τε

particle --- "both . . and" (Logeion)

2679 attestations of τε

Number without context limitations (see below)!

This page is a full view of your query with all relevant information. If you want to filter on the grammatical context (previous or next word), you can do so below. To export these data to a csv file (taking the filter into account if applicable), click the icon above.
Please note that the .csv file is tab-delimited and in Unicode, and Excel has problems with each of these if you just open the csv file by double clicking - supposing the default programme for opening csv files is set to Excel on your computer. Better results can be obtained through open source software such as Open Office. If you insist on using Excel (version 15 or higher), please use the import function (under "File"), select CSV and the file you just downloaded, and pick "Unicode (UTF-8)" from the dropdown for "File origin". Use Tab as the only delimiter and import by clicking "Finish". If you want to know why you have to take this detour, you may want to read this.

If your research starts from this export, please be fair and quote Trismegistos: here's how.

Wordref ID Attestation Context Morphology Century Date from Date to Written Line TM Tex ID
1432539 τε ... τοῖς μετὰ Δημητρίας πράσσουσιν ἔκ τε αὐτοῦ Ἡρακλείδου καὶ τῶν ... particle BC04 -310 -310 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Eleph. Gr. 1, 13 5836
250684 τε ... Βιῆγχιν συνιστο[ρο]ύντων ἑκάστοις τούτων τῶν τε διασαφου[μέν]ων ἀδελφῶν μου καὶ ... particle BC03 -299 -200 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) BGU 6 1246, 14 7322
374510 τε ... [αὐτοῖς] [εἰς] [τὸ] [λοιπὸν] [τ]ήν τε παρʼ ἡμῶν καὶ τὴν ... particle BC03 -299 -200 Egypt Chrest. Wilck. 1, 18 61457
374956 [τε] ... τῶν χρησίμων ἐγινόμεθα, τοῖς [τε] ἡγεμόσιν καὶ τοῖς στρατιώταις ... particle BC03 -299 -200 Egypt Chrest. Wilck. 1, 22 61457
1751755 τε ... να αὐτοῖς τε κ[αὶ] gap=6 γραφέντα gap=10 ... particle BC03 -299 -200 Egypt P. Hibeh 1 28, 2 65668
1892687 τε ... καταδικασθῆι ἡ δίκη, τό τε ἐπιδέκατο̣ν ἢ ἐπιπεντεκαιδέκατο̣ν ἀποτινέτω ... particle BC03 -299 -200 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Lille Gr. 1 29, 7 3231
3275861 τε ... gap=unknown_lines gap=2 [ἀναχω]ρησάσης κρυπτομένης τε, ἐπέδωκά σοι κατʼ ... particle BC03 - BC02 -299 -100 Egypt P. Reinach Gr. 2 97, 3 78738
3454388 τε ... ⟦τ̣ὸ̣⟧ ⟦σπέρμα⟧ gap=unknown \σπορὰ̣ν̣/ gap=unknown τε καὶ gap=unknown gap=unknown_lines ... particle BC03 -299 -250 Egypt P. Sorb. 3 p. 48, 5 129741
4010427 τε ... gap=unknown [ἐ]πακολουθεῖν τῆι gap=unknown περί τε τῆς gap=unknown ης τελευτη ... particle BC03 - BC02 -299 -100 Egypt SB 1 4302, 15 7125
4010546 τε ... , καθότι ὡμολόγησας, τῶι τε Φίλωνι συντάξας καὶ τῶι ... particle BC03 -299 -200 Egypt SB 1 4303, 6 7126
1433778 τε ... . εἰ δὲ μὴ ἥ τε ἔφοδος αὐτοῖς ἄκυρος ἔστω ... particle BC03 -283 -283 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) P. Eleph. Gr. 4, 5 5839
1670228 τε ... [οἱ] [μὲ]ν̣ στρατιῶται ἀπογρ̣αφέσθωσαν τά τε ὀνόματα [αὐτ]ῶν καὶ τὰς ... particle BC03 -275 -225 Egypt P. Hamb. 2 168, 5 4322
1670250 τε ... · οἱ δὲ πολῖται τούς τε πατέρα̣[ς] [καὶ] [το]ὺς δήμους ... particle BC03 -275 -225 Egypt P. Hamb. 2 168, 7 4322
4296242 τε ... τῆ̣ι gap=13 δὲ αὐτὸς τῆι τε γυναικὶ καὶ gap=8 [τὰ] ... particle BC03 -275 -225 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 20 14656, 6 8081
1856321 τε ... ὅπως ἂν τὰ εὐανγέλια* σύ τε καὶ Πτολεμαῖος, ἃ ... particle BC03 -270 -232 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Köln Gr. 9 364, 5 78426
3453196 τε ... gap=unknown ἐκ τοῦ κοινοῦ τῆς τε σκωληκοβρώτου καὶ ἀνύ̣δ̣ρ̣ο̣υ̣ gap=unknown ... particle BC03 -270 -266 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Sorb. 3 74, 5 121854
3453106 τε ... κατὰ τὴν συγγραφήν, ἥ τε ἔφοδος ἄκυρος ἔστω καὶ ... particle BC03 -266 -266 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Sorb. 3 73, 8 3130
1751959 τε ... καὶ ταύτας τὰς ὑποθέσεις ὅ τε γραμμ[ατεὺς] τῶν ἀγοραν̣[όμ]ων καὶ ... particle BC03 -265 -265 Egypt P. Hibeh 1 29, 7 8184
1250341 τε ... ἢ τρεῖς γενέσθ[αι] gap=unknown τοῖς τε ἀμπελουργ[ο]ῖς gap=unknown ἐγδημῆσαι περι ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59385, 4 1028
1251078 [τε] ... Ζήνω[νι] [χαίρειν] [.] [εἰ] [αὐτός] [τε] [ἔρρωσαι] [καὶ] [τὰ] [λοιπά] ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59397, 1 1039
1251440 τε ... καλῶς ἂν ἔχοι εἰ αὐτός τε ἔρρωσαι καὶ τὰ λοιπὰ ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59405, 3 1047
1252000 τε ... Ζήνωνι χαίρειν. εἰ τῶι τε σώματι ἔρρωσαι καὶ τὰ ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59416, 1 1056
1252610 τε ... χάριν ἔχομεν, εἰ αὐτός τε ὑγιαίνεις καὶ τὰ λοιπά ... particle BC03 -263 -229 Egypt, L01 - Memphis (?) P. Cairo Zen. 3 59426, 2 1066
1253182 τε ... (ἀρούραι) ἀρ(τάβης) ?, ἐκείνωι τε τ̣ ποιήσομεν καὶ̣ [σοί] ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59433, 19 1073
1253222 τε ... πρό̣β̣α̣τ̣α καὶ τὰς κουρὰς ὅ τε Ἑ̣ρ̣ι̣ε̣ὺ̣ς̣ καὶ Πόρτις. ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59433, 27 1073
1256210 τε ... ἐν ἡμέραις ἑξήκοντα, τάς τε χρείας σοι παρεξόμεθα τριπλασίας ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59477, 12 1115
1256255 τε ... Πτολεμαίωι χαίρειν. εἰ αὐτός τε ἔρρωσαι καὶ τὰ λοιπά ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59478, 2 1116
1258663 τε ... , ἵνα τὰ ἔργα χωρίς τε συντελεσθῇ ἐν ὥραι καὶ ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00a - Hiera Nesos (?) P. Cairo Zen. 3 59500, 6 1138
1259881 τε ... . ἐκρίθημεν οὖν ἐκεῖ ἐπί τε Νουμηνίου καὶ ἐπὶ̣ τ̣ῶν ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59520, 3 1157
1260209 τε ... πολλὴ χάρις, εἰ αὐτός τε ἔρρωσαι καὶ τὰ λοιπά ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59526, 1 1163
1260320 τε ... , ἵνα δῶις αὐτῶι τῶν τε γιγάρτων καὶ στεμφύλου κεράμια ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59527, 7 1164
1263985 [τε] ... . εὐχαριστήσεις οὖν ἡμῖν σαυ[τοῦ] [τε] [ἐπιμελό]μενος ὅπως ἂν ὑγιαίνῃς ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59575, 5 1209
1265245 τε ... καλῶς ποιεῖς εἰ ἔρρωσαι αὐτὸς τε [καὶ] [οὓς] [βούλει] [,] ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59596, 1 1229
1265823 τε ... Ζήνωνι χαίρειν. εἰ [αὐ]τός τε ἔρρωσαι καὶ τὰ λοιπά ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59605, 1 1238
1267528 τε ... gap=1 προβάτων μηδʼ ἄρνα αὐτός τε ἐκ τοῦ ἰδ[ιο] gap=unknown ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59628, 2 1259
1268575 τε ... ἐ̣μ̣* βούλη̣ι̣ @^inline^ὑποθ\ήκας/@⟦υποθε̣ματα⟧ λαβεῖν τῶν τε οἰκιῶν καὶ κτημάτων, ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59640, 11 1271
1270291 τε ... οὐ β̣[ού]λεται ἐρ̣[γά]ζειν. ὅ τε οἰκοδό[μος] [καὶ] [οἱ] [ἐργά]ται ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59664, 9 1294
1286183 τε ... κατέβλαφεν ὁ χαλκός, οἵ τε ἐργάται ἐπὶ τ ἐλα ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 5 59838, 3 1462
1317043 τέ ... ἀποδι̣[δούς] [σοι] [τὴ]ν̣ ἐ̣πιστο̣[λὴν] χρήσιμός τέ πο̣[υ] [σ]οὶ ἔσται καὶ ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Col. Zen. 2 111, 3 1824
1317714 τε ... gap=unknown τά τε λοιπὰ gap=unknown gap=unknown [λ]α̣μβάνειν ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Col. Zen. 2 115 u, 1 2325
2173131 τε ... ἀποσταλε[ὶς] gap=unknown gap=unknown οἰκονομήσοντα τά τε π̣ρ̣[ός] σ̣ε πάντα καὶ ... particle BC03 -263 -229 Israel, Phoenicia - Ptolemais Akko (Ake) (?) P. Lond. 7 2022, 3 1584
2173306 τε ... . καλῶς οὖν @^inline^ποιήσεις@⟦ποησεις⟧ γινώ̣[σ]κων τε αὐτὸν καὶ εἰς ἄλ[λους] ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Lond. 7 2026, 10 1588
2175327 τε ... [ἡ]μῖν ὡς ἔνι μάλιστα τά τε παιδία ἀποστείλλας* εἰς τὴν ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lond. 7 2065, 2 1626
2233587 τε ... Ἑρμοῦ πόλι[ν] καταγαγεῖν · ἀφέσεις τε γὰρ πλέονές εἰσι καὶ ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Mich. Zen. 103, 7 2002
2240932 τε ... καθειρηκότες* οὖν τοὺς μύλους ὅ τε Πάνθηρος καὶ ὁ Σομφθοῦς ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Mich. Zen. 79, 15 1978
3841525 τε ... [ἂν] [παραγένηται] Ἀντίκριτος, τήν τε κώμην̣ [πᾶσαν] [δεῖξον] [αὐτῶι] ... particle BC03 -263 -229 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. L. Bat. 20 28, 2 1859
3845213 τε ... ὀρί̣ζ̣ειν, καὶ συντελέσουσιν τήν τε χαράκωσιν τοῦ βλαστ[οῦ] κ̣α̣ὶ̣ ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. L. Bat. 20 64, 18 1895
3923420 τε ... ἔργον οὐδέν ἐστιν, ἐγώ τε κάθημαι οὐκ ἔχων οὐθὲν ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 407, 5 2090
3923865 τε ... σοι, ἀπόστειλον ἡμῖν ο̣[ἴνο]υ τε ἢ Λεσβίου ἢ Χίου ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 413, 13 2096
3924107 τε ... ποιήσειν, φροντίσας ὅπως τό τε παιδίον ἱματισθῆι καὶ εἰς ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 418, 6 2101
3924390 τ̣ε̣ ... ὧδέ σε θεραπεύοντες. ἕ* τ̣ε̣ διῶρυξ πλήρης ἐστίν. ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 421, 6 2104
3924865 τε ... παιδείαν. εὐχαριστήσεις \δὲ/ τοῖς τε φίλοις καὶ τοῖς θεοῖς ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 424, 17 2107
3924919 τε ... γραψάτω οὖν κατὰ νομὸν ὅσος τε ἐπράθη καὶ εἰς τοῦτον ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 425, 10 2108
3924974 τε ... τῶν ἐγνωστευκότων τοὺς καπήλους τούς τε ἐν τῶι Μεμφίτηι καὶ ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 425, 21 2108
3934706 τε ... ἐάν σοι φαίνηται, τοῦ τε κεραμίου τὴν τιμὴν συντάξας ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 5 525, 12 2147
3939512 τε ... Ζήνωνι [χαίρει]ν. εἰ αὐτός τε ἔρρωσαι καὶ οὓ[ς] [αὐτὸς] ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 6 590, 1 2200
3939736 τε ... , ὥστε Ἀπολλωνίωι, οἶνόν τε καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 6 594, 4 2204
3940003 τε ... δὲ τοῦ ἔχει μοι τάς τε Ατ κα[ὶ] [ἐ]πιστολὴν ἄλλων ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 6 598, 14 2208
3940571 τ̣ε ... [Ζήν]ωνι χαίρειν. εἰ αὐτός τ̣ε ἔρρωσαι καὶ τἆλλα* extra ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 6 606, 1 2215
3940649 τε ... [Ζήνωνι] [χαί]ρειν. εἰ αὐτός τε ἔρ[ρωσαι] καὶ̣ [τὰ] ἄλλα ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 6 607, 1 2216
3941645 τὲ ... [?] [ἐξε]τασθῆι la la [π]ερὶ τὲ τῶν ρ (ἀρταβῶν) gap=27 ... particle BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 6 622, 5 2230
3141067 τε ... \προλ ὀφειλομένου ἀργυρίου gap=3 τῶν τε vac=unknown νζ (ὀβολοὺς) δ ... particle BC03 -260 -253 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie Kleon 86, 3 7663
3141834 [τε] ... ποεῖν*. καλ[ῶς] [ποιήσεις] [τῶν] [τε] [ἄλλων]? φροντίσας καὶ τὰς ... particle BC03 -260 -253 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Petrie Kleon 59, 15 7660
3143500 τε ... ἀναγκαῖον οὖν gap=13 παραμένειν διά τε τὴν γνῶσιν καὶ διὰ ... particle BC03 -260 -249 Egypt, L00 - Alexandria P. Petrie Kleon 14, 3 7669
4102092 τε ... [ὁ]μοίως δὲ καὶ τῶν ἔν τε τούτωι gap=unknown καὶ τις ... particle BC03 -260 -200 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) SB 14 11367, 5 4233
4456433 τ[ε] ... τὸ [πρόσταγμ]α ἐκτεθῆι, τήν τ[ε] [ὑ]π[ο]τελῆ καὶ τὴν [ἀ]τελῆ ... particle BC03 -260 -260 Egypt SB 5 8008 + C. Ord. Ptol. 21 + C. Ord. Ptol. 22, 3 5705
4456452 τε ... [ποιῶ]σιν, [καθότι] προγέγραπται τῆς τε [λ]είας στε[ρηθήσονται] [καὶ] [ἔνοχοι] ... particle BC03 -260 -260 Egypt SB 5 8008 + C. Ord. Ptol. 21 + C. Ord. Ptol. 22, 5 5705
1255424 τε ... τὰ ὑποζύγια, συμβήσεται τά τε μελίσσεια ἀπολέσθαι καὶ τὸν ... particle BC03 -259 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Cairo Zen. 3 59467, 8 1105
1655541 [τ]ε ... δίκην ψευδομαρ[τ]υρίου νικήσηι, οἵ [τ]ε μάρτυρης* τὴν καταδίκην εἰσπρασσέσ[θ]ωσαν ... particle BC03 -259 -259 Egypt, U02 - Apollonopolites P. Halle 1, 58 5876
1655557 τε ... αὐτοὺς ἀποτινέτω τῶι νικήσαντι τό τε τίμημα @^inline^τῆς@⟦τηι⟧ @^inline^ἀποδικα[σ]θείσης@⟦αποδικα[σ]θεισηι⟧ @^inline^δίκης@⟦δικηι⟧ ... particle BC03 -259 -259 Egypt, U02 - Apollonopolites P. Halle 1, 61 5876
3277683 τε ... [κατὰ] [τ]ρίμηνον συ gap=unknown τό τε ἔτος καὶ [τὸ] [ὄνομα] ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 7 8859
3277865 τε ... [κατὰ] [τ]ρίμηνον συ gap=unknown τό τε ἔτος καὶ [τὸ] [ὄνομα] ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 7 8859
3278276 τε ... γ̣[ενικὸν] διαλ[ογ]ισμὸν καὶ τιθεὶς τήν τε τιμὴν τῆς̣ [προσόδου] [καὶ] ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 13 8859
3278471 \τε/ ... τοῦ οἰκονόμου καὶ παρακαλοῦντ\ο/@^inline^ς@⟦παρακαλουντες⟧ \εἴς/ \τε/ \τὸ/ \βα[σιλ]ικ[ὸν]/ ἀποτ[ι]ν̣έ̣[τω]σαν μν[ᾶς] ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 3 8859
3278666 \τε/ ... τέτακται, ἔστω καλεῖσθαι ἔν \τε/ τῶι χ[ρόνωι] εἰς ὃν ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 16 8859
3279275 [τε] ... τῶι τόπωι, φράζον[τες] [τό] [τε] αὐτῶν ὄνομα καὶ ἐν ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 5 8859
3280198 [τ]ε ... ἕκαστον οὗ νομοῦ γραμμα[τεύει] τ̣[ό] [τ]ε πλῆθος τῶν ἀρουρῶν τῆς ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 5 8859
3280295 τε ... τὸ καθʼ αὑτὸν ἀπογράφειν τό τε πλ[ῆ]θος τῆς γῆς καὶ ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 17 8859
3280431 τε ... ιη ἕως [(ἔτους)] [κα τό τε πλῆθος τῶν γενημάτων καὶ ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 15 8859
3281547 τε ... ὠνὴ καταβλαβῆι, ἀποτι[ν]έτω ὅ τε οἰκονόμος κ[αὶ] [ὁ] ἀντιγραφεὺς ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 16 8859
3282032 τε ... εὑρίσκον ἐφʼ ἡμέρας δέκα ἔν τε τῆι μητροπόλει καὶ ἐν ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 16 8859
3282279 τε ... σῶμα ἡμερῶν τριῶν, τῶν τε φορτίων @^inline^στερέσθωσαν@⟦σετερεσθωσαν⟧ καὶ τῶν ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 10 8859
3282380 τε ... οἰκονόμου κα[ὶ] τοῦ ἀντιγραφέως πόσα τε ἐλαιούργια ὑπάρχει ἐν ἑκάστωι ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 23 8859
3282412 τε ... [πα]ρασφραγισμόν. gap=7 δὲ ὅ τε gap=15 καὶ gap=8 τοῦ ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 4 8859
3282531 \τ/@^inline^ε@⟦δε⟧ ... γινόμενον εἰς ἕκαστον ἱερὸν τ[ο]ῦ \τ/@^inline^ε@⟦δε⟧ κίκιος καὶ τοῦ ἐλαίου ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 21 8859
3282632 τε ... δέ τινες ἀνάγωσιν, τοῦ τε ἐλαίου στερέσθωσαν καὶ προσεισπρασσέσθωσαν ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 10 8859
3282739 τε ... σύμβολον μὴ κομί⟦ζ⟧\ζ/ωσιν*, τοῦ τε ἐλαίου στερέσθωσαν καὶ προσαποτινέτωσαν ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 24 8859
3283127 τε ... ⟦γόμους⟧ ⟦ληφθῶσιν⟧ ⟦εἰσάγοντες⟧, τοῦ τε ἐλαίου ⟦στερέθωσαν⟧ {καὶ} προσαποτινέτωσαν ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 10 8859
3283228 τε ... δὲ ἐν τοῖς λόγοις τά τε φορτία ὅσα ἑκάστο[υ] [γ]ένους ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 23 8859
3283251 τε ... [χωρὶς] τοῦ ἀφαι[ρέτου], τήν τε τιμὴν τῶ̣[ν] [παρειλημμένων] τὴν ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 2 8859
3283680 [τε] ... , ὑ̣π[ά]ρ̣ξ̣[ε]ι τ̣[ὸ] [τέλος] [το]ῦ̣ [τε] [σ]ησ[άμου] [κα]ὶ τοῦ κρ[ότωνος] ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 6 8859
3283830 [τε] ... τὸ ἴσον λήψονται ὅσον ἀπό [τε] το[ῦ] κίκιος κα[ὶ] [ἀπὸ] ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 21 8859
3284136 τ[ε] ... [τὸ] [ἴσον] [λή]μψονται ὅσον ἀπό τ[ε] [τοῦ] [κίκιος] [καὶ] [ἀπὸ] ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 24 8859
3285477 [τε] ... τὰς τραπ[έζας] [τὰς] [οὔσας] [ἔν] [τε] [Ἀ̣λ̣ε̣ξ̣α̣ν̣δ̣ρ̣ε̣ί̣α̣ι̣] [καὶ] [κα]τὰ τὴν ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 2 8859
3285693 [τε] ... [ἐὰν] [δὲ] [ἁλί]σκηται, [τῆς] [τε] [ἀλλαγῆ]ς̣ στερέσ[θω] [καὶ] [προσαποτινέτω] ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 7 8859
3286340 τε ... gap=unknown τόποι gap=unknown gap=unknown ἔκ τε πω γινε gap=unknown δʼ ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 4 8859
3286417 τε ... πρὸς τὸ πα[ρά][δει]γμα, ὅ τε οἰκονόμος κ̣[αὶ] [ὁ] [ἀντιγραφε]ὺ̣ς̣ ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 6 8859
3286645 [τε] ... [ὠνῆς] [νό]μον γράψαντες γράμμασιν ἑλλη[νικοῖς] [τε] [καὶ] [ἐγχ]ωρίοις καὶ ἐάν ... particle BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 4 8859
3939162 τε ... δὲ ἐκ γένους βαλανεὺς ἅμα τε καὶ τὸ παρʼ ἡμᾶς ... particle BC03 -259 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 6 584, 7 2196
4689631 τε ... \καὶ/ εἰς τὸν σ[τα]θμὸν τά τε σκεύη μου ἐξέρριψεν ἐπὶ ... particle BC03 -259 -259 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) (?) UPZ 2 151, 11 2975
1212820 τε ... [ἐν] [ὧι] [ὑ]π̣έγρ[α]ψάς μοι τήν τε παρὰ Ζ̣ήνωνος πρὸς Ἰεδδοῦν ... particle BC03 -258 -258 Israel - Palestina P. Cairo Zen. 1 59018, 2 678
1213063 τε ... ἕτοιμος ἐαν* γνωστὴρ ἐπιγραφῆναι αὐτός τε [καὶ] [ἄλλο]ς τῶν πολιτῶν ... particle BC03 -258 -256 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 1 59019, 9 679
1213181 τε ... . καλῶς ἔχει εἰ αὐτός τε ἔρρωσαι καὶ τἆλλα* extra ... particle BC03 -258 -258 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 1 59021, 2 681
1213225 τε ... καὶ πρότερον ἔγραψα ὅτι οἵ τε ξένοι οἱ εἰσπλέοντες καὶ ... particle BC03 -258 -258 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 1 59021, 9 681
1213239 τε ... ἐγδοχεῖς̣ κ̣αὶ ἄλλοι φέρουσιν τό τε ἐπιχώριο[ν] νόμισμα τὸ ἀκριβὲς ... particle BC03 -258 -258 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 1 59021, 11 681
1213280 τ[ε] ... ποιησώ[με]θ̣α̣ π̣ερὶ τούτων, ἀνα̣γ̣κ̣α̣ζ̣[όμεθ]ά̣ τ[ε] [τ]α̣ῦ̣τα μὴ δέχεσθαι, ... particle BC03 -258 -258 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 1 59021, 19 681
1213954 τε ... ἱματισμὸν ἡμ̣ῖν δοῦναι, ἐμοί τε καὶ τῆι μητρί, ... particle BC03 -258 -258 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 1 59028, 2 688
1283627 τε ... . ἐτύγ[χ]ανον γὰρ παρειλημμένος ὑπό τε Ἀπολλοφάνους καὶ αὐτοῦ [ὅπως] ... particle BC03 -258 -258 Israel - Palestina (?) P. Cairo Zen. 5 59804, 3 1428
2160893 τε ... gap=unknown τε καὶ τὰ λοιπά σοι ... particle BC03 -258 -258 Israel - Palestina (?) P. Lond. 7 1932, 1 2378
3846033 τε ... ἐπὶ τῆς μισθώσεως ἐπισημανούμεθα τά τε πλήθ̣η̣ [τ]ῆ̣ς γῆς parensmiddleopening ... particle BC03 -258 -258 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. L. Bat. 20 Suppl. A, 18 2490
3931830 τε ... μετανενόηκεν διὰ τὸ ἐπ[ι]τετιμῆσθαι ὑπό τε ἑκάσ[τ] gap=unknown τε ἔφη ... particle BC03 -258 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 5 495, 10 2123
3931833 τε ... ἐπ[ι]τετιμῆσθαι ὑπό τε ἑκάσ[τ] gap=unknown τε ἔφη βούλεσθαι ἀποδιδόναι οσο̣νε ... particle BC03 -258 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 5 495, 10 2123
3931907 τε ... ἕως τοῦ νῦν · ὅ τε γὰρ Ἀμμώνιος συμπεριέλκε[ται] gap=unknown ... particle BC03 -258 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 5 495, 16 2123
3931917 τε ... εἰς τὴν Τρίπολιν, ἡμῖν τε τὸ ἐφόδιον ἐγλέλοιπεν καὶ ... particle BC03 -258 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 5 495, 16 2123
3932001 τε ... . βουλόμεθα γάρ σε τῶι τε σώματι ἐρρῶσθ[αι] gap=unknown ὡς ... particle BC03 -258 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 5 495, 22 2123
3937630 τε ... πωλεῖ̣ν. διήγγειλα οὖ̣ν̣ Ἰσίγγωι τε καὶ Διονυσίωι τ[ὸν] βουλόμενον ... particle BC03 -258 -258 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) PSI 6 559, 6 2176
3940817 τε ... Ἀπολλωνίωι χαίρειν. εἰ αὐτός τε ἔρρωσαι καὶ οὓς αὐτὸς ... particle BC03 -258 -256 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 6 610, 1 2219
1214308 τε ... Ζήνωνι χαίρειν. εἰ αὐ̣τ̣ό̣ς τε ἔρρωσαι καὶ Ἀπολλώνιος, ... particle BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 1 59032, 1 692
1214941 τε ... Ξανθίππωι χαίρειν. εἰ τῶι τε σώματι ἔρρωσαι καὶ τἄλλα* ... particle BC03 -257 -257 Turkey - Caria P. Cairo Zen. 1 59036, 9 696
1215002 τε ... (διώβολον) χ(αλκοῦς) β, ἐάν τε φαίνηταί σοι, διαγράψηις ... particle BC03 -257 -257 Turkey - Caria P. Cairo Zen. 1 59036, 13 696
1215338 τε ... ἐχρήσαμεν ἀξιώσαντι ποτηρίδια, ψυκτηρίσκον τε στατόν, χωροῦντα χόα ... particle BC03 -257 -257 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 1 59038, 8 698
1215968 τε ... Τρυφέραι ἔξω̣θεν συνέθη[κ]ας, ψυκτηρίδιόν τε στατόν, μ̣[ικ]ρῶι πλέ̣[ο]ν̣ ... particle BC03 -257 -257 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 1 59044, 32 704
1216172 τε ... ἂν οὖν ποιήσαις gap=7 [τ]ή̣[ν] τε ἐπιστολὴν ἀποδοὺς καὶ ἀποστείλας ... particle BC03 -257 -257 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 1 59047, 3 707
1216453 τε ... φροντίσας ὅπως γέν\ων/@^inline^ται@⟦γενηται⟧ ἡμῖν τά τε στεγ̣άσματα τοῖς πλοίοις καὶ ... particle BC03 -257 -257 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 1 59053, 6 712
1216461 τε ... πλοίοις καὶ τὰ λοιπὰ χρηστά τε ⟦κ ⟦καὶ⟧ ⟦τοῦ⟧ καὶ ... particle BC03 -257 -257 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 1 59053, 8 712
1216762 τ̣[ε] ... Ζήνωνι χαίρειν. εἰ αὐτός τ̣[ε] [ἔρρωσαι] [καὶ] [τὰ] [ἄλλα] ... particle BC03 -257 -257 Turkey - Caria (?) P. Cairo Zen. 1 59056 + P. Cairo Zen. 3 p. 289 (59056), 1 714
1216788 τε ... gap=unknown εἰς Καῦνον συνήντησεν ὅ τε πατήρ σου καὶ οἱ ... particle BC03 -257 -257 Turkey - Caria (?) P. Cairo Zen. 1 59056 + P. Cairo Zen. 3 p. 289 (59056), 3 714
1218252 τε ... [εὐνοῦχον] [ἕ]να καὶ παιδά[ρια] gap=4 τε καὶ τῶν εὐγενῶν τέσσαρα ... particle BC03 -257 -257 Israel - Palestina P. Cairo Zen. 1 59076, 4 731
1218417 \τε/ ... κυβαίας ναύτην ἔχ[ει], προήκατό \τε/ γὰρ αὐτὸν ἐκ τοῦ ... particle BC03 -257 -257 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 1 59077, 5 732
1219499 [τε] ... Ζήνωνι χαίρειν. [εἰ] [αὐτός] [τε] [ἔρρ]ωσαι καὶ τὰ λοιπὰ ... particle BC03 -257 -257 Israel - Palestina P. Cairo Zen. 1 59093, 1 747
1219663 τε ... πρὸς τὸν Μενεκλῆν ἔφη̣ τ̣ά̣ τε σώματα καὶ τὰ φορτία ... particle BC03 -257 -257 Israel - Palestina P. Cairo Zen. 1 59093, 14 747
1219877 τ̣[ε] ... [Ζήνωνι] [χαίρει]ν. εἰ τῶι τ̣[ε] σ̣ώματι ἔρρω[σαι] [καὶ] [ἐν] ... particle BC03 -257 -256 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 1 59098, 1 750
1219914 τε ... δραχ[μὰς] gap=unknown gap=unknown δὲ ἐπί τε τὸ ἄριστον καὶ εἰς ... particle BC03 -257 -256 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 1 59098, 6 750
1260788 τε ... ἱματισ [ἂν] [οὖν] ποιήσαις τόν τε γραμματικὸν ἡμῖν παῖδα gap=unknown ... particle BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59540, 11 1176
1283792 τε ... πρωιρέως, ἀφέσταλται* δὲ ὑπό τε τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ... particle BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 5 59805, 2 1429
1311947 τέ ... ἅπαντας το[ὺς] [συμπο]λίτας ἔχεις ἐπαινοῦμέν τέ σε καὶ ἡδέως ἂν ... particle BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Col. Zen. 1 11, 2 1732
1311990 τε ... φροντίζειν τούτων π̣[αρακ]α̣λ̣οῦμέν σε τή̣ν τε ἐπιστολὴν ἣν δεδώκαμεν Ἀπολλωνίδει ... particle BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Col. Zen. 1 11, 6 1732
1312028 τε ... οὐκ ἀμνημονήσομεν τούτων ἀλλὰ τῶι τε δήμ[ωι] ἀντεμφανιοῦμεν ὥστε σοι ... particle BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Col. Zen. 1 11, 10 1732
2161392 τε ... . ἀναγγελει* δέ σοι Ἰατροκλῆς τε καὶ Θεόδωρος ὡς τη̣ ... particle BC03 -257 -257 Egypt, L10 - Athribis (Tell el-Atrib) (?) P. Lond. 7 1938, 3 2382
2162111 τε ... , μὴ συνβῆι αὐτὸν ἀπό τε τῶν γραμ[μάτων] [ἀποσπασθῆναι] καὶ ... particle BC03 -257 -257 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Lond. 7 1941, 3 2384
2162273 τε ... παραγίνηι, καλ[ῶς] [ποιήσεις] τῶν τε περιστρωμάτων τῶν μεγάλων \ὅτι/ ... particle BC03 -257 -257 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Lond. 7 1942, 2 2385
2162317 τε ... εἰς Ἄθριβιν, κατέλαβον Πύθωνά τε καὶ Ἀμμώνιον πολιορκουμένους ὑπὸ ... particle BC03 -257 -257 Egypt, L10 - Athribis (Tell el-Atrib) (?) P. Lond. 7 1943, 3 1510
2163403 τε ... τῆι ἐπιδημίαι ταύτηι, Δᾶμις τε ὀλιγωρεῖ ἡμῶν καὶ οὐδὲ ... particle BC03 -257 -257 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Lond. 7 1955, 3 1518
2234032 τε ... Ἀντιμένει χαίρειν. εἰ τῶι τε σώματ̣[ι] [ἔρρωσαι] [καὶ] τὰ ... particle BC03 -257 -257 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Mich. Zen. 10, 7 1916
3358401 τε ... ὥστε π μοι εἰς τά τε ἄλετρα καὶ ὕδωρ ἀγοράζειν ... particle BC03 -257 -257 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Ryl. Gr. 4 559, 3 2415
3841251 τ[ε] ... καλῶς ἂν οὖν ποιήσαις τοῖς τ[ε] παισὶ πᾶσι διαγγείλας καὶ ... particle BC03 -257 -257 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. L. Bat. 20 24, 4 1855
3843844 τε ... [παλα]ίστραν π σ̣α̣ι ἐ̣π̣η̣νηνόχει τά τε ζω̣ι̣ gap=unknown νῦν οὖν ... particle BC03 -257 -257 Egypt, L00 - Alexandria P. L. Bat. 20 51, 7 1882
3843924 τε ... χώραι, Ἀμύνταν δὲ ἔξω τε σκηνοῦντα [κ]α̣ὶ γεγαμηκότα καὶ ... particle BC03 -257 -257 Egypt, L00 - Alexandria P. L. Bat. 20 51, 16 1882
3931275 τε ... φροντίσας ἵνα γραφῆι ἡμῖν περί τε [τούτων] [καὶ] [ὧν] [ἄλλων] ... particle BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 5 490, 3 2120
3933104 τ[ε] ... σώμασιν [τρισὶν] τῆς διμήνου τοῦ τ[ε] [Ἐφεὶπ] [καὶ] Μεσορὴ δραχμὰς ... particle BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 5 507, 6 2130
3933161 τε ... σώμασιν τρισὶν τ[ῆς] διμήνου τοῦ τε Ἐφ[εὶπ] [καὶ] gap=unknown_lines ... particle BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 5 507, 17 2130
1221455 τε ... χαίρειν. ἀπεστάλκαμέν σοι τό τε πορεῖον καὶ ἀργυρίου δραχμὰς ... particle BC03 -256 -256 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Cairo Zen. 1 59129, 2 778
1222897 [τε] ... [οὖν] [ποιήσαις] [συ]ναναγκάσας αὐτὸ̣ν̣ τ̣ό̣ [τε] ἀ̣ρ̣γ̣ύ̣ριον ἡμῖν ἀποδοῦναι η ... particle BC03 -256 -256 Egypt, L01 - Memphis (?) P. Cairo Zen. 2 59149, 4 797
1223225 τ[ε] ... . γράψον οὖν αὐτῶι τήν τ[ε] θή[λ]ε̣ι̣[α]ν ἀποδ̣ο̣ῦν̣αι ἡμεῖν κ̣α̣ὶ̣ ... particle BC03 -256 -256 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 2 59152, 13 800
1223458 τε ... παρακόμισον ἐγ* Μέμφεως, ἔκ τε τοῦ ἡμετέρου κήπου [καὶ] ... particle BC03 -256 -256 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 2 59156, 2 804
1269426 τε ... λιτουργήσι*. ἢ ἐγὼ τούς τε ναύτας θρέψω ⟦ καὶ ... particle BC03 -256 -248 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59649, 20 1280
1269483 τε ... . δώσεις δέ μοι τά τε ἱστία καὶ ξύλα εἰς ... particle BC03 -256 -248 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59649, 29 1280
1270574 τ̣[ε] ... [πράσσοντι] [κατὰ] [τὰ] [διαγράμμα]τα [ἔ]κ̣ τ̣[ε] [α]ὐτοῦ Φιλίππου [κα]ὶ ἐκ ... particle BC03 -256 -248 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59668, 5 1297
1783642 τε ... [ἄλλωι] ὑπὲρ αὐτοῦ πράσσοντι ἔκ τε αὐτ⟦ου⟧\ῶν/ καὶ τῶν ἐγγύων ... particle BC03 -256 -256 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Iand. Zen. 1, 22 4205
3916511 τε ... . τὴν δὲ τιμὴν τούτων τε καὶ̣ τ̣οῦ μύρου ἐκ ... particle BC03 -256 -256 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 333, 11 2027
3916717 τε ... εἰς Φιλαδέλφειαν πρὸς σὲ αὐτοί τε καὶ ἡ μήτηρ καὶ ... particle BC03 -256 -256 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 341, 5 2029
1223636 τ[ε] ... μοσχεύματα. [με]τ̣απεμπόμενος οὖν ἔκ τ[ε] [Μ]έ̣μφεως καὶ ἐκ τῶν ... particle BC03 -255 -255 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 2 59159, 3 807
1224708 τε ... [χόρτ]ον ἐὰμ̣* π̣α̣ρ̣[αγέ]νηται Ἄνοσις οἵ τε \ στρατιῶται ἐὰμ* παραγένωνται ... particle BC03 -255 -255 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 2 59175, 2 821
1224717 τε ... παραγένωνται προ ἐν̣ε̣χυραι ἐσόμεθα τούς τε ὀφείλοντας καὶ Ἀλκέτ̣αν. ... particle BC03 -255 -255 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 2 59175, 5 821
1227006 [τε] ... ἄλλωι ὑπὲρ αὐτοῦ πράσ[σοντι] [ἐκ] [τε] [αὐτῶν] [καὶ] [τῶν] [ὑπαρχόντων] ... particle BC03 -255 -255 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Cairo Zen. 2 59182, 10 828
1227204 τε ... [ἄλλ]ωι ὑπὲρ [αὐτοῦ] [πράσσοντι] ἔ̣κ τε αὐτ[ῶν] [καὶ] [τῶ]ν ὑπαρχόντων ... particle BC03 -255 -255 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Cairo Zen. 2 59182, 23 828
1783091 τε ... gap=unknown χ̣αίρ̣ε̣ι̣ν̣. π̣υ̣[νθ]ά̣νομα̣ι̣ τά τε χλωρὰ̣ gap=unknown gap=unknown gap=unknown ... particle BC03 -255 -255 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Iand. Zen. 10, 1 110064
1784259 τε ... {ὑπο}γεγραμ πρᾶξις ἔστω Ζήνωνι ἔκ τε αὐτῶν gap=unknown ὡς πρὸς ... particle BC03 -255 -255 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Iand. Zen. 2, 15 819
1784500 τε ... [δὲ] [πρᾶξις] [ἔστω] Ζήνωνι ἐκ τε αὐτ̣ῶ̣[ν] [κ]αὶ τῶ[ν] [ἐγγ]ύων ... particle BC03 -255 -255 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Iand. Zen. 2, 39 819
1784964 τε ... [ἄλλωι] [ὑπὲρ] αὐτ̣ο̣ῦ πράσσοντι ἔκ τε α̣[ὐ]τῶ̣[ν] [\καὶ]/ \[τῶν]/ \[ἐγγύων?/] ... particle BC03 -255 -255 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Iand. Zen. 3, 3 2477
2163982 τε ... οἱ ἐκ τῆς Φιλαδελφείας τά τε ὑπο̣ζύ̣γι̣[α] gap=unknown συνέτρειψαν*. ... particle BC03 -255 -255 Egypt, 00a - Ammonias (?) P. Lond. 7 1967, 3 1530
3937736 τε ... μὲν βούληται, α τῶι τε πλείω καὶ τῶι ἐλά̣[σσω] ... particle BC03 -255 -255 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 6 561, 3 2178
1228079 τ[ε] ... [τῶν] Μιλησίων προβάτων. τά τ[ε] [πρόβατα] [οὖν] [αὐ]τὰ παράδοτε ... particle BC03 -254 -254 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 2 59195, 3 841
1228575 τε ... ἡμέραν. διακούσας γὰρ τῶν τε ἐξ Ἡφαιστιάδος λαῶν καὶ ... particle BC03 -254 -254 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 2 59204, 4 849
1229498 [τε] ... Ζήνωνι χαίρ[ειν] [.] [εἰ] [αὐτός] [τε] [ἔρρωσαι] καὶ τἆλλα* extra ... particle BC03 -254 -254 Egypt, L00 - Alexandria P. Cairo Zen. 2 59217, 1 862
1229541 τε ... χαρίζοιʼ ἀ* οὖν ἡμῖν τό τε πλοιάριον χρήσας τὸ gap=14 ... particle BC03 -254 -254 Egypt, L00 - Alexandria P. Cairo Zen. 2 59217, 4 862
1313761 τε ... μοι ἔ̣ρ̣ανο̣ν αὐ̣τ̣[ῶι] π̣ο̣ιήσ̣α[ς] παρά τε σαυτοῦ καὶ τῶν γνωρίμων ... particle BC03 -254 -254 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Col. Zen. 1 41, 3 1758
4481728 τ̣ε̣ ... [(τοῦ?)] [συμβόλου] [τοῦ] [κίκιος] τ̣[ο]ύς τ̣ε̣ ἐ̣ν̣[ο]φ̣ε̣ι̣λ̣ο̣[μένους] [ξ [με(τρητὰς)] αἰτοῦντες ... particle BC03 -254 -254 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 6 566, 4 2180
1230227 τε ... τῶι κλήρωι, ἵνα περί τε τῆς συγκομιδῆς σπουδάσηις, ... particle BC03 -253 -253 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 2 59225, 9 870
1231798 [τε] ... [Ζήνωνι] [χαίρειν] [.] [εἰ] [αὐτός] [τε] [ὑγιαί]νεις καὶ τἆλλα* extra ... particle BC03 -253 -253 Egypt, L16 - Mendes (Tell el-Rub’a) (?) P. Cairo Zen. 2 59250, 1 895
1284712 τε ... [Ἀπολλω]νίου ὥστε τῶ[ι] [βα]σιλεῖ εἴς τε τὴν gap=unknown [πανήγ]υ̣ριν τῶν ... particle BC03 -253 -253 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 5 59820, 2 1444
2237645 τε ... ποιήσεις γράψας ἡμῖν ἀπολογισμὸν περί τε τοῦ σίτου καὶ τοῦ ... particle BC03 -253 -253 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Mich. Zen. 43, 2 1943
1260156 τε ... [χαίρ]ειν. gap=unknown [ἐπιστο]λ̣ὴν περί τε τῶν ὑῶν τῶν τριῶν̣ ... particle BC03 -252 -252 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59525, 2 1162
1361764 τε ... σοι ἔσεσθαι πειρά[σαντι] gap=unknown αὐτοί̣ τε τὰς χρείας σοι ἐπιστέλληις ... particle BC03 -252 -252 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. XV. Congr. 5, 16 78815
2164901 τε ... εὖ ἂν ἔξοι εἰ τῶι τε σώματι ὑγιαίνεις καὶ ἐν ... particle BC03 -252 -252 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Lond. 7 1979, 1 1542
2164951 τε ... καὶ ἐκπλέοντες̣ δὲ κατέλιπον τύλας τε καὶ προσ̣κε̣φάλαια δερμάτινα, ... particle BC03 -252 -252 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Lond. 7 1979, 6 1542
2165129 τε ... . Δημήτριος Ζή̣ν̣ωνι̣. π̣ερί τε τῆς μν(ᾶς) τοῦ ἀρ(γυρίου) ... particle BC03 -252 -252 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Lond. 7 1979, 21 1542
2165650 [τε] ... τ̣[ὴν] [συγγραφὴν] [δραχμῶν] [ἑκατὸν] [ἔκ] [τε] [Ἐχε]δήμου καὶ ἐκ τῶν ... particle BC03 -252 -252 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Lond. 7 1986, 10 1548
3843316 τε ... [ποιήσεις] [ἐ]πιμέλειαν π[ο]ιησάμενος ὅπως τά τε ἐπιτήδεια καὶ οἱ [γενόμενοι] ... particle BC03 -252 -252 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. L. Bat. 20 46, 2 1877
1232527 τε ... χαίρειν. εἰ αὐτός ⟦τ̣ο̣ς̣⟧ τε ἔρρωσαι καὶ τἆλλά* extra ... particle BC03 -251 -251 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 2 59263, 1 907
1261976 τε ... gap=1_lines οὗ προσοφε[ί]λε̣ις ἀργυρίου πρός τε τὸ λγ καὶ λδ ... particle BC03 -251 -251 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59564, 2 1198
3358495 τ̣ε̣ ... καλῶς ποιήσεις διαχώσας ἵνα τά τ̣ε̣ ἔργα συντελεσθῆι καὶ τὰ ... particle BC03 -251 -251 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Ryl. Gr. 4 561, 8 2417
3918277 τέ ... καθότι μοι ὡμολόγησας, δια[λ]ύσας τέ με πρὸς Διότιμον καὶ ... particle BC03 -251 -251 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 361, 5 2048
910154 [τε] ... [ἐὰν] [ἀπολ]ά̣βωσιν τὰ σύμβολα τ̣[οῦ] [τε] [ὀψωνίου] [καὶ] [τῶν] [μετ]ρ̣ημάτων ... particle BC03 -250 -250 Egypt P. Amh. Gr. 2 29, 8 77940
1315205 τε ... ἄλλωι ὑπὲρ αὐτοῦ πράσσοντι ἔκ τε αὑτῶν καὶ @^inline^τ\ῶν/@⟦του⟧ @^inline^ἐγγύ\ων/@⟦εγγυου⟧ ... particle BC03 -250 -250 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Col. Zen. 1 54, 22 1770
1712534 τε ... ὁ δὲ Βιλῖνος gap=unknown ὑπό τε τοῦ gap=unknown σύμβολα παρὰ ... particle BC03 -250 -200 Egypt P. Heid. Gr. 6 377, 9 3074
2169928 τε ... τνθ̣ (γίνεται) α̣ gap=unknown gap=unknown τε ἡμῖν γραφοντ gap=unknown τὸ ... particle BC03 -250 -250 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lond. 7 1996, 27 1558
3172692 [τε] ... ἀνηλωθῆι ἀποτ[ίσει] [ὁ] [ἐργολάβος] [τό] [τε] [ἀργύριον] [ὃ] [ἂν] [προειληφὼς] ... particle BC03 -250 -250 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie Kleon 90, 14 7656
3358647 τε ... περὶ ἡμῶν, παραλιπὼν τόν τε ἀποδόμενον καὶ τὸν ἀγοράσαντα ... particle BC03 -250 -250 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Ryl. Gr. 4 563, 4 2419
3454014 τε ... Ἑρμαφίλου λόγον ἐμπεσεῖν, σοί τε οὐ βούλεσθαι διαφέρεσθαι περὶ ... particle BC03 -250 -238 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Sorb. 3 90, 5 3222
2175866 τε ... δὲ τὰς χρείας ἀνεγκλήτως τῶι τε διοικητῆι καὶ σοί. ... particle BC03 -249 -249 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lond. 7 2074, 17 1635
3358841 [τε] ... . καλῶς οὖν ποιή[σεις] [τήν] [τε] [ταχ]ίστην ἀναλαμβάνων καὶ προσέχων ... particle BC03 -249 -249 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Ryl. Gr. 4 565, 5 2421
1266713 τε ... ⟦τά⟧ ⟦τε⟧ ⟦σκεύη⟧ ⟦τὰ⟧ τῶν τε ὑπαρχόντων τινὰ \τῶν/ ἐν ... particle BC03 -248 -239 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 4 59620, 10 1252
1266737 τε ... ⟦νυκτὶ⟧ ⟦συνέσχον⟧ ἐπελάβοντο, αὐτός τε ἀνεχώρησεν καὶ ἔστιν ἔτι ... particle BC03 -248 -239 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 4 59620, 13 1252
1266769 τε ... ὡρίσθαι παρέξεσθαι ⟦δὲ⟧ ⟦μαρτυροῦντας⟧ το̣ύ̣ς̣ τε οἰκοδόμους καὶ παρʼ ὧν ... particle BC03 -248 -239 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 4 59620, 16 1252
1266899 \τε/ ... ⟦ ⟦α⟧ ⟦ἀρχιτέκτονος⟧ ⟦Θεοδώρου⟧ \αὐτή/ \τε/ \οὐκ/ \ἐπιδέδεικ[ται]/ \ διακοῦσαι ... particle BC03 -248 -239 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 4 59620, 31 1252
1266983 τε ... ὠικοδομήκει* τὴν οἰκίαν, τοῦ τε Εὐτύχου φαμένο[υ] gap=unknown gap=unknown ... particle BC03 -248 -239 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 4 59621, 4 1253
1269016 τ[ε] ... τὴν σὴν ἄγνοιαν, πλίνθον̣ τ[ε] συντάξαι προσαγαγεῖν καὶ ξύλα ... particle BC03 -248 -247 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 4 59647, 16 1278
1269040 τε ... του* τῶν χρησίμων συντελέσαι το̣ὺ̣ς̣ τε κεχειρικότας δυ[νώμεθα] προσκαλούμενο̣ι̣ δ[ιαπυνθά]νεσθαι ... particle BC03 -248 -247 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 4 59647, 24 1278
1320261 τε ... εἰς τὴν gap=unknown τοιαυ [τή]ν̣ τε οἰκίαν λαβόντες gap=unknown. ... particle BC03 -248 -248 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Col. Zen. 2 74, 18 1788
2238945 τε ... αὐτὸς ἀνάπλευσον, ἵνα σύ τε καὶ Ἀλκέτας ἀπολυθῆτε καὶ ... particle BC03 -248 -248 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Mich. Zen. 57, 13 1957
3454303 τε ... gap=unknown τ[ό]π̣ο̣ι̣ς ὅ̣πως ἐπισκεψάμενοι μετά τε δ αὐτῶι. καλῶς ... particle BC03 -248 -247 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Sorb. 3 98, 3 118709
3938637 τε ... τὰ κατʼ ἐμαυτὸν πεποίηκα τήν τε γῆν ἐ[κάθαρα] [ὑπάρχουσαν?] ὕλης ... particle BC03 -248 -248 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 6 577, 7 2189
1243857 τε ... τῶι πράσσοντι περὶ αὐτοῦ ἔκ τε [αὐτῶν] [καὶ] [τῶν] [ἐγγύων] ... particle BC03 -247 -247 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Cairo Zen. 3 59340, 15 983
1254955 [τε] ... ἐμοῦ ἐν ἀγρῶι καθεύδοντος τ[ήν] [τε] ὗν νυκτὸς ἐκ τῆς ... particle BC03 -246 -246 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59462, 3 1100
1265510 τε ... ὀρόβου. συνλογεισάμενος* οὖν τό τε φόρε[τρον] gap=6 [ἀπ]όστειλον, ... particle BC03 -246 -245 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59598, 3 1231
3173245 τε ... ἀνηλώθηι [ἀποτείσει] [ὁ] [ἐργόλ]αβος τό τε ἀργύριον ὃ ἂν προειληφότες ... particle BC03 -246 -245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie Kleon 91, 12 2914
3173549 [τε] ... ἀνηλωθῆι [ἀποτείσ]ει ὁ ἐργόλαβος [τό] [τε] [ἀργύριον] [ὃ] [ἂν] [προειλ]ηφὼς ... particle BC03 -246 -245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie Kleon 91, 12 2914
3173864 τε ... ἀνηλωθ̣[ῆι] ἀποτ[είσουσιν] οἱ προγεγραμμένοι τό τε ἀρ[γ]ύριον ὃ ἂν π[ροειλη]φότες ... particle BC03 -246 -245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie Kleon 91, 25 2914
3174164 τε ... ἀνηλωθῆι ἀπο[τ]είσουσιν οἱ ἐργόλαβοι τό τε ἀργύ[ριον] [ὃ] [ἂν] [προειληφότ]ες ... particle BC03 -246 -245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie Kleon 91, 5 2914
3174650 [τε] ... , ἀποτείσει ὁ ἐργόλαβ[ος] [τό] [τε] [ἀργύ]ριον ὃ ἂν προειληφὼς ... particle BC03 -246 -245 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie Kleon 91, 41 2914
3834764 τε̣ ... οὗτοι κατέσχ̣ο̣ν̣ [τὸν] [στ]αθμὸ̣ν Ἀνδρόβιός τε̣ καὶ οἱ ἀδελφο̣ί̣ · ... particle BC03 -246 -221 Egypt P. Yale 1 46, 9 5538
4326924 τε ... Ἀρσινοίτην gap=1 κλῆ̣ρον. ἔν τε δὴ τοῖς [ἄ]λλοις καλῶς ... particle BC03 -246 -245 Egypt, L00 - Alexandria (?) SB 22 15278, 7 2098
1285776 τε ... γενήματα ἃ φέρ̣[εται] ⟦μὲν ἐμοῦ τε καὶ τῶν ὑπηρετῶν gap=unknown ... particle BC03 -245 -244 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 5 59832, 8b 1456
1321630 τε ... Νίκωνα τῆς προσηκούσης τιμωρίας περί τε τῶν τόκων ὧν συνγέγραπται ... particle BC03 -245 -244 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Col. Zen. 2 83, 15 1796
1246797 τ̣[ε] ... [δ]ιάφορα γέ[γονε]ν, ἀπὸ τῶν τ̣[ε] [ἔργων] ἀπε̣[σ]πάσμ[εθα] κα[ὶ] [ὑσ]τερή[καμεν] ... particle BC03 -244 -244 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59355, 110 998
1322534 τε ... δέομαι οὖν σου ὅπως αἵ τε δίκελλαι, ἐπειδὴ μόνος ... particle BC03 -244 -244 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Col. Zen. 2 90, 13 1803
1322544 τε ... πράσσομαι, ἀποκατασταθῶσ[ι]ν, αὐτός τε μὴ περισπῶμαι ὑπὸ τοῦ ... particle BC03 -244 -244 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Col. Zen. 2 90, 14 1803
1441479 τε ... [διακρ]ιθῆι πρός με, ἐγώ τε ἐπὶ [σὲ] καταφυγών, ... particle BC03 -244 -244 Egypt, 00a - Sebennytos P. Enteux. 12, 7 3289
1755797 τε ... \κατὰ/ \τὸ/ \διάγραμμα/ ⟦σωματος⟧ τόν τε ὄνον ἀναγαγ[ὼν] [εἰς] [τὴν] ... particle BC03 -244 -243 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Hibeh 1 73, 13 8222
3359005 τε ... ἀδελφῶν · θύω γὰρ ὑπέρ τε ἐμοῦ καὶ σοῦ. ... particle BC03 -244 -241 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Ryl. Gr. 4 568, 18 2424
3471485 τε ... κα[ὶ] [τ]οὺς μ̣ε̣τ̣ὰ̣ Ταρῦτ[ο]ς ἔν τε τῶι σ̣υ̣γ̣γ̣ε̣γραμμένωι οἰκή̣ματι κ̣α̣[ὶ] ... particle BC03 -244 -243 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Strasb. Gr. 2 92, 10 3919
3471504 τε ... δὲ μὴ ἀνα̣λ̣ισκέτω Ταρῦτις εἴς τε τὸ οἴκημα κ̣α̣[ὶ] τὸ ... particle BC03 -244 -243 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Strasb. Gr. 2 92, 11 3919
3471654 τε ... κ[αὶ] [ταμιεῖον] [καὶ] [αὐ]λὴν εἴς τε τὰ εἴκοσι ἔτη τ̣[ὰ] ... particle BC03 -244 -243 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Strasb. Gr. 2 92, 21 3919
3843449 τε ... τὰς πρὸς Χρύσιππον, τήν τε περὶ τοῦ ταλάντου ὅπως ... particle BC03 -244 -244 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. L. Bat. 20 49, 6 1880
3844825 τε ... ἐνήνοχεν τὸν ζωιωτόν, ὅ τε τόκος ἀπὸ τοῦ προγεγραμμέ[νου] ... particle BC03 -244 -244 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. L. Bat. 20 62, 11 1893
4079263 τε ... ἐπιστο[λῆς] [ὑπόκειτ]αι τὸ [ἀντί]γραφον τήν τε δη ειλην [π]αρὰ [τῶν] ... particle BC03 -244 -219 Egypt, 00c - Magdola (Medinet Nehas) SB 12 10872, 8 4378
4324400 τε ... αὑτοῦ εἶναι τὰς δικέλλας μηθένα τε ἐνοχλησ. μεθʼ ἡμέρας ... particle BC03 -244 -242 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 22 15237, 8 1850
1287368 τε ... διδόμενα λαμβάνω δικαιότερον, σύ τε ἥδιον διδῶις ποιοῦντός τι ... particle BC03 -243 -243 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 5 59852, 6 1476
1287404 τε ... ἂν παραδειχθῆι μεθʼ ὧν οἰκίαν τε ἕξω καὶ τὰ λοιπὰ ... particle BC03 -243 -243 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 5 59852, 9 1476
1322210 τε ... διὰ τῶν ὀνηλάτων, τοῦ τε προσοφειλομένου ἐν τοῖς κεραμεῦσιν ... particle BC03 -243 -243 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Col. Zen. 2 88, 10 1801
1752664 τε ... \δὲ/ οὐθένα λόγον ποιησάμενος τ̣[ό]ν τε Καλλ[ί]δρομον ἐ̣[ξήγαγεν] [ἐκ] [τοῦ] ... particle BC03 -243 -243 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Hibeh 1 34, 4 8186
3632363 τε ... καὶ τὰ τ̣ε̣λ̣ο̣ύ̣μ̣[ενα], τό τε ἰατρικὸν καὶ τὸν στέφανον ... particle BC03 -243 -243 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Tebt. 3 746, 23 5349
3632396 τε ... ὑμῖν γενέσθω ὅπως διατηρηθῆι τοῦτό τε καὶ τὸ καθῆκον τῶι ... particle BC03 -243 -243 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Tebt. 3 746, 27 5349
1760198 τε ... · ἀγώγ̣[ιμοι] δʼ ἔστωσαν οἵ τε ληισταὶ* καὶ οἱ λοιπο[ὶ] ... particle BC03 -242 -242 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) P. Hibeh 2 198, 93 5183
2172758 θʼ ... πεφροντίκατε περὶ τούτων. δ[έ]δωκά θʼ ὑμῖν τρίτον ἄλλ[ο] [ὑπόμ]νημα ... particle BC03 -242 -241 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lond. 7 2017, 10 1579
3921834 τε ... , ἡνίκα προεστήκη, τό τε παρʼ ἐμοῦ ἰδίαι (δραχμαὶ) ... particle BC03 -242 -242 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 391 a, 9 2075
1248566 τε ... \τῶι/ ⟦τὸ⟧ ε (ἔτει) @^inline^αὐτό@⟦αντο⟧ τε ἀναπληρούμενον καὶ τὸ δ ... particle BC03 -241 -241 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 3 59367, 6 1010
1248880 τε ... κ̣α̣ὶ̣ τ̣[ῶν] [σ]μ̣η̣νῶν, το̣ύς τε μελισσουργοὺς καὶ Ῥόδωνα πέμπετε ... particle BC03 -241 -241 Egypt, L01 - Memphites (?) P. Cairo Zen. 3 59368, 5 1011
1248907 \τε/ ... δὲ ⟦καὶ⟧ καὶ Ζηνοδώρωι περί \τε/ τούτων καὶ τῆς Πάτιτος ... particle BC03 -241 -241 Egypt, L01 - Memphites (?) P. Cairo Zen. 3 59368, 7 1011
3155298 τ[ε] ... [τ]ὰς ἑξήκοντα \πέντε/ δραχμὰς τούς τ[ε] gap=unknown τωσαν δὲ τὸν ... particle BC03 -241 -241 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 2 44, 16 2902
3173587 τε ... συντελέσαιό. γίνωσκε οὖν τά τε ἔργα ἃ εἴχ[ον] [συ]ντετελεσμένα ... particle BC03 -241 -240 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie Kleon 39, 13 7442
2238434 τε ... χαίρειν. εἰ ἔρρωσαι αὐτός τε καὶ οὓς θέλεις, ... particle BC03 -240 -240 Egypt, L00 - Alexandria P. Mich. Zen. 55, 2 1955
3517427 τε ... [α]ὐ̣τὸς [ἐ]π̣ὶ τὸν [θ]ησαυρὸν τόν τε σῖτο̣[ν] καὶ τὰ δράγματα ... particle BC03 -239 -239 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Strasb. Gr. 7 662, 18 3960
1756477 τε ... [ὃν] [ἀπέστα]λ̣κας πρὸς ἡμᾶς ἔν τε τῶι gap=8 κ̣[ερ]κούρωι καὶ ... particle BC03 -238 -238 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Hibeh 1 82, 5 8231
3156258 τε ... τρόπον ἀνωμολόγηνται ἐπὶ Διοτίμου τά τε ἐλλείποντα σώματα προσκαταστήσειν καὶ ... particle BC03 -238 -237 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie(2) 1 4, 5 47304
3156746 τε ... τούτων ἐπιστροφὴν μὴ ποιήσει οἵ τε λοιποὶ τὰς χε͂ρας* προσοίσοσιν* ... particle BC03 -238 -237 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petrie(2) 1 4, 15 47304
3157874 τε ... τρόπον αὐτοῖς παρωμ[ολογη]σάμεθα ποιῆσαι τούς τε ἐγμετρητὰς ἀποστεῖλαι τὸ τάχος ... particle BC03 -238 -237 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie(2) 1 9, 8 47306
3359738 τε ... ιβ (ἔτος) ἐπικ̣ε̣χωρ̣ηκέναι συνδιοικοῦντος τοῦ τε παρʼ οἰκονόμου καὶ τοῦ ... particle BC03 -236 -235 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ryl. Gr. 4 575, 8 2428
3205770 τε ... gap=unknown gap=unknown ἕως ἂν τά τε αὑτοῦ μέρη gap=1 gap=unknown ... particle BC03 -235 -222 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Pintaudi 34, 4 8469
902363 τε ... κωμογραμματεῖς κληρου [γῆς] [?] ἀβρόχου τε καὶ ἀσπόρου περ[ὶ] [Πηλούσιον] ... particle BC03 -231 -231 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Alex. p. 13 no. 409, 4 7133
3359669 τε ... . καλῶς οὖν ποιήσεις τόν τε περιόντα [φόρον] [καὶ] [τὸν] ... particle BC03 -231 -231 Egypt P. Ryl. Gr. 4 573, 10 5296
1755271 τε ... η τοῦ Ἁθὺρ κομίζων τόν τε λόγον τοῦ Φαῶφι καὶ ... particle BC03 -230 -230 Egypt P. Hibeh 1 69, 5 8219
1318329 τε ... [καὶ] [ἐν] [ταῖς] [κώμαις] [πρός] τε τοὺς στρατηγοὺς το̣[ὺς] [ἐν] ... particle BC03 -229 -229 Egypt, L00 - Alexandria C. Ord. Ptol. 28, 10 2300
1578261 τ̣ε̣ ... καὶ ἡ πρ̣ᾶ̣ξις ἔστω ἔκ τ̣ε̣ ἐμοῦ καὶ τῶν ὑπα̣ρχόντων ... particle BC03 -229 -229 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Fuad Univ. App. I no. 3, 15 7212
1627571 τε ... ἐπὶ τῶν τόπων, δώσειν τε [λόγ]ον τῶν πιπτόντων πάντων ... particle BC03 -229 -229 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Fuad Univ. App. I no. 3, 12 7212
1627612 τε ... καὶ ἡ πρᾶξις ἔστω ἔκ τε ἐμοῦ καὶ τῶ[ν] [ὑπαρχόντων] ... particle BC03 -229 -229 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Fuad Univ. App. I no. 3, 16 7212
3144090 τε ... [τῆι] [ἀνὰ] [μέ]σον ῥύμηι τῶν τε Ἀριστίππου λεγομένων προσφόρων [καὶ] ... particle BC03 -229 -228 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie 2 17 (3), 6 7397
3175857 τε ... τοῦ καλῶς ἔχοντος συναγαγόντες τά τε ἐφε̣λκόμενα ἕως τοῦ ιϛ̣ ... particle BC03 -229 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 53 l, 11 7478
4010851 τε ... οἷς gap=4 καὶ gap=4 ὑπό τε τοῦ ἐπιστάτου κωμογραμματεὺς μετὰ ... particle BC03 -229 -228 Egypt, 00a - Herakleidou Meris (?) SB 1 4309, 18 7132
357351 τε ... δ̣υ̣ν̣α̣τ̣ὸ̣ν̣ Ἀμμώνιον π[αρ]αγεγενῆσθαι, ἀξιοῦντός τε γρ̣[αφ]ῆναι Ἀφθονητω̣[ι] ὅπως π[αρ]αγγείλη̣ι̣ ... particle BC03 -228 -228 Egypt, L00 - Alexandria Chrest. Mitt. 30, 22 7403
171700 τε ... [γράψαι] [Ἀν]τιφίλωι τῶι ἐπιστάτηι τά τε κατὰ τὰ gap=unknown καὶ ... particle BC03 -227 -227 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 1004, 9 5551
1653470 [τε] ... Ἀθηναίου τῆς ἐπιγονῆς καὶ [ἅμα] [τε] [γραπ]τὸν λόγον θ[ε]μένης καὶ ... particle BC03 -226 -226 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Gurob 2, 38 5865
1653516 [τε] ... ἡμῖν κατὰ τὰ διαγράμμ[ατα] [ὅσα] [τε] [μ]ή ἐστιν ἐν [τοῖς] ... particle BC03 -226 -226 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Gurob 2, 43 5865
3147440 [τε] ... χόρτον καὶ τὰ δέοντα τοῖς [τε] ἡνιόχοις καὶ ἱππόμοις* κατ[ὰ] ... particle BC03 -226 -226 Egypt, 00a - Ptolemais Hormou (El-Lahun) P. Petrie 2 25 c [F 80], 12 7497
75763 [τε] ... [τῶι] [στρατι]ωτικῶι τεταγμένο̣ι ἀπογραφέσθω[σαν] [τάς] [τε] πατρίδας ἑαυτῶν κ̣α̣ὶ̣ ἐξ ... particle BC03 -225 -200 Egypt, L00 - Alexandria (?) BGU 14 2367, 6 2698
75782 [τε] ... · [ο]ἱ δὲ πολῖτα̣[ι] [τούς] [τε] πατέρας καὶ τοὺς δήμους ... particle BC03 -225 -200 Egypt, L00 - Alexandria (?) BGU 14 2367, 8 2698
75821 τε ... ὦσιν · σφραγιζέσθωσαν δὲ οἵ τε δανείζοντες καὶ οἱ [δανειζό]μενοι ... particle BC03 -225 -200 Egypt, L00 - Alexandria (?) BGU 14 2367, 13 2698
251330 τε ... εἰς τὸ ζ (ἔτος) τῆς τε προγεγραμμ̣έ̣νης κώμης ὁμοίως δὲ ... particle BC03 - BC02 -225 -150 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 6 1252, 5 7324
251425 τε ... τοὺς προδε[δ]η̣λωμένους τόπο[υς] παρεδώκα̣μεν τόν τε Γενναῖον ὁμοίως δὲ καὶ ... particle BC03 - BC02 -225 -150 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 6 1252, 26 7324
1456862 τε ... μου (ἀρούρας) μδ, τῶν τε βασιλικῶν ἐκφορίων καὶ ἐφʼ ... particle BC03 -225 -200 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Enteux. A, 5 3388
1657596 τε ... gap=unknown μεμετρῆσθαι παρὰ gap=unknown εἴς τε τὸν ἀγοραστὸν [καὶ] [κληρου]χ̣ικοὺς ... particle BC03 -225 -200 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Hamb. 1 113, 5 2365
4179225 τε ... [τόπωι] gap=unknown τοῦ ερ ὅ τε ἰβιὼν καὶ τὸ ἰσιεῖον ... particle BC03 -225 -200 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 16 12552, 5 4137
4470471 τε ... (γίνονται) (δραχμαὶ) ψ, ταῖς τε μαχαίραις ἔτυπτον αὐτὰς ὥστε ... particle BC03 -225 -200 Egypt, L01 - Moithymis (Meidum) SB 6 9068, 23 6195
3450503 τε ... [ἀλη]θῆ, ἐπαναγκάσαι αὐτοὺς τό τε βλάβος μοι ἀποτεῖσαι κ̣[αὶ] ... particle BC03 -224 -218 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Sorb. 3 108, 7 2603
3452407 τε ... εὐκαιρῆις σύνελθε αὐτῇ καὶ τόν τε ποιμένα ἀπόστειλον καὶ π̣λ̣ω̣τ̣ ... particle BC03 -224 -224 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Sorb. 3 137, 20 121880
1431942 τ̣ε̣ ... τὸ ἐπιβάλλον σωμάτ[ιο]ν, ἔκ τ̣ε̣ κ̣τ̣ηνῶν καὶ σκευῶν παραχρῆμα ... particle BC03 -223 -222 Egypt, U02 - Apollonopolites P. Eleph. Gr. 14, 21 5848
385544 τε ... οὐκ ὀλίγον χρόνον, νῦν τε ὑπὸ [τῶ]ν γενη[ματ]ο̣φυλάκων ἠρμένος ... particle BC03 -222 -221 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) (?) Chrest. Wilck. 337, 16 7406
1450662 τε ... τοῦ κλήρου ψευδογραφοῦντες, πρός τε τούτοις φησὶν gap=unknown τούς ... particle BC03 -222 -218 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Enteux. 63, 18 3338
1450667 τε ... τε τούτοις φησὶν gap=unknown τούς τε (τριακονταρούρους) καὶ τοὺς (ἑβδομηκονταρούρους) ... particle BC03 -222 -218 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Enteux. 63, 19 3338
1451920 τε ... καὶ αἱ θυσίαι συντε[λοῦ]νται ὑπέρ τε σοῦ καὶ τῆς ἀδελφῆς ... particle BC03 -222 -222 Egypt, 00b - Athenas Kome P. Enteux. 6, 6 3283
1452516 τε ... δη̣ς̣ ἐμοῦ δὲ β̣ο τά τε σοῦ ⟦ βασιλεῦ κα̣ ... particle BC03 -222 -222 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Enteux. 73, 7 3348
1452880 τέ ... προσπηδήσαντές μοι ἔχ̣ο̣ν̣τ̣ε̣ς̣ [ῥάβδου]ς πληγάς τέ μοι ἐνέβαλον καὶ τὸ ... particle BC03 -222 -222 Egypt, 00a - Alabanthis P. Enteux. 75, 6 3350
1452983 [τε] ... [καὶ] [,] [ἐὰν] [φαίνωνται] [τάς] [τε] [νομὰς] [κα]ταβεβοσκηκότε̣ς καὶ καμὲ* ... particle BC03 -222 -222 Egypt, 00a - Alabanthis P. Enteux. 75, 13 3350
1455440 τε ... ἣν πεποί[ημα]ι αὐτῶι, τούς τε τόκους καὶ τὴν ἡμιολίαν ... particle BC03 -222 -222 Egypt, 00a - Pharbaithos P. Enteux. 89, 7 3383
1456429 τε ... τῆς Θεμίστου μερίδος gap=unknown τον̣ τε ἐκ τοῦ βασιλικοῦ ο̣ς̣ ... particle BC03 -222 -222 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Enteux. 95, 3 3377
39865 τε ... ἀνάλωμα τὸ γενόμενον, ἡ τε ἔφοδος τ̣ῶι ἐ̣πιπορ̣ευομένωι ἄκυρος ... particle BC03 -221 -214 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) BGU 10 1964, 7 4342
1450783 τε ... γράψασθαι δι ε gap=unknown [τ]ά τε πράγματά μου προσδεῖτ[αι] gap=unknown ... particle BC03 -221 -221 Egypt, 00c - Samareia (?) P. Enteux. 64, 9 3339
1453966 τε ... [τὴ]ν οὖσαν ἐ gap=unknown [ἐμ]έ̣ τε καὶ τὴν ἀδελφὴν μου ... particle BC03 -221 -221 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Enteux. 81, 4 3356
1454151 τε ... γράψαι Ἀγαθοκλεῖ τῶι ἐπιστάτηι διασαφῆσαί τε αὐτῶι τὸ̣ ἐπακολουθ ἀποστεῖλαι ... particle BC03 -221 -221 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Enteux. 81, 22 3356
1454475 τε ... τοῦ σώματός μου, τό τε περιτραχηλίδιον ἐκ καθορμίων λιθίνων ... particle BC03 -221 -221 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Enteux. 83, 5 3358
1454565 τε ... ἀληθῆ, ἐπαναγκάσαι αὐτὴν τό τε ἱμάτιόν μοι ἀποδοῦναι ἢ ... particle BC03 -221 -221 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Enteux. 83, 9 3358
1455603 τε ... Ἀπολλόδωρ[ο]ς τὸ γυμνάσιον, τοῦ τε Ἀπολλοδώρου τελευτήσαντος καὶ καταλιπ[όντος] ... particle BC03 -221 -221 Egypt, 00c - Samareia (?) P. Enteux. 8, 4 3285
1455832 τε ... ἐπʼ αὐτὸν ι̣ gap=unknown ἐξοικισθῆναί τε καὶ προσαποτῖ[σαι] gap=unknown gap=unknown ... particle BC03 -221 -221 Egypt, 00c - Samareia (?) P. Enteux. 8, 21 3285
1456227 τε ... καὶ Λε τῶν ς ὑπὸ τε τοῦ Ἡ̣ τοῦ κωμογραμμ[α][τέως] ... particle BC03 -221 -221 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Enteux. 92, 4 3380
1713025 τ̣ε ... υ̣ποδ̣εδ̣ Εὐτύχωι gap=3 [γε]γενημε[ν] νομον τ̣ε καὶ ν gap=4 ἵνα ... particle BC03 -221 -204 Egypt P. Heid. Gr. 6 384, 6 3081
1851989 τε ... Πετεύρει χαίρειν. εἰ τῶι τε σώματι ὑγιαίνεις καὶ ἐν ... particle BC03 -221 -205 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Köln Gr. 6 266, 1 3196
2590893 [τε] ... [Ἥλιος] [,] [μέγας] [βασι][λεὺς] [τῶν] [τε] [ἄ]ν̣ω καὶ τῶν κάτω ... particle BC03 -221 -205 Egypt P. Münch. 3 45, 9 5248
363307 τε ... μοι ἐνέβαλεν καὶ πλείους εἴς τε τὸ πρόσωπον καὶ εἰς ... particle BC03 -220 -220 Egypt, 00a - Ptolemais Nea Chrest. Mitt. 6, 10 7424
1712343 τε ... , ποτὲ δὲ ἐξ ἐπιγραφῆς τε ἐωνῆσθαι, ταῦτα δὲ ... particle BC03 -220 -220 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Heid. Gr. 6 376, 12 3073
3449891 τε ... . κἀμοῦ* extra κ̣ω̣[λύον]τ̣ος αὐτόν τε καὶ τοῖς οἰκοδόμοις ἀπειπαμένου ... particle BC03 -220 -220 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Sorb. 3 104, 3 121857
3449946 τε ... τ̣[ὸν] [τόπο]ν̣ μ̣ηδὲ ο̣ἰ̣κοδομεῖν τούς τε οἰκοδόμους τυχεῖν τῆς ἀξίας ... particle BC03 -220 -220 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Sorb. 3 104, 6 121857
1827772 \τε/ ... κλ(ῆρον) τῶν ἐ̣ν Σ̣υρ̣ίαι εἴς \τε/ τὰ θερινὰ ἔργα καὶ ... particle BC03 -219 -202 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) P. Köln Gr. 11 452, 5 112487
372589 τε ... τὸν βα(σιλικὸν) σῖτον προλαβόντες π[αρά] τε Πτολεμαίου ⟦τους⟧ τοῦ Ἀσκλ[ηπι]άδου ... particle BC03 -218 -218 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 2 20, 7 7434
372717 τε ... ἱκανοῦ τινος πλήθους [ἐπ]ιπεπτωκότος ἀπό τε τοῦ ἀγοραστοῦ καὶ τοῦ ... particle BC03 -218 -218 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 2 20, 8 7434
1443195 τε ... · καὶ ἐ̣π̣ε̣ι̣δ̣ή̣, πρεσβυτέρα τε οὖσα καὶ ἀ\σ̣/θ̣εν[ὴς] [γενο]μένη ... particle BC03 -218 -218 Egypt, 00b - Themistou Meris P. Enteux. 22, 9 3297
1443335 τέ ... [προσή]κοντα οὐ παρέχει, ἐκκλείει τέ με ἐκ παντελῶς με ... particle BC03 -218 -218 Egypt, 00c - Samareia P. Enteux. 23, 6 3298
1444717 τε ... ἀπενήνεκται πρὸς αὑτόν, ἀπαιτούμενός τε ὑπʼ ἐμοῦ τὰ ἔρια ... particle BC03 -218 -218 Egypt, 00c - Magdola (Medinet Nehas) P. Enteux. 2, 6 3280
1444774 τε ... τούτ[ου] [γὰρ] [γενομένου] [,] ἐγώ τε οὐκ ἀδικηθήσομαι, τά ... particle BC03 -218 -218 Egypt, 00c - Magdola (Medinet Nehas) P. Enteux. 2, 10 3280
1444779 τε ... τε οὐκ ἀδικηθήσομαι, τά τε τέλη τὰ [ὀφει]λ̣όμενα κατʼ ... particle BC03 -218 -218 Egypt, 00c - Magdola (Medinet Nehas) P. Enteux. 2, 10 3280
1445203 τε ... τὸν Θεύδοτον καὶ Ἀγάθωνα τά τε ἐξενεχθέντα ἀποδοῦναι ἡμῖν, ... particle BC03 -218 -218 Egypt, 00a - Pharbaithos P. Enteux. 32, 12 3307
1445218 τε ... [τὰ] ἐνέχυρα κομισάμενον Ἀγάθωνα τό τε κεφάλαιον καὶ τὸν τόκον ... particle BC03 -218 -218 Egypt, 00a - Pharbaithos P. Enteux. 32, 13 3307
1450190 τε ... Χρυσέρμωι δυ[ν]ήσομαι ἀποδοῦναι, ἐγώ τε ἔσομαι τῆς παρὰ σοῦ ... particle BC03 -218 -218 Egypt, 00c - Kaminoi P. Enteux. 60, 12 3335
1451347 τέ ... αὑτοῦ μέρος ἀποστρέψαι, ἐπιβεβηκότα τέ \μοι/ πήχεις ἑβδομήκοντα κ[ατʼ] ... particle BC03 -218 -218 Egypt, 00b - Autodike P. Enteux. 66, 9 3341
1453828 τε ... τῆι προδεδηλωμένηι [κ]ώμηι, πληγάς τε ἡμῖν καὶ πλέους ἐνέβαλον ... particle BC03 -217 -217 Egypt, 00b - Arsinoe epi tou zeugmatos P. Enteux. 80, 6 3355
1896157 τε ... , ὅπως [ἔ]χωμεν χορηγεῖν εἴς τε τὴ[ν] γραμματεί[αν] καὶ χάρτας ... particle BC03 -216 -215 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Lille Gr. 1 3, 45 3210
3467127 τ̣ε̣ ... καθ̣ʼ ἃ̣ [γέ]γ̣ρ̣α̣φ̣α̣, ἅ̣μ̣α̣ τ̣ε̣ εὐθὺ ἀνάστρεψον* [εἰς] Θμοι̣ ... particle BC03 -215 -214 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Strasb. Gr. 2 111, 22 3938
1826965 τε ... α̣[ἰ]τ̣ί̣α̣ν̣ ἡ γῆ ἀσπορήσηι ἡμε[ῖ]ς τε ἐν ἐγκλ̣ή̣μασιν ὦμεν. ... particle BC03 -213 -213 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Köln Gr. 11 440, 7 112475
1829225 \τε/ ... , \παραδεῖξαι/ \ἡμῖν/ ἡμῖν τούς \τε/ ὀφείλοντας ⟦καὶ⟧ \ἢ/ τὰ ... particle BC03 -213 -213 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Köln Gr. 12 478 l. 27-37, 32 128731
1829288 τ̣ε ... @^interlinear^ἀποβεβλ̣αφέν̣α̣ι̣@ @^interlinear^τ̣ο̣ὺς@ @^interlinear^αὐ̣το διαβαί̣νοντες διά τ̣ε ἀνα προσ gap=1 gap=2 ... particle BC03 -213 -213 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Köln Gr. 12 478 l. 38-43, 41 128732
1713071 τε ... . ἀπὸ τ̣ῶ̣ν π̣ροσοφ̣ειλη̣θ̣έντων πρός τε τὴν τιμὴν τοῦ κώθωνος ... particle BC03 -210 -210 Egypt P. Heid. Gr. 6 385, 6 3082
3155546 τε ... μὴ ἐμμείνηι τ[ῆι] [ὁμολογίαι] ἥ τε ἔφοδος αὐτῶι ἄκυρος ἔστω ... particle BC03 -210 -209 Egypt, 00a - Hiera Nesos P. Petrie 2 47, 24 2903
3513431 τε ... ἐπὶ τοῦ ἀπ̣οτεταγμένου κερκουροκε τῶν τε χωμάτων τοῦ Ἀρσι[νοίτου] gap=11 ... particle BC03 -210 -210 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Strasb. Gr. 7 622, 4 3950
3626060 [τ]ε̣ ... τὸ δυν̣α̣τ̣[ὸ]ν π̣[αραλείπ]η̣[τα]ι̣, περί [τ]ε̣ τῶν ἐν τῶι ὑπ̣ομν[ήματι] ... particle BC03 -210 -210 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 3 703, 240 5315
3626344 τε ... gap=5_lines gap=16_lines γ, τούς τε διὰ τ[ῶν] [πε]δίων ἠγ̣μ̣έν[ους] ... particle BC03 -210 -210 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 3 703, 29 5315
3626400 τε ... ἐπιρρύσεις γίνονται, εἰ αὐταί τε ὠχύρωνται καὶ εἰ ἀπὸ ... particle BC03 -210 -210 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 3 703, 37 5315
3627047 τε ... τὰ ταμ[ιεῖ]α τῶ̣ν̣ φορτίων τῶν τε ξηρῶν κ[α]ὶ̣ ὑγρῶ[ν] [καὶ] ... particle BC03 -210 -210 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 3 703, 144 5315
3627317 τε ... πλείστην σπουδὴν ποιοῦ ὅπως ὅ τε σ̣ῖ̣τος ἐν αὐτοῖς π̣αρ̣ε̣[σχη]μένος ... particle BC03 -210 -210 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 3 703, 185 5315
3627362 τ̣έ ... ἐξ ἄλλων κωμῶν. ἐπιμελές τ̣έ σοι ἔστω κ̣[αὶ] [ἵ]ν̣α ... particle BC03 -210 -210 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 3 703, 191 5315
1847956 τε ... ἡ πρᾶξις ὑμῖν ἔστω ἔκ τε ἐμοῦ καὶ τῶν ὑπαρχόντων ... particle BC03 - BC02 -208 -191 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Köln Gr. 5 220, 24 3181
4666459 τε ... gap=15 gap=8 σύμβολα gap=7 ὅ τε ἐπιμελ[ητὴς] [καὶ] [ὁ] [οἰκονόμος] ... particle BC03 -204 -204 Egypt, U19 - Oxyrynchites UPZ 1 112, 14 3504
4666836 τε ... παρὰ τῶν τοπογραμματέων καθεσταμένοι πρός τε τούτοις καὶ τοῖς ἄλλοις ... particle BC03 -204 -204 Egypt, U19 - Oxyrynchites UPZ 1 112, 7 3504
4667058 τε ... παρὰ ταῦτα πο[ιήσωσιν], ὅ τε μεταδοὺς ἀποτείσει ἐπίτιμον (τάλαντα) ... particle BC03 -204 -204 Egypt, U19 - Oxyrynchites UPZ 1 112, 13 3504
4667356 τε ... βασιλικόν, οὕτως γὰρ τῶι τε [βασιλ]εῖ τὸ δέ[ον] ἔσται ... particle BC03 -204 -204 Egypt, U19 - Oxyrynchites UPZ 1 112, 18 3504
4667362 τε ... [βασιλ]εῖ τὸ δέ[ον] ἔσται οἵ τε βουλόμενοι κτήσασθαί τι τῶν ... particle BC03 -204 -204 Egypt, U19 - Oxyrynchites UPZ 1 112, 19 3504
3177016 τε ... Κ̣υδρῶναξ (ἔτους) Θῶυθ ιβ τό τε (τάλαντον) α (δραχμὰς) φιϛ ... particle BC03 -201 -201 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 57 b, 14 7682
