ἀρχιερεύς

noun --- "arch-priest, chief-priest" (Logeion)

204 attestations of ἀρχιερεύς

Number without context limitations (see below)!

This page is a full view of your query with all relevant information. If you want to filter on the grammatical context (previous or next word), you can do so below. To export these data to a csv file (taking the filter into account if applicable), click the icon above.
Please note that the .csv file is tab-delimited and in Unicode, and Excel has problems with each of these if you just open the csv file by double clicking - supposing the default programme for opening csv files is set to Excel on your computer. Better results can be obtained through open source software such as Open Office. If you insist on using Excel (version 15 or higher), please use the import function (under "File"), select CSV and the file you just downloaded, and pick "Unicode (UTF-8)" from the dropdown for "File origin". Use Tab as the only delimiter and import by clicking "Finish". If you want to know why you have to take this detour, you may want to read this.

If your research starts from this export, please be fair and quote Trismegistos: here's how.

Wordref ID Attestation Context Morphology Century Date from Date to Written Line TM Tex ID
3942453 ἀρχιε̣ρεία* ... Ἀφροδίτης πόλιν πρὸς Πετόσιριν τὸν ἀρχιε̣ρεία* κομίζ̣[ω]ν [τὴν] παρά σ̣ου ... noun. sg. masc. acc BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 6 642, 5 2244
3625977 ἀρχιερ̣εῖ ... ἀργύριον, ⟦ ἐπιδ̣εί̣ξ̣[ας] τῶι ἀρχιερ̣εῖ τῶ̣ν παρὰ Δ̣ι̣ο̣τ̣ίμου gap=1 ... noun. sg. masc. dat BC03 -260 -260 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 3 702, 23 5314
1750069 ἀρχιε[ρεὺς] ... [,] ναυκλήρωι γ, Συντ̣εῦς ἀρχιε[ρεὺς] gap=1 [,] Συντεῦς Πετοβά[στιος] ... noun. sg. masc. nom BC03 -250 -250 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) P. Hibeh 1 118, 24 8247
3639348 ἀρχιερεὺς ... [προσαγ]γέλλει Πετοσῖρις \καὶ/ \Ὧρος/ Θεῶτος ἀρχιερεὺς ἐκ̣ Τα[λὶ] [?] [Π]ά̣τρ̣ωνος ... noun. sg. masc. nom BC03 -250 -210 Egypt, 00c - Talithis (Kom Talit) (?) P. Tebt. 3 794, 1 5380
1754601 ἀρχιγερεῖ* ... Ἁρνούφιος, ὃν συντέταχα τῶι ἀρχιγερεῖ* τῶν ἐν Θώλτει παραδ[ο]ῦναί ... noun. sg. masc. dat BC03 -245 -245 Egypt P. Hibeh 1 62, 8 8212
1751217 ἀρχιερέως ... gap=unknown_lines gap=unknown [Π]ε̣τ̣[ο]σ̣ίριος τοῦ Ἁρυ[ώτ]ου ἀρχιερέως χ ἐν Φεβίχει. ... noun. sg. masc. gen BC03 -245 -245 Egypt P. Hibeh 1 131 descr., 00 8258
3176052 ἀρχιγερεὺς* ... gap=2 Παχῆς ὁ γενό[μ]ενος ἀρχιγερεὺς* ⟦ἐν⟧ ⟦τῶι⟧ ⟦δ ⟦(ἔτει)⟧ ... noun. sg. masc. nom BC03 -244 -218 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 53 p, 2 7482
1755672 ἀρχιερεῖ ... τῶι ἀδύτωι, τῶ[ι] [δὲ] ἀρχιερεῖ οὐ[κ] ἔφασαν πιστεύειν ἵνα ... noun. sg. masc. dat BC03 -241 -241 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Hibeh 1 72, 18 8221
1755446 ἀρχιερέως ... gap=15 [ὑπομνή]ματος παρὰ Πετοσίριος τοῦ ἀρχιερέως τοῦ ἐμ* Φεβίχ\ε/ι Ἡρακλέους ... noun. sg. masc. gen BC03 -241 -241 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Hibeh 1 72, 2 8221
1755481 [ἀρχιερέως] ... . Δωρίωνι ἐπιστάτηι παρὰ [Πετοσίριος] [ἀρχιερέως] [.] [πρότ]ε̣ρόν σοι ἐνεφάνισα ... noun. sg. masc. gen BC03 -241 -241 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Hibeh 1 72, 4 8221
1433995 ἀρχιερέως ... μ̣ε̣[γάληι] gap=unknown ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ Πινύριος Ἐσφήνηιος ἀρχιερέως τοῦ ιϛ (ἔτους) ἔ(γγυιοι) ... noun. sg. none. gen BC03 -225 -225 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) P. Bürgsch. 14, 2 43412
1434050 ἀρχιερέως ... χ τ̣ vac=unknown Πρύρι Ἐσφήνιος ἀρχιερέως ιϛ (ἔτους) gap=unknown ἔγγ[υοι] ... noun. sg. none. gen BC03 -225 -225 Egypt, U02 - Apollonopolis (Edfu) P. Bürgsch. 14, 10 43412
1433090 ἀρχιερευς* ... Πτώμφιος τοῦ @^inline^Ἐστφήνιος@⟦εστφενιος⟧ ο* γενομενος* ἀρχιερευς* τοῦ Ἀπόλλωνος ἐν τῶι ... noun. sg. masc. gen BC03 -223 -222 Egypt, U02 - Apollonopolites P. Eleph. Gr. 25, 6 5857
3359420 [ἀρχι]ερεῖς ... τόποις ἐπιστάτας τῶν ἱερῶν κ̣α̣[ὶ] [ἀρχι]ερεῖς καὶ @^inline^λαοκρ[ίτ]ας@⟦λαοκρ[ιτ]α καὶ ἐπιλ̣αβ̣ὼν ... noun. pl. masc. acc BC02 -199 -100 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ryl. Gr. 4 572, 44 44538
2574469 ἀρχιερ[εῖ] ... τωι̣ gap=unknown κ̣α̣ὶ̣ [π]α̣ραδο̣θέντ̣ τῶι ἀρχιερ[εῖ] gap=3 gap=unknown κ̣αὶ ἀποδόντος ... noun. sg. masc. dat BC02 -199 -100 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Monts. Roca 4 66, 7 219243
3359368 ἀρχιερείων* ... [τῶν] ἱερῶν vac=unknown καὶ τῶν ἀρχιερείων* καὶ τῶν [λαοκριτῶν]. ... noun. pl. masc. gen BC02 -199 -100 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ryl. Gr. 4 572, 35 44538
4681972 ἀρχιερέ[ως] ... καὶ Ἀμώσιος τοῦ παρὰ τοῦ ἀρχιερέ[ως] παραλαβόντες φυλακίτας εἰσῆλθον εἰς ... noun. sg. masc. gen BC02 -163 -163 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 5, 7 3396
4682023 ἀρχιερέως ... Ἀμώσιος δὲ τοῦ παρὰ τοῦ ἀρχιερέως ἐπιστρέψαντος μετὰ Ἰμούθου τοῦ ... noun. sg. masc. gen BC02 -163 -163 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 5, 13 3396
4683434 ἀρχιερέως ... καὶ Ἀμώσιος τοῦ παρὰ τοῦ ἀρχιερέως παραλαβόντων φυλακίτας καὶ εἰσελθόντων ... noun. sg. masc. gen BC02 -163 -163 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 6, 7 3397
4683491 ἀρχιερέως ... ποιη[σ]άντων Ἀμῶσις ὁ παρὰ τοῦ ἀρχιερέως ἐ[πιστρέ]ψας μετὰ Ἰμούθου το[ῦ] ... noun. sg. masc. gen BC02 -163 -163 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 6, 12 3397
