ γενόμενον παρασχεῖν τῷ ἐμμένοντι μέρι* λόγῳ ... infinitive. aor. act AD05 - AD06 400 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 20 2270, 13 35063
3066868 πα̣[ράσχου] ... Ν̣[όννα]* [εὐγ]ενεστάτη* Ἰερεμίας* προνοητ(ῇ) · πα̣[ράσχου] [Ἰ]ωσὴφ τέκτον* (ὑπὲρ) μισθοῦ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 75 5067, 2 128908
3072815 παράσχου ... vac=unknown Ἀπολλωνίῳ μαγίρ(ῳ)* χ̣(αίρειν). παράσχου τοῖς μίμοις κρέως λίτρας ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 79 5212, 2 381937
3222650 παρέξεται ... gap=unknown ἀποδόμενον Ἐπιφάνιον τὰ κο παρέξεται ἀνέπαφον καὶ καθαρὸ̣ν gap=1 ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD05 400 499 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Prag 2 156, 4 35483
3223031 παρέχοντός ... Ἐ[πεὶφ] [τῆς] [παρούσης] [?] [ἰνδικτίωνος] παρέχοντός μου πὲρ* φ[όρου] gap=unknown ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD05 400 499 Egypt, 00 - Aninou Chorion P. Prag 2 159, 7 35485
3223046 παρέχοντος ... ἀρτοκοπίου τ̣ὸ̣ν δε̣ [τοῦ] γ̣ε̣ο̣ύχου παρέχοντος ἱππ̣ τ̣οῦ ἀρτοκοπίου κ̣αὶ̣ ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD05 400 499 Egypt, 00 - Aninou Chorion P. Prag 2 159, 10 35485
3224663 παράσχου ... gap=unknown [ἕ]ν̣[α] ξέστην ὑγροπίσσης παράσχου gap=unknown gap=unknown [ὑπ]ὲ̣ρ̣ κυ̣λλ(ῆς) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt P. Prag 2 187, 1 35488
3224833 παρασχεῖν ... ἀλλὰ μὴ ἐθελήσῃς τοῦτο ἄλλῳ παρασχεῖν καὶ εὑρεθῇς ὑπὸ μέμψιν ... infinitive. aor. act AD05 400 499 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Prag 2 193, 4 35489
3224912 παρασχεῖν ... τῶν ἐνοικίων · ὅδε* θέλωσιν* παρασχεῖν δώσωσ[ίν]* [μοι] ὃ βούλωντε* ... infinitive. aor. act AD05 400 499 Egypt P. Prag 2 194, 9 35490
3254781 π[α]ρασχεῖν ... ἐπὶ Παμοῦς gap=4 gap=unknown καὶ π[α]ρασχεῖν τῇ ὑμῶ̣[ν] ειτ̣ gap=unknown ... infinitive. aor. act AD05 - AD06 400 599 Egypt P. Princ. 3 179, 7 35070
3254865 π̣α̣ρασ̣χ̣εῖν ... δ εξας ἀπὸ παρ̣ gap=unknown π̣α̣ρασ̣χ̣εῖν τὸν φόρον ἐνιαύσ̣ι̣ο̣ν̣ ἐ̣ν̣ ... infinitive. aor. act AD05 - AD06 400 599 Egypt P. Princ. 3 179, 17 35070
3260284 παράσχου ... Ὡριγένους. Κύρου παραλημπτῇ. παράσχου Μηνᾷ̣ Προβίνου ἀρτοκόπου σίτου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD07 400 699 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Rainer Cent. 134, 2 34784
3273446 παρέχοντος ... [τ]ετραξεστιαῖα (γίνονται) gap=unknown gap=unknown [σο]ῦ̣ παρέχοντος τὰ κοῦφα gap=unknown σοι ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD05 - AD06 400 599 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Reinach Gr. 2 102, 7 38327
3299465 παράσχ(ου) ... ἀδελ(φῷ) Φιβίῳ μαγίρ(ῳ)* Λεόντιος. παράσχ(ου) εἰς λόγ(ον) τῆς οἰκ(ίας) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt P. Ross. Georg. 3 31, 1 35114
3410624 π̣αρέξω ... gap=5 [οἴνου] [κνίδια] gap=8. π̣αρέξω δ̣ὲ ὑμῖν ἐν τῇ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD05 - AD06 400 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. L. Bat. 13 16, 13 35046
3459986 παρασχεῖν ... Ἡρακλάμμων ὁ λαμπρότατος. σπούδασον παρασχεῖν @^inline^Ἑρμῇ@⟦ερμητι⟧ τῷ ἐμοὶ διαφέροντι ... infinitive. aor. act AD05 400 499 Egypt P. Strasb. Gr. 1 26, 4 33058
3476107 παρέξ[ομ]εν ... βεβαία κ[αὶ] [ἐπερωτ(ηθέντες)] [ὁμολογοῦμ]εν · παρέξ[ομ]εν δὲ τῇ σῇ [ὁσιότητι] ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD05 - AD06 400 599 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 4 186, 10 35051
3489020 παράσχου ... τῷ ἑταίρῳ Λε[οντ]ίῳ Θεόπεμτος. παράσχου ὑπὲρ ποτηρίων ἀργυρᾶ ὀγδοήκοντα ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt P. Strasb. Gr. 5 330, 2 35204
3493426 παράσχου ... Μαρτυρίου* πρ(εσβυτέρῳ) ἁγίου Ἰ[ο]ύστ[ο]υ. παράσχου τοῦ* ἐργατου* ὑπερ(…) μισθὸν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Strasb. Gr. 5 395, 2 35206
3518757 [παρασ]χε̣[ῖν] ... τῶν ἐννέα ἐνιαυτῶ̣[ν] [ἑτοίμως] [ἔχω] [παρασ]χε̣[ῖν] [ὑμῖν] [λ]ό̣γῳ παραβάσεως καὶ ... infinitive. aor. act AD05 400 499 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 7 674, 10 35036
3787594 [πα]ρέχοντο[ς] ... ἕ̣ν̣, σοῦ τοῦ γεο̣ύ̣χ̣[ου] [πα]ρέχοντο[ς] πα̣ν̣τοῖ̣α̣ ἅ̣ βο̣ύ̣[λομαι] [πράγματα] ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD05 - AD06 400 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. L. Bat. 11 10, 5 35059
3787684 παρέχο̣ν̣τ̣ό̣ς̣ ... [σιδήρου] [καθαροῦ] [λιτρῶ]ν ἕξ, παρέχο̣ν̣τ̣ό̣ς̣ μ̣ου̣ τ̣ο̣ῦ μισθωσαμένο̣υ̣ ἐ̣νιαυσίως ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD05 - AD06 400 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. L. Bat. 11 10, 10 35059
3787727 πα̣ρ̣έ̣-[χοντός] ... τ̣ὰ̣ς ἐξ ἔθους ὑπηρ̣εσίας καὶ πα̣ρ̣έ̣[χοντός] [μου] [τοῦ] [μισθ(ωσαμένου)] [δίμ]ο̣ιρων ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD05 - AD06 400 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. L. Bat. 11 10, 12-13 35059
3799713 παρασχοῦ ... Ὡριγένους gap=2 κύρῳ παραλήμπτῃ · παρασχοῦ Γενναδίου* ἀρτοκόπου* σίτου ἀρτάβας ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD07 400 699 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Vind. Worp 19, 2 35043
3828985 [παρασχεῖν] ... κεράτια δώδεκα, ἑτοίμ̣ω̣ς̣ ἔχω [παρασχεῖν] [σοι] [χρ]υσοῦ νομισμάτια τρία ... infinitive. aor. act AD05 - AD06 400 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. L. Bat. 33 30, 3 115560
3856792 παράσχου ... Τώρνῳ γεωργῷ Ἀλέξανδρος σχολαστικός. παράσχου Σαραπίωνι πρεσβυτέρῳ κριθῶν ἀρτάβας ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt, U15 - Hermopolites PSI 1 45, 2 35290
3903805 παρασχεῖν ... καὶ σὲ καὶ κληρονόμους σοὺς παρασχεῖν ἡμῖν λόγ̣ῳ προστίμου χρυσοῦ ... infinitive. aor. act AD05 400 499 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 3 176, 11 35284
3945418 παρέσχεν ... παρέσχεν Μάριος ὑπὲρ Πινουτίου οἰνοπράτου ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD05 400 499 Egypt PSI 6 694, 1 35210
3982957 παρέχο(ν)-τός ... Τῦβι τῆς παρούσης δευτέρας ἰν(δικτίονος) παρέχο(ν)τός μου̣ τὸν̣ ἔθι̣μον̣ gap=3 ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD05 - AD06 400 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) PSI 9 1058, 10-11 40976
3984458 παράσχου ... [Πτ]ολεμῖνος Παρακλείῳ βοηθ(ῷ) χα(ίρειν). παράσχου Πτολεμαίῳ ἐπιμελ(ητῇ) ἀννωνῶν προτηκτόρων ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 400 Egypt, U19 - Oxyrynchites PSI 9 1074, 2 17482
3988793 παράσχου ... Ἰωαννης* παράσχου ὑπ[ὲρ] ἀναλώματος ἀργυρίου gap=unknown ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt PSI Congr. 20 18, 1 35786
4005730 παρασχο[ῦ] ... παρασχο[ῦ] εἰ* τη* ὑπερεσία(ν)* τῆς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 1 1975, 1 35720
4005840 παρασχοῦ ... Ἀβρααμίου Μουσέως. παρασχοῦ Εὐήχης ἐργ(άτῃ) τῆς ἁγίας ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 1 1980, 1 35723
4030235 παράσχ(ου) ... [ὀκτακοσ]ίας τεσσαράκοντα ἑπτὰ μυριάδ(ας) κέρμ(ατος) παράσχ(ου) ὑπὲρ μισθοῦ ἐργατ(ῶν) νζ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1070, 2 35674
4089395 παράσχεται* ... Θὼθ κ ἰνδ(ικτίονος) α. παράσχεται* ἐν Τηνέτι τρυγηταῖς <(νομίσματα)> ... verb. 2. pl. aor. imp. act AD05 - AD06 400 599 Egypt, Western coast - Abu Mena SB 12 10990 (1), 2 34918
4102345 παρέ̣χ̣οντος ... ἄρχῃ τοῦ γράφιν* μοι ἐμοῦ παρέ̣χ̣οντος ἀντίγραφ(ον). ἄν τινος ... participle. sg. pres. act. neut. gen AD05 - AD06 400 599 Egypt SB 14 11372, 18 35122
4117525 παράσχου ... Ἰσίδωρος gap=unknown παράσχου Ἑλλαδίῳ τῷ̣ gap=unknown χαραγμαῖς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt SB 14 11637, 2 35136
4199398 παράσχου ... , γί(νονται) λί(τραι) ιε, παράσχου slantingstroke slantingstroke Εὐσεβίῳ καλλικαρίῳ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 425 Egypt, U06 - Tentyris (Dendera) SB 16 12838, 4 34890
4199489 παράσχου ... ιε. Ἀέτιος Ἀπολλωνίῳ. παράσχου τῇ μητρί μου Μαρίᾳ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 425 Egypt, U06 - Tentyris (Dendera) SB 16 12842, 3 34894
4199535 παρέσχου* ... κθ. Ἀέτιος Ἀπολλωνίῳ. παρέσχου* τῷ ἀδελφῷ Ἰακκώβῳ ἰχθύος ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 425 Egypt, U06 - Tentyris (Dendera) SB 16 12844, 3 34896
4199560 παράσχου ... η. Ἀέτιος Ἀπολλωνίῳ. παράσχου τῷ ἀδελφῷ Πτολεμαίῳ ἰχθύος ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 425 Egypt, U06 - Tentyris (Dendera) SB 16 12845, 3 34897
4199582 παράσχου ... κα. Ἀέτιος Ἀπολλωνίῳ. παράσχου Ἀβρεὰμ ὀνηλάτ(ῃ) ὑπὲρ μισθοῦ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 425 Egypt, U06 - Tentyris (Dendera) SB 16 12846, 3 34898
4199640 παράσχου ... . ἀργυρ(ίου) τάλαντα χείλια* πεντακόσια παράσχου Ποιμ̣ένι ὑπὲρ̣ δέλφακος τῷ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 425 Egypt, U06 - Tentyris (Dendera) SB 16 12848, 6 34900
4199662 παράσχου ... ἀπὸ τῆς τιμῆς τῶν ταριχίων παράσχου Πτολεμαίῳ πλινθευτῇ ἀργυρίου τάλαντα* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 425 Egypt, U06 - Tentyris (Dendera) SB 16 12849, 4 34901
4199684 παρέσχου* ... Ἀπολλω(νίῳ). ἰχθύος λίτρας ὀκτὼ παρέσχου* τῷ κυρίῳ μου Ἀππιανῷ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 425 Egypt, U06 - Tentyris (Dendera) SB 16 12850, 5 34902
4199725 παρέ-σχου* ... . ταριχίων ἐγκεφάλων διπλ(ᾶ) εἴκοσι παρέσχου* μοι διὰ Ἀπολλωνίου μεταβόλου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 425 Egypt, U06 - Tentyris (Dendera) SB 16 12851, 4-5 34903
4208562 παράσχ(ου) ... κυρ(ίῳ) ἀδελφ(ῷ) Εὐσεβ[ί]ῳ Δανιῆλ. παράσχ(ου) Συρίωνι καψαρ(ίῳ) (δηναρίων?) μυρ(ιάδας) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 16 13053, 1 34910
4233963 παράσχου ... chirho Θεοδόσιος Ἰωάννῃ Καλασιρίῳ. παράσχου Ἀβρααμίῳ τὰ πρόβατά μου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 450 Egypt, U - Upper Egypt SB 18 13628, 3 35151
4266608 [παράσχου] ... Πτολεμαῖος gap=unknown [(χαίρειν)] [.] [παράσχου] [εἰς] [λόγον] συνηθίας* ιε ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt, U20 - Herakleopolites SB 20 14215, 1 35744
4288102 παρ(άσ)χ[ο]υ ... Νεμεσίων* οἰκονόμῳ Ἀνουβίων πρεσβ(ύτερος) · παρ(άσ)χ[ο]υ ζῷων* ἓν εἰς τὴν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt SB 20 14575, 2 35756
4292892 παρασχ̣ε̣ῖν ... εἰ δὲ μ̣ὴ̣ τελέσ[ω] gap=unknown παρασχ̣ε̣ῖν σοι λόγ̣ῳ̣ τόκο\υ/ δὲ ... infinitive. aor. act AD05 400 499 Egypt SB 20 14605, 7 35758
4300284 παράσχου ... Δίδυμος gap=unknown παράσχου Σιλβανῷ μίζονι* [ὑπὲρ] gap=unknown ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt SB 20 14703, 2 35774
4300303 παράσχου ... Βωο μ[όνα] gap=unknown καὶ ὁμοίως παράσχου Σιλβα[νῷ] [μείζονι] [ὑπὲρ] gap=unknown ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt SB 20 14703, 4 35774
4309374 παράσχου ... ἀδελφῷ Φιλοξένῳ μεταβόλ(ῳ) Θεόδωρος. παράσχου τῷ θαυμασιωτάτῳ σχολαστικ(ῷ) Ἀπολλωνίῳ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt SB 20 15041, 2 35778
4321199 παράσχου ... Σοφίᾳ Θαοπίας Πέτρου ἐνοικολ(όγος). παράσχου Πραουτος* συμμ\ά/χ(ῳ) ὑπ(ὲρ) π\α/ραστ(α)θ(μίας) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) SB 20 15183, 2 35783
4326499 παράσχου ... Ἀπίων ὁ ἐ̣λ(λογιμώτατος) σύνδ(ικος) · παράσχου εἰς λόγ(ον) παιδ(ὸς) τοῦ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt SB 22 15267, 2 78937
4326552 παρασχεῖν ... εἴκοσι ὀκτὼ κα̣ὶ̣ σὺν θεῷ παρασχεῖν σοι αὐτὰς ἁλωνείᾳ τῆς ... infinitive. aor. act AD05 - AD06 400 599 Egypt SB 22 15268, 4 78938
4336461 παρασχῖν* ... γ. καὶ ταῦτά σοι παρασχῖν* ὁπόταν βουλιθίης* ἀνυπερθέτω̣ς̣. ... infinitive. aor. act AD05 400 425 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 22 15471, 7 79048
4378256 παρασχεῖν ... [ἐπάναγκες] [δὲ] [ἡμᾶς] [ἐξ] [ἀλληλεγ]γύης παρασχεῖν τὸν [φόρον] [ἐν] [τῷ] ... infinitive. aor. act AD05 400 499 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) SB 24 16128, 2 79330
4402159 παρέχουσιν ... καὶ Γεωργίου ἀγροφύλ(ακος) ἐπὶ οὗ παρέχουσιν gap=unknown λάλησον τῷ κυρίῳ ... verb. 3. pl. pres. ind. act AD05 400 499 Egypt SB 26 16453, 2 97202
4558377 παρασχεῖν ... πεντήκοντα τέσσαρες* σαργάνας ἀχύρου θέλησ(ον) παρασχεῖν εἰς ὑπόκαυσιν τοῦ δημ(οσίου) ... infinitive. aor. act AD05 400 499 Egypt Stud. Pal. 20 132, 4 35187
4561218 παράσχ(ου?) ... Παλαμήτᾳ μυροπώλῃ Ἀείων @^inline^χ(αί)ρ(ειν)@⟦ν⟧ · παράσχ(ου?) Ψέει Κουκκουμ(ᾶ) νο(ύμμια) οε ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt, U20 - Herakleopolites Stud. Pal. 20 164, 2 35190
4561234 παράσχου ... chirho Βίκτορι οἰνοπρ(άτῃ) Κῦρος · παράσχου (ὑπὲρ) συκωτ(οῦ) (καὶ) σουμ(…) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt Stud. Pal. 20 165, 1 35191
4561257 παρέσχ(ε) ... stauros παρέσχ(ε) Μωυσῆς ἀπὸ φόρ(ου) κήπου ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD05 - AD06 400 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal. 20 166, 1 35192
4561783 παράσχου ... stauros Πανουβᾷ̣ ἠ̣λο̣κ(ό)π(ῳ) · παράσχου εἰς [χρ]εί(αν) θύρα(ς) ἀγγι(…) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 20 187, 1 35196
4562035 παράσχ(ες) ... ὁρρ(ίων) Κοσμᾶς πρε(σβύτερος) ἀρτωπρ(άτης)* · παράσχ(ες) Καμίνον (ἀρτάβας) υ ἀρ(τάβας) ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD05 - AD06 400 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 20 193, 3 35197
4562100 παράσχ(ου) ... εἴκοσι χρύσινα παρὰ κερ(άτια) ἑκατὸν παράσχ(ου) Ἀγάθῳ νοταρίῳ ὑπὲρ μισθ(οῦ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt Stud. Pal. 20 195, 1 35198
4562146 [παράσχου?] ... ἀπὸ λόγου γ ἰ(νδικτίονος). [παράσχου?] τοῖς ζωγράφ(οις) ζωγραφ(οῦσι) τὴν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal. 20 196, 1 35199
4562179 παρ(άσχου) ... Μαξι(…) διακ(όνῳ) [Κο]λλ(ούθῳ) Γεώργιος · παρ(άσχου) Ἰω(άννῃ) παιδ(ὶ) λιτὰ κερ(άτια) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt Stud. Pal. 20 197, 2 35200
4617647 π[αρασχεῖν] ... συναγομένους τόκους ἐπὶ τό με π[αρασχεῖν] gap=unknown gap=unknown διὰ τὸ ... infinitive. aor. act AD05 400 499 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal. 3 374, 2 35549
4617695 παράσχω ... ιβ καγκ(έλλῳ) καὶ τα[ύ]τας σοι παράσχω ἐκ τῆς gap=unknown ἐγράφη ... verb. 1. sg. aor. subj. act AD05 - AD06 400 599 Egypt, U15 - Hermopolites (?) Stud. Pal. 3 375, 3 35550
4639035 παράσχου ... [ [Ἰα]κυβίῳ κελλαρικαρ(ίῳ) Ἀπίων · παράσχου σὺν ἀδελφῷ μυριάδας ἑκατὸν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt, U15 - Hermopolites (?) Stud. Pal. 8 1000, 2 35655
4639081 παράσχ\ου/ ... Παλενὸς σὺν θ(εῷ) βοηθ(ὸς) · παράσχ\ου/ Ἄπα Σίων[ι] σιτομετρ\ου/* χρυσοῦ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt, U15 - Hermopolites (?) Stud. Pal. 8 1002, 2 35656
4639158 παράσχου ... gap=unknown παράσχου Καλώπου καὶ Ἀμοῦν Ἰωά[ννου] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt, U15 - Hermopolites (?) Stud. Pal. 8 1005, 1 35659
4639179 παράσχου ... — Λεοντίῳ βοηθ(ῷ) χ(αίρειν) · παράσχου τῷ κυρίῳ gap=unknown ἐλθόντι ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) Stud. Pal. 8 1006, 1 35660
4639206 παράσχου ... οἰνοπρ(άτῃ) Κ τραπεζ(ίτῃ) χ(αίρειν) · παράσχου gap=unknown διὰ πιτ[τακίου] gap=21 ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt, U15 - Hermopolites (?) Stud. Pal. 8 1007, 1 35661
4639239 [παρ]άσχου ... gap=unknown [παρ]άσχου καὶ νῦν Ἡρακλείῳ κ̣ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt, U15 - Hermopolites (?) Stud. Pal. 8 1008, 1 35662
4639295 [παρά]-σχου ... chirho κυρίῳ μ[ου] gap=unknown [παρά]σχου νομ[ισμάτια] gap=unknown πεντήκ[οντα] gap=unknown ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt Stud. Pal. 8 1012, 1-2 35663
4639304 παρ[άσχου] ... chirho τέσσαρα χρύσινα παρ[άσχου] gap=unknown (ὑπὲρ) μισθ\οῦ/ ἐργάτο(υ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt, U15 - Hermopolites (?) Stud. Pal. 8 1013, 1 35664
4639330 παράσχ[ου] ... gap=unknown διοικ(ητής) · παράσχ[ου] gap=unknown gap=unknown κτισθέντος gap=unknown_lines ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt Stud. Pal. 8 1015, 1 35666
4639368 παρασχ[εῖν] ... ταβουλαρ(ίῳ) δι(…) gap=unknown gap=unknown θέλησον παρασχ[εῖν] gap=unknown gap=unknown δημοσίας ἕνεκε[ν] ... infinitive. aor. act AD05 400 499 Egypt, U15 - Hermopolites (?) Stud. Pal. 8 1021, 2 35667
4639473 παράσχου ... λογιστ̣(οῦ) Ἑ̣ρ(μουπόλεως) gap=unknown [παρα]λήμπτῃ · παράσχου Βάνῳ ἀρτοκ(όπῳ) σίτου ἀρτάβας ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) Stud. Pal. 8 1025, 2 35669
4639691 παράσχου ... gap=unknown [Ἄ]μμωνος λαμπρο(τάτου) παράσχου ὑπὲρ gap=unknown gap=unknown τοῦ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt, U15 - Hermopolites Stud. Pal. 8 1034, 2 35670
4640607 παράσχου ... χιλίας ἑξακοσίας δέκα μυριάδ(ας) κέρματος παράσχου filler ὑ(πὲρ) ναύλο\υ/ ζώων ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1069, 1 35673
4643174 παράσχ(ου) ... ἀδ[ελ]φ(ῷ) Ἄπα Ὄλ Ἰωά[ννης] [·] παράσχ(ου) [ἀ]πὸ gap=1 gap=1 ϛ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt, U15 - Hermopolites (?) Stud. Pal. 8 1171, 2 35682
4648862 παρήσχ(ε)* ... vac=unknown gap=unknown gap=unknown chirho παρήσχ(ε)* ὁ κῦρις Καλωμ[ηνᾶς] gap=unknown ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD05 - AD06 400 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal. 8 785, 1 35632
4653270 παράσχ\ου/ ... [ [Πανου]βᾷ ἡλ[οκ](ό)π(ῳ) · παράσχ\ου/ εἰς χρεί(αν) θύρ(ας) στάβλ\ου/ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 947, 1 35637
4653297 παράσχ\ου/ ... stauros Πανο(υ)βᾷ ἡλοκ(όπῳ) · παράσχ\ου/ εἰς χρεί(αν) ἐμὴ(ν) λί(τρας) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 949, 1 35638
4653316 παράσχ\ου/ ... stauros Πανο\υ/βᾷ ἡλοκ(ό)π(ῳ) · παράσχ\ου/ εἰς χρεία(ν) μοχλί\ου/ τῆς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 950, 1 35639
4653354 παράσχο\υ/ ... stauros Πανο\υ/βᾷ ἡλοκ(ό)π(ῳ) · παράσχο\υ/ εἰς χρεία(ν) μ(η?)χ(αν…) πωμαρ(ί)ου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 951, 1 35640
4653489 παράσχο\υ/ ... gap=unknown_lines gap=unknown παράσχο\υ/ Ἐλλακ ἡλουρ(γῷ) ἐποικ(ίου) Τλεσί(δος) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt, U20 - Tlesidos Epoikion Stud. Pal. 8 955, 1 35641
4653502 παρασχε[ῖν] ... chirho Κύρῳ (καὶ) Μη[νᾷ] gap=unknown παρασχε[ῖν] gap=unknown λί(τρας?) γ τρία ... infinitive. aor. act AD05 - AD06 400 599 Egypt, U15 - Hermopolites (?) Stud. Pal. 8 956, 2 35642
4653524 παράσχ(ου) ... Τιμόθεος σὺν θ(εῷ) μεσ(ίτης) · παράσχ(ου) τῷ ἐμῷ παιδ(ὶ) ἀρ(τάβης) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt, U15 - Hermopolites Stud. Pal. 8 957, 3 35643
4653576 [παρ]άσχ(ου) ... gap=unknown [παρ]άσχ(ου) ἀπὸ λόγ(ου) ἐνοικ(ίων) gap=4 ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt Stud. Pal. 8 961, 1 35645
4653638 παρασχεῖν ... πρεσβυτέρ(ῳ) ἐκκλ(ησίας) ἐλεουργίου* ζῶον ἓν παρασχεῖν εἰς χρείαν τοῦ ἐπεισκ(όπου)* ... infinitive. aor. act AD05 400 499 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) Stud. Pal. 8 963, 4 35646
4653836 παρασχεῖν ... Νααράους υἱος* Ἀσῆφ · θέλησον παρασχεῖν Ἄ(πα?) Ἰο(υλίῳ) Ἀμαρανθίο(υ) gap=unknown ... infinitive. aor. act AD05 - AD06 400 599 Egypt Stud. Pal. 8 975, 2 35647
4654064 παράσχ\ου/ ... γεωρ(γῷ) τοὺς (ὑπὲρ) Ἀλεξάνδρο\υ/ · παράσχ\ου/ εἰς ἀρτοποιείαν* τῆς οἰκ(ίας) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 - AD06 400 599 Egypt, U15 - Hermopolites Stud. Pal. 8 982, 2 35648
4654241 παράσχο(υ) ... κερ(άτια) ἓν ἥμισυ ζυγῷ Ἀλεξ(ανδρείας) παράσχο(υ) Σαμβᾷ (καὶ) Ἰωάννῃ Σοῦλ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal. 8 990, 1 35652
4654398 παράσχ(ου) ... Χρῆστος gap=unknown παράσχ(ου) τοῦ διακ̣ σίτου μέτρου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 400 499 Egypt Stud. Pal. 8 996, 2 35653
3020560 παράσχου ... Διοσκουρίδης Λευκαδιος* αντινοου* χ(αίρειν). παράσχου τῷ κυρ(ίῳ) ἀδελφο̣ῦ* Παλλαδίῳ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 401 401 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 63 4387, 2 22150
1700210 π̣α̣ρ̣ά̣σ̣χ̣[ου] ... gap=7_lines Διοσκουρίδης̣ Φοιβάμμων gap=4 gap=1 π̣α̣ρ̣ά̣σ̣χ̣[ου] τοῖς παιδαρ(ίοις) Ἀετίου ναυάρχο̣υ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 402 402 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Haun. 3 68, 2 15328
747447 π̣α̣ρέσχες ... Σ̣α̣ρμάτης ἰδείου* γεωρ(γὸς) χ(αίρειν). π̣α̣ρέσχες δι(ὰ) Πιπερίου εἰς τ̣ὴ̣ν̣ ... verb. 2. sg. aor. ind. act AD05 403 413 Egypt, Western desert, Oasis Parva (Bahariya) SB 20 14915, 2 23823
747515 παρέσχηκες ... Ἰσὰκ Φιλήας [γεωρ]γὸς χ(αίρειν). παρέσχηκες gap=unknown εἰς χλοροφαγίας* gap=unknown ... verb. 2. sg. pf. ind. act AD05 403 413 Egypt, Western desert, Oasis Parva (Bahariya) SB 20 14903, 2 23811
747620 παράσχου ... [τῷ] [δεῖνι] γεωρ(γῷ) χ(αίρειν). παράσχου gap=2 ὑπο Κλαυδίο̣υ̣ gap=unknown ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 403 413 Egypt, Western desert, Oasis Parva (Bahariya) SB 20 14910, 2 23818
3039428 παράσχου ... Πτολεμῖνος gap=unknown παράσχου Οὐρσικίνῳ καὶ gap=unknown (ἔτους) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 404 404 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 68 4676, 2 78673
486704 [π]α̣ρασχεῖν ... gap=unknown διὰ̣ ει̣ gap=unknown gap=28 [π]α̣ρασχεῖν ἡμᾶς σοὶ ὑπ̣ὲ̣ρ̣ δ̣ι̣α̣φ̣ό̣ρ̣ο̣υ̣ ... infinitive. aor. act AD05 405 406 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) CPR 7 39, 4 15840
2219052 π̣α̣ρ̣[άσ]χ(ου) ... α(…) ε(…) Φοιβάμμων̣ [Λαμ(ασᾶ)] gap=9 π̣α̣ρ̣[άσ]χ(ου) gap=1 σί(του) (ἀρτάβαι) δ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 406 406 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Merton 1 41, 2 21307
2219109 παράσχ(ου) ... Λα̣μ(ασᾶ) Κοπρ(ῇ) προ(νοητῇ) χ(αίρειν). παράσχ(ου) Θέωνι ταπηταρ(ίῳ) ὑ(πὲρ) τιμ(ῆς) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 406 406 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Merton 1 41, 10 21307
4112790 παρέσχεν ... παρέσχεν Ἀφθώνιος Ἱερακίωνος εἰς λόγον ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD05 406 406 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) SB 14 11574, 1 18151
747084 [παρ]έσχ̣(εν) ... ἰνδικ(τίονος) gap=unknown Δωρόθεος Μαρίνο̣υ̣ gap=unknown [παρ]έσχ̣(εν) ὑπὲρ τῆς αὐτῆς gap=unknown ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD05 407 423 Egypt, Western desert, Oasis Parva (Bahariya) SB 20 14922, 3 23829
3059521 π̣αρασχῖν* ... ἐπὶ τῷ με ταῦτά σοι̣ π̣αρασχῖν* τῷ Με̣σουρὴ* μηνὶ τῆς ... infinitive. aor. act AD05 408 408 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 72 4901, 10 114282
3820730 [παράσ]χ̣ου ... π(λεῖστα) ὑγιαί(νειν) (καὶ) χαί(ρειν). [παράσ]χ̣ου Π̣λο̣υ̣τόκῳ βοηθ(ῷ) τῶν @^inline^κομέντων@⟦κ̣ο̣μ̣ε̣ν̣ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 410 410 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Wisc. 2 63, 2 15899
747068 [π]αρ(έσχεν) ... π̣η̣ gap=4 vac=unknown Δωρόθεος Μαρί̣ν̣[ου] [π]αρ(έσχεν) κριθ(ῆς) ἀρ(τάβην) μίαν (ἔτους) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD05 411 411 Egypt, Western desert, Oasis Parva (Bahariya) SB 20 14921, 3 23828
1692432 παράσχου ... κυρίῳ μου ἀδελφῷ Πέτρῳ Φ παράσχου τῷ κυρίῳ μου ἀδελφῷ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 411 411 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Harris 2 237, 2 15229
2247431 παρασχεῖν ... [γ]ε̣ούχους, ἐπάναγκες δʼ ἐμὲ παρασχεῖν τὸν φόρον μέτρῳ πα[ραλ]η̣μπτικῷ ... infinitive. aor. act AD05 412 412 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mich. 11 611, 18 21363
4347103 παρέξομέ* ... μηδενί, ἀλλὰ καὶ ἐπάναγκες παρέξομέ* [σ]οι τοῦτου* βέβαιον ἀπὸ ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD05 412 428 Egypt, U15 - Alabastron Polis - Hebenou (Kom el-Ahmar) SB 22 15618, 14 47267
3004333 παρασχοῦ ... Ἰουλιανὸς Δωροθέῳ. παρασχοῦ Μαρίᾳ γυνὴ* Πεκολαρίω* οἴνο[υ] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 413 413 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 992 descr., 1/6 20400
1838976 π[α]ρ[α]σχεῖν ... αὐτὸς ἐθέλοις, ἐπάναγ[κέ]ς με π[α]ρ[α]σχεῖν σοι ἄ[ν]ε̣υ διαφόρου τὰ ... infinitive. aor. act AD05 418 418 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Köln Gr. 2 102, 10 21207
2574752 παρέσχ(ον) ... παρέσχ(ον) κληρ(ονόμοι) Μαρίνου δ(ι)’ Θέωνος ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD05 419 419 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Monts. Roca 4 72, 1 219247
2574792 παρέσ̣χ̣(ον) ... δι’ ἐμοῦ Ἀπφοῦ̣[τος] σ̣ε̣σ̣(ημείωται). παρέσ̣χ̣(ον) κληρ(ονόμοι) Μαρίνου δι’ Θέωνο̣ς ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD05 419 419 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Monts. Roca 4 72, 7 219247
2753501 παράσχου ... Εὐτροπίης Νείλῳ οἰνοπρ(άτῃ) χ̣α̣(ίρειν). παράσχου Ἀμβροσίῳ εἰς λόγ(ον) μισθ(οῦ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 419 419 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1953, 2 22057
3039554 παράσχου ... Τατιανὸς Νέπωτι ἐλαιουργῷ χ(αίρειν). παράσχου Κυριακῇ πεδίσκῃ* ἐλαί(ου) ξέστην ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 419 419 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 68 4680, 2 78677
4555546 παρεσχόμην ... εὐγνωμο[σύνης] gap=unknown ἀναδωσίας* μοι ἅπερ παρεσχόμην σοι κατέχιν* gap=unknown χαρτία ... verb. 1. sg. aor. ind. mid AD05 421 421 Egypt, L00 - Alexandria Stud. Pal. 20 114, 15 18739
2900547 παράσχου ... Θεόδουλος vac=unknown Σαρμάτῃ βο(ηθῷ). παράσχου τοῖς ταβουλαρίοις ὑ(πὲρ) τῆς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 424 424 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3148, 2 16023
425285 παρ̣έ̣χ̣ο̣ν̣τ̣ος ... χωρίω*, σου τὰ κοῦφα παρ̣έ̣χ̣ο̣ν̣τ̣ος ἐν τῷ ἐποικίῳ, ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD05 425 475 Egypt, 00b - Alexandrou Nesos CPR 14 4, 12 37197
499763 παρέχον[τ]ο̣ς̣ ... [καὶ] [εὐαρέστῳ] [μέτρῳ] gap=15 [σου] παρέχον[τ]ο̣ς̣ [τὰ] κ̣[οῦφα] [παρʼ] [ἐμοῦ] ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD05 425 475 Egypt, U15 - Hermopolites SB 16 12489 + CPR 9 25, 10 35324
2942685 παρέχον ... γεωργῶν τὴ[ν] [χ]έρσον καὶ μηδὲν παρέχον gap=8 gap=unknown_lines ... participle. sg. pres. act. neut. acc AD05 425 475 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 50 3585, 5 34777
4097505 παρασχεῖν ... δοξά[ν]των ἐπὶ τῷ τὸμ* παραβαίνοντα παρασχεῖν ὑπὲρ λόγου π[ροστίμου] gap=unknown ... infinitive. aor. act AD05 425 450 Egypt SB 12 11225, 7 16399
4171243 παρέχον[τ]ο̣ς̣ ... [καὶ] [εὐαρέστῳ] [μέτρῳ] gap=15 [σου] παρέχον[τ]ο̣ς̣ [τὰ] κ̣[οῦφα] [παρʼ] [ἐμοῦ] ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD05 425 475 Egypt, U15 - Hermopolites SB 16 12489 + CPR 9 25, 10 35324
3039735 παράσχου ... Δ[α]νιὴλ gap=6 Ἀθα̣να̣σ̣[ίῳ] gap=unknown παράσχου τοῖς παιδαρίοις τοῦ κυρ(ίου) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 426 426 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 68 4683, 2 78680
3056196 π̣αρασχεῖν ... κ̣εφα̣λ̣α̣ίου̣, ἐπὶ τῷ μ[ε] π̣αρασχεῖν [σ]ο̣ι ὑπὲ̣ρ̣ δι[αφό]ρου αὐτο̣ῦ̣ ... infinitive. aor. act AD05 429 429 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 71 4831, 11 112446
3789073 παράσχου ... Ὀλύμπιος Νεμεσιανῷ τραπεζ(ίτῃ). παράσχου Φοιβάμμ(ωνι) το̣ῦ̣ Ἐ̣φαρβάκι(ος) ὑπὲρ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 430 445 Egypt, U20 - Herakleopolites P. L. Bat. 11 22 Ro, 1 35060
3811588 παράσχου ... Παῦλος [τῷ] [δεῖνι?] παράσχου Ἀπφοῦτι̣ βοηθ(ῷ) ὑπὲρ ὧν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 431 431 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Wash. Univ. 2 96, 2 17897
56351 παρα[σχ]ε̣ῖν ... [,] ἐ̣φ̣ʼ ᾧ τέ με̣ παρα[σχ]ε̣ῖν σοι [ὑπὲρ] λόγ[ο]υ ἐπικερδ̣[ίας] ... infinitive. aor. act AD05 432 432 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2140, 9 16097
1348815 παράσχου ... Θέων gap=unknown παράσχου gap=1 εἰς τὰ νεόφ[υτα] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 432 433 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Col. 8 241, 2 17638
933120 παρασχοῦ ... Μυρῖνος Θεοφίλῳ ο̣ἰνουρ(γῷ). παρασχοῦ τῷ κυρίῳ μου θαυμασ\ε̣/ιωτάτῳ* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 433 433 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Amst. 1 53, 2 15493