251513 τε ... εἰσὶν ἀποστατικῶς [δ]ιακείμενοι \⟦ὅ̣σ̣α̣⟧/ τά τε κτήνη ἀπεβιάσαντο καὶ ᾤχοντο ... particle BC02 -199 -100 Egypt BGU 6 1253, 8 7325
251542 τε ... ἐφίδηι* τ̣ὸ̣ γεγονὸς βλάβος τά τε κ̣[τ]ή[νη] ἀσφαλασηι* καὶ τὸν ... particle BC02 -199 -100 Egypt BGU 6 1253, 14 7325
798299 τε ... εἰς τὸ ἡμιόλιον κα τό τε δραχμέιον* εἰς gap=unknown οἴνου ... particle BC02 -199 -100 Egypt, U04b - Thebes O. Strasb. 1 773, 10 76352
911894 τε ... ἄλλοις ἀργυρίου στα(τῆρας) η τὴν τε γῆν ἐκ πλήρους κομι[σάμενος] ... particle BC02 -199 -100 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Amh. Gr. 2 40, 22 43385
3359284 τε ... gap=unknown [τυγ]χάνομεν gap=unknown τον η τε gap=unknown gap=unknown [τ]οὺς ἐν ... particle BC02 -199 -100 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ryl. Gr. 4 572, 6 44538
3513589 τε ... καλῶς ποιήσεις ἀπόδους αὐτῶι τό τε ἐνέχυρον καὶ μὴ περισπῶν ... particle BC02 -199 -100 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) P. Strasb. Gr. 7 625, 9 3953
3629508 τε ... [τ]ῶ̣ι νομῶι διώρυξ[ι] gap=unknown gap=unknown τε καὶ λατόμ[οις] gap=6 καὶ ... particle BC02 -199 -175 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Tebt. 3 725, 16 7836
3629910 τε ... εὐθέως περιελθὼν τὰ πέδια τάς τε βόας καὶ τὰ πρόβατα ... particle BC02 -199 -100 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Tebt. 3 729, 7 7838
3639517 τε ... κλεισάσης μου τὴν θύραν τοῦ τε ἀνδρῶνος καὶ τὴς* κλί[μακος] ... particle BC02 -199 -175 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 3 795, 6 7855
3834969 τε ... Μέμφιν ὄ̣ντων gap=unknown [ἐρ]η̣μοφυλάκων τούς τε μισθοφόρους gap=unknown τὰς οἰκονομίας ... particle BC02 -199 -175 Egypt, L01 - Memphis (?) P. Yale 1 50, 3 78824
3893296 τε̣ ... περὶ gap=unknown ἀ̣ντιλεγομένων προβ̣α̣λλομένων τῶι τε̣ gap=unknown Ἀρσινόῃ vac=unknown ἐφʼ ... particle BC02 -199 -100 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) (?) PSI 15 1515, 6 2543
4215811 τε ... ἡ πρᾶ(ξις) ἔστω Διονυ(σίῳ) ἔκ τε Ὀ̣[λ]υμπιάδος κ̣α̣ὶ ἐκ τῶν ... particle BC02 - BC01 -199 -1 Egypt SB 18 13154, 5 2528
4393761 τε ... οὐθένα μου λόγον ἐποήσαντο ὅ τε γαυνάκης φθείρεται κείμενος, ... particle BC02 -199 -199 Egypt, 00c - Oxyryncha SB 24 16295, 31 8810
4669716 τε ... ἢ χαλκοῦς δοῦναι, σ[υ]νακολουθοῦντός τε τοῦ Νικάνορος εἰς τὸ ... particle BC02 -199 -100 Egypt, L01 - Memphis UPZ 1 120, 5 3512
4669729 τε ... πρὸς τὸ Ἀφροδίσιον, εὑρεῖν τε ἐν τῆι οἰκίαι γυναῖκας ... particle BC02 -199 -100 Egypt, L01 - Memphis UPZ 1 120, 6 3512
2271329 τε ... καὶ προσαπή̣γαγεν ἕως πρωε̣ί̣* τά τε προειρημένα ἀποστερεῖ με · ... particle BC02 -194 -194 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Mich. 18 773, 20 8767
3936116 τε ... κό̣σ̣μ̣ωι χρησ̣[ά][με]νος ἔτυπτε̣ν ἡ̣[μᾶς] [π]λ̣ηγαῖς τε καὶ λακ[τίσ]μ̣α̣σ̣ιν εἰς ὃ ... particle BC02 -193 -167 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) PSI 5 542, 8 2164
3641282 τε ... λαμβάνων τὰ καθήκοντ[α] σύμβολα πρός τε τὸν τραπεζίτην καὶ τὸν ... particle BC02 -192 -191 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Tebt. 3 812, 8 5393
1715965 [τε] ... προ̣σ̣α̣π̣οτει̣σάτω Ἀρσάκης Ἰσιδ[ώρω]ι̣ ἡμιολίους [τάς] [τε] [μυρίας] [ὀκτακοσίας] [δραχμὰς] [ἃς] ... particle BC02 -190 -189 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Heid. Gr. 8 417, 12 47295
1716220 τε ... τῶν προ̣γ̣[ε]γραμμένων παρε̣υρ[έσε]ι̣ ἡ̣ι̣τ̣ι̣νι̣οῦ̣ν ἥ̣ τε ἔ̣φοδ[ος] [αὐτῶι] [ἄκυρος] [ἔσ]τ̣ω̣ ... particle BC02 -190 -189 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Heid. Gr. 8 417, 30 47295
1716231 [τ]ε̣ ... προσαποτ[ε]ισάτω̣ Ἀρσάκ̣η̣[ς] Ἰσιδώρωι ἡμιολίους τ[άς] [τ]ε̣ μυ̣ρ̣ί̣α̣ς ὀκτακο[σ]ί̣α̣ς̣ δρα[χμ]ὰς ἃ̣ς ... particle BC02 -190 -189 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Heid. Gr. 8 417, 31 47295
3540800 τε ... . gap=unknown τοῖς ἰδίοις τοῖς τε φυλακ[ί]τ̣αις πα̣ρ̣α̣διδομένω̣ν̣ ἡμῶ̣[ν] [ὑ]π̣’ ... particle BC02 -189 -189 Egypt, 00a - Tanis P. Tarich. 1, 9 316241
3541031 \τε/ ... . τούτου δὲ γενομένου \οἵ/ \τε/ \λοιποὶ/ \ἐπισ̣τ̣α̣θ̣ή̣σ̣οντα̣ι/ \τοῦ/ \μη ... particle BC02 -189 -189 Egypt, 00a - Tanis P. Tarich. 1, 30 316241
3541154 τε ... Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣νο̣ί̣τ̣ο̣υ̣ ν̣[ομο]ῦ. ἀδικούμενος ἐ̣γώ τε καὶ Ὀννώφριος ὁ̣ μέτοχός ... particle BC02 -189 -189 Egypt, 00a - Tanis P. Tarich. 3, 2 316243
3541200 τε̣ ... ἕν̣ τῶν ἀδι̣κ̣η̣μάτων καὶ ὅν τε̣ τ̣ρόπον οἱ προγεγραμμένο̣ι εἴησαν ... particle BC02 -189 -189 Egypt, 00a - Tanis P. Tarich. 3, 6 316243
3541895 τε ... ὠφελοῦντες τὸν βασιλέα, γραφῆναί τε Δημητρίωι τῶι ἀρχιφυλακίτηι ἀπερισπάστους ... particle BC02 -189 -189 Egypt, 00a - Tanis P. Tarich. 5, 13 316246
3542080 τε ... ἡμῶν κτήσ̣ε̣ι̣ς̣ αὐτ gap=unknown κ̣ατι̣σχύειν τε αὐτοὺς ἐκ τ̣ gap=unknown ... particle BC02 -189 -189 Egypt, 00a - Tanis P. Tarich. 5, 5 316246
3155741 τε ... gap=4 σίτου διʼ αὐτοῦ εἴς τε τὸν ἀγορ[αστὸν] [?] [καὶ] ... particle BC02 -187 -187 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 2 48, 16 7574
3631656 τε ... διʼ ο̣ὗ̣ δ̣ιεσάφει gap=5 ἀπό τε κενῶν εἰσδοχῶν καὶ ἄλλων ... particle BC02 -187 -186 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Tebt. 3 741, 23 5344
1853213 [τε] ... [χρείαις] [πραγ]ματευομένων τεταγμ̣[ένων] [ἐπὶ] [τῶν] [τε] [βασ]ι̣λικῶν καὶ πολιτικῶν κ̣[αὶ] ... particle BC02 -186 -186 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Köln Gr. 7 313 + Bulletin of the American Society of Papyrologists (BASP) 54 (2017), p. 45-57, 16 2229
1458483 τε ... (δραχμὰς) gap=unknown ἀξιοῦμέν σε τ̣ό̣ τε δίασμα gap=unknown ἐπιμελητὴν ἵνα ... particle BC02 -184 -160 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Erasm. 1 5, 11 5051
1715426 τε ... ἀπ̣[έ]χ̣ε̣[ι] [παρὰ] [Πτολε]μ̣αίου, ἥ τε ἔ[φο]δος τῶι ἐπιπορευ[ομένωι] [ἄκυρος] ... particle BC02 -184 -184 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Heid. Gr. 8 414, 38 47292
3540111 τε ... δὲ τὸ γέρας καρπί̣ζονται Ἀβῦχις τε καὶ Κ[ελ]εχὼν καὶ Πᾶσις ... particle BC02 -184 -184 Egypt, 00a - Tanis P. Tarich. 10, 9 316253
3540235 τε ... Πετεσούχωι [τῶι] [τοπογ]ρ̣α̣μματεῖ, π̣α̣ρ̣ά̣ τε τούτου Φανήσει τῶι κωμογραμματεῖ ... particle BC02 -184 -184 Egypt, 00a - Tanis P. Tarich. 11, 25 316254
3540294 τε ... Π̣[ετεσού]χ̣ωι τῶι τοπογρ(αμματεῖ), παρά τε τού[του] [Φαν]ή̣σει τῶι κω(μο)γρ(αμματεῖ) ... particle BC02 -184 -184 Egypt, 00a - Tanis P. Tarich. 12, 2 316255
359206 τε ... ὑπʼ αὐ[τοῦ] [,] [σ]υνπαρόντων [τ]ῶν τε ἀπὸ τοῦ [τόπο]υ πρεσβυτέρω[ν] ... particle BC02 -181 -181 Egypt, U04a - Krokodilopolis P. Grenf. 1 11 + Seider, Paläographie der griechischen Papyri 3.1 p. 390-391 no. 5, 26 247
4681796 τε ... ἐκ τοῦ τούτο\υ/* καιροῦ ἐμαυτήν τε καὶ τὸ παιδίο[ν] [σ]ου ... particle BC02 -179 -168 Egypt, L01 - Memphis (?) UPZ 1 59, 14 3450
2308123 τε ... [ὑ]μῶν εἰς τὸν φόρον τ[ῶν] τε συκίνων slantingstroke καὶ ῥο[ίνω]ν ... particle BC02 -177 -177 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Mich. 3 193, 5 5244
4465698 [τε] ... [εἰς] [π]ά̣ντας ἡ̣[μῶν] ἀσφαλεστάτηι διαθέσει [τε] [καὶ] [εὐνοίαι] [ἐχρήσατο] [,] ... particle BC02 -176 -175 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) SB 6 8993, 16 5720
4150358 [τ]ὲ̣ ... gap=3 gap=unknown περισπω gap=unknown [ὁ] [τ]ὲ̣ μὲν ἐπὶ Φανίαν gap=unknown ... particle BC02 -175 -125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 14 12163, 9 4317
4150364 τὲ ... μὲν ἐπὶ Φανίαν gap=unknown ὁ τὲ δὲ καὶ gap=unknown [τὰ] ... particle BC02 -175 -125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 14 12163, 10 4317
4176151 τε ... προσ[τάγματος] [παρα]πράξῃ la la τά τε χρηματισθέντα ἄκυ[ρα] [ἔστω] κ̣αὶ ... particle BC02 -175 -125 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 16 12519, 8 4132
4234915 τε ... διὸ ἐπιδίδωμι ὅπως προσκαλεσάμενος τούς τε γεωργοῦντας καὶ τοὺς κυρίους ... particle BC02 -175 -125 Egypt, 00a - Attinou Isieion SB 18 13735, 12 2598
4234954 τε ... συνβοηθ̣[οῦσι] [ἡμ]ῖν · βρα̣χῆναι ἐγώ τε καὶ ὁ παρʼ ἐμοῦ ... particle BC02 -175 -125 Egypt, 00a - Attinou Isieion SB 18 13735, 20 2598
4343275 τε ... κατὰ τὴν χρείαν gap=unknown ἐκτιθέντος τε τὸν μὲν Ὀρσενοῦφιν gap=unknown ... particle BC02 -175 -125 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Turku 4 Ro, 3 41616
4343301 τε ... κώμης συγκεκωθωνίσθαι gap=unknown [τ]ετελέσθαι τόν τε Ἀπολλόδωρον γνωρίζειν gap=unknown καὶ ... particle BC02 -175 -125 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Turku 4 Ro, 7 41616
255035 [τε] ... [γέγρα]πται, ἐξέστω Πτολ[εμαίωι] [ἐάν] [τε] [βούληται] [πρᾶξαι] [αὐτόν] [.] ... particle BC02 -173 -173 Egypt, 00a - Hephaistias BGU 6 1272, 17 2668
255041 [τε] ... [βούληται] [πρᾶξαι] [αὐτόν] [.] [ἐάν] [τε] [αἱρῆται] [ἐπιγεωρ]γ̣εῖν τὴν αὐτὴν ... particle BC02 -173 -173 Egypt, 00a - Hephaistias BGU 6 1272, 18 2668
912348 @^inline^τε@ ... τῶι κατὰ τὴν γραφὴν παρά @^inline^τε@ @^inline^ἑαυτοῦ@⟦ταυτου⟧ Μενελάου καὶ ἐ[κ] ... particle BC02 -173 -173 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Amh. Gr. 2 43, 13 2650
1711249 τε ... gap=unknown περὶ αὐ̣τ̣ῶν κατα τοῖς τε φυλακίτ̣[α]ι[ς] gap=unknown [καὶ] [(τοῖς)] ... particle BC02 -172 -172 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Heid. Gr. 6 364, 31 3061
1834471 τε ... [κ]α̣ὶ τῆ̣ς συγγρ̣α̣[φῆς] [διαγορευούσ]η̣ς̣ ἄλλα τε καὶ [ἀποδοῦναί] [σε] [ἐμοὶ] ... particle BC02 -172 -172 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Köln Gr. 14 561, 11 697569
2270179 τε ... αὐτῶι μισῆται extra. ἐγώ τε οὐ δύνομαι κεινεῖσθαι* ἐκ ... particle BC02 -172 -172 Egypt P. Mich. 15 750, 8 46421
1591607 τ̣ε̣ ... ̣προσυποτεταγμένον πρόγρα[μ][μα] φρόντισον ὅπως ἥ τ̣ε̣ ἀπογραφὴ̣ κ̣αὶ ἡ extra ... particle BC02 -170 -156 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Gen. 3 126, 9 43084
1591657 τε ... οἱ ἐπιν̣εύοντες, τὰ καθήκο̣ντά τε κ̣[αὶ] ἄλλα παρακατασχόντες* ἡμεῖ̣ν* ... particle BC02 -170 -156 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Gen. 3 126, 15 43084
1636561 τε ... τοῦ σώματός μου. ὅ τε περιεβλήμην, ὀθόνιον κατέρηξεν ... particle BC02 -170 -170 Egypt, U04a - Pathyrites P. Grenf. 1 38, 13 262
3360977 τε ... [αὐτὴν] [πρὸς] [τοὺς?] π̣οτισμοὺς τοῦ τε κατὰ τὴν συγγραφὴν χρόνου ... particle BC02 -170 -170 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Ryl. Gr. 4 583, 18 5301
3361492 τε ... αὐτὴν πρὸς τοὺς ποτισμοὺς τοῦ τε κατὰ τὴν συγγραφὴν χρόνου ... particle BC02 -170 -170 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Ryl. Gr. 4 583, 64 5301
3361672 τε ... [κα]ρπῶν ἐξέστω αὐτῶ[ι], τ̣ό τε ὀψώνιον δώσει αὐτῶι Ἀπολλώνιος ... particle BC02 -170 -170 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Ryl. Gr. 4 583, 76 5301
3657813 τε ... gap=3 καὶ π̣α̣ρʼ ἅλ̣ω̣να διά τε τοῦ κωμάρχου καὶ τοῦ ... particle BC02 -170 -116 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Tebt. 3 1057 descr., 2 5520
392101 τε ... μάλιστʼ ἀναγκαιοτάτοις [καιροῖς] gap=13 εἴς τε πᾶν τὸ παρανγελλόμενον gap=13 ... particle BC02 -169 -168 Egypt, U07 - Dios Polis (Hiou) P. Grenf. 1 42, 6 266
2181880 τε ... ιβ (ἔτους) Ἀπολλωνίωι ἐφόδωι εἴς τε αὐτὸν καὶ ἄλλους ζ ... particle BC02 -169 -169 Egypt P. Lond. 7 2190, 6 2460
1722113 τε ... τοῦ γ (ἔτους) φόρετρ̣α τοῦ τε [βασιλικο]ῦ̣ γραμματέως καὶ τοῦ ... particle BC02 -168 -167 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Hels. 1 4, 12 5140
1603930 τε ... gap=unknown τὸ ὑποτεταγμένον πρόσταγμα το[ῖ]ς τε ἑλληνικοῖς καὶ ἐνχωρίοις γράμμασ[ι] ... particle BC02 -165 -165 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Genova 3 92 Vo, 6 5590
1604061 τε ... τὸ [πρόσταγ]μα ἔκκειται ἀπογράφεσθαι πρός τε τὸν [στρατη]γὸν καὶ τὸν ... particle BC02 -165 -165 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Genova 3 92 Vo, 14 5590
3636351 τε ... ἱεροῦ κατα[ρι]πτόντων ἀλ̣λ̣ὰ̣ καὶ τά τε λ̣ί̣θ̣ινα ἔργα τοῦ ἀδύτου ... particle BC02 -164 -164 Egypt, 00d - Moeris P. Tebt. 3 781, 9 5369
4665118 τε ... τὴν χώραν κατοικούντων ἀδικηθῆναι ῥητῶς τε διὰ τῆς π[ε]μ[φθεί]σης ὑμῖν ... particle BC02 -164 -164 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 110 + P. Petrie 3 p. 15-44, 62 3502
4665350 τε ... ὅτι καὶ τοὺς ὑποτελεῖς τῆι τε ἰχθυηρᾶι καὶ ζυτηρᾶι καὶ ... particle BC02 -164 -164 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 110 + P. Petrie 3 p. 15-44, 98 3502
3631098 τε ... πραγματικῶν προσαγγείλαντος διʼ ἐντεύξε[ως] ἕτερά τε καὶ Ἐξακῶνα τὸν ταγέντα ... particle BC02 -163 -145 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Tebt. 3 739, 3 5342
3631327 τε ... ὁμοίως gap=1 δεδόσθαι αὐ[τῶι] τόν τε σημαινό[μενον] gap=11 οἰκέτην gap=1 ... particle BC02 -163 -145 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Tebt. 3 739, 32 5342
4673757 τε ... τῶι Ὀσοράπει χοὰς σπενδουσων* ὑπέρ τε ὑμῶν καὶ τῶν ὑμετέρων ... particle BC02 -163 -163 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 19, 3 3410
4674673 τε ... τὸν Δημήτριον προσδέξασθαι ἐπιτελοῦντα τούς τε ὑπὲρ τῆς συντάξεως χρηματισμοὺς ... particle BC02 -163 -163 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 20, 49 3411
4676461 τε ... μὴ περισπ* με περισπώμενον μισοπονηρῆσαί τε καὶ ἐφʼ οἷς διαπέπρακται ... particle BC02 -163 -163 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 2, 25 3393
4676605 τέ ... ὑπὲρ τῶν διδυμῶν · ἐὰν τέ τις ἐπὶ σὲ ἐπέλθῃ ... particle BC02 -162 -162 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 31, 9 3422
4676626 τε ... ἔσθω* καὶ προσαποτίσω σοι τήν τε τιμὴν οὗ ἔχω παρὰ ... particle BC02 -162 -162 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 31, 12 3422
4678628 τε ... δίδοσθαι σύνταξιν τῶν δεόντων ἔκ τε τοῦ Σαραπιείου καὶ Ἀσκληπιείου ... particle BC02 -162 -162 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 42, 6 3433
4678676 τε ... τῶν ἔνπροσθεν χρόνων σύνταξιν τῶι τε Σαραπιείωι καὶ τῶι Ἀσκληπιείωι ... particle BC02 -162 -162 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 42, 11 3433
4678877 τε ... , ἀποστεροῦσιν, ὧν τά τε ὀνόματα καὶ τὰ ὀφειλόμενα ... particle BC02 -162 -162 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 42, 36 3433
4678958 τε ... καὶ τῆι Ἴσει ἐπιτελῶμεν ὑπέρ τε ὑμῶν καὶ τῶν ὑμετέρων ... particle BC02 -162 -162 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 42, 50 3433
1718326 τε̣ ... γ̣ε̣ω̣ργ̣ῶι* βα̣σ̣[ιλ]ι̣κ̣ῆ̣[ς] γ̣ῆς, τῶ̣ι̣ τε̣ βασιλεῖ οὐ[δὲν] διαπεσεῖται. ... particle BC02 -161 -155 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Heid. Gr. 9 433, 16 89288
4678559 τε ... extra τὰ νομιζόμενα συντελῶμεν ὑπέρ τε ὑμῶν καὶ τῶν ὑμετέρων ... particle BC02 -161 -160 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 41, 24 3432
4680276 τε ... τὸν ἐπιμελητὴν Ψινταῆτι ἀποδοῦναι τά τε προγεγραμμένα, ὁμοίως δὲ ... particle BC02 -161 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 51, 11 3442
4680315 τε ... ἡμῖν ἡ ἀπόδοσις, τόν τε βασιλέα πλειονάκις διʼ ἐντεύξεως ... particle BC02 -161 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 51, 16 3442
4686724 τε ... διετελοῦντο ἐν τοιούτωι ἱερῶι ἀνωσαι* τε καὶ οὐ μετρίως σκυλαι* ... particle BC02 -161 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 8, 21 3399
4689248 τε ... Σωτῆρες Εὐεργέται, ἐμβλέψαντας εἴς τε ἐμέ, ὅτι οὐ ... particle BC02 -161 -160 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 9, 10 3400
4689312 τε ... σ[ὺν] τοῖς ὑμετέροις τέκνοις τήν τε χώραν ὑμῶν εἶναι ἐν ... particle BC02 -161 -160 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 9, 16 3400
4682616 τε ... κ[α]ὶ τῷ σῷ ἀδελφῶι διά τε τ[ὸν] Σάραπιν καὶ τὴν ... particle BC02 -160 -160 Egypt, L01 - Memphis (?) UPZ 1 62, 6 3453
4682628 τε ... καὶ πεπείραμαι, ἀφʼ οὗ τε συνεστάθης μοι, εἰς ... particle BC02 -160 -160 Egypt, L01 - Memphis (?) UPZ 1 62, 8 3453
3359975 τε ... κακοπαθίας καὶ δαπάνης κατειργασμένου τά τε ἐκφόρια καθʼ* ἔτος ἀνεγκλήτως ... particle BC02 -159 -158 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Ryl. Gr. 4 578, 8 5298
1717820 τε̣ ... μέχρι τοῦ παρόντος γεγενημένου τό τε̣ πλοῖον̣ ἐφορμ̣ε̣ῖ ⟦ο̣ὐ̣⟧ ⟦[δ]υ̣νάμ̣ενο̣ν̣⟧ ... particle BC02 -158 -158 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Heid. Gr. 9 428, 15 89283
4164326 [τε] ... τῶν δεκαδύο ἀρουρῶν [πλήρης] [τάς] [τε] [τετρακοσίας] δραχμὰς τοῦ χαλκοῦ ... particle BC02 -158 -158 Egypt, 00c - Oxyryncha SB 16 12373, 14 4110
4164370 τε ... [γέγραπται] [,] [ἐξ]έστω Ἀγασίαι ἐάν τε βούληται πρᾶξαι αὐτόν, ... particle BC02 -158 -158 Egypt, 00c - Oxyryncha SB 16 12373, 17 4110
4164376 τε ... βούληται πρᾶξαι αὐτόν, ἐάν τε αἱρῆται ἐπιγεωργεῖν [τὸν] [κλῆρον] ... particle BC02 -158 -158 Egypt, 00c - Oxyryncha SB 16 12373, 17 4110
911167 τε ... περὶ πράγματός τινος, αὐτόν τε πρὸς ἡμᾶς μετὰ φυλακῆς ... particle BC02 -157 -157 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Amh. Gr. 2 33, 34 8669
911316 [τε] ... [ἔχομεν] [παραδείκν]υσθαι αὐτὸν παραλο[γισάμενον] [σῖτόν] [τε] [καὶ] [χαλκόν] [,] [ἐμφανίσ]α̣ι̣ ... particle BC02 -157 -157 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Amh. Gr. 2 34 c, 8 8671
4670339 τε ... τὰ δίκαιά μοι ποιῆσαι ὑπέρ τε τούτων καὶ ὑπὲρ ὧν ... particle BC02 -157 -156 Egypt, L01 - Memphis (?) UPZ 1 123, 25 3515
4671946 τε ... , διʼ ἧς καὶ αὐτός τε ἐν κατο\χ/@^inline^ῇ@⟦κατο ὢν ἕξω ... particle BC02 -157 -157 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 14, 13 3405
4672056 τε ... δύνωμαι ἐπιτελεῖν τὰς θυσίας ὑπέρ τε ὑμῶν καὶ τῶν τέκνων ... particle BC02 -157 -157 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 14, 28 3405
1030095 τε ... φρουρίου ἵνʼ ἐπεὶ οἰόμεθα ἀνώχυρόν τε ὑπάρχειν πο[λλῶν] ὑπερκειμένων τόπων ... particle BC02 -156 -155 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Berl. Zill. 1, 24 5563
1030415 τε ... οἴεται δεῖν ὁ Πτολεμαῖος ξύλα τε καὶ σίδηρον [ὡ]ς εἰς ... particle BC02 -156 -155 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Berl. Zill. 1, 85 5563
1030450 τε ... σκεπάζουσι παραδοῦναι οἷς ἂν σύ τε καὶ Δ[ιο]νύσιος ὁ βασιλικὸς ... particle BC02 -156 -155 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Berl. Zill. 1, 89 5563
1030461 τε ... [συ]στήσητε, προνοήθη[τι] ὅπως αἵ τε θυραὶ κατασκευασθῶσιν ἐξ ἐπιχωρίων ... particle BC02 -156 -155 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Berl. Zill. 1, 91 5563
4667470 τε ... πρὸς ταῖς τελωνίαις ἐντυγχανόντων περί τε διασεισμῶν καὶ παραλογειῶν, ... particle BC02 -156 -156 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 113, 9 3505
4667493 τε ... πάντα \ταῦτα/ ἐστὶν ἀλλότρια τῆς τε ἡμῶν ἀγωγῆς, οὐχ ... particle BC02 -156 -156 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 113, 12 3505
4667536 τε ... συκοφαντεῖν ἐπιχειρούντων τελωνῶν, αὐτοί τε παραφυλάξασθε καὶ πᾶσι τοῖς ... particle BC02 -156 -156 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 113, 16 3505
4672893 τε ... τὸ μὴ δύνασθαι προσκαταβῆναι ὑπέρ τε Ἀπολλωνίου τοῦ νεωτέρου ἀδελφοῦ ... particle BC02 -156 -156 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 15, 8 3406
1030547 τε ... . φρόντισον \ὅπως/ gap=1 τά τε ἀπὸ τ[ούτ]ων εἰσαχθησόμενα χρήματα ... particle BC02 -155 -155 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Berl. Zill. 2, 11 5027
1030558 τε ... τὰ ἀπὸ τῶν λογευομένων ἔν τε [τ]ῆι μητροπό(λει) καὶ ταῖς ... particle BC02 -155 -155 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Berl. Zill. 2, 13 5027
4432363 [τε] ... παρέξονται τὸν παράδεισον καθαρὸν ἀ[πό] [τε] [ἀνατολῶν] [καὶ] [τῆς] [ἄλλης] ... particle BC02 -154 -154 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 3 7188, 19 5683
4432480 τε ... [τὸν] παράδεισον τοῦτον καθαρὸν ἀπό τε ἀνατολῶν καὶ τῆς ἄλλης ... particle BC02 -154 -154 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 3 7188, 25 5683
1458212 τε ... μέσον Ἠ[λ]ευσῖνος καὶ Ὀξ̣υρύ[γ]χ̣ων τόν τε [κ]ι̣θ̣ῶνα ἐξέδ̣υ̣[σαν] καὶ π[αρ]η ... particle BC02 -152 -152 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Erasm. 1 2, 11 5049
1458261 τε ... ἐπὶ πλεῖον εν̣ gap=2 ἐν τε ταῖς ὁδοῖς καὶ ο̣υ̣ ... particle BC02 -152 -152 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Erasm. 1 2, 18 5049
4683977 τε ... συνθέμενοι πρὸς ἑαυτὸς* ὀμωμόκεμεν ἔν τε τῶι Ἡρακλείωι καὶ τοῖς ... particle BC02 -152 -152 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 71, 13 3462
4697810 τε ... ὅπως gap=8 ἀλη[θ] gap=3_lines γενηθέντων τε συμφώνων τοῖς περὶ τὸν ... particle BC02 -152 -131 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) (?) UPZ 2 185, 1 3587
4301003 τε ... , ἃ καὶ παρελογεύθη διά τε ἡμῶν καὶ Τοθοήους τοῦ ... particle BC02 -151 -151 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Turku 1, 33 8087
4667814 τε ... , διʼ οὗ ἠξίου ἄλλα τε κα[ί], ἐπεὶ ἀδυνατεῖ ... particle BC02 -150 -150 Egypt, L01 - Memphis UPZ 1 114 I, 21 3506
1457892 τε ... ἀρν̣ο̣ῦ̣νται περὶ συμβολαίων δ̣ι̣α̣κ̣ούειν ἅ τε ἐ̣ν̣ χρηματισμῶι διεξάγεσθαι καὶ ... particle BC02 -148 -147 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Erasm. 1 1, 27 5048
2180738 τε ... καὶ τὰ̓́λλα* extra κα̣τ̣α̣[σχεθῆναι] διά τε τοῦ ⟦ ἐπὶ τοῦ ... particle BC02 -148 -148 Egypt, U04a - Pathyrites P. Lond. 7 2188, 137 251
2180913 [τε] ... κα[ὶ] [τ]ὰ̓́λλα* extra κ̣α̣[τασχε]θῆνα[ι] [διά] [τε] [σοῦ] [καὶ] [τοῦ] ἀρχιφυ(λακίτου) ... particle BC02 -148 -148 Egypt, U04a - Pathyrites P. Lond. 7 2188, 161 251
2180953 [τε] ... [ἀποδοθῆι] καλ̣ῶς ποή̣[σεις]* [λα]βὼν παρ[ά] [τε] [τῶν] [ἱερείων] κα[ὶ] [τ]ῶν ... particle BC02 -148 -148 Egypt, U04a - Pathyrites P. Lond. 7 2188, 166 251
3467369 @^inline^τε@ ... ἄλλον ὑπὲρ αὐτοῦ, @^inline^ἐ\μοῦ/ @^inline^τε@ @^inline^τοῦ@@⟦εαυτῶ̣ν⟧ ⟦τῶ̣ν⟧ Λαο̣[μέδοντος] gap=unknown ... particle BC02 -148 -137 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Strasb. Gr. 2 115, 5 3942
251897 τε ... καὶ τοῖς τέκνοις, οὕς τε ἡλκύκησαν πρὸ ἐμοῦ λαμπαδάρχας ... particle BC02 -147 -136 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 6 1256, 20 4543
251919 τε ... με ἀγνωμονούμενον ἀλλὰ ἐπανενέγκαι ἐπί τε τὸν γυμνασίαρχον καὶ [ἐ]πὶ ... particle BC02 -147 -136 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 6 1256, 26 4543
4668978 τε ... συγγραφῆς <> <>, διά τε τοῦτο καὶ ἠξιώκει ἐ[κ]τεῖσαι ... particle BC02 - BC01 -147 -83 Egypt, L01 - Memphis UPZ 1 118, 12 3510
1406699 τε ... οὖν φαίνεται, @^inline^συνεχέσθω@⟦συνεσεσθω⟧ ὅ τε ἄνθρωπος καὶ τὰ φορτία ... particle BC02 -146 -146 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Diosk. 5, 15 44721
1846258 [τε] ... {[εν][σι]μον} {ησυχη} χαλκοῦ gap=1 [ὅ] [τε] [πε]πρακὼς καὶ ὁ τούτου ... particle BC02 -146 -146 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Köln Gr. 4 187, 21 3177
3881437 τε ... τὴν ἄλλην εὐσχημοσύνην πεμφθῆναι τῆς τε ὑπογραφῆς τὸ ἀντίγραφον τοῖς ... particle BC02 -146 -134 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) PSI 13 1310, 45 5580
3881442 τε ... τε ὑπογραφῆς τὸ ἀντίγραφον τοῖς τε ἐπὶ τῶν τόπων ἀγορανόμοις ... particle BC02 -146 -134 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) PSI 13 1310, 46 5580
4341156 τε ... ἐξηριθμούμεθα τὰ βίαι τελούμενα εἴς τε ἡμᾶς [καὶ] [εἰς] [τὸ] ... particle BC02 -146 -146 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Turku 2 + P. Turku 3 Ro, 6 41560
4341451 τε ... [καὶ] [ἱερακοβοσκοὺς] [τῶν] ἐκ̣φορίων τά τε ὑπὸ τοῦ Σαραπίωνος συντετελεσμένα ... particle BC02 -146 -146 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Turku 2 + P. Turku 3 Ro, 11 41560
1406049 τ̣ε̣ ... Ὧρος τ̣ὸ̣ν πα̣ρ̣ά̣δε̣ι̣σ̣ο̣ν̣ κα̣[θα]ρ̣ὸ̣ν̣ ἀ̣π̣[ό] τ̣ε̣ θροίου* κ̣α̣λ̣άμου κἀπ̣ὸ̣ πάση̣ς̣ ... particle BC02 -145 -145 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Diosk. 18, 37 44733
1406081 τε ... [δὲ] [π]ρ̣ᾶ̣ξια ἔστω Κασσάνδρᾳ ἔκ̣ τε τ̣ο̣ῦ̣ Ὥρ̣ο̣υ̣ κ̣α̣[ὶ] [ἐκ] ... particle BC02 -145 -145 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Diosk. 18, 41 44733
1829430 [τε] ... [καὶ] [εὐχὰς] [δυνώμεθ’] [ἐπιτελεῖν] [ὑπέρ] [τε] [σοῦ] [καὶ] τῆς ἀδελφῆς ... particle BC02 -145 -140 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Köln Gr. 12 479, 28 128733
4689394 τε ... ὑπὸ τοῦ μονογράφου εἰκονίζειν τούς τε συνηλλαχότας καὶ ἣν πεπονηται* ... particle BC02 -145 -145 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) UPZ 1 p. 596-597, 12 3543
4689414 τε ... ἐντεταχέναι εἰς χρηματισμὸν δηλώσαντες* τόν τε χρόνον, ἐν ὧι ... particle BC02 -145 -145 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) UPZ 1 p. 596-597, 16 3543
1767711 τε ... ἐξεργασαμ̣ε̣ gap=15 καὶ τ̣ ἀπὸ τε τῶν υἱῶν gap=20 gap=15 ... particle BC02 -143 -143 Egypt, U13 - Lykopolis (Assiut) P. Horak 29, 13 48161
1825306 τε̣ ... ἄ̣λ̣λ̣οις δύσι ἑκάστωι ιβ τὰς τε̣ σ̣υ̣ν̣αγομένας gap=1 καὶ μέτρημα ... particle BC02 -142 -142 Egypt, U20 - Thmoinausiris P. Köln Gr. 10 413, 13 47274
3630561 τε ... Θοτέως ἀργυ(ρίου) δ, τόν τε σπ̣ό̣ρο̣ν̣ κ[α]ὶ̣ gap=2 εἶναι̣ ... particle BC02 -140 -140 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Tebt. 3 735, 22 5338
4417846 τε ... καὶ τῆι βασιλίσσηι · ἅμα τε καὶ ἐπιτελοῦμεν τὰ* ψώμ̣ι̣σ̣μ̣α̣ ... particle BC02 -140 -139 Egypt, 00c - Oxyryncha SB 26 16742, 11 41487
1403822 τέ ... αὐτου* τὰ̣ διάφορα, ἐμπλεκείς τέ μοι οὐκ ἀ̣π̣έστηι εἰ ... particle BC02 -139 -139 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 9, 18 3092
1403835 τε ... ὑ̣π̣ὲρ ἐμοῦ συ̣γγραφὴν αἰγυπτίαν τόν τε ἀδελφόν μου Πετεαρποχράτην [κα]ὶ ... particle BC02 -139 -139 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 9, 19 3092
1403974 τε ... τοῦ πρ̣ὸ̣ς ταῖς συντάξ̣εσιν τῆς τε τ̣ῶν πραγμ̣ά̣των ἀλεθείας* ἐξε[τ]α̣σθείσης ... particle BC02 -139 -139 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 9, 30 3092
1409289 τε ... διʼ ἣν α[ἰ]τίαν, λείπω τε τὴν ὑπερβολὴν, διοδεύων ... particle BC02 -137 -130 Egypt, U - Upper Egypt P. Dryton 32, 12 287
1921624 τε ... ἐν τῶι κϛ (ἔτει) κουφίσαι τε ἡμᾶς καὶ ἔτι προσδοῦναι ... particle BC02 -137 -137 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lips. 2 124, 32 78440
4406760 τε ... οὐθὲν ἐν τούτοις ἀγνοηθήσεται ὅ τε χαλκὸς ἐπισυναχθεὶς χωρίζηται τῶν ... particle BC02 -137 -137 Egypt, U20 - Herakleopolites SB 26 16524, 15 97245
912583 [τε] ... [κατὰ] [τὴν] [συγγραφὴν] [πράσσοντι] [παρά] [τε] gap=unknown [καὶ] [ἐκ] [τῶν] ... particle BC02 -136 -136 Egypt, 00a - Philopator alias Theogenous P. Amh. Gr. 2 44, 12 2651
912803 [τε] ... [κατὰ] [τὴν] [συγγραφὴν] [πράσσοντι] [παρά] [τε] gap=unknown [καὶ] [ἐκ] [τῶν] ... particle BC02 -136 -136 Egypt, 00a - Philopator alias Theogenous P. Amh. Gr. 2 44, 34 2651
1409494 τε ... τοῦ πατρὸς ἡμῶν ἔπιπλα τάς τε προκτήσεις τῶν ἐνγα ι̣δίων ... particle BC02 -136 -136 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Dryton 33, 10 253
3881820 [τε] ... [ἥδε] [ἡ] [συγγραφή] [.] [ἥ] [τε] [πρᾶξις] [ἔστω] [τῷ] [Θ]εοδώρῳ ... particle BC02 -136 -136 Egypt, 00c - Berenikis Thesmophorou PSI 13 1311 + Analecta Papyrologica 10 - 11 (1998-1999), p. 124-125, 34 2934
3881831 [τε] ... κατὰ τὴ[ν] [συγγραφὴν] [γεγραμμένων] [ἔκ] [τε] [τοῦ] [αὐτοῦ] [Σωσάν]δρο̣υ τ[οῦ] ... particle BC02 -136 -136 Egypt, 00c - Berenikis Thesmophorou PSI 13 1311 + Analecta Papyrologica 10 - 11 (1998-1999), p. 124-125, 35 2934
4693312 τε ... τ καὶ <τὰ> προσεσόμ[ε]να ἔκ τε τῶν [ἀγρῶν] [κα]ὶ ἱερῶν ... particle BC02 -136 -136 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) UPZ 2 177 + Enchoria 31 (2008-2009), p. 25-42 text C, 26 3578
4693379 τε ... gap=9 καὶ τὰ προσε[σόμ]ενα ἔκ τε [τῶ]ν ἀγρῶν καὶ ἱερῶν ... particle BC02 -136 -136 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) UPZ 2 177 + Enchoria 31 (2008-2009), p. 25-42 text C, 31 3578
4693436 τε ... σ[οι] ἐπέλθηι πε[ρὶ] [αὐ]τῶν ἔκ τε τοῦ ἐμοῦ ὀν[όματος] [ἢ] ... particle BC02 -136 -136 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) UPZ 2 177 + Enchoria 31 (2008-2009), p. 25-42 text C, 35 3578
3209757 τε ... τὴν καθήκουσαν παραχώρησιν ἐπόησ̣α̣* εἴς τε ἐματόν* κα̣ὶ̣ τ̣ὴ̣ν̣ gap=1 ... particle BC02 -135 -134 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Polit. Iud. 5, 14 44621
4020076 τε ... gap=11 [τῷ] [τοτε] [σ]τρατηγῶι? [κα]τά τε ἡμῶν καὶ τοῦ [τῆ]ς ... particle BC02 -133 -133 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Erbstreit (2017) 16, 52 156
911661 τε ... τὰ νομιζόμενα \τοῖς/ \θεοῖς/ ὑπὲρ τε τοῦ \βα(σιλέως)/ καὶ τῶν ... particle BC02 -132 -132 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Amh. Gr. 2 35, 54 8621
4698521 τε ... ϙ καὶ τὸν χρηματισμὸν ἔκ τε τῶν λόγων περιγράψας καὶ ... particle BC02 -131 -131 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) UPZ 2 199, 13 3601
4704033 τε ... διὰ τὸ ἐ[πι]βαλομένοις \ἡμῖν/ σοί τε καὶ τῶι τοπογραμματεῖ ἐπιγράψαι ... particle BC02 -131 -131 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Métrologie p. 321-322 + UPZ 2 224, 6 3626
4704095 τε ... τούτοις λαβὼν τὰ καθή(κοντα) τῆς τε ὠνῆς καὶ ἐκτε[ίσεω]ς διεγγυήμα[τ]α ... particle BC02 -131 -131 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) O. Métrologie p. 321-322 + UPZ 2 224, 4 3626
4145511 τε ... θησ̣αυρόν. ἐπεὶ οὖν ὅ τε Πετ̣εσοῦχος καὶ Καλῆς μεταλαβόντες ... particle BC02 -130 -130 Egypt, U20 - Herakleopolites SB 14 12089, 9 4308
3759964 τε ... υἱόν, ἧς ἐκυ[ρίε]υ̣σαν οἵ τε π̣[ρόγ]ο̣νοί μου καὶ ὁ ... particle BC02 -127 -127 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Tor. Choach. 8 A, 18 3571
3760255 [τε] ... υἱόν, ἧς ἐκυρίευσαν̣ ο̣[ἵ] [τε] [πρόγονοί] [μο]υ καὶ ὁ ... particle BC02 -127 -127 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Tor. Choach. 8 B, 17 3638
1410519 [τε] ... [δίδωμι] [τὰ] [ὑπάρχοντά] [μοι] [ἔγγαιά] [τε] [καὶ] [ἔπιπλ]α καὶ κτήν[η] ... particle BC02 -126 -126 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Dryton 3, 4 268
1410582 [τε] ... [τοῦ] [Φιλομήτορος] [ἣ] [διασαφεῖ] [τά] [τε] [ἄλλα] [καὶ] [ἐπίτροπον] [Ἑρμ] ... particle BC02 -126 -126 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Dryton 3, 7/9 268
1411747 τε ... [δίδωμι] [τὰ] [ὑπάρχοντά] [μοι] [ἔγγα]ι̣ά τε καὶ ἔπιπλα καὶ κτήνη ... particle BC02 -126 -126 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Dryton 4, 3 258
1411810 τε ... Φιλομήτορος, ἣ διασαφεῖ τά τε ἄλλα [καὶ] [ἐπίτροπον] [Ἑρμ] ... particle BC02 -126 -126 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Dryton 4, 5 258
3760531 τε ... τοῦ μδ (ἔτους) Ἐπεὶφ περί τε οἰκίας · ἀπὸ πηχῶν ... particle BC02 -126 -126 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Tor. Choach. 9, 12 3572
3597832 τε ... καὶ τ̣ ἄ̣λλους πα πρός τε τὰ ἐπέτεια καὶ το̣ὺ̣ς ... particle BC02 -125 -100 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 282, 9 42985
3656446 τε̣ ... κοινῆι gap=1 καὶ εἰ̣ς̣ τ̣[ό]ν τε̣ ἐσόμενον [σπόρον] gap=unknown Μα̣ρ̣ρ̣εῖ ... particle BC02 -125 -100 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 3 1047 descr., 24 8025
4217570 τε ... δίδωμι τὰ ὑπάρχοντά μοι ἔγγαιά τε καὶ ἔπ[ιπλ]α καὶ κτήνη ... particle BC02 -123 -123 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) SB 18 13168, 3 468
4217621 τε ... καθʼ [ἓ]ν σήμερον ὑπόκειται τῶν τε ἐγγαίων καὶ κτη[ν]ῶν τῆι ... particle BC02 -123 -123 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) SB 18 13168, 7 468
3754334 τε ... ιγ, δι̣ʼ [ἧς] τά τε ἄλ̣λ̣α̣ ὡ̣μολογοῦ̣μεν ἀπομερ̣ίσαντες τά ... particle BC02 -119 -117 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) P. Tor. Amen. 7, 9 3597
3754339 τε ... τε ἄλ̣λ̣α̣ ὡ̣μολογοῦ̣μεν ἀπομερ̣ίσαντες τά τε μεμερισμένας κώμα̣ς̣ καὶ τόπους ... particle BC02 -119 -117 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) P. Tor. Amen. 7, 11 3597
3754378 τε ... τοῦ καλῶς ἔχοντος παραβ̣ὰς τά τε τῆς ὁμολογία̣ς α ἀ̣ποφέρε̣τ̣α̣ι ... particle BC02 -119 -117 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) P. Tor. Amen. 7, 18 3597
3754384 τε ... τῆς ὁμολογία̣ς α ἀ̣ποφέρε̣τ̣α̣ι αὐ̣τός τε καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ... particle BC02 -119 -117 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) P. Tor. Amen. 7, 19 3597
3755944 τε ... ἕνα αὐτῶν Ὧρον ἐωνῆσθαι παρά̣ τε τοῦ Τεεφίβιος καὶ Σαῶτος ... particle BC02 -119 -119 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Tor. Choach. 11 bis, 50 3562
3550542 τε ... ἐπισ(τόλιον) διʼ οὗ διασάφις* τά τε ἄλλα καὶ περὶ τοῦ ... particle BC02 -118 -118 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 1 12, 16 3648
3557938 τε ... περὶ ὧν καὶ προσεδρευόντων διά τε νυκτὸς καὶ ἡμέρας μέχρι ... particle BC02 -118 -112 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 1 48, 10 3684
3559318 τε ... ἄλλους κτᾶσθαι μηδὲ χρῆσθαι τοῖς τε λινυφαντικοῖς καὶ βυσσουργικοῖς ἐργαλείοις ... particle BC02 -118 -118 Egypt, 00c - Kerkeosiris C. Ord. Ptol. 53, 242 2938
3559395 τε ... τοὺς πρὸς χρείαις πάντας τῶν τε βασιλικῶν καὶ πολιτικῶν καὶ ... particle BC02 -118 -118 Egypt, 00c - Kerkeosiris C. Ord. Ptol. 53, 256 2938
3559566 τε ... [τοῦ] ν (ἔτους) χρόνους πρός τε τὴν σιτικὴν μί(σθωσιν) κ̣α̣[ὶ] ... particle BC02 -118 -118 Egypt, 00c - Kerkeosiris C. Ord. Ptol. 53, 11 2938
3559590 τε ... δὲ καὶ τ[ο]ὺς ὀφείλοντάς π̣ρός τε τ̣ὸ̣ (ἡμιαρτάβιον) καὶ gap=1 ... particle BC02 -118 -118 Egypt, 00c - Kerkeosiris C. Ord. Ptol. 53, 14 2938
3560040 τε ... καὶ ἱερ[εῖς] [τῶν] ὀφε[ι]λομένων πρός τε τὰ ἐπιστατικὰ καὶ τὰ̣ς ... particle BC02 -118 -118 Egypt, 00c - Kerkeosiris C. Ord. Ptol. 53, 63 2938
3889213 [τε] ... τοὺς πρὸς ταῖς χρεί[αις] [τῶν] [τε] [βασιλικῶν] [καὶ] [πο]λιτικῶν καὶ ... particle BC02 -118 -118 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 14 1401, 11 5585
3903108 τε ... κ gap=3 καὶ κεκομις διά τε τοῦ Διαγόρου gap=6 Πρωτάρχου ... particle BC02 -118 -118 Egypt, U08 - Thinites PSI 3 169, 21 5546
3553828 τε ... διʼ ἄλλων προσανενηνόχαμεν μόλις διά τε τοῦ στρατηγ[ο]ῦ καὶ χρηματιστῶν ... particle BC02 -117 -117 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Tebt. 1 24, 35 3660
3553873 τε ... τῶι σ̣υ̣[γ]κλείεσθ̣α̣ι ταύτης οὔσης ἐπί τε των* @^inline^ἐπεσκέμμεθα@⟦επεσκεμμενα⟧ κωμῶν οὐκ ... particle BC02 -117 -117 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Tebt. 1 24, 40 3660
1401845 [τε] ... κ̣ατὰ τ̣[ὴ]ν συγ̣γ̣ρ̣[αφὴ]ν̣ [πάντων] [ἔκ] [τε] [αὐτοῦ] Διονυσίου καὶ̣ [ἐ]κ̣ ... particle BC02 -116 -116 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. L. Bat. 22 26, 20 3110
1409724 τε ... ἐν Παθύρει. ὑπάρχοντος ἡμῖν τε καὶ ταῖς ἑαυτ̣ῶν* extra ... particle BC02 -115 -110 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Dryton 34, 5 284
1409754 τε ... π̣α̣τρικῶν ἐγγαίων ὄντων δ ἔν τε τῶι Περ[ι]θήβας καὶ Παθυρίτηι ... particle BC02 -115 -110 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Dryton 34, 8 284
3551454 τε ... σημαιν[όμενος] gap=unknown ἐπιστάτη[ς] gap=5 περί τε τῶν̣ gap=5 Ἀπολλόδω̣[ρον] gap=3 ... particle BC02 -114 -114 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 1 15, 28 3651
3558954 τε ... , [καλῶς] ποιήσεις ἀπ[ολύων] τά τε ἠνεχ[υρασμένα] ἀποδιδοὺς [ἵνα] ἀνεμπόδιστ[ο]ι ... particle BC02 -114 -114 Egypt, 00c - Kerkeosiris (?) P. Tebt. 1 57, 9 3693
385083 τε ... ἐπι[σ]π[ασθ]ῆναι εἰς τὰς γενηματοφυλακίας ἀπό τε τ[ῶ]ν στρατευομένων καὶ τῶν ... particle BC02 -113 -113 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 1 27, 49 3663
385235 τε ... χρ\ό/νους ἐκπληρωθέντων ἐπις [,] [πα]ρά τε ὑμῶν ἢ τῶν πρὸς ... particle BC02 -113 -113 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 1 27, 64 3663
385345 τε ... δὲ παρὰ ταῦτα ποιησόντων τά τε κτηνηι* ὑπὸ στέρεσιν ἀχθήσεσθαι ... particle BC02 -113 -113 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 1 27, 74 3663
1400477 τε ... τῶν κατὰ τὴν συγγραφὴν ἔκ τε αὐτοῦ Διονυσίου καὶ ἐκ ... particle BC02 -113 -113 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 21, 24 3105
1402018 τ̣[ε] ... [τῶν] [κατὰ] [τὴν] συγγραφὴν ἔκ τ̣[ε] [αὐτῶν] [τῶν] [δεδανεισμένων] [,] ... particle BC02 -113 -112 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. L. Bat. 22 27, 21 3111
910505 τ̣ε ... τῆς εἰσαγωγῆς τῶν ὀφειλομένων πρός τ̣ε τὴν σιτικὴν μίσθωσιν καὶ ... particle BC02 -112 -112 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) P. Amh. Gr. 2 31, 6 43546
1397374 τε ... τῶν κατὰ τὴν συγγραφὴν ἔκ τε αὐτοῦ Διον̣υ̣σίου τοῦ Κεφαλᾶτος ... particle BC02 -112 -112 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 13, 27 3096
3553273 τ̣ε̣ ... περὶ δὲ τοῦ φυλκίτου* ἐὰν τ̣ε̣ διαξησθ̣ε* ⟦περὶ⟧ ⟦τοιου⟧ ἀντ[ι]ποιούμενος ... particle BC02 -112 -112 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 1 22, 16 3658
3555746 τε ... ἐπὶ τῶν καθηκόντων τόπων αἵ τε αὐλαὶ κατασκ̣ευα̣σ̣[θ]ή̣σ̣[ο]ν̣ται καὶ αἱ ... particle BC02 -112 -112 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 1 33, 8 47594
3558284 τε ... πρεσβυτέρους τῶν γεωργῶν ἐπέ[δ]ειξα τά τε βλάβη καὶ τὸν ὑδραγωγὸν ... particle BC02 -112 -111 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 1 50, 21 3686
1400882 [τε] ... τῶν κατὰ τὴν [συγγραφὴν] [ἔκ] [τε] [αὐτοῦ] Διον̣υ̣σ̣ί̣ου καὶ ἐκ ... particle BC02 -111 -111 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 22, 23 3106
1397757 τε ... κατὰ τὴν συγγραφὴν πάντων ἔκ τε α̣ὐ̣[τοῦ] [Διονυσίου] τοῦ δεδανεισμένου ... particle BC02 -110 -110 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 14, 28 3097
893887 τε ... δέ σοι τὴν πρᾶξιν̣ [ἔ]κ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle BC02 -109 -109 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Adler Gr. 4, 17 3
1398155 τε ... κατὰ τὴν [συγγραφὴν] πάντων ἔκ τε \αὐτοῦ/ Διονυσίου τοῦ δεδανεισμένου ... particle BC02 -109 -109 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 15, 26 3098
1398557 τε ... ἔστω Διονυσίωι τοῦ δανείου ἔκ τε αὐτῶν Διονυσίου καὶ̣ [Σ]α̣ραπιάδος ... particle BC02 -109 -109 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 16, 32 3099
913281 τε ... ἡ πρᾶξις ἔστωι* Φιλουμένηι ἔκ τε τῶν δεδανεισμένων ἐξ ἑνὸς ... particle BC02 -108 -108 Egypt P. Amh. Gr. 2 49, 7 211
1399032 [τε] ... κ̣α̣τὰ τ̣[ὴν] [συγγραφὴν] [πάντων] [ἔκ] [τε] [αὐτοῦ] [το]ῦ̣ δεδανεισμένου καὶ ... particle BC02 -108 -108 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 17, 30 3100
1401157 τε ... τῶν̣ κατὰ τὴν συγγρ̣α̣φ̣ὴ̣ν ἔκ τε τῶν δεδ̣α̣νεισμένων, καὶ̣ ... particle BC02 -108 -108 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. L. Bat. 22 23, 24 3107
1399307 [τε] ... κατὰ τ̣ὴν σ̣υγ̣γ̣ρ̣αφὴ̣ν̣ π̣[άντων] [ἔκ] [τε] [αὐτοῦ] Δι̣[ο]νυσίου καὶ ἐκ ... particle BC02 -107 -107 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 18, 22 3101
1399547 τε ... τῶν κατὰ τὴν σ[υ]γ̣γ̣ρ̣α̣(φὴν) ἔκ τε τοῦ Διονυσίου [καὶ] [ἐ]κ̣ ... particle BC02 -107 -107 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 18, 46 3101
913445 τε ... δὲ πρᾶξις ἔστω Ἐριενούφει ἔκ τε αὐτῶ[ν] [καὶ] [ἐξ] [ἑνὸς] ... particle BC02 -106 -106 Egypt, U04a - Krokodilopolis P. Amh. Gr. 2 50, 24 124
955197 τε ... ἡμίσους τῶν χρω̣μένων αὐτοῖς ἀπό τε Πτολεμαΐδος Ε̣ὐ̣ε̣ρ̣γ̣έ̣[τι]δ̣ο̣ς γερῶν Σούχου ... particle BC02 -106 -106 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Ashm. 1 22, 16 2655
955218 τε ... τῶν ἱερέων ὀ̣θόν̣η̣ς̣, δ̣έον τε ἄν, ἐὰν [συμβῆι] ... particle BC02 -106 -106 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Ashm. 1 22, 18 2655
1401389 [τε] ... [τῶν] [κατὰ] [τὴν] [συγγραφὴν] [ἔκ] [τε] [αὐτῶν] [τῶν] [δεδανεισμένων] [,] ... particle BC02 -106 -106 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. L. Bat. 22 24, 24 3108
1399801 [τ]ε̣ ... κατὰ τὴν συγγρα̣[φὴν] [πάντων] [ἔκ] [τ]ε̣ αὐτοῦ Διο[νυσίου] καὶ ἐκ ... particle BC02 -105 -105 Egypt, U15 - Tenis - Hakoris (Tehna) P. L. Bat. 22 19, 23 2847
3556851 τε ... τῆι εἰσαγωγῆι τῶν @^inline^ὀφειλομένων@⟦οφειλημενων⟧ πρός τε τὴν μίσθωσιν καὶ τοὺς ... particle BC02 - BC01 -105 -90 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 1 41, 17 78772
3556880 τε ... τῆς ἁρμοζούσης ἐπιπλήξεως, αὐτ[οί] τε ἀπαρενόχλητοι ὄντες δυν[ώ]μεθα ἀντέχεσθαι ... particle BC02 - BC01 -105 -90 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 1 41, 24 78772
3556914 τε ... τῆι εἰσαγω(γῆι) τῶν [ὀ]φε̣ι̣λ̣(ομένων) πρός τε τὴν μίσ(θωσιν) καὶ τοὺς ... particle BC02 - BC01 -105 -90 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 1 41, 32 78772
4526513 τ̣ε̣ ... δὲ καὶ τοὺς ὀφ[είλοντας] π̣ρ̣ό̣ς̣ τ̣ε̣ τὸ (ἡμιαρτάβιον) καὶ̣ gap=3 ... particle BC02 - BC01 -105 -99 Egypt, 00c - Kerkeosiris SB 8 9899 b, 13 5972
1401637 τε ... τῶν κατὰ τ̣ὴν συγγρα(φὴν) ἔκ τε αὐτῶν τῶν δεδανεισμ̣ένων, ... particle BC02 -104 -104 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. L. Bat. 22 25, 30 3109
1852426 [τε] ... χαλκοῦ δρ[α]χμ̣[ὰς] gap=unknown gap=unknown [ἀπό] [τε] [βασιλικῶν] [καὶ] [ἰδι]ωτικῶν ὀφειλημάτων ... particle BC02 -104 -100 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Köln Gr. 6 275, 3 3205
3544776 δε* ... αὐτῆι κώμηι, καὶ τῶν δε* κ[αρπ]ῶ̣ν κ̣[αὶ] [τῶν] γ̣[ε]ν̣ημάτων ... particle BC02 -103 -103 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 1 105, 46 3741
3544850 τε ... καθὰ γέγραπται ἐξέστωι̣* Πτολεμαίωι ἐὰν τε βούληται πρᾶξαι αὐτόν, ... particle BC02 -103 -103 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 1 105, 50 3741
3544856 τε ... βούληται πρᾶξαι αὐτόν, ἐὰν τε αἱρῆται ἐπιγεωργεῖν τὸν κλῆρον ... particle BC02 -103 -103 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 1 105, 50 3741
3545354 τε ... {α} ἄλλης δείσης, τά τε κατʼ ἔτος ἐκφόρια ἀποδότωι* ... particle BC02 -101 -101 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 1 106, 26 3742
2529014 τ̣ε̣ ... ἢ οἰκοπέδων ἢ ἀ̣ ἔν τ̣ε̣ τῇ πόλει καὶ τοῖς ... particle BC01 - AD01 -100 -99 Egypt SB 16 12723, 16 4151
505886 τε ... τ̣οὺς δε τό̣κους ἁπλοῦς τοῦ τε συ[γγε]γρ̣α̣μμένου καὶ τοῦ ὑπερπεσόν[τος] ... particle BC01 -99 -99 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 6 9255 + P. Ryl. Gr. 4 586, 25 5736
505925 τε ... προ[χ]ε̣ι̣[ρισθη][σ]ομένῳ τοῦ κοινοῦ χρηματοφύ[λακι] ἔκ τε ἀμφοτέρων καὶ ἐξ οὗ ... particle BC01 -99 -99 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 6 9255 + P. Ryl. Gr. 4 586, 33 5736
1466693 τε ... πράξε[ως] [οὔσης] [τῶι] Θέωνι ἔκ τε τοῦ μεμισθωμένου [καὶ] [ἐκ] ... particle BC01 - AD01 -99 99 Egypt P. Erl. 69, 10 78217
3975673 τε ... καὶ πλε̣ί̣σσου* γέν̣η̣τ̣[αι], οἵ τε καρπῶ[ν]α̣ι ἑτοίμως ἔχουσιν τὸν ... particle BC01 -99 -1 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) PSI 8 968, 5 43477
4663794 δε* ... ἐὰν [δοκῆι] [,] [ἐπʼ] [αὐ][τ]ῆς δε* τῆς οἰκί[α]ς <μου> [π]ροθεῖν[αι] ... particle BC01 -99 -99 Egypt, L00 - Alexandria UPZ 1 107, 23 3499
4664025 δε* ... <ἐὰν> <δοκῆι> <,> ἐπʼ αὐτῆς δε* τῆς οἰκίας μου προθεῖναι ... particle BC01 -99 -99 Egypt, L01 - Memphis UPZ 1 108, 18 3500
4664216 τε ... οἰκίας μ[ου] ἐ̣ν̣ λευκώμα(τι) τοῖς τε Ἑλληνικοῖς καὶ ἐνχω(ρίοις) γράμμασιν ... particle BC01 -99 -99 Egypt, L01 - Memphis UPZ 1 108, 30 3500
892552 [τε] ... δὲ πρᾶξεις* ἔστω̣ [Ὥρωι] [ἔκ] [τε] [αὐτοῦ] Γαλάτης* καὶ ἐκ ... particle BC01 -98 -98 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) (?) P. Adler Gr. 19, 18 19
4698172 τε ... δὲ πρᾶξις ἔστωι* Ἁρσιήσει ἔκ τε α(ὐτῆς) Ἀσκληπιάδος καὶ ἐκ ... particle BC01 -98 -98 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) UPZ 2 190, 15 3592
3548945 τε ... μεμί(σθωκα) τὸν ἀμπελῶ(να) Βερνικίω(νι) Δη̣ι̣ τε καὶ Πέμμει ἐφʼ ὧι ... particle BC01 -97 -64 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 1 120, 133 3756
4670776 τε ... καὶ τοῖς παρʼ αὐτοῦ ἔκ τε αὐτοῦ Πετειμούθου καὶ ἐκ ... particle BC01 -89 -89 Egypt, L01 - Memphis UPZ 1 125, 26 3517
76847 τε ... πλείονος ἐπιγεγονότος gap=unknown gap=unknown τόν τε Σωτήρ[ι]χ̣ον καὶ ἔτι τόν ... particle BC01 -88 -81 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 14 2374, 23 3994
506324 τε ... τὸν ἅπαντα χρόνον, αὐτός τε καὶ̣ τὰ ἔγγονα αὐτοῦ ... particle BC01 -88 -88 Iran, Media - Kopanis (Avroman) Meyer, Juristische Papyri 36, 16 70352
506611 τε ... τὸν ἅπαντα χρόνον, αὐτός τε καὶ τὰ ἔγγονα αὐτοῦ ... particle BC01 -88 -88 Iran, Media - Kopanis (Avroman) Meyer, Juristische Papyri 36, 46 70352
123808 [τε] ... τὴν ζυτηρ{η}ὰν, ὧν τ̣[ά] [τε] μέτρα καὶ α̣ἱ γιτνιαι* ... particle BC01 -87 -86 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 18 2731, 7 69805
3359878 τε ... , τῆς τούτω̣ν̣ κρατήσεως περί τε ἐμ[ὲ] καὶ τὴν γυναῖκα ... particle BC01 -83 -83 Egypt, 00a - Labyrinthos P. Ryl. Gr. 4 577, 8 5297
284084 [τε] ... [αὐτῶι] ὁ Φιλόξενος εὐχρηστιῶν [εἴς] [τε] [τοὺς] [στεφάνους] [καὶ] [τἆλλα*] ... particle BC01 -80 -30 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 8 1732, 9 4815
284443 τε ... αὐτῶι ὁ Διονύσ[ι]ος εὐχρηστιῶν [ε]ἴς τε τοὺς στεφάνους καὶ [τὰ] ... particle BC01 -80 -30 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 8 1733, 10 4816
284773 τε ... [προ]σεσημασμέν[ος] τ̣ο̣ῦ̣ ὀρφανοῦ πατὴρ εἴς τε τοὺ̣[ς] [στεφ]ά̣νους καὶ τἆλλα* ... particle BC01 -80 -30 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 8 1734, 9 7327
1038658 [τε] ... gap=unknown_lines [εἴς] [τε] [τοὺς] [στεφάνους] [καὶ] [τἄλλα] ... particle BC01 -80 -30 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Bingen 51, 1 78030
3362689 τε ... ἐ[πιγον]ῆς ἀπέχειν παρʼ αὐτ[ῶ]ν ὑπέρ τε αὐτῶν κ[αὶ] [ὑπὲρ] [τ]οῦ ... particle BC01 -78 -78 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Ryl. Gr. 4 588, 10 5304
4460923 τε ... κλῆ[ρον] [κατοικικόν] [,] μεμαρτυρημένωι ὑπό τε τοῦ βασιλι[κοῦ] [γραμματέως] καὶ ... particle BC01 -78 -78 Egypt, U20 - Herakleopolites SB 5 8756, 7 5713
2220547 τε ... , τῆς πρά[ξ]εως οὔσης ἔκ τε αὐτῶν τῶν δεδανισμένων* καὶ ... particle BC01 -77 -77 Egypt, 00a - Nestou Epoikion P. Merton 1 6, 26 5239
258418 τ̣ε ... ἔ̣λ̣θ̣ω̣μεν τὴν ὁδὸν θεματίζ[ειν] [τό] τ̣ε ἀργύ(ριον) ε̣α̣ν̣ τ̣ε̣ χα̣[λ]κὸν ... particle BC01 -75 -46 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 6 1303, 16 4562
258421 τ̣ε̣ ... θεματίζ[ειν] [τό] τ̣ε ἀργύ(ριον) ε̣α̣ν̣ τ̣ε̣ χα̣[λ]κὸν ἐπὶ τὴν Ἀ̣πολ̣[λω]ν̣[ίου] ... particle BC01 -75 -46 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 6 1303, 17 4562
4445744 τε ... δεδανεισμένοι καὶ πρᾶξις ἔστω ἔκ τε αὐτῶν τῶν δεδανεισμ[έ]νων καὶ ... particle BC01 -74 -74 Egypt, 00a - Neilopolis (Tell el-Rusas) SB 5 7532, 20 5697
2708129 τε ... τῆς πράξεως σοι οὔσης ἔκ τε ἀμφοτέρων καὶ ἐξ οὗ ... particle BC01 -73 -44 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1639, 14 5257
2708167 τε ... @^inline^ἀ[γ]ώγιμοί@⟦α[γ]ωγιμος⟧ σο[ι] [δὲ] ἐσό̣μ̣ε̣θ̣α̣ ἐπί τε τοῦ προωνομασμ[έν]ου Σαραπιείου καὶ ... particle BC01 -73 -44 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1639, 18 5257
285898 τε ... [καὶ] [τοὺς] [ἄλλους] [θεοὺς] πάντας τε καὶ πάσας Τιμασικράτης Τ[ι]μασικράτου ... particle BC01 -72 -72 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 8 1739, 5 4821
4305447 τε ... [ὧν] [εὐ]χ̣ρήστηκεν τῶι Διοδώρωι εἴς τε τὰ κατ[ὰ] [τὸν] [βίον] ... particle BC01 -70 -41 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) SB 20 14997, 4 5092
4305525 [τε] ... εἴδους οὗ ἐ̣[ὰν] [παρασυγγραφῆι] [τό] [τε] [βλάβο]ς καὶ ἐπίτ[ιμον] [ἀ]ργυρίου ... particle BC01 -70 -41 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) SB 20 14997, 11 5092
2183003 τε ... τἄλλα* extra τὰ νομιζ̣ό[μεν]α ὑπὲρ τε τ[ο]ῦ θ̣εο(ῦ) κ̣αὶ κυρίο(υ) ... particle BC01 -69 -58 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lond. 7 2193, 10 2462
2183014 τε ... · ὑπακούσειν δὲ πάντας τοῦ τε ἡγουμ̣έ̣νου κ̣α̣ὶ̣ τ̣[οῦ] τούτου ... particle BC01 -69 -58 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lond. 7 2193, 10 2462
4418101 τε ... δὲ πρᾶξ[ι]ς ἔστω Θεοξένῳ ἔκ τε ἀμφοτέρων καὶ ἐξ οὗ ... particle BC01 -66 -14 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 26 16745, 26 5907
289204 τε ... gap=unknown_lines ὑπέρ τε τ[οῦ] κυρίου βασιλέως καὶ ... particle BC01 -64 -63 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1767, 1 4848
289350 τε ... @^inline^θυσίας@⟦θυνσιας⟧ τε καὶ σπονδὰς ὑπέρ τε τοῦ κυρίου βασ(ιλέως) καὶ ... particle BC01 -64 -44 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1768, 9 4849
290577 τε ... τῶν ἐκ Πώεως gap=unknown διά τε τῆς ὁμολογίας παρηγγελκέναι gap=unknown ... particle BC01 -64 -44 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1777, 7 4858
297363 τε ... (ἀρτάβας) ι ἀποθυρώσας ταῦτα τά τε κατὰ τὴν ἅλωι* γενήματα ... particle BC01 -64 -44 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1858, 9 4937
287230 τε ... τὴν κριθὴν ὡς ἄνωθεν ἐπί τε τῶν προγόν̣[ων] [τοῦ] [κυρίου] ... particle BC01 -63 -63 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1747, 27 4829
289507 \τε/ ... \καὶ/ κατέλαβον ἀκολούθως parenspunctuationopening τῆι \τε/ παρὰ τῶν γραμματέων ἀναφορᾶι ... particle BC01 -63 -63 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1770, 5 4851
239969 τε ... ἐπικεχωρήκαμεν \διʼ/ \ἄλλων/ ὰ* τά τε τείμια* καὶ τοὺς ἐθισμοὺς ... particle BC01 -61 -60 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 4 1185, 28 5554
293890 τε ... εἰσαγωγέως extra ἀ̣π̣α̣ί̣τ̣η̣σ̣ι̣ν̣ ποιουμ[ε]νηι* παρά τε μοῦ κα[ὶ] [τοῦ] [υἱο]ῦ ... particle BC01 -61 -52 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1825, 11 4904
293482 τέ ... ο̣ὔ[τε] [σπουδῆς] [παρέλιπον] [,] [οἵ] τέ μ̣ο̣υ ἀδελφοὶ μ̣ε̣μ̣α̣ [πρὸς] ... particle BC01 -60 -55 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1822, 16 4901
290352 τε ... ἑαυτοῦ σωματικῆι ἀσθενείαι κατεχομέν[ου] ἀξιοῦντός τε τοῦ σπόρου ἀθίκτου ὄ̣ν[τος] ... particle BC01 -58 -58 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 8 1773, 13 4854
293357 τε ... καὶ ἀγωγήν μου @^inline^ποιησάμενοι@⟦ποιησαμενος⟧ τά τε σπέρματα διαρπάσαντες κατακλείσαντές μ̣ε ... particle BC01 -57 -56 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1821, 17 4900
290964 \τε/ ... χαίρειν. ἀνακεκόμικά σοι \ἐγώ/ \τε/ \καὶ/ \Νικήφορος/ \καὶ/ \Ζώσι[μος]/ ... particle BC01 -53 -52 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1782, 3 4863
291000 τε ... ἀπεσχηκέναι σὺν [τῆι] [δεῖνι] τά τε ὀνικὰ καὶ ἱππικὰ καὶ ... particle BC01 -53 -52 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1782, 7 4863
295461 τ̣ε̣ ... παραδῶι* εἰς τ̣[ὸ] β̣[α]σ̣ι̣λ̣[ικὸ]ν τά τ̣ε̣ σ̣π̣έ̣ρ̣ματα καὶ ἐκ̣φό[ρ]ια, ... particle BC01 -51 -50 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1836, 24 4915
296223 τε ... τρόπον ἐφάνημεν [κ]αθαροί. νυνεί* τε κατὰ τὴν εἱρκτὴν [ὄ]ντες ... particle BC01 -51 -49 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1847, 18 4926
295297 τε ... καθʼ ἡμέρ[α]ν ἑκάστην εὐχόμενοι ὑπέρ τε σοῦ καὶ τῶν τέκνων ... particle BC01 -50 -49 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1835, 7 4914
4469734 τε ... ἑαυτὸν διατάσσων διὰ ταύτης τά τε ἄ̣λ̣λα τὰ ἐν ἔθει ... particle BC01 -50 -49 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) SB 6 9065, 5 5721
292522 τε ... τὸν παρ[ὰ] [ταῦτα] [ποιοῦντα] τῶν τε ὑπαρχόντων στέρεσθαι καὶ [ὑπὸ] ... particle BC01 -49 -48 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1812, 6 8296
296384 τε ... μοι τ̣ὴ̣ν̣ φερν̣ή̣ν̣, αὐτή τε σὺν τῶι παιδίωι ὑπὸ ... particle BC01 -47 -47 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1848, 21 4927
296499 τε ... αὐτῶι διὰ τῶν ἀδελφῶν τοῦ τε Ἑριέως καὶ Σεμθέ[ως] Παάβιος ... particle BC01 -47 -47 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1849, 11 4928
3360562 τε ... ἡ πρᾶξις [ἔστω] [Δ]ι̣ο̣νυσίαι ἔκ τε τοῦ Χάρητος καὶ ἐκ ... particle BC01 -42 -42 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Ryl. Gr. 4 582, 19 5300
3936872 τε ... πάντα τὰ ἐπιτασσόμενά μ̣οι ὑπό τε σοῦ καὶ τῶν ἀπὸ ... particle BC01 -41 -41 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 5 549, 7 5550
77150 τε ... [τοῦ] ἐνλείποντος κεφαλαίου πραξέως ἔκ̣ τε αὐτ[οῦ] [καὶ] ἐ̣ξ̣ ὧν ... particle BC01 -35 -35 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 14 2376, 9 3996
1038442 τε ... στρατηγικ̣[ὰς] πρασσομένους δαπάνας · τά τε πρὸς τὴν̣ κατασπορὰν κτήνη ... particle BC01 -33 -33 Egypt, L00 - Alexandria Ancient Society 30 (2000), p. 29-34, 12 78025
171288 τε ... [ἐξακολουθ]ούσης αὐτοῖς ἀλληλενγύοις* gap=unknown [τ]ά τε βλάβη καὶ δαπανήματα gap=unknown ... particle BC01 - AD01 -30 14 Egypt, L00 - Alexandria BGU 3 1001, 13 20106
214870 τε ... πράξεως γεινομένης τῇ Λυκαίνῃ ἔκ τε αὐτοῦ Ἱέρακος καὶ ἐκ ... particle BC01 - AD01 -30 14 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1051, 24 18494
221569 [τε] ... [πράξεως] γινομένη[ς] [τῇ] [Χ] [ἔκ] [τε] [αὐτοῦ] Ἡρακλίδου [καὶ] [ἐκ] ... particle BC01 -30 -23 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1099, 21 18537
221658 τε ... καὶ χρυσώ̣τια καὶ ἐ̣π̣[ί]σ̣η̣μον τά τε πάντα εἰς λόγον ἀ̣ρ̣γ̣υ̣(ρίου) ... particle BC01 - AD01 -30 14 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1100 Ro, 13 18538
221735 τε ... πράξεως ἐσομένης τῇ Ἀμμωναρίῳ ἔκ τε [αὐτοῦ] Ἀρτεμιδώρου καὶ ἐκ ... particle BC01 - AD01 -30 14 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1100 Ro, 28 18538
226932 τ̣ε̣ ... α̣ gap=unknown ἔδωκαν δ̣ὲ̣ ὅ̣ τ̣ε̣ Νικομήδης καὶ Ἀλέξαν[δ]ρος ἐκ ... particle BC01 - AD01 -30 14 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1123, 3 18565
236557 τε ... Πτολεμαίωι ⟦ἐκ̣τ̣ τ̣α̣ ταυτ̣ ἔκ τε αὐτοῦ Ζωσίμου καὶ ἐκ ... particle BC01 - AD01 -30 14 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1159, 32 18609
330790 τε ... τὸ(ν) \αὐτῆ(ς)/ ⟦ἔγγυο(ν)⟧ Ζήνωνα ἅς τε ἀπεχηκαν* δραχ(μὰς) ἑξήκοντα καὶ ... particle BC01 - AD01 -30 14 Egypt, L00 - Alexandria C. Pap. Gr. 1 13, 24 70154
330815 τε ... , τῆς πράξεως γινομέ(νης) ἔκ τε αὐτῆ(ς) gap=2 καὶ ἐκ ... particle BC01 - AD01 -30 14 Egypt, L00 - Alexandria C. Pap. Gr. 1 13, 26 70154
1843028 τε ... τῆς πράξεως σοι οὔσης ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle BC01 - AD01 -30 15 Egypt P. Köln Gr. 3 147, 11 21219
4085119 τε ... καὶ σφάλλ̣οντι τῆι διαν̣[ο]ίαι περί τε τῆ[ς] σωτηρίας σο̣ῦ καὶ ... particle BC01 - AD01 -30 15 Egypt SB 12 10927, 6 16084
242143 τε ... τὰ λοιπὰ gap=14 κέκλικε σύ τε περὶ τὸν gap=9 περισπᾷ ... particle BC01 -29 -29 Egypt, U20 - Bousiris (Abusir el-Meleq) BGU 4 1203, 6 18653
4169231 τε ... καὶ τ̣ο̣ῖ̣ς παρʼ αὐ̣τοῦ ἔκ τε αὐτοῦ τοῦ μεμισθωμένου καὶ ... particle BC01 -26 -26 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 16 12469, 16 14598
232149 τε ... βλάβος τῆς πρά[ξεως] οὔσης ἔκ τε αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle BC01 -25 -24 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1142, 19 18586
3867106 τε ... τέλος ἐνκαταλιπεῖ(ν) τὴν παραμονὴν τό τε ἀργύριον παραχρῆμα μεθʼ ἡμιολίας ... particle BC01 - AD01 -25 25 Egypt PSI 10 1120, 6 78841
3867145 τε ... ἔστω Λουκίῳ καὶ Γαίῳ ἔκ τε Ἡρακλείου καὶ ἐκ τῶν ... particle BC01 - AD01 -25 25 Egypt PSI 10 1120, 10 78841
236782 τε ... πράξεως γινο[μένης] [τῷ] [Πτο][λεμ]αίῳ ἔκ τε [τῶν] [ὑποχρέων] [ὄν][των] [ἀ]λληλενγύ[ων]* ... particle BC01 -24 -23 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1161, 24 18611
4206049 τ̣[ε] ... καιρὸν καὶ καθʼ ὥρ[αν] [τού]ς̣ τ̣[ε] [δέοντας] [χωματισμο]ὺ̣ς καὶ ποτισ[μοὺς] ... particle BC01 -24 -24 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 16 13017, 16 14698
4206213 τε ... [πυρο]ῦ̣ ἀρταβῶν ἕξ, τῶν τε λοιπῶν ἀρου[ρῶν] [τεσσερά][κοντα] [ἐ]κφορίου ... particle BC01 -24 -24 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 16 13017, 34 14698
224658 τε ... καὶ ἐκτεῖσαι τῶι Αἰσώπωι τάς τε πρ[οκειμένας] gap=unknown δραχμ(ὰς) Βυνα ... particle BC01 -22 -22 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1118, 42 18560
221274 τε ... gap=unknown gap=unknown gap=unknown gap=unknown παρά τε τοῦ Ἱέρα[κος] [καὶ] [τῆς] ... particle BC01 -19 -15 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1098 Ro, 14 18536
221319 [τε] ... [πράξεως] [γειν]ο̣μ̣[έ]ν̣η̣ς̣ τῆι Ἀπολλω[ναρίωι] [ἔκ] [τε] [αὐ]τοῦ Τ̣ρ̣[ύφω]νος καὶ ἐκ ... particle BC01 -19 -15 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1098 Ro, 30 18536
221412 τε ... . αὐτόθεν δὲ π[ροσσ]υνχωροῦσιν ὅ τε Ἱέραξ κ[αὶ] Ἰ̣σ̣ι̣δ̣ώρα ἐ̣π̣ι̣δ̣ ... particle BC01 -19 -15 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1098 Ro, 45 18536
230197 τε ... πράξεω(ς) γεινο(μένης) τῷ Χαιρήμ(ονι) [ἔ]κ τε ἀμφοτέρ(ων) ἀλληλ(εγγύων) ὄντ(ων) εἰς ... particle BC01 -19 -19 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1133, 18 18577
232311 τε ... Μοντανῷ ἢ τῷ Διογένῃ ἔκ τε αὐτοῦ Παπίσκου καὶ ἐκ ... particle BC01 -19 -18 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1143, 29 18587
233140 τε ... [πράξεω]ς γεινομένης τῶι Σπώσ[ω]ι ἔκ τε αὐτῶν τῶν σ̣α̣ [ἀλληλεγγ]ύων ... particle BC01 -19 -19 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1146, 22 18592
1922453 τ̣ε ... κατὰ τὴν συνγραφὴν ταύ[τ]ην ἔκ τ̣ε αὐτῶν̣ τ[ῶν] [δεδανισμέν]ω̣ν̣ ἐξ ... particle BC01 -19 -19 Egypt, 00c - Talithis (Kom Talit) P. Lips. 2 128, 22 44409
227280 τε ... δ̣ὲ̣ Νῖλος gap=2 ἀπεσχηκέναι παρά τε τοῦ [Ἡρ]ακλείδ[ου] κ̣α̣ὶ̣ Ταυρίνου ... particle BC01 -18 -18 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1124, 12 18566
228008 τε ... [πρ]άξεως γ̣ι̣ν̣ο̣μένη(ς) τῷ Εὐαγγέλωι ἔκ τε αὐτοῦ Ἀπολλωνίου καὶ ἐκ ... particle BC01 -18 -18 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1127, 27 18570
236924 [τε] ... πράξεως γεινομένης τῷ Σωσιπ̣ά̣τ̣ρ̣[ῳ] [ἔκ] [τε] τῶν ὑποχρεν* ἀλληεν* οὐσῶν ... particle BC01 -17 -16 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1162, 10 18612
235581 [τε] ... τοῦ Γαί[ο]υ Φιλίου δ̣ά̣ν̣ε̣ι̣[ο]ν̣ δι[ά] [τε] χειρὸς καὶ διὰ τῆς ... particle BC01 -16 -15 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1156 Ro, 8 18606
235699 [τε] ... γεινομένης τῷ Γαίῳ Φι[λίῳ] [ἔκ] [τε] α̣ὐ̣τ̣ῶν τ̣ῶ̣ν̣ τ̣ρ̣[ιῶ]ν̣ ἀ̣λ̣λ̣[ηλ(εγγύων)] ... particle BC01 -16 -15 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1156 Ro, 22 18606
237349 τε ... ἐ(νεχέ)σθαι αὐτὸν παραβ(αίνοντα) ταῦτα τοῖς τε βλάβεσι καὶ τῶι ὡρισμ(ένῳ) ... particle BC01 -15 -11 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1164, 21 18614
240263 τ̣ε̣ ... μηδὲν αὐτοῦ ὀφείλοντος, αὐτ̣ό̣ς̣ τ̣ε̣ κ̣α̣τ̣α̣π̣ο̣νούμενος ὑπὸ τῶν τελωνῶ̣ν ... particle BC01 - AD01 -15 14 Egypt, U20 - Koma (Qiman el-Arus) BGU 4 1188, 17 18641
222982 τε ... ἐὰν ἐνκαλῇ αὐτῶι Μάρκωι τά τε βλάβη καὶ δαπανήματα καὶ ... particle BC01 -14 -14 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1113, 22 18554
229656 τε ... διὰ τοῦ κριτηρίου τετελειωμένας ὑπό τε τοῦ Ἀμμωνίου καὶ ἔτι ... particle BC01 -14 -14 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1132, 3 18576
229869 τε ... αὐτῶι (ἔτει) Φαῶ̣φ̣ι̣ σημαίνεται τά τε προκείμ(ενα) καὶ λοιπῶν οὐσῶν ... particle BC01 -14 -14 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1132, 25 18576
229893 τε ... \Ἀ̣μ̣μ̣ω̣ν̣ί̣ο̣υ̣?/ ⟦τ̣ο̣ῦ̣⟧ ⟦α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣⟧ διὰ τῆς τε gap=1 αὐτῆς τραπ(έζης) ἄλλας ... particle BC01 -14 -14 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1132, 27 18576
231401 τε ... κατανθ̣ρωπίζε̣τ̣[αι]. ἔπεμψας ο̣ὖ̣ν [τ]όν τε Φ[ιλόξε]νο(ν) καὶ Ἵλαρον, ... particle BC01 -14 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1141, 5 18585
233307 [τε] ... [πράξ]εως γινομένης τῶι Διονυσίωι [ἔκ] [τε] [αὐτῆς] Εἰρήνης καὶ ἐκ ... particle BC01 -14 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1147, 21 18593
235081 <τε> ... ἐ̣ν̣έ̣χ̣ε̣σ̣θ̣α̣ι̣ τ(ὸν) τ̣αῦ(τα) [π]αραβ(αίνοντα) <τοῖς> <τε> <βλάβεσι> <καὶ> <τῷ> <ὡρισμένῳ> ... particle BC01 -14 -14 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1153, 22 18603
237394 τε ... συνχωρεῖ ὁ Σπινθὴρ ἀπέχιν* παρά τε τοῦ Ἡρακλείδο[υ] καὶ Θερμούθιος ... particle BC01 -14 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1165, 7 18615
237551 τ̣ε̣ ... [καὶ] [ἐ]νέχεσθαι α̣ὐ̣τ̣ὸ̣ν̣ παραβαίνοντ[α] [τοῖς] τ̣ε̣ β̣λ̣ά̣[β]ε̣σ̣ι̣ κ̣α̣ὶ̣ τ̣ῷ̣ [ὡ]ρ̣[ισμένῳ] ... particle BC01 -14 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1165, 38 18615
335643 τ̣ε̣ ... καὶ ἐνεσθαι* τὴ(ν) παραβ(αίνουσαν) τ̣ο̣ῖ̣ς̣ τ̣ε̣ β̣(λάβεσι) καὶ τῷ <ὡρισμένῳ> ... particle BC01 -14 -14 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1153, 9 18603
215048 τε ... ἡμ[ιολίᾳ] τῆς πράξεως γινομένης ἔκ τε [αὐτο]ῦ Ἀπολλωνίου τοῦ Πτολεμαίου ... particle BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1052 l. 1-34, 20 18495
215608 τε ... πράξεως γεινομένης τῷ Ἀπο[λλωνίῳ] ἔκ τε αὐτοῦ Ἀμμωνίου καὶ ἐκ ... particle BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1054, 13 18498
215799 τε ... πράξεως γ̣ι̣ν̣ο̣μένης τῷ Ἀπολλωνίωι ἔκ τε αὐτοῦ Ἀμμωνίου καὶ ἐκ ... particle BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1055, 35 18499
215983 τε ... πράξεως γινομένης τῷ Πλάτωνι ἔκ τε τῶν ὑποχρέων ὄντων ἀλληλενγύων* ... particle BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1056, 20 18500
