προσδιαγράφω

verb --- "pay in addition" (Logeion)

5435 attestations of προσδιαγράφω

Number without context limitations (see below)!

This page is a full view of your query with all relevant information. If you want to filter on the grammatical context (previous or next word), you can do so below. To export these data to a csv file (taking the filter into account if applicable), click the icon above.
Please note that the .csv file is tab-delimited and in Unicode, and Excel has problems with each of these if you just open the csv file by double clicking - supposing the default programme for opening csv files is set to Excel on your computer. Better results can be obtained through open source software such as Open Office. If you insist on using Excel (version 15 or higher), please use the import function (under "File"), select CSV and the file you just downloaded, and pick "Unicode (UTF-8)" from the dropdown for "File origin". Use Tab as the only delimiter and import by clicking "Finish". If you want to know why you have to take this detour, you may want to read this.

If your research starts from this export, please be fair and quote Trismegistos: here's how.

Wordref ID Attestation Context Morphology Century Date from Date to Written Line TM Tex ID
3139194 προσδιαγράψω ... μὴ ἀπολύσωμαι ἀλλὰ κατακριθῆι μου προσδιαγράψω ἐν τῶι Μεσορεὶ μηνὶ ... verb. 1. sg. fut. ind. act BC03 -231 -230 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie 3 p. 14 + P. Petrie 1 16 (2), 12 7633
4666824 προσδιαγράψουσιν ... (ταλάντου) (δραχμαὶ) χ, ὃ προσδιαγράψουσιν ἐκτὸς τῆς ἐγλήψεως. ... verb. 3. pl. fut. ind. act BC03 -204 -204 Egypt, U19 - Oxyrynchites UPZ 1 112, 5 3504
4666902 προσδιαγράψουσιν ... τῶν δὲ πρὸς ἀργύ[ρ]ιον ὠνῶν προσδιαγράψουσιν ἀλαγὴν* ὡς τῆς μνᾶς ... verb. 3. pl. fut. ind. act BC03 -204 -204 Egypt, U19 - Oxyrynchites UPZ 1 112, 16 3504
1491010 προσδιαγράψις* ... στεφάνου Φιλέᾳ Τρύφωνος χαίρειν. προσδιαγράψις* ἀργυρίου δραχμὰς τέσσαρας, ... verb. 2. sg. fut. ind. act BC02 -124 -124 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Fay. 14, 4 43023
910730 προσδιαγρα(φόμενα) ... , καὶ τἆλλα* extra τὰ προσδιαγρα(φόμενα). (ἔτους) ϛ Χοίαχ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc BC02 -112 -112 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) P. Amh. Gr. 2 31, 21 43546
123837 π̣ροσδιαγράψασα ... μ̣[ετόχων] [ὑ]μ̣ῶ̣ν · προαιρουμενηι* δὲ π̣ροσδιαγράψασα [αὐτοῖς] [?] ἄ̣λ̣λ̣α̣ς χα(λκοῦ) ... participle. sg. aor. act. fem. nom BC01 -87 -86 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 18 2731, 11 69805
989351 προσδ(ιαγραφόμενα) ... [(δραχμαὶ)] [ζ [(διώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [καὶ] προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ ὀβ[(ολοῦ)] [(ἡμιωβελίου) [.] ... participle. pl. pres. mid. neut. acc BC01 - AD01 -25 25 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east), Karnak P. Bagnall 60 , 4 219322
786432 προ[σδ(ιαγραφομένων)] ... ἀν(ὰ) (δραχμὰς) β (τριώβολον) ἄνευ προ[σδ(ιαγραφομένων)] καὶ προσμε(τρουμένων). (ἔτους) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen BC01 -11 -10 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 48, 4 75648
932293 προσδιαγραφομένον* ... ἀργυρίου δρα̣χ̣[μῶν] [ἕνδεκα] [τριωβόλου] καὶ προσδιαγραφομένον* τ gap=unknown πεντεκαίδεκα τον* ... participle. pl. pres. mid. masc. gen BC01 -10 -10 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Amst. 1 41 col. 1, 41 10120
240338 προσδιαγραφό-μενα ... [δ]ραχ(μὰς) υκα καὶ τὰ τούτων προσδιαγραφόμενα. ἐπ[εὶ] ο̣ὖ̣ν οἱ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom BC01 - AD01 -1 1 Egypt, U20 - Bousiris (Abusir el-Meleq) BGU 4 1189, 10-11 18642
1965180 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) ρπα (ὀβολὸς) χ(αλκοῦς) (2) προσδ(ιαγραφόμενα) (δραχμὰς) ια (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 1 99 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lond. 2 p. 244-245 no. 371, 5 25631
3332243 προσδ(ιαγραφομένων) ... ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) σμ \μ, προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ιε \β \(τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD01 1 99 Egypt P. Ryl. Gr. 2 187, 3 25467
3332257 προσδ(ιαγραφομένων) ... \[(τριώβολον) [.] ἱερατικ(ῶν) (πεντώβολον), προσδ(ιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον), (γίνονται) (πεντώβολον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 1 99 Egypt P. Ryl. Gr. 2 187, 4 25467
788009 προσδιαγρα(φόμενα) ... δύο (γίνονται) (δραχμαὶ) κβ καὶ προσδιαγρα(φόμενα) ὡς τοῦ ἑνὸς στατῆρος ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 15 15 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 1 54, 5 75654
788427 προ̣σ̣διαγραφόμενα ... (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) καὶ τὰ προ̣σ̣διαγραφόμενα ὀβολοὺς δύο ἡμιοβέλιον* (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 15 15 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 1 55, 5 75655
547509 προσδια(γραφόμενα) ... τέσσαρας (γίνονται) (δραχμαὶ) δ [κα]ὶ προσδια(γραφόμενα) ὀβολ(ὸν) ἡμιοβέλ(ιον)* (γίνεται) (ὀβολὸς) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 16 16 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1123, 4 71810
846296 πρ(οσ)δ(ιαγραφόμενα) ... α ? καὶ τὰ τούτω(ν) πρ(οσ)δ(ιαγραφόμενα) ἐξ ὀβολ(οῦ) ἡμι(ωβε)λ(ίου) (ἔτους) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 20 20 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 362, 4 76882
589030 π̣ρ̣ο̣σ̣δ̣(ιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ π̣ρ̣ο̣σ̣δ̣(ιαγραφόμενα) ἐ̣ξ̣ (ὀβολοῦ) α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 24 25 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 466, 3 50379
2520025 προσδιαγραφομένοις ... δέκα πέντε σὺν καθήκουσι καὶ προσδιαγραφομένοις καὶ συμβολικοῖς, ἃς ... participle. pl. pres. mid. masc. dat AD01 26 26 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Mil. 1.1 6, 17 11895
989175 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὺς) (ἡμιωβέλιον) καὶ τὰ τούτων προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ?) (ἡμιωβελίου?). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 29 29 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east), Karnak P. Bagnall 58, 3 219320
588873 προσδ(ιαγραφόμενα) ... α ? καὶ τὰ τ̣ούτων προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 32 32 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 462, 4 50378
593048 προσδ(ιαγραφόμενα) ... τετρόβ(ολον)* (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) προσδ(ιαγραφόμενα) (ὀβολοὶ) β ?. ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 32 32 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 560, 3 71258
789849 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... (ὀβολοὶ) β ? καὶ τὰ [προσδ(ιαγραφόμενα)] [ἐξ] [(ὀβολοῦ) [(ἡμιωβελίου) [.] ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 32 32 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 60, 4 75660
836232 προσδ(ιαγραφόμενα) ... τετρόβ(ολον)* (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) προσδ(ιαγραφόμενα) (ὀβολοὶ) β ?. ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 32 32 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1547, 3 77843
587578 [προσδια(γραφόμενα)] ... (δραχμαὶ) ι καὶ τὰ τ̣[ούτων] [προσδια(γραφόμενα)] [ἐξ] ὀβολ(οῦ) ?. ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 33 33 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 415, 2 71118
588913 προσδ(ιαγραφόμενα) ... α ? καὶ τὰ τούτ̣ω̣ν προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ ὀβολ(οῦ) α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 33 33 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 463, 3 71163
643064 προσδ(ιαγραφόμενα) ... β ? καὶ τὰ τούτ(ων) προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 33 33 Egypt, U04b - Thebes O. Deiss. 36, 3 73850
817782 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὶ) β ? καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 33 33 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east), Karnak O. Wilb. 14, 3 76526
836268 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὶ) δ ? καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 33 33 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1548, 3 77844
846457 προσδ(ιαγραφόμενα) ... α ? καὶ τὰ τούτων προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ ὀβολ(οῦ) α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 33 33 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 367, 3 76887
846487 προσδ(ιαγραφόμενα) ... β ? καὶ τὰ τούτων προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ἡμιωβελίου). (ἔτους) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 33 33 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 368, 2 76888
587607 προσδια(γραφόμενα) ... (δραχμαὶ) ι καὶ τὰ τούτων προσδια(γραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 34 34 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 416, 2 71119
588953 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸς) α ? καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 34 34 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 464, 3 71164
588993 προ[σδια(γραφόμενα)] ... α ? καὶ τὰ τούτω(ν) προ[σδια(γραφόμενα)] [ἐξ] [(ὀβολοῦ) [(ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 34 34 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 465, 3 71165
593087 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ϛ (τετρώβολον) καὶ τὰ τούτων προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 34 34 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 561, 4 71259
593118 προσδια(γραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) καὶ προσδια(γραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 34 35 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 562, 2 50381
613531 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ε ?, καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 34 34 Egypt, U04b - Thebes O. Cairo 90, 3 73438
836305 προσδια(γραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) καὶ τὰ προσδια(γραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 34 34 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1549, 3 77845
836396 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) γ (τριώβολον) καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 34 34 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1550, 2 77846
846569 προσδια(γραφόμενα) ... α ? καὶ τὰ τούτων προσδια(γραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 34 34 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 370, 3 76890
989213 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) καὶ τὰ τούτων προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 34 34 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east), Karnak P. Bagnall 59, 2 219321
593148 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 35 35 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 563, 2 50382
606120 προσδ(ιαγραφόμενα) ... . (ὀβολοὺς) γ ? καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 35 35 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 946, 3 71636
606151 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸν) α ? καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐ̣ξ (ὀβολοῦ) α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 35 35 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 947, 2 71637
679771 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) ια (ὀβολὸς) καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 35 35 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 18 13185, 3 18258
754903 προσ(διαγραφόμενα) ... [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] [γ [(διώβολον) [καὶ] προσ(διαγραφόμενα). (ἔτους) κα Τιβερ[ίου] ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 35 35 Egypt, U04b - Thebes O. Ont. Mus. 2 77, 3 75094
790273 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸς) α ? καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 35 35 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 61, 3 75661
846600 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμὴ) α (διώβολον) καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 35 35 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 371, 3 50764
846631 προσδ(ιαγραφόμενα) ... πέντε (γίνονται) (δραχμαὶ) ιε καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 35 35 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east), Karnak O. Wilcken 2 372 + Revue égyptologique 6 (1891), p. 8 no. 5, 3 50765
846670 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸς) α ? καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 35 35 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 373, 3 50766
846709 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸς) α ? καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 35 35 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 374, 3 76891
846741 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸν) α ? καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) [ἐξ] [(ὀβολοῦ) [(ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 35 35 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 375, 2 76892
594051 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) β ? καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 36 36 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 591, 3 50383
595980 προσδ(ιαγραφόμενα) ... κβ̣ (ἔτους) ξδ´ gap=4 καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 36 36 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 643, 3 71334
607361 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ιϛ (διώβολον) καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 36 36 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 984, 3 71672
614425 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) ε (ὀβολὸν) (ἡμιωβέλιον) καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (1) (1/2) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 36 36 Egypt, U04b - Thebes O. Camb. 139, 2 73599
790754 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸς) α ? καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 36 36 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 62, 4 75662
790971 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ξ δ´ (διώβολον). καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 36 36 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 63, 3 75663
846791 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ἓξ τετροβλ(ον)* καὶ <βα(λανικοῦ)> (τετρώβολον) προσδ(ιαγραφόμενα) (ὀβολοὺς) β ?. ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 36 36 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 377, 3 76894
3275026 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) ια (ὀβολὸν) καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 36 36 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Reinach Gr. 2 130, 4 23030
589126 [προσ(διαγραφόμενα)] ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ [προσ(διαγραφόμενα)] [ἐξ] [(ὀβολοῦ) [(ἡμιωβελίου) [.] ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 37 40 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 468, 3 71167
594093 π[ροσδ(ιαγραφόμενα)] ... (ὀβολοὶ) δ ? καὶ τὰ π[ροσδ(ιαγραφόμενα)] [ἐξ] [(ὀβολοῦ) [(ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 37 38 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 592, 5 50384
606379 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) γ (ὀβολοὺς) δ ? προσδ(ιαγραφόμενα) (ὀβολοῦ) α ?. ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 37 37 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 954, 2 71644
719969 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ιη (τετρώβολον) καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 37 37 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 51, 3 24623
791349 προσδια(γραφόμενα) ... δέκα [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] [ι καὶ προσδια(γραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 37 37 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 64, 2 75664
791730 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ὀβολ(όν) (γίνονται) ια (ὀβολὸς) καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 37 37 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 65, 3 75665
830506 [προσ(διαγραφόμενα)] ... ζ (ὀβολοὶ) β ? [καὶ] [προσ(διαγραφόμενα)] [.] [(ἔτους)] gap=1 [Γαίου] ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 37 40 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1375, 3 77709
846824 προσδ(ιαγραφόμενα) ... τετροβλ(ον) (γίνονται) ζ (διώβολον) καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 37 37 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 378, 3 76895
847077 προ(σδιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) ζ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) καὶ προ(σδιαγραφόμενα) ἐξ [(ὀβολοῦ)] [α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 37 40 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 386, 3 76903
720009 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) καὶ τὰ [προσδ(ιαγραφόμενα)] [ἐ]ξ ὀβολ(οῦ) α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 38 38 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 52, 3 24624
762421 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... ζ (ὀβολοὶ) β ? κ[αὶ] [προσδ(ιαγραφόμενα)] [.] [(ἔτους)] gap=13 gap=1 ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 38 42 Egypt, U04b - Thebes O. Petrie Mus. 309, 3 75339
792203 π̣ρ̣(οσδι)α(γραφόμενα) ... δέκα (γίνονται) (δραχμαὶ) ι καὶ π̣ρ̣(οσδι)α(γραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 38 38 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 66, 2 75666
830431 προσ(διαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (ἡμιωβέλιον) καὶ προσ(διαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 38 38 Egypt, U04b - Thebes O. Petrie Mus. 307, 3 77708
836490 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὶ) β ? καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ ὀβολ(οῦ) α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 38 38 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1553, 4 50801
836526 προσ(διαγραφόμενα) ... ϛ (ὀβολοὺς) γ ? καὶ προσ(διαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 38 38 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1554, 2 77849
846874 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) γ (τετρώβολον) καὶ πρ(οσδιαγραφόμενα). (ἔτους) β Γαίου ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 38 38 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 380, 2 76897
547546 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμὴν) α (ἡμιωβέλιον) καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ ὀβολ(οῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 39 39 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1124, 3 71811
589165 προ(σδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ προ(σδιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 39 39 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 469, 3 50380
589206 προσ̣(διαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ προσ̣(διαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 39 39 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 470, 3 71168
589247 προ(σδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ προ(σδιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 39 39 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 471, 3 71169
594128 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... ζ (ὀβολοὶ) β ? καὶ [προσδ(ιαγραφόμενα)] [ἐξ] [(ὀβολοῦ) [(ἡμιωβελίου) [.] ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 39 39 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 593, 3 71287
594167 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) β ? καὶ πρ(οσδιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 39 39 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 594, 4 50385
594205 προσ(διαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) β ? καὶ προσ(διαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 39 39 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 595, 3 50386
846899 προ(σδιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) β (ὀβολὸς) καὶ προ(σδιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 39 39 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 381, 3 76898
1601891 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ιϛ (τετρώβολον) καὶ πρ(οσδιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου) · ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 39 39 Egypt, U04b - Thebes (?) P. Genova 2 86, 3 15538
589286 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐ̣ξ̣ (ὀβολοῦ) α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 40 40 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 472, 3 71170
589328 προσ̣(διαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ προσ̣(διαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 40 40 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 473, 3 71171
793177 π̣(ροσδιαγραφόμενα) ... [ἑ]ξόβολ(ον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ε ἑξόβ(ολον) π̣(ροσδιαγραφόμενα). (ἔτους) ε [Γαίου] ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 40 40 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 67, 2 75667
830468 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) β ? καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐ[ξ] (ὀβολοῦ) α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 40 40 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Petrie Mus. 308, 2 50794
846323 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... δ(έ)κ(α) (γίνονται) (δραχμαὶ) ι καὶ πρ(οσδιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 40 40 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 363, 2 76883
846930 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) γ (τετρώβολον) καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 40 40 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 382, 3 76899
846968 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 40 40 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 383, 3 76900
847004 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ πρ(οσδιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 40 40 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 384, 2 76901
847039 προ(σδιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) ιη (διώβολον) καὶ τὰ προ(σδιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 40 40 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 385, 3 76902
3274993 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... ἓξ τετροβόλ(ον)* (γίνονται) ϛ (τετρώβολον) πρ(οσδιαγραφόμενα) (ὀβολὸς) α ? (ἔτους) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 40 40 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Reinach Gr. 2 129, 2 23029
548176 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... τριόβ(ολον)* (γίνονται) ζ (τριώβολον) κ(αὶ) πρ(οσδιαγραφόμενα) ἐ̣ξ̣ (ὀβολοῦ) α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 41 42 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1147, 4 50393
587637 προσδ(ιαγραφόμενα) ... δέκα (γίνονται) (δραχμαὶ) ι καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 41 41 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 417, 3 71120
587671 π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα) ... δέ̣κ̣α̣ (γίνονται) (δραχμαὶ) ι κ(αὶ) π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα) ἐ̣ξ̣ (ὀβολοῦ) α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 41 41 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 418, 2 50376
589367 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 41 41 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 474, 3 71172
589783 [προσ(διαγραφόμενα)] ... ια̣ [(ὀβολὸς)] [α [? [καὶ] [προσ(διαγραφόμενα)] [ἐξ] [(ὀβολοῦ) [(ἡμιωβελίου) [(ἔτους)] ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 41 54 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 483, 2 71181
589821 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... ια (ὀβολὸς) α ? κ̣α̣ὶ̣ [προσδ(ιαγραφόμενα)] [.] [(ἔτους)] gap=2 [Τι]β̣[ερίο]υ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 41 54 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 484, 2 71182
720078 προ̣σ(διαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? κα̣ὶ̣ προ̣σ(διαγραφόμενα). (ἔτους) α Τιβερίου ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 41 41 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 54, 2 24626
721176 προ(σδιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) καὶ προ(σδιαγραφόμενα). [(ἔτους)] gap=8 [Κ]λαυδίου ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 41 68 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 77, 2 24649
762399 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... (δραχμαὶ) ια (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) κ̣[αὶ] [προσδ(ιαγραφόμενα)] gap=unknown_lines ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 41 54 Egypt, U04b - Thebes O. Petrie Mus. 239, 3 50297
794130 προσδ(ιαγραφόμενα) ... δέκα (γίνονται) (δραχμαὶ) ι καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 41 41 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 68, 2 75668
798131 π(ροσδιαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) δέκα (δραχμαὶ) ι καὶ π(ροσδιαγραφόμενα). (ἔτους) gap=1 [Τι]βερίου ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 41 54 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 76, 3 75676
836615 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ἔτους) (δραχμὰς) ἓξ τετρό[βολον] gap=unknown προσδ(ιαγραφόμενα) δυόβολ(ον)* (ἡμιωβέλιον). (ἔτους) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 41 57 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1557, 3 77851
606412 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... γ (ὀβολοὺς) δ ? κ(αὶ) πρ(οσδιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 42 42 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 955, 2 71645
643000 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ϛ (ὀβολοὶ) β ?, προσδ(ιαγραφόμενα) δυοβο̣λ*. (ἔτους) γ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 42 42 Egypt, U04b - Thebes O. Deiss. 35, 3 73849
720122 π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ζ (τριώβολον) κα̣ὶ̣ π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 42 42 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 55, 2 24627
830565 π(ρο)σδ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) γ (τριώβολον) καὶ π(ρο)σδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου) (ἔτους) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 42 42 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1377, 2 77711
836557 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) γ (τετρώβολον) καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 42 42 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1555, 2 77850
847115 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ια (ἡμιωβέλιος) καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 42 42 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 387, 2 50767
606204 προ̣σδ(ιαγραφόμενα) ... α (ὀβολὸν) α ? κα(ὶ) προ̣σδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 43 43 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 948, 3 71638
794689 προσδ(ιαγραφόμενα) ... δέκα (γίνονται) (δραχμαὶ) ι καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 43 44 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 69, 2 75669
587703 προ̣σ̣δ(ιαγραφόμενα) ... δέκα (γίνονται) (δραχμαὶ) ι καὶ προ̣σ̣δ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 44 44 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 419, 2 71121
587734 προσδ(ιαγραφόμενα) ... δέκα (γίνονται) (δραχμαὶ) ι καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 44 44 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 420, 2 71122
593183 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ιγ (διώβολον) καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐ(ξ) (ὀβολοῦ) α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 44 44 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 564, 3 71260
594246 προ[σ]δ̣(ιαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) β ? καὶ προ[σ]δ̣(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 44 44 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 596, 3 50301
606440 προσδ(ιαγραφόμενα) ... φο̣ι(νικώνων) δ (ἔτους) gap=4 καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 44 44 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 956, 2 71646
720236 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) γ (διώβολον) καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) \ἐ/ξ (ὀβολοῦ) α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 44 44 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 57, 2 24629
766829 προσδ(ιαγραφόμενα) ... λβ (δραχμὴν) α (πεντώβολον) καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 44 44 Egypt, U04b - Thebes O. Petrie Mus. 291, 2 77715
830694 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 44 44 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1380, 3 50795
830726 προσδ(ιαγραφόμενα) ... γ (ὀβολοὺς) δ ? καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 44 44 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1383, 2 77716
847268 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) β ?, προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 44 44 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 391, 3 76907
847303 προσδ(ιαγραφόμενα) ... πέντε (γίνονται) (δραχμαὶ) οε καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολὸς) α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 44 44 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 392, 2 76908
847363 προ(σ)δ(ιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ προ(σ)δ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 44 45 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 393, 2 76909
4011788 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) ϛ (τριώβολον), καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ε. (ἔτους) ε ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 44 44 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) SB 1 4343, 3 23102
589409 προσ̣δ(ιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ̣ προσ̣δ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) ε Τιβερου* ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 45 45 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 475, 2 71173
594283 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) β ? κα(ὶ) προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 45 45 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 597, 2 71288
606249 προσδ(ιαγραφόμενα) ... τ̣ε̣τ̣ρ̣όβολ(ον)* (γίνονται) ϛ (τετρώβολον) καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 45 45 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 949, 4 71639
720325 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... [ζ [(ὀβολοὶ)] [β [? [καὶ] [προσδ(ιαγραφόμενα)] ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 45 45 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 59, 1 24631
830769 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 45 45 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1384, 3 50796
830803 [π]ρο(σ)δ(ιαγραφόμενα) ... . (δραχμὰς) ζ (τριώβολον) κ[αὶ] [π]ρο(σ)δ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 45 45 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1385, 2 77717
847400 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) β ? καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) <ἐξ> <(ὀβολοῦ) <(ἡμιωβελίου) (ἔτους) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 45 45 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 394, 2 50768
350350 προσδια-γραφομενους* ... τοῦ παντὸς σὺν καθήκοσι* καὶ προσδιαγραφομενους* καὶ συμβολικῦς* ἀργυρίου δραχμὰς ... participle. pl. pres. mid. masc. dat AD01 46 46 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Grenf. 2 41, 10-11 11324
350367 προσδιαγραψο* ... κεράμια δύωι, τῶν τε̣ προσδιαγραψο* κατὰ μῆνα ἐμ* μῆνα* ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD01 46 46 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Grenf. 2 41, 14 11324
720390 π̣ρ̣ο̣σδια(γραφόμενα) ... [ια [(ὀβολὸς)] [α [? κ̣[αὶ] π̣ρ̣ο̣σδια(γραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 46 47 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 60, 3 24632
749484 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) β ? καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου) στ[ατῆρος] ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 46 46 Egypt, U04b - Thebes (?) O. Ont. Mus. 1 8 + Bulletin de l‘Institut français d‘archéologie orientale (BIFAO) 82 (1982), p. 153 no. 8, 3 50230
795302 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) κβ (διώβολον) καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐκ* [(ὀβολοῦ)] [α [? ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 46 46 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 70, 4 75670
795669 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὶ) β ? καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐκ* (ὀβολοῦ) α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 46 46 Egypt, U - Upper Egypt O. Strasb. 1 71, 3 75671
587766 προ̣σδ(ιαγραφόμενα) ... δέκα (γίνονται) (δραχμαὶ) ι καὶ̣ προ̣σδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 47 47 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 421, 2 50377
589505 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 47 47 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 477, 4 71175
847435 προσδ(ιαγραφόμενα) ... πεντήικοντ(α)* (γίνονται) (δραχμαὶ) ρν καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) [ἐξ] (ὀβολοῦ) α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 47 47 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 395, 2 76910
594318 προσ̣δ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) κ(αὶ) προσ̣δ(ιαγραφόμενα) ἐκ (ὀβολοῦ) α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 48 48 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 598, 3 71289
720431 π[ροσδ(ιαγραφόμενα)] ... (γίνονται) (δραχμαὶ) κβ (τριώβολον) καὶ π[ροσδ(ιαγραφόμενα)]. (ἔτους) η Τιβερίου ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 48 48 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 61, 3 24633
720768 π̣[ρο(σδιαγραφόμενα)] ... , (γίνονται) (δραχμαὶ) ι καὶ π̣[ρο(σδιαγραφόμενα)] [ἐξ] [(ὀβολοῦ) [(ἡμιωβελίου) [.] ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 48 52 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 68, 2 24640
796506 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) δέκα (γίνονται) (δραχμαὶ) ι προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου) καὶ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 48 48 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 72, 2 75672
826716 προσδ(ιαγραφόμενα) ... δέκα (γίνονται) (δραχμαὶ) ι καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) (ὀβολὸν) α ?. ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 48 48 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1238, 2 50789
847524 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... (ὀβολοὺς) δ ? καὶ τούτων [προσδ(ιαγραφόμενα)] ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 48 48 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 397, 3 76912
544362 προσδ(ιαγραφόμενα) ... τέσσαρες* (γίνονται) (δραχμαὶ) δ κα̣(ὶ) προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 49 49 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1015, 3 50391
589618 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ι̣α (ὀβολὸς) α ? καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 49 49 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 479, 2 71177
594369 προσδ(ιαγραφόμενα) ... [ζ [(ὀβολοὶ)] [β [? καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 49 49 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 599, 3 71290
594406 προ(σδιαγραφόμενα) ... ζ̣ (ὀβολοὶ?) β̣ ?̣?̣ κ̣(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 49 50 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 600, 3 71291
606281 προ(σδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸν) α ? καὶ προ(σδιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 49 49 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 950, 2 71640
720501 προ(σδιαγραφόμενα) ... ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ζ (τριώβολον) καὶ προ(σδιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 49 49 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 63, 2 24635
847569 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 49 49 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 398, 3 50769
589662 προ(σδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ προ(σδιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 50 50 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 480, 2 71178
589704 π̣ρ̣ο̣σ̣δ̣ια(γραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ̣ π̣ρ̣ο̣σ̣δ̣ια(γραφόμενα) ἐ̣ξ̣ (ὀβολοῦ) α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 50 50 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 481, 3 71179
817814 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (1) (1/2) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 50 50 Egypt, U04b - Thebes O. Wilb. 15, 3 76527
830838 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 50 50 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1387, 3 50797
847673 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... ι (ἔτους) (δραχμ…) gap=4 [καὶ] [προσδ(ιαγραφόμενα)] [ἐξ] [(ὀβολοῦ) [(ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 50 51 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 400, 2 76913
1591158 προσδιαγ[ραφομένων] ... Τούρβω[ν] gap=unknown ναυβίου (δραχμὴ) α προσδιαγ[ραφομένων] gap=unknown Μενέλαος Ζωΐλου κ(ατ)οι(κικῆς) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt P. Gen. 2 97, 10 25170
1591196 προσδιαγραφομένων ... gap=unknown Μᾶρκος Ἀντώνιος Ἀπολινάρ[ιος] gap=unknown προσδιαγραφομένων (ἡμιωβέλιον) χ(αλκ…) gap=unknown Μᾶρκος ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt P. Gen. 2 97, 15 25170
1591217 προσδ(ιαγραφομένων) ... [? ναυβίου (δραχμὴ) α (διώβολον) προσδ(ιαγραφομένων) (ὀβολὸς) α ? [χ(αλκοῖ)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD01 50 99 Egypt P. Gen. 2 97, 17 25170
1591265 [προσδ(ιαγραφομένων)] ... (δραχμαὶ?) [γ [(ὀβολὸς)] [α [? [προσδ(ιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς)] [α [? [χ(αλκοῖ)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt P. Gen. 2 97, 21 25170
4006559 προσδ(ιαγραφόμενα) ... γ(ίνονται) ϛ (τετρώβολον), καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 50 50 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 1 2133, 2 23077
4011429 προσδ(ιαγραφόμενα) ... γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ιε, καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 50 50 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 1 4330, 3 23091
4551721 προ(σδιαγραφομένων) ... , gap=unknown ναυβ(ίου) κ(ατ)οί(κων) χν προ(σδιαγραφομένων) ξε, ἐνα̣φ(εσίων) ρν ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 6 25635
4551726 προσδ(ιαγραφομένων) ... προ(σδιαγραφομένων) ξε, ἐνα̣φ(εσίων) ρν προσδ(ιαγραφομένων) λ. gap=unknown [τ]ρ̣(άπεζα) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 6 25635
4551737 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) Γερ(μανικείου) ν(αυβίου) [κ](ατ)οί(κων) χν προ(σδιαγραφομένων) ξε, ἐνα[φ]ε(σίων) ρν ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 7 25635
4551742 προσδ(ιαγραφομένων) ... προ(σδιαγραφομένων) ξε, ἐνα[φ]ε(σίων) ρν προσδ(ιαγραφομένων) λ. gap=unknown [μ]ε(τρήματος) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 7 25635
4551811 προ(σδιαγραφομένων) ... [ιβ´ [,] [να]υ̣β(ίου) κ̣[(ατ)οί(κων)] υ̣ προ(σδιαγραφομένων) μ. gap=unknown [τρ(άπεζα)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 11 25635
4551821 [π]ρο(σδιαγραφομένων) ... [η [(ἔτους)] [Γερ](μανικείου) κ̣(ατ)ο̣ί̣(κων) υ̣ [π]ρο(σδιαγραφομένων) μ̣. gap=unknown_lines gap=3 ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 12 25635
4551838 [προ]σδ(ιαγραφομένων) ... κ̣δ̣´ gap=1 [ν(αυβίου)] [κ](ατ)ο̣ί̣(κων) φ [προ]σδ(ιαγραφομένων) ν. gap=unknown τρ(άπεζα) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 15 25635
4551849 προσδ(ιαγραφομένων) ... (ἔτους) Γερ(μανικείου) [ν(αυβίου)] κ̣(ατ)[οί](κων) φ προσδ(ιαγραφομένων) ν̣. με(τρήματος) η ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 16 25635
4551904 προ(σδιαγραφομένων) ... κ̣δ̣´, [ν(αυβίου)] ἐν(αφεσίων) ϡ προ(σδιαγραφομένων) ρπ. τ̣ρ̣(άπεζα) η ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 20 25635
4551913 προ(σδιαγραφομένων) ... η (ἔτους) Φ[α]ρ(μοῦθι) ν(αυβίου) ἐν(αφεσίων) προ(σδιαγραφομένων) ρπ. με(τρήματος) Καισ(αρείου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 21 25635
4552023 προσδ(ιαγραφομένων) ... κδ´, ναυβ(ίου) κ(ατ)οί(κων) Βωξε προσδ(ιαγραφομένων) σϙ. τρ(άπεζα) η ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 29 25635
4552141 προσδ(ιαγραφομένων) ... κδ´, ναυβ(ίου) κ(ατ)οί(κων) σ προσδ(ιαγραφομένων) κ̣, ἐναφ(εσίων) φκε ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 36 25635
4552146 προ(σδιαγραφομένων) ... προσδ(ιαγραφομένων) κ̣, ἐναφ(εσίων) φκε προ(σδιαγραφομένων) ρε. κα̣ὶ το(…) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 36 25635
4552164 προ(σδιαγραφομένων) ... Φαρ(μοῦθι) γ να[υβ(ίου)] [κ(ατ)ο]ί(κων) σ̣ προ(σδιαγραφομένων) κ̣, ἐ̣[να]φ̣ε̣(σίων) φ[κε] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 38 25635
4552236 προ(σδιαγραφομένων) ... η´, ν[αυβ(ίου)] [κ(ατ)οί(κων)] [ρν? προ(σδιαγραφομένων) ιε̣. τρ(άπεζα) η ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 45 25635
4552246 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (ἔτους) gap=unknown ν(αυβίου) [κ(ατ)οί(κων)] [ρν? [προ(σδιαγραφομένων)] [α, με(τρήματος) Κ[αι]σ̣(αρείου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 46 25635
4552295 προ(σδιαγραφομένων) ... κδ´, ναυβ(ίου) κ(ατ)οί(κων) ρ προ(σδιαγραφομένων) ι. τρ(άπεζα) η ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 49 25635
4552304 προ(σδιαγραφομένων) ... η (ἔτους) Φαρμοῦθ(ι) ν(αυβίου) κ(ατ)οί(κων) προ(σδιαγραφομένων) ι, με(μετρημέναι) μη(νὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 50 25635
4552350 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [ζ [ϛ´ [ναυβ(ίου)] [ἐναφ(εσίων)] [υν [προ(σδιαγραφομένων)] [ϙ [.] τρ(άπεζα) η ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 53 25635
4552359 προ(σδιαγραφομένων) ... η (ἔτους) Φαρμοῦθ(ι) ἐν(αφεσίων) υν προ(σδιαγραφομένων) ϙ, με(τρήματος) Ἐπεὶφ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 54 25635
4552549 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [{? [,] [ν(αυβίου)] [κ(ατ)οί(κων)] [σ [προ(σδιαγραφομένων)] [κ [,] [ἐ]ναφ(εσίων) τοε ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 69 25635
4552554 προ(σδιαγραφομένων) ... [προ(σδιαγραφομένων)] [κ [,] [ἐ]ναφ(εσίων) τοε προ(σδιαγραφομένων) οε. τρ(άπεζα) η ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 70 25635
4552564 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) Φαρ(μοῦθι) ν(αυβίου) κ(ατ)οί(κων) σ προ(σδιαγραφομένων) κ, ἐναφε(σίων) τοε ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 71 25635
4552569 πρ[ο(σδιαγραφομένων)] ... προ(σδιαγραφομένων) κ, ἐναφε(σίων) τοε πρ[ο(σδιαγραφομένων)] [οε [.] με(τρήματος) η ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 50 99 Egypt Stud. Pal. 17 p. 49-52, 71 25635
796982 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... (δραχμαὶ) λγ (τριώβολον) κ[αὶ] [τὰ] [προσδ(ιαγραφόμενα)] ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 51 51 Egypt, U - Upper Egypt O. Strasb. 1 73, 3 75673
847598 προσδ(ιαγραφόμενα) ... δέκα (γίνονται) (δραχμαὶ) ι καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 51 51 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 399, 2 50770
3416130 π̣[ρο]σ̣[δι]αγρα(φομένων) ... Ἐ καταλείπ(ονται) (ταλαντ…) δ Ἐψο π̣[ρο]σ̣[δι]αγρα(φομένων) (δραχμ…) Ἀωξ (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD01 51 51 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Sijpesteijn 26, 134 109074
3416146 προσδιαγρα(φομένοις) ... τι (ἡμιωβέλιον) (δίχαλκον) (γίνονται) σὺν προσδιαγρα(φομένοις) καὶ συμβολ(ικοῖς) (ταλαντ…) ε ... participle. pl. pres. mid. masc. dat AD01 51 51 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Sijpesteijn 26, 136 109074
527440 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὶ) β ? καὶ τούτων προσδ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) ιγ Τιβερίου ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 52 52 Egypt, U04b - Thebes O. Ashm. Shelton 9, 3 70561
606475 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ζ (τριώβολον) καὶ τὰ τού̣τ̣ω(ν) προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 52 52 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 957, 3 71647
720597 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) ζ (τριώβολον), καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 52 52 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 65, 3 24637
847712 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 52 52 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 401, 3 50771
589749 προ(σδιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸς) α ? καὶ τ(ούτ)ω(ν) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιδ [Τιβερί]ο̣υ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 53 54 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 482, 3 71180
720649 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ζ (τριώβολον) κ̣α̣(ὶ) τ̣ὰ̣ τούτω(ν) προσδ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) ιδ Τιβερίου ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 53 53 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 66, 3 24638
720710 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ̣ [προσδ(ιαγραφόμενα)] [ἐξ] [(ὀβολοῦ) [(ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 53 54 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 67, 3 24639
797376 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸς) α ? καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) ιγ Τιβερίου ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 53 53 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 74, 1 75674
847793 προσδιαγραφόμενα ... (ὀβολὸς) α ? καὶ τούτω(ν) προσδιαγραφόμενα. (ἔτους) ιγ Τιβερίου ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 53 53 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 403, 3 76915
847836 προ(σδιαγραφόμενα) ... (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) καὶ τ(ούτ)ω(ν) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιδ Τιβερίου ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 53 53 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 404, 4 76916
847876 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὶ) β ? καὶ τ(ού)τ(ω)ν προσδ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) ιδ Τιβερίου ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 53 53 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 405, 3 50772
847916 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὶ) β ? καὶ τούτω(ν) προσδ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) ιδ Τιβερίου ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 53 53 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 406, 3 76917
773910 προσδ(ιαγραφόμενα) ... [(δραχμαὶ)] [ε gap=2 καὶ τούτω(ν) προσδ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) ιδ τοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 54 95 Egypt, U - Upper Egypt O. Strasb. 1 112, 3 75712
797779 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὶ) β ? καὶ τούτω(ν) προσδ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) ιδ τοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 54 54 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 75, 4 75675
836944 προ(σδιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὶ) β ? καὶ τούτω(ν) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιε Δ(ο)μ(ιτιαν)οῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 54 54 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1566, 3 77860
858238 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὶ) β ? καὶ τούτω(ν) προσδ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) ιδ τοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 54 95 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 667, 3 77177
589861 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸς) α ? καὶ τούτω(ν) προσδ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) α Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 55 55 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 485, 3 71183
606520 προ(σδιαγραφόμενα) ... δ ? κα(ὶ) τὰ τούτω(ν) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) β Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 55 55 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 958, 4 71648
683715 π̣ρ̣ο̣σ̣(διαγραφόμενα) ... (1/2) (ὀβολοὶ), καὶ̣ τ[ο(ύτων)] π̣ρ̣ο̣σ̣(διαγραφόμενα). (ἔτους) β Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 55 55 Egypt, U04b - Thebes O. Heid. 153, 3 80376
798749 πρ[οσ]δ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) ζ (τριώβολον) καὶ τούτω(ν) πρ[οσ]δ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) β Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 55 55 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 78, 3 75678
798995 προ(σδιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὶ) δ ? κ(αὶ) τούτω(ν) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) β Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 55 55 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 79, 1 75679
847959 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὺς) ε ? καὶ τούτω(ν) προσδ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) β Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 55 55 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 407, 4 76918
4011467 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) ιε, καὶ τούτω(ν) προσδ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) α Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 55 55 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 1 4332, 3 23092
532218 (προσδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον), κ(αὶ) (προσδιαγραφόμενα). (ἔτους) β Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 56 56 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Berl. 26, 3 24418
589902 προ(σδιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸς) α ? καὶ τ(ούτ)ων προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) β Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 56 56 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 486, 3 71184
606560 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸς) α ? καὶ̣ τού̣τ̣ω(ν) προσδ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) β Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 56 56 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 959, 3 71649
720946 προ(σδιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸς) α ? καὶ το̣ύ(των) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) β Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 56 56 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 70, 3 24642
720987 προσδ(ιαγραφόμενα) ... α ?. καὶ τούτω(ν) προσδ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) β Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 56 56 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 71, 3 24643
721049 προ(σδιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸς) α ? καὶ τούτω(ν) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) γ̣ Νέρ̣ων̣ο̣ς̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 56 57 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 73, 3 24645
799175 [προ(σδιαγραφόμενα)] ... [(ὀβολοὶ)] [δ [? [καὶ] [τούτω(ν)] [προ(σδιαγραφόμενα)] [.] (ἔτους) β Νερωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 56 56 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 80, 3 75680
4011953 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) ιε, καὶ τού̣τ̣ω(ν) προσδ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) β Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 56 56 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) SB 1 4347 + O. Chemtsneus 22 (WWW) (forthcoming), 3 23106
593213 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) ϛ (τετρώβολον) καὶ το̣ύ̣τ̣ω(ν) προσδ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) δ̣ Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 57 57 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 565, 2 71261
606601 προ(σδιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) ια (ἡμιωβέλιον) καὶ το̣ύ̣τω(ν) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) γ Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 57 57 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 960, 3 71650
743815 προ(σδιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸς) α ? καὶ το̣ύ̣τ̣ω(ν) προ(σδιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 57 57 Egypt, U04b - Thebes O. Minor B 1, 3 74990
520417 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) καὶ τούτω(ν) [προσδ(ιαγραφόμενα)] [.] [(ἔτους)] gap=1 [Ν]έρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 58 59 Egypt, U04b - Thebes O. Ashm. 26, 3 70475
589942 προ(σδιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸς) α ? καὶ̣ το̣ύ̣τω(ν) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) δ Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 58 58 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 487, 3 71185
594442 [προ(σδιαγραφόμενα)] ... (ὀβολοὶ) β ? [καὶ] [τ(ούτων)] [προ(σδιαγραφόμενα)]. (ἔτους) ε Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 58 59 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 601, 2 71292
718586 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸς) α ? καὶ τούτω(ν) προσδ(ιαγραφόμενα) [ἐξ] [(ὀβολοῦ)] α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 58 58 Egypt, U04b - Thebes O. Leiden Gr. 380, 3 24832
721080 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (τριώβολον) κα(ὶ) [προσδ(ιαγραφόμενα)] [.] [(ἔτους)] [ε? [Νέρω]νος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 58 59 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 74, 3 24646
766868 προ(σδιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) β (ὀβολὸς) καὶ τ(ούτ)ω(ν) προ(σδιαγραφόμενα) (ἔτους) ε Νέρωνος Κλαυδίου ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 58 58 Egypt, U04b - Thebes O. Petrie Mus. 292, 3 77720
848050 προ(σδιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὶ) β ? καὶ τ(ούτ)ω(ν) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ε Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 58 58 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 409, 3 76920
520381 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ι̣α̣ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) καὶ το̣ύ̣τ̣ω(ν) προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (1) (1/2) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 59 59 Egypt, U04b - Thebes O. Ashm. 25, 3 70474
587822 προ(σδιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ι κα(ὶ) τ(ούτ)ω(ν) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ε Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 59 59 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 423, 3 71124
799280 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) καὶ τ(ούτ)ω(ν) προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 59 59 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 83, 3 75683
828169 προσδ(ιαγραφόμενα) ... [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] [ϛ [(τετρώβολον) καὶ προσδ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) ε Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 59 59 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1280, 2 77661
830919 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸς) α ? καὶ τού(τ)ω(ν) προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 59 59 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1390, 3 77721
830982 προ(σδιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) gap=2 καὶ το* τούτω(ν) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ε Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 59 59 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1392, 3 77723
831022 προ(σδιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὶ) β ? κ(αὶ) τ(ούτ)ων προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ϛ Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 60 60 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1393, 3 77724
594482 [προσ]δ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὶ) β ? καὶ τού̣τ̣ω(ν) [προσ]δ(ιαγραφόμενα) ἐ̣ξ̣ (ὀβολοῦ) α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 61 61 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 602, 3 71293
643030 π̣ρ̣[οσδ(ιαγραφόμενα)] ... (ἔτους) (δραχμαὶ) γ (ὀβολὸς) κ̣α̣ὶ π̣ρ̣[οσδ(ιαγραφόμενα)]. (ἔτους) ἐνάτου Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 62 62 Egypt, U04b - Pakerkeesis O. Deiss. 36 a, 2 73851
848138 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... α ? καὶ τὰ τούτ(ων) πρ(οσδιαγραφόμενα). (ἔτους) η Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 62 62 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 411, 3 76922
517814 π̣ρ̣ο̣σ̣δ̣(ιαγραφόμενα) ... [(γίνονται)] [δ [? καὶ τ̣ο̣(ύτων) π̣ρ̣ο̣σ̣δ̣(ιαγραφόμενα). (ἔτους) ι̣β̣ Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 66 66 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Amst. 39, 2 70386
584333 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... θ (ὀβολοὶ) γ ? κ(αὶ) π̣ρο(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιγ Ν[έρωνος] ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 66 67 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 2211 descr., 2 72845
831141 πρ(οσ)δ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) καὶ το(ύτων) πρ(οσ)δ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) ιγ Ν̣[έρωνος] ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 66 67 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1397, 3 77728
589984 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? κ(αὶ) π̣ρο(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιγ Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 67 67 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 488, 3 71186
593990 προ(σδιαγραφόμενα) ... τετρόβ(ολον)* (γίνονται) (τετρώβολον) κα(ὶ) το(ύτων) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιδ Νέρ̣ων̣ο̣ς ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 67 67 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 589, 3 71285
594530 προ(σδιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὶ) β ? κα(ὶ) το(ύτων) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιγ Νέρωνο̣ς̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 67 67 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 603, 4 71294
606638 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... [θ [(ὀβολοὶ)] [γ [? [καὶ] [προσδ(ιαγραφόμενα)] [.] [(ἔτους)] [ιγ Ν̣έρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 67 67 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 961, 2 71651
606674 προ(σδιαγραφόμενα) ... τριώβολ(ον) (γίνονται) ι (τριώβολον) καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιγ Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 67 67 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 962, 4 71652
608763 προ(σδιαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) β ? καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιγ Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 67 67 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Brux. 2 (p. 21), 5 24367
808895 προ(σδιαγραφόμενα) ... [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] ι κ(αὶ) το(ύτων) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιγ Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 67 67 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Theb. Gr. 71, 3 76441
