ἐξαρτία

noun --- "equipment" (Logeion)

43 attestations of ἐξαρτία

Number without context limitations (see below)!

This page is a full view of your query with all relevant information. If you want to filter on the grammatical context (previous or next word), you can do so below. To export these data to a csv file (taking the filter into account if applicable), click the icon above.
Please note that the .csv file is tab-delimited and in Unicode, and Excel has problems with each of these if you just open the csv file by double clicking - supposing the default programme for opening csv files is set to Excel on your computer. Better results can be obtained through open source software such as Open Office. If you insist on using Excel (version 15 or higher), please use the import function (under "File"), select CSV and the file you just downloaded, and pick "Unicode (UTF-8)" from the dropdown for "File origin". Use Tab as the only delimiter and import by clicking "Finish". If you want to know why you have to take this detour, you may want to read this.

If your research starts from this export, please be fair and quote Trismegistos: here's how.

Wordref ID Attestation Context Morphology Century Date from Date to Written Line TM Tex ID
1389510 [ἐξαρτίαν] ... Ἑ̣ρ̣[ιεως] [ἱστὸν] [γερδιακὸν] [καὶ] [τὴν] [ἐξαρτίαν] [γ]ε̣ρ̣διακὴν̣ [κα]ὶ ἀπέχω̣{ν} παρα[χρη̃μα] ... noun. sg. fem. acc AD01 41 41 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Dime 3 35, 2 48587
4528126 ἐξ̣αρτείᾳ* ... καὶ μηχαναῖς, ἐξηρ̣[τισμέ][νον] πάσῃ ἐξ̣αρτείᾳ* β[αλανικ]ῇ καὶ χαλκίοι[ς] μολίβοις ... noun. sg. fem. dat AD03 200 299 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 8 9921, 8 31999
1526608 ἐξαρτίαν ... ἶ* \συνχωρῶν/⟦ἐπιτρέπων⟧⟧ τὸ τοιοῦτο γείνεσθαι ἐξαρτίαν κάρν̣ου καψικοῦ ποίησον ἐν ... noun. sg. fem. acc AD03 250 261 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Flor. 2 241, 6 11122
2896803 ἐ̣ξ̣α̣ρ̣τ̣ί̣[ᾳ] ... gap=40 τὴν ἐμβολὴν ἐξη[ρ]τισμένον πάσῃ ἐ̣ξ̣α̣ρ̣τ̣ί̣[ᾳ] gap=3 [οὐ] [νυκτο]πλ̣ο̣ῶ̣ν οὐδὲ ... noun. sg. fem. dat AD03 257 257 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Oxy. 43 3111, 12 15989
1879738 ἐξαρτίαν ... Παπίᾳ μὴ κάτεχε ἀλλὰ καὶ ἐξαρτίαν κάψας ἄλλης ἀνάπεμψον. ... noun. sg. fem. acc AD03 258 258 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) P. Laur. 4 188, 7 11611
2777683 ἐξαρτίᾳ ... [(ἀρταβῶν)] [ἑβδομήκοντα] σὺν τῇ τούτου ἐξαρτίᾳ π̣ά̣σ̣ῃ̣ κ̣α̣ὶ̣ ἱ̣σ̣τ̣ῷ̣ [κ]αὶ ... noun. sg. fem. dat AD03 291 291 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Oxy. 17 2136, 6 12607