4698333 ἀρ[χ]ιερεῖ ... ἐπ(ιστάτηι) τῶν ἱερῶν καὶ τῶι ἀρ[χ]ιερεῖ καὶ ἱερογρ(αμματεῦσι) χα(λκοῦ) (τάλαντον) ... noun. sg. masc. dat BC02 -133 -133 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) UPZ 2 198, 16 3600
3560034 ἀρχιερεῖς ... ἐπιστάτας τῶν ἱερῶν καὶ τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ ἱερ[εῖς] [τῶν] ὀφε[ι]λομένων ... noun. pl. masc. acc BC02 -118 -118 Egypt, 00c - Kerkeosiris C. Ord. Ptol. 53, 63 2938
955012 [ἀ]ρχι̣ε̣ρ̣έ̣ω̣ς ... τοῦ βασιλέως καὶ στρ[ατηγοῦ] [καὶ] [ἀ]ρχι̣ε̣ρ̣έ̣ω̣ς τῆς νήσου καὶ ναυάρχου ... noun. sg. masc. gen BC02 -106 -106 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Ashm. 1 22, 6 2655
4663383 ἀρχιιερεῦσ[ι]* ... τοῖς ἐπιστάταις τῶν ἱερ[ῶ]ν καὶ ἀρχιιερεῦσ[ι]* [καὶ] τοῖς ἄλλοις τοῖς ... noun. pl. masc. dat BC01 -99 -99 Egypt, L00 - Alexandria UPZ 1 106, 4 3498
4663625 [ἀρχιερεῦσι] ... τ[οῖ]ς ἐ[πιστ]άτ[αις] [τῶν] [ἱερῶν] [καὶ] [ἀρχιερεῦσι] [καὶ] [τοῖς] [ἄλλοις] [τοῖς] ... noun. pl. masc. dat BC01 -99 -99 Egypt, L00 - Alexandria UPZ 1 107, 5 3499
289473 ἀρχιερεῖ ... (ἔτους) ιη Φ̣α̣ρ̣[μοῦ]θ̣ι̣ β Ἡρακλείδηι ἀρχιερεῖ μαχειροφόρων* \τῶι/ \ἀδ̣ε̣λ̣(φῶι)/ χαίρειν ... noun. sg. masc. dat BC01 -63 -63 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1770, 2 4851
291707 ἀρχιερεὺς ... ἱεροῦ Σεμθεκεντῶι θεοῦ μεγίστου καὶ ἀρχιερεὺς τοῦ ἐν Σώβ̣θ(ει) ἱεροῦ ... noun. sg. masc. nom BC01 -47 -47 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1795, 6 4875
2887758 ἀρχιε̣[ρ]ε̣ὺς ... [αὐ]τοκράτωρ καισαρος* σεβαστὸς ἀρχιε̣[ρ]ε̣ὺς [δη]μαρχικῆς ἐξουσίας τὸ ιδ ... noun. sg. masc. nom AD01 1 50 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 42 3020, 1 25077
2215796 ἀρχιερεῖ ... Γαίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ ἀρχιερεῖ Γαίῳ̣ Ἰουλίῳ Ἀσκλᾷ ἐξηγητῇ ... noun. sg. masc. dat AD01 39 40 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Merton 1 11, 2 11902
3322035 ἀρχιερεῖ ... Γαίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ ἀρχιερεῖ Γαίωι Ἰουλίωι Ἀσκλᾶι ἐξηγη(τῇ) ... noun. sg. masc. dat AD01 39 39 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Ryl. Gr. 2 149, 2 12935
2156032 ἀρχιιερέα* ... Πηλούσιον τῆς Αἰγύπου* στῆσαι, ἀρχιιερέα* δʼ ἐμὸν καὶ ναῶν ... noun. sg. masc. acc AD01 41 41 Egypt, L00 - Alexandria P. Lond. 6 1912 Vo, 48 16850
2155703 ἀρχιιερεὺς* ... Κλαύδιος Καῖσαρ Σεβαστὸς Γερμανικὸς Αὐτοκράτωρ ἀρχιιερεὺς* μέγειστος* δημαρχικῆς ἐξουσίας ὕπατος ... noun. sg. masc. nom AD01 41 41 Egypt, L00 - Alexandria P. Lond. 6 1912 Vo, 14 16850
1598447 ἀρχιε(ρεύς) ... θεοῦ [Σε]βαστοῦ, Γερμανικ(ός), ἀρχιε(ρεύς), δημαρχ(ικῆς) ἐξουσ(ίας), ... noun. sg. masc. nom AD01 55 55 Egypt P. Genova 1 10 Vo, 2 15724
2887877 [ἀ]ρ̣χ̣[ι]ε̣ρε̣ὺ̣[ς] ... [Καῖσαρ] [Νέρουας] [Τραιανὸς] [Σεβαστὸς] [Γ]ερμαν[ικὸς] [ἀ]ρ̣χ̣[ι]ε̣ρε̣ὺ̣[ς] μέγ̣ι̣[στος] [δημαρχικῆ]ς ἐξουσί[α]ς τὸ ... noun. sg. masc. nom AD01 98 98 Egypt, L00 - Alexandria P. Oxy. 42 3022, 2 16422
3602316 ἀρχιερῖ* ... τὸν ἀπιθοῦντα* @^inline^μετὰ@⟦πετα⟧ φρουρᾶς τῷ ἀρχιερῖ* πεμπιν*. ἀλλὰ μὴ ... noun. sg. masc. dat AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 315, 31 28413
4351036 [ἀρ]χ̣ι̣ε̣ρ̣εῖ ... . Χοιὰκ δ. gap=30 [ἀρ]χ̣ι̣ε̣ρ̣εῖ Νείλου. ... noun. sg. masc. dat AD02 100 100 Egypt, L00 - Alexandria (?) SB 22 15708, 65 25933
18909 ἀρχιερέως ... Φαμενὼ̣[θ] λ ἀρχιερέως φόρου βωμῶν γ (ἔτους) ... noun. sg. masc. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 292, 1 28251
1489969 ἀρχιερέως ... , φίλ(τατε). [παρὰ] [Πτολε]μαίου ἀρχιερέως. ... noun. sg. masc. gen AD02 100 199 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Fay. 125, 15 28618
1680248 ἀρχ̣ιερέως ... Μεσ̣ο̣ρὴ μην̣[ῶν] [τριῶν] [διὰ] Εἰρηνί̣ω̣ν̣ο̣(ς) ἀρχ̣ιερέως gap=unknown δοκ̣ῆ̣σ̣α̣ν̣ α̣ὐ̣τῳ gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Hamb. 4 277, 7 41556
3602091 [ἀ]ρχιερέως ... τὴ̣ν [π]ερι̣[το]μὴν ἐκπλέξω ἐπιζητοῦντος τοῦ [ἀ]ρχιερέως τὸν παῖ̣δ̣α ε[ἰ]δῖν*, ... noun. sg. masc. gen AD02 100 199 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 314, 7 28412
798959 ἀρχιερε[ὺς] ... gap=unknown κη ἐὰν λέγουσιν* ὁ ἀρχιερε[ὺς] gap=unknown gap=unknown μεταστ̣α̣(…) καὶ ... noun. sg. masc. nom AD02 - AD03 100 299 Egypt, U - Upper Egypt (?) O. Strasb. 1 799, 1 76376
906351 ἀρχερεὺς* ... ἐπὶ τῆς εὐθη[νία]ς ὢ̣[ν] [καὶ?] ἀρχερεὺς* Σεβαστῶν [β · Κουλᾶς ... noun. sg. masc. nom AD02 100 199 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Amh. Gr. 2 124, 22 28979
906361 ἀρχερεὺς* ... Κορνη[λίου], Ἑ̣ρμ̣αῖ̣ο̣ς̣ Ἑρμ. ἀρχερεὺς* Ἁδρ[ι]ανοῦ α · @^inline^Ἀμμωνίων@⟦αμμωνιο̣ς̣⟧ ... noun. sg. masc. nom AD02 100 199 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Amh. Gr. 2 124, 26 28979
906368 ἀρχιερεὺς ... α · @^inline^Ἀμμωνίων@⟦αμμωνιο̣ς̣⟧ Π̣ε̣ρι̣κ̣λ̣ᾶ̣[τος]. ἀρχιερεὺς Φαυ[σ]τίνης α · Διόσκορος ... noun. sg. masc. nom AD02 100 199 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Amh. Gr. 2 124, 28 28979
2526021 ἀρχ(ιερεὺς?) ... gap=unknown καὶ οὗτος ὑπερτεθήτω gap=unknown ἀρχ(ιερεὺς?) Ἀπόλλων(ος?) gap=unknown τὰ κελευσθέντα ... noun. sg. masc. nom AD02 - AD03 100 299 Egypt SB 14 11305, 6 27458
3351690 ἀρχιερ(εύς) ... ἀρχιερ(εύς) ... noun. sg. masc. nom AD02 100 199 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Ryl. Gr. 2 414 Ro descr., 00 27972
3505802 [ἀ]ρχιερ(εὺς) ... (πυροῦ) (ἀρτάβης) ? vac=unknown gap=unknown [ἀ]ρχιερ(εὺς) (ἄρουραι) γ (πυροῦ) (ἀρτάβαι) ... noun. sg. masc. nom AD02 100 199 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Strasb. Gr. 6 552, 21 26911
2686592 ἀρχιιερέως* ... υἱῷ Γαίου Ἰουλίου Θέωνος [γε]νομένου ἀρχιιερέως* καὶ ὑπομνημα[το]γρά(φου) ἐν τῷδε ... noun. sg. masc. gen AD02 107 108 Egypt, U19 - Monimou Epoikion P. Oxy. 12 1434, 10 21838