831108 προ(σδιαγραφόμενα) ... (γίνεται) α (ἡμιωβέλιον) καὶ το(ύτων) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιγ Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 67 67 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1396, 3 77727
831167 προ(σδιαγραφόμενα) ... τετρο(βολον)* (γίνονται) ε (τετρώβολον) κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιδ Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 67 67 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1398, 3 77729
831302 π(ροσδιαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) β [? καὶ π(ροσδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιδ Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 67 67 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1400, 3 77731
590022 π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα) ... ι̣α̣ (ὀβολὸς?) α̣ ?̣?̣ κ̣(αὶ) π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιδ Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 68 68 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 489, 3 71187
594568 προ(σδιαγραφόμενα) ... (γίνονται) ιδ (πεντώβολον) καὶ το̣(ύτων) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιδ Ν̣έρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 68 68 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 604, 4 71295
594603 προ(σδιαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) β ? κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) α Λουκίου ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 68 68 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 605, 3 71296
594640 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) β ? κ(αὶ) π̣ρο(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) β Σερουίου ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 68 68 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 606, 2 71297
721143 προ̣(σδιαγραφόμενα) ... (γίνονται) ζ (τριώβολον) καὶ τού(των) προ̣(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιδ Νέρωνος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 68 68 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 76, 3 24648
547584 προ(σδιαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) ε ? κα(ὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) α Ὠλου* ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 69 69 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1125, 3 71812
547633 προ(σδιαγραφόμενα) ... ὀκτὼ (γίνονται) (δραχμαὶ) η κ̣α̣ὶ̣ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) β Αὐτοκρά̣τ̣ο̣ρος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 69 69 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1126, 4 71813
547655 π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα) ... (τετρώβολον) (γίνονται) γ (τετρώβολον) κ̣(αὶ) π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα). Ἡρακ(λείδης) σ̣ε̣σ̣η̣(μείωμαι). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 69 69 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1126, 7 71813
593248 προ(σδιαγραφόμενα) ... β ? χ(αλκοῦς) β καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) α Αὐτοκρ(άτορ)ος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 69 69 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 566, 2 71262
848633 προ(σδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸν) α ? καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) α Μάρκου ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 69 69 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 424, 3 76935
848673 προ(σδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) α Αὐτοκράτορος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 69 69 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 425, 3 76936
517871 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... , (γίνονται) ϛ (τετρώβολον) καὶ πρ(οσδιαγραφόμενα). (ἔτους) β Αὐτοκρά(τορος) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 70 70 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Amst. 40, 2 70387
695744 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... [ζ [(2)] [(1/2)] [(ὀβολοὺς) [καὶ] [προσδ(ιαγραφόμενα)] [.] (ἔτους) β Αὐτοκράτορος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 70 70 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Heid. 51, 2 80303
721210 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... [ια [(ὀβολὸς)] [α [? [καὶ] [προσδ(ιαγραφόμενα)] [.] [(ἔτους)] [γ [Αὐτοκράτορος] ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 70 71 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 78, 2 24650
799708 προ(σδιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ια gap=1 κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). [(ἔτους)] gap=1 [Αὐτ]οκράτ(ο)ρος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 70 79 Egypt, U04b - Thebes (?) O. Strasb. 1 95, 2 75695
590052 προ(σδιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸν) α ? κα̣(ὶ) το(ύτων) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) γ Αὐτ̣ο̣κρά̣τ̣ο̣ρο̣ς̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 71 71 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 490, 2 71188
590083 προ(σδιαγραφόμενα) ... α (ὀβολὸν) α ? κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) γ Αὐτοκρά̣τ̣ο̣ρος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 71 71 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 491, 2 71189
755093 προ(σδιαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) β ? κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) γ Αὐτοκράτορος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 71 71 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ont. Mus. 2 83, 3 75100
831363 (πρ)ο(σδιαγραφόμενα) ... (γίνονται) ια (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) καὶ (πρ)ο(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) γ Αὐτοκράτορος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 71 71 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1402, 2 77733
831398 (πρ)ο(σδιαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) β ? καὶ (πρ)ο(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) γ Αὐ(το)κρά(το)ρος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 71 71 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1403, 2 77734
587897 πρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα) ... (ἔτους) (δραχμὰς) ι καὶ̣ το(ύτων) πρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) δ Οὐεσπασι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 72 72 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 426, 2 71127
799564 προσδ(ιαγραφόμενα) ... [(δραχμαὶ)] [ϛ [(τετρώβολον) καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) ε Οὐεσπασιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 73 73 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 90, 4 75690
4627787 προ(σδιαγραφόμενοι) ... gap=unknown ὁμοίως (δραχμὴ?) α (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφόμενοι) (χαλκοῖ) (2) (γίνεται) [(δραχμὴ)] ... participle. pl. pres. mid. masc. nom AD01 73 73 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 4 p. 58-83, 26 14986
587925 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... δέκα (γίνονται) (δραχμαὶ) ι κ(αὶ) π̣ρο(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ϛ Οὐεσπα̣σ̣ι̣ανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 74 74 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 427, 3 71128
590118 προ(σδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ϛ Ο̣ὐ̣ε̣[σπα]σ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 74 74 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 492, 2 71190
593279 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... (τετρώβολον) (γίνονται) ϛ (τετρώβολον) κα̣ὶ̣ πρ(οσδιαγραφόμενα). (ἔτους) ζ Οὐεσ̣π̣α̣σ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 74 74 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 567, 3 71263
1663452 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ρϙε (τριώβολον), προσδ(ιαγραφόμενα) (δραχμὴν) α, συμβολ(ικὰ) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 74 74 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Hamb. 1 3, 5 11377
491887 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=unknown μ̣γ̣ (τετρώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β (ὀβολοὶ) δ ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 1 24950
491897 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) gap=unknown [ [ι]γ̣ (διώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (πεντώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown Π̣τ̣[ο]λ̣(…) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 2 24950
491908 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἡρωίδος ιθ (ὀβολοὶ) γ ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (ὀβολὸς) α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 4 24950
491923 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἡ̣ρώδο(υ) ϛ (ὀβολὸς) α ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (ὀβολοὶ) β ? σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 6 24950
491933 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) ... [Ἀ]φροδίτ(ης) πόλ(εως) Πτολ(…) Πτολ(…) νϛ π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) γ (τριώβολον) σ(υμβολικὸν) gap=1 ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 7 24950
491944 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... μη Μητροδ(ώρου) ἐποι(κίου) ιβ̣ gap=1 πρ(οσδιαγραφόμενα) γ (τετρώβολον) σ(υμβολικόν) Ἀλαβ(ανθίδος) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 9 24950
491957 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἡρακλοῦτο(ς) κϛ (ὀβολοὶ) ε ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (τετρώβολον) σ(υμβολικόν) Ἀ̣φ̣ρ̣ο̣δ̣ί̣(της) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 11 24950
491969 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... ὁ κα(ὶ) Σα̣μ̣βᾶ̣ς Σαμβᾶ ξ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (ὀβολοὶ) δ ? σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 13 24950
491979 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Β̣ο̣υ̣β̣(άστου) Σ̣ο̣η̣ρο̣ῦ̣ς̣ Μαρίω(νος) μ (τετρώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β (ὀβολοὶ) γ ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 14 24950
491992 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἱππω(…) ϛ (ὀβολὸς) α ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (ὀβολοὶ) β ? σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 15 24950
492004 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἡρώδο(υ) ϛ (ὀβολὸς) α ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (ὀβολοὶ) β ? σ̣(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 16 24950
492018 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... ϙη (πεντώβολον) Φιλω(τερίδος) ν̣α (τριώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) θ̣ (ὀβολοὶ) β ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 18 24950
492040 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... γ ? Ἀφροδί(της) πόλ(εως) ν π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) η (ὀβολοὶ) β ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 22 24950
492053 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Π̣τολ(…) τ̣ο(ῦ) κ(αὶ) Σαμβᾶ̣ πε π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ε (διώβολον) σ(υμβολικόν) Βουβ̣(άστου) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 24 24950
492068 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=unknown ν̣α̣ (ὀβολοὶ) γ ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) γ (ὀβολὸς) α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 25 24950
492077 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... ? σ̣(υμβολικόν) Κερκ(…) Σιμαρ̣ι̣ ρ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ϛ (ὀβολὸς) α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 26 24950
492088 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Σεβ̣ε̣(ννύτου) Ἀνουβ̣ gap=unknown [Ἀ]λεξά(νδρου) κ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (ὀβολὸς?) α̣ ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 27 24950
492101 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Μύσθο(υ) μγ (ὀβολοὶ) δ ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β̣ (ὀβολοὶ) δ ?̣?̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 28 24950
492114 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... Σαμβᾶ ξδ̣ Λη(τοῦς) πόλ(εως) ξδ π̣ρο(σδιαγραφόμενα) η σ(υμβολικόν) Ψε̣[νύρε(ως)] τα̣μ̣ύ̣σ̣θα ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 30 24950
492124 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Πτολ(…) ιη (ὀβολοὶ) γ ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (ὀβολὸς) (1?) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 31 24950
492135 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... [πόλ(εως)] Πτολ̣(…) Θρακιδ(…) ρξβ ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ι (ὀβολὸς) σ(υμβολικόν) Κ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 32 24950
492148 πρ̣ο(σδιαγραφόμενα) ... τ̣ῆς κ(αὶ) Ταμύσθ(ης) ρπϛ (τετρώβολον) πρ̣ο(σδιαγραφόμενα) ια (τετρώβολον) σ(υμβολικόν) Ἀν̣δρ(ιάντων) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 34 24950
492177 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἀράβ(ων) κδ Δίνν(εως) Κοι(τῶν) δ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) θ (ὀβολὸς) α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 41 24950
492187 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) Κερκ(…) gap=1 Εὐδαίμο(νος) ρ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ϛ (ὀβολὸς) α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 42 24950
492199 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=4 Ἀσ̣κ̣λη(…) ιη (τριώβολον) ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (ὀβολὸς) σ(υμβολικόν) Κε̣ρ̣κ(…) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 43 24950
492240 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) ... Βουβ(άστου) Σαμβ̣αθίων̣ gap=unknown Λυκου̣(…) gap=unknown π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) α̣ (ὀβολὸς?) α̣ ?̣?̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 54 24950
492249 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) ... ?̣?̣ σ̣(υμβολικόν) Κα(ρανίδος) Ἀφροδίτη Θ̣ω π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) gap=2 Ἀφροδί(της) πόλ(εως) Ἀνουβάρι[ον] ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 55 24950
492262 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Μαρ[ί]α κ Κερκ(…) Ἀρσινόη gap=3 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α gap=1 Σεβε(ννύτου) Σαραπᾶς̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 58 24950
492271 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Σαραπᾶς̣ gap=3 Κα(ρανίδος) Πτολεμ λβ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β̣ σ(υμβολικόν) Φιλω(τερίδος) Ἥρα ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 60 24950
492278 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) Φιλω(τερίδος) Ἥρα Λυ ιϛ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α σ(υμβολικόν) Κα(ρανίδος) Νικόστρατ̣(ος) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 61 24950
492285 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) Κα(ρανίδος) Νικόστρατ̣(ος) Β κδ π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) α (τριώβολον) σ(υμβολικόν) Ψύων ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 62 24950
492292 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) ... (τριώβολον) σ(υμβολικόν) Ψύων Ἀπολλ̣ κ̣δ̣ π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) α̣ (ὀβολοὶ) (3?) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 63 24950
492305 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Μαρίωνος δι(ὰ) Χαιρι(…) ἀ̣δελ(φοῦ) ν̣ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) γ̣ (ὀβολὸς) (1?) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 65 24950
492314 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) Ἀλα(βανθίδος) Διοσκοροῦ̣ς Ἑρ̣μ̣α̣ίο(υ) κε π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (ὀβολοὶ) γ [? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 66 24950
492327 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Μαρίω(ν) Χρ[υσ]ίπ(που) ιη (τριώβολον) ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α̣ (ὀβολὸς) (1?) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 67 24950
492336 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) Κα(ρανίδος) Δῖος Χρυσίπ(που) κ̣ε π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (ὀβολοὶ) γ ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 68 24950
492351 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Χρυσίπ(που) κα̣ (ὀβολοὶ) (3?) ?̣?̣ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (διώβολον) σ(υμβολικόν) Κερκ(…) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 70 24950
492359 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) Κερκ(…) Πνεφέ(ρως) Πν̣ε̣φε̣ κ̣ε̣ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (ὀβολοὶ) γ ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 71 24950
492372 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) ... Τασιπτουχ̣(…) gap=unknown μ̣β̣ (ὀβολοὶ) (2?) π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) β̣ (ὀβολοὶ) (4?) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 72 24950
492384 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Σαρ̣ λα (ὀβολὸς) α ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β σ(υμβολικόν) Φιλω(τερίδος) Ἰσιδώρα ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 73 24950
492396 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Μ̣αρωνὶς Ἐνατιω(…) δι(ὰ) Μυσθ[αρί]ο̣(υ) ρ̣π̣η̣ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ια (ὀβολοὶ?) δ̣ ?̣?̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 75 24950
492410 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Α ιη (ὀβολοὶ?) γ̣ ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α̣ (ὀβολὸς) (1?) σ̣(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 76 24950
492421 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Λυκαρίων Ἡ[ρ]α̣κ̣(…) δι(ὰ) Ἰσιδωρ ξ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) γ (ὀβολοὶ) δ ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 78 24950
492435 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... δ̣ι̣(ὰ) Πτολ(…) καὶ Ἀ̣σκ̣ ξ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) γ (ὀβολοὶ?) δ̣ ?̣?̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 80 24950
492445 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) Κα(ρανίδος) Σωκρ(…) Σωκρ(…) λ̣η̣ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β̣ (διώβολον) σ(υμβολικόν) Βουβ(άστου) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 81 24950
492458 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) ... Ἡ̣ρ̣α̣ὶ̣ς̣ δ̣ι̣(ὰ) Παν̣ λβ̣ (τετρώβολον) π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) β̣ ?̣?̣ σ(υμβολικόν) Σεβε(ννύτου) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 83 24950
492466 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) Σεβε(ννύτου) Ἀμωνία Δη[μη]τ̣ρ̣ί̣ο̣(υ) ι π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) (ὀβολοὶ?) γ̣ ?̣?̣ σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 1, 84 24950
493856 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=unknown_lines gap=unknown μ (τετρώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β (τριώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 1 24951
493863 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... (τριώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown gap=unknown [α π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α σ(υμβολικόν) gap=unknown (ὀβολοὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 3 24951
493876 [π]ρ̣(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) gap=unknown (πεντώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown [π]ρ̣(οσδιαγραφόμενα) δ (διώβολον) σ(υμβολικὸν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 6 24951
493888 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὶ) ε ? σ(υμβολικόν) gap=unknown π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (ὀβολοὶ) ε ? ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 9 24951
493899 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=unknown ιη̣ (ὀβολοὶ) γ ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (ὀβολὸς) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 10 24951
493916 [π]ρ̣(οσδιαγραφόμενα) ... gap=unknown δι(ὰ) gap=unknown (ὀβολὸς) gap=unknown [π]ρ̣(οσδιαγραφόμενα) α (ὀβολοὶ) δ ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 14 24951
493938 <πρ(οσδιαγραφόμενα)> ... σ(υμβολικόν) gap=unknown (ὀβολὸς) α ? <πρ(οσδιαγραφόμενα)> γ (ὀβολοὶ) δ ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 19 24951
493953 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) gap=unknown (ὀβολοὶ) β ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α σ(υμβολικόν) gap=unknown π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 21 24951
493957 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α σ(υμβολικόν) gap=unknown π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) γ σ(υμβολικόν) gap=unknown gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 22 24951
493962 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) γ σ(υμβολικόν) gap=unknown gap=unknown π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (ὀβολοὶ) ε ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 24 24951
493969 [π]ρ̣(οσδιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὶ) ε ? σ(υμβολικόν) gap=unknown [π]ρ̣(οσδιαγραφόμενα) (ὀβολοὶ) β ? σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 25 24951
493979 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=unknown [γ (ὀβολοὶ) β ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β (διώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 26 24951
494010 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἀφροδ(…) ιβ (ὀβολοὶ) δ ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (πεντώβολον) σ(υμβολικόν) Κα(ρανίδος) Τεραῦς ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 29 24951
494020 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Τεσενού(φιος) ϛ (ὀβολὸς) α ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (ὀβολοὶ) β ? σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 30 24951
494034 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἀνδρονίκο(υ) υἱο(ῦ) λζ (ὀβολοὶ) (3?) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β̣ (ὀβολοὶ) (2?) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 32 24951
494043 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) Κερκ(…) Ἀλίνη Θεογ(…) ξ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) γ (ὀβολοὶ) δ ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 33 24951
494053 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... ς(…) Βουβ(άστου) Ὡρίων Μενελάο(υ) κε π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (ὀβολοὶ?) γ̣ ?̣?̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 34 24951
494072 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) ... κα(ὶ) Ζή(νειος) ογ (ὀβολοὶ) (4?) π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) δ̣ (ὀβολοὶ) (4?) σ̣(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 37 24951
494084 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἀπολ(…) δι(ὰ) Πτολέμας κγ (διώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α σ(υμβολικόν) Σεβε(ννύτου) Ἀκουσάριο(ν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 39 24951
494091 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) Σεβε(ννύτου) Ἀκουσάριο(ν) Πτολ(…) ξ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) γ (ὀβολοὶ) δ ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 40 24951
494105 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Πτολ(…) ε (ὀβολὸς) α ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (διώβολον) Σεβε(ννύτου) Λεονταροῦς Νίλο(υ) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 41 24951
494112 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Σεβε(ννύτου) Λεονταροῦς Νίλο(υ) θ (διώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (ὀβολοὶ) γ ? σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 42 24951
494123 [πρ(οσδιαγραφόμενα)] ... πόλ(εως) Θερμουθ(…) Σαμβᾶ λδ gap=unknown [πρ(οσδιαγραφόμενα)] gap=unknown σ(υμβολικόν) Λη(τοῦς) πόλ(εως) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 43 24951
494157 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) ... Ἀράβ(ων) ϙδ (ὀβολοὶ) γ ? π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) ιβ (τριώβολον) σ̣(υμβολικόν) Φι̣λω̣(τερίδος) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 50 24951
494166 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Φι̣λω̣(τερίδος) Μύρτιον Εὐβίο(υ) νγ (διώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) γ̣ (ὀβολοὶ) (2?) σ̣(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 51 24951
494179 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... νε(ωτέρου) κε Σεβε(ννύτου) η (διώβολον) π̣ρο(σδιαγραφόμενα) β̣ [(τριώβολον) [σ(υμβολικόν)] Κερκ(…) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 53 24951
494187 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... [σ(υμβολικόν)] Κερκ(…) Ἡρὼι Παλαμ(…) κ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α̣ [(ὀβολὸς)] [α [? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 54 24951
494199 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... πόλ(εως) Διδύμη Εὐβουλ(…) μα (ὀβολὸς) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β (ὀβολοὶ) γ [ι? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 56 24951
494215 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Σύ̣ρος vac=unknown Δημ(…) ϙγ (πεντώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ε (πεντώβολον) σ(υμβολικόν) Φιλω(τερίδος) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 58 24951
494230 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἰσιδώ(ρου) νε (ὀβολοὶ) γ ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) γ̣ (ὀβολοὶ) (3?) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 60 24951
494242 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἀμωνίο(υ) λζ (ὀβολοὶ) β ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β (ὀβολοὶ) (2?) σ̣(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 61 24951
494251 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ̣(υμβολικόν) Ἡφαισ(τιάδος) Κυριαθοῦς̣ Ἀκουσ̣ι̣(λάου) ρκ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ζ̣ (ὀβολοὶ) (3?) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 62 24951
494260 π̣[ρ(οσδιαγραφόμενα)] ... σ(υμβολικόν) Μένδ(ητος) Ἰσχυριαίνα Σ̣αμβᾶ ιβ π̣[ρ(οσδιαγραφόμενα)] (ὀβολοὶ) (4?) ?̣?̣ [σ(υμβολικόν)] ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 63 24951
494269 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... [σ(υμβολικόν)] Ψύων Εὐμένη(ς) Ἁρ̣ποχ̣(…) η π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (τριώβολον) σ(υμβολικόν) Ἀφροδί(της) πόλ(εως) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 64 24951
494280 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἀνοῦβ δι(ὰ) vac=unknown Θ̣ερμουθ(…) κ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (ὀβολὸς?) α̣ ?̣?̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 66 24951
494302 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... ρ Σεβε(ννύτου) π̣ Βουβ(άστου) κ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ιη (ὀβολοὶ) δ ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 71 24951
494313 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἀφροδί(της) πόλ(εως) Ἀκουσίλ(αος) Μάρωνο(ς) κβ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (ὀβολοὶ) β ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 72 24951
494327 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Π̣τ̣ο̣λλ(…) θ (ὀβολοὶ) β ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (ὀβολοὶ) γ ? σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 73 24951
494336 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) Ἀνδρι(άντων) Εὑρη(…) gap=unknown λ̣α̣ π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) β̣ σ̣(υμβολικόν) Σεβε(ννύτου) Διονυσία ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 74 24951
494350 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Φίλωνο(ς) λζ̣ (ὀβολοὶ) γ ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β (διώβολον) gap=unknown Ἀνδρι(άντων) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 74 24951
494359 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἀνδρι(άντων) Ἀσκλη(…) Κόρακο(ς) ξ̣β (τριώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) γ (ὀβολοὶ) ε ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 75 24951
494372 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Διογέ̣ν̣ο(υς) ο̣β (ὀβολοὶ) δ ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) δ (ὀβολοὶ) γ ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 76 24951
494388 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... β ? vac=unknown Βακχι(άδος) κε̣ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) δ (ὀβολοὶ) γ ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 78 24951
494398 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) Βακχι(άδος) Εὑρη(…) Νικ̣α̣ρ̣ιο̣(…) κε π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (τριώβολον) ? σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 79 24951
494410 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Εα̣ρ λζ (ὀβολοὶ) β ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β (ὀβολοὶ) β ?̣?̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 80 24951
494421 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἀφροδί(της) πόλ(εως) Φιλοξε(ν…) Φιλ[ο]ξέ(νου) μα π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β (ὀβολοὶ) γ ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 81 24951
494436 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Φλ̣αουίο̣(υ) vac=unknown Ζωίλο̣(υ) ρδ (τετρώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ϛ (τριώβολον) ? σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 83 24951
494453 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) ... πό̣λ̣(εως) ιε (ὀβολὸς) α ? π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) β̣ Ἀφροδί(της) πόλ(εως) Ἡραὶς ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 85 24951
494467 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) ... Σω̣κρ(…) κγ̣ (ὀβολοὶ) γ ?̣?̣ π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) α̣ Ψ̣ε̣ν̣[ύρ]ε(ως) Ι Ἡ̣ρ̣α̣κ(…) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 87 24951
494476 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) ... Ἡ̣ρ̣α̣κ(…) ιβ (ὀβολοὶ?) γ̣ ?̣?̣ π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) gap=unknown Σεβε(ννύτου) Πολ̣λ̣ιο̣ Ψενύρ̣ε(ως) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 88 24951
494492 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Βουβ(άστου) Εἰρήνη̣ Δ̣α̣ λβ (τριώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β̣ Ψ̣ε̣ν̣αρψε(νήσεως) Θάπε̣ις̣ gap=4 ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 91 24951
494504 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Κα(ρανίδος) Πετεσῦχο(ς) Μ̣ά̣ρ̣ω̣ν̣ο̣(ς) κα (πεντώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) gap=unknown (Πτολεμαίδος) Νέ(ας) Ταοννῶ(φρις) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 93 24951
494512 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Νέ(ας) Ταοννῶ(φρις) Ὀ̣ν̣ν̣ώ(φριος) ιβ (τριώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) gap=unknown Κερκ(…) Ἰσιδώρα Ἀ̣κ̣ου(…) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 94 24951
494518 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=unknown Κερκ(…) Ἰσιδώρα Ἀ̣κ̣ου(…) κε π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (ὀβολοὶ) γ [? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 95 24951
494533 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἐρωτ̣α̣ρ̣ίο(υ) ιη (ὀβολοὶ) γ ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α [ὀβολὸς] [α gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 97 24951
494549 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἰάσον̣ο(ς) ρα (ὀβολοὶ) β ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ϛ (διώβολον) gap=unknown Ἀφροδί(της) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 99 24951
494564 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Α̣ν̣ α (ὀβολοὶ) γ ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) gap=1 Κα(ρανίδος) Ἀφροδισία Μαρω(…) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 101 24951
494570 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=1 Κα(ρανίδος) Ἀφροδισία Μαρω(…) ξ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) γ (ὀβολοὶ?) δ̣ ?̣?̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 102 24951
494586 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=unknown Κα(ρανίδος) Εὑρη(…) Διδ̣(…) κε π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (ὀβολοὶ?) γ̣ ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 104 24951
494606 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=1 ια (ὀβολοὶ) γ ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (ὀβολοὶ) δ ? σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 107 24951
494616 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ψενύρε(ως) Λεονταροῦς̣ Χαιρη(…) ιδ (πεντώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (ὀβολοὶ) ε ? σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 108 24951
494645 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... κ Ἀφ̣ροδί(της) πόλ(εως) ιβ (τριώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β ? σ(υμβολικόν) Ἀφροδί(της) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 112 24951
494658 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... κδ Ψενύρε(ως) κη Βουβ(άστου) κη π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ε̣ σ̣(υμβολικόν) gap=4_lines ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 2, 115 24951
495254 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=unknown ιδ (ὀβολοὶ) γ ? πρ(οσδιαγραφόμενα) β gap=unknown gap=unknown gap=2 ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 3, 4 24952
495262 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=unknown gap=2 Σεβε(ννύτου) ιδ (ὀβολὸς) πρ(οσδιαγραφόμενα) δ (ὀβολὸς) ? gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 3, 6 24952
495271 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=unknown gap=unknown [μ]υσθ(…) Σαμβᾶ νϛ πρ(οσδιαγραφόμενα) γ (ὀβολοὶ) (3?) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 3, 7 24952
495279 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... (3?) gap=unknown gap=unknown Πτολ(…) κδ πρ(οσδιαγραφόμενα) α (τριώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 3, 8 24952
495287 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) gap=unknown Ἁρποκ̣(…) μα̣ (τετρώβολον) πρ(οσδιαγραφόμενα) β (ὀβολοὶ) γ ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 3, 9 24952
495296 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... ? σ(υμβολικόν) gap=unknown Δωσιθ(…) κε πρ(οσδιαγραφόμενα) α (ὀβολοὶ) γ ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 3, 10 24952
495308 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... Φιλί̣π̣(που) ϛ (ὀβολὸς) α ? πρ(οσδιαγραφόμενα) (ὀβολοὶ) β ? σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 3, 11 24952
495319 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... Διον(…) ια (ὀβολὸς?) α̣ ?̣?̣ πρ(οσδιαγραφόμενα) (ὀβολοὶ?) γ̣ ?̣?̣ σ̣(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 3, 12 24952
495328 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ̣(υμβολικόν) gap=unknown gap=unknown Ἀφροδ(…) λ πρ(οσδιαγραφόμενα) α̣ (ὀβολοὶ) ε ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 3, 14 24952
495340 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... Πτολ(…) δι(ὰ) gap=unknown ρνζ (πεντώβολον) πρ(οσδιαγραφόμενα) θ (ὀβολοὶ) ε ?̣?̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 3, 16 24952
495350 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) gap=unknown Ἡρακ(…) η (διώβολον) πρ(οσδιαγραφόμενα) (τριώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown κα(ὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 3, 17 24952
495360 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=1 ἀμφο(τερ…) Ἡρακ(…) κη (ὀβολὸς) πρ(οσδιαγραφόμενα) [α (ὀβολοὶ) (4?) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 3, 19 24952
495373 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... καὶ Ταμύ̣σ̣θ̣(α) vac=unknown Θέωνο(ς) ν πρ(οσδιαγραφόμενα) γ (ὀβολὸς) α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 3, 21 24952
495384 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... [Ἀφρο]δί(της) πόλ(εως) Μάριον Ἀπολ(…) πη πρ(οσδιαγραφόμενα) ε (τριώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown_lines ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) CPR 8 3, 22 24952
498872 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... κα(ὶ) Τασουχ(άριον) Διογένο(υς) κη (τριώβολον) πρ(οσδιαγραφόμενα) α (πεντώβολον) [σ(υμβολικὸν)] [(τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 8 8, 2 24957
498884 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἡρώδου ιϛ (ὀβολὸς) α ? πρ(οσδιαγραφόμενα) α ? σ(υμβολικὸν) (τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 8 8, 3 24957
498896 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... Μύσθ(ου) ιϛ (ὀβολὸς) α ? πρ(οσδιαγραφόμενα) α ? σ(υμβολικὸν) (τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 8 8, 4 24957
498909 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... τοῦ κ(αὶ) Ζωίλου κη (τριώβολον) πρ(οσδιαγραφόμενα) α (πεντώβολον) σ(υμβολικὸν) (τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 8 8, 6 24957
498919 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=unknown Ἀρτεμιδώρα Ἀμμω(νίου) κη (τριώβολον) πρ(οσδιαγραφόμενα) α (πεντώβολον) σ(υμβολικὸν) (τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 8 8, 7 24957
498931 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἡρακλ(…) ιϛ (ὀβολὸς) α ? πρ(οσδιαγραφόμενα) α ? σ(υμβολικὸν) (τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 8 8, 8 24957
498943 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... Πετσί(ρεως) ιϛ (ὀβολὸς) α ? πρ(οσδιαγραφόμενα) α ? σ(υμβολικὸν) (τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 8 8, 9 24957
498954 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... Πετσί(ρεως) ιϛ (ὀβολὸς) α ? πρ(οσδιαγραφόμενα) α ? σ(υμβολικὸν) (τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 8 8, 10 24957
498965 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... Πετσί(ρεως) ιϛ (ὀβολὸς) α ? πρ(οσδιαγραφόμενα) α ? σ(υμβολικὸν) (τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 8 8, 11 24957
498976 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... Πετσί(ρεως) ιϛ (ὀβολὸς) α ? πρ(οσδιαγραφόμενα) α ? σ(υμβολικὸν) (τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 8 8, 12 24957
498988 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... Σαβίνο(υ) ιϛ (ὀβολὸς) α ? πρ(οσδιαγραφόμενα) α ? σ(υμβολικὸν) (τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 8 8, 13 24957
499000 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἀπολ(…) ιϛ (ὀβολὸς) α ? πρ(οσδιαγραφόμενα) α ? σ(υμβολικὸν) (τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 8 8, 14 24957
499012 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... Πετσί(ρεως) ιϛ (ὀβολὸς) α ? πρ(οσδιαγραφόμενα) α ? σ(υμβολικὸν) (τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 8 8, 15 24957
499024 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... Μύσθ(ου) ιϛ (ὀβολὸς) α ? πρ(οσδιαγραφόμενα) α ? σ(υμβολικὸν) (τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 8 8, 16 24957
499038 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... Εἰρήνη Κάστορος πρε(σβυτέρου) ιϛ (ὀβολὸς) πρ(οσδιαγραφόμενα) α ? σ(υμβολικὸν) (τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 8 8, 18 24957
499050 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἀντώ(νιος) Λόγγο(ς) Ἀπολ(…) κη (τριώβολον) πρ(οσδιαγραφόμενα) α (πεντώβολον) σ(υμβολικὸν) (τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 8 8, 19 24957
590154 (προσδιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸς) α ? κ(αὶ) τ(ὰ) (προσδιαγραφόμενα). (ἔτους) ζ Οὐεσπ̣ασιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 75 75 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 493, 3 71191
590189 π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ̣ π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα). (ἔτους?) ζ̣ Ο̣ὐεσπασια̣ν̣οῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 75 75 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 494, 2 71192
614714 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... gap=unknown gap=unknown (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) κ(αὶ) π̣ρο(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ι gap=1 ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt O. Camb. 32, 3 73511
683980 προ(σδιαγραφομένων) ... (τετρώβολον), βαλ(ανευτικοῦ) (διώβολον), προ(σδιαγραφομένων) α (διώβολον). (ἔτους) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 75 75 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) (?) O. Heid. 161, 4 80384
721240 προ(σδιαγραφόμενα) ... α̣ (ὀβολὸν) α ? κ̣(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ζ Οὐεσπασιαν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 75 75 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 79, 3 24651
799587 προ(σδιαγραφόμενα) ... βο(ρρᾶ) ζ (ἔτους) (δραχμὰς) ἓξ προ(σδιαγραφόμενα) gap=2 gap=1 το(…) νο(…) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 75 75 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 91, 2 75691
849117 προ(σδιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸς) α ? καὶ το(ύτων) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ζ Οὐεσπασιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 75 75 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 436, 4 76947
3201993 προσδ(ιαγραφομένων) ... (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (2), προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (τετρώβολον) (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Phil. Gr. 19, 4 25212
3202016 πρ[οσ]δ(ιαγραφομένων) ... κε (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (2), πρ[οσ]δ(ιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Phil. Gr. 19, 6 25212
3202038 προσδ(ιαγραφομένων) ... ϛ φόρου (δραχμαὶ) λ, προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Phil. Gr. 19, 8 25212
3202064 προσδ(ιαγραφομένων) ... φόρου (δραχμαὶ) ϛ (ἡμιωβέλιον), προσδ(ιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Phil. Gr. 19, 10 25212
3202100 προσδ(ιαγραφομένων) ... ιθ φόρου (δραχμαὶ) @^inline^ρλθ, προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) θ (ἡμιωβέλιον), ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Phil. Gr. 19, 14 25212
3202124 προσδ(ιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) ια (ὀβολός) (1), προσδ(ιαγραφομένων) {(δραχμαὶ)} (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον), ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Phil. Gr. 19, 16 25212
3791572 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=unknown [ἡ] [κ]α̣(ὶ) Ταμύσθα gap=unknown π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) δ (τετρώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13 a, 4 24924
3791580 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) gap=unknown Ἁρπο(…) οη (ὀβολὸς) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) δ (πεντώβολον) (ὀβολοῦ) (1/2?) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13 a, 5 24924
3791592 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... π̣ι δ(ιὰ) Ἀπο̣λ(…) υἱο(ῦ) οε π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) δ (τετρώβολον) σ(υμβολικόν) Ἀ̣ν̣δ̣ρ̣ι̣(άντων) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13 a, 7 24924
3791600 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) Ἀ̣ν̣δ̣ρ̣ι̣(άντων) Μ̣α̣ρ̣ρ̣ῆ̣ς̣ gap=2 λβ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β σ(υμβολικόν) gap=unknown π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13 a, 8 24924
3791604 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... λβ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β σ(υμβολικόν) gap=unknown π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α σ(υμβολικόν) Ἀ̣ν̣δ̣ρι(άντων) Πετ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13 a, 9 24924
3791614 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Πτολ(…) ιη (τετρώβολον) (ὀβολοῦ) (1/2) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (ὀβολ) (1) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13 a, 10 24924
3791622 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... (1) σ(υμβολικόν) [Β]ουβ(άστου) gap=4 λϛ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13 a, 11 24924
3791632 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... [Σ]ε̣βε(ννύτου) Ἀρσιν̣όη Σω(…) δ μ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β (τριώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13 a, 12 24924
3791647 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Κε̣ρ̣κ(…) κβ Ἀ̣φ̣ρ̣ο̣δ̣ί̣(της) πόλ(εως) ι̣ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13 a, 16 24924
3791668 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... [π]όλ(εως) Ἀμύντας Ἡρα̣κ̣(…) κϛ̣ ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (τετρώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 2 24923
3791676 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) gap=unknown Διδαροῦς Ἡρακ(…) μ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β (τριώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 3 24923
3791687 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) ... ἡ κα(ὶ) Ταμύσθα Χρυσίπ(που) ιϛ π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) α σ(υμβολικόν) [Μέ]ν̣δ(ητος) Νεμεσίω(ν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 5 24923
3791694 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) [Μέ]ν̣δ(ητος) Νεμεσίω(ν) Ἀμμωνίο(υ) ξ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) γ (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 6 24923
3791704 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=unknown Σαμβοῦς Διδᾶ λβ ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β σ(υμβολικόν) gap=unknown Ἰσαροῦς ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 7 24923
3791711 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) gap=unknown Ἰσαροῦς Διδᾶ κ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 8 24923
3791720 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) gap=unknown Σωκρ(…) Ἀσκλη(…) κε̣ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 9 24923
3791731 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἑρμᾶς Πτολ(…) ζ (ὀβολοὶ) (2?) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 10 24923
3791740 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=unknown Σαμβᾶς Σαμβᾶ ιδ (ὀβολὸς) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 11 24923
3791750 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Σ̣τρατοῦς Ἀνικηίο(υ) ϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 12 24923
3791761 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... ἡ κα(ὶ) Θαυβ(…) Ἀρσινόου ρ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 14 24923
3791770 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) gap=unknown Ἀρτεμιδώρα Ἀμμωνίο(υ) κη π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 15 24923
3791781 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ὀννω(…) Πνεφε(ρῶτος) κβ (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 16 24923
3791791 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=unknown Παπεῖς Πνεφε(ρῶτος) ζ (πεντώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (τριώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown Τασουχ(…) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 17 24923
3791801 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Δωρίω(νος) γ ρα (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ϛ (διώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 18 24923
3791813 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... μ Σεβε(ννύτου) ξ̣ Β̣[ο]υ̣β(άστου) <ρ>κ π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ζ (τριώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 21 24923
3791820 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... (τριώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown Ἀλεξανδρ κ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 22 24923
3791827 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ξ̣ π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) γ̣ (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 23 24923
3791842 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἀν̣[δρι(άντων)] gap=unknown gap=unknown Βουβ(άστου) οϛ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) <δ (ὀβολοὶ) (4?) (ὀβολοῦ) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 27 24923
3791855 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Δημ(…) Σ[α]μ̣βᾶ ξγ (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) δ σ(υμβολικόν) Μητ̣[ρο]δ(ώρου) ἐποι(κίου) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 28 24923
3791863 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Μητ̣[ρο]δ(ώρου) ἐποι(κίου) Παμε(…) Παμμε(…) λβ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β σ(υμβολικόν) Σεβε̣(ννύτου) Ἡραὶς ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 29 24923
3791888 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Θερμουθ̣(…) Ἀ̣μ̣υ̣σ̣ω̣(…) ν̣ϛ̣ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) γ̣ (ὀβολοὶ) (3?) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 36 24923
3791897 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) Κα(ρανίδος) Ἀ̣πολ(…) Ἀπολ(…) κϛ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (τετρώβολον) σ(υμβολικόν) Κα(ρανίδος) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 37 24923
3791910 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... κα̣(ὶ) Χαρῆτο(ς) υἱοῦ μα (διώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β (τριώβολον) σ(υμβολικόν) Σεβ̣ε(ννύτου) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 39 24923
3791918 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) Σεβ̣ε(ννύτου) Πτολεμαὶς Δίου ξθ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) δ (διώβολον) σ(υμβολικόν) Κα(ρανίδος) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 40 24923
3791933 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... μζ Ψύαν ζ Βουβ(άστου) με π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) gap=2 σ(υμβολικόν) Ἀφ̣ρ̣[ο]δί(της) π̣ό̣λ̣(εως) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 44 24923
3791941 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) ... Ἀφ̣ρ̣[ο]δί(της) π̣ό̣λ̣(εως) Ἰσιδώρα Ἀνουβ(…) α π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) gap=2 σ̣(υμβολικόν?) (Πτολεμαίδος) Ν̣έ̣(ας) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 13, 45 24923
3792025 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=unknown Πακ(…) Χρυσίπ(που) σ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ιβ (τετρώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 1 24925
3792035 [πρ(οσδιαγραφόμενα)] ... Σύρος̣ Διδᾶ λζ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) [πρ(οσδιαγραφόμενα)] [β [(διώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 2 24925
3792054 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=2 Ἀφροδί(της) πόλ(εως) gap=unknown (τετρώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) gap=1 (τετρώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 5 24925
3792062 [πρ(οσδιαγραφόμενα)] ... σ(υμβολικόν) gap=unknown Ἀπολλωνάριο(ν) Με̣ν̣α̣(…) gap=unknown [πρ(οσδιαγραφόμενα)] (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 6 24925
3792094 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) ... Ἱερᾶς ι̣γ̣ (τετρώβολον) (ὀβολοῦ) (1/2?) π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 12 24925
3792105 [πρ(οσδιαγραφόμενα)] ... ἡ κα(ὶ) Π̣τ̣ο̣λ̣(…) Πτολ(…) ιϛ [πρ(οσδιαγραφόμενα)] [α [σ(υμβολικόν)] Ἀφροδί(της) πόλ(εως) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 14 24925
3792111 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) ... [α [σ(υμβολικόν)] Ἀφροδί(της) πόλ(εως) ι π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) gap=1 σ(υμβολικόν) gap=unknown Ἀπολλωνάριο(ν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 15 24925
3792123 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) ... Π̣τ̣ο̣λ̣(…) Πτολ(…) ιε (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) [α σ̣(υμβολικόν?) gap=unknown Ἀνουβ(…) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 17 24925
3792135 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) ... (ὀβολοὶ) (3?) Λη(τοῦς) πόλ(εως) μ π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) [β [(τριώβολον) [σ̣(υμβολικόν?)] gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 19 24925
3792151 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) ... δι(ὰ) Πτολ(…) υἱοῦ ζ gap=1 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) gap=1 σ̣(υμβολικόν?) gap=unknown [π]όλ̣(εως) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 21 24925
3792161 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) ... Μαρω(…) Μαριω̣(…) gap=2 Ψενύρε(ως) μ π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) β̣ (ὀβολοὶ) (3?) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 23 24925
3792173 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... ι̣ε̣ Πτολ(…) χο(…) ιε̣ (ὀβολὸς) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α σ̣(υμβολικόν?) [Ἱερ]ᾶς Διδύμη ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 24 24925
3792184 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) ... τ̣ο̣(ῦ) κα(ὶ) Σουχ(…) κβ (διώβολον) π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) α (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 26 24925
3792198 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... [κ]α̣(ὶ) Πτολ(…) Μητροδ(ώρου) ἐπ̣ο̣ι(κίου) ο̣γ̣ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) δ̣ (ὀβολοὶ) (3?) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 29 24925
3792234 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) ... κ̣α̣(ὶ) Κερ̣ gap=1_lines Σεβ̣ε(ννύτου) π̣η̣ π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) ε (τριώβολον) σ̣(υμβολικόν?) [Ψεν]ύρε(ως) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 36 24925
3792254 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) ... (ὀβολοῦ) (1/2?) Ἀφροδί(της) π̣[όλ(εως)] [α π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) (ὀβολοὶ) (5?) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 39 24925
3792262 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) (Πτολεμαίδος) Ἀράβ(ων) gap=unknown π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) gap=1 (ὀβολοὶ) (4?) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 40 24925
3792275 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... ὁ κα(ὶ) Ἀπολ(…) Ἀπολ(…) λβ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β σ(υμβολικόν) [Ἀφρο]δ̣ί̣(της) πόλ(εως) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 41 24925
3792286 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) ... Πτολ(…) το(ῦ) κα(ὶ) Σουχ(…) γ π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) gap=2 (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 43 24925
3792298 π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα?) ... gap=4 @^inline^Φιλω(τερίδος)@⟦φιλ λ̣ε̣ (ὀβολοὶ) (4?) π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα?) gap=1 (τετρώβολον) σ̣(υμβολικόν?) Ἀφροδί(της) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 45 24925
3792312 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... [σ(υμβολικόν)] Ἀνδρι(άντων) Ἰσιδώρα Ἡρακ(…) ξη π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) δ [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [σ(υμβολικόν)] ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 47 24925
3792325 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... κα(ὶ) Διδύμη Ευρη(…) ιδ (πεντώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) Δίνν(εως) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 49 24925
3792338 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... δ[ι(ὰ)] Ε̣ὐτ̣υχίδο(υ) κη (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α̣ [(πεντώβολον) [σ(υμβολικόν)] Ψενύρε(ως) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 51 24925
3792353 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἀκους(…) το(ῦ) κα(ὶ) Σαραπ(…) λβ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) [β [σ(υμβολικόν)] Μητροδ(ώρου) ἐποι(κίου) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 53 24925
3792363 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Μάρων Μάρω(νος) ιζ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) [α [(ἡμιωβέλιον) [σ(υμβολικόν)] Βο[υ]β̣(άστου) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 54 24925
3792377 <πρ(οσδιαγραφόμενα)> ... Ἀφροδί(της) πόλ(εως) ν (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) <πρ(οσδιαγραφόμενα)> <γ <(ὀβολὸς) σ(υμβολικόν) Ψενύρε(ως) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 56 24925
3792385 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) ... σ(υμβολικόν) Ψενύρε(ως) Θεν̣απύγχ(ις) Πετεχω(…) ιϛ π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) [α [σ(υμβολικόν)] Ἀ̣φ̣ρ̣ο̣δ̣ί̣(της) π̣ό̣λ̣(εως) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 57 24925
3792393 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) ... Ἀ̣φ̣ρ̣ο̣δ̣ί̣(της) π̣ό̣λ̣(εως) gap=unknown Πτολ(…) ιε π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) (ὀβολοὶ) (5?) [σ(υμβολικόν)] Ἀνδρι(άντων) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 58 24925
3792417 [πρ(οσδιαγραφόμενα)] ... δι(ὰ) Εσταριω(…) κγ (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) [πρ(οσδιαγραφόμενα)] [α [(τριώβολον) [σ(υμβολικόν)] Ἀνδρι(άντων) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 62 24925
3792462 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Διονυσίας gap=unknown Ἀφροδί(της) πόλ(εως) ριϛ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) [ζ [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [σ(υμβολικόν)] ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 74 24925
3792474 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Δωρίω(ν) Δωρίο(νος) δ[ι(ὰ)] Διονυσά̣μ̣(μονος) μβ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β̣ [(πεντώβολον) [σ(υμβολικόν)] Φιλοπ(άτορος) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 76 24925
3792520 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=unknown Ἀνδρι(άντων) Σωτᾶς Β δ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [σ(υμβολικόν)] Σεβε(ννύτου) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 85 24925
3792539 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) ... κ Βουβ(άστου) λ (ὀβολ) (3) π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) [α [(πεντώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [σ(υμβολικόν)] ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 14 Ro, 89 24925
3792548 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... [Ψεν]ύ̣ρ̣ε̣(ως) κ̣ (ὀβολοὶ) (4?) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α̣ (ὀβολὸς) (1) (1/2?) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 1 24926
3792557 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... (1/2?) σ(υμβολικόν) gap=unknown (ὀβολοὶ) (5?) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β (ὀβολὸς) (1?) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 2 24926
3792567 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=unknown τ̣ο̣(ῦ) κ̣α̣(ὶ) gap=unknown gap=3 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ϛ̣ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 4 24926
3792576 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) gap=unknown ξ̣β̣ (ὀβολοὶ) (4?) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) γ̣ (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 5 24926
3792583 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) gap=unknown gap=1 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (ὀβολοὶ) (5?) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 6 24926
3792589 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) ... (ὀβολοὶ) (5?) σ(υμβολικόν) gap=unknown gap=1 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) gap=1 (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 7 24926