216309 τε ... πράξεως γεινομ(ένης) τῶι Ἡλιοδώρ(ωι) ἔκ τε ἀμφο(τέρων) ἀλληλενγύων εἰς ἔκτι(σιν) ... particle BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1057, 29 18502
221895 τε ... π̣ρ̣ά̣ξ̣(εως) γ̣ε̣ι̣ν̣ο̣(μένης) τῇ Διο(νυσίαι) ἔκ τε αὐτοῦ Ἀμμω(νίου) καὶ ἐκ ... particle BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1101 Vo, 13 18539
222319 τε ... καὶ ἐνέχεσθαι τὸν παραβαίνοντα τοῖς τε βλάβεσσι* καὶ τῷ ὡρισμένῳ ... particle BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1103 Vo l. 1-30, 28 18541
223446 τε ... πράξεως γινομέν[ης] [τῷ] [Θέω]νι ἔκ τε αὐτοῦ Ἀριστονίκου καὶ ἐκ ... particle BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1115, 34 18556
223476 τε ... ὁ̣ Θέω̣ν̣ τὴν ἐνοίκησιν τοῦ τε οἴκου καὶ τῆ[ς] προστάδος ... particle BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1115, 39 18556
223844 τε ... γεινο(μένης) τῇ Ἀντω(νίᾳ) Φιλη(ματίῳ) ἔκ τε τοῦ Σαραπ(ίωνος) καὶ ἐκ ... particle BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1116 Vo, 29 18557
226715 τ̣ε ... σ̣υ̣ν̣έχρι* extra τοῦ ἐκτῖσ(αι)* ἅ τ̣ε ἔ̣χ̣ο̣υ̣σ̣ι̣ τοῦ μισθοῦ καὶ ... particle BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1122, 25 18564
226752 τε ... γεινο(μένης) ⟦ἐκ⟧ τῶι Γαίωι ἔκ τε ἀμφ(οτέρων) ἀλλήλ(ων) ἐ̣ν̣γ̣(ύων) εἰς ... particle BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1122, 28 18564
226855 τ̣ε̣ ... Πάπον καὶ Πτολ(εμαῖον) ἐφόδου π̣ε̣ρ̣[ί] τ̣ε̣ μισθώσεων τῶν προκ(ειμένων) κτη̣(μάτων) ... particle BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1122, 37 18564
233726 τε ... Γάιος Ἰούλ(ιος) Φίλιος εἰληφέναι παρά τε τοῦ Μάρκου καὶ τῆς ... particle BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1149, 6 18595
233744 τε ... \ἔλαβον/ \π̣α̣(ρὰ)/ ⟦ αὐτοῦ ὅ τε Μᾶρκος καὶ Ἰσιδώρα σὺν ... particle BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1149, 8 18595
233936 τε ... τῷ Γαίωι Ἰουλίωι Φιλίωι ἔκ τε αὐτῶν τῶν δύο \ὄντων/ ... particle BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1149, 30 18595
234262 τε ... πρά(ξεως) γεινο(μένης) τῶι Δίωι ἔκ τε αὐτῶν ὄντ(ων) ἀλλη(λεγγύων) εἰς ... particle BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1150, 21 18597
234459 τε ... πρ(άξεως) γεινο(μένης) [τῇ] [Διονυσίᾳ] ἔκ τε αὐτοῦ Ἀλεξάνδρο(υ) καὶ ἐκ ... particle BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1151 + BGU 4 1125 l. 16-34 (p. 223-224), 16 18568
234653 τε ... τῷ Γαίωι Ἰουλ(ίῳ) Φιλ(ίῳ) ἔκ τε τῶν ὑποχρέ(ων) ὄντων ἀλληλ(εγγύων) ... particle BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1151 + BGU 4 1125 l. 16-34 (p. 223-224), 38 18568
237680 [τε] ... τῷ Γαίωι Ἰουλί[ωι] Φιλ(ίῳ) [ἔ]κ [τε] [τῶ]ν ὑποχρέ(ων) <ὄντων> ἀλληλ(εγγύων) ... particle BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1166, 12 18616
237923 τε ... πράξεως γειν(ομένης) τῷ Ἡρώ(δῃ) ἔκ τε αὐτοῦ Δράκοντος καὶ ἐ̣κ̣ ... particle BC01 -13 -12 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1167 l. 37-65, 58 18619
336077 τε ... πράξεως γινομένης τῷ Σίλλιδι ἔκ τε αὐτῆς Φιλωτέρας καὶ ἐκ ... particle BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1058, 43 18503
336663 τε ... τῶν πρώτων μηνῶν τριῶν τοῦ τε Φαρμοῦθι καὶ Παχὼν \καὶ/ ... particle BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1107, 18 18548
336716 τε ... πράξεως γεινομένης τῇ Ἰσιδώρᾳ ἔκ τε αὐτῆς Διδύμης καὶ [ἐκ] ... particle BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1107, 22 18548
4340748 [τε] ... τῆς πράξεώς σοι οὔ[σης] [ἔκ] [τε] [ἐμοῦ] [καὶ] [τῶν] [ἐμῶν] ... particle BC01 -13 -13 Egypt, L00 - Alexandria SB 22 15538, 12 18567
214649 τε ... ἡμιολίᾳ τῆς πράξεως γινομένης ἔκ τε αὐτοῦ Διονυσίου καὶ ἐκ ... particle BC01 -12 -11 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1050, 17 18493
214721 τε ... προείπωσιν̣ καθʼ ἣν ἐνγραφήσεται ἥ τε φερνὴ καὶ τἆλλα* extra ... particle BC01 -12 -11 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1050, 28 18493
238227 τε ... Ἑρμία(ς) παρὰ τ̣ο̣ῦ̣ Φιλ(αργύρου) τ̣α̣ύ̣τ̣α̣ς τε καὶ τοῦ ὑ̣π̣ε̣ρ̣γ̣ε̣γ̣ενημένο(υ) μ̣ε̣τὰ ... particle BC01 -12 -12 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1167 l. 1-17 & 66-74, 7 18617
238305 τ̣ε̣ ... καὶ (ἐνέχε)σθαι α̣ὐ̣τ̣ὸ̣ν̣ π̣α̣ρ̣α̣β̣(αίνονται) τ̣ο̣ῖ̣ς̣ τ̣ε̣ β̣λ̣(άβεσι) κ̣α̣ὶ̣ τῶι [ὡ]ρ(ισμένῳ) ... particle BC01 -12 -12 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1167 l. 1-17 & 66-74, 16 18617
234933 τε ... τὰ σ[υ]νκεχ[ωρη]μ̣έ̣ν̣α̣ ἐνέχεσθαι αὐτὸν τοῖς τε βλάβεσι κ̣α̣[ὶ] [τῷ] ὡ̣ρ̣[ισ]μένῳ ... particle BC01 -11 -10 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1152, 20 18601
235339 τε ... Ἁ̣θ̣[ὺρ] ὑπόμνημα ἀπαίτησιν π̣ο̣ι̣ο̣ύ̣μ̣ε̣ν̣ο̣ς̣ παρά τε τῆς Μάρθας κ[α]ὶ ἔτι ... particle BC01 -11 -10 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1155, 9 18605
235482 [τε] ... συνκ[εχωρημένα] [ἐνέχεσθαι] [τὸν] παρ[αβαίνοντα] [τοῖς] [τε] [βλάβεσι] [καὶ] [τῷ] ὡ̣ρ̣ι̣σ̣[μένῳ] ... particle BC01 -11 -10 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1155, 36 18605
238466 τ̣ε̣ ... συγ[κεχωρη(μένα)] [ἐνέχεσθ]αι αὐ(τὸν) παραβ(αίνοντα) τ̣ο̣ῖ̣ς̣ τ̣ε̣ β̣λ̣(άβεσι) καὶ τῷ ὡ̣(ρισμένῳ) ... particle BC01 -11 -10 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1168, 19 18620
111640 τέ ... χρόνωι · πε̣ί̣[θομαι] γὰρ αὐτόν τέ σοι εὐαρεστήσειν ἐμὲ οὐχ ... particle BC01 -10 -10 Egypt BGU 16 2623, 11 23347
230354 τ̣ε̣ ... πράξεως γεινομέ[νης] [τῷ] Τρύφω̣(νι) ἔ̣κ̣ τ̣ε̣ α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ν̣ ὄ̣ν̣των ἀλληλεγ̣γ̣ύ̣ων εἰς ... particle BC01 -10 -10 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1134 [51], 18 18578
235278 τε ... συνκεχωρημένα ἐνέχεσθαι αὐτὸν παραβαίνοντα τοῖς τε βλάβεσι καὶ τῶι ὡρισμένωι ... particle BC01 -10 -10 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1154, 38 18604
238909 τε ... π[ράξ]εως γεινομένης τῶι Φήλικι ἔκ τε αὐτοῦ Σαραπίωνος καὶ τῶν ... particle BC01 -10 -10 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1170 (1), 11 18623
239176 τε ... συνκεχωρημένα ἐνέχεσθαι τὸν παραβαίνοντα τοῖς τε βλάβεσι καὶ τῶι ὡρισμένωι ... particle BC01 -10 -10 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1171, 42 18628
932207 τε ... πράξεως οὔσης τ̣ῶ̣ι̣ Γαίωι ἔ̣κ̣ τε τῶν μεμισθωμ̣έ̣ν̣ω̣ν̣ [καὶ] [ἐξ] ... particle BC01 -10 -10 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Amst. 1 41 col. 1, 31 10120
222561 τε ... συνκεχωρη[μέ]να [ἐνέχεσθαι] αὐτὴν παραβαίνουσαν τοῖς τε βλάβεσι καὶ τῷ ὡ̣ρ̣ι̣σ̣μ̣έ̣νῳ ... particle BC01 -9 -8 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1104 Vo, 26 18544
227663 τε ... [πρ]άξ(εως) οὔσης τῇ Ταφεσιῆτι ἔκ τε αὐτῆς Πρωτάρχης καὶ ἐκ ... particle BC01 -9 -9 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1126, 19 18569
239289 τε ... πράξεως οὔσης τῶι Πρίνκιπι ἔκ τε τῶν δύο ὄντων ἀλληλεγγύων ... particle BC01 -9 -9 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1172, 13 18629
336981 τ̣[ε] ... τ̣ῆ̣ς πράξεως ο[ὔσ]η̣ς̣ Ἐπει[φανί]ω̣νι ἔκ τ̣[ε] [αὐ]τῶν καὶ ἐκ τῶν ... particle BC01 -8 -8 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Amst. 1 41 col. 2-3, 62 10122
241389 τε ... θ̣ε̣ο̣ῖ̣ς̣ νομιζόμε[να] [ἀνεμποδίστως] [ποι]ῶ̣μ̣ε̣ν̣ ὑ[πέ]ρ̣ τε σοῦ καὶ τῶν [τέκνων] ... particle BC01 -7 -4 Egypt, U20 - Bousiris (Abusir el-Meleq) BGU 4 1197, 21 18647
1964304 τε ... gap=20 προεῖδον ἀλόγευτ̣ον καθεστάναι τῆς τε συναγωγῆς gap=18 καιροῦ ἀξιοῦμεν ... particle BC01 -7 -4 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Lond. 2 p. 163-165 no. 354, 22 11735
225094 τε ... τοῖς μεμισθωκόσι τῆς πράξεως ἔκ τε τοῦ Ἀπολλων[ί]ου καὶ ἐκ ... particle BC01 -6 -5 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1119, 42 18561
3863793 τε ... τῆς πράξεώς σοι οὔσης ἔκ τε ἡμῶν ἑαυτῶν ἀλληλεγγύων εἰς ... particle BC01 -6 -5 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 10 1099, 14 17538
223230 \τε/ ... αὐτὸν unintelligible \Ἵμερον/ \παραβ(αίνοντα)/ \τοῖς/ \τε/ \βλάβεσι/ \καὶ/ τῶι ὡρισμένωι ... particle BC01 -5 -5 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1114, 27 18555
225717 τε ... γεινομένης [τῆς] πρά̣ξ̣εως vac=unknown ἔκ τε τῶν τριῶν ἀλληλεγγύων εἰς ... particle BC01 -5 -5 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1120, 43 18562
231140 τ̣ε̣ ... ⟦αὐτῷ⟧ μηδ̣ὲ̣ν̣ ἀ̣δ̣ι̣κ̣ή̣σ̣α̣ντας ἡμᾶς τ̣ή̣ν̣ τ̣ε̣ οἰκον̣ο̣μ̣ί̣α̣ν̣ ἀποσ̣τ̣ερε̣ῖ̣ν, ἀπαγαγεῖν ... particle BC01 -5 -5 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1139, 14 18583
232632 τε ... τῆς πράξε[ως] τῷ Ἀχιλλεῖ ἔκ τε τῶν ὑποχρέ[ων] ὄντων ἀλληλεν[γύ]ων* ... particle BC01 -5 -5 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1145 Ro, 14 18589
232846 τε ... πράξε(ως) γεινο(μένης) τῷ Ἀχιλ(λεῖ) ἔκ τε τ[ῶν] ὑποχρέ(ων) ὄντων ἀλληλ(εγγύων) ... particle BC01 -5 -5 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1145 Vo, 38 18590
239644 τε ... πράξ[εως] [γινο(μένης)] τῶι Γαίωι ἔκ τε \τῶν/ \κάτω/ ⟦αὐτῆς⟧ ⟦Ζμύρνης⟧ ... particle BC01 -5 -5 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1175, 11 18632
330418 \τ̣ε̣/ ... , συνέχεσθαι \τ̣ὸ̣ν̣/ \π̣α̣ρ̣α̣β̣α̣ί̣ν̣ο̣(ντα)/ \τ̣ο̣ῖ̣ς̣/ \τ̣ε̣/ \β̣λ̣(άβεσι)/ \καὶ/ \τῷ/ \[ὡρισμένῳ]/ ... particle BC01 -5 -5 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1110, 18a 18551
337682 τε ... εἴληφεν παρὰ τοῦ Μάρκου τοῦ τε Ἐπεὶφ καὶ Μεσορὴ \καὶ/ ... particle BC01 -5 -5 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1108, 10 18549
228996 τ̣ε̣ ... τὰ συν[κεχωρημέ]να ἐ̣[κτ]ί̣νειν αὐτὸν ὅ̣ τ̣ε̣ \ὁ̣/ \Π̣υ̣λ̣α̣ι̣μέ(νης)/ εἴληφεν παραχωρητικὸν ... particle BC01 -4 -4 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1130 [108], 25 18573
229047 τ̣ε̣ ... τὸν Γάιον Ἑ̣ρ̣μ̣ί̣α̣ν̣ ἐ̣φ̣ό̣δωι ὑ̣π̣έ̣ρ̣ τ̣ε̣ β̣εβαιώσεως οὗ παρακεχώρηκεν α ... particle BC01 -4 -4 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1130 [108], 30 18573
2526970 τε ... τῆς κώμης ἐπιστάτῃ ἐξαποστῖλαι* τόν τε ἐνκαλούμενον ἐπὶ σὲ ὅπως ... particle BC01 -4 -4 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 14 11274, 14 14428
4086038 τε ... πρᾶξις ἔστ(ω) τῷ Δημ̣η̣τρίῳ ἐκ τε τοῦ μεμισθωμένου καὶ ἐκ ... particle BC01 -4 -4 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 12 10942, 32 16088
4210865 τε ... κ̣ώ̣μην πρὸς τὴν ἔκτισιν τοῦ τε χόρτου καὶ τοῦ πυροῦ ... particle BC01 -4 -4 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 18 13087, 15 14712
4210881 τε ... μοι ἱμάτιον ἐν ὑπαλ̣λ̣ά̣γ[μα]τ̣ι διά τε τοῦ τῆς κώμης ἡγουμένου ... particle BC01 -4 -4 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 18 13087, 17 14712
224053 τε ... τοῖς ἐν αὐτῷ κλιβάν[οις] [δυ][σί]ν τε καὶ κλιβανικοῖς σκεύεσσιν* τηλ[ίᾳ] ... particle BC01 -3 -3 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1117, 11 18559
224172 τε ... π̣α̣ρ̣α̣[δ]ώσει\ν/ τὸ ἐργαστήριον καθαρὸν ἀπό τε σ̣ί̣[τ]ου κα[ὶ] [τῆ]ς ἄ̣λ̣λ̣η̣ς ... particle BC01 -3 -3 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1117, 26 18559
224260 τε̣ ... πράξεως γινο[μένης] [τῷ] [Εἰρηναίωι] ἔ[κ] τε̣ α̣ὐ̣[τῶν] ὄντων ἀλληλεγ[γύων] [εἰς] ... particle BC01 -3 -3 Egypt, L00 - Alexandria BGU 4 1117, 37 18559
427655 τε ... καὶ βεβαιώσομέν̣ [σοι] αὐτὰ ἀπό τε συγγρ[αφῶ]ν πασῶν καὶ συ[ναλλ]αγμάτων ... particle BC01 -3 -3 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) CPR 15 1, 15 9899
153860 τε ... τὸ ὕδρευμα ἀνεψήσθη, ἄλλως τε καὶ ὁ ὑδραγωγὸς συνεχώσθη ... particle AD01 1 99 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 530, 18 25647
153924 τε ... μὴ ἀντέγραψας αὐτῇ. ἄλλως τε καὶ ἀπαιτῖται* ὑπὸ τῶν ... particle AD01 1 99 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 530, 36 25647
406905 τε ... καὶ τοῖς παρʼ αὐτοῦ ὅ τε εἴληφεν τιμὴν διπλῆν καὶ ... particle AD01 1 99 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) CPR 1 220, 10 25946
988224 τε ... καὶ gap=29 τοῖς ἑτέροις τά τε βλάβη{ι} καὶ ὡς ἴδιον ... particle AD01 - AD02 1 199 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Bagnall 34, 30 219310
1672901 [τε] ... ἢ̣ τοῖς [πα]ρʼ αὐτο[ῦ] τ̣[ό] [τε] [βλά][βος] [καὶ] [ἐπίτιμον] gap=unknown ... particle AD01 1 50 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Hamb. 3 217, 13 24908
1790545 τε ... ἀσπάζομ(αι) καὶ τοὺς ἡμῶ(ν) Ἀρτεμείν* τε καὶ Τυχάριο(ν) καὶ Ἀμμῶν[ιν] ... particle AD01 - AD02 1 199 Egypt P. IFAO 2 10, 27 25087
2470770 τε ... ἱεροῦ κοιναὶ* καὶ ἀδιαίρετα πρός τε τοὺς ὁμοπατρίους μου ἀδελφοὺς ... particle AD01 1 56 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 307, 3 25199
2887779 [τ]ε ... εἰς Γαλατείαν [πρ]ός με τάς̣ [τ]ε ἄλλας ἐντολὰς ὑμῶν ἀπέ[δο]σαν ... particle AD01 1 50 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 42 3020, 5 25077
2932779 [τε] ... gap=unknown_lines gap=15 οὔση[ς] [σοι?] [ἔκ] [τε] [ἡμῶν] [ἀμφοτ]έρων κ[αὶ] [ἐξ] ... particle AD01 1 25 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3483, 2 24964
3252974 \τε/ ... πράξεως οὔσης τῇ Κολλαῦθι ἔκ \τε/ τοῦ Νείλου καὶ ἐκ ... particle AD01 - AD02 1 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) (?) P. Princ. 3 142, 13 25152
3467529 τε ... . gap=unknown ξύλα καύσιμα ἐγώ τε καὶ gap=unknown ἐρωτῶ σε ... particle AD01 1 99 Egypt P. Strasb. Gr. 2 117, 3 25436
3619395 τε ... τῇ γυν̣αικ[ί] σοι* Θαήσι ἔκ τε ἐμοῦ gap=unknown ... particle AD01 1 99 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 444 descr., NA 25695
3796801 τ̣ε ... κοινὸ̣ν̣ καὶ ἀδ̣[ιαί]ρ̣ε̣[τον] gap=unknown ταῖ̣ς̣ τ̣ε ἀδ̣ε̣λφ̣α̣ῖ̣ς̣ Τ̣α̣πιώμι τ̣ε̣ καὶ ... particle AD01 1 99 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Vind. Tand. 27, 8 24928
3830814 τε ... αὐταῖς τὸ ἱερόν, τῇ τε θυγατρὶ τοῦ ἐμοῦ ἐπιστάτου ... particle AD01 - AD02 1 199 Egypt, U03 - Latopolis (Esna) P. L. Bat. 33 8, 5 115546
3945239 τε ... τὴν οἰ̣[κ]ογένιαν, ἀκολούθως τ[ῷ] τε ψηφίσματι καὶ προστάγματ[ι], ... particle AD01 - AD02 1 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) PSI 6 690, 5 25447
3966350 τε ... ἱεροῦ κοινὰ καὶ ἀδιαίρετα πρός τε τοὺς ὁμοπατρίους μου ἀδελφοὺς ... particle AD01 1 56 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 8 914, 4 45058
4036116 τε ... διὰ τῆς gap=unknown gap=unknown ἔκ τε τῶν δεδ[ηλωμένων] gap=unknown gap=unknown ... particle AD01 - AD03 1 299 Egypt SB 1 5167, 20 26054
4409749 τε ... γεινομέ̣[νης]* [τῷ] [τῆς] [πρά]ξεως ἔκ τε τ[ο]ῦ ὁμο[λογοῦντος] [καὶ] ἐ̣κ ... particle AD01 - AD02 1 199 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 26 16567, 15 97128
934818 τε ... τούτου ἀν̣α̣γώνιος ἴσθι. ἄλλως τε καὶ ἐάν τι γράψ̣ῃς ... particle AD01 3 3 Egypt P. Amst. 1 89, 3 15499
1024721 τε ... [ἐ]νπόρων τῷ τοῦ Ἡρακ̣λέ[ους] μετρήσι* τε καὶ σκ̣[υτά]λ̣ῃ δικαίᾳ καθιστῶν ... particle AD01 3 3 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Berl. Möller 4, 18 10235
2633773 τε̣ ... [σ]ημαινόμενος συνγνούς* ἦν. τόν τε̣ χειμῶ̣να τοῦ λδ (ἔτους) ... particle AD01 5 5 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. NYU 2 3, 16 14117
4199346 τε̣ ... ἀπαρενόχλητον αὐτὸν παρασχέσθαι, ἀναδοῦναί τε̣ αὐτῶι ἣν [ἐ]λαβοσαν* αὐτοῦ ... particle AD01 6 6 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) SB 16 12835, 7 14678
3612875 τε ... [δὲ] [πρᾶ]ξις ἔστωι* Πασώνι ἔκ τε τῶν ὁμολ[ογού]ντων κ̣α̣ὶ̣ ἐ̣κ̣ ... particle AD01 10 10 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Tebt. 2 384, 13 13540
385750 δε* ... ἐκ τοῦ ἰδί[ου] κα̣ὶ̣ τά δε* σπέρ̣ματα καθαρὰ̣ κ[αὶ] κ̣ε̣κ̣ρ ... particle AD01 11 11 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Lond. 2 p. 96-97 no. 256 Ro e, 7 19975
429343 τε ... καὶ βεβαιώσω σ̣οι αὐτὰ ἀ̣πό τε συγγραφῶν π̣ασ̣ῶ̣ν̣ καὶ συναλ̣λαγμάτ̣ω̣[ν] ... particle AD01 11 11 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) CPR 15 2, 6 9904
430834 τε ... καὶ @^inline^βεβαιώσω@⟦βεβαιωσο⟧ σοι [αὐ]τ̣ὰ ἀπό τε συγγραφῶν πασῶν καὶ συναλλαγμάτων ... particle AD01 11 11 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) CPR 15 3, 7 9911
431762 τε ... καὶ βεβα̣[ι]ώ̣[σω] [σ]οι α̣ὐτὰ ἀπό τε συγγραφῶν π̣α̣[σῶν] [καὶ] [συ]ναλλαγμάτων ... particle AD01 11 11 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) CPR 15 4, 5 9912
3855915 τε ... πρᾶξεις* ἔστω Τα̣π̣ε̣τ̣ε̣ρ̣[μούθι] [Φαήσιο]ς ἔκ τε αὐτοῦ Φιλώτου καὶ [ἐκ] ... particle AD01 11 13 Egypt, U20 - Koites (?) PSI 1 36 a, 22 13748
4041811 τε ... καὶ βεβαιώσω σοι αὐτὰ ἀπό τε συ[γγρ]αφ[ῶν] π[ασῶ]ν καὶ συνα[λλαγμ]άτων ... particle AD01 11 11 Egypt, 00b - Psinachis SB 1 5275, 7 13994
4376877 τε ... . [ἐπ]εὶ σ̣ύ̣ν(εισιν) ἀλλήλοις ἥ τε Θαυβάριον καὶ Ἑρμίας̣ ἔτι ... particle AD01 12 12 Egypt, L00 - Alexandria SB 24 16072, 5 79295
4376967 τε ... ἡ(μιολίᾳ) τῆς πρά(ξεως) γεινομ(ένης) ἔκ τε αὐτοῦ καὶ <ἐκ> <τῶν> ... particle AD01 12 12 Egypt, L00 - Alexandria SB 24 16072, 12 79295
4377122 τε ... ⟦τρο(φίτιδος)⟧ διʼ ἧ(ς) ἀ̣ν̣α̣λ̣η̣μ̣φ̣θ̣ή̣(σεται?) ἥ τε φερν(ὴ) καὶ τὰ ἐν ... particle AD01 12 12 Egypt, L00 - Alexandria SB 24 16072, 32 79295
4377214 τε ... [.] [ἐ]πεὶ σύνισιν* ἀλλήλοις ἥ τε Θαυ̣[βάριον] [καὶ] Ἑρμίας ἔτι ... particle AD01 12 12 Egypt, L00 - Alexandria SB 24 16073, 6 79296
4377327 τε ... πράξεως γινομένης τῇ Θαυβαρίῳ ἔκ τε αὐτοῦ Ἑρμίου καὶ ἐκ ... particle AD01 12 12 Egypt, L00 - Alexandria SB 24 16073, 28 79296
4377453 τε ... συγγραφὴν διʼ ἧς ἀναλημφθήσεται ἥ τε φερνὴ καὶ τὰ ἔν ... particle AD01 12 12 Egypt, L00 - Alexandria SB 24 16073, 47 79296
1416165 τε ... [ἀπὸ] [κοινῶν] [καὶ] [ἀδιαιρέτ]ων πρός τε τὴν τοῦ Σαραπίων[ος] [ἀδελφήν] ... particle AD01 14 15 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Dublin 3, 10 21602
4177807 τε ... τῶι ἱερῶι ἰδιώτας γει βυσσουργούς τε καὶ ἀρτοκόπους καὶ ἕτερα ... particle AD01 14 14 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 16 12531, 2 14609
4177859 τε ... ἔτι ἄνωθεν ἐποιοῦσαν, [το]ῦ̣ τε ἱερατικοῦ νόμου Σεμνουθι τὸ ... particle AD01 14 14 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 16 12531, 10 14609
4177893 δ̣ε* ... [ὑ]πη[ρετ]ε̣ῖ̣ν τοῖς ἱ̣ε̣ρ̣ε̣ῦ̣σι, τοῦ δ̣ε* ἱερατικοῦ [νόμου] [Σεμνου]θ̣ι̣ τ̣[ὸ] ... particle AD01 14 14 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 16 12531, 14 14609
4308453 τε ... [αὐτοῦ] [καθʼ] [ἑκάστ]ην ἔφοδον τό τε βλάβος κα̣[ὶ] [ἐπίτιμον] [ἀργ(υρίου)] ... particle AD01 14 37 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 20 15028, 16 23851
3325562 τε ... Ἡ[ρακ]λείδου με[ρί]δος, ὧν τά τε μέτρα καὶ αἱ γιτνίαι* ... particle AD01 15 36 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Ryl. Gr. 2 160 a, 12 12943
3979766 [τε] ... τῶν [κ]α̣τὰ τὴν συνγραφ[ὴν] [ἔκ] [τε] [τῶν] [δε][δ]ανεισμένων κ̣[αὶ] [ἐξ] ... particle AD01 15 15 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 9 1028, 17 13758
1372006 τ̣ε̣ ... πράξεως τῶι Ἡρακλείωι οὔσ̣ης ἐκ τ̣ε̣ τῶν δεδ̣α̣νισμένων* καὶ ἐκ ... particle AD01 17 17 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Cornell 6, 15 10607
2805424 τε ... πράξεως [ο]ὔσης [τ]ῶι Ἰσιδώρωι ἔκ τε τοῦ μεμισθωμένου κα[ὶ] ἐκ ... particle AD01 17 17 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 278, 24 20549
199262 [τε] ... τοῖς π[αρʼ] [αὐτοῦ] [οὔσης] [ἔκ] [τε] [τῶν] [δε]δανισ[μέν]ων* κ[αὶ] [ἐκ] ... particle AD01 18 18 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Dime 3 7, 22 9411
4054313 τε ... τῆς πράξεώς σοι οὔσης ἔκ τε ἡμῶν κ[αὶ] [ἐ]ξ οὗ ... particle AD01 20 20 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 10 10222 + Aegyptus 83 (2003), p. 199-201 no. 1, 16 16671
875835 τε ... ἀπὸ̣ τῆς ληνοῦ, διά τε Κολλου̣[θίωνος] gap=unknown ὀρνιθ̣ων* γ ... particle AD01 21 21 Egypt P. Aberdeen 66, 6 20226
2215637 τε ... πράξεως οὔσης τῶι Πασίωνι ἔκ τε τοῦ Ἁρμιύσιος καὶ ἐκ ... particle AD01 21 21 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Merton 1 10, 24 11901
956024 [τε] ... μεταμισθοῦν μ̣[ηδ]ὲ̣ αὐτουρ̣γ̣[εῖν] [,] [τά] [τε] ἄλλα καὶ [τ]ὰ σημαινόμενα ... particle AD01 22 22 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Athen. 14, 22 10123
956120 τε ... [ἢ] [τοῖς] [π]α̣ρʼ α[ὐτοῦ] ἔ̣κ̣ τε αὐτοῦ [τοῦ] [Μέ][νωνος] [καὶ] ... particle AD01 22 22 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Athen. 14, 31 10123
2244698 τε ... τῶι Ἁρμιύσει τῆς πράξεως ἔκ τε τοῦ ὑποχ(ρέου) καὶ ἐκ ... particle AD01 24 25 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 10 587, 33 12274
875013 τε ... gap=unknown_lines Νεφ̣[ε]ρ[ῶ]ν μηδὲ gap=1 ἐγώ τε Ἡρακλείωι̣ gap=unknown ἅπαντα χρόνον ... particle AD01 25 75 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Aberdeen 54, 2 25658
3866563 τε ... [ὃ] ἐὰν παρασυγγρα(φῆι) εἶδος τό τε βλάβος καὶ ἐπίτιμον ἀργυ(ρίου) ... particle AD01 25 26 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 10 1118, 24 17548
331216 τε ... ἡ πρᾶξις ἔστωι* Παάπει ἔκ τε τῶν προγεγραμμένων καὶ ἐξ ... particle AD01 26 26 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) ZPE 201 (2017), p. 229-231, 29 23022
2471437 τε ... ἢ τῦς* παρʼ αὐτοῦ ἔκ τε τοῦ μεμ[ισθωμένου] [τοῦ] [Κρονίωνος] ... particle AD01 26 27 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 310, 15 12120
3077515 τε ... ἡ π[ρ]ᾶξις ἔστω Διονυσίῳ ἔκ τε τοῦ μεμισθωμένου [κ]αὶ ἐξ ... particle AD01 26 26 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 83 5360, 18 21744
1788462 τε ... ἢ τοῖς π[αρʼ] [α]ὐ[τ]οῦ [ἔ]κ τε τοῦ μ[ε]μ[ι]σθωμέν[ο]υ καὶ ἐκ ... particle AD01 27 27 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. IFAO 1 1, 26 11492
2244397 τε ... πράξεως τῶι Ἡρακλείδῃ οὔσης ἔκ τε τῶν μεμισθωμένων καὶ ἐκ ... particle AD01 30 30 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 10 586, 15 12273
4473233 τε ... καὶ προσαποτισάτωι* τῶι Σωκράτῃ τά τε βλάβη καὶ δαπανημασι* διπλᾶ ... particle AD01 31 31 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 6 9109, 8 14109
199433 τε ... π[ρά]ξεως οὔσης τῷ Στοτουήτι ἔκ τε τοῦ μεμισθωμ[έ]νου καὶ ἐκ ... particle AD01 33 33 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 3 912, 28 9412
3733688 τε ... τῆς πράξε[ως] gap=10 gap=3 ἔκ τε το̣ῦ̣ ὑποχρ[έου] [καὶ] [τῶν] ... particle AD01 33 33 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 18 13790, 19 13653
198081 [τε] ... καὶ ποτίζοντας [καὶ] [ἐκχέοντας] [διά] [τε] [τῶν] [πρότερον] [ἀναβολῶν] [ῥεί]θρων ... particle AD01 34 35 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 906, 7 9406
198146 [τε] ... ἀποτισάτω τῇ Θερμούθει gap=unknown [τά] [τε] [δαπανή]μ̣α̣τ̣α̣ διπ̣λ̣ᾶ κ̣[α]ὶ̣ [ὃ] ... particle AD01 34 35 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 906, 10 9406
2462906 τε ... συνγραφὴν κυρίαν καὶ ἔνθεσμον ἐπί τε τοῖς λοιποῖς τοῖς μετὰ ... particle AD01 34 36 Egypt, 00c - Theogonis P. Mich. 5 262, 19 12095
2463058 τε ... ὡς ἐὰν αἱρῶνται, πρός τε τὰ προκείμενα μηδὲν ἐνκλαέσειν* ... particle AD01 34 36 Egypt, 00c - Theogonis P. Mich. 5 262, 28 12095
2920423 τε ... τῆς πράξεός* σοι οὔσης ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD01 34 34 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 47 3351, 12 22466
2453212 τε ... μέρος, ὧν ὀφίλουσ[ι]ν* ὅ τε Γαλάτη̣ς καὶ οἱ τούτου̣ ... particle AD01 36 36 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 232, 20 12073
331607 [τε] ... τῆς πράξ[εώς] [σοι] [οὔσης] [ἔκ] [τε] [ἐμοῦ] [καὶ] [ἐκ] [τῶν] ... particle AD01 37 46 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 14 11415, 19 18130
2452129 τε ... καὶ τῆς γυναικὸς Θαήσιος τόν τε θησαυρὸν ἐν ὧι τινα ... particle AD01 37 37 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) ZPE 197 (2016), p. 195-203, 25 12067
2452183 τε ... μετροῦμεν εἰς τὸ δημόσιον πυρικά τε καὶ κρίθινα δημόσια, ... particle AD01 37 37 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) ZPE 197 (2016), p. 195-203, 34 12067
2463687 τε ... πρᾶσιν ταύτην πάσῃ βεβαιώσι* ἀπό τε εἰδιωτικῶν* [κ]αὶ πάσης ἐνπυήσεως* ... particle AD01 37 37 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 264, 13 12098
2482369 τε ... ἐὰν αὐτῶν ἐπέλθῃ παραχρῆμα τά τε βλάβη καὶ ἀνηλώματα διπλᾶ ... particle AD01 37 37 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 350, 20 12160
2802599 τε ... τῆ[ς] πράξεώς σοι οὔσης ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD01 37 37 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 267, 15 20538
3325795 [τε] ... Ἡρα[κλείδου] [μερίδος] [,] [ὧν] [τά] [τε] [μέτρα] [καὶ] [αἱ] [γειτνί]α* ... particle AD01 37 37 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Dime 3 18, 8 12944
4055191 τε ... [τῆς] [π]ράξεώς σου* [ο]ὔσης ἔκ τε ἐμοῦ [καὶ] [ἐκ] [τῶν] ... particle AD01 37 37 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 10 10238, 16 16676
2520128 τε ... δραχμὰς ὀγδοήκ̣[οντα] ἃς ὤφειλεν ἥ τε Ταφαυνῆς σ̣ὺ̣ν̣ τῶι ἑατῆς* ... particle AD01 38 38 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Mil. 1.1 7, 13 11898
2933134 [τε] ... [πράξεως] [οὔσης] [τῶι] Ἰσχυρίων̣[ι] [ἔκ] [τε] [αὐτῶν] [καὶ] [ἐξ] [ἑνὸς] ... particle AD01 38 38 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3485, 19 15642
3967316 τε ... Θεογονίδι κοινῶν καὶ καιδιαιρέτων* πρός τε τὸν πριάμενον Ἡρακλείδην καὶ ... particle AD01 38 39 Egypt, 00c - Theogonis PSI 8 918, 3 13812
362373 τε ... διαθήκην τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ ἐμοί τε καὶ τοῖς ἀδελφοῖς μου ... particle AD01 40 40 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Lond. 2 p. 167-169 no. 177, 7 11642
2478222 τε ... ἀπὸ μερῶν τεσάρων ὐκίας* πατριγῆς* τε καὶ ὀνητῆς* παλεᾶς* [κ]α̣ὶ̣ ... particle AD01 40 41 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 329, 2 12138
2155666 τε ... ἄνδρα ἕκαστον ἀναγεινοσκων* αὐτὴν τή̣ν τε μεγαλιό̣τητ\α/* τοῦ θεοῦ ἡμῶν ... particle AD01 41 41 Egypt, L00 - Alexandria P. Lond. 6 1912 Vo, 8 16850
2156265 τε ... τὴν ἀρχὴν δεῖ, τόν τε τρόπον, εἴπερ ἄρα ... particle AD01 41 41 Egypt, L00 - Alexandria P. Lond. 6 1912 Vo, 72 16850
2464255 τε ... Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Α̣ὐτ̣ο̣κρά̣τ̣ο̣ρ̣(ος) ἀπό τε ἰδιωτικῶν καὶ πάσης ἐνποιήσεως ... particle AD01 41 41 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 267, 13 12102
2853707 τε ... [συν]κυρό[ντω]ν κοινῶν καὶ ἀδιαιρέτ[ω]ν πρό[ς] τε τὴν [ὠ]νουμένην καὶ α̣ ... particle AD01 41 54 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 34 2720, 5 16592
2853849 τε ... συνκυρόντων κοινῶν καὶ ἀδιαι[ρ]έτω[ν] [πρ]ός τε τὴν ὠ[νου]μεν gap=unknown ὄ̣ν̣τ̣ω̣ν̣ ... particle AD01 41 54 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 34 2720, 17 16592
3482870 τε ... [ἢ] [τοῖς] [παρʼ] [αὐ]τοῦ τά τε βλάβη καὶ τὰ δαπανήματα ... particle AD01 41 54 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Strasb. Gr. 4 265, 24 13227
1980697 τε ... παρʼ αὐτοῦ τὴν πρᾶξ[ιν] ἔκ τε τῶν ὁμολογούντων καὶ ἐξ ... particle AD01 42 42 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 104-105 no. 1166 Ro, 16 22822
2278409 τε ... μὲν δημοσίων τελεσμάτων πάντων ἀρταβείας τε καὶ ναυβίου καὶ ἀριθμη(τικοῦ) ... particle AD01 42 42 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 2 121 Ro, 4 11964
2464444 τε ... πάντων κοινῶν καὶ ἀδι[αι]ρέτων πρός τε τὸν πριάμενον Ψοννεῦον καὶ ... particle AD01 42 42 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 269, 8 12105
2464541 τέ ... πάντων κοινῶν καὶ διερέτων* πρός τέ σε τὸν πριάμενον καὶ ... particle AD01 42 42 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 269, 14 12105
3326613 δε* ... τωκον* καθὰ καίγραπται*, ἔκ δε* τοῦ δετανισμενων* καὶ ἐκ ... particle AD01 42 42 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Dime 3 19, 18 45838
3963876 [τε] ... πάντων κοινῶν καὶ καιδιερέτων* πρ[ός] [τε] [τ]ὸν πριάμενον Ψονσνεῦς* καὶ ... particle AD01 42 42 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 8 907, 3 13807
3963969 τε ... πάντων κοινῶν καὶ ἀδιερέτων* πρός τε τὸν πριάμενον Ψοννεῦν καὶ ... particle AD01 42 42 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 8 907, 6 13807
3964068 τε ... πάντων κοινῶν καὶ καιδιερέτων* πρός τε σὲ τὸν πριάμενον καὶ ... particle AD01 42 42 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 8 907, 9 13807
3964240 τε ... πάντων κοινῶ̣ν̣ καὶ ἀδειερέτων* πρός τε σὲ τὸν πριάμενον Ψοσνεῦν ... particle AD01 42 42 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 8 907, 17 13807
2458510 τε ... δημόσια τῶν αὐτῶν ἀπολυσίμων λαογραφίας τε καὶ δαπανῶν* πασῶν* τοῦ ... particle AD01 43 43 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 244, 6 12085
2458594 τε ... τῷ Κρονίωνι ἐνεχυράζιν* αὐτοὺς ἔν τε τῆι π̣λατέᾳ* καὶ ἐν ... particle AD01 43 43 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 244, 11 12085
1351651 τε ... [πᾶ]ν̣ κεφάλαιον ἐκ πλήρους διά τε χειρὸς καὶ διὰ τῆς ... particle AD01 44 44 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Coll. Youtie 1 19, 16 10566
1557064 τε ... , τῆς πράξεως [ο]ὔσης παρά τε αὐτ̣[οῦ] καὶ ἐκ τῶν ... particle AD01 44 44 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Fouad 44, 23 20990
1980936 τε ... τὴν μίσθωσιν πάσῃ βεβαιώσει ἀπό τε δημοσίων κ(αὶ) ἰδιωτικῶν κ(αὶ) ... particle AD01 44 44 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 135-138 no. 1168, 8 22825
2527732 τε ... extra οὔσης ̣τῇ Ἡρακλείᾳ ἔκ τε τοῦ μεμισθωμένου καὶ βεβαιούτωι* ... particle AD01 44 44 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 14 11279, 37 14430
3964715 τε ... χρόνον τὴν ὑπάρχουσαν ἡμῖν πατρικήν τε κ(αὶ) ὀνητὴν* οἰκίαν παλαιὰν ... particle AD01 44 44 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 8 909 + PSI 8 909 App. p. 80-81, 2 13809
2480168 τε ... θυγατρὶ Ἡρακλείᾳ τῆς πράξεως ἔκ τε τοῦ ὁμολογοῦντος Ἁρυώτου ⟦καὶ⟧ ... particle AD01 45 46 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 340 Ro, 59 12149
44614 τε ... [δὲ] [τόκους] [ἁπλοῦς] [,] [ἔ]κ̣ τε [το]ῦ̣ δε[δ]ανισμένου [καὶ] [ἐκ] ... particle AD01 46 46 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 11 2044, 24 9578
1039502 [τε] ... καὶ ἐξοδ[εύ]ο̣ν̣τας κα̣[ὶ] gap=unknown [πρός] [τε] [τὰ] [προκείμενα] [μηδʼ] [ἐγκαλεῖν] ... particle AD01 46 46 Egypt, 00b - Philopator Apiados P. Bingen 60, 14 44451
1039556 [τε] ... gap=unknown [καὶ] [μηδὲν] [ἧσσον] [ἥ] [τε] [ὁμολογία] [ἥδε] [καὶ] [αἵ] ... particle AD01 46 46 Egypt, 00b - Philopator Apiados P. Bingen 60, 15 44451
2474054 τε ... ἐπὶ δὲ τῶν προκιμένων τῆς τε εἱερᾶς* γῆς ἀρούρης μιᾶς ... particle AD01 46 46 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 322 a, 15 12132
6627 τε ... πᾶσαν ἐκ [πλήρους] [?] [δι?]ά τε χειρὸς καὶ διὰ τῆς ... particle AD01 47 47 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 177, 10 8940
1557335 [τε] ... πράξεως οὔσης τ̣ῷ̣ Π̣ά̣τ̣ρ̣ω̣ν̣ι̣ [παρά] [τε] [τοῦ] [Κρονίωνος] καὶ ἐκ ... particle AD01 47 47 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Fouad 47, 20 11191
2273280 τε ... , ἡ αὐτὴ Ταπετσῖρις τῆς τε gap=unknown [ἐκ] [τοῦ] [ἐνεστῶτος] ... particle AD01 47 61 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 18 785 b, 14 12338
2459052 ται* ... ἐπὶ τὸ αὐτὸ πολῖν* το* ται* ἅλα ἐν τῇ προκιμένῃ ... particle AD01 47 47 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 245, 10 12086
2459296 τε ... ἐάν τε πλ̣ερε̣τιν, ἐάν τε λι gap=1, ἐπὶ ... particle AD01 47 47 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 245, 35 12086
2459340 τε ... αὐτῷ Ἀπ[ύνχι] [ἐνε]χ̣υράσζιν* αὐτοὺς ἔν τε τῇ πλατέᾳ* καὶ ἐν ... particle AD01 47 47 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 5 245, 40 12086
2465496 τε ... πάντων κοινῶν καὶ ἀδιερετου* πρός τε ἡμᾶς καὶ τὸν τοῦ ... particle AD01 47 47 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 276, 4 12114
2480798 τε ... τῶν αὐτῶν συνγραφῶν γαμετῶν ἀργυρικῆς τε καὶ χρυσικῆς φερνῆς καὶ ... particle AD01 47 47 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 341, 7 12151
3963179 τε ... μὴ ἐνμένων τῷ ἐνμένοντι τά τε β̣λ̣α̣β̣η̣ κ̣α̣ὶ̣ δαπανήματα διπλᾶ ... particle AD01 47 47 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 8 903, 22 13803
2476586 τε ... ὧν τὴν ἔκλυσιν ποιήσονται ὅ τε Δίδυμος καὶ Ἡρακλείδης ὃς ... particle AD01 48 48 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 326, 14 12137
2477615 τε ... καὶ ποτίζοντες καὶ ἐκχύοντες διὰ τε τῶν προκειμένων καὶ προυπαρχόντ(ων) ... particle AD01 48 48 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 326, 51 12137
2477633 τε ... καὶ ἐκχύσεσι χρωμένους · πρός τε τὰ προγεγραμμένα μηθὲν* ἐ[γκ]αλέσειν ... particle AD01 48 48 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 326, 52 12137
2477792 τε ... , ὃς τετελεύτηκεν, [κ]λήρω(ν) τε καὶ ἀμπέλων καὶ οἰκοπέδων ... particle AD01 48 48 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 326, 62 12137
2520450 τε ... πράξεως οὔσης τῶι Σ[ώτ]ᾳ ἔκ τε τοῦ ὁμο[λογοῦν]τος καὶ τῶν ... particle AD01 48 48 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Mil. 1.1 8, 22 11899
3485613 τ[ε] ... τῆς πράξεως οὔσης gap=unknown [ἔ]κ τ[ε] τ[ῶ]ν [δεδα]νισμέν[ω]ν κα[ὶ] [ἐκ] ... particle AD01 48 48 Egypt P. Strasb. Gr. 4 289, 6 17000
332380 τε ... παιδίον, ἐὰν χιρογραφησηι* αὐτηι* τε καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ... particle AD01 49 49 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 37, 31 20699
347621 δε* ... ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον ἀπό δε* ἰδιωτικῶν καὶ πάσης ἐνποιήσεως ... particle AD01 52 52 Egypt, 00b - Herakleia CPR 1 4, 20 9864
2483289 δαι* ... τῶι δημωσείωι* ἐπκλουθῆσαι*, ἥν δαι* ἔσχον παρὰ τοῦ Πεύσειος ... particle AD01 52 52 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mich. 5 354, 15 12165
4458447 τε ... [α]ὐτῶν [κα]θʼ ἑκάστην ἔφοδον τό τε βλάβος extra [καὶ] [ἐπίτ]ειμον* ... particle AD01 52 52 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 5 8034, 31 18009
2929262 τε ... ἐνκλήσεω(ς) καὶ διαστο̣λικοῦ μεταδόσεως κατά τε ἑτέρων ἀνδρῶν καὶ κατὰ ... particle AD01 54 60 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3464, 5 15626
2929324 [τ]ε ... Ἀλεξανδρεία̣(ς), ὃς διακούσας ἐμοῦ [τ]ε καὶ τῶν ἄλλων ἔστησεν ... particle AD01 54 60 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3464, 13 15626
3839946 τ̣ε̣ ... τὸ̣ν μήνα ἕκαστον. τ̣ό̣ τ̣ε̣ τανῖον* τ̣ῶν τοῦ ἀργυρίου ... particle AD01 54 54 Egypt, 00a - Neilopolis (Tell el-Rusas) P. Dime 3 27, 89 48588
2801516 τε ... προγεγραμμένον υἱωνὸν Χα[ι]ρήμονα ἔγδικον ἐπί τε πάσης ἐξουσίας καὶ παντὸς ... particle AD01 55 55 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 261 [1], 15 20531
4056081 τε ... [τῆς] πράξεώς σοι οὔσης ἔκ τε ἐμοῦ [καὶ] ἐκ τῶν ... particle AD01 55 55 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 10 10246, 15 16685
4091526 τε ... τῶν ἀπολειπομέ[ν]ω̣ν̣ δύο, τόν τε ναόν σου* παρῃτ̣η̣σάμην, ... particle AD01 55 55 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 12 11012, 2 14394
2804060 τε ... αὐτοῦ καθʼ ἑκά[στ]ην ἔφοδον τό τε βλάβο[ς] [κ]αὶ ἐπίτιμον ἀρ[γ(υρίου)] ... particle AD01 56 56 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 271, 26 20542
2803191 [τ]ε ... τῆς πράξεώς σου* οὔσης ἔ[κ] [τ]ε ἐμοῦ καὶ ἐ[κ] τῶν ... particle AD01 57 57 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 269, 11 20540
3517535 τε ... κ̣α̣ὶ gap=10 σ̣οι ἀποχῆς ὑπ̣έρ τε ἐμοῦ καὶ τοῦ ἀδ̣ε̣λφοῦ ... particle AD01 57 58 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 7 663, 7 16504
4056460 τε ... [οὔσης] [τ]ῶι δε[δ]ανεικότι Ἀντιφάνει ἔκ τε τοῦ [δεδανεισμένου] [καὶ] [ἐ]κ ... particle AD01 58 59 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 10 10249, 24 16687
1208293 τε ... α̣[ὐ]τ̣ο̣ῦ̣ [κα]θʼ ἑκάστην ἔφοδον τό τε βλάβος καὶ ἐ̣[πίτιμον] ἀργυ(ρίου) ... particle AD01 59 59 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Cairo Preis.(2) 43, 22 20218
1661859 τε ... τῆς πράξεώς σοι οὔσης ἔκ τε ἡμῶν τῶν τριῶν καὶ ... particle AD01 59 59 Egypt, L13 - Babylon (Fostat) P. Hamb. 1 2, 20 21036
3766198 τε ... ἣν καὶ συγχωροῦσι ἀμφότεροι ὅ τε Κρονίων καὶ ἡ Θαῆ[σι]ς ... particle AD01 59 60 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Ups. Frid 2, 6 13663
4109706 τε ... [ἡ] π̣ρ̣ᾶξις [ἔ]στω̣ Τ̣ρυφαίνῃ ἔκ τε τῶν δεδανεισμένων καὶ ἐξ ... particle AD01 59 59 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 14 11491, 20 18137
4270930 τε ... προ̣κει̣μένω̣ν κοινῶς ἐξ ἴσου τά τε πατρικὰ καὶ μητρικὰ ἔπιπλα ... particle AD01 59 59 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 20 14285, 26 23705
908 τε ... ὑπάρχοντά μοι ὄντα καθαρὰ ἀπό τε ὀφίλης* καὶ ὑ[π]οθήκης καὶ ... particle AD01 60 61 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 1 112, 11 8886
2308071 τε ... αὐτῇ [τὴν] τούτων πρᾶξιν ἔκ τε αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD01 60 60 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mich. 3 191, 25 21337
3271924 τε ... η̣τ̣ω̣ α̣ὐ̣τοῦ λυτρώσεως βέβαιοι ἀπό τε δη[μοσίων] [πάντων] gap=unknown gap=unknown ... particle AD01 - AD02 60 199 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Reinach Gr. 1 42, 5 26150
3272130 [τε] ... χ[ρόνον] gap=unknown gap=unknown [ὁ]μολογ(…) [πρός] [τε] [τ]ὰ προκ[είμεν]α μηδὲν αὐτο(ῖς) ... particle AD01 - AD02 60 199 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Reinach Gr. 1 42, 24 26150
2308339 τε ... αὐτοῦ καθʼ ἑκάστην ἔφοδον τό τε βλάβος καὶ ἐ[πί]τιμον ἀργ(υρίου) ... particle AD01 61 61 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mich. 3 194, 27 21339
2929607 τε ... τὰ ἐξ αὐτῆς παραγραφέντα ἀπὸ τε πλ̣ παραγράφωνται ἕτεροι σκεπα[ζ]ο̣ ... particle AD01 63 64 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3465, 20 15627
3485676 τε ... . ἀ[π]έχωι* παρὰ σοῦ ὑπέρ τε σοῦ καὶ gap=unknown [πάν]τ[α] ... particle AD01 63 64 Egypt P. Strasb. Gr. 4 290, 2 17001
3794816 τε ... π[ρ]άξεως οὔση̣ς̣ τῶι Ἁρπ̣άλωι ἐκ̣ τε τοῦ ὁμ̣[ο]λογοῦντος καὶ ἐκ ... particle AD01 64 64 Egypt, 00a - Neilopolis (Tell el-Rusas) P. Vind. Tand. 22, 17 13683
2665786 τε ... γενομένης διαπράσεως τῶν τελωνικῶν ὑπό τε ἐμοῦ καὶ σοῦ ἐπὶ ... particle AD01 66 70 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 44, 5 20706
3323520 τε ... [ἑα]υ̣τ̣ο̣ῖς ἀλλήλο[ις] [ο]ἱ γ[α]μοῦντες ἥ τε Θαισάριον καὶ ὁ Χα[ι]ρήμων ... particle AD01 66 66 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Ryl. Gr. 2 154, 19 12939
2631282 [τε] ... [ὃ] [ἐὰν] [παρασυγγραφῇ] [εἶδος] [τό] [τε] [βλάβος] [καὶ] [ἐπίτιμον] [ἀργυρίου] ... particle AD01 67 67 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. NYU 2 15 a, 13 121947
332651 τε ... ε ὁμολογη̣ς̣ Θεμιστοκλέους ἀπ τήν τε Ἀπολλωνάριον κυρίαν τὰ ὑ ... particle AD01 68 68 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 16 12952, 9 16327
2708504 τε ... τῆς πράξεως σοι οὔσης ἔκ τε \ἐ/μοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD01 68 68 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1641, 15 21951
2920479 τε ... πρᾶξι[ς] [ἔ]σ̣τω τῷ̣ Θρακίδᾳ ἔκ τε τοῦ μεμισθωμένο[υ] καὶ ἐκ ... particle AD01 68 68 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 47 3352, 5 22467
199015 τε ... πράξεως οὔσης τῷ Πισάε̣ι̣τος ἔκ τε τῶ(ν) δεδανισμ̣έ̣*. ὑπογραφ(εῖς) ... particle AD01 69 70 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Dime 3 31, 27 9410
1024290 τε ... αὐτοῦ ἀντίγραφον διʼ ὑπηρέτου τῷ τε Ἀπίωνι εἰς τὸν τοῦ ... particle AD01 69 71 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Berl. Möller 2 + P. Oxy. 9 1203, 20 17455
332895 τε ... [πράξεως] [γινομένης] [τῷ] Φιλοστράτῳ ἔκ τε [τῆς] [Διονυσίας] [καὶ] [ἐκ] ... particle AD01 70 71 Egypt, L00 - Alexandria SB 16 12953, 35 16328
2817193 τε ... αὐτοῦ καθʼ ἑκάστην ἔφοδον τό τε βλάβος καὶ ἐπίτειμον* ἀργυ(ρίου) ... particle AD01 70 70 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 22 2349, 15 22219
2933841 τε ... [ἡ] πρᾶξις ἔστω Διον[υσίῳ] [ἔκ] τε τοῦ [μεμισ]θωμ[ένου] [καὶ] ἐ̣[κ] ... particle AD01 70 71 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3488, 52 15645
2253295 τε ... ἐνοίκησιν ταύτην πάσῃ βεβαι̣ώσι* ἐπεὶ* τε τοῦ κατʼ αὐτῆς κεφ[αλ]α̣ί̣ου ... particle AD01 71 71 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Mich. 12 635, 14 12299
3456828 τε ... ὁ μεμισθομένος*, ἀπ[οτει]σατο* τά τε βλάβη καὶ τὰ δαπανήματα ... particle AD01 71 71 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Soter. 2, 35 13134
2523392 τε ... δὲ̣ Ἑρμ[οφίλῳ] [τῆς] [πράξεω]ς ἔκ τε τοῦ Ἰσχυρᾶτος gap=unknown [καὶ] ... particle AD01 74 74 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Mil. 1.2 57, 17 11893
3836346 τε ... [τῆς] [πράξεως] [οὔ]σ̣[ης] Θαῆσι ἔκ τε τοῦ δεδα[νεισμένου] [καὶ] [ἐκ] ... particle AD01 74 75 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Yale 1 64, 24 16840
3532645 [τ]ε ... [καθαρὰ] [ἀπὸ] [π]αντὸς ὀφε[ιλήματος] gap=unknown [τ]ε καὶ ἰδι̣ gap=unknown Πανεφρέμμ̣ ... particle AD01 75 99 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 9 826 b-c, 6 24912
4009184 τε ... τῶι ἐπωνύμωι αὐτῶν ἱερεῖ εἴς τε τὸν κόσμον τῆς συνόδου ... particle AD01 - AD02 75 150 Egypt Archiv für Papyrusforschung (AfP) 58 (2012), p. 43-60, 22 29409
4308795 [τε] ... gap=2 gap=unknown gap=2 ολογ ἐ[πί] [τε] [πάσης] ἐ̣ξουσίας καὶ π[αν]τ[ὸς] ... particle AD01 75 99 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 20 15034, 4 26262
4256435 τε ... αὐτοῦ καθʼ ἑκάστην ἔφοδον τό τε βλάβος καὶ ἐπίτειμον [ἀργ(υρίου)] ... particle AD01 76 79 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 20 14097, 18 23676
2801594 τε ... νόσου καὶ ἐπαφῆς, εἶναί τε ἐμοῦ καὶ μήτε ὑποκεῖσθαι ... particle AD01 77 77 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 263, 11 20534
4253915 τε ... gap=unknown gap=unknown λόγον ποιησόμενον ἐπί τε πάσης ἐξο̣[υ]σ̣ίας καὶ παντὸς ... particle AD01 77 77 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 20 14071, 11 23671
1361015 τε ... σπείρεσθαι μηδὲ ἄλλως προσοδεύειν τούς τε γενομένο(υς) αὐτῶν δεσπότας οὓς ... particle AD01 80 80 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. XV. Congr. 15 Ro, 50 44092
1361126 τε ... καὶ γράψαντος τὸ περιεσόμενο(ν) ἀπό τε αὐτουργί(ας) ἢ διὰ μισθώσεως ... particle AD01 80 80 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. XV. Congr. 15 Ro, 64 44092
1361254 τε ... οὐδʼ ἄλλως προσοδεύειν, ἔκ τε αὐτῆς τῆ(ς) γῆς καὶ ... particle AD01 80 80 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. XV. Congr. 15 Ro, 77 44092
2912431 τε ... ἐπιδοθὲν Κλαυδίωι Ἡρακλείωι στρ̣α̣τηγῷ ὑπό τε ἡμῶν καὶ τῶν συνπρεσ[β]υ̣τέρων ... particle AD01 80 81 Egypt, U19 - Peenno P. Oxy. 45 3264, 8 15846
15083 τε ... πράξεως οὔσης τ[ῇ] Τανεφρί[μ]μι ἔκ τε τοῦ Στοτοήτιο[ς] [κ]αὶ ἐκ ... particle AD01 81 81 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 251, 7 9007
2533433 [τε] ... τῆς πράξεως οὔσης σοι [ἐκ] [τε] [ἐμοῦ] [κ]αὶ ἐκ τῶν ... particle AD01 81 95 Egypt SB 18 13102, 10 18271
2929796 τ̣ε ... χρυσίων ἐνγύης χειρόγ̣[ρ]α̣φον. ἐπεγνωκώς τ̣ε τὸν Φαν[ί]α̣ν καὶ τὴν ... particle AD01 81 96 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3466, 20 15628
3327227 τε ... ἰκονισμοῦ* ἀπογραφῆς, <ἀπὸ> δημοσίου τε καὶ ἰδιωτικ(ῶν) [καὶ] [πάση]ς ... particle AD01 81 81 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Ryl. Gr. 2 161, 15 12949
3327278 τε ... [μηδὲ] [παρά]σ̣χηται, προσαπ[οτισ]άτω τά τε βλάβη καὶ τὰ δαπανήματα ... particle AD01 81 81 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Ryl. Gr. 2 161, 19 12949
4520399 [τε] ... αὐτοῦ κα[θʼ] [ἑκάστην] ἔ̣φοδον τ̣ό̣ [τε] [βλά]βος καὶ ἐπί[τιμον] [ἀργ(υρίου)] ... particle AD01 81 81 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 8 9765, 25 22900
957130 τε ... τῶι Θέωνι τ[ῆς] [πρά]ξ̣ε̣ω̣ς̣ ἔκ τε τ[ῶ]ν ὁμολογούντων καὶ οὗ ... particle AD01 82 82 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Athen. 23, 22 10129
2806402 τε ... ἐσομένην μοι τὴν πρᾶξιν παρά τε αὐτῶν καὶ ἐξ ὧν ... particle AD01 82 82 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 286, 20 20557
2858935 τε ... τῆς πράξε̣ώς σοι οὔσης ἔκ τε ἡμ̣ῶ̣ν καὶ̣ οὗ ἐὰν̣ ... particle AD01 82 82 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 36 2773, 29 16564
3521475 τε ... μέχρι διαιρέ(σεως) gap=3 gap=2 ἐ̣ν τε π̣ερὶ Ἡφαιστιάδα gap=4 μ̣έ̣ρος ... particle AD01 82 83 Egypt, 00a - Hephaistias P. Strasb. Gr. 8 704, 7 45341
3883094 τε ... ἐσομένου ἑτέρου ἰκονισμοῦ* ἀπογραφῆς δημοσίου τε καὶ ἰδιοτικοῦ* καὶ πάσης ... particle AD01 82 88 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) PSI 13 1320, 12 13872
3883149 τε ... μὴ παρέχητα̣ι̣, προσαποτισάτω τά τε βλά[βη] καὶ δαπανήματα διπλᾶ ... particle AD01 82 88 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) PSI 13 1320, 15 13872
4227408 τε ... [Θερμούθεως] [υἱοὺς] [δύο] gap=unknown [τ]ετελευτηκέναι τε gap=unknown καὶ Θερμούθι gap=unknown ... particle AD01 82 96 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 18 13308, 11 14740
4227596 τέ ... [σώματός] [μου] [ὡς] [καθήκει] ἐὰν τέ τι συνβῇ μοι τελ[ευτᾶν] ... particle AD01 82 96 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 18 13308, 41 14740
53223 τε ... · ἀκολ̣[ούθ]ω̣ς̣ [τῷ] gap=unknown [π]ρός τε τοὺς ἀδελ̣φ̣ού̣[ς] μ̣ου Θ[ενα]π̣ ... particle AD01 83 83 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 11 2100, 11 9610
956317 τε ... εἰ δὲ μὴ ἐκτείσει* τά τε ε gap=unknown δ̣ι̣πλᾶ καὶ ... particle AD01 83 96 Egypt, L00 - Alexandria P. Athen. 15, 7 17614
2666164 τε ... ἀπὸ κ[οι]νῶν καὶ διηρέτων* π[ρ]ός τε τὸν τοῦ [Τεῶτ]ος [π]α[τ]έρα ... particle AD01 83 88 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 47, NA 20709
2677694 τε ... αὐτῶν καθʼ ἑκάστην ἔφοδον τό τε βλάβος καὶ ἐπίτειμον* ἀργ(υρίου) ... particle AD01 83 83 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1282, 39 21767
4562747 τ̣ε̣ ... καὶ ποτίζοντας καὶ ἐκχέον[τας] διά τ̣ε̣ τ̣ῶ̣ν̣ πρό[τερον] [ὄ]ντων ῥείθρων ... particle AD01 83 84 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 20 1, 19 15005
4562804 τε ... , ἀποτισ[άτω] [Μάρωνι] [παρ]αχρῆμα ὅ τε εἴληφεν παραχωρητικὸν ἀργυρ[ι]κὸν κεφάλαιον ... particle AD01 83 84 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 20 1, 21 15005
4562833 τε ... ἴσας καὶ μηδὲν ἧσσον ἥ τε ὁμολογία ἥδε καὶ αἱ ... particle AD01 83 84 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 20 1, 22 15005
4563067 [τε] ... [ἐ]του* Δ[ο]μετια[ν]οῦ* [τοῦ] [κυρίου] [ἀπό] [τε] [ἰδι]ωτικῶν καὶ πάσης ἐνποιήσεως ... particle AD01 83 84 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 20 1, 33 15005
154518 τ̣ε̣ ... τ(ὴν) ἐνεστῶσαν ἡμέραν καθ[αρ]ὰ ἀ[πό] τ̣ε̣ [ὀ]φειλ(ῆς) [καὶ] [ὑπο]θ(ήκης) καὶ ... particle AD01 84 84 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 2 536, 6 9222
2243614 τ̣ε̣ ... π̣αραβὰς αὐτῶν τ̣ῷ̣ ἐνμέ[νοντι] τ̣ά̣ τ̣ε̣ βλά̣β̣η̣ καὶ δ̣α̣π̣α̣ν̣ή̣μ̣ατα δ[ιπλᾶ] ... particle AD01 84 84 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Mich. 10 584, 31 12271
7281 [τε] ... πράξεως οὔσης τῇ Ἐριέᾳ [ἔκ] [τε] [τοῦ] [ὁ]μολογοῦντος καὶ ἐκ ... particle AD01 85 85 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 183, 9 8944
3032132 τε ... [οὔση]ς̣ αὐτῷ τῆς πράξεως ἔκ τε τοῦ δεδανεισ[μένου] [καὶ] [ἐκ] ... particle AD01 85 85 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 66 4532, 15 78604
354879 τε ... ἀντίγραφον ὅπως ἀποδοῖ μοι τά τε προκείμενα κεφάλαια πάντα καὶ ... particle AD01 86 86 Egypt, U15 - Hermopolites P. Flor. 1 86, 21 23585
957692 τε ... τῶι Πετερμούθι τῆς πράξεως ἔκ τε τοῦ Διδύμου καὶ ἐκ ... particle AD01 86 86 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Athen. 28, 26 10133
1585914 τε ... προσήκουσ̣αι τ̣άξ̣ι̣ς̣* φυλαχθῶσι, πρός τε τοὺς κακῶς ὑ̣πεσχημένους, ... particle AD01 86 86 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Gen.(2) 1 7, 18 11245
2504654 τ[ε] ... [τῶ]ι Σαραπίωνι τῆς [π]ράξεως ἔκ τ[ε] [τοῦ] [ὁ]μολογοῦ[ντο]ς καὶ ἐ̣κ̣ ... particle AD01 86 86 Egypt, 00a - Hiera Nesos P. Mich. 9 566, 12 12058
3065374 τε ... [οὔσης] καὶ τῇ Θερμουθείῳ* ἐκ τε ἐμοῦ [καὶ] [ἐκ] [τῶν] ... particle AD01 86 87 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 75 5052, 26 128893
3803144 τε ... οὔσης τῶι Μάρκωι Ἀντωνίωι ἔκ τε τῶν ὁμολογούντων καὶ ἐξ ... particle AD01 86 86 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. L. Bat. 1 8, 20 13704
333217 [τε] ... [πρᾶξις] [ἔστω] τῷ Παποντῶτι ἔκ [τε] [αὐτῆς] [καὶ] [ἐκ] [τῶν] ... particle AD01 87 87 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 3 203, 12 20031
2244080 τε ... ἐνοίκησιν ταύτην πάσῃ̣ βεβαιώσι* ἐπί τε τὸν κατʼ αὐτης* ⟦χρόνον⟧ ... particle AD01 87 87 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Mich. 10 585, 15 12272
2244146 τε ... πράξεως οὔσης τῶι Ἑρμ̣ᾷ ἔκ τε τοῦ [ὁ]μολογοῦντος καὶ ἐκ ... particle AD01 87 87 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Mich. 10 585, 22 12272
2244247 [τε] ... [τὴν] [ἐνοίκ]ησιν πάσῃ βεβαιώσε̣[ι] [ἐπί] [τε] [τὸν] [κατʼ] [αὐτὴν] [καὶ] ... particle AD01 87 87 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Mich. 10 585, 35 12272
3457525 τε ... ἐφʼ ὧι ἀμφότεροι ὁμοίως ἐγώ τε καὶ σὺ ε̣π̣ αν̣ ... particle AD01 87 87 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Soter. 4, 36 13145
1419066 τε ... [δὲ] αὐτοῖς ἐν κοινῶι ἥ τε αὐτ[ὴ] [αὐλ]ὴ̣ [καὶ] [εἴσοδος] ... particle AD01 88 89 Syria, Mesopotamia - Doura (Dura-Europos) P. Dura 19, 9 17217
3477389 [τε] ... τῶι Ἀφροδισίῳ τῆς [πρά]ξ̣[ε]ω̣[ς] [ἔκ] [τε] [το]ῦ̣ Ὀ̣ρ̣σ̣ε̣ν̣ο̣ύ̣φ̣ε̣ω̣ς gap=unknown_lines ... particle AD01 88 89 Egypt P. Strasb. Gr. 4 203, 13 16960
4333340 δε* ... gap=unknown [καὶ] [τὸ] [ἔλαιον] [τ]ήν δε* ἐλᾶν. ὁπότε ἐὰν ... particle AD01 88 89 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 22 15346, 19 43188
73151 [τε] ... [τῆς] [πράξεως] [τῷ] [δεῖνι] ἔκ̣ [τε] [τοῦ] [Ἑριέως] [καὶ] [ἐκ] ... particle AD01 89 89 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 13 2330, 18 9721
1662081 τ̣ε ... ἐνοίκησιν ταύτ̣ην̣ [π]ά̣[σ]ῃ βεβαιώσι* ἐπί τ̣ε τὸν κ[ατὰ] [α]ὐ̣τὴν καὶ ... particle AD01 89 89 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Hamb. 1 30, 18 11378
3732040 τε ... [σ]ης τῶι δεδ̣α̣νεικότι Μ̣αρρῆι ἔκ τε [τοῦ] δεδα̣νεισμέν̣ο̣υ̣ Ἁρπο̣χ̣ρ̣ᾶ̣τ̣ο̣ς̣ κ̣α̣ὶ̣ ... particle AD01 89 89 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. Tait 49, 4 13642
3394731 τ̣ε ... ποιεῖν ὑ̣[π]ὸ χεῖρ̣α · ἐπι[τρ]έπει̣ν̣ τ̣ε μοὶ περὶ ὧν ἐὰν ... particle AD01 - AD02 90 133 Egypt, U15 - Hermopolites P. Sarap. 103 ter (p. 317), 5 17147
3799862 τε ... [ἐών]ηται τέλ[ο]ς μὴ δεδωκ̣έ̣[ν]αι π̣ρ̣[ο]σ̣[τι]θ̣έντων τε, ὅτι̣ κ̣αὶ Ἑρμείας ... particle AD01 90 96 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Vind. Worp 1, 18 13692
4349712 [τε] ... οἰκία̣ς̣ τ̣ρισ̣τ̣[έ]γου καὶ αὐλῆς ἐν̣ [τε] [τῷ] πρὸς Νότον [μέρει] ... particle AD01 90 90 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 22 15705, 6 11672
46436 τε ... ἐρημοφυλακίας φόρου κατ̣ʼ ἔτ̣[ος] τῇ τε μισθώσει καὶ τῇ gap=2 ... particle AD01 91 92 Egypt, L00 - Alexandria BGU 11 2057, 5 16912
1960209 τε ... ἔστω ἔ̣τι κ(αὶ) προσαποτισάτω τά τε βλάβη κ(αὶ) δ[απ]ανή[ματα] [πάν]τα ... particle AD01 91 91 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Lond. 2 p. 184-185 no. 289, 20 11673
3869340 τε ... [πρὸ]ς τὸν Πανησι*, τῶν τε λοιπῶν δη[μοσίων] [τελεσμάτ?]ων ὄντων ... particle AD01 91 91 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 10 1134, 21 13842
4115424 τ̣ε̣ ... [κ]α̣ὶ παντὶ τ̣ῶ̣ι ἐγκ̣[αλοῦ]ντι ἔκ τ̣ε̣ τῶν [ὁμολογούντων] [καὶ] [ἐξ] ... particle AD01 91 96 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) (?) SB 14 11600, 23 14497
4275902 [τε] ... [ὃ] [ἐ]ὰν παρασυνγραφῇ* εἶδ[ος] [τό] [τε] [β]λ̣ά̣[βος] [καὶ] [ἐπί]τειμον* ἀργυρίου ... particle AD01 - AD02 91 108 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 20 14336, 8 23717
4503084 τε ... τῆς πράξεώς σοι οὔσης ἔκ τε ἡμῶν [καὶ] ἐ̣ξ̣ ἑνός ... particle AD01 91 91 Egypt SB 6 9569, 6 19102
1480352 τε ... πράξεως οὔσης τῶ̣ι Λυσιμάχωι ἔκ τε τῶν ὁμολογούντων καὶ ἐξ ... particle AD01 92 92 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. L. Bat. 6 2, 17 10737
2502217 τε ... ἐμμένων ἀποτισά[τ]ω τῷ ἐμμένοντι τά τε βλάβη καὶ ἀνηλώματα διπλ[ᾶ] ... particle AD01 93 93 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 9 554, 42 12047
3961528 τε ... ὃ ἂν [παρασυγγραφῇ] [εἶδ]ο̣ς̣ τ̣ό τε βλ̣[ά]β[ος] [κα]ὶ ἐπίτ̣ι̣μον ἀργυ(ρίου) ... particle AD01 93 93 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 8 897 (1), 37 17589
3961903 [τε] ... ὃ ἂν παρασυν[γραφῇ] εἶδο[ς] [τό] [τε] [βλάβος] καὶ ἐπίτιμον ἀργυρίο[υ] ... particle AD01 93 93 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 8 897 (2), 83 17590
4486557 τε ... τῇ Ταακῇ τῆς πρά[ξε]ως ἔκ τε τῶν ὁμολογούντων κ(αὶ) ἐ[κ] ... particle AD01 93 93 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 6 9291, 30 14135
1484409 [τ]ε ... πράξεως οὔ[σης] τῶι Λυσιμάχω[ι] ἔκ [τ]ε τῶν ὁμολογούντων καὶ ἐξ ... particle AD01 94 94 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. L. Bat. 6 4, 20 10751
2803768 τε ... ὃ ἐὰν παρα[σ]υνγραφῇ εἶδος τό τε βλάβος καὶ ἐπίτιμον ἀργυρίου ... particle AD01 94 94 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 270, 45 20541
2803799 τε ... Σαραπίωνι τῷ καὶ Κλάρῳ ἔκ τε τῆς ὁμολογούσης καὶ ἐκ ... particle AD01 94 94 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 270, 47 20541
3492700 τε ... τ̣ῆς πράξε[ώ]ς σοι οὔσης ἔκ τε ἡμῶν καὶ ἐκ τῶν ... particle AD01 94 94 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 5 382, 8 18792
4448577 τ̣ε ... τάξεων μὴ ὀφειλου̣σ̣ῶν παραδικνύσθαι* οἵ τ̣ε ὠνο̣ύ̣μενοι, εἰ οὔκ ... particle AD01 95 95 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 5 7599, 4 14031
4449053 τε ... τ̣άξεων μὴ [ο]ὐφιλουσῶν* παραδικνύσθαι* οἵ τε ὠ̣νούμ̣ενοι οὔκ ἰσι* τῶν ... particle AD01 95 95 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 5 7599, 29 14031
2526452 τε ... Συ[ριακῆς] gap=2, συναπογραψάμενοι τόν τε προγεγραμ[μένον] [ἀμ]φ̣οτέρω\ν/ υἱ̣ὸ̣ν Ὡ̣ρ̣ίωνα ... particle AD01 96 98 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 14 11270, 14 14426
2526499 τε ... υἱὸν [Διον]ύσιον ἀ̣φ̣ή̣[λικα], τοῦ τε Ὡρίωνος κα̣ὶ̣ Δι[ο]νυσ̣[ίου] π̣α̣[τρὸς] ... particle AD01 96 98 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 14 11270, 18 14426
2804538 [τε] ... ἔγραψε [τ]ῷ αὐτῶι Σαραπίωνι [αὐτός] [τε] καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ... particle AD01 97 97 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 274, 12 20545
15517 τε ... τὴν πρᾶξιν εἶ[ναι] [Τααρπαγά]θῃ ἔ[κ] τε τοῦ Σαταβοῦ[τ]ος καὶ ἐκ ... particle AD01 98 98 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 252, 10 9008
15573 τε ... μ[ετ]ὰ τὴν ἑαυτῆς τελε[υ]τὴν τοῦ τε προ[γεγρα]μμένου αὐτῆς υἱοῦ Σαταβ[οῦ]το[ς] ... particle AD01 98 98 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 252, 13 9008
146062 [τε] ... ἐπιβάλλον αὐτῶι ἥμισυ μέρ[ος] [τήν] [τε] ὅλην τρίτην σφραγῖδα, ... particle AD01 - AD02 98 117 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 2 444, 9 9175
146155 τε ... καὶ αὐτῆι ἐπιβάλλον μέρος τήν τε ὅλην [δευτέραν] [σφραγῖδα] [,] ... particle AD01 - AD02 98 117 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 2 444, 14 9175
1057109 τ̣ε ... ὀρβιοπωλίαν ψοα̣ν̣ gap=3 gap=3 τ̣ῶ̣ν̣ τ̣ε τοῦ αὐτοῦ Μεμφε̣ί̣του ὥστε ... particle AD01 98 98 Egypt, L01 - Memphis P. Bouriant 13, 3 17945
1600811 τε ... τὸ νίτρον κινδύνου ὄντος πρός τε τὸν gap=4 τὸ λοιπὸν ... particle AD01 98 98 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Genova 2 62, 24 15534
1600837 τε ... τῆς πράξεω[ς] [σ]οὶ οὔσης ἔκ τε ἐμοῦ καὶ τῶν ὑπαρχόντων ... particle AD01 98 98 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Genova 2 62, 27 15534
1707059 τε ... [ἐπὶ] τοῖσδε ὥστε ἐπὶ* ὅ τε Ἰσχυρᾶς κ̣[αὶ] ἡ̣ Δ̣ι̣δύ[μ]η̣ ... particle AD01 98 98 Egypt, U20 - Ankyropolis (El-Hiba) P. Heid. Gr. 4 326, 10 21111
1707104 τε ... ἐν τοῖς συντασσομένοι[ς] [α]ὐτῇ τῶν τε κ̣α̣τ̣ʼ οἶκον καὶ τὴν ... particle AD01 98 98 Egypt, U20 - Ankyropolis (El-Hiba) P. Heid. Gr. 4 326, 18 21111
1874057 τέ ... Οὐραν̣ο̣ῦ̣ κ̣λ̣ή̣ρου περὶ [κώ]μ̣η̣ν̣ ἐξίωσά* τέ σε, καὶ \ἕξ̣ι̣/ς* ... particle AD01 98 98 Egypt P. Laur. 3 71, 3 21248
2232390 τε ... πράξ̣[ε]ως οὔση[ς] [τῶι] Φιλ̣ίππωι ἔκ τε τῶ(ν) ὁμολογούν̣των̣ καὶ ἐ̣κ̣ ... particle AD01 - AD02 98 117 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Meyer 5, 5 11959
2651494 τε ... πράξεως οὔσης τῷ Λουκίῳ ἔκ τε τῶ(ν) ὁμολ(ογούντων) καὶ ἐκ̣ ... particle AD01 - AD02 98 117 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. L. Bat. 3 10, 29 12582
2798485 ται* ... ὁμογνήσιος αὐτοῦ ἀδελ(φὸς) Θομφύας πρός ται* ἃς εὐχρήστη̣σαν* αὐτῷ κατὰ ... particle AD01 98 99 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 241, 29 20510
3503624 τε ... gap=2 gap=12 [τῆς] π̣ράξ[ε]ως [ἔ]κ τε τῆς ὁμολογο(ύσης) καὶ ἐ̣[κ] ... particle AD01 - AD02 98 117 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Strasb. Gr. 6 525, 21 13391
3613512 τε ... πράξεως οὔσης τ̣ῶι Ζωίλωι ἔκ τε τοῦ ὁμολογοῦντος κ[α]ὶ ἐκ ... particle AD01 98 98 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 388, 23 13544
3801012 τε ... αὐτοῦ [πάση] [βεβαιώσ]ε̣ι καθαρὰ̣[ν] [ἀ]π̣ό τε ἐκφορίων καὶ φόρων [πάντων] ... particle AD01 98 98 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. L. Bat. 1 11, 15 13699
1498245 τε ... Λουκίωι Βελλήνωι τῆς πράξεως ἔκ τε τῆς ὁμολ(ογούσης) καὶ ἐκ ... particle AD01 99 99 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Fay. 91, 32 10934
2834981 τ̣ε̣ ... τῷ ἀφʼ ἡ̣[μ]ῶ̣ν ἐπιζήσαντι ἐάν̣ τ̣ε̣ βούληται πωλεῖν τά [τε] ... particle AD01 99 99 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 493, 3 20629
2835042 τε ... ἀφήλικι [καὶ] gap=8 ἀφήλικι τά τε ἴδια καὶ τὰ τοῦ ... particle AD01 99 99 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 493, 7 20629
2835120 τε ... [ἡμῶν] @^inline^καθʼ@⟦ταθ⟧ ἑκάστην ἔφοδον τό τε βλάβος καὶ ἐπίτιμον ἀργυρίου ... particle AD01 99 99 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 493, 11 20629
3329718 τε ... πράξεως οὔσης [τῶι] [Ἑρ]μῆι ἔκ τε τῶν ὁμολογούντων καὶ ἐξ ... particle AD01 99 99 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Ryl. Gr. 2 173 a, 19 12955
33719 \τ(ε)/ ... αὐταῖς κατὰ τὸν ν[ό]μον ἔν \τ(ε)/ ὅσῳ ἐξέρχεται ἐπʼ ἀγαθοῖς ... particle AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 93, 9 24885
96947 τε ... gap=unknown προφῆται δύο ὅ τε καλούμενος gap=unknown [καὶ] gap=unknown ... particle AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 15 2469, 1 26492
96980 τε ... ὃν δὲ δευτεροστολιστ(ὴν) gap=unknown ὅ τε Ὀφθαουηρ καὶ ὁ gap=unknown ... particle AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 15 2469, 9 26492
154959 [τε] ... δημοσίων πάντων τοῦ κ[λήρου] [τῶν] [τε] [σιτι]κ[ῶν] καὶ ἀργυρικῶν ὄντων ... particle AD02 100 100 Egypt, 00a - Neilopolis (Tell el-Rusas) BGU 2 538, 20 9224
154987 [τε] ... πράξεως οὔσηις* τῶι Πανεφρ[όμμι] [ἐκ] [τε] [τῶν] μεμισθωμένων καὶ ἐκ ... particle AD02 100 100 Egypt, 00a - Neilopolis (Tell el-Rusas) BGU 2 538, 23 9224
194476 [τε] ... ἀπὸ τῶν ἔμπροσθεν gap=unknown [ἀπό] [τε] [ἰδιωτι]κῶν καὶ πάσης ἐ[μπ]οιήσεως ... particle AD02 100 199 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 3 883, 10 28103
397994 [τε] ... [κ]αὶ παρέξεται αὐτὴ[ν] [καθαρὰν] [ἀπό] [τε] [ἄλλων] [π]αραχωρήσεων ἢ ἑτέ[ρων] ... particle AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 113, 7 29046
400472 τε ... ἢ τοπαρχ[ίαις] gap=unknown gap=unknown [τ]ήν τε Ἑρμιόνην gap=unknown gap=unknown καὶ ... particle AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 115 + CPR 1 145, 7 29048
400491 [τε] ... gap=unknown_lines gap=unknown [ἀπό] [τε] [ἄλλων] [πράσε]ων ἢ ἑτέρων ... particle AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 146, 1 29056
404393 [τε] ... gap=unknown [καὶ] [παρέξασθαι] [καθαρὰ] [ἀπό] [τε] [ἄλλω]ν πρ[άσεω]ν ἢ ἑτέρων ... particle AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 189, 16 29067
406313 δ[ε]* ... π[άσῃ] gap=unknown gap=unknown [καθαρ]ὰς ἀπό δ[ε]* [ἰ]διω[τικῶν] gap=unknown gap=unknown γράμματα ... particle AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 212, 5 29079
406404 τε ... gap=unknown [τῷ] Διονυσίῳ παραχρῆμα ἥν τε εἴ[ληφε] [τιμὴ]ν μεθʼ ἡμι[ολίας] ... particle AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 214, 4 29081
410399 [τε] ... [παρ]έξεται αὐτῇ ταῦτα κ[αθαρὰ] [ἀπό] [τε] [ἄλλων] [παραχωρήσε]ων ἢ ἑτέρων ... particle AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 1 2, 4 29038
586841 τε ... καὶ δὲς* αὐτῷ καλὰ̣ gap=3 τε καὶ κόψεν* ἡμιαρ [α]ὐτῷ ... particle AD02 - AD03 100 299 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Bodl. 2 2471, 7 73055
978398 τε ... διʼ ἃς gap=unknown ἡ ἐμης* τε καὶ τοῦ ἀνδρὸς gap=unknown ... particle AD02 - AD03 100 299 Egypt, U20 - Ankyropolis (El-Hiba) P. Baden 4 78, 12 27862
992691 [τε] ... [ὑπο]τιθ(εμένους) καὶ ο̣[ἰκονομοῦντας] gap=unknown [πρός] [τε] [τὰ] [προκ(είμενα)] μηδὲν τὴν ... particle AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Basel 2 28, 3 27379