874591 ἀρχιερέ̣ων ... gap=unknown_lines gap=unknown gap=unknown ἀρχιερέ̣ων οι̣ο gap=unknown αὐ̣τ̣οῖς παρεδόθη ... noun. pl. masc. gen AD02 125 175 Egypt P. Aberdeen 51, 2 28297
874638 ἀρχιερέων ... ἱερέ̣[ας?] gap=unknown [ἰδί]ων λόγων καὶ ἀρχιερέων κ̣ρίσις κα̣[ὶ] gap=unknown gap=unknown ... noun. pl. masc. gen AD02 125 175 Egypt P. Aberdeen 51, 11 28297
874612 ἀρχι̣ε̣ρ̣εὺς ... ταμιείῳ ταυ gap=unknown [ὁ] [κράτ]ι̣στος ἀρχι̣ε̣ρ̣εὺς ἐπὶ τῆς ἡμετέρ̣[ας] gap=unknown ... noun. sg. masc. nom AD02 125 175 Egypt P. Aberdeen 51, 6 28297
966214 ἀρχιερέως ... Νέρουα υἱωνοῦ Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ ἀρχιερέως μεγίστου δημαρχικῆ̣ς ἐξουσίας τὸ ... noun. sg. masc. gen AD02 127 127 Jordan, Arabia - Rabbath Moaba (Rabba) P. Yadin 1 16, 6 23496
1745931 [ἀρχιε]ρ̣έ[ως] ... , Τραιανοῦ [Ἁδριανοῦ] [Σεβαστοῦ] [,] [ἀρχιε]ρ̣έ[ως] [μεγίστο]υ extra, δ̣η̣[μαρχ]ι̣κῆς ... noun. sg. masc. gen AD02 127 127 Jordan, Arabia - Rabbath Moaba (Rabba) P. Hever (Discoveries in the Judaean desert 27) 62, 6 24323
1713474 [ἀρχιερεὺς] ... υ̣ἱωνός, [Τραιανὸς] [Ἁδριανὸς] [Σεβαστὸς] [ἀρχιερεὺς] [μ]έ̣γι̣στος δημα̣ρ̣χικῆς ἐξου[σίας] [τὸ] ... noun. sg. masc. nom AD02 136 136 Egypt P. Heid. Gr. 7 396, 2 21661
2648580 [ἀρχιερεὺς] ... , Τραιανὸ̣ς̣ [Ἁδριανὸς] [Σεβαστός] [,] [ἀρχιερεὺς] [μέγιστος] [,] δημ̣[αρ]χ̣ικῆς ἐξ̣ουσ̣[ίας] ... noun. sg. masc. nom AD02 136 136 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Oslo 3 78, 2 12576
2648817 ἀρχιερεὺς ... Νέρουα [υἱ]ωνὸς Τ[ραια]νὸς Ἁδριανὸς σεβαστὸς ἀρχιερεὺς μέγιστος [δη]μαρχ[ι]κῆ[ς] [ἐξ]ουσίας τὸ ... noun. sg. masc. nom AD02 136 136 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Oslo 3 78 [49359], 2 78879
2649013 [ἀρ]χιερεὺς ... Νέρ[ου]α [υἱω]νὸς Τ[ραια]νὸς [Ἁδ]ριανὸς σεβασ[τὸς] [ἀρ]χιερεὺς μ[έ]γιστος δημα[ρχικῆς] ἐξου[σί]ας το ... noun. sg. masc. nom AD02 136 136 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Oslo 3 78 [49360], 2 78880
1057792 ἀρχιε[ρεῖ] ... gap=unknown gap=unknown Σαραπίωνι Ἀπίωνος γενομένῳ ἀρχιε[ρεῖ] [ὡς] [(ἐτῶν)] gap=unknown gap=unknown ... noun. sg. masc. dat AD02 138 161 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Bouriant 15, 64 10280
1057798 ἀρχιερεῖ ... [ὡς] [(ἐτῶν)] gap=unknown gap=unknown [γε]νομένῳ ἀρχιερεῖ ὡς (ἐτῶν) λβ ἀσήμῳ ... noun. sg. masc. dat AD02 138 161 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Bouriant 15, 65 10280
4599984 ἀρχιερεῖ ... Φαμεν[ὼθ] [ι [.] [θεῶν] [Σε][βαστ]ῶν ἀρχιερεῖ καὶ τοῦ μεγάλου [Σαράπιδος] ... noun. sg. masc. dat AD02 148 150 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 66, 18 15128
4599916 ἀρχιερέως ... ἐπιστολὴν ὑπέ[ταξα] gap=unknown gap=unknown [το]ῦ ἀρχιερέως gap=unknown gap=unknown ων σ̣ ... noun. sg. masc. gen AD02 148 150 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 66, 5 15128
395945 ἀρχιερεῖ ... μερίδος Φλαου[ί]ῳ [Μ]έλ[α]ν[ι] [τῷ] [κ]ρατί[στῳ] ἀρχιερεῖ [χ]αίρει[ν] · οἱ ὑπογεγραμμένοι ... noun. sg. masc. dat AD02 149 149 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Chrest. Wilck. 77, 8 15155
396225 ἀρχιε[ρ]εὺς ... [τετελευτη]κέναι. Φλ[άου]ιος Μέλας ὁ ἀρχιε[ρ]εὺς καὶ [ἐπὶ] [τῶν] [ἱερῶν] ... noun. sg. masc. nom AD02 149 149 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Chrest. Wilck. 77, 10 15155
3472257 [ἀρχιερ]εὺς ... Αἴλιος [Ἁδριανὸς] Ἀντωνῖνος Σεβαστ(ός), [ἀρχιερ]εὺς μέγιστος, δημαρχικ(ῆς) [ἐξουσία]ς ... noun. sg. masc. nom AD02 149 149 Egypt P. Strasb. Gr. 3 130, 6 16938
4399291 ἀρχερεῖ* ... (δραχμαὶ) κ κλίνη (δραχμαὶ) ριϛ ἀρχερεῖ* (δραχμαὶ) δ διακον (δραχμαὶ) ... noun. sg. masc. dat AD02 - AD03 150 225 Egypt, 00c - Narmouthis (Medinet Madi) SB 26 16376, 5 29586
4400006 ἀρχειρεῖ* ... ἀρχειρεῖ* Ἡλίου. ... noun. sg. masc. dat AD02 - AD03 150 225 Egypt, 00c - Narmouthis (Medinet Madi) SB 26 16407, 1 29627
3732181 ἀ̣ρχιιερέος* ... ἐπὶ* οὐ\κ/ἐποήσυν* τοῖς extra τοῦ̣ ἀ̣ρχιιερέος* ἐξελθ̣ῖ̣ν* · ξ̣ένος γ̣άρ ... noun. sg. masc. gen AD02 - AD03 150 299 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. Tait 51, 11- 26697
4599101 ἀρχιερεὺς ... τὴ[ν] ἀνάγνωσιν Κλαύδιος Ἀγαθοκλῆς ὁ ἀρχιερεὺς καὶ ἐπὶ τ[ῶ]ν ἱερ[έων] ... noun. sg. masc. nom AD02 153 153 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 51, 16 15121
3292616 ἀρχιερέως ... τοῦ ἀνδρὸς [Ἀσκ]λανούβιδος Ἀκάμαντος γεμομέ[νου] ἀρχιερέως τοῦ ἐν Μέμφει Ἁδριανεί[ου] ... noun. sg. masc. gen AD02 155 156 Egypt, L01 - Memphis P. Ross. Georg. 2 21, 5 17688
4004643 [ἀρχιερεὺς] ... ἄσημον εἶναι, Κ[λαύδιος] [Ἀγαθοκλῆς] [ἀρχιερεὺς] [καὶ] [ἐπὶ] [τῶν] [ἐν] ... noun. sg. masc. nom AD02 155 156 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 16, 17 13927
4004960 [ἀρχιερεὺς] ... [αὐτοὺς] [εἶναι] [ἀσήμους] [Κλαύδιος] [Ἀγαθοκλῆς] [ἀρχιερεὺς] [καὶ] ἐπὶ τ[ῶ]ν [ἐν] ... noun. sg. masc. nom AD02 155 156 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 17, 17 13928
65957 ἀρχι̣ερ̣εὺ[ς] ... εἶναι, Κλαύδιο(ς) Ἀγαθοκλῆς ὁ ἀρχι̣ερ̣εὺ[ς] [καὶ] [ἐ]πὶ τῶν ἐν ... noun. sg. masc. nom AD02 156 156 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 13 2216, 27 9627
3598467 ἀρχιερέως ... ἀντίγραφον ὑπο[μ]νηματισμ[ο]ῦ Φλαυίου Μέλανος γενομένου ἀρχιερέως [ἐπ]ὶ̣ τ̣[οῦ] ιγ (ἔτους) ... noun. sg. masc. gen AD02 161 162 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 291, 34 13454
2216692 ἀρχιερεῖς ... αὐτῶν̣ Σαραπίων καὶ Ε[ὐδ]α̣ίμων γενόμενοι ἀρχιερεῖς τῶν κυρίων Σεβαστῶν καὶ ... noun. pl. masc. nom AD02 161 161 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Merton 1 18, 14 21296
