ἀποδημία

noun --- "going or being abroad" (Logeion)

43 attestations of ἀποδημία

Number without context limitations (see below)!

This page is a full view of your query with all relevant information. If you want to filter on the grammatical context (previous or next word), you can do so below. To export these data to a csv file (taking the filter into account if applicable), click the icon above.
Please note that the .csv file is tab-delimited and in Unicode, and Excel has problems with each of these if you just open the csv file by double clicking - supposing the default programme for opening csv files is set to Excel on your computer. Better results can be obtained through open source software such as Open Office. If you insist on using Excel (version 15 or higher), please use the import function (under "File"), select CSV and the file you just downloaded, and pick "Unicode (UTF-8)" from the dropdown for "File origin". Use Tab as the only delimiter and import by clicking "Finish". If you want to know why you have to take this detour, you may want to read this.

If your research starts from this export, please be fair and quote Trismegistos: here's how.

Wordref ID Attestation Context Morphology Century Date from Date to Written Line TM Tex ID
3939494 ἀποδη-μίαι ... πολλοῖς ὄντα ⟦σε⟧ καὶ πρὸς ἀποδημίαι, ἵνα καὶ αὐτὸς ... noun. sg. fem. dat BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 6 589, 20-21 2199
1213752 ἀποδημίαν ... καταλέλοιπα ὁρῶν ἀναγκαίαν οὖσαν τὴν ἀποδημίαν. καλῶς οὖν ποήσεις* ... noun. sg. fem. acc BC03 -258 -256 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 1 59025, 19 685
1260601 [ἀποδ]ημίαν ... εἰς τὸν μὴ α gap=unknown [ἀποδ]ημίαν ποιεῖσθε εἰς Ἀλεξάνδρεαν καί ... noun. sg. fem. acc BC03 -258 -258 Israel - Palestina (?) P. Cairo Zen. 4 59537, 2 1173
1213145 ἀποδημίαι ... ἀγαγ̣ gap=unknown ἐν τῆι πρότερον ἀποδημίαι κοιδια* καὶ τῆι ἀδελφῆι ... noun. sg. fem. dat BC03 -258 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 1 59020, 3 680
1216433 ἀποδημίαν ... Ἀμύντας Ζήνωνι χαίρειν. ὑπολαμβάνομεν ἀποδημίαν ἡμῖν παραγγελήσεσθαι, τὰ ... noun. sg. fem. acc BC03 -257 -257 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 1 59053, 2 712
3319769 ἀπο-δημίαν ... , καὶ ἐμοῦ χωρισθέντος εἰς ἀποδημίαν βιωτ̣[ι]κῶν χάριν εὗρεν ὁ ... noun. sg. fem. acc AD01 28 29 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Ryl. Gr. 2 125, 10-11 12911
4322648 ἀποδημιῶν ... ω̣ν gap=unknown καὶ ὑπὲρ τῶν ἀποδημιῶν gap=unknown gap=unknown τοὺς ἀπογραψαμένους ... noun. pl. fem. gen AD01 50 75 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 22 15203 + SB 22 15204, 2 78911
1388774 ἀ̣[π]ο̣δημίαν ... δῷ · εἰ δὲ πρὸς ἀ̣[π]ο̣δημίαν ἐστίν̣, προσποιήθητι αὐτῷ ... noun. sg. fem. acc AD02 - AD03 100 299 Egypt P. L. Bat. 17 16, 4 27545
1825442 ἀποδημ̣ε̣[ί]α* ... λάγυνον α Νεμῶν̣[ι]ς κεράμ(ιον) α ἀποδημ̣ε̣[ί]α* δευτέρα · Καλλί̣ν̣ι̣κος κεράμ(ιον) ... noun. sg. fem. nom AD02 - AD03 100 299 Egypt P. Köln Gr. 10 415, 9 47276
3322536 @^inline^ἀποδημυλη@⟦αποδημιλη⟧* ... ἡμῶ[ν] εἰς τοὺς ἔξω [τό]πους @^inline^ἀποδημυλη@⟦αποδημιλη⟧* καὶ πατρί μου Ἀμμωνίῳ ... noun. sg. fem. acc AD02 169 169 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 2 153, 12 19510