992721 [τε] ... [ἀποτισάτω] [τῷ] [δεῖνι] gap=unknown [ὅ] [τε] [εἴληφεν] gap=unknown [δι]πλοῦν καὶ ... particle AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Basel 2 28, 5 27379
1050993 τε ... gap=unknown extra [,] [προσαποτι]σ̣άτω τό τε extra @^inline^παραχωρητικὸν@⟦παρ κεφάλαιον [ὃ] ... particle AD02 - AD03 100 225 Egypt P. Bodl. 1 68, 5 29118
1388713 τε ... τὴν περὶ ἐμὲ ταραχὴν σέ τε [φ]υλάξ[α]ς μοι καὶ ἀγαγὼν ... particle AD02 100 199 Egypt P. L. Bat. 17 14, 31 27544
1419863 [τε] ... τὴν συνγραφὴν [ταύτην] [ἐπιφέροντι] [παρά] [τε] [τοῦ] [Βααδαδάδου] [καὶ] [τῶν] ... particle AD02 100 150 Syria, Mesopotamia - Doura (Dura-Europos) P. Dura 21, 6 27074
1463602 τε ... χωρῆσαι εἰς τὴν gap=1 πρός τε τὸν παρόν[τα] gap=unknown θ̣ε̣ῖσαν ... particle AD02 100 150 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Erl. 28, 11 28567
1466141 τε ... τὴν μίαν ἄρουραν καθαρὰν ἀπό τε ἐξαλλοτριώ̣[σεως] [καὶ] gap=unknown gap=unknown ... particle AD02 100 199 Egypt P. Erl. 62, 15 28578
1593413 τε ... ἐγνωκέναι τὰ συνβάντα* μοι ἔν τε σκυλμοῖς καὶ ζη̣μίαις, ... particle AD02 100 199 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) P. Gen. 3 144, 7 29439
1649968 τε ... ποιήσις* παρὰ σοὶ ἄχρι οὗ τε α̣ὐ̣τ̣ὸ̣ς̣ παραγένομαι*. ἐρρῶσθαί ... particle AD02 100 199 Egypt P. Gron. 15, 4 29211
1681825 τε ... τῶν κατʼ ἔτος ἐκγενησομένων ἔκ τε τῶν ἀμπελώνων οἰνικῶν γενημάτων ... particle AD02 100 199 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Harris 1 137, 9 28714
2228630 [τε] ... ὃ ἐὰν π̣αρεσυνγραφῇ* [εἶδος] [τό] [τε] [βλάβος] [καὶ] [ἐπί]τ̣ιμον ἀργυρίου ... particle AD02 100 199 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Merton 3 109, 19 28787
2523782 [τε] ... [μετὰ] [τὸν] [χρόνον] [καὶ] [ἅ] [τε] [ἐὰν] λ̣ά[β]ῃ [π]αραδώσει σῶα ... particle AD02 100 199 Egypt P. Mil. 1.2 60, 23 28773
2632743 [τε] ... [πάσῃ] [βεβαιώσει] [καὶ] [καθαρὸν] [ἀπό] [τε] [ἀ]πογ̣ρ̣[α]φ̣ῆς ἀνδρῶν καὶ γεω[ργίας] ... particle AD02 100 125 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Coll. Youtie 1 50, 15 26671
2632762 [τε] ... ὀ̣φει̣λ̣ῆ̣ς καὶ κατοχῆς πάσ[ης] [δημοσίας] [τε] [καὶ] [ἰδιωτικῆς] [καὶ] [ἀπὸ] ... particle AD02 100 125 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Coll. Youtie 1 50, 16 26671
2643525 τε ... ἢ̣ ὅ̣[σαι] [ἐὰν] ὦσι ἔκ τε τοῦ ὡρισ̣[μεν] gap=unknown παρ̣ ... particle AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Oslo 3 115, 14 28910
2838964 τε ... αὐτοῦ καθʼ ἑκάστην ἔφοδον τό τε β[λάβος] καὶ ἐπίτιμο[ν] ἀργυρίου ... particle AD02 100 125 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 504, 30 28357
2844336 τε ... Σαραπιακοῦ. [ὅ]τι δὲ αὐτός τε ἔρρωσαι καὶ τ[ο]ῖ̣ς ἔργοις ... particle AD02 100 199 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) P. Oxy. 31 2559, 5 26931
2851481 τε ... γεινομένης σοι τῆς πράξ̣εως ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 100 199 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) P. Oxy. 33 2677, 8 26928
2886756 τε ... ἀποδοῦναί σε̣ ἃς ὀφείλεις ὑπέρ τε λοιπῆς τιμῆς ἀχύρου καὶ ... particle AD02 100 199 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 41 2996, 10 26868
2908252 τ̣ε̣ ... κ̣[αὶ] [ἡ] [πρᾶξις] ἔσ̣τω ἔκ τ̣ε̣ αὐτ[οῦ] gap=3 gap=unknown_lines ... particle AD02 - AD03 100 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 44 3200, 32 26700
2937371 τε ... , τῆς δαπάνης πάσης τῶ̣ν τε βοτίων* καὶ πασῶν τῶν ... particle AD02 100 199 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3505, 9 26609
3095392 τε ... ἀσπάσαι σὺ τὸν πατέρα ἀπό τε ἐμοῦ καὶ τῶν αὐτῶν ... particle AD02 - AD03 100 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 48, 24 26658
3203030 τε ... gap=unknown τ̣αῦτα διά τε συνγενῶν καὶ φίλων gap=unknown ... particle AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Phil. Gr. 2, 1 27215
3208064 τε ... gap=unknown κοινωνίαν ἐχον gap=unknown τῶν τε καὶ πασῶν ποι gap=unknown ... particle AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Archiv für Papyrusforschung (AfP) 55 (2009), p. 345-347 no. 21 [P. Poethke 21], 7 128335
3482984 [τε] ... [ὃ] [ἐὰν] [παρα][συγγρ]άφῃ εἶδο[ς] [τό] [τε] [βλάβος] [καὶ] [ἐπίτιμον] [ἀργυρίου] ... particle AD02 100 100 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Strasb. Gr. 4 266, 11 16989
3490352 τε ... [τῆς] [πράξεως] [τῷ] [Ὀννώ]φρι ἔκ τε [τ]ῆς ὁμολογ[ο]υμ̣έ̣[νης] [καὶ] [τῶν] ... particle AD02 100 150 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 5 344, 3 27778
3492225 τε ... τῆς πρ[άξεώ]ς̣ σοι οὔσης ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 100 199 Egypt P. Strasb. Gr. 5 374, 14 27785
3795830 [τε] ... [Ἡρακλ(είδου)] [μερ(ίδος)] [,] [οὗ] [τά] [τε] [μέτρα] [καὶ] [αἱ] [γειτνίαι] ... particle AD02 100 199 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Vind. Tand. 25 a, 31 26540
3852241 τε ... [ο]ὐ μὴν δυσπλοία[ι]. τό τε σωμάτιόν μου οὐδενὸς ἐπειράθη ... particle AD02 100 199 Italy, Campania - Puteoli (Pozzuoli) P. Oxy. 18 2191, 10 29028
3947195 τε ... Διοσκόρ[ῳ] gap=unknown τῆς πράξεως ἔκ τε τῶν ὁμολογούντων καὶ ἐκ ... particle AD02 100 199 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) PSI 6 710, 6 27808
4104418 τε ... καθηκε̣ι̣ν* χρημα[τίζειν] [μοι] τελιοῦντι τά τε πρὸς εἴ̣[σ]κ̣ρ̣[ι][σιν] [καὶ] [ἐφ]η̣βείαν ... particle AD02 100 199 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) SB 14 11387, 8 27464
4140750 [τ]ε ... πράξεως οὔσης τῷ [Πάτρωνι] [ἐκ] [τ]ε τῶν ὁμολογούντων [καὶ] [ἐξ] ... particle AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 14 12023, 13 26578
4148955 τε ... Ἁρνεχθώτης ἐπὶ θυγατράσι δυσὶ τῇ τε ἀντιδίκῳ καὶ ἑτέρᾳ. ... particle AD02 - AD03 100 299 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 14 12139 Vo, 8 27521
4148997 τε ... δικάζεις ὑπόθεσιν καὶ προδιειλημμένην ὑπό τε ἀρχόντων καὶ ἡγεμόνων, ... particle AD02 - AD03 100 299 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 14 12139 Vo, 12 27521
4215558 [τε] ... κεραμίου ἑ[νός] [.] [ἀκίν]δυν̣[α] [ὅ] [τε] φόρος κ[αὶ] τὰ ἔκ[τ]α̣κτ̣α ... particle AD02 100 199 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 18 13150, 24 27661
4308989 τε ... ὄ̣ντος τειχίο̣υ̣ δύο αὐλῶν τῆς τε ἡμετέρας κ̣[αὶ] τ̣ῆς γείτονος ... particle AD02 - AD03 100 299 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 20 15036, 15 29514
4559315 τε ... Ἀχιλλις gap=1 gap=unknown φο(…) π[υ]ρ[ι]κά̣ τε καὶ κριθικὰ ὧν ἐποιήσαντο ... particle AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 20 13 Ro, 35 27758
4595905 τε ... [τῷ] gap=unknown τῆς πράξεως ἔκ τε τοῦ ὁμο[λογοῦντος] [καὶ] ἐκ ... particle AD02 100 199 Egypt Stud. Pal. 22 24, 5 27632
4601265 [τε] ... [ἀν]υπερθ(έτως) γεινο[μένης] [τῆς] πράξεως ἔκ [τε] αὐτ[οῦ] καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 100 199 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 82, 3 27644
1485921 [τε] ... ἀ̣κ̣[ολούθως] κ̣α̣[ὶ] [τῶι] [γεγονότι] ὑπό̣ [τε] [τοῦ] Ἡ̣[ρα]κ̣λείδου καὶ τῶν ... particle AD02 102 103 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. L. Bat. 6 7, 16 10764
4623917 τ̣ε̣ ... ἀπὸ ἐκπρ[ο]θέσ[μ]ου δανείου γ[ε][γο]νότος ὑπό τ̣ε̣ α[ὐ]τοῦ καὶ τῆς γυν[αι]κὸς ... particle AD02 102 102 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) Stud. Pal. 4 p. 114-115 [636], 18 20693
25458 τε ... [διὰ] [παντὸς] πάσῃ βεβαιώσι* ἀπό τε δημοσίων καὶ εἰδιοτικῶν* πάντων ... particle AD02 103 115 Egypt, 00a - Neilopolis (Tell el-Rusas) BGU 1 350, 9 9074
25553 τε ... [ὡς] [ἐὰν] [αἱρῆ]ται ? πρός τε τὰ προκείμενα μηδὲν τὸν ... particle AD02 103 115 Egypt, 00a - Neilopolis (Tell el-Rusas) BGU 1 350, NA 9074
402092 τε ... ἡμιαλούριον* [ἀρχόμ]ενον πα gap=unknown ἐπί τε ἄλλ gap=unknown [κα]ταλοχισμῶν ο[ἰ]κονομ[ίαι] ... particle AD02 103 117 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 1 170, 28 9828
402115 [τ]ε ... παντὸς εἴ[δους] gap=unknown gap=unknown [ἀπό] [τ]ε ἰδιωτικῶν καὶ πάσης ἐμποιήσεως ... particle AD02 103 117 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 1 170, 32 9828
956956 τε ... Λογγίνῳ Ἀκύλᾳ [τῆς] [πρά]ξεως ἔκ τε τ[οῦ] [ὁμολο]γοῦντος Ὀννώφ[ριος] καὶ ... particle AD02 103 122 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Athen. 22, 28 10128
1517064 [τε] ... [τὴν] ὑποθήκην [πάσηι] [βεβαιώσει] [ἀπό] [τε] [δ]ημοσίων κ̣[(αὶ)] [ἰ]διω[τικῶν] [καὶ] ... particle AD02 103 103 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein), Kom Kusum P. Flor. 1 81, 15 23582
2216246 τε ... γεινομέ̣ν̣ης* σοι τῆς πράξεως ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 103 103 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Merton 1 14, 14 21294
4276231 τ̣ε̣ ... μ̣εμισ̣θ̣ω̣κ̣ό̣σ̣ι̣ τ̣ὸ̣ν̣ [παράδει]σ̣ον κ̣α̣θ̣α̣ρ̣ὸ̣ν̣ ἀ̣π̣ό τ̣ε̣ θρύου καὶ β̣ο̣τ̣ά̣ν̣ης κ̣[αὶ] ... particle AD02 103 103 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 20 14337, 31 23719
4276252 τε ... [ἔστω] [πρὸς] [τοὺ?]ς μεμισθωκότας ἔκ τε [τοῦ] [μεμισθωμένου] [καὶ] [ἐκ] ... particle AD02 103 103 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 20 14337, 33 23719
1669690 τε ... [χαίρειν] [.] [πέπρα]κ̣ά σοι τάς τε ὑπαρχούσας̣ μο̣ι π̣ερὶ Φιλαδέλ[φιαν] ... particle AD02 104 105 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Hamb. 1 97, 3 11423
44242 τε ... νόμον τῶν π̣[αρ]α̣θ̣ηκῶν, ἔκ τε τοῦ ὁμολογοῦντος καὶ ἐξ ... particle AD02 105 105 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 11 2042, 18 9576
2265785 τε ... ἀμφόδου Μοή̣ρ̣εως. ὑπάρχει ἐμοῖ τε καὶ τῶι [ὁ]μ̣οπατρίωι καὶ ... particle AD02 105 105 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mich. 15 693, 7 12324
192771 τ̣[ε] ... [ἐὰν] αἱρῆται ὁ Παβοὺς ἄνευ τ̣[ε] [πάσης] [ὑπερθέσεως] [καὶ] εὑρησι[λογ]ίας ... particle AD02 106 106 Egypt, 00a - Psenhyris BGU 3 856, 16 9384
192802 [τε] ... πράξεως οὔσης τῶι Παβοῦ[τι] [ἔκ] [τε] [τῶν] [ὁμολο]γούντων καὶ ἐκ ... particle AD02 106 106 Egypt, 00a - Psenhyris BGU 3 856, 20 9384
403973 τε ... Δακικοῦ διὰ τοῦ gap=unknown ἀπό τε ἰδιω[τι]κῶν [καὶ] [πάσης] ἐνπο[ι]ήσ[εω]ς ... particle AD02 106 107 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 1 188, 17 9836
404058 τ̣[ε] ... [αὐτὴν] [τ]ῶι Λογγείνωι Λόγγωι ὅ τ̣[ε] [εἴληφ?]εν? παρʼ αὐτοῦ παραχωρητικὸν ... particle AD02 106 107 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 1 188, 22 9836
404090 τε ... μὴ ἐλαττουμένης τῆς Ἰσαροῦτος ὑπέρ τε τῆς ἐξακολουθού[σης] [τῶι] [Μάρωνι] ... particle AD02 106 107 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 1 188, 23 9836
2781865 τε ... πρᾶξις ἔστω τῷ μεμισθωκ̣ότι ἔκ τε τ̣οῦ μεμισθωμ(ένου) καὶ ἐκ ... particle AD02 107 107 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 18 2188, 12 22167
1071571 τε ... διαδο[χ(ῆς)] γονέων παρειληφυίης, δηλωθέντος τε ἐπικρατεῖν Μιῦσ̣ι̣[ν] Τ ἐξ ... particle AD02 108 108 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 41, 35 19625
1472620 [τ]ε ... ἀκολούθως καὶ τῶι γ̣ε̣γο̣[νότι] [ὑπό] [τ]ε τοῦ Ἡρακλείδ[ου] [κ]αὶ τῶν ... particle AD02 108 108 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. L. Bat. 6 10, 17 10727
2831452 τ[ε] ... καθαρὰς ἀ[πὸ] [π]άσης κατοχῆ[ς] δημ[ο]σίας τ[ε] καὶ @^inline^ἰδιοδι[κῆς]@⟦δδιοδι[κης]⟧* εἰς τὴν ... particle AD02 108 108 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 483, 26 20619
2865633 τε ... ἡ πρᾶξις ἔστω Στράτωνι ἔκ τε τοῦ μεμισθ[ω]μέν̣[ο]υ κ̣αὶ ἐκ̣ ... particle AD02 108 108 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 38 2874, 35 22258
919970 τε ... [ἅπαντα] [εἰς] [ἴδιον] gap=unknown [τῶ]ν τε ἔμπρο[σθε]ν χρόνων κ[αὶ] [τ]οῦ ... particle AD02 109 109 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Amh. Gr. 2 95, 8 21686
920040 [τε] ... [ἢ] [τοῖς] [παρʼ] [αὐτῆς] [τά] [τε] [βλάβη] [καὶ] [δαπανήματα] [καὶ] ... particle AD02 109 109 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Amh. Gr. 2 95, 11 21686
3527281 [τε] ... [λαμβάνουσα] [παρὰ] [τοῦ] [?] [ὑπέρ] [τε] [τῶν] [τῆς] [γάλα]κτοτροφ[ίας] [κατὰ] ... particle AD02 109 110 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 8 764, 41 13438
3980192 τε ... [πρά]ξεω̣ς οὔσ[η]ς τοῦ φόρου ἔκ τε τοῦ [μεμισθωμένου] [κ]αὶ ἐκ ... particle AD02 109 109 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 9 1030, 23 17462
200951 τε ... δὲ ἐσχάτῳ ἔτει gap=6 τ̣ά̣ τε κατʼ ἔτος ἐκφόρια ἀποδώ[σω] ... particle AD02 110 111 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 918, 20 9416
409720 τε ... γεινομένης αὐτῇ τῆς πράξεως ἔκ τε αὐ[τοῦ] [τοῦ] [Ἀπολλωνίου] [καὶ] ... particle AD02 110 110 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 1 28, 7 9858
1865696 τε ... πράξεως οὔσης τῶι Διδύμωι ἔκ τε τῶν ὁμολογούντω(ν) καὶ ἐξ ... particle AD02 111 111 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Kron. 9, 19 11594
3968869 [τε] ... [τῶι] Π̣ε̣θεῖ τῆ[ς] [πράξεως] [ἔκ] [τε] [τοῦ] [ὁμολογ(οῦντος?)] [καὶ] [ἐκ] ... particle AD02 111 111 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) PSI 8 929, 21 13820
1472913 τε ... , τῆς πρ̣[άξ]εως οὔσης ἔκ τε ἐμο̣ῦ̣ καὶ ἐκ τῶ̣ν̣ ... particle AD02 112 112 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 11, 34 10728
1473057 [τ]ε ... [τῆς] [πράξεως] [οὔσης] [ὑμῖν] [ἔκ] [τ]ε τῶν πόρων καὶ ἐκ ... particle AD02 112 112 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 11, 13 10728
2818285 τε ... ἡ πρᾶξις ἔστω Φα̣[τ]ρ̣ῇ ἔκ τε τῶν μεμισθωμένων ὄντων̣ ἀλληλεγγύων ... particle AD02 112 112 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 22 2351, 54 22222
897825 τε̣ ... [πρ]ά̣ξεως ο̣ὔ̣σ̣η̣ς̣ τῷ Διοσκ̣ό̣ρ̣ῳ ἐκ τε̣ τ̣ῶ̣ν̣ δεδανισμένων* [καὶ] [ἐξ] ... particle AD02 113 113 Egypt, 00b - Dionysias (Qasr Qarun) P. Alex. 7, 17 10072
1071048 τε ... τροφοῦ αὐτῆς ἐν σαν ὑπό τε Μέρσιος Πετεήσιος καὶ Ὀρ[σε]ν[ούφιος] ... particle AD02 113 120 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 40, 8 19624
1073467 τε ... , εἴσθι*, τοῦτο ἡδύ τε καὶ @^inline^ἀναγκαῖον@⟦ εἶναι δοκεῖ ... particle AD02 113 120 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 55, 9 19639
1073812 τε ... πάσηι ὥρᾳ εὔχομα[ι] gap=unknown ὑπέρ τε τῆς σω[τ]ηρία[ς] [σου] [καὶ] ... particle AD02 113 120 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 60, 4 19645
1075785 τε ... gap=11, ἄδελφε, τά τε ἄλλα φι[λανθρώπως] αὐτῷ σ[υν]ενεχθῆναι ... particle AD02 113 120 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Brem. 8, 1 19593
1473566 τ̣ε ... δ̣ιʼ α[ὐτ]ῆς̣ συνγραφικ̣[ὴν] φερνὴν χρυσ[ι]κή̣[ν] τ̣ε καὶ ἀργυρικὴν καὶ παράφερνα ... particle AD02 113 114 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 13, 40 10730
1618322 τ̣ε ... [ἐ]πο̣ίησεν, ἐρωτῶ [σ]ε̣ εἴς τ̣ε τὴν τῶν θεῶν εὐσέβειαν ... particle AD02 113 120 Egypt, U10b - Apollonopolites Heptakomias P. Giss. 1 66, 15 19455
4084912 τε ... . [σ]υνβιούτωσ̣[αν] [οὖν] [ἀλλήλ]οις [ἥ] τε Τ[αμαρεῦς] [κ]αὶ̣ Μύστης̣ καθό̣τι ... particle AD02 114 114 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 12 10924, 15 14366
3509551 τε ... [ἐπιγραψά]μ̣ενος αὐτῆς κύριος. ἥ τε ὁμο[λογία] [ἥδε] gap=unknown gap=16 ... particle AD02 115 116 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 6 583, 23 13406
4103755 τε ... gap=3 παρέχειν̣ ἐγράφημ̣ε̣ν, τήν τε πωλή[σασ]ά̣ν μοι τ̣[ὰς] gap=10 ... particle AD02 115 117 Egypt, U10b - Naboo SB 14 11381, 20 18125
2671631 τε ... [ὑπερ] [αὐ]τοῦ λόγον ποιησόμενον ἐπί τε πάσης ἐξουσίας καὶ παντὸς ... particle AD02 116 116 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 97, 4 20756
333899 τ̣ε ... [ἀπορρῖψαι] [τὸ] [παιδίον] gap=unknown δ̣ιά τ̣ε νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὡς ... particle AD02 117 138 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 7 646, 4 13418
407353 τε ... μέχρι [ἑ]τέρας ἀπογραφῆς εἰκονισμοῦ ἀπό τε ἰδιωτικῶν [καὶ] [πάσης] [ἐμποιήσεως] ... particle AD02 117 137 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 1 223, 19 9848
407422 τε ... [ἀποτισάτω] [τῶν] προ[κειμένω]ν μερῶν ἥν τε εἴλη[π]ται τιμὴν μεθʼ ἡμιολίας ... particle AD02 117 137 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 1 223, 24 9848
993286 [τε] ... [τῷ] [Πακύσι] [τῆς] [πράξεως] [ἔκ] [τε] [τ]ῆς ὁμολογούσης καὶ ἐκ ... particle AD02 117 138 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Basel 2 29, 24 10147
2596108 τε ... προφερ[όντων] [τόδε] [τὸ] [χ]ειρ̣όγραφον ἐκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τ̣ῶν ... particle AD02 117 132 Israel, Palestina - Hierosolyma (Jerusalem) SB 28 17164, 19 16757
2832814 τε ... τῶν ὑπʼ ἐμοῦ ἀπολειφθησομένων ἔν τε τῶι [αὐτῷ] [οἴκῳ] [καὶ] ... particle AD02 117 117 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 489, 7 20625
4387712 [τε] ... [φερνῆς] [καὶ] [τῶν] [παραφέρνων] [ἔκ] [τε] [τοῦ] [Ἐπιμάχου] [καὶ] [ἐκ] ... particle AD02 117 118 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 24 16256, 26 11677
4469678 τε ... ἀδελφὸν αὐτοῦ εἰς κατασπορίαν ἀξιοῦντός τε, ἐπὶ κοινόβιοί εἰσιν ... particle AD02 117 127 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 6 9050, 12 17844
4595208 τε ... gap=unknown gap=7 χρόνων gap=3 ἔκ τε ἰδίου [τ]εταγμέ[νου] gap=unknown φόρος ... particle AD02 117 117 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) ZPE 165 (2008), p. 134-150, 131 15096
1610120 τε ... παλαιοῦ π[ρο]στάγματος γεωργεῖσθαι, αὐτοί τε βεβαρημένοι πολλῶι χρόνωι δημ̣οσ̣ίοις ... particle AD02 118 118 Egypt, U10b - Apollonopolites Heptakomias P. Giss. 1 4, 10 19404
3395547 τε ... , τῆς πράξεως [οὔσ]η̣ς̣ ἔ̣κ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 118 118 Egypt, U15 - Magdola Mire P. Sarap. 19, 11 17035
3421730 τ̣ε̣ ... ἀ̣π̣ο̣τ̣ίνειν καθ’ ἑκάστη̣ν ἔ[φοδον] τ̣ό̣ τ̣ε̣ β̣λ̣ά̣β̣ος καὶ ἐπί[τιμον] [ἀργ]υ̣ρ̣ί̣[ου] ... particle AD02 119 120 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Sijpesteijn 43, 15 20655
30540 τε ... τῆς πράξεός* σοι γινομένης ἔκ τε ἐμοῦ τε κὰ* [τ]ῶν ... particle AD02 120 120 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 69, 10 9113
1006159 τε ... [δημοσιωνῶν] [τοῦ] [Ἀ]ρσι̣[νοείτου] [νομοῦ] τ̣ά̣ τε [ὑ]πηλλαγμ̣[ένα] [μοι] ὑπʼ αὐτῆς ... particle AD02 120 120 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Berl. Leihg. 1 10, 18 10190
1662522 τε ... καὶ τοῖς παρὰ σοῦ ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 120 120 Egypt, 00 - Kerkeuris P. Hamb. 1 32, 13 11381
4276398 τε ... πρᾶξις ἔστω τῷ μεμισθωκότι ἔκ τε [το]ῦ̣ μεμισθωμένου καὶ ἐκ ... particle AD02 120 120 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 20 14338, 15 23720
1419691 τε ... τὴν̣ σ̣υ̣ν̣[γρα]φ̣ὴ̣ν ταύτη̣ν ἐπιφέροντι παρά τε [τοῦ] [Βα]ρλάο̣[υ] [καὶ] [τ]ῶν ... particle AD02 121 121 Syria, Mesopotamia - Paliga P. Dura 20, 17 17218
2837656 [τε] ... πρᾶξις ἔστω τῷ με[μισθω]κότι [ἔκ] [τε] τοῦ [αὐτοῦ] [Ἀπολ]λωνίου καὶ ... particle AD02 121 121 Egypt, U19 - Senepta (?) P. Oxy. 3 499, 31 20633
1477198 τε ... τῇ Ταμύσθᾳ τῆς πράξεως ἔκ τε τοῦ Ἡρακλείδου τοῦ καὶ ... particle AD02 122 122 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. L. Bat. 6 22, 18 10740
3766329 τε ... σοι οὔ(…) filler σης ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 122 123 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Ups. Frid 3, 11 15678
2202341 τε ... [καὶ] π̣αραγρ̣α̣φῶν [πασῶ]ν καὶ ἀπό τε ἀρτ̣[αβι]ῶ̣ν [καὶ] [ναυβίων] [καὶ] ... particle AD02 123 137 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Louvre 2 109, 6 88776
2202430 τε ... α̣ὐτῶν ὡς ἐὰ̣ν̣ αἱρῶνται πρός τε τὰ προκίμενα* μηδὲν τ̣οὺς ... particle AD02 123 137 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Louvre 2 109, 11 88776
2202470 [τε] ... [ἀποτισάτωσαν] [τῷ] [πριαμένῳ] [παραχρῆμα] [ὅ] [τε] [εἰλήφασι] [παραχωρητικὸν] [ἀργυρικὸν] [κεφάλαιον] ... particle AD02 123 137 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Louvre 2 109, 13 88776
3601892 τε ... πράξεως οὔσης τῶι Μάρωνι ἔκ τε τοῦ Παώπεως καὶ ἐ[κ] ... particle AD02 123 124 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 312, 17 13472
964841 τε ... τ[ὸ] γράμμα προφέροντι, ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 124 124 Israel, Palestina - Engada (En-Gedi) P. Yadin 1 11, 10 23489
965053 [τε] ... [τὸ] [γράμμα] [προφέροντι] [,] [ἔκ] [τε] [ἐ]μοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 124 124 Israel, Palestina - Engada (En-Gedi) P. Yadin 1 11, 26 23489
1478180 τε ... ὄντα μὴ [ἐ]ν̣έχεσθαι, ἅμ[α] τε τὰ ζητούμεν̣α βιβλία ὑπ̣ὸ̣ ... particle AD02 124 124 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 24 [1888], 33 10742
1478313 τ̣ε̣ ... [κ]ληρονό̣μοις, ἐκεῖνον γὰρ ἐπί τ̣ε̣ τοῖς αὐτοῖς̣ ἐ̣ν̣[έ]χ̣ε[σ]θα̣[ι] [σ]α̣λ̣αρ̣ων̣* ... particle AD02 124 124 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 24 [1888], 45 10742
1478318 τε ... τ̣ε̣ τοῖς αὐτοῖς̣ ἐ̣ν̣[έ]χ̣ε[σ]θα̣[ι] [σ]α̣λ̣αρ̣ων̣* τε λαμβάνοντ[α] [κ]αὶ̣ τ πρ ... particle AD02 124 124 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 24 [1888], 45 10742
1961141 τε ... τῶι Ἡρακλείδῃ τῆς πράξεως ἔκ τε τοῦ Πρίμου καὶ ἐκ ... particle AD02 124 124 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lond. 2 p. 206-207 no. 298, 20 11680
2592050 τε ... gap=7 καὶ τοὺς ἐγνω[κότας] τό τε περὶ τοῦ ἀνα[φορίου] gap=5 ... particle AD02 124 124 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Münch. 3 66, 14 12467
624194 [τ]ε̣ ... ὅσου ἐὰν εὕρῃς, ἄν [τ]ε̣ τρεικότυλον, ἐάν ται* ... particle AD02 125 175 Egypt, Eastern desert - Raima O. Claud. 2 277, 5 29694
1700518 [τ]ε ... [γινομέ]νης σοι τῆς [πράξεως] [ἔκ] [τ]ε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 125 126 Egypt, U20 - Ankyropolis (El-Hiba) (?) P. Heid. Gr. 10 448, 15 381907
3399897 τε ... (ἀρούρης) πυροῦ ἀρταβην* ἥ̣μισ[υ]δωδεκάτου* αὐτ[ό]θεν τε ἐσχήκα̣μεν παρὰ [σ]οῦ ἐν ... particle AD02 125 125 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Sarap. 51, 8 17068
4217098 τε ... χωρὶς [προσβ]ολῆς καὶ προσκρίσεως κρατεῖν τε καὶ κυριεύειν τὴν πρ̣ο̣κ[ει][μένη]ν ... particle AD02 125 175 Egypt SB 18 13167 + Tyche 26 (2011), p. 199-233, 17 27666
45527 [τ]ε ... gap=unknown [κ]αὶ πα̣[ρ]έ̣ξα[σθαι]* gap=unknown [σι]τικ[ῶν] [τ]ε καὶ ἀργυ[ρ]ικῶν, ἀρταβ[ιῶν] ... particle AD02 126 149 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 11 2051, 12 9582
333707 τε ... λαμβάνουσα [π]α̣ρ̣ὰ̣ τοῦ ὁ̣[μολ(ογοῦντος)] [ὑπέρ] τε τῶν τ[ῆς] γαλακτοτροφίας κα̣τὰ ... particle AD02 126 126 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Bouriant 14, 13 10279
333780 τε ... τούτου π̣ρ̣ο̣σ̣ή̣κ̣ο̣υ̣σ̣α̣ν̣ ἐ̣π̣[ι]μέλειαν ποιεῖσ̣θ̣α̣ι̣ διά τε νυκτὸς [καὶ] [ἡμέρα]ς gap=4 ... particle AD02 126 126 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Bouriant 14, 22 10279
408592 [τε] ... πράξεως οὔσης τῷ Πε[κύσι] [ἔκ] [τε] [τοῦ] [μεμισ]θωμένου καὶ ἐκ ... particle AD02 126 126 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) CPR 1 240, 34 9854
973849 τ̣ε ... ε̣ἰσπράξεως οὔσης τῷ Μαρτιάλι ἔκ τ̣ε τοῦ Ἀπύγχιος καὶ ἐκ ... particle AD02 126 126 Egypt, L00 - Alexandria P. Baden 2 22, 5 19320
1557861 του* ... πράξεως οὔσ[ης] [τ]ῷ Ἱππάλῳ ἔκ του* τῶν ὁ[μολο]γ̣ούντων κα[ὶ] [ἐξ] ... particle AD02 126 126 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Fouad 51, 22 11193
2833982 τε ... [πλ]ηρώσῃ ἔτη εἴκοσι ἐπίτροπον τόν τε ἀδελφὸν α[ὐ]τῶν Θῶν[ι]ν καὶ ... particle AD02 126 126 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 491, 9 20627
350975 τε ... προσῆκον πρασσομένων ἀγνοῆται. τούτους τε οὖν κελεύω καὶ τοὺς ... particle AD02 127 127 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 34, 9 20696
1670173 τε ... τὸν υἱὸν Παταυβ φέρονται ἥ τε Τα Ψενοβάστεως gap=1 Ταῆσις ... particle AD02 127 128 Egypt, L - Peptauchon P. Hamb. 1 7 intr., 7 21038
2535850 τέ ... Ἡρακλεοπολίτου, καὶ σφρα[γισθὲ]ν ὑπό τέ σου καὶ τ[ο]ῦ Παυ[λε]ίνου ... particle AD02 127 127 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 1 25, 15 12345
2535934 τε ... Παυλεῖνον ἀρχομένης λέγιν*, δηλωθέντος τε καὶ ὑπὲ[ρ] [ἀ]δελφῶν ἀφηλίκων ... particle AD02 127 127 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 1 25, 26 12345
2535995 τε ... κα[ὶ] gap=10 π[λ]εῖστα, σφραγεῖδα* τε [τ]οῖς αὐ[τ]οῖς ἐπι[θέ]ντα ὀφείλειν ... particle AD02 127 127 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 1 25, 33 12345
2545268 τε ... ἡνίκα περιῆν, ἐπιγνοῦσα τόν τε ἐμὸν καὶ ἀδελ̣φοῦ μου̣ ... particle AD02 127 162 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 2 73, 5 28840
2562265 τέ̣ ... πάππος Ἡρακλείδης Σωκράτους ἐτελεύτησεν ἐπὶ τέ̣ μ̣ο̣ι̣ καταδεεῖ καὶ ἀφήλιξί ... particle AD02 127 127 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 6 264, 5 12429
2562281 τε ... Θαυβαροῦτ̣ι · καὶ εξ ἐγώ τε καὶ ἡ Θαυ̣βα̣ροῦς ἐπεσφραγίσαμέν ... particle AD02 127 127 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 6 264, 8 12429
2836870 τε ... γαμουμένῃ καὶ τοῖς αὐτῆς ἔκ τε τοῦ γαμοῦντος καὶ ἐκ ... particle AD02 127 127 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 496, 16 20632
3041369 τε ... πρᾶξις ἔστω τῷ μεμισθωκότι ἔκ τε τοῦ μεμισθωμένου καὶ ἐκ ... particle AD02 127 127 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 69 4739, 25 80724
3410236 [τε] ... ἀπελευθέραν [μου] [.] [ἐμαυτὸν] [ἐκκομισθῆναί] [τε] [καὶ] [πε]ρ̣ισταλῆναι θέλω θελήσει ... particle AD02 127 148 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 13 14, 27 26921
4295170 \τε/ ... \τὸ̣ν/ ἄλλον καὶ τοὺς τῆς \τε/ ὑ̣πε̣ gap=unknown ἡμ<ῖ>ν τὴν ... particle AD02 127 127 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 20 14635, 31 23777
966640 [τε] ... [προφέροντι] [τὴν] [συνγραφὴν] [ταύτην] [ἀπό] [τε] [Ἰούδου] [καὶ] [τῶν] [ὑπαρχόντων] ... particle AD02 128 128 Jordan, Arabia - Maoza P. Yadin 1 17, 13 23497
966650 [τε] ... [αὐτοῦ] [πάντῃ] [πάντων] [,] [ὧν] [τε] [ἔχει] [καὶ] [ὧν] [ἂν] ... particle AD02 128 128 Jordan, Arabia - Maoza P. Yadin 1 17, 14 23497
966845 τε ... προφ[έ]ροντι τὴν συνγραφὴν ταύτην ἀπό τε Ἰούδου καὶ τῶν̣ ὑ̣π̣α̣ρ̣χόντων ... particle AD02 128 128 Jordan, Arabia - Maoza P. Yadin 1 17, 35 23497
966855 τε ... αὐτοῦ πάντῃ πάντων, ὧν τε ἔχει καὶ ὧν ἂν ... particle AD02 128 128 Jordan, Arabia - Maoza P. Yadin 1 17, 36 23497
967065 τε ... κ̣ινδύνου καὶ πάντων ὑπαρχόντων ὧν τε ἔχει ἐν τῇ̣ α̣ὐ̣τ̣ῇ̣ ... particle AD02 128 128 Jordan, Arabia - Maoza P. Yadin 1 18, 18 23498
967149 τε ... τῆς πράξεως γεινο̣μένης αὐτῇ ἀπό τε Ἰο̣[ύδου] [Κίμ]β̣ε̣[ρος] ἀ̣ν̣δ̣ρ̣ὸ̣ς αὐτῆς ... particle AD02 128 128 Jordan, Arabia - Maoza P. Yadin 1 18, 25 23498
967361 τε ... κινδύνου καὶ πάντων ὑπα̣ρ̣[χόν]των ὧν τε ἔχει @^inline^ἐν@⟦τν⟧ τῇ αὐτῇ ... particle AD02 128 128 Jordan, Arabia - Maoza P. Yadin 1 18, 53 23498
967446 τε ... τῆς πράξεως @^inline^γεινομένης@⟦σεινομενης⟧ αὐτ[ῇ] [ἀπό] τε Ἰούδ[ο]υ Κίμβερος ἀνδρὸς αὐτῆς ... particle AD02 128 128 Jordan, Arabia - Maoza P. Yadin 1 18, 63 23498
1515410 τε ... γεινομένης σοι τ̣[ῆς] [πρ]ά̣ξεω̣ς̣ ἔκ τε ἐμοῦ κ(αὶ) ἐκ τῶ(ν) ... particle AD02 128 129 Egypt, U15 - Hermopolites P. Flor. 1 72, 15 23577
4146235 τ̣[ε] ... τῶι Πάτρωνι τῆς πράξεως ἔκ τ̣[ε] [τοῦ] ὁμολογοῦντος Ἑρμ̣ᾶ̣ κ̣[αὶ] ... particle AD02 129 129 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 14 12105, 24 14544
968337 τε ... νααρου μέλαναν μίαν. ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 130 130 Jordan, Arabia - Maoza P. Yadin 1 21, 24 23501
1747204 τε ... α gap=5 gap=unknown α ἔκ τε τοῦ Ακαβας αν extra ... particle AD02 130 130 Israel, Palestina - Aristoboulias (Khirbet Istabul) P. Hever (Discoveries in the Judaean desert 27) 69, 2 24330
2232819 τε ... τῶι Ἀφροδισίωι τῆς πρά[ξε]ως ἔκ̣ τε τοῦ Π̣ανεσνέως καὶ [ἐκ] ... particle AD02 130 130 Egypt, 00b - Polydeukeia P. Meyer 7, 22 11961
2871814 τε ... πρᾶξις ἔστω τῷ μεμισθωκότι ἔκ τε τοῦ μεμισθωμένου καὶ ἐκ ... particle AD02 130 130 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Oxy. 4 730, 29 20430
4066132 τε ... [ἡ] [Ἰσιδ]ώ̣ρα τῷ Ἡρακλείδ(ῃ) τοῦ τε προκειμένου κεραλέου* δραχμάς* ἑξακισχιλιας* ... particle AD02 130 130 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 10 10538, 17 14315
4066156 τε ... πράξεως οὔσης τῷ Ἡρακλείδῃ ἔκ τε τῆς Ἰσιδώρας καὶ ἐκ ... particle AD02 130 130 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 10 10538, 20 14315
213442 τ[ε] ... ἐπιστ[ο]λῇ γραφείσῃ ὑπὸ σοῦ ἐμοί τ[ε] [κ]αὶ Ἡ[ρώ]δηι τῷ καὶ ... particle AD02 131 131 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 4 1047, 14 9444
213473 τε ... χρόν[ου] [προσῆλθον] [ταῖ]ς μισθώσεσι τά τε κατ[ὰ] [πίστιν] [αὐ]τῶν ὑπάρχοντα ... particle AD02 131 131 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 4 1047, 17 9444
956721 τε ... τῶι Πεθεῖ τῆς πράξεως ἔκ τε τῆς ὁμολογούσης καὶ ἐκ ... particle AD02 131 131 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Athen. 21, 15 10127
1746875 τ̣ε ... extra [ὑπα]ρ̣χόντων ̣αὐτοῦ α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ ὧ̣ν̣ τ̣ε ἔχει ἐν̣ τ̣ῆ̣ α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ ... particle AD02 131 131 Jordan, Arabia - Maoza P. Hever (Discoveries in the Judaean desert 27) 65, 11 23517
2668416 τε ... ὧν ἔφασ[κεν] ὀφείλεσθαι αὐτῷ ὑπό τε τοῦ τ[οῦ] [ἀ]φήλικός μου ... particle AD02 131 131 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 68, 7 20728
2668453 τε ... γεγονέναι τοῦ δανείου ἀσφάλ[ε]ιαν ἔκ τε τοῦ πολυχρόνιον εἶναι καὶ ... particle AD02 131 131 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 68, 13 20728
2829601 τε ... , ἀπὸ δὲ τῆς ἑαυτοῦ τε καὶ τοῦ κληρονομεῖν μέλλοντος ... particle AD02 131 131 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 472, 4 20607
2832307 τε ... τοῦ ἱερωτάτου Νίλου ἀπολωλένα[ι] ἐποίκιά τε κ[αὶ] [ἐδάφη] [καὶ] χώματα ... particle AD02 131 131 Egypt, L00 - Alexandria P. Oxy. 3 486, 33 20622
2930436 τε ... τῶν προγεγραμμέ\ν/ων ἡμῶν υἱῶν ἔκ τε δημοσίου ἢ ἔξωθεν μηδὲ ... particle AD02 131 131 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3470, 42 15630
2930653 [τε] ... τῶν πρ[ογ]εγραμ[μένων] [ἡ]μῶν υἱῶν [ἔκ] [τε] [δημο]σ̣ί̣ο̣[υ] ἢ̣ ἔ̣ξ̣ωθε[ν] [μηδὲ] ... particle AD02 131 131 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3471, 40 15631
1392031 [τε] ... τῆς πράξεώς σοι οὔση̣[ς] [ἔκ] [τε] [ἐμοῦ] [καὶ] [ἐκ] [τῶν] ... particle AD02 132 132 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Diog. 25, 13 10697
1392044 τε ... [καθάπερ] [ἐκ] [δίκης] [,] τό τε χειρόγραφον τοῦ[το] [δισσὸν] [γραφὲν] ... particle AD02 132 132 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Diog. 25, 15 10697
3482047 τε̣ ... gap=6 τῆς πράκξεώς* σο[ι] ο̣ὔσης τε̣ καὶ τ[ο]ῖς παρὰ σοῦ ... particle AD02 132 132 Egypt, U15 - Selilais P. Strasb. Gr. 4 256, 11 16985
3482053 τε ... καὶ τ[ο]ῖς παρὰ σοῦ ἔκ τε ἐμ[ο]ῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 132 132 Egypt, U15 - Selilais P. Strasb. Gr. 4 256, 11 16985
3482065 τ̣ε ... πάντ[ω]ν καθάπερ ἐκ δίκης τ[ό] τ̣ε χιρόγραφον* τοῦτο κύριον ἔστω ... particle AD02 132 132 Egypt, U15 - Selilais P. Strasb. Gr. 4 256, 13 16985
1420120 [τε] ... τὴν συνγρ[αφὴν] [ταύτην] [ἐπιφέροντι] [παρά] [τε] [τοῦ] [Ὀλύμπου] καὶ τῶν ... particle AD02 133 134 Syria, Mesopotamia - Doura (Dura-Europos) P. Dura 22, 10 17219
1479637 τε ... ἥμισυ μέρος τοῦ ἐπικιμένου πυρινοῦ τε καὶ κ̣ριθιν̣οῦ σπρόρο̣υ̣* ἐν ... particle AD02 133 133 Egypt, 00c - Talithis (Kom Talit) P. L. Bat. 6 28, 6 10746
2654159 τε ... τῆς καταγραφῆς δεδήλωται · εἶναί τε ἐμοῦ καὶ μήτε ὑποκεῖσθαι ... particle AD02 133 133 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 100, 11 20759
3925555 τε ... οὗ τοῖς μὲν ἰδι̣ώταις ὕβρις* τε καὶ ἐπηρείας γείνεσθαι, ... particle AD02 133 137 Egypt PSI 5 446, 8 19292
4072798 τε ... ὑπερθέσεως καὶ εὑρησιλογίας · πρός τε ἀσφάλε̣ι̣(αν) [το]ῦ προκειμένου κ̣[ε]φαλαίου ... particle AD02 133 133 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 12 10786, 15 14336
1491743 τε ... κελεύω παρέχειν ἀλλήλ[οις] ἀποχὰς τούς τε διδόντας καὶ τοὺς λαμβάν[ο]ντας ... particle AD02 134 134 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Fay. 21, 13 10801
2245819 τε ... κατασχεῖ̣ν̣ σ̣ε̣ ἔ̣τ̣ι̣, [τ]ή̣ν τε τῶν καθαρῶν μεταφορὰν καὶ ... particle AD02 134 134 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 11 603, 19 12281
2863712 τε ... ἀποκληρόνομο(ί) μοι ἔστωσαν̣ · αὑτή τε κατάδικος ἔστω διδόναι ποιεῖν ... particle AD02 134 134 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 38 2857, 5 22244
2863730 τε ... χωρὶς δόλο(υ) πονηρο(ῦ), ἀποφηνάσ̣[θ]ω τε τὴν κληρονομίαν μ̣ου ἐν ... particle AD02 134 134 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 38 2857, 7 22244
2863779 τε ... [πά]ντες ἀποκληρόνομοι ἔσ[τωσα]ν · ο[ὗτό]ς τε κα̣τ̣ά̣δ̣ι̣κος ἔστω [δι]δόναι ποιεῖν ... particle AD02 134 134 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 38 2857, 12 22244
2863790 τε ... ὅσα gap=3 μ̣ο̣υ̣ [κ]ληρ̣ο̣νόμ[ο]ν̣ μητέρα τε αὐτο[ῦ] διδόναι gap=1 ἀποφηνά̣σ̣θ̣ω̣ ... particle AD02 134 134 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 38 2857, 13 22244
2863795 τε ... τε αὐτο[ῦ] διδόναι gap=1 ἀποφηνά̣σ̣θ̣ω̣ τε τὴν [κλη]ρονομίαν μου ἐν ... particle AD02 134 134 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 38 2857, 14 22244
2863888 τε ... γενέσθαι παρέ̣χειν τε ἐπιτρέψω κωλύσω τε, ἐν ἴσῳ βέβαιον ... particle AD02 134 134 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 38 2857, 25 22244
2870114 τε ... τῶν πρὸς αὐτὸν ζητηθησομέ[ν]ων ἐπί τε τοῦ κρατίστου ἡγεμ[ό]νος Πετρωνίου ... particle AD02 134 135 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 4 726, 16 20426
364983 τε ... gap=1 [κ]ελεύσας ἀμφοτέρας ἀναγνωσθῆναι τοῖς τε ὑπομνήμασι ἀναλ[ημ]φθῆναι περιεχων* κατὰ ... particle AD02 135 135 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 19, 10 8950
1861839 τε ... τῶν δημοσίων [π]αντα*, σιτικῶν τε καὶ ἀργυρι[κ]ῶν, ἐ̣π̣ὶ̣ ... particle AD02 135 135 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Kron. 34, 37 11556
2547700 τε ... τοῦ διαστολικοῦ τὸ ἴσον τῷ τε Πόσι καὶ Κρονίωνι, ... particle AD02 135 135 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 3 129, 13 12372
2772719 τε ... μ [πολ]λ̣ῶ̣ν̣ δὲ ἀλλοτρίων gap=unknown τε ἄγχων ἀποπνιξα ἔγκλημα ἀπέθετο ... particle AD02 135 135 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 17 2111, 29 17495
2866949 τε ... μέτροις ἀλλὰ ἀσυντέλεστον καταλελοιπέναι τοῦ τε κ[τ]ήματος τέλειον ἠμεληκέναι καὶ ... particle AD02 135 138 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 4 707 Vo, 31 20407
3127127 τε ... εἰς ἀπόδ(ειξιν) τούτων παρέθ̣ε̣το τοῦ τε τῆς ὠνῆ(ς) χρη̣[ματισμοῦ] [καὶ] ... particle AD02 135 136 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petaus 127, 12 12639
3127261 τε ... εἰς ἀπόδ(ειξιν) τούτων παρέθ̣ε̣το τοῦ τε τῆς ὠνῆ(ς) χρη̣[ματισμοῦ] [καὶ] ... particle AD02 135 136 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Petaus 127, 12 12639
3324866 τε ... δημοσίων πάντων τοῦ κτήματος σιτικῶν τε καὶ ἀργυρικῶν τῶν ἔμπροσθεν ... particle AD02 135 135 Egypt, U15 - Hermopolites P. Ryl. Gr. 2 157, 22 19511
608084 τε ... τῆς πρά[ξ]εως σοῦ οὔσης ἔκ τε ἐμοῦ καὶ τῶν [ἐ]μῶν ... particle AD02 136 181 Egypt, U - Upper Egypt (?) O. Brux. 13 (p. 25), 10 24378
2693680 τε ... μηδεμιᾶς ἀποδόσε[ως] γ̣[ε]γ̣[ον]υί[α]ς̣, με̣τη̣λ̣[λ]α̣χ̣ό̣τ̣[ο]ς τε τοῦ [Δ]ιογένους ἐπὶ κλη[ρονό]μ̣ῳ̣ ... particle AD02 136 136 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1472, 27 21873
4174625 τε ... , ὡς ἐκελεύσθη, ἐμοί τε καὶ οἷς δέον ἐστίν ... particle AD02 136 136 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 16 12504, 12 14600
4174632 τε ... οἷς δέον ἐστίν, τά τε ἐλ̣ διαγράφειν ἐπὶ τὴν ... particle AD02 136 136 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 16 12504, 13 14600
4579396 [τε] ... γεινομ(ένης) καθάπερ [ἐκ] [δίκης] [ἔκ] [τε] [αὐτοῦ] [τοῦ] [Σουχάμμωνος] [καὶ] ... particle AD02 136 136 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 20 5, 32 15021
4593119 δε* ... τῆς τῶν ξύλων χορ[ηγ]ήσεως τῶν δε* τεκτον[ι]κῶν μισθῶν ὄντων πρ[ὸ]ς ... particle AD02 136 137 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 177, 19 15092
148320 δε* ... τῆς πρά[ξ]εως [ὑ]μεῖν* οὔσης ἔκ δε* [ἐμ]οῦ καὶ τῶν ὑπαρχόντων ... particle AD02 137 137 Egypt BGU 2 465, 13 20168
148422 δε* ... τῆς πράξεως @^inline^ὑμεῖν@⟦υμων⟧* οὔσης ἐκ δε* ἐμοῦ καὶ τῶν ὑπαρχόντων ... particle AD02 137 137 Egypt BGU 2 465, 14 20168
17064 τε ... γεινομένης σοι [τῆς] [πράξεως] ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 138 139 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 272, 15 9020
173615 τε ... Καίσαρος τοῦ κυρίου, ἀπό τε ἰδ[ιωτικῶν] gap=unknown [κα]ὶ τοῖς ... particle AD02 138 161 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 3 709, 16 9309
209144 τε ... πράξεως οὔσ[ης] τῷ Ὀρσεν[οῦ]φι ἔκ τε τοῦ [Ἁρ]μάιος καὶ ἐκ ... particle AD02 138 138 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) BGU 4 1014, 17 9434
268758 τε ... ᾧ ποιή[σ]ουσι τὸν ἱματισμὸν ἔκ τε καλῆς καὶ μαλακῆς καὶ ... particle AD02 138 138 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1564, 10 9473
1040652 [τε] ... τ[ῷ] [Ὀρσενοῦφι] [τῆς] [πράξεως] [ἔκ] [τε] [τοῦ] Μεσοήρεως̣ [καὶ] [ἐκ] ... particle AD02 138 150 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Bingen 73, 16 44509
1058041 τε ... gap=unknown ἐπιστα[λ]έντι ὑπὸ αὐτοῦ τοῖς τε βιβλιοφ[ύλαξι] gap=unknown gap=unknown Θασωταρίῳ ... particle AD02 138 161 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Bouriant 15, 101 10280
1510992 τ̣ε̣ ... [τῷ] [δανειστῇ] [τῆς] [πράξεως] [ἔκ] τ̣ε̣ τοῦ ὁμολογοῦ̣ν̣τος κ(αὶ) ἐκ ... particle AD02 138 161 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Flor. 1 51, 9/10 10959
1789359 [τε] ... οὔσης τῇ Διδυμ̣α̣[ρίῳ] gap=unknown [ἔκ] [τε] τοῦ ὁμολογοῦντος κα̣ὶ ἐκ ... particle AD02 138 160 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. IFAO 1 30, 27 11498
1859075 τε ... τοῦ κεφαλέου* καὶ τόκων ἔκ τε [αὐ]τ̣ο̣ῦ̣ [Κ]ρο[νίω]ν[ος] καὶ ἐκ ... particle AD02 138 138 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Kron. 16, 32 11537
1863961 τε ... [μετ]ὰ [τ]ὴν ἑαυτο[ῦ] [τ]ε[λ]ευτὴν [τ]οῖς τε γεγονό[σι] αὐτῷ ἐκ τῆ[ς] ... particle AD02 138 138 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Kron. 50, 3 11572
1877290 τε ... ἀντίγραφον τοῖς [τοῦ] gap=unknown [στρατηγῷ] τε καὶ ξενικῶν πράκτορι, ... particle AD02 138 161 Egypt P. Laur. 4 160, 12 21264
2523050 [τε] ... καὶ τίχεσι* καὶ gap=unknown [τῶν] [τε] [ἔμπροσθεν] [χρόνον] [μ]έχρι πρὸ ... particle AD02 138 161 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mil. 1.2 54, 12 11892
2830115 τ̣ε̣ ... gap=unknown πρὸς τὸ πλη[ρ]έ̣σ̣τα̣τ̣ον τά τ̣ε̣ [θε]ωρικὰ χρήματα ἀμέμπτω[ς] ἐπιδίδωσι ... particle AD02 138 160 Egypt, L05 - Naukratis (Kom Gajef) P. Oxy. 3 473, 4 20608
2870701 [τε] ... τὴν λοιπὴν τριετί[αν] gap=29 [οἵ] [τε] [με]μισθωμένοι καὶ ὁ μεμισθω[κ]ὼς ... particle AD02 138 138 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 4 729, 6 20429
2871134 τε ... πρᾶξις ἔστω [τ]ῷ μ[εμι]σθωκότι ἔκ τε τῶν μεμισθωμένων ἀλληλεγγύων ὄντων ... particle AD02 138 138 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 4 729, 21 20429
2871175 τε ... καὶ @^inline^ἐπιμεμελημένα@ @^inline^καὶ@⟦επιμεμελημεν καθαρὰ ἀπό τε θρύου καὶ βοτάνης καὶ ... particle AD02 138 138 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 4 729, 22 20429
3485992 τε ... [Εὐσεβοῦς] [γινομένης] [τῆς] [πράξ]εως ἔκ τε τῶν δεδαν[ει]σμέ[νων] [καὶ] [ἐξ] ... particle AD02 138 161 Egypt, 00b - Berenikis Aigialou P. Strasb. Gr. 4 293, 17 13234
3866180 τε ... τοῦ νῦν ἐ̣π̣ʼ ἀ̣ε̣ὶ̣ τὴν τε ὑπάρχουσαν αὐτῇ ἐν Τεπ(τύνει) ... particle AD02 138 138 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 10 1117, 21 13835
4511309 τε ... εἶναι gap=unknown Κερκεσοῦχα Ὄρους τήν τε ἐν δυσὶ σφραγεῖσι* κλήρου ... particle AD02 138 161 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 8 9642 (5), 5 14281
334365 [τε] ... τὴν τοῦ παιδίο[υ] [ἐπιμέλειαν] [διά] [τε] [νυκτὸς] [καὶ] [ἡμ]έρας, ... particle AD02 139 140 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ross. Georg. 2 18, 316 12886
917442 τε ... ὅπερ φανερὸν τοῦτο ἐγένετ[ο] τοῖς τε τῆς νομαρχίας ἐπιτηρητ[αῖς] καὶ ... particle AD02 139 139 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Amh. Gr. 2 77, 26 10109
2202672 [τε] ... καὶ το[ῖς] [παρὰ] [σοῦ] [ἔκ] [τε] [ἐμοῦ] καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 139 160 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Louvre 2 110, 14 88777
2206427 τε ... τῆς πράξ[εώς] [σοι] [οὔσης] ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τ̣[ῶν] ... particle AD02 139 139 Egypt P. Lund 6 3, 29 20115
2951538 τε ... αὐτοῦ κλήρου ἀρουρῶν δεκαεννέα τάς τε πρότερον τῆς̣ τ̣ηθίδος αὐτοῦ ... particle AD02 139 139 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 52 3690, 6 15330
2951835 δε* ... , ὁμ̣οίως διὰ π̣[α]ντὸς ἀπό δε* δημοσίων κ̣α̣ὶ̣ τελεσμάτων πάντων ... particle AD02 139 139 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 52 3690, 17 15330
2951882 τε ... ὃ ἐὰν παρασυνγραφῇ εἶδος τό τε βλάβος καὶ ἐπίτειμ̣ον* ἀργυρίου ... particle AD02 139 139 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 52 3690, 18 15330
3288942 [τε] ... [τοῦ] [δεῖνος] [ἑαυτῶι] παρεχομέν̣ο̣υ̣ [τοὺς] [τε] [αὐτάρκει]ς ναυτικοὺς καὶ τὴν ... particle AD02 139 140 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ross. Georg. 2 18, 133 12886
4188903 τε ... [ἔθος] [τ]ὰ̣ς ὀφε[ιλο]μένας συντ̣άξει̣ς τ̣όν τε ξένο̣ν ἱερέα̣ [ἐκβληθῆν]α̣ι̣, ... particle AD02 139 139 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 16 12685, 81 14647
1586213 τ̣[ε] ... ἢ̣ τ̣ῇ̣ Φλ[αουίᾳ] [Διο]κλ[είᾳ] ἔκ τ̣[ε] τοῦ [Στοτ]ο̣ή̣τιος κ̣[αὶ] [ἐκ] ... particle AD02 140 141 Egypt, 00b - Dionysias (Qasr Qarun) P. Gen.(2) 1 8 bis, 13 11249
1787982 τ̣ε̣ ... γεινομ̣έ̣[νης] σοι τῆς πράξεως ἔ̣κ̣ τ̣ε̣ ἐμο̣[ῦ] [κα]ὶ̣ [ἐ]κ τῶν ... particle AD02 140 140 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. IFAO 1 14, 14 21162
1859326 τ̣ε̣ ... γείνεσθαι αὐτῇ τῆς πράξεως ἔ̣κ̣ τ̣ε̣ [τῶν] [ὁμολογουσῶν] ἢ ἐκ ... particle AD02 140 140 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Kron. 17, 25 11538
1883516 τε ... τὸ συνβεβηκὸς gap=13 [π]αιδίον ἐπαναγκάσαι τε αὐτὸν gap=13 ἃ ἐ̣ὰν ... particle AD02 140 140 Egypt P. L. Bat. 25 34, 13 18470
2638705 τε ... γεινομένης σοι τῆς πράξεως ἔκ τε ἐμοῦ καὶ τῶν ὑπαρχόντων ... particle AD02 140 141 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) P. Oslo 2 43, 9 21520
3327959 [τε] ... ἰδίοις μου ἀναλώμασι, τῶν [τε] [δημοσίων] [καὶ] [ἐπ]ι̣[μ]ε̣ρ̣ι̣[σμ]ῶ̣ν̣ τῶν ... particle AD02 140 140 Egypt, U15 - Hermopolites P. Ryl. Gr. 2 163, 12 19513
10193 τε ... Μελεαγρ[ί]δος μερισμὸς [σπ]ερμάτων διοικ[ή]σεως τῆς τε βασιλικῆς καὶ ἱερᾶς καὶ ... particle AD02 141 142 Egypt, 00b - Philagris - Perkethayt (Hamuli) BGU 1 20, 3 8962
1586423 [τε] ... ἢ [τ]ῇ̣ Φλ̣α̣ουίᾳ̣ Διο̣[κλ]είᾳ [ἔ]κ̣ [τε] [τοῦ] Στ[οτο][ήτι]ος κ̣[αὶ] [ἐ]κ̣ ... particle AD02 141 141 Egypt, 00b - Dionysias (Qasr Qarun) P. Gen.(2) 1 8, 21 11248
3203948 τε ... καὶ Σεραπίωνος ἐπικ(αλουμένου) Δείου τούς τε ὄντας κατηγόρους καὶ εἴ ... particle AD02 141 141 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Phil. Gr. 4, 18 12735
3291964 τε ... [τῇ] [μηχ]ανῇ ὁ μεμισθωμέν[ος] πρός τε τοὺς τοῦ κτήματος ποτισμοὺς ... particle AD02 141 141 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Ross. Georg. 2 19, 21 17687
3292316 [τε] ... [πρά]ξ̣εως γεινομένης τῷ [Πρειμίωνι] [ἔκ] [τε] [τοῦ] [μεμισθωμένου] [καὶ] [ἐκ] ... particle AD02 141 141 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Ross. Georg. 2 19, 47 17687
366086 τε ... αὐτοῦ γενομένης τῇ Δρουσίλλᾳ πρός τε τὸν Γέμελλον καὶ [Σα]βεῖνον ... particle AD02 142 142 Egypt, L00 - Alexandria (?) Chrest. Mitt. 88, 12 9924
366162 τε ... δὲ μὲν ἄλ̣λ̣[α] πράγματα τά̣ τε πρὸς τοὺς ἐπιτρό[πους] καὶ ... particle AD02 142 142 Egypt, L00 - Alexandria (?) Chrest. Mitt. 88, 27 9924
1606324 [τ]ε ... ἢ τοῖς παρʼ αὐτῆς τ̣ά̣ [τ]ε βλά̣βη [καὶ] δ̣α̣π̣[α]νή[ματα] gap=unknown ... particle AD02 142 143 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Giss. 1 28, 11 19430
2654487 τε ... πρᾶξις ἔστω τῇ μεμισθωκυίῃ* ἔκ τε τοῦ μεμισθωμένου καὶ ἐκ ... particle AD02 142 142 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 101, 45 20760
2870501 τε ... πράξεως οὔσης τῷ Ἀπίωνι ἔκ τε τοῦ Διογένους καὶ ἐκ ... particle AD02 142 142 Egypt, U19 - Thosbis P. Oxy. 4 728, 23 20428
4135947 τε ... ἐν τῷ α(ὐτῷ) ἱερῷ τοῦ τε γ (ἔτους) καὶ δ ... particle AD02 142 142 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 14 11959, 29 15482
4176553 τε ... καὶ τὰ ἑξῆς ἐπιτελεσο(…) ἀρκεῖσθαί τε αὐτὴν τῇ διαστολῇ καὶ ... particle AD02 142 142 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 16 12520, 23 14605
1677370 τε ... Πετρωνί̣[ᾳ] gap=unknown gap=unknown [π]ράξεως ἔκ τε τοῦ ὁμολογοῦντος καὶ ἐκ ... particle AD02 143 144 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Hamb. 4 251, 29 41550
2839621 τε ... [ἢ] [τὴν] [πρᾶξι]ν ποιεῖσθαι ἔκ τε τῶν δεδανεισμένων @^inline^ἀλληλενγύων@⟦αλληλευ̣γυων⟧* οὐ[σῶν] ... particle AD02 143 143 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 506, 46 20638
2839680 τε ... [ὧν] [ἄλλων] [ὀ]φ̣εί[λει] αὐτῷ [ἥ] τε Θατρῆς καὶ Τετεώριον καθʼ ... particle AD02 143 143 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 506, 52 20638
3479397 τε ... οὔσης αὐτῷ τῆς πράξεως ἔκ τε τῶν δεδανισμένον* καὶ ἐξ ... particle AD02 143 144 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Strasb. Gr. 4 230, 19 13205
3796322 τε ... κατὰ τὴν πρᾶσειν* ταύτην ἀπ[ό] τε δημοσίων κα[ὶ] [ἰδιωτικῶν] gap=unknown ... particle AD02 143 143 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Vind. Tand. 26 + P. Vind. Tand. p. 317 + ZPE 27 (1977), p. 84, 11 13687
3796469 τε ... το̣ῖς π̣αρʼ αὐτῆς, ἥ̣ν τε [ε]ἴ̣ληφεν̣ τ̣ειμὴν* διπλῆν καὶ ... particle AD02 143 143 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Vind. Tand. 26 + P. Vind. Tand. p. 317 + ZPE 27 (1977), p. 84, 18 13687
3799063 τε ... πράξεως οὔσης @^inline^τῇ@⟦τω⟧ Ταουήτι* ἔκ τε τοῦ ὁμολογοῦντ̣ο̣ς̣ καὶ ἐκ̣ ... particle AD02 143 144 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Vind. Worp 10 + P. Vind. Tand. p. 199, 6 13693
4036317 δε* ... [τ]ῆς ἐνεστώσης ἡμέ[ρα]ς, ἀπὸ δε* ἰδιωτικῶν καὶ πάσης ἐ[μ]ποιήσεως ... particle AD02 143 144 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 5168, 12 23159
1569176 τε ... καὶ ἀπεσχηκότες παρʼ αὐτῆς διά τε χειρὸς ἐξ οἴκου καὶ ... particle AD02 144 144 Egypt P. Freib. 2 8, 6 20007
1569213 τε ... Ἰουλίᾳ Δημαρίῳ τῶν κατηντηκότων εἴς τε αὐτοὺς Ἰούλιον Οὐαλεριανὸν καὶ ... particle AD02 144 144 Egypt P. Freib. 2 8, 9 20007
1569377 τε ... κατὰ μηδένα τρόπον, βεβαιοῦν τε αὐτόν τε Μᾶρκον Ἰούλιον ... particle AD02 144 144 Egypt P. Freib. 2 8, 19 20007
2541384 τε ... Θεογονίδα κλήρου Πυρ[ροῦ] λ̣εγομένου τοῦ τε πέμπτου καὶ ἕκτου ἔτ[ι] ... particle AD02 144 144 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 2 54, 7 12358
3762872 τε ... ἕτερον κατέχηται λ̣ μησασθε πρός τε ἐκπλη̣ροῦσαν δια̣ [τὴν] τῶ[ν] ... particle AD02 144 145 Egypt P. Turner 23, 17 15691
403683 δε* ... ἀνεπιδάνιστον* καὶ καθα[ρὸν] gap=unknown ἀπό δε* λαογραφιῶν μεχρὶ ἑτέρας κατʼ ... particle AD02 145 145 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 1 173 + CPR 1 187 + CPR 1 195, 11 9831
1575683 [τε] ... [αὐτῆς] gap=4 gap=unknown gap=unknown [τά] [τε] [βλάβη] κ̣α̣ὶ̣ δαπανήμα̣τ̣α καὶ ... particle AD02 145 146 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Fuad Univ. 19, 10 21013
1582313 τε ... γε̣ωργοῖς ἄχρι κ̣ρίσεως, παραγγελείς τε ὁ Διόσκορος διὰ σ̣τρατηγι̣[κο]ῦ̣ ... particle AD02 145 146 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Gen.(2) 1 31, 14 23604
1859680 τε ... τῶν δὲ δημοσίω(ν) π̣ά̣ν̣τ̣ω̣ν̣ [σιτι]κ̣ῶν τε καὶ ἀργυ[ρι]κ[ῶν] [πα]ντὸς εἴδους ... particle AD02 145 146 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Kron. 19 a, 14 11541
1961521 τε ... τῆς πράξεως τῷ Στοτοήτει ἔκ τε τοῦ ὁμολογοῦντος καὶ ἐκ ... particle AD02 145 145 Egypt, 00b - Herakleia P. Lond. 2 p. 218-219 no. 308, 18 11687
4596926 [τ]αι* ... πράξε[ως] [οὔσης] τ[ῷ] Ἀγχῶφι ἔκ [τ]αι* τῆς ὁμολ(ογούσης) καὶ ἐκ ... particle AD02 145 145 Egypt, 00a - Neilopolis (Tell el-Rusas) Stud. Pal. 22 36, 16 15105
1961772 [τε] ... τῇ Ἁρσεῖτι τῆ[ς] [πράξεως] [ἔκ] [τε] [τοῦ] [Παποντῶτος] [καὶ] [ἐκ] ... particle AD02 146 146 Egypt, 00b - Pelousion P. Lond. 2 p. 208 no. 310, 17 11689
2637602 τε ... τῷ Ἰσιδ̣[ώρ]ῳ τῆς πράξεως ἔκ τε τοῦ ὁμολογοῦ̣ν̣τ̣ο̣ς καὶ ἐκ ... particle AD02 146 146 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Oslo 2 39, 18 12565
2839829 τε ... τῆς πράξεως σοι οὔσης ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 146 146 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 507, 21 20639
2894069 τε ... κυριακῷ λόγωι τὰ ὀφειλό(μενα) ἀπό τε τῆς μισθ(ώσεως) καὶ ἀπὸ ... particle AD02 146 146 Egypt, 00b - Dionysias (Qasr Qarun) P. Oxy. 43 3089, 15 12602
1352436 τε ... τῆς πράξεως αὐτοῖς οὔσης ἔκ τε αὐτῆς καὶ ἐ̣κ τῶν ... particle AD02 147 147 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Coll. Youtie 1 25, 29 10569
4048945 τε ... χρόνο(ν) ἐὰν κυρωθῶ, τήν τε ἀρταβείαν* καὶ τὸ ναύβ̣ιον ... particle AD02 147 147 Egypt, U15 - Hermopolites SB 1 5673, 16 23253
4443649 τε ... τῷ ἀνακομιζομένῳ τῆς πράξεως ἔκ τε τοῦ ὁμολογοῦντος καὶ [ἐκ] ... particle AD02 147 147 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 4 7466, 17 14022
4488467 τε ... ἑτέρων τέκνων οὐκ ἐχούσης ἐπί τε τῷ πατρί μου Πετενεφώτῃ ... particle AD02 147 147 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 6 9317 b, 21 17893
1206203 τε ... gap=1 gap=1 μ̣ε̣ίνασα ἀπέδρα τάς τε ἀσφαλείας τὰ τῆς πράξεως ... particle AD02 148 148 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Cairo Preis.(2) 1, 6 10433
1767133 [τε] ... Διδύ̣μ̣[ῃ] gap=unknown [πράξεως] [οὔσης] [ἐκ] [τε] [τοῦ] [ἀμ]π̣ελῶνος καὶ ἐκ ... particle AD02 148 149 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Horak 23, 15 48159
4037236 τε ... εἶν[α]ι αὐτῆς τέκνα δί[δ]υμα τόν τε Γάϊον Ἰούλιον Σπουρίου υἱὸν ... particle AD02 148 148 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) (?) SB 1 5217, 21 13977
4238205 τε ... [ἀποτεισάτωσαν] [ἐ]π̣ι̣τ̣ι̣μίαν τῇ Σαραπιάς* ὅ τε εἴληφαν παρʼ αὐτῆς π̣α̣ραχωρη[τικὸν] ... particle AD02 148 161 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 18 13764, 25 14759
4468982 τε ... ἀ̣ξιωσάντων ἐπιτραπῆναι περι[τεμεῖν] [αὐτοὺς] [ἀναδό]ν̣των τε τὰς περὶ αὐτῶν ὑπογραφείσας ... particle AD02 148 171 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 6 9027, 14 14069
4599990 [τε] ... καὶ τοῦ μεγάλου [Σαράπιδος] [τῶν] [τε] [ναῶν] [τῶν] κατʼ Ἀλεξάνδρειαν ... particle AD02 148 150 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 66, 19 15128
175163 τε ... π[ρ]άξεως εἰ μὴ πα[ράσχω?] ἐκ τε ἐ̣μ̣ο̣ῦ̣ [καὶ] [ἐ]κ τῶν ... particle AD02 149 149 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 717, 21 9315
244589 [τ]ε̣ ... ἀπ[ογρ]αψάμενοι οὓς δεῖ, ἐά[ν] [τ]ε̣ ἕν̣α ἐὰν τε πλεί[ο]υς ... particle AD02 149 149 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 5 1210, 153 9472
244592 τε ... , ἐά[ν] [τ]ε̣ ἕν̣α ἐὰν τε πλεί[ο]υς, ἓν τέταρτον ... particle AD02 149 149 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) BGU 5 1210, 154 9472
1667459 τε ... [ο]ὔσης αὐτῷ τῆς πράξεως ἔκ τε τοῦ ὁμολογ̣[ο]ῦ̣ν̣τος καὶ ἐκ ... particle AD02 149 149 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Hamb. 1 71, 22 11409
4303880 τε ... πράξε̣ω̣ς οὔσης [τῷ] [Νιν]νάρῳ ἔκ τε τοῦ ὁμολ(ογοῦντος) καὶ [ἐκ] ... particle AD02 149 149 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) SB 20 14970, 19 14911
1492448 [τ]ε ... τοῦ ἰδί[ου] [λό(γου)] [ἐπιτρο(πῆς)] ὑπό [τ]ε ἐμοῦ καὶ το[ῦ] [τῆς] ... particle AD02 150 150 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Fay. 26, 10 10828
2637883 τε ... [δραχ]μιαίων τόκων πρᾶξιν ποιεῖσθαι ἔκ τε ἐμ[ο]ῦ καὶ ἐκ τῆς ... particle AD02 150 150 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 2 40 a, 21 21517
2638291 τε ... κατὰ μῆνα πρᾶξιν ποιεῖσθαι ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τοῦ ... particle AD02 150 150 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 2 40 b, 60 21518
3478904 τε ... ξύλινα καὶ κίστην̣ gap=unknown ὅ τε Ἥρων καὶ Εὐδαιμονὶ[ς] gap=unknown ... particle AD02 150 199 Egypt P. Strasb. Gr. 4 225, 20 26978
3478936 τ[ε] ... [τριάκοντα] [γινο]μένης τῆς πράξεως ἔκ τ[ε] [τοῦ] [Ἥρωνος] [καὶ] [ἐκ] ... particle AD02 150 199 Egypt P. Strasb. Gr. 4 225, 23 26978
3479009 [τε] ... πράξεως οὔση[ς] [τῷ] [Πλουτίωνι] [ἔκ] [τε] gap=unknown καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 150 199 Egypt P. Strasb. Gr. 4 225, 32 26978
3614503 τ̣ε ... α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ς̣ [ὀρι]νῆς διώρυγος, τήν τ̣ε συνχώ[ρ]ησιν πεποιῆσθαι [τὸν] [ὁ]μ̣[ο][λογ]οῦντα ... particle AD02 150 150 Egypt, 00c - Narmouthis (Medinet Madi) P. Tebt. 2 393, 14 13549
3614562 τε ... ἐπὶ τοὺς παρʼ αὐτοῦ περί τε τῆς προκιμένης ὑδρ[ο]φυλακ(ίας) [μή]τε ... particle AD02 150 150 Egypt, 00c - Narmouthis (Medinet Madi) P. Tebt. 2 393, 20 13549
372916 τε ... καὶ ἐσχηκέναι αὐτοῦ ἀποχὰς τοῦ τε α (ἔτους) καὶ β ... particle AD02 151 151 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Lips. 1 121, 10 22444
2232981 [τε] ... gap=13 τῶν ἰδίων μηδὲν ἅ[μα] [τε] καταφρονῶν τῆς περὶ ἡμᾶ̣ς̣ ... particle AD02 151 151 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Meyer 8, 10 11962
2233027 τε ... εἰς ἄπορον τραπ[ε]ντων*. αὐτοί τε οὖν gap=1 [γε]νάμενοι διὰ ... particle AD02 151 151 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Meyer 8, 14 11962
2851348 τε ... πρᾶξις ἔστ(ω) τῷ μεμισθωκότι ἔκ τε τοῦ μεμισθ(ωμένου) καὶ ἐκ ... particle AD02 151 151 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 33 2676, 39 16881
3463471 τε ... τὴν ὑποθ̣ήκην πάσῃ β̣ε̣β̣α̣ιώσει ἀπό τε δημοσίων καὶ ἰδ[ι]ωτικῶν καὶ ... particle AD02 151 151 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 1 52, 9 18681
3463582 τε ... παρʼ αὐτῆς τῆς πράξεως παρά τε τῆς δεδανισμέ[νης]* [καὶ] [ἐκ] ... particle AD02 151 151 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 1 52, 11 18681
4723 τε ... , ἣν κ[αὶ] παρείληφαν ὅ τε Ἁρ[παγά]θης καὶ Σαταβοὺς ταύτην ... particle AD02 152 152 Egypt, 00b - Dionysias (Qasr Qarun) BGU 1 153, 17 8921
1663016 τε ... ἡμῖν οὔσης πολλῆς βοηθείας τῶν τε πλειόνων τῶν τῆς κώμ[η]ς ... particle AD02 152 162 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Hamb. 1 35, 7 11383
3866040 τε ... τῇ Τεφ[ορσ]άιτι τ[ῆς] πράξεω[ς] [ἔ]κ τε τοῦ Κρο[νίο]υ καὶ ἐκ ... particle AD02 152 152 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 10 1115, 20 13833
4323137 [τε] ... [τ]αῖς κατὰ καιρὸν ἀπογρ(αφαῖς) τ̣[ῷ] [τε] [β [(ἔτει)] [καὶ] [ιϛ ... particle AD02 152 153 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 22 15212, 16 12982
1501463 τε ... τὴν ὑποθήκην πάσῃ βεβαίωσει ἀπό τε δημοσίων και ἰδιωτικῶν καὶ ... particle AD02 153 153 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Flor. 1 1, 8 23525
1501567 τε ... παρʼ αὐτῆς τῆς πράξεως παρά τε τῆς δεδανισμένης* καὶ ἐκ ... particle AD02 153 153 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Flor. 1 1, 10 23525
3510036 [τ]ε ... ἢ τοῖς παρʼ αὐτοῦ τ[ά] [τ]ε βλάβη καὶ δαπανήματα καὶ ... particle AD02 153 153 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 6 585, 11 16804
213142 [τ]ε ... [τῇ] [Ἰσιδώρ]ᾳ τῆς πρά[ξ]εως ἔ[κ] [τ]ε τοῦ [Ἑρμοῦ] καὶ ἐκ ... particle AD02 154 154 Egypt, 00a - Alabanthis BGU 4 1045, 26 9442
2228812 [τε] ... π̣ρ̣[άξεως] οὔσης τ̣ῇ Θ̣[αυβαρίῳ] [ἔκ] [τε] [τοῦ] Παχνούβιος καὶ ἐκ̣ ... particle AD02 154 154 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Merton 3 110, 22 11946
2491481 τε ... ἔτι δὲ καὶ προσαποτισάτω ἥν τε εἴληφεν τειμὴν* διπλῆν καὶ ... particle AD02 154 154 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Mich. 6 428, 11 12266
2854499 τε ... μνᾶς κατὰ μῆνα ἕκαστον ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 154 154 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 34 2722, 48 16594
2870342 τε ... κυρίων ὄντων ὧν ἔχουσι ὅ τε Ἀπίων ὁ καὶ Διογένης ... particle AD02 154 154 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 4 727, 27 20427
2882836 τε ... τραπεζειτῶν* τὰς ἐπισταλείσας μοι ὑπό τε σοῦ καὶ Σερήνου τοῦ ... particle AD02 154 154 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 41 2962, 7 16526
2882955 τε ... τραπεζειτῶν* τὰς ἐπισταλείσας μοι ὑπό τε σοῦ καὶ Σερήνου τοῦ ... particle AD02 154 154 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 41 2963, 10 16527
3870187 τε ... πράξεως οὔσης τῇ Σαραπιάδι ἔκ τε τῶν αὐτῶ(ν) καὶ ἐκ ... particle AD02 154 154 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 10 1142, 22 13854
999917 δε* ... προγεγραμ(μένοι) δι(ὰ) Διοσκόρου ἀποσυσταθ(έντος) διά δε* Δείου [ἀ]πέχομ(εν) τὰς τ̣οῦ ... particle AD02 155 155 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Berl. Frisk 1 col. 17, 26 10158
1633045 τε ... Θ̣ε̣[μίστου] κ̣α̣ὶ̣ Πολέμω̣ν̣ο̣ς̣ μ̣ε̣ρ̣[ίδων] [ὑπέ]ρ τε ναύλου ἱματ[ι]σμοῦ καὶ τιμῆς ... particle AD02 155 155 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Graux 3 30 col. 7, 6 11312
1633133 τε ... , ἃς ᾐτήσαντο ἐπισταλῆναι ὑπέ̣ρ τε ναύλου ἐπιβεβληκυειῶν* ἀπὸ τῶν ... particle AD02 155 155 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Graux 3 30 col. 7, 14 11312
3767371 [τε] ... <ἐκ> τ̣ῶν τῆς̣ Πρωτοῦτος [ἔκ] [τε] [πά]ντων προγ(εγραμμένων) ἢ ἐξ ... particle AD02 155 155 Egypt, 00b - Ptolemais Drymou Böhm, Papyrus Varsoviensis 10 p. 65-70, 14 13665
4115158 τε ... ἑστάσθαι γενομένης τῆς πράξ[εω]ς̣ ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 155 155 Egypt SB 14 11599, 13 18155
2832420 τε ... ἐπιτρ[ο]πῆς αὐτῶν διοικῆσε*. ἐμοῦ τε καταβαρηθ̣έ̣[ν]τος ἐν ταῖς λιτουργίαις* ... particle AD02 156 156 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 487, 10 20623
4140330 [τε] ... τῆς πράξ[εως] [οὔσης] gap=unknown [ἐκ] [τε] [τῆς] [Ταβοῦτος] [καὶ] ἐκ ... particle AD02 156 156 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) SB 14 12017, 22 14539
367840 τε ... ἀργυ[ρ]ωμάτων gap=1 δώσει[ς] [.] [προσαχθέ]ντος τε τοῦ ἐπιζη[τηθέντ]ος νομικοῦ [Φ]λαουΐου ... particle AD02 157 159 Egypt, L00 - Alexandria BGU 2 388, 29 20156
1022770 τε ... Καίσαρο[ς] τοῦ κυρίου προχειριζόμενωι* τούς τε προστήσαντας̣ἐν τῇ κώμῃ ἄνδρας ... particle AD02 157 158 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Berl. Leihg. 2 44, 12 10232
3905189 τε ... ἕκτου μέρ[ους] gap=unknown gap=unknown αὐτοῖς τε καὶ ἑτέρῳ αὐτῶν gap=unknown ... particle AD02 157 161 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) PSI 3 189, 17 13754
2216546 τε ... , τῆς πράξεως οὔσης ἔκ τε αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 158 158 Egypt, U19 - Oasitou Epoikion P. Merton 1 17, 36 21295
2592724 τε ... τῶν ἡ[μ]ε̣τέρων [κ]α̣ὶ ἐπ̣ε̣κράτησεν τῶν τε ὑπαρ̣[χό]ντων ἡμῶν καὶ οἰκοπ̣έδων ... particle AD02 158 158 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Münch. 3 74, 8 12471
3928926 τε ... ᾗ ὀικουν* οἰκίᾳ, ἱματισμόν τε καὶ παράφερνα καὶ ἐνδομενίαν ... particle AD02 158 160 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) PSI 5 463, 20 13783
479241 [τ]ε ... τῇ [Ταφιῶμι] τῆς πρά̣ξεως ἔκ [τ]ε τῆς ὁμο[λ]ογούσης καὶ ἐκ ... particle AD02 159 159 Egypt, 00a - Stratonos Kome CPR 6 3, 16 9874
1965302 [τε] ... κ(αὶ) ἄλλων ἡ γενα(μένη) [ὑπό] [τε] ἐμοῦ κ(αὶ) τοῦ αὐτοῦ ... particle AD02 159 159 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Lond. 2 p. 77-78 no. 376, 9 11742
3327667 τε ... διὰ παντὸς πάσῃ βεβαιώσι* ἀπό τε δημοσίων καὶ ἰδιωτ[ικῶν] πάντων ... particle AD02 159 159 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Ryl. Gr. 2 162, 21 12950
97454 τε ... πεμφθ(ῆναι) τῆς̣ [ἐντεύξεως] [ἀ]ντίγρ(αφον) τῷ τε τῆς [Ἡρακ(λείδου)] [μερίδ]ο(ς) τοῦ ... particle AD02 160 160 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) (?) BGU 15 2472, 13 9742
354047 [τε] ... [ἐὰν] [τελ]ειώσω ἐνεχ̣υ̣ρ̣[α]σίας γραμμάτω̣[ν] ἔ[κ] [τε] τῶ̣ν̣ π̣[ροκ]ειμέν[ων] [ὑπ]αρχόντων καὶ ... particle AD02 160 160 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 888, 24 9400
1345992 τ̣ε̣ ... νόσ̣ο̣υ καὶ ἐπαφῆς, ε̣ἶ̣ν̣α̣ί̣ τ̣ε̣ ἐμοῦ καὶ μήτε ὑ̣[π]ο̣κεῖσθαι ... particle AD02 160 161 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Col. 8 222, 23 17632
1463263 τε ... κα[τὰ] [τὰ] [κελευσθέντα] [ὑπ]έ̣ταξα τά τε ἐμὰ καὶ τὰ τοῦ ... particle AD02 160 161 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Erl. 22, 11 10724
12906 τε ... θ[εῶν] gap=unknown gap=unknown ἀπογεγρ(αμμέν…) διά τε σου gap=unknown gap=unknown μερίδος ... particle AD02 161 169 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 233, 22 8995