3828633 παρεσχηκότος ... . τούτ̣ο̣υ̣ γ̣ε̣νο[μένου?] gap=unknown gap=unknown παρεσχηκότος τὴν μέμψιν. τὸ ... participle. sg. pf. act. masc. gen AD05 433 433 Egypt P. L. Bat. 33 27, 4 115557
1878681 παράσχου ... μυρ(οπώλῃ) Διδύμου̣* βοηθ[ὸς] [χαίρειν] [.] παράσχου τῷ ἐνώδια φέροντι ἀργυρίου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 435 435 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Laur. 4 177, 2 21274
3459094 [παρέχοντ]ος ... , μέτρῳ Διοσκουρίδου gap=8 [σοῦ] [παρέχοντ]ος τὰ κοῦφα αὐτῶν ἀνυπερθέτως ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD05 435 435 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 1 1, 10 18660
4338192 παρέξω ... [μέρος] [ἀνθʼ] [ὧν] [ποιοῦ]μ̣αι καμάτον* παρέξω δέ σοι ἐγ* καιρ[ῷ] ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD05 435 435 Egypt, U15 - Sesiy SB 22 15493, 11 19362
3020692 παράσχου ... Στρατήγιος gap=unknown παράσχου Ἡρακλείῳ καλυβᾷ ἐργαζ(ομένῳ) εἰς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 439 439 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 63 4389, 2 22152
4556783 παρασχ[εῖν] ... gap=unknown φίλοι ἀγαθ[οὶ] gap=unknown [Σ]α̣ρ̣αποδώρῳ παρασχ[εῖν] gap=unknown gap=unknown [Ἀνδρονίκῳ] [σ]χολαστικῷ ... infinitive. aor. act AD05 439 439 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 20 122, 2 35185
2524044 παρασχεθῆναι ... [τῆς] [πόλεως] [ἠξί]ωσα [τοῦτον] [μοι] παρασχεθῆναι κ̣[αὶ] τῆς σῆς ἀρετῆς ... infinitive. aor. pass AD05 440 440 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mil. 1.2 64, 7 21289
2524059 παρασχομένης ... [καινὸν] ἐπιτήδιον σκυταλῶν τριάκοντα ἓξ παρασχομένης gap=unknown καὶ τοῦ παρόντος ... participle. sg. aor. mid. fem. gen AD05 440 440 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mil. 1.2 64, 8 21289
3902592 παράσχου ... γεωργῷ χωρίου Ἰσίου Παγ. παράσχου τοῖς ἐργάτοις* διαφόρων ἐποικίων ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 441 442 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 3 165, 2 20012
2942436 [π]αρασχεῖν ... ποιῆσαι ἐκ τῆς gap=unknown κ̣[αὶ] [π]αρασχεῖν τὰ προτελου gap=4_lines gap=unknown_lines ... infinitive. aor. act AD05 442 442 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 50 3582, 9 15401
2996714 παρασχεῖν ... [περιγιγνομ]ένων καρπῶ[ν] ἐφʼ ᾧτε ἡμᾶς παρασχεῖν σοὶ τῇ γεούχῳ [τὸ] ... infinitive. aor. act AD05 443 443 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 913, 12 20377
2996771 παρασχεῖν ... ἐπάναγκες δὲ ἡμᾶς ἐξ ἀλληλεγγύης παρασχεῖν τὸ ἥμισ[υ] [μ]έρος τῶν ... infinitive. aor. act AD05 443 443 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 913, 18 20377
1682944 παρασχοῦ ... gap=unknown_lines Μακρόβιος. παρασχοῦ εἰς καλὴν χ καὶ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 444 444 Egypt P. Harris 1 149 descr., 2 21087
1539974 παρασχεῖν ... ταυ̣τὰ* τοῦ χρ̣υ̣σ̣ο̣ῦ̣ ν̣ο̣μ̣ισμάτια τέσσαρα παρασχεῖν σοι καὶ ἀναλαβεῖν με ... infinitive. aor. act AD05 449 449 Egypt, U15 - Iliou Epoikion P. Flor. 3 313, 13 19360
119280 [πα]ρέξω ... τῷ ἡμᾶς ἔχειν gap=unknown gap=unknown [πα]ρέξω δὲ ἐν καιρῷ τρύγης ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD05 - AD06 450 525 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 17 2689, 10 69759
446906 [π]α̣ρεχο̣ύσης ... πρὸς ἀλλήλους συμπεφωνημένης καί σο̣[ι] [π]α̣ρεχο̣ύσης τε[λ]είας τιμ̣ῆς οἴνου νέου ... participle. sg. pres. act. fem. gen AD05 450 499 Egypt, U15 - Hermopolites CPR 19 31, 6 34824
446941 παρεχούσης ... μέτρου το̣ῦ ὅ̣λου̣ χωρίου σοῦ παρεχούσης τὰ κοῦφα αὐτῶν ἀνυπερθέτως ... participle. sg. pres. act. fem. gen AD05 450 499 Egypt, U15 - Hermopolites CPR 19 31, 10 34824
2994573 παρέχων ... ἐκτὸς πάσης ὑπομνήσεως πληρώσει, παρέχων μοι καὶ πρὸς βοήθειαν ... participle. sg. pres. act. masc. nom AD05 450 499 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 904, 4 35311
3789606 παραχεῖν* ... αὐτῶν τὰ πέντε νομισμ\α/* καὶ παραχεῖν* αὐτοις τὸ φοράδιον καὶ ... infinitive. aor. act AD05 - AD06 450 599 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. L. Bat. 11 28, 7 32714
3789615 παρέχουσιν ... καὶ τὰ λοιπὰ τῆς τιμῆς παρέχουσιν καὶ προθεσμα* δέδωκα εἴκοσι ... verb. 3. pl. pres. ind. act AD05 - AD06 450 599 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. L. Bat. 11 28, 7 32714
4362253 παράσχου̣ ... ἁγία ἐκκλ(ησία) gap=unknown [μαγείρ(ῳ)] [.] παράσχου̣ gap=unknown [ἐπὶ] κρέως λίτρα[ς] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 450 499 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 24 15907, 2 79238
4392017 παρέσχες ... Μαρύριος σκρι̣(ινιάριοα) Θεοφίλῳ ὀρβοπώλῃ · παρέσχες ὑπὲρ ἐνοικίου τοῦ ὑπὸ ... verb. 2. sg. aor. ind. act AD05 - AD06 450 525 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 24 16278, 4 35591
1686026 παρέσχεν ... παρέσχεν Φιλόξενος Νεάρχ(ου) ὑπὲρ ἐποικ(ίου) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD05 453 453 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Harris 1 78, 1 21067
3788038 παρασχεῖν ... τῆς διώρυγος ἐπὶ τῷ ἡμᾶς παρασχεῖν [λόγ]ου* ἐ̣ν̣οικείου* κα̣τ̣ʼ ἔτο̣ς̣ ... infinitive. aor. act AD05 453 453 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. L. Bat. 11 11, 16 17171
426268 παρασχῖν* ... [ἐπ]ὶ τῷ ἐμὲ ταῦτά σοι παρασχῖν* ὁπόταν βουληθείη[ς] [ἀνυπερθ]έτως καὶ ... infinitive. aor. act AD05 461 476 Egypt, U20 - Herakleopolites CPR 14 8, 3 20881
3021224 παρασχεῖν ... ἀκροάσασθ̣αι ἡμῶν καὶ τύπον δίκαιον παρασχεῖν. φαίνομαι γὰρ ὑπὲρ ... infinitive. aor. act AD05 465 498 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 63 4393, 13 35622
3069102 παράσχου ... Φοιβάμμων̣ π̣ολ(ιτευόμενος) gap=unknown παράσχου ὑπὲ̣ρ̣ [το]ῦ̣ π̣ισ̣ ἱππικοῦ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 465 465 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 77 5120, 2 140186
2758646 παρέσχεν ... παρέσχεν κληρ(ονόμος) Ποιμενίου ὑπὲρ κωμικ* ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD05 466 466 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 2001, 1 22090
3215647 παρέχοντός ... ἀπὸ καρπῶν τῆς πέμπτης ἰνδικ(τίονος) παρέχοντός μ[ου] gap=unknown gap=unknown_lines gap=unknown ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD05 466 466 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Prag 1 37, 11 40944
2855042 παρασχεθῆναι ... τὴν ὑμῶν λαμπρότητα ὥστε τοῦτον παρασχεθῆναι καὶ εὐθέως ἡ ὑμῶν ... infinitive. aor. pass AD05 469 469 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 34 2724, 11 16595
2855048 παρέσχετο ... καὶ εὐθέως ἡ ὑμῶν εὐγένεια παρέσχετο ἡμῖν τὸν αὐτὸν καινὸν ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD05 469 469 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 34 2724, 12 16595
132797 [παρέξομεν] ... κ[αὶ] ἀράκου ἀρταβῶν gap=unknown_lines gap=unknown [παρέξομεν] [δὲ] [κατ’] [ἔτος] [ἀχύ]ρου ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD05 470 480 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 19 2816, 11 91725
2152882 παράσχου̣ ... Κυρία λαμπρ(οτάτη) παράσχου̣ [το]ῖ̣ς̣ ὀνελ(άταις)* τοῦ ὀ̣ξεου* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 470 470 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Lond. 5 1798, 2 19769
4170824 παρ̣έχον̣το[ς] ... μέτρῳ το\ῦ/ ὅλο\υ/ χωρίο\υ/ σο\ῦ/ παρ̣έχον̣το[ς] τὰ κο\ῦ/φα αὐτῶν γινομένης ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD05 470 470 Egypt, U15 - Hermopolites SB 16 12486, 17 16250
2753197 παράσχου ... @^inline^λαμπροτάτης@⟦λαμπροτατ π(αρὰ) Φὶβ να[υκλ]ή̣ρου. παράσχου τοῦ* κυρίου* Διδημός* νοταρίου* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 471 471 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1947, 1 22053
2753257 παράσχοῦ ... Πέλα π(αρὰ) Φὶβ ναυκλ(ή)ρ(ου). παράσχοῦ τῷ κυρυο* μου Μαρτυρίου* ... verb. 2. sg. aor. ind. mid AD05 471 471 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1948, 3 22054
3021002 παράσχου ... λαμπρο(τάτη) ἀμπελουρ(γῷ) ἐποικ(ίου) Φα<τε>μῆτ̣. παράσχου τοῖς ἄρσασιν εἰς πρᾶσιν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 471 471 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 63 4391, 2 22154
1596650 παρέξει ... παραβαίη τις ἐξ ἡμ̣ῶν, παρέξει τὸ μ̣ὴ̣ ἐ̣μ̣μένον μέρος ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD05 473 490 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Gen. 4 186, 28 129808
2987840 παρασχεῖν ... δωδεκάτης καὶ τρισκαιδεκάτης* τῶν ἰνδικτιόνων* παρασχεῖν σοι λόγῳ μισθῶν ἐκτὸς ... infinitive. aor. act AD05 473 473 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 59 3985, 10 19272
2987869 παρασχεῖν ... νομικ[αρ]ίῳ ποιῆσαι καὶ πᾶσαν ἀπόκρησιν* παρασχεῖν ὑπὲρ ἡμῶν κατὰ τὸ ... infinitive. aor. act AD05 473 473 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 59 3985, 12 19272
4201268 παρέξομα[ι] ... chirho stauros ἅσπερ* καὶ ἐπάναγκες παρέξομα[ι] gap=3 βεβαιας* διὰ παντὸς ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD05 474 474 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) SB 16 12946, 14 16323
875451 π̣α̣ρέχ̣[ειν] ... [σὴν] [κοσμι]ότ(ητα) ταύτην ἔ[χ]ε̣ι̣ν καὶ π̣α̣ρέχ̣[ειν] gap=unknown gap=unknown_lines gap=unknown_lines gap=unknown ... infinitive. pres. act AD05 - AD06 475 525 Egypt, U09 - Panopolites (?) P. Aberdeen 59, 4 35306
935511 παράσχου ... ἀμελήσῃς οὖν, ἀδελφέ · παράσχου αὐτο* τὸ νομισμάτιον. ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 475 499 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 16 12265, 5 34875
2811254 παρασχεῖν ... σῆς ἀρετ̣ῆς̣ λιβέλλους συντάξασθαι καὶ παρασχεῖν τοῖς ῥιπαρίο̣ις πρ[ὸς] [τὸ] ... infinitive. aor. act AD05 475 499 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) P. Oxy. 20 2268, 7 35062
3803711 παρέξομα̣ί̣ ... [ἐπι] [τὸν] [ἅπαντα] [χρόνον] [ἐπ]ά̣ναγκες παρέξομα̣ί̣ σ̣οι βέβαιον διὰ [παντὸς] ... verb. 1. sg. fut. ind. mid AD05 475 499 Egypt P. Wash. Univ. 1 15, 9 34860
4405631 παρέχοντος ... ἀρωτροῦντος* καὶ τοὺς ἐγχρείζοντος* ποτ̣ι̣σμοὺς παρέχοντος διὰ τῶν ἐμῶν ὑδρευμάτων ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD05 475 475 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 26 16507, 4 23850
57525 παρέξ⟦ω⟧ομεν ... ἑκάστου ἐνιαυτοῦ κατʼ ἔτος, παρέξ⟦ω⟧ομεν δὲ πρὸς τῷ προκειμένῳ ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD05 476 476 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2151, 17 16107
2737577 παρασχεθῆναι ... πόλεως ἠξίωσα ὥστε ταύτην μοι παρασχεθῆναι, καὶ εὐθέως ἡ ... infinitive. aor. pass AD05 476 476 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1899, 13 22033
2737590 παρέσχετό ... αὐτὴν κυκλάδα καινὴν ἐπιτηδίαν* ἀντλη[τ]ικὴν παρέσχετό μοι διὰ Φοιβάμμωνος τοῦ ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD05 476 476 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1899, 15 22033
3004365 παρασχ(οῦ) ... οἰκ(ονόμῳ?) τοῦ ἁγίου Γαβριήλ. παρασχ(οῦ) τῷ κονιάτῃ ὑπ(ὲρ) τῆς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 478 494 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 993, 3 37137
3820769 παράσχου ... ἐκκλ(ησία) Πέτρῳ οἰ(κονόμῳ) Κο̣σ̣μᾶ. παράσχου Σοφίᾳ χήρᾳ ἀφʼ (ὧν) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 480 480 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Wisc. 2 64, 2 15900
2753321 παράσχου ... [ Εὐδαίμων κόμες Ἑ̣ρ̣μ̣[α]π̣ό̣λλωνι α̣π̣ παράσχου Ἡράει ἀρτοκ(όπῳ) ὑπὲρ λόγ(ου) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 481 481 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1949, 2 22055
2681113 παράσχου ... Ἰωάννης Σ̣ε̣ρ̣η̣ν̣ος* μαγίρ(ῳ)*. παράσχου τοῖς παιδ(ίοις) τῷ κόμ(ιτι) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 482 482 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1335, 1/4 21813
4362223 [παράσχου] ... gap=unknown Σερήνῳ μαγείρ(ῳ) gap=unknown [.] [παράσχου] gap=unknown Γήρ̣ῳ ἐπ[ὶ] gap=unknown ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 482 482 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 24 15906, 2 79237
4318108 π̣α̣ρασχεῖν ... εἰς ἔτη̣ gap=unknown gap=9 [α]ὐ̣τὸν̣ π̣α̣ρασχεῖν τῇ κοινότητι λόγῳ [προσ]τ̣ίμου ... infinitive. aor. act AD05 483 483 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 20 15134, 9 23887
1430489 παράσχου ... ἁγία ἐκκλ(ησία) [ [Σερήνῳ] [μαγείρῳ] παράσχου τοῖς gap=1 [κρέως] [λίτρας] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 484 484 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Eirene 3 31, 2 128672
1430525 παράσχ[ου] ... ἁγία ἐκκ̣[λ(ησία)] [ [Σερήνῳ] [μαγείρ(ῳ)] παράσχ[ου] [κρέως] [λίτρας] [δέκα [γί(νονται)] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 484 485 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Eirene 3 32, 2 128673
1875954 παράσχου ... stauros ἡ ἁγία ἐκκλ(ησία) παράσχου Παύλῳ φρ(οντιστῇ) ἐποικ(ίου) gap=unknown ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 484 484 Egypt P. Laur. 3 95, 2 21253
3988770 παράσχου ... chirho ἡ ἁγία ἐκκλ(ησία) gap=unknown παράσχου τοι* στρατιώ[ταις] gap=unknown ἐν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 484 484 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI Congr. 20 17, 2 23917
58630 παρασ-χεῖν ... ἐλαώνων καὶ φ[οινί]κ̣ω̣ν̣ καὶ οὕ̣τ̣ως παρασχεῖν ὑ̣[π]ὲ̣ρ̣ φ̣[όρο]υ ἑκάσ̣τ̣[ου] φοίνικος ... infinitive. aor. act AD05 485 485 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2158, 2-3 16113
1358868 π̣αρέ̣ξω ... χωρ[ί]ο̣ν τέταρτον κατʼ ἔ̣[τος], π̣αρέ̣ξω [δ]ὲ ἐν τ[ῷ] [κα]ιρ̣ῷ̣ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD05 485 485 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Coll. Youtie 2 89, 18 47259
1358887 παρέξω ... ἄ̣[ξιο]ν ἀργυρίου ταλάντων τε[τ]ρ̣[α]κ̣ι̣σ̣χειλίων · παρέξω [δ]ὲ κατʼ ἔτος ὑπὲρ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD05 485 485 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Coll. Youtie 2 89, 20 47259
2753423 παράσχου ... τῷ θαυμασ(ιωτάτῳ) Μηνᾷ οἰνοχ(ειριστῇ). παράσχου στρώτ(ῃ) (ὑπὲρ) ἑορτ(ικῶν) τοῦ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 485 485 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1951, 2 35611
4250169 [πα]ρέχοντος ... [παρὰ] [κερ(άτια)] gap=unknown [,] [σοῦ] [πα]ρέχοντος βοῦς καὶ τὰς το[ύτων] ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD05 486 486 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 18 14001, 19 14803
962258 παρασχε̣ῖν ... ιε καὶ ταῦτα ἑ[τοί]μ̣[ως] ἔχω̣ παρασχε̣ῖν σοι τῇ σῇ εὐλαβείᾳ ... infinitive. aor. act AD05 487 488 Egypt, U15 - Abba Apollotos Monasterion (Bawit) P. Athen. Xyla 1 18, 4 18975
2753375 παράσχου ... πρ(εσβυτέρῳ) πρ(ονοητῇ) ἄπα Φιλοξένου. παράσχου Φιλοξένῳ βοηθ(ῷ) ἐξακτορίας λόγ(ῳ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 487 487 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1950, 2 22056
3066920 παρεχόμ̣ενόν ... παρὰ σ̣οῦ τὸ̣ν κατὰ συνήθειαν παρεχόμ̣ενόν μοι μισθὸν ὑπὲρ τῆς ... participle. sg. pres. mid. masc. acc AD05 - AD06 487 501 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 75 5068, 3 128909
4557613 παρεχόμενα ... Εἰ[κο]σιπενταρούρων κατὰ τὰ παρʼ αὐτ[οῦ] παρεχόμενα προγραφῖα ἢ καὶ ἐντάγια ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD05 487 487 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 20 128, 10 15008
4557789 παρεχώ-[μενα]* ... ἐπιτραπῇ κατὰ τὰ παρʼ αὐτοῦ παρεχώ[μενα]* [προγραφῖ]α ἢ καὶ ἐντάγια ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD05 487 487 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 20 128, 17-18 15008
130931 παρέξω ... [,] [ὃ] [μ]ὴ εἴη, παρέξω χρ[υ]σ̣οῦ νομισμάτια gap=30 [ὅνπερ] ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD05 488 488 Egypt, U15 - Hermopolites BGU 19 2804, 8 91713
2152466 πα̣ρ̣α̣σχεῖν ... καὶ ἀναλώμ̣[α]τ̣ι καὶ ο̣ὕ̣τ̣ω ἡμᾶς πα̣ρ̣α̣σχεῖν κ[ο]ι̣νῶς τα ἀν̣α̣λώματα τῆς ... infinitive. aor. act AD05 488 488 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 5 1794, 13 19767
2735205 π[α]ράσχο[υ] ... Φοιβάμμων κ[ό]μ̣ε̣ς̣. stauros π[α]ράσχο[υ] τοῖς [γεννα]ιωτάτ(οις) στρατ(ιώταις) τῶν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 488 488 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1888, 2 22023
1550917 παρέχειν̣ ... [ἢ] [ἔλατον] [τοῦ?] εἰρημένου φόρου παρέχειν̣ λ̣έ̣γ̣ε̣ι̣ν̣ τ gap=unknown [χ]ωρὶς ... infinitive. pres. act AD05 489 489 Egypt, L00 - Alexandria P. Flor. 3 384, 89 19401
3040798 παρασχεθῆναι ... τὰ εἰρημ̣[ένα] [μηχανικὰ] [ὄργανα] [?] παρασχεθῆναι ἡμῖν. αὐτὰ δὲ ... infinitive. aor. pass AD05 489 489 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 68 4697, 13 78691
2938362 παρέχοντος ... ληνὸ̣ν̣ ἀπὸ γλαύκους* ἀδόλου σου παρέχοντος τὰ κοῦφα ἐπάναγκες ἀποδώ̣σω ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD05 492 492 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3512, 14 15659
3021493 παρέσχετο ... ὑπὲρ ἑξακοσίων ἑβδομήκοντα πέντε νομισμάτων παρέσχετο Μαξιμίνῳ τῷ ἐλλογιμωτάτῳ κηπία ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD05 494 494 Egypt, L00 - Alexandria P. Oxy. 63 4394, 62 22156
3060654 παρα-σχεῖν̣ ... [κεφ]αλαίου, ἐπ̣[ὶ] τῷ με παρασχεῖν̣ σοι ὑπὲρ δ[ιαφόρου] [αὐ]τῶν ... infinitive. aor. act AD05 494 496 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 72 4918, 12-13 114299
2756022 παρασχεθῆναι ... ὑμῶν μεγαλοπρέπειαν κελεῦσαι τοῦτόν μοι παρασχεθῆναι εἰς ἀναπλήρωσιν τῶν μηχανικῶν ... infinitive. aor. pass AD05 497 497 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1982 descr., 13 22077
2756047 [π]αρέσχετό ... ἄξονα καινὸν ἐπιτήδιον* ἀντλητικὸν εὐάρεστον [π]αρέσχετό μοι διὰ τοῦ ἐνταῦθα ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD05 497 497 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1982 descr., 16 22077
4245169 παρέσ-χον* ... κυριο* μου [ἀ]δερου* Ἀνουθίου* παρέσχον* μηριάδες* ω π(αρὰ) σ ... verb. 2. sg. aor. ind. act AD05 498 498 Egypt SB 18 13920, 1-2 35171
3004388 παρασχοῦ ... κόμ(ες) καὶ Σαμουὴλ περίβλ(επτος). παρασχοῦ Ἰούστῳ μονάζ(οντι) λόγ(ου) ὀψωνίου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 499 499 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 994 descr., 2 78568
3022730 παρασχόμε̣ν̣[ός] ... ἐπʼ ὀνόματος Ἑκηβολίου Εὐδοξίου, παρασχόμε̣ν̣[ός] [σοι] λό̣γ̣ῳ̣ ἐν̣[ε]χ̣ύρου καὶ ... participle. sg. aor. mid. masc. nom AD05 499 499 Egypt, L00 - Alexandria P. Oxy. 63 4395, 38 22157
3022937 παρεξόμεθά ... [παρʼ] [ἡμῶν] ἀρτιδίου δωρεὰς δύο παρεξόμεθά σοι ἐγώ τε [ὁ] ... verb. 1. pl. fut. ind. mid AD05 499 499 Egypt, L00 - Alexandria P. Oxy. 63 4395, 65 22157
20204 παρεχόντων ... [εἰ]σιούσης τρ[ί]της ἰν(δικτίωνος) κ̣α̣[ὶ] [αὐ][τ]ῆ̣ς̣ παρεχόντων ἡμ[ῶν] [τ]ῶν μισθωσαμένων ὑ[πὲρ] ... participle. pl. pres. act. masc. gen AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 307, 6 37125
62348 παρασχεῖν ... Ἑρ(μουπόλεως) χαίρειν · ἑτοίμως ἔχω παρασχεῖν σοι καθʼ ἕκαστον ἐνια[υτὸν] ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2189, 3 35956
119646 [παρέξω] ... gap=unknown_lines [παρέξω] ὑμῖν ὑπὲρ τῆς αὐτῶν ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 17 2693, 1 69764
121540 παράσχου ... λα̣μ̣π(ροτάτου) stauros Σαραπίωνι νοταρ(ίῳ). παράσχου Ἰωσηφίῳ ἀπὸ ἀκτ(ουαρίων) ἀγγῖα* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) BGU 17 2705, 2 69777
130147 παράσχου ... gap=unknown προ(νοητῇ) κτήσ(εως) Θαλλοῦ vac=unknown παράσχου ἀπὸ καρπῶν τεσσ̣[αρεσ][καιδεκάτη]ς̣ ἰνδ(ικτίονος) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 19 2791, 2 91699
130189 παράσχο(υ) ... λαμπρο(τάτου) stauros Παύλῳ προνοητ(ῇ) · παράσχο(υ) Ὡρο̣υ̣ωγχίῳ φρου̣ρῷ̣ κεράτια δύ[ο] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 19 2792, 2 91700
132235 παρέξομεν ... ἡμῶν [ζώοις] [καὶ] [ἀναλώμα]σ̣ι · παρέξομεν δὲ κατ’ ἔτος λόγῳ ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 19 2812, 7 91721
132253 παρασχεῖν ... καὶ σταχύων δέματα ὀκτὼ καὶ παρασχεῖν τὰ ἁπαλῶ(ν) [ἄρτων] [ζεύγη] ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 19 2812, 8 91721
132552 [παρέξω] ... μηνὶ κατ’ ἔτος ἀνυπερθέτ[ως] [·] [παρέξω] [δὲ] [καὶ] [λόγῳ] [συνηθείας] ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 19 2814, 14 91723
497587 πα̣ρά̣σ̣χ(ου) ... καὶ Κωνσταντῖνος Μηνᾷ ἐλαιοπρ(άτῃ) · πα̣ρά̣σ̣χ(ου) εἰς ἀνάλωμα διαφόρρ(ων)* προσώππ\ω/(ν)* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 8 70, 3 35901
526893 παράσχου ... ἀδελφῷ ἄπα Μ gap=unknown. παράσχου Θεω ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchites O. Ashm. Shelton 72, 2 70622
838424 παράσχ(εσθε) ... stauros τοῖς ἐλεουργίοις*. παράσχ(εσθε) τοῖς gap=4 κ̣οστοῖς Φανία ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt O. Wilcken 2 1603, 2 77897
838453 παράσχ(εσθε) ... stauros τοῖς ἐλεουργίοις*. παράσχ(εσθε) τοῖς πεδαρίοις* το(ῦ) κυρ(ίου) ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt O. Wilcken 2 1604, 2 77898
932883 παρέχοντος ... ξεστῶν τριῶν ἑκάστου̣ κ̣νιδίου σου παρέχοντος τά κοῦφα ἀφ̣τῶν* νέα ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Abba Apollotos Monasterion (Bawit) P. Amst. 1 48, 15 35875
933245 παρά̣σχου ... εὐ̣θ̣ὺς χρύσινον̣ παρὰ κε̣ρ(άτια) τέ̣σ̣σερα παρά̣σχου Φο̣ιβά̣μμωνι τῷ ἐμῷ ἀδελφ(ῷ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt P. Amst. 1 56, 4 35877
935835 παράσχου ... gap=unknown Εὐδοκίᾳ σιλιγνιαρ(ί)ᾳ. παράσχου (ὑπὲρ) gap=1 μεγάλου (καὶ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 16 12281, 1 35987
938423 π̣αρα̣σ̣χεῖν ... ϛ, καὶ ταῦτα ὁμο̣λογῶ π̣αρα̣σ̣χεῖν τῇ σ̣ῇ λαμπρότη[τι] [ὁπό]τ̣α̣[ν] ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Ant. 2 104, 5 36084
939457 π̣α̣ρ̣α̣σχεῖν ... τοῦ αὐτοῦ ἑνὸς ἐνιαυτοῦ [ὁμολογῶ] π̣α̣ρ̣α̣σχεῖν σοι λόγῳ προστίμου χρυσοῦ ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Antinoites (?) P. Ant. 2 91, 8 36078
942366 παρασχο(ῦ) ... ἁγί(ας) ἐκκλ(ησίας) Παπνουθίῳ καθαρ(ουργῷ). παρασχο(ῦ) τῷ μείζ(ονι) καὶ τῷ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Ant. 3 196, 1 36046
962752 παρέχοντος ... τόπ[ου] gap=unknown Ἄπα Ἀπολλῶτος σοῦ παρέχοντος τὰ κο<ῦ>φα αὐτῶν νέα ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Abba Apollotos Monasterion (Bawit) P. Athen. Xyla 1 6, 6 36773
986722 παράσχου ... καὶ διο[ικ(ητοῦ)] Σενουθίῳ λογογρά(φῳ) Μήσεως παράσχου Γεωργίῳ ἐδ ὑποβοηθ(ῷ) τοῦ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt P. Baden 6 173, 1 38163
1028432 παρασχῖν* ... παρασκεύασον τ̣ο̣ῦτον τοῖς αὐλητ̣α̣ῖ̣ς gap=unknown παρασχῖν*. ἐρρῶσ̣θ̣α̣ί σε εὔχ̣ο̣μα̣ι ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt P. Berl. Sarischouli 13, 9 37499
1028492 παρασχεῖν ... ἐγενάμεθα πρ ὀπτίωνα οἶν̣ο̣ν αὐτῷ παρασχεῖν ἐξ ο\ὗ/ gap=1 [πα]ρακαλοῦμεν ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Berl. Sarischouli 14, 7 37500
1076633 παρ(έσ)χ(εν) ... stauros παρ(έσ)χ(εν) Σενύφει Ἑβρε͂α* (ὑπὲρ) ἐνοικίου ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt P. Brooklyn Gr. 15, 1 36244
1136683 πα̣ρ̣έσχ̣ετε ... καὶ αὐτῆ[ς] διὰ παντὸς ε πα̣ρ̣έσχ̣ετε τοῦτο τὸ ἐπί[σταλμα] εἰς ... verb. 2. pl. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67048, 5 36800
1174834 παρα[σ]χ̣[ε]θ̣ῆναι ... (ὑπὲρ) σί(του) (ἀρταβῶν) δ [εἰ]ω̣θότων παρα[σ]χ̣[ε]θ̣ῆναι \εἰ[ς]/ τα̣ τ̣ρ̣ τῶν ... infinitive. aor. pass AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67289, 15 36524
1185796 παρέχει ... Μακαρίῳ τῷ ποιμένι, ο(ὐ)δεὶς παρέχει ταῦτα εἰ μὴ ἡ̣ ... verb. 3. sg. pres. ind. act AD06 500 599 Egypt, U10a - Antaiopolis (Qaw el-Kebir) (?) P. Cairo Masp. 3 67322, 2 36531
1193330 [παρέξει]ν ... δίχα οἵας δήποτε α̣[ἰτίας] [εὐλόγου?] [παρέξει]ν αὐτῇ προστί[μου] [λόγῳ] [χρυσοῦ] ... infinitive. fut. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 3 67340, 37 36551
1193592 \παρέσχον/ ... ὑποτέτακ̣[ται] \ἅ̣τινα/ \ἐκ/ \πλήρους/ \αὐτῇ/ \παρέσχον/. ἡνίκα γὰρ τα̣ύτην ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 3 67340, 26 36551
1193610 παρεσχόμην ... ἐξετέλεσα, κατα̣δ̣α̣πανήσασα πάμ̣[πο]λλα, παρεσχόμην αὖθις τ̣ῇ̣ [αὐ]τ̣ῇ μο(υ) ... verb. 1. sg. aor. ind. mid AD06 500 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 3 67340, 27 36551
1193771 παρεσχόμην ... αὐτῷ \θείῳ/ ὅρκῳ ὀμοῦμαι ὡς παρεσχόμην ἐξ ἰδίων μου ὑπαρχό̣ν̣των ... verb. 1. sg. aor. ind. mid AD06 500 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 3 67340, 46 36551
1349277 π̣αρα̣σχ(εῖν) ... ἰδ(ιωτικῷ) [ζ]υγ(ῷ) καὶ ταῦτα ὁμολογῶ π̣αρα̣σχ(εῖν) σοι ἐν οἴκῳ οὕτως ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Col. 8 245, 6 36174
1349323 παρέχοντος ... τῆ[ς] δεκάτης ἐπινεμ(ήσεως) ἀνυπερθ(έτως) σοῦ παρέχοντος τὰ κοῦφα ἐνεχόμενος καὶ ... participle. sg. pres. act. neut. gen AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Col. 8 245, 17 36174
1438476 πα-[ρασχεῖν] ... Πολυβιαν(ῆς) gap=4 ἅ̣περ ἑτοίμως ἔχω πα[ρασχεῖν] σοι ἐν τῷ μηνὶ ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Eleph. DAIK 371 descr., 7-8 38604
1530768 [παρα]σχεῖν ... [οἱ]ασδήποτε καταφρονήσεως, ἑτοίμως ἔχω [παρα]σχεῖν σοι λόγῳ παραβάσεως χρυσοῦ ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Flor. 3 288, 6 36856
1531508 παρασχ̣[εῖν] ... gap=unknown καὶ ταῦτα ἑτοίμως ἔχω παρασχ̣[εῖν] gap=unknown δίχα πάσης ἀγνωμοσύνης ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Flor. 3 294, 25 36860
1595469 παράσχου ... χρύσινα παρὰ κεράτια εἴκοσι δύο παράσχου ὑμῖν* Ἀθιό(ει) καὶ Ἀγαθοφέροντι ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt P. Gen. 4 180, 2 129802
1597878 [παρασχεῖν] ... [(ἥμισυ)] [,] [καὶ] [ταῦτα] [ἔχω] [παρασχεῖν] [σοι] ὡπόδα* βουλήθῃς. ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Gen. 4 195, 3 129814
1611260 [π]α̣ρέξω ... αὐ(τῶν) χω̣[ρὶς] [τῶν] [ἐκφο]ρίων. [π]α̣ρέξω δὲ κατʼ ἔτο̣[ς] τοὺς ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites P. Giss. 1 56, 21 36871
1625159 παρέχω̣ν̣ ... stauros ὁ παρέχω̣ν̣ τὰ̣ δημόσια αὐτοῦ μὴ ... participle. sg. pres. act. masc. nom AD06 - AD07 500 699 Egypt P. Got. 27, 1 341720
1638614 παρασχεῖν ... καὶ φροντίδα Ἀπόλλωνος. θελήσῃ παρασχεῖν ἀββᾷ Σενουθίῳ τῷ ὁσιωτ(άτῳ) ... infinitive. aor. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10b - Apollonopolis (Kom Isfaht) ZPE 166 (2008), p. 185, 6 38216
1674490 παρέχωμεν* ... τὴν ἰσάτιν ἡμῶν · οὐ παρέχωμεν* ἓν κερατιν* ε̣ἰ̣ς τὸ ... verb. 1. pl. pres. ind. act AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) P. Hamb. 3 228, 3 35840
1686365 παρασχ[εῖν] ... gap=unknown_lines παρασχ[εῖν] [μ]οι ὑπὲρ λόγου τροφῆς ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) P. Harris 1 81, 1 37266
1686399 παρέχοντος ... ἰνδ(ικτίονος). ἐγὼ δὲ Μαρία παρέχοντος ἀναλώματα δοθέντα οἰκοδόμημ̣α̣ τῆς ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) P. Harris 1 81, 4 37266
1692535 παρεχόμενον ... . ἐπλήρωσας̣ τ̣ὸ̣ κατὰ συνήθειαν παρεχόμενον παρά σου ἀκολούθως μισθώσι* ... participle. sg. pres. mid. neut. acc AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Harris 2 239, 2 35818
1699782 παρέσχα(ν) ... stauros παρέσχα(ν) δ(ιὰ) τοῦ ξενοδοχ[ί]ου̣ Π̣[αυλακίου] ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Haun. 3 64, 1 35837
1699826 π̣α̣ρέ̣[σ]χ̣[α(ν)] ... ὡς πρόκειτ(αι) stauros gap=unknown stauros π̣α̣ρέ̣[σ]χ̣[α(ν)] δ(ιὰ) τοῦ ξενοδοχί[ου] Π̣[αυ]λ̣[ακ]ί̣ο̣υ ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Haun. 3 64, 6 35837
1699859 παρέσχο(ν) ... stauros Ἀ̣π̣φ̣ο̣ύ̣α̣ς̣ δ̣[ιαστολεὺς] gap=unknown stauros παρέσχο(ν) δ(ιὰ) τοῦ ξενοδοχί(ου) Παυλακ[ίου] ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Haun. 3 64, 10 35837
1699915 παρέσχο(ν) ... πρόκ(ειται) stauros vac=unknown gap=unknown stauros παρέσχο(ν) δ(ιὰ) τοῦ ξ̣ε̣ν̣ο̣δ̣ο̣χ̣ί̣ο̣υ̣ Π̣α̣υ̣λακίου̣ ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Haun. 3 64, 16 35837
1699966 παρέσχο(ν) ... ὡς πρόκ(ειται) stauros gap=unknown stauros παρέσχο(ν) δ(ιὰ) τοῦ ξενοδοχ(ίου) Παυλακίου ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Haun. 3 64, 21 35837
1700011 παρέσχα(ν) ... ἐγ[ράφη] [μη(νὶ)] [Φαρμοῦθι] gap=13 stauros παρέσχα(ν) δ(ιὰ) τοῦ ξ̣ενοδοχίου Παυλακί̣ο̣υ̣ ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Haun. 3 64, 26 35837
1700051 π̣α̣ρέσχα(ν) ... la [στοιχεῖ] [μοι] gap=unknown stauros π̣α̣ρέσχα(ν) δ(ιὰ) τ̣[οῦ] gap=unknown gap=unknown_lines ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Haun. 3 64, 30 35837