2777747 [ἐξ]αρτίᾳ ... (ἀρταβῶν) ἑβδομήκοντα σὺν τῇ τούτο[υ] [ἐξ]αρτίᾳ πάσῃ πα̣[ντοίᾳ] [?] σ̣η ... noun. sg. fem. dat AD03 291 291 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Oxy. 17 2136, 9 12607
2720498 ἐξαρτίαν ... καὶ τὴν οὖσαν ἔν[θ]α ἀπόκειται ἐξαρτίαν πᾶσαν ὁσην* ἐὰν ᾖ ... noun. sg. fem. acc AD03 298 298 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1705, 7 21983
2720540 ἐξαρτίαν ... , ὅνπερ ἱστὸν καὶ τὴν ἐξαρτίαν βαστάξεις ἐντεῦθεν ἔνθα ἀπόκειται ... noun. sg. fem. acc AD03 298 298 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1705, 11 21983
2720656 ἐξαρτίαν ... πέπρακα τὸν ἱστὸν καὶ τὴν ἐξαρτίαν πᾶσαν, καὶ ἀπέσχον ... noun. sg. fem. acc AD03 298 298 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1705, 24 21983
3106900 [ἐξ]άρτειαν* ... καὶ ναυτῶν gap=19 [παρα]σ̣κευὴν [καὶ] [ἐξ]άρτειαν* γεν[έσθαι] [.] [(ἔτους)] [ιε ... noun. sg. fem. acc AD03 298 298 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 1, 14 44881
3107371 ἐξάρτειαν* ... πλοίων τῶν ταμιακῶν ἐπισκευὴν καὶ ἐξάρτειαν* ἀκολούθ[ως] [τοῖς] [κελευσθεῖσιν] [ὑπὸ] ... noun. sg. fem. acc AD03 298 298 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Panop. Beatty 1, 49 44881
1115542 ἐξαρτίας ... [Κοπρῆ] διατυπώσεως καὶ π(ριμι)π(ίλου) καὶ ἐξαρτίας [πλοίου] διὰ Ἰ[σιδ]ώρου Πεληνίου ... noun. sg. fem. gen AD04 318 318 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Cairo Isid. 59, 34 10388
3032614 ἐξαρτιω* ... ταρ[σ]ι̣[κοϋ]φικὸν τελιον* ωεξηρτισμενω* extra πάσῃ ἐξαρτιω* ἐπὶ τῷ ἀ̣ντὶ ἐνοικίω* ... noun. sg. fem. dat AD04 335 335 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 66 4534, 9 78606
1414185 ἐξαρτίαις̣ ... , σὺν πύγμασι* δυσὶ καὶ ἐξαρτίαις̣ αὐτῶν, καὶ τελέσω ... noun. pl. fem. dat AD04 355 355 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Dublin 31, 11 21611
2816522 [ἐξαρτία̣ς̣] ... [πλοῖον] [μετὰ] [καὶ] [τῆς] [τούτου] [ἐξαρτία̣ς̣] [ὡς] [ἐὰν] [ὑποδέξητε*] [χωρὶς] ... noun. sg. fem. gen AD04 362 362 Egypt, U19 - Pela (Bella el-Mustagadda) P. Oxy. 22 2347, 11 22217
3020833 ἐξαρτίᾳ ... κώμ[η]ς ὁλό̣κληρον μ̣ηχανὴν ἐξηρτισμένην πάσῃ ἐξαρτίᾳ καὶ σιδηρώμασιν κ[αὶ] [τὰς] ... noun. sg. fem. dat AD05 469 469 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 63 4390, 10 22153
1542355 ἐξαρτίᾳ ... καλουμένην gap=9 [ἐξηρτι]σμένην πάσῃ ξυλικῇ ἐξαρτίᾳ καὶ σιδηρώμασιν μετὰ καὶ ... noun. sg. fem. dat AD05 489 489 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Flor. 3 325, 11 19366
132963 ἐξαρτίῳ* ... μέρος ὁλοκλήρου ἐλ[αι]ου̣[ργείου] [ἐξηρτισμένου] [πά]σ̣ῃ̣ ἐξαρτίῳ* σὺν ἐπαύλει καὶ φρέατι ... noun. sg. fem. dat AD06 500 500 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) BGU 19 2817, 9 91726