334713 τε ... μηνὶ Μεχεὶρ νεομηνίᾳ, ἀντί τε ὧν [ὤφειλεν] [τῷ] [Ἀμμωνίῳ] ... particle AD02 161 163 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 859, 6 9386
366920 τε ... ἀπὸ τῆς μητρός, συνεμπέπλεκταί τε τῶι ἀναγνωσθέντ[ι] ὑπομνήματι καὶ ... particle AD02 161 161 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 613, 32 9263
366940 [τε] ... ἐκ κρίσεως φανησομένων, πάση[ς] [τε] [τῆς] [προσό]δου, ἐξ ... particle AD02 161 161 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 613, 35 9263
380177 τε ... ὑπὸ χεῖρα [ἐπισκέψασθαι] [,] προσφωνήσαντός τε αὐτοῦ μηδὲν πλέον δεδόσθαι ... particle AD02 161 169 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 287, 8 13450
1412380 τε ... [βούλο][μ]αι οὖν σε ἀκολ̣ο̣υ̣θ̣ήσαντα τῇ τε κρίσει μου κα[ὶ] gap=unknown ... particle AD02 161 192 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Dublin 11, 13 10719
3068048 τε̣ ... ἡ πρᾶξίς σοι ἔστω ἔκ τε̣ ἡμεῖν* καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 161 161 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 77 5109, 44 140175
3477488 τε ... [πρά]ξεως οὔσ[η]ς το* Ἀνχάφι [ἔκ] τε τῶν πε[ρὶ] [το]ῦ [Ἑρμῆ][το]ς ... particle AD02 161 169 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 4 204, 26 13196
3487534 τε ... [πράξεώς] gap=unknown σοι οὔσης ἔκ τε αὐ[τῶν] [καὶ] [τῶν] [ὑπαρχόντων] ... particle AD02 161 169 Egypt P. Strasb. Gr. 5 303, 3 18761
3832798 τε ... gap=unknown gap=unknown gap=unknown gap=unknown τῶν τε αὐτοκρατορικ[ῶν] [καὶ] [ἡγεμονικῶν] gap=unknown ... particle AD02 161 169 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Würzb. 9, 23 13734
3833154 τε ... σε φροντίσ[αι] [,] [ὅ]πως ο[ἵ] τε αὐτου καὶ οἱ τῶν ... particle AD02 161 169 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Würzb. 9, 56 13734
3863875 τ[ε] ... κατελευσόμενοι πρὸς τὴν διάγνωσιν ὅ τ[ε] νομοφύλαξ Δῖος καὶ οἱ ... particle AD02 161 161 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) PSI 10 1100, 6 13827
4158433 δε* ... ἐμοῦ δὲ καμ̣[ηλ]ί̣τ̣ο̣[υ] [ὄντος] [ἔτι] δε* καὶ τὰ ἐπικεφάλεια* διαγράφοντος ... particle AD02 161 161 Egypt SB 16 12290, 7 16221
2884774 τε ... πρᾶξις ἔστω τῷ μ[ε]μισθωκό[τι] [ἔ]κ τε τοῦ μεμ[ισ]θωμένου καὶ ἐκ ... particle AD02 162 162 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 41 2974, 28 16538
3044716 τε ... [ἐπε]ὶ οὖν ν̣ῦ̣ν ἔγνωμεν ἐπί τε τούτου καὶ ἑτέρου [ἦ]χθαι ... particle AD02 162 162 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 7 1032, 17 20328
3851602 τε ... , γει[νομένης] [τῆς] πράξεως ἔκ τε τῆς Ἡροῦτος καὶ ἐκ ... particle AD02 162 162 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) PSI 10 1116 + P. Merton 2 72, 26 13834
163413 τε ... τῷ Διδύμῳ [τὴ]ν πρᾶξιν ἔκ τε αὐτῶν καὶ ἐκ τῶ[ν] ... particle AD02 163 163 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 607, 27 9259
1703007 τε ... γενομένης σοι τῆς πράξεως ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 163 163 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Heid. Gr. 3 239, 11 11468
2222641 τε ... γενο̣μένου̣ κ̣ρο[κ]ω̣ιδι̣[λοβοσκοῦ]* gap=3 [προσ]οδεύομαι ἀπὸ τε σ̣υντάξε̣ω̣ν [κα]ὶ̣ ἐ̣λαι(κῆς) [καὶ] ... particle AD02 163 164 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Merton 2 73, 8 21312
2632418 τε ... [,] [τῆς] [πράξεως] [οὔ]σης ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τ̣ῶ̣ν̣ ... particle AD02 163 163 Egypt P. NYU 2 27, 7 16771
3949315 τε ... κ(αὶ) ἡ πρᾶξ[ις] [ἔστω] ἔκ τε αὐ̣τοῦ κ(αὶ) ἐκ τῶν ... particle AD02 163 163 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 7 739, 29 17649
4063601 τε ... [,] [τῆς] [πράξεως] [οὔ]σης ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 163 163 Egypt P. NYU 2 27, 7 16771
386916 τε ... , τὴν δὲ γεωργίαν ὑπό τε τοῦ Πανετβήους καὶ τῶν ... particle AD02 164 196 Egypt, L03 - Terenouthis (Kom Abu Billo) BGU 2 648, 20 20177
2838291 τε ... πρᾶξις ἔστω τῇ μεμισθωκυιῃ* ἔκ τε τῆς μεμισθωμένης καὶ ἐκ ... particle AD02 164 164 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 502, 41 20636
155673 τε ... καὶ αὐτοῦ τοῦ ἔτους ἀπό τε [ἰδιωτικῶ]ν καὶ πάσης ἐμποιήσεως ... particle AD02 165 165 Egypt, 00b - Athenas Kome BGU 2 542, 17 9227
2986775 τ̣ε ... Θενε(πμόϊ) καὶ ἑτ̣[έ]ρου Πασιν τόν τ̣ε υἱὸν μου Θῶνιν μ̣[ητ(ρὸς)] ... particle AD02 165 166 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 59 3974, 9 19260
377085 τε ... καιρ[ὸν] [κα]τʼ οἰκίαν ἀπογραφαῖς τῷ τε θ (ἔτει) καὶ κγ ... particle AD02 166 167 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 324, 13 9055
1962934 τε ... [τῆς] πράξεως τῇ Ταουῆτι ἔκ τε τῶν ὁμολογουσῶν καὶ ἐκ ... particle AD02 166 166 Egypt, 00a - Neilopolis (Tell el-Rusas) P. Lond. 2 p. 211-212 no. 334, 25 11714
3925941 τε ... Α̣ὐρηλίου Οὐήρου σεβαστοῦ · ἅ τε παρέθοντο δικαιώματα τῷ [πρ]ογεγρα(μμένῳ) ... particle AD02 166 167 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 5 447, 16 19293
349821 τε ... τῷ Φαρίωνι τῆς πράξεως ἔκ τε τῶν προγεγραμμ(ένων) ἢ ἐξ ... particle AD02 167 167 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lond. 2 p. 221 no. 336, 21 11716
3092252 τε̣ ... τῆς πρ̣άξεώς σοι οὔσης ἔ̣κ τε̣ ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 167 167 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 36, 13 15819
3613902 τε ... [τῇ] [Ἑλένῃ] [τῆ]ς πράξεως ἔκ τε τῶν ὁμολογούντων [καὶ] [ἐκ] ... particle AD02 167 167 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 390 + Berichtigungsliste (BL) 1 p. 428, 28 13546
4102661 τε ... μου τὸ ἀντὶγραφον προτεθῆναι ἔν τε τῇ μητροπόλι* καὶ καθʼ ... particle AD02 168 168 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 14 11374, 8 14438
4554773 δε* ... τῆς βεβαιως* ἐξακολουθ̣ούσης αὐτοῖς ἀπό δε* ἰδιωτικῶν καὶ πάσης ἐμποιήσεως ... particle AD02 168 168 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 20 10, 16 15006
146905 τη* ... gap=unknown [Εἰρηναῖ]ος ἄγραψα* καὶ ὑπε* τη* μητρώς* μο[υ] βρατε* γαρφούσης* ... particle AD02 169 177 Egypt, 00b - Herakleia (?) BGU 2 446, 25 9177
1924306 [τε] ... γεινομένης σοι [τῆς] [πράξεως] [ἔκ] [τε] [ἐμ]οῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 169 192 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Lips. 2 143, 11 78447
3322482 τε ... Λιβὸ[ς] [,] [καὶ] ἡ̣ προγεγραμμέ̣ν̣η τε γυν[ή] μου Κλαυδία Λεοντὶς ... particle AD02 169 169 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 2 153, 9 19510
4261507 τε ... ὑπὸ τοῦ Οὐαλερίου gap=unknown βουλευτα̣[ί] τε ὁ μὲν gap=unknown [κ]αὶ ... particle AD02 169 180 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) SB 20 14173, 6 23688
4484188 τε ... γινομε[ν]η* σοι τῆς πράξεως ἐκ τε ἐμ[οῦ] [καὶ] [ἐ]κ τῶν ... particle AD02 169 170 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 6 9247, 12 14132
2777123 τε ... ὃ ἐὰν παρασυνγραφῶ εἶδος τό τε βλάβος καὶ ἐπίτειμον* ἀργυρίου ... particle AD02 170 170 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 17 2134 Ro, 27 17514
2844736 τε ... τούτου οὐκ ἀνεδόθη μοι περί τε ὕβρεω̣ς̣ ἣ̣ ἐ̣μ̣ο̣ὶ̣ ἐγένετο ... particle AD02 170 170 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 31 2563, 14 16886
4432878 τε ... γιν̣ομ̣έ̣ν̣η̣ς̣ σοι τῆς πράξεως ἔκ τε ἐμοῦ κ[αὶ] ἐ̣[κ] [τ]ῶν ... particle AD02 170 170 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) SB 3 7197, 10 14008
348075 <τε> ... φη̣σιν π[α]ραπεπτωκέναι ἀκύρα[ς] οὔσης <ἑαυτῷ> <τε> καὶ παντὶ τῷ ἐπιφέρο̣[ν]τι ... particle AD02 171 171 Egypt, 00a - Neilopolis (Tell el-Rusas) P. Lond. 3 p. 171-172 no. 918, 24 11813
970851 τε ... Πατσώντε[ω]ς λεγομένῃ ἀ[φʼ] [ἧς] τά τε περὶ τ̣ὴ[ν] κώμην ἐδάφ[η] ... particle AD02 171 171 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) SB 6 9328, 9 14145
970920 τε ... θεῶν θρησκεί̣α̣ς ποιεῖσθαι γεινομένας ὑπὲρ τε δ[ι]αμονῆς τοῦ κ̣υ̣ρ̣ί[ο]υ̣ ἡμῶν ... particle AD02 171 171 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) SB 6 9328, 22 14145
2544919 [τε] ... καὶ Εὐδαιμονί[δι] [τῆς] [πράξεως] [ἔκ] [τε] τοῦ Ἀμμωνᾶ̣[τ]ο̣ς καὶ ἐ̣[κ] ... particle AD02 172 175 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mil. Vogl. 2 71, 14 12364
3884158 [τε] ... [μου] [γεγραμμένα] [ἐστί] [,] [τοῦτό] [τε] [τῇ] [πίστει] [αὐτῶν] [παρακατατίθεμαι] ... particle AD02 172 175 Egypt, L00 - Alexandria (?) PSI 13 1325, 11 17247
2820745 τε ... με [ἀ]πείλη[φ]ας τὴν γ̣[ρα]φὴ̣ν̣ gap=unknown τε δὲ̣ σημ κ̣α̣ὶ̣ με ... particle AD02 173 174 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 24 2411, 71 16927
3055681 τε ... καὶ ἡ̣ [πρᾶξις] [ἔσ]τω ἔκ τε αὐτοῦ καὶ ἐ[κ] [τῶν] ... particle AD02 173 173 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 71 4827, 36 112442
3864739 τε ... ὁμοίων. ὑπέταξα δὲ τοῦ τε γε[νο]μ̣ένου ἐπὶ Διδύμου ἀνταρχιδικαστοῦ ... particle AD02 173 173 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) PSI 10 1105, 18 13830
4446189 τε ... οὖν, κύριε, υ῾πό τε Ἑρεννίου Φιλώτα τοῦ ἐπιστρατηγήσαντος ... particle AD02 173 173 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 5 7558, 8 14029
3602805 τε ... προ[κ]είμενον ν[ο]μὸν καὶ καταστησ[όμε]νον ἐπί τε τοῦ τῆς Θεμίστου καὶ ... particle AD02 174 175 Egypt, L00 - Alexandria P. Tebt. 2 317, 15 20817
3602841 τε ... ἄλ̣λ̣ων [δέ]ον ἦν κ̣ρ̣ι̣τῶ̣ν̣ πρ[ό]ς τε Ἥ[ρ]ωνα τὸ[ν] καὶ Σαραπίω[ν]α ... particle AD02 174 175 Egypt, L00 - Alexandria P. Tebt. 2 317, 20 20817
3908829 τε ... τὸν ὑποσχ[όμενον] [?] gap=3 ὑπό τε τοῦ τῶν τόπων κωμογρα(μματέως) ... particle AD02 174 175 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) PSI 3 229 + PSI 3 233 + PSI 3 235 + PSI 3 230 + PSI 3 231 + PSI 3 232 + PSI 3 234 + P. Thmouis p. 3 [roll b] descr., 24 20044
3908891 τε ... τῶν ὀργάνων τελουμέ[νῶν] gap=unknown ὑπὲρ τε τοῦ ιε (ἔτους) καὶ ... particle AD02 174 175 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) PSI 3 229 + PSI 3 233 + PSI 3 235 + PSI 3 230 + PSI 3 231 + PSI 3 232 + PSI 3 234 + P. Thmouis p. 3 [roll b] descr., 12 20044
615605 δε* ... τέλου̣ς̣ gap=4 [μη]νῶν β Παχών δε* καὶ Παῦνι* τοῦ ἐνεστῶτος ... particle AD02 - AD03 175 299 Egypt O. Camb. 59, 3 73538
1041356 τε ... τὴν ἀπολογία̣ν ποιησόμεθα κ̣[ε]κέλευσται ὑπό τε σοῦ καὶ Δωνάτου κ̣αὶ ... particle AD02 175 199 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Bingen 78, 7 78046
1492603 τε ... κατὰ τὰ κελευσθ(έντα) ὑπέταξα τά τε ἐμ[οῦ] [κα]ὶ τὰ τῆς ... particle AD02 175 175 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Fay. 27, 11 10836
1492632 τε ... καιρὸν κατʼ οἰκί(αν) ἀπογρ(αφαῖς) τῇ τε τοῦ διεληλ(υθότος) ιδ (ἔτους) ... particle AD02 175 175 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Fay. 27, 14 10836
2224146 τε ... ἡμᾶς ἡ̣ Τ̣ααρμίυσις, ἐμέ̣ τε καὶ Σεΐαν καὶ Φαυστ̣ί̣ω̣να ... particle AD02 175 199 Egypt P. Merton 2 83, 3 28785
2523467 τε ... γεινομένης αὐτῷ τῆς πράξεως ἔκ τε τοῦ ὁμολογοῦντος καὶ ἐκ ... particle AD02 - AD03 175 225 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Mil. 1.2 58, 11 28772
2934956 τε ... γινομένης σοι τῆς πράξεως ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 175 175 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3493, 10 15650
2935106 τε ... γιν̣[ο]μ̣[έν]η̣ς̣ σοι τῆς πράξεως ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 175 175 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3493, 25 15650
2935261 τε ... γεινομένης σοι τῆς πράξεως ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 175 175 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3494, 12 15651
2935411 τε ... γεινομένης σοι τῆς πράξεως ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 175 175 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3494, 32 15651
3354328 τε ... [τ]ῆς ἀνεψιᾶς τελευτησάσης ἀφήλικος ἐπί τε ἐμοὶ καὶ τοῖς ὁμομητρίοις ... particle AD02 175 199 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Ryl. Gr. 2 76, 3 27881
3799684 τε̣ ... πρὸς Ὡρίωνα εἰ μὴ πρὸς τε̣ ἐν α κ̣ώ̣μ̣ῃ ὑ(πὲρ) ... particle AD02 - AD03 175 225 Egypt P. Vind. Worp 18, 3 26876
4157657 [τε] ... [διὰ] χ̣ειρὸς κα̣ὶ̣ [βεβαιώσειν] [τήν] [τε] [ὁμολογοῦσα]ν̣ Θ̣ε̣ρ̣μ̣ουθάρι[ον] [τὴν] [καὶ] ... particle AD02 175 195 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 22 15313 + SB 16 12288, 21 14567
4162464 [τε] ... [τῇ] [ταύτης] [θυγατρὶ] [Κρονοῦτι] [ἔκ] [τε] [τῆ]ς̣ ὁμο̣λ̣ογο̣ύ̣[σ]η̣ς̣ Ἀπολλ̣[ω]ν̣[οῦ]τ̣ος κα̣ὶ ... particle AD02 175 199 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) SB 16 12334, 5 26722
4162710 [τε] ... [πράξεως] [οὔσης] [τῇ] [Ταμαρρῆτι] [ἐκ] [τε] [τῆς] gap=20 [καὶ] [ἐκ] ... particle AD02 175 199 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) SB 16 12334, 21 26722
4306084 τε ... ἐπὶ τὰ δύο ἔτη τόν τε φόρον διορθώσομαι ἐξε̣ν̣ίαυτα μηνὶ ... particle AD02 - AD03 175 225 Egypt P. Daris 25, 4 29508
22730 τε ... καὶ σουβρικοπάλλιον̣ ἰδιόχρωμον. οὗτός τε προσερε[ίδων?] [τῇ] κληρονομίᾳ καὶ ... particle AD02 176 176 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 327, 6 9057
4331155 τε ... προθεσμίας ἔστα[ι] ἡ π̣ρᾶξις ἔ̣κ τε ἐμοῦ καὶ τῶν ὑπαρχόντων ... particle AD02 176 176 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 22 15325, 6 43177
1503335 τε ... γεινο(μένης) α(ὐτῷ) τῆς [πρ]άξεως ἔκ τε α(ὐτοῦ) καὶ ἐξ αὐτ(οῦ) ... particle AD02 177 179 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Flor. 1 28, 6 23547
1503516 [τε] ... [τῷ] [δανειστῇ] [τῆς] [πράξεως] [ἔκ] [τε] [ἐμοῦ] [καὶ] [ἐξ] [αὐτῶν] ... particle AD02 177 179 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Flor. 1 28, 18 23547
1503540 τε ... [ὑπάλλαγμα] [βεβαιώσω] [πά]σῃ βεβαιώσει ἀπό τε δη[μοσίω]ν καὶ ἰδιωτικῶν [κ]αὶ ... particle AD02 177 179 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Flor. 1 28, 19 23547
1426294 [τε] ... [γινο]μέν[ης] [σοι] [τῆς] [π]ράξεως [ἐκ] [τε] [ἐμοῦ] gap=unknown [καὶ] [ἐκ] ... particle AD02 178 178 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 24 16092, 27 79303
1583088 [τε] ... ἡ̣μων̣ [ο]ὖν παραγε̣νομένων δ[ι]ελέσθα[ι] [ὅ] [τε] Σ̣τοθοῆτις* τῇ ἑαυτοῦ δυνάμι* ... particle AD02 178 179 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Gen.(2) 1 3, 20 11225
2831791 τε ... αἱ ἐν αὐτῷ ἐνγεγραμμέναι περί τε δρασμοῦ καὶ θανάτου τῆς ... particle AD02 178 178 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 485, 25 20621
3075810 \τε/ ... ἔτους καὶ αἵρεσιν gap=1 [πα]ρά \τε/ τεχνειτῶν* χρυσοχόων λαβόντα καὶ ... particle AD02 178 178 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1117, 12 21739
921106 [τε] ... ἀργυρικῶν καὶ ἐπιμε[ρισμῶν] gap=unknown [τῶν] [τε] [ἔμπροσθεν] χρόνων μέχρι τοῦ ... particle AD02 179 179 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Amh. Gr. 2 99 a, 19 21691
921535 [τε] ... καὶ ἐπιμ[ερισμῶν] gap=6 gap=unknown [τῶν] [τε] [ἔμπροσθεν] [χρόνων] [μέχρι] [το]ῦ ... particle AD02 179 179 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Amh. Gr. 2 99 b, 19 21689
2670043 τε ... μέρεσι ταύτης οἰκίας, τήν τε οὖσαν ἐξέδραν καὶ ὑπερῴους ... particle AD02 179 179 Egypt, U19 - Nemera P. Oxy. 1 76, 18 20735
3029435 τε̣ ... τινὰ gap=1 π̣ολλὰ̣ gap=3 ἔν τε̣ χρυσίοις καὶ σκεύεσι καὶ ... particle AD02 179 179 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 65 4481, 4 78580
3029707 τ̣[ε] ... [ὀνόματι] [ταύτης] [τινὰ] gap=11 ἔ̣ν τ̣[ε] [χρυσίοις] [καὶ] [σκεύεσι] [καὶ] ... particle AD02 179 179 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 65 4481, 21 78580
4266054 τε ... παρʼ ὑμῶ̣ν μεταλημψο̣μενους* καθαροὺς ἀπό τε ἀπογραφ[ῆς] [ἀνδρῶν] [καὶ] [ἀπὸ] ... particle AD02 179 179 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 20 14199, 14 23689
4462932 τε ... τ[ε]λ̣ε̣[υτη]σ̣[άσης] [καὶ] [τοῖς] [κληρο]νόμοις ἐμοί τε κ(αὶ) ἑτέρο[ις] ἀ̣δ̣ε̣λ̣φ̣ο̣[ῖς] [δυσὶ] ... particle AD02 179 181 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 6 8979, 6 14059
1292348 τε ... τῶν τῆς ἐλευθερώσεως̣ gap=unknown gap=unknown τε αὐτὸν υἱόν μου Σ̣αραπίω[να] ... particle AD02 180 192 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Col. 10 267, 6 22267
3738496 τε ... ὁ ἴσος τῷ ἐπισχεθέντι τῷ τε θ (ἔτει) καὶ ι ... particle AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 18 20112
3739214 τε ... τοῦ ταμείου τὰ καθήκ(οντα) τοῦ τε [θ [(ἔτους)] καὶ ι̣ ... particle AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 8 20112
3739982 τε ... τοῦ ταμείου τὰ καθήκοντα [τοῦ] τε θ (ἔτους) καὶ ι ... particle AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 5 20112
3740202 τε ... θ (ἔτει) κουφι̣σθέντα διεστάλη τῷ τε θ (ἔτει) καὶ ι ... particle AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 13 20112
3741554 τε ... τὸ κατὰ διαστολ(ὴν) ταγῆναι τῷ τε θ (ἔτει) καὶ ι ... particle AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 10 20112
3746472 τε ... ι̣ (ἔτει) ἐπισχεθέντι παρανα[ύλ(ῳ)] τῆς τε ἐν ἀπράτοις καὶ τῆς ... particle AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 20 20112
388324 τε ... μερίδος. ἡ γενομένη ὑπό τε ἐμοῦ κα[ὶ] [Δημη]τ̣ρ̣ί̣ο̣υ̣ στρ(ατηγήσαντος) ... particle AD02 181 181 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 12, 5 8896
746110 τε ... προφήτην extra κα̣ὶ̣ ἐξῆλθαν* ἐν τε τῶι μετα̣ξυν̣ἔμαθον* διασιν* τινός* ... particle AD02 181 183 Egypt, 00c - Narmouthis (Medinet Madi) O. Narm. Gr. 1 92, 12 40828
1515459 τε ... ἧς ἔχετε συμφ̣ωνίας πᾶσης μουσικῶν τε καὶ ἄλλων ὑπ̣ουργοῦντα[ς] ἐ̣φʼ ... particle AD02 181 181 Egypt, U15 - Ibion Sesymbotheos P. Flor. 1 74, 6 23578
4208319 τε ... ἃς ο̣ gap=unknown ἐπακολουθοῦντος τοῦ τε Ὡριγέ[νους] gap=unknown gap=unknown εἰς ... particle AD02 181 185 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) SB 16 13049, 11 14701
2836069 τε ... αὐτὸν υἱόν [μο]υ Ἐπίνεικον [ἔ]ν τε ἐξέδρᾳ καὶ κέλλῃ τῇ ... particle AD02 182 189 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 3 495, 8 20631
3077996 τε ... , τῆς πράξεως γεινομένης ἔκ τε αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 183 183 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1127, 28 21745
410275 τε ... [γ]ινομένη[ς] [αὐτῇ] τῆς πράξεως ἔκ τε τοῦ Ἁρποκρατίωνος κα[ὶ] [ἐ]κ ... particle AD02 184 184 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 1 29, 19 9859
3128195 τε ... ἰδέας <μὴ> ἐ̣φειμένης, τήν τε ἐωνουμένην* μὴ εἶναι τῶν ... particle AD02 184 184 Egypt, 00a - Psenharyo P. Petaus 17, 6 8807
3788248 τε ... τῇ α̣ὐ̣τ̣ῇ τῆς πρ[άξεως] ἔκ τε τοῦ Διδύμου̣ (καὶ) ἐκ ... particle AD02 184 184 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. L. Bat. 11 12, 23 13679
4476226 τε ... Σύμμαχον παρὰ [τοῦ] Ἀπολλωνίδου διά τε χ[ει]ρὸς καὶ διὰ τῆς ... particle AD02 184 192 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 6 9145, 15 14116
1055544 τε ... [καὶ] τοῖς παρά σου ἔκ τε ἡμῶν [τ]ῶν δύο ἐξ ... particle AD02 185 185 Egypt, U20 - Phys P. Bon. 25, 20 17181
2266914 [τε] ... ἀποτισάτ[ωσα]ν̣ τῇ Οὐαλερί̣ᾳ̣ Ἑ̣[λενοῦτι] [ἥν] [τε] [ἀπειλήφεσαν] [τιμὴν] [καὶ] [βλάβη] ... particle AD02 185 185 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Mich. 15 707, 20 21386
2777475 τε ... ἐπὶ τέκνοις β, τῷ τε Διοδώ(ρῳ) @^inline^τῷ@⟦και⟧ καὶ Λογγί(νῳ) ... particle AD02 185 186 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 17 2134 Vo descr., 2 17515
3128954 τ[ε] ... μὴ φεινης* ὠνεῖσθαι, ο* τ[ε] οὐνουμ[εν]ο̣ς̣* [μὴ] [εἶναι] τῶν ... particle AD02 185 185 Egypt, 00a - Ptolemais Hormou (El-Lahun) P. Petaus 19, 5 8812
3129537 τε ... μὴ ἐφ[ι]εμένης ὠνεῖσ[θα]ι, τόν τε ὠνού(μενον) μὴ εἶναι τῶν ... particle AD02 185 185 Egypt, 00a - Syron Kome P. Petaus 22, 6 8757
3129556 τε ... ἕτερον ἐναντίον εἶναι, τάς τε κατʼ ἀγρ[ὸν] [γιτ](νίας)* συμφ(ώνους) ... particle AD02 185 185 Egypt, 00a - Syron Kome P. Petaus 22, 8 8757
3130317 τε ... β gap=4 χερσαῖαι συν̣εστάναι ἔκ τε ὑποσχέσεως [δ]οθίσης* ὑπὲρ μέρους ... particle AD02 185 185 Egypt, 00a - Syron Kome P. Petaus 25, 23 8816
3133874 τε ... αἰτούμενος ὑπὸ σοῦ ὀνόματα ἐπί τε λιμνασμοῦ καὶ κατασπορᾶς τοῦ ... particle AD02 185 186 Egypt, 00a - Ptolemais Hormou (El-Lahun) P. Petaus 52, 4 8759
350581 τε ... [τῆς] [πράξεως] αὐτῷ [οὔ]σης ἔκ τε ἐμο̣ῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 186 186 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Flor. 1 46, 19 23559
2795042 τε ... ἃ ὀφείλει, ἢ παρακαταθέμενός τε τὸ ἀργύριον ἵνʼ ἐν ... particle AD02 186 186 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 237, 16 20506
2796044 τε ... τῷ Ῥούφῳ καὶ ὑποταξάσης τό τε τελευταῖον κοινὸν ὁμο[λόγημα] πρὸς ... particle AD02 186 186 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 237, 35 20506
2796225 τε ... πατρὶ μου Χαιρήμονι, ἠξίωσά τε τὸν στρατη[γ]ὸν ἐπιστο̣λ̣ὴ̣ν [γράψαι] ... particle AD02 186 186 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 237, 9 20506
2796461 τε ... [γρ]ά̣μ̣ματα π̣α̣ν̣ gap=4, ἡ̣γ̣η̣σ̣άμενός τε μήτε δίκης δεῖσθαι τὸ ... particle AD02 186 186 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 237, 26 20506
2796762 τέ ... περὶ τῆς κατοχῆς οὐκέτι οἷόν τέ ἐστιν αὐτῷ ἐνκαλεῖν μετ̣ὰ̣ ... particle AD02 186 186 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 237, 5 20506
2797585 τε ... κελεῦσαι γραφῆναι τῇ στρατηγίᾳ τάς τε χορηγίας ἀποδίδοσθαί μοι κατὰ ... particle AD02 186 186 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 237, 10 20506
2797593 @^inline^τε@⟦δε⟧ ... μοι κατὰ καιρόν, ἐπίσχειν @^inline^τε@⟦δε⟧ αὐτὸν ἤδη ποτὲ ἐπειόντα* ... particle AD02 186 186 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 237, 11 20506
2797672 τε ... καὶ ἀρχιδικαστῶν κρίσεις, ἔτι τε καὶ νομικῶν προσφωνήσεις, ... particle AD02 186 186 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 2 237, 14 20506
3878224 τε ... γινομένης σο[ι] τῆς πράξεως ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 186 186 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 12 1253, 17 17415
3968611 τε ... λοιποὶ ρ̣μ̣, τελοῦσι τά τε ἐπικεφάλια τῆς κώμης ὡς ... particle AD02 186 186 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) (?) PSI 8 927, 6 13819
3968643 τε ... τῇ κώμῃ κατʼ ἔτος σιτικῶν τε καὶ ἀργυρικῶν κεφαλαίοις, ... particle AD02 186 186 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) (?) PSI 8 927, 11 13819
3968695 τε ... αὐτῶν πάντων πάσας ἐξαγωγὰς τῶν τε ἐλαιῶν καὶ σπερμάτων πάν̣των ... particle AD02 186 186 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) (?) PSI 8 927, 18 13819
4374241 τε ... [τῆς] πράξεώς σοι οὔσης ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 186 186 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 24 16009, 9 18201
346349 τε ... τοῦ ζῆν ἐπειβουλεῦ[σ]αι*. εὐλαβούμενός τε μὴ ὡς εἶπεν καὶ ... particle AD02 187 188 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 1 242, 17 9001
346378 [τε] ... καταχω[ρισμῷ] [τοῦ]το γενέσθαι, ἀ[κ]οῦσαί [τε] [μο]ῦ πρὸς αὐτὸν [ὅπως] ... particle AD02 187 188 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) BGU 1 242, 21 9001
2777523 τε ... περὶ ὧν ὀφείλομέν σοι ἐγώ τε καὶ ὁ ἀδελφός μου ... particle AD02 188 188 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Oxy. 17 2135, 6 17517
4560295 τε ... gap=unknown_lines διέποντος τὰ γραφῖα* τῆς τε μητροπόλεως καὶ τῶν τρι(ῶν) ... particle AD02 188 188 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 20 14, 1 15011
1549 τε ... μθ καὶ τὴν γενομένην ἐμοί τε τῇ Ταμύσθᾳ ἐκ τοῦ ... particle AD02 189 189 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 118 col. 2, 10 8893
270910 τε ... τῆς γενομένης διερέσεως* ἐκληρώθην τά τε ἐν τῇ κώμῃ οἰκόπεδα ... particle AD02 189 190 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1575, 12 9482
352617 [τε] ... ἔσται σοι ἡ πρᾶξις ἔκ [τε] [ἐμ]ο[ῦ] [καὶ] [ἐκ] [τῶν] ... particle AD02 189 189 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 578, 13 9238
1556852 τε ... γεινομ[έ]νη[ς] αὐτῷ τῆς πράξεως ἔκ τε αὐτῶν ἀλληλενγύω̣ν ὄν̣τ̣ω̣ν εἰς ... particle AD02 189 190 Egypt, U19 - Phoboou P. Fouad 43, 52 20989
3272462 τε ... gap=4 (ἐτῶν) δ, ὐπάρχει τε αὐτοῖς* τὸ ἐπιβάλλο[ν] gap=unknown ... particle AD02 189 189 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Reinach Gr. 1 46, 17 12875
4560978 τε ... [τε] [φε]ρνῆς καὶ παραφέρνων ἔκ τε τοῦ Ἰσιδώρου καὶ [ἐκ] ... particle AD02 189 189 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 20 15, 23 15012
1680280 τε ... gap=3 δ̣ι̣[α]δ̣ε̣χ̣ομ̣έ̣ν̣ο̣υ̣ τὰ γραφεῖα̣ τῆς τε μητροπόλ̣ε̣ω̣ς̣ καὶ τ̣ῶ̣ν̣ τ̣ρ̣[ιῶν] ... particle AD02 190 190 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Hamb. 4 278, 2 41557
3786746 τ̣[ε] ... καὶ τοῖ[ς] [παρὰ] σ̣ο̣ῦ̣ [ἔκ] τ̣[ε] [ἐ]μ̣οῦ̣ κ̣αὶ ἐκ τῶ̣ν̣ ... particle AD02 190 190 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Vind. Sal. 6, 20 17289
2223500 τε ... καὶ τοῖς παρά σου ἔκ τε [ἡμῶν] [τῶ]ν̣ δύο ἢ ... particle AD02 191 191 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Merton 2 78, 15 21318
2848982 τε̣ ... αὐτὸν εἴδομεν ἀμείψασθαι gap=1 ὑπέρ τε̣ τῶ̣ν̣ προπεπωνημένων̣* gap=unknown [τῆς] ... particle AD02 192 193 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 31 2611, 16 16906
3786384 τε ... δύο ἀκολού̣θ̣ως τῇ μισ̣θ̣μισ̣θ̣ωσι* περί τε φόρω̣[ν] [κα]ὶ̣ ἄ̣λ̣λων, ... particle AD02 192 192 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Vind. Sal. 5, 14 13678
3980826 τε ... [ἡ] [δὲ] πρᾶξι[ς] ἔστω ἔκ τε τῶν μεμισθω[μέν]ων καὶ ἐκ ... particle AD02 192 192 Egypt, U19 - Oxyrynchites PSI 9 1036, 21 17466
54340 [τε] ... ἔστε* σοὶ̣ [ἡ] [πρᾶξις] [ἔκ] [τε] [ἐ]μ̣[ο]ῦ̣ κ̣[αὶ] [ἐ]κ̣ τῶν ... particle AD02 193 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) BGU 11 2117, 8 26961
335185 τε ... καὶ gap=unknown gap=unknown αὐτὴν τοῦ τε τ̣ρ̣ο̣φ̣ί̣μ̣ο̣υ̣ gap=2 αὐτῆς gap=unknown ... particle AD02 193 198 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Lips. 1 31, 19 22343
381665 τε ... [ἐξ]έβαλον. [διὸ] [ἐκ] [τ]ούτου τε κλει[νήρου]ς* α[ὐτῆς] [γ]ενομένης [τε?] ... particle AD02 193 193 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 515, 21 9210
394880 τε ... πανδημεὶ [θ]ύο[ν]τας καὶ εὐχομένους ὑπέρ τε τοῦ διηνεκοῦς αὐτοκρατοῦς κ[αὶ] ... particle AD02 193 193 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 646, 21 9286
1906207 τε ... γεινομένης σοι τῆς πράξεως ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ [τῶν] ... particle AD02 193 198 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Lips. 1 31, 15 22343
2868945 τε ... αὐτὰς τ[ὰς] [οἰκίας] [καθαρὰς] ἀπό τε δημοσίας κα[ὶ] [ἰδιωτικῆ]ς ὀφιλῆς* ... particle AD02 193 193 Egypt, L13 - Heliopolis (Tell Hisn) P. Oxy. 4 719, 23 20418
4561404 τε ... καὶ τ\ο/ῖ[ς] παρὰ σοὶ ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶ[ν] ... particle AD02 193 193 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) Stud. Pal. 20 16, 24 18688
357777 τε ... μου γεγραμμένα εἴη, τῇ τε πίστι* [α]ὐτῆς παρακατατίθομαι*. ... particle AD02 194 194 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) (?) BGU 1 326, 15 9056
3318146 τε ... συνειδήσει περὶ ὧν ἐνοσφίσατο ἔν τε ἐνδομενείᾳ καὶ ἀποθέτοις καὶ ... particle AD02 194 194 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 2 116, 10 19504
4219719 τε ... εἰς Ἀλεξάνδρειαν πεμπόμε[να] βιβλία τῶν τε εἰ[σ]πράξεων σιτικῶν τε καὶ ... particle AD02 194 194 Egypt, L16? - Nesyt SB 18 13175, 14 18337
3055805 τε ... [τ]ῆς πράξεώς̣ σου [γεινομέν]η̣ς* ἔκ τε ἐμ̣οῦ καὶ [ἐκ] [τῶν] ... particle AD02 195 195 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 71 4828, 22 112443
3055904 τε ... τῆς πρ̣[άξε]ώ̣ς̣ σου γεινομένης* ἔκ τε ἐμο̣ῦ̣ καὶ ἐ̣κ τῶν ... particle AD02 195 195 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 71 4828, 20 112443
485996 τ̣ε̣ ... τῆς πράξ̣ε̣ώς σ̣οι οὔ̣σ̣η̣[ς] ἔ̣κ̣ τ̣ε̣ ἐ̣μ̣ο̣ῦ̣ κ̣α̣ὶ̣ ἐ̣κ τῶν ... particle AD02 196 197 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 7 31, 19 15838
4356367 τε ... [αἰτούμενος] [ὑπὸ] [σοῦ] [ὀνόματα] εἴς τε χωματεκβολ̣[ίαν] [καὶ] gap=unknown ρ̣ύ̣χ̣ων ... particle AD02 196 198 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 22 15783, 3 41707
5406 τε ... προχωρῇ ἂν̣ ὕστερον ῥαδίως τῶν τε ἐχόντων τὸν ἐντελῆ ἀριθμὸν ... particle AD02 197 197 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 15 col. 2, 18 8919
5439 τε ... ὄνῳ. οὕτως γὰρ οἵ τε ὀνηλάται τρέφιν* τὸν ἐντελῆ ... particle AD02 197 197 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 15 col. 2, 22 8919
1787696 τε ... , γει̣[νομένης] [τῆς] [πράξεω]ς ἐκ τε ἐμοῦ καὶ [ἐκ] [τῶν] ... particle AD02 197 197 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. IFAO 1 12, 3 21160
2893150 τε ... gap=unknown vac=unknown gap=unknown gap=unknown ἔν τε τῷ σεβαστείῳ gap=unknown gap=unknown ... particle AD02 - AD03 197 200 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 42 3072, 5 16453
2996238 τε ... καὶ ἡ πρᾶξ[ι]ς ἔ[σ]τω ἔκ τε αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD02 197 197 Egypt, U19 - Pakerke [Apeliotou] (Girga) (?) P. Oxy. 6 910, 37 20373
3615174 τε ... τεσσεράκοντα ἴσας ὧν ὤφιλε̣ν* ὅ τε τοῦ Τούρβωνος πατὴρ Ἁρποκρατίων ... particle AD02 198 198 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 2 397, 10 13553
3802918 [τε] ... καὶ ἐπὶ τα̣ῖ̣ς ἀ̣π̣α̣ι̣τ[ήσεσιν] [ἔκ] [τε] [τοῦ] [Ἡρακλεί]δ̣ο̣υ̣ καὶ ἐκ ... particle AD02 198 199 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. L. Bat. 1 6, 20 13703
4234591 τ-ε ... ποιῆσε* καὶ τὰς γραφὰς τῶν τε στρατηγῶν καὶ βασιλικῶν · ... particle AD02 - AD03 198 206 Egypt, 00c - Narmouthis (Medinet Madi) SB 18 13731 + O. Narm. Dem. 2 p. xlvii-xlix [758] fig. 6 descr., 3-4 27712
1925551 τε ... [διαθήκῃ] [τελευτήσω] [κληρονόμους] [ἀπολείπω] τόν τε υἱόν μου Ἄγαθον τὸν ... particle AD02 199 199 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Lips. 2 149, 8 78448
3943732 τε ... ἑ[κάσ]την κώμην μερ[ισμὸς?] [γ]εγ̣[ένηται] β̣οῶν τε καὶ μόσχων καὶ αἰ̣γῶ[ν] ... particle AD02 199 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) PSI 6 683, 7 13784
96490 τε ... τὰ ἡμέτερα ἐξ ἴσου τῇ τε θυγα̣[τρί] [μου] [καὶ] gap=unknown ... particle AD03 200 225 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) BGU 15 2462, 13 26491
395384 τε ... gap=unknown [κα]θήκοντα τε[λ]ούσῃ ἔν τε ἐπισήμοις ἡμέραις gap=unknown [ἐ]ν ... particle AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Lips. 1 30, 1 31907
397307 [τε] ... καὶ παρεξ\έξ/εται* αὐ[τὸ] [καθαρὸν] [ἀπό] [τε] ἄλλων πράσεων ἢ ἑτέρων ... particle AD03 200 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 103, 20 25943
398989 [τε] ... gap=unknown gap=unknown ἀπεσχηκε gap=unknown [ἀπό] [τε] [ἄλ]λων πράσεω[ν] [ἢ] [ἑτέρων] ... particle AD03 200 250 Egypt, U20 - Herakleopolites CPR 1 122, 6 31866
399038 τε ... πλή[ρους] gap=unknown gap=unknown [καθ]αρὸν ἀπό τε ἄλλων πράσε[ων] gap=unknown gap=unknown ... particle AD03 200 250 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 123, 3 31867
399300 [τε] ... [καὶ] [π]αρέξεται α[ὐτῇ] [καθαρὰ] [ἀπό] [τε] [ἄλλων] [πράσεων] [ἢ] [ἑτέρων] ... particle AD03 200 250 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 130, 1 31873
399443 [τε] ... [καὶ] [παρέξεται] [αὐτὴν] [καθαρὰν] [ἀπό] [τε] [ἄλλων] πράσεων ἢ ἑτέρων ... particle AD03 200 250 Egypt, U20 - Herakleopolites CPR 1 131, 11 31874
400098 [τε] ... παρέξεται αὐτῇ ταύτας καθαρὰς [ἀπό] [τε] [ἄλλων] [παραχωρήσεων] [καὶ] [ἑτέρων] ... particle AD03 200 250 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) CPR 1 141, 8 31881
400222 [τε] ... αὐ[τ] gap=unknown [ταύτας] [καθαρὰς] [ἀπό] [τε] [ἄλλων] [παραχωρήσε]ων ἢ ἑτέρων ... particle AD03 200 250 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 142, 3 31882
400351 [τε] ... [παρέξεται] [αὐτῷ] [ταύτας] [καθαρὰς] [ἀπό] [τε] [ἄλλων] [πράσεων] [ἢ] [ἑτέ]ρων ... particle AD03 200 250 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 144, 3 31884
400811 [τ]ε ... πλή[ρους] gap=unknown gap=unknown [καθαρὰ] [ἀπό] [τ]ε ἄλλων π[αραχωρήσεων] gap=unknown gap=unknown ... particle AD03 200 250 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 153, 5 31888
401569 τε ... βορρ[ᾶ] gap=4 αἱ προ τήν τε συμπεφ[ωνημένην] [τιμ]ὴν το ἀργυρίου ... particle AD03 200 250 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 162, 11 31894
414610 [τε] ... [καὶ] [παρέξε]ται α[ὐτὰ] [καθαρὰ] [ἀπό] [τε] [ἄλλων] παραχωρήσεων ἢ ἑτέρων ... particle AD03 200 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 89, 11 31850
414737 τε ... [καὶ] [παρέξεται] [αὐτὰς] καθαρὰς ἀπό τε ἄλλων [παραχωρήσεων] [ἢ] [ἑτέρων] ... particle AD03 200 250 Egypt, U20 - Herakleopolites CPR 1 90, 21 31851
482759 τε ... [ἐκ] π̣αλαιοῦ ο̣ ἀ̣φ̣ώριστο τό τε τῶν παστο[φόρων] [μέρος] καὶ ... particle AD03 - AD04 200 399 Egypt CPR 7 13, 4 30203
653021 τε ... [ἤ] [τε] [με]τ̣ὰ ὄνων ἤ τε με[τὰ] [προ]βολῆς, ἵνα ... particle AD03 200 250 Egypt, Eastern desert - Didymoi (Khashm el-Menih) O. Did. 462, 12 145023
992879 τε ... ὑπὲρ αὐτῶν δημόσια τελέσματα σειτικά* τε [καὶ] [ἀργυρι]κὰ καὶ βεβαιοῦντος ... particle AD03 200 299 Egypt P. Basel 2 45, 7 30798
992918 τε ... Αὐρηλίῳ Ἐπιμάχῳ τῆς πράξεως ἐκ τε τοῦ Ὡρίωνος καὶ ἐκ ... particle AD03 200 299 Egypt P. Basel 2 45, 11 30798
996374 τέ ... ἀγοράσωμεν gap=unknown gap=unknown ἐν τοῖς τέ τ ταρσιν gap=unknown gap=unknown ... particle AD03 200 250 Egypt, L01 - Memphis (?) P. Berl. Bibl. 20 Vo, 2 31076
1575791 τε ... gap=unknown καὶ ὀφιλῆς* πάσης δημοσίας τε [καὶ] [ἰδιωτικῆς] gap=unknown [καὶ] ... particle AD03 200 299 Egypt P. Fuad Univ. 20, 6 78226
1620866 τε ... gap=unknown_lines [ο]ἷ̣όν τε, δι[α]φέρον [τ]ι̣ [Ἀ]μμωνίῳ ... particle AD03 200 299 Egypt P. Giss. Univ. 3 23, 1 31817
1774460 τε ... γιγνομένης σοι τῆς πρ̣ά̣ξεως παρά τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τ̣ῶν ... particle AD03 - AD04 200 399 Egypt P. Iand. 4 60, 8 31281
1836217 τε ... κα gap=2 μισθῶν, ἐπί τε τῆς [κ]α̣τ̣ασκευῆς καὶ ἐπισκευ̣[ῆς] ... particle AD03 200 299 Egypt, 00b - Themistou Meris P. Köln Gr. 14 579, 17 697586
1872694 τε ... Ἰ[ουλίου] gap=unknown [ἐπιστρατήγου] gap=unknown [πράκτορ]ές τε καὶ σιτολόγοι ὅτι μ̣ ... particle AD03 200 299 Egypt, U - Heptanomia (?) P. Laur. 3 59, 2 31510
1880638 τε ... [δημ]ο̣σίων τελεσμά[των] gap=unknown gap=unknown ἀπό τε ἰδίω[ν] gap=unknown gap=unknown [κυ]ριεύοντας ... particle AD03 200 299 Egypt SB 16 12964, 7 30301
1973216 τε ... [κ]εφάλ(αιον) ὑπὸ τρ[α]πεζ̣ει̣τῶν* δηλωθὲν πρός τε τ̣ῶν δηλωθέντω̣ν gap=1 του̣ς̣ ... particle AD03 200 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Lond. 3 p. 47-48 no. 1107, 28 31975
2607832 [τε] ... ὠ̣[νουμένου] gap=unknown gap=unknown του̣ [ἀπό] [τε] [ἄλλων] [πράσεω]ν ἢ ἑτ[έρων] ... particle AD03 - AD04 200 399 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Neph. 29, 16 45289
2657445 τέ ... υἱὸς δὲ Γεννάδιος οὐκ ὗός* τέ ἐστιν προσαιδρεύειν̣* κτήσι*, ... particle AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 120, 21 31346
2789866 τε ... [ἥμισυ] [μέρος] [παρέξεσ]θ̣αι καθαρ̣ὸν ἀπό τε [ἀπογραφῆς] [ἀνδρῶν] καὶ γεωργίας ... particle AD03 200 225 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 19 2236, 30 31828
2789882 [τε] ... εἴδου̣ς καὶ̣ ὀ̣φει[λῆς] [πάσης] [δημοσίας] [τε] [καὶ] ἰ̣διωτικῆς κ̣α̣ὶ̣ ἀπὸ̣ ... particle AD03 200 225 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 19 2236, 33 31828
2860312 τε ... τῶν καμήλων τῆς Κόπτου ὅ τε Ἀμμωνᾶς καὶ ὁ αὐτοματάρις ... particle AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 36 2783, 21 30385
2910565 τε ... gap=unknown_lines gap=2 ἔν τε τῷ Σεβαστ̣[είῳ] gap=unknown κ̣ϛ ... particle AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 45 3248, 2 30211
2992845 τε ... ἐπεὶ δὲ συνέβη μοι ἔκ τε ἐπικλ[α]σμῶν κελευσθέντων gap=11 [ὑπὸ] ... particle AD03 200 200 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 899 Ro, 9 20362
2992878 τε ... [ἀλλὰ] [καὶ] δ̣ι̣ὰ τοῦτο τήν τε ἐνδομενείαν* μου καὶ τὸν ... particle AD03 200 200 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 899 Ro, 12 20362
2993026 τε ... βασιλικήν τε καὶ δη[μοσ]ίαν περί τε κώμην Βουσεῖρ[ι]ν καὶ Θιντῆριν ... particle AD03 200 200 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 899 Ro, 23 20362
3095915 τε ... πάν̣[των] gap=unknown [καὶ] [καθαρὰν] ἀπό τε ἀπ̣ο̣γραφῆς ἀνδρῶ[ν] καὶ γεωργίας ... particle AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Palau Rib. 11, 8 32149
3205971 τε̣ ... με[τ]αλημψο[μένοις] gap=unknown [κ]α̣ὶ καθαρὰν̣ ἀπό τε̣ ἀπογρ̣α̣φῆς ἀνδρῶν gap=unknown κα̣ὶ ... particle AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Pintaudi 35, 15 170025
3254671 τε ... τετρακοσίων ἑξήκοντα τεσ̣[σάρων] [·] [τή]ν τε πρώτην σφραγεῖ̣δ̣α* ε̣ ... particle AD03 200 299 Egypt P. Princ. 3 176, 7 30577
3356426 [τε] ... γ[ε]νηματοφυλ(ακίαν) ὁ̣ν̣* κ̣[α]ὶ̣ προα̣ν̣ατο̣θ̣[έντος]* [ἐπί] [τε] λειμνασμοῦ* καὶ ἀρδείας <καὶ> ... particle AD03 200 225 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ryl. Gr. 2 90, 22 31157
3356522 τε ... γενηματοφυλ(ακίαν) οἱ̣ κ̣α̣[ὶ] π̣[ρ]ο̣ανα⟦ <ἐπί> τε λειμνασμοῦ* καὶ ἀρδείας καὶ ... particle AD03 200 225 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ryl. Gr. 2 90, 35 31157
3356684 τε ... γενηματοφυλακίαν ὁ̣ν̣* κ̣α̣ὶ̣ π̣[ρο]ανα[δο]θέντος* ἐπί τε λειμνασμοῦ* καὶ ἀρδείας [κ]α̣ὶ̣ ... particle AD03 200 225 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ryl. Gr. 2 90, 51 31157
3525295 [τε] ... καὶ το[ῖς] [παρὰ] [σοῦ] [ἔκ] [τε] [ἐμοῦ] [καὶ] [ἐκ] [τ]ῶ̣ν ... particle AD03 200 299 Egypt P. Strasb. Gr. 8 748, 4 30360
3618935 τε ... χωρησάτω εἰς τὴν Τ̣βεκλ̣ῦ̣τιν̣ χορτάρακός τε καὶ ἄρακος μ[ο]ν̣α̣χὸς ε̣ἰς ... particle AD03 200 216 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 423 Ro, 6 31367
3886184 τε ... [ἀ]χύρου τὸ ἀνάλογον, ἔτι τε καὶ gap=unknown ἐπαντληθῆναι γῆς ... particle AD03 200 299 Egypt PSI 13 1335, 3 30571
3897211 [τε] ... [πάσῃ] [βεβαι]ώ̣σ̣ε̣ι̣ καὶ καθ̣α̣ρ̣[ὰς] [ἀπό] [τε] [γεωργί]α̣ς̣ β̣ασ̣ι̣[λικῆς] [καὶ] [οὐσιακῆς] ... particle AD03 200 250 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 15 1550, 19 114328
3945525 τε ... ἐμοῦ κληρ(ονόμους) εἶναι, αὗταί τε ὑπεύθυναι* ἔστωσαν δ[ιδόναι] [ποιῆσαι] ... particle AD03 200 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 6 696, 6 31093
3945994 τε ... γεινομένης σοι τῆ[ς] [πρά]ξεως παρά τε ἐμοῦ καὶ ἐ̣κ̣ τ̣[ῶν] ... particle AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 6 699, 14 31094
3946147 τε ... [οὔ]σ̣ης τῷ Αὐρηλίῳ Ἰσι[δώρ]ῳ ἔκ τε τοῦ Πετο[σίρ]ι̣[ο]ς̣ κ̣α̣ὶ̣ τῶν ... particle AD03 200 299 Egypt, U22 - Aphroditopolis (Atfih) PSI 6 701, 27 31096
3946197 [τε] ... τῆς πράξεώς σου γεινομέν[ης] π[αρά] [τε] [ἐ]μοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 6 702, 11 31097
4115056 [τε] ... [δὲ] πράξεώς σοι ο̣ὔ̣[σης] [ἔκ] [τε] [ἐμοῦ] [καὶ] [ἐκ] [τῶν] ... particle AD03 200 299 Egypt SB 14 11598, 14 30851
4246034 τε ... αὐτὸς πρὸς ὑμᾶ[ς] [ἀφικό]μην ὅπως τε ὑμᾶς προσκυνήσω [καὶ] περὶ ... particle AD03 - AD04 200 399 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) SB 18 13946, 7 30997
4271644 τε ... ἐξ ἡμιολ[ίας] gap=unknown gap=unknown [σιτικῶ]ν̣ τε καὶ ἀργ[υρικῶν] gap=unknown gap=unknown ... particle AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) SB 20 14291, 32 32168
4360872 [τε] ... τῷ Γεροντίῳ τῆ[ς] [πράξεως] [ἔκ] [τε] [ἐμοῦ] [τοῦ] ὁμολογοῦντος καὶ ... particle AD03 - AD04 200 399 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 24 15881, 6 79221
4494665 τε ... ἡμετέρων, ἐξύβρισεν ἡμᾶς ῥητοῖς τε καὶ ἀρήτοις*, γυνὴ ... particle AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 6 9421, 11 31102
4630422 τε ... τὸν βασιλέα ἡμ̣[ῶν] gap=unknown gap=unknown τε καὶ γέρων μείζω καρτ̣ ... particle AD03 200 299 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 5 100, 7 32043
189486 τε ... ἐπιδέδωκα, Δω[ρ]ω ἔγραψα ὑ[πὲ]ρ τε αὐτοῦ καὶ τοῦ ἐνγυητοῦ* ... particle AD03 201 201 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 3 831, 19 9374
2694154 τε ... gap=4 [ἀμπέλου] [πρ]οσόδου, ἔτι τε καὶ ἐξομολογουμένη σὺν αὐτῷ ... particle AD03 201 201 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1473, 27 21874
3350846 [τε] ... gap=unknown π[ε]ρί [τε] γνησίω[ν] σειτικ(ῶν)* τε καὶ ... particle AD03 201 201 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Ryl. Gr. 2 341 descr., 2 19543
3350849 τε ... gap=unknown π[ε]ρί [τε] γνησίω[ν] σειτικ(ῶν)* τε καὶ ἀργυρικ(ῶν) καὶ ἐπιμερισμῶ̣ν̣ ... particle AD03 201 201 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Ryl. Gr. 2 341 descr., 3 19543
1610413 [τε] ... ἀρούρας gap=23 πάντα, ἀπό [τε] [πάσης] [δημοσίας] [ὀφειλῆς] [κ]α̣ὶ ... particle AD03 202 202 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Giss. 1 51, 14 19444
1610429 τε ... [εἴδους] [διὰ] [πα]ντὸς, ἀπό τε δημοσίων̣ καὶ τελε[σμ]ά[των] [πάντων] ... particle AD03 202 202 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Giss. 1 51, 15 19444
1610440 τε ... [ἀπὸ] [ἐπιμερισ]μῶν παντοίων τῶν ἕως τε [τοῦ] [διελθόντος] [δεκάτου] [ἔτους] ... particle AD03 202 202 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Giss. 1 51, 16 19444
2866364 τε ... καὶ ὁ λαμπ[ρότα]τος Λαῖτος ἐπί τε τοῖς καλλίσ[το]ις καὶ ἐλε[υθερω]τάτους* ... particle AD03 202 202 Egypt, L00 - Alexandria P. Oxy. 4 705, 40 20404
2866552 τε ... Αὐτοκράτορες, ἐν αἷς ἐγώ τε <καὶ> οἱ υἱοί μου ... particle AD03 202 202 Egypt, L00 - Alexandria P. Oxy. 4 705, 70 20404
2866578 τε ... παρ̣α̣[φ]υ̣[λ]ακῆς τῶν τόπων, κινδυνεύουσί τε τῷ μὲν ταμείῳ παραπολέσθαι ... particle AD03 202 202 Egypt, L00 - Alexandria P. Oxy. 4 705, 73 20404
2911061 τε ... γεινομένης σοι τῆς πράξεως ἔκ τε ἡμῶν ἀλληλενγύων ὄντων εἰς ... particle AD02 - AD03 202 203 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 45 3251, 19 26690
1528876 τε ... δὲ εἰς Μέμφιν ἵνα αὐτός τε αὐτὰ ἐφίδω καὶ τὴν ... particle AD03 203 203 Egypt, L01 - Memphis (?) P. Flor. 2 278 Ro p. 257-275, 21 19670
1547976 <τε> ... [ἔτος] [δη]μόσια διαλείπει, τά <τε> τῶν ἔμπροσ[θ(εν)] [χρό(νων)] [μέχ(ρι)] ... particle AD03 203 204 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Flor. 3 380, 5 19393
1548014 τε ... [ἢ] [μὴ] [βεβαι]ώσ̣(ωσι), ἥ τε ἔφοδ(ος) ἄκυρο(ς) ἔστ(ω) καὶ ... particle AD03 203 204 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Flor. 3 380, 6 19393
1548290 [τε] ... ἔτος δ̣η̣[μό]σια δι̣αλεί[πει] [,] [τά] [τε] [τ]ῶν ἔμπροσθεν χρόνων μέχρι ... particle AD03 203 204 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Flor. 3 380, 16 19393
1548375 [τε] ... ἢ τοῖς παρʼ αὐτῆς [τὰ] [τε] [β]λάβη καὶ δαπανήματα καὶ ... particle AD03 203 204 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Flor. 3 380, 19 19393
3905921 τε ... τῆς κρατίστης βουλῆς gap=8 [τῶν] τε ὑπὸ τῆς πρυτανευούσης φυλῆς ... particle AD03 203 203 Egypt, U15 - Antinoites PSI 3 199, 18 20027
4479277 τε ... ἐλαττουμένης [μ]ο̣υ πρὸς ὑμᾶς τόν τε Σαραπίωνα καὶ Ταῦρι̣ν̣ ἐ̣ν̣ ... particle AD03 203 203 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 6 9201, 28 17870
971744 τε ... τῶν θ[εῶν] gap=unknown νου τοῖς τε ἐκλιποῦσι̣ gap=1 κατ̣ὰ̣ τὰ ... particle AD03 204 204 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) SB 6 9331 Ro, 9 14148
1292646 τε ... gap=unknown [τὰ]ς ἡμερησίας χρείας τ̣οῦ τε τ̣ο̣[ῦ] [Σι]μίλλιδος extra καὶ ... particle AD03 204 204 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Col. 10 273 Ro, 6 22269
1512998 τε ... [οὔσης] [αὐτῶ]ι τῆς πράξεως ἔκ τε [ἐμοῦ] [καὶ] [ἐκ] [τ]ῶν ... particle AD03 204 204 Egypt P. Flor. 1 62, 2 23572
2721941 τε ... μένοντος ἡμῖν τοῦ @^inline^λ[ό]γ[ο]υ@⟦λ[ο]γ[ο] περί τε τοῦ ὠφλομένου* ἡμῖν πυροῦ ... particle AD03 204 204 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1719, 12 21995
4097921 τε ... [τῆς] [πράξεώς] [σοι] [γι]νομένης παρά τε ἡμῶν ἀλληλεγγύων ὄντω[ν] [εἰς] ... particle AD03 204 204 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 12 11228, 31 16400
1092816 τε ... δ̣ gap=unknown ἡνίκα̣ π̣εριῆν τῷ τε ια (ἔτει) gap=1 gap=unknown ... particle AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 11 45298
1093144 [τε] ... α [ἀπαρ][τ]ι̣σ̣θεισῶν ἐξετάσε[ων] gap=unknown [τοῦ] [τε] [θ [(ἔτους)] καὶ ια ... particle AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 3 45298
1093175 τε ... gap=unknown τάσεσι τῶν ἐπι τοῦ τε θ (ἔτους) καὶ ια ... particle AD03 205 206 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 2 5, 9 45298
4206387 τε ... [γεινομέ]νης σοι τῆς πράξεως ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD03 205 205 Egypt, U15 - Alabastron Polis - Hebenou (Kom el-Ahmar) SB 16 13030, 11 16347
2773903 τε ... καὶ εἰς τὸ πρ[ο]στῆναι τοῦ τε λιμνα[σ]μοῦ καὶ ἀρδ[εί]ας καὶ ... particle AD03 209 210 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Oxy. 17 2121, 41 12606
2774148 τε ... καὶ εἰς τὸ προστῆ̣ναι τοῦ τε λιμνασμοῦ κ[α]ὶ ἀρδίας*. ... particle AD03 209 210 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Oxy. 17 2121, 79 12606
2922433 [τε] ... τὸν ὑποδε̣[χόμενον] [αὐτὸν] [τελέσαι] [τά] [τε] διὰ τῆς θείας νομοθεσ̣[ίας] ... particle AD03 209 209 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 47 3364, 41 22475
2922444 τε ... κατʼ ἄνδρα σ̣η̣στέρτια ν τάς τε ο̣ [τούτου] [δὲ] [γε]νομένου ... particle AD03 209 209 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 47 3364, 42 22475
3045988 τε ... γεινομένης [σοι] τῆς πρ[ά]ξε[ως] ἔκ τε ἐμοῦ καὶ [ἐκ] τῶν ... particle AD03 210 210 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 7 1039, 14 20334
3067649 \τε/ ... βιβλίων καὶ καταχ[ω]ρ̣ισμοῦ τούτων @^inline^τῷ@⟦τε⟧ \τε/ τοῦ νομοῦ ἐγλογιστῇ* καὶ ... particle AD03 210 211 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 77 5107, 29 140173
34721 τε ... ἀποκειμένων ἐν [κ]έλλῃ οὔσῃ ἔν τε τοῦ ἀνδρός μου καὶ ... particle AD03 211 211 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 98, 14 9137
2526654 τε ... gap=2 τόπων τὰς ἐπισταλείσ̣[α]ς̣ ὑπό τε σ[οῦ] [καὶ] Ὡρίων̣ο̣ς̣ βασιλικοῦ ... particle AD03 211 211 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 14 11272, 3 18108
2846495 τε̣ ... τῆς πράξεώς σοι οὔση(ς) παρά τε̣ ἐμοῦ καὶ ἐκ̣ τῶν ... particle AD03 211 211 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 31 2584, 20 16898
3763753 τε ... λοιπῶν φόρων κ[αὶ] [ἐκ]φορίων τοῦ τε ιη (ἔτους) καὶ τῶν ... particle AD03 211 211 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Turner 33, 12 15694
166350 τε ... γινομένης σοι τῆς πράξ[εως] ἔκ τε ἐμοῦ καὶ [ἐ]κ τῶν ... particle AD03 212 212 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 637, 8 9279
166363 τ[ε] ... καθάπερ ἐκ δίκης, τό τ[ε] [χει]ρόγραφον τουτω* μοναχὸν γραφὲ[ν] ... particle AD03 212 212 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 637, 9 9279
271436 τε ... , ὡς ἐπίστασαι, τῶν τε ὑπʼ ἐμοῦ προστ̣(…) gap=unknown ... particle AD03 212 212 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1578, 20 9486
279527 τε ... αυ Αὐρηλίῳ Διο gap=1 τό τε κεφά[λαιον] gap=unknown gap=1 Μεσορὴ ... particle AD03 212 212 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1652, 17 9532
1048302 τε ... γειν[ομ]ένης* αὐτῷ τῆς [πρά]ξε̣ω̣ς ἔκ τε τοῦ ὁμολογοῦντος καὶ ἐκ ... particle AD03 212 216 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Bodl. 1 42 Ro, 17 10262
1088698 τε ... ὑπʼ ὀφθαλμ[ῶν] gap=3 ὑ̣μετέροις τοῦ τε εἰ gap=4 το̣ὺ̣ς̣ φό̣ρ[ου]ς ... particle AD03 212 221 Egypt, L00 - Alexandria P. Bub. 1 4 + SB 22 15625, 3 23403
1088925 τε ... gap=unknown κλῆρος ὑπ τεως ἀπ τε ταῖς μη [ἐπ]ισημοτατο ἐπιστολῆς ... particle AD03 212 221 Egypt, L00 - Alexandria P. Bub. 1 4 + SB 22 15625, 4 23403
1680958 τὲ ... γὰρ ἐστὶν ἀναγκαῖον. ἅμα τὲ καὶ περὶ τῶν ἐντολικῶν ... particle AD03 212 299 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Harris 1 105, 6 28711
1977339 τε ... [μηδὲ] τοῖς παρʼ αὐτοῦ περί τε τοῦ προκιμένου* καφαλαίου μηδὲ ... particle AD03 212 212 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 3 p. 156-157 no. 1164 b, 12 22813
1979802 τε ... τις κ(αὶ) μὴ βεβαίω[σῃ] [ἡ] τε ἔφοδος ἄκυρος ἔστω κ(αὶ) ... particle AD03 212 212 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 3 p. 163-165 no. 1164 h, 21 22819
1980089 τε ... πυγμὴν τῶν [με]γ̣ά̣λ̣ων Ἀντινοείω[ν] τῷ τε πρώτῳ τριακοστῷ ἔτει θεοῦ ... particle AD03 212 212 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 3 p. 165-166 no. 1164 i, 14 22820
2668845 τε ... ἐπὶ Κολωνιανοῦ τοῦ ἐπιστρατηγήσαντος περί τε ἑτέρου πράγματος καὶ περὶ ... particle AD03 212 213 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 70, 14 20730
2673600 τε ... τόπων τὰς ἐπισταλείσας μ[ο]ι ὑπό τε σοῦ καὶ Ὡρίωνος τοῦ ... particle AD03 212 212 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1259, 8 21780
2866054 τε ... Εὐ̣σ̣ε̣β̣οῦς Σεβαστ̣[ο]ῦ̣ τύχην παραφυλάξειν νυκτό̣ς̣ τε κ̣αὶ ἡμ̣έ̣ρ̣α̣ς̣ ἐν το̣ῖ[ς] ... particle AD03 212 214 Egypt, L01 - Memphites P. Oxy. 38 2876, 18 31834
3049949 τε ... πᾶσι θεοῖς εὐχὴ ἡ περί τε σωτηρίας σου καὶ τοῦ ... particle AD03 212 299 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Oxy. 7 1070, 3 31317
3050128 τε ... δύο ἐκ Ξειν̣οφᾶ δοθέντα [ἀπ]ό̣ τε Ἀπολλωνίου τοῦ υἱοῦ τοῦ ... particle AD03 212 299 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Oxy. 7 1070, 33 31317
920370 [τε] ... ἔτος δημοσία δια̣λ̣[ε]ίπει τὰ τῶ[ν] [τε] [ἔμ]προσθε[ν] χρόνων μέχρι τοῦ ... particle AD03 213 213 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Amh. Gr. 2 96, 7 21687
920452 τε ... ἢ τοῖς παρʼ αὐ[τῆς] τά τε βλάβη καὶ δαπανήματα καὶ ... particle AD03 213 213 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Amh. Gr. 2 96, 10 21687
1392380 τε ... γινομένης σ̣[ο]ι̣ τῆς πράξεως ἔκ τε ἡμῶν καὶ ἐκ τῶν ... particle AD03 213 213 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Diog. 27, 12 10699
3050725 [τε] ... [τῆς] [πράξ]εώς σοι οὔσ̣[ης] [ἔκ] [τε] [ἐμοῦ] [καὶ] [ἐκ] [τῶν] ... particle AD03 213 214 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 4772, 21 92163
4121956 τε ... τοὺς ἴσους τοκοις*, ἔτ̣ι̣ τε καὶ παρέχεσθαι [τ]ὸ̣ ὑποτεθ[ιμέ]νον* ... particle AD03 213 213 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 14 11705, 6 14507
2217330 τε ... γεινομένης σοι τῆς πράξεως παρά τε ἐμοῦ καὶ [ἐ]κ̣ τῶν̣ ... particle AD03 214 214 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Merton 1 25, 17 21299
2677013 τε ... τὴν καρπεί[α]ν ἐτῶν δύο τοῦ τε ἐνεστῶτος κγ (ἔτους) [καὶ] ... particle AD03 214 214 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1278, 15 21781
4070062 τε ... κενοτομεια* σοι ο̣ἰ̣κ[ο]νομ̣[ῆ]σε* <με> σοι τε καὶ Λύ̣τῳ διαπέμψα[σ]θαι τῶν ... particle AD03 214 214 Egypt SB 10 10724, 8 30644
4294315 τε ... γεινομένης σοι τῆς πράξεως παρά τε ἐμοῦ κ[αὶ] ἐκ τῶν ... particle AD03 214 215 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) SB 20 14628, 4 23774
137994 [τε] ... τὸ ἀντ[ίγ]ραφον ὑπέταξα, [τῶν] [τε] [λημ]μάτων καὶ ἀναλωμάτων [τ]ῶν ... particle AD03 215 216 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 362, 7 9139
1609046 τε ... χοιρέμπορ̣ο̣ι̣ κ̣αὶ ναῦται ποτά[μ]ι̣οι ἐκεῖνοί τε, οἵτινες κάλαμον πρὸς ... particle AD03 215 215 Egypt, U10b - Apollonopolites Heptakomias P. Giss. Lit. p. 215-255 no. 6, 19 19436
1609166 τε ... τε καὶ σχῆμα. ἔτι τε καὶ ζω[ῇ] δεικνύει ἐναντία ... particle AD03 215 215 Egypt, U10b - Apollonopolites Heptakomias P. Giss. Lit. p. 215-255 no. 6, 29 19436
22283 τε ... ἐπηρείας τοῦτο γεγένηται ὑπέσχοντο διά τε τοῦ τῆς κώμης ἀρχεφόδου ... particle AD03 216 216 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 321, 16 9053
22464 τε ... ἐπηρείας τοῦτο γεγένηται ὑπέσχοντο διά τε τοῦ τῆς κώμης ἀρχεφόδου ... particle AD03 216 216 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 322, 17 9054
2194261 τ̣ε ... γεινομένης̣* extra τῆς πράξ̣εως ἔκ τ̣ε τοῦ ὁμολογοῦντος̣ ἢ καὶ ... particle AD03 216 216 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Louvre 1 19, 15 11831
2195715 τε ... ἐπηρείας το[ῦτο] [γ]εγένηται ὑπέσχοντο διά τε τ̣[οῦ] τῆς κώμης ἀρχεφόδου ... particle AD03 216 216 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Louvre 1 3, 18 11842
2694717 τε ... τῆς πράξεώς σου* οὔσης ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD03 216 216 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 12 1474, 18 21875
3763860 τε ... τῶι [ἱε]ρ̣[ωτ]ά̣τωι ταμείῳ κατ[α]βαλὼν τά τε ὀφειλόμενα ὑπὲρ [φ]ό̣ρων συνηθῶν ... particle AD03 216 216 Egypt, U07 - Dios Polis (Hiou) (?) P. Turner 34, 10 15695
3981283 τε ... περὶ τοῦ δηλῶσαι α̣ὐ̣τῷ τίνες τε εἶεν τάξεις ἱεραὶ καὶ ... particle AD03 216 268 Egypt, U19 - Teis PSI 9 1039, 15 17468
4566706 [τε] ... καὶ τοῖς παρʼ ὑμεῖν̣* [ἔκ] [τε] [ἐμοῦ] [καὶ] [ἐκ] [τῶν] ... particle AD03 216 217 Egypt, U20 - Herakleopolites Stud. Pal. 20 22, 16 18692
45004 τε ... τῆς πράξεώς σοι [οὔσης] [ἔκ] τε ἐμοῦ καὶ [ἐ]κ̣ τῶν ... particle AD03 217 217 Egypt, U15 - Hermopolites BGU 11 2048, 10 16910
163807 τε ... ἰδίου τὴν προχρ[είαν] ποιης παρά τε αὐτῆς τῆς μητρὸς καὶ ... particle AD03 217 217 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 614, 16 9264
1685273 τε ... τῷ ἁγιωτάτῳ ὑπά[ρ]χῃ gap=unknown [πα]ρά τε τοῦ θεοῦ καὶ σοῦ ... particle AD03 217 217 Egypt P. Harris 1 69, 27 21062
2964831 τε ... , τῆς πράξεως γεινομένης παρά τε αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD03 219 219 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 55 3800, 35 22522
2950118 τε ... προσκειται* ἐπιβάλλοντός μοι μέρους τοῦ τε ἀμπελικοῦ κτήματος καὶ κ[α]λαμείας ... particle AD03 220 220 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 51 3638, 20 15361
2950165 τε ... πάσῃ βεβαιώσει καὶ καθαρὸν ἀπὸ τε γεωργίας βασιλικῆς καὶ οὐσιακῆς ... particle AD03 220 220 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 51 3638, 23 15361
2950198 τε ... ὀφειλῆ[ς] καὶ κατοχῆς πάσης δημοσίας τε καὶ ἰδιωτικῆς καὶ ἀπὸ ... particle AD03 220 220 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 51 3638, 26 15361
209255 τε ... [τῆς] [πράξεώς] [σοι] [οὔσης] ἔκ τε ἐμ[ο]ῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD03 221 222 Egypt, U15 - Hermopolites BGU 4 1015, 14 18490
939127 τε ... μητρός μο̣υ̣ [Τααπολλ]ῶ̣νος gap=1 ἐπί τε ἐμοὶ κ[αὶ] [τῇ] [ὁμ]ομητρίᾳ ... particle AD03 221 221 Egypt, U15 - Hermopolites P. Ant. 2 88, 4 17196
1691632 ται* ... ἀ̣ξιώ̣σ̣α̣ντος τε̣* καθ̣ʼ ὃ̣ ὅ ται* προτ̣ α̣ὐ̣τοῦ ἀδελφὸς Ἑρμίας ... particle AD03 221 221 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Harris 2 227, 9 11454
2275522 τε ... , γεινομέν[ης]* τῆς πρά̣ξεως παρά τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τ[ῶν] ... particle AD03 221 221 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mich. 18 792, 25 22197
3780313 τε ... παρέξεται αὐτῆι αὐτὴν καθαρὰν ἀπό τε ἄλλων πράσεων ἢ ἑτέρων ... particle AD03 221 221 Egypt, U20 - Koites P. L. Bat. 2 7, 27 17300
481157 τε ... παρέξο̣ντ̣[αι] αὐτῷ <ταῦτα> καθ̣α̣ρὰ ἀπό τε ἄλλω̣[ν] [πρ]ά̣σεων @^inline^ἢ@⟦θ⟧ παραχωρήσεων ... particle AD03 222 235 Egypt, U20 - Herakleopolites CPR 6 73, 26 15795
1392879 τ̣ε̣ ... Αὐρη̣λίῳ Π̣τ̣ο̣λ̣ε̣μ̣α̣ί̣ῳ τῆς πράξεως ἔκ̣ τ̣ε̣ α̣ὐ̣[τῶν] [κ]α̣ὶ̣ ἐ̣ξ̣ ἑ̣ν̣ὸ̣ς̣ ... particle AD03 222 235 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Diog. 30, 19 10702
1889930 τε ... ἀπεσχηκέναι αὐτοὺς τὰ̣[ς] συμφωνηθείσ[α]ς ὑπέρ τε σαλαρ[ίο]υ καὶ τειμ[ῆ]ς* χαρτῶν ... particle AD03 222 243 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Leit. 13, 17 32160
2649534 τε ... gap=unknown γὰ[ρ] gap=21 gap=unknown περί τε οἰκ̣[ο]νομιῶ[ν] gap=11 gap=unknown περὶ ... particle AD03 222 249 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) Aegyptus 96 (2016), p. 7-15, 3 31635
3775041 τε ... [χρείαν] ἀρτάβας ο[ὐ]κ̣ ὀλίγας ἐ̣[ν] τε πυρῷ [κα]ὶ λαχανο̣σ̣πέρμῳ gap=16 ... particle AD03 222 255 Egypt, U20 - Ankyropolis (El-Hiba) P. Vet. Aelii 10, 15 31217
3775125 τε ... [μ]ετρη[θῆ]ν̣α̣ι̣ αὐτοῖς ὑ̣π̣’ ἐ̣μοῦ ἐν τε πυρῷ̣ κ̣α̣ὶ̣ λ̣α̣χ̣α̣ν̣ο̣σ̣π̣έ̣ρ̣μ̣ῳ̣ gap=16 ... particle AD03 222 255 Egypt, U20 - Ankyropolis (El-Hiba) P. Vet. Aelii 10, 23 31217
3775280 τε ... το gap=2 ἡμετέρω[ν] gap=3 ὅ τε μάλιστα τῆς̣ [προκ]ε̣ιμένη̣ς κώμη̣[ς] ... particle AD03 222 255 Egypt, U20 - Ankyropolis (El-Hiba) P. Vet. Aelii 11, 6 131741
3953053 τ̣ε̣ ... φ̣οινικ̣(ικῶν) καρπῶν̣ gap=10 ἀρχομέ̣ν̣ων̣ ἀ̣πό τ̣ε̣ διοικήσ̣[εως] gap=78 τ̣[οῦ] [ἐνεσ]τῶτος̣ ... particle AD03 222 223 Egypt, 00a - Psenhyris PSI 7 796, 4 13794
1673844 [τε] ... [τῇ] [Αὐρηλίᾳ] gap=unknown [γινομένης] [ἔκ] [τε] [τοῦ] [Αὐρη][λίου] [Ἥρωνος] [καὶ] ... particle AD03 223 224 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Hamb. 3 220, 13 11438
2246074 τε ... Οὐαλέριος ἐντεῦθεν εὐπειθὴς γενόμεν[ο]ς περί τε σαλαρίου καὶ πάντων ἀναλωμάτων ... particle AD03 223 223 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mich. 11 604, 22 21360
2817893 τ̣ε ... γεινομ̣[έ]ν̣ης σοι τῆς πράξεως παρά τ̣ε [ἐμο]ῦ̣ κ̣αὶ ἐκ τῶν ... particle AD03 223 223 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 22 2350 col. 3, 16 22221
3051174 τε ... [τὴν] ὑπόστασιν ἑκάστου, τήν τε εὐ̣θ καὶ τὸ προσάγγελ̣μα ... particle AD03 223 223 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 4775 Ro, 18 92166
3094312 τ̣ε̣ ... , τῆ[ς] πράξεως οὔσης ἔκ̣ τ̣ε̣ α̣[ὐτοῦ] [καὶ] [ἐκ] τῶν ... particle AD03 223 224 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 41, 46 15821
4477221 [τε] ... τῷ Μύσ[τῃ] τῆς πράξ̣εω[ς] [ἔκ] [τε] τοῦ Ὡρείωνος κ̣αὶ ἐκ ... particle AD03 223 223 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 6 9155, 13 14118
1085817 τε ... γῆς κα καὶ ἐωνημένης ἔτι τε [καὶ] ἐξωμολογημένης gap=unknown Φαρμοῦθι ... particle AD03 224 224 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 1 1, 7 23397
1086070 τε ... ἡ ἀπαίτ[ησις] gap=unknown gap=unknown τήν τε παραγραφὴν μητε gap=unknown διδάξοντας ... particle AD03 224 224 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 1 1, 3 23397
1086379 τε ... gap=unknown_lines gap=unknown_lines gap=unknown gap=unknown λινόυφοί τε καὶ σαβαν̣ gap=unknown [ἐπικ]εφαλίων ... particle AD03 224 224 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 1 2, 2 23399
1086524 τε ... βασιλικῷ γραμματ[εῖ] gap=unknown gap=unknown τήν τε συναγομέ[νην] [τιμὴν] gap=unknown gap=unknown_lines ... particle AD03 224 224 Egypt, L18 - Boubastos (Tell Basta) P. Bub. 1 2, 6 23399
1780220 τε ... gap=12 παραδεικνύω εἰς ἐνεχυρασίαν τάς τε προ(κειμένας) (καὶ) ὑπηλλαγμένας ἐπὶ ... particle AD03 224 225 Egypt P. Iand. 7 145, 4 17348
2246488 τε ... γείνεσθαι* αὐτῷ τὴν πρᾶξιν ἔκ τε τοῦ Αὐρηλίου Καήτ[ι]ο̣[ς] καὶ ... particle AD03 224 224 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Mich. 11 606, 13 12283
2816704 τε ... σὺν ἀνοικοδ̣ο̣μ̣ῇ τύμβου ἐπακολουθούντων τῆς τε προτεταγμένης συμβίου μου Τασεῦτος ... particle AD03 224 224 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 22 2348, 36 22218
2817766 τε ... γεινομένης σοι τῆς πράξεως παρά τε ἐ̣μοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD03 224 224 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 22 2350 col. 1-2, 24 22220
3205597 τε ... γεινομένη̣ς̣* σ̣ο̣ι̣ τ̣ῆ̣ς̣ π̣ράξεως ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD03 224 224 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Pintaudi 32, 6 170023
4381493 [τε] ... [γινο]μένης σο̣ι̣ τ̣ῆ̣ς̣ [π]ρ̣άξεως παρά [τε] [ἐμοῦ] καὶ ἐκ τῶν ... particle AD03 224 224 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 24 16172, 14 20396
4381623 τε ... [γι]νομ[έν]ης σο̣[ι] [τ]ῆς πράξεως παρά τε ἐμοῦ [καὶ] ἐκ [τ]ῶν ... particle AD03 224 224 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 24 16172, 36 20396
411619 [τε] ... [πα]ρέξεται αὐτῇ [ταύτην] [καθαρὰν] [ἀπό] [τε] [ἄλλων] [παραχωρήσ]εων ἢ ἑτέρων ... particle AD03 225 275 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) CPR 1 3, 8 31841
896494 τε ... ὡς πολων ἀποβληθέντων ια του τε gap=3 ξ̣ύλων̣ δ̣ πάρον\τα/ ... particle AD03 225 275 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Alex. 27, 7 30464
1421934 [τε] ... [μή] [,] [ἐκτείσειν] [αὐτῷ] [ἥν] [τε] [ἀπ]είληφεν τειμὴν* διπ[λῆν] [καὶ] ... particle AD03 225 240 Syria, Mesopotamia - Doura (Dura-Europos) P. Dura 27, 4 17224
1502948 τε ... [γινομένης] [αὐτῷ] [τῆς] πράξεως ἔκ τε αὐτοῦ καὶ τῶν ὑπα[ρ]χόν[των] ... particle AD03 225 275 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Flor. 1 25, 17 32137
1702804 τε ... τῆς καλουμένης α̣π̣ βαστάξασας̣* τά τε ἑαυτῆς καὶ πλε̣ῖ̣στα τ̣[ῶν] ... particle AD03 225 275 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Heid. Gr. 3 237, 8 31479
2011578 τε ... γεινομένης σοι τῆς π[ρά]ξεως ἔ̣κ̣ τε ἐμοῦ κ(αὶ) ἐκ τῶν ... particle AD03 225 225 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 174-175 no. 939, 14 22723