1709770 [παρέξω] ... δύο πρὸ̣ς πάσας κοπὰ̣ς̣ gap=15 [παρέξω] [δὲ] [ὑμῖν] [κατʼ] [ἔτος] ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 500 599 Egypt, U10a - Antaiopolites P. Heid. Gr. 5 353, 8 36181
1710479 παρασχεῖν ... [ἀπὸ] [γλεύκους] [ἀδόλου] [ἑτοίμω]ς̣ @^inline^ἔχομεν@⟦εχωμεν⟧ παρασχεῖν σοι [ἐν] [τῇ] [τρύγῃ] ... infinitive. aor. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Heid. Gr. 5 359, 11 36183
1726900 παρέχοντος ... τοῦ Λυκοπολ[ίτου] νομοῦ, ἑξῆς παρέχοντος τὸν ὑπὲρ αὐτοῦ ὑπο[γράφοντ]α̣ ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) P. Herm. 31, 3 37274
1727171 παρασχειν* ... ἔσεσθαι τῷ θείῳ [ὅρκῳ] [καὶ] παρασχειν* λόγῳ προστίμου χρυσοῦ οὐγί̣α̣ς* ... infinitive. fut. act AD06 500 599 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) P. Herm. 31, 24 37274
1769394 παρέξομεν ... πόλει ἰδίοις ἡμῶν ζῴοις, παρέξομεν [δὲ] [κατʼ] [ἔτος] [πινάκιον] ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites P. Horak 8, 12 78364
1769489 παρέξω ... πόλει ἰδίοις μου ζῴοις, παρέξω δὲ καὶ χόρ̣τ̣ου κολοβοφυτοῦς ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites P. Horak 9, 6 78365
1770171 βαρέσχο[ν]* ... τὸ ἐ̣ρ̣ι̣ο̣γλαῦσιν, ὅπερ αὐτῷ βαρέσχο[ν]* εἵνα* αὐτὸ βάψῃ, ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Iand. 2 17, 7 37107
1770780 παρέχων ... [τὴν] [ἑο]ρτὴν ἐξέρχεται ὁ βοηθὸς παρέχων ὑμῖν τυλ[άρια] gap=4 gap=14 ... participle. sg. pres. act. masc. nom AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Hermopolites P. Iand. 2 23, 8 37112
1770799 παρέχει ... Ἰωάννης ὁ σταβλίτης εἶπεν gap=15 παρέχει Μάρθα. καὶ ἄρτι ... verb. 3. sg. pres. ind. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Hermopolites P. Iand. 2 23, 10 37112
1773017 παράσχ(ου) ... stauros τῷ ἀδελφ[ῷ] gap=unknown παράσχ(ου) τῷ κ̣[υρίῳ] [?] γί(νεται) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt P. Iand. 3 46, 2 37119
1773039 παράσχου ... τῷ ἀδ̣ε̣λ̣φ(ῷ) Ἀβυχίου* ἀ̣ρτ̣ο̣κ(όπῳ) gap=unknown παράσχου τοῦ* κυρο̣υ̣* gap=2 σ̣ί̣[το]υ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt P. Iand. 3 47, 2 37120
1773375 [παρέσχετό] ... [τῶν] [ἑαυτῆς] [πρα]γ̣μ̣ά̣τω̣ν̣ τοῦτο gap=unknown [παρέσχετό] [μοι] [ἐν] [ἀ]γροῖς καὶ ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) P. Iand. 3 50, 2 37121
1774509 παρ[ά]σχω̣ ... gap=1 ο παρ[ά]σχω̣ gap=1 ἢ ο̣ἴ̣κ̣ο̣[θε]ν̣ εὐοδ[ω]θῶ ... verb. 1. sg. aor. subj. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Iand. 4 62, 2 37123
1775452 παρασχῖν* ... ἐ[ρ]ίο(υ) ἐννέα · καταξίωσον δὲ παρασχῖν* τῇ μητρὶ Ἠλία γ̣[αζίτι] ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U20 - Ankyropolis (El-Hiba) (?) P. Iand. 6 103, 9 36108
1775499 παρασχῖν* ... τὸ ὁλοκοττίνιν τοῦ σηδηρίο* καταξίωσον παρασχῖν*, το* ἀπέστιλά* σοι ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U20 - Ankyropolis (El-Hiba) (?) P. Iand. 6 103, 12 36108
1843821 π[α]ρασχεῖν ... , καὶ τοῦτο ἑτοίμως ἔχω π[α]ρασχεῖν σοι καὶ πληρῶσαι ἐν ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites P. Köln Gr. 3 154, 7 37287
1843905 παρέξομέν ... ἐκ πλήρους διὰ χειρὸς καὶ παρέξομέν σοι τὴν πρᾶσιν ταύτην ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD06 500 599 Egypt P. Köln Gr. 3 155, 4 37288
1867767 [παρέξω] ... πέμπτον κατʼ ἔτος ἀκα[ταφρονήτως] [.] [παρέξω] [δὲ] [κατʼ] [ἔτος] [λόγῳ] ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites P. Laur. 1 7, 9 37293
1869200 παρέξω ... [ἀνθʼ] [ὧν] [πο]ιούμεθα καμάτων · παρέξω δὲ κατʼ ἔτος λόγῳ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Laur. 2 29, 6 37294
1875984 παράσχου̣ ... stauros ἓξ τίθους κρίμνου̣ παράσχου̣ Ἀπφους* Ὡρίωνος, τίθ(ους) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt P. Laur. 3 96, 2 37306
1886541 παρ[έσ]χ̣(εν) ... stauros Ἀ̣νδ̣ρόνικος δ(ι) ἐμοῦ Ἰακῶβ παρ[έσ]χ̣(εν) (ὑπὲρ) μισθαρ(ίου) ὀψίμου βρωματίου̣ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt P. L. Bat. 25 73, 2 36571
1928185 [παρεσχέθη] ... διαλύσε[ως] [καὶ] [ἐπὶ] [παρουσίᾳ] [ἐμῇ] [παρεσχέθη] παρὰ Βαλετίνῳ* τῷ ἐμῷ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD06 500 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lond. 1 p. 199-204 no. 113 (1), 97 41019
1928218 [παρεσχέθη] ... διαλύσεως καὶ ἐπὶ παρουσίᾳ [ἐμῇ] [παρεσχέθη] παρὰ Βαλεντίνου* τῷ ἐμῷ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD06 500 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lond. 1 p. 199-204 no. 113 (1), 101 41019
1928254 [παρεσχέθη] ... διαλύσεο[ς]* [καὶ] [ἐπὶ] [παρουσίᾳ] [ἐμῇ] [παρεσχέθη] [παρὰ] [Οὐαλεντίν]ου τοῦ* ἐμοῦ* ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD06 500 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lond. 1 p. 199-204 no. 113 (1), 104 41019
1928295 [παρεσ]χεθην* ... διαλύσεος* καὶ ἐπὶ πα[ρουσίᾳ] [ἐμῇ] [παρεσ]χεθην* παρʼ Οὐα[λεντίνου] Φλαουείῳ Δελματίῳ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD06 500 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lond. 1 p. 199-204 no. 113 (1), 108 41019
1928337 παρεσχέθη ... διαλ[ύσεως] καὶ [ἐπὶ] παρουσίᾳ ἐμῇ παρεσχέθη [παρὰ] [Οὐαλεντ]ίνου το* [Φλαο]υε[ίῳ] ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD06 500 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lond. 1 p. 199-204 no. 113 (1), 112 41019
1928368 παρεσχέθη ... διαλύσεως καὶ ἐπὶ παρουσίᾳ ἐμῇ παρεσχέθη π[αρὰ] [Οὐαλεντίν]ω* τῷ Φλ(αουίῳ) ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD06 500 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lond. 1 p. 199-204 no. 113 (1), 116 41019
1928400 [παρεσχέθη] ... [δ]ιαλύσεος* [καὶ] [ἐπὶ] [παρουσίᾳ] [ἐμῇ] [παρεσχέθη] παρὰ Οὐαλεντίνου τῷ Φλαυείῳ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD06 500 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lond. 1 p. 199-204 no. 113 (1), 120 41019
1965489 παρέχοντος ... χύματι δικαίῳ σου τὰ κοῦφα παρέχοντος ἐν τῷ χωρίῳ καρπῶν ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Lond. 2 p. 332 no. 390, 3 37002
1970562 [παρέξω] ... . ε̣ἰ̣ δὲ μ̣[ὴ] gap=unknown [παρέξω] [λόγῳ] προστίμου καὶ παραβάσεως ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 256-257 no. 1015, 10 38237
1971612 παρασχεῖν ... καὶ ταῦτα ὁμολογῶ ἑτοίμως ἔχειν παρασχεῖν σοι μέλλων ἀποστῆναι τῆς ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites P. Lond. 3 p. 275-276 no. 1037, 11 38251
2134616 [παρέξομέν] ... ᾧ ἡμᾶς̣ [ταύτας] [γεωργῆσαι] [καὶ] [παρέξομέν] [σοι] τὸν φόρον̣ [ἑκάστης] ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD06 500 550 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 5 1696 Ro, 17 36921
2134884 πα̣ρέξ[ω] ... ᾧ με [ταύτας] [γεωργ]ῆσαι καὶ πα̣ρέξ[ω] τ̣ὸν φόρον [ἐπʼ] [ἀποτάκτῳ] ... verb. 2. sg. aor. ind. mid AD06 500 550 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 5 1697, 11 36922
2135153 παρασχεῖν ... [καὶ] [ταῦ?]τ̣α̣ ⟦ ἑ̣τοίμως ἔχω παρασχεῖν τῇ σῇ [ἀδελφότητι] [ἐν] ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 5 1700, 4 36924
2135208 παρέξω ... [μ̣ὴ̣] ταῦτα δώ[σ]ω σοι, παρέξω δύο κεράτια ἐν χρυσῷ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 5 1700, 9 36924
2140296 παρέξω ... κατὰ μῆνα [ἕ]καστον ἀνϋπερθέτως σοι παρέξω καὶ μεθʼ ὃν̣ βούλει ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1715, 13 36928
2149167 παρασχεῖν ... ἀλλάξαι καὶ τὰ ἴσα σοι παρασχεῖν ἐν πρωτίῳ* οἴνῳ. ... infinitive. aor. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Lond. 5 1764, 7 36938
2150179 παρέξω ... ἰδίοις μου ζῴ[οι]ς καὶ ἀναλώμασι παρέξω δὲ κατʼ ἔτος λόγῳ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites P. Lond. 5 1771, 8 36941
2150414 παρέξω ... Ἑρμουπόλει ἰδί̣οις μου ζ̣[ῴοις], παρέξω δέ σοι καὶ παραν̣το ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites P. Lond. 5 1772, 21 36942
2150776 παρασχε̣ῖ̣ν ... , νῦν ὁμολογῶ̣ ἑτοίμω̣ς ἔχε̣ι̣ν παρασχε̣ῖ̣ν σ̣ο̣ι̣ π̣ gap=unknown [νομισμάτια] ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 5 1775, 5 36943
2151836 παράσχω̣ ... μοι ἐπ̣ι̣ gap=unknown κέρμα καὶ παράσχω̣ [αὐτ?]ῇ̣ καὶ ἀναλάβω παρʼ ... verb. 1. sg. aor. subj. act AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) (?) P. Lond. 5 1788, 4 36949
2152552 παρέξει ... [μὴ] [φανερώσῃ] τῷ ἑ̣[τ]έρῳ, παρέξει τῷ ἐμμένοντι καὶ μὴ ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 5 1795, 10 36951
2152668 [π]αρέχο̣ν̣τος̣ ... νῦν ληξο[ύσης] gap=5 ἰνδικ(τίονος) gap=unknown [π]αρέχο̣ν̣τος̣ gap=9 σ̣περμ̣ά̣των gap=5 το̣υ̣τ̣ ... participle. sg. pres. act. neut. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 5 1796, 4 36952
2152776 παρα̣σ̣[χ]εῖν ... ν̣ομισμάτι[α] δ̣έκα ει̣ οὐδὲν ἧττον παρα̣σ̣[χ]εῖν σοι τοὺς̣ ἐμοὺς καμήλους ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 5 1796, 15 36952
2153008 παράσχο(υ) ... ἐπίσκο(πος) vac=unknown Βασιλείδῃ παραλ[ημπτῇ] · παράσχο(υ) Ἰωάννῃ σίτο(υ) ἀρτάβας δύο ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt P. Lond. 5 1803, 2 36953
2153036 παράσχου ... [Ι]ὼ̣β τριβ̣(ούνου) Ἀνδρέᾳ Γεω[ργί]ο[υ] · παράσχου ἀπὸ τοῦ οἰνη[κίου]* τῆς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt P. Lond. 5 1804, 2 36954
2154731 παρασχεῖν ... καὶ ταῦτα ἑτοίμως ἔχω παρασχεῖν σοι gap=unknown [καιρῷ] [τρύ]γ̣ης ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt P. Lond. 5 1881 descr., 1 36985
2154771 παρασχεῖν ... ἑκατὸν οἴν(ου) ἐπὶ τῷ μοι* παρασχεῖν σοι gap=unknown [νο]μ̣ισμάτια δύο ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt P. Lond. 5 1881 descr., 5 36985
2246841 π̣α̣ρέχοντος ... ληλὼν* ἀπὸ κλαύγους* ἄδολο[ν] <σοῦ> π̣α̣ρέχοντος τὰ κοῦφ(α) ἐπάναγκες ἀποδώσ(ω) ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Mich. 11 608, 11 37322
2246890 παρασχ(εῖν) ... ἀλλάξ̣[αι] καὶ τὰ σα* σοι παρασχ(εῖν) ἐν προτίῳ* οἴνῳ κινδ(ύνῳ) ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Mich. 11 608, 17 37322
2251514 παρασχούμενος* ... αὐτοῦ καὶ τὰ βοηθητικά, παρασχούμενος* τὸ ἥμισυ τοῦ παρεχομένου ... participle. sg. aor. mid. masc. nom AD06 500 525 Egypt P. Mich. 11 624, 5 37323
2251518 παρεχομένου ... , παρασχούμενος* τὸ ἥμισυ τοῦ παρεχομένου τῇ̣ μητρὶ Ἡρακλάμμωνος · ... participle. sg. pres. mid. neut. gen AD06 500 525 Egypt P. Mich. 11 624, 6 37323
2251629 παρασχῖν* ... Θέωνα, τὰ κτήνη αὐτῶν παρασχῖν* πρὸς μετ[α]φορὰν τούτων καθὼς ... infinitive. aor. act AD06 500 525 Egypt P. Mich. 11 624, 15 37323
2251734 παρεσχόμην ... . καὶ ἀνακίμενο̣ς* τὰς ἀναφορὰς παρεσχόμην τῷ κυρίῳ μου τῷ ... verb. 1. sg. aor. ind. mid AD06 500 525 Egypt P. Mich. 11 624, 29 37323
2264521 παρέσχε̣τ̣[ο] ... παρέσχε̣τ̣[ο] Ἠλίας ἀμπελουργὸς χωρ(ίου) Λευκίου ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Mich. 13 674, 1 37329
2524571 παρασχοῦ ... μου ἀδελφῷ Ἀλεξάνδρῳ κονδιταρίῳ Ἁδριαν παρασχοῦ τῷ κυρίῳ μου Θεοδοσίῳ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, U17 - Kynopolis (El-Qeis) P. Mil. 1.2 71, 2 37313
2589243 παράσχου ... κυρ(ίῳ) Παύλῳ χρυσυποδέκτ(ῃ) Γεώργιος. παράσχου τῷ κυρ(ίῳ) Πέτρῳ ἐπικ(ειμένῳ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt P. Münch. 3 133, 3 37362
2589291 παράσχ(ου) ... στρ(ατη)λ(άτου) vac=unknown Μαξ[ί]μῳ ἡλοκ(ό)π(ῳ). παράσχ(ου) [εἰ]ς χρείαν [τῶ]ν̣ ἀ̣β̣α̣κ̣(ίων) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt P. Münch. 3 134, 2 37363
2589322 παράσχ(ου) ... μνήμ(ῃ) Εὐστοχίου Μαξίμῳ ἡλοκ(ό)π(ῳ) · παράσχ(ου) εἰς χρ(είαν) ἀβακ(ίων) τοῦ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt P. Münch. 3 135, 2 37364
2593321 [πα]ρ̣έχουσα ... [ἡ] [ὑμε]τέρα ἔνδοξος ὑπεροχὴ [διατελεῖ] [πα]ρ̣έχουσα τὸν τοῦ θεοῦ gap=unknown_lines ... participle. sg. pres. act. fem. nom AD06 - AD07 500 699 Egypt P. Münch. 3 79, 6 37357
2652591 παρέξω ... , το* μὴ εἴη, παρέξω τὸ τρίτον τοῦ προκει[μ]ένου ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Hermopolites P. L. Bat. 3 16, 10 36097
2652628 παρέξει ... μου ζῴοις καὶ ἀναλώμασιν. παρέξει δὲ κατʼ ἔτος καὶ ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Hermopolites P. L. Bat. 3 16, 14 36097
2730102 παρέχεις ... συμβῇ αὐτῷ τί ποτε, παρέχεις τὴν τιμὴν αὐτοῦ. ... verb. 2. sg. pres. ind. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1854, 4 37860
2730793 παρέχουσιν̣ ... αὐτῶν. πολλὴν γὰρ ῥύσιν παρέχουσιν̣. ἀλλὰ τὸν βοηθοῦντα ... verb. 3. pl. pres. ind. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1859, 4 37865
2732094 παρασκεῖν* ... συνάξαι τὰ σκεύη αὐτῶν καὶ παρασκεῖν* αὐτων*, ἵνα καὶ ... infinitive. aor. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1866, 5 37869
2738690 παεχεν* ... gap=unknown_lines παεχεν* Φλαούος* Ἀθανά̣σ̣ι̣ο̣ς̣ δι(ὰ) Δημητρίου ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 525 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1902, 1 37876
2752513 παρά[σχῃ] ... ἵνα ὁ θεὸς τελίαν* εὐλυσίαν παρά[σχῃ] [καὶ] [προσκυνῶμεν?] τὰ ἴχνη ... verb. 3. sg. aor. subj. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1936, 13 37888
2753476 παράσχ(ου) ... Ὁ̣μ̣ο̣ουσίου ὁ ἔνδοξ(ος) οἶκ(ος). παράσχ(ου) τοῖς ἀπὸ Ταρουθίνου ὀνό(μασι) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, U19 - Tarouthinou P. Oxy. 16 1952, 3 37894
2755410 παρασχῖν* ... ἑτημ̣* ἔχω τῇ σῇ λαμ[πρό(τητι)] παρασχῖν* ἐν τῇ ἁλλωνίᾳ* τῆς ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1977, 6 37900
2856491 π[α]ρεσχόμην ... τὰ γράμματα τῆς ὑμετέρας μεγαλοπρεπίας* π[α]ρεσχόμην τῷ τριβούνῳ Ἀφθονίῳ καὶ ... verb. 1. sg. aor. ind. mid AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 34 2732, 3 24890
3000316 παρέχει ... τοῦ οἰκονόμου τοῦ ἁγίου Ἰούστου παρέχει σοι τόπον ὀλίγον ἢ ... verb. 3. sg. pres. ind. act AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 941, 4 37134
3000345 παρέχει ... καὶ εἰπεῖν αὐτῷ. εἰκὸς παρέχει σοι τὴν χάριν, ... verb. 3. sg. pres. ind. act AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 941, 6 37134
3000363 παρέχομέν ... λέγεις αὐτῷ ὅτι ἐὰν θέλεις* παρέχομέν σοι τὸ ἐνοίκιον, ... verb. 1. pl. pres. ind. act AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 941, 7 37134
3000369 π̣ά̣ρε̣χ̣έ ... σοι τὸ ἐνοίκιον, μόνον̣ π̣ά̣ρε̣χ̣έ μοι. τὸν δὲ ... verb. 2. sg. pres. imp. act AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 941, 8 37134
3078627 παρασχεῖν ... , καὶ ταῦτα ἑτο̣[ί]μως ἔχω παρασχεῖν τῇ σῇ ἀρετῇ ἐν ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1131, 11 37836
3096446 παρέχοντος ... τριῶν ἑκαστον* μέτρου ε̣ντωτ σοῦ παρέχοντος τὰ κοῦφα αὐτῶ[ν]. ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites P. Palau Rib. 21, 8 38404
3096507 πα[ρασχεῖν] ... τὰ αὐτὰ οἴνου ἑτοίμως ἔχω πα[ρασχεῖν] σ̣[οι] [ὑπ]ὲρ τῆς τούτων ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites P. Palau Rib. 21, 14 38404
3206136 παράσχ̣[ου] ... Σαμβᾷ κόμ(ετι) καὶ βοηθ(ῷ). παράσχ̣[ου] ἐ̣κ τοῦ ὡμολογηθέντος* παρὰ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Pintaudi 40, 2 170030
3206451 παράσχου ... ἀδελφ(ῷ) Μηνᾷ ἐνοικιολόγ(ῳ) Ἰωάννης νοτ(άριος) παράσχου Φεγιαρουλ ὑ(πὲρ) gap=unknown_lines ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Pintaudi 43, 2 170032
3207484 π[α]ρ[α]σχεῖν ... τὸν αὐτὸν ἕνα χρ[ύ]σινον καὶ π[α]ρ[α]σχεῖν τῷ ἐμῷ υἱῷ Λεων ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt P. Genova 4 173, 8 170046
3215846 παρασχεῖν ... δαπανήμασιν gap=15 ἐπὶ τῷ ἡμᾶς παρασχεῖν gap=unknown καὶ πάντα τὰ ... infinitive. aor. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Prag 1 41, 6 35820
3218089 παράσχ(ου) ... μεγάλ(ης) οὐσί(ας) Κῦ̣ρος ἐπιστάτης · παράσχ(ου) Μη̣ν̣ᾷ Ἰουλίου τροφ[ῷ] (ὑπὲρ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Prag 1 69, 2 35823
3222539 παρά̣[σχου] ... ἐ̣[λ]α̣ι̣ο̣υ̣ρ̣γ̣ῷ̣. ε̣ἴ̣κοσι ξέστας ἐλαίου παρά̣[σχου] [βο]υκ̣[κ]ελ̣λ[α]ρίοις εἴκ̣οσ̣[ι] οὖσιν ἐν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Prag 2 154, 3 37480
3223218 παρέχοντός ... Μεσορ[ὴ] [τῆ]ς παρο̣ύ̣[σης] δ̣ωδεκάτης ἰν̣δ(ικτίωνος) παρέχοντός μου τοῦ μισθω̣σ̣α̣μένου ὑπὲρ ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 500 599 Egypt P. Prag 2 161, 6 37483
3223359 παρέχειν̣ ... δευτέρας ἰν(δικτίωνος) \(καὶ)/ \αὐτῆς/ καὶ παρέχειν̣ [με] [τὸν] [μισθωσάμενον] gap=unknown ... infinitive. pres. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Prag 2 162, 9 37484
3224705 παράσχου ... ἓν κνίδ(ιον) οἴνου παράσχου gap=1 στρατιώτ(ῃ) δ(ιὰ) Ἀμόν(ίου)* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Prag 2 189, 1 37494
3225039 π[α]παρασχῖν* ... , ὧν π̣ο̣[τε] ἐποίησα αὐτὸν π[α]παρασχῖν* σοι, ὅθεν̣ ἀπεστάλη ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt P. Prag 2 196, 7- 37496
3225050 παρασχῖν* ... καταναγκάζον* σε πανταχόθεν ταῦτα αὐτὰ̣ παρασχῖν* ἢ ἐντολὰς ἔσχεν αὐτῶ̣[ν] ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt P. Prag 2 196, 13 37496
3226067 πα̣ρ̣άσχου ... ἐλαιουργῷ. πέντε ξέσ̣τ̣ας ἐλαίου πα̣ρ̣άσχου Ἰω[άνν]ῃ ἀναγνώστῃ ἰατρῷ καὶ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Prag 3 225, 2 130549
3226116 [παράσχο]υ̣ ... ἐλαι[ο]υ̣ργῷ. ἕν̣[α] [ξέστην] [ἐλαίου] [παράσχο]υ̣ Ἰωάννῃ̣ κεφ(αλαιωτῇ) ὑπὲρ τροφῆς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Prag 3 226, 2 130550
3226159 παρ̣ά̣[σ]χ̣ο̣υ̣ ... . ἄλλους δύο ξέστ(ας) ἐλαίου παρ̣ά̣[σ]χ̣ο̣υ̣ gap=1 ἐπικ(ειμένῳ) οἰκοδομ(ῆς) ἐλαιουργίου* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Prag 3 227, 2 130551
3226202 παράσχου ... [δύ]ο̣ ἥ̣μ̣ι̣σ̣υ̣ τέταρτον ξέ̣[σ]τ̣ας ἐλαίου παράσχου Ν̣ε̣ί̣λ̣ῳ̣ οἰκ̣ο̣δ̣ό̣μ̣ῳ υπερ* σαλαρ(ίου) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Prag 3 228, 2 130552
3226284 πα̣ρ̣[άσχου] ... . δύο ξέ̣[στα]ς̣ ἐλ̣[α]ίου extra πα̣ρ̣[άσχου] gap=4 τέκτονει* ὑπὲρ σαλαρ(ίου) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Prag 3 229, 2 130553
3226325 παράσχου ... ἐλ̣α̣ιουργῷ. δύο ξέστας ἐλαίου παράσχου Κολούθῳ* τέκτ(ονι) ὑ̣[περ] [σαλα]ρ(ίου) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Prag 3 230, 2 130554
3226372 παράσχου ... ἐλ̣α̣ι̣ουργ(ῷ). δώδεκα ξέστ(ας) ἐλαίου παράσχου λιθ̣ο̣φ(όροις) ϛ̣ slantingstroke ὑπὲρ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Prag 3 231, 2 130555
3226417 παράσχου ... ἐλαιουργ̣[ῷ] [.] [δεκαοκτὼ] [ξέστας] [ἐλα]ί̣ου παράσχου Λεοντίῳ πρίστῃ σκληρ(ῶν) πλακείων* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Prag 3 232, 2 130556
3226468 παράσχ[ο]υ̣ ... . ἄλλ(ους) δύο ξέστας ἐλαί̣[ο]υ παράσχ[ο]υ̣ gap=unknown gap=15 ἐ̣π̣ο̣ι̣κ(ί…) Πέρα ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Prag 3 233, 2 130557
3226498 παράσχου ... ἐλαιουργῷ. ἥμισυ ξέστου [ἐλαί]ου παράσχου ἀγρευταῖς δ ἀγρεύουσι [λ]ύ̣κ̣ο̣υ̣ς̣ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Prag 3 234, 3 130558
3226534 παράσχου ... ἐλαιουργῷ. τέσσαρας ξέστ(ας) ἐ̣λ̣αίου παράσχου λαυξῷ* ὑπὲρ σ̣α̣λ̣[αρίου] [νο(μ…)] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Prag 3 235, 2 130559
3243009 παράσχετ[ε] ... ἀνερχόμενον ἐπὶ τὴν Ὀξ[υ]ρύγχων. παράσχετ[ε] δὲ καὶ ὀλίγον χόρτον ... verb. 2. pl. aor. imp. act AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Princ. 2 105, 3 36120
3243056 παρεσχόμην ... μου τῶν δύο χρυ̣σ̣ίνω̣ν̣ ὧν παρεσχόμην αὐτῇ τὸν οἶνον μὴ ... verb. 1. sg. aor. ind. mid AD06 500 599 Egypt P. Princ. 2 106, 2 36121
3243104 παρέχει ... Ὑ(πα)τίων εἶπεν ἡ̣μ̣[ῖν] gap=21 ὅτι παρέχει τὰ κοῦφα καὶ σὺν ... verb. 3. sg. pres. ind. act AD06 500 599 Egypt P. Princ. 2 106, 5 36121
3249711 παράσχ(ου) ... Φοιβάμμωνι ἐλαιουργ(ῷ) Ἰωσὴφ νοτ(άριος). παράσχ(ου) τοῖς παιδαρ(ίοις) Ἀείωνος τρακ(τευτοῦ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt P. Princ. 2 86, 2 36115
3260385 παράσχ(ου) ... Ἀφφῦς ἄπα Νίλ(ου) Ἰωάννῃ Ἑ[λ]ενίω* παράσχ(ου) Θεοδώρῳ λ̣α̣οξῷ ὑπ(ὲρ) gap=unknown ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt P. Rainer Cent. 136, 2 35854
3260423 παράσχου ... διʼ ἐμοῦ Ἰωάννου νοταρ(ίου). παράσχου λιβυρ(ναρίῳ) Παμοῦν Σαμουηλίου (ὑπὲρ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Rainer Cent. 137, 1 35855
3260568 παράσχου ... stauros Γεωρ[γ]ί̣ῳ σιλιγνα(ρίῳ) Μάρκος. παράσχου ἐξ (ὧν) ἔχεις Θεοδώρῳ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt P. Rainer Cent. 142, 2 35860
3268468 παρέχοντός ... αὐτῷ ἄλογα μετὰ πάσης φιλοκαλείας* παρέχοντός μου ὑμῖν ὑπὲ̣[ρ] gap=unknown ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 500 599 Egypt P. Rainer Unterricht (MPER N.S. 15) 109 Ro, 6 37243
3273904 παρασχεῖν ... νομὴν [ταύτην] [φυλάττει]ν̣ ἀβλαβῆ καὶ παρασχεῖν με λόγῳ ἐνοι[κίου] [καθʼ] ... infinitive. aor. act AD06 500 550 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Reinach Gr. 2 108, 8 38328
3297171 παρέχει ... δεσπότου μου, — ἔξω παρέχει τῷ ναύτῃ τὸ ναῦλον ... verb. 3. sg. pres. ind. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Ross. Georg. 3 13, 4 36212
3297848 παρέχοντος ... τοῦτο οὐκ η τοῦ θεοῦ παρέχοντος τὸ ζῆν gap=unknown ἐρχόμεθα ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 - AD07 500 625 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Ross. Georg. 3 19, 7 36218
3301106 [παρέσχηκ]ε[ν] ... stauros [παρέσχηκ]ε[ν] [ὁ] [κῦ]ρις* Φοιβάμμων ὑ(πὲρ) ... verb. 3. sg. pf. ind. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ross. Georg. 3 42, 1 36220
3307835 παράσχῃ ... gap=unknown παράσχῃ ἡ σὴ εὐδοκ(ίμησις) Παμουνίῳ ... verb. 3. sg. aor. subj. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) P. Ross. Georg. 5 12 b, 1 36135
3411738 πα̣[ρε]χ̣ο̣ύ̣σ̣ης ... εἴκοσι πέντε τ̣[ῆς] [σῆς] λαμπρότητος πα̣[ρε]χ̣ο̣ύ̣σ̣ης τὰ κοῦφα, (γίνεται) ... participle. sg. pres. act. fem. gen AD06 500 599 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) P. L. Bat. 13 2, 8 32654
3485422 παρασχῖν* ... κερ(άτια) ϛ (ὃ) ἑτοίμως ἔχω παρασχῖν* σοι ἐν τῇ νεομενίᾳ* ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 4 287, 5 36069
3500023 [πα]ρέξ[ο]μεν ... [ἡμῶν] [ζῴοις] [καὶ] [ἀναλώμασιν] [.] [πα]ρέξ[ο]μεν δὲ κατʼ ἔτος σταχύων ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD06 500 550 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 5 476, 12 36652
3500144 παρασχεῖν ... νομὴν καθ[αρ]ὰ[ν] [κα]ὶ ἀ̣σ̣τα̣σίαστο̣ν, παρασχεῖν δὲ τῇ σῇ εὐλαβείᾳ ... infinitive. aor. act AD06 500 550 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 5 477, 11 36653
3501247 παρέξω ... [Ἑρμουπόλει] [ἰδίοις] μου ζῴοις. παρέξω δὲ κατʼ ἔτος [λόγῳ] ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 5 488, 3 36657
3501351 [παρέξω] ... [μισθώσεως] gap=unknown ἀποδώσω αὐτῇ gap=unknown [παρέξω] δὲ κ[ατʼ] ἔτος λόγῳ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 5 489, 4 36658
3518917 παρέξομεν ... ἀργῶμεν gap=unknown [τ]ῆς αὐτοῦ [συμπληρώ]σεως παρέξομεν [λόγῳ] [προστίμου] [παραβάσεως] [χρυσοῦ] ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Strasb. Gr. 7 677, 8 36032
3520598 παρέχοντος ... τ̣ ὅλου χωρί[ο]υ, σοῦ παρέχοντος τὰ̣ κο̣ῦφα αὐτῶν. ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 7 696, 2 36034
3520897 παρασχεῖν ... gap=2 παρασχεῖν τῇ σῇ θ̣[α]υμασιότητι εἴσω ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt P. Strasb. Gr. 7 698, 2 36036
3525447 [παρέξω] ... , τὸ μὴ̣ ε̣ἴ̣[η] [,] [παρέξω] [τὸ] [ἥμισυ] [μέρος] [τοῦ] ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 8 750, 9 36025
3765617 παρασχεῖν ... τῶν αὐτῶν ἓξ μηνῶν ὁμολο[γ]ῶ παρασχεῖν τῇ ὑμετέρᾳ θεοφιλίᾳ καθʼ ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) Pintaudi (ed.), Antinoupolis 3 p. 593-598, 8 35923
3788485 παρασχεῖν ... ϛ καὶ {ταύτω[ν]} [ἑτοίμως] ἔχω παρασχεῖν σοι ἐντάγιον τούτων μεθʼ ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. L. Bat. 11 14, 4 36075
3788502 παρασχεῖν ... [ζητῶ] ὑπέρθεσιν διδόναι τοῦ μὴ παρασχεῖν σο̣ι τὸ ἐντάγιον τῶν ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. L. Bat. 11 14, 5 36075
3788523 παρασχε̣ῖ̣[ν] ... παντοίοις ἀναλώμασι, ἑτοίμως ἔχω παρασχε̣ῖ̣[ν] [τὴν] τιμὴν τῶν αὐτῶν ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. L. Bat. 11 14, 6 36075
3860277 παράσχου ... Ἀπολλῶτι οἰνοπράτῃ gap=1 παράσχου τῷ γεωργ(ῷ) ἀρ[γυ]ρ[ίο]υ τάλαντα ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt PSI 1 70, 2 37097
3862424 παράσχου ... [Ἑρμογ]ένους ἐξκ(έπτορος) Βασιλείδῃ βοηθῷ. παράσχου τῷ οἰκοδόμῳ ὑπ(ὲρ) οἰκοδομῆς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchites PSI 1 88, 1 37101
3862464 παρέξω ... δὲ νῦν [π]λίνθα χείλια* ἑξακόσια παρέξω νο(μισμάτιον) ἓν. ἐπαγομένων ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchites PSI 1 88, 4 37101
3905656 παράσχου ... . Βίκτορι προν(οητῇ) Κινέας. παράσχου Θεοδώρῳ ἀποκρισιαρ(ίῳ) (ὑπὲρ?) μερ(ισμοῦ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 3 196, 1 37073
3905717 παράσχου ... [.] Βίκτορι προ(νοητῇ) Κινέας. παράσχου Φοι[βάμμωνι] gap=unknown gap=unknown ἐν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 3 197, 1 37074
3952449 παρεχομ(ένου) ... stauros γνῶσις χρυσ(οῦ) παρεχομ(ένου) τῷ θεοφιλ(εστάτῳ) ἐγδίκ(ῳ) ὑ(πὲρ) ... participle. sg. pres. mid. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 7 791, 1 36185
3956695 παρασχεῖν ... θέλει πάλει* ἡ σὴ εὐκενεστάτη* παρασχεῖν τὸ αὐτὸ γεώργιον Εἰσάκος ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt PSI 7 836, 6 36190
3958821 παρέσχετό ... {παρʼ} αὐτοῦ μέθο̣δο̣ν̣ ἅπε̣ρ̣ οὐ παρέσχετό μ̣οι, περὶ ὧν ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 8 872, 10 36160
3959963 παρασχεῖν ... ναουϊων* ποιήσασθαι. ὁμολογοῦμεν δὲ παρασχεῖν μισ[θὸν] [?] gap=unknown [ὑπὲρ] ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) PSI 8 881, 4 36161
4017321 παρέχοντος ... [κο]ῦρ[ι] gap=unknown σοῦ τὰ κοῦφα παρέχοντος ἀπὸ τ[οῦ] [ἰδίου] [μέρους] ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal.(2) 3 125, 5 38344
4017994 παρεσχεῖν* ... τῆς παρούσης ἐνάτης ἰν(δικτίονος) καὶ παρεσχεῖν* με τὸν μισθωσάμενον ὑπὲρ ... infinitive. aor. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 4491, 8 38345
4018110 παρέχ(οντός) ... τῆς παρούσ(ης) ἑβδόμης ἰν(δικτίονος), παρέχ(οντός) μου τοῦ μισθωσαμ(ένου) Ἰω(ά)ννου ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 4493, 4 38347
4022957 παρασχεῖν ... , κ[αὶ] [ταῦτα?] ἑτοίμος* ἔχομεν παρασχεῖν πρὸς τὴν αὐτὴν εὐλάβειαν ... infinitive. aor. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) (?) SB 1 4683, 2 38353
4023810 [παρέχ]οντ[ός] ... [μηνὸς] [τ]ῆς παρούσης τρισκαι[δεκάτης]* [ἰνδ(ικτίονος)] [παρέχ]οντ[ός] μου τοῦ μισθωσαμένου gap=4 ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 4706, 6 38357
4030137 παράσχο(υ) ... ἀδελφ(ῷ) Θετουοῖ gap=unknown Κοσμᾶς. παράσχο(υ) Γε[ροντίῳ?] [περιχύτῃ] τοῦ βαλαν(είου) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 4905, 2 33947
4030490 [παρασχ]εῖν ... [ἐμοῦ] [Γεω]ργίου stauros gap=unknown gap=unknown [παρασχ]εῖν δ(ιʼ) Ἀνοὺπ μενκο gap=unknown ... infinitive. aor. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 4919, 5 38379
4035688 παρέχειν ... [χρόνον] [ὅσον] [βούλει], καὶ παρέχειν με τὸν μισθωσάμεν[ον] ὑπὲρ ... infinitive. pres. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 5139, 4 38381
4067572 παρήσχ(εν)* ... chirho παρήσχ(εν)* Φοιβάμμων ἐνοικολόγ(ος) ὑ(πὲρ) ἐνοικ(ίου) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt SB 10 10560, 1 36128
4074612 παρασχ(οῦ) ... οἰκ(ονόμου) Πκυλίῳ πρ(ονοητῇ) Θαλλοῦ · παρασχ(οῦ) Παιᾶτι συμ(μάχῳ) ὑ(πὲρ) μισθ(οῦ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 12 10809, 2 35943
4117509 παράσχου ... π(αρὰ) Σερήνου Ταυρίνῳ μαγείρῳ. παράσχου Ὥρῳ διαστολεῖ κρέως λίτρας ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt SB 14 11636, 2 36258
4148225 [παρέξω] ... ἐν Ἑρμουπόλει ἰδίοις μου ζῴοις [παρέξω] [δὲ] [καὶ] gap=unknown διδιπλᾶ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 14 12132, 14 36265
4168697 παράσχου ... Μαρία τῷ θαυμασίῳ Πέτρῳ γεωμέτρῃ παράσχου τῷ εὐλαβεστάτῳ Ἄπα Σαβίνῳ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt SB 16 12432, 4 35996
4171350 παρέξω ... gap=unknown_lines α slantingstroke slantingstroke ὅνπερ παρέξω σοι ἐ[ν] [τ]ῷ Μ̣ε̣σ̣[ορὴ] ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites SB 16 12490, 1 36002
4171414 \παρέξω/ ... οἶνον ἐν τῇ [αὐ]τ̣ῇ̣ προθεσμίᾳ \παρέξω/ \σοι/ ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites SB 16 12490, 10 36002
4171458 [π]αρα[σχεῖν] ... [μ(έτρα)] [τ [ὅνπερ] οἶνον ὁμολο[γῶ] [π]αρα[σχεῖν] [ὑμῖν] [παρὰ] [ληνὸν] [ἐν] ... infinitive. aor. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Hermopolites SB 16 12491, 3 36003