3792596 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) gap=unknown τ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ιη̣ (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 8 24926
3792605 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) gap=unknown ιζ gap=unknown gap=2 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) δ (τριώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 10 24926
3792616 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... το(ῦ) κα(ὶ) gap=unknown gap=unknown [ρ]μ̣δ̣ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) θ̣ σ(υμβολικόν) gap=unknown λδ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 12 24926
3792627 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... κβ (ὀβολὸς) gap=unknown ζ (πεντώβολον) π̣ρο(σδιαγραφόμενα) δ gap=unknown ιγ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 15 24926
3792631 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... (πεντώβολον) π̣ρο(σδιαγραφόμενα) δ gap=unknown ιγ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (πεντώβολον) gap=unknown κ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 16 24926
3792635 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... ιγ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (πεντώβολον) gap=unknown κ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 17 24926
3792641 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) gap=unknown ιβ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 18 24926
3792648 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) gap=unknown λγ (πεντώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 19 24926
3792668 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... (τετρώβολον) [Β]ουβ(άστου) (πεντώβολον) [Ψ]ε̣νύρε(ως) ι π̣ρο(σδιαγραφόμενα) δ (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 25 24926
3792676 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) gap=unknown gap=unknown κζ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (τετρώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 26 24926
3792682 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... α (τετρώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown μϛ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 27 24926
3792691 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=unknown [π]ό̣λ̣(εως) χιϛ [Ἀ]ν̣δρι(άντων) δ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) γ (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 29 24926
3792699 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) gap=unknown Δ̣ιοσκουρ̣ι̣δ̣(…) μ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β (τριώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 30 24926
3792705 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... β (τριώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown κδ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (τριώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 31 24926
3792711 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) ... α (τριώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ν π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) γ (ὀβολὸς) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 32 24926
3792718 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸς) σ(υμβολικόν) gap=unknown Ἀ̣πολ(…) ξ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) γ (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 33 24926
3792730 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... gap=unknown Ἀμμωνίο(υ) κζ [Ψε]νύρε(ως) ι π̣ρο(σδιαγραφόμενα) β (διώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 36 24926
3792737 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... (διώβολον) σ(υμβολικόν) gap=unknown ιβ (τριώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (ὀβολ) (5) σ(υμβολικόν) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 37 24926
3792748 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... το(ῦ) κα(ὶ) gap=unknown ξη gap=unknown π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ια (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 40 24926
3792758 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... gap=unknown το(ῦ) κα(ὶ) gap=unknown σγ π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ιβ (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 42 24926
3792767 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) gap=unknown κε [Ψενύ]ρ̣ε(ως) κθ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) γ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 44 24926
3792779 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Πόλων Σαμβᾶ δι(ὰ) Πόλωνο(ς) κε π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 47 24926
3792791 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἐρώτιο(ν) Ἀλεξάνδ(ρου) κθ (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (ὀβολοὶ) (5?) σ̣(υμβολικόν?) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 48 24926
3792801 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ψ̣ενύρε̣(ως) Πτολέμα Ἀθηναίο(υ) μα (ὀβολὸς) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 49 24926
3792815 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... το(ῦ) κα(ὶ) Σωκρα(…) κγ (τριώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (τριώβολον) σ(υμβολικόν) Σεβε(ννύτου) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 51 24926
3792825 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ὀνησοῦς Χαιρη(…) ιη (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (ὀβολὸς) σ(υμβολικόν) Κα(ρανίδος) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 52 24926
3792837 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... κα(ὶ) Ἡρωὶς Πτολ(…) θ (διώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) Φιλω(τερίδος) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 54 24926
3792845 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) Φιλω(τερίδος) Μάρων Ἡρώδο(υς) μ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β (τριώβολον) σ(υμβολικόν) Σεβε(ννύτου) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 55 24926
3792856 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... ἡ κα(ὶ) Τασουχ(…) Ἑρμ̣ί̣ου ξ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) γ (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 57 24926
3792865 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) Μένδ(ητος) Σαμβᾶς Ἀπολ(…) κ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 58 24926
3792875 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... (Πτολεμαίδος) Ἀράβ(ων) Ἀκουσὼι* Ἀπολ(…) η π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (τριώβολον) σ(υμβολικόν) Ψενύρε(ως) Διονυσία ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 59 24926
3792882 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) Ψενύρε(ως) Διονυσία Σουχ(…) μ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β (τριώβολον) σ(υμβολικόν) Κα(ρανίδος) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 60 24926
3792894 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... κα(ὶ) Ἀρσινόη Ἀπολ(…) ριδ ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ζ (ὀβολὸς) σ(υμβολικόν) Σεβε(ννύτου) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 62 24926
3792902 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) Σεβε(ννύτου) Ταμῶ̣ν̣ Διον(…) ρ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 63 24926
3792912 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἀφροδί(της) πόλ(εως) Εὐμένη(ς) Ἁρποχ(…) μη π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) γ σ(υμβολικόν) Φιλω(τερίδος) Ἑλένη ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 64 24926
3792921 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἑλένη Ἰσχυρίο(νος) νϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) γ (τριώβολον) σ(υμβολικόν) Ἱ̣ε̣ρ̣ᾶ̣ς̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 65 24926
3792933 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... το(ῦ) κα(ὶ) Μύσθου ϙγ (πεντώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ε (πεντώβολον) σ(υμβολικόν) Βουβ(άστου) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 67 24926
3792941 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) Βουβ(άστου) Ἄβραμο(ς) Θεοφίλο(υ) ζ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) Μένδ(ητος) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 68 24926
3792953 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... μβ Μητροδ(ώρου) ἐποι(κίου) ζ (τριώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) γ (ὀβολὸς) σ(υμβολικόν) Βουβ(άστου) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 70 24926
3792963 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Δωσιθ(…) Σαμβαθιο(…) ι (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (τετρώβολον) σ(υμβολικόν) Ἡφαισ(τιάδος) Ὡριγ(…) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 71 24926
3792970 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) Ἡφαισ(τιάδος) Ὡριγ(…) Ἀπλο(…) κε π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ̣(υμβολικόν?) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 72 24926
3792983 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... ἡ κα(ὶ) Σάμβιο̣ν̣ Εὐημέρο(υ) σμ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ιε σ(υμβολικόν) Φιλω(τερίδος) @^inline^Σωκρ(…)@⟦υωκρ⟧ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 74 24926
3792993 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... ὁ κα(ὶ) Ἀνδρόνικο(ς) Ἀνδρονίκ(ου) λ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 76 24926
3793003 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... @^inline^Ψενύρε(ως)@⟦ Ταμύσθα Πολέμο(νος) κδ (τριώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 77 24926
3793015 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... ἡ κα(ὶ) Ὀλυμπιὰς̣ Ἡλιοδ(ώρου) μ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β (τριώβολον) σ(υμβολικόν) Ἀνδρι(άντων) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 79 24926
3793037 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... κϛ Ἀφροδί(της) πόλ(εως) ξε (πεντώβολον) π̣ρο(σδιαγραφόμενα) γ (ὀβολοὶ) (4?) (ὀβολοῦ) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 83 24926
3793048 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Σεβε(ννύτου) Σαμβᾶς πρε(σβύτερος) Ἀπολ(…) οε π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) δ (τετρώβολον) σ(υμβολικόν) Ἡφαισ(τιάδος) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 84 24926
3793063 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... η ? Ψενύρε(ως) η (τριώβολον) π̣ρο(σδιαγραφόμενα) α (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 87 24926
3793073 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Σεβε(ννύτου) Ἡροὶ(ς) Φαβῶτο(ς) ν ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) γ (ὀβολὸς) σ(υμβολικόν) Ἡφαισ(τιάδος) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 88 24926
3793081 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) Ἡφαισ(τιάδος) Ἐρώτιο(ν) Ἀλεξάνδ(ρου) λδ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β (ὀβολὸς) σ(υμβολικόν) Φ̣ιλ̣ω(τερίδος) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 89 24926
3793095 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἐνατίω(νος) σ Ψενύρε(ως) νϛ (τριώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ιϛ σ(υμβολικόν) Β̣ο̣υβ(άστου) Σιμάριο(ν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 92 24926
3793104 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Σιμάριο(ν) Σαμβαθιο(…) ϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ̣(υμβολικόν?) Ψ[εν]ύ̣ρε(ως) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 93 24926
3793112 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ̣(υμβολικόν?) Ψ[εν]ύ̣ρε(ως) Διμωτάριο(ν) Δίου ρ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 94 24926
3793123 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... πόλ(εως) Δωρίων Ἀγαθίνο(υ) λζ (τριώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β (ὀβολοὶ) (2?) σ̣(υμβολικόν?) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 95 24926
3793138 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... πόλ(εως) κη Λη(τοῦς) πόλ(εως) κε π̣ρο(σδιαγραφόμενα) δ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 98 24926
3793149 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Ἑρμίας Ἀσκλη(…) λα (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β σ(υμβολικόν) Ἀφροδί(της) πόλ(εως) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 99 24926
3793158 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... πόλ(εως) Ἡρακ(…) Ἡραλ κβ (τετρώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 100 24926
3793174 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... με Σεβε(ννύτου) κδ (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) gap=1 (τριώβολον) σ(υμβολικόν) Ἀφροδί(της) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 102 24926
3793184 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... πόλ(εως) Ἀσκ̣λ̣η(…) Ἡρακ(…) λζ (τριώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) β (διώβολον) σ(υμβολικόν) Μένδ(ητος) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 103 24926
3793192 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) Μένδ(ητος) Ἰσιδώρα Εὐριπίδο(υ) ι π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) (τετρώβολον) Σ̣εβ̣ε̣(ννύτου) Μύστης ὁ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 104 24926
3793205 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... ⟦το(ῦ)⟧ ⟦κα(ὶ)⟧ Σαδάλο(υ) νζ ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) γ (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 106 24926
3793214 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... σ(υμβολικόν) Ἀνδρι(άντων) Ἰ̣σ̣ι̣δω(…) Δ̣ι̣δ̣(…) οβ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) δ (τριώβολον) σ(υμβολικόν) Μ̣η̣τρ̣ο̣δ(ώρου) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 107 24926
3793227 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... ιζ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) Κ̣ε̣ρ̣κ̣(…) σε̣ π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ε (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 109 24926
3793237 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... Σεβε(ννύτου) Διεῦς Μύσθου νγ (ὀβολὸς) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) γ (διώβολον) σ(υμβολικόν) Κερκ(…) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 110 24926
3793249 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... ι̣η̣ Ψενύρε(ως) μδ Βουβ(άστου) κ π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ε (ὀβολὸς) σ(υμβολικόν) (Πτολεμαίδος) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 113 24926
3793261 <πρ(οσδιαγραφόμενα)> ... ἡ κα(ὶ) gap=2 Ἡρα̣κ(…) ν̣β <πρ(οσδιαγραφόμενα)> <γ <(ὀβολὸς) <(ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 114 24926
3793271 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... [Σε]βε(ννύτου) Σαμβᾶς νε(ώτερος) Ἀπολ(…) ρ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ϛ (ὀβολο͂ς) (1) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 115 24926
3793286 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... τ̣ο̣(ῦ) κα̣(ὶ) Ζωίλο(υ) gap=1 (τριώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) gap=unknown [σ(υμβολικόν)] Β̣ουβ(άστου) Ἀπολ(…) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 117 24926
3793295 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) ... Ἀπολ(…) Σαμβᾶ λα (ὀβολὸς) (1?) π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) β σ(υμβολικόν) Κ̣ε̣ρκ(…) Εὔοδος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 118 24926
3793312 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... [κα(ὶ)] [Διδ(…)] gap=unknown Λ̣υ̣σίω(νος) δ π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ϛ (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 121 24926
3793332 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... ἀπὸ περιγεινη̣(μένων) ὑπ(αρχόντων) [κ]β (διώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) α (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 125 24926
3793346 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) ... Δίνν(εως) Κοι(τῶν) κγ̣ Φιλω̣(τερίδος) ι̣δ̣ π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) β gap=1 σ(υμβολικόν) gap=3 ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 128 24926
3793358 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... διὰ̣ Διδ(…) υἱο(ῦ) gap=2 ? π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) gap=1 σ(υμβολικόν) gap=4 Πτολεμ̣α̣ὶ̣ς̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 130 24926
3793366 π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=4 Πτολεμ̣α̣ὶ̣ς̣ Αἰ̣σ̣χυ λγ̣ (τετρώβολον) π̣ρ(οσδιαγραφόμενα) [β [(ἡμιωβέλιον) [σ(υμβολικόν)] gap=1 ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 131 24926
3793375 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) ... gap=1 Ἀπολ(…) Αἰσχίνο(υ) λα̣ (τετρώβολον) π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα?) β̣ [σ(υμβολικόν)] [Ἀφρο]δί(της) πό̣λ̣(εως) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 - AD02 75 125 Egypt, 00a - Herakleidou Meris P. Vind. Tand. 15 Ro, 132 24926
584100 π̣ρ̣ο̣σ̣δ(ιαγραφόμενα) ... Χά(ρακος) η (ἔτους) gap=4 κ̣α̣ὶ̣ π̣ρ̣ο̣σ̣δ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) η Οὐεσπασιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 76 76 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 2196 descr., 4 72830
594672 προ(σδιαγραφόμενα) ... βα(λανευτικοῦ) (ὀβολοὺς) δ ? κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) θ Οὐεσπα̣σ̣ιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 76 76 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 607, 3 71298
799625 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (τετρώβολον) gap=2 unintelligible κ̣α̣ὶ̣ τού(τ)ω(ν) προσδ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) η [Οὐ]εσπασιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 76 76 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 1 92, 4 75692
807969 π(ροσδιαγραφόμενα) ... (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) vac=unknown καὶ π(ροσδιαγραφόμενα). (ἔτους) η Οὐεσπασιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 76 76 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Theb. Gr. 43, 3 76413
849406 (προσδιαγραφόμενα) ... , βα(λανικοῦ) α (τετρώβολον) καὶ (προσδιαγραφόμενα). (ἔτους) η Οὐεσπασιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 76 76 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 443, 4 76954
587954 προ(σδιαγραφόμενα) ... (γίνονται) ε καὶ τὰ τ(ούτων) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) θ Οὐεσπα̣σ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 77 77 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 428, 3 71129
836809 προ(σδιαγραφόμενα) ... ? (χαλκοὺς) (2) καὶ τ(ού)τω(ν) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ι Οὐεσπ(ασιαν)οῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 77 77 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1561, 4 77855
721295 προ(σδιαγραφόμενα) ... ι (ἔτους) (δραχμὰς) ε κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ια Οὐεσπασιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 78 78 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 80, 2 24652
831478 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ιε καὶ τ(ούτ)ω(ν) προσδ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) ια Οὐεσπασ(ιανοῦ) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 78 78 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1406, 4 77737
849507 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ι καὶ τούτω(ν) προσδ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) ι Οὐεσπασιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 78 78 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 446, 3 76957
590220 π̣ροσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸν) α ? καὶ [το(ύτ)ω(ν)] π̣ροσδ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) ια Οὐεσπασ̣ι̣α̣ν̣οῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 79 79 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 495, 3 71193
590251 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸν) α ? καὶ το̣(ύτ)ω(ν) προσδ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) ια Οὐεσπασ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 79 79 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 496, 3 71194
799676 προ(σδιαγραφόμενα) ... ια (ἔτους) (δραχμὰς) ια καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ια Ο̣ὐ̣ε̣σ̣π̣α̣σ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 79 79 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 94, 2 75694
831507 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὺς) δ ? καὶ το(ύτ)ω(ν) προσδ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) α Αὐτοκράτορος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 79 79 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1407, 3 77738
594709 π̣ρ̣ο(σδιαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) β ? κ(αὶ) π̣ρ̣ο(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) γ Τίτ̣ο̣υ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 80 80 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 608, 2 71299
606709 προ(σδιαγραφόμενα) ... γ (ὀβολοὶ) δ ? καὶ̣ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) γ Τίτου ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 80 80 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 963, 4 71653
606736 προ(σδιαγραφόμενα) ... (τετρώβολον) (γίνονται) β̣ (τετρώβολον) καὶ προ(σδιαγραφόμενα). Ἀπο̣λ(λόδωρος) Ἡ(ρακλείδου) σεση(μείωμαι) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 80 80 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 963, 7 71653
612296 προ(σδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? κα̣ὶ̣ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) β Τίτου ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 80 80 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Cairo 65, 3 73411
684122 πρ̣οσ(διαγραφόμενα) ... , (γίνονται) (1/2) (ὀβολοὶ) καὶ πρ̣οσ(διαγραφόμενα). (ἔτους) γ̣ Τ̣ί̣τ̣ο̣υ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 80 81 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Heid. 166, 3 80389
762333 [προ(σδιαγραφόμενα)] ... gap=2 [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] gap=2 [κ(αὶ)] [προ(σδιαγραφόμενα)] [.] (ἔτους) γ Τ̣ίτου ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 80 80 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Petrie Mus. 302, 2 75337
808028 προ(σδιαγραφόμενα) ... (γίνονται) ια (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) β Τ̣[ίτο]υ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 80 99 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Theb. Gr. 45, 3 76415
548216 προ(σδιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὶ) δ ? καὶ τ̣ο̣ύ̣τ̣ω(ν) προ(σδιαγραφόμενα). [(ἔτους)] γ Τίτου̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 81 81 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1148, 3 71832
594742 προσ̣δ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὺς) δ ? καὶ τ̣ο̣ύ̣τ̣ω(ν) προσ̣δ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) γ Τίτου ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 81 81 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 609, 2 71300
773988 προ(σδιαγραφόμενα) ... [(ἡμιωβέλιον)] (γίνονται) ϛ (ἡμιωβέλιον) κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ι gap=4 ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 81 96 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 115, 4 75715
799871 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) κ[αὶ] [προσδ(ιαγραφόμενα)] (ἔτους) δ Αὐτοκράτορος Τίτο̣υ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 81 81 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 2 813, 2 23031
836845 προ(σδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) γ Τίτου ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 81 81 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1562, 2 77856
1436124 [προσ]δ(ιαγραφόμενα) ... γ ἀργυ(ρίου) δραχ(μὰς) [δεκαὲξ] [καὶ] [προσ]δ(ιαγραφόμενα), (γίνεται) (δραχμαὶ) ιϛ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 81 81 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Eleph. DAIK 25, 4 24205
593316 προ(σδιαγραφόμενα) ... ιδ (ὀβολοὶ) δ ? κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) β Δο̣μ[ιτιανοῦ] ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 82 83 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 568, 3 71264
721361 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὶ) β ? καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) β Αὐτοκράτορος ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 82 82 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 81, 3 24653
762363 προ̣(σδιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) ζ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) κ(αὶ) προ̣(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) α Δομ̣ι̣τιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 82 82 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Petrie Mus. 310, 2 75338
808093 προ(σδιαγραφόμενα) ... δέκα (γίνονται) (δραχμαὶ) ιϛ καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) α Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 82 82 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Theb. Gr. 47, 4 76417
849779 προ(σδιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸν) α ? καὶ τούτω(ν) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) α Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 82 82 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 453, 3 76964
849809 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) ζ (τριώβολον) καὶ τούτω(ν) προσδ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) α Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 82 82 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 454, 3 76965
849884 προ(σδιαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) β ? καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) α Δομιτι(ανοῦ) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 82 82 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 456, 3 76967
590314 προ(σδιαγραφόμενα) ... (γίνονται) ζ (τριώβολον) κ̣(αὶ) τ̣ο̣(ύτων) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) β Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 83 83 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 498, 2 71196
590345 π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα) ... γ (ὀβολοὶ) δ ? κ̣(αὶ) π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα). Β̣ά̣σ̣σο(ς) σε̣σ̣η(μείωμαι). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 83 83 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 498, 6 71196
594778 προ(σδιαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) β ? καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) γ Δομιτειανοῦ* ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 83 83 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 610, 2 71301
755201 προ(σδιαγραφόμενα) ... ῥ̣υ̣(παρὰς) (δραχμὰς) ϛ (τετρώβολον) καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) γ Δ̣ο̣μ̣ι̣[τ]ι̣α̣νοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 83 84 Egypt, U04b - Thebes O. Ont. Mus. 2 88, 2 75105
799746 προ(σδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) β Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 83 83 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 96, 3 75696
849915 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) ζ (τριώβολον) καὶ τούτω(ν) προσδ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) β Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 83 83 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 457, 3 50773
849955 προ(σδιαγραφόμενα) ... ? (γίνονται) ζ (διώβολον) καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) β Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 83 83 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 458, 2 76968
102354 πρ̣(οσδιαγραφομένων) ... (μερίδος) χα̣λ̣κ̣οῦ (δραχμὰς) Αοε, πρ̣(οσδιαγραφομένων) χ̣(αλκοῦ) ρ̣ι̣, κο(λλύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 84 85 Egypt, 00b - Herakleia BGU 15 2525, 5 9788
102374 [π]ρ(οσδιαγραφομένων) ... Θεμ(ίστου) (μερίδος) χ(αλκοῦ) υ̣, [π]ρ(οσδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) μ, [κο(λλύβου)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 84 85 Egypt, 00b - Herakleia BGU 15 2525, 7 9788
102412 π̣(ροσδιαγραφομένων) ... (γίνονται) <(δραχμαὶ)> κη (τριώβολον), π̣(ροσδιαγραφομένων) α (πεντώβολον), σ(υμβολικοῦ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD01 84 85 Egypt, 00b - Herakleia BGU 15 2525, 5 9788
102436 π̣(ροσδιαγραφομένων) ... (γίνονται) <(δραχμαὶ)> ιϛ gap=1, π̣(ροσδιαγραφομένων) α, σ̣(υμβολικοῦ) (τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 84 85 Egypt, 00b - Herakleia BGU 15 2525, 8 9788
102466 πρ(οσδιαγραφομένων) ... (μερίδος) χαλκοῦ (δραχμὰς?) Α̣οε, πρ(οσδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ρι, κο(λλύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 84 85 Egypt, 00b - Herakleia BGU 15 2525, 5 9788
102497 π̣ρ̣(οσδιαγραφομένων) ... Θε̣μ̣(ίστου) (μερίδος) χ(αλκοῦ) υ̣, π̣ρ̣(οσδιαγραφομένων) χ̣(αλκοῦ) μ̣, [κο(λλύβου)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 84 85 Egypt, 00b - Herakleia BGU 15 2525, 4 9788
590367 π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα) ... α̣ (ὀβολὸν) α ? κα̣ὶ̣ π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) γ Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 84 84 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 499, 2 71197
755217 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=unknown (δραχμὰς) ἓξ τετρο(βολον) καὶ πρ(οσδιαγραφόμενα) (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ̣ [(τετρώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 84 84 Egypt, U04b - Thebes O. Ont. Mus. 2 89, 3 75106
755223 προ(σδιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ̣ [(τετρώβολον) [καὶ] προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) γ Αὐτοκρ[άτορος] ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 84 84 Egypt, U04b - Thebes O. Ont. Mus. 2 89, 4 75106
755255 πρ[ο(σδιαγραφόμενα)] ... ζ (ὀβολοὶ) β ? κ(αὶ) πρ[ο(σδιαγραφόμενα)]. (ἔτους) γ̣ Δομι̣τ̣ια̣ν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 84 84 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ont. Mus. 2 90, 2 75107
799897 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... setous (δραχμὰς) ι καὶ το(ύτων) π̣ρο(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) γ Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 84 84 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 2 814, 2 128361
808123 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... ϛ̣ [(τετρώβολον) βαλ(ανικοῦ) (τριώβολον) κ(αὶ) πρ(οσδιαγραφόμενα). (ἔτους) γ Δ(ομιτ)ι̣α̣ν̣[οῦ] ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 84 84 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Theb. Gr. 48, 3 76418
831574 προ(σδιαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) β ? καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) γ Δομι(τι)α(ν)οῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 84 84 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1409, 2 77740
849992 προ(σδιαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) β ? καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) γ Δομ(ιτιαν)οῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 84 84 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 459, 3 76969
590401 π(ροσ)δ(ιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? κ̣α̣(ὶ) π(ροσ)δ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) δ Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 85 85 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 500, 2 71198
590435 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... (τριώβολον) (γίνονται) κβ (τριώβολον) κ̣αὶ π̣ρο(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) δ Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 85 85 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 501, 3 71199
799923 π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα) ... ̣ṣ̣ẹṭọụṣ (δραχμὰς?) ι καὶ το(ύτων) π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) δ Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 85 85 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 2 815, 3 128362
799955 προ(σδιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον), καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ε Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 85 85 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 2 816, 3 128363
826848 (προσδιαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) β ? καὶ (προσδιαγραφόμενα). (ἔτους) δ Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 85 85 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1240, 3 77629
850176 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ πρ(οσδιαγραφόμενα). (ἔτους) δ Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 85 85 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 462, 3 76972
3420149 προ(σδιαγραφόμενα) ... (γίνονται) ζ (διώβολον) (ἡμιοβέλιον) καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) δ Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 85 85 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Sijpesteijn 38 n, 3 110187
590466 προ(σδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ε Δομι̣τ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 86 86 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 502, 3 71200
590500 προ(σδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ε Δομ̣ι̣τ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 86 86 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 503, 3 71201
747681 προ(σδιαγραφόμενα) ... α (ὀβολὸν) α ? κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα) (ἔτους) ε Δομιτιανοῦ τοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 86 86 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ont. Mus. 1 11, 2 75033
808159 προ(σδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) καὶ τὰ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ε Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 86 86 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Theb. Gr. 49, 5 76419
808231 προ(σδιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) ζ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ε Δομ(ιτιαν)οῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 86 86 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Theb. Gr. 50, 3 76420
590536 προ(σδιαγραφόμενα) ... γ (ὀβολοὶ) δ ? κα̣ὶ̣ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ζ Δομι̣τια̣ν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 87 87 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 504, 3 71202
594813 προ(σδιαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) β ? καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ζ Δομιτ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 87 87 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 611, 2 71302
718671 προσ(διαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) β ? καὶ προσ(διαγραφόμενα). (ἔτους) ζ Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 87 87 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 383, 3 24835
799980 [προσδιαγραφόμενα] ... setous (δραχμὰς?) ἓξ̣ [(τετρώβολον) [καὶ] [προσδιαγραφόμενα] [.] [(ἔτους)] [ Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 87 88 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 2 817, 2 128364
836871 (π)ρο(σδιαγραφόμενα) ... (ἔτους) τέσσαρας (γίνονται) δ κ(αὶ) (π)ρο(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ϛ Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 87 87 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 1563, 3 77857
850480 προ(σδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ϛ Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 87 87 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 469, 3 76979
850567 (προσδιαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) β ? καὶ (προσδιαγραφόμενα). (ἔτους) ϛ Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 87 87 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 470, 4 76980
587985 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... ι (γίνονται) (δραχμαὶ) ι κ̣α̣ὶ̣ π̣ρο(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ζ Δομι̣τ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 88 88 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 429, 3 71130
590574 προ(σδιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸς) α ? καὶ̣ το(ύτων) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ζ Δομιτιαν̣ο̣ῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 88 88 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 505, 3 71203
594853 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) β ? κ(αὶ) π̣ρο(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) η Δομι̣τ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 88 88 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 612, 3 71303
603736 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ζ (τριώβολον) κ(αὶ) π̣ρο(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ζ Δομι̣τ̣ι̣α̣ν̣οῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 88 88 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 877, 4 71567
718709 προ(σδιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὶ) β ?, καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) η Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 89 89 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Leiden Gr. 384, 2 24836
850690 προ(σδιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸς) α ? καὶ το(ύτων) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) η Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 89 89 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 474, 3 76984
850721 προ(σδιαγραφόμενα) ... α (ὀβολὸν) α ? κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) η Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 89 89 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 475, 2 76985
850746 προ(σδιαγραφόμενα) ... τέσσαρες* (γίνονται) δ καὶ το(ύτων) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) η Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 89 89 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 476, 2 76986
4011588 προ(σδιαγραφόμενα) ... gap=unknown ὑ(πὲρ) χω(ματικοῦ) η [κα]ὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) η Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 89 89 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 1 4336, 2 23096
4183497 προσδ(ιαγραφόμενα) ... , (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) προσδ(ιαγραφόμενα) καὶ συμβ(ολικά). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 89 89 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 16 12600, 6 14623
517947 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... τέσσαρας, (γίνονται) δ καὶ πρ(οσδιαγραφόμενα). (ἔτους) ι Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 90 90 Egypt, U04b - Thebes O. Amst. 43, 3 70390
544394 προ(σδιαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) τέσ̣σ̣α̣ρα̣ς (γίνονται) δ κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ι Δομ̣ι̣τ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 90 90 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1016, 2 71703
548250 προ(σδιαγραφόμενα) ... β (ὀβολοὶ) β ? κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ι Δ̣ο̣μι̣τ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 90 90 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1149, 2 71833
594888 προ(σδιαγραφόμενα) ... ζ (ὀβολοὶ) β ? κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ι Δομι̣τ̣ι̣ανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 90 90 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 613, 3 71304
755331 π̣ρ̣ο(σδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? κ̣α̣ὶ̣ π̣ρ̣ο(σδιαγραφόμενα). [(ἔτους)] gap=2 Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 90 95 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ont. Mus. 2 93, 3 75110
4474036 [(προσδιαγραφόμενα)] ... [(ὀβολὸς)] [α [? [,] [κα(ὶ)] [(προσδιαγραφόμενα)]. (ἔτους) ι Δομιττια[νοῦ]* ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 90 91 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 6 9117 [8], 2 17851
800037 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (ἡμιωβέλιον) καὶ π̣ρο(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ι Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 91 91 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 2 819, 3 128367
831799 π(ροσδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ π(ροσδιαγραφόμενα). (ἔτους) ι Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 91 91 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 1414, 2 77745
1773855 [π]ροσδιαγρα[φ]ομένοις ... εἰς π[λ]ήρ̣ω̣σ̣ιν (δραχμὰς) φ̣ σὺν [π]ροσδιαγρα[φ]ομένοις ἐφʼ* ἔτη δ καὶ ... participle. pl. pres. mid. masc. dat AD01 91 92 Egypt P. Iand. 4 53, 6 20189
590615 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? κ(αὶ) π̣ρο(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ια̣ Δ̣ο̣μ̣ι̣τ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 92 92 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 506, 4 71204
593361 προ(σδιαγραφόμενα) ... (ἔτους) (δραχμὰς) ε̣ (πεντώβολον) καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιβ Δομι̣τ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 92 93 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 570, 3 71266
594922 προ(σδιαγραφόμενα) ... ϛ (ὀβολοὶ) γ ? κα(ὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ια Δο̣μι̣τ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 92 92 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 614, 4 71305
590645 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) ... α (ὀβολὸν) α ? κ̣(αὶ) π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιβ Δομι̣τ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 93 93 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 507, 3 71205
590674 προ(σδιαγραφόμενα) ... α (ὀβολὸν) α ? κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιβ Δομι̣τ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 93 93 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 508, 2 71206
590704 π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα) ... α̣ (ὀβολὸν) α ? κ̣(αὶ) π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιβ Δομι̣τ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 93 93 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 509, 2 71207
593409 προ(σδιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) μϛ (τετρώβολον) κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ι̣γ Δο̣μι̣τ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 93 93 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 571, 7 71267
800068 προ(σδιαγραφόμενα) ... Ἀ̣γ̣ο(ρῶν) Β̣ο(ρρᾶ) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιβ Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 93 93 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Strasb. 2 820, 3 128368
850929 προ(σδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιβ Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 93 93 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 481, 3 76991
850959 προ(σδιαγραφόμενα) ... α (ὀβολὸν) α ? κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιβ Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 93 93 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 482, 2 76992
850995 προ(σδιαγραφόμενα) ... ϛ (ὀβολοὶ) γ ? καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιβ Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 93 93 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 483, 3 76993
594957 προ(σδιαγραφόμενα) ... βα(λανευτικοῦ) (ὀβολοὺς) δ ? κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιγ Δομι̣τ̣ι̣α̣ν̣οῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 94 94 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 615, 3 71306
684391 προ(σδιαγραφόμενα) ... ιε̣ (ἔτους) (δραχμὰς) gap=5 κ̣(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιε̣ Δο̣μ̣ι̣τ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 94 96 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Heid. 174, 3 80397
851032 προ(σδιαγραφόμενα) ... ϛ (ὀβολοὶ) γ ? κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιγ Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 94 94 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 484, 3 76994
851067 προ(σδιαγραφόμενα) ... ϛ (ὀβολοὶ) γ ? κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιγ Δομ(ιτιαν)οῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 94 94 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 485, 3 76995
853132 προ(σδιαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) δύο (γίνονται) β κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιδ Ἁδ[ριανοῦ] ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 94 94 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 540, 3 77049
1882452 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... ϛ (τριώβολον) χ(αλκοῖ) (2) καὶ πρ(οσδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιγ Δο̣μ̣ι̣τ̣ι̣α̣ν̣\ο̣ῦ̣/ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 94 94 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. L. Bat. 25 24, 4 18465
1952465 προ(σδιαγραφόμενα) ... ἀν[ὰ] (δραχμὰς) [μ (δραχμαὶ) Δω προ(σδιαγραφόμενα) (δραχμαὶ) τ σύμβολ(α) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD01 94 95 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Lond. 2 p. 36-42 no. 259 Ro, 61 11660
684371 π̣ρ̣ο(σδιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (4) (1/2) (ὀβολοὶ) καὶ π̣ρ̣ο(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιε Δομι̣τ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 95 95 Egypt, U04b - Thebes O. Heid. 173, 3 80396
4474068 προ(σδιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸς) α ?, κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιδ Δομιτιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 95 95 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 6 9117 [9], 3 17852
851103 (προσδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ (προσδιαγραφόμενα). (ἔτους) ιε Δομ(ιτιαν)οῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 96 96 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 486, 4 76996
520450 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... κ̣α̣ὶ̣ βαλ(ανευτικοῦ) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) καὶ̣ π̣ρο(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) α Νέρουα ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 97 97 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ashm. 27, 3 70476
532333 προ(σδιαγραφόμενα) ... α (ὀβολὸν) α ? κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) α Νέρουα ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 97 97 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Berl. 31, 3 24423
590823 προ(σδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) α Νέρο̣υ̣α̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 97 97 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 511, 3 71209
590851 προ(σδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸν) α ? κα̣ὶ̣ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) α Νέρο̣υα̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 97 97 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 512, 3 71210
684442 προ(σδιαγραφόμενα) ... , (γίνονται) (δραχμαὶ) δ κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) α Νέρουα ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 97 97 Egypt, U04b - Thebes O. Heid. 176, 2 80399
684465 π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα) ... α (ἔτους) (δραχμὰς) δ καὶ π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) β Αὐτοκράτορος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 97 97 Egypt, U04b - Thebes (?) O. Heid. 177, 2 80400
756129 προ(σδιαγραφόμενα) ... βαλ(ανευτικοῦ) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) καὶ̣ το(ύτων) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) α Νέρουα ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 97 97 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Oslo 7, 3 24386
851139 προ(σδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) α Νερουᾶ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 97 97 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 487, 3 76997
851169 προ(σδιαγραφόμενα) ... βα(λανικοῦ) (ὀβολοὺς) δ ? κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) β Νερουᾶ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 97 97 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 488, 3 76998
102528 π̣ρ(οσδιαγραφομένων) ... [(ἔτους)] Βακχ(ιάδος) χ(αλκοῦ) φκε, π̣ρ(οσδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) νε, κ(ολλύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 98 99 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) BGU 15 2526, 4 9790
102559 π̣ρ(οσδιαγραφομένων) ... [(ἔτους)] [Βακχ(ιάδος)] χ(αλκοῦ) σν, π̣ρ(οσδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) κε, κ(ολλύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD01 98 99 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) BGU 15 2526, 8 9790
548318 προ(σδιαγραφόμενα) ... [κϛ [(ὀβολὸς)] [α [? κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) α Τραιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 98 98 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1151, 3 71835
590888 προ(σδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) β Νέρ̣ουα̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 98 98 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 513, 4 71211
594986 προ(σδιαγραφόμενα) ... βαλ(ανευτικοῦ) (ὀβολοὺς) δ ? κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) α Τραια̣ν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 98 98 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 616, 3 71307
851199 (π)ρο(σδιαγραφόμενα) ... (ἔτους) (δραχμὰς) ἓξ (τετρώβολον) κ(αὶ) (π)ρο(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) α Τραιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 98 98 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 489, 3 76999
851266 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ πρ(οσδιαγραφόμενα). (ἔτους) α Αὐτοκράτορος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 98 98 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 490, 3 77000
851349 (πρ)ο(σδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? κ(αὶ) (πρ)ο(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) β Τραι(ανοῦ) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD01 99 99 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 492, 4 77002
150434 πρ(οσδιαγραφομένων) ... gap=unknown_lines ἐ̣ν̣ν̣ομίου (δραχμὰς) υλ̣γ̣, πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμὰς) δ̣ gap=unknown γ(ίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 485, 1 28151
272997 π̣ρ̣ο[σ]δ(ιαγραφόμενα) ... . σεσ(ημείωμαι) (δραχμὰς) ι (διώβολον) π̣ρ̣ο[σ]δ(ιαγραφόμενα). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 100 199 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1607, 9 27588
569394 προ̣(σδιαγραφόμενα) ... gap=2 προ(…) αιο(…) (δραχμὰς) ρκε προ̣(σδιαγραφόμενα) (δραχμὰς) ζ (πεντώβολον) ἀ̣τ̣ε̣λ̣(είας) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 100 199 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1715, 8 72399
569406 προ(σδιαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) ϛ (ὀβολὸν) α ? προ(σδιαγραφόμενα) (ὀβολοὺς) β ? (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 100 199 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1715, 9 72399
569419 προ(σδιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) ρλα (ὀβολὸς) α ? προ(σδιαγραφόμενα) (δραχμὰς) η (ὀβολὸν) α ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 100 199 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1715, 10 72399
590922 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? κ(αὶ) π̣ρο(σδιαγραφόμενα). (ἔτους?) γ Τραιανο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 100 100 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 514, 3 71212
590951 π̣(ροσδιαγραφόμενα) ... α (ὀβολὸν) α ? κα̣ὶ̣ π̣(ροσδιαγραφόμενα). (ἔτους) γ Τραια̣ν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 100 100 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 515, 3 71213
747748 προ(σδιαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) δέκα (γίνονται) ι καὶ προ(σδιαγραφόμενα) (ἔτους) γ Αὐτοκράτορος Καίσαρος ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 100 100 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Ont. Mus. 1 14, 2 75036
751153 προ(σδιαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) ϛ (χαλκοῦν) (1) κ(αὶ) προ(σδιαγραφόμενα) Παχὼν κθ πρὸ τού(του) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 100 199 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) O. Ont. Mus. 2 149, 5 75168
871251 πρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (διώβολον), πρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα) (τετρώβολον), κολ(λύβου) (τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 100 199 Egypt P. Aberdeen 171, 2 28314
872752 προ̣(σδιαγραφομένων) ... (1) χ(αλκ) (2) gap=unknown gap=unknown προ̣(σδιαγραφομένων) (δραχμ…) ιη (ὀβολ…) α ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt P. Aberdeen 25, 10 28278
872763 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῦς) (2) ὑποκ(ειμένων) (δραχμ…) κ̣δ προ(σδιαγραφομένων) (δραχμ…) α (ὀβολ) (3) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt P. Aberdeen 25, 10 28278
1052409 [προσ]-διαγ̣ρ̣α̣φ̣ομένω̣ν ... [α [,] [γί(νονται)] [ρν [,] [προσ]διαγ̣ρ̣α̣φ̣ομένω̣ν τὸ ε, γίν[ον(ται)][λ ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt P. Bodl. 1 98, 4-5 29134
1491398 προσ(διαγραφόμενα) ... (δραχμ…) γ (χαλκ…) β, προσ(διαγραφόμενα) (ὀβολ…) β, κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 100 199 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Fay. 193 descr., 18/00 28625
1491413 προσ(διαγραφόμενα) ... ν(αυβίου) ἐνα(φεσίων) (δραχμ…) β, προσ(διαγραφόμενα) (ὀβολ…) β ?, ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 100 199 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Fay. 194 descr., 4 28626
1491621 προ(σδιαγραφόμενα) ... gap=unknown εἰδῶν πεντεκαιδεκάτου (ἔτους) gap=unknown προ(σδιαγραφόμενα) ξε, ε(…) ροε ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 100 199 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Fay. 218 descr., 7 28630
1491627 προ(σδιαγραφόμενα) ... ξε, ε(…) ροε, προ(σδιαγραφόμενα) ιε, κολ(λύβου) ι ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 100 199 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Fay. 218 descr., 7 28630
1491658 προ(σδιαγραφόμενα) ... γεωμετ(ρίας) [(δραχμαὶ)] [β (ὀβολὸς), προ(σδιαγραφόμενα) ὀβολὸς α, συμβ(ολικὰ) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 100 199 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Fay. 218 descr., 10 28630
1645764 προ(σδιαγραφόμενα) ... [β, ν(αυβίου) (ἡμιωβέλιον), προ(σδιαγραφόμενα) (ὀβολὸς), ἐναρουρίου (διώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Grenf. 2 65, 1 29203
1645771 προ(σδιαγραφόμενα) ... , ἐναρουρίου (διώβολον) (ἡμιωβέλιον), προ(σδιαγραφόμενα) χ(αλκοῖ) β, κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Grenf. 2 65, 1 29203
1645789 προ(σδιαγραφόμενα) ... , ναυβ(ίων) χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφόμενα) (ἡμιωβέλιον) gap=unknown [χ(αλκοῖ)] β ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Grenf. 2 65, 2 29203
1677037 προσδ(ιαγραφομένων) ... Γυκε ἐλ̣(αίας) Γωμε ν(αυβίου) Βψμε προσδ(ιαγραφομένων) (τάλαντον) α ωε ἐπ̣(αρουρίου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 100 199 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Hamb. 4 250, 5 41393
1677045 προσδ(ιαγραφομένων) ... ωε ἐπ̣(αρουρίου) (τάλαντα) γ σ̣πε προσδ(ιαγραφομένων) Αυκ, κολ(λύβου) Αι ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 100 199 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Hamb. 4 250, 6 41393
1677112 π̣ρ̣[ο]σ̣δ̣(ιαγραφομένων) ... Δϡκε ἐλ(αίας) Γσιε [ν(αυβίου)] Βσ̣ϙε π̣ρ̣[ο]σ̣δ̣(ιαγραφομένων) Εχϙ ἐπ(αρουρίου) (τάλαντα) β ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 100 199 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Hamb. 4 250, 14 41393
1677118 πρ[ο]σδια(γραφομένων) ... Εχϙ ἐπ(αρουρίου) (τάλαντα) β [Γ]σ̣π̣ε πρ[ο]σδια(γραφομένων) Αρπε κολ(λύβου) ωμε, ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 100 199 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Hamb. 4 250, 15 41393
1965207 προ(σδιαγραφομένων) ... , ἀπομοί(ρας) (δραχμὰς) ϙ̣ε, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὰς) ι[θ] (γίνονται) ⟦ ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt P. Lond. 2 p. XXXV no. 374 descr., 7 28036
1965216 προ(σδιαγραφομένων) ... ⟦ ⟦ (δραχμαὶ) ρο, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) κδ (ὀβολοὶ) δ ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt P. Lond. 2 p. XXXV no. 374 descr., 8 28036
1965252 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐπαρο(υρίου) (δραχμὰς) ϙα (τετρώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὰς) ζ [χ(αλκοῦς)] [β ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt P. Lond. 2 p. XXXV no. 374 descr., 11 28036
1965258 προσδ(ιαγραφομένων) ... (δραχμὰς) ζ [χ(αλκοῦς)] [β gap=unknown προσδ(ιαγραφομένων) Βυϙϛ gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt P. Lond. 2 p. XXXV no. 374 descr., 12 28036
2843266 προσδ(ιαγραφομένων) ... (δραχμὴ) α (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον), προσδ(ιαγραφομένων) (ὀβολὸς) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 574 Ro descr., 00 28374
3332378 προσδ(ιαγραφόμενα) ... [,] [ν(αυβίου)] [υ [.] αἴτι* προσδ(ιαγραφόμενα). τρ(άπεζα) (ἔτους) θ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 100 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ryl. Gr. 2 188, 7ms 27886
3332405 προσδ(ιαγραφόμενα) ... γυ(νὴ) Λουκ(ίου) Φ[αβίου] [?] αἴτι* προσδ(ιαγραφόμενα) π̣(…). κ(…) δ´ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 100 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ryl. Gr. 2 188, 9ms 27886
3332758 π̣ρ̣ο̣σ̣δ̣(ιαγραφόμενα) ... Μενεκ(ράτου) δι(ὰ) Ἡρα̣ί̣δ̣(ος) θ̣υ̣γ̣(ατρὸς) δ̣ι̣(ὰ) π̣ρ̣ο̣σ̣δ̣(ιαγραφόμενα). αἴτι* Πτολ(εμαῖον) δι(ὰ) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 100 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ryl. Gr. 2 188, 30 27886
3332763 π̣ρ̣ο̣σ̣δ̣(ιαγραφόμενα) ... π̣ρ̣ο̣σ̣δ̣(ιαγραφόμενα). αἴτι* Πτολ(εμαῖον) δι(ὰ) π̣ρ̣ο̣σ̣δ̣(ιαγραφόμενα). [Πτολε]μ̣αῖ[ο(ς)] [Λου]κ̣ρητί̣ο̣υ γ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 100 125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ryl. Gr. 2 188, 31 27886
3339594 πρ(οσδιαγραφομένων) ... ὡς πρό[κε]ιται (δραχμὰς) Α, πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμὰς) ξβ (τριώβολον), ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 215, 4 27896
3339613 πρ(οσδιαγραφομένων) ... Δρα (τριώβολον) χ(αλκοῦς) α, πρ(οσδιαγραφομένων) (τάλαντα) ϛ (δραχμαὶ) Βωοδ ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 215, 5 27896
3339652 πρ(οσδιαγραφομένων) ... τι (ὀβολοὶ) δ ?, πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ρπϛ (ὀβολὸς) α ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 215, 8 27896
3339681 πρ(οσδιαγραφομένων) ... [α ? [χ(αλκοῦς)] α̣, πρ(οσδιαγραφομένων) (τάλαντα) ϛ (δραχμαὶ) Γξ ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 215, 10 27896
3339704 πρ(οσδιαγραφομένων) ... [β [·] [ἱερατικῶν] [?] gap=unknown πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) Δψκε (διώβολον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 215, 12 27896
3339712 πρ(οσδιαγραφομένων) ... (διώβολον) χ(αλκοῖ) β gap=unknown gap=unknown πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) τ̣μγ (τριώβολον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 215, 13 27896
3339720 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... (τριώβολον) χ(αλκοῖ) β gap=unknown gap=unknown [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] Εξη (ὀβολοὶ) ε ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 215, 14 27896