3832866 [ἀ]ρχιερεὺς ... [υἱωνός] [,] [Τραιανὸς] [Ἁδριανὸς] Σεβαστὸς [ἀ]ρχιερεὺς μέγιστος δη[μαρχικῆς] [ἐξουσίας] [τὸ] ... noun. sg. masc. nom AD02 161 169 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Würzb. 9, 30 13734
3832937 [ἀρχιερεὺς] ... Τίτ[ο]ς Αἴλιος Ἁδριανὸς Ἀντωνῖνος [Σεβαστὸς] [ἀρχιερεὺς] [μέγισ][τος] [δημ]αρχικῆς ἐξουσίας τὸ ... noun. sg. masc. nom AD02 161 169 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Würzb. 9, 36 13734
3833014 ἀρ[χιερεὺς] ... Καῖσαρ Μάρκος Αὐρήλιο[ς] [Ἀ]ντω[ν]ῖνος [Σ]εβ[αστὸ]ς ἀρ[χιερεὺς] [μέ][γιστος] δημαρχικῆς ἐξουσίας ὕπατος ... noun. sg. masc. nom AD02 161 169 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Würzb. 9, 42 13734
2222551 ἀρχιερέως ... λευκὴ λακονησήμου* ἀπὸ γναφείου Μυσθαρίωνος ἀρχιερέως πρὸς (δραχμὰς) σ. ... noun. sg. masc. gen AD02 163 163 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Merton 2 71, 9 21311
31185 [ἀρχιερεὺς] ... [Σεβαστὸς] [Ἀρμενιακὸς] [Μηδικὸς] [Παρθικὸς] [Μέγιστος] [ἀρχιερεὺς] [μέγιστος] [δημαρχικῆς] [ἐξουσίας] τὸ ... noun. sg. masc. nom AD02 166 167 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 74, 1 9119
1352960 [ἀρ]χιερεὺ[ς] ... ξη (ὀβολὸς) (χαλκοῦς) (3) gap=unknown [ἀρ]χιερεὺ[ς] ὑπ(ὲ)ρ ἐπισκευ(ῆς) gap=unknown [βα]λανείο̣[υ] ... noun. sg. masc. nom AD02 169 173 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Coll. Youtie 1 28, 6 15849
395784 ἀρχιερέως ... ὑπομνηματισμ[ῶν] Οὐλπίου [Σε]ρη[ν]ι̣αν̣οῦ τοῦ κρατίστου ἀρχιερέως. (ἔτους) ια Αὐρηλίου ... noun. sg. masc. gen AD02 171 171 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 347 col. 1, 2 9069
4526969 ἀρχιερέως ... μη̣τ̣ρ̣ὸς Δημαρ̣[οῦτος] [ἀπὸ] gap=10 [γενομέ]νου ἀρχιερέως τῆ̣ς ἐν τῇ αὐτῇ ... noun. sg. masc. gen AD02 171 171 Egypt, Western desert, Oasis Parva (Bahariya) SB 8 9905, 3 22928
24518 ἀρχιερεὺς ... εἰπόντων ἄση[μο]ν αὐτὸ̣ν̣ εἶν̣[αι] Σερηνιαν[ὸ]ς ἀρχιερεὺς καὶ ἐπὶ τῶ[ν] [ἱ]ερῶν ... noun. sg. masc. nom AD02 171 171 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 347 col. 2, 13 9070
395872 ἀρχιερεὺς ... ἄσημον αὐτὸν εἶναι [Οὔλπιος] Σερην[ι]α[νὸ]ς̣ ἀρχιερεὺς καὶ ἐπὶ τῶν ἱερῶν ... noun. sg. masc. nom AD02 171 171 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 347 col. 1, 15 9069
971240 ἀρχιερεὺς ... αὐτοὺς εἶναι. Οὔλπιος Σερηνιανὸς ἀρχιερεὺς καὶ πὶ* τῶν ἱερῶν ... noun. sg. masc. nom AD02 171 171 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) SB 6 9329, 9 14146
4100818 ἀ̣ρ-χ̣ι̣ε̣ρ̣έ̣[ως] ... ὑπʼ Ο̣ὐ̣λ̣πίου Σερηνιανοῦ τοῦ κρατίστ[ο]υ ἀ̣ρχ̣ι̣ε̣ρ̣έ̣[ως] ἐπὶ τοῦ ιδ (ἔτους) ... noun. sg. masc. gen AD02 174 174 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 14 11341, 4-5 14435
3485103 ἀρχιερέως ... . ἀπέστειλεν gap=unknown gap=unknown τοῦ ἀρχιερέως τότε διακ̣οσμο̣ῦ̣ντος gap=unknown gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD02 - AD03 175 225 Egypt P. Strasb. Gr. 4 285, 2 16998
998379 ἀρχ[ι]ερεὺς ... [διέγραψεν] [Στοτοῆ]τι(ς) Στοτοήτεως το̣υ̣ Σ̣τ̣οτοή̣(τεως) ἀρχ[ι]ερεὺς φόρου βοῶν (δραχμὰς) ο̣ ... noun. sg. masc. nom AD02 - AD03 175 225 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Berl. Cohen 3, 6 110046
3988171 ἀρχ(ιερεὺς) ... α̣γ̣(…) (ἀρουρ…) gap=unknown check Ἡρωνᾶς ἀρχ(ιερεὺς) καὶ Διονύσιος λαμπα check ... noun. sg. masc. nom AD02 - AD03 175 225 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) PSI Congr. 20 12, 13 29528
1700618 ἀρχιερεῖ ... ἐνάρχωι κοσμ̣η̣τ[ῇ] [καὶ] [Ἡρακλείδῃ] ἐνάρχωι ἀρχιερεῖ Ἁ[δριανείου] Ἡρακλέους πόλεως παρὰ ... noun. sg. masc. dat AD02 177 180 Egypt, U20 - Ankyropolis (El-Hiba) P. Heid. Gr. 10 450, 5 381909
4348206 ἀρχιε̣ρεῖ ... ἐνάρ[χῳ] κοσμητῇ καὶ Ἡρα[κλεί]δῃ ἐνάρχῳ ἀρχιε̣ρεῖ Ἁδριανείο̣υ̣ Ἡ̣ρακλέους πόλεως παρὰ ... noun. sg. masc. dat AD02 177 180 Egypt, U20 - Ankyropolis (El-Hiba) SB 22 15632, 11 21145
971428 [ἀρχιερεῖ] ... . οὗ ἀνετείναμεν τῷ [κρα][τίστῳ] [ἀρχιερεῖ] [Οὐ]λπίῳ̣ Σερηνιανῷ βιβλιδίου παρ[ακει][μένων] ... noun. sg. masc. dat AD02 178 178 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) SB 6 9339, 25 14157
971537 ἀρχιερεῖ ... . οὗ ἀνετείναμεν τῷ κρατίστῳ ἀρχιερεῖ [Οὐλ][πίῳ] [Σερηνιανῷ] \β̣ι̣β̣λ̣ιδίου/ \παρακ̣ειμένω(ν)/ ... noun. sg. masc. dat AD02 178 178 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) P. Fouad 13, 5 11179
971300 ἀρχιερέως ... β̣[ι][βλιδίου] [ἐπὶ] ὑπογραφῆς το̣[ῦ] [κ]ρατίστου ἀρχιερέως τὸ ἀντίγρα̣φον [ὑπόκειται]. ... noun. sg. masc. gen AD02 178 178 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) SB 6 9339, 5 14157
971369 ἀρχιερέως ... [ὑπογρα]φῆς Οὐλπίου̣ [Σερην(ιανοῦ)] [τοῦ] [κρα]τίστου̣ ἀρχιερέως [ἐ]ξ̣ [ὀνό]μ̣α̣τ̣[ο]ς̣ ἱερέων καὶ ... noun. sg. masc. gen AD02 178 178 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) SB 6 9339, 14 14157
3816512 ἀρχιερεῖ ... ἀγορα̣ν̣ο̣μή̣σαντι τῆς αὐτ̣ῆ̣ς̣ πόλεως ἐνάρχῳ ἀρχιερεῖ τοῦ ἱερωτάτου Νείλου̣ χ̣αίρειν ... noun. sg. masc. dat AD02 183 183 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Wisc. 1 9, 4 16817
8272 [ἀρ]χειερῖ* ... τοῖς προγεγρ(αμμένοις) gap=unknown προσ[γέ]γ(ραπται?) στο [ἀρ]χειερῖ* check Ὀννώφρεως Πας ψειλ(ὸς)* ... noun. sg. masc. dat AD02 185 186 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) BGU 1 186, 10 8946
32224 ἀρχιερεὺς ... ἄσημον αὐτὸν εἶναι Σάλουιος Ἰουλιαν[ὸ]ς ἀρχιερεὺς καὶ ἐπὶ τῶν ἱερῶν ... noun. sg. masc. nom AD02 185 185 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 82, 10 9124
3598669 [ἀρχιερεῖ] ... γραφῆναι ὑπὸ σοῦ τ̣[ῷ] [κρατίστῷ] [ἀρχιερεῖ] [ἵνα] συνχωρήσαντος αὐτοῦ δυν[ηθῶσιν] ... noun. sg. masc. dat AD02 189 190 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 292, 18 13455