4171528 [παρασχεῖν] ... ἐν τῇ αὐ̣τ̣ῇ̣ π̣[ροθεσμίᾳ] [ὁμολογῶ] [παρασχεῖν] ὑμῖν ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ ... infinitive. aor. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Hermopolites SB 16 12491, 11 36003
4183532 παρήσχ(ε)* ... chirho παρήσχ(ε)* ὁ κύρ(ιος) Σερῆνο[ς] gap=unknown ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12602, 1 36011
4208585 παράσχ(ου) ... [τ]ῷ [ἀδε]λφῷ Μακαρίῳ Ἰωάννης. παράσχ(ου) εἰς ἐμὴν χρείαν δην̣[α]ρ(ίων) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt SB 16 13054, 3 36018
4231499 πα̣ρέξ̣ο̣μεν ... · εἰ δὲ τοῦτο ποιήσομ(εν) πα̣ρέξ̣ο̣μεν ὑμῖν ὅλον τὸν φόρον ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 18 13585, 3 35167
4231680 παρεξω* ... , τὸ μὴ εἴη, παρεξω* τὸ ἥμισυ μέρος τοῦ ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 18 13586, 10 36295
4235093 π̣α̣ρέχε̣ι̣ ... εἴ τι ἔχω εἰδέσιμα* gap=36 π̣α̣ρέχε̣ι̣ τοῖς̣ gap=4 gap=23 καὶ ... verb. 3. sg. pres. ind. act AD06 - AD07 500 699 Egypt SB 18 13740, 6 36298
4244138 παρ(άσ)χ(ου) ... Γεωργίῳ γρ\α/μμ(ατεῖ) Πακῖ Δαμιανός · παρ(άσ)χ(ου) τοῖς παιδ(ίοις) Ποῦσι κουφοκεραμέ(ως) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00b - Pakei SB 18 13898, 2 36302
4244208 παράσχο̣υ̣ ... Ἰωάννῃ ζυγ(οστάτῃ) Ἀπφουᾶς ἀδελφ(ός) · παράσχο̣υ̣ τῇ ἀδελφ(ῇ) Ματρών̣ᾳ̣ (ὑπὲρ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 18 13900, 2 36304
4245108 παράσχ(ου) ... chirho Ἀβράμ(ιος) Φοιβάμμωνι [ὀρ]β(αροπώλῃ) · παράσχ(ου) τοῖς ἀπὸ Κτήσεως ἀργυρ(ίου) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 18 13917, 2 36305
4245130 παράσχ(ου) ... chirho Ἀβράμ(ιος) Φοιβάμμωνι ὀρβα(ροπώλῃ) · παράσχ(ου) ὑπὲρ τιμ(ῆς) ὀθον(ίων) πεμφθέντων ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 18 13918, 2 36306
4245149 παράσχ(ου) ... chirho Ἀβράμ(ιος) Ἰωάννῃ κρ(εοπώλῃ) · παράσχ(ου) τῷ ἀδελφ(ῷ) Ἰούστῳ πρ(εσβυτέρῳ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 18 13919, 2 36307
4245211 παράσχου ... Μ̣ωσῆς · ἓν διπλοῦν μουστάριον παράσχου Ἀμοῦθ α μ(όνον). ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt SB 18 13922, 2 36308
4245222 [παράσχου] ... gap=unknown Εἱαιρακος* μυροναρ(δοπώλῃ)* · [παράσχου] gap=unknown εἰς τὴν γεουχεικὴν* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt SB 18 13923, 2 36309
4245244 παράσχ(ου) ... gap=unknown χρυσουποδ(έκτῃ) · παράσχ(ου) gap=unknown gap=unknown [ἀπὸ] [π]ροσ̣ό̣δ̣[ω]ν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt SB 18 13924, 1 36310
4248075 [παρασχεῖν] ... , ὥστε με ἐν [διπλῷ] [παρασχεῖν] [σοι] [τὸ] [αὐτό] [.] ... infinitive. aor. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 18 13963, 7 36317
4249728 παρεχούσης ... [καὶ] [ἐμοὶ] μέρος ἓν αὐτῆς παρεχούσης τὰ κοῦφ̣[α] gap=16 [καὶ] ... participle. sg. pres. act. fem. gen AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00b - Alexandrou Nesos SB 18 13998, 5 36320
4249750 πα̣ρ̣ασχεῖν ... ε ποιήσω, ὥστε με πα̣ρ̣ασχεῖν αὐτῇ τὸ ὑπὲρ α ... infinitive. aor. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00b - Alexandrou Nesos SB 18 13998, 8 36320
4254008 παράσχου ... οἰνοχειρ(ιστῇ). ἓξ κν(ίδια) οἴνου παράσχου συμμάχ(ῳ) καὶ ὀρβοπώλ(ῃ) καὶ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt SB 20 14073, 2 38416
4254047 παράσχ(ο)υ ... οἰνοπαραλημπ(τῇ) π(αρὰ) τῆς κύρ[ας] gap=unknown παράσχ(ο)υ εἰς τὰς extra ἁγίας ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt SB 20 14074, 2 38417
4258133 παρασχεῖν ... Διόσκορον τὸν θαυμασιώτατον gap=unknown αὐτὸν παρασχεῖν τὰ δέκα κεράτια gap=unknown ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) (?) SB 20 14120, 2 38428
4258228 [παρ]έ̣χει ... [ [παρ]έ̣χει Ἰωά̣[ν]ν̣ης Παπο̣ gap=unknown ιγ̣ ... verb. 3. sg. pres. ind. act AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) (?) SB 20 14122, 1 38429
4258263 παρέσχεν ... (ἀρτάβην) α [(γίνονται)] (ἀρτάβαι) ϙθ παρέσχεν σίτου καγκ(έλλῳ) (ἀρτάβας) ϙβ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) (?) SB 20 14122, 8 38429
4268650 παρασχεῖν ... ν καὶ ταύτας ἑτοίμως ἔχω παρασχεῖν σοι ἐν τῷ μηνὶ ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14240, 8 38448
4281839 παρέξω ... gap=unknown gap=unknown ἄλλο μέρ(ος) ἓν παρέξω δὲ gap=4 ἐκ τοῦ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites (?) SB 20 14416, 13 38454
4286282 παρέχει ... καὶ μέτρου [το]ῦ δυμωσίου* ὁς* παρέχει gap=unknown μέτρα κε̣ δ̣´ ... verb. 3. sg. pres. ind. act AD06 500 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 20 14534, 15 41369
4287193 παράσχ(εσθε) ... [·] τοῖς ἐλ[αιουργ(οῖς)] [Ἀφροδ(ίτης)] [·] παράσχ(εσθε) το̣[ῖς] gap=unknown ὀνό(μασι) ε̣ ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14544, 4 38473
4287225 παράσχ(εσθε) ... · τοῖς ἐλαιο[υ]ρ(γοῖς) Ἀφροδ(ίτης) · παράσχ(εσθε) τοῖς ἀπ̣ὸ Ἀπόλλωνος ζ ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14545, 3 38474
4287256 παράσχ(εσθε) ... · [τοῖς] ἐλαιουργ(οῖς) Ἀφροδ(ίτης) · παράσχ(εσθε) gap=unknown gap=2_lines gap=unknown Φοιβάμμων ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14546, 3 38475
4287275 π̣α̣ρ̣ά̣σ̣χ̣(εσθε) ... · τοῖς ἐλα̣ι̣ο̣υ̣ργ(οῖς) Ἀφροδ(ίτης) · π̣α̣ρ̣ά̣σ̣χ̣(εσθε) τοῖς ζ̣ ἐ̣π̣ὶ̣ Πανὸς ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14547, 2 38476
4287306 παρ[άσχ(εσθε)] ... · τοῖς ἐλαιουρ(γοῖς) Ἀφρο(δίτης) · παρ[άσχ(εσθε)] εἰς χρ(είαν) τοῦ κυρ(ίου) ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14548, 2 38477
4287340 παράσχ(εσθε) ... ϛ · τοῖς ἐλ̣αιουρ̣(γοῖς) · παράσχ(εσθε) τοῖς παιδ(αρίοις) ὀνό(μασι) β ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14549, 2 38478
4287373 παράσχ(εσθε) ... · τοῖς ἐλαιουργ(οῖς) Ἀφροδ(ίτης) · παράσχ(εσθε) τοῖς β ἐκδ(ίκοις) Ἀνταίου ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14550, 3 38479
4287412 παράσχ(εσθε) ... · τοῖς ἐλαιουρ(γοῖς) Ἀφροδ(ίτης) · παράσχ(εσθε) εἰς [χ]ρ̣εί̣α̣ν̣ το̣ῦ μ̣εγα̣λ(οπρεπεστάτου) ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14551, 3 38480
4287441 παράσχ(εσθε) ... · τ̣ο̣ῖ̣ς̣ ἐ̣λ̣α̣ι̣ουργ(οῖς) Ἀ̣φ̣ρ̣ο̣δ̣(ίτης) · παράσχ(εσθε) τοῖς συμμάχ(οις) ἓξ θ ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14552, 4 38481
4287472 παράσχ(εσθε) ... ζ · τοῖ̣ς ἐλαιουργ(οῖς) · παράσχ(εσθε) τοῖς πανδουρ(ισταῖς) (καὶ) κ ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14553, 3 38482
4287509 παράσχ(εσθε) ... ζ · τοῖς ἐλαιουργ(οῖς) · παράσχ(εσθε) τ gap=unknown γ̣ (ὑπὲρ) ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14554, 2 38483
4287543 παράσχ(εσθε) ... · τοῖς ἐλ(αιουργοῖς) Ἀφ(ροδίτης) · παράσχ(εσθε) τοῖς gap=1_lines [ἐλ(αίου)] [ξέστ(ας)] ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14555, 3 38484
4287569 παράσχ(εσθε) ... ιζ̣, ἰνδ(ικτίωνος) ζ̣ [·] παράσχ(εσθε) τοῖς πα̣ι̣δ(αρίοις) το̣[ῦ] [κυρίου] ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14556, 2 38485
4287597 παράσχ(εσθε) ... ζ · τοῖς ἐλαιουργ(οῖς) · παράσχ(εσθε) τοῖς βου(κελλαρίοις) τοῦ κυρ(ίου) ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14557, 3 38459
4287629 παράσχ(εσθε) ... ζ · gap=3 gap=4 · παράσχ(εσθε) στρ(ατιώταις) Ἀνταίου β ἐλαίου ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14558, 2 38486
4287666 παράσχ(εσθε) ... · τοῖς ἐλαιουργ(οῖς) Ἀφροδ(ίτης) · παράσχ(εσθε) τοῖς βουκ(ελλαρίοις) Κόπτου (ὑπὲρ?) ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14559, 3 38487
4287690 παράσχ(εσθε) ... ἰνδ(ικτίωνος) gap=7 · τοῖς gap=unknown παράσχ(εσθε) gap=unknown gap=unknown · τρεῖς ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14560, 2 38488
4287712 παράσχ(εσθε) ... · τοῖς ἐλαιουρ(γοῖς) Ἀφροδ(ίτης) · παράσχ(εσθε) τῷ gap=2 ἀντιγεούχ(ῳ) (καὶ) ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14561, 3 38489
4287752 παράσχ(εσθε) ... stauros τοῖς ἐλαιουργ(οῖς) Ἀφροδ(ίτης) · παράσχ(εσθε) τῷ δι ἀντιγεούχ(ῳ) (καὶ?) ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14562, 2 38490
4287817 παράσχ(εσθε) ... · τοῖς ἐλαιουργοῖς Ἀφροδ(ίτης) · παράσχ(εσθε) εἰς λ̣ό̣γ̣(ον) το̣ις* βουκε̣λ(λαρίων) ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14563, 4 38491
4287854 παράσχ(εσθε) ... · τοῖς ἐλαιουρ̣γοῖς Ἀφροδ(ίτης) · παράσχ(εσθε) τοῖς βουκε̣λ̣(λαρίοις) Κ[ό]π̣του gap=1 ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14564, 3 38492
4287885 παράσ̣χ̣(εσθε) ... · τοῖς ἐλαιουργοῖς Ἀφροδ(ίτης) · παράσ̣χ̣(εσθε) εἰ̣ς λόγον τῶν βουκελ(λαρίων) ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14565, 3 38493
4287916 παράσχ(εσθε) ... · τοῖς ἐλαιουρ(γοῖς) Ἀφροδ(ίτης) · παράσχ(εσθε) τοῖς κυ̣ρ(ίοις) μ̣[ο]υ̣ β̣[ου]κ̣ε̣λλαρ(ίοις) ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14566, 2 38494
4287949 παράσχ(εσθε) ... · τοῖς ἐλ(αιουργοῖς) Ἀφροδ(ίτης) · παράσχ(εσθε) gap=2 τ̣[ο]ῖς gap=8 ρ(…) ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14567, 4 38495
4288011 παρ[άσχ(εσθε)] ... gap=1_lines παρ[άσχ(εσθε)] [τοῖς] gap=unknown πανο γ ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14569, 2 38497
4288042 παράσχ(εσθε) ... ἰνδ(ικτίωνος) gap=1 · τοῖς ἐλαιου παράσχ(εσθε) τοῖς gap=unknown gap=5_lines ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14570, 3 38498
4288056 παράσ̣χ(εσθε) ... · τ̣ο̣ῖ̣ς̣ ἐ̣λ̣α̣ι̣ο̣υ̣ρ̣γ̣ο̣ῖ̣ς̣ Ἀ̣φ̣ρ̣(οδίτης) · παράσ̣χ(εσθε) gap=4 ἐρχο̣(μένοις) gap=23_lines ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14571, 3 38499
4288076 παράσχ(εσθε) ... · τοῖς ἐλαιουρ(γοῖς) Ἀφροδ(ίτης) · παράσχ(εσθε) τοῖς νεωτέρ(οις) gap=4 ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 14573, 3 38501
4299921 παράσχ(ου) ... stauros Ἀγενῆ* ἐλαιούργ(ῷ) · παράσχ(ου) Παυλη (καὶ) Μούι (ὑπὲρ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) SB 20 14694, 1 38511
4299945 παράσχ(ου) ... stauros Ἀγενῆ* ἐλαιουργ(ῷ) · παράσχ(ου) gap=1 κυρ(ίοις) Παυλη (καὶ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) SB 20 14695, 2 38512
4303676 παρασχεῖν ... [,] [ἐπὶ] [τῷ] [με] [ὑ]μας* παρασχεῖν λόγῳ ποινῆς χρυσοῦ{ς} [νο(μισμάτια)] ... infinitive. aor. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 20 14969, 5 38525
4309447 παρέξω ... π(αρὰ) κερ(άτια) ϛ, ἅπερ παρέξω σοι ἡνίκ[α] [?] ἀποσταίην ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 20 15043, 5 38532
4312412 παρεχόμην ... καθὼς προ[σετ]άχθην ἐν τοῖς̣ γράμμα̣σ̣ιν παρεχόμην τὰ αὐτὰ νο(μισμάτια) gap=12 ... verb. 1. sg. impf. ind. mid AD06 500 599 Egypt SB 20 15091, 4 38535
4317492 παρεχού[σ]η̣ς ... αὐτῆς π̣όλεως gap=unknown καὶ ἀδεῶς παρεχού[σ]η̣ς τῷ χρῄζοντι ὑμῶ̣[ν] gap=unknown ... participle. sg. pres. act. fem. gen AD06 500 599 Egypt SB 20 15131, 3 38540
4321269 παράσχῃ ... ὅπου gap=unknown θεὸς ὁ οὐράνιος παράσχῃ gap=unknown τοῦ εὐλογημένου ἰδίῳ ... verb. 3. sg. aor. subj. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 20 15184, 12 38548
4322480 παρασχεῖν ... [ρμ [καὶ] [ταὐτα] [ἑτοίμως] [ἔχω] παρασχεῖν σο[ι] [ἐν] [τῷ] [καιρῷ] ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 20 15202, 12 38552
4326602 παράσχου ... Τατιανὸς gap=1 παράσχου τῷ κ̣υρί̣ῳ μ[ου] ἀδελφῷ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt SB 22 15270, 2 78940
4326720 παρέσχεν ... παρέσχεν Φοιβάμμων Μαρτυ̣ρίᾳ ὑπὲρ μῆνα ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt SB 22 15274, 1 78944
4338056 παρασ-χεῖν ... τοὺς μισθοὺς Ἀφοῦτι τῷ βωη̣θ̣ῷ* παρασχεῖν gap=8 καὶ φροντίσαται* gap=unknown ... infinitive. aor. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, U19 - Ibion Chyseos SB 22 15492, 3-4 38315
4352078 [παρέχ]οντος ... ληνὸν [ἀπὸ] [γλεύκους] [ἀδόλου] [σου] [παρέχ]οντος τὰ κοῦφα gap=unknown_lines [ ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 22 15725, 9 79194
4353345 παρ[άσχ(ου)] ... ἐλαιουργ(ῷ) · τρεῖ[ς] ξέστ(ας) ἐλαί[ο]υ παρ[άσχ(ου)] gap=unknown gap=unknown ὑπὲρ τ̣[ρ]ο̣φ(ῆς) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 22 15739, 2 36912
4353383 παράσχου ... [ἐλαιουργῷ] [·] [τρεῖς] [ξ]έστας ἐλαίου παράσχου Ἰσίωνι ζωγράφῳ [ὑπὲρ] [τροφ(ῆς)] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 22 15740, 2 37088
4353420 πα̣ράσχ(ου) ... ἐλ[α]ιου̣ρ̣γ(ῷ) · ἓξ ξέστας ἐλαίο̣υ̣ πα̣ράσχ(ου) πρίσταις ξ̣(ύλου?) α̣ καὶ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 22 15741, 1 37085
4353471 παράσχο̣υ ... ἐλαιουργ(ῷ) · ἓξ ξέσ[τα]ς̣ [ἐλ]α̣ί̣ου παράσχο̣υ Λ[ε]ο̣ντίῳ̣ φ πρίστῃ σκληρῶν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 22 15742, 2 37087
4353520 παράσχου ... [ἐλαι]ο̣υ̣ρ̣γ̣ῷ · ὀκτὼ ξέστας ἐλαίου παράσχου gap=1 gap=unknown [ἀπεργαζ(ομένοις?)] [εἰ]ς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 22 15743, 2 36263
4353571 [παράσχου] ... · τ̣ρ̣ι̣ά̣κ̣ο̣ν̣τα̣ π̣έν̣τ̣ε̣ ξ̣έ̣σ̣τ̣[ας] [ἐλαίου] [παράσχου] gap=unknown gap=1 γ ἰν(δικτίονος) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 22 15744, 1 43227
4353617 παράσχου ... ἐλαιουργ(ῷ) · τέσσαρας ξέστας ἐλαίου παράσχου Ἡ̣ καὶ ἑτέρῳ οἰκοδό̣μ̣(οις) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 22 15745, 2 36264
4353667 παράσχου ... ἐλαιουργῷ · τρειάκοντα* ξέστας ἐλαίου παράσχου βουκκελλ(αρίοις) ι ἀπερχομ(ένοις) ἐν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 22 15746, 2 37086
4353711 παράσχου ... ἐλαιουργῷ · δώδεκα ξέστας ἐλαίου παράσχου συμμάχ(οις) ιβ ἐπικ(ειμένοις) χαρακόνων* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 22 15747, 2 37084
4353761 παράσχου ... · ἕνα ἥμισυ ξέστ(ην) ἐλαίου παράσχου πρίστ(ῃ) ξ(ύλου?) α καὶ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 22 15748, 2 43017
4353823 παράσχου ... ἐλαιουργῷ · δύο ξέστας ἐλαίου παράσχου λιθοφόροις θ σὺν Νειλάμμ(ωνι) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 22 15749, 2 37083
4353874 παράσχου ... [ἐλαι]ουργῷ · δώδεκα ξέστας ἐλαίου παράσχου συμ[μάχ(οις)] [ιβ [ἐπικ(ειμένοις)] [χαρα]κ̣[ώνων] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 22 15750, 2 43228
4353925 π[αρ]ά̣σ̣[χ(ου)] ... [ἐλαιου]ρ̣γ̣ῷ · πέντε ξέστ(ας) ἐλαίου π[αρ]ά̣σ̣[χ(ου)] [βουκκελλ(αρίοις)] gap=1 [ἀπερχομ(ένοις)] εἰς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 22 15751, 1 43229
4353964 παράσχ(ου) ... · ἕνα ἥμισυ ξέστην ἐλαίου παράσχ(ου) στρατ(ιώτῃ) ἀπερχομ(ένῳ) ἐν Ἀλεξανδρίᾳ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 22 15752, 3 43230
4354007 παράσχου ... ἐλαιουργῷ · τρεῖς ξέστας ἐλαίου παράσχου παιδ(αρίοις) Θεοδοσίου κιθαροͅδοῦ* μη(νὸς) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 22 15753, 2 36262
4354047 παράσχου ... · δύο ἥμισυ ξέστας ἐλέου* παράσχου λιθοφόρ(οις) θ καὶ τέκτον<ι> ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 22 15754, 3 37089
4354102 παράσχου ... ἐλαιουργῷ · τέτα̣ρ̣τ̣ον ξέστου ἐλαίου παράσχου Ἑλλαδίῳ διαφ(έροντι) Εὐσταθίου ἄ̣ρχ̣(οντος) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 22 15755, 3 37090
4354134 παράσχου ... ἐλαι[ουργῷ] [·] [ἕνα] [ξέστην] [ἐλαίου] παράσχου στρατιώται[ς] gap=unknown ὑπὲρ ἡμερ(ῶν) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 22 15756, 3 37091
4365433 παρασχεῖν ... [τοῦ] δικαίου καὶ χρηστηρίων καὶ παρασχεῖν με λόγῳ ἐνοικείου* αὐτῆς ... infinitive. aor. act AD06 500 525 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 24 15925, 7 37898
4368280 παρασχεῖν ... σπεῖραι [καὶ] [ἑτοίμω]ς ἔχω ταύτας παρασχεῖν σοι ἐν τῷ αὐτῷ ... infinitive. aor. act AD06 500 550 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 24 15959, 8 79262
4398324 παρασχεῖν ... . stauros παρασκευάσατε τοὺς γεωργοὺς παρασχεῖν τὰ ναῦλα τοῦ ναύτου ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U20 - Herakleopolites SB 26 16352, 2 97366
4398912 [παρ]έχειν ... τῆς [παρού]σ̣ης ἑβδόμης ἰνδ(ικτίωνος) [καὶ] [παρ]έχειν με τὸν μισ[θωσάμενο]ν ὑπὲρ ... infinitive. pres. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 26 16362, 20 97359
4421031 π̣αρασχεῖν ... gap=unknown οὐκ* εὑρίσκομεν ἔτι gap=unknown π̣αρασχεῖν. παρακαλοῦμεν [οὖν] gap=unknown ... infinitive. aor. act AD06 500 550 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 26 16817, 4 36132
4421955 παρασχεῖν ... με ταῦτα ἀλλά̣ξ̣[αι] [εὐθέ]ως καὶ παρασχεῖν σοι τὰ ἴσα ἐ̣ν ... infinitive. aor. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 26 16830, 27 36854
4451182 παρασχεῖν ... δέρματα τοῦ ἑνὸς ὁλοκοτίου καταξιώσῃ παρασχεῖν εἰς τὴν οἰκίαν, ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt SB 5 7656, 7 32910
4451728 π[α]ρέχιν* ... ὑ̣μ̣ῶ̣ν ποι̣ῶ̣ καὶ πισθέντος* μου π[α]ρέχιν* ὑμῖν ὑπὲρ λόγου ἐγ̣[γ]α̣ρίου ... infinitive. pres. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 5 7668, 4 36226
4451752 παρέχιν* ... καὶ μηδαμῶς ὑπερθέσι* τινὶ χρώ̣μ̣ε̣ν̣ο̣ς̣ παρέχιν* τα̣ύτας τὰς τριακοσίας μυριάδας ... infinitive. pres. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 5 7668, 9 36226
4451809 παρέχιν* ... τὴν χῖρα* τοῖς ἐλεοπράτες* καὶ̣ παρέχιν* ἐνιαυσίος* ὑπὲ[ρ] ἐγγαρίου καὶ ... infinitive. pres. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 5 7668, 19 36226
4520994 παρασχεῖν ... δημοσ(ίῳ), ὅνπερ* συνηθέμην* σοι παρασχεῖν ἀποκρότος* ἕως τω* μηνι* ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 8 9772, 6 38323
4521025 παράσ-χω ... προθεσμίᾳ τοῦ* αὐτοῦ* μηνὶ Παῦνι παράσχω σοι ὑπὲρ φιλανθρώπον* τῶν ... verb. 1. sg. aor. subj. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 8 9772, 11-12 38323
4521523 παρ[εξόμενο]ν ... [δυ]ω κἀμὴ* extra μέρος ἓν παρ[εξόμενο]ν δὲ λόγῳ συνοιθία[ς]* [δ]ελφάγιο[ν]* ... participle. sg. fut. mid. neut. acc AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 8 9778, 8 38324
4558428 παρέσχ\ε/ ... stauros παρέσχ\ε/ Φοιβάμμων [Παύ]λου ἀπ\ὸ/ φόρ(ου) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal. 20 134, 1 36580
4560561 παρήσχ(ε)* ... stauros παρήσχ(ε)* ὁ κῦρις* Χρυστοφόρος σὺν ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 20 157, 1 36587
4561163 παρέχοντ[ος] ... χύματι δικαίῳ σοῦ τὰ κοῦφα παρέχοντ[ος] gap=unknown ἕως τοῦ Τῦβι ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal.(2) 3 141, 3 36590
4561306 παράσχ(εσθε) ... stauros μεσίττ(αις)* πολιτικῶ(ν) ὁρρ(ίων) παράσχ(εσθε) Πέτρῳ σιλιγνιαρ(ίῳ) τοῦ Ἁγί(ου) ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal. 20 168, 2 36591
4561462 παρήσχ(ε)* ... chirho παρήσχ(ε)* Ἀνδρέας γεωργ(ὸς) Στράτων(ος) ἀπὸ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 20 171, 1 36593
4561966 παρέσχ(ον) ... stauros παρέσχ(ον) οἱ ἀπ̣[ὸ] gap=unknown δ(ιὰ) ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 20 190, 1 36603
4572586 π(αράσχες) ... stauros Δαμιανὸς Ἰωάννῃ οἰνοπαρ(αλήμπτῃ) · π(αράσχες) Ἰερεμίᾳ ἀρχιπ gap=6 τῦ̣χ̣(ος)* ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD06 - AD07 500 699 Egypt Stud. Pal. 20 278, 3 36642
4607493 παράσχ(ου) ... χόρτ(ου) ϛ ἰνδ(ικτίωνος) Ἰωάννῃ · παράσχ(ου) ταυρ(ελάταις) β γόμ(ους) ἑξήκοντα ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt Stud. Pal.(2) 3 457, 2 37734
4610700 παράσχ(ετε) ... μεσίτες* ὁρρίων [οὐ]σιῶν Φιλόξενος gap=2 παράσχ(ετε) gap=2 (ὑπὲρ) φόρ(ων) gap=1 ... verb. 2. pl. aor. imp. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal.(2) 3 581, 3 37804
4611261 παρέχ(οντος) ... μη(νὸς) Μεσορὴ σοῦ τὰ κοῦφα παρέχ(οντος) ῥύσεως ἐνδεκάτης ἰν(δικτίωνος) ἐγράφ(η) ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 500 599 Egypt, 00 - Tin Stud. Pal.(2) 3 135, 7 35511
4613638 παράσχω ... σὺν θεῷ τρ[ί]της ἰντικτίονος* καὶ παράσχω σ[οὶ] gap=unknown τω των ... verb. 2. sg. aor. ind. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal.(2) 3 237, 4 37647
4613756 π[αράσχω] ... [Παχὼν] [τῆς] πεντεκαιδεκάτης ἰν(δικτίωνος) καὶ π[αράσχω] σοὶ ὑπὲρ ἐνοικίου [αὐτοῦ] ... verb. 2. sg. aor. ind. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 3 239, 5 41141
4617045 παρέχεις ... παρὰ σοῦ Κολλο[ύθου] gap=52 [ἥνπ]ερ παρέχεις ὑπὲρ τοῦ κυκλεύειν σε ... verb. 2. sg. pres. ind. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 3 350, 3 41145
4618649 παρασχεῖν ... [αὐτοῦ] [ἐνέχεσθαι]? [τὸ] [παραβαῖνον] μέρος παρασχεῖν τῷ ἐμμένοντι gap=unknown παρόντος ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) Stud. Pal. 3 402, 5 37704
4619497 παράσχω ... πόλ̣[ει] gap=unknown καὶ τοῦτο σοὶ παράσχω τ κατῃ τῆς αὐτῆς ... verb. 1. sg. aor. subj. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 3 426, 2 37717
4621930 παρ(έσ)χ(ε) ... stauros παρ(έσ)χ(ε) Λολιπ[ισοει] gap=unknown διαγρ(αφῆς) λ(αύρας) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 3 654, 1 41154
4621953 παρ(έσ)χ(ε) ... stauros παρ(έσ)χ(ε) Λολιπισωει ἀπὸ διαγρ(αφῆς) λ(αύρας) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 3 655, 1 41155
4639054 παράσχ\ου/ ... [ [Στα]υράκιος Βίκτορι χορ[τοπ(αραλήμπτῃ)] [·] παράσχ\ου/ τῷ κυρ(ῷ) [Προ]κοπίῳ χόρτ[(ου)] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal. 8 1001, 2 38002
4639344 παράσχου ... τοῦ γάμου δ(ιὰ) δ tachygraphicmarks παράσχου δαργ gap=4 διαλ tachygraphicmarks ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt Stud. Pal. 8 1016, 1 38004
4639529 παράσχ(ου) ... [διακ(όνῳ)] (καὶ) ἐλαιο̣πρά(τῃ) Δαμιανός · παράσχ(ου) τὰ πρ (ὑπὲρ) ὀθον(ίων) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal. 8 1027, 2 38006
4639557 παράσχου ... παγαρχ(…) Ἀμμωνίου πολ(ιτικοῦ?) gap=unknown παράσχου Πᾷ φισκοσυνηγόρ(ῳ) gap=unknown gap=unknown_lines ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites (?) Stud. Pal. 8 1028, 2 38007
4639579 παράσχ[ου] ... π(αρὰ) Βίκτορος νοταρ(ίου) Ζαχαρ[ίῳ] οἰνοπρά(τῃ) παράσχ[ου] gap=unknown Πλάτωνι καγκε(λλ…) gap=unknown ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites (?) Stud. Pal. 8 1030, 2 38009
4639599 παράσχ\ου/ ... gap=unknown Ἰωάν[νης] gap=unknown gap=unknown παράσχ\ου/ ἀπὸ gap=unknown Καιν\οῦ/ νοταρ(ίων?) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1031, 2 38010
4639646 παράσχ\ου/ ... μεγαλοπρε(πεστάτου) κόμε(τος) Φιλίππου Πελόολε @^inline^κρεοπώλ(ῃ)@⟦κρεωπωλ⟧ παράσχ\ου/ τοῖς παρὰ τ\οῦ/ πριβατίου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1033, 2 38011
4639821 παράσχ(ου) ... stauros κυρ(ῷ) Γε̣ρο̣ν̣τ gap=3 gap=unknown παράσχ(ου) Γεροντί[ῳ] gap=unknown gap=1_lines χρυσ(οῦ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites (?) Stud. Pal. 8 1039, 2 38012
4639863 [παράσχ(ου)] ... Μαγαίδος (καὶ) Ἑρμ[ουπόλεως] gap=unknown gap=unknown [παράσχ(ου)] [Φ]ιλοξένῳ [ἀπαιτ]ητ(ῇ) (ὑπὲρ) κοινω[νία]ς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1040, 2 38013
4639912 παράσχ(ου) ... stauros Ἰωάνν(ης) οἰνοπράτ(ης) Ποῦσις · παράσχ(ου) (ὑπὲρ) χ(α?)ρ(α)γ(μῆς) μ(υριάδας) τράκοντα* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites (?) Stud. Pal. 8 1042, 2 38015
4639958 παράσχ(ου) ... ἕνα ξέστ(ην) μέλιτ(ος) ξέστῳ φορικῷ παράσχ(ου) εἰς χρίαν* τῆς οἰκίας ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites (?) Stud. Pal. 8 1045, 3 38017
4640081 παρασχεῖν ... gap=unknown [βο]ηθῷ κώμης Τανεμώεως θέλησον παρασχεῖν gap=unknown gap=unknown αὐτῇ ὑπ(ὲρ) ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites Stud. Pal. 8 1050, 2 38020
4640123 παράσχ(ου) ... Γεωργ̣[ίου] gap=unknown @^inline^Χριστοδώρῳ@⟦χριστοδωρου⟧ ἀρτοκόπ(ῳ) · παράσχ(ου) τοῖς κουρς(…) σίτο\υ/ ἀρτάβας ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1051, 3 38021
4640148 παράσχ(ου) ... Παύλο\υ/ Ἰλλ(ουστρίου) Μηνᾷ χοιρομαγείρ(ῳ) stauros παράσχ(ου) Ὧρ μειζ(οτέρῳ) κρέως λίτρ(ας) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1052, 2 38022
4640174 παρά[σχ(ου)] ... chirho Ἐνὼχ κρε(οπώλῃ) · παρά[σχ(ου)] [τῷ] [κυ]ρ̣ῷ̣ Τιμαγένει λόγο* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1053, 1 38023
4640197 παράσχ\ου/ ... ιζ ἰν(δικτίονος) β stauros ὁμοί(ως) παράσχ\ου/ τῷ̣ πλακουν[τα]ρ(ίῳ) ὔκοσι* λίτρ(αν) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1053, 4 38023
4640215 παράσχ\ου/ ... gap=unknown παράσχ\ου/ ἀπ\ὸ/ gap=unknown [χ]ορηγ(η)θ(έντων) ἡμῖν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Hermopolites (?) Stud. Pal. 8 1054, 1 38024
4640230 [π]αράσχου ... gap=unknown μελιστουργως* Διονύσιος gap=unknown [π]αράσχου τῆς πλαγίας gap=unknown [ξ]έστας ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites (?) Stud. Pal. 8 1055, 2 38025
4640244 παράσχ(ου) ... π̣[αρὰ] gap=unknown [Ζ]αχαρίας παράσχ(ου) [τῷ] [δεῖνι] ἐπικε̣[ιμένῳ] [οὐσίᾳ] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites (?) Stud. Pal. 8 1056, 2 38026
4640277 παρασχεῖν ... Ἀειῶν gap=unknown [θέλησ]ον παρασχεῖν εἰς τὴν gap=unknown \ ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites (?) Stud. Pal. 8 1057, 2 38027
4640294 παράσχ\ου/ ... Παῦλος σὺν θ(εῷ) ὑποδ[έκτης] gap=unknown παράσχ\ου/ Μην[ᾷ] gap=unknown (ὑπὲρ) ὀψ[ων](ίων) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal. 8 1058, 3 38028
4640324 παράσχ\ου/ ... gap=unknown Μηνᾶ ἐνοικιολ(όγου) gap=unknown παράσχ\ου/ (ὑπὲρ) gap=3 gap=unknown_lines ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal. 8 1059, 2 38029
4640346 παράσχ(ου) ... Γεροντίῳ προνοοιτ(ῇ)* οὐσί(ας) Σιττᾶ Ἀσαὰρ παράσχ(ου) gap=unknown Νειλάμμ(ωνι) παγάρχ(ῃ) χόρτο\υ/ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal. 8 1061, 2 38031
4640474 παράσχου ... π(αρὰ) Ὀριγε̣ν̣ο̣[υς] Κύρου* παραλήμπτῃ · παράσχου Μηνᾷ Τιμοθέου ἀρτοκόπου* σί[τ]ο[υ] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites (?) Stud. Pal. 8 1066, 2 38034
4640504 παράσχ\ου/ ... · Ἀφοῦς δεχόμ(ενος) τὸ τίμημ(α) παράσχ\ου/ Μηνᾷ gap=unknown \σίτου/ (ἀρτάβας) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites (?) Stud. Pal. 8 1067, 2 38035
4640549 παράσχ\ου/ ... Ἀφοῦς δεχόμενος τὸ τίμημα · παράσχ\ου/ Ἡρακλείδῃ σί[του] ἀρ[τά]βας δέκα ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites (?) Stud. Pal. 8 1068, 1 38036
4641366 παράσχ(ου) ... ἐ[ν]δ̣όξ(ου) μο\υ/ υἱο\ῦ/ [Ὀλυ]μ̣πίῳ νοταρ(ίῳ) παράσχ(ου) Φοιβάμμωνι [τῷ] [ν]εοτέρ(ῳ)* ἀπερχομ(ένῳ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1094, 1 38041
4641503 παράσχου ... μου ἀδελφῷ Ὁρίωνι Ὡρίων. παράσχου τοῖς μαθηταῖς κυροῦ Σαμβᾶ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1098, 2 38045
4641540 παράσχ(εσθε) ... ἐλαιουρ(γοῦ) πέντε τέταρτον ξεστία ἐλαίου παράσχ(εσθε) λιθοφ(όροις) β ἀπερχομ(ένοις) εἰς ... verb. 2. pl. aor. ind. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1100, 2 38047
4641600 παράσχ\ου/ ... gap=unknown του gap=unknown παράσχ\ου/ Ἰο̣ύ̣σ̣[τῳ] gap=unknown gap=unknown [καρπῶν] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1102, 2 38048
4641623 παράσχ(ου) ... gap=unknown ἀδελφ(ῷ) Ἰωάννῃ Κολλ gap=unknown παράσχ(ου) (ὑπὲρ) ἀνηλ(ωμένων) gap=unknown gap=unknown ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1103, 2 38049
4641722 π̣αράσχ\ου/ ... ἀδελφ\ῷ/ Κάλῳ κολλε(κταρίῳ) Ἰωάννης ν(ο)τ(άριος) π̣αράσχ\ου/ ἀπὸ προσόδ(ων) ἤτοι φόρ(ων) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1108, 2 38050
4641765 παράσχο(υ) ... gap=4 οἰν[οπράτῃ] gap=unknown Κοσμᾶς · παράσχο(υ) Γ [περιχύτῃ] τ\οῦ/ βαλαν(είου) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1110, 2 38052
4641869 παράσχε(ς) ... stauros Φλα(ουίῳ) Θεοδοσίῳ τῷ gap=unknown παράσχε(ς) πρίορσιν Κυπρο ἀπὸ γενημά(των) ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1112, 1 38053
4642202 [π]αρ(άσ)χ(ου) ... stauros Δαμιαν[ὸς] gap=unknown [Ἰ]ωά[ν]νῃ οἰ[νοπαραλ(ήμπτῃ)] [π]αρ(άσ)χ(ου) Σα gap=unknown φ τῷ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1129, 3 38057
4642243 π(αράσ)χ(ες) ... β stauros Δαμιανὸς Ἰωάννῃ οἰνοπαρ(αλήμπτῃ) π(αράσ)χ(ες) συμμ(ά)χ(ῳ) ἀπερχομ(ένῳ) ἐν Βαβυλ(ῶνι) ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1130, 3 38058
4642318 παρ[ά]σχ\ου/ ... Δαμιανὸς Ἰωάννῃ οἰνοπαρα(λήμπτῃ) οὐσί(ας) Νοννοῦδος παρ[ά]σχ\ου/ Ἀ[πο]λλῷ διοικ(ητῇ) (ὑπὲρ) ὀψωνί[ων] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1132, 4 38060
4642339 π(αράσ)χ(ου) ... stauros Δαμιανὸς Ἰω[ά]ννῃ οἰνοπ(αραλήμπτῃ). π(αράσ)χ(ου) μαγιστρ̣ι̣(α)ν(ῷ) καὶ καβαλλαρί(ῳ) κατελθ(οῦσι) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1136, 3 38061
4642367 [παρ]άσχ(ου) ... stauros κυρ(ίῳ?) Ἐντουλίῳ Θεό(δωρος) · [παρ]άσχ(ου) (ὑπὲρ) τιμ(ῆς) ξύλων ἡμῶν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Grenf. 2 103, 1 38230
4642943 παρ(άσχες) ... τοῦ κόμιτος Ἐπανακίῳ προ(νοητῇ) · παρ(άσχες) ὑ(πὲρ) @^inline^συκαμενεας@⟦συκαμεν ὁμοί(ως) μετὰ ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD06 500 599 Egypt P. Grenf. 2 98, 1 38228