3339740 πρ(οσδιαγραφομένων) ... Γρπβ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β, πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) Βωκε (ὀβολοὶ) ε ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 215, 17 27896
3339760 πρ(οσδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) Αυθ χ(αλκοῖ) γ, πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) πη χ(αλκοῖ) γ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 215, 18 27896
3339783 πρ(οσδιαγραφομένων) ... Δφϙα (ὀβολὸς) χ(αλκοῦς) α, πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) Βϡιγ (ὀβολοὶ) ε ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 215, 19 27896
3339810 πρ(οσδιαγραφομένων) ... γ ? χ(αλκοῖ) β, πρ(οσδιαγραφομένων) (τάλαντα) δ̣ [(δραχμαὶ)] [Δ]υξ ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 215, 21 27896
3339840 πρ(οσδιαγραφομένων) ... γ ? χ(αλκοῖ) [β, πρ(οσδιαγραφομένων) (τάλαντα) δ (δραχμαὶ) Δυξζ ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 215, 22 27896
3339865 πρ(οσδιαγραφομένων) ... ὁμόλ(ογον?) ἀποκατ̣ε̣στ(άθησαν) (δραχμαὶ) ρ, πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολὸς) α ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 215, 23 27896
3339910 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... ἀναλαμβ(άνεται) gap=unknown (δραχμαὶ) η, [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(τριώβολον) [,] γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 215, 29 27896
3339983 πρ(οσδιαγραφομένων) ... θ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῦς) α, πρ(οσδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) γ ?, ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 215, 40 27896
3340007 πρ(οσδιαγραφομένων) ... γ ? χ(αλκοῖ) β, πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ξα (ὀβολὸς) α ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 215, 41 27896
3340030 πρ(οσδιαγραφομένων) ... Νεμε̣ώ, (δραχμαὶ) π, πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ε, γ(ίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 215, 43 27896
3340050 πρ(οσδιαγραφομένων) ... δ ? χ(αλκοῖ) β, πρ(οσδιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) β, γ(ίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 215, 44 27896
3340067 πρ(οσδιαγραφομένων) ... π (ὀβολοὶ) ε ?, πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ε χ(αλκοῖ) β ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 215, 45 27896
3340118 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... διοικήσεως κηρυκ(ικῶν) [(δραχμαὶ)] [ιδ [,] [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(πεντώβολον) [χ(αλκοῖ)] [β [,] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 215, 51 27896
3340134 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... , (ἑκατοστῶν) (δραχμαὶ) πδ, [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] [ε [(ὀβολὸς)] [α ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 215, 52 27896
3340155 πρ(οσδιαγραφομένων) ... (τὸ) (αὐτὸ) (δραχμαὶ) ϙη, πρ(οσδιαγραφομένων) [(δραχμαὶ)] [ϛ [(ἡμιωβέλιον)] [χ(αλκοῖ)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 215, 53 27896
3340199 πρ(οσδιαγραφομένων) ... σμε (ὀβολοὶ) γ ?, πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ιε gap=unknown gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 215, 15 27896
3486573 προ(σδιαγραφομένων) ... να (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (3) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) gap=unknown [βασι]λικοῦ γραμ(ματέως) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Mendesios (?) P. Strasb. Gr. 4 299 Ro, 2 26986
3486584 προ(σδιαγραφομένων) ... νϛ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) gap=unknown [τελέσ]ματος κικουργικοῦ ὀργάνου ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Mendesios (?) P. Strasb. Gr. 4 299 Ro, 3 26986
3486605 πρ[ο(σδιαγραφομένων)] ... (δραχμαὶ) ιδ (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (2) πρ[ο(σδιαγραφομένων)] gap=unknown gap=unknown διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Mendesios (?) P. Strasb. Gr. 4 299 Ro, 6 26986
3486614 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) Αυκ (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (3) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) πη (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Mendesios (?) P. Strasb. Gr. 4 299 Ro, 7 26986
3486625 προ(σδιαγραφομένων) ... gap=unknown τιμῆς λινοκαλάμης (δραχμαὶ) ϙε προ(σδιαγραφομένων) gap=unknown gap=unknown πλίνθου (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Mendesios (?) P. Strasb. Gr. 4 299 Ro, 8 26986
3486631 προ(σδιαγραφομένων) ... gap=unknown gap=unknown πλίνθου (δραχμαὶ) η προ(σδιαγραφομένων) gap=unknown gap=unknown ψιλοῦ τόπου ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Mendesios (?) P. Strasb. Gr. 4 299 Ro, 9 26986
3486638 προ(σδιαγραφομένων) ... gap=unknown ψιλοῦ τόπου (δραχμαὶ) ιβ προ(σδιαγραφομένων) gap=unknown gap=unknown ἱερ(ατικῶν) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Mendesios (?) P. Strasb. Gr. 4 299 Ro, 10 26986
3486644 προ(σδιαγραφομένων) ... gap=unknown gap=unknown ἱερ(ατικῶν) (δραχμαὶ) ριε προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ζ (ὀβολὸς) (χαλκὸς) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Mendesios (?) P. Strasb. Gr. 4 299 Ro, 11 26986
3486656 π[ρο(σδιαγραφομένων)] ... gap=unknown κο[σ]κινίας ἁλώνων (δραχμαὶ) Αφθ π[ρο(σδιαγραφομένων)] gap=unknown gap=unknown προβάτων (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Mendesios (?) P. Strasb. Gr. 4 299 Ro, 12 26986
3486664 π[ρο(σδιαγραφομένων)] ... προβάτων (δραχμαὶ) ρκβ (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) π[ρο(σδιαγραφομένων)] gap=unknown gap=unknown [κ]αὶ ἐμπορίας ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Mendesios (?) P. Strasb. Gr. 4 299 Ro, 13 26986
3486676 πρ[ο(σδιαγραφομένων)] ... α (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (3) πρ[ο(σδιαγραφομένων)] gap=unknown gap=unknown εἰδῶν (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Mendesios (?) P. Strasb. Gr. 4 299 Ro, 14 26986
3486685 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) Αχλγ (ὀβολὸς) (χαλκοῖ) (3) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ρβ (ἡμιωβέλιον) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Mendesios (?) P. Strasb. Gr. 4 299 Ro, 15 26986
3486695 προ(σδιαγραφομένων) ... gap=unknown Γρξη (διώβολον) (χαλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ρϙη (χαλκοῦ) (1) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Mendesios (?) P. Strasb. Gr. 4 299 Ro, 16 26986
3486711 προ(σδιαγραφομένων) ... gap=unknown τελεσμάτ(ων) ἀτελῶν (δραχμαὶ) ρκδ προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) [ζ [(τετρώβολον) [(ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Mendesios (?) P. Strasb. Gr. 4 299 Ro, 18 26986
3486721 προ(σδιαγραφομένων) ... gap=unknown gap=unknown [ο]ὐσιακῶν (δραχμαὶ) ρμη προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) θ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Mendesios (?) P. Strasb. Gr. 4 299 Ro, 19 26986
3486735 [πρ]ο(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) Γψ (διώβολον) (χαλκοῖ) (2) [πρ]ο(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) gap=unknown gap=unknown Θούεως ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Mendesios (?) P. Strasb. Gr. 4 299 Ro, 20 26986
3486744 προ(σδιαγραφομένων) ... Θούεως gap=3 gap=unknown (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, L16 - Mendesios (?) P. Strasb. Gr. 4 299 Ro, 22 26986
3529881 προ(σ)δ(ιαγραφόμενα) ... μη(τρὸς) Θεναπύγχ(εως) ϛ (τετρώβολον) gap=unknown προ(σ)δ(ιαγραφόμενα) (δραχμαὶ) η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 8 793, 14 26842
3620273 προ(σδιαγραφόμενα) ... (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφόμενα) ϙϛ (διώβολον) χ(αλκοῖ) β ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 500 Ro descr., 00 28450
3620284 προ(σδιαγραφόμενα) ... ιβ (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφόμενα) α (ὀβολὸς), μδ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 500 Ro descr., 00 28450
3620290 προ(σδιαγραφόμενα) ... α (ὀβολὸς), μδ (διώβολον) προ(σδιαγραφόμενα) γ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 500 Ro descr., 00 28450
3620302 π[ρο(σδιαγραφόμενα)] ... (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β, π[ρο(σδιαγραφόμενα)] σμη (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 500 Ro descr., 00 28450
3620311 προ(σδιαγραφόμενα) ... χ(αλκοῖ) β. [ν]α̣υ̣(βίου) κατοίκ(ων) προ(σδιαγραφόμενα) [ἐν]αφεσίω̣(ν) προ(σδιαγραφόμενα) [λ]ιτουργ(ι)κ(οῦ) προ(σδιαγραφόμενα) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 500 Ro descr., 00 28450
3620313 προ(σδιαγραφόμενα) ... . [ν]α̣υ̣(βίου) κατοίκ(ων) προ(σδιαγραφόμενα) [ἐν]αφεσίω̣(ν) προ(σδιαγραφόμενα) [λ]ιτουργ(ι)κ(οῦ) προ(σδιαγραφόμενα) η´ συμβολ(ικά) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 500 Ro descr., 00 28450
3620315 προ(σδιαγραφόμενα) ... κατοίκ(ων) προ(σδιαγραφόμενα) [ἐν]αφεσίω̣(ν) προ(σδιαγραφόμενα) [λ]ιτουργ(ι)κ(οῦ) προ(σδιαγραφόμενα) η´ συμβολ(ικά) μερισμ[ο]ῦ διοικ(ήσεως) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 500 Ro descr., 00 28450
3620826 προ(σδιαγραφόμενα) ... Θερμοῦθ(ις) Ἡρακλ(είδου) κατοίκ(ων) gap=unknown Γψ προ(σδιαγραφόμενα) υλ κολ(λύβου) π, ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 549 descr., 1/3 28467
3620841 προ(σδιαγραφόμενα) ... , Κρονίω(ν) Χρωσίων(ος) χ(αλκοῦ) σν προ(σδιαγραφόμενα) κε κ[ολ(λύβου)] gap=1 gap=2_lines ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 549 descr., 1/3 28467
3622339 προσδιαγραφόμενα ... gap=unknown_lines λαογραφία προσδιαγραφόμενα ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 - AD03 100 225 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 2 620 descr., 00 28492
3622342 προσδιαγραφόμενα ... gap=unknown_lines λαογραφία προσδιαγραφόμενα ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 - AD03 100 225 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 2 630 descr., 00 28493
3622459 προσδι-αγραφομένων ... ?, (γίνονται) φν, προσδιαγραφομένων τὸ (δέκατον), (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 App. (p. 339-343), 5-6 28495
3622526 προ[σδι]-αγραφομένων ... δ´, (γίνονται) χμ, προ[σδι]αγραφομένων τὸ (πέμπτον), (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 App. (p. 339-343), 13-14 28495
3954707 προσδ(ιαγραφόμενα) ... προβ(άτων) η (δραχμὰς) μβ (ἡμιωβέλιον) προσδ(ιαγραφόμενα) (δραχμὴν) α̣ (ὀβολοὺς) ε ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 100 199 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) PSI 7 817, 5 27240
4121508 προ(σδιαγραφομένων) ... α ? (χαλκοῖ) (2), προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) γ (διώβολον) (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 14 11704, 6 27504
4121549 προ(σδιαγραφομένων) ... η´ διοι(κήσεως) (δραχμαὶ) [κ]ε̣, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) γ ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 14 11704, 7 27504
4121587 προ(σδιαγραφομένων) ... [? [διο]ι̣(κήσεως) (δραχμαὶ) κ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) α ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 14 11704, 8 27504
4121644 π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) ... [ριθ [(ὀβολοὶ)] [γ ?, π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) [(δραχμαὶ)] ζ̣ (τριώβολον). ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 14 11704, 10 27504
4121688 προ(σδιαγραφομένων) ... γ ? (χαλκοῖ) (2), προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) [ε [(ὀβολοὶ)] [δ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 14 11704, 13 27504
4121715 προσδ(ιαγραφομένων) ... με (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (2), προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (πεντώβολον) (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 14 11704, 14 27504
4121744 προ(σδιαγραφομένων) ... ιϛ´ gap=2 διοι(κήσεως) (δραχμαὶ) β προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) (1) (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 14 11704, 15 27504
4121782 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) ια (ὀβολοὶ) β ? προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) (χαλκοῖ) (2) ἱερα(τικῶν) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 100 199 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 14 11704, 19 27504
4121793 [προ(σδιαγραφομένων)] ... ρλϛ [(ὀβολοὶ)] [δ [? [,] [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] [η [(ὀβολοὶ)] [γ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 14 11704, 19 27504
4121832 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) gap=4 β (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (χαλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 100 199 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 14 11704, 23 27504
4121869 προ(σδιαγραφομένων) ... ξο ιερ(…) gap=4 (χαλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) κη (τετρώβολον) (χαλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 100 199 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 14 11704, 26 27504
4147659 προσ(διαγραφομένων) ... (δραχμὰς) ιϛ (ὀβολὸν) α ? προσ(διαγραφομένων) (δραχμὴν) [α [(χαλκοῦς)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 14 12127, 2 27517
4175183 προσ(διαγραφομένων) ... [ε]ἴκοσι, (γίνονται) κ, προσ(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀ(βολοὺς) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 16 12513, 4 26728
4195840 προσδ(ιαγραφόμενα) ... κ(ατ)οι(κικῆς) (πυροῦ) (ἀρτάβαι) ζ η´ προσδ(ιαγραφόμενα) (πυροῦ) (ἀρτάβη) α ϛ´ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 100 199 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 16 12791, 4 26748
4198796 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... ἄνδ(ρες) ε [λαογρ(αφίας)] [(δραχμὰς)] [σ [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(δραχμὰς)] [ιβ [(τριώβολον) [σ(υμβολικοῦ)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 2 26749
4198816 πρ(οσδιαγραφομένων) ... , ἁλικ(ῆς) (δραχμὰς) γ (διώβολον) πρ(οσδιαγραφομένων) (ὀβολὸν) χ(αλκοῦς) β σ(υμβολικοῦ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 2 26749
4198837 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... [ἱερ(…)] [γεφ(…)] [(δραχμὰς)] [β [(ἡμιωβέλιον)] [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸν) [χ(αλκοῦς)] [β [,] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 3 26749
4198858 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... (δραχμὰς) ε (ὀβολοὺς) β ? [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(ὀβολοὺς)] [β [? [.] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 4 26749
4198867 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... [.] gap=unknown [λαογρ(αφίας)] [(δραχμὰς)] [υ [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(δραχμὰς)] [κε [σ(υμβολικοῦ)] [(δραχμὰς)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 5 26749
4198884 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... , ἁλικ(ῆς) (δραχμὰς) ϛ (τετρώβολον) [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(ὀβολοὺς)] [β [? [σ(υμβολικοῦ)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 6 26749
4198903 πρ(οσδιαγραφομένων) ... [ἱερ(…)] [γεφ(…)] [(δραχμὰς)] [δ (ὀβολὸν) πρ(οσδιαγραφομένων) (ὀβολοὺς) β ?, ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 6 26749
4198920 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... [εἰδῶν] [ὑικ(ῆς)] [(δραχμὰς)] [ι [(πεντώβολον) [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(πεντώβολον) [.] gap=unknown [λαογρ(αφίας)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 7 26749
4198927 πρ(οσδιαγραφομένων) ... [.] gap=unknown [λαογρ(αφίας)] [(δραχμὰς)] [π πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμὰς) ε σ(υμβολικοῦ) (πεντώβολον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 8 26749
4198942 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... , [ἁλικ(ῆς)] [(δραχμὴν)] [α [(διώβολον) [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(ἡμιωβέλιον)] [σ(υμβολικοῦ)] [(ἡμιωβέλιον)] [,] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 9 26749
4198955 πρ(οσδιαγραφομένων) ... [(τριώβολον) [,] [ἱερ(…)] γεφ(…) (πεντώβολον) πρ(οσδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον), γ(ίνονται) (ὀβολοὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 9 26749
4198967 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... [εἰδῶν] [ὑικ(ῆς)] [(δραχμὰς)] [β [(ὀβολὸν) [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸν) [.] gap=unknown [λαογρ(αφίας)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 10 26749
4198974 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... [.] gap=unknown [λαογρ(αφίας)] [(δραχμὰς)] [μ [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(δραχμὰς)] [β [(τριώβολον) σ(υμβολικοῦ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 11 26749
4198992 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... ε ?, [ἁλικ(ῆς)] [(τετρώβολον) [πρ(οσδιαγραφομένων)] [χ(αλκοῦς)] [β [σ(υμβολικοῦ)] [χ(αλκοῦς)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 12 26749
4199009 πρ(οσδιαγραφομένων) ... [ἱερ(…)] [γεφ(…)] (ὀβολοὺς) β ? πρ(οσδιαγραφομένων) χ(αλκοῦς) β, γ(ίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 12 26749
4199025 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... [εἰδῶν] [ὑικ(ῆς)] [(δραχμὴν)] [α [(ἡμιωβέλιον)] [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(ἡμιωβέλιον)] [.] gap=unknown_lines gap=unknown_lines ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 13 26749
4199030 πρ(οσδιαγραφομένων) ... [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(ἡμιωβέλιον)] [.] gap=unknown_lines gap=unknown_lines πρ(οσδιαγραφομένων) (ὀβολὸν) α ? χ(αλκοῦς) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 14 26749
4199043 πρ(οσδιαγραφομένων) ... δὲ τοῖς gap=unknown α gap=unknown πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμὰς) ρϙδ gap=unknown πρ(οσδιαγραφομένων) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 17 26749
4199047 πρ(οσδιαγραφομένων) ... gap=unknown πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμὰς) ρϙδ gap=unknown πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμὰς) λβ (διώβολον) [χ(αλκοῦς)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 18 26749
4199058 πρ(οσδιαγραφομένων) ... gap=unknown ἱερ(…) γεφ(…) (δραχμὰς) gap=unknown πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμὰς) ξδ (ὀβολοὺς) δ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 20 26749
4199072 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... gap=unknown ἁλικ(ῆς) (δραχμὴν) α (διώβολον) [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(ἡμιωβέλιον)] [σ(υμβολικοῦ)] [(ἡμιωβέλιον)] [,] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 23 26749
4199085 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... [(τριώβολον) [,] [ἱερ(…)] [γεφ(…)] [(πεντώβολον) [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(ἡμιωβέλιον)] [γ(ίνεται)] [(ὀβολοὶ)] [ε ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 23 26749
4199097 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... εἰδῶν ὑ[ικ(ῆς)] [(δραχμὰς)] [β [(ὀβολὸν) [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸν) [.] gap=unknown_lines πρ(οσδιαγραφομένων) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 24 26749
4199101 πρ(οσδιαγραφομένων) ... [(ὀβολὸν) [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸν) [.] gap=unknown_lines πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμὰς) ε (πεντώβολον) χ(αλκοῦς) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 1 26749
4199119 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... , εἰδῶν ὑικῆς (δραχμαὶ) α̣ [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] [κδ [(ὀβολὸς) [,] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 2 26749
4199138 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... ἄνδ(ρες) ρμδ λαογρ(αφίας) (δραχμὰς) [Εψξ [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(δραχμὰς)] [τξ συμβολ(ικοῦ) (δραχμὰς) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 4 26749
4199156 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... ἁλικῆς (δραχμὰς) ϙβ [(ὀβολοὺς)] [δ [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(δραχμὰς)] [ε [(ὀβολοὺς)] [δ ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 5 26749
4199187 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... (δραχμὰς) νζ (ὀβολοὺς) ε ? [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(δραχμὰς)] [ε [(ὀβολοὺς)] [δ ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 6 26749
4199205 πρ(οσδιαγραφομένων) ... (ὀβολοὺς) β ? χ(αλκοῦς) β πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμὰς) ια (ὀβολοὺς) ε ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 7 26749
4199231 πρ(οσδιαγραφομένων) ... [ἄνδ(ρες)] [β λαογρ(αφίας) (δραχμὰς) π πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμὰς) ε σ(υμβολικοῦ) (πεντώβολον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 9 26749
4199246 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... , ἁλικ[ῆς] [(δραχμὴν)] [α [(διώβολον) [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(ἡμιωβέλιον)] σ(υμβολικοῦ) (ἡμιωβέλιον), ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 9 26749
4199259 πρ(οσδιαγραφομένων) ... (τριώβολον), ἱερ(…) γεφ(…) (πεντώβολον) πρ(οσδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον), γ(ίνονται) (ὀβολοὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 10 26749
4199272 πρ(οσδιαγραφομένων) ... εἰ[δῶν] [ὑικῆς] [(δραχμὰς)] [β [(ὀβολὸν) πρ(οσδιαγραφομένων) (ὀβολὸν), γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 11 26749
4199289 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... ἄνδ(ρες) ρμϛ λαο[γρ(αφίας)] [(δραχμὰς)] [Εωμ [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(δραχμὰς)] [τξε [σ(υμβολικοῦ)] [(δραχμὰς)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12834, 11 26749
584354 [προ(σδιαγραφόμενα)] ... τρεῖς (ὀβολοὺς) δ ? [καὶ] [προ(σδιαγραφόμενα)] [.] [(ἔτους)] [ε Τρ̣αι̣α̣ν̣ο̣ῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 101 101 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 2212, 4 72846
590982 π̣ρ̣ο̣σ̣δ̣(ιαγραφόμενα) ... α (ὀβολὸν) α ? κ(αὶ) π̣ρ̣ο̣σ̣δ̣(ιαγραφόμενα). (ἔτους) δ Τραι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 101 101 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 516, 3 71214
851389 (προσδιαγραφόμενα) ... (ἔτους) (δραχμὴν) α (τριώβολον) κ(αὶ) (προσδιαγραφόμενα). (ἔτους) ε Τραιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 101 101 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 494, 2 77004
4473998 (προσδιαγραφόμενα) ... (ὀβολὸς) α ?, κ(αὶ) (προσδιαγραφόμενα). (ἔτους) δ Τραιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 101 101 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 6 9117 [10], 3 17854
593453 π̣ρ̣ο̣σ̣δ̣(ιαγραφόμενα) ... ε (ἔτους) ἓξ (τετρώβολον) κ̣α̣ὶ̣ π̣ρ̣ο̣σ̣δ̣(ιαγραφόμενα). (ἔτους) ε Τραιανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 102 102 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 573, 4 71269
595015 π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα) ... β̣α(λανευτικοῦ) (ὀβολοὺς) δ ? κ̣(αὶ) π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ϛ Τραι̣α̣νοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 103 103 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 617, 2 71308
595046 πρ(οσ)δ(ιαγραφόμενα) ... β̣α(λανευτικοῦ) (ὀβολοὺς) δ ? κ(αὶ) πρ(οσ)δ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) ζ Τρα̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 103 103 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 618, 3 71309
595078 π̣ρ̣ο̣σ̣δ(ιαγραφόμενα) ... δύο βαλ(ανευτικοῦ) α (τριώβολον) κ(αὶ) π̣ρ̣ο̣σ̣δ(ιαγραφόμενα). (ἔτους) η Τραιαν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 104 104 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 619, 5 71310
591160 (προσδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? κα̣(ὶ) (προσδιαγραφόμενα). (ἔτους) η Τ̣ραιαν̣ο̣ῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 105 105 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 519, 3 71217
591197 π̣ρο̣(σδιαγραφόμενα) ... ια (ὀβολὸς) α ? καὶ π̣ρο̣(σδιαγραφόμενα). (ἔτους?) η̣ Τ̣ρ̣[αιανο]ῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 105 105 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 520, 4 71218
601630 π̣ρ̣ο̣σ̣δ̣(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὺς) β ? καὶ τ(ὰ) π̣ρ̣ο̣σ̣δ̣(ιαγραφόμενα). (ἔτους) δεκ(άτου) Τραι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 106 106 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Bodl. 2 824, 3 71513
1495561 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ἔτους) Θεαδ(ελφείας) χα(λκοῦ) τριακοσιοι*, προσδ(ιαγραφόμενα) χα(λκοῦ) λ, κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 106 106 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Fay. 56, 6 10906
3869618 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) Κ λ̣(…) δραχ(μὰς) ὀκτὼι προ(σδιαγραφομένων) χαλκ(οῦ) ὀβολ(οὺς) τέσσαρε(ς). ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 106 107 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 10 1138, 10 13848
3869639 προσδ(ιαγραφομένων) ... · (γίνονται) (δραχμαὶ) ιβ · προσδ(ιαγραφομένων) χαλκ(οῦ) ὀβολ(οὺς) ἕξ. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 106 107 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 10 1138, 13 13848
3869674 προ(σδιαγραφομένων) ... [·] (γίνονται) (δραχμαὶ) η · προ(σδιαγραφομένων) χαλκ(οῦ) ὀβ(ολοὺς) τέσσα(ρας) gap=2 ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 106 107 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 10 1138, 18 13848
2487230 π[ρο(σ)]δ(ιαγραφομένων) ... , ναυβ(ίου) χ(αλκοῦ) π, π[ρο(σ)]δ(ιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) σ, ἐπ(αρουρίου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 107 109 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 6 383, 27 12186
2487238 προ(σδιαγραφομένων) ... , ἐπ(αρουρίου) χ(αλκοῦ) φλε, προ(σδιαγραφομένων) με, κολ(λύβου) λε ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 107 109 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 6 383, 28 12186
2487258 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... ϛ (πεντώβολον), καὶ τῶν προ(σ)δ(ιαγραφομένων). ἔτους δωδεκάτου Αὐτοκράτορος ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 107 109 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 6 383, 29 12186
2487307 προ(σδιαγραφομένων) ... (ὀβολὸν) (ἡμιώβολον) (χαλκοῦς) (2), προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον), ἐπα(ρουρίου) (δραχμὴν) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 107 109 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 6 383, 35 12186
2487318 προ(σδιαγραφομένων) ... (τετρώβολον) (ἡμιώβολον) (χαλκοῦς) (2), προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸν), κολ(λύβου) (ἡμιώβολον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 107 109 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 6 383, 36 12186
2487340 προ(σδιαγραφομένων) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιώβολον), σ(υμβολικοῦ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 107 109 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 6 383, 37 12186
1043356 [προσ]-διαγ(ραφόμενα) ... α(ὐτοῦ) (ἔτους) Θ̣αρα̣[πείας] [καὶ] [τὰ] [προσ]διαγ(ραφόμενα) (δραχμὴ) μια(τριώβολον)* χ(αλκοῦ), ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 108 108 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Bodl. 1 134, 5-6 10240
1071178 προσδ(ιαγραφομένων) ... Γχοε (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (2), προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) υκβ (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 108 108 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 41, 1 19625
1071215 προσδ(ιαγραφομένων) ... [(διώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [(χαλκοῖ)] [(2), προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ρϙη (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 108 108 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 41, 4 19625
1071256 προσδ(ιαγραφομένων) ... [Γσε [(διώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [(χαλκοῖ)] [(2) προσδ(ιαγραφομένων) ε (γίνονται) (δραχμαὶ) Γσι ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 108 108 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 41, 8 19625
1071265 προ(σδιαγραφομένων) ... Γσι (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ρϙη (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 108 108 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 41, 8 19625
1071288 [προ(σδιαγραφομένων)] ... τοῦ νομοῦ (δραχμαὶ) σλζ (διώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] gap=unknown [(γίνονται)] gap=unknown α ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 108 108 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 41, 9 19625
1071311 προ(σδιαγραφομένων) ... ὁμολ(ογ…) ἐξ ὀνομ(άτων) (δραχμαὶ) μη προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) γ̣ [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 108 108 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 41, 11 19625
1071324 προ(σδιαγραφομένων) ... ὁμολ(ογ…) ἐξ ὀνομάτων (δραχμαὶ) κ προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 108 108 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 41, 12 19625
1071340 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐξ ὀνομάτων (δραχμ…) gap=2 (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) ὧν κ(…) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 108 108 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 41, 13 19625
1071356 προ(σδιαγραφομένων) ... ὁμολ(ογ…) ἐξ [ὀν]ομάτων (δραχμαὶ) ϙ̣η προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ϛ (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 108 108 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 41, 14 19625
1071375 προ(σδιαγραφομένων) ... ὁμολ(ογ…) ἐξ ὀ[ν]ομάτων (δραχμαὶ) τξ προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) κβ (τριώβολον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 108 108 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 41, 15 19625
1071394 προσδ(ιαγραφομένων) ... ϙθ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (2) προσδ(ιαγραφομένων) \ὧν/ \κ(…)/ δ̣ (πεντώβολον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 108 108 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 41, 16 19625
1071419 προ(σδιαγραφομένων) ... ὀνόματος Λυσιμάχου Ἡρακλείτ[ου] [(δραχμαὶ)] σ προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ιβ (τριώβολον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 108 108 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 41, 19 19625
1071436 προσδ(ιαγραφομένων) ... σϙθ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (2) προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ιζ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 108 108 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 41, 20 19625
1071458 πρ(οσ)δ(ιαγραφομένων) ... ἐπὶ τοῦ νομοῦ (δραχμὴ) α πρ(οσ)δ(ιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) (γίνεται) (δραχμὴ) [α ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 108 108 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 41, 21 19625
1071472 προ(σδιαγραφομένων) ... ὁμολ(ογ…) ἐξ ὀνομάτων (δραχμαὶ) ρ προ(σδιαγραφομένων) ὧν κ(…) (δραχμαὶ) δ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 108 108 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 41, 22 19625
1071491 προ(σδιαγραφομένης) ... τιμῆ(ς) τάξεω\ω/ν* gap=unknown (δραχμαὶ) ιϛ προ(σδιαγραφομένης) (δραχμὴ) α (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. sg. pres. mid. fem. gen AD02 108 108 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 41, 24 19625
3600110 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... τὸν τῶν ἱερευτικῶν λόγων gap=unknown [προσδ(ιαγραφόμενα)] τούτων (δραχμὰς) ρκζ (τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 108 108 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 298 Ro, 62 8862
101882 προ(σδιαγραφομένων) ... ναυβ(ίου) (ὀβολὸν) (χαλκοῦς) (2), προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον), ἐπαρο(υρίου) [(δραχμὴν)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 110 111 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 15 2521, 4 9782
101892 προ(σδιαγραφομένων) ... [α (ὀβολοὺς) β ?, προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον), [κολ(λύβου)] [(χαλκοῦς)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 110 111 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 15 2521, 4 9782
101941 προ(σδιαγραφομένων) ... [ναυβ(ίου)] (ὀβολὸν) (χαλκοῦς) (2), προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον), ἐ̣[παρο(υρίου)] [(δραχμὴν)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 110 111 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 15 2521, 8 9782
101951 προ(σδιαγραφομένων) ... [α [(ὀβολοὺς)] [β [?, προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον), κολ(λύβου) (χαλκοῦς) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 110 111 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 15 2521, 9 9782
4258932 προσ(διαγραφόμενα) ... εἴκ̣ο̣σ̣ι̣, (γίνονται) κ, προσ(διαγραφόμενα) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὺς) δέκα καὶ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 110 111 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14133, 4 14812
1493839 προσ-διαγραφομενων* ... δραχμὰς ὀγδοήκοντα καὶ των* τούτων προσδιαγραφομενων* καὶ ἑκατοστων* καὶ κηρυκικων* ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 111 112 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Fay. 36, 16-17 10883
3960376 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) Θεαδελ(φείας) χα(λκοῦ) (δραχμὰς) τ̣κε προ(σδιαγραφομένων) χα(λκοῦ) (δραχμὰς) με ἐπαρο(υρίου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 111 111 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) PSI 8 885, 7 13799
3960385 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐπαρο(υρίου) χα(λκοῦ) (δραχμὰς) τρισχ(ιλίας) gap=3 προ(σδιαγραφομένων) χα(λκοῦ) (δραχμὰς) σ̣λε κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 111 111 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) PSI 8 885, 8 13799
4258980 προσ(διαγραφόμενα) ... [,] (γίνονται) (δραχμαὶ) κ, προσ(διαγραφόμενα) \χ(αλκοῦ)/ \ὀβ(ολοὺς)/ δέκα. ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 111 111 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14134, 6 14813
1069827 προ(σδιαγραφομένων) ... gap=3_lines gap=unknown [ὁ]μολ(…) κγ χα(λκοῦς) προ(σδιαγραφομένων) α (διώβολον) χ(αλκοῦς) α ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 113 120 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 28 Ro descr., 4 19613
2698577 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... , (γίνονται) β (τριώβολον), προ(σ)δ(ιαγραφομένων) χ(αλκοῦς) β. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 113 113 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1521, 5 21896
3983048 προ(σδιαγραφομένων) ... γ ? χ(αλκοῦς) β, προ(σδιαγραφομένων) α (ὀβολοὺς) γ ? ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 113 113 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 9 1059, 6 13772
3983059 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐπαρο(υρίου) (δραχμὰς) δ (ὀβολὸν). προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸν) α ? χ(αλκοῦς) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 113 113 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 9 1059, 7 13772
4316837 [προσ(διαγραφομένων)] ... [εἴκοσι] [,] [(γίνονται)] [κ [,] [προσ(διαγραφομένων)] [χ(αλκοῦ)] [ὀ(βολοὺς)] δέκα. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 113 117 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 15109, 5 14940
4316850 [προσ(διαγραφομένων)] ... [εἴκοσι], (γίνονται) κ, [προσ(διαγραφομένων)] [χ(αλκοῦ)] [ὀ(βολοὺς)] [δέκα] [.] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 113 117 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 15109, 7 14940
4316869 προσ(διαγραφομένων) ... εἴκοσι, (γίνονται) κ, προσ(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀ(βολοὺς) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 113 117 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 15109, 9 14940
4316887 [προσ(διαγραφομένων)] ... εἴκοσι, (γίνονται) κ, [προσ(διαγραφομένων)] [χ(αλκοῦ)] [ὀ(βολοὺς)] [δέκ]α. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 113 117 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 15109, 11 14940
4316925 [προσ(διαγραφομένων)] ... εἴ̣[κοσι] [,] [(γίνονται)] [κ [,] [προσ(διαγραφομένων)] [χ(αλκοῦ)] ὀ̣(βολοὺς) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 113 117 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 15109, 16 14940
4316939 [προσ(διαγραφομένων)] ... εἴκοσι, (γίνονται) κ, [προσ(διαγραφομένων)] [χ(αλκοῦ)] [ὀ(βολοὺς)] [δέκα] [.] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 113 117 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 15109, 18 14940
4316958 πρ[οσ(διαγραφομένων)] ... εἴκοσι, (γίνονται) κ, πρ[οσ(διαγραφομένων)] χ(αλκοῦ) ὀ(βολοὺς) δ[έκ]α καὶ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 113 117 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 15109, 21 14940
676347 προ(σδιαγραφομένων) ... κυρίου (δραχμὰς) β (τετρώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸν), (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 114 114 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 182, 3 24593
1473734 προ(σδιαγραφόμενα) ... (διώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) σπβ (διώβολον) προ(σδιαγραφόμενα) ιζ γ´ καὶ διʼ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 114 114 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 14, 8 10731
1473775 [π]ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα) ... [δημ(οσίων)] λόγ(ων) χιλ̣εία̣[ς]* δια̣κο̣σίας̣ gap=1 [π]ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα) gap=1 (ἔτους?) gap=unknown gap=1 ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 114 114 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 14, 15 10731
1473781 π̣ρ̣[ο(σδιαγραφόμενα)] ... gap=1 (ἔτους?) gap=unknown gap=1 (ὀβολὸν) π̣ρ̣[ο(σδιαγραφόμενα)] gap=unknown σ̣αγ̣ε̣ι̣σ̣τ̣ gap=1 [π]ρ̣ο(σδιαγραφόμενα?) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 114 114 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 14, 17 10731
1473785 [π]ρ̣ο(σδιαγραφόμενα?) ... (ὀβολὸν) π̣ρ̣[ο(σδιαγραφόμενα)] gap=unknown σ̣αγ̣ε̣ι̣σ̣τ̣ gap=1 [π]ρ̣ο(σδιαγραφόμενα?) κ̣ gap=unknown_lines ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 114 114 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 14, 20 10731
676378 προ(σδιαγραφομένων) ... κ̣[υρίου] (δραχμὰς) ε (ὀβολὸν), προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον), (γίνονται) ε ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 115 115 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 183, 3 24594
2206052 προσ[δ(ιαγραφόμενα)] ... Αχπγ (ὀβολοὶ) β ?, προσ[δ(ιαγραφόμενα)] [(δραχμαὶ)] ρμγ (ἡμιωβέλιον), ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 116 199 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Lund 4 7, 10 28119
1491301 προ(σδιαγραφόμενα) ... (δραχμ…) ζ (ὀβολ…) α, προ(σδιαγραφόμενα) (ὀβολ…) γ ? ἀπομ(οίρας) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 117 118 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Fay. 190 descr., 3 10794
1491315 προ(σδιαγραφόμενα) ... (δραχμ…) ζ (ὀβολ…) α, προ(σδιαγραφόμενα) γ ? (ὀβολ…), ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 117 118 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Fay. 190 descr., 8 10794
1491341 προ(σδιαγραφόμενα) ... ὁ αὐτ(ός) (δραχμ…) ϛ, προ(σδιαγραφόμενα) (δραχμ…) α (ὀβολ…) α ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 117 118 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Fay. 190 descr., 11 10794
4317026 [προσ(διαγραφομένων)] ... ὀκτὼ, (γίνονται) η, [προσ(διαγραφομένων)] [χ(αλκοῦ)] [ὀ(βολοὺς)] [τέσσαρας]. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 117 117 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 15110, 6 14942
4332873 προ(σ)δ(ιαγραφόμενα) ... δύο, (γίνονται) (δραχμαὶ) νβ προ(σ)δ(ιαγραφόμενα) γ (ὀβολὸν) (ἡμιωβέλιον) συ(μβολικὸν) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 117 117 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 22 15342, 8 10278
4594455 [π]ροσδ(ιαγραφομένων) ... [Νήσου] gap=unknown (δραχμαὶ) ϙε gap=unknown [π]ροσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολὸς) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 117 117 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) ZPE 165 (2008), p. 134-150, 18 15096
4594474 [προσ]δ(ιαγραφομένων) ... Σοκνοπ(αίου) Νήσο(υ) (δραχμαὶ) ρμβ (διώβολον) [προσ]δ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) θ (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 117 117 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) ZPE 165 (2008), p. 134-150, 20 15096
4594514 [προσδ(ιαγραφομένων)] ... (δραχμαὶ) ιϛ (γίνονται) (δραχμαὶ) ξη [προσδ(ιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] [δ [(ὀβολοὶ)] [β ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 117 117 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) ZPE 165 (2008), p. 134-150, 24 15096
4594535 προσδ(ιαγραφομένων) ... [ὑπὲρ] [γ]ναφέων Νειλ[ο]υπ[όλ](ε)ω(ς) (δραχμαὶ) σμ προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) [ι]ε (ὀβολοὶ) ε ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 117 117 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) ZPE 165 (2008), p. 134-150, 26 15096
4594586 προσδ(ιαγραφομένων) ... Νεφ[ρ]έμμιδο(ς) θεᾶς μεγίστης (δραχμαὶ) Βρ προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ρλα (ὀβολοὶ) δ ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 117 117 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) ZPE 165 (2008), p. 134-150, 33 15096
4294390 προσ(διαγραφομένων) ... δώδε̣κ̣α̣, (γίνονται) ιβ, προσ(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀ(βολοὺς) ἕξ. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 118 118 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 14629, 6 14891
678134 προ(σδιαγραφομένων) ... [κυρίου] [(δραχμὰς?)] [ιε (τετρώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴν) α gap=unknown (ἔτους) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 119 120 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 87, 3 24522
678389 προσ(διαγραφομένων) ... κ(…) (δραχμὴν) α (τετρώβολον), προσ(διαγραφομένων) gap=3 [(ἔτους)] [δ Ἁθὺ̣ρ̣ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 119 119 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 96, 4 24534
809693 (προσδιαγραφόμενα) ... ῥυπ(αρὰς) δραχ(μὰς) τρῖς* τετρώ(βολον) καὶ (προσδιαγραφόμενα) (γίνονται) (δραχμαὶ) γ (τετρώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 119 119 Egypt, U04b - Thebes O. Theb. Gr. 94, 3 76464
678154 προ(σδιαγραφομένων) ... κυρίου (δραχμὰς) η (διώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον), προθ(μείου)* (δραχμὰς) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 120 120 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 88, 3 24523
678174 προσ(διαγραφομένων) ... γεωμ(ετρίας) (δραχμὰς) ζ (διώβολον), προσ(διαγραφομένων) (τριώβολον). ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 120 120 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 88, 5 24523
677876 προ(σδιαγραφομένων) ... κυρίου (δραχμὰς) δ (τριώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον), [μ]ε̣ρι(σμοῦ) (τετρώβολον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 121 121 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 75, 3 24510
3426493 προσ(διαγραφόμενα) ... εἴκοσι (γίνονται) (δραχμαὶ) κ, προσ(διαγραφόμενα) χ(αλκοῦ) ὀ(βολοὺς) δ̣έ̣κ̣α̣. ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 121 121 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Sorb. 1 58, 5 13121
4520524 προσ(διαγραφομένων) ... Πύλ(ης) (δραχμὰς) εἴκοσι (γίνεται) κ προσ(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) (ὀβολοὺς) δέ̣κ̣α vac=unknown ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 122 122 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) (?) SB 8 9768, 5 14284
2205393 προσδια(γραφομένων) ... [δραχμῶν] [τρισ]χειλίων καὶ τῶν τούτων προσδια(γραφομένων) gap=unknown [τ]ῆι οὖν θ ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 123 123 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) SB 5 8749, 11 20113
3599374 προσδιαγραφόμενα ... (δραχμὰς) Φ* καὶ τὰ τούτων προσδιαγραφόμενα, [ἀ]ν̣ενεγκάμενος καὶ ἐπὶ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 123 123 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Tebt. 2 296, 12 20815
3599385 προ[σ]δ(ιαγραφόμενα) ... προαποδεδωκ(έναι) Αφ [ὁ]μοί[ω]ς καὶ τὰ προ[σ]δ(ιαγραφόμενα). ἀκόλουθ(όν) ἐστι δὲ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 123 123 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Tebt. 2 296, 14 20815
3622336 προσδιαγραφόμενα ... gap=unknown_lines λαογραφία προσδιαγραφόμενα ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 123 123 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14135, 00 14814
4259015 προσδια(γραφόμενα) ... εἴκ̣ο̣σ̣ι̣, (γίνονται?) κ, προσδια(γραφόμενα) χ(αλκοῦ) [ὀ]β̣(ολοὺς) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 123 123 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14135, 5 14814
4317059 προσ(διαγραφομένων) ... εἴ[κοσι] [,] [(γίνονται)] κ, προσ(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀ(βολοὺς) δ[έκα]. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 123 123 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 15111, 5 14943
675619 π̣ρο(σδιαγραφομένων) ... [τοῦ] [κ]υ̣ρ̣[ίου] (δραχμὰς?) gap=2, π̣ρο(σδιαγραφομένων) (διώβολον) gap=unknown gap=4 (ἔτους) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 124 124 Egypt, U03 - Eileithyiopolis (El-Kab) O. Elkab 128, 4 24555
1479235 [προσ(διαγραφόμενα)] ... [ἀναλαμβάνετε] [ἀργ(υρίου)] [(τάλαντον)] [α [,] [προσ(διαγραφόμενα)] [τοε [,] [(γίνεται)] [(τάλαντον)] ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 124 124 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 24 [1888], 114 10742
1943424 προσ(διαγραφόμενα) ... ναυβ(ίου) κατοίκ(ων) Ἀπιάδ[ος] χα(λκοῦ?) ρ προσ(διαγραφόμενα) ι, κολλ(ύβου) gap=1 ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 124 124 Egypt P. Lond. 2 p. 78-79 no. 201 a, 6 19966
4441044 πρ[ο]σ(διαγραφόμενα) ... ἀναλαμβάνε[τ]ε ἀργ(υρίου) (τάλαντον) α, πρ[ο]σ(διαγραφόμενα) τ̣ο̣ε (γίνονται) (τάλαντον) α ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 124 124 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 24 [1888], 82 10742
852875 προ(σδιαγραφόμενα) ... ? (γίνονται) ϛ (ἡμιωβέλιον) καὶ προ(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) ι Ἁδριανοῦ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 125 125 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Wilcken 2 534, 3 77044
971658 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) Αχπγ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον), προσδ(ιαγραφόμενα) (δραχμαὶ) ρμγ (ἡμιωβέλιον), ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 125 175 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Fouad 14, 6 28597
1964594 προσδιαγραφόμενα ... ἀνελήμφθησα[ν] (δραχμὰς) σ καὶ τὰ προσδιαγραφόμενα vac=unknown ἐδηλώθη δὲ ἐπὶ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 125 175 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) (?) P. Lond. 2 p. 150-151 no. 359, 10 28031
4185745 προ(σδιαγραφομένων) ... ρν, ν(αυβίου) ρε, προ(σδιαγραφομένων) σμε, ἐπαρ(ουρίου) χ(αλκοῦ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 125 125 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 16 12637, 13 14634
4185752 προσδ(ιαγραφομένων) ... , ἐπαρ(ουρίου) χ(αλκοῦ) χν, προσδ(ιαγραφομένων) ν, κολ(λύβου) λε ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 125 125 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 16 12637, 14 14634
4185767 προ(σδιαγραφομένων) ... γεομε(τρίας)* (δραχμὰς) η (τετρώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὺς) γ ? σ(υμβολικόν) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 125 125 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 16 12637, 15 14634
4317092 προσ(διαγραφομένων) ... εἴκοσι, (γίνονται) κ, προσ(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀ(βολοὺς) δέ[κα]. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 125 125 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 15112, 5 14944
3483210 πρ[οσ]δι̣α̣-[γ]ραφομέ[νω]ν ... ἀ̣ρ[γυρίου] δ[ρ]α̣[χ]μ̣ῶν ὀγδοήκοντα καὶ τῶν πρ[οσ]δι̣α̣[γ]ραφομέ[νω]ν [κα]ὶ ποιησ̣ό̣μεθα τῶν φοινικῶν ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 126 128 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Strasb. Gr. 4 267, 16-17 13228
3599180 προσδιαγραφό[μ(ενα)] ... Πακ̣[ήβ]κ̣(εως) (δραχμὰς) σ καὶ τὰ προσδιαγραφό[μ(ενα)] [,] καὶ τῷ ι ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 126 138 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 295, 9 13458
3599210 προσδιαγραφόμ(ενα) ... @^inline^βαιο̣φορίας@⟦βαιαφοριας⟧ (δραχμὰς) φκ̣ καὶ τὰ προσδιαγραφόμ(ενα), ἐξ ὧν διαγε[γ]ραφέναι ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 126 138 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 295, 11 13458
3599227 προσδιαγραφόμ(ενα) ... , χρηματισμ(οῦ) (δραχμὰς) θ, προσδιαγραφόμ(ενα) (δραχμὰς) κε (τριώβολον), ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 126 138 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 295, 12 13458
3405097 [π]ροσδ(ιαγραφόμενα) ... ἀπ̣η̣λ̣[ι]ώ̣τ(ου) Κ̣ά̣λ̣[λι]σ̣τ(ος) ϛ (τετρώβολον) gap=1 [π]ροσδ(ιαγραφόμενα) α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 127 128 Egypt, U15 - Hermopolites P. Sarap. 79 e (p. 297-309), 4 17141
3405127 π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα) ... (χαλκοῖ) (2) gap=unknown (τετρώβολον) δ π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα) (διώβολον) (χαλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 127 128 Egypt, U15 - Hermopolites P. Sarap. 79 e (p. 297-309), 9 17141
3405210 πρ̣ο̣σ̣δ(ιαγραφόμενα) ... Ερμ(…) ξ (γίνονται) gap=3 ρ πρ̣ο̣σ̣δ(ιαγραφόμενα) η (τριώβολον) (γίνονται) ρη ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 127 128 Egypt, U15 - Hermopolites P. Sarap. 79 e (p. 297-309), 24 17141
3405424 [π]ρο̣σ̣δ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) η (γίνονται) κα ιϛ [π]ρο̣σ̣δ(ιαγραφόμενα) α (διώβολον) (γίνονται) ρ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 127 128 Egypt, U15 - Hermopolites P. Sarap. 79 e (p. 297-309), 16 17141
3405507 προσ̣δ(ιαγραφόμενα) ... ια (γίνονται) ξϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προσ̣δ(ιαγραφόμενα) ε (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 127 128 Egypt, U15 - Hermopolites P. Sarap. 79 e (p. 297-309), 7 17141
3405580 προσ̣δ(ιαγραφόμεναι) ... μδ ⟦(δραχμαὶ)⟧ ⟦κδ̣ ⟦\ αἱ προσ̣δ(ιαγραφόμεναι) ⟦κβ ⟦(ἡμιώβολον)⟧ \κγ \(πεντώβολον) ... participle. pl. pres. mid. fem. nom AD02 127 128 Egypt, U15 - Hermopolites P. Sarap. 79 e (p. 297-309), 2 17141
3523100 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ιβ καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) gap=unknown (γίνονται) (δραχμαὶ) κδ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 127 129 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Strasb. Gr. 8 724, 4 13431
3523393 προσ(διαγραφόμενα) ... (γίνονται) [(δραχμαὶ)] ιβ [καὶ] [τ]ὰ προσ(διαγραφόμενα). Μεσο̣ρὴι ἐπαγο(μένων) ε ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 127 129 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Strasb. Gr. 8 724, 25 13431
1493556 προσδιαγραφομεν ... gap=10_lines ἄμφοδον Ἱερᾶς Πύλης προσδιαγραφομεν ... verb. 1. pl. pres. ind. act AD02 128 129 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Fay. 349 descr., 00 10879
3619913 [προσδ(ιαγραφομένων)] ... , ν(αυβίου) [φκε extra [,] [προσδ(ιαγραφομένων)] [Αρν [,] ἐπαρ(ουρίου) χα(λκοῦ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 128 128 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Ryl. Gr. 2 p. 253 [P. Tebt. 478], 3 13012
3619920 προσδ(ιαγραφομένων) ... [,] ἐπαρ(ουρίου) χα(λκοῦ) Γυπ, προσδ(ιαγραφομένων) χα(λκοῦ) σοε, κολ(λυβοῦ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 128 128 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Ryl. Gr. 2 p. 253 [P. Tebt. 478], 4 13012
3619947 π[ροσ]δ(ιαγραφομένων) ... [(ἡμιωβέλιον)] [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] [ιζ [(διώβολον) π[ροσ]δ(ιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) συμβόλ(ου) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 128 128 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Ryl. Gr. 2 p. 253 [P. Tebt. 478], 6 13012
3619966 [προσδ(ιαγραφομένων)] ... [(δραχμὰς?)] [κϛ [(τριώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [,] [προσδ(ιαγραφομένων)] [α [(τετρώβολον)], (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 128 128 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Ryl. Gr. 2 p. 253 [P. Tebt. 478], 7 13012
3619977 πρ[οσ]δ(ιαγραφομένων) ... κϛ (ὀβολοὶ) γ ?, πρ[οσ]δ(ιαγραφομένων) α (τετρώβολον), συμβόλ(ου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 128 128 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Ryl. Gr. 2 p. 253 [P. Tebt. 478], 8 13012
4140171 πρ̣ο̣σ̣(διαγραφομένων) ... κατοίκ[ω]ν̣ χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) ψν, πρ̣ο̣σ̣(διαγραφομένων) [(δραχμὰς)] gap=unknown πρ̣ο̣σ̣(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 128 129 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 14 12016, 4 14538
4140174 πρ̣ο̣σ̣(διαγραφομένων) ... ψν, πρ̣ο̣σ̣(διαγραφομένων) [(δραχμὰς)] gap=unknown πρ̣ο̣σ̣(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) [(δραχμὰς)] φμε, ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 128 129 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 14 12016, 5 14538
4208522 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] [κη [(τριώβολον) [,] [πρ(οσδιαγραφομένων)] [α [(ὀβολοὶ)] [(5?) [,] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 128 128 Egypt, 00b - Herakleia SB 16 13051, 5 14702
1479342 π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) ... ιγ (ἔτους) Θε̣ογο(νίδος) χα(λκοῦ) (τάλαντον) π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) μ ν(αυβίου) ϛ προ(σδιαγραφόμενα) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 129 131 Egypt, 00c - Theogonis P. L. Bat. 6 26, 5 10744
1479346 προ(σδιαγραφόμενα) ... (τάλαντον) π̣ρ̣(οσδιαγραφόμενα) μ ν(αυβίου) ϛ προ(σδιαγραφόμενα) ω̣λ ἐπαρο(υρίου) (δραχμὰς) χκε ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 129 131 Egypt, 00c - Theogonis P. L. Bat. 6 26, 5 10744
1479351 προ(σδιαγραφόμενα) ... προ(σδιαγραφόμενα) ω̣λ ἐπαρο(υρίου) (δραχμὰς) χκε προ(σδιαγραφόμενα) σε κολ(λύβου) ιγ gap=1 ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 129 131 Egypt, 00c - Theogonis P. L. Bat. 6 26, 6 10744
1479358 προ(σδιαγραφόμενα) ... κολ(λύβου) ιγ gap=1 (δραχμὰς) η̣ προ(σδιαγραφόμενα) (τριώβολον) ο(…) μ̣ ἔτους ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 129 131 Egypt, 00c - Theogonis P. L. Bat. 6 26, 6 10744
1479389 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... τεσσαρ̣εσκαιδεκ̣ά̣τ̣ο̣υ ἔτους Θεογονίδ(ος) χα(λκοῦ) (τάλαντον) π̣ρο(σδιαγραφόμενα) [μ ν(αυβίου) ϛ προ(σδιαγραφόμενα) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 129 131 Egypt, 00c - Theogonis P. L. Bat. 6 26, 11 10744
1479393 προ(σδιαγραφόμενα) ... (τάλαντον) π̣ρο(σδιαγραφόμενα) [μ ν(αυβίου) ϛ προ(σδιαγραφόμενα) ω̣λ ἐ(παρουρίου) (δραχμὰς) χκε ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 129 131 Egypt, 00c - Theogonis P. L. Bat. 6 26, 11 10744
1479398 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... προ(σδιαγραφόμενα) ω̣λ ἐ(παρουρίου) (δραχμὰς) χκε π̣ρο(σδιαγραφόμενα) σε̣ [κο]λ̣(λύβου) ι̣γ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 129 131 Egypt, 00c - Theogonis P. L. Bat. 6 26, 12 10744
3494767 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ὀκτὼ (γίνονται) η καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) vac=unknown ὁ αὐτὸς καὶ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 129 129 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Strasb. Gr. 5 411, 5 13307
3494788 π[ρο]σ[δ(ιαγραφόμενα)] ... (γίνονται) (δραχμαὶ) μ καὶ τὰ π[ρο]σ[δ(ιαγραφόμενα)] σ̣(υμβολικά) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 129 129 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Strasb. Gr. 5 411, 8 13307
4359684 [προσδ(ιαγραφομένων)] ... (ἔτους) Κερκ(εήσεως) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) υ [προσδ(ιαγραφομένων)] [μ [κολ(λύβου)] [ι σ(υμβολικοῦ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 129 130 Egypt, 00c - Kerkeesis SB 22 15852, 7 41630
1044894 προσδ(ιαγραφόμενα) ... [(δραχμαὶ)] [ξε [(τετρώβολον) καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα). ἔτο̣υ̣ς̣ ἑκκαιδεκάτου Αὐτοκρά̣[τορος] ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 130 132 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Bodl. 1 163, 5 10248
1044927 πρ[οσδ(ιαγραφόμενα)] ... (δραχμαὶ) ξε (τετρώβολον) καὶ τὰ πρ[οσδ(ιαγραφόμενα)] [.] ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 130 132 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Bodl. 1 163, 9 10248
3621312 προ(σδιαγραφόμενα) ... (ἔτους) Τεβ(τύνεως) (δραχμὰς) ἕξ, προ(σδιαγραφόμενα) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον), σ(υμβολικά) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 130 130 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 579 descr., 1/00 13620
4294427 προσ(διαγραφομένων) ... εἴκοσι, (γίνονται) κ, προσ(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀ(βολοὺς) [δ]έκα. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 130 130 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 14630, 5 14892
1672017 προσ(διαγραφομένων) ... ιϛ @^above^@ \ @^above^@, προσ(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀ(βολοὺς) ὀκτώ, ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 132 132 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 3 204, 5 11426
1672035 προσ(διαγραφομένων) ... , (γίνονται) δ check, προσ(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀ(βολοὺς) δύο. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 132 132 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 3 204, 6 11426
1672071 προσ(διαγραφομένων) ... , (γίνονται) η check, προσ(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀ(βολοὺς) <τεσσάρας>, ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 132 132 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 3 204, 11 11426
1672091 προσ(διαγραφομένων) ... ιβ @^above^@ \ @^above^@, προσ(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀ(βολοὺς) ἕξ. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 132 132 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 3 204, 12 11426
1672129 προσ(διαγραφομένων) ... κ @^above^@ \ @^above^@, προσ(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὺς) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 132 132 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 3 204, 17 11426
3609207 προ(σ)δ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) κη (τριώβολον), προ(σ)δ(ιαγραφόμενα) α (πεντώβολον), συμβ(ολικὰ) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 132 132 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 361, 7 13518
2939903 προσδιαγραφόμενα ... (δραχμὰς) εἴκοσι καὶ τὰ τούτων προσδιαγραφόμενα. Ἁρυώθης @^inline^ὁ@⟦νε⟧ προγ̣ε̣γραμμένος ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 133 133 Egypt, 00a - Psenhyris P. Oxy. 50 3558, 11 12593
4242160 προσ(διαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) εἴκοσι, (γίνονται) κ προσ(διαγραφόμενα) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὺς) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 133 133 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 18 13868, 7 14764
4259050 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... εἴκ[οσι] [,] [(γίνονται)] κ̣, πρ(οσδιαγραφόμενα) χ(αλκοῦ) [ὀβ(ολοὺς)] δέκ̣α̣. ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 133 133 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 14136, 5 14815
1296065 π̣(ροσδιαγραφόμενα) ... μητ(ρὸς) Σαραευτ(…) (δραχμὰς) ϛ (τετρώβολον) π̣(ροσδιαγραφόμενα) (τριώβολον) (χαλκοῦς) (2) σ(υμβολικὰ) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 134 134 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 2 1 Ro (1 a), 12 10444