3598732 ἀρχιερεῖ ... Ἀλεξανδρείᾳ τυγχάνων προσαξι* τῷ κρα(τίστῷ) ἀρχιερεῖ. gap=unknown_lines gap=unknown gap=unknown ... noun. sg. masc. dat AD02 189 190 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 292, 27 13455
1436914 ἀρχιερέω(ς) ... gap=unknown_lines gap=2 ἀρχιερέω(ς) gap=unknown ὀνόματ(ος) Πετορ[ζμήθιος] gap=unknown ... noun. sg. masc. gen AD02 191 191 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) O. Eleph. DAIK 300, 2 24276
97082 [ἀρχ]ιερῖ* ... Ἀρσινοείτῃ [θεῶν] gap=unknown [τῷ] [κρατίστῳ] [ἀρχ]ιερῖ* Οὐλπίῳ Σερη[νιανῷ] gap=unknown [περιτμηθ]ῆ̣ναι ... noun. sg. masc. dat AD02 192 193 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 15 2470, 8 9740
1095680 ἀρχιερῖ* ... (δραχμαὶ) ι̣ϛ [Γεμ]έλλ(ῳ) ὥστε Σαβείνῳ ἀρχιερῖ* gap=1 ὥστ[ε] [τ]ραπιζι* ἐν ... noun. sg. masc. dat AD02 192 192 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Goodspeed 30, 22 10308
4416889 [ἀρχιερεῖ] ... [Φιλοκομμόδῳ] [καὶ] [Φιλοσαράπιδι] [τῶ]ι κρατίστῷ [ἀρχιερεῖ] [καὶ] [ἐπὶ] [τῶν] [ἱερέων] ... noun. sg. masc. dat AD02 192 193 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 26 16726, 3 44614
4100895 ἀρχιερέως ... Φιλοκομμόδου καὶ Φιλοσαράπιδος [τ]οῦ κρατίστου ἀρχιερέως στρατηγοῖς ζ [νο]μῶν καὶ ... noun. sg. masc. gen AD02 193 193 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 14 11342, 7 14436
4234798 ἀρχιερεῖ ... ἐνέτυχεν ἢ καὶ ε [τῷ] ἀρχιερεῖ ἄχρι τούτου ἀφανής ἐστιν ... noun. sg. masc. dat AD02 - AD03 198 206 Egypt, 00c - Narmouthis (Medinet Madi) SB 18 13734, 6 25405
274391 ἀρχ(ιερέως) ... γυ(μνασίαρχος) (δραχμὰς) κδ κλη(ρονόμοι) Ἰούστου ἀρχ(ιερέως) (δραχμὰς) νβ Ἡραΐσκος στρα(τηγός) ... noun. sg. masc. gen AD02 - AD03 198 227 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1617, 27 9523
4234439 ἀρ[χιερεὺς] ... κατὰ τῶν ὑπαρχόντων καὶ ὁ ἀρ[χιερεὺς] κατὰ ἀπουσίαν πάλιν τὴν ... noun. sg. masc. nom AD02 - AD03 198 206 Egypt, 00c - Narmouthis (Medinet Madi) SB 18 13730, 11 14755
4234572 ἀρχιερεὺς ... καιροῦ εἰσῆλθ[εν] [ἐ]νθάδε Ἰουλιανὸς γενόμενος ἀρχιερεὺς τριακόντου ἔτους Παῦνι κγ ... noun. sg. masc. nom AD02 - AD03 198 206 Egypt, 00c - Narmouthis (Medinet Madi) SB 18 13730, 28 14755
576819 ἀρχιερέα ... . κερ(άμιον) α gap=11 [τὸ]ν ἀρχιερέα (δραχμὰς) η, ἐὰν ... noun. sg. masc. acc AD03 200 299 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1861, 4 72544
3049616 ἀρχε-ρῖ* ... τῷ κυρίῳ μου Κληματίῳ τῷ ἀρχερῖ* εἵνα* μοι πλοῖον διαπέμψεται ... noun. sg. masc. dat AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 7 1068, 4-5 31315
4214430 ἀρχιερεῖ ... εἰς τει(μὴν)* σχοινίων̣ gap=unknown gap=unknown ἀρχιερεῖ ἐν Χα̣ι̣ gap=unknown ἔχιν* ... noun. sg. masc. dat AD03 200 299 Egypt SB 18 13137, 4 30977
3850476 [ἀρ]χιε[ρέ]ω̣ν ... ι Καλαδῶν Ὀκτωβρίων, ἐπ̣[ὶ] [ἀρ]χιε[ρέ]ω̣ν τοῦ σύμπαντος ξυστοῦ καὶ ... noun. pl. masc. gen AD03 200 212 Italy, Campania - Nea Polis (Napoli) P. Lond. 3 p. 214-219 no. 1178, 50 22834
996520 ἀρχιερέως ... τῶν gap=unknown ων διοικήσεων gap=unknown ἀρχιερέως (δραχμ?) τϙ ἱερᾶν στεφ(…) ... noun. sg. masc. gen AD03 200 299 Egypt, L01 - Memphis (?) P. Berl. Bibl. 23 Ro, 8 31080
2647718 ἀρχιερέως ... gap=unknown [δ]ο̣κιμασθέντι [ὑπὸ] [?] ἀρχιερέως gap=unknown Φίρμον gap=unknown Φίρμος ... noun. sg. masc. gen AD03 200 299 Egypt P. Oslo 3 181, 2 31643
3265500 ἀρχιε[ρέ]ως ... προσβευταὶ* [συ]ντε\τι/@^inline^ναγμένοι@⟦[συ]ντεδιναγ εἰσὶ gap=3 τοῦ ἀρχιε[ρέ]ως καὶ ἀντεγρ[ά]φησαν κακῶς ὡς ... noun. sg. masc. gen AD03 - AD04 200 399 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Rainer Cent. 73, 4 30086
3850546 ἀρχιερέως ... βίου Μ(άρκου) Αὐρ(ηλίου) Δημητρίου τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἐπὶ βαλανείων Σεβαστοῦ ... noun. sg. masc. gen AD03 200 212 Italy, Campania - Nea Polis (Napoli) P. Lond. 3 p. 214-219 no. 1178, 58 22834
482933 ἀρχαιερε⟦ωσ⟧\ὺς/* ... πρώην ἐπιδημήσας τὸν πάντα ἄριστα ἀρχαιερε⟦ωσ⟧\ὺς/* gap=6 τῶν ἀντι̣[δίκων] [πα]ρ̣όντων ... noun. sg. masc. nom AD03 - AD04 200 399 Egypt CPR 7 13, 15 30203
576803 [ἀρ]χ̣ιερεὺς ... gap=16 [ἀρ]χ̣ιερεὺς κυκλεύει gap=18 ἐὰν δὲ ... noun. sg. masc. nom AD03 200 299 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1861, 1 72544
576811 [ἀ]ρ̣χιερεὺς ... ἐὰν δὲ μὴ κλυκλευει̣ν* gap=15 [ἀ]ρ̣χιερεὺς ὑβρίσι* τισσι. κερ(άμιον) ... noun. sg. masc. nom AD03 200 299 Egypt, U04b - Thebes O. Bodl. 2 1861, 3 72544
2937579 ἀρχιερεὺς̣ ... ἑκάστου γνώ̣μην. ὅταν ὁ ἀρχιερεὺς̣ προέ̣λθῃ φροντι̣ῶ πῶς ἀ̣π̣α̣ρτισ̣θ̣ῇ̣ ... noun. sg. masc. nom AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 49 3506, 20 30179
3071706 ἀρχιερεὺς ... πανκρατι[α]στὴς* πλειστονείκ̣[ης]* διὰ β̣ίου ξυστάρχης ἀρχιερεὺς τοῦ [σύμπα]ν̣τος ξυστοῦ κα̣ὶ̣ ... noun. sg. masc. nom AD03 200 250 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 79 5207, 4 381932
3071767 [ἀρχιερεὺς] ... [πα]ν̣κρατια[στὴς]* [πλειστονείκης]* δ[ιὰ] β̣ί̣ο̣[υ] ξ̣υστ̣άρχης [ἀρχιερεὺς] [τοῦ] [σύμ]π̣α̣ντ̣ος ξυστ̣οῦ καὶ ... noun. sg. masc. nom AD03 200 250 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 79 5207, 4 381932
3850126 ἀρχιερεὺς ... [Κλ]αύδιος Καῖσαρ Σεβαστὸς Γερμανικὸς Σαρματικὸς ἀρχιερεὺς μ̣έγι[στο]ς, δημαρχικῆς ἐξουσίας ... noun. sg. masc. nom AD03 200 212 Italy, Campania - Nea Polis (Napoli) P. Lond. 3 p. 214-219 no. 1178, 8 22834
3850195 ἀρχιερεὺ[ς] ... [Κ]λαύδιος Καῖσαρ Σεβαστὸς Γερμανικὸς Σαρματικὸς ἀρχιερεὺ[ς] [μέγιστος], δημαρχικῆς ἐξουσίας ... noun. sg. masc. nom AD03 200 212 Italy, Campania - Nea Polis (Napoli) P. Lond. 3 p. 214-219 no. 1178, 16 22834
3850313 ἀρχιερεὺς ... , ὁ ἔνγ̣ι̣σ̣τ̣α τῆς συνόδου ἀρχιερεὺς γενόμενος, ὃν ἐγὼ ... noun. sg. masc. nom AD03 200 212 Italy, Campania - Nea Polis (Napoli) P. Lond. 3 p. 214-219 no. 1178, 29 22834