4642985 παρ(άσ)χ(ου) ... Ἀνοῦπ Νααρ[αῦ] gap=unknown Σεήρου Ψη παρ(άσ)χ(ου) Θεόδωρο* α μάνδακ(α) τέσσερ(α) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1157, 3 38062
4643193 παράσχο\υ/ ... Κωσταντίν(ῳ) gap=2 gap=unknown ἀπαιτητ(ῇ) σίτ(ου) παράσχο\υ/ τ τοῦ κόμ(ετος) Μηνᾶ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites (?) Stud. Pal. 8 1172, 2 38067
4643294 παρά[σχ(ου)] ... κ̣υρ(ίοις) μεσίτ(αις) ὁρρ(ίων) πολ(ι)τ(ικτῶν) gap=unknown παρά[σχ(ου)] το* κυρ(ῷ) gap=unknown σί(του) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal. 8 1176, 2 38070
4645198 παρέχοντος ... σὺν θ(εῷ) εἰσιούσης gap=unknown gap=unknown παρέχοντος ἀπαι̣ gap=unknown stauros δ(ιʼ) ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 500 599 Egypt Stud. Pal. 8 1255, 4 38111
4645475 [π]αρέσ[χ]ε̣ ... gap=unknown_lines gap=unknown [ [π]αρέσ[χ]ε̣ gap=unknown gap=1_lines gap=unknown [ἀπὸ] ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt Stud. Pal. 8 1269, 1 38126
4648970 παρήσχε̣* ... stauros παρήσχε̣* gap=unknown gap=unknown λόγου ἐνυ[κίου]* ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt Stud. Pal. 8 789, 1 37948
4648996 παρέσχ(ε) ... stauros παρέσχ(ε) τὰ παιδ(ία) Μηνᾶ στιππουργος* ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) Stud. Pal. 8 790, 1 41238
4649063 παρ(έσ)χ(ε) ... stauros παρ(έσ)χ(ε) Μαρισεει γαμ(ε)τ(ὴ) Σαλμᾶ ἀπ\ὸ/ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 792, 1 37949
4649094 παρήσχ(ε)* ... stauros παρήσχ(ε)* Ἰσαὰκ ἁλουργ(ὸς) (ὑπὲρ) ἐνοικ(ίου) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal. 8 793, 1 37950
4649271 παρήσχε* ... παρήσχε* extra Ἄπα Ὄλ (ὑπὲρ) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt Stud. Pal. 8 798, 1 37951
4649412 παρέσχ\ε/ ... stauros παρέσχ\ε/ Σίων Πατο(υ)αρι? δ(ιὰ) Ἰωάννο\υ/ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 803, 1 37952
4649445 [πα]ρήσχεν* ... [ [πα]ρήσχεν* Σαμβᾶς ἐλεουργ(ὸς)* ὑπὲρ φόρ(ου) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal. 8 804, 1 35633
4649492 παρέσχ(ε) ... stauros παρέσχ(ε) Ακ δ(ιὰ) Βίκτορος gap=unknown ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt Stud. Pal. 8 805, 1 37953
4649501 παρήσχ(ε)* ... stauros παρήσχ(ε)* Φωκᾶς Φεντεμιν ἀπ\ὸ/ φόρ(ου) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 807, 1 37954
4649591 παρέσχ(ε) ... stauros παρέσχ(ε) Ἰωσὴφ γραμμ(ατεὺς) Βερνικίδ(ος) (ὑπὲρ) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 810, 1 37956
4649701 παρέσχ(ε) ... stauros παρέσχ(ε) ὁ κύρ(ιος) Ἀπολλὼ καβάτωρ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 813, 1 37957
4649733 παρήσχ(ε)* ... stauros παρήσχ(ε)* Θερμῆν (ὑπὲρ) δημοσίου πρότου* ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 814, 1 37958
4649819 παρ[έσχε] ... stauros παρ[έσχε] gap=unknown ἀπὸ δημ[οσίου] gap=unknown ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 - AD07 500 699 Egypt Stud. Pal. 8 817, 1 37959
4650048 παρέσχ(ε) ... stauros παρέσχ(ε) ἡ gap=1 (ὑπὲρ) (δευτέρας) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 826, 1 37962
4650064 παρήσχ(ε)* ... [ παρήσχ(ε)* Νεφερ(ᾶ) gap=unknown gap=3 (ὑπὲρ?) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt Stud. Pal. 8 827, 1 37963
4650199 παρήσχ\ε/* ... [ παρήσχ\ε/* Μωεισῆς gap=unknown gap=unknown οἴκου ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 832, 1 37965
4650352 παρέσχα(ν) ... stauros παρέσχα(ν) οἱ ἀπὸ Θαμβατόρι [ἀ]πὸ ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 835, 1 37968
4650386 παρέσχ(ον) ... stauros παρέσχ(ον) οἱ σιδηρ(ουργοὶ) δ(ιὰ?) Εὐλογίο\υ/ ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 836, 1 37969
4650446 [π]αρ(έσ)χ(ον) ... stauros [π]αρ(έσ)χ(ον) οἱ ἁλεεῖς* τ\οῦ/ μεγ(ά)λ(ου) ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 838, 1 37970
4650550 παρήσχα(ν)* ... stauros παρήσχα(ν)* οἱ ἀπὸ gap=1 παραφυλακῆς ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt Stud. Pal. 8 843, 1 37971
4650642 παρήσχαν* ... stauros παρήσχαν* οἱ ἀπὸ Κερκεθοήρεως δ(ιὰ) ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, 00c - Kerkethoeris (Kom el-Khamsin) Stud. Pal. 8 847, 1 37972
4650673 π̣αρήσχ\ε/* ... stauros π̣αρήσχ\ε/* Ἰωάνν[ης] gap=unknown Κρούστο(υ) ὀγδόης ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, U20 - Kroustou Stud. Pal. 8 848 + Stud. Pal. 8 862, 1 37973
4650694 παρήσχ\ε/* ... stauros παρήσχ\ε/* Θέκλα gap=unknown Κρούστο(υ) ὀγδόης ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, U20 - Kroustou Stud. Pal. 8 809 + Stud. Pal. 8 849, 1 37955
4650714 παρήσχ(αν)* ... [ παρήσχ(αν)* οἱ σιδηροχαλκ(εῖς) δ(ιὰ) gap=5 ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt Stud. Pal. 8 850, 1 37975
4650756 παρέσχ(αν) ... chirho παρέσχ(αν) ὑ* γναφῖς* δ(ιὰ) Ἥρωνος ... verb. 3. pl. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt Stud. Pal. 8 852, 1 37977
4650794 παρέσχ[ε] ... chirho παρέσχ[ε] gap=unknown (καὶ) οἰκον ἀπο ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt Stud. Pal. 8 853, 1 37978
4650958 παρήσχεν* ... stauros παρήσχεν* Ἄπα Ἠοῦς ὑπὲρ οἰκι ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 8 859, 1 41242
4651028 παρήσχ\ε/* ... stauros παρήσχ\ε/* Πέτρος π[ω]μ[αρ](ί)τ(ης) [ἀπὸ] [φό]ρ\ου/ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, U20 - Kroustou Stud. Pal. 8 861, 1 37980
4651086 παρήσχ(ε)* ... stauros παρήσχ(ε)* Ἀιοῦλις Μηνας* ἀπὸ ἐπ[ο]ικί[ου] ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 863, 1 37982
4651116 παρήσχ(ε)* ... stauros παρήσχ(ε)* Στε[φ]άνου* gap=unknown ἀπὸ λώγ(ου)* ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD06 500 599 Egypt Stud. Pal. 8 864, 1 37983
4653387 παράσχ(ου) ... gap=unknown τ gap=2 εκμ gap=1 παράσχ(ου) gap=unknown σταβλίτ(ῃ) γ̣(…) ἀλλαγη(…) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 8 952, 1 37984
4653434 παράσχ\ου/ ... gap=unknown ὑπο[δ(έκτῃ)] Μ̣ούχε(ως) Θεόφιλο[ς] gap=unknown παράσχ\ου/ Γεωργίῳ (καὶ) Ἄπα Ἰουλίῳ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 953, 2 37985
4653469 παράσχ\ου/ ... Ποῦσι ὑποδέκτῃ Κιερατο(υ) Θεόδωρος · παράσχ\ου/ Ἀπφουᾷ καμηλ(ίτῃ) σίτ\ου/ μέτρῳ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Kieratou Epoikion Stud. Pal. 8 954, 2 37986
4653681 παράσχ\ου/ ... α stauros Ἀπολλῶς βοηθ(ός?) · παράσχ\ου/ το̣ῖ̣ς̣ ἐργ(άταις) ὁμοί(ως) (ὑπὲρ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal. 8 965, 2 37989
4653813 πα̣ρ̣[άσ]χ̣(εσθε?) ... Θεο̣δώρῳ ὑποδέκτ(ῃ) Γεωργίωι Δωροθέο(υ) ἀρτωπρα(άτῃ)* πα̣ρ̣[άσ]χ̣(εσθε?) gap=4 σί(του) ἀρ(τάβας) {(ἀρτάβας)} ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 974, 3 37993
4653856 παράσχ\ου/ ... chirho Ἰσσὰκ ὀψο̣νάτο[ρ]ι* Θεόδωρο[ς] [·] παράσχ\ου/ Γεωργίῳ gap=unknown κ(αὶ) αὐτ(ῷ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal. 8 976, 2 37994
4653881 παράσχ(ου) ... Ἰ [ζυ]γοστάτ(ῃ) Ἰωάννης κόμ(ης?) · παράσχ(ου) (ὑπὲρ) Δεγις gap=3 νο(μισμάτια) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt Stud. Pal. 8 977, 2 37995
4653939 παράσχ(ου) ... chirho τριάκοντα ὀνόμ(ατα) παράσχ(ου) Ἀμαί[ῳ] gap=unknown (ὑπὲρ) το\ῦ/ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 979, 1 37996
4654020 παράσχο(υ) ... Φιλόξενος σὺν θ(εῷ) ἐπιστ(άτης) · παράσχο(υ) Παύλῳ (καὶ) Θεοδώρῳ Φῖβ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 981, 2 37997
4654327 παράσχ\ου/ ... Κωνσταν[τίνῳ] gap=unknown καὶ Σύμμαχος · παράσχ\ου/ gap=unknown Κυρικῷ κλειδοπ̣[οιῷ] [?] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt Stud. Pal. 8 993, 2 37998
4654366 παράσχο\υ/ ... Θέων Ἰουλίῳ ἀρτ[οπό]κ · παράσχο\υ/ οὕτως · παιδ(ὶ) Φάο\υ/ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 500 599 Egypt Stud. Pal. 8 995, 2 37999
4661560 π̣αρασχῖν* ... εἰρ̣ημ̣έ(νῃ) ἐν αὐτ(ῇ) μηχ(ανῇ) gap=5 π̣αρασχῖν* gap=3 εἰρημμέ(νον) μ̣η̣χ̣(ανικὸν) ὄ̣ρ̣γα̣ν̣ο̣ν̣ ... infinitive. aor. act AD06 500 599 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) T. Varie 14 - 21, 21 65105
4195642 [π]αρασχεῖν ... , καὶ τοῦ[το] [ἑτοίμως] [ἔχω] [π]αρασχεῖν σοι καὶ πληρῶ[σαι] gap=10 ... infinitive. aor. act AD06 502 502 Egypt SB 16 12786, 10 16297
1731981 [παρέσχ(ες)] ... μου ἀδελφ(ῷ) Ἰωά̣ν̣[νῃ] gap=6 [·] [παρέσχ(ες)] [μ]ο̣ι ὑπὲρ πρώτου προστάγ(ματος) ... verb. 2. sg. aor. ind. act AD06 503 504 Egypt, U15 - Hermopolites P. Herm. 81, 1 37282
2662692 παράσχου ... Ἰωάννης κόμες* Φοιβάμμ[(ωνι)] [οἰ]νοχειρ(ιστῇ) · παράσχου τοῖς ἀπ(ὸ?) Σεφὼ ἐνεγκοῦσ(ι) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 503 503 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 141, 2 20780
2734599 παρασχεῖν ... οὐ βεβούληται οὔτε τὸν τόπον παρασχεῖν μοι οὔτε τὸ χρέος ... infinitive. aor. act AD06 504 504 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1884, 8 22020
3040876 παράσχ(ου) ... κόμες Φοιβάμμωνι ο̣[ἰνοχειρ(ιστῇ)] [·] gap=unknown παράσχ(ου) Θεοδώρῳ παιδ(ὶ) τοῦ κυρίο(υ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 504 504 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 68 4699, 2 50662
3299584 [παρέχοντος] ... τῆς ε̣[ὐ]τυχοῦς εἰσιούσης τεσσαρεσκαιδεκάτης ἰν(δικτίονος) [παρέχοντος] [μοῦ] τ̣[οῦ] [μισθ]ω̣σαμένο̣υ Φ[οι]β̣άμμωνος̣ ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 504 504 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Ross. Georg. 3 32, 8 40989
3299612 παρεχ[ο]μένῳ ... [εὐαρέ]στου μέτρ[ῳ] [τ]ῷ̣ ἀπὸ ἔθους παρεχ[ο]μένῳ gap=20 [ὃν]περ φόρ[ον] [παρ]έ̣ξω ... participle. sg. pres. mid. neut. dat AD06 504 504 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Ross. Georg. 3 32, 10 40989
3299616 [παρ]έ̣ξω ... ἔθους παρεχ[ο]μένῳ gap=20 [ὃν]περ φόρ[ον] [παρ]έ̣ξω ἐτη[σίως] ἐπὶ μηνὸς Παῦνι ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 504 504 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Ross. Georg. 3 32, 11 40989
3501005 παρέξω ... [κ]ατὰ τὸ ἥμισυ μέρος. παρέξω δὲ λ[ό]γῳ σηνηθείας σ̣τα̣χύ̣ω̣ν ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 504 505 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 5 486, 11 18814
3501025 παρέ̣[ξω] ... καὶ ξύλου̣ δεμμα* δύο καὶ παρέ̣[ξω] [ὑπὲρ] gap=19 [καὶ] ψωμίων ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 504 505 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 5 486, 13 18814
3501122 π̣α̣ρασ-χεῖν ... chirho δηλαδὴ καὶ ἑτοίμως ἔχω π̣α̣ρασχεῖν πλί̣νθ̣[ους] [ὀπτὰς] gap=12 ὀ̣κτὼ ... infinitive. aor. act AD06 504 505 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 5 486, 19-20 18814
3501133 παρασχεῖν ... κατʼ ἔτος καὶ ἑτοίμως ἔχω παρασχεῖν τ̣οῦ ἐμοῦ οἴν[ου] ε ... infinitive. aor. act AD06 504 505 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 5 486, 20 18814
4165129 παρέξωμε[ν]* ... δὲ μὴ εὐπορήσωμεν* τῷ μο[ν]ά̣ζ̣οντ[ι] παρέξωμε[ν]* τῷ σῷ ματίου* · ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD06 504 504 Egypt, U15 - Hermopolites SB 16 12378, 20 16228
4165141 παρέξωμεν* ... μὴ [δώσομε]ν̣ τὸν σῖτον, παρέξωμεν* ἐν χρυσῷ gap=2 ἑπτὰ̣ ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD06 504 504 Egypt, U15 - Hermopolites SB 16 12378, 21 16228
2754261 παρασχεῖν ... νεύει ἐπὶ βορρᾶ, καὶ παρασχεῖν με λόγῳ ἐνοικίου καθʼ ... infinitive. aor. act AD06 505 505 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1966, 15 22065
4283242 παράσχου ... τῷ θαυμ(ασιωτάτῳ) Ἀρτ̣εμιδώρῳ παραλήμπ(τῃ). παράσχου ἀπὸ τῆς φιλοτιμίας τοῦ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 506 521 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 20 14456, 2 38458
119212 παρασχῖν* ... ξέστ(αι) πγ, ἅσπερ gap=unknown παρασχῖν* σοι τῷ Ἐπεὶφ μηνὶ ... infinitive. aor. act AD06 507 507 Egypt, U15 - Hermopolites SB 28 16858, 8 47023
2015887 παρέξε̣ι̣[ν] ... [πειθ]όμενον τοῖς ὁρισθησομένοις παρʼ αὐτῶν παρέξε̣ι̣[ν] [ὑπὲρ] [συνθηκῶν] [παραβάσεως] [τ]ῷ ... infinitive. fut. act AD06 507 507 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 253-254 no. 992, 20 22762
4245185 παράσχ(ου) ... Κομ(…) καὶ λαμπρ(ότατοι) ἀδελφ(οί) · παράσχ(ου) Ἰωάννῃ πρε(σβυτέρῳ) λόγ(ῳ) ἀναλώμ(ατος) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 507 507 Egypt, U19 - Oxyrynchites Tyche 17 (2002), p. 93-94 no. 3, 2 18387
2735650 παρεχούσης ... , δηλαδὴ τῆς σῆς εὐγενείας παρεχούσης ἡμῖν λόγῳ προχρεί[ας] χρυ[σ]οῦ ... participle. sg. pres. act. fem. gen AD06 508 508 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1890, 13 22025
1648388 παρασχεῖν ... τοῦτο ἑτοίμως ἔχω σὺν θεῷ παρασχεῖν τῇ σῇ ἀδελφότητι ὁπόταν ... infinitive. aor. act AD06 510 525 Egypt, U10b - Apollonopolis (Kom Isfaht) P. Grenf. 2 89, 4 22641
1648556 παρασχεῖν ... ταῦτα ἑτοίμως ἔχω σὺν θεῷ παρασχεῖν τῇ σῇ ἀρετῇ ὁπόταν ... infinitive. aor. act AD06 510 525 Egypt, U10b - Apollonopolis (Kom Isfaht) P. Grenf. 2 90, 10 38221
61761 παρασχεῖν ... δημοσίῳ ζ[υ]γῷ καὶ ἑτοίμως ἔχω παρασχεῖν [ὑμῖν] [ἀντὶ] [τῆς] [τῶν] ... infinitive. aor. act AD06 512 512 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2185, 6 16130
61778 παρασχεῖν ... [μυριάδας] [δύο] gap=unknown ἑ[τ]ο̣ί̣μως ἔχω παρασχεῖν ὑμῖν καὶ βαλεῖν gap=unknown ... infinitive. aor. act AD06 512 512 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2185, 8 16130
61822 παρασχεῖν ... [,] [ἑτοίμως] [ἔχω] α̣ὐτὴ̣ν ὑμῖν παρασχεῖν ὁπόταν βουληθῆτε, ἐπὶ ... infinitive. aor. act AD06 512 512 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2185, 12 16130
3500708 [παρέξω] ... [συνκομιδῆς] [ἑκάστου] [ἔτους] ἀ̣νυπερθέτως. [παρέξω] [δὲ] [λόγῳ] [συνηθείας] gap=8 ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 512 512 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 5 483, 21 18811
4438615 παρέξομεν ... πίθου οἴνου κνίδια ὀγδοή̣κ̣ο̣ν̣τα. παρέξομεν δὲ κατʼ ἔτος ἐν ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD06 512 512 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 4 7369, 16 18036
4438646 παρεχο-μένοις ... καρπῶν τῶν φοινίκων στελλομένων ἡμῖν παρεχομένοις τῇ σῇ εὐλαβείᾳ ὑπὲρ ... participle. pl. pres. mid. masc. dat AD06 512 512 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 4 7369, 18-19 18036
4438740 παρέ̣ξ̣ο̣μεν ... π̣[ρ]ω[το]λ̣ή̣ν[ο]υ οἴ[νου] [κν]ί̣δ̣ι̣α̣ [τεσ]σεράκοντα. παρέ̣ξ̣ο̣μεν δὲ [πρ]ὸ̣ς τοῖ̣ς ἐ̣κ̣β̣ησ[ο]μένοις ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD06 512 512 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 4 7369, 25 18036
4438772 π[αρέχει]ν ... ἑβδόμην ἰνδ̣ι̣κ(τίονα) [ἐπ]ὶ τῷ ἡμ̣[ᾶ]ς π[αρέχει]ν ὅλ̣α̣ς̣ τ̣ὰ̣ς̣ [συ]νηθείας κατὰ ... infinitive. pres. act AD06 512 512 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 4 7369, 27 18036
1359164 παρ-έξε̣ι̣[ν] ... δυνηθείην χερσω* καὶ σπεῖραι, παρέξε̣ι̣[ν] [σοι] τ̣ὸ ἐνοίκειον* τ̣οῦ ... infinitive. fut. act AD06 513 513 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Coll. Youtie 2 90, 20-21 20900
62049 παρ̣[έ]ξ̣ω ... [μηνὶ] [ἑκά]σ̣τ̣ο[υ] [ἔ]τ̣ους ἀ̣νυ̣π̣ε̣ρ̣θ̣έτ̣ως · παρ̣[έ]ξ̣ω δὲ καὶ̣ ε̣ gap=unknown ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 514 514 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2186, 10 16131
1149800 παρασχεῖν ... σο(ῦ) παραγ̣ε[ν]ομένο(υ) τ̣ῇ̣ κώμῃ, παρασχεῖν σοι ὅσα δ[ανει]σθέντ[α] \πα[ρὰ]/ ... infinitive. aor. act AD06 514 514 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67124, 13 19054
1796100 παρασχεῖν ... dipunct καὶ ταῦτα ἑτοίμως ἔχ̣[ω] παρασχεῖν σοι ἐπὶ τρισὶ καταβολαῖς ... infinitive. aor. act AD06 515 515 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Jena 2 17, 15 128698
4418340 παράσχ(ου) ... stauros Μακρόβι̣ος λαμπρό(τατος). vac=unknown παράσχ(ου) εἰς τὸ μοναστήριον ἐπ̣ο̣[ι]κ(ίου) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 515 515 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 26 16753, 2 24192
418308 παρέχοντός ... δωδε̣κάτῃ τῆς παρο̣ύ̣σης δεκάτης ἰν̣δ(ικτίωνος) παρέχοντός μου τοῦ μισθωσαμένου Σαμβᾶ ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 516 532 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 10 26, 4 41068
2134096 παρέξωμέν* ... πάσας κοπὰς ἀρούρης ἥμισυ, παρέξωμέν* σοι τυροὺς ξηροὺς καλοὺς ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD06 516 532 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 5 1694, 21 19712
2134109 παρέχομεν ... κ(αὶ) λαψάνης κολοβὰ ἓξ, παρέχομεν δὲ ἐκ τοῦ κοινο(ῦ) ... verb. 1. pl. pres. ind. act AD06 516 532 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 5 1694, 22 19712
2753067 παράσχου ... κόμες καὶ Σαμουὴλ περίβλ(επτος). παράσχου εἰς πῖν* [τ]ῶν ἁγί(ων) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 517 517 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1945, 2 22051
2753104 παράσχ(ου) ... κόμες καὶ Σαμουὴλ περίβλ(επτος). παράσχ(ου) εἰς τὰ δεσμοτήρ(ια)* ἐν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 517 517 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1945, 5 22051
3969313 παρέξομεν ... ἀπολη̣μφθείη* καὶ ζητούμενον αὐτὸν μὴ παρέξομεν [τῇ] [ὑμῶν] [ἐντρεχείᾳ] [,] ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD06 518 527 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) PSI 8 932, 14 17593
3975263 παρασχεῖν ... με [χορηγεῖν] [καὶ] [διδόναι] [καὶ] παρασχεῖν σοι ὑπὲρ διαφόρου τούτων ... infinitive. aor. act AD06 520 551 Egypt, U19 - Oxyrynchites PSI 8 964, 8 17611
445184 παρασ̣-[χεῖν] ... [,] [ἃ] [καὶ] [ἑ]τ̣οίμως ἔχω παρασ̣[χεῖν] [σοι] [ὁπόταν] [βο]υληθείης gap=1 ... infinitive. aor. act AD06 521 522 Egypt, U15 - Hermopolites CPR 19 10, 14-15 70189
1189504 παρέξ[ω] ... ἑτοίμως ἔχω ὁ προγεγραμμένος ἐγγυητ(ὴς) παρέξ[ω] [ὑ]πὲρ τῆς αὐτοῦ ἀπολείψεως ... verb. 2. sg. aor. ind. mid AD06 521 521 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67328, 21 18453
1189781 παρέξω ... ἑτοίμως ἔχω ὁ προγεγραμμένος ἐγγυητὴς παρέξω ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ ἀπολείψεως ... verb. 2. sg. aor. ind. mid AD06 521 521 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67328, 21 18453
1190038 παρέξω ... κυριακῆς ἐν δημοσίῳ τόπῳ, παρέξω ἐγὼ ὁ προγεγραμμ[(ένος)] ἐγγυητὴς ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 521 521 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67328, 19 18453
1190324 παρέξω ... [ἑτοί]μως̣ ἔ̣χω ὁ προγεγραμμ̣[ένος] [ἐγγυ]ητὴς παρέξω [ὑπὲρ] [τῆς] [αὐτοῦ] [ἀπο]λ̣[είψ]ε̣ως ... verb. 2. sg. aor. ind. mid AD06 521 521 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67328, 17 18453
1190577 πα̣[ρ]εξει* ... ἔχω ἐγὼ ὁ προγεγραμμένος ἐγγυητὴς πα̣[ρ]εξει* ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ ἀπολείψεως ... verb. 2. sg. aor. ind. mid AD06 521 521 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67328, 16 18453
1191177 παρέξω ... ἑτοίμως ἔχω ὁ προγεγραμμένος ἐγγυητὴς παρέξω ὑπὲρ τῆς αὐτους* ἀπολείψεως ... verb. 2. sg. aor. ind. mid AD06 521 521 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67328, 22 18453
1191449 παρέξω ... ἑτοίμως ἔχω ὁ προγεγραμμένος ἐγγυητὴς παρέξω ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ ἀπολείψεως ... verb. 2. sg. aor. ind. mid AD06 521 521 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67328, 20 18453
1191721 παρέξω ... ἑτοίμως ἔχω ὁ προγεγραμμένος ἐγγυητὴς παρέξω ὑπὲρ τῆς αὐτο(ῦ) ἀπολείψεως ... verb. 2. sg. aor. ind. mid AD06 521 521 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67328, 19 18453
1191978 [παρέξω] ... ἑτοίμως ἔχω ὁ προγεγραμμέν(ος) ἐγγυητὴς [παρέξω] [ὑπὲρ] [τῆς] [αὐτοῦ] [ἀπολεί]ψ̣[εως] ... verb. 2. sg. aor. ind. mid AD06 521 521 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67328, 19 18453
1192249 παρεξει* ... ἔχω \ἐγὼ/ ὁ προγεγραμμένος ἐγγυητὴς παρεξει* ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ ἀπολείψεως ... verb. 2. sg. aor. ind. mid AD06 521 521 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67328, 19 18453
1192522 παρέξω ... ἔχω ἐγὼ ὁ προγεγραμμ(ένος) ἐγγυητὴς παρέξω ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ ἀπολείψεως ... verb. 2. sg. aor. ind. mid AD06 521 521 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67328, 21 18453
3216369 παρέχοντ̣ο̣[ς] ... [τεσσ]άρων ἑκάστου καδους*, σοῦ παρέχοντ̣ο̣[ς] gap=unknown gap=unknown_lines χ(ει)ρ(όγραφον) Παθώτου ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 521 522 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Prag 1 45, 13 15301
1388449 παρασχεῖν ... τοῦ πρεσβυ̣τέρου τοῦ ἡμετέρου gap=8 παρασχεῖν σοι ὑπὲ̣[ρ] τοῦ παντὸς ... infinitive. aor. act AD06 522 523 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. L. Bat. 17 10, 7 18220
1597235 παρέχοντος ... εὐγενεστάτη<ς> κύρας Διοσκου̣ριά̣δ̣ο̣ς̣, σοῦ παρέχοντος τὰ κοῦφα αὐτῶν. ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 522 523 Egypt, U15 - Hermopolites P. Gen. 4 190, 15 16353
3216470 παρασχεῖν ... ταῦτα ἑτοίμως ἔχομεν [ἐξ] [ἀλληλεγγύη]ς̣ παρασχεῖν τῇ σῇ εὐλαβείᾳ τῷ ... infinitive. aor. act AD06 522 522 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Prag 1 46, 11 15303
1137017 παράσχο(υ) ... καταβολὴ Ἰωάννῃ ὑποδέκτ̣(ῃ) · παράσχο(υ) ἀπὸ τῆς σῆ̣[ς] ὑποδοχῆς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 523 538 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67052, 2 19008
2133830 παρέξω ... ᾧ με ταύτας γεωργῆσαι καὶ παρέξω σοι τὸν φόρον ἑκάστης ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 523 524 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 5 1693, 9 19711
4025270 παρ[έχον]τός ... Φαρμοῦθι τῆς παρούσης πρώτης ἰν(δικτίονος) παρ[έχον]τός μου τοῦ μισθωσαμένου ὑπὲρ ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 523 523 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 1 4753, 9 41334
1710365 παρέχ̣οντο̣ς̣ ... ληνὸν [ἀπὸ] [γλεύκους] [ἀδό]λ̣ο̣υ̣ σου παρέχ̣οντο̣ς̣ τὰ κο̣ῦ̣φ̣[α] [ἐπάναγκες] [ἀποδ]ώσω ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 524 525 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Heid. Gr. 5 358, 6 17643
1843715 παρ̣[ασχεῖν] ... , κ[αὶ] ταῦτα ἑτοίμως ἔχω παρ̣[ασχεῖν] ὑμῖν τῇ νεομηνίᾳ τοῦ ... infinitive. aor. act AD06 524 524 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Köln Gr. 3 153, 6 21225
2753139 παράσχου ... Φοιβάμμων καὶ Σαμουὴλ κόμ(ετες) gap=unknown παράσχου τοῖς ἀπὸ Σκευομισθίου ἀπὸ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 524 524 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1946, 2 22052
3969176 παρέξωμέν* ... λάκκου ἐμοῦ Βίκτορος \κτήματος/ κ(αὶ) παρέξωμέν* σοι̣ τὸν φόρον ὑπὲρ ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD06 524 524 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) PSI 8 931, 20 17592
4460177 παρεχούσης ... [ἀδό]λ̣ο̣[υ] [,] [τῆς] [ὑμῶν] [θαυμ]α̣σιότητος παρεχούσης [τὰ] [κοῦφα] [,] [ἐνάνα]γκ̣ες ... participle. sg. pres. act. fem. gen AD06 524 524 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 5 8264, 15 18027
4460242 [παρασχεῖν] ... τὰ [ἴσα] [τῇ] [ὑμῶν] [θαυμασιότητι] [παρασχεῖν] gap=unknown_lines ... infinitive. aor. act AD06 524 524 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 5 8264, 24 18027
1146878 παρέξεις ... gap=6 χρυσο̣χ(οϊκῷ) σταθμῷ, καὶ παρέξεις μοι τ̣ύ̣ρους π̣[έντε] [καὶ] ... verb. 2. sg. fut. ind. act AD06 525 540 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67107, 17 19036
1146902 παρέξεις ... [ὡ]μο̣λ̣όγησα. chirho δηλαδ̣ὴ κ(αὶ) παρέξεις μοι gap=unknown_lines ἀντιμίσθ(ωσις) Ἰωάννο(υ) ... verb. 2. sg. fut. ind. act AD06 525 540 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67107, 19 19036
3051712 πα̣ρασχεθῆναι ... ὑ̣μ̣[ῶν] [ὑπερφύειαν] κελεῦσαί μοι τοῦτον πα̣ρασχεθῆναι. καὶ εὐθέ̣[ω]ς ἡ ... infinitive. aor. pass AD06 525 525 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 4781, 12 92173
3223117 [παρέξω] ... [συ]μπληρώσεως τοῦ ε̣ἰ̣ρ̣[η][μένου] [χρόνου] gap=unknown [παρέξω] [λ]όγῳ προστίμου̣ χρυσοῦ [νομισμάτια] ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 525 575 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Prag 2 160, 9 37482
4493606 π[α]ρ̣α̣-σχεῖν ... π̣ά̣λ̣ι̣ν̣ ὑπο[δέ]ξασθαι. καὶ προέγραφον π[α]ρ̣α̣σχεῖν τὸ παριστάμ̣ε̣νον τῇ σῇ ... infinitive. aor. act AD06 525 575 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 6 9400, 19-20 36839
62291 πα̣ρ̣α̣σ-χ̣[εῖν] ... α εξ(…) ἅπερ* ἑτοίμως ἔ̣χω πα̣ρ̣α̣σχ̣[εῖν] [σοι] ἕ[ως] gap=2 τῆς ... infinitive. aor. act AD06 526 526 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2188, 12-13 16133
2514857 παρέξεις ... Νεῖλος ποτισθῆναι τὸ κλῆρον, παρέξεις μ̣οι ὑπὲρ τοῦ ἥμισυ* ... verb. 2. sg. fut. ind. act AD06 526 526 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Michael. Gr. 43, 9 21419
2514911 παρέξεις ... χόρτου ἀργυρίου τά̣λ̣α̣ντα τρισχείλια* · παρέξεις δ̣ὲ μοι καὶ τυροὺς ... verb. 2. sg. fut. ind. act AD06 526 526 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Michael. Gr. 43, 11 21419
1148236 π̣αρ[ασχ]ή[σομεν] ... ἀ̣ρ[ραγῆ] [καὶ] ἀ̣σ̣ά̣λ̣ευτον ἐὰ̣ν θέλ̣η[τε] π̣αρ[ασχ]ή[σομεν] ἐγὼ [κ(αὶ)] ο̣ἱ̣ υἱοί ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD06 527 553 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67115, 12 19046
1148251 παρα[σ]χεῖν ... ἐμῶν υἱῶν ἐ̣π̣ὶ τρεῖς̣ gap=7 παρα[σ]χεῖν ὑμ̣ῖν χρυσο(ῦ) νομ[ισμά]τ[ια] gap=1 ... infinitive. aor. act AD06 527 553 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67115, 15 19046
1162412 παρέχοντος ... σύνολον, τοῦ παραβαίνοντος μέρους παρέχοντος τῷ ἐμμένοντι μέρει, ... participle. sg. pres. act. neut. gen AD06 527 565 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67154 Ro, 33 18908
1169642 π̣α̣[ρ]έξε̣[ι] ... λόγῳ προστίμο(υ) ἐξεπερωτήσεως καὶ παραβάσεως π̣α̣[ρ]έξε̣[ι] gap=unknown gap=6_lines ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD06 527 574 Egypt, U10a - Antaiopolites P. Cairo Masp. 2 67243 descr., 22 18941
1179153 π[α]ρασχεῖν ... φόρ̣ον ἑτοίμως ἔ̣χω καθʼ* ἐ̣[νι]αυτ[ὸ]ν π[α]ρασχεῖν τὰ ἐνελκ̣[ό]μενα δ̣η̣μοσίο(υ) χ̣ρυσικοῦ ... infinitive. aor. act AD06 527 527 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67300, 11 18427
1179193 παρέ̣[ξω] ... τοῦ μεγαλοπρεπ(εστάτου) κ̣[όμ]ετο̣[ς] [Ἀμ]μ̣ωνίο(υ). παρέ̣[ξω] δὲ καὶ τυροὺς πε[ντ]ή̣κοντα ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 527 527 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67300, 15 18427
2752136 παράσχου ... ἰνδικ(τίονος) ἀπὸ καρπῶν ἑβδόμης ἐ̣[π]ι̣[νεμήσεως] παράσχου αὐτῷ κεράτι[α] [δεκατρία] [παρ]ὰ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 527 544 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1932, 4 37884
2737785 παρασχεθῆναι ... ὑμῶν θεοφιλείαν̣ ὥ̣σ̣τ̣[ε] [κε]λεῦσαί μοι παρασχεθῆναι τὸν αὐτὸν ἄξονα, ... infinitive. aor. pass AD06 528 528 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1900, 16 22034
2737803 παρέσχετο ... συστάσεως τῶν ἐκκλησίας [πραγ]μ̣άτων τοῦτον παρέσχετο μοι διὰ τ[οῦ] [εὐλαβε][στάτο]υ̣ ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD06 528 528 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1900, 19 22034
3051831 [παρασχεθῆναι] ... προσοικόντων* [ὥστε] [κελεῦσαί] [μοι] [αὐτὸν] [παρασχεθῆναι] [.] καὶ εὐθέως [ἡ] ... infinitive. aor. pass AD06 528 528 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 4782, 7 92174
3051848 [παρέσχετό] ... [ἑαυτῆς] [πραγμά]των τὸν αὐτὸ\ν/ [ἄξονα] [παρέσχετό] [μοι] [ἐκ] [τῶν] [ἐνεχ]θέντω̣ν̣ ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD06 528 528 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 4782, 10 92174
1146238 π[α]ρ̣έξω ... [ἑξῆς] [χ]ρ̣όνο(υ) καθʼ* ἔτος, π[α]ρ̣έξω ὑπὲρ λόγο(υ) ἀποτάκτο(υ) ἑκάστης ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 530 530 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67104, 11 19033
1179448 παρασχεῖν ... ζῴοις καὶ ἀναλ̣[ώ]μ̣ασι, και παρασχεῖν τῇ ὑμέτερᾳ εὐδοκιμ(ήσει), ... infinitive. aor. act AD06 530 530 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67301, 23 18428
2134293 παρασχεῖν ... καὶ ἀβροχικῷ ὃ μὴ εἴ̣η̣ παρασχεῖν τὰ ἐνελ̣κόμενα εἰς αὐτω* ... infinitive. aor. act AD06 530 531 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 5 1695, 12 19714
2141225 παρέχοντες ... Τουω̣τε ἀμφότεροι καταμένοστες* ἐν Συήνῃ παρέχοντες ὑπὲρ αὐτῶν ὑπογραφέα καὶ ... participle. pl. pres. act. masc. nom AD06 530 530 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Lond. 5 1722, 5 19738