1296080 πρ̣ο(σδιαγραφόμενα) ... μητ(ρὸς) Ἡρᾶτος (δραχμὰς) ϛ (τετρώβολον) πρ̣ο(σδιαγραφόμενα) (τριώβολον) (χαλκοῦς) (2) σ(υμβολικὰ) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 134 134 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 2 1 Ro (1 a), 13 10444
1296094 π(ροσδιαγραφόμενα) ... μητ(ρὸς) Τα (δραχμὰς) ϛ (τετρώβολον) π(ροσδιαγραφόμενα) (τριώβολον) (χαλκοῦς) (2) σ(υμβολικὰ) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 134 134 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 2 1 Ro (1 a), 14 10444
1296109 προ(σδιαγραφόμενα) ... μητ(ρὸς) Ταπουτ(…) [(δραχμὰς)] ϛ (τετρώβολον) προ(σδιαγραφόμενα) (τριώβολον) (χαλκοῦς) (2) σ(υμβολικὰ) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 134 134 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 2 1 Ro (1 a), 15 10444
1296123 π̣(ροσδιαγραφόμενα) ... μητ(ρὸς) Ταφυ̣ᾶ̣τ(ος) [(δραχμὰς)] ϛ (τετρώβολον) π̣(ροσδιαγραφόμενα) (τριώβολον) (χαλκοῦς) (2) σ(υμβολικὰ) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 134 134 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 2 1 Ro (1 a), 16 10444
1296138 π̣(ροσδιαγραφόμενα) ... μητ(ρὸς) Σαμβο̣ῦ̣τ(ος) [(δραχμὰς)] ϛ̣ [(τετρώβολον) π̣(ροσδιαγραφόμενα) [(τριώβολον) [(χαλκοῦς)] [(2) [σ(υμβολικὰ)] ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 134 134 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 2 1 Ro (1 a), 18 10444
1296150 π(ροσδιαγραφόμενα) ... μητ(ρὸς) Σ [(δραχμὰς)] ϛ (τετρώβολον) π(ροσδιαγραφόμενα) (τριώβολον) (χαλκοῦς) (2) σ(υμβολικὰ) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 134 134 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 2 1 Ro (1 a), 19 10444
1296162 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... μητ(ρὸς) Διδύμ(ης) (δραχμὰς) ϛ (τετρώβολον) πρ(οσδιαγραφόμενα) (τριώβολον) (χαλκοῦς) (2) σ(υμβολικὰ) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 134 134 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 2 1 Ro (1 a), 20 10444
1296175 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... gap=3 Στομ(…) [(δραχμὰς)] ϛ (τετρώβολον) πρ(οσδιαγραφόμενα) (τριώβολον) (χαλκοῦς) (2) σ(υμβολικὰ) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 134 134 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 2 1 Ro (1 a), 21 10444
1296185 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (τριώβολον) (γίνονται) χω[μα]τικο(ῦ) (δραχμαὶ) ξ προσδ(ιαγραφόμενα) (δραχμαὶ) δ (πεντώβολον) (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 134 134 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 2 1 Ro (1 a), 22 10444
1296336 προ(σδιαγραφόμενα) ... α̣ χα(λκοῦ) Δωη̣. gap=unknown προ(σδιαγραφόμενα) φ Οὐαλερία Σατορνίλα \διὰ/ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 134 134 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 2 1 Ro (1 a), 15 10444
1296347 προ(σδιαγραφόμενα) ... gap=3 χα(λκοῦ) gap=unknown κ ο προ(σδιαγραφόμενα) gap=unknown gap=unknown ρμ ιε ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 134 134 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 2 1 Ro (1 a), 17 10444
1296362 προ(σδιαγραφόμενα) ... . νε (δραχμαὶ?) gap=2 (διώβολον) προ(σδιαγραφόμενα) (δραχμαὶ) δ (πεντώβολον) (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 134 134 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 2 1 Ro (1 a), 18 10444
1296374 π̣ρο(σδιαγραφόμενα) ... (δραχμὰς?) ε (ὀβολοὺς) ε ? π̣ρο(σδιαγραφόμενα) (ὀβολοὺς) β ? (χαλκοῦς) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 134 134 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 2 1 Ro (1 a), 19 10444
1688617 π(ροσδιαγραφομένων) ... (δραχμὰς) εἴκοσι, (γίνονται) κ π(ροσδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὶ) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 134 134 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Harris 2 180, 6 11441
1353770 προσ(διαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ καὶ τὰ προσ(διαγραφόμενα). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 135 135 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Coll. Youtie 1 39, 7 10577
1491373 προσ(διαγραφόμενα) ... (ὀβολ…) γ (χαλκ…) β, προσ(διαγραφόμενα) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 135 136 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Fay. 192 descr., 5 10797
1672167 προσ[(διαγραφομένων)] ... (γίνονται) (δραχμαὶ) κ \, προσ[(διαγραφομένων)] [χ(αλκοῦ)] [ὀ(βολοὺς)] [δέκ]α. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 135 135 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 3 205, 6 11427
3126048 προ(σδιαγραφομένων) ... (ὀβολὸν) (χαλκοῦς) (4) (χαλκοῦς) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴν) [μ]εια ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 135 136 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petaus 124, 5 12636
3126064 προ(σδιαγραφομένων) ... α (τετρώβολον) (χαλκοῖ) (4), προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸν) κολ(λύβου) (χαλκοῦς) (4) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 135 136 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petaus 124, 7 12636
1495496 π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) ... , ναυβίου χα(λκοῦ) ρϙ, π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) χα(λκοῦ) υλε, ἐπα[ρο(υρίου)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 136 136 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Ryl. Gr. 2 p. 253 [P. Fay. 55], 8 10905
1495505 π̣ρο(σδιαγραφομένων) ... ἐπα[ρο(υρίου)] gap=unknown χα(λκοῦ) Α̣ρϙ, π̣ρο(σδιαγραφομένων) ρ, κ̣ο̣λ̣(λύβου) ξε ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 136 136 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Ryl. Gr. 2 p. 253 [P. Fay. 55], 9 10905
1688651 προσ(διαγραφομένων) ... (δραχμὰς) εἴκοσι, (γίνονται) κ προσ(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὶ) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 136 136 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Harris 2 181, 6 11442
3217599 πρ[ο(σ)]δ(ιαγραφομένων) ... ἐλ(αίας) (παραγωγῆς) χϙ να(υβίου) υκ πρ[ο(σ)]δ(ιαγραφομένων) ωιε ἐ(παρουρίου) Γχ προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 136 138 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Prag 1 62, 6 12782
3217603 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... υκ πρ[ο(σ)]δ(ιαγραφομένων) ωιε ἐ(παρουρίου) Γχ προ(σ)δ(ιαγραφομένων) σπ κολ(λύβου) ρν. ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 136 138 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Prag 1 62, 6 12782
3217623 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... να(υβίου) ι̣ σ̣ι ἐπ(αρουρίου) ϡ προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ξε κολ(λύβου) μ. ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 136 138 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Prag 1 62, 8 12782
3217639 [π]ρο̣(σ)δ(ιαγραφομένων) ... τέσσαρες, γί̣(νονται) [(δραχμαὶ)] [κδ [π]ρο̣(σ)δ(ιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (τριώβολον) σ(υμβολικοῦ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 136 138 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Prag 1 62, 10 12782
4127503 προ(σδιαγραφομένων) ... αὐ(τοῦ) (ἔτους) χα(λκοῦ) Β̣φ̣ν̣, προ(σδιαγραφομένων) σνε, κολ(λύβου) ν ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 136 136 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 14 11864, 7 14521
905921 προ(σδιαγραφόμενα) ... (γίνονται) ρι. Βλη (διώβολον) προ(σδιαγραφόμενα) ρλη ὀβ(ολὸς) α ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 137 137 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Amh. Gr. 2 115, 6 21698
905939 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ⟦χ(αλκοῖ)⟧ ⟦β \(τετρώβολον). ρι προσδ(ιαγραφόμενα) θ (διώβολον), (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 137 137 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Amh. Gr. 2 115, 7 21698
1688693 π(ροσδιαγραφομένων) ... (δραχμὰς) εἴκοσι, (γίνονται) κ π(ροσδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὶ) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 137 137 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Harris 2 182, 7 11443
3900891 προσ(διαγραφομένων) ... Φρε(μεὶ) (δραχμὰς) ὀκτὼ (γίνεται) η προσ(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀ(βολοὺς) <τέσσαρας>. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 137 137 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) PSI 16 1632, 5 316271
4274020 προ(σδιαγραφόμενα) ... gap=unknown extra ἀδελφ[ο]ῦ [(δραχμὰς)] η προ(σδιαγραφόμενα) (τριώβολον), (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 137 142 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 14306, 5 14859
4274033 προσδ(ιαγραφόμενα) ... [ἄλλο] [μέρ]ος δ´ (δραχμὰς) η προσδ(ιαγραφόμενα) (τριώβολον). gap=unknown (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 137 142 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 14306, 6 14859
4274059 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... [μ]έρος δ´ gap=11 [δραχμὰς] [δ [προσδ(ιαγραφόμενα)] [(ὀβολὸν) [(ἡμιωβέλιον) [,] [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 137 142 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 14306, 11 14859
4274083 [προ(σδιαγραφόμενα)] ... προαστείου* [μέρος] gap=1 [(δραχμὰς)] [γ [προ(σδιαγραφόμενα)] (χαλκοῦν) (1), (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 137 142 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 14306, 14 14859
4274103 προ(σδιαγραφόμενα) ... gap=unknown ξέρος γ (δραχμὰς) η προ(σδιαγραφόμενα) (τριώβολον), (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 137 142 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 14306, 16 14859
1493708 προσδιαγραφομεν ... gap=7_lines προσδιαγραφομεν ... verb. 1. pl. pres. ind. act AD02 138 161 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Fay. 357 descr., 00 10882
1495019 προσ(διαγραφόμενα) ... , (γίνονται) ιϛ, gap=unknown προσ(διαγραφόμενα) χα(λκοῦ) ὀβο̣[λ(οὺς)] [ὀκτώ]. ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 138 138 Egypt, 00b - Philoteris (Wadfa) P. Fay. 49, 6 10898
1688988 προσδ(ιαγραφομένων) ... δώδεκα, (γίνονται) (δραχμαὶ) ιβ προσδ(ιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὶ) ἕξ. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 138 138 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Harris 2 190, 8 11451
2524178 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὶ) γ ? (χαλκοὶ) (2) προσδ(ιαγραφόμενα) (δραχμαὶ) ρκϛ συμολ(…) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 138 149 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mil. 1.2 65, 6 11897
2524184 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) ρκϛ συμολ(…) (δραχμαὶ) ξϛ προσδ(ιαγραφόμενα) (δραχμαὶ) ρζβ* (γίνονται) ἀργ(υρίου) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 138 149 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mil. 1.2 65, 7 11897
2587244 προσδ(ιαγραφομένων) ... , (γίνονται) (δραχμαὶ) η, προσδ(ιαγραφομένων) (τριώβολον), σ(υμβολικοῦ) (τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 138 138 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Münch. 3 107, 10 12457
3494818 πρ[οσ]δ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) ὀκτ[ὼ] (γίνονται) (δραχμαὶ) η πρ[οσ]δ(ιαγραφόμενα) (τριώβολον) (χαλκοὶ) (2) [φι]λανθρώπ̣[ο]υ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 138 138 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Strasb. Gr. 5 412, 4 13308
3494829 [προσ]δ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) τεσσαράκοντα (γίνονται) (δραχμαὶ) μ [προσ]δ(ιαγραφόμενα) (δραχμὰς) δύο (ὀβολοὶ) γ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 138 138 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Strasb. Gr. 5 412, 6 13308
1046228 προσ̣δ̣(ιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) [λ [κ(αὶ)] extra τ̣[ὰ] προσ̣δ̣(ιαγραφόμενα), Φ̣αρ̣μοῦθι gap=6 [ὁ]μ̣οίως ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 139 141 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Bodl. 1 21, 9 10254
1046245 [προσ]δ̣(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) κ κ̣[αὶ] [τὰ] [προσ]δ̣(ιαγραφόμενα), Μ̣[ε]σο(ρὴ) α̣ extra ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 139 141 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Bodl. 1 21, 11 10254
1046257 π̣ρ̣ο̣σ̣δ(ιαγραφόμενα) ... , (γίνονται) (δραχμαὶ) ι̣ τ̣ὰ̣ π̣ρ̣ο̣σ̣δ(ιαγραφόμενα) κ̣(αὶ) [Μεσο(ρὴ)] gap=unknown gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 139 141 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Bodl. 1 21, 11 10254
1046269 προσδ(ιαγραφόμενα) ... [(δραχμαὶ)] gap=unknown κ(αὶ) extra τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) ἔ̣[του]ς̣ τρίτου extra Α̣ὐτοκράτορο̣ς ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 139 141 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Bodl. 1 21, 12 10254
1046311 προσ̣δ(ιαγραφόμενα) ... [(δραχμαὶ)] [ι καὶ extra τὰ προσ̣δ(ιαγραφόμενα), Ἔπειφ ια τ̣ρ̣ι̣ά̣κ̣ο̣[ντα] ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 139 141 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Bodl. 1 21, 19 10254
1046323 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) [λ καὶ extra τὰ προσδ(ιαγραφόμενα), Μεσο(ρὴ) ϛ εἴ̣κο̣σ̣ι ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 139 141 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Bodl. 1 21, 20 10254
1046335 π̣ρ̣οσδ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) κ̣ [κ(αὶ)] [τὰ] π̣ρ̣οσδ(ιαγραφόμενα) ἔτους τετάρτου extra Α̣ὐτοκράτορος ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 139 141 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Bodl. 1 21, 21 10254
1046383 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) κ καὶ extra τὰ προσδ(ιαγραφόμενα), Ἐπεὶφ ϛ (δραχμὰς) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 139 141 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Bodl. 1 21, 27 10254
1046395 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) κ̣ κ̣[α]ὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) extra, Μεσο(ρὴ) α̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 139 141 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Bodl. 1 21, 28 10254
1046409 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) μ καὶ extra τὰ προσδ(ιαγραφόμενα). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 139 141 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Bodl. 1 21, 29 10254
1688732 π(ροσδιαγραφομένων) ... (δραχμὰς) εἴκοσι, (γίνονται) κ π(ροσδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὶ) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 139 139 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Harris 2 183, 6 11444
3495001 προσ(διαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) ὀκτὼι* (γίνονται) (δραχμαὶ) η προσ(διαγραφόμενα) (τριώβολον) (χαλκοῖ) (2) σ(υμβολικά) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 139 139 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Strasb. Gr. 5 413, 5 13309
3495013 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) τεσσεράκοντα (γίνονται) (δραχμαὶ) μ προσδ(ιαγραφόμενα) (δραχμαὶ) β (ὀβολοὶ) γ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 139 139 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Strasb. Gr. 5 413, 7 13309
4109136 [πρ]ο̣σ̣(διαγραφομένων) ... (δραχμὰς) εἴκοσι (γίνονται) (δραχμαὶ) [κ [πρ]ο̣σ̣(διαγραφομένων) χαλ(κοῦ) ὀβ(ολοὺς) δ[έ]κ̣[α]. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 139 139 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 14 11486, 9 14462
1076399 π(ροσδιαγραφομένων) ... , (γίνονται?) (δραχμαὶ) ρ, π(ροσδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ϛ̣ (ὀβολὸς) α ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 140 140 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Brooklyn Gr. 13, 7 10287
1688769 π(ροσδιαγραφομένων) ... (δραχμὰς) εἴκοσι, (γίνονται) κ π(ροσδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὶ) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 140 140 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Harris 2 184, 7 11445
3494877 προσ(διαγραφόμενα) ... [(δραχμὰς)] τρεῖς (γίνονται) (δραχμαὶ) γ προσ(διαγραφόμενα) [(ὀβολοὶ)] [γ ? ἔτους ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 140 140 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Strasb. Gr. 5 413 bis, 4 13310
3494914 προσ̣(διαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) τρεῖς (γίνονται) (δραχμαὶ) γ προσ̣(διαγραφόμενα) (ὀβολοὶ) γ ? (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 140 140 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Strasb. Gr. 5 413 bis, 8 13310
3494956 προ(σδιαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) τρεῖς (γίνονται) [(δραχμαὶ)] γ προ(σδιαγραφόμενα) (ὀβολοὶ) γ ? (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 140 140 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Strasb. Gr. 5 413 bis, 11 13310
4259089 προσ(διαγραφόμενα) ... εἴκ̣ο̣σ̣ι, [(γίνονται)] κ̣, προσ(διαγραφόμενα) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὺς) δ̣έ̣[κα] [.] ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 140 140 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14137, 7 14816
1688806 π(ροσδιαγραφομένων) ... (δραχμὰς) εἴκοσι, <(γίνονται)> κ π(ροσδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὶ) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 141 141 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Harris 2 185, 7 11446
3245823 προσ(διαγραφομένων) ... εἴκοσι, (γίνονται) κ, προσ(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀ(βολοὺς) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 141 141 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Princ. 2 43, 5 12835
3245862 προσ(διαγραφομένων) ... εἴκοσι, (γίνονται) κ, προσ(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) [ὀ(βολοὺς)] [δέ]κα. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 141 141 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Princ. 2 43, 10 12835
3245899 προσ(διαγραφομένων) ... [εἴκοσι], (γίνονται) κ, προσ(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀ(βολοὺς) δ̣έ̣κ̣α̣. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 141 141 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Princ. 2 43, 15 12835
3333342 προσδ(ιαγραφομένων) ... (τάλαντον) α χα(λκοῦ) ω, προσδ(ιαγραφομένων) ⟦χα(λκοῦ)⟧ χα(λκοῦ) χπ, ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 142 142 Egypt, 00b - Herakleia P. Ryl. Gr. 2 192, 9 12966
4428328 προσδιαγραφομένων ... α, (γίνονται) ρ, προσδιαγραφομένων τὸ α, (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 142 142 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 3 6951 Vo col. 2-3, l. 28-78, 30 14007
4428385 προσδιαγραφομένων ... α, (γίνονται) ρν, προσδιαγραφομένων τὸ ?, (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 142 142 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 3 6951 Vo col. 2-3, l. 28-78, 34 14007
4428517 προσδιαγραφομένων ... (γίνονται) (τάλαντον) α Γυν, προσδιαγραφομένων τὸ (πέμπτον), (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 142 142 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 3 6951 Vo col. 2-3, l. 28-78, 42 14007
4428546 προσδια̣[γρα]φ̣ομένων ... , γίνεται (τάλαντον) α, προσδια̣[γρα]φ̣ομένων τὸ̣ (τρίτον) (καὶ) (δέκατον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 142 142 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 3 6951 Vo col. 2-3, l. 28-78, 44 14007
4428636 προσδιαγραφο-μένων ... προσθοῦ, (γίνονται) β, προσδιαγραφομένων [τὸ] [(πέμπτον)] [,] [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 142 142 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 3 6951 Vo col. 2-3, l. 28-78, 51-52 14007
4428662 π̣[ροσδιαγραφομένων] ... α ?̣?̣, Α̣φ̣, π̣[ροσδιαγραφομένων] [τὸ] [(τρίτον)] [(καὶ)] [(δέκατον)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 142 142 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 3 6951 Vo col. 2-3, l. 28-78, 53 14007
4428732 προσδιαγ[ρα]-φομένων ... προσθοῦ, γ̣ί̣(νονται) Γψ̣κ, προσδιαγ[ρα]φομένων {προσδιαγραφομένων} τὸ (πέμπτον), ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 142 142 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 3 6951 Vo col. 2-3, l. 28-78, 58-59 14007
4428759 προσδιαγραφομένων ... β̣, (γίνονται?) Β, προσδιαγραφομένων τὸ (τρίτον) (καὶ) (δέκατον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 142 142 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 3 6951 Vo col. 2-3, l. 28-78, 61 14007
4428860 προσδιαγραφομένων ... προσ(θοῦ), γί(νονται) Δωκε, προσδιαγραφομένων τὸ (πέμπτὸν?), (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 142 142 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 3 6951 Vo col. 2-3, l. 28-78, 67 14007
4428885 προσδιαγραφομένων ... β ? (γίνονται) Β̣[φ], προσδιαγραφομένων τὸ (τρίτον) (καὶ) (δέκατον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 142 142 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 3 6951 Vo col. 2-3, l. 28-78, 69 14007
4428945 προσδιαγρ(αφομένων) ... δ, (γίνονται) χ, προσδιαγρ(αφομένων) τὸ (πέμπτον), (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 142 142 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 3 6951 Vo col. 2-3, l. 28-78, 73 14007
4428973 προσ̣δ̣ι̣α̣γραφομ̣έ̣ν̣ω̣ν̣ ... γί(νονται) (τάλαντον) α Β̣, προσ̣δ̣ι̣α̣γραφομ̣έ̣ν̣ω̣ν̣ τὸ (δέκατον) τοῦ ἐπαρουρίου ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 142 142 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 3 6951 Vo col. 2-3, l. 28-78, 75 14007
1688843 προσδ(ιαγραφομένων) ... (δραχμὰς) εἴκοσι, (γίνονται) κ προσδ(ιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὶ) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 143 143 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Harris 2 186, 7 11447
1930683 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [γ [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 112 20001
1930705 προ(σδιαγραφομένων) ... ? πήχ(εως) η´ διοι(κήσεως) (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) [χ(αλκοῖ)] [(2) (γίνονται) (τετρώβολον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 113 20001
1930733 [προ(σδιαγραφομένων)] ... χ(αλκοῖ) (2) (γίνεται) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [χ(αλκοῖ)] [(2) Ταχράτιδος Φιλοξένου ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 114 20001
1930752 προσδ(ιαγραφομένων) ... ξδ´ ρκη´ σνϛ´ [διοι(κήσεως)] [(τριώβολον) προσδ(ιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) [(τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 116 20001
1930834 προσδ(ιαγραφομένων) ... ἱε[ρ](…) [(δραχμαὶ)] [ριζ [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) προσδ(ιαγραφομένων) διοι(κήσεως) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 120 20001
1930862 [προ(σδιαγραφομένων)] ... διοι(κήσεως) [(δραχμαὶ)] [ιδ [(τετρώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] (δραχμὴ) α ἱερ(…) ριζ ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 121 20001
1930869 πρ[ο(σδιαγραφομένων)] ... α ἱερ(…) ριζ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) πρ[ο(σδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] ζ (διώβολον) ο[ιν](…) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 121 20001
1930973 προ(σδιαγραφομένων) ... δ[ιοι(κήσεως)] [(δραχμαὶ)] ε (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (γίνονται) (ἀπὸ) ϛ ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 127 20001
1930996 προ(σδιαγραφομένων) ... Μαξίμου Φατρήο[υς] (δραχμαὶ) β gap=4 προ(σδιαγραφομένων) α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) οι[νο](…) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 130 20001
1931016 προ(σδιαγραφομένων) ... ιϛ´ διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) δ [(τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) β (τετρώβολον) ο[ινο](…) [η ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 131 20001
1931062 προσδ(ιαγραφομένων) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ιζ (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 133 20001
1931099 προ(σδιαγραφομένων) ... ξδ´ ἱερ(…) (δραχμαὶ) ιϛ (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) α χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 135 20001
1931116 προ(σδιαγραφομένων) ... (πεντώβολον) ὧν διοι(κήσεως) (δραχμαὶ) ρπ προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ια (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 136 20001
1931127 προ(σδιαγραφομένων) ... (2?) [ἱερ(ῷ)] (δραχμαὶ) ιϛ (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) α χ(αλκοῖ) (2) οινο(…) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 136 20001
1931190 προ(σδιαγραφομένων) ... gap=unknown διοι(κήσεως) (δραχμαὶ) β (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 145 20001
1931232 προ(σδιαγραφομένων) ... (γίνονται) διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) λβ (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β [οινο](…) [(δραχμαὶ)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 149 20001
1931253 προσ(διαγραφομένων) ... ὧν διοι(κήσεως) (δραχμαὶ) σλ (πεντώβολον) προσ(διαγραφομένων) ιδ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 150 20001
1931263 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ἱερ(…) (δραχμαὶ) υπ gap=2 προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) gap=2 οινο(…) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 150 20001
1931364 προ(σδιαγραφομένων) ... [(γίνονται)] διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) σλζ (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) [α (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 4 20001
1931399 προσδ(ιαγραφομένων) ... διοικ(ήσεως) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προσδ(ιαγραφομένων) [χ(αλκοῖ)] [(2) (γίνονται) (τετρώβολον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 6 20001
1931450 προσδ(ιαγραφομένων) ... ? ιϛ´ gap=4 (δραχμαὶ) η προσδ(ιαγραφομένων) gap=2 (γίνονται) (δραχμαὶ) ι ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 10 20001
1931474 προ(σδιαγραφομένων) ... ξδ´ gap=2 (δραχμαὶ) γ gap=2 προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (γίνονται) gap=3 ἡ ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 11 20001
1931512 προσδ(ιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) δ [(διώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 14 20001
1931542 προσδ(ιαγραφομένων) ... διοι(κήσεως) (δραχμαὶ) [σϙϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ιθ [(τετρώβολον) [χ(αλκοῖ)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 15 20001
1931575 προ(σδιαγραφομένων) ... [(δραχμαὶ)] [μα [(πεντώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) προ(σδιαγραφομένων) β (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 17 20001
1931621 προ(σδιαγραφομένων) ... ε (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) [(διώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 19 20001
1931650 προσδ(ιαγραφομένων) ... [(δραχμαὶ)] [ε [(ὀβολὸς)] [α ? προσδ(ιαγραφομένων) (διώβολον) [(γίνονται)] ε (τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 22 20001
1931668 προσδ(ιαγραφομένων) ... ἱερ(ῷ) [(δραχμαὶ)] [τιζ [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) προσδ(ιαγραφομένων) [(δραχμαὶ)] [ιθ [(πεντώβολον) [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 24 20001
1931693 προ(σδιαγραφομένων) ... δ´ gap=4 [διοι(κήσεως)] (δραχμαὶ) κϛ προ(σδιαγραφομένων) α (τετρώβολον) [(γίνονται)] [β ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 26 20001
1931765 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (δραχμαὶ) ε (ὀβολὸς) α [ι? [προ(σδιαγραφομένων)] (διώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ε ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 29 20001
1931782 προσδ(ιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) μβ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ?) β [(τετρώβολον) [χ(αλκοῖ)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 30 20001
1931793 προ[σδ(ιαγραφομένων)] ... ἱερ(ῷ) (δραχμαὶ) τιζ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ[σδ(ιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] [ιθ [(πεντώβολον) gap=unknown_lines ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 30 20001
1931816 [προσδ(ιαγραφομένων)] ... (δραχμὰς) gap=4 διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) ιϛ [προσδ(ιαγραφομένων)] (δραχμὴ) α (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 32 20001
1931919 προσδ(ιαγραφομένων) ... ἱερ(ῷ) (δραχμαὶ) ιη (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) προσδ(ιαγραφομένων) διοικ(ήσεως) (δραχμὴ) α (πεντώβολον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 35 20001
1931967 προ(σδιαγραφομένων) ... διαπρο παραγραφε [διοικ(ήσεως)] [α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α οινο(…) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 38 20001
1932001 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) μα (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) \(δραχμαὶ)/ \β (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 39 20001
1932104 [προ(σδιαγραφομένων)] ... διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) πϛ (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] ε (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 43 20001
1932136 πρ[ο(σδιαγραφομένων)] ... ? διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) β (τριώβολον) πρ[ο(σδιαγραφομένων)] (ὀβολὸς) (γίνονται) (δραχμαὶ) β ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 45 20001
1932155 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἀρούρης) η´ διοι(κήσεως) (δραχμαὶ) ε προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) οιν(…) (δραχμὴ) α ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 46 20001
1932177 προσδ(ιαγραφομένων?) ... ρϙθ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προσδ(ιαγραφομένων?) (δραχμαὶ) ιβ (τριώβολον) ἱερ(ῷ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 47 20001
1932186 προσδ(ιαγραφομένων) ... ἱερ(ῷ) (δραχμαὶ) ιη (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμὴ) [α [(ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 47 20001
1932225 προσδ(ιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) ρπη (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ια (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 49 20001
1932252 προ(σδιαγραφομένων) ... κα (ἀρούρης) ξδ´ διοι(κήσεως) (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) (διώβολον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 50 20001
1932274 προσδ(ιαγραφομένων) ... ξδ´ διοι(κήσεως) (δραχμαὶ) β (πεντώβολον) προσδ(ιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (γίνονται) (δραχμαὶ) γ ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 51 20001
1932327 προσδ(ιαγραφομένων) ... κε (ἀρούραι) ξδ´ διοι(κήσεως) (διώβολον) προσδ(ιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) (διώβολον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 54 20001
1932347 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ´ διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) δ (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ε ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 55 20001
1932420 προσδ(ιαγραφομένων) ... διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) ε (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προσδ(ιαγραφομένων) (διώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ε ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 58 20001
1932442 προ(σδιαγραφομένων) ... ξδ´ διοι(κήσεως) (δραχμαὶ) β (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 59 20001
1932526 προ(σδιαγραφομένων) ... (γίνονται) διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) π (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) ε (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 62 20001
1932557 προσδ(ιαγραφομένων) ... διοι(κήσεως) (δραχμαὶ) ϙϛ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ϛ (διώβολον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 64 20001
1932569 προσδ(ιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) ρπη (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ια (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 64 20001
1932619 προ(σδιαγραφομένων) ... ξα (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) γ (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 66 20001
1932653 προ(σδιαγραφομένων) ... ? διοι(κήσεως) (δραχμαὶ) β (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (γίνονται) (δραχμαὶ) β ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 68 20001
1932688 προ(σδιαγραφομένων) ... η´ διοι(κήσεως) (δραχμαὶ) β (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (γίνονται) (δραχμαὶ) β ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 71 20001
1932722 προ(σδιαγραφομένων) ... ιϛ´ διοι(κήσεως) (δραχμαὶ) ιβ (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 73 20001
1932800 προσδ(ιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ιβ (διώβολον) προσδ(ιαγραφομένων) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 76 20001
1932839 προ(σδιαγραφομένων) ... ρκη´ διοι(κήσεως) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) (2) (γίνεται) (ὀβολὸς) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 77 20001
1932865 προ(σδιαγραφομένων) ... ξδ´ διοι(κήσεως) (δραχμαὶ) β (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (γίνονται) (δραχμαὶ) γ ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 78 20001
1932920 προ(σδιαγραφομένων) ... διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) η (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 80 20001
1932945 προσδ(ιαγραφομένων) ... \(ὄγδοον)/ πήχ(εως) η´ διοι(κήσεως) (τετρώβολον) προσδ(ιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) (τετρώβολον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 81 20001
1932965 προσδ(ιαγραφομένων) ... κδ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 82 20001
1933027 προσδ(ιαγραφομένων) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ωλθ (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) προσδ(ιαγραφομένων) parenspunctuationopening (ἔτους) (δραχμαὶ) νβ ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 88 20001
1933140 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἀρούρης) δ´ διοι(κήσεως) (δραχμαὶ) ι προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 98 20001
1933199 προσδ(ιαγραφομένων) ... ε (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προσδ(ιαγραφομένων) (διώβολον) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 101 20001
1933232 προ(σδιαγραφομένων) ... ε (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 103 20001
1933308 προ(σδιαγραφομένων) ... ἱερ(…) (δραχμαὶ) ριε (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) διοι(κήσεως) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 106 20001
1933356 προ(σδιαγραφομένων) ... διοι(κήσεως) (δραχμὴ) α (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 108 20001
1933388 προ(σδιαγραφομένων) ... διοι(κήσεως) (δραχμὴ) α (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) [(ἡμιωβέλιον)] [χ(αλκοῖ)] [(2) (γίνεται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 109 20001
1933410 [προ(σδιαγραφομένων)] ... α α διοι(κήσεως) (δραχμαὶ) δ [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 110 20001
1933429 [προ(σδιαγραφομένων)] ... ὧν διοι(κήσεως) (δραχμαὶ) [λϛ [(πεντώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] β (τριώβολον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 111 20001
1933440 προ(σδιαγραφομένων) ... ἱερ(…) (δραχμαὶ) ριε (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ζ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 143 143 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Lond. 1 p. 140-149 no. 119, 111 20001
2265974 προ(σδιαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) εἴκοσι, (γίνονται) κ προ(σδιαγραφόμενα) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὶ) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 143 143 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 15 695, 5 12326
2566813 πρ(οσδιαγραφομένων) ... gap=2 Πετεσοῦχος Ὀ̣ρσεινουφιος* χω(ματικοῦ) ωε πρ(οσδιαγραφομένων) ε κολ(λύβου) ιε λιτουργικοῦ* ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 143 144 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 7 301, 42 12451
102002 [προσ(διαγραφομένων)] ... [α [? [(χαλκοῦς)] [(2) [,] [προσ(διαγραφομένων)] [(ὀβολοὺς)] [δ [?, ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 144 147 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 15 2522, 4 9784
102015 πρ̣ο̣σ̣(διαγραφομένων) ... , (γίνονται) (δραχμαὶ) β, πρ̣ο̣σ̣(διαγραφομένων) (ὀβολὸν), κ̣ο̣(λλύβου) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 144 147 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 15 2522, 5 9784
102035 [προσ(διαγραφομένων)] ... (ἔτους) (ὀβολοὺς) δ ?, [προσ(διαγραφομένων)] [(ἡμιωβέλιον)] [,] [κο(λλύβου)] [(χαλκοῦς)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 144 147 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 15 2522, 7 9784
1688880 προσδ(ιαγραφομένων) ... (δραχμὰς) εἴκοσι, (γίνονται) κ προσδ(ιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὶ) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 144 144 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Harris 2 187, 6 11448
1983029 πρ(οσδιαγραφομένων) ... δ´ τειμῆς* οἴνου (δραχμαὶ) π πρ(οσδιαγραφομένων) καὶ σ̣(υμβόλων) (δραχμαὶ) ο ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 144 144 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Lond. 3 p. 92-103 no. 1170 Ro, 7 11761
1983051 πρ(οσδιαγραφομένων) ... [(δραχμαὶ)] Γϡξδ (τριώβολον) χ(αλκοῖ) γ πρ(οσδιαγραφομένων) καὶ σ(υμβόλων) (δραχμαὶ) ο ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 144 144 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Lond. 3 p. 92-103 no. 1170 Ro, 8 11761
1983085 πρ(οσδιαγραφομένων) ... Θέωνος τοῦ Θέωνος (δραχμαὶ) π πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ε (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 144 144 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Lond. 3 p. 92-103 no. 1170 Ro, 12 11761
4494880 π(ροσδιαγραφομένων) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον), π(ροσδιαγραφομένων) (δραχμὴν) α (χαλκοὺς) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 144 144 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 6 9428, 8 14220
1644841 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) κ, καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 145 145 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Grenf. 2 52, 9 11349
1688917 προσδ(ιαγραφομένων) ... [(δραχμὰς)] [εἴ]κοσι, (γίνονται) κ προσδ(ιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὶ) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 145 145 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Harris 2 188, 6 11449
3491500 προσ(διαγραφόμενα) ... [δραχμὰς] ι̣β (γίνονται) (δραχμαὶ) ιβ προσ(διαγραφόμενα) χαλκ(οῦ) (ὀβολοὶ) ϛ gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 145 155 Egypt P. Strasb. Gr. 5 367, 5 18785
3491512 προσ(διαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) ιβ (γίνονται) (δραχμαὶ) ιβ προσ(διαγραφόμενα) χαλκ(οῦ) (ὀβολοὶ) ϛ gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 145 155 Egypt P. Strasb. Gr. 5 367, 6 18785
3491526 προσ(διαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) ιβ (γίγνονται) (δραχμαὶ) ιβ προσ(διαγραφόμενα) (ὀβολοὶ) ϛ gap=unknown εἰς ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 145 155 Egypt P. Strasb. Gr. 5 367, 7 18785
3491538 προ(σδιαγραφόμενα) ... ὁ αὐτ̣(ὸς) [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] [η προ(σδιαγραφόμενα) χαλκ(οῦ) (ὀβολοὶ) δ gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 145 155 Egypt P. Strasb. Gr. 5 367, 9 18785
3491548 προσ(διαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) η (γίνονται) (δραχμαὶ) η προσ(διαγραφόμενα) χαλκ(οῦ) (ὀβολοὶ) δ gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 145 155 Egypt P. Strasb. Gr. 5 367, 10 18785
3491558 προσ(διαγραφόμενα) ... [δραχμὰς] η (γίγνονται) (δραχμαὶ) η προσ(διαγραφόμενα) (ὀβολοὶ) δ gap=unknown χαίρειν ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 145 155 Egypt P. Strasb. Gr. 5 367, 11 18785
4590447 προσ(διαγραφόμενα) ... α ϛ´ κδ´ καὶ [τ]ὰ προσ(διαγραφόμενα). Σωτᾶς Πάπου μεμέτρημαι ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 145 145 Egypt, 00b - Herakleia Stud. Pal. 22 158, 8 15078
856762 (πρ)ο(σδιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) κβ (τριώβολον) κ(αὶ) (πρ)ο(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) θ Ἀντωνίνου ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 146 146 Egypt, U04b - Thebes O. Wilcken 2 628, 3 77138
1492751 προσδιαγραφομεν ... gap=7_lines προσδιαγραφομεν λαογραφι ... verb. 1. pl. pres. ind. act AD02 146 146 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Fay. 284 descr., 00 10846
1688954 προσδ(ιαγραφομένων) ... (δραχμὰς) εἴκοσι, (γίνονται) κ προσδ(ιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὶ) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 146 146 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Harris 2 189, 6 11450
2589574 π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) ... ? extra [Ἑρμοῦ] [(δραχμαὶ?)] [η π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) σ̣υ̣μ̣(βόλου?) (τριώβολον) gap=8 ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 146 146 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Münch. 3 137, 12 12464
2589589 προ(σδιαγραφομένων) ... η (ἔτους) [Ἑρμοῦ] (δραχμαὶ) η προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) συμ(βόλου) (τριώβολον) gap=8 ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 146 146 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Münch. 3 137, 14 12464
2589607 προ(σδιαγραφομένων) ... [(ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) Ἑρμοῦ (δραχμαὶ?) η προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) σ̣υμ(βόλου) (τριώβολον), ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 146 146 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Münch. 3 137, 16 12464
2589627 π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) ... Πανεφρέ(μμεως) β φυλ(ῆς) (δραχμαὶ) κ̣ π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) α̣ (ὀβολὸς) (ὀβολοῦ) (1/2?) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 146 146 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Münch. 3 137, 17 12464
2589635 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (ὀβολοῦ) (1/2?) Ἑρ(μοῦ) [(δραχμαὶ)] [η [προ(σδιαγραφομένων)] [(τριώβολον) [συμ(βόλου)] [(τριώβολον) gap=9 ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 146 146 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Münch. 3 137, 17 12464
2589648 [προ(σδιαγραφομένων)] ... Τεσενούφεως ε φυλ(ῆς) [(δραχμαὶ)] [κ [προ(σδιαγραφομένων)] (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) α ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 146 146 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Münch. 3 137, 19 12464
2589660 π̣ρ̣ο(σδιαγραφομένων) ... (τριώβολον), Ἑρμ̣ο̣ῦ̣ (δραχμαὶ) η π̣ρ̣ο(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) συμ(βόλου) (τριώβολον) gap=12 ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 146 146 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Münch. 3 137, 19 12464
2589671 προ(σδιαγραφομένων) ... Θεναπύ̣γ̣χ̣(εως) β φ̣υ̣λ(ῆς) (δραχμαὶ) κη προ(σδιαγραφομένων) α (ὀβολοὶ) δ ? ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 146 146 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Münch. 3 137, 20 12464
2589684 [προ(σδιαγραφομένων)] ... μη(τρὸς) Τα φυλ(ῆς) (δραχμαὶ) κη̣ [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμὴ)] [α [(ὀβολοὶ)] [δ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 146 146 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Münch. 3 137, 22 12464
2589700 [προ(σδιαγραφομένων?)] ... μη(τρὸς) Ε φυλ(ῆς) (δραχμαὶ) κη [προ(σδιαγραφομένων?)] (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) δ? ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 146 146 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Münch. 3 137, 24 12464
2589761 προ(σδιαγραφομένων) ... φυλ(ῆς) θ (ἔτους) (δραχμαὶ) κ προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) α ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 146 146 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Münch. 3 137, 29 12464
2589770 προ(σδιαγραφομένων) ... α ? Ἑρ(μοῦ) (δραχμαὶ) η προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) συμ(βόλου) (τριώβολον) Στοτοῆ(τις) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 146 146 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Münch. 3 137, 30 12464
2589786 προ(σδιαγραφομένων) ... φυλ(ῆς) θ (ἔτους) (δραχμαὶ) κ προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) α ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 146 146 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Münch. 3 137, 32 12464
2589796 προ(σδιαγραφομένων) ... ?, Ἑ̣ρ̣(μοῦ) (δραχμαὶ) η προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) συμ(βόλου) (τριώβολον) ὁμοίως ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 146 146 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Münch. 3 137, 32 12464
2589827 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) κ Ἑρμοῦ (δραχμαὶ) η προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) δ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 146 146 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Münch. 3 137, 36 12464
4211147 προ(σδιαγραφομένων) ... ἀμπ(έλου) χα(λκοῦ) Β̣υμ ναυ(βίου) ρκ προ(σδιαγραφομένων) φιε ἐπ(αρουρίου) α προ(σδιαγραφόμενα) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 146 146 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 18 13091, 5 14715
4211151 προ(σδιαγραφόμενα) ... ρκ προ(σδιαγραφομένων) φιε ἐπ(αρουρίου) α προ(σδιαγραφόμενα) ρ̣κ̣ε̣ κ[ολ(λύβου)] [π σ̣(υμβολικὸν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 146 146 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 18 13091, 6 14715
4211166 προ(σδιαγραφομένα) ... ὀκτὼι*, (γίνονται) (δραχμαὶ) η προ(σδιαγραφομένα) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) καὶ η ... participle. dual. pres. mid. fem. nom AD02 146 146 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 18 13091, 7 14715
4211184 προ(σδιαγραφόμενα) ... Αυμ π(αραδείσου) φ̣ο ναυβ(ίου) ρε προ(σδιαγραφόμενα) τμ ἐπαρ(ουρίου) Αυ προ(σδιαγραφόμενα) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 146 146 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 18 13091, 9 14715
4211188 προ(σδιαγραφόμενα) ... ρε προ(σδιαγραφόμενα) τμ ἐπαρ(ουρίου) Αυ προ(σδιαγραφόμενα) ρι κολ(λύβου) ξε συμ(βολικὸν) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 146 146 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 18 13091, 9 14715
4211201 προσδ(ιαγραφόμενα) ... δύο (γίνονται) (δραχμαὶ) β καὶ προσδ(ιαγραφόμενα). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 146 146 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 18 13091, 10 14715
1961829 προ(σδιαγραφόμενα) ... (ὀβολοὶ) ε ? χ(αλκοῖ) β προ(σδιαγραφόμενα) α (ὀβολοὶ) δ ? ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 147 147 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Lond. 2 p. 80 no. 312, 7 11691
2686751 [προ(σδιαγραφομένων)] ... κώμης Τήεω[ς] [(δραχμαὶ)] [δ [,] [προ(σδιαγραφομένων)] (ὀβολὸς) α ?, ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 147 147 Egypt, U19 - Teis P. Oxy. 12 1435, 3 21839
2686771 προ(σδιαγραφομένων) ... αἱ π(ροκείμεναι) (δραχμαὶ) δ, προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον), (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 147 147 Egypt, U19 - Teis P. Oxy. 12 1435, 4 21839
2686787 προ(σδιαγραφομένων) ... καὶ τούτων (δραχμαὶ) η, προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον), (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 147 147 Egypt, U19 - Teis P. Oxy. 12 1435, 5 21839
2686834 πρ(οσδιαγραφομένων) ... κ[ώμ]η̣ς gap=3 (δραχμαὶ) δ, πρ(οσδιαγραφομένων) @^inline^(ὀβολὸς) ? (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 147 147 Egypt, U19 - Teis P. Oxy. 12 1435, 10 21839
2686852 [προ(σδιαγραφομένων)] ... αἱ π(ροκείμεναι) (δραχμαὶ) δ, [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) ?, (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 147 147 Egypt, U19 - Teis P. Oxy. 12 1435, 11 21839
1076558 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... (δραχμαὶ) λϛ, [καὶ] [τὰ] [προσδ(ιαγραφόμενα)] [.] [Με]σορὴ κϛ ὁμοίως ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 148 149 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Brooklyn Gr. 14, 18 10288
1076584 [προσδιαγραφό]μενα ... (δραχμαὶ) κδ, καὶ τ\ὰ/ [προσδιαγραφό]μενα. ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 148 149 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Brooklyn Gr. 14, 21 10288
1588023 πρ̣ο̣σ̣(διαγραφόμενα) ... Τόπ(ων) (δραχμὰς) εἴκοσι (γίνονται) κ πρ̣ο̣σ̣(διαγραφόμενα) χ(αλκοῦ) ὀ(βολοὺς) δ̣έ̣κ̣α̣. ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 148 148 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Gen. 2 105, 5 11253
1672208 προσ(διαγραφομένων) ... (γίνονται) κ \ @^above^@, προσ(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὺς) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 148 148 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 3 206 col. 2, 12 11429
1672250 προσ(διαγραφομένων) ... κ @^above^@ \ @^above^@, προσ(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὺς) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 148 148 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Hamb. 3 206 col. 1, 6 11428
1862940 προ̣[σδιαγρα(φομένων)] ... ἐλ̣[αιῶνος] Κερκήσεως [(δραχμὰς)] Βφν̣, προ̣[σδιαγρα(φομένων)] [φι κολ(λύβου) ε σ(υμβόλου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 148 148 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Kron. 43, 6 11565
4117109 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... δ, καὶ τῶν [τούτων] [προσδ(ιαγραφόμενα)] gap=2 δ. [(ἔτους)] ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 148 148 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 14 11628, 6 40822
4117166 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... δ, κα̣[ὶ] [τὰ] [τούτων] [προσδ(ιαγραφόμενα)] [.] [(ἔτους)] [ια? Παῦνι ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 148 148 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 14 11628, 11 40822
195645 π̣[ροσδ(ιαγραφομένων)] ... ἔτος (δραχμὰς?) Αϡ? καὶ τῶν π̣[ροσδ(ιαγραφομένων)] gap=unknown gap=unknown [Φ]αμενὼθ ἐξ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 149 150 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 890, 18 9402
2009387 προ̣σ̣(διαγραφομένων) ... εἴκοσι, (γίνονται) κ, προ̣σ̣(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὺς) δέκα ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 149 149 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lond. 3 p. 33 no. 912 a, 6 22710
4259127 π̣ρ̣ο̣σ̣δ̣(ιαγραφόμενα) ... ε̣ἴ̣κοσι, (γίνονται) κ, π̣ρ̣ο̣σ̣δ̣(ιαγραφόμενα) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὺς) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 149 149 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14138, 6 14817
1020836 προ(σδιαγραφομένων) ... φόρο(υ) νο(μῶν) (δραχμαὶ) ρ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ϛ (τριώβολον), ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 150 150 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 38, 5 10227
1020853 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον) γεομετ(ρίας)* (δραχμαὶ) ξ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) γ (ὀβολοὶ?) δ̣ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 150 150 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 38, 7 10227
1020882 προ(σδιαγραφομένων) ... ⟦ρμ ζυτ(ηρᾶς) (δραχμαὶ) ρ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ϛ (τριώβολον), ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 150 150 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 38, 9 10227
1020923 προ(σδιαγραφομένων) ... τετραπ(λῆς) τι(μῆς) (δραχμαὶ) ρξ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ι (ὀβολοὶ) β ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 150 150 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 38, 14 10227
1020956 προ(σδιαγραφομένων) ... τετραπ(λῆς) τι(μῆς) (δραχμαὶ) Αρκ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ο̣β (ὀβολοὶ) δ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 150 150 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 38, 17 10227
1020988 προ(σδιαγραφομένων) ... τετραπ(λῆς) τι(μῆς) (δραχμαὶ) υιϛ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) κζ, (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 150 150 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 38, 20 10227
1021028 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμῶν) ξδ (δραχμαὶ) λβ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 150 150 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 38, 23 10227
1021084 προ(σδιαγραφομένων) ... τι(μὴ) ξύλ(ων) (δραχμαὶ) τ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ιγ · (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 150 150 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 38, 27 10227
1021113 προ(σδιαγραφομένων) ... Α (γίνονται) (δραχμαὶ) Ατλ̣β̣, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) πϛ (τριώβολον) · ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 150 150 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 38, 29 10227
1021180 προ(σδιαγραφομένων) ... λβ (δραχμαὶ) ι (τετρώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) · (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 150 150 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 38, 33 10227
1021207 προ(σδιαγραφομένων) ... τετραπ(λῆς) τι(μῆς) (δραχμαὶ) ξδ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) δ (ἡμιωβέλιον) · ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 150 150 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 38, 35 10227
1021260 προ(σδιαγραφομένων) ... τι(μὴ) ὁμοίω(ς) (δραχμαὶ) ξδ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) δ (ἡμιωβέλιον) · ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 150 150 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 38, 38 10227
1021306 προ(σδιαγραφομένων) ... τετραπ(λῆς) τι(μῆς) (δραχμαὶ) λ̣β, προ(σδιαγραφομένων). [(δραχμαὶ)] β (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 150 150 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 38, 41 10227
3226758 [προσ(διαγραφομένων)] ... gap=unknown (δραχμὰς) εἴκοσι (γίνεται) κ [προσ(διαγραφομένων)] [χ(αλκοῦ)] [ὁβ(ολοὺς)] [δέκα ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 150 150 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Prag 3 244, 6 130569
195243 προσδ(ιαγραφόμενα) ... κα ὑπέσχ(ετο) ε μδ καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) gap=1 Φαμ[ενὼθ] gap=2 ἀπὸ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 151 151 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 889 Ro, 2 9401
195271 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (ταλάντων) γ (δραχμῶν) β̣ καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἀπ[ὸ] δ̣ὲ δ (ἔτους) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 151 151 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 889 Ro, 5 9401
195278 προσδ(ιαγραφόμενα) ... δ̣ὲ δ (ἔτους) ἐμισθ[ώθη] gap=2 προσδ(ιαγραφόμενα) κ[αὶ] Διοσκουρίδῃ gap=2 ἐπὶ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 151 151 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 889 Ro, 6 9401
195350 προσδ(ιαγραφόμενα) ... ι (ἔτους) φόρου ρ̣μ καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) καθὼς ἐπὶ ἐλαιῶ(νι) Τιμ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 151 151 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 889 Ro, 11 9401
195450 π[ρ]οσδ(ιαγραφόμενα) ... κατʼ ἔτος (δραχμὰς) ρμ καὶ π[ρ]οσδ(ιαγραφόμενα) gap=3 gap=3 [ἀπὸ] [Μ]εσορὴ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 151 151 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 889 Ro, 19 9401
2507474 π̣ρο(σδιαγραφομένων) ... , ἐλ(αίας) (παραγωγῆς) (ἡμιωβέλιον), π̣ρο(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (2), ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 152 152 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) (?) SB 12 11116, 11 14411
2507482 προ(σδιαγραφομένων) ... (2), ἐπ(αρουρίου) (διώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (χαλκοῖ) (2), κ̣ο̣λ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 152 152 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) (?) SB 12 11116, 12 14411
2507497 προ(σδιαγραφομένων) ... μέρο(υς) γεο(μετρίας) (δραχμὴν) α, προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον), δρα(γματηγίας) τῆς ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 152 152 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) (?) SB 12 11116, 15 14411
3333100 προ(σδιαγραφομένων) ... Ἡρακλείδου [κ(ατ)οί(κων)] χα(λκοῦ) ιη̣, προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ρπε, κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 152 152 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Ryl. Gr. 2 192 a, 7 12967
3333123 προ(σδιαγραφομένων) ... Ἀνουβίω(νος) κ(ατ)οί(κων) χα(λκοῦ) α̣, προ(σδιαγραφομένων) κ, κολ(λύβου) ε ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 152 152 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Ryl. Gr. 2 192 a, 9 12967
3333141 προ(σδιαγραφομένων) ... Σαβεῖνο(ν) Πρωτάρχ(ου) ἐνα(φεσίων) χ, προ(σδιαγραφομένων) α κολ(λύβου) ιε, ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 152 152 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Ryl. Gr. 2 192 a, 10 12967
3333159 προ(σδιαγραφομένων) ... Ἡρακλείδ(ου) κ(ατ)οί(κων) [χα(λκοῦ)] gap=3 [,] προ(σδιαγραφομένων) γ̣ [,] κ[ολ(λύβου)] ι ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 152 152 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Ryl. Gr. 2 192 a, 13 12967
3333179 προ(σδιαγραφομένων) ... Ἡρώδ(ου) κ(ατ)οί(κων) χα(λκοῦ) α [,] προ(σδιαγραφομένων) ρι, κολ(λύβου) κ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 152 152 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Ryl. Gr. 2 192 a, 15 12967
3333198 [προ(σδιαγραφομένων)] ... Παππίωνο(ς) κ(ατ)οί(κων) χα(λκοῦ) τ, [προ(σδιαγραφομένων)] [λ [,] [κ]ολ(λύβου) [ʼι ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 152 152 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Ryl. Gr. 2 192 a, 17 12967
3491426 προ(σδιαγραφόμενα) ... (χαλκοῦς) (2) [ν]αυβίου gap=11 φιε προ(σδιαγραφόμενα) χ̣α̣(λκοῦ) νε κολ(λύβου) ι ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 152 152 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Strasb. Gr. 5 365, 7 18783
3491465 προ(σδιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) δ ναυβίου gap=3 προ(σδιαγραφόμενα) μ κολ(λύθου) ι συμβ(όλου) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 152 152 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Strasb. Gr. 5 366, 7 18784
4259202 προσδ̣(ιαγραφόμενα) ... [εἴκοσι] [,] (γίνονται) κ, προσδ̣(ιαγραφόμενα) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὺς) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 152 152 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 14140, 6 14819
4259240 προσδ̣(ιαγραφόμενα) ... εἴ[κο]σ̣ι, (γίνονται) κ, προσδ̣(ιαγραφόμενα) χ(αλκοῦ) ὀ̣β(ολοὺς) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 152 152 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14141, 6 14820
4325236 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... (γίνονται) (δραχμαὶ) δ [κ(αὶ)] [τὰ] [προσδ(ιαγραφόμενα)] gap=6 [ἄλλας] [ὁμοί]ως τέσσαρας ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 152 153 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) SB 22 15241, 4 43019
4325247 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... (γίνονται) (δραχμαὶ) δ κ̣(αὶ) [τὰ] [προσδ(ιαγραφόμενα)] gap=6 [ἄλλας] ὁμοίως ὀκ̣[τ]ώ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 152 153 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) SB 22 15241, 5 43019
4325258 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... (γίνονται) (δραχμαὶ) [η [κ(αὶ)] [τὰ] [προσδ(ιαγραφόμενα)] [.] ἔτους πέμπτου καὶ ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 152 153 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) SB 22 15241, 6 43019