1856842 [ἐξαρτίᾳ] ... gap=unknown extra ὀργάνῳ ἐξηρτισμενη* πάσῃ [ἐξαρτίᾳ] gap=unknown κ̣αὶ παντὶ δικαίῳ ... noun. sg. fem. dat AD06 500 599 Egypt, U15 - Hermopolites P. Köln Gr. 9 373, 6 78431
2016033 ἐξαρτιω* ... [καὶ] [ξυλι]κῷ ὀργάνῳ ἐξηρτισμένῳ πάσι* ἐξαρτιω* καὶ χρηστηρίων̣* [μετὰ] [πάντων] ... noun. sg. fem. dat AD06 517 517 Egypt, U15 - Hermopolites P. Lond. 3 p. 259 no. 994, 12 22764
3861248 ἐξαρτίᾳ ... Γ̣ερμανοῦ, ἐξηρτισμένην πάσῃ ξυλικῇ ἐξαρτίᾳ καὶ σιδηρώμασιν, μετὰ ... noun. sg. fem. dat AD06 551 551 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 1 77, 16 20144
1530501 ἐξαρτίαις ... νεύοντας εἰς λίβα σὺν πάσ̣[αις] ἐξαρτίαις gap=unknown gap=unknown_lines gap=unknown ... noun. pl. fem. dat AD06 552 552 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Flor. 3 285, 13 19347
1637589 [ἐξαρτίᾳ] ... καὶ ξυλικοῦ ὀγράνου ἐξηρτισμένου πάσῃ [ἐξαρτίᾳ] gap=unknown ν Θέωνος διακείμενον ... noun. sg. fem. dat AD06 561 561 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Grenf. 1 57, 9 22621
1161426 ἐξαρτίας ... ἐξηρτισμένω[ν], μετὰ πάσης αὐτοῦ ἐξαρτίας ὡς ἔ̣στιν κ̣α̣ὶ̣ τῆς ... noun. sg. fem. gen AD06 570 570 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 2 67151, 279 18905
1031314 ἐξαρτίᾳ ... αὐτῆς κώμης ἐξηρτισμένην πάσῃ ξυλικῇ ἐξαρτίᾳ καὶ σιδηρώμασιν, μετὰ ... noun. sg. fem. dat AD06 574 574 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Berl. Zill. 7, 14 17287
3797283 [ἐξαρτίᾳ] ... gap=unknown [καὶ] gap=unknown [καὶ] [πάσῃ] [ἐξαρτίᾳ] ἐξηρτισμένῳ καὶ λην̣[οπίθῳ] [καὶ] ... noun. sg. fem. dat AD06 576 577 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Vind. Tand. 28, 9 15462
2582732 ἐξαρτίας ... [μ]η̣χ[αναῖς] καὶ λοιποῖς εἴδεσσι* ἁπάσης ἐξαρτίας ἤτοι ὕλης ἀπὸ μεγάλου ... noun. sg. fem. gen AD06 581 581 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 4 + P. Münch. 1 5 Vo + P. Lond. 5 1726, 15 15313
2582840 ἐ̣[ξαρτίας] ... ἀγριοχηνοπρημνης* σὺν τῆς ἁπάσης α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ ἐ̣[ξαρτίας] [ἤτοι] [ὕ]λης κυριε[ύειν] [καὶ] ... noun. sg. fem. gen AD06 581 581 Egypt, U01 - Syene (Assuan) P. Münch. 1 4 + P. Münch. 1 5 Vo + P. Lond. 5 1726, 26 15313
1413554 ἐξαρτίας ... γεναμένης* μεταξὺ ἡμῶν περὶ τῆς ἐξαρτίας τοῦ μακαρίου̣ Γεωργιος* υἱος* ... noun. sg. fem. gen AD07 600 699 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Dublin 24, 4 37474
2985338 ἐξαρτίᾳ ... καλουμέ(νην) gap=30 ἐξηρτισμέ(νην) πάσῃ ξ̣υ̣λ̣ικῇ ἐξαρτίᾳ [καὶ] [σιδηρώμασιν] [μετὰ] [καὶ] ... noun. sg. fem. dat AD07 611 611 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 58 3955, 12 17936