3322957 ἀποδημίαν ... Ἀμμώνιος Σύρου παρὰ τὴν ἐμὴν ἀποδημίαν ἀπε̣[λεύθερος] [ἔστω] [,] [ἐὰν] ... noun. sg. fem. acc AD02 169 169 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 2 153, 36 19510
2270303 ἀ̣[π]ο̣δημ̣ε̣ίαν* ... ἐπιστόλιον. ἔφασ̣α̣ν διὰ τὴν ἀ̣[π]ο̣δημ̣ε̣ίαν*. μαθὼν δὲ πε̣ρ̣ὶ ... noun. sg. fem. acc AD02 175 199 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Mich. 15 751, 8 28820
2270467 ἀποδημίαν̣ ... εὗρον ἀφορμ[ήν], ἀλλὰ πρὸς ἀποδημίαν̣ ὢν ἔγραψά σοι π̣ερ̣ὶ ... noun. sg. fem. acc AD02 175 199 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Mich. 15 751, 29 28820
3355806 ἀποδη-μίαν ... Πρόκλου τοῦ κρατίστου εἰς Αἴγυπτον ἀποδημίαν. ἐ[ρρ]ῶσθαί σε εὔχομε* ... noun. sg. fem. acc AD02 - AD03 175 201 Egypt, U15 - Hermopolites (?) P. Ryl. Gr. 2 84, 8-9 19491
3485116 [ἀ]ποδημίαν ... ἐκεῖνο καιροῦ ὀχ[λού]μ̣ενοι τω̣ gap=unknown [ἀ]ποδημίαν στείλασθαι αὐ[τό]θεν τω gap=unknown ... noun. sg. fem. acc AD02 - AD03 175 225 Egypt P. Strasb. Gr. 4 285, 4 16998
3738537 ἀποδ̣[ημίαν] ... [Μαρ]κ̣έ̣λ̣λ̣ῳ τ̣ῷ̣ γ̣[ενομένῳ] δικαι̣[οδότῃ] διαδε̣χο(μένῳ) ἀποδ̣[ημίαν] Ἀνν[ίου] Σεουηριανοῦ τοῦ γενο(μένου) ... noun. sg. fem. acc AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 2 20112
1924911 ἀποδ̣ημίαν ... Πλ̣ωτίῳ τῷ κρατίστ[ῳ] [μ]ο̣υ τ̣ὴ̣ν ἀποδ̣ημίαν διαδεχομέ̣[νῳ] [.] [(ἔτους)] κ̣θ̣ ... noun. sg. fem. acc AD02 189 189 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Lips. 2 145 Ro, 66 44419
2681191 ἀποδημίαν ... εἰς ἀποδημίαν Σιναροὶ* ὑπ(ὲρ) τι(μῆς) λαχάνων ... noun. sg. fem. acc AD03 270 270 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1339 descr., 1 21793
434413 ἀποδημία ... ε̣ἰ̣ μὴ ἤπειγέν με ἡ ἀποδημία ἡ πρὸς τὸν [προγεγραμμένον] ... noun. sg. fem. nom AD04 321 321 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) CPR 17.1 18, 8 17716
924199 ἀποδημ[ίαν] ... [εἰ]δ̣ὼς̣ ἔτι μᾶλλον̣ π̣ρ̣ὸ̣ς τὴν ἀποδημ[ίαν] ἠπείχθη. \ἴ̣γετο/ ἀλλ[ὰ] ... noun. sg. fem. acc AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 32, 5 23636
924256 ἀποδημίαν ... καιρὸν ἐπέχοντά με σ̣τ̣έλλεσθαι πρὸς ἀποδημίαν, βλέπων ἐν τῶι ... noun. sg. fem. acc AD04 348 348 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Ammon 2 27, 6 23633
925793 ἀποδημίαν ... π[ε]ρὶ̣ λόγους̣ καὶ αὐ̣τ̣ὸ̣ς̣ ἐσ̣π̣ο̣υδακὼς ἀποδημίαν ὑπερόριον ἔξω τῆς Αἰγύπτου ... noun. sg. fem. acc AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 37, 11 23640
926092 [ἀπ]ο̣δ̣ημ̣ί̣α̣ν̣ ... π̣ο̣λλ[οῦ] [τινος] [χρό]ν̣ου gap=18 gap=10 [ἀπ]ο̣δ̣ημ̣ί̣α̣ν̣ gap=1 gap=18 εντ gap=17 ... noun. sg. fem. acc AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 38, 11 23635
926731 [ἀποδημίαν] ... ἀγχίνοια τ̣ὰς αἰτίας gap=25 [τὴν] [ἀποδημίαν] ἐ̣ξέτεινεν καὶ ὅπως ἔπειθεν ... noun. sg. fem. acc AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 39, 20 23639
926931 ἀ̣π̣οδημίαν ... @^interlinear^⟦ @^interlinear^ @^interlinear^καὶ@ @^interlinear^ὥ[σπερ] αὐτῶν ἀ̣π̣οδημίαν ἄν[ετ]οι ἀ̣π̣ρ̣[ο̣στάτητοι] gap=13 gap=12 ... noun. sg. fem. acc AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 39, 4 23639
927074 ἀποδημίαν ... [ἀφορμὰς] [ἐπὶ] [πολὺν] [χρό]ν̣ον τὴν ἀποδημίαν ἐξέτε̣ι̣νεν τ[ούτου] [ἀεὶ] [πρ̣οσδοκῶντος] ... noun. sg. fem. acc AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 40, 9 23642
927150 ἀποδημίαν ... [καὶ] [διὰ] [τὴν] [πολυχρόνιον] [ἐκεί]νου ἀποδημίαν ἄ̣[νετοι] [καὶ] [ὥσ]π̣ε̣[ρ] [ἀ]π̣ρ̣[ο]σ̣τ̣ά̣[τ]ητ̣ο̣ι̣ ... noun. sg. fem. acc AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 40, 16 23642