4325299 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) λ (διώβολον) κ(αὶ) τὰ προσδ(ιαγραφόμενα). ἔτους ἕκτου καὶ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 152 153 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) SB 22 15241, 14 43019
4325349 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (χαλκοῖ) (2), κ(αὶ) τὰ προσδ(ιαγραφόμενα). Παχὼν δ[ρα]χ(μὰς) εἴκοσι ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 152 153 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) SB 22 15241, 22 43019
4325367 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (τετρώβολον) (χαλκοῖ) (4) κ(αὶ) τὰ προσδ(ιαγραφόμενα). gap=12_lines ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 152 153 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) SB 22 15241, 24 43019
141334 προ(σδιαγραφόμενα) ... (τετρώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) προ(σδιαγραφόμενα) μ̣ί̣α̣ χ(αλκοῦς) (2) (γίνεται) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 153 153 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 2 391, 8 9145
1330395 προ(σδιαγραφομένων) ... ἔτο(ς) (ταλάντου) α (δραχμῶν) Γλθ προ(σδιαγραφομένων) (δραχμῶν) φπϛ (ὀβολῶν) ε ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 153 162 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) ZPE 153 (2005), p. 141-146, 20 10474
102121 π[ρο(σδιαγραφομένων)] ... ν(αυβίου) (ὀβολὸν) α ?, π[ρο(σδιαγραφομένων)] [(τριώβολον) [(χαλκοῦς)] [(2) [,] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 154 155 Egypt, 00b - Dionysias (Qasr Qarun) (?) BGU 15 2523 Ro, 5 9786
102136 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(γίνονται)] [(δραχμὴ)] [α [(τετρώβολον) [,] [προ(σδιαγραφομένων)] [(ἡμιωβέλιον)] [(χαλκοῦς)] [(2) [κολ(λύβου)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 154 155 Egypt, 00b - Dionysias (Qasr Qarun) (?) BGU 15 2523 Ro, 5 9786
102146 πρ̣[ο(σδιαγραφομένων)] ... [(ἡμιωβέλιον)] gap=4 Διονυ(σιάδος?) gap=2 gap=6 πρ̣[ο(σδιαγραφομένων)] (ὀβολὸν) α ? (χαλκοὺς) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 154 155 Egypt, 00b - Dionysias (Qasr Qarun) (?) BGU 15 2523 Ro, 7 9786
102173 π[ρο(σδιαγραφομένων)] ... (γίνονται) (δραχμαὶ) β̣ (ὀβολοὶ) (4?) π[ρο(σδιαγραφομένων)] (ὀβολὸν) (1?) (χαλκοῦς) (2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 154 155 Egypt, 00b - Dionysias (Qasr Qarun) (?) BGU 15 2523 Ro, 9 9786
102181 προ̣(σδιαγραφομένων) ... (χαλκοῦς) (2) κ̣[ολ(λύβου)] gap=unknown gap=6 προ̣(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῦς) (2) gap=3 ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 154 155 Egypt, 00b - Dionysias (Qasr Qarun) (?) BGU 15 2523 Ro, 10 9786
1481254 προ(σδιαγραφόμενα) ... gap=3 χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) φκ, προ(σδιαγραφόμενα) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) νε, ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 154 154 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) (?) P. L. Bat. 6 35, 6 20964
1481279 π(ροσδιαγραφόμενα) ... gap=3 χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) φκ, π(ροσδιαγραφόμενα) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) νε, ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 154 154 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) (?) P. L. Bat. 6 35, 8 20964
2009421 προ(σ)δ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) εἴκοσι (γίνονται) κ, προ(σ)δ(ιαγραφόμενα) χα(λκοῦ) ὀβ(ολοὺς) δέκα ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 154 154 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lond. 3 p. XLV no. 912 b descr., 6 22711
102622 προσ(διαγραφομένων) ... [(δραχμὰς)] [δώδεκα] [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] [ιβ προσ(διαγραφομένων) (ὀβολοὺς) δ ?, ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 155 156 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 15 2528, 5 9792
102645 [προσ(διαγραφομένων)] ... [ιϛ [(ὀβολὸς)] [α [? [,] [προσ(διαγραφομένων)] [(δραχμὴν)] [μίαν] [(χαλκοῦς)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 155 156 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 15 2528, 6 9792
3968486 πρ̣ο̣σ̣(διαγραφομένων) ... εἴκοσ̣ι̣ · (γίνονται) κ · πρ̣ο̣σ̣(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀ(βολοὺς) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 155 155 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) PSI 8 924, 6 13816
3968501 πρ̣ο̣σ(διαγραφομένων) ... (δραχμὰς) τέσσ(αρας) (γίνονται) δ · πρ̣ο̣σ(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀ(βολοὺς) δ̣ύ̣ο. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 155 155 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) PSI 8 924, 7 13816
4462646 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... (δραχμαὶ) ρλα (ὀβολὸς) α ? [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(δραχμὰς)] η̣ [(ὀβολὸν)] [α ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 155 155 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 6 8978, 7 14058
4462675 πρ(οσδιαγραφομένων) ... (τετρώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ρπζ (τετρώβολον) πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμὰς) [ι]α̣ (πεντώβολον) σ(υμβολικοῦ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 155 155 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 6 8978, 10 14058
4462694 πρ(οσδιαγραφομένων) ... αὐτὸς ιη (ἔτους) ρπζ (τετρώβολον) πρ(οσδιαγραφομένων) ια (πεντώβολον) σ(υμβολικοῦ) (τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 155 155 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 6 8978, 12 14058
4462713 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... ιη (ἔτους) (δραχμὰς) ρπζ (τετρώβολον) [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(δραχμὰς)] ια (πεντώβολον) σ(υμβολικοῦ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 155 155 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 6 8978, 14 14058
4462735 πρ(οσδιαγραφομένων) ... ἑ̣π̣τ̣ὰ̣ (τετρώβολον) (γίνονται) ρπζ (τετρώβολον) πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμὰς) ια (πεντώβολον) σ(υμβολικοῦ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 155 155 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 6 8978, 17 14058
4462753 πρ(οσδιαγραφομένων) ... ι̣η̣ (ἔτους) (δραχμὰς?) ρπζ (τετρώβολον) πρ(οσδιαγραφομένων) ια (πεντώβολον) σ(υμβολικοῦ) (τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 155 155 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 6 8978, 18 14058
4462777 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... (4?) (γίνονται?) (δραχμαὶ?) ρ̣π̣ζ̣ [(τετρώβολον) [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(δραχμὰς)] ι̣α̣ (ὀβολοὺς) (5?) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 155 155 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 6 8978, 2 14058
4462799 πρ(οσδιαγραφομένων) ... τέσσαρας (διώβολον) (γίνονται) σοδ (διώβολον) πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμὰς) ιζ (ὀβολὸν) σ(υμβολικοῦ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 155 155 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 6 8978, 4 14058
4462833 πρ(οσδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) σπα (ὀβολοὶ) δ ? πρ(οσδιαγραφομένων) ιζ (ὀβολοὺς) δ ? ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 155 155 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 6 8978, 7 14058
4462869 πρ(οσδιαγραφομένων) ... ? [(γίνονται)] (δραχμαὶ?) [κ]η ? πρ(οσδιαγραφομένων) ιζ (ὀβολοὺς) δ ? ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 155 155 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 6 8978, 10 14058
4462887 πρ(οσδιαγραφομένων) ... ιη (ἔτους) (δραχμὰς) γ (τριώβολον) πρ(οσδιαγραφομένων) (ὀβολὸν) α ? σ(υμβολικοῦ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 155 155 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 6 8978, 11 14058
1668272 πρ̣ο̣σ̣[δ(ιαγραφομένων)] ... , ναυβ̣(ίου) (ὀβολὸν) (ἡμιωβέλιον), πρ̣ο̣σ̣[δ(ιαγραφομένων)] [(πεντώβολον), ἐπ(αρουρίου) (δραχμὰς) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 156 161 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Hamb. 1 82, 5 11417
1668281 προ̣σ̣δ̣(ιαγραφομένων) ... (δραχμὰς) τρεῖς (διώβολον) (ἡμιωβέλιον), προ̣σ̣δ̣(ιαγραφομένων) (ὀβολὸν) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῦς) (2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 156 161 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Hamb. 1 82, 5 11417
1668296 προσδ(ιαγραφομένων) ... , (ὀκταδράχμου) (δραχμὰς) δύο, προσδ(ιαγραφομένων) gap=1, σ(υμβόλου), ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 156 161 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Hamb. 1 82, 5 11417
1668308 προσδ(ιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμὴν?) μια (ὀβολὸν), προσδ(ιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον), [σ(υμβολικοῦ)]. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 156 161 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Hamb. 1 82, 6 11417
1668371 πρ(οσδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμὴν) α (ὀβολὸν), πρ(οσδιαγραφομένων) (ὀβολὸν), κολ(λύβου) σ(υμβόλου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 156 161 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Hamb. 1 82, 11 11417
1668426 προσδ(ιαγραφομένων) ... , ν(αυβίου) (δραχμὴν) μια, προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμὰς) τρῖς (ὀβολὸν), ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 156 161 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Hamb. 1 82, 15 11417
1668437 προσδ(ιαγραφομένων) ... (δραχμὰς) δέκα τρῖς (διώβολον), προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμὴν) μίαν χ(αλκοῦς) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 156 161 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Hamb. 1 82, 16 11417
1668470 προσδ(ιαγραφομένων) ... (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2), προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμὰς) τέσσαρες (τετρώβολον), ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 156 161 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Hamb. 1 82, 17 11417
2686914 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... [,] χι(ρωναξίου)* [(δραχμαὶ)] gap=2 [,] [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] gap=2 χ(αλκοῖ) β ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 156 157 Egypt, U19 - Teis P. Oxy. 12 1436, 4 21840
2686924 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... , ὀθ[ον(ιηρᾶς)] [(δραχμαὶ)] gap=2 [,] [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] gap=2 (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 156 157 Egypt, U19 - Teis P. Oxy. 12 1436, 5 21840
2686934 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... , να[υ(βίου?)] [(δραχμαὶ)] gap=2 [,] [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] η̣ (τριώβολον) συ(μβολικοῦ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 156 157 Egypt, U19 - Teis P. Oxy. 12 1436, 6 21840
2686942 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... (τριώβολον) συ(μβολικοῦ) [(δραχμαὶ)] gap=2 [,] [πρ(οσδιαγραφομένων)] (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 156 157 Egypt, U19 - Teis P. Oxy. 12 1436, 7 21840
2686957 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... , ὑικ(ῆς) (δραχμαὶ) [ϛ [,] [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] οϛ (τετρώβολον) ἐπαρου(ρίου) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 156 157 Egypt, U19 - Teis P. Oxy. 12 1436, 9 21840
2686965 πρ(οσδιαγραφομένων) ... (τετρώβολον) ἐπαρου(ρίου) (δραχμαὶ) σ, πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ιζ, σπονδ(ῆς) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 156 157 Egypt, U19 - Teis P. Oxy. 12 1436, 10 21840
2686973 πρ(οσδιαγραφομένων) ... , σπονδ(ῆς) (δραχμαὶ) μ, πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) γ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 156 157 Egypt, U19 - Teis P. Oxy. 12 1436, 11 21840
2687002 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... Α, ὑικ(ῆς) (δραχμαὶ) σιθ [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] gap=2 [,] ἐπαρου(ρίου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 156 157 Egypt, U19 - Teis P. Oxy. 12 1436, 15 21840
2687058 πρ(οσδιαγραφομένων) ... υπα (τριώβολον) χ(αλκοῖ) β, πρ(οσδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) νε (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 156 157 Egypt, U19 - Teis P. Oxy. 12 1436, 25 21840
2687070 [πρ(οσδιαγραφομένων)] ... , ἐπαρου(ρίου) (δραχμαὶ) ρ, [πρ(οσδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] η̣ (τριώβολον). ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 156 157 Egypt, U19 - Teis P. Oxy. 12 1436, 26 21840
2687109 πρ(οσδιαγραφομένων) ... σπ(ονδῆς) Διονύ(σου) (δραχμαὶ) ιϛ, πρ(οσδιαγραφομένων) α (διώβολον) χ(αλκοῖ) β ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 156 157 Egypt, U19 - Teis P. Oxy. 12 1436, 32 21840
3333242 προσδ(ιαγραφομένων) ... Γ, ν̣(αυβίου) τ, προσδ(ιαγραφομένων) χξ, [ἐπαρο(υρίου)] [Δ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 156 156 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) (?) P. Ryl. Gr. 2 192 b, 6 12968
3333248 προσδ(ιαγραφομένων) ... χξ, [ἐπαρο(υρίου)] [Δ [,] προσδ(ιαγραφομένων) τι, κολ(λύβου) ρμ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 156 156 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) (?) P. Ryl. Gr. 2 192 b, 7 12968
3333268 προ(σδιαγραφομένων) ... ψο, [ν(αυβίου)] [οε [,] προ(σδιαγραφομένων) ρ̣ο̣, ἐ̣π̣(αρουρίου) Ακε ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 156 156 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) (?) P. Ryl. Gr. 2 192 b, 9 12968
3333274 προ(σδιαγραφομένων) ... ρ̣ο̣, ἐ̣π̣(αρουρίου) Ακε, προ(σδιαγραφομένων) π, κολ(λύβου) μ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 156 156 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) (?) P. Ryl. Gr. 2 192 b, 9 12968
3512652 προ(σδιαγραφομένων) ... αὐτοῦ ιθ (ἔτους) χα̣(λκοῦ) σν προ(σδιαγραφομένων) χα̣(λκοῦ) ν gap=1 ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 156 156 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Strasb. Gr. 7 610, 6 16486
4160812 προσδ(ιαγραφομένων) ... ἔτους ἀμπ(έλου) Αρκε ν(αυβίου) ξ προσδ(ιαγραφομένων) σμ ἐπ(αρουρίου) ψν προ(σδιαγραφομένων) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 156 156 Egypt SB 16 12325, 9 16224
4160816 προ(σδιαγραφομένων) ... ξ προσδ(ιαγραφομένων) σμ ἐπ(αρουρίου) ψν προ(σδιαγραφομένων) ξ κολ(λύβου) μ σ(υμβολικοῦ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 156 156 Egypt SB 16 12325, 10 16224
4160832 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμὰς) ὀκτὼ (γίνονται) (δραχμαὶ) η προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὺς) γ ? σ(υμβολικοῦ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 156 156 Egypt SB 16 12325, 13 16224
4160856 προσδ(ιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) θ (διώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προσδ(ιαγραφομένων) (ὀβολοὺς) γ ? σ(υμβολικοῦ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 156 156 Egypt SB 16 12325, 16 16224
4160871 προ(σδιαγραφομένων) ... εἰδῶ̣ν̣ ἀμπ(έλου) σπ̣ε ν(αυβίου) ι̣ε̣ προ(σδιαγραφομένων) ξ ἐπ(αρουρίου) ρϙ προ(σδιαγραφομένων) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 156 156 Egypt SB 16 12325, 18 16224
4160875 προ(σδιαγραφομένων) ... ι̣ε̣ προ(σδιαγραφομένων) ξ ἐπ(αρουρίου) ρϙ προ(σδιαγραφομένων) ιε κολ(λύβου) ι σ(υμβολικοῦ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 156 156 Egypt SB 16 12325, 19 16224
4160892 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμὰς) δύο (γίνονται) (δραχμαὶ) β προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῦς) (2) σ(υμβολικοῦ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 156 156 Egypt SB 16 12325, 22 16224
1962059 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ι κ(αὶ) τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 157 157 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Lond. 2 p. 80 no. 319, 9 11699
4259314 προσδ̣(ιαγραφόμενα) ... τεσσα̣[ρά]κ̣οντα, (γίνονται) μ, προσδ̣(ιαγραφόμενα) χ(αλκοῦ) ὀβ̣(ολοὺς) εἴκοσι. ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 157 157 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14143, 6 14822
4318636 (προσ?)δ̣ια(γραφομένων) ... ὑπ(ὲρ) Βατράχ(ου) δούλ(ου) (δραχμὰς) η (προσ?)δ̣ια(γραφομένων) (τετρώβολον). Ἀμ̣(φοδογραμματεὺς) πόλ(εως) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 157 158 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 20 15141, 15 23898
312832 προσδ(ιαγραφομένων) ... τό(μου) κολ(λήματος) α̣ [(δραχμαὶ)] Α προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ξε (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 106 9464
312873 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... κολ(λήματος) ξε (δραχμαὶ) σα (διώβολον) προ(σ)δ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ιγ (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 110 9464
312901 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... τό(μου) κολ(λήματος) ξ (δραχμαὶ) φϙ προ(σ)δ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) λη (διώβολον) (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 112 9464
313333 προσδ(ιαγραφομένων) ... (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) δ ? προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμὴ) (διώβολον) (χαλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 157 9464
313348 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) {(γίνονται)} (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 157 9464
313355 προσδ(ιαγραφομένων) ... {(γίνονται)} (γίνονται) (δραχμαὶ) β̣ (πεντώβολον) προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμὴ) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 158 9464
313381 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... ἕως ϙβ (δραχμαὶ) ια (ὀβολὸς) προ(σ)δ(ιαγραφομένων) (δραχμὴ) (πεντώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 160 9464
313396 προ(σδιαγραφομένων) ... θ ι (δραχμαὶ) ζ (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) ε̣ (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 162 9464
313422 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (τετρώβολον) (χαλκοῖ) (2) προ(σ)δ(ιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (γίνονται) (πεντώβολον) (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 164 9464
313431 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... (χαλκοῖ) (2) ἐπαρ(ουρίου) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σ)δ(ιαγραφομένων) (χαλκοῖ) (2) (γίνονται) (διώβολον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 165 9464
313445 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (2) προ(σ)δ(ιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (χαλκοῖ) (2) (γίνεται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 165 9464
313470 προ(σδιαγραφομένων) ... κδ ἀρ̣κ(…) (δραχμαὶ) κβ (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) α (τριώβολον) (γίνεται) θ̣ ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 168 9464
313486 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) γ (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (χαλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 170 9464
313505 προ(σδιαγραφομένων) ... τελεσ(μάτων) ἀπομ̣(οίρας) (δραχμαὶ) γ (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) γ ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 172 9464
313511 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... (διώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) γ (τριώβολον) προ(σ)δ(ιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) δ ? (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 172 9464
313526 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμὰς) β (ὀβολὸν) (χαλκοῦς) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (χαλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 173 9464
313541 προ(σδιαγραφομένων?) ... (δραχμαὶ) ε (πεντώβολον) (χαλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων?) (ὀβολοὶ) ε ? (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 174 9464
313572 προ(σδιαγραφομένων) ... ζ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (χαλκοῖ) (2) (γίνεται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 176 9464
313589 προ(σδιαγραφομένων) ... ι (δραχμαὶ) ιϛ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (χαλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 178 9464
313624 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) γ (ὀβολοὶ) δ ? προ(σ)δ(ιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) δ ? (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 181 9464
313638 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... (δραχμὰς) β (ὀβολὸν) α ? προ(σ)δ(ιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (γίνονται) (δραχμαὶ) β ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 181 9464
313648 προ(σ?)δ(ιαγραφομένων) ... (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ προ(σ?)δ(ιαγραφομένων) (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνεται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 182 9464
313676 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... ἀρ̣κ(…) (δραχμαὶ) ϙ (χαλκοῖ) (2) προ(σ)δ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ε (ὀβολοὶ) ε ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 184 9464
313726 π[ρ]ο(σ)δ(ιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) ιϛ (ὀβολοὶ) γ ? π[ρ]ο(σ)δ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) γ (διώβολον) (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 189 9464
313742 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... (2) ἐπ(ὶ) (δραχμὰς) ι (ἡμιωβέλιον) προ(σ)δ(ιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) δ ? (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 189 9464
313759 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) κϛ (ὀβολοὶ) ε ? προ(σ)δ(ιαγραφομένων) δ (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 190 9464
313791 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... ε̣ gap=3 (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (2) προ(σ)δ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) η (ὀβολοὶ) ε ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 193 9464
313811 πρ̣ο̣(σ)δ̣(ιαγραφομένων) ... θ̣ ι̣ (δραχμαὶ) ν̣ε (ἡμιωβέλιον) πρ̣ο̣(σ)δ̣(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β [(διώβολον) [(ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 195 9464
313848 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... (γίνονται) (δραχμὴ) α (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σ)δ(ιαγραφομένων) (ὀβολὸς) α ? (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 197 9464
313872 π̣ρ̣ο̣(σ)δ(ιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) β (ὀβολὸς) α ? π̣ρ̣ο̣(σ)δ(ιαγραφομένων) (διώβολον) (χαλκοῖ) (2) gap=5 ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 198 9464
313900 προ(σδιαγραφομένων) ... [(δραχμ…)] gap=1 (πεντώβολον) (χαλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 201 9464
313918 προ(σδιαγραφομένων) ... ι̣ (δραχμαὶ) gap=3 (χαλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ?) γ̣ ?̣?̣ (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 203 9464
313938 προ(σδιαγραφομένων) ... β γεω(μετρίας) (δραχμαὶ) ιϛ (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) α [(χαλκοῖ)] [(2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 205 9464
313961 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) γ ? προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (2) [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 207 9464
313983 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) κ (τετρώβολον) (χαλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) α ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 209 9464
313998 προ(σδιαγραφομένων) ... κβ γεω(μετρίας) ιθ (ἔτους) καὶ προ(σδιαγραφομένων) γ τό(μου) κολ(λήματος) ϙϛ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 210 9464
314097 προ(σδιαγραφομένων) ... (ὀβολοὶ) γ ? (χαλκοῦς) (1) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ξε (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 4 9464
314127 προ(σδιαγραφόμενα) ... δ (δραχμαὶ) ρνϛ (χαλκοῦς) (1) προ(σδιαγραφόμενα) (δραχμαὶ) να (ὀβολὸς) α ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 7 9464
314180 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) χιε (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῦς) (1) προ(σ)δ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) μ (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 10 9464
314221 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... ριθ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (3) προ(σ)δ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ξ (ὀβολοὶ) δ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 14 9464
314277 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... (γίνονται) Αφε (ὀβολοὶ) γ ? προ(σ)δ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ϙζ (πεντώβολον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 18 9464
314366 προσδ(ιαγραφομένων) ... β (τετρώβολον) (γίνονται) Εχιη (τετρώβολον) προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ρε (ὀβολὸς) α ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 25 9464
314405 προσδ(ιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) λβ (διώβολον) (χαλκοῖ) (2) προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 27 9464
314459 προσδ(ιαγραφομένων) ... κολ(λήματος) ιζ (δραχμαὶ) ιθ (ὀβολὸς) προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) α ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 32 9464
314477 προσδ(ιαγραφομένων) ... τό(μου) κολ(λήματος) ι (δραχμαὶ) η προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) γ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 34 9464
314502 προσδ(ιαγραφομένων) ... κολ(λήματος) ι (δραχμαὶ) κε (τετρώβολον) προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 36 9464
314535 προσδ(ιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) πϛ (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (2) προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) γ (τετρώβολον) (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 39 9464
314557 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... τό(μου) κολ(λήματος) πε (δραχμαὶ) ψμδ προ(σ)δ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) μϛ (τριώβολον) ἐπ(ὶ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 41 9464
314591 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... τό(μου) κολ(λήματος) ρθ (δραχμαὶ) κδ προ(σ)δ(ιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) γ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 45 9464
314630 πρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) ... τό(μος) κόλ(λημα) ι (δραχμαὶ) σδ πρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) κη (ὀβολοὶ) γ ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 54 9464
314650 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... κολ(λήματος) κα (δραχμαὶ) ε (ἡμιωβέλιον) προ(σ)δ(ιαγραφομένων) (τριώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ε ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 56 9464
314667 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... λζ (δραχμαὶ) λη (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σ)δ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) γ (πεντώβολον) (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 58 9464
314726 προσδ(ιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) σμγ (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (2) προσδ(ιαγραφομένων) διοκ(ήσεως)* (δραχμαὶ) ιε (τετρώβολον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 61 9464
314793 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) μϛ (τριώβολον) (χαλκοῖ) (2) προ(σ)δ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) γ (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 66 9464
315045 προ(σδιαγραφομένων) ... τό(μου) κολ(λήματος) λη (δραχμαὶ) υ προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) κϛ (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 96 9464
315062 προσδ(ιαγραφομένων) ... κολ(λήματος) ξε (δραχμαὶ) ρλβ (τετρώβολον) προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) η (πεντώβολον) (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 98 9464
315087 προ(σ)δ(ιαγραφομένων) ... τό(μου) κολ(λήματος) ξ (δραχμαὶ) κε προ(σ)δ(ιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) γ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 101 9464
315119 προσδ(ιαγραφομένων) ... τό(μου) κολ(λήματος) κθ (δραχμαὶ) Γφϙθ προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) σλ̣θ̣ (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 158 159 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1895 + BGU 9 1894, 103 9464
3608268 π̣[ρο]σ̣(διαγραφόμενα) ... κα (ἔτους) χα(λκοῦ) υκ, π̣[ρο]σ̣(διαγραφόμενα) χα(λκοῦ) με, ἐν̣α̣[φ]εσί(ων) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 158 158 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 352, 6 13506
3608276 προσ(διαγραφόμενα) ... , ἐν̣α̣[φ]εσί(ων) χα(λκοῦ) τ, προσ(διαγραφόμενα) χα(λκοῦ) ξ, κολλύβο(υ) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 158 158 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 352, 6 13506
3608308 προ(σδιαγραφόμενα) ... κα (ἔτους) (χαλκοῦ) τ, προ(σδιαγραφόμενα) χα(λκοῦ) λ, κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 158 158 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 352, 9 13506
4592146 π(ροσδιαγραφομένων) ... Νήσο(υ) κα (ἔτους) (δραχμὰς) κ π(ροσδιαγραφομένων) α (ὀβολὸν) σ(υμβολικοῦ) (τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 158 158 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 171, 7 15086
4592155 π(ροσδιαγραφομένων) ... (τριώβολον), Ἑρμοῦ (δραχμὰς) η π(ροσδιαγραφομένων) (τριώβολον) σ(υμβολικοῦ) (τριώβολον). ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 158 158 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 171, 8 15086
102705 πρ[οσ(διαγραφομένων)] ... ιϛ (ὀβολὸς) α ?, πρ[οσ(διαγραφομένων)] [(δραχμὴν)] [μίαν] [(χαλκοῦς)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 159 164 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 15 2529, 6 9793
102766 προ[σ(διαγραφομένων)] ... (δραχμαὶ) θ (ὀβολοὶ) β ? προ[σ(διαγραφομένων)] gap=unknown gap=unknown_lines ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 159 164 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 15 2529, 12 9793
1323152 πρ̣ο̣σ̣δ(ιαγραφομένων) ... υκα (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (2) πρ̣ο̣σ̣δ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) μβ (ὀβολὸς) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 6 10469
1323167 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ἐναφεσί(ων) (δραχμαὶ) ριδ (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) κβ (πεντώβολον) (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 7 10469
1323193 προ(σδιαγραφομένων) ... (τρίτης) βαλανείου (δραχμαὶ) ιθ (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 10 10469
1323206 προ(σδιαγραφομένων) ... (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) γ̣υ̣ψικῆς (δραχμαὶ) η προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) ⟦(ἡμιωβέλιον)⟧ ⟦(1/2…) (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 11 10469
1323222 π̣ρ̣ο(σδιαγραφομένων) ... (2) γρ̣αμματ(είας) φυλ(ακιτῶν) (δραχμαὶ?) ι̣α̣ π̣ρ̣ο(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) (χαλκοῖ) (4) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 12 10469
1323240 προ(σδιαγραφομένων) ... ρμγ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) θ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 14 10469
1323258 πρ[ο(σδιαγραφομένων)] ... (δραχμαὶ) Α̣ϛ (διώβολον) (χαλκοῖ) (2) πρ[ο(σδιαγραφομένων)] (δραχμαὶ) ξβ (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 16 10469
1323276 προ(σδιαγραφομένων) ... κατο̣ί̣[κ(ων)] (δραχμαὶ?) Α̣ρ̣πε (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) οζ (ὀβολὸς) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 18 10469
1323292 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) κ (ὀβολὸς) (χαλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) α (διώβολον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 20 10469
1323347 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) χιε (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) μ (χαλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 30 10469
1323365 προ(σδιαγραφομένων) ... η´ (δραχμαὶ) ρξ̣α (χαλκοῖ) (3) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ι (τριώβολον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 32 10469
1323384 προ(σδιαγραφομένων) ... η´ λβ´ (δραχμαὶ) Ασιη (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) οθ (ὀβολὸς) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 34 10469
1323398 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) φόρου ὑδροστ(ασίων) (δραχμαὶ) μη προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) γ (ὀβολὸς) (γίνονται?) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 36 10469
1323411 προ(σδιαγραφομένων) ... γέρρων (δραχμαὶ) λη (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) δ (πεντώβολον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 37 10469
1323439 προ(σδιαγραφομένων) ... (τετρώβολον) φόρου ἐδα(φῶν) σιβ (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ιγ (πεντώβολον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 41 10469
1323452 πρ̣ο(σδιαγραφομένων) ... φόρο(υ) γ̣ρα(φείου) (δραχμαὶ) σξϛ (τετρώβολον) πρ̣ο(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ιζ (διώβολον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 43 10469
1323491 προ(σδιαγραφομένων) ... ρλθ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (2?) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) θ (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 49 10469
1323514 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) ἀπομ(οίρας) (δραχμαὶ) Α̣ψ̣ν (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) τν (χαλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 51 10469
1323529 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ἐπαρουρίο(υ) (δραχμαὶ) Αφα (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ριε (διώβολον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 53 10469
1323542 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐλαίας (δραχμαὶ) κζ (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ε (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 55 10469
1323557 προ(σδιαγραφομένων) ... ρκα (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) κδ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 56 10469
1323568 προ(σδιαγραφομένων) ... ἱερα(τικῶν) (δραχμαὶ) μζ (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) θ (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 57 10469
1323600 προ(σδιαγραφομένων) ... (ὀκταδράχμου) (δραχμαὶ) τκβ (ὀβολοὶ) (3?) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) κγ (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 61 10469
1323613 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον?) φόρου φο̣ινίκ(ων) (δραχμαὶ) ϙθ προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ϛ̣ (τριώβολον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 64 10469
1323630 προ(σδιαγραφομένων) ... (χαλκοῖ) (2) (πενταδράχμου?) (δραχμαὶ) γ προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 66 10469
1323710 π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) (δραχμαὶ?) λ̣ε̣ (ὀβολοὶ) (4?) π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) ζ̣ (ὀβολοὶ) (2?) (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 80 10469
1323726 προ(σδιαγραφομένων) ... ἀ̣π̣ο̣[μ(οίρας?)] (δραχμαὶ) ϛ [(τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ιγ (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 82 10469
1323749 προ(σδιαγραφομένων) ... φόρο(υ) ἐδα(φῶν) (δραχμαὶ) ϙε (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ϛ (χαλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 84 10469
1323765 προ(σδιαγραφομένων) ... τέλους θυιῶν (δραχμαὶ) γ (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (2) (1/2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 87 10469
1323786 προ(σδιαγραφομένων) ... γέρρω(ν) (δραχμαὶ) λη (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) δ (πεντώβολον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 89 10469
1323808 προ(σδιαγραφομένων) ... ρλθ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) θ (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 93 10469
1323823 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον) φόρου γραφί̣ο̣υ̣* (δραχμαὶ) ξζ προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ?) δ (πεντώβολον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 95 10469
1323859 προ(σδιαγραφομένων) ... κ̣α̣ [(ἔτους)] [(δραχμαὶ)] υϛ (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) πα (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 100 10469
1323875 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐν̣(αφεσίων) (δραχμαὶ) ιγ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (τετρώβολον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 159 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Col. 5 1 Vo (1 a), 102 10469
3408235 προσδια̣[γραφομένων] ... [(γίνονται)] [δραχμαὶ] gap=unknown καὶ τῶν προσδια̣[γραφομένων] κ[αὶ?] βαστάξας δι̣α̣[γράψω] [τὴν] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 159 159 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Scholl 6, 23 143374
1960948 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 160 160 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Lond. 2 p. 107 no. 296, 7 11679
1962207 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) δ κ(αὶ) τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 160 160 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Lond. 2 p. 81 no. 323, 9 11705
3351003 προ̣σ̣(διαγραφομένων) ... εἴκοσι, (γίνονται) κ, προ̣σ̣(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὺς) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 160 160 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Ryl. Gr. 2 360, 6 12996
3770007 προ(σδιαγραφόμενα) ... εἰκοστοῦ ἔτους χ(αλκοῦ) τν. προ(σδιαγραφόμενα) λε, κολ(λύβου) ι ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 160 160 Egypt, 00c - Kerkesephis P. Vars. 9, 6 13672
3770020 προ(σδιαγραφόμενα) ... (ἔτους) ὁμοίως χ(αλκοῦ) τν, προ(σδιαγραφόμενα) λε, κολ(λύβου) ι ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 160 160 Egypt, 00c - Kerkesephis P. Vars. 9, 7 13672
3770043 προ(σδιαγραφόμενα) ... να(υβίου) κ(ατ)οί(κων) χ(αλκοῦ) τν, προ(σδιαγραφόμενα) λε, κολ(λύβου) ι ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 160 160 Egypt, 00c - Kerkesephis P. Vars. 9, 9 13672
4259353 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... δεκαδ[ύ]ο̣, (γίνονται) ιβ, πρ(οσδιαγραφόμενα) ὀ̣(βολοὺς) ἓξ καὶ Τ ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 160 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 14144, 6 14824
4259368 [πρ(οσδιαγραφόμενα)] ... δε̣κα̣[δ]ύ̣ο̣, (γίνονται) [ιβ [,] [πρ(οσδιαγραφόμενα)] ὀ̣(βολοὺς) ἕξ. ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 160 160 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 14144, 8 14824
4463183 προσδ(ιαγραφομένων) ... ιϛ (ὀβολὸς) α ?, προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμὴν) μίαν (χαλκοῦς) (2?) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 160 160 Egypt, 00b - Athenas Kome SB 6 8982, 5 14062
4463200 προσδ(ιαγραφομένων) ... (ἔτους) Ἀθηνᾶς χα(λκοῦ) σμ, προσδ(ιαγραφομένων) χα(λκοῦ) κ̣ε, κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 160 160 Egypt, 00b - Athenas Kome SB 6 8982, 7 14062
11279 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) η καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) σ̣υ̣μβολικά? ἔτους τετάρτου Ἀντωνίνου ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 161 163 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 219, 8 8981
11309 προσδ(ιαγραφόμενα) ... τριάκοντα (γίνονται?) (δραχμαὶ) λ καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) σ(υμβολικά) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 161 163 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 219, 13 8981
167762 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ι καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 161 161 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 2 654, 7 9292
4259411 [προ(σδιαγραφόμενα)] ... εἴκοσι, (γίνονται) κ, [προ(σδιαγραφόμενα)] [χ(αλκοῦ)] [ὀβ(ολοὺς)] [δέκα] [.] ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 161 162 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14145, 7 14825
173072 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) προσδ(ιαγραφόμενα) συμβολ(ικὰ) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 162 162 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 3 704, 8 9303
2266016 [προσ(διαγραφόμενα)] ... (δραχμὰς) εἴκοσι, (γίνονται) κ [προσ(διαγραφόμενα)] χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὶ) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 162 162 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 15 696, 7 12327
4087072 προ(σδιαγραφομένων) ... καὶ εἰκοστοῦ (ἔτους) (τετρώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον), κολ(λύβου) (χαλκοῦς) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 162 162 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 12 10960, 5 14380
4087115 προ(σδιαγραφομένων) ... <καὶ> <εἰκοστοῦ> (ἔτους) (τετρώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον), κολ(λύβου) (χαλκοῦς) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 162 162 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 12 10960, 11 14380
4590337 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ι κ[α]ὶ τ̣[ὰ] [προσδ(ιαγραφόμενα)] gap=unknown gap=unknown_lines ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 162 162 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 155, NA 15077
3601145 προ(σδιαγραφόμενα) ... , (γίνονται) (δραχμαὶ) τμ, προ(σδιαγραφόμενα) (δραχμὰς) κη (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 163 163 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 306, 8 13466
3601165 [π]ρο(σδιαγραφόμενα) ... [,] [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] [τμ [,] [π]ρο(σδιαγραφόμενα) (δραχμὰς) κη (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 163 163 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 306, 9 13466
3601184 [προ(σδιαγραφόμενα)] ... [τ]εσσαράκοντα, [(γίνονται)] [δραχμαὶ] [τμ [προ(σδιαγραφόμενα)] [(δραχμὰς)] [κη (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 163 163 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 306, 10 13466
3601217 πρ[ο(σδιαγραφόμενα)] ... <,> (γίνονται) (δραχμαὶ) σοε, πρ[ο(σδιαγραφόμενα)] (δραχμὰς) κδ (ὀβολοὺς) (3?) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 163 163 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 306, 11 13466
3601240 προ(σδιαγραφόμενα) ... , (γίνονται) (δραχμαὶ) σοβ, προ(σδιαγραφόμενα) δραχμὰς κγ (ὀβολὸν), ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 163 163 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 306, 12 13466
4259453 προσ(διαγραφόμενα) ... εἴκοσι, (γίνονται) κ, προσ(διαγραφόμενα) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὺς) [δέ]κ̣α̣. ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 163 163 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) SB 20 14146, 7 14826
1495629 προ(σδιαγραφόμενα) ... α (ὀβολὸς) α ?, προ(σδιαγραφόμενα) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β, ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 164 164 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Fay. 57, 6 10907
1495648 π̣ρ̣[ο(σδιαγραφόμενα)] ... , γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ρ, π̣ρ̣[ο(σδιαγραφόμενα)] δύο (ἡμιωβέλιον), (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 164 164 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Fay. 57, 7 10907
1672396 προσ(διαγραφομένων) ... (γίνονται) (δραχμαὶ) κη (τριώβολον), προσ(διαγραφομένων) (δραχμὴν) α (ὀβολοὺς) δ ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 164 164 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Hamb. 3 209, 11 11432
1962536 π(ροσδιαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) εἴκοσι (γίνονται) (δραχμαὶ) κ π(ροσδιαγραφόμενα) α (ὀβολὸν) (ἡμιωβέλιον), ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 164 164 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Lond. 2 p. 113 no. 329, 8 11710
1962549 π(ροσδιαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) ὀ̣κτὼ (γίνονται) (δραχμαὶ) η π(ροσδιαγραφόμενα) (τριώβολον), συ(μβολικοῦ) (τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 164 164 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Lond. 2 p. 113 no. 329, 9 11710
4195894 πρ̣[ο]σ̣δ̣(ιαγραφόμενα) ... η (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) β, πρ̣[ο]σ̣δ̣(ιαγραφόμενα) (ὀβολοὶ) γ ? συ(μβολικὸν) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 164 164 Egypt, 00b - Herakleia SB 16 12792, 7 14666
4259496 προσ(διαγραφόμενα) ... [εἴκοσι] [,] [(γίνονται)] κ̣, προσ(διαγραφόμενα) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὺς) δέκ̣α. ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 164 164 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 20 14147, 7 14827
4589828 [πρ]ο̣(σδιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) η [(ἡμιωβέλιον)] (χαλκοῖ?) β̣ [πρ]ο̣(σδιαγραφόμενα) (τριώβολον) ? συ(μβολικὸν) (τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 164 164 Egypt, 00b - Herakleia Stud. Pal. 22 135, 10 99300
3126112 προσ(διαγραφομένων) ... δέκα, (γίνονται) ι, προσ(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὺς) πέντε. ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 165 165 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petaus 125, 8 12637
4086787 προσ(διαγραφόμενα) ... ὀκτώ, (γίνονται) η, προσ(διαγραφόμενα) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 165 198 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 12 10952, 4 14371
34869 πρ[οσ]δ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) καὶ τὰ πρ[οσ]δ(ιαγραφόμενα) συμβολ(ικά). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 166 166 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 99, 8 9138
315588 προσδ(ιαγραφομένων) ... χα(λκοῦ) Γψι ναυβ(ίου) χα(λκοῦ) ρϙ προσδ(ιαγραφομένων) χα(λκοῦ) ψπ ἐπαρ(ουρίου) χα(λκοῦ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1897 + BGU 9 1896 + BGU 9 1897 a, 176 9467
315594 προ(σδιαγραφομένων) ... χα(λκοῦ) ψπ ἐπαρ(ουρίου) χα(λκοῦ) Βυοε προ(σδιαγραφομένων) ρϙε κολ(λύβου) ρκε (γίνεται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 166 166 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1897 + BGU 9 1896 + BGU 9 1897 a, 176 9467
315639 π[ρο]σδ(ιαγραφομένων) ... χα(λκοῦ) χιε ναυβ(ίου) χα(λκοῦ) λε π[ρο]σδ(ιαγραφομένων) χα(λκοῦ) ρλ ἐπαρ(ουρίου) χα(λκοῦ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1897 + BGU 9 1896 + BGU 9 1897 a, 179 9467
315645 προ(σδιαγραφομένων) ... χα(λκοῦ) ρλ ἐπαρ(ουρίου) χα(λκοῦ) υι προ(σδιαγραφομένων) λε κολ(λύβου) κε (γίνεται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 166 166 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1897 + BGU 9 1896 + BGU 9 1897 a, 179 9467
315675 προσδ(ιαγραφομένων) ... χα(λκοῦ) ψν ν(αυβίου) χα(λκοῦ) οε προσδ(ιαγραφομένων) χα(λκοῦ) ρξε ἐπαρ(ουρίου) χα(λκοῦ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1897 + BGU 9 1896 + BGU 9 1897 a, 181 9467
315681 προ(σδιαγραφομένων) ... χα(λκοῦ) ρξε ἐπαρ(ουρίου) χα(λκοῦ) Α προ(σδιαγραφομένων) χα(λκοῦ) π κολ(λύβου) λε ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1897 + BGU 9 1896 + BGU 9 1897 a, 181 9467
315712 προσδ(ιαγραφομένων) ... χα(λκοῦ) Αψπε ν(αυβίου) χα(λκοῦ) ϙ προσδ(ιαγραφομένων) χα(λκοῦ) τοε [ἐ]παρ(ουρίου) χα(λκοῦ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1897 + BGU 9 1896 + BGU 9 1897 a, 183 9467
315718 προσδ(ιαγραφομένων) ... χα(λκοῦ) τοε [ἐ]παρ(ουρίου) χα(λκοῦ) Αρϙ προσδ(ιαγραφομένων) χα(λκοῦ) ϙε κολ(λύβου) ξ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1897 + BGU 9 1896 + BGU 9 1897 a, 183 9467
315816 προσδ(ιαγραφομένων) ... χα(λκοῦ) Βψο ναυβ(ίου) χα(λκοῦ) σκε προσδ(ιαγραφομένων) χα(λκοῦ) χ ἐπ(αρουρίου) Βϡοε ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1897 + BGU 9 1896 + BGU 9 1897 a, 187 9467
315821 προσδ(ιαγραφομένων) ... προσδ(ιαγραφομένων) χα(λκοῦ) χ ἐπ(αρουρίου) Βϡοε προσδ(ιαγραφομένων) χα(λκοῦ) σλ κολ(λύβου) ριε ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1897 + BGU 9 1896 + BGU 9 1897 a, 188 9467
315844 προσδ(ιαγραφομένων) ... χα(λκοῦ) Αϡμε ναυβ(ίου) χα(λκοῦ) ρϙε προσδ(ιαγραφομένων) χα(λκοῦ) υλ ἐπ(αρουρίου) Βυμ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1897 + BGU 9 1896 + BGU 9 1897 a, 189 9467
315849 προ(σδιαγραφομένων) ... προσδ(ιαγραφομένων) χα(λκοῦ) υλ ἐπ(αρουρίου) Βυμ προ(σδιαγραφομένων) ρϙε κολ(λύβου) [ϙ [(γίνεται)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 166 166 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1897 + BGU 9 1896 + BGU 9 1897 a, 189 9467
315905 προ(σδιαγραφομένων) ... ? ἀμπ(ελῶνος) Αφ ναυβ(ίου) οε προ(σδιαγραφομένων) χα(λκοῦ) τιε ἐπαρ(ουρίου) χα(λκοῦ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 166 166 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1897 + BGU 9 1896 + BGU 9 1897 a, 192 9467
315911 προ(σδιαγραφομένων) ... χα(λκοῦ) τιε ἐπαρ(ουρίου) χα(λκοῦ) Α προ(σδιαγραφομένων) π κολ(λύβου) ν (γίνεται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 166 166 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 9 1897 + BGU 9 1896 + BGU 9 1897 a, 192 9467
991528 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) σ[υμ]βολ(ικά). ἔτους ἑβδ[ό]μου ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 166 166 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Basel 2 23 [P. Bas. 10], 8 10142
991570 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (γίνονται) ϛ (τετρώβολον) καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) συμβολ(ικά). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 166 166 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Basel 2 23 [P. Bas. 10], 15 10142
991597 προ(σ)δ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) καὶ τὰ προ(σ)δ(ιαγραφόμενα) συμβολ(ικά). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 166 166 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Basel 2 23 [P. Bas. 11], 4 10143
1206544 προ(σδιαγραφόμενα) ... εἴκοσι, (γίνονται) κ, προ(σδιαγραφόμενα) χ(αλκοῦ) [ὀ]β̣ο(λοὶ) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 166 166 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cairo Preis.(2) 21, 8 10435
1676986 π̣ρ̣(οσδιαγραφομένων) ... Βχκε, ν(αυβίου) Αρκε, π̣ρ̣(οσδιαγραφομένων) Γ, ἐπ(αρουρίου) (τάλαντον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Hamb. 4 249, 6 41543
1676994 π̣ρ̣(οσδιαγραφομένων) ... ἐπ(αρουρίου) (τάλαντον) α Αφ, π̣ρ̣(οσδιαγραφομένων) φοε, κο̣λ̣(λύβου) υν̣ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 166 166 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Hamb. 4 249, 7 41543
2197811 πρ[οσδ](ιαγραφόμενα) ... Νεφρέμμιδ̣[ος] θε[ᾶς] [μεγίστ]ης (δραχμὰς) Βρ πρ[οσδ](ιαγραφόμενα) [(δραχμὰς)] [ρλα [(ὀβολοὺς)] (1) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 166 166 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Louvre 1 4 + ZPE 165 (2008), p. 150-156, 7 11853
2197829 προ[σδ(ιαγραφόμενα)] ... καὶ ὑπ[ὲρ] gap=unknown (δραχμὰς) ξη προ[σδ(ιαγραφόμενα)] [(δραχμὰς)] [ϛ [(τετρώβολον) [(ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 166 166 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Louvre 1 4 + ZPE 165 (2008), p. 150-156, 8 11853
2197851 προσδ(ιαγραφόμενα) ... gap=1 gap=2 [(δραχμὰς)] [ϙε [,] προσδ(ιαγραφόμενα) (δραχμὰς) ϛ (γίνονται) [(δραχμὰς)] ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 166 166 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Louvre 1 4 + ZPE 165 (2008), p. 150-156, 10 11853
2197868 [προσδ(ιαγραφόμενα)] ... Σ[οκνοπαίο]υ Νήσου (δραχμὰς) ρμβ (διώβολον) [προσδ(ιαγραφόμενα)] [(δραχμὰς)] [θ (ὀβολοὺς) (1) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 166 166 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Louvre 1 4 + ZPE 165 (2008), p. 150-156, 12 11853
2197894 προ̣σ[δ(ιαγραφόμενα)] ... θεῶ[ν] [Νε]ί̣λου πό̣[λεως] (δραχμὰς) ξδ προ̣σ[δ(ιαγραφόμενα)] [(δραχμὰς)] [δ (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 166 166 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Louvre 1 4 + ZPE 165 (2008), p. 150-156, 15 11853
2197954 προσ[δ(ιαγραφόμενα)] ... (δραχμὰς) ιϛ γ(ίνονται) (δραχμαὶ) τη προσ[δ(ιαγραφόμενα)] (δραχμὰς) κ [(διώβολον) [(χαλκοῦς)] ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 166 166 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Louvre 1 4 + ZPE 165 (2008), p. 150-156, 24 11853
3217316 προσδιαγρα(φόμενα) ... ϛ (τετρώβολον), καὶ τὰ προσδιαγρα(φόμενα) συμβολ(ικά). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 166 166 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Prag 1 57, 9 12777
4259537 π(ροσδιαγραφόμενα) ... εἴκοσι, (γίνονται) κ, π(ροσδιαγραφόμενα) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὺς) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 166 166 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) SB 20 14148, 7 14828
4494801 προ(σδιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) καὶ τὰ προ(σδιαγραφόμενα), συμβολ(ικά). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 166 166 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 6 9426, 10 14218
148124 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) ἑκατόν (γίνονται) (δραχμαὶ) ρ πρ(οσδιαγραφόμενα) ϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικοῦ) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 167 167 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 2 461, 5 9189
152958 πρ(οσδιαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) ἐνενήκοντα (γίνονται) (δραχμαὶ) ϙ πρ(οσδιαγραφόμενα) ε (τετρώβολον) σ(υμβολικοῦ) (ὀβολὸς) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 167 167 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 2 521, 5 9215
179615 π(ροσδιαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) εἴκοσι (γίνονται) (δραχμαὶ) κ π(ροσδιαγραφόμενα) α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) σ(υμβολικοῦ) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 167 167 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 3 770, 5 9340
991633 π(ροσδιαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) τεσσαράκοντα (γίνονται) (δραχμαὶ) μ π(ροσδιαγραφόμενα) β (τριώβολον) σ(υμβολικὰ) (ὀβολὸς) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 167 167 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Basel 2 24, 5 10144
2587320 προ(σδιαγραφομένων) ... δέκα, (γίνονται) ι, προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) σ(υμβολικοῦ) (ὀβολὸν) α ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 167 167 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Münch. 3 109, 5 12459
3357751 προ(σδιαγραφομένων) ... , ν̣α̣υ̣β̣(ίου) χα(λκοῦ) ρξε, προ(σδιαγραφομένων) χα̣(λκοῦ) δ̣, ἐπαρο(υρίου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 167 167 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Ryl. Gr. 2 p. 254 [P. BM 917], 4 13013
3357759 προ(σδιαγραφομένων) ... , ἐπαρο(υρίου) χα(λκοῦ) Βρ̣ϙ, προ(σδιαγραφομένων) χα(λκοῦ) ρο, κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 167 167 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Ryl. Gr. 2 p. 254 [P. BM 917], 5 13013
3357791 π̣[ρο(σδιαγραφομένων)] ... , [ναυβ(ίου)] [χ]α(λκοῦ) ρξε, π̣[ρο(σδιαγραφομένων)] [χα(λκοῦ)] υ̣π, ἐ̣π̣α̣ρ̣ο̣(υρίου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 167 167 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Ryl. Gr. 2 p. 254 [P. BM 917], 6 13013
3357799 προ(σδιαγραφομένων) ... , ἐ̣π̣α̣ρ̣ο̣(υρίου) χα̣(λκοῦ) κ̣α̣, προ(σδιαγραφομένων) ρο, κολ(λύβου) ϙ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 167 167 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Ryl. Gr. 2 p. 254 [P. BM 917], 7 13013
4048603 προσδιαγρ(αφομένοις) ... (ἔτους), φόρου π̣ά̣ντων σὺν προσδιαγρ(αφομένοις) καὶ παντ[ὶ] λό̣[γ]ῳ̣ ἀργυρίου ... participle. pl. pres. mid. masc. dat AD02 167 192 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 5670, 11 13998
4048614 προ̣σ̣δ̣ι̣α̣γ̣ρ̣ά̣ψ̣ω̣ ... τριακοσίων, οὐδὲν δὲ ἕτερ̣ον προ̣σ̣δ̣ι̣α̣γ̣ρ̣ά̣ψ̣ω̣ εἰς̣ οὐδένα ἁπλῶς λόγον ... verb. 1. sg. fut. ind. act AD02 167 192 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 5670, 13 13998
43081 πρ[οσδ(ιαγραφόμενα)] ... ϛ (τετρώβολον), καὶ τὰ πρ[οσδ(ιαγραφόμενα)] [συμβο]λ(ικά). ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 168 168 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 11 2028, 8 9565
1963065 προσδ(ιαγραφόμενα) ... (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) καὶ τὰ προσδ(ιαγραφόμενα) ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 168 168 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Lond. 2 p. 107 no. 337, 7 11717
3217361 πρ̣ο̣σ̣δ̣ι̣αγρα(φόμενα) ... (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) καὶ τὰ πρ̣ο̣σ̣δ̣ι̣αγρα(φόμενα) συμβολ(ικά). ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 168 168 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Prag 1 58, 11 12778
4589943 προ[σδ(ιαγραφόμενα)] ... ἔτ[ους] gap=unknown gap=unknown καὶ τὰ προ[σδ(ιαγραφόμενα)] gap=unknown gap=unknown_lines ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 168 168 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 139, 11 15063
1020064 προ(σδιαγραφομένων) ... . ν(αυβίου) ἐν(αφεσίων) Βσν, προ(σδιαγραφομένων) υν̣, η (ὀβολοὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 169 170 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 36, 21 10224
1020097 προσδ(ιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) κ (ὀβολὸς) α ? προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (διώβολον) · ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 169 170 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 36, 23 10224
1020174 προ(σδιαγραφομένων) ... [γ, ν(αυβίου) ρξ, προ(σδιαγραφομένων) χοε, ἐπ(αρουρίου) Βρκε ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 169 170 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 36, 3 10224
1020180 πρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) ... χοε, ἐπ(αρουρίου) Βρκε, πρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) ρ̣ξε, κολ(λύβου) ρι ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 169 170 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 36, 4 10224
1020203 προ(σδιαγραφομένων) ... , (ὀκταδράχμου) (δραχμαὶ) η, προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) γ ? η ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 169 170 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 36, 5 10224
1020219 προ(σδιαγραφομένων) ... , (ὀκταδράχμου) <(δραχμαὶ)> η, προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) γ ?, ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 169 170 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 36, 6 10224
1020228 προσδ(ιαγραφομένων) ... , γε̣[ω(μετρίας)] [(δραχμαὶ)] ιγ (διώβολον) προσδ(ιαγραφομένων) (πεντώβολον), σ(υμβόλου) (ὀβολὸς) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 169 170 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 36, 7 10224
1020259 προ̣σ̣δ(ιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ροβ (τετρώβολον), προ̣σ̣δ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ρπ (ὀβολοὶ) κϛ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 169 170 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 36, 8 10224
1020323 πρ̣ο(σδιαγραφομένων) ... ρϙ, ν(αυβίου) ψι, πρ̣ο(σδιαγραφομένων) Βωπ̣ε, ἐπ(αρουρίου) <(τάλαντον)> ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 169 170 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 36, 12 10224
1020331 πρ[ο](σδιαγραφομένων) ... ἐπ(αρουρίου) <(τάλαντον)> α Γτιε, πρ[ο](σδιαγραφομένων) ψκε, κολ(λύβου) υξ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 169 170 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 36, 13 10224
1020362 προ(σδιαγραφομένων) ... γ, ν(αυβίου) ρξ, προ(σδιαγραφομένων) χοε, ἐπ(αρουρίου) Βρκε ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 169 170 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 36, 16 10224