2106382 ἐξαρτί(ας) ... ⟦αὐτ(οῦ)⟧ ⟦ gap=unknown ἀγορασθ(έντων) λ(ό)γ(ῳ) ἐξαρτί(ας) gap=unknown gap=unknown_lines ... noun. pl. fem. acc AD08 700 725 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1439, 7 39756
454028 ἐ̣ξ̣αρτ̣(ίας) ... gap=unknown_lines gap=unknown [λ(ό)γ(ῳ)] [φιλο]κ̣[(α)λ(ίας)] (καὶ?) ἐ̣ξ̣αρτ̣(ίας) πλ̣[οίω(ν)] gap=unknown gap=unknown [λ(ό)γ(ῳ)] ... noun. sg. fem. gen AD08 700 725 Egypt CPR 22 44, 1 70274
454084 ἐξαρτ(ίας) ... ε ̣c̣ḥẹc̣ḳ λ̣(ό)γ̣(ῳ) φιλοκ(α)λ(ίας) (καὶ) ἐξαρτ(ίας) καρά(βων) κού(ρσου) ϛ ἰνδ(ικτίονος) ... noun. sg. fem. gen AD08 700 725 Egypt CPR 22 44, 6 70274
2107248 ἐξαρτ(ίας) ... (καὶ) ἀνασκε(υῆς) (καὶ) φιλ(οκαλείας) (καὶ) ἐξαρτ(ίας) καρ(άβων) (καὶ) ἀκ(α)τ(ίων) (καὶ) ... noun. sg. fem. gen AD08 700 725 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1442 a (l. 1-22), 1 39757
2098851 ἐξαρτ(ίας) ... ψω(μίων) ἀρτ(άβαι) γ κβ ὀν(όματι) ἐξαρτ(ίας) καρά(βων) (καὶ) ἀκ(α)τ(ίων) λ(ό)γ(ῳ) ... noun. pl. fem. acc AD08 707 707 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1433, 162 19878
2024309 ἐξαρτίας ... gap=unknown_lines εἴδη τῆς φιλοκαλείας καὶ ἐξαρτίας τ[ῶν] gap=unknown τοῦ Κλύσματος ... noun. sg. fem. gen AD08 708 709 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1386, 1 19840
1879919 [ἐ]ξαρτίας ... gap=3 [λογῳ] φ[ιλο]κ̣αλεία[ς] τ̣ε̣ κ̣[α]ὶ̣ [ἐ]ξαρτίας καράβων καὶ ἀ̣κ̣[α]τ̣η̣ν̣α̣ρίων καὶ ... noun. pl. fem. acc AD08 709 709 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Laur. 4 192 + Analecta Papyrologica 7 (1995), p. 165-171, 4 21277
2018669 ἐξαρτίας ... διάφορα εἴδη λόγῳ φιλοκαλείας* καὶ ἐξαρτίας πλοίων τοῦ Κλύσμα(τος) ἔτι ... noun. sg. fem. gen AD08 710 710 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1346, 6 19804
2022338 [ἐξαρτίας] ... gap=unknown_lines gap=unknown [φιλο]καλεί[ας] [κα]ὶ [ἐξαρτίας] gap=unknown [ἀ]κατηναρίων καὶ gap=unknown ... noun. sg. fem. gen AD08 710 711 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1371, 2 19827
2099853 ἐξαρτ(ίας) ... λ(ό)γ(ῳ) κτιζε(ως)* (καὶ) φιλοκ(α)λ(είας) (καὶ) ἐξαρτ(ίας) πλοίω(ν) τ\οῦ/ Κλύ(σματος) ὑπὸ ... noun. pl. fem. acc AD08 716 716 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1434, 150 19879
2103451 [ἐξαρτ(ίας)] ... λόγῳ κτίσε(ως) (καὶ) φιλοκαλεία(ς) (καὶ) [ἐξαρτ(ίας)] [πλοί]ω(ν) τ\οῦ/ Κλύ(σματος) ὑ̣[πὸ] ... noun. pl. fem. acc AD08 716 716 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1435, 12 19880
2099456 ἐξαρτ(ίας) ... Μεσ(ορὴ) κδ ἰ(ν)δ(ικτίονος) ιδ λ(ό)γ(ῳ) ἐξαρτ(ίας) καρ(άβων) (καὶ) ἄλλω(ν) ἐν ... noun. sg. fem. gen AD08 716 716 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1434, 115 19879