2859710 π̣α̣ρ̣α̣σ̣χ̣ε̣θῆναι ... ὑ[μῶ]ν̣ ὑπερφ̣υείαν ὥστε κ̣ε̣λ̣ε̣ῦσαί μ̣[οι] π̣α̣ρ̣α̣σ̣χ̣ε̣θῆναι τὸν αὐτὸν ἀξονον* καὶ ... infinitive. aor. pass AD06 530 530 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 36 2779, 13 16568
2859729 πα̣ρέσχετό ... ἑαυτῆς̣ π̣ραγμά̣τ̣ων τὸν αὐτὸ̣ν ἄξονα πα̣ρέσχετό μοι διὰ Μο̣ίσω̣νος οἰ̣κετη* ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD06 530 530 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 36 2779, 15 16568
3052154 παρασχεθῆν(αι) ... ὑπερφύειαν ὥσ̣τε κε̣λεῦσαι @^inline^τοῦτον@⟦τουτων⟧ ἡμῖν παρασχεθῆν(αι). καὶ εὐθέως ἡ ... infinitive. aor. pass AD06 530 530 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 4785, 16 92177
3052171 παρέσχετο ... ἑαυτῆς πραγμάτων τὸν αὐτὸν ἄξονα παρέσχετο ἡμῖν ἐκ τῶν ἐνεχθέντων ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD06 530 530 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 4785, 19 92177
1675562 παρασχεῖν ... gap=unknown κ̣[αὶ] ἑτ̣ο̣ί̣μ̣ως ἔ̣[χομ]ε̣ν ταῦτα παρασχεῖν [σοι] gap=unknown gap=unknown_lines ... infinitive. aor. act AD06 531 531 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Hamb. 3 233, 12 15338
4064388 [πα]ρασχεῖν ... καὶ δίκης gap=unknown [ἑτοίμως] [ἔχω] [πα]ρασχεῖν σ[ο]ι ὑπὲρ λόγου ἐπεικερδίας* ... infinitive. aor. act AD06 531 531 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) SB 10 10524, 10 17424
1185698 παρασχεθῆναι ... τὸ ὑποτεταγμέ(ον) μέτρον ἀπαιτηθῆναι καὶ παρασχεθῆναι τοῖς γενναιοτ(ά)τ(οις) Νουμίδοις Ἰουστινιανοῖς ... infinitive. aor. pass AD06 533 549 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67321, 2 18445
3499447 [παρέξ]ομεν ... [Ἑρ(μουπόλει)] [ἰδίοις] [ἡμῶν] [ζῴοις] [.] [παρέξ]ομεν δὲ κα[τ]ʼ ἔτος ἀ̣χύ̣ρο̣υ ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD06 533 534 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 5 472, 22 18804
3499468 παρέξω ... , τὸ μὴ εἴη, παρέξω [τὸ] gap=6 [μέρος] [τοῦ] ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 533 534 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 5 472, 23 18804
4392601 παρα[σ]χ̣ε̣ῖ̣ν̣ ... , καὶ ταῦτα ἐτοίμως ἔχω παρα[σ]χ̣ε̣ῖ̣ν̣ [σοι] gap=20 gap=3 τοῦ ... infinitive. aor. act AD06 533 533 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 24 16284, 11 22594
1177469 παρασχεῖν ... [αἰδεσ(ίμου)]. [κ(αὶ)] [ἑτοίμως] ἔχ̣ωμεν παρασχεῖν ὑπὲρ ἀπολείψεως ἐξ ἀλλεληγγύης* ... infinitive. aor. act AD06 535 535 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67296, 13 18423
1530640 παρέξω ... παγανικῷ σχήμ̣α̣τ̣ι̣ gap=30 αὐτὸν μὴ παρέξω αὐτῇ, apostrophe ἐγὼ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 535 535 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Flor. 3 287, 2 19349
2756261 παρέσχετό ... καὶ δὴ τοῦτο ἐκέλευσεν καὶ παρέσχετό μοι τὸν στρόβιλλον* καὶ ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD06 535 535 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1983, 17 22078
1530973 παράσχο̣υ̣ ... χμγ καταβο̣λὴ Ἰωάννῃ ὑποδέ[κτῃ] · παράσχο̣υ̣ ἀ̣πὸ τῆς σῆς ὑποδοχ[ῆς] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 537 537 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Flor. 3 290, 3 36858
1637520 παρέξω ... [δὲ] [ἀβρόχῳ] [ὁ] [μὴ] εἴη παρέξω ἥμισυ τοῦ προκειμένου [φ]όρου ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 537 537 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Grenf. 1 56, 14 22620
2125786 παράσ̣χ(ου) ... · midpunctus Ἰωάννῃ ὑποδέκτ(ῃ) · παράσ̣χ(ου) ἀπὸ τῆς σῆς ὑ̣ποδοχῆς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 537 537 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 5 1667, 2 19687
2125848 παράσχο(υ) ... [ [καταβολὴ] [Ἰωάνν]ῃ ὑποδέκτ(ῃ) · παράσχο(υ) [ἀπὸ] [τῆς] [σῆς] [ὑπο]δ̣οχῆς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 537 538 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 5 1668, 2 19689
2125930 π̣α̣ρ̣[άσ]χ̣ο̣υ ... ̣ṣṭạụṛọṣ κατ̣[αβ]ο̣λ̣(ὴ) Ἰωάννῃ ὑποδέκτ(ῃ) · π̣α̣ρ̣[άσ]χ̣ο̣υ ἀπὸ τῆς ὑποδο̣χῆς σῆς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 537 537 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 5 1669, 2 19690
2506724 παρασχεῖν ... ὑπεναντίον τι χωρεῖν, ὁμολογῶ παρασχεῖν ὑμῖν λόγῳ προστίμου ἐπὶ ... infinitive. aor. act AD06 537 537 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) SB 22 15477, 84 22120
3300094 παρ[α]σχ̣(εῖν) ... μου ἀρούρας ἐφʼ ᾧ με παρ[α]σχ̣(εῖν) ὑπὲρ ὧ[ν] δ̣υνήσομ[αι] γεωργῆσ[αι] ... infinitive. aor. act AD06 537 537 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Ross. Georg. 3 36, 16 17962
4344247 παρεχομένων ... καλλίστῳ [καὶ] [εὐαρέστῳ] [τῶν] [κούφων] παρεχομένων παρʼ ἐμοῦ νέως πεπεισσω[μένων] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD06 537 537 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 22 15597, 11 45049
4457892 παρασχεῖ[ν] ... τ̣ι̣ [ὑπ]ὲρ ἐμοῦ, ὁμολογῶ παρασχεῖ[ν] [οἴκοθεν] [κ]αὶ ἐκ τῆς ... infinitive. aor. act AD06 537 537 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) SB 5 8029, 20 18008
1530315 παρασχεῖν ... , ἑτοίμως ἔχομεν οἱ ἐγγυηταὶ παρασχεῖν ὑμῖν χρυσοῦ νομίσματα δώ[δε]κα ... infinitive. aor. act AD06 538 538 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Flor. 3 284, 12 19346
1968846 παρασχεῖν ... τὰς ἀπολογίας μοι κατὰ νόμους παρασχεῖν. stauros Φλ(άυιος) Γεώργιος ... infinitive. aor. act AD06 538 538 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 250-251 no. 1000, 10 22772
3186528 [πα]ρ̣έ̣ξ̣εσθα̣[ι] ... τ̣ου κιν gap=unknown gap=unknown Δωροθ̣ [πα]ρ̣έ̣ξ̣εσθα̣[ι] gap=unknown gap=unknown gap=unknown [τεσ]σ̣αράκοντα ... infinitive. fut. mid AD06 538 538 Israel, Palestina - Gaza P. Petra 1 2, 382 78720
3187206 παρέχειν ... λ̣αμπρο(τάτου) Πα̣[ν]ολ[βίο]υ ὑπομνη̣[στ]ι̣κ̣ο̣[ῖ]ς ἔδοξε̣[ν] ἐ̣μ̣ὲ παρέχειν τῷ̣ α̣ὐτῷ λαμπρο(τάτῳ) Πα̣ν̣ολβ̣ίῳ ... infinitive. pres. act AD06 538 538 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 1 3, 4 78721
4171088 [παρεχομέν]\ων/ ... πέντε τῶν τούτων [πάντων] [κούφων] [παρεχομέν]\ων/ ⟦ου⟧ παρʼ ἐμοῦ. ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD06 538 538 Egypt, U15 - Hermopolites SB 16 12488, 12 16251
4171150 παρασχεῖν ... [προγεγρ(αμμένα)] [μέτ]ρ̣α ὀγδοήκο̣ν̣τα ἑτοίμως ἔχω παρασχεῖν σοι [ὑπὲρ] [τῆς] [αὐτῶν] ... infinitive. aor. act AD06 538 538 Egypt, U15 - Hermopolites SB 16 12488, 17 16251
4427737 παρέξει ... ἔκ̣ τινος ἡμῶν γεννηθεῖσα, παρέξει οἴνο(υ) ἀγγῖον* ἕν, ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD06 538 538 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 3 6704, 19 18825
4427752 παρέξει ... gap=2 βουλόμενος ἐν κρυπτῷ, παρέξει gap=unknown πρ π̣α̣ρ̣ὰ̣ τ̣ο̣ῦ̣ ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD06 538 538 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 3 6704, 21 18825
4427814 παρέξει ... μ̣ὲν ἐν τῷ \ὕ/δατι, παρέξει χρυσοῦ [τ]ρ̣ιμή̣σιον ἕν, ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD06 538 538 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 3 6704, 27 18825
1969011 παρέχοντος ... ὑπʼ ἐμὲ χωρίο(υ) ἀμπελικ[ο(ῦ)] σο(ῦ) παρέχοντος τὰ το(ύ)των κουφων*. ... participle. sg. pres. act. neut. gen AD06 539 539 Egypt, U15 - Hermopolites P. Lond. 3 p. 270-271 no. 1001, 21 22773
1969031 παρέξω ... οἶνον̣ ἐν [τ]ῇ αὐτῇ πρ̣ο̣θεσμία παρέξω σοι ὑπὲρ τῆς̣ τ̣ο̣ύ̣τ̣ω̣[ν] ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 539 539 Egypt, U15 - Hermopolites P. Lond. 3 p. 270-271 no. 1001, 23 22773
3188955 [π]αρήξω* ... ἰσότυπα ὡς εἴρηται εἰς τ̣ὼ̣* [π]αρήξω* μετὰ τὸ ἀλλαγῆναι τ̣[ὰ] ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 539 539 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 18, 84 112453
2585407 παρασχεῖν ... διὰ δόλου, ἐξεῖναί μοι παρασχεῖν ὑπὲρ συνθηκῶν παραβασεων* χρυσοῦ ... infinitive. aor. act AD06 540 540 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 8, 32 15316
1150346 παρασχεῖν ... τε ἀμφοτέρους καὶ ὁπότερον ἡμῶν παρασχεῖν [ἐν] [τῇ] [ὑμετέρ]ᾳ ἀποθήκῃ ... infinitive. aor. act AD06 541 541 Turkey, Thracia - Byzantion (Istanbul) P. Cairo Masp. 2 67126, 39 18873
4185925 πα[ρέχοντος] ... ἐπιχωρίου διπλῶν gap=unknown gap=unknown σοῦ πα[ρέχοντος] [τὰ] [κοῦφα] [(γίνεται)] ο̣ἴνου ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 541 541 Egypt, U20 - Herakleopolites SB 16 12639, 18 17439
447790 παρέξων ... ἀνυπερθέτως κ[αὶ] ἄ̣νευ πάσης ἀ̣ντιλογίας παρέξων σοι λόγῳ̣ φ̣ι̣λ̣[α]νθρώπου τ̣ούτ̣ου ... participle. sg. fut. act. masc. nom AD06 542 557 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) CPR 19 39, 12 70210
1465754 παρασ[χ]εθῆναι ... παρούσης ἕκτης ἐπινε[μήσεως] εἰσενεχθῆναι καὶ παρασ[χ]εθῆναι το[ῖ]ς γενναιο[τ]άτοις στρατιώται[ς] [ἀριθμοῦ] ... infinitive. aor. pass AD06 542 542 Egypt, U10a - Antaiopolis (Qaw el-Kebir) P. Erl. 55, 10 20948
2141161 παρασχεῖν ... ?, ὑπερ* ἑτο̣ίμως ἔ̣χ̣[ω] παρασχεῖν σοι ὑπὲρ φιλοτ̣[ιμί]α̣ς τοῦ ... infinitive. aor. act AD06 542 558 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 5 1721, 7 19736
3500459 παρέξω ... , τὸ μὴ εἴη, παρέξω τ̣[ὸ] [τ]ρ[ί]τον τοῦ προκ̣ε̣ι̣μένου̣ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 542 542 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 5 482, 13 18810
3500475 [παρέξω] ... [τ]ῷ Φ[αῶ]φι [μην]ὶ̣ κατʼ ἔ̣τ̣ο̣ς̣ [παρέξω] [δὲ] [λόγ]ῳ σ̣[υνηθείας] [σταχύ]ω̣ν̣ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 542 542 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 5 482, 15 18810
1047635 π̣αρέχο̣ν̣τός ... Φαρ[μ]οῦθι τῆς παρούσης ἕκτης ἰν(δικτίονος) π̣αρέχο̣ν̣τός μου extra τοῦ μισθωσαμένου ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 543 558 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Bodl. 1 36, 17 41298
1047684 παρασχ(ήσω) ... extra τὸν προγεγραμμ(ένον) τόπον καὶ παρασχ(ήσω) ἐν̣ια̣υσίως extra τὸ ἐνοίκ(ιον) ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 543 558 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Bodl. 1 36, 24 41298
2756530 παρασχ(εθῆναι) ... ὑμῶν ὑπερφύειαν ὥσ̣τ̣ε̣ κελεῦ̣σ̣αί μοι παρασχ(εθῆναι) τὰ αὐτὰ μηχανικὰ σ̣κ̣εύη ... infinitive. aor. pass AD06 543 543 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 1985 (p. 133-134), 13 22080
4312355 πα[ρα]σχεῖν ... τὸν παρϊστάμενον αὐτῇ ἐπʼ* ἡμῖν πα[ρα]σχεῖν, λογιότατε* ἔκδικε κύριε ... infinitive. aor. act AD06 543 543 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) SB 20 15090, 10 23875
4559579 παρέχωντός* ... ὡμοῦ* ἀρούρας πέντη* (ἄρουραι) ε παρέχωντός* μου τοῦ μισθωσαμένου ὑπὲρ ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 543 558 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 20 142, 15 41003
1150800 παρασχεῖν ... . καὶ ἑτοίμως ἔχω τοῦτο παρασχεῖν τῇ σῇ ἀρετῇ ἐν ... infinitive. aor. act AD06 544 544 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 2 67127, 14 18874
2263805 πα̣ρασχεῖν ... ὡ̣ς̣ πρόκ(ειται) καὶ [ἑτοίμ]ως ἔχο̣μ̣ε̣ν̣ πα̣ρασχεῖν ὑμῖν [ταῦτα] [ὁπόταν] βο̣υ̣ληθῆτε ... infinitive. aor. act AD06 544 544 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Mich. 13 669, 10 21382
63058 [παρασχεῖν] ... [αὐ]τὸν χόρτον, ἑτ[ο]ί̣μως ἔχομεν [παρασχεῖν] [σοι] [ὑπὲρ] τ̣ῆς τοῦ ... infinitive. aor. act AD06 545 560 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2198, 19 16134
500035 παρέξω ... [ζῴοις] [καὶ] [ἀναλ]ώ̣μ̣α̣σ̣ι κατʼ ἔτος παρέξω δέ σοι καθʼ ἕκαστον ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 545 546 Egypt, U15 - Hermopolites CPR 9 26, 14 20825
500044 [παρέξω] ... ἕκαστον [ἔτος] [λόγῳ] [συνηθείας] [?] [παρέξω] [δὲ] [π]ρ̣ὸ̣ς̣ τῷ προκειμένῳ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 545 546 Egypt, U15 - Hermopolites CPR 9 26, 15 20825
3024125 παρέσχετο ... Θεόφιλος καὶ τὰ πεντήκοντα νομίσματα παρέσχετο Διογένει τῷ τῆς λαμπρᾶς ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD06 545 545 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 63 4397, 42 22159
3024634 παρ̣[α]σ̣χεῖν ... γεινόμενα* ἐξ αὐτῶν ἑκάστου ἔτους παρ̣[α]σ̣χεῖν εἰς τὸ εὐαγὲς κοινόβιον ... infinitive. aor. act AD06 545 545 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 63 4397, 103 22159
3024758 παρασχεῖν ... λόγῳ ἐκέλευσεν τοῖς προσήκουσιν αὐτῷ παρασχεῖν, τουτέστιν τὰ ἄλλα ... infinitive. aor. act AD06 545 545 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 63 4397, 117 22159
3024853 παρασχεῖν ... ὑπερφυείᾳ κατὰ ταύτην τὴν πόλιν παρασχεῖν ἕτερα πεντήκοντα ὀκτὼ νομίσματα ... infinitive. aor. act AD06 545 545 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 63 4397, 128 22159
3024926 παρασχεῖν ... μὴ ἀνάγκην ἔχοντα τίποτε αὐτοῖς παρασχεῖν, διὰ δὲ τὸ ... infinitive. aor. act AD06 545 545 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 63 4397, 136 22159
4142851 [πα]ρ̣έ̣ξ̣ω ... [,] [ὃ] [μὴ] [εἴη] [,] [πα]ρ̣έ̣ξ̣ω τ̣ὸ̣ ἥμισυ τοῦ προκειμένου ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 545 560 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 14 12052, 9 15529
3774311 παρέχομεν ... gap=1 εν μετʼ ἐμοῦ gap=1 παρέχομεν μὴν ὑπὲρ τῆς αὐτῆς ... verb. 1. pl. pres. ind. act AD06 546 547 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Vat. Aphrod. 7, 9 15684
986698 παρασχεῖν ... χρηστηριοισι* καὶ δικαίοις πᾶσι καὶ παρασχεῖν τῇ ὑμῶν λαμπρ(ότητι) λόγῳ ... infinitive. aor. act AD06 547 547 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Baden 6 172, 18 22281
1151053 [παρασχεῖν] ... προστ̣οκωμένης* δωδεκάτης ἰ̣ν[δ(ικτίονος)] [,] [κ(αὶ)] [παρασχεῖν] σοι, εἰς τὴν ... infinitive. aor. act AD06 547 547 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 2 67128, 20 18875
1134600 π̣[α]ρ̣[ασ]χ̣[εῖν] ... ὑπὲρ τ[ῶν] π̣ [δι]καίων ἀπόδει̣ξ̣ι̣ν̣ π̣[α]ρ̣[ασ]χ̣[εῖν] [?] β̣ά̣λλου[σ]αν καταβ̣ολὴν μηδαμῶ̣[ς] ... infinitive. aor. act AD06 548 548 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) (?) P. Cairo Masp. 1 67029, 7 18993
1532445 παρασχεῖν ... ἐν τοῖς γῃδίοις μου καὶ παρασχεῖν τοὺ̣ς̣ χρυσίο[υς] ἐμοῦ εἰς ... infinitive. aor. act AD06 548 565 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Flor. 3 296, 44 36862
4483672 παρασ-χεῖν ... τὸν παρειστάμενον αὐτῇ ἐφʼ ἡμῖν παρασχεῖν, δέσπ(οτα). Χριστοδώρα ... infinitive. aor. act AD06 548 548 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 6 9239, 18-19 17881
1169718 παρα̣σχεῖν ... . καὶ τοῦτο ἑτοίμως ἔχ̣ω παρα̣σχεῖν [σοι] [ἐν] τ̣ῇ̣ δευ̣τ̣έρ[ᾳ] ... infinitive. aor. act AD06 549 549 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 2 67251, 3 18944
1666767 παρέξω ... μέρος ὑπὲρ τῶν ἐκφορίων. παρέξω δὲ ὑμῖν καθʼ* ἔτος ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 549 565 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Hamb. 1 68 Ro, 31 21049
1666838 παρέξω ... τοῦ ἐπάνω τῆς ἀμάρας. παρέξω δὲ ὑμῖν καθʼ* ἔτος ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 549 565 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Hamb. 1 68 Ro, 37 21049
1666864 παρέξω ... τέκτονος μέτρῳ το(ῦ) ὄρους. παρέξω δὲ ὑμῖν καθʼ* ἔτος ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 549 565 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Hamb. 1 68 Ro, 40 21049
2125510 παρασχεῖν ... τὸ ὑποτεταγμένον μέτρον εἰσενεγκεῖν καὶ παρασχεῖν τοῖς γενναιοτάτ[οις] στρατιώταις τοῖς ... infinitive. aor. act AD06 549 549 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 5 1663, 17 19679
4098272 παρασχεθῆναι ... αὐτῇ \ἀ/ναφερόντων ὥστε κελεῦσαι ἡμῖν παρασχεθῆναι τὸν αὐτὸν ἄξωνα* · ... infinitive. aor. pass AD06 549 549 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 12 11231, 8 16402
4098290 @^inline^παρέσχετο@⟦παρέσχετω⟧ ... συστάσεως τῶν ἑαυτ[ῆ]ς πραγμάτων τοῦτον @^inline^παρέσχετο@⟦παρέσχετω⟧ ἡμῖν δι[ὰ] τοῦ μηχανουργοῦ ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD06 549 549 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 12 11231, 11 16402
345610 π[α]ρ̣ασχεῖν ... ν̣έου καὶ ἀχύρ[ου] ε̣ἰσεν̣[ε]γκεῖν καὶ π[α]ρ̣ασχεῖν τοῖ[ς] [γ]εννα̣ι̣ο̣[τάτο]ις στρατιώτ[αι]ς̣ τοῖς ... infinitive. aor. act AD06 550 550 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 5 8028, 2 18007
1175940 παρα-[σχέσθαι] ... καθ[α]ροτάτων ἀρχόντων, καὶ ἀποτολμῶσ̣ι̣ν παρα[σχέσθαι] [ἐν] [τοῖς] [δικαστηρίοις] [ψευδῆ] ... infinitive. aor. mid AD06 550 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 3 67295, 5-6 36528
1176645 παρέξει ... πάντως ἐπὶ [τ]ούτοις κατὰ νόμου̣ς παρέξει. τὰς γὰρ παρακατασχέσεις ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD06 550 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 3 67295, 8 36528
1290723 παράσχ(ου) ... ἀββᾶ Μήτρᾳ μονάζ(οντι) Ἱερακίων · παράσχ(ου) τοῖς ἀγγαρ(ευταῖς) Δωράνης ψωμία ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 550 650 Egypt, U15 - Abba Apollotos Monasterion (Bawit) (?) P. Monts. Roca 4 90, 2 128358
1878715 παράσχου ... Ισιδόρ̣ῳ̣* Πατωσαρ(ὲτ) Σερῆνος οἰνοχερ(ιστής) · παράσχου τῶ̣ι̣ ἁγί(ῳ) Θεωνᾷ (ὑπὲρ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 550 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Laur. 4 178, 2 37309
3993022 παρεχει* ... , ἐὰν θέλῃς τὴν τιμὴν παρεχει*, ἐὰν θέλῃς ἄλλαντύπον* ... verb. 2. sg. fut. ind. act AD06 550 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 7 835, 21 36189
4067618 παρασχ(ο)ῦ ... Ταυρίνου κόμες Πέτρῳ καθαρ(ουργῷ). παρασχ(ο)ῦ τῷ κυρίῳ Μηνᾷ ἀπὸ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 550 599 Egypt SB 10 10561, 2 36129
4074683 παρασχεῖ[ν] ... , καὶ ταῦτα ἑτοίμως ἔχω παρασχεῖ[ν] σ[ο]ι̣ ἐν τῷ Φαῶφι ... infinitive. aor. act AD06 550 599 Egypt, U15 - Hermopolites (?) SB 12 10810, 3 35944
4237227 π[α]ράσχῃ ... gap=6 στρα̣τιώτῃ τῶν δεσποτικῶν ἵνα π[α]ράσχῃ τῷ κυρίῳ Ἀγαπητῷ [εἴτε] ... verb. 3. sg. aor. subj. act AD06 550 599 Egypt SB 18 13762, 7 36300
4457617 π[α]ρασχεῖν ... ν̣έου καὶ ἀχύρ[ου] ε̣ἰσεν̣[ε]γκεῖν καὶ π[α]ρασχεῖν τοῖ[ς] [γ]εννα̣ι̣ο̣[τάτο]ις στρατιώτ[αι]ς̣ τοῖς ... infinitive. aor. act AD06 550 550 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 5 8028, 14 18007
4559831 παράσχομεν ... εἰ δὲ μὴ τοῦτο ποιήσ[ο]μεν παράσχομεν ἐν διπλῷ τὴν προγεγραμμένην ... verb. 1. pl. aor. subj. act AD06 550 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 20 145, 7 41004
1134986 π[αρέ]ξαι ... αὐτῆς θείας κελεύσεως, καὶ π[αρέ]ξαι παρὰ τὸ δικαστήριον π̣ά̣[ντ]α̣ ... infinitive. aor. act AD06 551 551 Turkey, Thracia - Byzantion (Istanbul) P. Cairo Masp. 1 67032, 38 18996
1135362 παρέξει ... δὲ μὴ τοῦτο ποιήσομεν, παρέξει @^inline^τὸ@⟦τω⟧ μὴ ἔμμενον μέρος ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD06 551 551 Turkey, Thracia - Byzantion (Istanbul) P. Cairo Masp. 1 67032, 80 18996
1135471 πα̣ρ̣α̣σχεθησομένων ... ἢ καὶ πλέον τριῶν νομισμάτων πα̣ρ̣α̣σχεθησομένων μο[ι] παρʼ ὑμῶν τῶν ... participle. pl. fut. pass. neut. gen AD06 551 551 Turkey, Thracia - Byzantion (Istanbul) P. Cairo Masp. 1 67032, 96 18996
3861337 παρασχεῖν ... ὑμῶν λαμπρό(τητα) τὴν κεκτημένην επα̣ν̣ παρασχεῖν τὸν φόρον ἐνιαυσίως τὸν ... infinitive. aor. act AD06 551 551 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 1 77, 30 20144
2003889 παρασχεθῆναι ... αὐτῇ διαφερόντων ὥστε κελεῦσαί μοι παρασχεθῆναι τὰ αὐτὰ μηχανικὰ σκεύη ... infinitive. aor. pass AD06 552 552 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Lond. 3 p. 278-279 no. 776, 12 22683
138972 [παρέχοντός] ... τῆς εὐτυχοῦς εἰσιούσης τρίτης ἰν(δικτίωνος) [παρέχοντός] [μου] [τοῦ] μισθωσαμένου Ἀιουλίου ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 553 553 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 364, 13 41037
2124518 παρασχεῖν ... καὶ φρικτὸν ὅρκον περὶ τούτου παρασχεῖν ὑμῖν ἐν οἷς βούλεσθαι* ... infinitive. aor. act AD06 553 553 Egypt, U10a - Antaiopolites P. Lond. 5 1660, 15 19677
2124987 παρασχε̣ῖν ... [,] καὶ ταῦτα ἑτοίμως ἔχομεν παρασχε̣ῖν ὑμῖν ἐν τρισὶ καταβολαῖς ... infinitive. aor. act AD06 553 553 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 5 1661, 14 19678
3026275 παρασχεῖν ... δ, καὶ ταύτας ὁμολογῶ παρασχεῖν αὐτῇ κα̣θ̣αρ(ὰς) κεκοσκινευμ(ένας) μέτρῳ ... infinitive. aor. act AD06 553 553 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 63 4398, 25 22160
4148131 [π]α̣ρ̣έ̣ξ[ω] ... , τὸ μὴ εἴ[η] [,] [π]α̣ρ̣έ̣ξ[ω] gap=unknown_lines ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 553 553 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 14 12131, 13 18191
4433747 πα[ρασχεῖν] ... . καὶ ταῦ̣τα ἑτοίμως ἔχω πα[ρασχεῖν] [σοι] οὕτως · τὸ ... infinitive. aor. act AD06 553 553 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 3 7201, 15 18861
1969386 παρασχεῖν ... α(…) ὁν̣περιφόρον* extra ἑτοίμ[ω]ς ἔχω παρασχεῖν σοι τοῦ ἑνὸς νομισ[ματίου] ... infinitive. aor. act AD06 555 555 Egypt, U15 - Nagogis P. Lond. 3 p. 261 no. 1006, 17 22776
3069552 [παρασχεῖν] ... [χρ]υ̣σ̣ο[ῦ] [νόμ]ισμ[α] ἓ̣[ν] [καὶ] [ὁμολογοῦμεν] [παρασχεῖν] αὐτῇ ὑ̣π̣ὲρ τούτου ἕτερα ... infinitive. aor. act AD06 555 555 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 77 5123, 12 140189
3069581 παρεχόντων̣ ... [τῶν] [διαφερόντων] [τῇ] ὑμετέρᾳ ὑπερφ[υείᾳ] παρεχόντων̣ [ἡμῖν?] [τὰ] κο̣ῦφ[α], ... participle. pl. pres. act. masc. gen AD06 555 555 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 77 5123, 15 140189
4226587 [παρασχεῖν] ... [καὶ] [κληρονόμοι] [ἡμῶν] [καὶ] [διάδοχοι] [παρασχεῖν] [τῇ] [σῇ] [εὐγενεί?]ᾳ Ἀναστασίᾳ ... infinitive. aor. act AD06 556 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) SB 18 13298, 9 18400
937372 παρασχεῖν ... ε καὶ ταῦτα ἑτοίμως ἔχω παρασχεῖν σοι τῷ κ(αι)ρῷ τῶν ... infinitive. aor. act AD06 557 557 Egypt, U15 - Lenaiou Kome P. Ant. 1 42, 17 17194
937460 παρασχεῖν ... των* αὐτὼν* οἰνου* ἑτοίμως ἔχω παρασχεῖν σοι ὑπὲρ τῆς τούτων ... infinitive. aor. act AD06 557 557 Egypt, U15 - Lenaiou Kome P. Ant. 1 42, 26 17194
1709528 [παρέ]ξω ... [ἀνθʼ] [ὧν] [ποιούμεθα] [καμάτων] [.] [παρέ]ξω δὲ̣ κ̣α̣τ̣ʼ ἔτος λόγῳ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 558 558 Egypt, U15 - Hermopolites P. Heid. Gr. 5 352, 12 17641
132008 παρέξω ... , τὸ μὴ εἴη, παρέξω τὸ ἥμισυ τοῦδε̣ τ̣[οῦ] ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 559 560 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 19 2810, 14 91719
132066 παρέξω ... τοῦ αὐτοῦ φόρου ἀνυπερθέτως · παρέξω τ[ε] [κατ’] [ἔτ]ος λόγῳ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 559 560 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 19 2810, 18 91719
2149433 παρασχεῖν ... , καὶ τοῦτο ἑτοίμως ἔχω παρασχεῖν σοι τω* νευμηνίᾳ* τοῦ ... infinitive. aor. act AD06 559 559 Egypt, U15 - Hermopolites P. Lond. 5 1766, 10 19758
2516549 παρέξω ... ὑμῶν ἀπὸ τοῦ πεφιλοκαλημένου · παρέξω δὲ ὑμῖν καθʼ ἔτος ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 559 559 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Michael. Gr. 46, 21 21422
2140773 π̣α̣ρ̣α̣[σ]χ̣[εῖν] ... διαλύσ[εως] [ἐλθεῖν] [ἐφʼ] [ᾧ] [ἐμὲ] π̣α̣ρ̣α̣[σ]χ̣[εῖν] κ̣α̣ὶ̣ [ἔχ]ειν σοι λό[γῳ] ... infinitive. aor. act AD06 560 573 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1717, 38 19733
63354 παρασχεῖν ... gap=unknown αὐτὴν λαβεῖν καὶ ἑτέρῳ παρασχεῖν gap=unknown ὁμολ(ογία) γενομ(ένη) π(αρὰ) ... infinitive. aor. act AD06 561 561 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2200, 12 16136
1637623 παρέξω ... , τὸ μὴ εἴη, παρέξω gap=unknown [ὅνπερ] [φόρον] νέον ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 561 561 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Grenf. 1 57, 12 22621
1637661 παρέξω ... τοῦ μηνὸς gap=unknown [ἀκ]αταγνώστως. παρέξω δὲ λόγῳ συνθείας κατὰ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 561 561 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Grenf. 1 57, 17 22621
3061113 π̣α̣ράσχου ... Μ[ουσ]α̣ίου ὁ ἔνδο̣ξ(ος) οἶκο̣[ς]. π̣α̣ράσχου τοῖς ἀπὸ Μεσκανούνιος̣ ὀνόμ(ασι) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 564 564 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 72 4926, 2 114307
3061199 παράσχου ... Παμουθίῳ προεστ(ῶτι) μ[ο]νῆς Μουσαίου. παράσχου τοῖς ἀπὸ Θεαγένους ὀνόμ(ασι) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 564 564 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 72 4928, 2 114309
3061236 <παράσχου> ... ὁ ἔνδοξ(ος) οἶκος. vac=unknown <παράσχου> τοῖς κδ̣ gap=1 ἀπὸ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 564 564 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 72 4929, 2 114310
63400 παρασ[χεῖν] ... [καὶ] [τ]αῦτα ὁμολογῶ ἑτοίμως ἔχω παρασ[χεῖν] [τοῦ] [εἰσιόντ]ο̣ς μηνὸς Παχὼν ... infinitive. aor. act AD06 565 565 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2201, 6 16137
1131339 [π]αρασχεῖν ... τὸν̣ εκ π̣α̣ρʼ ἐ̣μ̣ο̣[ῦ] gap=3 [π]αρασχεῖν ὑπὲρ το̣(ύ)το(υ) [χρ(υσοῦ)] νο(μίσματα) ... infinitive. aor. act AD06 565 573 Egypt, U10a - Antaiopolis (Qaw el-Kebir) (?) P. Aphrod. Lit. p. 429 no. IV 29, 12 65001
2263310 παρέξει ... τῇ αἰωνίᾳ καὶ ἐγγράφῳ ὁμολογίᾳ παρέξει ὁ μὴ ἐμμένον μέρος ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD06 565 565 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Mich. 13 667, 21 37326
4470864 παρέξω ... [μου] ζῴοις καὶ ἀναλώμασι, παρέξω δὲ κατʼ ἔτος λόγῳ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 565 565 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Archiv für Papyrusforschung (AfP) 50 (2004), p. 173-176 no. 1, 18 17845
1130384 παρέχοντα ... Ἀφοῦτος τὰ μη̣τρο͂ͅα* ἀπὸ πράγματος παρέχοντα αὐτὰ εἰς τὴν πρὸ ... participle. sg. pres. act. masc. acc AD06 566 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 1 67006 Vo, 74 18982
1181982 παρασχεῖν ... . καὶ ταῦτα ἑτοίμως ἔχω παρασχεῖν τῇ σ̣ῇ̣ εὐγενείᾳ ὁ̣π̣ό̣τα̣ν̣ ... infinitive. aor. act AD06 566 573 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67310, 6 18438
1182190 [πα]ρ̣[ασ]χ̣[εῖν] ... [ὡ]ς̣ προγέγραπ̣[ται], ἑ̣[το]ί̣[μως] [ἔχω] [πα]ρ̣[ασ]χ̣[εῖν] [τ]ῇ σῇ κ[οσμιότητι] [,] ... infinitive. aor. act AD06 566 573 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67310, 2 18438
2138562 [παρα]σχεῖν ... [,] [καὶ] [ταῦτα] [ἑτοίμως] [ἔχω] [παρα]σχεῖν τῇ σῇ εὐ̣[γενείᾳ] ὁπότ[αν] ... infinitive. aor. act AD06 566 573 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1711, 23 19728
2138770 π[α]ρ̣[ασχ]ε̣ῖ̣[ν] ... ὁ προγεγραμμένο[ς] σὸς ἀνὴρ Ὡρουώγχις π[α]ρ̣[ασχ]ε̣ῖ̣[ν] [τ]ῇ̣ σ̣ῇ̣ κ̣ο̣σ̣μιότητι λόγῳ ... infinitive. pres. act AD06 566 573 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1711, 45 19728
3052640 παρασ̣χ̣[εθ]ῆναι ... ὑπ̣ερ̣[φύειαν] [ὥστε] [κελεῦσαί] μ̣[οι] [τ]οῦτον παρασ̣χ̣[εθ]ῆναι · [καὶ] ε̣[ὐθέως] [ἡ] ... infinitive. aor. pass AD06 566 566 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 4788, 15 92180
3461938 παρασχεῖ̣[ν] ... [ἐγὼ] [αὐτὸς] [ὁ] [τού]του̣ ἐγγυη̣τὴ̣ς παρασχεῖ̣[ν] [σοι] [ὑπὲρ] [τῆς] [αὐτοῦ] ... infinitive. aor. act AD06 566 566 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) Fournet (ed.), Les archives de Dioscore d'Aphrodité p. 288-290 no. 1, 22 18672
3462144 [παρασχεῖ]ν̣ ... [ἐ]γ̣ὼ αὐτὸς [ὁ] [τούτου] [ἐγγυητὴς] [παρασχεῖ]ν̣ σ̣ο̣ι̣ [ὑπ]ὲρ τῆς [αὐτοῦ] ... infinitive. aor. act AD06 566 566 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) Fournet (ed.), Les archives de Dioscore d'Aphrodité p. 290-293 no. 2, 24 18673
3462304 [παρασχεῖν] ... [ἐγὼ] αὐ̣τὸ̣ς̣ ὁ̣ το̣ύτ̣ο̣[υ] ἐγ̣γ̣[υ]η̣[τὴς] [παρασχεῖν] [σου] [ὑπὲρ] [τῆς] αὐτοῦ ... infinitive. aor. act AD06 566 566 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) Fournet (ed.), Les archives de Dioscore d'Aphrodité p. 290-293 no. 2, 47 18673
3462494 [παρασ]χ̣εῖν̣ ... ἐγὼ αὐτὸς ὁ τούτο̣υ [ἐγγυητὴς] [παρασ]χ̣εῖν̣ σοι̣ ὑ̣[πὲρ] [τῆς] [αὐ]τοῦ ... infinitive. aor. act AD06 566 566 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) Fournet (ed.), Les archives de Dioscore d'Aphrodité p. 293-296 no. 3, 19 18675
3462966 παρασχ(εῖν) ... [ἐγὼ] [αὐτὸς] [ὁ] [τούτου] [ἐ]γ̣γ̣υητ̣ὴς παρασχ(εῖν) σοι ὑπὲρ τ̣ῆ̣[ς] [αὐτοῦ] ... infinitive. aor. act AD06 566 566 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) Fournet (ed.), Les archives de Dioscore d'Aphrodité p. 293-296 no. 3, 6 18675