2676258 [τε] ... ἐμοὶ γ[α]μουμένῃ αὐτῷ προοικὸς* [ἔν] [τε] [κοσ]μαρίοις χρυσοῖς καὶ ἱματίοις ... particle AD03 225 275 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1274, 17 31728
2890983 τε ... καὶ Μαρκίου Σαλου gap=50 περί τε παρορισμῶ(ν) gap=50 ἐλάτ ἀρούρας ... particle AD03 225 275 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 42 3050, 11 30330
2940417 τε ... ἐ̣π̣ι̣β̣ῆναι υ̣ δικαζοντ ω̣σ̣τ̣α̣ γεν τε αὐτ̣ῷ παρεῖναι εὐτυχῶ̣ς̣ ἐ̣πιδημήσαντι ... particle AD03 225 230 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 50 3563 Ro, 14 15385
3046170 τε ... χρόνου [ὁμοί]ως ἐξ ἡμιολίας παρά τε ἡμῶν [ἀλλ]ηλενγύων* ὄντων εἰς ... particle AD03 225 225 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 7 1040, 26 20335
3493270 τε ... [παρʼ] [αὐτοῦ] [τῆς] [πρ]ά̣ξ̣ε̣ως ἔκ τε τῶν ὁμο[λο][γούντων] gap=unknown gap=unknown_lines ... particle AD03 225 275 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 5 391, 12 31052
3794622 τε ... τασσομέν[οις] [χαίρειν] [.] gap=13 το̣ύ̣ς̣ τε ἐν τῇ Ἡρ[ακλέ]ο̣υ[ς] [π]ό̣λ̣ει ... particle AD03 225 275 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Vind. Tand. 1, 6 30087
3794927 [τε] ... [τῆς] [π]ρ̣άξεώς σοι γεινο[μέν]η̣ς [ἔκ] [τε] [ἐμοῦ] [καὶ] ἐ̣κ̣ τῶν̣ ... particle AD03 225 225 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Vind. Tand. 23, 7 15461
3795070 [τε] ... [τῆς] [πράξε]ώ̣ς̣ σοι γ̣εινομέ[νης] [ἔκ] [τε] [ἐμοῦ] [καὶ] [ἐκ] [τῶ]ν ... particle AD03 225 225 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Vind. Tand. 23, 32 15461
4435801 τε ... [θείῳ] [σου] [?]. ἐὰν τε [ἔχῃς] τὸ κολόβιον, ... particle AD03 225 275 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 3 7244, 24 31058
4578642 τε ... [κατ]ειδόντες τὴν σὴν ἐντολὴν ὅ τε Διοσκουρίδης καὶ ὁ Σαρα̣[πάμμων] ... particle AD03 225 275 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 20 58 (8), 4 31026
4578659 τε ... θησ[α]υρῶν [καὶ] [διερευνήσαντες] πάντα τόν τε σῖτον πεπράκασιν ἐμπόρ[οι]ς καὶ ... particle AD03 225 275 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 20 58 (8), 6 31026
346849 τε ... καὶ τοῖς παρὰ σοῦ ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD03 226 226 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 3 989, 17 20105
381406 τε ... πᾶσαν τὴν ἐσπαρμένην γῆν ἔν τε πυρῷ καὶ ἄλλοις γ[ένεσ]ι ... particle AD03 226 226 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Tebt. 2 288, 5 13451
1975851 τε ... ἢ τοῖς παρʼ αὐτοῦ τά τε βλάβη καὶ δαπανήματα καὶ ... particle AD03 226 226 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 151-152 no. 1158, 14 22810
2011690 τε ... τετελευτηκότος ἀτέκνου καὶ ἀδιαθέτου ἐπί τε ἡμῖν καὶ ἑτέρῳ ἀδελφῷ ... particle AD03 226 226 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 117-118 no. 940, 10 22724
2691189 τε ... κυρίου κ[α]τὰ τὰ κελευσθ(έντα) ὑπό τε ἡγεμόνων καὶ Ἰουλίου Σωπάτρου ... particle AD03 226 226 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 12 1459, 7 21860
2778071 τε ... , τῆς πράξεως γεινομ[έν]ης παρά τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD03 226 226 Egypt, U19 - Episemou P. Oxy. 17 2137, 36 17518
413349 τε ... καὶ παρέξεται [αὐ]τὰς καθαρὰς ἀπό τε [ἄλλων] [πράσε]ων ἢ ἑτέρων ... particle AD03 227 227 Egypt, U20 - Peenameus (Bahnamuh) CPR 1 64, 22 22300
2012191 τ[ε] ... γεινομένη[ς] [σ]οι τῆς πρ[ά]ξεως ἔ̣κ̣ τ[ε] ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD03 227 227 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 175-176 no. 943, 10 22727
4013351 τε ... τῆς πράξεως αὐτῷ ο[ὔσης] ἔκ τε τῆς δεδανεισμένης Θαήσιος καὶ ... particle AD03 229 229 Egypt, U20 - Herakleopolites SB 1 4370, 17 23124
389925 τε ... Ἁρπαήσιος Ἱέρα[κος?] [καὶ] [ἔθυ][σ]εν ἔν τε τῷ Καισαρείῳ κα[ὶ] [ἐν] ... particle AD03 232 232 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) Chrest. Wilck. 41, 10 23481
389935 [τε] ... [τῷ] [γυ]μνασίῳ, ἔνθα σπονδά[ς] [τε] [καὶ] [δε]ήσεις ποιησάμενος ἀπ[εδήμησεν] ... particle AD03 232 232 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) Chrest. Wilck. 41, 11 23481
390117 τε ... τῶν ἱερῶν στρατοπέδ[ων] gap=3 gap=25 τε τῶν λαμ[προτάτων] [ἐπάρχων] [τοῦ] ... particle AD03 232 232 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) Chrest. Wilck. 41, 13 23481
4119272 [τε] ... ε[ἰς] [τὴν] [θείαν] [ἐπιδημίαν] [τοῦ] [τε] [κυρίου] [ἡμῶν] [Αὐτοκράτορος] [Καίσαρος] ... particle AD03 232 233 Egypt, U - Upper Egypt SB 14 11651, 3 18169
1512111 τε ... Μοιρῶ̣ν τοῦ Ἑρμοπολ(είτου) νο(μοῦ) τάς τε ὑπηλλαγμένας ε [κατ]ὰ διαγρα(φὴν) ... particle AD03 233 234 Egypt, U15 - Hermopolites P. Flor. 1 56, 12 23566
1512191 τε ... τῆς α(ὐτῆς) κώ(μης) Μοιρῶν πρός τε τὰς ὀφειλομέν[ας] μοι ὑπὸ ... particle AD03 233 234 Egypt, U15 - Hermopolites P. Flor. 1 56, 15 23566
1498020 τε ... γεινο(μένης) αὐτῷ τῆς πράξεως ἔκ τε τοῦ ὁμ[ολ(ογοῦντος)] καὶ ἐκ ... particle AD03 234 234 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Fay. 90, 18 10933
4573492 τε ... τετελ(ευτηκότος) ἀ[τέκνως] [καὶ] [ἀδιαθέτως] ἐπί τε αὐτῇ καὶ Σαραπάμμωνι ὁμογ(νησίῳ) ... particle AD03 234 235 Egypt, U20 - Herakleopolites Stud. Pal. 20 29 Vo, 9 18697
2996582 τε ... , γεινομένης τῆς πράξεως παρά τε αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD03 235 235 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 912, 33 20376
3206300 τε ... ὁ[μολογῶ] ἀπεσχηκέ̣[ναι] [παρὰ] [σο]ῦ ὑπέρ̣ τε τροφ[είων] [καὶ] [τιμῆ]ς̣ ἐλα̣[ίο]υ ... particle AD03 235 238 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Pintaudi 42 [copy], 4 22735
217130 [τ]ε ... αὐτῇ ὠνῇ ὑποστελλό[ν]των πράσσοντας κατά [τ]ε τὸν τῆς ὠνῆς γνώμ[ονα] ... particle AD03 236 236 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) BGU 4 1062, 14 18507
217209 τε ... διαπεπεῖσθαι αὐτοὺς ὑπʼ αὐτῶν περί τε ὀψωνίου καὶ τιμῆς χάρτου ... particle AD03 236 236 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) BGU 4 1062, 20 18507
646000 τε ... ἡμῶν ἁπάντων εὐχ[ὴν] gap=9 θυσιῶν τε καὶ εὐφη̣μ̣ι̣ῶ̣[ν] ἀπαρχὰς ἐπιτελεῖν ... particle AD03 236 236 Egypt, Eastern desert - Didymoi (Khashm el-Menih) O. Did. 29, 11 144596
4575160 [τ]ε ... γεινο[μένης] [σοι] τ̣ῆ̣ς πράξεως ἔκ [τ]ε ἐμοῦ αὐτοῦ καὶ ἐκ ... particle AD03 237 237 Libya, Marmarica - Mochchyris Stud. Pal. 20 45, 10 18703
3797634 τε ... αὐτῆς κωθ\ω/@^inline^νικῆς@⟦κωθονικης⟧ καὶ ῥιψοκινδύνου ἔτι τε [καὶ] ἀπεγνωσμένης @^inline^ἑταιρεια[ς]@⟦ετερία[ς]⟧* τε ... particle AD03 238 244 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Vind. Tand. 2, 9 15456
3797759 τε ... [τοῦ] [καὶ] [Ἡ][ρακλείου] gap=22 [το]ῖς τε μελλησμοῖς @^inline^ἐξε̣ι̣σχυσαντος@⟦εκε̣ι̣σχύσαντος⟧* δια gap=30 ... particle AD03 238 244 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Vind. Tand. 2, 22 15456
4575626 τε ... παρέξ[ε]τα[ι] [αὐτ]ῷ ταύτας καθαρὰς ἀπό τε οὐσιακῆς καὶ βασιλικῆς γῆς ... particle AD03 238 238 Egypt, U20 - Herakleopolites Stud. Pal. 20 47, 16 18704
4575638 τε ... [ἐπιγρ]αφῆς παντ[ὸς] εἴδους καὶ ἀπό τε ἄλλων παραχωρήσεων [ἢ] ἑτέρων ... particle AD03 238 238 Egypt, U20 - Herakleopolites Stud. Pal. 20 47, 17 18704
4576850 τε ... γειν̣ο̣μένης αὐ̣τῷ τῆς πράξεως ἔκ τε τοῦ Ἰσχυρᾶ καὶ ἐκ̣ ... particle AD03 238 238 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 20 51, 16 15023
4130551 τε ... Αὐρηλίου Σωτηρίχου τ̣[ῆ]ς πράξεως ἔκ τε τοῦ ὁμολογ(οῦντος) καὶ ἐκ ... particle AD03 239 239 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 14 11907, 20 14528
1901993 [τε] ... , ἢ πρᾶξιν ποιή̣[σα]σθαι [ἔκ] [τε] [ἐμοῦ] [καὶ] [ἐκ] [τοῦ] ... particle AD03 240 240 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 10, 39 22330
1902040 τ̣ε̣ ... καὶ βεβαιώσω πάσῃ βεβαιώσει ἀπό τ̣ε̣ [δ]η̣μ̣ο̣σ̣ί̣ω̣ν̣ [καὶ] ἰδιωτικῶν καὶ ... particle AD03 240 240 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 10, 1 22330
1902171 τε ... [ὁμ]οίως μηνὶ Μεχείρ, ἐμοί τε τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ ἐκ ... particle AD03 240 240 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 10, 14 22330
1902237 τε ... γεν[έσθα]ι διδοῦσα τῇ πόλει τάς τε ὁρι[σ]θείσας ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ μ̣ο̣ναχοῦ (δραχμὰς) ... particle AD03 240 240 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 10, 20 22330
2719294 τε ... βεβαιώσει, καὶ καθαρὰ ἀπό τε ἀπογρα[φῆς] [ἀνδρῶν] καὶ γεωργίας ... particle AD03 240 280 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1699, 18 21979
3012198 τε ... γινο[μ]έ̣νης σ̣οι τῆς πράξε̣ω̣ς παρά τε ἐμ[ο]ῦ̣ καὶ ἐ̣κ̣ τῶν ... particle AD03 240 240 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 61 4117, 15 21619
1516133 τε ... ἀργυρικὸς καὶ γενι[κὸς] gap=unknown [λ]ημμάτων τε καὶ ἀναλωμά[των] [τοῦ] gap=unknown ... particle AD03 241 242 Egypt, L01 - Memphites (?) P. Flor. 1 77, 8 23580
3791112 [τε] ... α(ὐτῆς) [Τααμοροῦ] [τὰ]ς̣ ἐπιστα[λ]εί(σας) [ὑπό] [τε] [σοῦ] [καὶ] τοῦ τ̣ο̣ῦ̣ ... particle AD03 241 242 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Vind. Tand. 11, 25 15460
3791202 τε ... α(ὐτῆς) Τααμορ̣οῦ τ̣ὰς ἐπισταλ(είσας) ὑπό τε σοῦ καὶ τ̣οῦ τοῦ̣ ... particle AD03 241 242 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Vind. Tand. 11, 48 15460
3348766 τ[ε?] ... τω gap=1 πάντα ὑπερθέμενο[ς] παράλ̣α̣β̣έ τ[ε?] [Κάσ]τορ̣α καὶ ποίησον ἐκ ... particle AD03 243 271 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ryl. Gr. 2 239, 5 31169
3875224 τε ... τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας · ἄκυρόν τε εἶναι τὴν δηλουμένην τοῦ ... particle AD03 244 244 Egypt, 00a - Tamauis (Tamia) PSI 12 1238, 14 13866
1925796 τε ... ἀπ̣ελευθέρας μεταξὺ [φ]ί̣λ̣ω̣ν̣ ἠλευθέρωσεν ἐλευθέραν τε εἶναι ἐκέλευσεν καὶ ἔσχεν ... particle AD03 246 267 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 2 151, 6 78449
1925836 τε ... τῇ πρ̣οκ(ειμένῃ) gap=5 gap=2 ἐπερωτήσεώ[ς] τε γενομένη̣[ς] [ὡμολ]ό̣γ̣ησ̣ε̣[ν] [.] Αὐρηλ(ία) ... particle AD03 246 267 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 2 151, 9 78449
3330946 [τε] ... [γεινομένης] [σοι] [τῆς] [πράξεως] [ἔκ] [τε] [ἡμῶν] κ̣[αὶ] [ἐ]ξ [οὗ] ... particle AD03 246 246 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 2 177, 12 19521
3330978 τε ... καὶ βεβαιώσομεν πάσῃ βεβαιώσει ἀπό τε δημοσίων [καὶ] [ἰδιωτικῶν] [καὶ] ... particle AD03 246 246 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 2 177, 13 19521
3983751 τε ... [οὔσης] [σοι] [τ?]ῆς πράξεως παρά τε ἐμοῦ [καὶ] [ἐκ] [τῶν] ... particle AD03 246 246 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 9 1068, 17 17476
4577056 τε ... τῆς πράξεώς σοι οὔσης ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD03 246 246 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) Stud. Pal. 20 53, 25 18706
1590126 τε ... πάσῃ β[εβ]αιώσ[ε]ι καὶ κ[αθαρὰ] [ἀ]π[ό] τε γεωργί[ας] βασιλικῆς καὶ οὐσιακῆς ... particle AD03 247 247 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Gen. 2 116, 44 17391
1590141 τε ... ἐπιβολῆς [καὶ] [κατοχῆς] [πά]σης δ̣η̣μ̣ο̣σίας τε καὶ ἰδ̣ι̣ωτικῆς καὶ ἀπὸ ... particle AD03 247 247 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Gen. 2 116, 45 17391
1903493 τε ... γεινομ[έ]νης σοι τῆς π[ρ]άξεως ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD03 247 247 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Lips. 1 11, 6 22331
2890710 τε ... τῆς πράξεώς σοι οὔσης παρά τε ἡμῶν ἀλληλεγγύων ὄντων εἰς ... particle AD03 247 247 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 42 3049, 16 16447
2890929 τε ... τῆς πράξεως σοι οὔσης παρά τε ἡμῶν ἀλληλεγ ὄντων εἰς ... particle AD03 247 247 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 42 3049, 21 16447
32923 [τε] ... gap=3 εἶδος τῶν κατεσχ[η]μένων ἔν̣ [τε] κεινητοῖς* καὶ ἀκεινητοῖς* εἰ[δὼ]ς ... particle AD03 248 248 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 1 8, 8 9122
2863404 τε ... σειτ̣ικ̣[ὰ]* καὶ ἀργυ̣ρικὰ τε̣λ̣έ̣σ̣ματα ὑπέρ τε [ὧν] κέκτημαι ὑπ̣[α]ρχόντων καὶ ... particle AD03 248 248 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 38 2854, 24 22241
3603228 τε ... χρηματίζει. ἐπεὶ κατήντησεν εἴς τε τὸν Αὐρηλίον Σαραπάμμωνα καὶ ... particle AD03 248 248 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 319, 4 13478
3603306 τε ... [,] [τ]ὰ νῦν συνχωροῦσιν ὅ τε Αὐρήλιος Ιουλιος* κ[α]ὶ Αὐρήλι[ος] ... particle AD03 248 248 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 319, 12 13478
2676616 τε ... πάσῃ βεβεώσει* καὶ καθαρὸν ἀπό τε ἀπογραφῆς ἀνδρῶν καὶ γεωργίας ... particle AD03 249 249 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1276, 16 21786
4387227 τε ... [οὔσης] [σοι] [τῆς] [πρά]ξεως παρά τε ἐμοῦ καὶ τῶν [ὑπαρχόντων] ... particle AD03 249 249 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 24 16254, 22 79412
4452124 τε ... , ὅτι παρηγ · σκεψάμενός τε μετὰ τῶν ἐν τῷ ... particle AD03 249 249 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 5 7696, 29 14034
202720 [τε] ... τὸν δοῦλον Κᾶρον καθαρὸν [ἀπό] [τε] [ἄλλων] [πράσεων] [ἢ] [ἑτ]έρων ... particle AD03 250 250 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 3 937, 17 20084
368594 τε ... γὰρ ἔλεγχος δεικνύ[σει] gap=14 [ἔ]κ τε μαρτύρων καὶ τῶν πε̣π̣ραγμένων ... particle AD03 250 250 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 1 41, 7 18671
399167 [τ]ε ... [ἀπεσχηκ]έναι παρὰ gap=unknown gap=unknown [ἀπό] [τ]ε ἄλλων π[ράσεων] gap=unknown gap=unknown ... particle AD03 250 270 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 1 126 + CPR 1 134, 8 31870
1624288 τε ... gap=2_lines gap=unknown ἐγώ τε κ̣αὶ ο̣ἱ̣ σὺν [ἐμοί] ... particle AD03 - AD04 250 325 Egypt P. Got. 11, 1 30693
2861061 τε ... , γεινομένης τῆς πράξ[εως] παρά τε τοῦ μεμισθωμένου καὶ ἐκ ... particle AD03 250 250 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 36 2795, 26 16574
3483982 [τε] ... ἀποκληρονό[μοι] [μοι] [ἔστωσαν] [.] [προσερχέσθωσάν] [τε] [τῇ] [κληρονομίᾳ] [μου] [ἑκάστη] ... particle AD03 250 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 4 277, 11 30459
3484040 τε ... προικὸς λόγον gap=unknown ἔστω τήν τε εἰκοσ̣τὴν α [ἀπελεύθερον] μου ... particle AD03 250 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Strasb. Gr. 4 277, 21 30459
3779913 τε ... ἢ τ[οῖς] παρʼ αὐτοῦ̣ τά τε βλάβη καὶ δαπανήματα καὶ ... particle AD03 250 250 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. L. Bat. 2 6, 18 17299
4248513 ται* ... γεινομένης̣ αὐτῷ τῆς πράξεως ἔκ ται* τοῦ ὁ[μολογοῦντος] [καὶ] [ἐκ] ... particle AD03 250 250 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 18 13974, 13 14784
4577688 τε ... τῆς πράξεώς σο̣ι̣ οὔσης ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD03 250 250 Egypt, U20 - Herakleopolites Stud. Pal. 20 55, 10 18708
1586596 τε ... τοῖς παρὰ σοῦ, παρά τε [ἐμοῦ] [καὶ] [ἐ]κ τῶν ... particle AD03 252 252 Egypt, U20 - Phebichis P. Gen.(2) 1 9 + P. Gen.(2) 1 9 bis, 12 23600
1586787 τε ... καὶ τοῖς παρὰ σοῦ παρά τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD03 252 252 Egypt, U20 - Phebichis P. Gen.(2) 1 9 + P. Gen.(2) 1 9 bis, 11 23600
1682368 τε ... ὑπαρχόντων τῶν ἀ̣ gap=unknown σειτικά* τε καὶ ἀργυρικὰ καὶ ἐπικλασμοὺς ... particle AD03 252 252 Egypt P. Harris 1 139, 5 21082
2708300 τε ... , γεινομένης τῆς πράξεως παρά τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD03 252 252 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1640, 8 21950
2940881 [τε] ... ἀξιώσαντος αὐτὸν περιτμηθῆναι, ἐφειδόντος* [τε] [τὴ]ν περὶ αὐτοῦ @^inline^γραφεῖσαν@⟦γραφιισαν⟧ ... particle AD03 252 252 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 50 3567, 17 15389
3877967 [τε] ... [γεινομέ]νης σοι τῆς πράξεως [παρά] [τε] [ἐμ]οῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD03 252 252 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 12 1251, 24 17414
4381237 ται* ... [τὸ] [ταῦτα] καλῶς πρα<χ>θῆναι διαφυλαχθῆνέ* ται*, πίστεως [ἐπερωτηθείσης] [καὶ] ... particle AD03 252 252 Syria, Mesopotamia - Beth Phouraia SB 24 16170, 27 23929
1034087 τ̣[ε] ... gap=unknown π̣ρ̣ά̣ξ̣ε̣[ως] ὑ̣μῖν οὔσης παρά τ̣[ε] [ἡμῶν] ἀ̣λληλεγγύ̣ω̣ν ὄντων εἰς ... particle AD03 253 261 Egypt P. Bingen 112, 4 78075
3076142 τε ... ἀργυρικῶν τῆς μητροπόλεως, αὐτοί τε εὐθέως περιηχηθέντες ἐκεῖσε gap=51 ... particle AD03 253 253 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1119, 7 21740
3076212 τε ... τὰ τῆς παρανομίας, ὅ τε στρατηγὸς πάντα ἐπέστειλεν τῷ ... particle AD03 253 253 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1119, 10 21740
3076220 τε ... ἐπέστειλεν τῷ ἀμφοδογραμματεῖ, ἐκεῖνός τε εὐλαβῶς ἔχων τὸν ἐπηρτημένον ... particle AD03 253 253 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1119, 10 21740
3076415 τε ... ἀπηλλάχθη τῶν παρʼ ἄλλοις ἀρχῶν τε καὶ λειτουργιῶν, ἔπειτα ... particle AD03 253 253 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1119, 16 21740
3076458 [τε] ... [πασῶν] [τῶν] [παρʼ] [ἄλλοις] [ἀρχῶν] [τε] [καὶ] [λειτουργιῶ]ν̣ ἀλλὰ καὶ ... particle AD03 253 253 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1119, 18 21740
4444190 τε ... gap=5 πάντα gap=7 [ἀναβ]ο̣λῆς διωρ[ύ]γ̣ων τε καὶ ὑ[δ]ραγωγῶν [κ]α̣ὶ τὰ ... particle AD03 254 255 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 4 7474, 10 14026
4559396 τ[ε] ... μένο[ν]τός μ[ο]ι gap=3 λόγου πρός τ[ε] ἀδε̣[λφοὺς] [ὑ]μῶν κ̣α̣ὶ̣ ἀδελφ[ὰς] ... particle AD03 254 254 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 20 13 Vo, 17 15009
349331 τε ... ἢ [τοῖς] [παρʼ] [αὐτῆς] τά τε β[λ]άβη καὶ δαπανήματα καὶ ... particle AD03 256 256 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 3, 14 22324
2692654 [τε] ... ἰ̣δίο̣[υ]ς̣. vac=unknown μ τῶ̣[ν] [τε] [λαογράφων] [τὸ] [ἀληθὲς] gap=2 ... particle AD03 256 258 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1468, 26 21869
2921173 τε ... τῆς πράξεώς σοι οὔσης παρά τε ἡμῶν ἀλλ̣[ηλε]γ̣γ̣ύ̣ω̣ν̣ ὄ̣ν̣των εἰς ... particle AD03 257 257 Egypt, U19 - Nomou Epoikion P. Oxy. 47 3354, 49 22468
3065938 τε ... [πάσῃ] [βεβαι]ώ̣σε̣ι καὶ καθαρὸν ἀπό τε γεωργίας βασιλικῆς καὶ οὐσιακῆς ... particle AD03 257 258 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 75 5058, 28 128899
3274372 τε ... πρὸς τοῖς ζυγώμασιν, χρῄζειν τε τὸ ἔργον ἀνάγκης, ... particle AD03 257 257 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Reinach Gr. 2 115, 5 12881
2248010 τε ... γεινομένης* σοι τῆς πράξεως ἔκ τε ἐμ̣οῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD03 258 259 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mich. 11 614, 24 21366
2923460 τε ... gap=2 ἀξίωσιν ἀνε̣ν̣[ε]γ̣κ̣ε̣ῖ̣ν̣ ὑμεῖν* δικαίαν τε καὶ νόμιμον, ἔστιν ... particle AD03 258 258 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Coll. Youtie 2 66, 11 20885
3027541 τ̣ε̣ ... [γι]ν̣ο̣μένης σοι τῆς πρά̣ξ̣ε̣ως π̣α̣ρ̣ά τ̣ε̣ ἡ̣μ̣[ῶν] ἐξ ἀλληλενγύων* ὄντων ... particle AD03 258 259 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 64 4439, 27 23662
4267683 τε ... τοὺς αἰ̣τ̣ί̣[ο]υς ἀναζητήσηται gap=unknown ὑπό τε τοῦ δ̣ιαση̣μ̣οτάτ̣ο̣υ Θεοδώρου ἐπανορ[θωτοῦ] ... particle AD03 258 259 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 20 14229, 7 23697
202398 τε ... . ἐπειδὴ τοίνυν gap=unknown ἐκόπησάν τε καὶ οἱ καταδραμόντες τοὺς ... particle AD03 259 264 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 3 935, 8 20082
3852658 [τε] ... , γεινομένης τῆς πράξεως ἐ[κ] [τε] [τ]ο̣ῦ̣ μεμισθωμένου καὶ ἐκ ... particle AD03 259 260 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Wisc. 1 7, 37 16815
4389266 τε ... γινο[μένης] [σοι] [τῆς] [πρ]άξεως παρά τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD03 259 260 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) SB 24 16265, 8 21367
2675961 τ̣ε̣ ... τοῖς περὶ τὴν γαμουμένην παρά τ̣ε̣ τοῦ γαμοῦντος καὶ ἐκ ... particle AD03 260 260 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1273, 36 21791
3035677 τε ... , τῆς πράξεως οὔσης παρά τε τοῦ μεμισθουμένου* ὡς καθήκει ... particle AD03 261 261 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 67 4595, 36 16385
3766651 τε ... γινομένης σοι τῆς πράξ̣ε̣ως παρά τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD03 261 261 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Ups. Frid 5, 21 15680
3766852 τε ... γινο[μ]έ̣νη̣ς̣ σοι [τ]ῆς πρ̣[άξ]εω[ς] πα[ρά] τε ἐμ̣[οῦ] κ̣α̣[ὶ] [ἐκ] [τῶν] ... particle AD03 261 261 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Ups. Frid 5, 21 15680
3616941 τ̣ε ... gap=unknown Παύλ̣[ου] τ̣ε κ̣αὶ τῶν ἀδελφῶ[ν] σώματα ... particle AD03 264 270 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 406, 1 13558
3849719 τε ... ὑμετέ̣[ρας] gap=33 gap=18 ψηφισματι* τ̣ήν τε γνώ̣μην ἡμ[ῶ]ν κ̣α̣ὶ̣ τ̣ὰ̣ς̣ ... particle AD03 264 264 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 25, 46 15809
3849733 τε ... [ἵνʼ] [εἰδῆτε] καὶ ὑμεῖς τήν τε τοῦ ἀνδρὸς εἰς ἡμᾶς ... particle AD03 264 264 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 25, 46 15809
1646092 τε ... αὐτῆς ἀπὸ τοῦ νῦν περί τε τῶν προκειμένων (δραχμῶν) Α ... particle AD03 265 265 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Hibis (El-Hiba) P. Nekr. 17, 24 22626
3877507 τε ... γεινομένης ὑμεῖν* τῆς πράξεως παρά τε ἡμῶν καὶ τοῦ ἐγγύου ... particle AD03 265 265 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 12 1249, 32 17412
3877744 τε ... γεινομένης σοι τῆς πράξεως παρά τε ἡμῶ(ν) ἀλληλεγ ὄντων εἰς ... particle AD03 265 265 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 12 1250, 19 17413
1357037 τε ... γεινομένη̣[ς] [σοι] [τῆς] [πράξεως] [ἔ]κ̣ τε ἡμῶν ἐξ ἀλ<λη>αλλεγ καὶ ... particle AD03 266 266 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Coll. Youtie 2 68, 33 20887
2717509 τε ... μετρήσι* τῆς πράξεως οὔσης παρά τε τῶν [με]μισθωμένων ἀλληλενγ[ύων] [ὄ]ντων ... particle AD03 266 266 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1689, 37 21969
3083922 τε ... πάσῃ βεβαιώσει καὶ καθαρὰ ἀπό τε ἀπογραφῆς ἀνδρῶν καὶ γεωργίας ... particle AD03 266 266 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 9 1200, 30 21586
3083941 τε ... ὀφειλῆς καὶ κατοχῆς πάσης δημοσίας τε καὶ ἰδιωτικῆς, [τὴ]ν ... particle AD03 266 266 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 9 1200, 32 21586
4630529 τε ... τοῦ λόγου εἰσπεπραγμένα ἀργύρια ἔτι τε καὶ τ[οῦ] γενομένου [διὰ] ... particle AD03 266 268 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 5 101, 9 22992
4636754 τε ... τῶν σῶν προγόνων · τ[ο]ῦ τε γὰρ gap=1 λόγον π ... particle AD03 266 268 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 5 6, 24 22936
1106582 τε ... gap=20_lines εἴς τε σιτο[λογία]ς καὶ ἀπαιτήσις* βου[λόμε]νοί ... particle AD03 - AD04 267 324 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 138 descr., 00 30626
1689857 τε ... τῷδε τῷ νομῷ κα ἥ τε κρατίστη βουλὴ ἐδοκίμ̣[ασεν] [τὴν] ... particle AD03 267 267 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Harris 2 201, 8 15206
4631110 τε ... gap=unknown χ̣ρή[σι]μον gap=unknown διο τε [Λε]υκοπυργίτο[υ] κάτω καλῶς gap=unknown ... particle AD03 267 267 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 5 119 Vo, 3 23004
4631555 τε ... ὑ̣μ̣ [ἀπέστ]ε̣ι̣λα πρὸς ὑμ[ᾶς] [το]ύς τε ἄνδρας τ[όν] gap=1 πρόεδρον ... particle AD03 267 267 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 5 119 Vo, 5 23004
2877154 [τε] ... gap=6 δημοσίαν ὀ̣ν̣η̣[λασίαν] [,] [ταγείς] [τε] [διὰ] τῶν ἐπιδο̣θ̣έ̣ν̣[των] [ὑπὸ] ... particle AD03 268 271 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 40 2909, 10 45222
2877309 τε ... ὡς χρημ(ατίζω) Ἀ̣[λ]θ̣αιέως. δόξαντός τε [τ]ῇ κρατίστῃ βου̣[λ]ῇ ὥστε ... particle AD03 268 271 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 40 2911, 6 45224
2877373 [τ]ε̣ ... ἀπὸ ἀπογ̣ρ̣[αφῆς] ἀφηλίκ̣ων, ταγείς [τ]ε̣ καὶ διὰ [τῶν] ἐπιδοθέντων ... particle AD03 268 271 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 40 2912, 9 45225
1293831 [τε] ... [ἡ] [πρᾶξις] [ἔστω] [αὐτῷ] [ἔκ] [τε] [αὐτῶν] extra [ἀλληλεγ]γύων ὄντων̣ ... particle AD03 269 277 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Col. 10 280, 20 22273
1508084 τε ... κοίταις κατὰ [τὸ] [αἱροῦν] τῆς τε ἐναρέτου καὶ χέρ̣σ̣ο̣υ ἀρού[ρας] ... particle AD03 269 269 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Flor. 1 50, 4 23563
1508687 τε̣ ... [κ]οίταις κατὰ τ[ὸ] [αἱ]ροῦν τῆς τε̣ [ἐν]α[ρέτ]ου καὶ χ̣έρσου \(ἀρούρας?)/ ... particle AD03 269 269 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Flor. 1 50, 36 23563
1509726 τε ... κ̣οί[ταις] [κατ]ὰ τὸ αἱροῦν τῆς τε ἐνα[ρέτου] [καὶ] [χέρσου] [(ἀρούρας)] ... particle AD03 269 269 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Flor. 1 50, 80 23563
2718977 [τε] ... βεβαιώσει, καὶ [καθαρὰ] [ἀπό] [τε] [ἀπογραφῆς] [ἀνδρῶ]ν̣ καὶ γεωργίας ... particle AD03 269 269 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1698, 19 31791
4583749 τε ... [πρὸς] [πᾶσαν] [βε]βαίωσιν ἐξακολουθούσης τῷ τε πωλοῦντι καὶ τῷ προκειμένῳ ... particle AD03 269 270 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 20 71, 15 18720
4583781 τε ... gap=18 [ἐὰν] [δὲ] [ἐπέλθ]ῃ ἥ τε ἔφοδος ἄκυρος ἔστω καὶ ... particle AD03 269 270 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 20 71, 17 18720
4583796 [τε] ... τοῦ πωλοῦντ[ος] [ἐπελευσόμενος] gap=15 [τά] [τε] [βλάβη] [ἢ] [καὶ] [δαπανήματα] ... particle AD03 269 270 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 20 71, 18 18720
4583946 τε ... τῆς πρὸς ἀλλήλους συμπεφωνημένης ἀντί τε ὧν ὀφείλω σοι κατὰ ... particle AD03 271 272 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 20 72, 6 18722
4584138 [τε] ... ἐπ[έλθω] [ἢ] [μὴ] [βεβαιῶ] [ἥ] [τε] [ἔ]φοδος ἄκυρος ἔστω καὶ ... particle AD03 271 272 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 20 72, 15 18722
2876038 τε ... νῦν ἀφειγμένος* καὶ ἐπιδικνὺς* τήν τε ἐπίκρισίν μου καὶ δηλῶν ... particle AD03 272 272 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 40 2902, 10 45215
3045542 τε ... , γεινομένης τῆ[ς] πρ[άξε]ως παρά τε τοῦ με[μ]ισθωμένου ὡς καθήκει ... particle AD03 272 272 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 7 1036, 33 20331
3484313 τε ... [ἐγκεκ]λήκαμεν ἀλλήλοις διὰ βιβλιδίων παρὰ τε τῷ gap=unknown παρὰ τοῖς ... particle AD03 272 272 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 4 280, 4 16995
1903359 τε ... gap=3 gap=unknown αὐτοῖς ὑπη̣ τήν τε π̣ρ̣ο̣ καινὴν gap=unknown σὺν ... particle AD03 273 273 Egypt P. Lips. 1 119 Vo, 10 22442
1838866 τε ... ἐφʼ ᾧτε ἡμᾶς ἀμφοτέρους τήν τε συνωνὴν πάντω(ν) gap=unknown_lines ... particle AD03 274 280 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Köln Gr. 2 101, 15 21205
2217509 τε ... τοῦ καὶ Χαιρήμονος, τοῦ τε πατρὸς καὶ τῆς μητρὸς ... particle AD03 274 274 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Merton 1 26, 8 21300
2936755 [τε] ... πάσῃ βεβαιώσει καὶ καθαρὰς ἀπ[ὸ] [τε] [γεωργίας] [β]ασιλικῆς κα[ὶ] οὐσιακῆς ... particle AD03 274 274 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3498, 28 15654
3904923 [τε] ... γει̣ν̣[ομένης] [σοι] [τῆς] [πράξεως] [ἔκ] [τε] [ἐμοῦ] [καὶ] [ἐκ] [τῶν] ... particle AD03 274 290 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 3 187, 19 20022
381493 τε ... gap=3 gap=3 τε καὶ πίστεως καὶ gap=2 ... particle AD03 275 299 Egypt P. Lond. 2 p. 160-161 no. 213 Vo, 2 31213
1023594 τε ... gap=unknown χωρίσαντα gap=unknown κ̣τήσε[ω]ς [πάν?]τας τε ἀπὸ τῶν gap=unknown [Αἰ]γ̣υπτία̣ς ... particle AD03 - AD04 275 325 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) ZPE 198 (2016), p. 39-48, 6 64268
1874661 [τε] ... π̣[άσῃ] [βεβαιώσει] [καὶ] [καθαρὸν] [ἀπὸ] [τε] [ἀπογραφῆς] [ἀνδρῶ]ν̣ καὶ γεωργίας ... particle AD03 275 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Laur. 3 74, 18 31513
1874679 [τε] ... [ὀφειλῆς] κ̣αὶ κ̣α̣τοχῆς πάσης [δημοσίας] [τε] [καὶ] [ἰδιωτικῆς] καὶ ἀπὸ ... particle AD03 275 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Laur. 3 74, 20 31513
2719473 τε ... βεβαιώσει, καὶ καθαρὰ ἀπό τε γεωργίας βασιλεικῆς* καὶ οὐσιακῆς ... particle AD03 275 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1700, 14 31792
2719489 τε ... [ὀ]φειλῆς καὶ κατοχῆς πάσης [δ]ημοσίας τε καὶ ἰδιωτικῆς, καὶ ... particle AD03 275 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1700, 16 31792
2721273 τε ... γεινομένης σοι τῆς πράξεω[ς] [ἔκ] τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD03 275 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1711, 16 31794
2812453 τε ... μοι καὶ τὶ ἐκόμισας παρά τε Διοσκορίωνος καὶ παρὰ Ἰσιδώρου̣ ... particle AD03 275 299 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Oxy. 20 2273, 17 30487
2812791 τε ... ἡ τούτων ἑρμηνεία. αὖ̣θίς τε [πα]ρ̣ελθόντες πρὸς αὐτοὺς ἄ̣μεινο̣ν ... particle AD03 - AD04 275 350 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 20 2276, 7 30489
2825916 τε ... τοῦ Θων̣ίο̣[υ] ς μέρος τῆς τε ἐπάνω χορτοθήκης καὶ σι̣[τοβολῶνος?] ... particle AD03 275 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 27 2474, 11 30460
2826057 τε ... μου καὶ κληρονόμοις. πρός τε ἡλικίας αὐτῶν γενομένων ἀποκατασταθῆναι ... particle AD03 275 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 27 2474, 23 30460
2826079 τε ... ν̣ῦν ἀπὸ τῶν ὑ̣παρχόντων φόροις τε καὶ ἐκφορίοις ὑγρῶν τε ... particle AD03 275 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 27 2474, 25 30460
2826164 τ̣ε ... περίεστιν χρόνον · πρὸς τῷ̣ τ̣ε τελευτᾶν α[ὐτ]ὴ̣[ν] πορεύεσθαι αὐτοὺς ... particle AD03 275 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 27 2474, 30 30460
2826293 τε ... \κ̣η̣δεμόνος/ Ἀχιλλίωνος. gap=1216 τούς τε προνοή̣σ̣α̣[<ντα]ς> καὶ τ̣ο̣ὺ̣ς̣ φροντ̣ί̣σ̣α̣ν̣[τας] ... particle AD03 275 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 27 2474, 43 30460
2975137 τε ... καὶ τοὺς σὺν ὑμῖν ἐγώ τε καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ... particle AD03 - AD04 275 325 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 56 3857, 11 33598
3080777 τε ... ἀμελήσῃς ἀπόγραψον ἡμᾶς, ἐγώ* τε καὶ Πατᾶν · ἐὰν ... particle AD03 275 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1157, 10 31723
3207319 δε* ... <ἡ> μήτηρ καὶ Φιβ̣ίων Σιλβανός δε* καὶ ὁ πρεσβύτερος. ... particle AD03 - AD04 275 350 Egypt P. Pintaudi 55, 9 170044
3207372 τε ... τὸ ὁ̣ρᾶν ὑμᾶς εὐχό{ι}μενοι Νεμεσίων τε καὶ Δημ̣ητρία καὶ πάντες ... particle AD03 - AD04 275 350 Egypt P. Pintaudi 55, 22 170044
3248055 τ̣[ε] ... ὁις* τῷ ἀδελφ[ῷ] Διογένει παρεθέμην τ̣[ε] οὕτως τοτὲ ἐνέδειξαν πρὸς̣ ... particle AD03 - AD04 275 325 Egypt P. Princ. 2 74, 4 17367
3913997 τε ... κατὰ τὴν οἰκίαν, ἥ τε μήτηρ καὶ τὰ παιδία ... particle AD03 275 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 4 299, 15 31133
4121368 τε ... πάσῃ βεβαιώσει, τῶν σιτικῶν τε καὶ ἀργυρικῶν δημοσίων καὶ ... particle AD03 275 299 Egypt, U20 - Herakleopolites SB 14 11703, 12 30889
4159525 δὲ* ... καὶ τοὺς σὺ[ν] [ὑ]μῖν ἐγὼ δὲ* καὶ οἱ σσὺν* [ἐμοὶ] ... particle AD03 - AD04 275 325 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) (?) SB 16 12304, 9 30267
4299348 τε ... πάσῃ βεβαι̣ώσει καὶ καθαρὰν ἀπό τε ἀπογραφῆς ἀνδρῶν καὶ γεωργίας ... particle AD03 275 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 20 14681, 21 32191
2995144 τε ... ἀποκληρόνομοί μου ἔστωσαν, προσερχέσθωσάν τε τῇ κληρονομίᾳ μου ἐπὶ ... particle AD03 276 276 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 907, 5 20370
2995163 [τε] ... [ἐμοῦ] [κληρονόμους] [εἶναι] [,] [οὗτοί] [τε] [ὑπεύθυνοι] [ἔστωσαν] [διδόναι] [ποιῆσαι] ... particle AD03 276 276 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 907, 6 20370
2995181 τε ... [βουλήματι] [γεγραμμένα] [ἐστί], τοῦτό τε τῇ π[ίστ]ει αὐτῶν παρακατατέθεμαι* ... particle AD03 276 276 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 907, 7 20370
4437387 τε ... Αὐρ(ηλίᾳ) Θαισαρίῳ τῆς* πράξεως* παρά τε τῆς ὁμολ(ογούσης) Αὐρ(ηλίας) Ταῆσις* ... particle AD03 277 282 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) ZPE 13 (1974), p. 235-237, 14 14011
2682417 τε ... τοῦ ἱερωτάτου Νείλου, τάς τε διώρυχας ἀνα[καθαρῆ]ναι μέχρι τῶν ... particle AD03 278 278 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 12 1409, 17 21819
2682809 τ̣ε̣ ... παρούσῃ συνό̣δ̣ῳ μένον[τος] [,] [ψ]η̣φ̣ί̣σ̣α̣σ̣θαί τ̣ε̣ τὰς̣ [τ]ῶν λ[ειτ]ουργῶν χειρο̣[τ]ο̣[ν]ίας ... particle AD03 279 281 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1412, 20 21822
2946612 τε ... ἐν θεοῖς βασιλείας, διατρειβόντων* τε οὐκ ἐπὶ τῆς πόλεως ... particle AD03 279 279 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 51 3613, 6 15348
2946718 τε ... λογιοῦνται προς [προ]σ̣ηκόντως ὡς τοῦ τε κοινοῦ gap=1 gap=3 καὶ ... particle AD03 279 279 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 51 3613, 23 15348
2718063 τε ... , τῆς πραξε* ο̣ὔσης παρά τε τοῦ μ[ε]μισθωμένου ὡς καθήκει ... particle AD03 280 280 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1694, 30 21975
3383459 [τε] ... τὰ ἑαυτοῦ ἐκαρποῦ[το] [,] [ὅ] [τε] [ἐμὸς] [ἀνὴ]ρ τὰ ἴδια ... particle AD03 280 280 Egypt, 00b - Thraso P. Sakaon 36, 13 13054
3383550 [τε] ... προστάξεως extra, ὅ[πως] [τά] [τε] [τῶν] [νη]πίων μου τέκνων ... particle AD03 280 280 Egypt, 00b - Thraso P. Sakaon 36, 22 13054
3804528 [τε] ... γινο̣μένης σοι̣ τ̣ῆς πράξε[ως] [ἔκ] [τε] [ἐμοῦ] [τοῦ] [ὁμολογοῦντος] κα̣ὶ ... particle AD03 280 281 Egypt P. Wash. Univ. 1 22, 11 32568
1995685 τε ... γειν[ο]μέ[νης] σοι τῆς πράξεως ἐκ τε ἐμ[ο]ῦ καὶ [ἐκ] τῶν ... particle AD03 281 281 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 176-177 no. 1243, 14 22857
1123310 τε ... γείνεσθ[α]ι αὐτῇ τὴν πρᾶξιν ἔκ τε τοῦ ὁμολογοῦντος [κα]ὶ [ἐ]κ ... particle AD03 282 282 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cairo Isid. 93, 23 10425
2247234 τε ... , τῆς πράξεως οὔσης παρά τε τοῦ μεμισθωμένου <καὶ> <ἐκ> ... particle AD03 282 282 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mich. 11 610, 37 21362
2707302 τε ... καὶ δηλούμενος Ψεναμοῦνις ἐτελεύτησεν ἐπί τε ἡ[μῖν] [τοῖς] [προκειμένοις] [καὶ] ... particle AD03 282 282 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1638, 3 21949
2707532 τε ... δουλικῶν σωμάτων, ἐφʼ ᾧ τε καὶ τοὺς περὶ τὸν ... particle AD03 282 282 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1638, 14 21949
2707667 τε ... οἷς καὶ ἡκέσθησαν*, τοῦ τε @^inline^προκιμένου@⟦ψροκιμενου⟧ ψειλοῦ* τόπου καὶ ... particle AD03 282 282 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1638, 21 21949
2707803 τε ... πάσῃ βεβαιώσι* καὶ καθαρὰ ἀπό τε ὀφιλῆς* καὶ κα[[τοχῆς] [π]άση[ς] ... particle AD03 282 282 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1638, 27 21949
3907208 τε ... δίδομεν τῷ ἰδίῳ κινδύνῳ εἴς τε συνλογὴν καλάμης καὶ εἰς ... particle AD03 282 283 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 3 219, 5 31225
2788663 τε ... ἐκτενῶς αὐτὰ τρέφεσθαι, ἐμοί τε δηλῶσαι ὡς ἔχ̣[εις] π̣εποιηκώς ... particle AD03 283 285 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 19 2228, 40 22177
3393749 [τε] ... Αὐρηλίῳ Διδύμῳ τῆς πράξεως [ἔκ] [τε] [τῶν] [ὁμο]λογούντων Σαταβοῦτος καὶ ... particle AD03 284 284 Egypt, 00b - Thraso P. Sakaon 94, 15 13113
3990327 τε̣ ... συνῆ̣λθον gap=4 gap=unknown [γ]ο̣νέ̣ω̣ν̣ ἔν τε̣ χρ̣υ̣σ̣ῷ κα̣[ὶ] gap=4 gap=unknown ... particle AD03 284 285 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI Congr. 21 13, 8 22654
4461617 [τε] ... [ἣν] [παρεξόμεθά] [σοι] [καθαρὰν] [ἀπό] [τε] [γεωργίας] [βασιλικῆς] [καὶ] [οὐσια]κῆς ... particle AD03 284 285 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 6 8971, 11 17838
4461633 [τε] ... ὀφιλ[ῆς]* [καὶ] [κατοχῆς] [πάσης] [δημοσίας] [τε] [καὶ] [ἰδιωτικῆς] [καὶ] [ἀπὸ] ... particle AD03 284 285 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 6 8971, 12 17838
3853343 τε ... γ[ι]νομένης σοι τῆς πράξεως παρά τε ἐμοῦ [καὶ] [ἐκ] [τῶν] ... particle AD03 285 285 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mil. 1.2 52, 16 21285
1293959 του* ... χρόνον · κἀμοῦ* extra τ̣α̣ι του* Κορνηλίου ἀπ[ο]πληρώσαντος καθʼ ὁμοιότητα ... particle AD03 287 287 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Col. 10 281, 9 10564
2667288 τε ... τὴν φροντίδα. οὕτω[ς] [αὐ]τά τε τὰ μάταια ἀναλώματα π[α]ύσεται ... particle AD03 288 288 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 58, 19 20720
4104328 [τε] ... το[ὺ] Θέωνο[ς] [τῆς] [πρά]ξ̣[εω]ς̣ [ἔκ] [τε] τ̣[οῦ] [ὁμ]ολογοῦν̣[τος] [Ἀφώνιος] [καὶ] ... particle AD03 288 288 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 14 11386, 18 14442
3084985 τε ... [ἀργυρίου] ταλάντων δεκατεσσάρων, ἐπερωτήσεώς τε γενομένης [ὡμολογήσαμεν] [ἠλευθερωκέναι] [καὶ] ... particle AD03 291 291 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 9 1205, 9 21591
3084993 τε ... [ἠλευθερωκέναι] [καὶ] [ἀπολελυκέ]ναι, ὑπέρ τε τῆς αὐτῆς ἐλευθερώσεως καὶ ... particle AD03 291 291 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 9 1205, 10 21591
3085703 τε ... τῆς αὐτῆ[ς] πόλεως τετελευτηκυίης ἐπί τε ἐμοὶ καὶ ἐπὶ τοῖς ... particle AD03 291 291 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 9 1208, 9 21594
3086048 τε ... πάσῃ βεβαιώσει καὶ καθαρὸν ἀπό τε γε[ωργ]ίας βασιλικῆς καὶ οὐσιακῆς ... particle AD03 291 291 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 9 1208, 20 21594
47738 τε ... διασημοτάτου ἡγεμόνος Τιτίου Ὁν̣ω<ρ>άτου περί τε τοῦ βλάβους τοῦ κλήρου ... particle AD03 292 292 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 11 2069, 15 9590
348550 [τε] ... ἢ [τ]οῖς παρʼ [αὐτῆς] [τά] [τε] [βλάβη] [καὶ] [δαπανήματα] [καὶ] ... particle AD03 293 293 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 4, 29 22325
348581 τε ... [ἐ]τάξατο δὲ ἡ ὠνουμένη τῷ τε ἐγγυκλείῳ* [κα]ὶ τῇ ἀγορανομίᾳ ... particle AD03 293 293 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 4, 30 22325
2672601 τε ... τὰ ἐπικείμενά μοι ἀν̣[αλώμα]τα εἴς τε τὴν διοίκησιν τῶν δημοσίων ... particle AD03 294 295 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1252 Vo, 22 21800
3036024 τε ... ἑκάστῳ μηνὶ δεδήλωται, ἔτε τε καὶ ὑπὲρ ὅ̣λ[ο]υ̣ τ̣[ο]ῦ ... particle AD03 294 294 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 67 4597, 15 78639
2637445 [τε] ... [γεινο]μ̣ένης @^inline^σ[ο]ι@⟦σ[ο]υ⟧ τῆς π̣[ρά][ξεως] [ἔκ] [τε] [ἐμ]ο̣ῦ̣ κ̣α̣ὶ̣ ἐκ {κ} ... particle AD03 295 295 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Oslo 2 37, 14 12564
2510509 τε ... καὶ ἀγρώσ̣τ̣εως πάσης gap=unknown [π]αρά τε ἐμοῦ ὡς καθ̣ή̣κι*. ... particle AD03 296 296 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Michael. Gr. 23, 18 21407
2862670 τε ... Διεῦτος θυγατρὸς Σαρᾶ ἄρξαντος τῆς τε λαμπροτάτης πόλεως τῶν Ἀλεξανδρέων ... particle AD03 296 296 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 38 2849, 13 22236
2965043 τε ... ἀνυπερθέτως γεινομ[ένης] [τῆς] [πρά]ξ̣ε̣ω̣ς̣ παρά τε ἐμοῦ ὡς καθήκει. ... particle AD03 296 296 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 55 3802, 21 22524
1109774 τε ... μεγαλοῦ* βρεουίου τὸ ἀντίγραφον ἔτι τε καὶ τούτου εἰς ἑκάστην ... particle AD03 297 297 Egypt, L00 - Alexandria P. Cairo Isid. 1, 16 17375
1116088 ται* ... χρυσίων* μναιε͂ων* ἕν. διά ται* μεσιτῶν φήσασα καὶ τουτω* ... particle AD03 297 297 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 62, NA 10392
1116146 τε ... νόμων τὰς ἐνγράφους πρῦκας* διά τε χρυσοχόου καὶ ἠπητοῦ συντιμᾶσθαι ... particle AD03 297 297 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 62, 21 10392
1116215 ται* ... ἀσφαλιῶνπαραδεῖξαι*, τοῦτʼ ἔστιν τω* ται* πρυκιμε͂ων* καὶ ὑπόλαγμα*, ... particle AD03 297 297 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 62, 27 10392
1116248 ται* ... π[ρ]οκιμένου ἡμῶν πατρὸς ὀχλήματα δημόσιά ται* καὶ ἰδιοτικὰ* ὑπὲρ ἧς ... particle AD03 297 297 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 62, 29 10392
1116256 ται* ... ὑπὲρ ἧς ἐσωματίστη* πα[μπόλ]λου δημοσίας ται* κ[αὶ] ἰδιωτικῆς γῆς. ... particle AD03 297 297 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 62, 30 10392
2852943 [τε] ... ἐπαγρύπ[νου] τύχης συναραμένης, ἀρχο̣[μένη] [τε] ἐμαυτὴν γνωρίζιν* οὐδενὶ ἐπανε[λθεῖν] ... particle AD03 297 297 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 34 2713, 19 16586
4152395 τ[ε] ... Αὐρηλίῳ Διδάρῳ τῆ[ς] [π]ράξεως ἔκ τ[ε] [τῶ]ν ὁμολογούντων καὶ ἐξ ... particle AD03 297 297 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 14 12190, 16 18203
2720311 τε ... πάσῃ βεβαιώσι* καὶ καθαρὰ ἀπό τε ὀφιλῆς* καὶ @^inline^κατοχῆς@⟦χατοχης⟧ παντοίας ... particle AD03 298 298 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1704, 17 21982
3103126 τα̣ι̣* ... [,] [πρὸς] τὸ εὐμερῶς* τήν τα̣ι̣* ἀπαίτησιν καὶ διάδοσιν γενέσθαι ... particle AD03 298 298 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 1, 231 44881
3103859 [τε] ... ἀννώνης πρὸς τὸ εὐμαρῶς τή̣[ν] [τε] [ἀπα]ί̣τησιν καὶ διάδοσιν γενέσθαι ... particle AD03 298 298 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 1, 265 44881
3103980 τε ... τῆς πάσης ὑποστάσεως, τῆς τε πόλεως καὶ ὅλου νομοῦ ... particle AD03 298 298 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 1, 270 44881
3105821 τε ... οἱ δὲ ἀπαιτηταὶ ἀκρε̣ι̣βῶς* τήν τε ἀπαίτησιν, καὶ ἐκ ... particle AD03 298 298 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 1, 363 44881
3108161 [τε] ... . ἐπὶ* τοίνυν οὐκ* οἷόν [τε] [ἐστὶν] [τὸν] [λόγον] [τὸν] ... particle AD03 298 298 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 1, 99 44881
3108359 τ̣ε̣ ... κατὰ κ[έλ]ευσιν̣ gap=22 ε̣ς̣ τού̣ς̣ τ̣ε̣ ἀπο̣δ̣έκτας καὶ ἐπιμελητὰς ἑκ̣[άστου] ... particle AD03 298 298 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 1, 114 44881
3108598 τε ... . τῶν γραφέντων ἡμῖν ἐμοί τε καὶ σοὶ καὶ εἰρηνάρχοις ... particle AD03 298 298 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 1, 130 44881
3109422 τε ... ἐνοχληθῆναι. πῶς οὖν οἷόν τε ἐστὶν τούτου τῆς ἐμῆς ... particle AD03 298 298 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 1, 172 44881
3110374 τε ... ἐπιτρόπ̣[ου] [τῆς] [κατωτέρ]ω Θηβαίδος περί τε τῆς αὐτῆς ἑτοιμασίας καὶ ... particle AD03 298 298 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 1, 219 44881
3110442 τε ... \ἐκομίσθη/ διʼ ὧν κελεύει περί τε ἑτοιμασίας τῆς αὐτῆς ἀννώνης ... particle AD03 298 298 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 1, 221 44881
3110488 [τε] ... μὲν εἰδῶ̣ν πρόνοιαν ποιήση[τε] [τούς] [τε] [ἀπο]δ̣έκτας καὶ ἐπιμελητὰς ἑκάστης ... particle AD03 298 298 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 1, 223 44881
3110591 @^inline^τε@⟦ται⟧ ... καὶ αὐτὸς πρόνοιαν ποιήσῃς το̣ῦ̣ @^inline^τε@⟦ται⟧ αἰ̣σ̣θ πρότερον ⟦ παρα[σταθέντο]ς̣ ... particle AD03 298 298 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 1, 227 44881
1117030 ται* ... τῆς αὐτῆς κώμης Κερανίδος αὐτός ται* ἐγὼ γενόμενος ἐπὶ τὴν ... particle AD03 299 299 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 67, 8 10397
3886916 τε ... κώμη[ν] gap=11 κ̣[λ]ή̣ρου ἐφʼ ᾧ τε με gap=18 διὰ μ̣ὲ̣ν ... particle AD03 299 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 13 1338, 7 17254
3887003 τε ... ἕ̣κ̣α̣στα τ[ῷ] δέωντι* καιρῷ των* τε φώρον* τῷ Παοῖνι μηνὶ ... particle AD03 299 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 13 1338, 16 17254
3887040 τε ... γενομένης σοι τῆς πράξεως παρά τε ἐμοῦ ὡς καθήκι*. ... particle AD03 299 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 13 1338, 20 17254
20335 τε ... τοῦ παντὸς χόρτου π[οι]εῖσθαι τῆς τε κοπῆς τοῦ χόρτου ἑκ[άσ]του ... particle AD04 - AD07 300 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 308, 9 33278
495787 τε ... τῆς πρά̣ξεώς σοι γιγνο̣μένης ἔ̣κ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD04 - AD05 300 499 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) CPR 8 47, 8 32370
1005211 τε ... ἀπορήσας τῶν συνεργούντων αὐτῷ ἀγοραίων τε καὶ τ̣ῶ̣ν̣ gap=1820 κωλύσαντ̣α̣ ... particle AD04 - AD05 300 499 Egypt P. Berl. Frisk 4 Vo, 4 32880
1575331 τ̣ε ... κω̣μ̣ά̣ρχαις Παείμεως χαίρειν ελ̣ει τ̣ο̣ῖς τ̣ε κ̣α̣ὶ̣ νῦ̣ν gap=4 χο̣ι̣ρ̣ειου ... particle AD04 300 399 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Fuad Univ. 15, 3 33402
1579141 τε ... πόλειν̣* gap=unknown gap=unknown ἰνδικτίονων τῆς τε α̣ρο gap=unknown τοῖς γραφῖσιν* ... particle AD04 - AD07 300 699 Egypt P. Fuad Univ. App. II no. 43, 4 33407
1594994 τε ... , μὴ ἐνοχλῆσαι, τῷ τε [πρὸς] [σὲ] [μὴ] [ἑτο]ί̣μως ... particle AD04 300 350 Egypt, U - Upper Egypt P. Gen. 4 171, 14 129794
1610679 [τ]ε ... γινομένης σοι τῆς πράξεω̣ς̣ ἔ̣κ̣ [τ]ε ἐμο\ῦ/ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Giss. 1 53, 6 33136
1690195 τε ... τῆς ὑπογραφῆς gap=unknown κατασταθῆναι τῷ τε gap=unknown πρὸς ταῦτα τὴν ... particle AD04 300 300 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Harris 2 207, 10 15207
1729733 τ̣ε ... (αὐτῆς) κώμης τῶν δημοσίω̣ν̣ παντοίων τ̣ε χωμάτων ὄντων πρὸς ὑμ̣[ᾶς] ... particle AD04 300 399 Egypt P. Herm. 57, 9 33485
1808815 τ̣ε̣ ... [π]ολλ̣ῆς κα̣ὶ ἀπεί̣[ρο]υ οὔσης ἔν τ̣ε̣ δ̣ι̣ανοίᾳ̣ καὶ στόμα̣[τι] ἡμῶν ... particle AD04 300 350 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 63, 5 33317
1882136 τε ... {ς} σοὶ γινομένης ἔκ {κ} τε ἐμοῦ αὐτοῦ καὶ ἐκ ... particle AD04 300 399 Egypt P. L. Bat. 25 17, 13 64449
2153626 τε ... γί(νεται) ν̣ο̣(μισμάτια) β, [τ]ῆ̣ς τε ἐπιμελίας* καὶ γονῆς̣ καὶ ... particle AD04 300 399 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lond. 5 1833 descr., 7 33196
2229383 τε ... αυ gap=2 ἐπιτάξῃς. οπτο τε la la la la ... particle AD04 300 325 Egypt P. Merton 3 115, 27 33524
2268134 τε ... τέσ[σερα]* [ gap=unknown ἐπʼ ἐμοῖ τε αὐτῇ καὶ τῷ ἀδελφῷ ... particle AD04 300 399 Egypt P. Mich. 15 723, 4 33530
2268342 τε ... γινομ[ένης] [σοι] [τῆς] πράξεως παρά τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν̣ ... particle AD04 - AD05 300 499 Egypt P. Mich. 15 728, 6 33534
2598137 τε ... τὴν ἁρμόζουσαν ἀπεφην gap=unknown ἔν τε ταῖς ἀπαιτήσεσιν α gap=unknown ... particle AD04 300 350 Egypt P. Nag Hamm. 143, 20 32483
2598475 τε ... gap=unknown_lines gap=unknown_lines gap=unknown gap=unknown ταῖς τε κεφαλαι gap=unknown οὐκ ἂν ... particle AD04 300 350 Egypt P. Nag Hamm. 144, 2 32484
2672789 τε ... τῶν gap=3 καὶ @^inline^συνηθρυκέναι@⟦συνηθροκεναι⟧* τούς τε καὶ τὰ κοινὰ διοικοῦν[τας] ... particle AD04 300 399 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1253, 5 33634
2713854 τ̣ε ... gap=3_lines διά̣ τ̣ε τῆς β δηληγατίονος ἐκελε̣[ύσθησαν] ... particle AD04 300 399 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1660 Ro, 1 33665
2848852 τε ... σὺν̣ σοὶ πάντας ἀδελφοὺς ἐκλεκτού[ς] τε καὶ [κα]τηχ̣ουμένους. ἔρρωσο ... particle AD04 300 399 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 31 2603, 31 32694
3081432 δε* ... καὶ τοὺς σὺν ὑμῖν ἐγώ δε* καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ... particle AD04 300 399 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1162, 10 33633
3111249 τε ... τοῖς παρά σου κονδούκτορσι ὑπέρ τε τροφῶν κτ̣[ηνῶν] [κα]ὶ μισθοῦ ... particle AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 274 44882
3111853 τε ... [καὶ] [τοῦ] [ἡ]ν̣ι̣όχου ε̣ἰ̣ ο̣ἷ̣ό̣ν̣ τε συν̣ε̣ ἀπὸ ταμι̣[ακῶ]ν̣ χρ̣[ημάτων] ... particle AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 304 44882
3112369 τε ... [καὶ] [τοῦ] [ἡ]ν̣ι̣όχου ε̣ἰ̣ ο̣ἷ̣ό̣ν̣ τε συν̣ε̣ ἀπὸ ταμι̣[ακῶ]ν̣ χρ̣[ημάτων] ... particle AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 304 44882
3112757 τε ... ταχέ[ων] [μοι] [φρο]ν̣τίσατε, τά τε ἕτερα πλοῖα εἰ ἐτροπώθη ... particle AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 18 44882
3113380 [τε] ... ὑπὸ τῶν ἀνέμων̣, [διά] [τε] [τῶν] [ναυτῶν] κ̣α̣ὶ ἐνοικούντων ... particle AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 47 44882
3113402 τε ... πλη̣σίον στρ̣ατηγῷ παραδοῦναι, ἀποχα* τε ἕκαστος καὶ δοῦναι ὁπότε ... particle AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 48 44882
3113417 τ̣ε ... τοῦ̣ νομοῦ ὅροις, λαβεῖν τ̣ε τ̣ὰ ἴσα ἐπὶ τῇ ... particle AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 49 44882
3113766 \τε/ ... τὸ μὲν ὁρισθὲν ἐπιτίμιον αὐτός \τε/ καταβαλεῖν ἀπαιτ̣[ῆ]σαι δὲ καὶ ... particle AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 62 44882
3113788 τε ... ἱερωτάτου ταμείου φρόντισον, τούς τε λόγους εὐθέω̣[ς] [ἀπόστειλον] [ἵνα] ... particle AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 63 44882
3114014 τε ... [νῦν] [δέ] [,] [ἵνʼ] [α]ὐ̣τός τε οὐδὲν δὲ ἧττον καὶ ... particle AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 70 44882
3114462 τε ... [ἀπογραφὰς] [π]άσας ἀκρειβῶς* κατασημηνάμενος τῶν τε ἰουρατόρων δύο τοὺς μάλιστα ... particle AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 87 44882
3115846 τε ... τὴν χώραν, ἵνʼ ἥ τε ὀφειλομένη πρόσοδος ὑπὲρ αὐτῆς ... particle AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 141 44882
3115892 [τε] ... καὶ ἐπʼ ἐκείνῃ παρὰ̣ [τῶν] [τε] [δ]ιακατεσχηκότων καὶ τῶν νῦν ... particle AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 143 44882
3115907 τε ... ταμείῳ κατὰ τὰ προειρημένα ἐπεί* τε τοῦ προειρημένου̣ [νομοῦ] κ̣αὶ ... particle AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 143 44882
3116190 τε ... [τοὺς] [ἐκ]εῖσε ἀποδέκτας παραλημψομένους τάς τε ἅμαξας καὶ αὐτὰς τὰς ... particle AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 154 44882
3117581 τε ... μὲν οὖν ἐστὶν σταθμὸς ὑπέρ τε τοῦ Τῦβι καὶ τοῦ ... particle AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 217 44882
3117783 τε ... προγράμματι προκαλέσασθαι τοὺς ἑκ̣αστ̣[α]χοῦ κτήτοράς τε καὶ γεωργοὺς ὁμοῦ δὲ ... particle AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 225 44882
3118177 τε ... τοπαρχεί[αν]*, εἰ δὲ οἷόν τε καὶ κώμην, πρὸς ... particle AD04 300 300 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 2, 240 44882
3367418 τε ... ὡς π̣ροειλόμεθα ἀλλὰ χάριν [ἐπιστάμ?]ε̣θ[ά] τε καὶ [ἔτι] [πρό?]τε[ρο]ν ἐτελοῦμε[ν] ... particle AD04 300 325 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 4 624, 5 32762
3375003 τε ... πατριμου[ναλιας] gap=4 [οὐ]σ̣ι̣ακῆς <γῆς> ἔτι τε καὶ ὃ οὖν δι[κ]α̣ίαν̣ ... particle AD04 300 325 Egypt P. Ryl. Gr. 4 658, 7 32779
3377784 τε̣<> ... gap=unknown ἔδοξεν αὐτῷ ἐπε̣ι ο τε̣<> <> \καὶ/ αὐτὸς ἐγὼ ... particle AD04 300 325 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Ryl. Gr. 4 706 Ro, 9 32785
3503026 τε ... μ[οι] οὖν καὶ αὔριον περί τε τῶν πλε̣σ̣β̣υτῶ[ν]* [εἰ] ἠργάσαντο ... particle AD04 300 300 Egypt P. Strasb. Gr. 6 518, 4 16778
3528444 [τε] ... [γενομ]έν̣ης ὑ̣μῖν [τῆς] [πράξεως] [ἔκ] [τε] [ἐμοῦ] [καὶ] [ἐκ] [τ]ῶν ... particle AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Strasb. Gr. 8 776, 6 32635
3531872 τ[ε] ... [τῆς] [πράξε]ως \ὑ/μῖν ο̣ὔσης ἐκ τ[ε] [ἐμοῦ] [καὶ] [ἐκ] [τῶν] ... particle AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Strasb. Gr. 9 817, 17 15366
3856634 τε ... [Μέλανος] προνοητοῦ τὴν π[ρᾶξ]ειν* ἔκ τε ... particle AD04 300 399 Egypt, 00b - Theoxenis PSI 1 42, 14 33259
4022847 [τε] ... gap=4 τὸ ἥμισυ gap=unknown [τῶν] [τε] [κινητῶν] [καὶ] ἀκινήτων [καὶ] ... particle AD04 - AD07 300 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 4680, 3 33824
4238620 τε ... βέβαια κα[ὶ] ἀ̣σάλευτα διμενιν* ὑπό τε τῶν νόμων τετηρημένα καὶ ... particle AD04 300 399 Egypt SB 18 13768, 5 32986
4272300 τε ... γινο̣[μένης] [σοι] [τῆς] [πράξ]εως ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τ[ῶν] ... particle AD04 300 350 Egypt SB 20 14298, 13 34038
4456361 [τ]ε ... ἢ μὴ βεβαιῶ, ἥ [τ]ε ἔφοδος ἄκυρος ἔστω καὶ ... particle AD04 300 350 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 5 8007 [B], 10 32912
4555257 τε ... διαφερούσας τῇ ἡμῶν* θαυ[μα]σιότητι τάς τε @^inline^γεωργηθείσας@⟦γεωργαιθεισας⟧ καὶ τὰς μήπω ... particle AD04 300 399 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal. 20 111, 3 33067
1364648 τε ... [σοῦ] [ἐν] [σπ]ορᾷ [γῆν] ἀπό τε τῆς ἀπογρα[φεί]σης ὑπʼ ἐμοῦ ... particle AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 192 10598
1365212 τε ... σοῦ ἐν σπορᾷ γῆν ἀπό τε τῆς ἀπογραφείσης ὑπʼ ἐμοῦ ... particle AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 6 10598
1366563 [τε] ... σ[οῦ] [ἐν] [σπορᾷ] [γῆν] [ἀπό] [τε] [τῆς] [ἀπογραφείσης] [ὑπʼ] [ἐμοῦ] ... particle AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 107 10598
1367377 [τε] ... [σοῦ] [ἐν] σπ[ορ]ᾷ γῆν ἀπό [τε] [τῆ]ς ἀπογρα[φείσης] [ὑφʼ] [ἡμῶν] ... particle AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Cornell 20, 172 10598
2253657 τε ... [ἔ]τους ἀρούρας δύο, ἔτι τε καὶ ἐκκεχωρηκέναι τὸν \Ἀτίσιον/ ... particle AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 12 636, 6 12300
2253787 τε ... ἐπὶ τῆς α σφραγῖδος ἰδιωτικῆς τε καὶ βασιλικῆς γῆς πάσης ... particle AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 12 636, 9 12300
3390273 τε ... [τῷ] gap=unknown [τὴν] [πρᾶξιν] ἔκ τε ἡμῶν κ[αὶ] [ἐκ] [τῶν] ... particle AD04 302 303 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 63, 4 13080
3868053 τε ... εἴδους τούτο[υ] [?] gap=unknown [ἐν]έδρας τε γὰρ παρακολουθησάσης τοῦ μὴ ... particle AD04 302 302 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 10 1125, 25 17552
4079823 [τε] ... [(ἔτους)] [ἀρούρας] [δύο] [,] [ἔτι] [τε] [καὶ] [ἐκκεχωρηκέναι] [τὸν] [Ἀτίσιον] ... particle AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 12 p. 38-41, 7 12539
4079952 [τε] ... [ἐπὶ] [τῆς] [α [σφρα(γῖδος)] [ἰδιωτικῆς] [τε] [καὶ] [βα]σιλεικῆς* <γῆς> πάσης ... particle AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 12 p. 38-41, 10 12539
4080319 τε ... ὄγδοον ἑκκαιδέκατον τετρακαιεξηκοστόν, ἔτι τε καὶ ἐκκεχω̣[ρηκέναι] [βασιλικῆς] [γῆς] ... particle AD04 302 302 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Mich. 12 p. 38-41, 21 12539
1101480 τε ... πάντα, τοῦτʼ ἔστιν τό τε σι[τι]κὸν μέτρημα καὶ ἀννώνας ... particle AD04 303 304 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Cairo Isid. 102, 12 10312
1101550 <τε> ... [δημο]σ̣ίων πάντων ὡς προείρηται <τοῦ> <τε> <σιτικοῦ> <μετρήματος> καὶ ἀν[νωνῶν] ... particle AD04 303 304 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Cairo Isid. 102, 21 10312
2669241 τε ... ἀσθ[ε]νὴς καὶ χήρα τυγχάνουσα τῶν τε ἡμετέρων τέκνων ἐν στρατείᾳ ... particle AD04 303 303 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Oxy. 1 71 col. 2, 8 12592
3072501 τε ... γινομένης σοι τῆς πράξεως παρά τε ἐμ̣ο̣ῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD04 303 303 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 79 5211, 16 381936
3072720 τε ... νης σοι τῆς πράξε̣ως παρά τε ἐμο̣ῦ̣ [καὶ] ἐ̣κ τῶ̣ν̣ ... particle AD04 303 303 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 79 5211, 16 381936
3393988 [τ]ε̣ ... [τ]ῇ Σουμώ̣ε̣ιτι τὴν πρᾶξ[ιν] [ἔκ] [τ]ε̣ τοῦ ὁμολογοῦ[ντος] [Πάσιτος] [καὶ] ... particle AD04 303 303 Egypt, 00b - Thraso P. Sakaon 96, 17 13115
2781108 τε ... ἐπὶ τοὺς δοθέντας λογοθέτας τόν τε τότε στατίζοντο* β(ενε)φ(ικιάριον) Μαρκελλῖνον ... particle AD04 304 304 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 18 2187, 8 22166
2781789 τ̣ε̣ ... gap=20 δεόμενος τὴν διαδικοῦσαν ἕκαστά τ̣ε̣ τῶν ὑπʼ ἐ̣μ̣ο̣ῦ̣ π̣ρ̣ο̣στεταγμένων ... particle AD04 304 304 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 18 2187, 32 22166
3017489 τε ... γεινομένης* σοι τῆς πράξεως παρά τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD04 304 304 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 63 4353, 21 22121
4020723 τε ... γράμμα[τα] [μὴ] [εἰδό(τος)] [.] [μαρτυρεῖ] τε ὁ Αὐρήλιος Ἀπολιν[άριος] [ἀξιω]θείς ... particle AD04 304 304 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Hibis (El-Hiba) (?) P. Nekr. 33, 16 23142
484664 τε ... . vac=unknown κ̣(αὶ) ἐ̣ν̣δ̣είξαντος τά̣ τε ὑπὸ τ(…) σ̣ κ̣ ... particle AD04 305 305 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 7 20, 9 15835
1505825 τε ... τῆς πίστεως ταύτης ἕνεκεν ἐπί τε τοῦ θεοφιλεστάτου ἡμῶν τοῦ ... particle AD04 305 311 Egypt, U15 - Hermopolites P. Flor. 1 33, 16 23553
1877658 [τε] ... γεινομένης σοι τῆς πρά(ξεως) [παρὰ] [τε] [ἐμοῦ] [ὡς] [καθ(ήκει)] [.] ... particle AD04 305 305 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Laur. 4 165, 15 21267
2849536 τε ... πρόσταγ τῶν δεσποτῶν ἡμῶν βασιλέων τε καὶ Κα\ι/σάρων ἀκολούθως τοῖς ... particle AD04 305 306 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 33 2665, 12 16870
2992148 τε ... ἡμετέρας κώμης μηνῶν δύο τοῦ τε Φαρμοῦθι καὶ τοῦ Παχὼν ... particle AD04 305 305 Egypt, U19 - Taampeti (Tambadi) P. Oxy. 6 895 Ro, 9 20357
2771126 τε ... [τύχη] [τ]ῶν δεσποτῶν ἡμῶν Αὐτοκρατόρων τε κα[ὶ] [Καισάρων] [προσ]έταξεν γραμμάτων ... particle AD04 306 306 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 17 2106, 4 17489
2771229 τε ... ἐν τῇ εἰσφορᾷ ταύτῃ τῶν τε τὴν τ̣ ὕλην πραγματευομένων ... particle AD04 306 306 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 17 2106, 16 17489
3389689 τε ... κατὰ δημόσιον χρηματισμ[ὸ]ν τελειωθέντ̣α διά τε τοῦ ἐνθάδε μνημονίου καὶ ... particle AD04 306 306 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Sakaon 60, 6 13077
3391922 τε ... μετὰ τὸν χρόνον παραδώσω τούς τε αἶγας καὶ πρόβατα ἀθ̣άνατα ... particle AD04 306 306 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 71, 25 13089
3391951 τε ... Κύριλλος β(ενε)φ(ικιάριος) θηβ(άρχου) μεμίσθωκα τά τε πρόβατα καὶ αἶγας ἐπ[ὶ] ... particle AD04 306 306 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 71, 27 13089
202051 τε ... gap=unknown αὐτῷ τὰ βιβλία ἐφιδῖν* τε @^inline^αὐτ\ὸ/ν@⟦αυτων⟧ κ[αὶ] [ἐγγράφως] [προσ]φωνῆσαι ... particle AD04 307 311 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 3 928, 9 20080
908481 τε ... τῆς πράξεώς σοι οὔσης ἔκ τε ἐμοῦ καὶ τῶν ὑπαρχόντων ... particle AD04 307 381 Egypt, U20 - Phebichis P. Amh. Gr. 2 147, 16 33625
3007130 τε ... περιτ̣ gap=31 gap=30 gap=2 τυχόντα τε τῷ {τῷ} ἱερωτάτῳ ταμίῳ* ... particle AD04 307 307 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 60 4074, 10 22556
3390455 τε ... [ἀπαιτ]ήσεως γείνεσ[θ]α̣ι̣ τὴν πρᾶξειν* ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶ[ν] ... particle AD04 307 307 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 64, 14 13081
1122560 [τε] ... gap=unknown_lines [τῆς] [πράξεως] [ἔκ] [τε] [τῶν] [ὁμολογούντων] [καὶ] ἐ̣ξ̣ ... particle AD04 308 308 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) (?) P. Cairo Isid. 88, 1 10419
1122721 τε ... γ̣ε̣ι̣ν̣ο̣μένης α[ὐτ]οῖς τῆς πρ[ά]ξ(εως) ἔκ τε τῶν ὁμ[ολογο]ύ̣ν̣τ̣ω̣ν̣ καὶ ἐξ ... particle AD04 308 308 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) (?) P. Cairo Isid. 89, 9 10420
1123870 τε ... [σοι] [τῶν] [ὀφ]ε̣ι̣λ̣ομέν[ων] [πρ]ᾶξιν ἔκ τε ἡμῶν ἢ ἐξ οὗ ... particle AD04 308 308 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 97, 12 10429
1904681 [τε] ... [ἐπιγινώσκοντες] [κοινῶ]ς ἐξ ἴσου τ[ά] [τε] [ἀ]ναλώματα [καὶ] [δημόσια] [πάντ]α̣ ... particle AD04 308 308 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 18, 19 22335
1904694 τε ... ἀπολημψό[μεθα] [κατὰ] [τὸ] [τ]ρίτον τούς τε καρ [τας] [κατὰ] [τὸ] ... particle AD04 308 308 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 18, 21 22335
2776483 τε ... μετήλλαξεν [ἀ]διάθετος, δηλαδὴ ἐπί τε ἐμοὶ [κα]ὶ ἑτέροις μου ... particle AD04 308 308 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 17 2133, 9 17513
2937668 τε ... , καὶ εἰ μὲν οἷόν τε ἐστίν, @^inline^ἃς@⟦τας⟧ ἐκ ... particle AD04 308 312 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3507, 8 15656
1122883 τε ... Αὐρηλίῳ Ἰσιδώρῳ τῆς πράξεως ἔκ τε τοῦ ὁμολογοῦντος Ἡραν* καὶ ... particle AD04 309 309 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 90, 10 10422
1123036 τε ... τῷ Νείλῳ τὴν πρᾶξιν ἔκ τε τοῦ ὁμολογοῦντος καὶ ἐκ ... particle AD04 309 309 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 91, 13 10423
1124804 δε* ... τὴν τῶν κυρίων ἡμῶν Αὐτοκρατόρων δε* καὶ Κεσάρων* τύχη* δηλοῦντες ... particle AD04 309 309 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 9, 11 10421
2849882 τε ... διοικήσεως τοὺς πολειτικοὺς* λόγους τῶν τε ἐν ἀποθέτοις ὄντων χρημάτων ... particle AD04 309 309 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 33 2667, 6 16872
1294349 τε ... προ [δη]λ̣ο̣ύμενα καὶ τὰ ἔκτακταἐπί τε τῆς ὀγδ̣[όης] [καὶ] ε̣ἰκάδος ... particle AD04 311 311 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Col. 10 284, 11 22276