3850690 ἀρχιερεὺς ... [πύκτῃ]. [Μ(ᾶρκος)] [Αὐρ(ήλιος)] [Δημήτρ]ιος ἀρχιερεὺς τοῦ σύμπαντος ξυστοῦ, ... noun. sg. masc. nom AD03 200 212 Italy, Campania - Nea Polis (Napoli) P. Lond. 3 p. 214-219 no. 1178, 78 22834
3850835 ἀρχιε[ρ]εὺς ... [Μ(ᾶρκος)] [Αὐ]ρ(ήλιος) Δημό[στρατος] [Δ]αμᾶς ὁ ἀρχιε[ρ]εὺς τοῦ σύνπαντος [ξυστοῦ] [καὶ] ... noun. sg. masc. nom AD03 200 212 Italy, Campania - Nea Polis (Napoli) P. Lond. 3 p. 214-219 no. 1178, 97 22834
4052623 ἀρχιερεύς ... Ἅρμαχις ἀρχιερεύς. ... noun. sg. masc. nom AD03 200 299 Egypt SB 1 748, 2 32065
4332915 [ἀρχιερ]έω̣ς̣ ... gap=unknown [δι]ὰ̣ Ἁρπα̣γάθου ἱερέ[ως] πενταφ̣υ̣λ̣(ίας) [ἀρχιερ]έω̣ς̣ λ̣ό̣γου ἰσκριτικοῦ* ἱερέων [θ ... noun. sg. masc. gen AD03 201 201 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 22 15343, 8 15066
4463046 ἀρχι(ερέως) ... μη(τρὸς) Ταουήτιο̣ς̣ ἱερεὺς β φυλ(ῆς) ἀρχι(ερέως) λόγου ἰσκριτικ(οῦ)* ἱ̣ε̣ρ̣ῶ̣(ν) ιγ ... noun. sg. masc. gen AD03 205 205 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 6 8980, 8 14060
199550 [ἀρχιερέως] ... [Ἀλ]βείνου καὶ Φουλβίου Αἰμι[λιανοῦ] [ἐπὶ] [ἀρχιερέως] τῶν Σεβασ[τ]ῶν Νει[κοστράτου] [τοῦ] ... noun. sg. masc. gen AD03 206 206 Turkey, Lycia - Myra (Demre) BGU 3 913, 2 20077
4213382 [ἀ]ρχ̣ιε̣ρ̣[ε]ῖ ... [ἐκ] [τῆς] [δημοσία]ς βιβλιοθήκη[ς] gap=12 [ἀ]ρχ̣ιε̣ρ̣[ε]ῖ τω [ἔτους] [ιϛ [Αὐ]τοκρατόρων ... noun. sg. masc. dat AD03 207 208 Egypt, U19 - Seryphis (Eshruba) SB 18 13130, 28 18341
4240980 ἀρχιερ(έως?) ... χρημ(ατίζει) δ̣ιὰ̣ Αὐρηλίου Θέωνος ἀσή(μου?) ἀρχιερ(έως?) β̣ο̣υ̣λ̣(ευτοῦ) ἀδελ(φοῦ) συσταθ(έντος). ... noun. sg. masc. gen AD03 211 217 Egypt, U20 - Herakleopolites SB 18 13858, 3 18344
4174843 [ἀρχιερεὺ]ς̣ ... Μάρκος Αὐρήλιος [Σεουῆρος] Ἀντωνῖνος Σεβαστὸς [ἀρχιερεὺ]ς̣ δημαρχικῆς ἐξουσίας ... noun. sg. masc. nom AD03 211 217 Egypt, U13 - Lykopolis (Assiut) SB 16 12505 l. 1-3, 3 16255
2215229 ἀρχιερεῖ ... Ἀπολλωνίου τῶι κ̣α̣ὶ̣ gap=unknown καὶ ἀρχιερεῖ τῆς Ὀξυρυγχ(ιτῶν) πόλεως gap=unknown ... noun. sg. masc. dat AD03 212 212 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Matr. 3, 3 30941
136492 [ἀρ]χιερεῖ ... κ[αὶ] ἐπι[ψη]φισ[τοῦ] Αὐρηλ[ί]ῳ Διογένει ἐν[άρχῳ] [ἀρ]χιερεῖ, ἀργ(υρίου) (τάλαντον) α ... noun. sg. masc. dat AD03 215 216 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 362, 3 9139
2912383 ἀρ̣χιερέως ... τα̣ῖ̣ς τοῦ ἰδίου λόγου καὶ ἀρ̣χιερέως ἐπιτροπαῖς τοῦ Μεσορὴ μηνὸς ... noun. sg. masc. gen AD03 215 215 Egypt, 00c - Apollonopolis P. Oxy. 45 3263, 10 12604
3981275 ἀρχιε-ρέως ... ὑπὸ Αὐρηλ(ίου) Τειμαγένους τοῦ διασημοτάτου ἀρχιερέως διὰ βίου περὶ τοῦ ... noun. sg. masc. gen AD03 216 268 Egypt, U19 - Teis PSI 9 1039, 13-14 17468
1685065 [ἀ]ρχιερέως ... πρὶν ἢ εἰς τὴν τοῦ [ἀ]ρχιερέως τάξιν gap=2 τὰ τού[τῳ] ... noun. sg. masc. gen AD03 217 217 Egypt P. Harris 1 69, 5 21062
1685093 ἀρχιερέως ... μέχρι νῦν παρὰ τῇ τοῦ ἀρχιερέως ἐπιτροπῇ ἐστίν, καὶ ... noun. sg. masc. gen AD03 217 217 Egypt P. Harris 1 69, 7 21062
2691567 ἀρχιε̣[ρ]ε̣ῖ̣ ... ὑπομνημα̣τ̣[ογρά(φῳ)] [κα]ὶ Αὐρη[λ(ίῳ)] Ὡρίωνι γενομ(ένῳ) ἀρχιε̣[ρ]ε̣ῖ̣ παρὰ Αὐρηλίου Ἑρμαΐσκου. ... noun. sg. masc. dat AD03 222 222 Egypt, L00 - Alexandria P. Oxy. 12 1461, 3 21863
2770967 ἀρχιερ[εὺς] ... [υἱὸς] Μάρκος Αὐρήλιος Σεουῆρος Ἀλέξανδρος ἀρχιερ[εὺς] δημαρχικῆς ἐξουσίας ὕπατος πατὴρ ... noun. sg. masc. nom AD03 222 222 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) (?) P. Oxy. 17 2104, 3 61407
4118733 [ἀρχιερεὺς] ... [Σεουῆρο]ς [Ἀλέξανδρος] [Εὐσε]βὴς Εὐτυχ[ὴ]ς Σεβαστὸς [ἀρχιερεὺς] [μέγιστος] [δ]ημαρ[χικῆς] [ἐξουσίας] [ὕ]π̣ατος ... noun. sg. masc. nom AD03 222 222 Egypt, 00a - Bakchias (Kom el-Atl) SB 14 11648, 3 14504
2946059 ἀρχιερεὺς ... α. Αὐρήλιος Ἀριστίων ἔναρχος ἀρχιερεὺς βουλευτὴς ἀπεγραψάμην. vac=unknown ... noun. sg. masc. nom AD03 230 235 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 51 3606, 14 15341
3264500 [ἀρχ]ι̣ερέως ... τῇ τοῦ ἰδ̣ίου λόγου κ̣αὶ [ἀρχ]ι̣ερέως ἐπιτροπ̣(ῇ) το̣ῦ ὄντος μηνὸς ... noun. sg. masc. gen AD03 234 234 Egypt, U13 - Lykopolites P. Rainer Cent. 65, 7 15415
3264580 ἀρχιε̣[ρέως] ... [τῇ] [τοῦ] [ἰδίου] [λόγου] καὶ ἀρχιε̣[ρέως] [ἐπιτροπῇ] [τοῦ] [ὄντος] μ̣η̣ν̣ὸς ... noun. sg. masc. gen AD03 234 234 Egypt, U13 - Lykopolites P. Rainer Cent. 66, 7 15416
3264671 ἀρχιε̣ρέ̣ω̣[ς] ... τ̣ῇ̣ τοῦ ἰδίο̣υ̣ λόγου καὶ ἀρχιε̣ρέ̣ω̣[ς] ἐ̣πιτροπ(ῇ) τοῦ ὄντος μηνὸς ... noun. sg. masc. gen AD03 234 234 Egypt, U13 - Lykopolites P. Rainer Cent. 67, 8 15417
3075352 ἀρχιερεὺς ... [Σα]ρ̣α̣πί̣ω̣ν̣ ὁ̣ κ̣[α]ὶ̣ gap=10 ἀποδεδειγμέ[νος] ἀρχιερεὺς βουλε[υτὴς] <τῆς> π̣ρο̣κε̣ι̣μ̣[έ]ν̣η̣[ς] [πόλ(εως)] ... noun. sg. masc. nom AD03 237 237 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1114, 32 21736
4239021 [ἀρχιερεὺς] ... [Γορδιανὸ]ς Εὐσεβ[ὴς] [Εὐτυχὴς] [Σεβαστός] [,] [ἀρχιερεὺς] [μέγιστος] [,] [δημαρχικῆς] [ἐξ]ο̣υσίας ... noun. sg. masc. nom AD03 241 242 Egypt SB 18 13774, 3 18356
4239108 [ἀρχιερεὺς] ... Γορδιανὸς Εὐ̣[σεβ]ὴς Εὐτυχὴς [Σεβαστός] [,] [ἀρχιερεὺς] [μέγιστος] [,] δ̣ημαρχικῆς ἐξουσίας ... noun. sg. masc. nom AD03 241 242 Egypt SB 18 13775, 3 18357
4453320 ἀρχι̣ε̣ρ̣έας ... τ[οὺ]\ς̣/ γ̣υμνασιάρχους τὸν ἀρχιερέα τοὺς ἀρχι̣ε̣ρ̣έας τοὺς κοσμητὰς̣ [τ]ὸν κ[οσμητὴν] ... noun. pl. masc. acc AD03 249 249 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 5 7696, 111 14034
4453318 ἀρχιερέα ... [τὸν] [γυμνασίαρχον] τ[οὺ]\ς̣/ γ̣υμνασιάρχους τὸν ἀρχιερέα τοὺς ἀρχι̣ε̣ρ̣έας τοὺς κοσμητὰς̣ ... noun. sg. masc. acc AD03 249 249 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 5 7696, 111 14034