1126927 παρασχεῖν ... εἰρημέ(να) ἑκατὸν δέκα ἑπτὰ νο(μίσματα) παρασχεῖν, ἀφῆκεν ἐν τῇ ... infinitive. aor. act AD06 567 567 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 1 67002, 13 18977
1127036 παρέχουσιν ... καί\τοι/ εὐγνωμόνως ἀεὶ καὶ πληρωτικῶς παρέχουσιν οἱ ἄθλιοι κτήτορες τὰ ... verb. 3. pl. pres. ind. act AD06 567 567 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 1 67002, 18 18977
1127374 παρεχόντων ... βίον καὶ εὐγνωμόνως καὶ πλη[ρω]τικ[ῶς] παρεχόντων το(ὺ)ς βασιλικοὺς αὐτῶν φόρο(υ)ς ... participle. pl. pres. act. masc. gen AD06 567 567 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 1 67002, 7 18977
1133189 παρεσχό[μ]εθα ... καὶ τ[ρί]την κα̣[τα]β̣ολ(ὴν) τῶ̣ν̣ δημοσί̣ει̣\ω/ν* παρεσχό[μ]εθα αὐ̣τῷ κακ̣ συναλλαγῆς τοῦ ... verb. 1. pl. aor. ind. mid AD06 567 567 Egypt, U10a - Antaiopolites P. Cairo Masp. 1 67021, 14 18987
2136238 παρασχεῖν ... πε̣ρ̣[ι]ποιήσασθαι εἴγε τὰ μάλιστα στεγανόμια παρασχεῖν, καίτοι συνταξάμενός μοι ... infinitive. aor. act AD06 567 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1708, 42 19725
2136582 παρεχων* ... \τὸν/ \ἀδελφόν/ \μο(υ)/ τὰ θηλάσματα παρεχων* ὡς εἶναι δεκαεπτὰ ἔτη ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 567 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1708, 81 19725
4348384 [παρασχεῖν] ... [δημ(οσίῳ)] [καὶ] [τα]ῦτα ἑτοίμως [ἔχω] [παρασχεῖν] τῇ σῇ εὐγενείᾳ ὁπόταν ... infinitive. aor. act AD06 567 573 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 22 15633, 7 79122
1162009 [παρέξει] ... [π]ερὶ οἵο̣[υ] [δ]ήποτε π̣[ράγμ]α̣[τος] [,] [παρέξει] τὸ παραβαῖνον μέρος τῷ ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD06 568 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67153, 29 18907
1164754 παρέξει ... βου̣λ̣ομένου, δίχα νοσήμ̣α̣τος, παρέξει τὸ παραβαῖ[ν]ον μέρος ὑ̣π̣ὲ̣[ρ] ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD06 568 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67159, 40 18915
1165426 παρα̣[σχ]εῖν ... καὶ [κλ]η̣ρονόμοι μο(υ) καὶ διάδοχ[οι] παρα̣[σχ]εῖν τῇ τε ὑμῶν̣ [λα]μ̣πρότητ(ι) ... infinitive. aor. act AD06 568 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67162, 19 18918
1180668 παρασχεῖν ... τῆς ἀταξίας, ἑτοίμως ἔχω παρασχεῖν σοι [χρυ]σο(ῦ) νομίσμα(τα) ἕ[ξ] ... infinitive. aor. act AD06 568 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67305, 23 18431
1165712 π̣[α]ρασχεῖν̣ ... τ̣[ε] [καὶ] πα̣ν̣[τοῖοι] μ̣ο̣(υ) κλ̣ηρονόμ[οι] π̣[α]ρασχεῖν̣ [σοι] [τ]ε [κ(αὶ)] τοῖ[ς] ... infinitive. aor. act AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67163, 18 18919
1165809 παρέξω ... δὲ ἐνάξοιμι περὶ το(ύ)του, παρέξω σοι χρυσ[οῦ] νομισμάτιον ἓν ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67163, 31 18919
1165937 παρασ̣[χ]εῖν ... τε καὶ παντοῖοι μ[ο(υ)] κληρονόμοι παρασ̣[χ]εῖν σοι̣ [τε] [καὶ] τοῖς ... infinitive. aor. act AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67164, 5 18920
1165987 παρέξω ... μ̣ε̣ ἀπολογήσασθαί σοι αὐτά, παρέξω σοι δίχα κρίσεως κ(αὶ) ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67164, 9 18920
1181454 παρασχεῖν ... τε κ(αὶ) παντοῖοί μου κληρονόμοι παρασχεῖν σοί τε καὶ [παντὶ] ... infinitive. aor. act AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67309, 17 18437
1182647 παρέξει ... , ἐπιχωρίου̣ ἢ ὑπερο[ρ]ίου, παρέξει ὁ μὴ ἐμμένων τῷ ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD06 569 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67311, 27 18439
1184802 π[αρέξειν] ... ὑγιαίνειν ἐπὶ μήκιστον \βίον/, π[αρέξειν] [τέ] [σοι] [καθʼ] ἕκα̣σ̣το̣ν ... infinitive. fut. act AD06 569 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67314, 14 18441
1359375 πα̣ρ̣ε̣χ̣ο̣ύ̣[σης] ... χω̣ρ̣ὶς κυ̣ρ̣ί̣ο̣υ ἀνδρὸς χ[ρ]ηματιζο̣ύ̣σης, πα̣ρ̣ε̣χ̣ο̣ύ̣[σης] [δὲ] [ὑ]πογ̣ραφέα ὑπὲρ ἑ̣α̣υτῆς ... participle. sg. pres. act. fem. gen AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Coll. Youtie 2 92, 9 20901
1518194 παρέξει ... ἐ̣ξ̣ ἡμῶν ἐνάξαι τῷ ἑτέρῳ παρέξει λ̣ό̣γ̣ῳ προστίμου χρυσοῦ νομίσμ(α)τ(α) ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Flor. 1 93, 28 23587
1660699 π[α]ρέξωμεν* ... [πρ]ωτολην̣ῶν μεστὰ ἀγγῖα* τριά̣κοντα. π[α]ρέξωμεν* δὲ ὑμῖν τὰς εἰθισμένας ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Hamb. 1 23, 34 21044
1660737 παρέξωμεν* ... καὶ εἰ τοῦτο ποιήσοιμεν, παρέξωμεν* λόγῳ προστίμ̣ου χ̣ρ̣υσ̣ί̣ου νομισμα* ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Hamb. 1 23, 36 21044
2246636 παρασχεῖν ... · καὶ τοῦτο ἑτοίμως ἔχω παρασχεῖν σοι ἐγώ τε καὶ ... infinitive. aor. act AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Mich. 11 607, 18 21361
1161149 [παρέ]χων ... θ(εο)ῦ βήματι, τὰς ἀπολογίας [παρέ]χων τῷ πα[ντοκράτορι] Θ(ε)ῷ καὶ ... participle. sg. pres. act. masc. nom AD06 570 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67151, 253 18905
1163391 π[αρασχεῖ]ν ... [ἐπὶ] [τῷ] [σε] [τ]α[ῦ]τα [ἀ]ναμφιβόλως π[αρασχεῖ]ν εἰς τὸ προκείμενον χ[ρέ]ος ... infinitive. aor. act AD06 570 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67156 [A], 21 18911
1163577 [παρέ]ξ̣ω̣ ... ζ[ωῆς] [σου] [χρόνον] [πρ]α̣γμάτω[ν] [,] [παρέ]ξ̣ω̣ σοί̣ τ̣ε̣ [καὶ] τοῖς ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 570 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67156 [A], 30 18911
1163706 παρασχεῖν ... τὴν ἐμὴ̣ν ἀποβίωσιν̣, καὶ παρασχεῖν τὰ̣ δ̣ύ̣ο̣ [νομίσματα] [τοῦ] ... infinitive. aor. act AD06 570 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67156 [A], 36 18911
1163728 παρασχομένης ... καθʼ* ἔτ̣[ο]ς τῆς σῆς μητρὸς παρασχομένης σοι τὸ ἐν̣οίκειον* αὐτοῦ ... participle. sg. aor. mid. fem. gen AD06 570 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67156 [A], 36 18911
1513644 παρέχοντος ... ληλὼν* ἀπὸ γλαύκο\υ/ς* ἀδόλου σου παρέχοντος τὰ κοῦφα ἐπάναγκες ἀποδώσω ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 570 571 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Flor. 1 65, 8 23575
1513695 παρασχεῖν ... φαῦλα ἐμὲ ταῦτα ἀλλάξαι καὶ παρασχεῖν σοι ἐν̣ π̣[ρ]ω̣τ̣ίῳ οἰ\ν/ον̣* ... infinitive. aor. act AD06 570 571 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Flor. 1 65, 15 23575
2129625 παρεχόντων ... χε̣ρσώδη καὶ ἐπ̣ά̣[ναγκες?] [ἀ]ν̣αλώμ̣α̣τ̣α διόλου παρεχόντων τοῖς π[α]ρ̣ε̣ρ̣[χομέ]ν̣ο̣ι̣ς ἡμερ[αίᾳ?] στ̣ρ(ατιώταις) ... participle. pl. pres. act. masc. gen AD06 570 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1674, 32 19693
2139952 παρέχοντος ... τ̣[αύτης] [τῆς] κ̣αλλιπόλεως Ἀντινοέων, παρέχοντος δὲ ὑπογραφέα ὑπ(ὲρ) αὐτοῦ ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 570 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1714, 19 19731
3860922 παρασχοῦσάν ... τὴν σὴν λαμπρ(ότητα) τὴν μὴ παρασχοῦσάν μοι τὰ ἐνοφειλόμενά μοι ... participle. sg. aor. act. fem. acc AD06 572 573 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Christodote Ro (forthcoming), 7 20142
3273774 παρασχεῖν ... καὶ ταυτὸ* extra ἑτοίμως ἔχω παρασχεῖν σοι κα̣ὶ̣ πληρῶσαι σε ... infinitive. aor. act AD06 - AD07 573 603 Egypt, U05 - Koptites P. Reinach Gr. 2 107, 4 23025
1874885 παρασχεῖν ... ζ[υγ](ῷ), ὅ̣π̣[ερ] ἑτοίμως ἔχω παρασχεῖν [σοι] [μετὰ] [τῶν] ὑπὲρ ... infinitive. aor. act AD06 574 574 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Laur. 3 75, 20 21249
2581240 παρέχοντες ... Συήνης οἱ καὶ ἑξῆς ὑπογραφέα παρέχοντες τὸν ὑπὲρ αὐτῶν ὑπογράφοντα ... participle. pl. pres. act. masc. nom AD06 574 574 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 1, 8 15310
181953 παρασχεῖν ... , καὶ ταῦτα σὺν θ(εῷ) παρασχεῖν σοι ὁπόδαν* βουληθείης, ... infinitive. aor. act AD06 575 599 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) Stud. Pal.(2) 3 129, 3 37078
182005 παρασχεῖν ... ταῦτα σὺν θ(εῷ) ἐγὼ Σλὲ παρασχεῖν σοι ὁπόδαν* βουληθείης, ... infinitive. aor. act AD06 575 599 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) Stud. Pal.(2) 3 130, 3 37079
461471 @^inline^παρησχόμην@⟦πααησχομην⟧* ... εἰς gap=1 \μενα/ \ἡμῖν/. @^inline^παρησχόμην@⟦πααησχομην⟧* ον gap=1 παρασχεῖν αὐτοῖς ... verb. 1. sg. aor. ind. mid AD06 575 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 25 22, 3 92453
461474 παρασχεῖν ... \ἡμῖν/. @^inline^παρησχόμην@⟦πααησχομην⟧* ον gap=1 παρασχεῖν αὐτοῖς gap=1 οἴ(νου) κν(ίδια) ... infinitive. aor. act AD06 575 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 25 22, 4 92453
1594355 παρέχε<τε> ... σί(του) (ἀρταβῶν) Ασ ὡς οὐ παρέχε<τε> εἰ μὴ λ[άβ]ητε ἐπιστάλμ(ατα) ... verb. 2. pl. pres. ind. act AD06 - AD07 575 625 Egypt, U10b - Apollonopolis (Kom Isfaht) P. Gen. 4 168, 15 36013
1594451 παρέχε[τ]ε ... τὸ {τὸ} χρυσίον, οὐδὲν παρέχε[τ]ε gap=2 [α]ὐτῶν. μὴ ... verb. 2. pl. pres. ind. act AD06 - AD07 575 625 Egypt, U10b - Apollonopolis (Kom Isfaht) P. Gen. 4 168, 23 36013
1601463 παρασχεῖν ... τοῦ παρόντος ποίησον τοὺς ἀμπελουργοὺς παρασχεῖν ... infinitive. aor. act AD06 575 599 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Genova 2 72, 3 35893
1871581 παρασχεθῆναι ... ὑποτεταγμένον τῶν ἁλῶν ἀπ[αιτ]ηθῆναι καὶ παρασχεθῆναι διὰ [κρα]τίστου ἐπιμελητοῦ τοῖς ... infinitive. aor. pass AD06 575 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Laur. 3 111, 10 37308
3038774 παράσχ(ου) ... chirho Χρυσάνθῳ εὐνούχ(ῳ). παράσχ(ου) εἰς χρείαν τῆς ἁγίας ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 575 599 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 67 4623, 1 78662
3901272 παρ(έσχες) ... κυρ(ίῳ) μου Θεοπέμπτῳ Ὧρος · παρ(έσχες) εἰς ἐμὴν χρείαν μυρ(ιάδας) ... verb. 2. sg. aor. ind. act AD06 575 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) PSI 16 1640, 3 316279
3955783 παρέχει ... τὴν γυναῖκα α̣[ὐτοῦ] ἕως ὅτε παρέχει σοι εἴ τι χρεωστεῖται ... verb. 3. sg. pres. ind. act AD06 - AD07 575 625 Egypt ZPE 193 (2015), p. 241-243, 4 36188
4067093 παρέξ̣ω̣ ... νο(μισμάτια) η μόνα καὶ ταῦτ̣α̣ παρέξ̣ω̣ σ̣ο̣ι̣ ὁπόταν βο̣υ̣ληθείης καὶ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 575 599 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) SB 10 10553, 4 36125
4067132 παρέξω̣ ... νο(μισμάτια) ια μόνα καὶ ταῦ̣τ̣α̣ παρέξω̣ σ̣ο̣ι̣ ὁπόταν βουληθε̣ί̣[ης] καὶ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 575 599 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) SB 10 10553, 10 36125
4067179 παρασχεῖν ... ταῦτα σ̣ὺν̣ θ(εῷ) ἑτοίμως ἔχω παρασχεῖν σ̣οι ἐὰν κατερχομένου τὰ ... infinitive. aor. act AD06 575 599 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) SB 10 10554, 4 36126
4424887 παρέχουσιν ... δὲ ἀγνομωνοῦσιν οἱ Ῥωμεῖς μὴ παρέχουσιν συνήθειαν, ὁ φύλαρχος ... verb. 3. pl. pres. ind. act AD06 575 599 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) Stud. Pal.(2) 3 132, 6 37603
4425006 παρασχεῖν ... ια μόνα, καὶ ταῦτα παρασχεῖν σε*, ὁπόδαν* βουληθεί[ης] ... infinitive. aor. act AD06 575 599 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) Stud. Pal.(2) 3 134, 4 37605
4641477 πα[ράσχου] ... [ἐνδόξου] [μου] [υἱοῦ] [Ὀ]λυμπίῳ νοταρ(ίῳ) πα[ράσχου] gap=unknown gap=unknown [βαδιστ]ικ(…) ? ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 575 625 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1097, 1 38044
3797382 [παρέξω] ... ἀνθʼ ὧν ποι̣ούμεθα κα̣[μάτων] [,] [παρέξω] [δὲ] [κατʼ] [ἔτος] [οὐδὲν] ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 576 577 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Vind. Tand. 28, 18 15462
2142204 [παρέ]-χοντ̣ε̣ς̣ ... [γονέων] [οἱ] [καὶ] [ἑξῆς] [ὑπογραφέα] [παρέ]χοντ̣ε̣ς̣ τ̣ὸ̣ν̣ ὑ̣πὲρ αὐτῶν ὑπογρ̣[ά]φ̣[οντα] ... participle. pl. pres. act. masc. nom AD06 578 582 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Lond. 5 1724, 4-5 19740
3046602 παρασχεῖν ... ἰδ(ιωτικῷ), καὶ τοῦτο ὁμολογῶ παρασχεῖν αὐτῇ ὁπόταν βουληθ(ῇ) μετὰ ... infinitive. aor. act AD06 578 578 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 7 1042, 26 20337
3069750 παρασχεῖν ... ζυγ(ῷ), καὶ τοῦτο ὁμολογῶ παρασχεῖν σοι ὁπηνίκα ἂ̣ν̣ ἀπολαβεῖν ... infinitive. aor. act AD06 579 595 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 77 5124, 18 140190
3194550 [πα]ρ̣έχειν ... ὑπερῷον τ[ὸ] ἔσωθεν gap=40 gap=35 [πα]ρ̣έχειν gap=35 λαχόντ[α] gap=30 gap=15 ... infinitive. pres. act AD06 579 581 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 30, 63 112465
4471084 π̣α̣ρ̣έ̣ξ̣ω̣ ... μου ζῴοις καὶ ἀναλώμασι κ̣α̣ὶ̣ π̣α̣ρ̣έ̣ξ̣ω̣ κατʼ ἔτος λόγῳ συνηθείας ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 579 579 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Archiv für Papyrusforschung (AfP) 50 (2004), p. 176-178 no. 2, 20 17846
2582365 παρ[ασχεῖν] ... τρεία* ζυγῷ Συ[ήνης] [ἑτο]ί̣μ̣[ως] [ἔχω] παρ[ασχεῖν] [σο]ι̣ ὁπότ[α]ν βουληθείης ἀνυπερθέτως ... infinitive. aor. act AD06 580 580 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 3 + P. Lond. 5 1725, 1 15312
2582573 παρέχω̣[ν] ... [ὁρμώμενος] [ὁ] [καὶ] [ἑξῆς] [ὑ]π̣ογραφέα παρέχω̣[ν] τὸν ὑπὲρ αὐτοῦ [ὑπογράφοντα] ... participle. sg. pres. act. masc. nom AD06 581 581 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 4 + P. Münch. 1 5 Vo + P. Lond. 5 1726, 9 15313
2582917 παρασχεῖν ... ἀποσώβησιν*, ἐφʼ ᾧ ἐμὲ παρασχεῖν τὴν ἐγκειμένην τιμὴν ἐν ... infinitive. aor. act AD06 581 581 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 4 + P. Münch. 1 5 Vo + P. Lond. 5 1726, 34 15313
2736241 παρασχεῖν ... ζ[υγ(ῷ)], καὶ ταῦτα ὁμολ[ογῶ] παρασχεῖν τῇ σῇ αἰδεσιμότητι ἐν ... infinitive. aor. act AD06 581 581 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1892, 17 22027
197454 παρέξω ... gap=1 τῶν δὲ ἀρουρῶν gap=unknown παρέξω δὲ ὑμῖν οἴ[νου] [?] ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 582 583 Egypt, U15 - Hermopolites BGU 3 900, 7 20073
1637989 παρέχουσα ... [Δημητρίου] [μητ]ρὸς Σοφίας gap=28 [ὑπογραφ]έα παρέχουσα [ὑπὲρ] [αὐτῆς] [καὶ] [μάρτυρας] ... participle. sg. pres. act. fem. nom AD06 582 582 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) P. Grenf. 1 60, 6 22623
2003661 π[αρ]ασχεθῆναι ... μ̣[ο]ι̣ δ[ι]ὰ̣ τοὺς [ὑμ]ετ[έρ]ους [αὐ]τ̣[οὺς] π[αρ]ασχεθῆναι [κα]ὶ [εὐθέως] [ἡ] [ὑμ]ῶν ... infinitive. aor. pass AD06 582 582 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Lond. 3 p. 280-281 no. 774, 15 22681
2517874 παρέξει ... παραβαίη ταύτην τὴν διαίρεσιν, παρέξει ὁ μὴ ἐμμεν [ταύτῃ] ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD06 - AD07 582 602 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Michael. Gr. 55, 7 21425
2755287 παρασχεῖν ... ια, καὶ ταύτας ὁμολογοῦμεν παρασχεῖν τῇ ὑμῶν ὑπερφ(υείᾳ) ἐν ... infinitive. aor. act AD06 582 582 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1976, 19 22073
3088104 παρασχεθ[ῆν]αί ... τῶν αὐτῇ προσηκόντων ὥστε κελεῦσαι παρασχεθ[ῆν]αί μοι τὸν αὐτὸν μέγαν ... infinitive. aor. pass AD06 582 582 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 22 15364, 21 20803
2584082 παρασχεῖν ... καὶ ἐνωμότως τοῦτο κατατιθεμένων, παρασχεῖν αὐτῷ τὸ δεικνύμενον συμπεφωνῆσθαι ... infinitive. aor. act AD06 583 583 Egypt, U01 - Syene (Assuan) (?) P. Münch. 1 6 + P. Lond. 5 1849 descr., 82 15314
2660825 παρεχόμενόν ... ὑπερφυείᾳ, καὶ κατὰ τὸ παρεχόμενόν μοι ἀπαιτήσιμον παρὰ τῶν ... participle. sg. pres. mid. neut. acc AD06 583 583 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 136, 17 20775
2661006 παρεχόμενα ... νομίσματα Ἀλεξανδρείας τὰ ἐξ ἔθους παρεχόμενα ὑπὲρ παραμυθείας* τῆς αὐτῆς ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD06 583 583 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 136, 30 20775
3054092 παρασχεθῆναί ... τῶν αὐτῇ προσηκόντων ὥστε κελεῦσαι παρασχεθῆναί μοι τὸν αὐτὸν αὔξονα* ... infinitive. aor. pass AD06 583 583 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 4797, 9 92189
2142984 παρέχοντες ... [Συήνης] [οἱ] [κα]ὶ ἑξῆς ὑπογραφέα παρέχοντες [τὸν] [ὑπὲρ] [αὐ]τ̣ῶν ὑπογράφοντα ... participle. pl. pres. act. masc. nom AD06 584 584 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Lond. 5 1727, 6 19741
2143742 παρέξει* ... σοι μηδὲν μὲν [ὠφελη]σ̣ε̣ι̣*, παρέξει* δὲ λόγῳ προστίμου παραβάσεως ... infinitive. fut. act AD06 584 585 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Lond. 5 1728, 18 19742
2143867 παρέχων ... @^inline^ὁρμώμενος@⟦ορμωμεν ὁ καὶ ἑξῆς ὑπογραφέα παρέχων τὸν ὑπὲρ αὐτοῦ ὑπογράφοντα ... participle. sg. pres. act. masc. nom AD06 584 584 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Lond. 5 1729, 5 19744
2661422 παρασχεθῆναι ... κελεῦσαί μοι τὸν αὐτὸν αὔξονα* παρασχεθῆναι, καὶ εὐθέως ἡ ... infinitive. aor. pass AD06 584 584 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 137, 17 20776
4170635 [π]αρ̣[ασχεῖν] ... [μὴ] [τ]οῦτο πο̣ι̣[ήσομ]ε̣[ν] [,] [ὁ]μ[ολογοῦμ]ε̣[ν] [π]αρ̣[ασχεῖν] [τῇ] [ὑμετέρᾳ] [ὑπερ]φ̣[υείᾳ] gap=unknown ... infinitive. aor. act AD06 584 584 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 16 12484, 18 16249
118901 πα̣ρ̣έ̣ξ̣ω̣* ... μηνὶ κατʼ ἔτος ἀνυπερθέτως. πα̣ρ̣έ̣ξ̣ω̣* δὲ κατʼ ἔτος λόγῳ ... verb. 1. pl. fut. ind. act AD06 585 585 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 17 2685, 24 69756
2144426 παρέχων ... ὁ midpunctus κ(αὶ) ἑξῆς ὑπογραφέα παρέχων τὸν ὑπὲρ αὐτον* ὑπογράφοντα ... participle. sg. pres. act. masc. nom AD06 585 585 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Lond. 5 1730, 5 19745
2144844 παρέχουσα ... ἡ midpunctus καὶ ἑξῆς ὑπογραφέα παρέχουσα τὸν ὑπὲρ αὐτῆς ὑπογράφοντα ... participle. sg. pres. act. fem. nom AD06 585 585 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Lond. 5 1731, 5 19746
2145143 παρασχεῖν ... οἱουδήποτε πράγματος ἐφʼ ᾧ ἐμὲ παρασχεῖν λόγῳ προστίμο(υ) παραβάσεως χρυσοῦ ... infinitive. aor. act AD06 585 585 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Lond. 5 1731, 28 19746
2585654 παρέχουσα ... , ἡ καὶ ἑξῆς ὑπογραφέα παρέχουσα τὸν ὑπὲρ αὐτῆς ὑπογράφοντα ... participle. sg. pres. act. fem. nom AD06 585 585 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 9, 6 15317
19737 παρέχειν ... [ἰ]νδικτίονος καὶ αὐτῆς, καὶ παρέχειν με τὸν μισθωσάμενον Ἀάννιον ... infinitive. pres. act AD06 586 586 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 303, 15 41055
19811 παράσχω ... μεμίσθομαι* τὰς προγ[ε]γραμμένας ἀρούρας καὶ παράσχω ἐνιαυσίως τὸν φόρον αὐτῶ(ν) ... verb. 1. sg. aor. subj. act AD06 586 586 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 303, 23 41055
2145456 παρασχεῖν ... ἐφʼ ᾧ ἐμὲ του* ἐγγυητου* παρασχεῖν ὑπὲρ παραβασίας χρυσοῦ νομίσματα ... infinitive. aor. act AD06 586 586 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Lond. 5 1732, 6 19747
2576003 παρέχουσα ... Συήνης ἡ καὶ ἑξῆς ὑπογραφέα παρέχουσα filler τὸν ὑπὲρ αὐτῆς ... participle. sg. pres. act. fem. nom AD06 586 586 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 11, 5 15319
2576635 παρέξει* ... πρᾶσιν μηδὲν μὲν ὠφελησειεν*, παρέξει* δὲ λόγῳ προστίμου παραβάσεως ... infinitive. fut. act AD06 586 586 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 11, 57 15319
3043091 [παρ]ασ̣χεθῆ[ναι] ... ἡ[μῖν] [τὸν] [αὐτὸν] [μέγαν] [ἐρ][γάτην] [παρ]ασ̣χεθῆ[ναι] gap=15 gap=13 gap=unknown_lines stauros ... infinitive. aor. pass AD06 586 586 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 69 4755, 18 80740
3054301 παρασχεθῆναι ... μοι τὸν αὐτὸν μέγαν ἐργάτην παρασχεθῆναι. καὶ εὐθέως ἡ ... infinitive. aor. pass AD06 586 586 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 4798, 12 92190
3054316 παρέσχετό ... συστάσεως τῶν ἑαυτῆς [πρα]γ̣μά(των) τοῦτον παρέσχετό μοι διὰ vac=unknown τοῦ ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD06 586 586 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 4798, 14 92190
3054559 πα<ρα>σχεθῆναι ... μοι τὸν αὐτὸν μέγαν ἐργάτην πα<ρα>σχεθῆναι. καὶ εὐθέως ἡ ... infinitive. aor. pass AD06 586 586 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 4799, 16 92191
3054574 παρέσχετό ... @^inline^συστάσεως@⟦σηστάσεως⟧ τῶν ἑαυτῆς πραγμάτων τοῦτον παρέσχετό μοι διὰ Ζαχαρίου τοῦ ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD06 586 586 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 4799, 18 92191
2756821 παρ̣[έσχ(ετό)] ... συστάσεως̣ τῶν ἑαυτῆς πραγμάτων τοῦτον παρ̣[έσχ(ετό)] μοι διὰ Ζαχαρίου τοῦ ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD06 587 587 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 1987 (p. 135-136), 20 22081
2757049 παρασχεθῆναι ... ὥστε κελεῦσαί μοι τὸν αὔξονα* παρασχεθῆναι, καὶ εὐθέως ἡ̣ ... infinitive. aor. pass AD06 587 587 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 1988 (p. 137-138), 21 22082
4641332 παράσχ(ου) ... ἐνδόξ(ου) μ\ου/ υἱο\ῦ/ Ὀλυμπίῳ νοταρ(ίῳ) παράσχ(ου) Μηνᾷ ἐξκο\υ/βιτορ(ι) ἀ̣π̣ερχομ(ένῳ) εἰς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 587 602 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1093, 1 38040
3300989 παρέξω ... [Φαῶ]φι μηνὶ κατʼ ἔτος gap=68 παρέξω δὲ gap=66 εὐάρεστον gap=72 ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD06 588 588 Egypt, U15 - Sesiy P. Ross. Georg. 3 40, 20 17965
4641428 παράσχ(ου) ... ἐνδόξου μ\ου/ υἱ\οῦ/ Ὀλυμπίῳ νοταρ(ίῳ) παράσχ(ου) Παπ gap=unknown ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 588 603 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1096, 1 38043
1844647 παρέξ[ε]ι̣ ... [ταύτης] [τῆς] [ἐλευθερίας] [χω]ρ̣εῖν, παρέξ[ε]ι̣ gap=1 gap=16 [παρα]β̣ά̣σεως χρυσοῦ ... verb. 3. sg. fut. ind. act AD06 589 589 Egypt, U10b - Apollonopolis (Kom Isfaht) P. Köln Gr. 3 157, 31 21227
2576989 [παρέχων] ... Συήνης ὁ καὶ ἑξῆς [ὑπογραφέα] [παρέχων] [καὶ] μάρτυρα[ς] ἀξιοπίστους τοὺς ... participle. sg. pres. act. masc. nom AD06 590 591 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 12, 2 15320
2577565 παρέξει* ... πρᾶσιν μηδὲν μὲν ὀφελεσειεν*, παρέξει* δὲ λόγῳ καταδίκης χ ... infinitive. fut. act AD06 590 591 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 12, 44 15320
2603038 παρέχο̣ν̣[τος] ... [μη]ν̣ὶ Μ̣ε̣σ̣ο̣[ρή] gap=unknown [πά]ν̣τα ἐμοῦ παρέχο̣ν̣[τος] [τὰ] [κοῦφα] gap=unknown κα̣ὶ̣ ... participle. sg. pres. act. masc. gen AD06 590 596 Egypt, 00c - Naqlun P. Naqlun 2 23, 7 115534
2757311 παρασχεθῆναί ... τῶν αὐτῇ προσηκόντων ὥστε κελεῦσαι παρασχεθῆναί μοι τὸν αὐτὸν αὔξωνα* ... infinitive. aor. pass AD06 590 590 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 1989 (p. 139-140), 16 22083
4641189 παράσχ(ου) ... σὺν θ(ε)[ῷ] gap=23 διοικ(ητ…) χρυσυποδ(εκτ…) παράσχ(ου) ἀπὸ ὑποδο[χῆς] gap=20 Ζαχαρίου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 590 605 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1091, 2 38038
2757572 παρασχεθῆναί ... τῶν αὐτῇ προσηκόντων ὥστε κελεῦσαι παρασχεθῆναί μοι̣ τὸν αὐτὸν αὔξονα* ... infinitive. aor. pass AD06 591 591 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 1990 (p. 140-142), 21 22084
4029526 παρεχόμενα ... διὰ χειρὸς τὰ κατʼ ἔτος παρεχόμενα μοι λόγῳ συνηθείας, ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD06 591 592 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 1 4883, 12 41351
4641270 παράσχ(ου) ... ἐνδόξ(ου) μ\ου/ υἱο\ῦ/ Ὀλυμπ[ί]ῳ νοταρ(ίῳ) παράσχ(ου) Παμοῦν οἰκοδόμ(ῳ) (καὶ) νεωτέρ(ῳ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 - AD07 591 606 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1092, 1 38039
908927 παρασχεῖν ... εὐάρεστον μακροφυοῦ[ν] ἐν ἀγγάλαις ὁμολογοῦμεν παρασχεῖν σ[ο]ι ἐν τῷ Φαρμοῦθι ... infinitive. aor. act AD06 592 592 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Amh. Gr. 2 150, 26 21708
3121552 παρέχοντες ... Θινὸς τοῦ Θινίτου νομοῦ, παρέχοντες ὑπὲρ αὐτῶν ὑπογραφέα καὶ ... participle. pl. pres. act. masc. nom AD06 592 592 Egypt, U08 - This (Girga) P. Paris p. 245-251 no. 21 bis, 5 23610
3411299 παρασχεθῆναι ... ἡμῖν τὸν αὐτὸν μικρὸν ἐργάτην παρασχεθῆναι καὶ εὐθέως ἡ ὑμῶν ... infinitive. aor. pass AD06 592 592 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. L. Bat. 13 20, 11 16837
3411313 παρέσχετο ... σηστάσεως* τον* ἑαυτῆς πραγμάτων τοῦτον παρέσχετο ἡμων* δι̣ὰ̣ Πατευῶ τοῦ ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD06 592 592 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. L. Bat. 13 20, 13 16837
4639718 παράσχ(ου) ... [Τριβουνᾶς] [σὺν] θ(ε)ῷ βοηθ(ὸς) λογιστ(ηρίου) παράσχ(ου) Κολλούθ(ῳ) μαγεί(ρῳ) φόλλ(εις) δέκα ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 592 592 Egypt, U15 - Hermopolites Stud. Pal. 8 1035, 3 22199
4639745 παρά[σ]χ(ου) ... Τριβουνᾶς σὺν θ(ε)ῷ βοηθ(ὸς) λογιστηρίου παρά[σ]χ(ου) τῷ γραμματηφ(όρῳ) φόλλ(εις) τριάκοντα ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 592 592 Egypt, U15 - Hermopolites Stud. Pal. 8 1036, 3 22200
4639776 παράσχ(ου) ... Τριβουνᾶς σὺν θ(ε)ῷ βοηθ(ὸς) λογιστηρίο\υ/ παράσχ(ου) Κολλ(ού)θ(ῳ) μ[αγ]εί(ρῳ) φόλλ(εις) ὀκτὼ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD06 592 592 Egypt, U15 - Hermopolites Stud. Pal. 8 1037, 3 22201
2595667 παρασ̣χ\εῖν/ ... ἰδ(ιωτικῷ) ζυγ(ῷ) καὶ ταῦτα ὁμολογῶ παρασ̣χ\εῖν/ σ[ο]ι̣ ἐν τῷ Φαρμοῦθι ... infinitive. aor. act AD06 593 594 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Münch. 3 98, 23 21444
2145588 παρέχουσα ... Συήνης ἡ καὶ ἑξῆς ὑπογραφέα παρέχουσα τὸν ὑπ[ὲρ] [αὐτῆς] ὑπογράφοντα ... participle. sg. pres. act. fem. nom AD06 594 594 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Lond. 5 1733, 7 19748
2577834 [παρέχουσαι] ... [Συ]ή̣[ν]η̣[ς] [αἱ] [καὶ] [ἑξῆς] [ὑπογραφέα] [παρέχουσαι] [τὸν] [ὑπὲρ] [αὐτῶν] ὑπογράφοντα ... participle. pl. pres. act. fem. nom AD06 594 594 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 13, 5 15321
1929222 παράσ-χομέν ... τὸ χλωρὸν αἴγας τρεῖς καὶ παράσχομέν σοι τύρους εὐαρέστους ἑκατὸν ... verb. 1. pl. aor. ind. act AD06 595 595 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lond. 1 p. 208-209 no. 113 (4), 20-21 41021
3858856 παρασχηθῆναί* ... τ̣ῶ̣ν̣ αὐτῇ προσηκόν̣των ὥστε κελεῦσε* παρασχηθῆναί* μοι τ̣ὸ̣ν̣ αὐτὸν̣ [μι]κρ̣ὸν ... infinitive. aor. pass AD06 595 595 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 1 60, 17 20135
3858873 π̣αρέσχετό ... συστάσεως τῶν αὑτῆς πραγμάτων τ̣ο̣ῦ̣τ̣ο̣ν̣ π̣αρέσχετό μοι διὰ Βίκτορος τοῦ ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD06 595 595 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 1 60, 20 20135
15961 παρασχεῖν ... παραγάγωμεν, τηνικαῦτα ὑπεύθυνοι ἐσόμεθα παρασχεῖν καὶ καταβάλλειν ἐφʼ ὑμ(ᾶς) ... infinitive. aor. act AD06 599 599 Egypt, L01 - Memphis BGU 1 255, 9 20200
22655 π̣[αρασχεῖν] ... [με] αὐτῇ ὑπὲρ ἑκάστου προσώπου π̣[αρασχεῖν] χρυσοῦ λίτρα μίαν μ̣ε̣ι̣τ̣ο̣ ... infinitive. aor. act AD07 600 650 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 323, 15 41062
121564 [π]α̣ράσχ(ου) ... gap=2 [π]α̣ράσχ(ου) ο̣ὕ̣τως τῷ [μ]η̣ν̣ὶ Ἐπὶφ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 699 Egypt, U15 - Hermopolites (?) BGU 17 2706, 1 69778
134491 παρέξω ... τὸν τρίτον α̣ὐ̣τῶν [π]οτισ̣μ̣όν, παρέξω σοι ὑπὲρ αὐτοῦ κεράτια ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 19 2828, 7 91738
142589 [π]αρασχεῖν ... φανερώ(σω) ἡμῖν* αὐτω* ὥστε με [π]αρασχεῖν αὐτῇ λόγῳ προστίμο(υ) ὑπὲρ ... infinitive. aor. act AD07 - AD08 600 799 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 2 404, 8 41050
170524 παρῆσχ(εν)* ... stauros παρῆσχ(εν)* Γεώργιος στιπ(πουργὸς) ἀπὸ μέρο(υς) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD07 - AD08 600 799 Egypt BGU 2 682, 1 39050
417593 π(αράσχου) ... θεοτόκ(ου) Ἰωάννῃ ἀπαιτ(ητῇ) Πτολεμαίδ(ος). π(αράσχου) τὰς καὶ βληθ(είσας) εἰς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, L01 - Memphites CPR 10 15, 3 39193
417634 π(αράσ)χ(ου) ... θεοτόκ(ου) Ἰωάννῃ ἀπαιτ(ητῇ) Πτολεμαίδ(ος). π(αράσ)χ(ου) (ὑπὲρ) καπίτ(ου) Ἀπολλων(ίῳ) (καὶ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, L01 - Memphites CPR 10 16, 3 39194
449954 παρ(άσ)χ(ετε) ... Ἡρ(ακλέους) π̣(όλεως) ὑμῖν ἀμφ(…) gap=2 παρ(άσ)χ(ετε) τ̣οῖ(ς) [ο]ἰ̣κ(ο)δ(όμοις) (ὑπὲρ) φιλοτιμί̣(ας) ... verb. 2. pl. aor. imp. act AD07 - AD08 600 799 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) CPR 22 14, 2 70251
500559 παρ̣έξω ... Ἐπεὶφ μηνὶ ἑκάστου ἔτους ἀπροφασίστως παρ̣έξω δὲ κατʼ ἔτος λόγῳ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD07 600 650 Egypt, U15 - Hermopolites CPR 9 30, 10 39171