1020368 [προ(σδιαγραφομένων)] ... χοε, ἐπ(αρουρίου) Βρκε, [προ(σδιαγραφομένων)] [ιϛ, κη (ὀβολοὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 169 170 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 36, 16 10224
1020410 προ(σδιαγραφομένων) ... υξ, ν(αυβίου) ωϙ, προ(σδιαγραφομένων) Αψν, ἐπ(αρουρίου) (τάλαντον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 169 170 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 36, 19 10224
1020417 προ(σδιαγραφομένων) ... , ἐπ(αρουρίου) (τάλαντον) α Αϡι προ(σδιαγραφομένων) χιε, κολ(λύβου) τκ ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 169 170 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 36, 20 10224
4244812 προσ(διαγραφόμενα) ... (δραχμὰς) εἴκωσι*, (γίνονται) κ προσ(διαγραφόμενα) χ(αλκοῦ) ὀβ(ολοὺς) δέκα ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 169 169 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 18 13911, 6 14779
1481771 προ(σδιαγραφόμενα) ... κατ(οίκων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) ροε, προ(σδιαγραφόμενα) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) κ, ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 170 172 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 39, 5 10750
1481793 προ(σδιαγραφόμενα) ... ὁμοίως χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) τιε, προ(σδιαγραφόμενα) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) λε, ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 170 172 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 39, 7 10750
1481811 προ(σδιαγραφόμενα) ... ἐναφεσ(ίων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) ρκε, προ(σδιαγραφόμενα) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) κε, ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 170 172 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 39, 8 10750
1481848 προ(σδιαγραφόμενα) ... (ἔτους) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς?) τκ, προ(σδιαγραφόμενα) (δραχμὰς?) λε, κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. acc AD02 170 172 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 39, 13 10750
1481875 προ(σδιαγραφόμενα) ... Παχὼν χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) τκ, προ(σδιαγραφόμενα) λε, κολ(λύβου) ι ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 170 172 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 39, 15 10750
4071559 π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) ... [(δραχμὰς)] [εἴ]κοσι (γίνονται) (δραχμαὶ) κ π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀ(βολοὺς) δέκα ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 10 10760, 7 14335
4259163 προ(σδιαγραφόμενα) ... ε̣ἴκοσι, (γίνονται) κ, προ(σδιαγραφόμενα) χ(αλκοῦ) ὀβολ(οὺς) δέκα. ... participle. pl. pres. mid. neut. nom AD02 170 179 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 20 14139, 5 14818
4490368 προ(σδιαγραφομένων) ... β ? χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) σο προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) λ κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 2 14164
4490394 προ(σδιαγραφομένων) ... α γ´ χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) ρλε προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) ιε κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 4 14164
4490438 προ(σδιαγραφομένων) ... γ γ´ χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) τκ προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) λε̣ κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 8 14164
4490459 προ(σδιαγραφομένων) ... ?. χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) ν προ(σδιαγραφομένων) [ε κολ(λύβου) ε (ὀβολὸς) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 9 14164
4490494 προ(σδιαγραφομένων) ... [? η´ χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) τξ̣ε προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) μ κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 12 14164
4490560 π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) ... ιε δ´ χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) Αφκ̣ε̣ π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) [ρνε κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 21 14164
4490621 προ(σδιαγραφομένων) ... δ̣ γ´ χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) υλε προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) με κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 25 14164
4490687 προ(σδιαγραφομένων) ... ? ιβ´ χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) Βρξ προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) σ̣κ̣ κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 5 14164
4490718 προ(σδιαγραφομένων) ... η´ ἐναφ(εσίων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) Αυι προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) σπ̣ε κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 7 14164
4490738 προ(σδιαγραφομένων) ... δ ?. gap=1 (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴν) α (διώβολον) πατ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 8 14164
4490757 προ(σδιαγραφομένων) ... δ´ η´ χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) μ προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) ε κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 11 14164
4490802 προ(σδιαγραφομένων) ... α ? χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) ρν προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) ιε κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 14 14164
4490822 προ(σδιαγραφομένων) ... . ἐναφ(εσίων) χ̣(αλκοῦ) (δραχμὰς?) σ̣ξε̣ προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) νε κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 15 14164
4490842 προ(σδιαγραφομένων) ... . λι(…) (δραχμὰς) ζ (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) [κολ(λύβου)] (ὀβολὸν). ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 15 14164
4490860 προ(σδιαγραφομένων) ... β νο χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) σμε προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) κε κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 18 14164
4490904 προ(σδιαγραφομένων) ... ? η´ χ̣(αλκοῦ) (δραχμὰς) φ̣ϙ προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) ξ κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 21 14164
4490940 προ(σδιαγραφομένων) ... ? ἐναφ(εσίων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) σκε προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) με κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 23 14164
4490985 προ(σδιαγραφομένων) ... κα ? χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) Βρ̣ν̣ προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) σιε κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 4 14164
4491008 προ(σδιαγραφομένων) ... ? ἐναφ(εσίων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) φξε προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) ριε κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 5 14164
4491026 προ(σδιαγραφομένων) ... [(διώβολον) [ἐ]ν̣α̣φ(εσίων) (δραχμὰς) δ (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ε ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 7 14164
4491045 προ(σδιαγραφομένων) ... η ? χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) ων προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) πε κ̣ολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 9 14164
4491075 προ(σδιαγραφομένων) ... α γ´ χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) ρλε προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) ιε κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 12 14164
4491146 προ(σδιαγραφομένων) ... ? νο χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) Αωϙε προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) ρϙ κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 18 14164
4491171 προ(σδιαγραφομένων) ... ιϛ´ ἐναφ(εσίων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) σκ προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) με κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 20 14164
4491256 προ(σδιαγραφομένων) ... ? η´ χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) Αϡϙ προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) σ κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 27 14164
4491282 προ(σδιαγραφομένων) ... ξδ´ ἐναφ(εσίων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) σπε προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) (δραχμῶν) ξ κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 28 14164
4491315 προ(σδιαγραφομένων) ... ? χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) ϡν \Αροε προ(σδιαγραφομένων) ϙε κολ(λύβου) κ (δραχμὰς) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 30 14164
4491336 προ(σδιαγραφομένων) ... [α [? [χ(αλκοῦ)] [(δραχμὰς)] [σκε προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) με κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 2 14164
4491384 [προ(σδιαγραφομένων)] ... ϛ ? χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) ϛ [προ(σδιαγραφομένων)] [χ(αλκοῦ)] [(δραχμὰς)] [ξε [κολ(λύβου)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 6 14164
4491415 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἀρουρῶν) β χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) σ προ(σδιαγραφομένων) [χ(αλκοῦ)] [(δραχμὰς)] [κ [κολ(λύβου)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 10 14164
4491451 π[ρο(σδιαγραφομένων)] ... ι ιβ´ χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) Α̣ιε π[ρο(σδιαγραφομένων)] [χ(αλκοῦ)] [(δραχμὰς)] [ρε [κολ(λύβου)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 13 14164
4491476 [προ(σδιαγραφομένων)] ... ιβ´ [χ(αλκοῦ)] [(δραχμὰς)] [σμ [σμ [προ(σδιαγραφομένων)] [χ(αλκοῦ)] [(δραχμὰς)] [με [κολ(λύβου)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 14 14164
4491519 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) τμ (δραχμὴν) α [(ὀβολὸν) προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) ρμε κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 20 14164
4491528 προ(σδιαγραφομένων) ... κολ(λύβου) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) ιε gap=unknown προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴν) α (ὀβολοὺς) β ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 21 14164
4491561 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἀρούρης) α χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) ρ προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) ι κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 24 14164
4491585 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(ἀρουρῶν)] [β [χ(αλκοῦ)] [(δραχμὰς)] [τ [προ(σδιαγραφομένων)] [χ(αλκοῦ)] [(δραχμὰς)] [ξ κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 25 14164
4491629 προ(σδιαγραφομένων) ... ?̣?̣ η̣´ χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) ψο προ(σδιαγραφομένων) [χ(αλκοῦ)] [(δραχμὰς)] [π [κολ(λύβου)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 170 170 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9370, 29 14164
2312831 [προ(σδιαγραφομένων)] ... ν(αυβίου) (ὀβολοὶ) (3?) χ̣(αλκοῖ) (2?) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμὴ)] [α [(διώβολον) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2731 11998
2312843 [προ](σδιαγραφομένων) ... κα ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) γ [(τριώβολον) [προ](σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2732 11998
2312866 π[ρ]ο(σδιαγραφομένων) ... [(δραχμαὶ)] [ιγ [(ἡμιωβέλιον)] χ(αλκοῖ) (2) π[ρ]ο(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) (5?) [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2733 11998
2312994 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β̣ [(τετρώβολον) [(ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2750 11998
2313004 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) ζ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) κολ(λύβου) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2751 11998
2313021 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) κζ (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2752 11998
2313061 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2754 11998
2313070 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2755 11998
2313090 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2756 11998
2313117 προ(σδιαγραφομένων) ... περιστ(ερεῶνος) ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) γ προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2759 11998
2313158 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (διώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(πεντώβολον) (δραχμαὶ) ιϛ (ὀβολοὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2762 11998
2313168 προ(σδιαγραφομένων) ... ζ ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) β (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2763 11998
2313187 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ζ (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] [η ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2764 11998
2313199 προ(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) κ(ατ)οί(κων) ιβ (ἔτους) (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2765 11998
2313280 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(2) [ν(αυβίου)] [(διώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμὴ)] [α [(δραχμαὶ)] [κη ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2774 11998
2313291 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [α [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] [β [(τριώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) [χ(αλκοῖ)] [(2) [κολ(λύβου)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2775 11998
2313311 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(δραχμαὶ)] [θ [(διώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(τριώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2776 11998
2313324 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [ν(αυβίου)] [κ(ατ)οί(κων)] [ιβ [(ἔτους)] [(πεντώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ἡμιωβέλιον)] [κολ(λύβου)] [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2777 11998
2313346 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(δραχμαὶ)] [η [(ἡμιωβέλιον)] [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(τριώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2779 11998
2313393 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (2) [(δραχμαὶ)] [μη [(ὀβολοὶ)] gap=12 [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] [β [(ὀβολὸς) [ἐπ(αρουρίου)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2785 11998
2313404 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [ε [(τετρώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(τριώβολον) [κολ(λύβου)] [(διώβολον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2785 11998
2313420 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [ιβ [(ἔτους)] [(δραχμαὶ)] [κα [(διώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμὴ)] [α [(διώβολον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2786 11998
2313463 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(2) [ν(αυβίου)] [(τριώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμὴ)] [α [(διώβολον) χ̣(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2790 11998
2313475 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [κη [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] [γ [(τετρώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(διώβολον) [κολ(λύβου)] [(ὀβολὸς) [χ(αλκοῖ)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2792 11998
2313492 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [ιβ [(ἔτους)] [(δραχμαὶ)] [ιγ [(τριώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(πεντώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2793 11998
2313550 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(τετρώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [ν(αυβίου)] [(τριώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμὴ)] [α [(ὀβολὸς)] [α ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2803 11998
2313564 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [β [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] [γ [(διώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2803 11998
2313586 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [ιβ [(ἔτους)] [(δραχμαὶ)] [ιδ [(ἡμιωβέλιον)] [προ(σδιαγραφομένων)] [(πεντώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2804 11998
2313615 προ(σδιαγραφομένων) ... (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2807 11998
2313631 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) γ (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2808 11998
2313655 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ιβ (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2809 11998
2313691 πρ[ο(σδιαγραφομένων)] ... χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) πρ[ο(σδιαγραφομένων)] [(τριώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2811 11998
2313703 προ(σδιαγραφομένων) ... κ ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2812 11998
2313727 προ(σδιαγραφομένων) ... κ(ατ)οί(κων) ιβ (ἔτους) (δραχμὴ) α προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2814 11998
2313748 προ(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) κ(ατ)οί(κων) ιβ (ἔτους) (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2816 11998
2313772 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ν(αυβίου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ̣(αλκοῖ) (2?) ἐπ(αρουρίου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2818 11998
2313778 προ(σδιαγραφομένων) ... (ὀβολὸς) χ̣(αλκοῖ) (2?) ἐπ(αρουρίου) (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2819 11998
2313794 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) η (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) χ(αλκοῖ) (2) [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2820 11998
2313824 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) [(διώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμὴ)] [α [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2822 11998
2313839 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) β (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ὀβολὸς) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2823 11998
2313858 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ι (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] [ι ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2824 11998
2313889 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(2) [ν(αυβίου)] [(ὀβολὸς) [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(τριώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2826 11998
2313904 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κ[ολ(λύβου)] [(ἡμιωβέλιον)] [χ(αλκοῖ)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2827 11998
2313926 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (δραχμαὶ) ε (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) (2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(διώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2828 11998
2313952 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (ἔτους) (δραχμαὶ) α [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμὴ)] [α [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2830 11998
2314020 προ(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) [(δραχμαὶ)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2839 11998
2314035 προ(σδιαγραφομένων) ... [α [(τετρώβολον) [(ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2840 11998
2314051 προ(σδιαγραφομένων) ... [ιβ [(ἔτους)] [(δραχμαὶ)] ϛ (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2841 11998
2314068 προ(σδιαγραφομένων) ... [κ(ατ)οί(κων)] [ιβ (ἔτους) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2842 11998
2314079 προ(σδιαγραφομένων) ... (γίνονται) (διώβολον) [ἐναφ(εσίων)] [ὁ(μοίως)] [(τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2843 11998
2314139 προ(σδιαγραφομένων) ... [ιβ [(ἔτους)] [(ὀβολοὶ)] [β ? προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2850 11998
2314191 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2856 11998
2314204 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [α [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμὴ)] [α [(τετρώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2857 11998
2314223 προ(σδιαγραφομένων) ... [(ἔτους)] [(δραχμαὶ)] [ϛ [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2858 11998
2314251 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2860 11998
2314260 [πρ]ο(σδιαγραφομένων) ... (2) [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμὴ)] [α [(τετρώβολον) [πρ]ο(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2861 11998
2314279 προ(σδιαγραφομένων) ... [(ἔτους)] [(δραχμαὶ)] [ϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2862 11998
2314303 προ(σδιαγραφομένων) ... [(ἔτους)] (δραχμαὶ) ιϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2864 11998
2314335 προ(σδιαγραφομένων) ... (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2866 11998
2314342 [προ(σδιαγραφομένων)] ... α [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] [β [(τριώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς)] [α ? κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2867 11998
2314360 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(δραχμαὶ)] [θ [(διώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2868 11998
2314385 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(διώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [ν(αυβίου)] [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(τετρώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2871 11998
2314399 π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) ... (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) ε ?̣?̣ π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον?) χ(αλκοῖ) (2) [κολ(λύβου)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2872 11998
2314420 π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ζ χ(αλκοῖ) (2) π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) [(διώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2873 11998
2314481 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [ν(αυβίου)] [(πεντώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] [β [(διώβολον) ἐπ(αρουρίου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2879 11998
2314490 [προ(σδιαγραφομένων)] ... ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) [ϛ [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(τριώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [κολ(λύβου)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2880 11998
2314517 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(ἔτους)] [(δραχμαὶ)] [ιϛ [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμὴ)] [α [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2882 11998
2314575 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) (δραχμαὶ) μη (ὀβολοὶ) β προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ε (διώβολον) ἐπ(αρουρίου) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2891 11998
2314583 προ(σδιαγραφομένων) ... (διώβολον) ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) ιδ (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2891 11998
2314619 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2893 11998
2314632 προ(σδιαγραφομένων) ... ιζ ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2894 11998
2314670 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2896 11998
2314683 προ(σδιαγραφομένων) ... η ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2897 11998
2314703 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2898 11998
2314731 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ιϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2901 11998
2314760 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2903 11998
2314803 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) γ (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2908 11998
2314826 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) η (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) χ(αλκοῖ) (2) [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2910 11998
2314852 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) ζ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] [ζ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2912 11998
2314884 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) α [ι? [προ(σδιαγραφομένων)] [(τριώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2914 11998
2314893 προ(σδιαγραφομένων) ... [(2) ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2915 11998
2314913 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2916 11998
2314939 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ζ (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] [ζ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2919 11998
2314975 προ(σδιαγραφομένων) ... [(τριώβολον) [ν(αυβίου)] [(διώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) προ(σδιαγραφομένων) (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) (2) [(δραχμαὶ)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2923 11998
2314990 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [β [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) [χ(αλκοῖ)] [(2) [κολ(λύβου)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2924 11998
2315010 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(δραχμαὶ)] [η [(τετρώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(τριώβολον) [(ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2925 11998
2315039 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(2) ν(αυβίου) (διώβολον) χ(αλκοῖ) (2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(πεντώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2927 11998
2315048 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(2) [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] [β [(τριώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) [χ(αλκοῖ)] [(2) [κολ(λύβου)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2927 11998
2315066 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(δραχμαὶ)] [θ [(διώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(τριώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2928 11998
2315092 προ(σδιαγραφομένων) ... [χ(αλκοῖ)] [(2) [ν(αυβίου)] [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2930 11998
2315101 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (2) [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμὴ)] [α [(τετρώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) [κολ(λύβου)] [(ἡμιωβέλιον)] [χ(αλκοῖ)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2931 11998
2315120 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(ἔτους)] [(δραχμαὶ)] [ϛ [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(διώβολον) [(ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2932 11998
2315154 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [ν(αυβίου)] [(δραχμαὶ)] [γ [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] [ζ (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2934 11998
2315167 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [ιβ [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] [κγ [(τριώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμὴ)] [α [(πεντώβολον) [(ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2935 11998
2315225 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [ν(αυβίου)] [κ(ατ)οί(κων)] [ιβ [(ἔτους)] [(τριώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ἡμιωβέλιον)] [κολ(λύβου)] [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2943 11998
2315243 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(ἔτους)] [(δραχμαὶ)] [ιϛ [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμὴ)] [α [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2944 11998
2315277 [π]ρο(σδιαγραφομένων) ... [(ἡμιωβέλιον) [ν(αυβίου)] [(πεντώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [π]ρο(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (ὀβολὸς) [(δραχμαὶ)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2946 11998
2315290 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] [ε [(διώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(διώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2947 11998
2315309 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [γεω(μετρίας)] [ιβ [(ἔτους)] [(δραχμαὶ)] [κ [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμὴ)] [α [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2948 11998
2315324 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [ν(αυβίου)] gap=unknown [ιβ [(ἔτους)] gap=unknown [προ(σδιαγραφομένων)] gap=unknown [κολ(λύβου)] [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2949 11998
2315365 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) [ν(αυβίου)] [(τριώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμὴ)] [α [(ὀβολὸς) [χ(αλκοῖ)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2954 11998
2315376 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) γ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2955 11998
2315399 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ια (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) δ ?̣?̣ [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2956 11998
2315430 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) [ν(αυβίου)] [(διώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμὴ)] [α ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2958 11998
2315437 προ(σδιαγραφομένων) ... [α ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) β (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2959 11998
2315459 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) θ (διώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2960 11998
2315515 προ(σδιαγραφομένων) ... (ὀβολοὶ) κ Σαραπ(…) (δραχμαὶ) κ προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2965 11998
2315522 προ(σδιαγραφομένων) ... β ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) ε (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2965 11998
2315545 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) ιθ (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2966 11998
2315585 προ(σδιαγραφομένων) ... [(2) [ν(αυβίου)] [(δραχμαὶ)] [β [(ἡμιωβέλιον)] προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ε (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2970 11998
2315597 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (δραχμαὶ) [α (ὀβολοὶ?) ε̣ [ι? [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμὴ)] [α [(ὀβολὸς) [κολ(λύβου)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2970 11998
2315619 [προ(σδιαγραφομένων)] ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) νβ (ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] [γ [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2971 11998
2315639 [προ(σδιαγραφομένων)] ... κ(ατ)οί(κων) ιβ (ἔτους) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ἡμιωβέλιον)] [κολ(λύβου)] [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2972 11998
2315666 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [ἐλ(αίας)] [(παραγωγῆς)] [(τριώβολον) [ν(αυβίου)] [(διώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(πεντώβολον) ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) β ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2974 11998
2315673 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) β (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (1?) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2975 11998
2315694 [προ(σδιαγραφομένων)] ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) η (διώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(τριώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2976 11998
2315715 [προ(σδιαγραφομένων)] ... κ(ατ)οί(κων) ιβ (ἔτους) (δραχμὴ) [α [προ(σδιαγραφομένων)] [(ἡμιωβέλιον)] [χ(αλκοῖ)] [(2) [κολ(λύβου)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2978 11998
2315731 [προ(σδιαγραφομένων)] ... check ἐναφ(εσίων) ὁμο(ίως) (ὀβολοὶ) (3?) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ἡμιωβέλιον)] [χ(αλκοῖ)] [(2) [κολ(λύβου)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2979 11998
2315749 [προ(σδιαγραφομένων)] ... ν(αυβίου) κ(ατ)οί(κων) α [(ἔτους)] [(διώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [χ(αλκοῖ)] [(2) [κολ(λύβου)] [χ(αλκοῖ)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2981 11998
2315769 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(ἔτους)] [(δραχμαὶ)] [ιϛ [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμὴ)] [α [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2982 11998
2315793 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(ἔτους)] [(δραχμαὶ)] [ιϛ [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμὴ)] [α [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2984 11998
2316113 προ(σδιαγραφομένων) ... ι (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2988 11998
2316136 προ(σδιαγραφομένων) ... ι (ἔτους) <(δραχμαὶ)> ϛ (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2990 11998
2316156 προ(σδιαγραφομένων) ... ι (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2992 11998
2316175 προ(σδιαγραφομένων) ... ι (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2994 11998
2316197 προ(σδιαγραφομένων) ... ι (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2996 11998
2316218 προ(σδιαγραφομένων) ... ι (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2998 11998
2316238 προ(σδιαγραφομένων) ... ι (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3000 11998
2316259 προ(σδιαγραφομένων) ... ι (ἔτους) (δραχμαὶ) ιγ (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (ἡμιωβέλιον) <(γίνονται)> ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3002 11998
2316277 προ(σδιαγραφομένων) ... ι (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3004 11998
2316297 προ(σδιαγραφομένων) ... ι (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3006 11998
2316317 προ(σδιαγραφομένων) ... ι (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3008 11998
2316384 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (δραχμὴ) [α [(ἡμιωβέλιον)] [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] [β [(τετρώβολον) [χ(αλκοῖ)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3012 11998
2316395 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) ζ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3013 11998
2316414 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) κζ (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3014 11998
2316449 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) β (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) [β [(ἡμιωβέλιον)] [χ(αλκοῖ)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3016 11998
2316459 προ(σδιαγραφομένων) ... [(2) ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) ε (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3017 11998
2316489 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (ὀβολοὶ) β ?̣?̣ [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμὴ)] [α [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3019 11998
2316497 προ(σδιαγραφομένων) ... [χ(αλκοῖ)] [(2) ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) ε προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ὀβολὸς) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3020 11998
2316533 π[ρο(σδιαγραφομένων)] ... ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) π[ρο(σδιαγραφομένων)] [(τετρώβολον) (δραχμαὶ) ιβ (ὀβολοὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3022 11998
2316544 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3023 11998
2316563 προ(σδιαγραφομένων) ... ϛ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3024 11998
2316606 προ(σδιαγραφομένων) ... ἀπεργ(ασίας) ι (ἔτους) (δραχμαὶ) ε προ(σδιαγραφομένων) [(διώβολον) [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] [ε ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3028 11998
2316640 π[ρο(σδιαγραφομένων)] ... χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) π[ρο(σδιαγραφομένων)] [(τριώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3030 11998
2316650 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3031 11998
2316687 [προ(σδιαγραφομένων)] ... ἀπεργ(ασίας) ι (ἔτους) [(δραχμαὶ)] [ε [προ(σδιαγραφομένων)] [(διώβολον) [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] [ε ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3034 11998
2316711 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) ια (διώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) δ [ι? [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3036 11998
2316754 [προ(σδιαγραφομένων)] ... χ̣(αλκοῖ) (2?) [ν(αυβίου)] [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(τριώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3039 11998
2316763 προ(σδιαγραφομένων) ... [(2) ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3040 11998
2316783 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) [(διώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3041 11998
2316833 προ(σδιαγραφομένων) ... [(ἡμιωβέλιον) [ν(αυβίου)] [(ἡμιωβέλιον)] χ̣(αλκοῖ) (2?) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3051 11998
2316844 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [ιβ [(ὀβολοὶ)] [κη [ἐπ(αρουρίου)] [(πεντώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ἡμιωβέλιον)] [κολ(λύβου)] [(ἡμιωβέλιον)] (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3052 11998
2316860 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(δραχμαὶ)] [γ [(ἡμιωβέλιον)] [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) χ̣(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3053 11998
2316873 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [φόρου] [ια [(ἔτους)] [(δραχμαὶ)] [η [προ(σδιαγραφομένων)] [(τριώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) η ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3054 11998
2316901 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (διώβολον) [(δραχμαὶ)] [σιβ [(ὀβολοὶ)] [ι [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] [ι [(τετρώβολον) [(ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3057 11998
2316911 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] [κη [(πεντώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] [β [(διώβολον) [(ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3057 11998
2316937 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(ἔτους)] [(δραχμαὶ)] [ρη [(διώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] [ϛ [(τετρώβολον) [(ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3058 11998
2317035 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [χ(αλκοῖ)] [(2) [ν(αυβίου)] [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(τριώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3076 11998
2317046 προ(σδιαγραφομένων) ... κδ ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) [(ἡμιωβέλιον)] [χ(αλκοῖ)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3077 11998
2317066 πρ[ο(σδιαγραφομένων)] ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) πρ[ο(σδιαγραφομένων)] [(διώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3078 11998
2317078 προ(σδιαγραφομένων) ... check φό(ρου) (δραχμαὶ) θ (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3079 11998
2317110 [προ(σδιαγραφομένων)] ... χ(αλκοῖ) (2) [ν(αυβίου)] [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(τριώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3081 11998
2317123 προ(σδιαγραφομένων) ... ιϛ ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3082 11998
2317170 π̣[ρο(σδιαγραφομένων)] ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ιδ (ἡμιωβέλιον) π̣[ρο(σδιαγραφομένων)] [(πεντώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3089 11998
2317193 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (δραχμαὶ) θ (διώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(τριώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3091 11998
2317211 π̣[ρο(σδιαγραφομένων)] ... γεομ(ετρίας)* (δραχμαὶ) γ (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) π̣[ρο(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3093 11998
2317254 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(2) [ν(αυβίου)] [(ἡμιωβέλιον)] [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(διώβολον) ἐπ(αρουρίου) (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3096 11998
2317258 προ(σδιαγραφομένων) ... [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(διώβολον) ἐπ(αρουρίου) (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) [(ἡμιωβέλιον)] [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3097 11998
2317276 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (δραχμαὶ) γ (ἡμιωβέλιον) χ̣(αλκοῖ) (2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) [χ(αλκοῖ)] [(2) [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3098 11998
2317310 προ(σδιαγραφομένων) ... [(διώβολον) (δραχμαὶ) ιβ (ὀβολοὶ) κζ προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) ἐπ(αρουρίου) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3101 11998
2317318 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (2) ἐπ(αρουρίου) [(δραχμὴ)] [α [(πεντώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) [κολ(λύβου)] [(ἡμιωβέλιον)] [χ(αλκοῖ)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3101 11998
2317339 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(δραχμαὶ)] [ϛ [(πεντώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(διώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3102 11998
2317353 [προ(σδιαγραφομένων)] ... ν(αυβίου) κ(ατ)οί(κων) [ιβ [(ἔτους)] gap=unknown [προ(σδιαγραφομένων)] gap=unknown [κολ(λύβου)] gap=unknown [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3103 11998
2317396 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (δραχμαὶ) η (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(τριώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3109 11998
2317553 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [α [(τριώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] [δ [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3127 11998
2317566 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) ι (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) [(τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3128 11998
2317604 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [α [(τριώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] [δ [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3129 11998
2317613 προ(σδιαγραφομένων) ... [(2) ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) ι (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) κ[ολ(λύβου)] [(τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3130 11998
2317636 π[ρο(σδιαγραφομένων)] ... μ (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) π[ρο(σδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] [β [(τριώβολον) [χ(αλκοῖ)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3131 11998
2317687 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(ἡμιωβέλιον) [ν(αυβίου)] [(τριώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμὴ)] [α [(διώβολον) ἐπ(αρουρίου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3135 11998
2317698 πρ[ο(σδιαγραφομένων)] ... γ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) πρ[ο(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3136 11998
2317733 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(παραγωγῆς)] [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [ν(αυβίου)] [(ὀβολὸς) [προ(σδιαγραφομένων)] [(διώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3138 11998
2317748 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) [(ὀβολὸς) [κολ(λύβου)] [(ἡμιωβέλιον)] [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3139 11998
2317764 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (δραχμαὶ) β (τριώβολον) χ̣(αλκοῖ) (2?) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) [χ(αλκοῖ)] [(2) [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3140 11998
2317901 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3158 11998
2317912 προ(σδιαγραφομένων) ... ι̣β ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3159 11998
2317931 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ε (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) [ε ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3160 11998
2317972 προ(σδιαγραφομένων) ... (παραγωγῆς) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) δ [? [(δραχμαὶ)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3164 11998
2317983 προ(σδιαγραφομένων) ... (ὀβολοὶ) ι ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) β προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3165 11998
2318016 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) [(τριώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3167 11998
2318025 προ(σδιαγραφομένων) ... [(2) ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3168 11998
2318171 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [ἐλ(αίας)] [(παραγωγῆς)] gap=unknown [ν(αυβίου)] gap=unknown [προ(σδιαγραφομένων)] gap=unknown (δραχμαὶ) κ (ὀβολοὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3191 11998
2318179 [προ(σδιαγραφομένων)] ... κ (ὀβολοὶ) κ ἐπ(αρουρίου) gap=unknown [προ(σδιαγραφομένων)] gap=unknown [κολ(λύβου)] gap=unknown [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3192 11998
2318191 [προ(σδιαγραφομένων)] ... ν(αυβίου) gap=unknown [ιβ [(ἔτους)] gap=unknown [προ(σδιαγραφομένων)] gap=unknown [κολ(λύβου)] gap=unknown [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3193 11998
2318406 προ(σδιαγραφομένων) ... [(παραγωγῆς)] [(πεντώβολον) ν(αυβίου) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (τριώβολον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3230 11998
2318422 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(δραχμαὶ)] [γ [(πεντώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(διώβολον) [κολ(λύβου)] [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3231 11998
2318439 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [ιβ [(ἔτους)] [(δραχμαὶ)] [ιδ [(ἡμιωβέλιον)] [προ(σδιαγραφομένων)] [(πεντώβολον) [(ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3232 11998
2318450 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [ν(αυβίου)] gap=unknown [ιβ [(ἔτους)] gap=unknown [προ(σδιαγραφομένων)] gap=unknown [κολ(λύβου)] gap=unknown (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3233 11998
2318477 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(δραχμαὶ)] [η [(ἡμιωβέλιον)] [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(τριώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3235 11998
2318495 προ(σδιαγραφομένων) ... [(ἔτους)] [(δραχμαὶ)] [γ [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3236 11998
2318953 [προ(σδιαγραφομένων)] ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) [ρϛ [(ὀβολὸς) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] [ϛ [(τετρώβολον) [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3258 11998
2319014 [προ(σδιαγραφομένων)] ... ν(αυβίου) κ(ατ)[οί(κων)] [ιβ [(ἔτους)] gap=unknown [προ(σδιαγραφομένων)] gap=unknown [κολ(λύβου)] gap=unknown [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3267 11998
2319138 πρ[ο(σδιαγραφομένων)] ... (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (τριώβολον) πρ[ο(σδιαγραφομένων)] [(δραχμὴ)] [α [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3282 11998
2319151 προ(σδιαγραφομένων) ... ι ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) γ (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3283 11998
2319174 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ιβ (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (πεντώβολον) [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] [ιγ ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3284 11998
2319239 [προ(σδιαγραφομένων)] ... α (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) [(τετρώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμὴ)] [α [(πεντώβολον) [χ(αλκοῖ)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3290 11998
2319248 προ(σδιαγραφομένων) ... [χ(αλκοῖ)] [(2) ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) ε προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ὀβολὸς) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3291 11998
2319287 [προ(σδιαγραφομένων)] ... χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(τριώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3293 11998
2319296 προ(σδιαγραφομένων) ... [(2) ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3294 11998
2319329 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [χ(αλκοῖ)] [(2) [ν(αυβίου)] [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(τριώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3296 11998
2319338 προ(σδιαγραφομένων) ... [(2) ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κ[ολ(λύβου)] [(ἡμιωβέλιον)] [χ(αλκοῖ)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3297 11998
2319406 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ν(αυβίου) (διώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (πεντώβολον) [(δραχμαὶ)] [η [ἐπ(αρουρίου)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3305 11998
2319414 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [η [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] [β [(ἡμιωβέλιον)] [προ(σδιαγραφομένων)] (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3306 11998
2320261 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ν(αυβίου) (διώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3389 11998
2320271 προ(σδιαγραφομένων) ... [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] [β [(διώβολον) [(ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3390 11998
2320290 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) θ (διώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3391 11998
2320317 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) ν(αυβίου) (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (διώβολον) [(δραχμαὶ)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3393 11998
2320329 προ(σδιαγραφομένων) ... [β [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] [γ [(διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3394 11998
2320377 π̣ρ̣[ο(σδιαγραφομένων)] ... [ιβ [(ἔτους)] [(δραχμαὶ)] [μϛ [(πεντώβολον) π̣ρ̣[ο(σδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] [β (ὀβολοὶ?) ε̣ ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3399 11998
2320403 προ(σδιαγραφομένων) ... [(δραχμαὶ)] [κη [(ἡμιωβέλιον)] χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3401 11998
2320463 προ(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) (δραχμὴ) α (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) γ (τριώβολον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3406 11998
2320480 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [θ [(διώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3407 11998
2320512 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (τριώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3409 11998
2320523 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (2) [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] [ϛ [(πεντώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] (ὀβολοὶ?) γ̣ ? κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3410 11998
2320544 προ(σδιαγραφομένων) ... [κ(ατ)οί(κων)] [ιβ [(ἔτους)] [(τριώβολον) [(ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3411 11998
2320572 προ(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3413 11998
2320581 [πρ]ο(σδιαγραφομένων) ... [(δραχμαὶ)] [β [(τετρώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [πρ]ο(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ὀβολὸς) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3414 11998
2320600 προ(σδιαγραφομένων) ... [ιβ [(ἔτους)] [(δραχμαὶ)] [ι (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3416 11998
2320620 προ(σδιαγραφομένων) ... [(δραχμαὶ)] [ζ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ζ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3418 11998
2320651 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐλ(αίας) (παραγωγῆς) (τετρώβολον) ν(αυβίου) (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3421 11998
2320664 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(ὀβολοὶ)] [δ [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] [γ [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς)] [α ? κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3422 11998
2320683 προ(σδιαγραφομένων) ... [ιβ [(ἔτους)] [(δραχμαὶ)] [θ [(διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ι ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3423 11998
2320771 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(ἡμιωβέλιον)] [ν(αυβίου)] [(δραχμὴ)] [α [(τριώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] [γ [(τετρώβολον) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3434 11998
2320781 [προ(σδιαγραφομένων)] ... οβ ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) θ̣ [(πεντώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(τετρώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3435 11998
2320799 [προ(σδιαγραφομένων)] ... γεο(μετρίας)* [ιβ [(ἔτους)] [(δραχμαὶ)] [λϛ [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] [β [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3436 11998
2320905 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [ἐλ(αίας)] [(παραγωγῆς)] [ [ν(αυβίου)] [ [προ(σδιαγραφομένων)] [ (δραχμαὶ) ιβ check ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3459 11998
2320912 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (δραχμαὶ) ιβ check ἐ[π(αρουρίου)] [ [προ(σδιαγραφομένων)] [ [κολ(λύβου)] [ [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3460 11998
2320994 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ν(αυβίου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) [(δραχμαὶ)] [ιϛ [(ὀβολ…)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3470 11998
2321004 [προ(σδιαγραφομένων)] ... gap=12 [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμὴ)] [α [(τετρώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3471 11998
2321024 προ(σδιαγραφομένων) ... [(δραχμαὶ)] [γ [(ἡμιωβέλιον)] [χ(αλκοῖ)] [(2) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3472 11998
2321040 προ(σδιαγραφομένων) ... [(ἔτους)] [(δραχμὴ)] α (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3473 11998
2321057 προ(σδιαγραφομένων) ... [ν(αυβίου)] [κ(ατ)οί(κων)] [ιβ [(ἔτους)] [(ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3474 11998
2321079 προ(σδιαγραφομένων) ... [ιβ [(ἔτους)] [(δραχμαὶ)] δ (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3476 11998
2321330 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [ἐλ(αίας)] [(παραγωγῆς)] gap=unknown [ν(αυβίου)] gap=unknown [προ(σδιαγραφομένων)] gap=unknown (δραχμαὶ) δ (ὀβολοὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3514 11998
2321338 [προ(σδιαγραφομένων)] ... δ (ὀβολοὶ) κβ ἐ[π(αρουρίου)] gap=unknown [προ(σδιαγραφομένων)] gap=unknown [κολ(λύβου)] gap=unknown [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3515 11998
2321464 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐλ(αίας) (παραγωγῆς) (τριώβολον) ν(αυβίου) (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) (5?) ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3538 11998
2321472 π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) ... ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) β (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ὀβολὸς) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3539 11998
2321487 προ(σδιαγραφομένων) ... γεομ(ετρίας)* ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) γ προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ̣(αλκοῖ) (2?) [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3540 11998
2321526 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) κ (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3544 11998
2321652 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ν(αυβίου) (διώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3558 11998
2321661 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (2) [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] [β [(τριώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) [χ(αλκοῖ)] [(2) [κ]ολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3559 11998
2321679 προ(σδιαγραφομένων) ... [(δραχμαὶ)] [θ [(διώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3560 11998
2321713 προ(σδιαγραφομένων) ... (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) [(δραχμαὶ)] [η [(ὀβολοὶ)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3563 11998
2321725 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(δραχμὴ)] [α [(τετρώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3564 11998
2321743 προ(σδιαγραφομένων) ... [(ἔτους)] [(δραχμαὶ)] [γ [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3565 11998
2321775 προ(σδιαγραφομένων) ... α (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3567 11998
2321788 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] [ε [(διώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(διώβολον) [(ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3568 11998
2321821 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (πεντώβολον) [(δραχμαὶ)] [δ [(ὀβολοὶ)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3570 11998
2321831 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [κη [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] [β [(ἡμιωβέλιον)] [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) [χ(αλκοῖ)] [(2) [κ]ολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3571 11998
2321870 [προ(σδιαγραφομένων)] ... ν(αυβίου) (δραχμαὶ) β (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] [ε gap=1 [ἐπ(αρουρίου)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3575 11998
2321878 [π]ρ̣[ο(σδιαγραφομένων)] ... gap=1 [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] [ιγ gap=1 [π]ρ̣[ο(σδιαγραφομένων)] (δραχμὴ?) α (ὀβολὸς) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3575 11998
2321899 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [νγ [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] γ (ὀβολὸς) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3576 11998
2321915 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [ναυβίου] gap=unknown [ιβ [(ἔτους)] gap=unknown [προ(σδιαγραφομένων)] gap=unknown χ̣(αλκοῖ) (2?) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3577 11998
2321952 [προ(σδιαγραφομένων)] ... ν(αυβίου) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] [β [(τετρώβολον) [(ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3580 11998
2321961 προ(σδιαγραφομένων) ... [(ἡμιωβέλιον) [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] [ϛ [(πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (διώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3580 11998
2322021 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (ἡμιωβέλιον) [(δραχμαὶ)] [μη [(ὀβολοὶ)] [κη [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] [ε [(τριώβολον) [(ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3586 11998
2322031 [πρ]ο(σδιαγραφομένων) ... [χ(αλκοῖ)] [(2) [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] [ιε [πρ]ο(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3586 11998
2322048 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [ν(αυβίου)] gap=unknown [ιβ [(ἔτους)] gap=unknown [προ(σδιαγραφομένων)] gap=unknown [κολ(λύβου)] χ̣(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 3587 11998
2324770 προ(σδιαγραφομένων) ... κεραμ(έων) ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) λ προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 576 11998
2329658 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1132 11998