927184 ἀποδ̣η̣μίαν ... [.] [ἕως] [δὲ] περ̣ὶ̣ τ̣ὴ̣ν ἀποδ̣η̣μίαν [ἦ]ν̣, [παρα]γ̣γ̣[έ]λ̣λ̣ε̣ι αὐτῶι ... noun. sg. fem. acc AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 40, 19 23642
927265 ἀπο[δημίαν] ... [ἀκ]ηκοὼς ἔτι μᾶλλον πρ[ὸ]ς̣ τὴ̣ν̣ ἀπο[δημίαν] [ἠπείγετο] [.] ἀλλὰ πρὸ ... noun. sg. fem. acc AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 40, 25 23642
927685 ἀποδημ̣[ίαν] ... π̣[ε]ρ̣ὶ̣ λ̣ό̣γ̣ο̣υ̣ς̣ καὶ αὐτὸς [ἐ]σπουδακὼς ἀποδημ̣[ίαν] [ὑ]περόριον ἔξω τῆς Αἰ̣γ̣ύ̣π̣του ... noun. sg. fem. acc AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 41, 17 23641
927821 ἀποδ(ημίαν) ... ἐπὶ πολ(ύν) τινα χρόν(ον) τὴν ἀποδ(ημίαν) ἐξέ̣τ(εινεν), ἐμοῦ ἀεὶ ... noun. sg. fem. acc AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 41, 27 23641
927910 ἀποδημ(ίαν) ... διὰ τὴν πολυχρ(όνιον) μὲν ἐκείνου ἀποδημ(ίαν), ἀ̣ε̣ὶ̣ δ̣ὲ ὑφ’ ... noun. sg. fem. acc AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 41, 33 23641
928144 ἀποδημίαν ... \ἀκούσας/ ἔτι μᾶλλον πρὸς τὴ̣ν̣ ἀποδημίαν ἠπείχθην. [ἐν] [Ἀ]λεξανδρείαι ... noun. sg. fem. acc AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 41, 48 23641
929097 [ἀποδη]μ̣[ία]ν̣ ... περὶ λόγους [καὶ] [αὐτὸς] [ἐσπουδακὼς] [ἀποδη]μ̣[ία]ν̣ ἔ̣ξ̣ω τ̣[ῆς] [Αἰγύπτ]ο̣υ̣ τυγ̣[χάνει] ... noun. sg. fem. acc AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 45, 2 23637
929171 ἀποδημίαν ... ἐπὶ π̣[ολ]ύ̣ν̣ τινα̣ χρόνον τὴν ἀποδημίαν ἐξέτεινεν. ἐν δὲ ... noun. sg. fem. acc AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 45, 8 23637
929221 ἀποδημίαν ... τὴν πολυχρόν̣[ι]ον τοῦ δεσπότου αὐτῶν ἀποδημίαν. φήμης τοίνυν πρὸ ... noun. sg. fem. acc AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 45, 12 23637
929281 ἀποδημίαν ... . ἕως δὲ περὶ τὴν ἀποδημίαν ἤμην, ἥκει̣ τι̣ς ... noun. sg. fem. acc AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 45, 16 23637
929362 ἀπ[ο]δ̣ημίαν ... ἀκηκοὼς ἔ̣τι μᾶλλον πρὸς τὴν ἀπ[ο]δ̣ημίαν ἠπείχ̣θην. ἀλλὰ π̣ρ̣ὸ̣ ... noun. sg. fem. acc AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 45, 23 23637
925314 ἀποδημίαι ... χρόνον. ἐν δὲ τῆι ἀποδημίαι ἐκεῖνος γενόμενος καὶ ἀπὸ ... noun. sg. fem. dat AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 34, 11 100075
927753 ἀποδημίαι ... λογισμ(όν). ἐν γὰρ τῆι ἀποδημίαι ἐκεῖνος γενόμ(ενος) καὶ ἀπὸ ... noun. sg. fem. dat AD04 348 348 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 2 41, 23 23641
3019537 ἀποδημίαν ... λδ, χωροῦντα εἰς τὴν ἀποδημίαν τοῦ ἡγεμόνος, καὶ ... noun. sg. fem. acc AD04 365 365 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 63 4375, 3 22138
1797407 ἀπο̣δημ(ίαν) ... vac=unknown παράσχου εἰς τὴ̣ν gap=unknown ἀπο̣δημ(ίαν) ἀργυρίου τάλαντα ἑξακόσια gap=unknown ... noun. sg. fem. acc AD05 - AD06 400 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Jena 2 23, 3 128704
4493203 ἀποδημίαν ... μὲν ἐπὶ τοὺς ἔξω τόπους ἀποδημίαν ποιήσασθαι ἐβουλόμην, ὡς ... noun. sg. fem. acc AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) (?) SB 6 9399, 2 36838
Several individuals and institutions have already subscribed to Trismegistos in 2019.
Apparently you or your institution have not.
We need your support to survive. 2020 will be crucial to determine whether there is a future for us or not. Please consider subscribing.
Close X