1294486 τε ... [γεινομέν]η̣ς ὑμῖν τῆ[ς] π̣ράξεως παρά τε ἠμων* καὶ ἐκ τῶν ... particle AD04 311 311 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Col. 10 284, 20 22276
3030719 τ̣[ε] ... ἡγεμονία[ς] [φ]ό̣βον οὐ διέλειπ̣ον νύκτ̣[ω]ρ̣ τ̣[ε] [καὶ] [μεθʼ] [ἡμέρας] [?] ... particle AD04 311 312 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 65 4492, 4 78594
3030737 τε ... ἂν gap=unknown gap=2, τούς τε ὑδροφύλακας καταστήσας πάντα τοῖς ... particle AD04 311 312 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 65 4492, 6 78594
4355450 [τε] ... προ[δηλούμενα] [καὶ] [τὰ] [ἔκτακτα] [ἐπί] [τε] [τῆς] [ὀγδόης] [καὶ] [εἰκάδος] ... particle AD04 311 311 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 22 15769, 14 17639
1104472 τε ... τράπεζαν κατὰ τὰ κεκελευσμένα ἀπό τε τοῦ ἐν ἀποθέτῳ καὶ ... particle AD04 312 312 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 11, 48 10317
1119327 τε ... (τάλαντα) ιθ (δραχμαὶ) Εωι τά̣ τε gap=2 αχω̣ρ μ̣ ἐπιμε̣λ(…) ... particle AD04 314 314 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 72, 6 10403
1119538 [τ]ε ... ἄγροικοι τὰ δινὰ* πάσχομεν ὑ[πό] [τ]ε τοῦ πραιποσίτου τοῦ πάγου ... particle AD04 314 314 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 73, 3 10404
1119825 τε ... τὸ σὸν μεγαλεῖον, κατά τε τοῦ πραιποσίτου καὶ κωμάρχων ... particle AD04 314 314 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 73, 17 10404
1123154 τε ... τῷ Ἰσιδώρῳ τὴν πρᾶξιν ἔκ τε τοῦ ὁμολογοῦντος καὶ ἐκ ... particle AD04 314 314 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 92, 12 10424
2013929 τε ... [γινομ]ένης σοι τῆς πράξ[εως] ἔκ τε ἐ[μ]οῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD04 314 314 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Lond. 3 p. 230 no. 975, 15 22754
3366531 τε ... π[ο]ίας εὑρίσκεις τιμῆς. τούτου τε ἕνεκα ἀπέστειλα πρός σε ... particle AD04 314 324 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Ryl. Gr. 4 607, 9 17308
3412226 [τε] ... γεινομένης σοι τῆς πράξεως [πα]ρ̣[ὰ] [τε] [ἐ]μ̣ο̣ῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD04 314 314 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. L. Bat. 13 7, 11 16831
1119962 [τ]ε̣ ... [ἐνεστῶτος] [ἔτους] [σποράν], ἐμοῦ [τ]ε̣ ἐ̣π̣ὶ̣ π̣λ̣ε̣ῖ̣[ον] [τὰ] [τῶν] ... particle AD04 315 315 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 74 (57063), 6 51670
1660273 τ̣ε ... γινομένης σοι τῆς πράξεως παρά τ̣ε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD04 315 315 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Hamb. 1 21, 11 21043
2014046 τε ... γινομένης σοι τῆς πράξεως ἔκ τε ἡμῶν ἢ ἐκ τῶν ... particle AD04 315 315 Egypt P. Lond. 3 p. 230-231 no. 976, 8 22755
2846764 τ̣ε ... γινομένης σοι τῆς π̣[ράξεως] [παρ]ά̣ τ̣ε ἐμ̣[οῦ] ὡ̣[ς] καθήκι*. ... particle AD04 315 315 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 31 2585, 19 16899
2911572 τε ... γεινομένης σο̣ι̣ τῆς πράξεως παρά τε ἐμοῦ ὡς κ̣α̣θ̣ή̣κ̣ε̣ι. ... particle AD04 315 315 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 45 3255, 24 20895
3027802 τε ... [Ὀξυρυγχίτου] [παρὰ] [τοῦ] [κο]ι̣νοῦ τῶν τε λαξολατόμων κ̣[αὶ] [οἰκοδόμων] [καὶ] ... particle AD04 315 316 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 64 4441 col. 12-14, 2 23668
4412975 τε ... τι συνβῇ* [τοῖς] [ἡ]μετ̣έρ̣οις ἔτι τε καὶ τοῖς δίουσιν* ε ... particle AD04 315 315 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 26 16666, 18 12872
436620 τ̣ε̣ ... γειν̣ομένη̣ς̣ σ̣ο̣ι τ̣ῆς πράξεως [ἔκ] τ̣ε̣ ἐμοῦ καὶ ἐξ α̣[ὐ]τ̣οῦ ... particle AD04 316 316 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 17.1 5 a, 6 17698
436646 τε ... βεβαιώσω σοι π̣άσῃ βεβαιώσ[ει] ἀ̣πό̣ τε δημο[σί]ου λόγου καὶ ἰδιωτικοῦ ... particle AD04 316 316 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 17.1 5 a, 8 17698
436763 [τε] ... γεινομένης [σοι] τῆς [πράξεως] [ἔκ] [τε] [ἐμοῦ] [καὶ] [ἐξ] [αὐτοῦ] ... particle AD04 316 316 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 17.1 5 b, 6 17699
436789 τε ... βεβαιώσω σοι π[άσῃ] [βε]βαιώσι* ἀπό τε [δημοσίου] [λόγου] [κ]αὶ ἰδιωτι[κοῦ] ... particle AD04 316 316 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 17.1 5 b, 8 17699
1120340 τε ... τὴν γεοπονία[ν]* [ὄ]ντος μου μηδεμίαν τε συμπλοκὴ[ν] ἐχων* πρός τινας ... particle AD04 316 316 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 75, 4 10406
1878587 [τε] ... [γινομένης] σοι τῆς πράξ[εως] [παρά] [τε] [ἡμῶν] [καὶ] [ἐκ] [τῶν] ... particle AD04 316 316 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) P. Laur. 4 176, 15 21273
2654945 ται* ... γινομένης σοι τῆς πραξεω* παρά ται* ἡμῶν ἀλληλεγ ὄντων εἰς ... particle AD04 316 316 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 103, 19 45292
2773139 τε ... ἀπαντησάντων εἰς τοῦτο ὀπιννατόρων* ἑρεθέντος* τε καὶ ἀπὸ βουλῆς ἐπιμελητοῦ ... particle AD04 316 316 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 17 2114, 10 17497
2992391 τε ... χρῄζειν εἰς λόγον ζωγραφίας τῶν τε δεομένων τόπων τῶν δύο ... particle AD04 316 316 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 896 col. 1, 10 20358
1726604 τε ... ἀνα̣γκαῖον κατʼ ἀμφότερα, κατά τε τ[ὴ]ν περὶ τὸ θεῖον ... particle AD04 317 323 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Herm. 2, 23 21121
1729990 τε ... , ἀπολαβόντες σε ἐρρωμένον ψυχῆι τε καὶ σώματι καὶ καλῶς ... particle AD04 317 323 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Herm. 5, 14 21124
1730007 τε ... ἐπὶ τοῖς υἱοῖς ἡμῶν* Ἀνυσίωι τε καὶ Ἀφθονίωι, ὅτι ... particle AD04 317 323 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Herm. 5, 16 21124
1730939 τε ... κατὰ τὴν πόλιν ἑκάσ̣τη̣ι̣ ἐπιφανείαι τε καὶ λαμπρότητ̣ι τὸ ἀναπίμπλα̣σθαι ... particle AD04 317 323 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Herm. 6, 5 21125
3017874 τε ... διαμονῆς τῶν @^inline^δεσποτῶν@⟦δεσ ἡμῶν βασιλέων τε καὶ Καισάρων ἱερὸν Καπιτωλιακὸν ... particle AD04 317 317 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 63 4357, 6 22124
3911886 τε ... τειχῶν τε καὶ ἱερῶν ἔν τε τη gap=unknown τῇ ἐν[ο]ρίᾳ ... particle AD04 317 317 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 4 285, 5 19279
456941 τε ... ἀνακεκυρηκέναι [τοὺς] [δεσπότας] [ἡμῶν] βασιλέας τε καὶ Κα̣[ίσαρας] gap=unknown τοῦ ... particle AD04 318 318 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) CPR 23 24, 4 70303
1120727 τε ... Ἀμμωνιανὸς ἐν ἀναχωρήσ[ει] τυγχάνει ὅ τε προκείμενος Τῶμις καὶ ὁ ... particle AD04 318 318 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 76 (57361), 14 10407
1340274 τε ... ἐν ἀναχωρήσει τυγχάνε[ι], ὅ τε π̣ρ̣ο̣κείμενος Τῶ̣μις καὶ̣ ὁ ... particle AD04 318 318 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 169, 10 10523
1340616 τε ... ἐν ἀναχωρ̣ή̣σ̣ε̣ι τυγχάν̣ε̣ι̣, ὅ τε προκείμενος Τῶμις̣ καὶ ὁ ... particle AD04 318 318 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 170, 16 10524
2911876 τε ... γινομένης ὑμῖν τῆς πράξεως παρά τε ἡμῶν ἀλληλεγ ὄντων εἰς ... particle AD04 318 318 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 45 3257, 16 15920
3382725 τε ... ἀνατρέπουσιν τοὺς συνηγορουμένους, τά τε \γὰρ/ ἑαυτῶν κτήνη φέρον[τα] ... particle AD04 318 320 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Sakaon 33, 7 13051
3382743 τ̣ε̣ ... εἰσριε̣ι̣ν* τὰ ὕδατα, ἔ̣τ̣ι̣ τ̣ε̣ gap=25 [τ]ο̣ῦ̣ ἀρχαίου ἔθους ... particle AD04 318 320 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Sakaon 33, 8 13051
4070563 τε ... πάσῃ βεβαιώσι* καὶ καθαρὰν ἀπό τε ὀφιλῆς* καὶ κατ̣ο̣χ̣ῆς πάσης ... particle AD04 318 318 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 10 10728, 17 17431
1120909 τε ... τού[τ]ων δέκα καὶ πέντε [ἐ]πί τε ἐμοὶ καὶ ἑ[τέρᾳ] μου ... particle AD04 320 320 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 77, 6 10408
1120947 [τε] ... ἀμφοτέρων αὐτῶν τετελευτη[κ]ό̣τ̣[ων] [α]ὐτῶν τῆ[ς] [τε] ἀδ[ε]λφῆς μου καὶ τοῦ ... particle AD04 320 320 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 77, 10 10408
434439 τ̣ε ... ὅθεν, ἐπ\ε/ὶ μὴ οἷόν τ̣ε ἐστὶν ἀπολε̣ί[πειν] [τοῦ] [ἐπιστάλμα]τος ... particle AD04 321 321 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 17.1 18, 9 17716
3013461 [τ]ε ... γι̣ν̣ο̣μέ̣[ν]η̣ς̣ σ̣ο̣[ι] [τ]ῆ̣ς̣ π̣ρ̣ά̣ξε[ω]ς̣ π[α]ρ̣[ά] [τ]ε ἐ̣μ̣ο̣ῦ̣ κ̣α̣ὶ̣ [ἐ]κ̣ τ̣ῶ̣ν̣ ... particle AD04 322 322 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 61 4125, 26 21626
3385382 τε ... ἐτεκνοποιησάμην ἐξ αὐτῆς καὶ αὐτή τε ἅμα τοῖς τέκνοις τὸν ... particle AD04 322 324 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 41, 6 13060
3385404 τε ... μετριότητός μου καὶ ἀπραγμοσύνης ὁμοῦ τε καὶ τοῦ γήρους καὶ ... particle AD04 322 324 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 41, 8 13060
2664846 τε ... , καὶ τὸ ἔθος ὁμοῦ τε καὶ ἡ πανήγυρις προάγουσα ... particle AD04 323 323 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 42, 3 20703
2858062 τε ... εὐθαλεῖν διὰ παντός, ἔτι τε καὶ τὴν τήρησιν καὶ ... particle AD04 323 323 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 36 2767, 18 16558
2883570 [τε] ... εὐθαλεῖν δ̣[ιὰ] [παντός] [,] [ἔτι] [τε] [καὶ] [τὴν] τήρησιν κ̣α̣ὶ̣ ... particle AD04 323 323 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 41 2969, 15 16533
2886568 τε̣ ... gap=unknown_lines [π]α̣ντός, ἔτι τε̣ [καὶ] [τὴν] [τήρησιν] [καὶ] ... particle AD04 323 323 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 41 2993, 1 16543
2912145 τ̣ε̣ ... γινο[μένης] [σοι] [τ]ῆς πράξεως παρά τ̣ε̣ ἐμοῦ [ὡς] [καθήκει] [.] ... particle AD04 323 323 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 45 3260, 23 15923
922742 τε̣ ... τοῦ̣το ὑπα̣ α̣ρ̣ gap=unknown οἵ τε̣ [πα]ρʼ Ἀ̣[πί]ωνος [ἡγεμ]ονεύσαν̣[τ]ο̣ς̣ gap=unknown ... particle AD04 324 330 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 1 3, 4 23631
922901 τε ... κἂν λ̣άβῃ̣ς παρὰ ἀρχιερέως ἐ[ά]ν τε μή, ἐγὼ παρ[ὰ] ... particle AD04 324 330 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 1 3, 19 23631
1690690 τε ... ὅρκον [τῶν] [δεσπο]τῶν ἡμῶν [Αὐτοκρατ]όρων τε καὶ Καισάρων [παρειληφέν]αι εἰς ... particle AD04 324 324 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Harris 2 214, 9 15214
3018031 τε ... διὰ τοῦδε τοῦ διπλώματος ἔν τε νομῇ καὶ δεσποτείᾳ παρείληφε̣ν ... particle AD04 324 324 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 63 4359, 3 22126
3094692 τε ... καθʼ ἕτερον μέρος, ἔτι τε καὶ τὰ καταλειφθέντα ὑπὸ ... particle AD04 324 324 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 44, 12 15823
3094730 τε ... ὅσον ἐὰν ᾖ μέρο̣ς̣ τῆς τε ἐπʼ ἀμφόδου Τευμενούθεως προκε̣ι̣μ̣έ̣ν̣η[ς] ... particle AD04 324 324 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 44, 14 15823
1341696 τε ... τῷ Εὐτρο̣[π]είῳ τὴν̣ π̣ρᾶξιν ἐκ τε τῆς̣ ὁμολογουν̣το* εἲ* καὶ ... particle AD04 325 325 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 176, 15 10529
2955897 τ̣ε̣ ... [π]ε̣ρ̣ὶ τῆς̣* ὑ̣[μῶ]ν̣ ὑποδοχὴν τ̣ο̣ῦ̣ τ̣ε̣ ἀργυρίου κα̣ὶ̣ ἀ̣σ̣ή̣μ̣ο̣υ̣ αἴτι* ... particle AD04 325 325 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3756, 22 15265
3789894 τε ... [πά]ντα νικώντων δεσ̣ποτῶν ἡμῶν̣ [Αὐτο]κρατόρων* τε καὶ Καισάρων ἐγ Αὐρήλιον ... particle AD04 325 325 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. L. Bat. 11 3, 9 17166
4193900 τε ... μικρολυπίαν ἀνεχώρησα gap=17 ἡ̣μέρας μετά τε ταῦτα συνβέβηκεν gap=17 δρασμῷ ... particle AD04 325 375 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Daris 29, 5 32592
1341832 [τ]ε ... τῷ Ἀπιων* τὴν πρᾶξιν ἔκ̣ [τ]ε τοῦ ὁμολογοῦντος καὶ ἐκ̣ ... particle AD04 326 326 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 177, 17 10530
1596257 [τε] ... [ἃς] [καὶ] [παρέξασθαι] [καθαρὰς] [ἀπό] [τε] [ὀφειλῆς] [καὶ] [ἀπὸ] [παντὸς] ... particle AD04 326 326 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Gen. 4 185, 15 47344
1596267 [τε] ... [εἴδους] [καὶ] [κατοχῆς] [πάσης] [δημοσίας] [τε] [καὶ] [ἰ]δ̣ιωτικῆς̣ κα[ὶ] [ἀπὸ] ... particle AD04 326 326 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Gen. 4 185, 16 47344
2631978 τε ... τῷ Σαραπάμμωνι̣ τῆς πράξεως ἔκ τε ἐμοῦ τοῦ ὁμολογοῦντος Πεμεν* ... particle AD04 326 326 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. NYU 2 23, 13 44548
3486304 τε ... τοῦ προειρη(μένου) Διδύμου, ἔτι τε καὶ @^inline^συνδοιασας@⟦συνδοιασα τῷ δούλῳ ... particle AD04 326 326 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 4 296 Vo, 7 17005
4104108 τ̣ε̣ ... τῷ Σαραπάμμωνι [τὴ]ν πρᾶξιν ἔκ̣ τ̣ε̣ τ̣οῦ ὁμολογοῦντος Πεμὲ καὶ ... particle AD04 326 326 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 14 11385, 17 14441
4272852 [τ]ε̣ ... [γινομένης] [σοι] [τῆς] [πράξεως] [παρά] [τ]ε̣ αἰ[μοῦ]* [καὶ] [ἐκ] [τῶν] ... particle AD04 326 326 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Col. 10 287, 15 22278
4273001 τε ... [γ]ει[ν]ο̣μένης* σοι τῆς πρ̣ά̣ξε̣ως παρά τε αἰμοῦ* κ̣[αὶ] [ἐ]κ τῶν ... particle AD04 326 326 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Col. 10 287, 33 22278
1342072 τε ... γ̣ίνεσθαι αὐτῷ τὴν π̣ρ̣ᾶ̣ξ̣[ι]ν̣ ἔκ τε τ̣[οῦ] [ὁ]μ̣ο̣λ̣ο̣γοῦντος καὶ ἐκ ... particle AD04 327 327 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 178, 14 10531
3392099 τ̣ε̣ ... Ο̣ὐ̣ρ̣αν[ί]ῳ Λ̣α̣μ̣παδίο̣υ̣ τὴν πρᾶξιν ἔκ τ̣ε̣ [ἐμοῦ] τοῦ ὁμολογοῦν̣[το]ς [Σα]καῶν[ο]ς ... particle AD04 327 327 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 72, 12 13090
4442147 τε ... γενομένης ὑμῖν τῆ̣ς̣ [πράξεως] παρά τε ἐμοῦ, ὡς καθήκι* ... particle AD04 327 327 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 4 7444, 15 30802
3390630 τ̣ε̣ ... [ἀ]π̣αι̣[τήσεως] [γενο]μ[έ]ν̣η̣[ς] τ̣[ῆς] [πράξεως] ἔ̣κ̣ τ̣ε̣ ἡ̣μ̣ῶ̣ν̣ κ̣α̣ὶ̣ ἐ̣κ̣ τ̣ῶ̣ν̣ ... particle AD04 328 328 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 65, 16 13082
3390782 τε ... τῷ Γ̣αυρη̣λ̣ίῳ τὴν πρᾶξιν ἔκ τε [τοῦ] [ὁμ]ολογοῦντος Σακαῶνος καὶ ... particle AD04 328 328 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Sakaon 66, 14 13083
2629413 τε ... γίγν̣εσ̣θ̣αί σοι τὴν πρᾶξιν̣ ἔκ τε ἐμοῦ τοῦ ὁ̣μ̣[ο]λογοῦ̣ντος Σαραπίωνος ... particle AD04 329 329 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. NYU 1 22, 15 12540
1850582 [τε] ... [τρόπον] [τῆς] [βεβαιώσεως] [ἐξακολουθούσης] [τῷ] [τε] [πωλοῦντι] [καὶ] [τῷ] [ἐγγυοβε]β̣αιωτῇ ... particle AD04 330 337 Egypt, L03 - Terenouthis (Kom Abu Billo) P. Köln Gr. 5 232, 13 21231
1850722 ται* ... γεγενῆσθαι, βεβαίως επραχθη* φυλαχθῆνέ* ται*, ἐπερώτησεν ὁ ὠνησάμενος ... particle AD04 330 337 Egypt, L03 - Terenouthis (Kom Abu Billo) P. Köln Gr. 5 232, 17 21231
3988633 τ̣ε̣ ... gap=25 [κοινῶν] [καὶ] [ἀδιαιρέτων] πρός̣ τ̣ε̣ τ̣ὸ̣ν̣ ς̣ Χωοῦν καὶ ... particle AD04 330 340 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) PSI Congr. 20 16, 12 23916
3988707 τε ... gap=50 [ὀφειλῆς] gap=unknown [πά]σης δ[η]μ̣οσίας τε κ̣[α]ὶ̣ ἰδιωτικῆς gap=45 [ἀπὸ] ... particle AD04 330 340 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) PSI Congr. 20 16, 20 23916
2014755 τ̣ε ... ἐσομένῃ δ̣ημοσιώσει ἐντεῦθεν εὐδοκοῦμεν περί τ̣ε το\ῦ/ τα[ῦ]τα οὕτως ὀρθῶς ... particle AD04 331 331 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 232-234 no. 978, 17 22757
2638495 τε ... γινο[μένης] [σοι] [τῆς] [πρ]ά̣ξεως παρά τε ἐμοῦ [καὶ] [ἐκ] [τῶν] ... particle AD04 331 331 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 2 41, 19 21519
3472172 τ̣ε̣ ... [τύ]χην τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Αὐγούσ[του] τ̣ε̣ [κ]α̣ὶ̣ Καισάρων τὸ καθόλον ... particle AD04 331 331 Egypt, U15 - Sesoncha P. Strasb. Gr. 3 129, 10 16937
3474162 τε ... τύχ[ην] τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Α̣ὐ̣[γο]ύστου τε καὶ Κ̣[αισάρ]ων τὸ καθόλον ... particle AD04 331 331 Egypt, U15 - Sesoncha P. Strasb. Gr. 3 149, 12 16950
2898787 τε ... ὅ[ρκον] [τ]ῶν δεσπο̣[τ]ῶν ἡμῶν̣ Αὐτοκράτορός τε καὶ Κ̣α̣[ισάρων] παρειληφέναι [τ]οὺς ... particle AD04 332 332 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3127, 7 16006
3101702 τε ... καὶ εἰ δο̣κεῖ [ἀναγνώσο]μ̣αι̣ τά τε ὑπομνήματ[α] [τοῦ] κυρίο[υ] [μου] ... particle AD04 332 332 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. 30, 10 16200
3101964 τε ... καὶ προφάσ[εις] [ε]ὐ̣π̣ρεπεῖς, ὅτι τε ὑπέργηρω[ς] τυγχάνοι καὶ ὅτ̣ι̣ ... particle AD04 332 332 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. 30, 26 16200
3422561 τε ... ἢ τ[ο]ῖ̣ς̣ παρὰ σοῦ τά τε βλάβ[η] gap=unknown gap=unknown [ὑπαρχθ]ῆ̣ναί ... particle AD04 332 332 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Sijpesteijn 46, 7 110211
2721802 τε ... μηδενὶ παρευρ[έ]σι* @^inline^μη[δ]εμιᾷ@⟦μη[δ]ε, ἄκυρόν τε καὶ ἀνίσχυρον καὶ ἀνεπίφορον ... particle AD04 333 333 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1716, 17 21993
2156598 τ̣ε ... κελ̣ε̣υ̣[ό]ν̣τ̣ω̣ν̣ τινὰς τῆ̣ς̣ Αἰγύπτου ἐπισκόπ̣ο̣υ̣ς̣ τ̣ε καὶ πρεσβυτέρους καὶ ἑτέρους ... particle AD04 334 334 Egypt, U20 - Hipponon (Qarara) P. Lond. 6 1913, 5 16851
2960724 τε ... ὡρισμένους α gap=2 τ̣ρ̣ο̣φὰς τοῦ τε υἱοῦ αὐτοῦ καὶ τῆς ... particle AD04 334 334 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3770, 15 15286
3085194 [τ]ε̣ ... . ὁμολογοῦμεν ἡμῖς* [μὲν] [ὅ] [τ]ε̣ Ἡρακλῆς καὶ ἡ γ[υ]νὴ ... particle AD04 335 335 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 9 1206, 6 21592
4460291 [τε] ... [ἀποκληρονόμοι] [μου] [ἔστωσαν] [·] [προσερχέσθωσάν] [τε] [τῇ] [κληρονομίᾳ] [μου] [ἐπὶ] ... particle AD04 335 335 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) (?) P. NYU 2 39, 3 14054
1341948 [τε] ... [τ]ῷ gap=4 τὴν πρᾶξι̣[ν] [ἔκ] [τε] [τοῦ] [ὁμολ]ο̣γ̣ο̣[ῦ]ν̣τ̣ος καὶ ἐ̣κ̣ ... particle AD04 336 336 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 178 a, 13 10532
2674365 τε ... ὅρκον τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Αὐτοκράτορός τε καὶ Καισάρων ἐκ διαδοχῆς ... particle AD04 336 336 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1265, 16 21807
457301 τε ... πάντα νικώντων δεσποτῶ̣[ν] ἡ̣μ̣ῶ̣ν [Α]ὐ̣τ̣ο̣κ̣ρ̣α̣τ̣[ό]ρων τε καὶ Καισάρων ὁμότ̣εχ̣ν̣[ο]ν̣ εἶναι ... particle AD04 337 339 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 23 29, 5 70307
884663 τε ... δίκαιον τέκνων · ὡμολό[γη]σ̣α̣ν̣ οἵ τε ἀποδόμενοι Αὐρήλιοι Πέτρος καὶ ... particle AD04 337 350 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Abinn. 64, 10 10055
1798949 τε̣ ... gap=unknown_lines τ̣ὴ̣ν̣ π̣ρ̣ᾶ̣ξιν ἔκ τε̣ τοῦ̣ [ὁμολογοῦντος] gap=10 το ... particle AD04 337 337 Egypt P. Jena 2 3, 1 128683
2912811 τε ... γεινομένης σοι τῆς̣ πράξεως παρά τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD04 337 337 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Coll. Youtie 2 82, 20 20897
3953469 τ[ε] ... , ἔσπευσα ἐπιστῖλαί* [σοι] [ὅ]π̣ως τ[ε] [τ]ὴ̣ν ἡμετέραν τῆς [πρυ]τ̣ανίας ... particle AD04 337 337 Egypt PSI 7 804, 6 17672
4485262 τε ... [γιγνομένης] σοι τῆς πράξεως ἐκ τε ἐ̣μ̣οῦ [καὶ] [ἐκ] [τῶν] ... particle AD04 337 337 Egypt SB 6 9270, 13 17883
1917549 τε ... παστοφόρου βοηθῶν. [λόγ]ος σίτου τε καὶ ἄλλων γενημάτων̣ [λημμ]ά̣τ̣ων ... particle AD04 338 338 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) P. Lips. 1 97, 5 22424
4190045 τε ... τῆς ἀσφαλείας ἑαυτοῦ προνοούμενος ὁμοῦ τε καὶ τῶν δημοσίων εἰσφορῶν ... particle AD04 339 339 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 16 12692, 35 14649
1094451 τε ... ἢ μὴ βεβαιῶ, ἥ τε ἔφοδος ἄκυρος ἔστω καὶ ... particle AD04 341 341 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Cairo Goodspeed 13 [1260], 12 22646
3042828 τε ... γεινομένης* σ̣οι τῆς πράξεως̣ παρά τε ἐμοῦ ὡς καθήκι*. ... particle AD04 341 341 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 69 4753, 26 80738
1342820 τε ... [κ]α̣ὶ τὰ @^inline^προ[γ]εγρ̣[αμμένα]@⟦πεο[γ]εγπ[αμμενα]⟧, @^inline^περ[ί]@⟦τερ[ι]⟧ τε το̣ῦ τ̣αῦτα οὕτω[ς] [ὀρ]θ̣ῶς ... particle AD04 342 342 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 181, 19 10536
2608432 τε ... ἔκ τʼ ἐμοῦ καὶ ἔκ τε τῶν ὑπαρχόντων [μοι] [πά]ντων ... particle AD04 344 344 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Neph. 32, 15 21454
880578 τε ... διὰ τοῦ ἀποσταλέντος ὀφ(φικιαλίου) ὑπό τε τοῦ αὐτοῦ κυρίου μου ... particle AD04 345 350 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Abinn. 3, 14 10027
877596 τε ... gap=unknown ἐπὶ τῆς πόλεως gap=unknown τε καὶ Ἑλλᾶν gap=unknown ἀγαγῖν* ... particle AD04 346 346 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Abinn. 15, 9 10017
2600229 τε̣ ... , τῆς π̣[ράξεως] οὔσης ἔκ τε̣ ἐμοῦ καὶ ἐκ [τῶν] ... particle AD04 346 346 Egypt, U07 - Dios Polis (Hiou) P. Nag Hamm. 64, 15 15623
4145353 τε ... γινομένης σοι τῆς πράξεως παρά τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶ(ν) ... particle AD04 346 346 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 14 12088, 24 18184
2900373 τ[ε] ... γινομέν[ης] σ̣οι τῆς [πράξεως] [ἔκ] τ[ε] ἐ̣μοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD04 347 347 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 43 3146, 18 16022
4352271 τ̣ε̣ ... γιγν[ο]μένης [σο]ι τῆς̣ πράξεως ἔκ τ̣ε̣ τῶν ὁμολογούντων ἢ καὶ ... particle AD04 347 347 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) SB 22 15728, 17 41763
200746 [τε] ... πεπρ[α]κότα[ς], καὶ βεβ[αιώσομεν] [ἀπό] [τε] gap=unknown [καὶ] [ἰ]διωτικῶν καὶ ... particle AD04 348 348 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) BGU 3 917, 18 9415
921786 [τε] ... [ὄντα] ἐκείνου τοῦ Ἁρποκρα̣τ̣ί̣ω̣ν̣ο̣ς̣ [ὁμοπάτριόν] [τε] [καὶ] [ὁμομήτριον] [ἀδελφὸν] gap=10 ... particle AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 44, 24 100077
925594 τ̣[ε] ... [Ἁρποκρ]α̣τ̣ί̣ω̣[ν]α̣ κ̣ληρονόμο̣[ν] [ἔχει]ν̣ ἀ̣δ̣ε̣λ̣[φὸν] [ὁμοπά]τ̣ριόν τ̣[ε] κ̣α̣ὶ̣ ὁ̣[μ]ομήτρι[ον] ἐμὲ δὴ ... particle AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 36, 8 23643
926334 [τε] ... Ἁρπ̣ο̣κρατίωνα κ̣λ̣η[ρον]όμον ἔχειν ἀδελφὸν ὁμοπάτρι̣[όν] [τε] [καὶ] [ὁμομήτριον] [,] [ἐμὲ] ... particle AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 38, 35 23635
927104 [τε] ... ἐκεί̣ν̣ο̣υ̣ τα[χέως] [ἐπανελθόντος] [,] [αὐτοῦ] [τε] [ἀεὶ] [προσδοκῶν][τος] [αὐ]τὸν ἐπ̣α̣νήξειν ... particle AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 40, 11 23642
927110 [τε] ... [ἀεὶ] [προσδοκῶν][τος] [αὐ]τὸν ἐπ̣α̣νήξειν ἔ̣[τι] [τε] [καὶ] [ἀσχολουμένου] [περὶ] [τὴν] ... particle AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 40, 12 23642
927858 τε ... ἀεὶ π̣ρ̣[ο]σ̣δ̣ο̣κῶντος αὐτὸν ἐπανήξειν ἔτι τε καὶ ἀσχολουμένου περὶ τὴν ... particle AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 41, 28 23641
928161 τ̣ε ... Ἁρποκρατίωνα̣ κληρονόμον ἔχειν [ἀδελ]φ̣ὸ̣ν̣ ὁμοπάτρ̣ιόν τ̣ε καὶ ὁμομ̣ή̣τ̣ριον, ἐμὲ ... particle AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 41, 50 23641
928775 [τε] ... ὄντ[α] ἐκείνου τοῦ Ἁρπ[ο]κρα̣τ̣ί̣ω̣ν̣ο̣ς̣ [ὁμοπάτριόν] [τε] [καὶ] ὁ̣μ̣[ομήτ]ριον καὶ ὡς ... particle AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 42, 24 23638
929052 [τε] ... [ὄντα] [ἐκείνου] [τοῦ] [Ἁρ]π̣ο̣κ̣ρ̣α̣τ̣ί̣[ωνος] [ὁμοπάτριόν] [τε] [καὶ] [ὁμομήτριον] [καὶ] [ὡς] ... particle AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Ammon 2 43, 37 23648
929184 τε ... ἐ̣κ̣ε̣ί̣ν̣ο̣υ̣ [ταχ]έ̣ω̣[ς] ἐ̣π̣ανελθόντος, ἐμοῦ τε ἀεὶ προσδοκῶντος αὐτοῦ τὴν ... particle AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 45, 9 23637
929383 τε ... Ἁ̣ρ̣π̣οκρ̣α̣τ̣ί̣ωνα κ̣λ̣η̣ρ̣[ο]ν̣ό̣μ̣ο̣ν̣ [ἔ]χ̣ειν̣ [ἀδελφὸν] [ὁμοπάτρ]ιόν τε κα̣ὶ̣ ὁ̣μ[ο]μήτρι[ο]ν, ἐμὲ ... particle AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 45, 25 23637
929459 τ̣ε̣ ... τῆς ἐμῆς πα̣ρουσίας, Εὐγενεί̣[ο]υ τ̣ε̣ κ̣α̣ὶ̣ συλλαβόντος καὶ ὑ̣π̣ὸ̣ ... particle AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 45, 31 23637
929507 τ̣ε ... ὄντα ἐκείνο̣υ̣ τοῦ Ἁ̣ρ̣π̣[οκρατ]ί̣ω̣ν̣ο̣ς ὁ̣μοπάτρι̣ό̣ν̣ τ̣ε καὶ ὁ̣μ̣ο̣μ̣ή̣τ̣ρ̣ι̣ο̣ν̣ κ̣α̣ὶ̣ ὡ̣ς ... particle AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 45, 35 23637
884413 τε ... Νόννα σπουδασάτω τὴν χορηγίαν τοῦ τε ἡμίσεως ἄρτου, ἔτι ... particle AD04 350 350 Egypt, L00 - Alexandria P. Abinn. 63, 39 16868
884532 τε ... σὺν νόμῳ αὐτοῦ γεγε[ν]ῆσθαι ἐνταχθείη τε τὸ δικαστήριον αὖθεις* ὑπὸ ... particle AD04 350 350 Egypt, L00 - Alexandria P. Abinn. 63, 48 16868
1803237 τε ... λιτουργὸν* π̣αρʼ ἡμῶν ἀπέσπασαν τόν τε ἀριστερὸν ὀφθαλμὸν ἔπληξαν καὶ ... particle AD04 353 353 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 23, 13 20288
1803458 τε ... [π]ά̣ντα νικῶντων δ̣εσπο̣τ̣ῶ̣ν̣ ἡμῶν 3αγούστου* τε καὶ Καίσαρος \ἀνενεγκε̣ῖ̣ν̣/ ἐπὶ ... particle AD04 353 353 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 23, 27 20288
1802387 τε ... Μω[θί]του νομοῦ [χαίρειν]. οἵ τε ἀπαιτηταὶ καὶ οἱ ἐπικριταὶ ... particle AD04 357 357 Egypt, Western desert, Oasis Magna - Kellis (Ismant el-Kharab) P. Kellis 1 15, 4 20280
21501 τε ... καὶ ὅσον ἂν αὐτῷ διαδόχοις τε αὐτοῦ διαφέρῃ, τῆς ... particle AD04 359 359 Israel, Palestina - Askalon BGU 1 316, 33 20204
21512 τε ... πάντων γεινομένης τῷ πριαμένῳ ἔκ τε τοῦ πεπρακότος καὶ ὑπαρχόντων ... particle AD04 359 359 Israel, Palestina - Askalon BGU 1 316, 34 20204
2218528 τ̣ε̣ ... πάσ̣ης̣ σοι τῆς πράξεως πα̣ρά τ̣ε̣ ἐμοῦ {παρά} {τε} {ἐμοῦ} ... particle AD04 360 360 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Merton 1 36, 15 21306
2931995 δε* ... παρασχῖν*. ἐπιδὴ* το̣ί̣νυ̣ν ἐγώ δε* καὶ ἡ μετέρα* γαμετὴ ... particle AD04 360 390 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3480, 9 15639
1904036 τε ... [γε]νομένης σοι τῆς πράξεως ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD04 364 364 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 13, 19 22332
3375267 τε ... τῆς πράξεως σοι οὔσης ἔκ τε ἡμῶν ἀλληλεγγύων ὀντων* καὶ ... particle AD04 364 364 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Ryl. Gr. 4 662, 16 17322
2299105 [τε] ... ὑπατείας Λουππικ̣[ίνου]* [κόμιτος] [ἱππικῆς] [τε] [καὶ] [πεδικῆς] [δυνάμεως] [καὶ] ... particle AD04 367 367 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mich. 20 804, 1 140150
3073138 τε ... [ἐκ] [τῶν] [εἰ]ς ἑκάστ[η]ν πόλιν τε καὶ ἐνορίαν γιγνομένων. ... particle AD04 367 370 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1101, 5 21726
382595 τε ... , τῶν θαυμασι̣ωτάτων ἐπάρχων ἐπί τε τῆς ια καὶ ἐπὶ ... particle AD04 368 368 Egypt, U - Upper Egypt P. Lips. 1 64, 12 22374
382870 τε ... εἴ τι παραλελοιπὼς ὀφθείης τοῦτό τε κατάδηλον καὶ ἀπʼ αὐτῶν ... particle AD04 368 368 Egypt, U - Upper Egypt P. Lips. 1 64, 37 22374
382949 τε ... τοῦτο τῷ δημοσίῳ προθεῖναι ἐπί τε πόλεως καὶ τῶν κωμῶν ... particle AD04 368 368 Egypt, U - Upper Egypt P. Lips. 1 64, 45 22374
1973247 τε̣ ... ὑπατείαν Φλαουίου Λουππικίνου κόμ[ι]τος ἱππι̣κ̣ῆς τε̣ κ̣α̣ὶ̣ πεδικῆς δυνάμεως καὶ ... particle AD04 368 368 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. LVII no. 1113 descr., 00 22791
3019629 [τε] ... Αἰγύπτου Φλ(αουΐου) Εὐτολμίου Τατιανοῦ [κατά] [τε] [σοῦ] [?] καὶ τοῦ ... particle AD04 368 368 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 63 4376, 7 22139
2650104 τε ... ἑτυμάσατο* ἑαυτόν · καὶ ὅ τε π̣ αὐτοῦ καὶ οἱ ... particle AD04 370 370 Egypt P. Oslo 3 88, 14 21534
2772003 τε ... προσῆκόν ἐστιν̣ Μ̣α̣κ̣[ρό]β̣[ιο]ν̣ ὀχλεῖσθαι ὑπό τε τοῦ πρυτάνεως οὐδ̣ʼ ὑπὸ ... particle AD04 370 370 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 17 2110, 13 17494
2772388 τε ... πρύτανις εἶπ(εν) · ὅσα κοινῇ τε καὶ καθʼ ἓν προηνέγ ... particle AD04 370 370 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 17 2110, 37 17494
1910818 τη* ... τοῦ ἀπογινομένου ιγ̣ [ἔτου]ς ἔν̣ τη* στιχαριας* καὶ χλαμύδι ἑξή[κον]τα ... particle AD04 371 371 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Lips. 1 59, 13 22369
1910882 τὲ ... τῶν παλλ̣ίων la la τὴν τὲ χειραν* ταύτην [ἐ]ξεδόμεν* σοι ... particle AD04 371 371 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Lips. 1 59, 26 22369
1342911 τε ... τῆς πράξεώς συ* γιγνωμ̣ένης ἔκ τε ἐμοῦ ἢ καὶ ἐκ ... particle AD04 372 373 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 182, 17 10537
1343100 ται* ... τῷ Οὐεναφρίῳ τὴν πρᾶξιν ἔκ ται* τῆς ὁμολογούσ̣ης Τετούεις καὶ ... particle AD04 372 372 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 183, 18 10538
1343221 ται* ... τῆς πραξεώς σοι γιγνωμένης* ἔκ ται* ἐμοῦ ἢ καὶ ἐκ ... particle AD04 372 372 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 184, 16 10539
3788401 τε ... ἡμιολιαν* τῆς πράξε̣ως ο̣ὔ̣ση̣ς̣ ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν̣ ... particle AD04 372 372 Egypt, U20 - Petachor P. L. Bat. 11 13, 17 17172
2629581 τε ... @^inline^τῇ@⟦τινα⟧ Κ[ο]υτίνᾳ τῆς* πράξεως* ἔκ τε το͂ν* ὁμολογούντον* ἢ κὲ* ... particle AD04 373 373 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. NYU 1 24, 12 12542
4488048 [τε] ... τῇ Κοττίνῃ τὴν πρᾶ[ξιν] [ἔκ] [τε] [τῆς] ὁμολ[ο]γούσης Τετούεινος [καὶ] ... particle AD04 374 374 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 6 9311, 14 14136
356489 τε ... ἐπειδ̣ὴ τὰ ἕδνα ἀπαιτεῖσθαι π̣ρ̣ός τε τοῦ κουράτορο[ς] [καὶ] [αὐ]τ̣[ῆς] ... particle AD04 375 399 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 41, 8 33701
1906541 τε ... πρεσβ[εύ]σαντες ὑπὲρ τῆς ἐπαρχιου* Μακάριός τε καὶ Φιλαπόλλων καὶ ἄλλοι ... particle AD04 375 378 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 34, 10 22345
4505602 τε ... πλείους gap=unknown λέγω δὴ ἔν τε κώμῃ Τοκῶει καὶ ἐν ... particle AD04 375 399 Egypt SB 6 9597, 5 33117
4505661 [τε] ... τῷ νομῷ βουλευτὰς gap=unknown [ἔν] [τε] κ̣ώ̣μ̣ῃ̣ Τοκῶει κ[αὶ] [ἐ]ν ... particle AD04 375 399 Egypt SB 6 9597, 11 33117
1511471 τ[ε] ... γινομένης σοι τῆς πράξεως ἔκ τ[ε] [ἡμῶν] [καὶ] [ἐκ] [τῶν] ... particle AD04 376 376 Egypt, U15 - Hermopolites P. Flor. 1 52, 19 23564
2927352 τε ... γ καὶ δ ἰνδικτιόνων τῶν τε σιτολόγων καὶ κωμαρχῶν. ... particle AD04 376 385 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 48 3415, 11 22497
4146701 τε ... τῷ Μέλᾳ τὴν πρᾶξιν ἔκ τε τοῦ ὁμολογοῦντος Κάστωρος* καὶ ... particle AD04 377 377 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 14 12109, 13 14545
2593283 τ̣ε̣ ... τῶν φόρων καταβαλλομ̣[ένων] gap=unknown gap=24 τ̣ε̣ προσειοῦσιν* ἐξ ἐρήμης ἀπεφηνάμην ... particle AD04 378 379 Egypt, U15 - Hermopolites P. Münch. 3 78, 20 21440
393788 τε ... ἀποδράς. ἀ̣ναγκ[α]σθή[σ]εται δὲ αὐτόν τε ἐκεῖνον ἢ ἀντʼ ἐκείνου ... particle AD04 380 382 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) Chrest. Wilck. 469, 9 23487
359952 τε ... αὐτοῦ [κ]λ̣η̣[ρον]ομίας καὶ μη[τ]ρ̣ῴ̣[ας] ἔν τε γηδίοις καὶ οἰκοπ̣έ̣[δο]ις καὶ ... particle AD04 381 381 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 28, 14 22341
360019 τε ... αὐτοῦ πράγματα καὶ μητρῷα ἔν τε γη[δ]ίοις καὶ οἰκοπέδοις καὶ ... particle AD04 381 381 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 28, 19 22341
3046444 τε ... [γι]νομένης σοι τῆς πράξε[ω]ς παρά τε ἐμοῦ καὶ ἐκ [τῶν] ... particle AD04 381 381 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 7 1041, 19 20336
1579642 τε ... τῆς πράξε̣ώς σ̣ου* γιγνωμενης* ἔκ τε ἐμοῦ τοῦ ὁμολογ[ουν]των* {ἢ} ... particle AD04 384 384 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Gen.(2) 1 12, 19 11212
1911182 τε ... Ἐρυθρί[ο]υ ὑπεδ[ε]ξάμην παρά σου διά τε σοῦ τοῦ ὑποδέκτου καὶ ... particle AD04 385 385 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 62, 5 22372
4527412 τέ ... πρὸς ἐργασίαν καλλιεργικὴν ἐφʼ ᾧ τέ με πᾶσαν καλλιεργίαν ἐνδίξασθαι* ... particle AD04 388 388 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 8 9907, 15 22929
3059309 τε ... γιν[ο]μένης <σ>οι τ[ῆ]ς̣ πράξεως π̣[α]ρ̣ά̣ τε ἐμο[ῦ] [κ]α̣ὶ̣ ἐκ τῶν ... particle AD04 391 391 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 72 4897, 15 114278
4177002 τε ... παρὰ σοῦ τὴν ἔχθεσιν* τῆς τε Τερύθεως κ(αὶ) Ἐπισήμου, ... particle AD04 394 394 Egypt SB 16 12523, 4 16259
415431 τ̣ε̣ ... τῆς πράξεώς σοι οὔσης ἔκ τ̣ε̣ ἡμῶν ἢ τοῦ ἑνι* ... particle AD04 396 396 Egypt, U20 - Ther CPR 10 107 a, 21 20860
448051 τε ... ταύτην τὴν gap=unknown [ἀ]ν̣αλωμάτων ἔν τε δικαστηρ̣ίῳ καὶ ἐκτὸς [δικαστηρίου] ... particle AD05 - AD06 400 599 Egypt, L00 - Alexandria (?) CPR 19 44, 4 35726
1544359 δε* ... τὰ ἐξ ἔθως* διδόμενα ὑπέρ δε* μισθῶν καὶ ἀναβολῆς τοῦ ... particle AD05 400 499 Egypt, U15 - Hermopolites P. Flor. 3 346, 3 35233
1694963 τε ... τ̣ πράξεώς σοι γ̣ι̣ν̣ο̣μ̣ένης* ἐκ τε ἐμοῦ α̣ὐτοῦ καὶ ἐ̣κ̣ ... particle AD05 400 499 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Harrauer 52, 6 78307
1836719 [τε] ... γιγν[ομένης] [σοι] [τῆς] [πράξεως] [παρά] [τε] ἡμῶν ἀλλ̣η̣λ̣ε̣γγύων ὄ̣[ντων] [εἰς] ... particle AD05 400 450 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Köln Gr. 14 583, 17 697590
2523288 τε ... ὑπερθέ[σεως] gap=unknown τῆς πράξεως παρά τε ἐ[μοῦ] gap=unknown [ο]ὔ[σης] gap=unknown ... particle AD05 400 499 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Mil. 1.2 56, 15 35448
2811629 τε ... πάσῃ βεβαιώσει καὶ καθαρὸν ἀπό τε ὀφιλῆς* κα[ὶ] κ̣ατοχῆς πάσης ... particle AD05 - AD06 400 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 20 2270, 8 35063
3410566 τε ... πέμπτον κατʼ ἔτος ἐφʼ ᾧ τε ὑμᾶς τοὺς γεούχους λαβεῖν ... particle AD05 - AD06 400 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. L. Bat. 13 16, 9 35046
3513297 τε ... Νόννᾳ gap=4 [τῆς] [πράξεως] [ἔ]κ τε τοῦ ὁμολογοῦντος [Ἄρωνος] [καὶ] ... particle AD05 400 499 Egypt P. Strasb. Gr. 7 620, 10 35034
3807637 τε ... [τὰ] [δ]ημό̣σια̣ χρήματα ἀποδ̣ε̣ξ̣αμένο̣υ̣ς πρός τε τούτοις καὶ τοὺς κεφαλα̣ι̣ω̣τ̣ὰ̣ς̣ ... particle AD05 - AD06 400 599 Egypt P. Wash. Univ. 1 7, 7 34858
3887630 τε ... ἐφʼ οἷς τούτοις ὀμνύ[ομε]ν τόν τε παντοκράτορα θεὸν καὶ τὴν ... particle AD05 400 425 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) PSI 13 1341, 16 35066
3909369 τε ... γράφειν δέ μοι συνεχῶς περί τε τῆς ἑα̣υ̣τ̣ῆς̣ ὑγίας*, ... particle AD05 - AD06 400 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 3 237, 7 35287
4241571 τε ... ἄνωθεν τὴν ἐπαρχείαν πενήτων περί τε τῶν ἐν ταύτῃ διαγόντων ... particle AD05 - AD06 400 599 Egypt, U - Upper Egypt (?) SB 18 13865, 4 35170
4300686 τε ... διὰ τοῦτο δέομαι gap=unknown gap=unknown τε κ̣αὶ παντελῶς ἄχρηστον gap=unknown ... particle AD05 400 499 Egypt SB 20 14707, 7 35775
4403390 [τε] ... γινομένης σοι τῆς [πράξεως] [ἔκ] [τε] [ἐμοῦ] [καὶ] [ἐκ] [τῶ]ν ... particle AD05 400 499 Egypt, U15 - Hermopolites SB 26 16475, 9 35294
486739 τε ... τ̣ῆς πράξεώ̣ς̣ σ̣οι γινομένης π̣α̣ρ̣ά τε [ἡμῶν] [ἀλληλεγγύων] [ὄντων] [εἰς] ... particle AD05 405 406 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) CPR 7 39, 6 15840
415799 [τε] ... λ̣ο̣ι̣π̣ [τῆς] [πράξεως] [οὔσης] [ἔκ] [τε] [ἐμο]ῦ̣ τοῦ ὁμολογοῦντο̣[ς] [καὶ] ... particle AD05 407 407 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) CPR 10 110, 9 41076
4246437 δε* ... μοί*, ἔνοχος ἔσ[ο]μ̣ε* τῷ δε* θε̣ί̣ῳ ὅρκῳ [καὶ] τῷ̣ ... particle AD05 407 407 Egypt, L01 - Memphites SB 18 13948, 10 18378
4347114 δη* ... πάσῃ βαιβεωσω* καὶ καθαρὸ̣[ν] ἀπό δη* δημοσία<ς> καὶ {οι} ἰδιωτικῆς ... particle AD05 412 428 Egypt, U15 - Alabastron Polis - Hebenou (Kom el-Ahmar) SB 22 15618, 15 47267
4587936 τε ... [καὶ] [τοῖς] [παρ]ὰ σ[οῦ] [ἔ]κ τε ἐμ[οῦ] [καὶ] [ἐκ] τῶν ... particle AD05 415 415 Egypt, U20 - Herakleopolites Stud. Pal. 20 90, 15 18730
1838993 τε ... γιγνομένης σοι τῆς πράξεως παρά τε μ̣ου καὶ ἐκ τῶν ... particle AD05 418 418 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Köln Gr. 2 102, 12 21207
418991 τε ... καὶ τοῖς παρὰ σοῦ ἔκ τε ἐμοῦ gap=unknown gap=unknown_lines χ(ει)ρ(όγραφον) ... particle AD05 420 420 Egypt, U20 - Herakleopolites CPR 10 38, 17 20856
2754900 τε ... γιγνομένης σοι τῆς πράξεως παρὰ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD05 420 420 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1973, 16 22070
3887308 τε ... τῆς πράξεώς σοι γιγνομ̣έ̣νης παρά τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD05 420 420 Egypt, U19 - Petne [Mese] (Etnia) PSI 13 1340, 17 17255
4555522 [τε] ... γιγνομένης σοι τῆς [πράξεως] [ἔκ] [τε] [ἐμ]οῦ αὐτῆς καὶ ἐκ ... particle AD05 421 421 Egypt, L00 - Alexandria Stud. Pal. 20 114, 13 18739
1843556 τε̣ ... τῆς πρά̣ξ̣ε̣ως̣ σοι γιγνομένης ἔκ τε̣ [ἐ]μοῦ̣ καὶ ἐκ τῶ̣ν̣ ... particle AD05 423 423 Egypt, U17 - Kynopolites P. Köln Gr. 3 151, 26 21224
1539605 τε ... [?] [ἦ]λθον εἰς [ἡμ]ᾶς ἀπό τε πατρῴας κληρονομίας gap=unknown, ... particle AD05 425 450 Egypt, U15 - Hermopolites P. Flor. 3 310, 3 19357
4293000 τε ... τῶν ἐμῶν ἐκκλησιῶν τυγχάνων τῶν τε Βλεννύω[ν]* μεταξὺ καὶ Ἀνν[ο]υβάδω̣ν̣ ... particle AD05 425 430 Egypt, U01 - Philai (?) SB 20 14606, 5 23768
1885845 [τε] ... γ̣ιγνομένης̣ [σοι] [τῆς] [πράξεως] [παρά] [τε] [ἐμοῦ] κ̣α̣ὶ̣ ἐκ τῶν ... particle AD05 427 427 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. L. Bat. 25 66, 10 18486
3056250 τε ... [γιν]ομέν[η]ς σο̣[ι] τῆς π̣ρ̣άξεως παρά τε ἐ̣μ̣[οῦ] [καὶ] [ἐκ] [τῶν] ... particle AD05 429 429 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 71 4831, 18 112446
3426546 τε ... ἀπὸ Νεοφύτου τὸν σῖτον τῆ̣ς τε πεντεκαιδεκάτης κ̣[αὶ] [π]ρ[ώτ]ης ἰνδικτιόνων ... particle AD05 431 447 Egypt, U19 - Neophytou P. Sorb. 1 60, 5 16859
56349 τέ ... ἐὰν [αἱρῇ] [,] ἐ̣φ̣ʼ ᾧ τέ με̣ παρα[σχ]ε̣ῖν σοι [ὑπὲρ] ... particle AD05 432 432 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2140, 9 16097
56400 τε ... γινομένης̣ σ̣οι τῆς π̣ράξ̣ε̣ω̣ς̣ ἔκ τε ἐμοῦ̣ κ̣α̣ὶ̣ ἐκ τῶν ... particle AD05 432 432 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2140, 14 16097
3273552 τε ... γιγνομένης σοι τῆς πράξεως παρά τε ἐμοῦ καὶ [ἐκ] [τῶν] ... particle AD05 432 432 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Reinach Gr. 2 105, 9 23024
3410393 τε ... καὶ τοῖς παρά σου ἔκ τε ἡμῶν ἐξ ἀληλεγγύης* καὶ ... particle AD05 435 435 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. L. Bat. 13 15, 16 16835
3459104 [τ]ε ... γινομένης [σοι] [τ]ῆς πράξεω̣ς̣ ἔ̣κ̣ [τ]ε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD05 435 435 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 1 1, 11 18660
480517 τε ... διʼ ἧς ὁμολογῶ ἐπομνύμενος τόν τε παντοκράτορα Θεὸ̣ν καὶ τὴν ... particle AD05 439 439 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 6 6, 11 15774
4107057 τε ... Αὐρηλ(ίου). ὁμολογῶ ὀμνὺς τόν τε π[αντο][κράτορα] [θεὸν] [καὶ] [τ]ὴν ... particle AD05 442 442 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) SB 14 11434, 4 18133
419122 τε ... καὶ τοῖς παρὰ σοῦ ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD05 443 443 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) CPR 10 39, 19 20857
4557114 τε ... καὶ @^inline^τοῖς@⟦της⟧ παρὰ σοῦ ἐκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD05 445 445 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) Stud. Pal. 20 123 Ro, 21 18743
1705332 τε ... π[όλεως] [.] ὁμολογῶ ὀμνὺς τόν τε παντο[κράτορα] θεὸν καὶ τὴν ... particle AD05 450 455 Egypt, U10b - Apollonopolis (Kom Isfaht) P. Heid. Gr. 4 307 Ro, 5 21099
1705357 [τε] ... Αὐγ̣[ούστων] [ἐγγυᾶσθαι] [καὶ] ἀναδεδέχθαι μ[ονῆς] [τε] [καὶ] [ἐμφανείας] παρὰ τῆς ... particle AD05 450 455 Egypt, U10b - Apollonopolis (Kom Isfaht) P. Heid. Gr. 4 307 Ro, 10 21099
4183583 τε ... γινομένης σοι [τῆς] πράξεως ἔκ τε ἡμῶν καὶ ἐκ τῶν ... particle AD05 - AD06 450 525 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 16 12603, 4 34886
4519747 τε ... κίνδυνον ὑπέχειν τῆς διακονίας τῆς τε πρώτης καὶ τῆς δευτέρας ... particle AD05 457 474 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 8 9763, 10 22899
4519976 τε ... σπέρμα δίκης καὶ ἀγω[γ]ῆς εἴς τε πρᾶγμα εἴς τε πρόσωπον ... particle AD05 457 474 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 8 9763, 35 22899
4519979 τε ... ἀγω[γ]ῆς εἴς τε πρᾶγμα εἴς τε πρόσωπον, καὶ μὴ ... particle AD05 457 474 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 8 9763, 36 22899
363509 [τε] ... τὸν δημόσιον ἀντισκριβα* [Ἀ]παλ[ὼν] [πρός] [τε] [Θεὸν] παντο[κράτορ]α κ[αὶ] [τ]ὴν ... particle AD05 458 473 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Chrest. Mitt. 71, 11 23519
3984537 τε ... ἐπιγνῶναι \ἐκ/ τῆ\ς/ διαπράσεως τῶν τε [πρ]οικῴων μο[υ] καὶ τοῦ ... particle AD05 458 458 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 9 1075, 5 17483
2945040 τε ... γ̣ι̣γνομένης σοι τ̣[ῆ]ς πράξεως παρά τε ἡμῶν ἀλληλ[ε]γ ὄντω̣ν̣ [εἰς] ... particle AD05 460 460 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 50 3599, 17 15411
1836840 τε ... γιγνο̣μ̣ένης σοι τῆς εἰσπράξεως παρά τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD05 461 462 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Köln Gr. 14 585, 5 697592
4418725 τε ... γινο[μένης] σ̣ο̣ι τῆς π̣ρ̣ά̣ξεως παρά τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD05 467 497 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 26 16756, 9 35760
3811810 τε ... γινομένης σοι τῆς εἰσπράξεως παρά τε ἐμοῦ κα̣ὶ ἐκ τῶν ... particle AD05 468 468 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Wisc. 1 10, 15 16818
4170833 τε ... γινομένης σοι τ̣ῆς πράξεως ἔκ τε ἐμο\ῦ/ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD05 470 470 Egypt, U15 - Hermopolites SB 16 12486, 19 16250
2152267 δε* ... νομοῦ. ὁμολογῶ ὀμνὺς τόν̣ δε* παντοκ̣ρ̣ά̣τορ̣α̣ Θεὸν καὶ τὴν ... particle AD05 471 472 Egypt, U15 - Hermopolites P. Lond. 5 1793, 7 19765
4201280 τε ... πάσῃ βεβαιώσει καὶ καθαρας* ἀπὸ τε ὀφιλῆς* καὶ κατοχῆς πάσης ... particle AD05 474 474 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) SB 16 12946, 15 16323
4529469 [τε] ... πληρῶσαι τὰ χρέα* μο\υ/ τά [τε] ὀφειλόμενα τῷ ἐμῷ δανιστῇ* ... particle AD05 475 499 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) Stud. Pal. 1 p. 6-7 no. 1, 23 35316
3828787 τε ... τὸν καὶ gap=2 gap=unknown ἐμοί τε καὶ παντὶ τῷ προφα̣ρ̣ο̣ ... particle AD05 477 477 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. L. Bat. 33 28, 9 115558
3249169 τε ... καὶ ἀγωγῆς καὶ ἐνοχῆς εἴς τε πρόσωπον εἴς τε πρᾶγμα ... particle AD05 481 481 Egypt, U13 - Lykopolis (Assiut) P. Princ. 2 82, 68 17370
3078497 δε* ... γιγνομένης <σ>οι τῆς πράξεος* παρά δε* ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD05 484 484 Egypt, U19 - Senokomis (Deir el-Sanquryia?) P. Oxy. 8 1130, 24 21748
2996947 τε ... τῆς εἰσπράξεως [σοι] [γι]γνομένης π[α]ρά τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD05 486 486 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 6 914, 15 20378
1550530 τε ... ἑξῆς [ἑστα]μέ[ν]ον πρόσ[τι]μ̣ο̣[ν]. π̣άντα τε τὰ προσποριζόμενα ἐξ α[ὐτοῦ] ... particle AD05 489 489 Egypt, L00 - Alexandria P. Flor. 3 384, 35 19401
1550769 τε ... τοῦ Φλαυί[ου] Ἰουλιανοῦ ποιουμένου τήν τε φ[ι]λοκαλείαν* καὶ ὠκοδομὴν* τοῦ ... particle AD05 489 489 Egypt, L00 - Alexandria P. Flor. 3 384, 69 19401
1550782 τε ... τὴν ἐκ κενῆς* κατασκευὴν τῶν τε χαλκείων καὶ τῶν ἄλλων ... particle AD05 489 489 Egypt, L00 - Alexandria P. Flor. 3 384, 71 19401
1550810 τ[ε] ... χ[ρ]όνου πληρουμένου ἀντιπαραδώσετέ μοι σύ τ[ε] [ὁ] μισθωσάμενος κα[ὶ] ὑμεῖς ... particle AD05 489 489 Egypt, L00 - Alexandria P. Flor. 3 384, 74 19401
1145321 [τε] ... σ[υναιρέσει] [,] gap=unknown [ἐπομνύμενος] [τόν] [τε] [παντοκράτορα] Θεὸν καὶ τὴν ... particle AD05 - AD06 490 565 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) (?) P. Cairo Masp. 1 67098, 4 19028
1145433 \τε/ ... [λιβὸς] gap=unknown ἢ οἷοι \ \τε/ ἂν ὦσι [γεί]τ̣ο̣ν̣[ε]ς [πάν]τ̣[ῃ] ... particle AD05 - AD06 490 565 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) (?) P. Cairo Masp. 1 67098, 17 19028
4369614 [τε] ... [τοὺς] [παρ]ὰ̣ σοῦ μεταπαραλημψομέ̣ν̣ο̣υ̣[ς] τ̣ά̣ [τε] [βλάβη] [καὶ] [δαπαν]ή̣[μα]τα πάντ̣α ... particle AD05 - AD06 491 518 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 24 15969, 33 79264
2938394 τε ... γιγνομένης σοι τῆς εἰσπράξεως παρά τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD05 492 492 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3512, 19 15659
3021852 τε ... κυρίως τὴν μεθοδίαν* ποιουμένῳ ἔκ τε Ἰουλιανοῦ τοῦ λαμπροτάτου καὶ ... particle AD05 494 494 Egypt, L00 - Alexandria P. Oxy. 63 4394, 156 22156
3022447 τε ... δανιακῆς* συγγραφῆς ἐκτεθείσης gap=8 ἔκ τε ἀρχα̣ίου καὶ τόκων καὶ ... particle AD05 494 494 Egypt, L00 - Alexandria P. Oxy. 63 4394, 254 22156
2736055 τε ... ἔσται σοι ἡ εἴσπραξις παρά τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD05 495 495 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1891, 19 22026
59541 τε ... τ̣ο̣ῦ̣ ἐμοῦ πατρὸς Φοιβ[άμμωνος] ἔν τε σίτῳ καὶ ἀ̣ν̣ν̣ω̣ν̣ιακῆς* εἴδεσι ... particle AD05 497 498 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 12 2168, 10 47245
2790112 τε ... τῆς εἰσπράξεως γιγνομένης σοι παρά τε ἐμοῦ κ̣αὶ̣ ἐκ τῶν ... particle AD05 498 498 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 19 2237, 18 22186
4142336 τε ... ἑ̣ξή̣κοντα ὀ̣[κτὼ] κατʼ ἔτος ἔν τε συμβρόχῳ̣ καὶ ἀβρ̣ό̣χ̣ῳ̣ σ̣ί̣τ̣[ο]υ̣ ... particle AD05 498 498 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 14 12050, 11 15527
3022516 [τε] ... τ̣ὸ τ̣ο̣ῦ̣ [μα]ν̣[δ]ά̣τ̣ο̣ρ̣ο̣ς̣ δ̣[ίκαιον] [τήν] [τε] ἀπόδοσιν ἀκινδύνως τοῦ ἑξῆς ... particle AD05 499 499 Egypt, L00 - Alexandria P. Oxy. 63 4395, 7 22157
3023083 τε ... τὸ χρυσίο̣[ν] [,] [ἀλλὰ] εἴς τε ἐμὲ τὸν ὑπόχρεον κἀμὲ* ... particle AD05 499 499 Egypt, L00 - Alexandria P. Oxy. 63 4395, 84 22157
3023143 τε ... κυρίως ὑπὲρ σοῦ ἀπ[αιτοῦντι] ἔκ τε ἐμοῦ τοῦ ὑποχρέου κἀμοῦ* ... particle AD05 499 499 Egypt, L00 - Alexandria P. Oxy. 63 4395, 91 22157
3023315 δε* ... σοὶ τῷ Αὐρ̣η̣λ̣ί̣ῳ Ἀγα̣[θοκλεῖ] τήν̣ δε* ἀπό[δ]ο̣σιν ἀκυνδύνως̣* τῶν προγεγραμμένων ... particle AD05 499 499 Egypt, L00 - Alexandria P. Oxy. 63 4395, 111 22157
3023360 τε ... ἐντολῇ καί ἠμι̣ν* ὑπ̣εύθυνος τῇ τε ἀποδόσι* καὶ πᾶσι̣ [τοῖς] ... particle AD05 499 499 Egypt, L00 - Alexandria P. Oxy. 63 4395, 115 22157
4407907 [τε] ... [ὑπὸ] [σέ] gap=unknown gap=1 [ἔν] [τε] [σίτῳ] κ̣[α]ὶ κριθ(αῖς) gap=unknown ... particle AD05 - AD06 499 598 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) Bulletin of the American Society of Papyrologists (BASP) 45 (2008), p. 52-54 no. 2, 4 45294
191144 τε ... το(ῦ) παντὸς χόρτο(υ), τῶν τε παντοίων [τετραπόδων] καὶ προχρείας ... particle AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 840, 2 37081
410468 τε ... gap=3 [ὑπ]έρ τε χρυσοῦ κοσμαίων* καὶ ἱματίων ... particle AD06 - AD07 500 699 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) CPR 1 30, 1 38164
410704 τε ... ἄλλα ὑπάρχοντα καὶ ὑπαξοντα τά τε ν[ῦν] καὶ μετὰ ταῦτα ... particle AD06 - AD07 500 699 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) CPR 1 30, 30 38164
937978 τε ... gap=unknown ἐπιτηδεύει ἐφʼ ᾧ σεμνύνεταί τε καὶ με [γαλύνεται?] [ἡ] ... particle AD06 500 599 Egypt P. Ant. 2 100, 1 36083
940717 τε ... κτημάτων διακειμένων παγαρχικῶ̣[ν] gap=unknown ἀνθρώποις τε καὶ πράγμασιν παρʼ ἐμοῦ ... particle AD06 500 599 Egypt P. Ant. 2 97 Ro, 4 36082
1132225 [τ]ε̣ ... gap=4 gap=unknown ε̣ gap=3 gap=unknown [τ]ε̣ καὶ παντ̣ gap=unknown [ἀ]λ̣λ̣ῶν ... particle AD06 500 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 1 67018, 3 36785
1140792 τέ ... λοιπὴν ἵνα gap=unknown διαπρᾶξαι καταλάβῃ τέ σοι απ τὰς δὲ ... particle AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67072, 6 36814
1142294 τε ... οὐδεμίαν ἐμφάνι[σιν] πώποτε ηὗρον παρά τε τοῦ ἐμοῦ πατρός, ... particle AD06 500 525 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67089, 6 36279
1167085 τε ... ἀν̣ίσχυρον εἶναι, προφερόμενον παρά τε ἐμοῦ καὶ ἑτ̣έρου οἵου ... particle AD06 500 599 Egypt, L00 - Alexandria P. Cairo Masp. 2 67168, 26 36693
1167163 τε ... βεβαίαν πανταχο(ῦ) προφερομένην, ἔν τε δικαστηρίῳ καὶ ἐκτὸς δικαστηρίου ... particle AD06 500 599 Egypt, L00 - Alexandria P. Cairo Masp. 2 67168, 44 36693
1168691 [τε] ... [ὤκνησεν] [,] [μετὰ] [βοηθείας] [παγανικῆς] [τε] [καὶ] [λ]ῃστρικῆ[ς] καὶ δυν̣ατωτ̣[έ]ρ̣ων ... particle AD06 500 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 2 67205, 5 36709
1169648 τε ... gap=unknown_lines ἰ̣δίοις ἀναλώμασί τε καὶ αὐτο[υ]ργήμ̣α̣σι ... particle AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 2 67244 descr., 00 36741
1175478 τε ... [οὐδεμίαν] [ἐμ]φ̣ά̣ν̣[ε]ι̣α̣ν̣ [πώπ]ο̣τ̣ε̣ ηὖρον παρά τε τοῦ ἐμοῦ πατρὸς @^above^@ ... particle AD06 500 525 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67089, 7 36279
1183697 [τε] ... [τὴν] πᾶσαν αὐτῶν π[εριουσίαν] ἔν̣ [τε] τῷ̣ ἀ̣[γ]ρ̣ῷ τ̣ῆ̣ς̣ [ἡ]μ̣ῶ̣[ν] ... particle AD06 500 599 Egypt, U15 - Arabon Kome (?) P. Cairo Masp. 3 67313, 4 36530
1183721 [τε] ... αὐτῆ[ς] [Ἀ]ν̣τ̣ι̣(νοέων) πόλ[εω]ς, ἔκ̣ [τε] κ̣[ινητῶ]ν̣ κ[α]ὶ̣ [ἀκιν]ήτων καὶ ... particle AD06 500 599 Egypt, U15 - Arabon Kome (?) P. Cairo Masp. 3 67313, 6 36530
1183847 [τ̣ε̣] ... τῷ ἀπόρῳ παρα̣χ̣ω̣ρ̣ῆσ̣α̣ι̣, στ̣ρ̣έφ̣ε̣[ιν] [τ̣ε̣] [οὐ] [μ]ὴν ἀλλὰ [καὶ] ... particle AD06 500 599 Egypt, U15 - Arabon Kome (?) P. Cairo Masp. 3 67313, 23 36530
1184001 τε ... [καὶ] φ̣υτῶν [δ]ια̣φ̣όρω̣[ν], ἐγ̣κάρπων τε καὶ ἀκάρπ̣ω̣ν, καὶ ... particle AD06 500 599 Egypt, U15 - Arabon Kome (?) P. Cairo Masp. 3 67313, 40 36530
1184152 τε ... ἐπὶ ἀπηλιώτην, σὺν̣ αὐθεντι̣κ̣ῇ̣ τε αὐτῆς θύρᾳ καὶ τῇ ... particle AD06 500 599 Egypt, U15 - Arabon Kome (?) P. Cairo Masp. 3 67313, 56 36530
1186128 τε ... προσφ̣[ο]ρὰν τῷ ἁγίῳ μοναστηρίῳ σίτου τε καὶ οἴν̣[ο(υ)] τ̣ τρυγηθέντος ... particle AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) (?) P. Cairo Masp. 3 67324, 4 36533
1193438 τε ... ἀφʼ ἑ̣κατέρο(υ) μέρους ἐπωμόσαντο τόν τε παντοκράτωρα Θεὸν καὶ τὴν ... particle AD06 500 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 3 67340, 67 36551
1193487 τε ... ἐμοῦ πάντα̣ τ̣ὰ̣ [π]ρ̣άγματα ἰδιωτικά τε καὶ γονικὰ, ἔτι ... particle AD06 500 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 3 67340, 7 36551
1467616 τε ... δὲ gap=unknown [σ]υ̣ν̣ζ̣η̣τ̣εῖν τ περί τε τοῦ gap=unknown [ἅπ]αξ ε̣[ἰ]ς ... particle AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Erl. 79, 3 37214
1530750 \τε/ ... ἀνδρὸς gap=4 αὐτοῦ μὴ εὑρεθείη \τε/ ἐν τῷ αὐτῷ ⟦αυτω⟧ ... particle AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Flor. 3 288, 3 36856
1531668 τε ... καὶ̣ gap=unknown gap=unknown [π]άσης ὕλης τε καὶ ἀγωγῆς μηδ̣ὲ̣ν̣ καὶ̣ ... particle AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Flor. 3 294, 54 36860
1547163 τε ... ὑπὲρ τῆς ὀγδόης ἐπιμεν(ήσεως) ἔν τε σίτῳ καὶ οἰνοκρέοις καὶ ... particle AD06 500 599 Egypt, U08 - Ptolemais Hermeiou (El-Mansha) P. Flor. 3 377, 14 36869
1561210 τε ... ἀνατροπῆς τοῦ μοναστηρίου, περί τε τῶν τούτου χρεῶν ἐπὶ ... particle AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Fouad 87, 13 37232
1561573 τε ... . stauros ἀσπάζομαι δὲ τόν τε θεοφιλέστατον κοινὸν πατέρα, ... particle AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Fouad 88, 11 37233
1638772 τε ... προσανενεγκεῖν τῇ αὐτῶν ἐξουσίᾳ περί τε τοῦ εἰρημένου εὐδοκιμωτάτου Θεοφάνους ... particle AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Grenf. 1 64, 4 38217
1638778 τε ... τοῦ εἰρημένου εὐδοκιμωτάτου Θεοφάνους περί τε τῆς ἀφέσεως τοῦ ὄντος ... particle AD06 - AD07 500 699 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) P. Grenf. 1 64, 4 38217
1649363 τε ... , [ἔξω] [τ]ῶν ἀνδραπόδ̣ων τῶν τε ἀρρέ[νων]* [καὶ] [θη]λ̣ε̣ι̣[ῶν] [μου] ... particle AD06 500 599 Egypt P. Gron. 10, 4 38232
1703364 τε ... ἐναπόγραφον αὐ̣τ̣ῆς γεωργὸν ἐφʼ ᾧ τε αὐτὸν ἀδιαλείπ̣τ̣ω̣ς̣ παραμεῖναι καὶ ... particle AD06 - AD07 500 699 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Heid. Gr. 3 248, 5 37271
1727043 τε ... [ἐν] [ἀγρ]ο̣ῖς καὶ κώμης* κινητην* τε καὶ [ἀ]κ̣ινήτου καὶ αὐτοκινήτου ... particle AD06 500 599 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) P. Herm. 31, 14 37274
1843912 τε ... τὴν πρᾶσιν ταύτην καθαρὰν ἀπό τε ἄλλων πράσεων ἢ ὑποθηκῶν ... particle AD06 500 599 Egypt P. Köln Gr. 3 155, 5 37288
1843983 τε ... πάσι* βεβαιώσι* καὶ καθαρὰν περί τε τοῦ ταῦτα οὕτως ὀρθῶς ... particle AD06 500 599 Egypt P. Köln Gr. 3 155, 10 37288
1867727 [τέ] ... ἐν̣ δεκα ἀκαταφρονήτως ἐ̣φ̣ʼ ᾧ̣ [τέ] σε τὸν γεοῦχο(ν) λαβεῖν ... particle AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites P. Laur. 1 7, 6 37293
1927888 τε ... διαλύσεως [τὴν] [ἰ]δί[α]ν ἰσχὺν ἐπί τε αὐτῶν τῶν πρωτοτύπων πρὸς ... particle AD06 500 599 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lond. 1 p. 199-204 no. 113 (1), 65 41019
1965513 τ̣ε ... τοῦ χωρίου gap=unknown [ἐφʼ] [ᾧ] τ̣ε σε λαβεῖν ἐν ὑποθήκῃ ... particle AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Lond. 2 p. 332 no. 390, 5 37002
1970591 τε ... καὶ εἰς ἕκαστον αὐτῶν μέρος τε καὶ κεφάλαι[ον] gap=unknown ὑπεθέμην ... particle AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 256-257 no. 1015, 14 38237
1970615 τε ... gap=unknown καὶ ὑπάρξοντα πράγματα κινητά τε καὶ ἀκίν[ητα] gap=unknown πλήρει ... particle AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 256-257 no. 1015, 17 38237
1972014 τε ... ἂν βουλ̣[ηθῇς] gap=unknown νεμ̣ gap=unknown τε καὶ ὑ̣δροπαρόχους καὶ ἀμπελ̣ ... particle AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 254-255 no. 1044, 25 38257
2131702 τ̣ε ... τῆ̣ς ἀληθείας καταλή̣μψει καὶ πρός τ̣ε τ̣ρε̣ῖς̣ gap=unknown [Ἀφ]ροδίτης τῆς ... particle AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 5 1680, 11 36919
2146839 τε ... βλάβη καὶ τὰ δαπανήματα εἴς τε βελτίω̣σιν καὶ εἰς δίκην ... particle AD06 500 550 Egypt, U01 - Syene (Assuan) (?) P. Lond. 5 1735, 18 36931
2152110 [τὲ] ... κατεπίγουσαν* τοῦτ̣ο πρὸ τῆς ἐμῆ̣ς̣ [τὲ] [κ̣α̣ὶ̣] Ἡ̣ρ̣ακλε̣ί̣[α]ς φ̣ ως ... particle AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Lond. 5 1791, 3 38863
2511744 τε ... gap=unknown καθʼ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἐπί τε Νιλοβρόχῳ καὶ ἀβρόχῳ χρυσοῦ ... particle AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Michael. Gr. 34, 6 37341
2978103 τε ... αὐτὴν τὴν ὥραν γράψαι τῷ τε κοινῷ δεσπότῃ καὶ ἐμοὶ ... particle AD06 - AD07 500 699 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 56 3873, 3 37473
3196992 \τε/ ... μετατεθεῖσαν ἤτοι ἀμετέθετον* gap=30 παλαιάν \τε/ καὶ νεαρὰν συντέ[λειαν] gap=30 ... particle AD06 500 599 Jordan, Arabia - Petra (?) P. Petra 3 36, 73 112472
3223747 τε ... gap=unknown_lines gap=unknown χοιρίδια εἴ τε καὶ ἐν ἄλλοις ὁς* ... particle AD06 500 599 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Prag 2 169, 2 37486
3297614 \τε/ ... κλεπτοδημοσίους καὶ ου gap=unknown παρά \τε/ τῶν λῃστῶν ἐὰν εὐκαιρ ... particle AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Ross. Georg. 3 16, 33 36215
3301544 τε ... gap=2 ἀνυδρο⟦ν⟧υ* πεδι[ά]δ(ος) Φθλὰ ἔν τε σίτῳ καὶ κριθαῖς [ἀκολούθως] ... particle AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) (?) P. Ross. Georg. 3 48, 4 36224
3423820 τε ... gap=unknown stauros Κο̣σ̣μ̣ gap=unknown_lines ε̣ἰς τε τοὺς ἀτάκτους gap=unknown [κ]αὶ ... particle AD06 500 599 Egypt, 00c - Naqlun P. Naqlun 2 25, 12 110228
3770295 [τε] ... [ἐν] [πεδιάδι] [κώμης] gap=unknown [ἔν] [τε] [σίτῳ] [καὶ] κριθαῖς κατοκ ... particle AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) Bulletin of the American Society of Papyrologists (BASP) 45 (2008), p. 54-58 no. 3, 4 35909
3771925 τε ... τοῦ gap=3 Πιασσω gap=3 εἰ τε ἐλαττοτερον* μέρος ἔχω τὸ ... particle AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Vat. Aphrod. 25, 27 35921
3772130 τε ... gap=3 ἰδίους καὶ διαδόχους τῶν τε ξένων ἀρουρῶν ἐν ταῖς ... particle AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Vat. Aphrod. 25, 14 35921
3772161 τε ... διδομεν(…) κατʼ ἐνιαυτὸ̣ν δη τῶν τε καὶ ἐκφορίων καὶ ἄλλων ... particle AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Vat. Aphrod. 25, 17 35921
3772469 τε ... ἰδίᾳ μο[υ] μερίδ[ι] gap=unknown ἐνκάρπων τε καὶ ἀκάρπων πλὴν μ ... particle AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Vat. Aphrod. 25, 17 35921
3772696 τε ... μει gap=unknown κλήρου κρατίστου τῶν τε ἰδίων ἡμῶ̣[ν] gap=unknown gap=unknown ... particle AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Vat. Aphrod. 26, 2 35922
3772784 τε ... μει gap=unknown κλήρου κρατίστου τῶν τε ἰδίων ἡμῶ̣[ν] gap=unknown gap=unknown ... particle AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Vat. Aphrod. 26, 2 35922
4029179 τε ... με ἐργάσασθ(αι) τὰς αὐτὰς πᾶσάν τε γεοπονικὴν* ἐργασίαν gap=unknown [τὰ]ς ... particle AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 4869, 6 33927
4051823 τε ... ἡ δῖνα* ἡ εὐγενεστάτη θυγάτηρ τε τῆς μακαρίας μνήμης τοῦδε ... particle AD06 500 599 Egypt SB 1 6000, 1 38388
4052374 τε ... μὴ παθεῖν πρόκριμα, ἥ τε τοῦ νόμου ἀκρίβεια καὶ ... particle AD06 500 599 Egypt SB 1 6000, 18 38388
4052382 τε ... ἀκρίβεια καὶ ἑκατέρα ὁμολογεί[α]* ἥ τε μεταξὺ ἐμοῦ καὶ σοῦ ... particle AD06 500 599 Egypt SB 1 6000, 19 38388
4052390 τε ... καὶ σοῦ ⟦τε⟧ γενομένη ἥ τε παρὰ τ[ῆ]ς̣ μητρο[ς] εἰς ... particle AD06 500 599 Egypt SB 1 6000, 20 38388
4086207 τε ... τοῦ αὐτοῦ κτήματος ἐφʼ ᾧ τε αὐτὸν ἀδιαλείπτως παραμεῖναι καὶ ... particle AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 12 10944, 12 35951
4148412 τε ... ἐφεξῆς gap=unknown [δημοσίαν] [συντέλειαν] σ̣ιτικήν τε καὶ χρυ̣σικὴν ἐπέβαλα gap=unknown ... particle AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 14 12133, 11 36266
4258037 δε* ... αὐτῆς τούτου λαβόμ̣ενος μετεστιλάμην* τόν δε* ὑμέτερον ἄνθρωπον διὰ τοῦ ... particle AD06 - AD07 500 699 Egypt SB 20 14118, 11 38427
4281791 τε ... gap=unknown [ποιήσασ]θαι εἰς αὐτὸ χειμο͂νί* τε καὶ θ̣έρ̣ε̣ι̣ ἔ̣π̣ειτ̣α δὲ ... particle AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites (?) SB 20 14416, 9 38454
4301870 [τε] ... τὴν εἰρημένην ὁλ[όκληρον] [οὐσίαν] [τῷ] [τε] [αὐ]τῷ εὐδοκιμωτάτῳ κόμ̣ετι καὶ ... particle AD06 - AD07 500 699 Egypt SB 20 14713, 10 38520
4301961 τε̣ ... ὃ μὴ εἴη, ἐν τε̣ [φορ]ᾷ καὶ ἀφορίᾳ, ... particle AD06 - AD07 500 699 Egypt SB 20 14713, 16 38520
4362313 [τ]ε̣ ... προκ̣(ειμένων) ἀρουρ[ῶν] gap=unknown gap=unknown [ἔν] [τ]ε̣ σ̣ίτῳ καὶ κριθαῖς̣ gap=unknown ... particle AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) Bulletin of the American Society of Papyrologists (BASP) 45 (2008), p. 49-52 no. 1, 4 45300
4368042 τε ... gap=1 ερ [περιε]κ̣τ̣ικὰς gap=1 διαλύσεις τε καὶ δια[ιρέσει]ς καὶ ἰσχυρὰς ... particle AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Antaiopolites SB 24 15958, 4 79261
4368139 τε ... αἱ γενικαὶ καὶ περιεκτικαὶ διαλύσεις τε καὶ διαιρέσις δ[ισ]σαὶ γραφεῖσαι ... particle AD06 - AD07 500 699 Egypt, U10a - Antaiopolites SB 24 15958, 15 79261
4485790 τε ... [ἢ] [τοῖς] παρὰ σοῦ ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD06 500 500 Egypt, U20 - Herakleopolites SB 6 9282, 8 17884
4493728 τε ... ὁ δὲ̣ gap=unknown ἐρρωμένους ψυχῇ τε καὶ σώματι ἀγαπο͂ντας* καὶ ... particle AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 6 9401, 8 36840
4505230 τε ... καὶ μηνὶ Μεσουρῆ ῥύσεως καί τε αὑρισκαμένου* ὠξωσαρίου ἐκ τοῦ ... particle AD06 - AD07 500 699 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) SB 6 9593, 23 36844
4618770 τε ... ἅπαν τὸ ἴσον̣ gap=unknown ὑπὲρ τε τοῦ παρελθόντος Χο[ιὰκ] gap=unknown ... particle AD06 500 599 Egypt Stud. Pal. 3 406, 2 37708
4618782 τε ... [π]αντελεῖ τιμῇ στ̣ ὑμῶν τελείας τε κα̣ὶ̣ τ χ[ρ]υσο[ῦ] κε[ράτια] ... particle AD06 500 599 Egypt Stud. Pal. 3 406, 4 37708
4621461 τε ... Λεόντιος ὑπέγραψα stauros gap=unknown τῆς τε νῦν οὔσης gap=unknown σὺν ... particle AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Stud. Pal. 3 636, 1 37829
3500977 τέ ... διʼ [ἡ]μερῶν δέκα ἐφʼ ᾧ τέ σε λαβεῖν ἥμι̣σ̣υ̣ μέ[ρος] ... particle AD06 504 505 Egypt, U15 - Hermopolites P. Strasb. Gr. 5 486, 9 18814
2015737 τε ... Ἴσακος τὸν λόγον ποιούμενος ὑπέρ τε ἑα̣υ̣τ̣ο̣(ῦ) καὶ ὑπὲρ [τῶν] ... particle AD06 507 507 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 253-254 no. 992, 6 22762
2015824 τε ... κατὰ τοῦτο ὁμολογ̣[οῦμεν] ὀμνύν[τ]ες τόν τε παντοκράτορα θεὸν καὶ τὴν ... particle AD06 507 507 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 253-254 no. 992, 15 22762
4246248 τε ... γινο̣μένης σοι τῆς εἰσπ̣ράξεως̣ πα̣ρά τε ἐμοῦ κα̣ὶ ἐκ̣ τῶν ... particle AD06 507 507 Egypt, U19 - Oxyrynchites SB 18 13947, 15 18388
2735593 [τ]ε ... μισθώσεως καὶ τὴν ἐργασ[ί]αν τοῦ [τ]ε κλιβανέος* καὶ μυλονάρχου* ἐν ... particle AD06 508 508 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1890, 10 22025
2734753 τε ... , εἶθʼ οὕτω κελεῦσαι τόν τε δημ[ό]σιον ταβουλάριον gap=11 καὶ ... particle AD06 509 509 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1885, 12 22021