506141 παρέχω̣ν̣ ... stauros ὁ παρέχω̣ν̣ τὰ̣ δημόσια αὐτοῦ μὴ ... participle. sg. pres. act. masc. nom AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Got. 23, 1 341716
507695 π[αρ(ά)σχ(ου)] ... stauros π[αρ(ά)σχ(ου)] gap=unknown (ὑπὲρ) τρυγ(…) κ(όλλα)θ(ον) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 650 Egypt, Western coast - Abu Mena O. Abu Mina 114, 1 116313
508818 [παρ(άσ)χ(ου)] ... [ [παρ(άσ)χ(ου)] [Δα]νιὴλ καβαλ(λαρίῳ) [(ὑπὲρ)] [τρυγ(…)] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 650 Egypt, Western coast - Abu Mena O. Abu Mina 218, 1 116416
509135 π̣α̣ρ(άσ)χ̣(ου) ... stauros π̣α̣ρ(άσ)χ̣(ου) gap=1 (ὑπὲρ) τρυγ(…) κ(όλλα)θ(ον) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 650 Egypt, Western coast - Abu Mena O. Abu Mina 246, 1 116444
509740 παρ(άσ)χ(ου) ... stauros παρ(άσ)χ(ου) Ἰακὼβ μονάζ(οντι) (ὑπὲρ) τρυγ(…) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 650 Egypt, Western coast - Abu Mena O. Abu Mina 29, 1 116228
509889 παρ(άσ)χ(ου) ... stauros παρ(άσ)χ(ου) Πτελεμέ(ῳ)* (ὑπὲρ) τρυγ(…) κ(όλλα)θ(ον) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 650 Egypt, Western coast - Abu Mena O. Abu Mina 311, 1 116507
510121 παρ(άσ)χ(ου) ... stauros παρ(άσ)χ(ου) αππα Κυρί(ῳ) τοῦ μυλ(…) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 650 Egypt, Western coast - Abu Mena O. Abu Mina 335, 1 116530
510163 παρ(άσ)χ(ου) ... παρ(άσ)χ(ου) Ἰω(…) Γάεις* (καὶ) ὁ* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 650 Egypt, Western coast - Abu Mena O. Abu Mina 33, 1 116232
510728 παρ(άσ)χ(ου) ... παρ(άσ)χ(ου) Ἰωσ(ὴφ) (ὑπὲρ) [τρυγ(…)] κ(όλλα)θ(ον) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 650 Egypt, Western coast - Abu Mena O. Abu Mina 3, 1 116202
510886 παρ(άσ)χ(ου) ... stauros παρ(άσ)χ(ου) Ἰωσ̣(ὴφ) gap=2 (ὑπὲρ) τρυγ(…) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 650 Egypt, Western coast - Abu Mena O. Abu Mina 415, 1 116608
510924 παράσχου ... stauros παράσχου Γεωργις* θυρουροῦ* (καὶ) υἱοῦ* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 650 Egypt, Western coast - Abu Mena O. Abu Mina 419, 1 116612
511131 παρ(άσ)χ(ου) ... stauros παρ(άσ)χ(ου) Ἰακὼβ τοῦ μυλ(…) (ὑπὲρ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 650 Egypt, Western coast - Abu Mena O. Abu Mina 442, 1 116634
511140 παρ(άσ)χ(ου) ... stauros παρ(άσ)χ(ου) Ἰω(…) διακ(όνῳ) (ὑπὲρ) τρυγ(…) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 650 Egypt, Western coast - Abu Mena O. Abu Mina 443, 1 116635
511214 [π]αρ(άσ)χ(ου) ... stauros [ [π]αρ(άσ)χ(ου) Βίκ(τορι) χαλκοματ(…) [(ὑπὲρ)] [τρυγ(…)] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 650 Egypt, Western coast - Abu Mena O. Abu Mina 451, 2 116643
512182 παρ(άσ)χ(ου) ... stauros παρ(άσ)χ(ου) αππα Κυρ(ί)ου* τοῦ μυλ(…) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 650 Egypt, Western coast - Abu Mena O. Abu Mina 539, 1 116729
512273 παρ(άσ)χ(ου) ... stauros παρ(άσ)χ(ου) Ζαχαρίᾳ (ὑπὲρ) [τρυγ(…)] κ(όλλα)θ(ον) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 650 Egypt, Western coast - Abu Mena O. Abu Mina 548, 1 116738
512383 παρ(άσ)χ(ου) ... stauros παρ(άσ)χ(ου) απα Μη(νᾷ) Αἰγ(υπτίῳ) (καὶ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 650 Egypt, Western coast - Abu Mena O. Abu Mina 557, 1 116747
512464 παρ(άσ)χ(ου) ... stauros παρ(άσ)χ(ου) Πέτρου* [(καὶ)] gap=unknown [(ὑπὲρ)] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 650 Egypt, Western coast - Abu Mena O. Abu Mina 565, 1 116754
512490 παρ(άσ)χ(ου) ... stauros παρ(άσ)χ(ου) Μη(νᾷ) (ὑπὲρ) τρυγ(…) κ(όλλα)θ(ον) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 650 Egypt, Western coast - Abu Mena O. Abu Mina 568, 1 116757
512498 παρ(άσ)χ(ου) ... stauros παρ(άσ)χ(ου) Ἀπολλ(ῷ) Αἰγ(υπτίῳ) (ὑπὲρ) τρυγ(…) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 650 Egypt, Western coast - Abu Mena O. Abu Mina 569, 1 116758
512621 παρ(άσ)χ(ου) ... stauros παρ(άσ)χ(ου) [Πτο]λεμαί(ῳ) (ὑπὲρ) [τρυγ(…)] κ(όλλα)θ(ον) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 650 Egypt, Western coast - Abu Mena O. Abu Mina 582, 1 116771
512628 παρ(άσ)χ(ου) ... stauros παρ(άσ)χ(ου) gap=unknown gap=unknown Πίτου[ (ὑπὲρ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 650 Egypt, Western coast - Abu Mena O. Abu Mina 584, 1 116772
515925 παρ(άσ)χ(ου) ... stauros παρ(άσ)χ(ου) Ἰωσ(ὴφ) αππα Ἰω (καὶ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 650 Egypt, Western coast - Abu Mena O. Abu Mina 890, 1 117076
522603 παρ(άσ)χ(εσθε) ... Θεοπέμπτῳ (καὶ) Ζ̣α̣χαρίᾳ. παρ(άσ)χ(εσθε) Φάρῳ κριθῆς μά̣τι(α) τέσσερα ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD07 600 650 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) (?) O. Ashm. 98, 2 70546
668701 π(αρέσ)χ(εν) ... stauros Φοιβάμμωνι. π(αρέσ)χ(εν) Μηνᾷ Μουσί(ου) ἀπὸ τῶν ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD07 600 699 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) O. Edfou 1 210, 1 74248
762305 παρ(άσ)χ(εσθε) ... gap=1_lines καὶ Ζαχαρίᾳ. παρ(άσ)χ(εσθε) gap=4_lines ... verb. 2. pl. aor. imp. mid AD07 600 650 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) O. Petrie Mus. 552, 2 75623
873266 παραχ* ... Θεόδωρος σὺν θ(εῷ) ὑποδέ(κτης). παραχ* Πλάκη Φ̣ιβ(ίου?) (καὶ) Γερουντίου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 699 Egypt, 00 - Kieratou Epoikion P. Aberdeen 34, 2 39072
1414098 παρ(έσ)χ(εν) ... stauros παρ(έσ)χ(εν) Ἄπα Ὣρ ἀπ\ὸ/ ἐνοικ(ί)ω̣(ν) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD07 - AD08 600 799 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Dublin 30, 1 39326
1425216 παράσχε(ς) ... Κοσμ(ᾶν). ἄλλο(ς) Κοσμᾶ(ς) πρε(σβύτερος) παράσχε(ς) Ἄπα Ἰουλίῳ θυρρο̣υ̣(ρῷ) τῆ(ς) ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Eirene 1 12, 1 39515
1515220 παρασχεῖν ... κερ(ατίων) κ[γ], ἅπερ ὁμολογῶ παρασχεῖν ὑμῖν μέλ̣λων ἀποσ̣τ̣ῆ̣ναι τῆς ... infinitive. aor. act AD07 600 699 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Flor. 1 70, 10 39664
1639377 παρέ(σχε) ... stauros παρέ(σχε) γεωργ(ός) μου Μουση* \νο(μισμάτιον)/ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD07 600 699 Egypt P. Grenf. 2 102, 1 39582
1767734 παράσχ(ου) ... stauros ρογ(άτορι) · παράσχ(ου) τ̣ο̣ῖ̣ς̣ βουκελ̣λ̣α̣ρ̣(ίοις) gap=3 τ̣ο̣υ̣ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 31, 2 78379
1767764 παράσχ(ου) ... stauros μαρτυρις* ρογ(άτορι) · παράσχ(ου) Τιβερίῳ ἀποκρισιαρίῳ οἴνου κόλοβα ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 32, 2 78380
1767792 παράσχ(ου) ... stauros μαρτυρίῳ ρογ(άτορι) · παράσχ(ου) τῷ κυρ(ίῳ) Ὁρογχίῳ κούρσ(ορι) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 33, 2 78381
1767821 παράσχ(ου) ... stauros μαρτυρίῳ ρογ(άτορι) · παράσχ(ου) Γεωργίῳ νοταρ(ίῳ) οἴ(νου) κόλ(οβον) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 34, 2 78382
1767846 παράσχ(ου) ... μαρτυρίῳ ρογ(άτορι) · παράσχ(ου) τῷ συμμάχῳ @^inline^τοῦ@⟦τοω⟧ κυρ(ίου) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 35, 1 78383
1767904 παράσχ(ου) ... stauros μαρτυρίῳ ρογ(άτορι) · παράσχ(ου) τοῖς Κορκοδ(ιλοπολίταις)* οἴνου μού̣(στου) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 37, 3 78385
1767943 παράσχ(ου) ... stauros μαρτυρίῳ ρογ(άτορι) · παράσχ(ου) Ἰακὼβ ἀκταρ(ίῳ) οἴ(νου) κόλοβα ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 38, 3 78386
1767962 παράσχ(ου) ... ̣ṣṭạụṛọṣ μαρτυρίῳ ρογ(άτορι) · παράσχ(ου) Ἰσιδώρῳ (καὶ) Παπνουθίῳ καπιτ(ουλαρίοις) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 39, 1 78387
1767990 παράσχ(ου) ... stauros μαρτυρίῳ ρογ(άτορι) · παράσχ(ου) Ἠλίᾳ συμμάχ(ῳ) τοῦ μεγαλοπ̣ρ̣(επεστάτου) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 40, 2 78388
1768018 παράσχ(ου) ... stauros μαρτυρίῳ ρογ(άτορι) παράσχ(ου) τοῖς καθ(ωσιωμένοις) νεοτέρ(οις)* οἴνου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 41, 2 78389
1768045 παράσχου ... stauros μαρτυρίῳ ρογ(άτορι) · παράσχου τῷ συμμάχῳ τοῦ μεγαλ(οπρεπεστάτου) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 42, 3 78390
1768074 παράσχου ... stauros μαρτυρίῳ ρογ(άτορι) · παράσχου Δαεῖδ πρ(εσβυτέρῳ) (ὑπὲρ) τιμ(ῆς) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 43, 2 78391
1768105 παράσχ(ου) ... stauros μαρτυρίῳ ρογ(άτορι) · παράσχ(ου) Ναρσῇ πα̣ι̣δ̣(αρίῳ) τοῦ κυρ(ίου) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 44, 1 78392
1768144 παράσχ(ου) ... stauros μαρτυρίῳ ρογ(άτορι) · παράσχ(ου) Ἰσιδώρου* καπ(ιτουλαρίῳ) οἴ(νου) κόλ(οβα) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 45, 2 78393
1768170 παράσχ(ου) ... stauros μαρτυρίῳ ρογ(άτορι) · παράσχ(ου) τῷ λαμπρ(οτάτῳ) σπαθαρ(ίῳ) οἴ(νου) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 46, 3 78394
1768197 παράσχ(ου) ... stauros μαρτυρίῳ ρογ(άτορι) · παράσχ(ου) Προκοπίῳ τῷ ὁσιοτ* ἐπισκ(όπῳ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 47, 1 78395
1768234 παράσχο(υ) ... stauros μαρτυρίῳ ρογ(άτορι) · παράσχο(υ) εἰς λόγ(ον) Κιμῶν* οἴνο(υ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 48, 3 78396
1768260 παράσχου ... [ [μαρτυρίῳ] [ρογ(άτορι)] · παράσχου gap=unknown καστρισίῳ* gap=unknown [οἴ]ν̣ου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 49, 1 78397
1768290 παράσχου ... stauros μαρτυρίῳ ρογ(άτορι) · παράσχου εἰς λόγ(ον) τοῦ κ(υρίου) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 50, 2 78398
1768320 παράσχου ... stauros μαρτυρίῳ ρογ(άτορι) · παράσχου τοῖς ἀνθρώπ(οις) τοῦ ἐπισκό̣π̣(ου) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 51, 3 78399
1768346 παράσχου ... stauros μαρτυρίῳ ρογ(άτορι) · παράσχου Δίου* κερκ(ήτορι) οἴνου κόλοβα ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 52, 3 78400
1768377 παράσχου ... stauros μαρτυρίῳ ρογ(άτορι) · παράσχου εἰς λόγ(ον) τοῦ καγκελλαρίου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 53, 2 78401
1768408 παράσχου ... stauros Μαρτυρίῳ ρογ(άτορι) · παράσχου εἰς λόγ(ον) Θεοδώρου οἴνου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 54, 2 78402
1768432 παράσχου ... stauros μαρτυρίῳ ρογ(άτορι) · παράσχου εἰς λόγ(ον) τῶν πριόρ(ων) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 55, 2 78403
1768462 παράσχου ... stauros μαρτυρίῳ ρογ(άτορι) · παράσχου τῷ κ(υρίῳ) Ἰωάννῃ ὀστριαρ(ίῳ)* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 56, 2 78404
1768491 παράσχ(ου) ... stauros μαρτυρίῳ ρογ(άτορι) · παράσχ(ου) εἰς λόγ(ον) τῶν βουκελλαρ(ίων) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 57, 3 78405
1768522 παράσχ(ου) ... stauros μαρτυρίῳ ρογ(άτορι) · παράσχ(ου) εἰς λόγ(ον) τ(οῦ) κυρίου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 58, 1 78406
1768545 παράσχου ... [ μαρτ[υ]ρ[ίῳ] ρογ(άτορι) · παράσχου εἰς λόγ(ον) τοῦ κ(υρίου) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 59, 2 78407
1768562 παρ-άσχου ... stauros μαρτυρίῳ · παράσχου Ἰωαννου* χαλκευς* κόλοβον ἕν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 60, 1-2 78408
1768585 παράσχου ... stauros μαρτυρίῳ · παράσχου Δωρωθεος* οἴ(νου) κόλ(οβα) ὀκτώ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 61, 3 78409
1768600 παράσχου ... stauros μαρτυρί[ῳ] [·] παράσχου Ζίπερ* Ἰωάννου οἴ(νου) κόλ(οβα) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 62, 2 78410
1871697 παρασχεῖν ... παραλείψας ἐν τῇ τηαύτ(ῃ)* καταγραφ(ῇ) παρασχεῖν ἐν τιπλῇ* πωσότητι* μετὰ ... infinitive. aor. act AD07 - AD08 600 799 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Laur. 3 112, 10 39268
1871855 παρα̣σχεῖν ... παραλείψας <ἐν> τῇ τοιτῇ* κατ̣αγραφῇ παρα̣σχεῖν ἐν διπλῇ @^inline^ποσό̣τητ[ι]@⟦ποσωτητ[ι]⟧ μετὰ ... infinitive. aor. act AD07 - AD08 600 799 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Laur. 3 113, 14 39269
1872007 παρασχ[εῖν] ... παραλίψ̣α̣ς̣* ἐ̣ν̣ τ̣ῇ̣ δεαύτῇ* καταγραφην* παρασχ[εῖν] ἐν διπλῇ ποσότητι μετὰ ... infinitive. aor. act AD07 - AD08 600 799 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Laur. 3 114, 17 39270
1872130 π̣[αρασχ]εῖν ... παραλείψας ἐν τῇ αὐτῇ καταγραφῇ π̣[αρασχ]εῖν ἐν διπλῇ ποσότητι μετὰ ... infinitive. aor. act AD07 - AD08 600 799 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Laur. 3 115, 17 39271
1872298 παρασχεῖ̣ν̣ ... παραλείψας ἐν τῇ τοιαύτῃ καταγραφῇ παρασχεῖ̣ν̣ ἐ̣ν̣ διπλῇ [ποσότητι] [μετὰ] ... infinitive. aor. act AD07 - AD08 600 799 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Laur. 3 116, 13 39272
1872369 [π]α̣ρασχεῖν ... παραλείψας ἐν [τῇ] [τοιαύτῇ] [κ]αταγραφῇ [π]α̣ρασχεῖν [ἐ]ν διπλῇ π̣οσότητι μετὰ ... infinitive. aor. act AD07 - AD08 600 799 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Laur. 3 117, 7 39273
1930607 παρήσχε(ν)* ... stauros παρήσχε(ν)* ὁ κύρ(ιος) Ἠλία(ς) Ἀθανασίου ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Lond. 1 p. 221 no. 113 (9 c), 1 38884
1930642 παρήσχε(ν)* ... stauros παρήσχε(ν)* Ἀθανασία Ἠλί(…) ἀπὸ δημ(…) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Lond. 1 p. 221 no. 113 (9 d), 1 78451
1976498 παρασχεῖν ... ἐν τῷ @^inline^δυτικῷ@⟦δυ μετὰ τὸ παρασχεῖν αὐτοὺς κατὰ συνήθειαν τὸ ... infinitive. aor. act AD07 - AD08 600 799 Egypt Berichtigungsliste (BL) 1 p. 294 [1162 Ro], 13 39613
1998094 παρήσχ(οντο)* ... stauros παρήσχ(οντο)* κληρ(ονόμοι) Κυρίκου βοηθ\οῦ/ δ(ιὰ) ... verb. 3. pl. aor. ind. mid AD07 600 699 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Lond. 3 p. 275 no. 1315 b, 1 39621
2618862 παρασχεῖν ... κακααθιν καὶ π̣έμπω αὐτῇ gap=unknown παρασχεῖν καθʼ ἐνιαυτὸν τῷ ἐκεῖσε ... infinitive. aor. act AD07 600 625 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 52, 6 39297
3032820 παρασχεῖν ... ἰδ(ιωτικῷ) ζυγ(ῷ) καὶ τ̣α̣ῦ̣τ̣[α] [ὁ]μολογῶ παρασχεῖν τῇ ὑμετέρᾳ λ̣α̣[μπρ]ό(τητι) ὁπόταν ... infinitive. aor. act AD07 600 600 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 66 4535, 30 44691
3087871 παρασχ[εῖ]ν ... δ´, καὶ τοῦτο ὁμολογῶ παρασχ[εῖ]ν αὐτῇ ὁπό[τ]αν βουληθ(ῇ). ... infinitive. aor. act AD07 600 615 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 22 15362, 15 20800
3121290 παρέξουσιν ... ἐπελ[θεῖν?] αὐτῷ περὶ τούτου, παρέξουσιν λόγῳ προστιμίου χρυσοῦ νομίσματα ... participle. pl. fut. act. masc. dat AD07 600 600 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Paris p. 238-241 no. 20, 29 23608
3218135 παράσχε(ς) ... ιζ πρὸ(ς) Κυρικὸ(ν) ἐλαιοπ(ράτην) · παράσχε(ς) ἀββ(ᾷ) Ἄρων κερ(άτια) δύο ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Prag 1 70, 2 38611
3218181 παρ(άσ)χ(ου) ... Δαυΐδ χοιρομάγ(ειρος) Μηνᾷ προ(νοητῇ) · παρ(άσ)χ(ου) Μαριανῷ νοταρ(ίῳ) λό(γῳ) δώ̣ς̣(εως)* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Prag 1 72, 2 38612
3260495 παράσχ(ου) ... ἀδελφ(ῷ) Ἰωάννῃ̣ ἀ̣πα̣ι̣τ(ητῇ) gap=3 · παράσχ(ου) Φοιβάμμωνι πρε(σβυτέρῳ) (καὶ) ἐπικειμ(ένῳ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 699 Egypt, L01 - Memphites P. Rainer Cent. 139, 1 35857
3303137 παράσχω ... ἀγνωμωνήσω* περὶ τὴν τούτων ἀπόδωσιν* παράσχω σοι ἐν τιπλῷ*. ... verb. 1. sg. aor. subj. act AD07 - AD08 600 799 Egypt, 00a - Sebennytos P. Ross. Georg. 3 57, 23 38737
3310887 παρέσχ(ον) ... stauros παρέσχ(ον) οἱ ἀπ[ὸ] ἐ̣[πο]ικ(ίου) Νίκης ... verb. 1. sg. aor. ind. act AD07 600 699 Egypt, 00 - Nikes Chorion P. Ross. Georg. 5 44, 1 38697
3517141 παρασχεῖν ... τι π̣[α]ραλεῖψε̣* τῇ τοιαύτῃ καταγραφῇ παρασχεῖν [ἐν] [διπλῇ] [ποσότητι] μετὰ ... infinitive. aor. act AD07 - AD08 600 799 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 7 660, 10 38674
3525936 [παρέ]ξω ... [ζ]ῴοις καὶ [ἀναλώμασι] gap=24 [.] [παρέ]ξω δὲ κατʼ ἔτ̣ο̣ς λ̣ό̣γῳ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD07 600 650 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 8 754, 17 16473
3526073 παρέξω ... ἰδίοις ἡμῶν ζῴοι[ς] [καὶ] gap=unknown παρέξω δὲ̣ λ̣ό̣γῳ συνηθείας τ̣ ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD07 600 650 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 8 755, 19 16474
3526586 παρέ̣ξ̣ω̣ ... [,] [τὸ] [μὴ] [εἴ]η̣, παρέ̣ξ̣ω̣ τὸ ἥμισυ μέρος gap=unknown ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD07 600 650 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 8 758, 15 16477
3797897 παρ(άσ)χ(ου) ... τῷ ἀδελφ(ῷ) Ἀβρααμίῳ ἀπαιτ(ητῇ). παρ(άσ)χ(ου) ἀπὸ γεν̣ή(ματος), ὧν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 699 Egypt, L01 - Memphites P. Vind. Tand. 31, 3 38621
3831679 παρασχεῖν ... παραλείψας @^inline^ἐν@⟦ τῇ τοιαύτῃ καταγραφ* παρασχεῖν ἐν τιπλῇ* ποσότητι μετὰ ... infinitive. aor. act AD07 - AD08 600 799 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Würzb. 20, 11 38688
3982691 παράσχω ... εἰσιούσης ἑβδόμης ἰν(δικτίονος), καὶ παράσχω ὑ[μ]ῖ[ν] λόγῳ ἀποτάκτου φό̣ρ̣ου ... verb. 1. sg. aor. subj. act AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) PSI 9 1056, 9 38692
4023681 [παρέχ]οντος ... gap=4 ἀπὸ καρπῶν [τῆς] gap=5 [παρέχ]οντος τὰ gap=unknown gap=4 τελες ... participle. sg. pres. act. neut. gen AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 4703, 23 39637
4030185 παράσχ(ες) ... [σὺν] [θεῷ] [στρατηλάτης] gap=unknown. παράσχ(ες) Θεοδώρῳ δεκάνῳ ὑπὲρ [πλοίων] ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1105, 1 39514
4030211 [παράσχες] ... Κύριλλος σὺν θ(εῷ) στρατηλ(άτης) gap=unknown [παράσχες] δευτέρας ἰνδ(ικτίωνος) Θεοδώ[ρου] gap=unknown ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1122, 1 39525
4141885 παράσχου ... Ἀπολλῶτι οἰνοπράτῃ Ἀθανάσιος. παράσχου ὑπὲρ κρέως ἀργυρίου τάλαντα ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 699 Egypt SB 14 12045, 2 38624
4235022 παράσχου ... Φ[ο]ιβάμ(μωνι) (καὶ) Ἰουλ[ί]ῳ Εὐνάπιος. παράσχου τρωφ(ὴν)* βοῶν χόρτου γόμ(ους) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 - AD08 600 799 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 18 13738, 3 38776
4248118 [παρασχεῖν] ... , ἐπὶ τῷ με α̣ὐ̣τ̣[ῇ] [παρασχεῖν] ἐν διπλῷ τὴν αὐτὴν ... infinitive. aor. act AD07 600 625 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 18 13964, 6 38765
4249598 παρέχοντος ... κἀμοὶ* extra μέρος ἓν ἑκάστου παρέχοντος τὰ̣ κοῦφα τοῦ ἰδίου ... participle. sg. pres. act. neut. gen AD07 600 625 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 18 13997, 5 38770
4321356 παράσχ\ες/ ... ἅμα τῇ ἀναγνώσει τῶν γραμμάτων παράσχ\ες/ Σενουθίου* ἓν ὁλοκοττινιν* εἰς ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD07 - AD08 600 799 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 20 15186, 2 39697
4339399 παράσχ(ου) ... stauros Μαρτυρίῳ ῥογ(άτορι). παράσχ(ου) τῷ κυρ(ίῳ) Ὁρογχίῳ κούρσ(ορι) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 33, 2 78381
4339484 παράσχ(ου) ... stauros Μαρτυρίῳ ῥογ(άτορι). παράσχ(ου) εἰς λόγ(ον) τῶν βουκελλαρ(ίων) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 625 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Horak 57, 3 78405
4354875 π̣[αρ]ά̣σ̣χ̣[ῃ] ... ἐὰν εἴπω̣σιν ὅτι μα̣ρ̣τυροῦμεν ἵνα π̣[αρ]ά̣σ̣χ̣[ῃ] [ὁ] ε̣ἰ̣ρ̣ημένος Φὶβ τῷ ... verb. 3. sg. aor. subj. act AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 22 15764, 17 39651
4378675 παρ(άσ)χ(ου) ... τ[ῷ] λαμπροτ(άτῳ) Γεωργίου* βοηθ(ῷ). παρ(άσ)χ(ου) Ζαχαρ(ίᾳ) Κο̣λλεύ̣(θου) (ὑπὲρ) τρίτης ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 699 Egypt SB 24 16139, 2 79339
4422497 παρ(έσ)χ(ε) ... stauros παρ(έσ)χ(ε) Γεώργ(ιος) φιλόπω(νος)* τ(ο)ῦ ἁ[γί(ου)] ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD07 - AD08 600 799 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 28 17223, 1 135979
4476670 [παρέξω] ... gap=unknown [παρέξω] [σοι] gap=unknown [καὶ] gap=unknown ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD07 600 600 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 6 9151, 1 17861
4476702 [παρ]εχούσῃ ... γὰρ πάσῃ βοηθείᾳ νόμων [τῇ] [παρ]εχούσῃ παντὶ μισθωτῇ ἀποστῆναι μετὰ ... participle. sg. pres. act. fem. dat AD07 600 600 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 6 9151, 4 17861
4504421 [παρέξαι] ... χρόν[ο]ν μισθωτὴς τυγχάνω, [ὥστε] [παρέξαι] [με] [τὴν] [τ]οῦ πωμ[α]ρ[ί]ου ... infinitive. aor. act AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 6 9588, 7 38828
4504821 παρασ[χεῖν] ... καὶ gap=30 [με] τοῦτο ἐπιχείροντ(α) παρασ[χεῖν] σο[ι] λόγῳ προστίμου χρυσο[ῦ] ... infinitive. aor. act AD07 600 699 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) SB 6 9590, 17 38829
4561091 παρήσχ(ε)* ... chirho παρήσχ(ε)* [δ(ιὰ)] [τ(οῦ)] Σαρακηνοῦ ἀπὸ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 20 160, 1 38789
4561179 παρήσχ(ε)* ... stauros παρήσχ(ε)* ὁ κύρ(ιος) Σαμβᾶς ἀπὸ ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD07 - AD08 600 799 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal. 20 163, 1 38790
4561740 παρήσχ(εν)* ... chirho παρήσχ(εν)* ἡ ἐργ(ασία) τῶ(ν) φουσκαρ(ίων) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD07 - AD08 600 799 Egypt Stud. Pal. 20 186, 1 38794
4566101 παρασχεῖν ... τῷ τὸν̣ ε̣ἰ̣ς̣ τοῦτο ἐπιχειροῦντα παρασχεῖν λόγῳ ποίνης καὶ παραβασίας ... infinitive. aor. act AD07 600 699 Egypt, U20 - Herakleopolites Stud. Pal. 20 227, 4 38803
4573092 παρήσχ(ε)* ... Ἠλία ἐνοικ(ιολόγου) ε ἰ(νδικτίονος) stauros παρήσχ(ε)* Γεώργις Ἀνωμερίτ(ης) ἀπὸ ἐνικ(ίου)* ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 20 290 Vo, 6 33074
4610442 [παράσχ(ου)] ... gap=6 [ι]ε ἰν(δικτίωνος) Στέφανος. [παράσχ(ου)] [Γ]ε̣ωργίῳ περβητέρ(ῳ)* [σί(του)] [ἀρτάβ]α̣ς ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Eirene 4 7, 3 35564
4612393 παράσχω ... ἰδίαν [μου] [χρείαν] gap=unknown [καὶ] παράσχω σοι τῇ αὐτῇ τοῦ ... verb. 2. sg. aor. ind. mid AD07 600 699 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal.(2) 3 191, 2 41116
4612486 παρασχεῖν ... tachygraphicmarks ἐπὶ τῷ με ταῦτα παρασχεῖν ἐν διπλῷ ἐγρ(άφη) μ(ηνὶ) ... infinitive. aor. act AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal.(2) 3 192, 7 39352
4612750 [παρασχεῖ]ν ... σπαργάνων καὶ ταῦτα ἑτοίμως ἔχω [παρασχεῖ]ν ὑπὲρ ὑμῶν εἰς τὴν ... infinitive. aor. act AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal.(2) 3 204, 7 39356
4617456 [παρ]έ̣ξω ... [ἀλλ]ά̣ξω σοι οἶν[ον] gap=unknown gap=unknown [παρ]έ̣ξω σοι οἴν[ου] gap=unknown ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal.(2) 3 205, 6 39357
4618985 π[α]ρασχ[ε]ῖ[ν] ... τῆς παρούσ[ης] δ[ω]δ[εκάτης] [ἰ]ν(δικτίωνος) καὶ π[α]ρασχ[ε]ῖ[ν] gap=unknown [] gap=unknown [χρυ]σ[ο]ῦ ... infinitive. aor. act AD07 600 699 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) Stud. Pal. 3 411, 4 39376
4619214 [πα]ράσχω ... εἰ[σ]ιούσ[ης] gap=3 [ἰνδικτίωνος] gap=unknown gap=unknown [πα]ράσχω ὑμῖν ὑπὲρ [α]ὐτῶ[ν] gap=unknown ... verb. 1. sg. aor. subj. act AD07 600 699 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) Stud. Pal. 3 418, 3 41150
4621621 παρήσχ(ε)* ... stauros παρήσχ(ε)* gap=unknown τρίτης ἰν(δικτίωνος) νομ(ισμάτια) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD07 - AD08 600 799 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal. 3 642, 1 39429
4622566 παρήσχ(ε)* ... stauros παρήσχ(ε)* Παπνοῦθις ἀπὸ μερ(ισμοῦ) διαγρ(αφῆς) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD07 600 699 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 3 677, 1 41172
4622973 παρ(έσχε) ... chirho παρ(έσχε) Μη(νᾶς) Σερήνου χαρ[το] gap=unknown ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD07 600 699 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 3 695, 1 41185
4623049 παρέσχ(ε) ... chirho παρέσχ(ε) Εὐδαίμων λεπτουργὸ(ς) (ὑπὲρ) μερ(ισμοῦ) ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD07 600 699 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 3 698, 1 41188
4623082 παρέσχε ... stauros Χοι(ὰκ) ιθ η ἰνδ(ικτίωνος) παρέσχε Θεόφιλο(ς) ἐλαιοπρά(της) (ὑπὲρ) διαξημίου ... verb. 3. sg. aor. ind. act AD07 - AD08 600 799 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 3 699, 1 41189
4639623 παρ(άσ?)χ(ου) ... ὑμῖν Γρηγο(ρίῳ) Ἀββ(ᾶ) Σευήρ\ου/ gap=unknown παρ(άσ?)χ(ου) λ(ό)γ(ῳ) μ(ετα)κομ(ι)δ(ῆς) πλίνθ(ου) gap=unknown ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1032, 2 39502
4639938 παράσχ\ου/ ... Μηνᾶς σὺν θ(εῷ) στ[ρατηλάτης] gap=unknown παράσχ\ου/ εἰς χρε̣[ίαν] gap=unknown γί(νεται) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1044, 2 39503
4640738 [παράσχου] ... [Κυρικῷ] [διακόνῳ] [ἐλαιοπράτῃ] [·] [παράσχου] [ὑπὲρ] ἀναλωμέ(νων) αὐτ(οῦ) πλοίω(ν) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 - AD08 600 799 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 8 1074, 1 41293
4640757 παρ(άσ)χ(ου) ... chirho Κυρικῷ ἐλαιοπ(ράτῃ) · παρ(άσ)χ(ου) Φεῶς να ἐλαί\ου/ ξ(έστας) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 - AD08 600 799 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 8 1075, 1 41294
4640785 [παράσχε]-τε ... gap=unknown [τῆς] [ἡ]μετέρας οὐσίας Ψινν̣ [παράσχε]τε τοῖς δύο ὀνελ(ά)τ(αις) [ὑπὲρ] ... verb. 2. pl. aor. imp. act AD07 - AD08 600 799 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1077, 2-3 39505
4640837 παρ(άσ)χ(ετε) ... σὺν θ(εῷ) [κτή]τωρ ὑμῖν stauros παρ(άσ)χ(ετε) Ἰωάνν[η]ς* καμηλ(ίτῃ) ἐκ τ(οῦ) ... verb. 2. pl. aor. imp. act AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1079, 2 39507
4641010 παρ(άσ)χ(ετε) ... [παγάρ]χ(ης) ὑμῖν τοῖς ἀπ\ὸ/ gap=unknown παρ(άσ)χ(ετε) ἀνθ(ρώποις) Θμαν υἱ\οῦ/ Ἰεζιτ ... verb. 2. pl. aor. imp. act AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1085, 2 39509
4641067 παρ(άσ)χ(ου) ... Γε[ωρ]γίῳ βοηθ(ῷ) stauros Θεόδωρος πακτ(άριος) παρ(άσ)χ(ου) τοῖς ἀπαλλακτ(αῖς) τ\οῦ/ δημο(σίου) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 - AD08 600 799 Egypt Stud. Pal. 8 1086, 1 39510
4641138 παρ(άσ)χ(ου) ... chirho Ζαχαρια καρπω(…) παρ(άσ)χ(ου) Βίκτορι (ὑπὲρ) τι(μῆς) λαχάνν(ων)* ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 699 Egypt, U15 - Hermopolites (?) Stud. Pal. 8 1089, 1 39511
4641577 παρ(άσ)χ(ου) ... stauros ὑμῖν Φοιβ(άμμωνι) πρε(σβυτέρῳ) παρ(άσ)χ(ου) Μαρ\κρίνᾳ/ τυφλ(ῇ) ἐκ τ(ῶν) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1101, 1 39512
4641645 παρ(άσ)χ(ου) ... κυρ\ω/* Μαξ(ιμίνῳ) διακό(νῳ) κολλε(κταρίῳ) Γεώργιος παρ(άσ)χ(ου) (ὑπὲρ) τι(μῆς) ξύλ(ων) λιτ(οῦ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1104, 2 39513
4641667 παράσχ(ου) ... [Κύριλλος] [σὺν] [θεῷ] [στρατηλάτης] gap=4 παράσχ(ου) Θεοδώρῳ δεκανῷ ὑπὲρ gap=unknown ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1105, 1 39514
4641687 παράσχ(ου) ... gap=unknown σιλιγνιαρ(ίῳ) · παράσχ(ου) gap=unknown gap=unknown ἀπερχομ(ένῳ) ἐν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1107, 1 39516
4641895 παράσχες ... stauros Κύριλλος Στεφάνῳ χορτοπαραλημπτ τρυ παράσχες Κυ̣λίκῳ (ὑπὲρ) ἀναλώμ(ατος) τ\οῦ/ ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1113, 2 39517
4641939 [παράσχες] ... σὺν θ(εῷ) στρατηλ(άτης) Δω[ροθέῳ] gap=unknown [παράσχες] gap=6 (καὶ) Μηνᾷ ζυγ[οστάτῃ] ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1115, 2 39519
4642082 παρ[άσχες] ... gap=unknown στρατ(ηλάτης) παρ[άσχες] gap=unknown gap=unknown ἐμὸν ἀρουρ ... verb. 2. sg. aor. imp. act AD07 600 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 8 1123, 1 39526
4642564 π(αράσχου) ... stauros Ζαχαρίας δ(ιʼ?) ἐμ\οῦ/ Κύρο\υ/ π(αράσχου) Ἀββᾷ Σαρμάτᾳ Ἰβό(ιτος) σί(του) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 - AD08 600 799 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal.(2) 3 580, 2 39057
4642593 παράσχ(ου) ... Κοσμᾶς σ(ὺ)ν θ(εῷ) διάδοχ(ος) · παράσχ(ου) Ὀκαλος* Ἀναστασίου σίτου καγκέλ(λῳ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 - AD08 600 799 Egypt BGU 2 683, 2 39051
4642622 παράσχ\ου/ ... Κοσμᾶς σ(ὺ)ν θ(εῷ) διάδοχ(ος) · παράσχ\ου/ Μη(νᾷ) Κάλου σίτου καγκέλ(λῳ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 - AD08 600 799 Egypt BGU 2 684, 2 39052
4642650 παράσχ(ου) ... Κοσμᾶς σ(ὺ)ν θ(εῷ) διάδοχ(ος) · παράσχ(ου) Νεῖλος* Ἀπολλῶ σίτου καγκέλ(λῳ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD07 - AD08 600 799 Egypt BGU 2 685, 2 39053
4642679 παράσχ(ου) ... Κοσμᾶς σὺν θ(εῷ) διάδοχ(ος) · παράσχ(ου) Ἰσὰκ Φιλοξ(ένου) σίτου κ(α)γκέλ(λῳ) ... verb. 2. sg. aor. imp. mid