3621827 [(ἀρχιερεύς?)] ... gap=20_lines Ἰουλίωι Ῥουφ [(ἀρχιερεύς?)] ἱερουργίαι [Αὐτοκρατόρω]ν Καισάρων Γαί[ου] ... noun. sg. masc. nom AD03 251 252 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 608 descr., 00 13632
3246304 ἀρχιερεὺς ... Αὐρήλιος Βιθαρίων ὁ καὶ Εὐδαίμων ἀρχιερεὺς δραχμὰς ἕκατον, γ(ίνονται) ... noun. sg. masc. nom AD03 255 255 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Princ. 2 50, 7 17364
3897345 ἀρχιερέως ... gap=unknown gap=unknown [δι]οικήσεως ἰδίου λόγου ἀρχιερέως [ὁμοίω]ς̣ γρα gap=unknown [εἰ]ς̣ ... noun. sg. masc. gen AD03 256 256 Egypt PSI 15 1551, 8 114329
3897362 ἀρχιερέως ... gap=unknown [διο]ι̣κήσεως οὐσιακῶν ἰδίου λόγου ἀρχιερέως ὁμ̣[οίως] gap=unknown gap=unknown [τοῦ] ... noun. sg. masc. gen AD03 256 256 Egypt PSI 15 1551, 10 114329
2896715 ἀρχιερεῦ̣σι̣ ... Ἀπολλωνίῳ καὶ Ἰούστῳ Ἀπολλωνίου ἀμφοτέροις ἀρχιερεῦ̣σι̣ βουλευταῖς καὶ τοῖς σὺν ... noun. pl. masc. dat AD03 257 257 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Oxy. 43 3111, 4 15989
3316954 ἀρχιερέω[ς] ... Ἀπηλιώτου. [κελεύσαν]τος τοῦ κρατίστου ἀρχιερέω[ς] Γεσσίου Σερήνου κ[α]ὶ τοῦ ... noun. sg. masc. gen AD03 259 259 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Ryl. Gr. 2 110, 6 19501
3849122 [ἀρχιερέα] ... Μᾶρκον Αὐρ̣ήλιον̣ Σερῆνον̣ Σερήνου̣ [Ὀξυρυγχίτην] [ἀρχιερέα] [τοῦ] [ρλε [ἱερ]ο̣ῦ εἰσελαστικ[ο]ῦ ... noun. sg. masc. acc AD03 264 264 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 25, 17 15809
3849665 [ἀρχιερέα] ... [Σερῆνον] [Σερήνου] [ἐπικεκλημένον] Πτ̣ο̣λ̣ε̣μ̣αῖον Ὀξυ̣ρυγχεί[τ]η̣ν̣* [ἀρχιερέα] [τῆς] [ἱερᾶς] [μουσικῆς] [συ]νόδο̣υ̣ ... noun. sg. masc. acc AD03 264 264 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 25, 43 15809
3849305 ἀρ̣χ̣ιερεῖ ... [Αὐρηλίῳ] [Σερήνῳ] [Σερή]νου ἐπικεκλημένου* @^inline^Πτολεμαίῳ@⟦πτολεμαιου⟧ ἀρ̣χ̣ιερεῖ Ὀξυρυγχείτῃ* καὶ ἀπ̣ο̣δ̣ε̣δ̣ω̣κ̣ο̣τα* τ̣[ὸ] ... noun. sg. masc. dat AD03 264 264 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 25, 24 15809
3849376 [ἀ]ρχιερεῖ ... Μάρκῳ Αὐρηλίῳ Σ[ερήνῳ] [Σερήνου] [Ὀξυρυγχίτῃ] [ἀ]ρχιερεῖ καὶ ἀποδεδωκότι τὸ κατ[ὰ] ... noun. sg. masc. dat AD03 264 264 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 25, 27 15809
3849449 ἀρχιερεῖ ... Μάρκ[ῳ] [Αὐρηλίῳ] [Σερήνῳ] [Σερήνου] [Ὀξ]υρυγχείτῃ* ἀρχιερεῖ καὶ ἀποδε̣δ̣ωκότι τὸ κα̣τ̣ὰ̣ ... noun. sg. masc. dat AD03 264 264 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 25, 30 15809
3849589 [ἀρχιερέως] ... Αὐρη̣λίου Σερήν̣[ου] [Σερήνου] [ἐπικεκλημένου] [Πτολεμαίου] [ἀρχιερέως] [τῆς] [ἱερᾶς] [μουσικῆς] σ̣υνόδου ... noun. sg. masc. gen AD03 264 264 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 25, 39 15809
3849005 [ἀ]ρ̣χιερεὺ̣ς ... [Σ]ε̣ρῆν[ο]ς Σερήνου ἐπι[κεκλημένος] [Πτολεμαῖος] [Ὀξυρυγχίτης] [ἀ]ρ̣χιερεὺ̣ς τῆ̣ς ἱερᾶς οἰκ[ουμενικῆς] [περιπολιστικῆς] ... noun. sg. masc. nom AD03 264 264 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. Hels. 25, 10 15809
2858158 ἀρχιερέως ... στεμμάτων καὶ Φανίας* Σαρᾶ ἐνάρχου ἀρχιερέως ἀμφοτέρων βουλευτῶν τῆς Ὀξυρυγχε̣[ι]τ̣ῶ̣ν̣ ... noun. sg. masc. gen AD03 269 269 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 36 2768, 6 16559
2683014 ἀρχιερεὺς ... τοῦ πάππου. Σεκοῦνδος Σεκούνδου ἀρχιερεὺς εἶπ(εν) · ἐπιτηρείσθω οὖν ... noun. sg. masc. nom AD03 272 272 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1413, 10 21823
3851049 ἀρχιερεῖ ... Ἰουλίῳ Θέωνι τριαστῇ Καπιτωλίων παραδόξῳ ἀρχιερεῖ <τοῦ> ἐνταῦθα ξυστ[ο]ῦ καὶ ... noun. sg. masc. dat AD03 273 273 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oslo 3 85, 7 21532
3846861 [ἀρχιερεὺς] ... [Κλαύδιος] [Καῖσαρ] [Σεβαστὸς] [Γερμανικός] [,] [ἀρχιερεὺς] [μέγιστος] [,] [δημαρχικῆς] [ἐξουσ]ίας ... noun. sg. masc. nom AD03 273 274 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 16 13034, 1 16348
942073 ἀρχιερ(εὺς) ... [Ἀντώνιος] [Γορδιανὸς] [εὐσ]εβὴς εὐτυχὴς Σεβαστ[ὸ]ς ἀρχιερ(εὺς) μέγισ(τος) δη[μαρχικῆς] [ἐξουσίας] [τὸ] ... noun. sg. masc. nom AD03 275 299 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Ant. 3 191, 12 30402
2681852 [ἀρχιερεὺς] ... [Ἀντώνιος] [Γορδιανὸ]ς Εὐσεβὴς Εὐτυχὴς Σεβαστὸς [ἀρχιερεὺς] [μέγιστος] [,] [δημαρχικῆς] [ἐξουσίας] ... noun. sg. masc. nom AD03 275 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1407, 18 31739
3043811 ἀρχιερεὺς ... καὶ Ἑρμανοβάμμων ἐξηγ(ητὴς) καὶ Δίδυμος ἀρχιερεὺς καὶ Κοπρίας κοσμητὴς πόλεως ... noun. sg. masc. nom AD03 275 299 Egypt, U17 - Euergetis P. Oxy. 7 1025, 4 31310
3043876 ἀρχιερ(εὺς) ... ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομ(αι). Δίδυμος ἀρχιερ(εὺς) ἐρρῶσθ(αι) ὑμᾶς εὔχομ(αι). ... noun. sg. masc. nom AD03 275 299 Egypt, U17 - Euergetis P. Oxy. 7 1025, 24 31310
2684414 ἀρχιερεὺς ... λ̣ε̣ιτουργείαις* κ̣α̣ὶ̣ gap=unknown [Πτολεμαῖος] [Δαμαρίω]νος ἀρχιερεὺς εἶπ(εν) · δέομαι ὑμῶν ... noun. sg. masc. nom AD03 280 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1415, 22 31740
2684469 ἀρχιερεὺς ... βάρος [ὑποφέρειν] gap=unknown [Πτολεμαῖος] [Δαμαρί]ωνος ἀρχιερεὺς εἶπ(εν) · ὑπὲρ ἐμέ ... noun. sg. masc. nom AD03 280 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1415, 25 31740
2684521 ἀρχιερεὺς ... αὐτῷ gap=unknown gap=unknown [Πτολεμαῖος] [Δα]μ̣α̣ρίωνος ἀρχιερεὺς εἶπ(εν) · δέομαι ὑμῶν ... noun. sg. masc. nom AD03 280 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 12 1415, 28 31740
3848110 [ἀρ]χιερέα ... σύνοδον Αὐρήλιον Ἁ[τ]ρ[ῆν] [Πετε]η̣σ̣ί̣ου Νεχ̣[θενίβιος] [ἀρ]χιερέα Ὀξ[υ]ρ̣υ̣[γ]χεί[τ]ην καὶ ἀποδ̣εδωκό̣τ̣[α] τ̣ὸ ... noun. sg. masc. acc AD03 288 288 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 27 2476, 16 17010