2329671 προ(σδιαγραφομένων) ... η ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1133 11998
2329690 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) [(ὀβολοὶ)] [β ? (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1134 11998
2329826 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(ακλοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1149 11998
2329839 προ(σδιαγραφομένων) ... η ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1150 11998
2329859 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1151 11998
2330478 προ(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) (δραχμαὶ) γ (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) θ (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1190 11998
2330491 προ(σδιαγραφομένων) ... η ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) κϛ (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1191 11998
2330519 προ(σδιαγραφομένων) ... αὐτὸς (δραχμαὶ) ϙζ (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ϛ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1192 11998
2330575 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον?) ν̣(αυβίου?) (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (ὀβολὸς) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1196 11998
2330586 προ(σδιαγραφομένων) ... (ὀβολοὶ) κ ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) η προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) κολ(λύβου) (διώβολον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1197 11998
2330606 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) κα (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) (2?) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1198 11998
2330641 προ(σδιαγραφομένων) ... (ὀβολὸς) ν(αυβίου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1201 11998
2330648 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ἐπ(αρουρίου) (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1202 11998
2330664 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) β (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (γίνονται) (δραχμαὶ) β ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1203 11998
2330678 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμὴ) α (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1204 11998
2330692 προ(σδιαγραφομένων) ... β (ἡμιωβέλιον) check ἐναφ(εσίων) (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1205 11998
2330974 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) (δραχμαὶ) δ ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1236 11998
2330986 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1237 11998
2331093 προ(σδιαγραφομένων) ... (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (δραχμὴ) α προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (τριώβολον) ἐπ(αρουρίου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1247 11998
2331101 προ(σδιαγραφομένων) ... (τριώβολον) ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (διώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1248 11998
2331138 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) Καραν(ίδος) (δραχμαὶ) πζ (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ιβ (τριώβολον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1251 11998
2331331 προ(σδιαγραφομένων) ... (τριώβολον) (δραχμαὶ) κδ (ὀβολοὶ) ιε προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (διώβολον) ἐπ(αρουρίου) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1273 11998
2331339 προ(σδιαγραφομένων) ... (διώβολον) ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) γ (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1273 11998
2331358 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ιβ (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (πεντώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ιγ ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1274 11998
2331447 προ(σδιαγραφομένων) ... (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (δραχμὴ) α προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (τριώβολον) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1283 11998
2331459 προ(σδιαγραφομένων) ... ι ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (διώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1284 11998
2331478 προ(σδιαγραφομένων) ... γεο(μετρίας)* ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) κε προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1285 11998
2331500 προ(σδιαγραφομένων) ... α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1286 11998
2331507 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ἐπ(αρουρίου) (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1287 11998
2331526 προ(σδιαγραφομένων) ... γ ⟦(ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1288 11998
2331551 προ(σδιαγραφομένων) ... (τριώβολον) ν(αυβίου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1290 11998
2331558 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον) ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1290 11998
2331576 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1291 11998
2331588 προ(σδιαγραφομένων) ... [ν(αυβίου)] κ(ατ)οί(κων) ιβ (ἔτους) (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1292 11998
2331604 προ(σδιαγραφομένων) ... [ὁ]μο(ίως) (δραχμαὶ) β (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1293 11998
2331622 προ(σδιαγραφομένων) ... [ια (ἔτους) (δραχμαὶ) κ (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1294 11998
2331649 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμὴ) α (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1298 11998
2331749 προ(σδιαγραφομένων) ... α χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) (δραχμαὶ) ιϛ ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1309 11998
2331760 προ(σδιαγραφομένων) ... κε ἐπ(αρουρίου) (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1310 11998
2331774 προ(σδιαγραφομένων) ... φόρο(υ) ια (ἔτους) (δραχμαὶ) ιε προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1311 11998
2331808 προ(σδιαγραφομένων) ... (ὀβολὸς) ν(αυβίου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (δραχμαὶ) δ̣ (ὀβολοὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1314 11998
2331816 προ(σδιαγραφομένων) ... δ̣ (ὀβολοὶ) ιγ ἐπ(αρουρίου) (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1315 11998
2331833 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) β (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (γίνονται) (δραχμαὶ) β ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1316 11998
2332027 προ(σδιαγραφομένων) ... (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) (δραχμαὶ) ιβ (ὀβολοὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1338 11998
2332037 προ(σδιαγραφομένων) ... ι ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1339 11998
2332058 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1340 11998
2332086 προ(σδιαγραφομένων) ... (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1342 11998
2332099 προ(σδιαγραφομένων) ... ι ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) γ (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1343 11998
2332122 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ιβ (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1344 11998
2332169 προ(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) extra προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (δραχμαὶ) η (ὀβολοὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1348 11998
2332180 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1348 11998
2332199 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) δ (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ε ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1349 11998
2332230 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ν(αυβίου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (δραχμαὶ) κδ (ὀβολοὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1351 11998
2332238 προ(σδιαγραφομένων) ... κδ (ὀβολοὶ) η ἐπ(αρουρίου) (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1352 11998
2332256 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) γ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1353 11998
2332285 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ν̣[(αυβίου)] [(ὀβολὸς)] [α ?̣?̣ προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1355 11998
2332294 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμὴ)] α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) [κο]λ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1355 11998
2332314 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολὸς) α [ι? [προ(σδιαγραφομένων)] (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1356 11998
2332335 π̣[ρο(σδιαγραφομένων)] ... [(δραχμαὶ)] [δ (ὀβολοὶ?) β̣ ?̣?̣ π̣[ρο(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1358 11998
2332365 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμὴ) α (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1361 11998
2332415 προ(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) κ(ατ)οί(κων) ιβ (ἔτους) (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1366 11998
2332466 προ(σδιαγραφομένων) ... (παραγωγῆς) (δραχμὴ) α ν(αυβίου) (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1370 11998
2332481 προ(σδιαγραφομένων) ... γ ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) δ (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1371 11998
2332500 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ιϛ χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1372 11998
2332532 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1374 11998
2332541 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1375 11998
2332561 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1376 11998
2332574 προ(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) κ(ατ)οί(κων) ιβ (ἔτους) (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1377 11998
2332602 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ιϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1379 11998
2332681 προ(σδιαγραφομένων) ... (παραγωγῆς) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (δραχμαὶ) η ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1386 11998
2332692 προ(σδιαγραφομένων) ... δ ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1387 11998
2332712 π[ρο(σδιαγραφομένων)] ... (ἔτους) (δραχμαὶ) γ (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) π[ρο(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς)] [α ? (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1388 11998
2332746 [προ(σδιαγραφομένων)] ... περιστ(ερεῶνος) ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) γ [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) [χ(αλκοῖ)] [(2) [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1391 11998
2332766 [προ(σδιαγραφομένων)] ... ν̣(αυβίου) gap=unknown [ιβ [(ἔτους)] gap=unknown [προ(σδιαγραφομένων)] gap=unknown [κολ(λύβου)] gap=unknown [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1392 11998
2332804 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) ν(αυβίου) (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (διώβολον) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1396 11998
2332816 προ(σδιαγραφομένων) ... ιδ ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) γ (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1397 11998
2332834 προ(σδιαγραφομένων) ... check γεο(μετρίας)* (δραχμαὶ) ιβ (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1398 11998
2332943 προ(σδιαγραφομένων) ... (παραγωγῆς) (πεντώβολον) ν(αυβίου) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (τριώβολον) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1409 11998
2332954 προ(σδιαγραφομένων) ... (ὀβολοὶ) κα ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) δ προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) κολ(λύβου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1410 11998
2332974 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1411 11998
2332993 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) ιδ (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1412 11998
2333035 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (τριώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1415 11998
2333049 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) γ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1416 11998
2333070 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ιβ (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) ε (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1417 11998
2333121 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) (δραχμαὶ) ριβ [(ὀβολοὶ)] gap=1 προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ε (τετρώβολον) ἐπ(αρουρίου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1421 11998
2333131 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) ιε (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1421 11998
2333156 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) νϛ (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) γ (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1422 11998
2333173 προ(σδιαγραφομένων) ... [ν](αυβίου) κ(ατ)[ο]ί(κων) ι̣β̣ (ἔτους) (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1423 11998
2333353 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ν(αυβίου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (δραχμαὶ) δ (ὀβολοὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1442 11998
2333363 προ(σδιαγραφομένων) ... κ ἐπ(αρουρίου) (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1443 11998
2333380 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) γ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1444 11998
2333448 προ(σδιαγραφομένων) ... α (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1450 11998
2333461 προ(σδιαγραφομένων) ... (ὀβολοὶ) κ ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) ε προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ὀβολὸς) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1451 11998
2333481 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ιη (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1452 11998
2333516 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1454 11998
2333525 π[ρο(σδιαγραφομένων)] ... (2) [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμὴ)] α (τετρώβολον) π[ρο(σδιαγραφομένων)] (ὀβολὸς) (1?) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1455 11998
2333546 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(δραχμαὶ)] ϛ̣ (ὀβολὸς?) α̣ [ι? [προ(σδιαγραφομένων)] (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1456 11998
2333631 προ(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1465 11998
2333637 προ(σδιαγραφομένων) ... (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) β προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1465 11998
2333657 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) ζ (διώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ζ ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1466 11998
2333682 προ(σδιαγραφομένων) ... ἱερέων ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) κδ προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) γ (τριώβολον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1468 11998
2333695 προ(σδιαγραφομένων) ... check γερρῶν ὁμοις* (δραχμαὶ) δ προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1469 11998
2333748 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐλ(αίας) (παραγωγῆς) (ὀβολὸς) ν(αυβίου) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) (δραχμαὶ) δ ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1474 11998
2333759 προ(σδιαγραφομένων) ... η check ἐπ(αρουρίου) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1475 11998
2333774 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) β (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (γίνονται) (δραχμαὶ) β ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1476 11998
2333851 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1484 11998
2333864 προ(σδιαγραφομένων) ... δ [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμὴ)] α̣ (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (1?) [κολ(λύβου)] (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1485 11998
2333885 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (δραχμαὶ) γ (ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1486 11998
2333902 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(ἔτους)] [(διώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1487 11998
2333920 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [ἀρ]ι̣θ̣(μητικοῦ) κ̣(ατ)[οί(κων)] [ιβ [(ἔτους)] gap=unknown [προ(σδιαγραφομένων)] gap=unknown [(γίνονται)] gap=2 καὶ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1489 11998
2334204 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ιϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1492 11998
2334255 προ(σδιαγραφομένων) ... (παραγωγῆς) (διώβολον) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1496 11998
2334269 προ(σδιαγραφομένων) ... check ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1497 11998
2334287 προ(σδιαγραφομένων) ... γεομ(ετρίας)* ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1498 11998
2334410 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (τριώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (διώβολον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1510 11998
2334423 προ(σδιαγραφομένων) ... γ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) κολ(λύβου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1511 11998
2334459 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ν(αυβίου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (δραχμαὶ) δ (ὀβολοὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1513 11998
2334467 προ(σδιαγραφομένων) ... δ (ὀβολοὶ) (23) ἐπ(αρουρίου) (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1514 11998
2334484 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) γ (ἡμιωβέλιον) (χαλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (χαλκοῖ) (2) check ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1515 11998
2334507 προ(σδιαγραφομένων) ... (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1517 11998
2334520 προ(σδιαγραφομένων) ... κδ ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) γ (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1518 11998
2334544 [προ(σδιαγραφομένων)] ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ια (τριώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολοὶ)] [δ ? (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1519 11998
2334569 προ(σδιαγραφομένων) ... (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (ὀβολοὶ) (2?) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1521 11998
2334577 [προ(σδιαγραφομένων)] ... ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α̣ [(πεντώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) [κ]ο̣λ̣(λύβου) (ἡμιωβέλιον?) χ̣(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1521 11998
2334641 προ(σδιαγραφομένων) ... (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (πεντώβολον) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1527 11998
2334654 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) δ (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1528 11998
2334679 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) ιζ (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1529 11998
2334699 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμὴ) α (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1530 11998
2334733 προ(σδιαγραφομένων) ... (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1532 11998
2334742 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον) ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) γ (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1533 11998
2334765 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ιβ (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1534 11998
2334784 προ(σδιαγραφομένων) ... κ(ατ)οί(κων) ιβ (ἔτους) extra (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1535 11998
2334811 προ(σδιαγραφομένων) ... β (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1537 11998
2334842 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1539 11998
2334851 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) <χ(αλκοῖ>) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1540 11998
2334871 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1541 11998
2334902 προ(σδιαγραφομένων) ... (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) β (δραχμαὶ) ιβ ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1543 11998
2334915 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμὴ) α (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1544 11998
2334934 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) γ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1545 11998
2334955 προ(σδιαγραφομένων) ... περιστ(ερεῶνος) ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) γ προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1547 11998
2334976 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμὴ) α (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1549 11998
2334995 προ(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) κ(ατ)οί(κων) ιβ (ἔτους) (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) [χ(αλκοῖ)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1550 11998
2335044 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (διώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(πεντώβολον) νγ ἐ̣[π(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1555 11998
2335051 προ(σδιαγραφομένων) ... νγ ἐ̣[π(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] [β (ἡμιωβέλιον?) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1556 11998
2335070 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ζ (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) η ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1557 11998
2335131 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1563 11998
2335144 προ(σδιαγραφομένων) ... ιϛ ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1564 11998
2335176 προ(σδιαγραφομένων) ... (παραγωγῆς) (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) λβ (δραχμὴ) α ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1566 11998
2335190 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) δ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1567 11998
2335209 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ιε (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1568 11998
2335263 προ(σδιαγραφομένων) ... (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1573 11998
2335272 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον) ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) γ (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1574 11998
2335295 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ιβ (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1575 11998
2335344 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1578 11998
2335351 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1579 11998
2335370 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) δ (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ε ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1580 11998
2335398 προ(σδιαγραφομένων) ... (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1582 11998
2335407 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον) ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) γ (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1583 11998
2335445 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) [(δραχμαὶ)] [μ [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμὴ)] [α [(ἡμιωβέλιον)] [χ(αλκοῖ)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1586 11998
2335456 προ(σδιαγραφομένων) ... [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] β (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ὀβολὸς) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1586 11998
2335476 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ι (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1588 11998
2335498 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) ἀπο(μοίρης) (πεντώβολον) ν(αυβίου) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) ἐπ(αρουρίου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1590 11998
2335505 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῖ) (2) ἐπ(αρουρίου) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1590 11998
2335522 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) β (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (γίνονται) (δραχμαὶ) β ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1591 11998
2335551 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1593 11998
2335560 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1594 11998
2335580 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1595 11998
2335608 προ(σδιαγραφομένων) ... (παραγωγῆς) (τριώβολον) ν(αυβίου) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1597 11998
2335615 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον) ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) β (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1598 11998
2335638 προ(σδιαγραφομένων) ... η (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1600 11998
2335671 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (δραχμὴ) α (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) γ (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1602 11998
2335684 προ(σδιαγραφομένων) ... κζ ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) θ (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1603 11998
2335705 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) λε (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1604 11998
2335720 προ(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) ἐναφε(σίων) ιβ (ἔτους) (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1605 11998
2335797 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (διώβολον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1612 11998
2335813 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) [γ [(τριώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1613 11998
2335836 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(δραχμαὶ)] ιγ (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) [προ(σδιαγραφομένων)] (πεντώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ιδ ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1614 11998
2335919 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (πεντώβολον) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1623 11998
2335931 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) η (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1624 11998
2335948 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ιη χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1625 11998
2336008 προ(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) δ (διώβολον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1629 11998
2336018 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) ια (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α κολ(λύβου) (τετρώβολον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1630 11998
2336046 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) γ (δραχμαὶ) οβ ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1631 11998
2336059 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) η (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1632 11998
2336083 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμὴ) α (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1633 11998
2336100 προ(σδιαγραφομένων) ... check ἐναφ(εσίων) (δραχμὴ) α (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1634 11998
2336116 προ(σδιαγραφομένων) ... check γρα(μματείας) φυλ(ακιτῶν) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (πεντώβολον) check ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1635 11998
2336196 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) [(ὀβολοὶ)] [β ? προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1643 11998
2336203 προ(σδιαγραφομένων) ... α ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) β (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1644 11998
2336227 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) θ (διώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1645 11998
2336255 πρ[ο](σδιαγραφομένων) ... [χ(αλκοῖ)] [(2) [ν(αυβίου)] [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) πρ[ο](σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1647 11998
2336264 προ(σδιαγραφομένων) ... [(2) ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) [(ἡμιωβέλιον)] [χ(αλκοῖ)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1648 11998
2336285 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) β [ι? [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1649 11998
2336312 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(τριώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [ν(αυβίου)] [(διώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμὴ)] [α ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1651 11998
2336319 προ(σδιαγραφομένων) ... [α ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) β (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) κ[ολ(λύβου)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1652 11998
2336341 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (δραχμαὶ) θ (διώβολον) χ(αλκοῖ) (2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(τριώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1653 11998
2336410 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1661 11998
2336422 προ(σδιαγραφομένων) ... (τριώβολον) ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1662 11998
2336453 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1664 11998
2336462 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1665 11998
2336498 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ν(αυβίου) (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1667 11998
2336515 προ(σδιαγραφομένων) ... δ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1668 11998
2336532 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ιϛ (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1669 11998
2336565 προ(σδιαγραφομένων) ... (παραγωγῆς) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (δραχμαὶ) ιϛ ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1671 11998
2336575 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1672 11998
2336593 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) γ (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1673 11998
2336623 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ν(αυβίου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) ἐπ(αρουρίου) (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1675 11998
2336627 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) ἐπ(αρουρίου) (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1676 11998
2336645 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) γ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1677 11998
2336659 προ(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) κ(ατ)οί(κων) ιβ (ἔτους) (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1678 11998
2336685 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) γ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1680 11998
2336715 προ(σδιαγραφομένων) ... γεο(μετρίας)* ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) κε προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1683 11998
2336773 προ(σδιαγραφομένων) ... (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1689 11998
2336785 προ(σδιαγραφομένων) ... δ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1690 11998
2336810 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ι (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ια ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1691 11998
2336851 προ(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) (δραχμαὶ) ιβ (ὀβολοὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1694 11998
2336863 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμὴ) α (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1695 11998
2336884 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) ϛ (διώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1696 11998
2336907 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) Χαρμ(ιανῆς) οὐσ(ίας) (δραχμαὶ) κβ προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (τριώβολον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1698 11998
2336936 προ(σδιαγραφομένων) ... α (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1700 11998
2336945 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῖ) (2) ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) ε προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ὀβολὸς) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1701 11998
2336966 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ιη (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1702 11998
2336994 προ(σδιαγραφομένων) ... (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1703 11998
2337007 προ(σδιαγραφομένων) ... η ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ὀβολὸς) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1704 11998
2337027 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ιβ (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1705 11998
2337056 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1706 11998
2337065 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1707 11998
2337083 προ(σδιαγραφομένων) ... γεο(μετρίας)* (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1708 11998
2337101 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1709 11998
2337120 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ιδ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1710 11998
2337164 π[ρ]ο(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) η (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) π[ρ]ο(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1714 11998
2337191 προ(σδιαγραφομένων) ... [(ὀβολὸς)] [α ? [ν(αυβίου)] (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμὴ)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1716 11998
2337198 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (ἡμιωβέλιον) [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμὴ)] [α [(ἡμιωβέλιον)] [προ(σδιαγραφομένων)] [(ἡμιωβέλιον)] [χ(αλκοῖ)] [(2) κ̣ο̣λ̣(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1717 11998
2337215 προ(σδιαγραφομένων) ... καὶ εἰς gap=24 [(δραχμαὶ)] β̣ προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1718 11998
2337238 προ(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) κ(ατ)οί(κων) (δραχμὴ) α (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1722 11998
2337259 προ(σδιαγραφομένων) ... κ(ατ)οί(κων) ιβ (ἔτους) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1723 11998
2337281 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ιϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1724 11998
2337342 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1730 11998
2337366 προ(σδιαγραφομένων) ... ὁμ(οίως) (δραχμαὶ) ιϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1732 11998
2337391 προ(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) κο* ιβ (ἔτους) (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1734 11998
2337410 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) η (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1735 11998
2337471 προ(σδιαγραφομένων) ... α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) γ (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1740 11998
2337483 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) η (τριώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1740 11998
2337519 πρ[ο](σδιαγραφομένων) ... ἐλ(αίας) (παραγωγῆς) (τετρώβολον) ν(αυβίου) (τριώβολον) πρ[ο](σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) ἐπ(αρουρίου) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1742 11998
2337528 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) γ χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ὀβολὸς) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1743 11998
2337556 προ(σδιαγραφομένων) ... κ(ατ)οί(κων) ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ζ προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ζ ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1745 11998
2337592 [προ(σδιαγραφομένων)] ... ἀριθ(μητικοῦ) κ(ατ)οί(κων) [ιβ [(ἔτους)] gap=unknown [προ(σδιαγραφομένων)] gap=unknown [(γίνονται)] gap=unknown κ̣α̣ὶ̣ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1749 11998
2337610 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(ἔτους)] (δραχμαὶ) ε (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(διώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1751 11998
2337911 προ(σδιαγραφομένων) ... (παραγωγῆς) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) χ(αλκοῖ) (2) ἐπ(αρουρίου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1755 11998
2337918 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῖ) (2) ἐπ(αρουρίου) (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1756 11998
2337939 προ(σδιαγραφομένων) ... ι (ἔτους) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) (γίνεται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1757 11998
2337957 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) ὁμο(ίως) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) (γίνεται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1758 11998
2337993 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) (δραχμαὶ) δ ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1761 11998
2338003 προ(σδιαγραφομένων) ... (ὀβολοὶ) η ἐπ(αρουρίου) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1762 11998
2338022 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) β (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (γίνονται) (δραχμαὶ) β ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1763 11998
2338116 προ(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1772 11998
2338127 προ(σδιαγραφομένων) ... check ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) ε (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1773 11998
2338149 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) κε (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1774 11998
2338181 προ(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) ἐπ(αρουρίου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1776 11998
2338190 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1777 11998
2338210 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1778 11998
2338223 προ(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) κ(ατ)οί(κων) ιβ (ἔτους) (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1779 11998
2338296 προ(σδιαγραφομένων) ... (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (δραχμαὶ) η ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1787 11998
2338307 προ(σδιαγραφομένων) ... δ ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1788 11998
2338325 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) γ (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1789 11998
2338364 προ(σδιαγραφομένων) ... ἀπο(μοίρης) (δραχμαὶ) ε ν(αυβίου) (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1793 11998
2338378 προ(σδιαγραφομένων) ... γ ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) γ (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1794 11998
2338401 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ιβ (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1795 11998
2338521 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1806 11998
2338530 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1807 11998
2338551 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) [ιη (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1808 11998
2338586 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ν(αυβίου) (διώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α [(δραχμαὶ)] [κ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1810 11998
2338598 πρ[ο](σδιαγραφομένων) ... ἐπ(αρουρίου) [(δραχμαὶ)] [γ [χ(αλκοῖ)] [(2) πρ[ο](σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) κ[ολ(λύβου)] (ὀβολὸς) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1811 11998
2338617 προ(σδιαγραφομένων) ... [(δραχμαὶ)] ι̣ (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ι ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1812 11998
2338633 προ(σδιαγραφομένων) ... κ(ατ)ο[ί(κων)] [α (ἔτους) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1813 11998
2338657 προ(σδιαγραφομένων) ... [(ἡμιωβέλιον) [ν(αυβίου)] (τριώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (διώβολον) [(δραχμαὶ)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1815 11998
2338669 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [β [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] [γ [(τριώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1816 11998
2338732 προ(σδιαγραφομένων) ... (παραγωγῆς) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (πεντώβολον) (δραχμαὶ) ιβ (ὀβολοὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1822 11998
2338742 προ(σδιαγραφομένων) ... κζ ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) β (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1823 11998
2338760 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ζ (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) η ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1824 11998
2338785 προ(σδιαγραφομένων) ... (παραγωγῆς) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1826 11998
2338792 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον) ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1827 11998
2338813 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) γ (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1828 11998
2338842 προ(σδιαγραφομένων) ... (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) γ ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1830 11998
2338848 προ(σδιαγραφομένων) ... (τετρώβολον) ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) γ (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1831 11998
2338870 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1832 11998
2338898 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) γ (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1835 11998
2338926 προ(σδιαγραφομένων) ... (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1837 11998
2338940 προ(σδιαγραφομένων) ... check ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) γ (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1838 11998
2338963 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ιβ (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) δ [? χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1839 11998
2339006 προ(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1842 11998
2339017 προ(σδιαγραφομένων) ... (ὀβολοὶ) κγ ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) γ προ(σδιαγραφομένων) [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [κολ(λύβου)] [(ὀβολὸς) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1843 11998
2339038 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (δραχμαὶ) ι (ὀβολοὶ) β [ι? [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολοὶ)] [δ [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1844 11998
2339053 [προ(σδιαγραφομένων)] ... ιβ (ἔτους) [(δραχμὴ)] [α [(ἡμιωβέλιον)] [προ(σδιαγραφομένων)] [(ἡμιωβέλιον)] [χ(αλκοῖ)] [(2) [κολ(λύβου)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1845 11998
2339113 προ(σδιαγραφομένων) ... (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (δραχμαὶ) η ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1853 11998
2339124 προ(σδιαγραφομένων) ... β ἐπ(αρουρίου) (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1854 11998
2339140 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) γ (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1855 11998
2339156 προ(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) κ(ατ)οί(κων) ιβ (ἔτους) (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1856 11998
2339290 προ(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (διώβολον) ἐπ(αρουρίου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1869 11998
2339300 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) δ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1870 11998
2339323 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ιε (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1871 11998
2339346 προ(σδιαγραφομένων) ... α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) ἐπ(αρουρίου) (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1872 11998
2339350 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) ἐπ(αρουρίου) (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1873 11998
2339366 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) γ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1874 11998
2339389 προ(σδιαγραφομένων) ... (τριώβολον) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) χ(αλκοῖ) (2) ἐπ(αρουρίου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1876 11998
2339397 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1877 11998
2339412 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1878 11998
2339424 προ(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) κ(ατ)οί(κων) ιβ (ἔτους) (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1879 11998
2339436 προ(σδιαγραφομένων) ... (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) [ἐ]ναφ(εσίων) ὁμ(οίως) (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1880 11998
2339480 προ(σδιαγραφομένων) ... (διώβολον) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (δραχμαὶ) η (ὀβολοὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1884 11998
2339491 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1885 11998
2339512 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) δ (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) [(ὀβολὸς)] [α ? χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1886 11998
2339620 προ(σδιαγραφομένων) ... (ὀβολοὶ?) ε̣ ? ν(αυβίου) (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1897 11998
2339635 προ(σδιαγραφομένων) ... κε ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) δ (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1898 11998
2339657 προ(σδιαγραφομένων) ... α (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α̣ (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1899 11998
2339700 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α [(δραχμαὶ)] [κ ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1902 11998
2339711 π̣[ρο(σδιαγραφομένων)] ... (δραχμαὶ?) [β (ὀβολοὶ?) γ̣ ?̣?̣ π̣[ρο(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [κολ(λύβου)] [(ὀβολὸς) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1903 11998
2339730 [πρ]ο̣(σδιαγραφομένων) ... [(ἔτους)] (δραχμαὶ?) θ̣ [(τριώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [πρ]ο̣(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) γ [ι? [χ(αλκοῖ)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1904 11998
2339773 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (2) [(δραχμαὶ)] [οϛ [(ὀβολοὶ)] [β [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] [δ [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1907 11998
2339783 [πρ]ο(σδιαγραφομένων) ... [ι [(τριώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) [πρ]ο(σδιαγραφομένων) (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (τριώβολον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1907 11998
2339804 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [ιβ [(ἔτους)] [(δραχμαὶ)] [λθ [(τετρώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμαὶ)] β (τριώβολον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1908 11998
2339835 προ(σδιαγραφομένων) ... [χ(αλκοῖ)] [(2) [ν(αυβίου)] (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1910 11998
2339845 προ(σδιαγραφομένων) ... ξδ ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) γ (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) κολ(λύβου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1912 11998
2339876 προ(σδιαγραφομένων) ... (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1914 11998
2339885 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) β (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ὀβολὸς) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1915 11998
2339904 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμὴ) α (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1916 11998
2339935 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1918 11998
2339944 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1919 11998
2339976 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) β [? ἐπ(αρουρίου) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1921 11998
2339985 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1922 11998
2340035 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ν(αυβίου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (δραχμαὶ) η (ὀβολοὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1926 11998
2340043 προ(σδιαγραφομένων) ... η (ὀβολοὶ) ιη ἐπ(αρουρίου) (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1927 11998
2340078 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ν(αυβίου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) ἐπ(αρουρίου) (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1929 11998
2340082 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) ἐπ(αρουρίου) (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1930 11998
2340098 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) γ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1931 11998
2340139 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (2) ν(αυβίου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) [προ(σδιαγραφομένων)] (διώβολον) (δραχμαὶ) δ (ὀβολοὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1934 11998
2340148 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (ὀβολοὶ) κζ ἐπ(αρουρίου) (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ἡμιωβέλιον)] [κολ(λύβου)] [(ἡμιωβέλιον)] [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1935 11998
2340164 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(δραχμαὶ)] [γ [(ἡμιωβέλιον)] [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) [χ(αλκοῖ)] [(2) [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1936 11998
2340178 [προ(σδιαγραφομένων)] ... ν(αυβίου) κ(ατ)οί(κων) [ιβ [(ἔτους)] [(διώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [χ(αλκοῖ)] [(2) [κολ(λύβου)] [χ(αλκοῖ)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1937 11998
2340209 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [(παραγωγῆς)] [(τριώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [ν(αυβίου)] [(τριώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(δραχμὴ)] [α [(ὀβολὸς) [χ(αλκοῖ)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1939 11998
2340221 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (δραχμαὶ) [γ [(ὀβολὸς) [χ(αλκοῖ)] [(2) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1940 11998
2340247 [προ(σδιαγραφομένων)] ... γεο(μετρίας)* [ιβ [(ἔτους)] [(δραχμαὶ)] [ιβ [προ(σδιαγραφομένων)] [(τετρώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [(γίνονται)] [(δραχμαὶ)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1941 11998
2340281 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (πεντώβολον) (δραχμαὶ) ιϛ (ὀβολοὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1944 11998
2340291 προ(σδιαγραφομένων) ... β ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) β (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1945 11998
2340309 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ζ (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) η ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1946 11998
2340413 προ(σδιαγραφομένων) ... β (δραχμαὶ) ρλϛ (ὀβολοὶ) ϛ προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ε (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1957 11998
2340424 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) ιζ (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (τριώβολον) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1957 11998
2340446 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) να (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) γ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1958 11998
2340465 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) β (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1959 11998
2340486 προ(σδιαγραφομένων) ... (παραγωγῆς) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) check ἐπ(αρουρίου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1960 11998
2340496 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1961 11998
2340513 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) δ (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1962 11998
2340538 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ιϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1964 11998
2340581 προ(σδιαγραφομένων) ... (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) [χ(αλκοῖ)] [(2) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1967 11998
2340591 προ(σδιαγραφομένων) ... η (ὀβολοὶ) δ ἐπ(αρουρίου) (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1968 11998
2340606 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) γ (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1969 11998
2340623 προ(σδιαγραφομένων) ... κ(ατ)οί(κων) ιβ (ἔτους) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1970 11998
2340636 προ(σδιαγραφομένων) ... [(2) check ἐναφεσί(ων) ὁ(μοίως) (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1971 11998
2340796 προ(σδιαγραφομένων) ... (παραγωγῆς) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (δραχμαὶ) η ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1989 11998
2340809 π[ρ]ο(σδιαγραφομένων) ... (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) π[ρ]ο(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1990 11998
2340826 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) δ (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1991 11998
2340860 προ(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) [ἐπ(αρουρίου)] ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1993 11998
2340872 [π]ρο(σδιαγραφομένων) ... (ὀβολοὶ) δ [ι? [χ(αλκοῖ)] [(2) [π]ρο(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1994 11998
2340894 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολοὶ) (4?) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1995 11998
2340919 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ιϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 1997 11998
2340958 προ(σδιαγραφομένων) ... (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) ν(αυβίου) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2000 11998
2340971 [προ(σδιαγραφομένων)] ... gap=unknown [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] [β [(τριώβολον) [προ(σδιαγραφομένων)] (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2001 11998
2340990 προ(σδιαγραφομένων) ... [(δραχμαὶ)] [θ [(διώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2002 11998
2341020 [προ(σδιαγραφομένων)] ... [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] [β [(ὀβολὸς) [(ἡμιωβέλιον) [προ(σδιαγραφομένων)] [(ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2005 11998
2341039 προ(σδιαγραφομένων) ... [ιβ [(ἔτους)] [(δραχμαὶ)] [η [(διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2006 11998
2341069 προ(σδιαγραφομένων) ... (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) χ(αλκοῖ) (2) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2009 11998
2341080 προ(σδιαγραφομένων) ... (ὀβολοὶ) κε ἐπ(αρουρίου) (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2010 11998
2341095 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) γ (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2011 11998
2341168 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) β (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2018 11998
2341196 προ(σδιαγραφομένων) ... (δραχμαὶ) η (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) χ(αλκοῖ) (2) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2019 11998
2341226 προ(σδιαγραφομένων) ... χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2021 11998
2341239 προ(σδιαγραφομένων) ... η ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2022 11998
2341259 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2023 11998
2341296 προ(σδιαγραφομένων) ... [(ἡμιωβέλιον)] (δραχμαὶ) κδ (ὀβολοὶ) ιϛ προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (τετρώβολον) [ἐπ(αρουρίου)] ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2026 11998
2341304 [προ(σδιαγραφομένων)] ... (τετρώβολον) [ἐπ(αρουρίου)] [(δραχμαὶ)] [ζ [(ἡμιωβέλιον)] [προ(σδιαγραφομένων)] [(τριώβολον) [(ἡμιωβέλιον) [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2026 11998
2341323 [προ(σδιαγραφομένων)] ... ιβ (ἔτους) [(δραχμὴ)] [α gap=unknown [προ(σδιαγραφομένων)] gap=unknown [κολ(λύβου)] [χ(αλκοῖ)] [(2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2027 11998
2341351 προ(σδιαγραφομένων) ... [ἐλ(αίας)] [(παραγωγῆς)] gap=unknown [ν(αυβίου)] gap=unknown προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) gap=unknown [ἐπ(αρουρίου)] gap=unknown ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2030 11998
2341356 [προ(σδιαγραφομένων)] ... προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) gap=unknown [ἐπ(αρουρίου)] gap=unknown [προ(σδιαγραφομένων)] gap=unknown [κολ(λύβου)] gap=unknown [(γίνονται)] ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2030 11998
2341400 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2038 11998
2341408 προ(σδιαγραφομένων) ... ἐπ(αρουρίου) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2039 11998
2341427 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) γ (πεντώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2040 11998
2341441 προ(σδιαγραφομένων) ... κ(ατ)οί(κων) ιβ (ἔτους) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. masc. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2041 11998
2341455 προ(σδιαγραφομένων) ... check ἐναφ(εσίων) ὁμο(ίως) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2042 11998
2341479 προ(σδιαγραφομένων) ... (ἔτους) (δραχμαὶ) ιϛ (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2044 11998
2341502 προ(σδιαγραφομένων) ... ν(αυβίου) κ(ατ)οί(κων) ιβ (ἔτους) (ὀβολὸς) προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) (2) κολ(λύβου) χ(αλκοῖ) ... participle. pl. pres. mid. fem. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2046 11998
2341520 προ(σδιαγραφομένων) ... ὁμ(οίως) (δραχμαὶ) β (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) κολ(λύβου) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2047 11998
2341548 προ(σδιαγραφομένων) ... (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) (2) ν(αυβίου) (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2049 11998
2341561 προ(σδιαγραφομένων) ... ι ἐπ(αρουρίου) (δραχμαὶ) γ (διώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2050 11998
2341584 προ(σδιαγραφομένων) ... ιβ (ἔτους) (δραχμαὶ) ιβ (τριώβολον) προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) (2) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2051 11998
2341621 προ(σδιαγραφομένων) ... (2) ν(αυβίου) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) (2) προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) (δραχμαὶ) η (ὀβολοὶ) ... participle. pl. pres. mid. neut. gen AD02 171 172 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 4 223 + SB 14 11710, 2053 11998