2734773 τε ... [τὸν] [σχεδὸν] [φο]νευθέντα Σουροῦς ὅπως τε ἔχει καὶ τὴν ἐπενεχθεῖσαν ... particle AD06 509 509 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1885, 14 22021
1415494 τε ... καὶ τὴν νομὴν καθαροποιησαι* τοῖς τε πριαμένοις Παπνουθίῳ καὶ Ἰουλίῳ ... particle AD06 513 513 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Dublin 33, 14 41095
1125898 τε ... ζωῆς, καὶ μὴ εὑρηθείη τε οἱανδήποτε βλάβην ἀπὸ τῶν ... particle AD06 514 514 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67001, 22 18976
1529487 τ̣ε̣ ... , μέντοι γε ὅρκον δίδομεί* τ̣ε̣ κ̣α̣ὶ̣ οὐδὲν ἀπέκρυψα <ὡς> ... particle AD06 514 514 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Flor. 3 279, 23 19341
3969204 τ̣ε ... νομ[οῦ]. [ὁμολογοῦμεν] [ἐπομνύμενοι] [τόν] τ̣ε παντοκράτορα θεὸν καὶ τὴν ... particle AD06 518 527 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) PSI 8 932, 4 17593
1189497 τε ... ἀπολύμφθειη* καὶ ζητούμ(ενος) μὴ εὑρεθείη τε, ἑτοίμως ἔχω ὁ ... particle AD06 521 521 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67328, 20 18453
1190834 τε ... ἀπολημφθειη* καὶ ζητούμεν(οι) μὴ εὑρεθειη* τε, ἑτοίμω[ς] [ἔχομε]ν οἱ ... particle AD06 521 521 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67328, 19 18453
1191170 τε ... ἀπολημφθε[ι]η* καὶ ζητο(ύ)μεν(οι) μὴ εὑρεθει[η]* τε, ἑτοίμως ἔχω ὁ ... particle AD06 521 521 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67328, 21 18453
1191323 τε ... καὶ αὐθαιρέτως, ἐπομνύμενος τόν τε παντοκράτορα Θεὸν καὶ νίκην ... particle AD06 521 521 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67328, 6 18453
1191971 τε ... ἀπολυμφθείη* καὶ ζητουμέν(ος) μὴ εὐρηθείη τε, ἑτοίμως ἔχω ὁ ... particle AD06 521 521 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67328, 18 18453
1192514 τε ... ἀπολυμφθείη* καὶ ζητούμενο̣ς μὴ εὑρεθείη τε, ἑτοίμως ἔχω ἐγὼ ... particle AD06 521 521 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67328, 20 18453
3969532 τ̣ε ... καὶ τὴν παραφυλακὴν πο[ιῆ?]σαι τῆ̣[ς] τ̣ε σπερμοβ̣[ο]λίας gap=3 καὶ α ... particle AD06 522 553 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) PSI 8 934, 8 36165
1148596 τε ... ὑ̣πὲρ τα̣[ύτης] παντοῖα τελεσμα* ἔν τε σίτῳ καὶ χ̣ρ̣υ̣[σῷ] [,] ... particle AD06 524 524 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67117, 16 19048
1181041 τ̣ε ... [Ἱέραδος] [ὑπὲρ] [παντοίων] [ἐκφο]ρ̣ίων ἐν τ̣ε σίτῳ καὶ κριθαῖς καὶ ... particle AD06 524 539 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67307, 5 18434
1149540 [τε] ... [ὑπαρχόντων] [καὶ] ὑ[π]α̣ρ̣ξ̣όντων π̣ρ̣[αγ]μάτων κινη[τῶν] [τε] [καὶ] [ἀκινήτων] [καὶ] [αὐτοκινήτων] ... particle AD06 525 575 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67122, 2 36832
1542035 τε ... [ὑπαρχ]ό̣ντων καὶ ὑπ[αρξόν]των π̣ραγ̣μ̣άτων κ[ιν]η[τ]ῶν τε καὶ ἀκινήτων καὶ αὐτοκινήτων ... particle AD06 525 525 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Flor. 3 323, 18 19365
2146396 τε ... ᾧ ἂν αἱρῇ τρόπῳ ἀκωλύτως τε καὶ ἀνεμποδίστως μηδένος ἄλλου ... particle AD06 525 575 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Lond. 5 1734, 7 36930
2515067 τε ... ἕ̣κτ̣ης ἰνδικ(τίονος) ὡς προεῖπον μετὰ τε τὴν ἕκτην ἰνδικ(τίονα), ... particle AD06 526 526 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Michael. Gr. 43, 17 21419
1178040 [τε] ... ἐκκλησίας, καὶ ὑ[πογ]ρ̣ά̣ψ̣α̣ς ὑπέρ [τε] [ἐμα]υτοῦ καὶ ὑπ̣ὲ̣ρ τοῦ ... particle AD06 527 565 Egypt, U06 - Tentyris (Dendera) (?) P. Cairo Masp. 3 67298, 43 18425
1178690 [τ]ε̣ ... περιοχῆς. καὶ [ὁμ]ολογεῖ αὐτό̣[ς] [τ]ε̣ κ̣α̣ὶ̣ κλ̣η̣ρ̣ο̣ν̣[όμοι] αὐτοῦ [καὶ] ... particle AD06 527 565 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67299, 37 18426
1178843 τε ... δ̣[έ] [ὁ] [σχολασιτκὸς] ἐ[π]ωμόσα[το] τήν τε ἁγία̣ν κα[ὶ] ὁμοούσιον Τριάδ[α] ... particle AD06 527 565 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67299, 51 18426
2135434 τε ... καλουμένου slantingstroke Λεμλιμ ἀνύδρου ἔν τε σίτῳ κ(αὶ) κριθαῖς ἀκολούθως ... particle AD06 527 543 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 5 1702, 4 19720
2258092 τε ... . σκοπηθείσης γὰρ ἀκριβῶ\ς/ τῆς τε φορολογίας τοῦ μνημονευθέντος κτήματος ... particle AD06 527 547 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Vat. Aphrod. 17 + P. Mich. 13 659, 72 21374
2258442 τε ... μεταξὺ τῶν μερῶν ἔδοξεν τό τε προενηνεγμένον παρὰ Ψάϊο* ἐντάγιον ... particle AD06 527 547 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Vat. Aphrod. 17 + P. Mich. 13 659, 126 21374
2258454 τε ... νομισμάτ(ων) καὶ τὴν ἀσφάλειαν τοῦ τε σίτου καὶ τοῦ χρυσίου ... particle AD06 527 547 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Vat. Aphrod. 17 + P. Mich. 13 659, 128 21374
4307457 [τε] ... προαν̣α̣φερομένων [πραγμάτων] [πάντων] [ἐπομνυμένου] [τόν] [τε] π̣αντοκράτορα̣ θεὸν κα̣[ὶ] τὴν ... particle AD06 527 565 Egypt, U - Upper Egypt SB 20 15020, 20 23847
3051917 [τε] ... [στρατηλάτῃ] [καὶ] πατρικ̣[ίῳ] [πρωτεύοντι] [κατά] [τε] [τὴν] Ἡρακλεο[πολιτῶν] [καὶ] [κατὰ] ... particle AD06 528 534 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 4783, 5 92175
1146202 τε ... [τὸ] χωρίον [π]οτίσαι [ἀδ]ιαλείπτως χειμῶνί τε καὶ θέρει, καὶ ... particle AD06 530 530 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67104, 9 19033
2859629 τε ... σ̣τ̣ρατηλά̣τῃ κ̣αὶ̣ π̣α[τ]ρ̣ι̣κίῳ̣ π̣ρωτεύ̣ο̣ντι κ̣ατά τε τὴν Ἡρακλεοπολιτῶν καὶ̣ κ̣ατὰ ... particle AD06 530 530 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 36 2779, 3 16568
3051963 τε ... στρ̣ατηλάτῃ [κ]α̣ὶ πα̣τρικίῳ πρωτεύοντι κατά τε [τὴν] [Ἡρακλ]εοπολιτῶν [κ]αὶ κατὰ ... particle AD06 530 530 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 4784, 4 92176
3052060 τε ... στρατηλάτῃ εὐκλεεστάτῳ πατρικίῳ πρωτεύοντι κατά τε τὴν Ἡρακλεοπολιτῶν καὶ κατὰ ... particle AD06 530 530 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 70 4785, 5 92177
2756146 τε ... στρατηλάτῃ εὐκλεεστάτῳ πατρικίῳ πρωτεύοντι κατά τε τὴν Ἡρακλέους καὶ κατὰ ... particle AD06 535 535 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1983, 3 22078
3088274 τε ... Ἰ[ω]άννῃ ἀπὸ ἐποικ(ίου) Λέοντο̣ς τῆς τε μηχ(ανῆς) καλουμ(ένης) Μικρ(οῦ) Πέσω ... particle AD06 535 535 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 22 15367, 1 20806
1708902 τε ... τʼ ἔξω gap=3 gap=unknown [θρεμμάτ]ων τε καὶ ζῴων, γενήματά ... particle AD06 537 537 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Heid. Gr. 5 347, 3 36178
1708907 τε ... τε καὶ ζῴων, γενήματά τε καὶ ἄχυρα, ἐνδήματά* ... particle AD06 537 537 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Heid. Gr. 5 347, 3 36178
1708912 τε ... τε καὶ ἄχυρα, ἐνδήματά* τε καὶ ἐργαλίδια, κ̣α̣ὶ̣ ... particle AD06 537 537 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Heid. Gr. 5 347, 3 36178
2506657 τε ... τῶν προγεγραμμένων κεφαλαίων @^inline^ἐπωμοσάμην@⟦επωμοσαμεν⟧ τήν τε ἁγίαν καὶ ὁμοούσιον τριάδα ... particle AD06 537 537 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) SB 22 15477, 77 22120
2613545 τε ... παρʼ Αλο[βαιου] [Ἠλίου] [?] π̣α̣ρά τε τῆς γαμεθείσης* Ανιας κ̣[αι] ... particle AD06 537 537 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 18, 15 21465
2613567 τε ... [Αλγεβ] [Αλοβαιου] [τὸν?] γαμετὴν ὀφίλειν* τε αὐτῇ κα̣ὶ̣ κλ[ηρονόμοις] [αὐτῆς] ... particle AD06 537 537 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 18, 17 21465
3185053 τε̣ ... ἐξάδ[ελφον] [καὶ] γ̣αμ[βρὸν] gap=6 ἔτι τε̣ καὶ το̣ῦ̣το α̣ὐ̣το̣ῖ̣[ς] [συνέδοξεν] ... particle AD06 537 537 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 1 1, 36 78719
4457799 τε ... πάντα τὰ ἐμπιστευ[όμενά] [μο]ι παρά τε τῆς αὐτοῦ λαμπρότητος καὶ ... particle AD06 537 537 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) SB 5 8029, 11 18008
4457852 [τε] ... πάντα τὰ ὑποδεχόμενά μοι ὑπ̣[ό] [τε] [τῆς] [αὐτοῦ] λαμ[πρ]οτης* κα̣ὶ̣ ... particle AD06 537 537 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) SB 5 8029, 16 18008
4457864 τε ... γεωρ[γῶν] καὶ ἀ̣μ̣πελουργῶν [αὐτοῦ] ἔν τε σί̣τ̣ῳ καὶ χρυσίῳ καὶ ... particle AD06 537 537 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) SB 5 8029, 18 18008
1530217 τε ... ὑπογραφῇ. ὁμολογοῦμεν ἐπομνύμενοι τόν τε παντοκράτορα θεὸν καὶ τὴν ... particle AD06 538 538 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Flor. 3 284, 5 19346
3186506 τ̣ε ... gap=unknown τὸ π̣ρορηθὲ̣ν* gap=unknown ἐ̣κ τ̣ε κ̣εφαλ[αίου] gap=unknown gap=unknown gap=unknown ... particle AD06 538 538 Israel, Palestina - Gaza P. Petra 1 2, 373 78720
1189111 τη* ... κώμης Φθαλ* καλουμ(ένων) Πιασε ἔν τη* σίτου* καὶ κριθ(ῇ) ἐκ ... particle AD06 539 539 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67327, 33 18452
3188607 τε ... ἀλλήλοις ἐ̣[πὶ] [το]ύ̣τοις πᾶσιν Πατρόφιλός τε καὶ Θεόδωρος̣ [οἱ] π̣ρ̣ο̣γ̣ε̣γ̣[ραμμένοι] ... particle AD06 539 539 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 18, 43 112453
3189147 τε ... , ἐμὸς πατήρ, εἴς τε τὸν μακαρ(ιώτατον) Ο̣ὐάλεντα, ... particle AD06 539 540 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 19, 8 112454
1185937 [τε] ... κώμης καὶ τοῖς ἐξπελλε̣[υταῖς] [διά] [τε] τὴν σὴν θαυμασιότητα καὶ ... particle AD06 540 540 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67323, 4 36532
2585439 τε ... μείζονά σου ἀσφάλειαν ἐπωμοσάμην τόν τε παντοκράτορα θεὸν καὶ τὴν ... particle AD06 540 540 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 8, 34 15316
2764678 τε ... ⟦π(αρὰ)⟧ ⟦κδ ⟦,⟧ π(αρὰ) τοῖς τε gap=18 [δο]θ(ε…) αὐτοῖς ἐν ... particle AD06 540 541 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 2032, 57 22102
3189316 τ̣η* ... [τὰ] [ἀπαιτηθέντα] [καὶ] [ἐπικλασ]θ̣έντα ἔν̣ τ̣η* γενήμασ\ι/ν κα̣ὶ ο̣ἰνοκρ̣έο̣ις̣ κ̣[αὶ] ... particle AD06 540 540 Jordan, Arabia - Petra (?) P. Petra 3 20, 6 112455
1150057 τε ... [ἑκατέρου] [ἡμῶν] καὶ ἐνεχομένο(υ) εἴς τε μέρος καὶ εἰς ὁλόκ̣λ̣η̣ρ̣ο̣ν ... particle AD06 541 541 Turkey, Thracia - Byzantion (Istanbul) P. Cairo Masp. 2 67126, 8 18873
1150153 δε* ... [ἀπο]δ̣ο̣ῦναί σοι ὁμολογοῦμεν, ἡμεῖς δε* ἀμφότεροι καὶ ὁπότερος [ἡμῶν] ... particle AD06 541 541 Turkey, Thracia - Byzantion (Istanbul) P. Cairo Masp. 2 67126, 18 18873
1150166 @^inline^τε@⟦δε⟧ ... τ̣ῆς ἀλληλεγγύης δίκαιον, σοί @^inline^τε@⟦δε⟧ καὶ κληρονόμοις σοῖς [καὶ] ... particle AD06 541 541 Turkey, Thracia - Byzantion (Istanbul) P. Cairo Masp. 2 67126, 19 18873
1150174 τε ... σοῖς [καὶ] [διαδ]όχοις, ἡμεῖς τε καὶ κ̣[ληρονό]μ̣οι ἡμ̣[ῶν] κ̣[αὶ] ... particle AD06 541 541 Turkey, Thracia - Byzantion (Istanbul) P. Cairo Masp. 2 67126, 20 18873
1150244 τε ... ὑπάρχοντα [καὶ] [ὑπάρξον]τα, κινητά τε καὶ ἀκίνητα καὶ αὐτοκίνητα ... particle AD06 541 541 Turkey, Thracia - Byzantion (Istanbul) P. Cairo Masp. 2 67126, 28 18873
1150341 τε ... τόκων, ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἡμᾶς τε ἀμφοτέρους καὶ ὁπότερον ἡμῶν ... particle AD06 541 541 Turkey, Thracia - Byzantion (Istanbul) P. Cairo Masp. 2 67126, 39 18873
1150470 τε ... καὶ ἐσόμενα πράγματα, κινητά τε καὶ ἀκίνητα, ἐν ... particle AD06 541 541 Turkey, Thracia - Byzantion (Istanbul) P. Cairo Masp. 2 67126, 53 18873
1970761 τε ... μέρου[ς] τ̣ῶν αὐτῶν ἐκφορίω[ν] ἔν τε {ἐν} Ἑρμουπόλει καὶ ἐν ... particle AD06 541 571 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lond. 3 p. 272-273 no. 1020, 6 22785
1153651 τε ... τὴν ἐμβολ(ὴν) τῶν κτημ(άτων) ἀστικ(ῶν) τε καὶ κωμητικ(ῶν) σί(του) (ἀρτάβαι) ... particle AD06 542 546 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 2 67139, 5 18888
1172883 [τε] ... [πρ]ε̣σ̣β̣υ̣τ̣έ̣ρ̣[ου] [καὶ] [Σενουθίου] gap=4 [(ὑπέρ)] [τε] [αὐτῶν] [κτήσεως] [κα]ὶ̣ δ̣ι̣α̣φ̣ό̣ρ̣(ων) ... particle AD06 543 543 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67286, 2 18421
1173018 τε ... κ[αὶ] [Β]ί̣κτ̣ο̣ρος καὶ Σιν̣ουθί̣ο̣(υ) (ὑπέρ) τε αὐτο͂ν* κτήσεως καὶ διαφορο* ... particle AD06 543 543 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67286, 13 18421
3199686 [τε] ... [τὰ] [ἀπαιτηθέντα] [καὶ] [ἐπικλασθέντα] [ἔν] [τε] [γενήμα]σ̣ιν καὶ οἰνοκρέοις κ[αὶ] ... particle AD06 544 545 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 4 45, 10 143366
3024980 τε ... αὐτοῖς. προσομολογοῦσιν τ[οί]νυν ὅ τε προεστὼς τοῦ αὐτοῦ̣ εὐαγοῦς ... particle AD06 545 545 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 63 4397, 141 22159
1148858 τε ... \εὐσ[ε]β̣ὲ̣[ς]/ καθʼ* ἔτος, διά τε σο(ῦ) (καὶ) το(ῦ) κατὰ ... particle AD06 547 547 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67118, 25 19049
1172340 δε* ... , ἀξιωθεὶς, ἔγραψα ὑπὲρ δε* [ἐ]μαυτο(ῦ) καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ... particle AD06 547 547 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 3 67283, 24 18420
962106 τε ... γινο[μ]ένης σοι τῆς πράξεως ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ... particle AD06 548 549 Egypt, U15 - Abba Apollotos Monasterion (Bawit) (?) P. Athen. Xyla 1 17, 6 18974
1132334 τε ... τῆς ἀρτίως διαδ̣ραμο̣ύσης ἐπινε̣μ̣ή(σεως) ἐ̣π̣ί̣ τε Θεοδωρ̣ή̣τ̣[ου] το̣ῦ̣ gap=4 [ἰ]σ̣χύ̣ε̣ι̣ ... particle AD06 548 549 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 1 67019, 8 18986
1132512 [τε] ... α̣ὐ̣τ̣ο̣ῖς περιεχομένην δύναμιν, ἅμ[α] [τε] θ̣[εσπ]ίσα[ι] κ̣α̣ὶ̣ τὴν \εἰρημέ̣ν̣[ην]/ ... particle AD06 548 549 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 1 67019, 25 18986
1134576 τε ... ⟦κώμη̣[ν]⟧ gap=2 ἐ̣κ̣ε̣ῖ̣ν̣ο̣ν̣? ἐ̣[πιλ]ε̣[γ]ό̣μ̣ενον τούς τε δ̣ημοσίους φόρ̣ο̣υ̣ς ἑ̣τ[έ]ρους̣ τ[ε] ... particle AD06 548 548 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) (?) P. Cairo Masp. 1 67029, 4 18993
1142099 τε ... [ἀ]ρούρας αὐτοῦ, ἔφη ἐπί τε ἐμοῦ [καὶ] [ἐπὶ] [Ἀρτεμ]ι̣δ̣[ώ]ρ̣ου ... particle AD06 548 548 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67088, 9 19017
4441389 τε ... βασιλίδα ταύτην παρεγένετο πόλιν ἱκέτης τε γενόμενος τοῦ εὐσεβ(εστάτου) δεσπότου ... particle AD06 548 548 Turkey, Thracia - Byzantion (Istanbul) (?) SB 4 7438, 4 18048
1666606 τε ... ὃ μὴ εἴη, φορᾶς τε καὶ ἀφορίας, πασῶν ... particle AD06 549 565 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Hamb. 1 68 Ro, 15 21049
1666728 τε ... γένημά τε καὶ ἄχυρον ἔκ τε το(ῦ) βουνο(ῦ) καὶ τῆς ... particle AD06 549 565 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Hamb. 1 68 Ro, 28 21049
1176227 τε ... δύο ἀδελφῶν κατὰ π[ατέρ]α̣ ἐγὼ τε κα̣[ὶ] αὐτὴ, κοινῶς ... particle AD06 550 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 3 67295, 18 36528
1176428 τε ... ἥ̣ρωό̣ς̣ μ̣\ο/υ πατρὸς Ἀσκληπιάδου ἐκ τε πατρῴας καὶ μητρῴας διαδ[ο]χῆς ... particle AD06 550 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 3 67295, 26 36528
1177216 τέ ... μὴ ἄ̣[ρ]τ̣ι ἐκφράσαι ταῦτα οἷός τέ εἰμὶ, περὶ τού[τ]ου ... particle AD06 550 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 3 67295, 31 36528
2584205 τε ... καὶ διαλυόμενος ἰδίᾳ αὐθεντίᾳ ὑπέρ τε ἑαυτοῦ καὶ ὑπὲρ Κ[α]κῶτος ... particle AD06 550 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Münch. 1 7, 13 15315
2584615 τε ... καὶ ἕωλον καὶ ἀνίσχυρον παρά τε τοῦ αὐτοῦ Ἰακυβίου καὶ ... particle AD06 550 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Münch. 1 7, 55 15315
2584807 τε ... λόγους καὶ κυρίως πράττων ὑπέρ τε ἑαυτοῦ* καὶ ὑπὲρ Κακῶτος ... particle AD06 550 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Münch. 1 7, 77 15315
2584861 τε ... καὶ πρὸς ἕκαστον αὐτῶν μέρος τε καὶ κεφάλαιον ἐπερωτηθέντες ταῦθʼ ... particle AD06 550 599 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Münch. 1 7, 83 15315
2660051 τε ... πρὸς των* ἡμῶν ἐνδοξ(ότητα) τον* τε σιτον* ἀρταβῶν διακοσίον ῥυπαροῦ ... particle AD06 550 550 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 133, 23 20772
3773474 τε ... ὑπ̣α̣[ρχόντων] κ̣α̣ὶ̣ ὑπαρξόντων πραγμάτων κινετῶν τε καὶ ἀκινήτων καὶ αὐτοκινήτων ... particle AD06 550 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Vat. Aphrod. 4, 11 35905
1133558 τε ... αὐτοῖ\ς/ συντελείας εἰσπρᾶξαι · περί τε το(ύ)το(υ) θείας ἡμῶν ἤδη ... particle AD06 551 551 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) (?) P. Cairo Masp. 1 67024, 13 18988
1133699 τε ... εὕροις, τὸ ἱκανὸν τῷ τε δεομένῳ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ... particle AD06 551 551 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) (?) P. Cairo Masp. 1 67024, 29 18988
1133875 @^above^\τε/ ... ἡ σὴ ἐνδοξ(ότης) ὅσοι \τῆς/ @^above^\τε/ σῆς τάξεως καὶ παγανῶ̣ν̣@ ... particle AD06 551 551 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) (?) P. Cairo Masp. 1 67024, 46 18988
1133899 τε ... τυγχάνοντες τάξιν τελοῦσιν, ἐν τε ἰδιωτις* τελοῦσιν, καὶ ... particle AD06 551 551 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) (?) P. Cairo Masp. 1 67024, 48 18988
1133911 τε ... ἱκέταις ἐπὶ τε χρήμασιν ἐπί τε ἐκκλήμασιν* δεικνυμένους αὑτους τοῖς ... particle AD06 551 551 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) (?) P. Cairo Masp. 1 67024, 48 18988
1133932 τε ... κατὰ τὸν νόμον, ὑπέρ τε τῶν ἐγκλημάτων νομίμοις ποιναῖς ... particle AD06 551 551 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) (?) P. Cairo Masp. 1 67024, 49 18988
1133951 τε ... ἱκανὸν ἐφʼ ἑκατέρῳ, τοῖς τε δεομένοις καὶ τῷ νόμῳ ... particle AD06 551 551 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) (?) P. Cairo Masp. 1 67024, 51 18988
1134005 τε ... ἱκανὸν ἐφʼ ἑκατέρῳ, τῷ τε δεομένῳ καὶ τῷ νόμῳ ... particle AD06 551 551 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) (?) P. Cairo Masp. 1 67024, 54 18988
1134166 τε ... χρέεσιν οὐκ ὑποκειμέν\ων/. ᾔτησέν τε τῆς ἐξ ἡμῶν εἰς ... particle AD06 551 551 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) (?) P. Cairo Masp. 1 67026, 12 18990
1134286 τε ... πέρας ἄξει τρόποις ἅπασιν ἥ τε σὴ ἐνδοξότης καὶ οἱ ... particle AD06 551 551 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) (?) P. Cairo Masp. 1 67026, 22 18990
1135211 τε ... καὶ δίκας λέγειν. ἐγώ τε ὁ προλεχθεὶς λαμπρότατος Π[αλλάδιος] ... particle AD06 551 551 Turkey, Thracia - Byzantion (Istanbul) P. Cairo Masp. 1 67032, 63 18996
1135319 δε* ... καὶ σεβάσμιον ὅρκον, τήν δε* ἁγία[ν] καὶ ὁ[μοούσιον] Τριάδα ... particle AD06 551 551 Turkey, Thracia - Byzantion (Istanbul) P. Cairo Masp. 1 67032, 75 18996
2790342 τε ... ἐν τάξει @^inline^δουλελευθέρου@⟦δουλειευθερου⟧ ἐφʼ ᾧ τε ἡμᾶς παρασκευάσαι αὐτὸν δοῦναι ... particle AD06 551 551 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 19 2238, 11 22187
1143480 τε ... καὶ αὐ[θαιρ]έτως, ἐπομνύμενοι τόν τε παν[το]κράτορα Θεόν, καὶ ... particle AD06 552 552 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67094, 8 19021
1139648 τε ... ἐξενέγκητέ μοι τὸ μέτρον τοῦ τε ἀστικο(ῦ) καὶ κωμητικο(ῦ) ἐπλήρους* ... particle AD06 553 553 Egypt, U10a - Antaiopolis (Qaw el-Kebir) P. Cairo Masp. 1 67060, 5 36803
2124540 τε ... ἀπ̣ο̣π̣λ̣ή̣ρω̣σιν τῶν ὡς εἴρηται δημοσίων τε καὶ ἑτέρων κεφαλαίων καὶ ... particle AD06 553 553 Egypt, U10a - Antaiopolites P. Lond. 5 1660, 17 19677
2124715 τε ... προ̣σ̣επὶ πᾶσι τοῖς προγεγραμμένοι[ς] συμφώνοις τε καὶ ὁμολογήμασι ἐπομνύμενος τόν ... particle AD06 553 553 Egypt, U10a - Antaiopolites P. Lond. 5 1660, 34 19677
2124720 τε ... τε καὶ ὁμολογήμασι ἐπομνύμενος τόν τε παντοκράτορα Θεὸ(ν) καὶ τὴν ... particle AD06 553 553 Egypt, U10a - Antaiopolites P. Lond. 5 1660, 34 19677
4418606 [τε] ... τῆς καθόλου αὐτῆ[ς] [περιοχῆς] [σωματικοῦ] [τε] [καὶ] [ἀσωμά]του, καὶ ... particle AD06 553 553 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 26 16755, 19 22064
4433787 τε ... [τῆς] πράξεώ\ς/ σοι οὔσης ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐξ ἧς ... particle AD06 553 553 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 3 7201, 20 18861
2513454 τε ... ἐνελκομένης τούτοις δημοσίας συντελείας κανονικῆς τε καὶ προσκαίρου πρὸς τὴν ... particle AD06 554 554 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Michael. Gr. 41, 22 21416
2513511 τε ... ὁμολογοῦμεν ἐντεῦθεν ἤδη ὑπόμνυντες τόν τε παντοκράτορα Θεὸν καὶ τὴν ... particle AD06 554 554 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Michael. Gr. 41, 28 21416
2513674 τε ... ἔχεις ἀπεντεῦθεν τοῦ λοιποῦ τῆς τε νομῆς καὶ δεσποτείας τοῦ ... particle AD06 554 554 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Michael. Gr. 41, 45 21416
2513705 τε ... τοῖς και* καιρὸν ἐσομένοις κληρικοῖς τε καὶ διοικηταῖς καὶ ἐπισκόποις ... particle AD06 554 554 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Michael. Gr. 41, 48 21416
1179772 τέ ... [τῷ] [δ]ικαίῳ, ἐφʼ ᾧ τέ με τού̣[τους] [ἔχ]ε̣ι̣ν̣ [π]ρὸς ... particle AD06 555 555 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67302, 13 18429
2133281 τε ... [ὑ]π̣ά̣ρχον̣τ̣ά σοι πατρῷ̣α βοσκήματα τοῦ τε γ[εωρ]γίο(υ) [ὁλοκλή]ρ̣ο(υ) ἀρουρῶν̣ ὅ̣σ̣ων ... particle AD06 555 555 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 5 1692 a, 10 19709
2746196 τ\ε/ ... . Φιλοξένῳ ἀρτοκ(όπῳ) χορηγοῦντι εἴς τ\ε/ <τ>ὴν ὑπηρεσ(ίαν) τοῦ δεσπότου ... particle AD06 555 555 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1913, 59 22043
2133557 [τε] ... σοι πατρῷ̣[α] [βοσκήματα] gap=unknown [τοῦ] [τε] [γεωργίου] ὁλοκλήρο[(υ)] ἀρουρῶν ὅσων ... particle AD06 556 556 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 5 1692 b, 7 19710
4226604 [τε] ... ⟦[ἐξ]⟧ ⟦[ἀλληλε]γγύης⟧ ⟦καὶ⟧ ⟦αλληλανα⟧[δοχῆς] gap=unknown [τε] [κ(αὶ)] [σοῖς] [κληρονόμ(οις)] [κ(αὶ)] ... particle AD06 556 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) SB 18 13298, 12 18400
3199911 τ̣ε ... τὰ ἀ̣[παιτηθέντα] [καὶ] [ἐπικλασθέντα] [ἔν] τ̣ε γενήμ(ασιν) καὶ οἰ(νο)κρ(έοις) καὶ ... particle AD06 557 573 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 4 47, 11 143368
1969632 τε ... μοι περὶ τῆς ἀποδόσεως @^inline^τῶν@⟦του⟧ τε ν(ομισματίων) ξβ ? εὐστ(άθμων) ... particle AD06 558 558 Egypt, U10a - Antaiopolites (?) P. Lond. 3 p. 262-264 no. 1007 a, 16 22777
1969765 [τε] ... δόλ(ου) καὶ τὰ ἄλλ(α) [τά] [τε] [δύο] [θυισ?]κία καὶ τὰ ... particle AD06 558 558 Egypt, U10a - Antaiopolites (?) P. Lond. 3 p. 262-264 no. 1007 a, 26 22777
2614045 [τε] ... [Σέργιος] [?] [τὸν] [γ]αμετὴν ὀφίλειν* [τε] [αὐτῇ] [καὶ] [κληρονόμοις] [αὐτῆς] ... particle AD06 558 558 Israel, Palestina - Nessana (Auja Hafir) P. Ness. 3 20, 18 21468
4178413 τε ... ἀπολογίσθω* πρὸς ταῦτα · πρόνοιά τε τῆς τάξεω[ς] gap=2 καὶ ... particle AD06 558 559 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) (?) Chartae Latinae antiquiores (ChLA) 47 1437, 3 36006
2512981 τε ... ὑπαρχόντων καὶ ὑπαρξόντων πραγμάτων κινητῶν τε καὶ ἀκινήτων καὶ αὐτοκινήτων ... particle AD06 559 559 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Michael. Gr. 40, 56 21413
3191789 [τε] ... πάσης ὑποστάσεως [καὶ] [περιουσίας] [νυνί] [τε] [οὔσης] [τε] καὶ ἐσομένης ... particle AD06 559 559 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 28, 13 112463
3191791 [τε] ... [καὶ] [περιουσίας] [νυνί] [τε] [οὔσης] [τε] καὶ ἐσομένης ὑπέρ τε ... particle AD06 559 559 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 28, 13 112463
3191795 τε ... [οὔσης] [τε] καὶ ἐσομένης ὑπέρ τε ἑαυτ[ῆς] [καὶ] [ὑπὲρ] gap=18 ... particle AD06 559 559 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 28, 14 112463
2140546 τε ... κ̣αὶ ἀ̣ν̣[άγ]κ̣η̣ς̣ καὶ οἱ[ασδήποτε] [συναρπ]αγῆς τε καὶ περιγραφῆς extra πάση[ς] ... particle AD06 560 573 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1717, 6 19733
2140573 τ̣ε ... ἀπαλλαγῆς καὶ τελείας [ἀποδόσεως?] ὑπέρ τ̣ε ἐ̣μ̣οῦ καὶ τοῦ αὐτοῦ ... particle AD06 560 573 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1717, 11 19733
1970245 τε ... πᾶσι τοῖς ἐμφερομένοις αὐτῇ κεφαλαίοις τε καὶ ὁμολογή̣μ̣α̣σ̣ι̣ [ἰδίῳ] [ἑαυτοῦ] ... particle AD06 561 561 Egypt, U - Upper Egypt P. Lond. 3 p. 265 no. 1008, 10 22779
1969238 τε ... λε̣γ̣[ο]μ̣ένο(υ) ὀργάνο(υ) Ἀφοῦτος ἐφʼ ᾧ τε τῆς ἀρτίας* γιγνόμενα διὰ ... particle AD06 562 563 Egypt, U15 - Hermopolites P. Lond. 3 p. 259-260 no. 1003, 10 22774
1626236 τ̣ε̣ ... τῶν δύ̣ο ἐργασιῶν, β̣α̣φέ̣ω̣ν̣ τ̣ε̣ καὶ τ̣[απ]ηταρίω̣ν̣, ὧ̣ν̣ ... particle AD06 564 564 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Got. 9, 13 17557
1147483 τ̣ε ... [π]άντ[ω]ν τῶν ἐν αὐτῷ δικα̣ί̣ων τ̣ε κ̣αὶ χρ[η]στηρίων, τοῦτʼ ... particle AD06 565 565 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67110, 33 19040
2132371 τε ... ὑπʼ οὐδενὸς τὸ σύνολον τῶν τε ἐμῶν κληρονόμων ἢ σ̣υ̣γκ̣λ̣ηρονόμων ... particle AD06 565 565 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 5 1686, 35 19703
2263374 τε ... ὑπάρχοντα τοῦ προγεγραμμένου Φοιβάμμωνος κινη* τε καὶ ἀκίνητα καὶ αὐτωκίνητα* ... particle AD06 565 565 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Mich. 13 667, 28 37326
3197690 τη* ... τῆς προγε[γραμμένης] gap=unknown σ̣υ̣ν̣[τ]η̣λ̣ί[ας]* [ὑ]πέρ τη* τῶν προλαβό[ντων] [κα]ὶ̣ gap=1 ... particle AD06 565 575 Jordan, Arabia - Petra (?) P. Petra 4 37, 42 143358
1129743 [τε] ... τοῦ αὐτοῦ ν̣υμφ[ίου], κινη̣τ̣ά̣ [τε] [καὶ] [ἀκίν]η̣[τα] [καὶ] [αὐτὸ] ... particle AD06 566 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 1 67006 Vo, 21 18982
1130100 ται* ... [ἄλλων] παντήον* φυτο͂ν*, εὐκάρπον* ται* καὶ ἀγάρπον*, καὶ ... particle AD06 566 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 1 67006 Vo, 52 18982
1130115 δε* ... πάντο̣\ν̣/* \τ̣ο̣[ν]/* φυ̣τ̣[ῶν] [,] [ε]ὐ̣γ̣ά̣ρ̣πο̣ν̣* δε* καὶ ἀγάρπον* ται* καὶ ... particle AD06 566 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 1 67006 Vo, 53 18982
1130887 τε ... διηννεκκην* χρόνον, ἐφʼ ᾧ τε τ̣ά̣ τε λό̣γα̣ ἕδνων ... particle AD06 566 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 1 67006 Vo, 112 18982
1130889 τε ... , ἐφʼ ᾧ τε τ̣ά̣ τε λό̣γα̣ ἕδνων προσενεγ\γ/θέντα* τά ... particle AD06 566 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 1 67006 Vo, 112 18982
1130894 τε ... τε λό̣γα̣ ἕδνων προσενεγ\γ/θέντα* τά τε λόγα προ̣ι̣κ̣ὸ̣ς gap=3 εἶναι ... particle AD06 566 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 1 67006 Vo, 113 18982
1131059 τε ... ἐν ὅ̣ρ̣[ᾳ]* γ̣ά̣μων, τ̣έ̣κ̣λων* τε μ̣ὴ̣ ὄντ̣ων ἢ̣ καὶ ... particle AD06 566 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 1 67006 Vo, 130 18982
1162661 τε ... καὶ ὑά̣ρ̣ξ̣οντα π̣ράγματα, κινητά τε καὶ ἀκίνητα κ̣α̣ὶ̣ α̣ὐ̣τ̣ο̣κίν̣ητα ... particle AD06 566 573 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67154 Vo, 8 18909
1166796 τε ... ποσότητα ἐκ πλήρους, κεφαλαίῳ τε καὶ τόκῳ. καὶ ... particle AD06 566 573 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67167, 45 18923
1166808 τε ... ποτὲ καιρῷ ἢ χρόνῳ παρά τε ἐμοῦ καὶ τῶν ἐμῶν ... particle AD06 566 573 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67167, 46 18923
1166962 τε ... πανταχο(ῦ) προφερομένην, ὑπογ̣εγραμμέν[η]ν παρά τε ἐμοῦ καὶ συνηθῶν μαρτύρων ... particle AD06 566 573 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67167, 61 18923
2130519 τε ... @^inline^ἀποβλεπόντα@⟦αποβλεπων⟧ τὰ στενὰ πανταχῇ τοῦ τε σώματος τῆς συνεχούσης @^inline^αὐτὸν@⟦αυτω⟧ ... particle AD06 566 573 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1676, 25 19695
2138688 τ̣ε̣ ... πᾶσι καλοῖς καὶ ὀφελίμοις* ἔργοι[ς] τ̣ε̣ κ̣[αὶ] [λόγοι]ς καὶ ὑποταττομέ(νης) ... particle AD06 566 573 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1711, 36 19728
3947065 τε ... τῆς καθ̣όλ̣ο(υ) ἀ̣τῆς* περιοχῆς σωματικοῦ τε καὶ ἀσωμάτο(υ), καὶ ... particle AD06 566 566 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 6 709, 19 18964
1126498 τ̣ε ... ἐκφορίων καὶ δημοσίων ἐπιτρέψαι τῷ τ̣ε βοηθῷ τῆς κώμης Φθλὰ ... particle AD06 567 567 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 1 67002, 14 18977
1126881 τε ... γ̣ρ̣[άφ](εντα?) τοῦ δημοσίου ἔχομεν χειρί τε αὐτο(ῦ) τοῦ εἰρημέ(νου) Μηνᾶ ... particle AD06 567 567 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 1 67002, 12 18977
1127168 τε ... ἐφρόντιζεν ἀνελθὼν μετὰ πολλῆς λῃστρικῆς τε καὶ παγανικῆς καὶ [στ]ρα̣τι[ωτ]ικῆς ... particle AD06 567 567 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 1 67002, 23 18977
1128676 τέ ... [,] [μ]εταποιησάμ[ενος] [?] εἰ οἷόν τέ ἐστι δι ἐ[νορκ]ο̣ῦ̣[μ]εν τὴν ... particle AD06 567 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) SB 28 17239, 18 18979
1131562 τε ... καὶ πόρθησιν τὴν γεναμένην κατά τε το(ῦ) ἐ[μ]ο(ῦ) πενθεροῦ gap=7 ... particle AD06 567 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) (?) P. Cairo Masp. 1 67008, 10 18984
1183207 τε ... τελευτῆς καταλειφθησόμενα ἀκίνητα πράγματα κατὰ τε τὸν Ἑρμουπολίτην καὶ Ἀντινοίτην ... particle AD06 567 567 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67312, 56 18440
1183516 τ̣[ε] ... ἕτερον δικαίῳ φαλ̣κιδίο(υ) ἐπ̣ι̣ζητοῦσαν πρός τ̣[ε] [τ]ὸ δίκαιον τῶν προρηθέντ̣ω̣ν̣ ... particle AD06 567 567 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67312, 93 18440
2136024 [τε] ... ποιο[υ]μ̣[ένου] μὲν τοὺς λόγους [ὑπέρ] [τε] [ἑαυτοῦ?] καὶ ὑ̣π̣(ὲρ) τοῦ ... particle AD06 567 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1708, 9 19725
2136101 τε ... χώραν τῶν gap=8 ἀποτελῶν τοῦ τε Φοιβάμμωνος ἑτέρ[ου] καὶ [τῶ?]ν̣ ... particle AD06 567 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1708, 22 19725
2136261 τε ... τὸ πᾶν μέρος αὐτῆς τῶν τε οἰκοσκευῶν ἁπάντων ὀνόματος πατρός ... particle AD06 567 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1708, 44 19725
2136473 τε ... τοῦ αὐτῶν πατρὸς καθʼ ἥν τε φανεροποι\εῖ/ οἷα δὴ ἀποθρεψάμενος ... particle AD06 567 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1708, 70 19725
2136700 τε ... τοὺς ἄλλους μου ἀδελφοὺς τόν τε θάνοντα καὶ ζο͂ντα* καὶ ... particle AD06 567 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1708, 96 19725
2137669 τε ... δὲ τῆς περιστολῆς ἐντάφιον τοῦ τε πατρῴου σωματίου καὶ τοῦ ... particle AD06 567 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1708, 205 19725
1161825 τε ... εἰρηνικὸν σε̣μνὸν συνοικ[έ]σ̣ιον, ἔκ τε τῶν ἐναντίων οὐκ οἶδα ... particle AD06 568 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67153, 11 18907
1163986 [τε] ... ἔγγρ̣αφον ἀπαράβατον ὁμολογία̣ν̣, [ἑκουσίως] [τε] [καὶ] κοινῇ γνώμῃ καὶ ... particle AD06 568 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67158, 13 18914
1164033 \τε/ ... οἵας δήποτε ὀκνηρία[ς], ἐνδείξασθαί* \τε/ ἀλλήλοις πρόθεσιν μετὰ [προαιρέσεως?] ... particle AD06 568 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67158, 15 18914
1164221 [τε] ... θεῷ δόξειεν εἶναι, [τόν] [τε] [κληρονό]μον καὶ διάδοχ(ον) ὑμῶν ... particle AD06 568 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67158, 25 18914
1164534 τε ... καὶ ἀνάγκης καὶ πάσης συναρπαγῆς τε καὶ περιγραφῆς κατὰ νόμους ... particle AD06 568 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67159, 16 18915
1164809 [τ]ε ... καὶ ἐσομένων πραγμάτων, κινη[τῶν] [τ]ε καὶ ἀκινήτων καὶ αὐτοκινήτων ... particle AD06 568 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67159, 46 18915
1165428 τε ... μο(υ) καὶ διάδοχ[οι] παρα̣[σχ]εῖν τῇ τε ὑμῶν̣ [λα]μ̣πρότητ(ι) καὶ δ̣ι̣αδόχοις ... particle AD06 568 568 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67162, 19 18918
2004226 τε ... ἐναπόγραφον αὐτῆς ἀγροφύλακα ἐφʼ ᾧ τε αὐτὸν ἀδιαλείπτω[ς] [παρα]μεῖναι καὶ ... particle AD06 568 568 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Lond. 3 p. 279-280 no. 778, 15 22685
2131140 τε ... ἡμεραίᾳ ἡ αὐτο(ῦ) οἰκία παρά τε τῶν λῃστῶν καὶ [τῶν] ... particle AD06 568 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1677, 27 19696
3188030 τη* ... τὰ ἀπαιτηθ(έντα) \καὶ/ \ἐπικλασθ(έντα)/ ἔν τη* γενήμα(σι) καὶ οἰν(ο)κρέ(οις) [καὶ] ... particle AD06 568 568 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 1 7, 4 78725
1167674 τε ... προϋποκειμένην οἵῳ δήποτε ὀφλήματι ἰ̣[δικῷ] τε καὶ δημοσίῳ μήτε διʼ ... particle AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67169 bis + P. Cairo Masp. 2 67169, 14 18418
1170093 τ̣ε ... παρό̣ν̣τι ὠνιακῷ γραμμα[τ]είῳ, ἅ̣[μα] τ̣ε [ἐγ]γ̣υ̣ω̣μένης ⟦κ(αὶ)⟧ ⟦[ἀν]α̣δεχομένης⟧ τὴν ... particle AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67169 bis + P. Cairo Masp. 2 67169, 10 18418
1170244 τε ... [ποιούμενοι] [δὲ] [τοὺς] [λό]γ̣ο(υ)ς ὑπέ̣ρ τε ἑαυτῶν καὶ ὑ̣π̣[ὲρ] [τοῦ] ... particle AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67169 bis + P. Cairo Masp. 2 67169, 27 18418
1170304 τε ... καὶ ἀ̣πάτη[ς] καὶ πάσης συναρπαγῆς τε καὶ περιγραφῆς κ̣[ατ]ὰ νόμους ... particle AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67169 bis + P. Cairo Masp. 2 67169, 33 18418
1170311 τε ... περιγραφῆς κ̣[ατ]ὰ νόμους, ἅμα τε ἐπομν̣ύμε[νοι] τὸν θεῖον καὶ ... particle AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67169 bis + P. Cairo Masp. 2 67169, 33 18418
1170998 τε ... ἀχυ̣ρ̣ο̣θ[ήκ?]ας ἐμὰ̣ς μεμεσ̣ωμένας* σ̣[αργάναι]ς̣ σ̣ιτίνο(υ) τε καὶ ξη[ρο(ῦ)] [χ]όρ̣το(υ), ... particle AD06 569 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67279 Ro, 19 18419
1181648 τ̣ε ... ἄ̣νε̣υ̣ ἐνοικ̣είου*, εἰς οἴκη̣σίν τ̣ε καὶ χρῆσιν [ὑ]μ̣ῶν, ... particle AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67309, 31 18437
1181700 [τε] ... προυπ̣οκειμ̣ένη̣ν οἵῳ δήποτε ὀφ̣λ̣ήματι δημοσίῳ [τε] καὶ ἰδιωτικῷ, [ἥνπ]ερ ... particle AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67309, 37 18437
1182505 τε ... ἐξάμφοιν ζωῆς χρόνον · ἔκ τε τῶν ἐναντίων οὐκ ἴσμεν ... particle AD06 569 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67311, 14 18439
1182575 τε ... ἀλλήλο(υ)ς τὸ καθάπαξ, περί τε γάμο(υ) συναφείας καὶ ἀναλώμ̣[(ατος)] ... particle AD06 569 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67311, 21 18439
1184758 τε ... [ἀριθμὸν], ἑτοίμως ἔχειν ἡμεῖς τε καὶ κληρονόμοι ἡμῶν π̣αντοῖο[ι] ... particle AD06 569 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67314, 9 18441
1184778 [τε] ... καὶ τρό̣π[ῳ], π̣ᾶσαν εὔν[οιάν] [τε] καὶ εἰλεικρινῆ* ἀγάπην φι̣λ̣[ο]μ̣ητ̣[ο]ρίας ... particle AD06 569 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67314, 11 18441
1184803 [τέ] ... ἐπὶ μήκιστον \βίον/, π[αρέξειν] [τέ] [σοι] [καθʼ] ἕκα̣σ̣το̣ν ἔτ̣ο̣ς̣ ... particle AD06 569 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67314, 14 18441
1184868 τε ... κληρον[όμων] [τῶν] [σου] τέκνων ἅμα τε [ὁ]μολογο(ύ)ντω̣ν, ἑκ̣άστο̣υ ἡμῶν ... particle AD06 569 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67314, 22 18441
1185057 [τε] ... ὑπογραφ(ῆς) τῶν ἐ[ξ] ἡ̣μῶν̣ [ὑπ(έρ)] [τε] [αὐτῶν] καὶ τ̣ῶ̣ν̣ [γράμμ(ατα)] ... particle AD06 569 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67314, 42 18441
1185099 [τ]ε ... πίστιν καὶ ἀσφάλειαν πάν[τα] τ̣[ά] [τ]ε νῦν [ὄντα] [κ(αὶ)] [ἐσόμενα] ... particle AD06 569 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67314, 47 18441
1194485 τε̣ ... ὑποτα̣κτ̣[ικοὺς] [κ]α̣ὶ ὑπηκό̣ο̣υς · ἔκ τε̣ τῶν ἐναντί[ων] ἐ̣ν̣ ἡληκίᾳ* ... particle AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Aphrod. Lit. p. 375-377 no. IV 3, 10 65016
1194657 τε ... κα̣ὶ̣ [τ]α̣β̣ου̣λ̣[άριον] [κ]αὶ δημέκδικον τῆς τε τῆς λαμπ̣ρ̣ᾶ̣ς̣ [Ἀ]ν̣τιν̣οέ̣ων πό[λεως] ... particle AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Aphrod. Lit. p. 375-377 no. IV 3, 26 65016
1359614 τε ... ἐξ̣υ̣πηρετοῦσαν πάσαις δουλικαῖς ὑμῶν ὑπηρεσίαις τε καὶ χρείαις ἀναποστήτως* ἐλευθ̣[ερ]ι̣κῶς ... particle AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Coll. Youtie 2 92, 33 20901
1660507 τε ... ἐξηρτ̣ισμένῳ σὺν φυτοῖς παντοίοις ἐγκάρποις τε καὶ ἀκάρποις καὶ φοίνιξι ... particle AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Hamb. 1 23, 19 21044
1660539 τε ... ἔχειν ἐ̣πὶ̣ τ̣ὴ̣ν ἡμῶ̣ν̣ ἀμπελο̣υ̣ργικήν τε καὶ χερικὴν ἐργασίαν καὶ ... particle AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Hamb. 1 23, 22 21044
2246639 τε ... ἑτοίμως ἔχω παρασχεῖν σοι ἐγώ τε καὶ παντοῖοί μου κληρονόμοι ... particle AD06 569 569 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Mich. 11 607, 18 21361
1158979 τε ... τὴν αὐτῆς δύναμιν, γνῶναί τε ἀναμφισβητήτως καὶ ἀμάχως τό ... particle AD06 570 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67151, 15 18905
1159123 τε ... τὰ συνήθη πράτ, σώφρονί τε λογισμῷ καὶ σκοπῷ δικαίῳ ... particle AD06 570 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67151, 30 18905
1159198 τε ... μ̣ου ἐλάχιστα πράμματα*, τά τε ἐν ἀγρῷ ὄντα μοι ... particle AD06 570 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67151, 39 18905
1159320 τε ... τὴν ἑκάστου δ̣ιαστολήν, ἐπέχειν τε αὐτὴν οὐδὲν ἧττον καὶ ... particle AD06 570 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67151, 53 18905
1159662 τε ... μερίδα ἀνηλογοῦσαν* ἐξ ἴσου ἔκ τε κινητῶν καὶ ἀκινήτων καὶ ... particle AD06 570 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67151, 89 18905
1160102 τε ... κληρονόμων δημοσίῳ τελέσματι, κανονικῷ τε καὶ προσκαίρῳ, ἔν ... particle AD06 570 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67151, 139 18905
1160107 τε ... τε καὶ προσκαίρῳ, ἔν τε σίτῳ ἐμβολῆς καὶ χρυσικῷ ... particle AD06 570 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67151, 139 18905
1160545 τε ... πάσης καὶ ἐπιεικείας, ἅμα τε διατελεῖσθα[ι] παρὰ τοῦ προσφιλεστάτου ... particle AD06 570 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67151, 188 18905
1160822 δε* ... βλαβῆναι καὶ ἡτ[τᾶσθαι?] [,] ἄκοντά δε* καὶ ἀνωφελῆ @^inline^ἐπησυχάζειν@⟦επισυχαζειν⟧* τοῖς ... particle AD06 570 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67151, 220 18905
1161282 τ̣[ε] ... πιπράσκειν το̣ῖ̣ς βουλομένοις, ἅ̣μ̣α̣ τ̣[ε] [καὶ] [φ̣υ̣λ̣ά̣τ̣τ̣ε̣σ̣θ̣α̣ι̣] τὸ τ[ού]του ... particle AD06 570 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67151, 265 18905
1163453 τε ... εἶναι καὶ κυρία[ν] [.] [ἀ]ν̣[θ]ο̣μολογῶ τε κἀγὼ* extra Μαρία ἡ ... particle AD06 570 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67156 [A], 24 18911
2129560 τε ... τόπων καθʼ ἑκάστην ἐπινοουμένοι εἴς τε διαγραφῶν ζημίας ε̣υ̣χ κ[αὶ?] ... particle AD06 570 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1674, 22 19693
2129587 τε ... προ gap=unknown [τὴν] [π]ροσ[θ]ή̣κη̣ν̣ τῆς τε αἰσίας̣ ἐ̣μ̣βολ[ῆς] [καὶ] gap=unknown ... particle AD06 570 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1674, 27 19693
2129788 τε ... συνεστήκ[αμεν] παντὶ δημοσίῳ τίτλῳ τῆς̣ τε π̣ό̣λ̣ε̣ω̣ς̣ Ἀ̣ν̣ταίο(υ) το̣[ῦ] [δὲ] ... particle AD06 570 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1674, 48 19693
2130205 τ̣[ε?] ... gap=unknown [εἰ] [παρ]ασταίη προστάξαι ἐπ̣ί̣ τ̣[ε?] δελτίῳ πάν̣τα̣ τὰ καθʼ ... particle AD06 570 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1674, 101 19693
2130214 τε ... καθʼ ἡμᾶς δια gap=2 εἴς τε ἐκδίκησιν πᾶσαν καὶ κατόρθωσιν ... particle AD06 570 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Lond. 5 1674, 102 19693
1144374 τ̣ε̣ ... [σ̣υ̣ν̣η̣μ̣μ̣έ̣ν̣ο̣ι̣ς̣] [τῷ] α̣ὐ̣τῷ κτή̣μ̣ατι δικαίοις τ̣ε̣ κ̣[αὶ] gap=40 γείτο̣ν[ε]ς̣ δὲ ... particle AD06 571 572 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67097 Ro, 5 19025
1144688 τε ... π̣ρουποκειμένην οἵῳ δήποτε ὀφλήματι δημοσίῳ τε καὶ ἰδιωτικῷ, ἀλλὰ ... particle AD06 571 572 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67097 Ro, 35 19025
1144746 @^inline^τ\ε/@⟦τη⟧ ... τὴν πᾶσαν αὐτο(ῦ) συντέλειαν ἔν @^inline^τ\ε/@⟦τη⟧ σίτῳ ἐμβολῆς καὶ ναύλοις ... particle AD06 571 572 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67097 Ro, 39 19025
1145042 τε ... βεβαιώσεώς τε καὶ @^inline^καθαροποιήσεως@⟦καθαροποιησασθαι⟧ ἐγώ τε καὶ @^inline^κληρονόμοι@⟦κληρονομου⟧ μου διὰ ... particle AD06 571 572 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67097 Ro, 67 19025
1145145 τε ... ἰνδ(ικτίονος) καὶ αὐ̣τ̣ῆς, ἔν̣ τε σ̣ί̣τ̣ῳ κ̣α̣ὶ̣ ⟦ gap=unknown_lines ... particle AD06 571 572 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67097 Ro, 76 19025
3188127 [τη*] ... [τὰ] [ἀ]παιτηθ(έντα) [καὶ] [ἐπικλασθ(έντα)] [ἔν] [τη*] [γενήμα(σι)] [καὶ] [ο]ἰ̣ν(ο)κρέ(οις) καὶ ... particle AD06 571 571 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 1 8, 4 78726
2736640 τέ ... τῆς αὐτῆς, ἐφʼ ᾧ τέ με τὴν χώραν μισθίου ... particle AD06 573 573 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1894, 11 22029
1031372 τε ... ταύτης καθʼ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἐπί τε νειλοβρόχου καὶ ἀβρόχου, ... particle AD06 574 574 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Berl. Zill. 7, 19 17287
2581686 τε ... θεῖον καὶ σεβάσμιον ὅρκον τοῦ τε παντοκράτορος θεοῦ καὶ νίκης ... particle AD06 574 574 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 1, 44 15310
2261681 τε ... [ὑπαρχ]όντων καὶ ὑπαρξόντων πραγμάτων κινητα* τε καὶ ἀκινητα* [καὶ] [αὐ]τοκινητα* ... particle AD06 - AD07 575 650 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Mich. 13 663, 33 37325
3188243 [[τη]* ... τὰ ἀπαιτηθ(έντα) [καὶ] [ἐπικλασθ(έντα)] [ἔν] [[τη]* γενήμα(σι) καὶ [οἰν(ο)κ]ρέ(οις) καὶ ... particle AD06 575 576 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 1 9, 5 78727
3773937 τε ... [ὑπαρχόντων] καὶ ὑπαρξόντων πραγμάτων [κινητ]ῶν τε καὶ ἀκινήτων καὶ αὐτ[οκινήτων] ... particle AD06 - AD07 575 625 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Vat. Aphrod. 5, 13 35906
3904155 [τ]ε ... αὐτοῦ γεωγρόν*, ἐφʼ [ᾧ] [τ]ε αὐτὸν ἀδιαλείπ(τως) παραμεῖναι καὶ ... particle AD06 - AD07 575 625 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 3 180, 3 35285
4416659 τε ... τούτων καθʼ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἐπί τε νειλοβ̣ρ̣ό̣χ̣ο̣υ̣ [καὶ] [ἀβρόχου] [ἀκολούθως] ... particle AD06 575 599 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 26 16722, 5 37899
3184259 τη* ... [τὰ] [ἀπαιτηθέντα] [καὶ] [ἐπι]κλασθέντα ἔν τη* γεννημ* [καὶ] [οἰν(ο)κρέ(οις)] [καὶ] ... particle AD06 578 578 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 1 10, 5 78728
2660443 τε ... αὐτῆς γεωργόν, ἐφʼ ᾧ τε αὐτὸν ἀδιαλείπτως παραμεῖναι καὶ ... particle AD06 579 579 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 1 135, 15 20774
2582395 τε ... προδεδηλουμένου* χρέους ἄ̣ν̣ε̣υ̣ πάσης ὑπερθέσεώς τε καὶ εὑρεσιλογίας. καὶ ... particle AD06 580 580 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 3 + P. Lond. 5 1725, 6 15312
2517821 [τε] ... [ἐπελευσομένου] [,] [ὀμοσάμενοι] [?] [τόν] [τε] π̣αντοκράτορα Θεὸν καὶ τὴν ... particle AD06 - AD07 582 602 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Michael. Gr. 55, 3 21425
3192831 τε ... [πράττοντα] [καθ’] [οἱονδήποτε] τ̣ρ̣όπον ἄλλου τε κ̣ [ἢ] [τὸν] [εἰρημένον] ... particle AD06 582 592 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 29, 122 112464
3198650 τε ... κα̣ὶ συνεφώνη̣[σαν] gap=unknown gap=unknown κληρονόμοις τε αὐτῆ[ς] [τῆς] [κοσμ(ιωτάτης)] [Κύρας] ... particle AD06 582 593 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 4 42, 56 143363
2143208 τε ... καὶ ἀπὸ ἱδρώτων καμάτων @^inline^ἔν@⟦ τε οἰκίαις καὶ χρυσοῖς καὶ ... particle AD06 584 584 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Lond. 5 1727, 33 19741
2262408 τε ... ὑπαρχόντων καὶ ὑπαρξόντων πραγμάτ(ων) κινητ(ῶν) τε καὶ ἀκινήτων καὶ αὐτοκινήτων ... particle AD06 - AD07 584 600 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Mich. 13 664, 38 21376
4170567 τε ... αὐτῆς γεωργούς, ἐφʼ ᾧ τε αὐτοὺς ἀδιαλείπτως παραμεῖναι καὶ ... particle AD06 584 584 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 16 12484, 12 16249
2908601 [τε] ... τοῦ Ὀξυρυγχίτου [νομοῦ] [ἐφʼ] [ᾧ] [τε] [αὐ]τ̣ὸν ἀ̣διαλείπτως παραμεῖναι καὶ ... particle AD06 588 588 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 44 3204, 13 15964
1844469 τε ... [κ]αὶ φόβου καὶ οἱασδήποτε [συνα]ρπαγῆς τε καὶ περιγραφῆς καὶ πάσης ... particle AD06 589 589 Egypt, U10b - Apollonopolis (Kom Isfaht) P. Köln Gr. 3 157, 12 21227
1844577 τε ... καὶ οὐκ ἀ̣π̣[οστή]σ̣ομαι ἐπωμοσάμην̣ [τό]ν τε τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου ... particle AD06 589 589 Egypt, U10b - Apollonopolis (Kom Isfaht) P. Köln Gr. 3 157, 23 21227
2145843 τε ... κοινῶν ὄντων καὶ ἀδιαιρέτων εἴς τε ἐμὲ καὶ τοὺς ἀδελφούς ... particle AD06 594 594 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Lond. 5 1733, 32 19748
2577961 τε ... φρικωδέστατον καὶ σεβάσμιον ὅρκον τοῦ τε παντοκράτορος θεοῦ καὶ νίκης ... particle AD06 594 594 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 13, 15 15321
2578318 δε* ... καὶ τοῖς μεθʼ ὑμιν* ἡμεῖς δε* καὶ οἱ μεθʼ ἡμᾶς ... particle AD06 594 594 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 13, 38 15321
2578507 τε ... δεσποτείαν καὶ κατοχὴν αἰωνίαν κυρίως τε καὶ ἀνεπικωλύτως της* αὐτης* ... particle AD06 594 594 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 13, 50 15321
2579677 τε ... χρόνῳ οὐκ ἐν δικαστηρίοις ἐπιχωρίοις τε καὶ ὑπερορίοις ἢ ἐκτὸς ... particle AD06 594 594 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 14, 70 15322
2579769 τε ... ἔργῳ καὶ δυνάμει ἀπαιτούμενα ἔκ τε αὐτοῦ τοῦ ἐγγυητοῦ καὶ ... particle AD06 594 594 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 14, 78 15322
2579822 τε ... κατʼ αὐτοῦ ἐν δικαστηρίοις ἐπιχωρίοις τε καὶ ὑπερορίοις ἢ ἐκτὸς ... particle AD06 594 594 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 14, 82 15322
3858699 [τε] ... [αὐτῆ]ς [γεωργὸν] [,] [ἐφʼ] [ᾧ] [τε] [αὐτὸν] [ἀδιαλείπτως] [παραμ]εῖναι καὶ ... particle AD06 596 596 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 1 59, 12 20134
2790705 τε ... ὑμετέροις ἀγροικικοῖς π̣ρ̣άγ̣μασιν ἐνδείξασθαι εἴς τε τ̣ὰ gap=2 νεόφυτα καὶ ... particle AD06 598 598 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 19 2239, 12 22188
3122293 [τε] ... οὔσης τῆς αὐτῆς οἰκίας [πρός] [τε] [ἐμὲ] [καὶ] Μαρίαν καὶ ... particle AD06 599 599 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Paris p. 251-254 no. 21 ter + P. Paris p. 257-260 no. Jomard, 22 23611
3123582 τε ... τὰ [δ]απανήματα τὰ ἀναλωθησόμενα εἴς τε βελτίωσιν καὶ εἰς οἰκοδομὴν ... particle AD06 599 599 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Paris p. 251-254 no. 21 ter + P. Paris p. 257-260 no. Jomard, 15 23611
120616 τ[ε] ... ἀλλ[ήλους] [συμ]πεφωνημ(ένης) καὶ συναρεσάση̣ς τελείας τ[ε] καὶ ἀξίας τοῦ προειρημένου ... particle AD07 600 699 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 17 2698, 6 69769
120785 τε ... κ[αὶ] [διαδόχοις] [καὶ] [διακα]τ̣[όχ]οις τοῖς τε κεκληρονομ[η]μέ̣[ν]ο̣ι[ς] gap=8 [ἐκ]στήσειν καὶ ... particle AD07 600 699 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 17 2698, 22 69769
1596792 τε ... Φοιβάμμω̣ν̣ι̣ ἕ̣[ως] [τοῦ] gap=9 τοῦ τε παλαιοῦ μνημίο[υ]* κ̣α̣ὶ τοῦ ... particle AD07 600 650 Egypt, U15 - Hermopolites P. Gen. 4 187, 5 129809
1854411 δε* ... ἐπαύλαιων* καὶ ἄλλων διακειμένων ἔν δε* δῷ* ἀγρῷ α[ὐ]τ(οῦ) κα̣ὶ̣ ... particle AD07 - AD08 600 799 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Köln Gr. 7 321 + P. Köln Gr. 7 326 a fr. 4 Ro, 10 38726
1871675 τε ... ἐμοῦ δημοσί(ου), ὁμολογῶ<ν> πρός τε τοῦ θεοῦ τοῦ Παντοκρ(άτορος) ... particle AD07 - AD08 600 799 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Laur. 3 112, 8 39268
1871834 τε ... ἐμοῦ δημοσίον*, ὁμολογῶν πρός τε τοῦ θεοῦ τοῦ Παντοκρ(άτορος) ... particle AD07 - AD08 600 799 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Laur. 3 113, 12 39269
1871986 τε ... [παρʼ] ἐμοῦ δημο̣σ̣ί̣ω̣ν̣ ὁμολ[ογῶν] [πρός] τε τοῦ θεοῦ τοῦ Παντοκ̣ρ̣[ά]τ̣[ορο]ς ... particle AD07 - AD08 600 799 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Laur. 3 114, 13 39270
1872109 [τε] ... ἐμοῦ δημοσί(ων), ὁμολογῶν π̣[ρός] [τε] τοῦ θεοῦ τοῦ Παντοκράτορος ... particle AD07 - AD08 600 799 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Laur. 3 115, 14 39271
1872276 τε ... [ἐμο]ῦ̣ δημοσίων, ὁμο̣λ[ο]γῶν πρός τε τοῦ θε[οῦ] τοῦ Παντοκράτορος ... particle AD07 - AD08 600 799 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Laur. 3 116, 12 39272
1872347 τε ... τόπ(ου) δημοσί(ων), ὁμολογῶ[ν] πρός τε τοῦ θεοῦ τοῦ Πα̣ντοκρά̣τορος ... particle AD07 - AD08 600 799 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Laur. 3 117, 5 39273
1872476 τε ... gap=unknown [δημο]σί(ων), ὁμ[ολογ]ῶ̣ν πρός τε τοῦ θεοῦ τοῦ Παντ[οκράτορος] ... particle AD07 - AD08 600 799 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Laur. 3 118, 10 39274
2227303 τ̣ε̣ ... αὐτῆς κώμης, ἐφʼ ᾧ τ̣ε̣ αὐτοὺς ἀδιαλείπτως̣ παραμεῖναι καὶ ... particle AD07 600 699 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Merton 2 98, 3 39286
3517120 [τε] ... παρʼ ἐμοῦ δημο(σίων) ὁμολογῶν [πρός] [τε] [τοῦ] [θεοῦ] [τοῦ] [πα]ν̣τοκρ̣ά̣(τορος) ... particle AD07 - AD08 600 799 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Strasb. Gr. 7 660, 9 38674
3831657 τε ... παρʼ ἐμοῦ δημοσίων ὁμολογ(ῶ) πρός τε τοῦ θεοῦ τοῦ παντογράτορος* ... particle AD07 - AD08 600 799 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Würzb. 20, 7 38688
4375432 τ[ε] ... καταλειφθέντα̣ παρʼ αὐτῆς πράγματα ἔ̣ν τ[ε] χ̣ρυσῷ καὶ ἀρ[γύρῳ] [καὶ] ... particle AD07 600 625 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) SB 24 16039, 3 79284
4398785 τε ... γὰρ γράμμ(α)τ(α) ἐδε̣ξάμην σήμερο[ν] τοῦ τε ἐ̣[ν]δο̣ξ̣(οτάτου) ἀμιρᾶ καὶ τοῦ ... particle AD07 600 699 Egypt, U15 - Hermopolites SB 26 16358, 9 97338
4183805 δὲ* ... καὶ τὰς gap=1 εἰδέας ἐν δὲ* εὐθεμασει* καὶ στρώμα̣[σι] [καὶ] ... particle AD07 602 602 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 16 12604, 12 16271
3859094 τε ... αὐτῆς γε[ωργόν] [,] [ἐ]φʼ ᾧ τε αὐτὸν ἀδιαλείπτως παραμεῖ[ναι] [καὶ] ... particle AD07 609 609 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 1 61, 21 20136
1935715 τε ... καὶ ῥήμασιν ἐπέταξα γραφῆναι κατά τε θειωδῶς ὑπὸ τῶν καλῶς ... particle AD07 610 610 Egypt, U04b - Memnoneia - Djeme (Thebes west) P. Lond. 1 p. 231-236 no. 77, 13 39851
2661779 τε ... χρείας, καὶ στρῶσαι τοῖς τε περιβλέπτοις διοικηταῖς καὶ λαμπροτάτοις ... particle AD07 610 611 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 138, 23 20777
2661862 τε ... ὑποστάσεως, καὶ στρῶσαι τοῖς τε περιβλέπτοις διοικηταῖς καὶ λαμπρο(τάτοις) ... particle AD07 610 611 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 138, 31 20777
2984690 [τ]ε̣ ... τῆς ἐμῆς [ὑποδοχῆς] gap=15 [τοῦ] [τ]ε̣ λ̣ήματος* καὶ ἀναλώματος [καὶ] ... particle AD07 610 610 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 58 3952, 38 17933
2985375 τ̣ε̣ ... [ταύτης] [καθʼ] [ἕκαστον] [ἐνιαυτὸν] [ἐπ]ί̣ τ̣ε̣ Ν̣ειλοβρόχο̣υ̣ [καὶ] [ἀβρόχου] σ̣ί̣τ̣ο̣υ̣ ... particle AD07 611 611 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 58 3955, 16 17936
2147340 τε ... περιέχον̣ λί(τρας) ρ ἐ[φʼ] [ᾧ] τε ταῦτα εἶναι ὑπὸ τὴν ... particle AD07 613 613 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Lond. 5 1737, 16 19750
3859335 τε ... αὐτῆς γεωργό̣ν, ἐφʼ ᾧ τε αὐτὸν ἀδιαλείπτως παραμεῖναι καὶ ... particle AD07 613 613 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 1 62, 16 20137
4228038 τ̣[ε] ... [τοὺς] λόγους κ̣αὶ ἀναδεχομενοι* ὑπέ̣ρ τ̣[ε] [ἐμοῦ] [καὶ] [ὑπὲρ] gap=unknown ... particle AD07 613 625 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 18 13320, 2 18403
4228136 τε ... καὶ ἀναδεχομενοι* π̣[άν]τ̣[α] [πρᾶξ]αι ὑπέρ τε ἐ̣μ̣[οῦ] τ̣[οῦ] [προκ(ειμένου)] [Θεοδώρου] ... particle AD07 613 625 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 18 13320, 10 18403
4228182 τε ... σκοπο* ὀ̣ρθῇ τῇ διανοίᾳ ἅμα τε καὶ ὀμνὺς τόν τε ... particle AD07 613 625 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 18 13320, 14 18403
4228667 τε ... τὸν λόγον καὶ ἀναδεχόμ[ε(νος)] ὑπέρ τε ἐμοῦ καὶ ὑπὲρ τοῦ ... particle AD07 613 625 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 18 13320, 56 18403
4229062 τε ... ὑπαρχόντων καὶ ὑπαρξόντων πραγμάτων κινητῶν τε καὶ ἀκινήτων καὶ αὐτοκινήτων ... particle AD07 613 625 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 18 13320, 92 18403
4229111 τε ... τὸν λόγον καὶ ἀδεχομ* ὑπέρ τε ἐμοῦ καὶ τοῦ πρωσώπου* ... particle AD07 613 625 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 18 13320, 97 18403
2985786 τε ... ταύτην τὴν Ὀξυρυγχιτῶ[ν] [πόλιν] ἀπὸ τε οἰκιῶν καὶ ἀποστάσεων καὶ ... particle AD07 614 614 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 58 3958, 20 17940
1968531 τε ... ἀσάλευτα καὶ ἀπαράβατα ἐπωμοσάμεθα τόν τε παντοκράτορα θεὸν καὶ τὴν ... particle AD07 615 616 Egypt, U10b - Apollonopolites Heptakomias P. Lond. 2 p. 323-329 no. 483, 83 19997
2260705 τα* ... σκοπο* ὀρθῇ τῇ διανίᾳ* ἅμα τα* καὶ ὀμνυς* των* τε ... particle AD07 615 645 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Mich. 13 662, 11 21375
2261198 τε ... ὑπαρχώντων* καὶ ὑπαρξόντων πραγμάτων κινητῶν τε καὶ ἀκινητου* καὶ αὐτωκινητου* ... particle AD07 615 645 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Mich. 13 662, 59 21375
3122726 δε* ... τοῦ ὐπερευσομένου* ἢ ἀντιποιησομένου ὑπέρ δε* τοῦ ἡμῶν ὀνόματος ἢ ... particle AD07 616 616 Egypt, U08 - This (Girga) P. Paris p. 241-245 no. 21, 42 23609
3122804 [τε] ... [τὰ] [δαπανήματα] [τὰ] [ἀναλωθέντα] [εἴς] [τε] [βελτίωσιν] [τῆς] [τουτον*] [οἰκοδομῆς] ... particle AD07 616 616 Egypt, U08 - This (Girga) P. Paris p. 241-245 no. 21, 50 23609
4031772 τε ... ἀκωλύτως καὶ ἀνεμποδίστως, βεβαι[ο]ῦν τε καὶ ἀποσοβήσειν τὴν παροῦσαν ... particle AD07 618 618 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) SB 1 5112, 52 23153
3829579 τε ... [Πέτρον] gap=20 κατʼ ἔτος ἐπ[ί] τε νειλοβρόχῳ καὶ ἀβρόχῳ ἤτοι ... particle AD07 620 665 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. L. Bat. 33 37, 12 115566
3829605 [τε] ... καθʼ ἕκασ̣τ̣(ον) [ἔτος] gap=10 [ἐπί] [τε] [νειλοβρ]όχῳ κ̣α̣ὶ̣ ἀβρόχῳ τῷ ... particle AD07 620 665 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. L. Bat. 33 37, 14 115566
3829674 [τ]ε ... μισθωσαμένους πᾶσαν φιλοκαλείαν* [ [εἴς] [τ]ε τὰς ἀρούρας καὶ εἰς ... particle AD07 620 665 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. L. Bat. 33 37, 19 115566
462596 τε ... μου τοὺς μεγάλο(υς), τόν τε κύριον gap=unknown τὸν λῃστοδιώκτην ... particle AD07 625 675 Egypt, U15 - Hermopolites (?) CPR 25 35, 13 92466
4218241 τε ... καὶ δοξάσης μεταξὺ ἡμῶν τελείας τε καὶ ἀξίας τ̣[ῆ]ς αὐτῆς ... particle AD07 629 644 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 18 13173, 36 18404
4218540 τε ... τοὺς παρὰ σοῦ μεταπαραλημψομέ(νους) τά τε βλάβη καὶ δαπανήματα πάντα ... particle AD07 629 644 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 18 13173, 79 18404
21885 τ̣ε̣ ... καὶ τοὺ̣ς̣ λ̣ό̣γ̣[ους] ποι[ο]ῦσ[α] [ὑ]π̣ὲ̣ρ̣ τ̣ε̣ ἑ̣α̣υ̣τ̣ῆ̣ς̣ κ̣α̣ὶ̣ ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ τοῦ ... particle AD07 630 641 Egypt, 00b - Alexandrou Nesos BGU 1 319, 4 9049
451064 τε ... τε ἔμπορον τοῦ Σεραπίου* κἄν τε παγανὸν ἀνερχόμενον ἢ κατερχόμενον ... particle AD07 630 650 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 22 1, 7 70241
4032558 τε ... δʼ ἂν φανείης ἀναλώσας εἴς τε φιλοκαλίαν καὶ ἑ̣[τέραν] [ἐπιμέλειαν] ... particle AD07 630 640 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) SB 1 5114, 42 23154
2262697 τε ... παντων* των* φυτων* διαφερων* ἐγκαρπον* τε καὶ ἀκαρπον* καὶ των* ... particle AD07 631 646 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Mich. 13 666, 11 21378
2517236 τε ... [ὑπαρχόντων] [καὶ] [ὑπαρξόντω]ν̣ πραγμ(ά)τ(ων) κινητῶν τε καὶ ἀ[κινήτων] [καὶ] [αὐτοκινήτων] ... particle AD07 631 632 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Köln Gr. 14 592, 34 37347
396786 τε ... καὶ τοὺς λό[γο]υς ποιουμένων ὑπέρ τε ἑαυτῶν καὶ ὑπὲρ τῶν ... particle AD07 639 640 Egypt, 00c - Kaminoi P. Lond. 1 p. 222-223 no. 113 (10) Ro, 10 11622
396856 τε ... τρισκαιδεκάτης* ἰν(δικτίωνος) λεγόμεν δὴ τῶν τε βυρσαρίων καὶ ἐρεᾶς καὶ ... particle AD07 639 640 Egypt, 00c - Kaminoi P. Lond. 1 p. 222-223 no. 113 (10) Ro, 15 11622
1901108 τε ... ἐμοῦ δημοσίου*. ὁμολογῶ πρός τε τοῦ Θεοῦ τοῦ Παντοκράτορος ... particle AD07 - AD08 640 799 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 103, 12 39577
4017797 τε ... μοι παρʼ αὐτῆς ἔργα ἐν τε τῇ πόλι* καὶ κατʼ ... particle AD07 641 656 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 1 4490, 11 41316
488188 τε ... πάντα ἐπερωτηθεὶς ὡμολ[όγησα] gap=unknown νομήν τε καὶ δεσποτείαν καθαρὰν ἀ̣π̣[ὸ] ... particle AD07 645 645 Egypt, U20 - Herakleopolites CPR 7 47, 8 15845
4464603 τε ... ἀκολούθως τῇ ὑπʼ αὐτοὺς νομῇ τε καὶ δεσποτείᾳ τοῦ πολλάκις ... particle AD07 647 647 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) SB 6 8988, 19 17841
4465154 τε ... ἢ ὑπερορίῳ, κὰ̓́ν* extra τε διʼ ἑαυτοῦ ἢ διʼ ... particle AD07 647 647 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) SB 6 8988, 77 17841
4465229 τε ... ἔσεσθαι τῷ τῆς ἐπιορκίας ἐγκλήματί τε καὶ κινδύνῳ, παρασχεῖν ... particle AD07 647 647 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) SB 6 8988, 86 17841
948277 τ̣ε̣ ... , δέσποτά μου, πόσα τ̣ε̣ gap=unknown [τ]ὴν μικρὴν ταύτην ... particle AD07 650 699 Egypt, U - Upper Egypt (?) P. Apoll. 45, 13 39106
949343 τε ... ὀκν[η]ροῦ τῆς gap=unknown ἀμέλειαν ἀναθετον* τε καὶ α τις ἐγκαταλείπεται ... particle AD07 650 699 Egypt, U02 - Apollonopolites P. Apoll. 59, 2 65499
4497746 τε ... εἰς [βο]ρρ[ᾶ]ν σ[ὺ]ν ἀνηλγ* ἔκ τε τοῦ αἰθρίου καὶ φρέατος ... particle AD07 657 657 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) SB 6 9462, 14 19058
379936 τε ... [τοῦ] Ἀμι[ρ]αλμ[ο]υμνὶν τῶν ὄντων εἴ(ς) τε Ἀνατολὴν καὶ Αἴγυπτον μετὰ ... particle AD07 - AD08 698 713 Egypt P. Lond. 1 p. 230-231 no. 32, 6 19999
379978 [τε] ... τῷ παρόντι σιγιλλίῳ ἐχρησάμεθ[α] [τοῖς] [τε] [Ἀραβικοῖς] (καὶ) Ἑλληνικοῖς γράμμασιν ... particle AD07 - AD08 698 713 Egypt P. Lond. 1 p. 230-231 no. 32, 9 19999
3306694 τε ... αὐτοῦ gap=unknown ἐν εἴδεσιν τούς τε gap=1 τῆς θαλάσσης συν ... particle AD08 700 725 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Ross. Georg. 4 5, 12 39922
3306787 τε ... ἑω[σδὰν] gap=unknown εἰς πλῆρες τάς τε δαπ̣[άνας] gap=unknown διὰ τῆς ... particle AD08 700 725 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Ross. Georg. 4 5, 30 39922
4062892 τε ... διοικήσεώς σου λ[όγῳ] gap=unknown [τῶν] τε εἰδῶν φειλοκαλείας* πλοίων gap=unknown ... particle AD08 700 725 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 10 10459, 9 39721
2016250 τε ... ἐν ποίᾳ παγαρχίᾳ προσέφευγεν τῶν τε ἀποστελλωμένων* εἰς τὰ ἰδ ... particle AD08 708 708 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1332, 8 19791
2016462 τε ... κ̣[αὶ] ποίᾳ παγαρ προσέφευγεν τῶν τε ἀποστελλομένων εἰς τὰ ἴδια ... particle AD08 708 708 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1333, 9 19792
2017300 τε ... διὰ τῆς διοικήσεώς σο\υ/ ἀπὸ τε χρησικῶν* δημοσ[ί]ων καὶ ἑτέρων ... particle AD08 709 709 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1338, 35 19796
2017776 τε ... καὶ τί διαφέρει ἑκάστῳ ἔν τε ὑποστάσει κ[αὶ] [γῃδίοις] γράφων ... particle AD08 709 709 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1343, 4 19801
2017921 τε ... σε τὰ θλίβοντά σε ἀπό τε ζημίας βαρυτάτης καὶ σωματικῆς ... particle AD08 709 709 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1343, 19 19801
2025562 τε ... [ἀπὸ] [τῆς] [διοικήσ]εώς σο(υ) ἔν τε τοῖς ὁρ̣ρ̣ίοις Βα̣βυλῶνος [καὶ] ... particle AD08 709 714 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1404, 3 19852
2018771 τε ... <ἐὰν> ὑστερήσῃ(ς) τὸ ὁτιοῦν ἔκ τε τῶν αὐτῶν εἰδῶν καὶ ... particle AD08 710 710 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1346, 17 19804
2020293 τε ... ἀπέστειλας διʼ ἑκάστου πιστικο\ῦ/ ἀπό τε δαπάνης καὶ ἀπαρ αὐτῆς ... particle AD08 710 710 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1354, 18 19812
3303975 [τε] ... ἐν τοῖς αὐτοῖς γράμμασιν [τά] [τε] [γῄδια] [αὐτοῦ] [καὶ] [τὸ] ... particle AD08 710 710 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Ross. Georg. 4 15, 8 20499
3306993 τε ... καθʼ ἕκαστον μῆνα, ἐπιθεωρῶν τε καὶ τὸ ἔρ αὐτῶν̣ ... particle AD08 710 710 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Ross. Georg. 4 6, 13 20491
3307062 τε|apostrophe| ... σο̣\υ/ φυτεῦσαι πλῆθος δένδρ ἔν τε ἀμπέλῳ καὶ ἀκανθεων* καὶ ... particle AD08 710 710 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Ross. Georg. 4 6, 21 20491
4435110 τε ... αὐτῶν apostrophe ἀν̣θρώπ[ους] [χρησ]ί̣μ̣ο̣[υς] π̣ι̣[σ]τ̣ούς̣ τε κα[ὶ] εὐπόρους apostrophe μαρτ[υ]ρ[ῶν] ... particle AD08 710 710 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) SB 3 7241, 14 18868
4616465 τε ... τοῦ ἡμᾶς ἐκχωρῆσαι [ὑμ]ῖν̣ [ἀ]πό τε σίτου καὶ χ[όρ]τ[ου] gap=unknown ... particle AD08 716 716 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) Stud. Pal. 3 338, 1 14975