3848340 ἀρχιερέα ... Αὐρήλιον Ἁτρ̣ῆ̣ν̣ Πε̣τ̣ε̣ησίου Νεχθενίβιος Ὀξυρυγχίτην ἀρχιερέα. Αὐρήλιος Κασυλλα* Πανοπολείτης̣ ... noun. sg. masc. acc AD03 288 288 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 27 2476, 30 17010
3848396 ἀρχιερέα ... Αὐρήλιον Ἁτρῆν Πετεησίου Νεχθενίβιος Ὀξυρυγχε[ί]την ἀρχιερέα. Μάρκος Αὐρήλιος Ωρίων ... noun. sg. masc. acc AD03 288 288 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 27 2476, 32 17010
3848594 ἀρχιερέα ... [π]ό̣λ̣ε̣ως Αὐρήλι[ον] [Ἁτρῆν] Παταησίου Νεχθενίβ[ι]ς̣ ἀρχιερέα ἀπὸ τῆς λα̣μ̣π̣[ρᾶς] καὶ ... noun. sg. masc. acc AD03 288 288 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 27 2476, 42 17010
3848631 ἀρχιερέα ... {ἱερᾶς}. διὸ κατεστήσαμεν αὐτὸν ἀρχιερέα οὗ κατεστήσαμ[εν] [ἀγ]ῶνος τῆς ... noun. sg. masc. acc AD03 288 288 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 27 2476, 43 17010
3848279 ἀρχιερῖ* ... Αὐρήλιον Ἁτρῆν̣ Παταησιν* Νεχθενίβιος Ὀξυρυγχεί[την] ἀρχιερῖ*. Μάρκος Αὐρήλιος Ἀγαθοκλῆς ... noun. sg. masc. dat AD03 288 288 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 27 2476, 26 17010
2632115 [ἀρχι(ερεῖ)] ... [λαμ(προτάτης)] [Ὀξυρυγχειτῶν]* π̣όλεως Αὐρ̣η̣λ̣ίῳ gap=unknown [ἀρχι(ερεῖ)] [βουλ(ευτῇ)] τῆς Ὀξυρυγχειτῶν* [πόλεως] ... noun. sg. masc. dat AD03 294 294 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. NYU 2 25, 5 121949
2632184 ἀρχι(ερεῖ) ... λαμ(προτάτης) Ὀξυρυγχ[ειτῶν]* [πόλεως] [Αὐρηλίῳ] gap=unknown ἀρχι(ερεῖ) βουλ(ευτῇ) Ὀξυ[ρυγειτῶν][πόλεωςχ(αίρειν)*] [.] ὁ̣μολο̣γ̣ῶ̣ ... noun. sg. masc. dat AD03 294 294 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. NYU 2 25, 24 121949
2672304 ἀρχιερέως ... Ἡρακλείδου ἀμφ[ο]τέρων ἐξηγητῶν καὶ Θέωνος ἀρχιερέως τῶν τριῶν βουλευτῶν τῆς ... noun. sg. masc. gen AD03 294 295 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 10 1252 Ro, 22 21799
456760 ἀρχ(ιερεὺς) ... [Οὐαλέριος] [Μαξιμιανὸς] gap=unknown [ἀνί]κητος Σεβαστὸς ἀρχ(ιερεὺς) μέγ(ιστος) gap=unknown [Κ]α̣ρπ(ικὸς) πατὴρ ... noun. sg. masc. nom AD03 298 298 Egypt, U15 - Hermopolites (?) CPR 23 20, 3 70300
3079841 ἀρχιερεῖ ... αὐτῷ Ὤ̣[φ]εως ὀθωνίου* gap=unknown Ἀμμωνίῳ ἀρχιερεῖ σέλλα εἰς τρύγην διθ ... noun. sg. masc. dat AD04 300 325 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1146, 6 33631
1023743 [ἀρχιερέως] ... τρίτον vac=unknown Γορπ[ιαίου] gap=12 [ἐπὶ] [ἀρχιερέως] [τοῦ] [μὲν] [Καισαρείο?]υ̣ Μάρκου ... noun. sg. masc. gen AD04 300 300 Egypt, U13 - Euergetis P. Berl. Möller 1, 4 17454
3098674 ἀρχιερ̣έ̣ω̣ς̣ ... β ? @^interlinear^ὧν@ Τήλ̣θου Ἀρείου ἀρχιερ̣έ̣ω̣ς̣ (ἀρούρης) ? Ῥοδίνης θυ(γατρὸς) ... noun. sg. masc. gen AD04 300 399 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. 14, 29 32564
3252448 ἀρχιε-ρεὺ[ς] ... καὶ Ἡρα[κλ]ειαν[ὸ]ς ὃ καὶ Μωρίων ἀρχιερεὺ[ς] [ἀ]μφό[τ]εροι βουλευταὶ τῆς λαμ(πρᾶς) ... noun. sg. masc. nom AD04 303 303 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Princ. 3 133, 2-3 17263
4480741 ἀρχιε̣ρέως ... νεωκόρ̣ου τ̣ο̣ῦ̣ μεγάλου Σαράπιδος καὶ ἀρχιε̣ρέως καὶ ὑπομνηματ̣ο̣γ̣ράφου καὶ βουλευτ[ο]ῦ ... noun. sg. masc. gen AD04 319 319 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 6 9219, 3 17874
4480959 ἀρχιαιρέως* ... [νεωκόρου] [τοῦ] [μεγάλ]ο̣υ̣ Σαρά̣π[ιδ]ος καὶ ἀρχιαιρέως* καὶ ὑ[πο]μν[ημ]ατογράφου καὶ καὶ ... noun. sg. masc. gen AD04 319 319 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 6 9219, 10 17874
3927698 ἀρχ̣ιερ̣ε[ῖ] ... καὶ ἀξιῶ γράψαι τῷ διασημοτ̣[άτ]ῳ ἀρχ̣ιερ̣ε[ῖ] [ὥ̣σ̣τ̣ε̣] κ̣αὶ [α]ὐτῷ ὑπαρχθῆναι ... noun. sg. masc. dat AD04 320 320 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 5 454, 23 19298
922855 ἀρχιερέως ... ἀναλίσκεις ἄλ̣λ̣α̣ τ̣ινὰ ἐπὶ τοῦ ἀρχιερέως ἕω̣ς λάβῃ̣ς τὴν τάξιν ... noun. sg. masc. gen AD04 324 330 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 1 3, 16 23631
922870 ἀρχ̣[ιερ]έ̣ω̣ς̣ ... ὅλως gap=1 διάγ̣ε̣ι̣ς̣ π̣ρ̣ο̣σ̣ελθεῖν τάξει ἀρχ̣[ιερ]έ̣ω̣ς̣ περὶ τούτου · δεῖ ... noun. sg. masc. gen AD04 324 330 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 1 3, 17 23631
922971 ἀρχιερέως ... \δ̣ὲ/ τέως αὐτ[ὸς] [παρὰ] τοῦ ἀρχιερέως λαμ̣β̣άνω τὸ μέρος̣ [κα]τ̣ὰ̣ ... noun. sg. masc. gen AD04 324 330 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 1 3, 24 23631
922899 ἀρχιερέως ... πλοῖον ὅτι κἂν λ̣άβῃ̣ς παρὰ ἀρχιερέως ἐ[ά]ν τε μή, ... noun. sg. none. gen AD04 324 330 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 1 3, 19 23631
922492 ἀρχιερεὺς ... γὰρ πρὸ τούτου̣ τ̣ ὁ ἀρχιερεὺς περὶ τὰ μέρη τῆς ... noun. sg. masc. nom AD04 324 330 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 1 3, 10 23631
922988 ἀρ̣[χιερεὺς] ... · α[ὐ]τ̣ὸς γάρ μοι ὁ ἀρ̣[χιερεὺς] προσέπεμψεν μετανοήσα̣[ς] [διότι] καὶ ... noun. sg. masc. nom AD04 324 330 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 1 3, 25 23631
923739 ἀρ̣[χιερεὺς] ... ἔχον[τας] gap=unknown · ἐπειδὴ ὁ ἀρ̣[χιερεὺς] [?] [τ̣ειαν̣] [γὰ̣ρ] [τ̣ὴν] ... noun. sg. masc. nom AD04 324 330 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Ammon 1 4, 19 23632
924008 ἀρχι̣[ερεὺς] ... , ὁ̣ δ̣ὲ δικαιότατος ἡμ[ῶ]ν ἀρχι̣[ερεὺς] gap=5 [οὐ] παράπαν ἐμοὶ ... noun. sg. masc. nom AD04 324 330 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Ammon 1 4, 49 23632
897589 ἀρχιερέων ... ὁ ἀρχισύμμαχος μετὰ τῶν ἀμοιβόντων ἀρχιερέων stauros. stauros δεσπ(ότῃ) ... noun. pl. masc. gen AD05 - AD06 475 599 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Alex. 40, 5 35052
3430197 ἀρχιερεὺς ... (ἀρτάβας) α gap=unknown Βασιλείδης Σ̣ερήνου ἀρχιερεὺς gap=unknown οὕ(τως) δ(ιὰ) κλ(ηρονόμων) ... noun. sg. masc. nom AD07 618 634 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Sorb. 2 69, 1 20110