ἐπείπερ

conjunction --- "" (Logeion)

27 attestations of ἐπείπερ

Number without context limitations (see below)!

This page is a full view of your query with all relevant information. If you want to filter on the grammatical context (previous or next word), you can do so below. To export these data to a csv file (taking the filter into account if applicable), click the icon above.
Please note that the .csv file is tab-delimited and in Unicode, and Excel has problems with each of these if you just open the csv file by double clicking - supposing the default programme for opening csv files is set to Excel on your computer. Better results can be obtained through open source software such as Open Office. If you insist on using Excel (version 15 or higher), please use the import function (under "File"), select CSV and the file you just downloaded, and pick "Unicode (UTF-8)" from the dropdown for "File origin". Use Tab as the only delimiter and import by clicking "Finish". If you want to know why you have to take this detour, you may want to read this.

If your research starts from this export, please be fair and quote Trismegistos: here's how.

Wordref ID Attestation Context Morphology Century Date from Date to Written Line TM Tex ID
4665976 ἐπείπερ ... , προνοεῖσθε μὴ πα[ρ]έργως, ἐπείπερ ὑμᾶς δεῖ συνεχέστερον ὑπὲρ ... conjunction BC02 -164 -164 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 110 + P. Petrie 3 p. 15-44, 186 3502
1879619 ἐπείπερ ... [γέν]ωμαι ἐν τῶι Ἀφροδ̣εισίῳ. ἐπείπερ γ̣είνονται εἰς Ἀμμ[ωνιακή]ν̣, ... conjunction AD02 100 199 Egypt P. Laur. 4 187, 20 28768
1879672 ἐπείπερ ... δ̣ίε̣π̣εμψάμην σοι \τ̣ὸ̣/ \γ̣υμνα̣[σι]/ \ ἐπείπερ gap=2 τῶν ἐλαίων · ... conjunction AD02 100 199 Egypt P. Laur. 4 187, 26 28768
2692776 ἐπείπερ ... παντελῶς διανύειν τὰ προσήκοντα, ἐπείπερ ἐὰν πλεονεξία τις προχωρήσῃ ... conjunction AD03 298 298 Egypt, U19 - Paeimis P. Oxy. 12 1469, 4 21870
2959001 ἐπείπερ ... τῆς κυρίας μήπω ἐνστάσης. ἐπείπερ μέρος τ̣ι̣ τῆς ἐπιούσης ... conjunction AD04 325 325 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 54 3759, 37 15268
2926190 ἐ-[πεί]περ ... κέρμα ἐν τῇ αὔριον, ἐ[πεί]περ γέγονεν φήμη περὶ [το]ῦ̣ ... conjunction AD04 355 355 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 48 3401, 8-9 22493
4141801 ἐπ[είπερ] ... ἀλλήλοις τὰ ἑξῆς δηλο(ύμενα). ἐπ[είπερ] πρώην συνήφθημεν ἀλλήλοις πρὸς ... conjunction AD06 500 599 Egypt SB 14 12043, 3 35887
4661461 ἐπίπερ* ... Ἰωά(ννης) γεωργὸς χωρὶς πάσης ἀντιλογίας ἐπίπερ* μισθῶσθαι* παρὰ σοῦ πρὸς ... conjunction AD06 500 599 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) T. Varie 14 - 21, 8 65105
2734456 ἐπείπερ ... δέκα λίτρας κ̣[ατα]βαλεῖν. καὶ ἐπείπερ ἐ̣ξ̣[ῄτησε] [γράμματα] [τῶν] δοξάντων ... conjunction AD06 504 504 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 16 1882, 14 22018
3184851 ἐ̣π̣είπερ ... κουράτο̣ρ̣ο̣ς π̣ερὶ τῶν ὑποτεταγμένων. ἐ̣π̣είπερ θ̣ προικὸς τῆς [μ]α̣καρι̣ο̣τάτη̣ς̣* ... conjunction AD06 537 537 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 1 1, 11 78719
3187193 [ἐπείπερ] ... αὐτῆς ἐ̣π̣ιστέλλω τὰ̣ ὑ̣ποτ̣ετ̣α̣γ̣μέ̣ν̣α̣ · [ἐπείπερ] [ἐν] [τοῖς] [προελθοῦσιν] [μ]εταξύ ... conjunction AD06 538 538 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 1 3, 4 78721
3187441 ἐ̣π̣ε̣ί̣[περ] ... [ὑ]π̣οδ̣[έκταις] [ἐπιστ]έ̣λ̣λω̣ [τὰ] ὑ̣π̣[οτεταγμ]έ̣ν̣α̣ · ἐ̣π̣ε̣ί̣[περ] gap=5 μ̣ετα̣ξ̣[ύ] μ̣[ου] [καὶ] ... conjunction AD06 538 538 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 1 4, 4 78722
1594157 ἐ̣π̣[ί]περ* ... Πα̣ν̣ίσκου ἀσκητρίας δούλης ὑμετέρας. ἐ̣π̣[ί]περ*, μη[δ]ένος πρ̣[ο]κ̣ειμένο̣υ̣, ... conjunction AD06 539 570 Egypt, U04a - Hermonthis (Armant) (?) P. Gen. 4 167, 5 129791
3188286 ἐπείπερ ... καὶ gap=13 με̣ gap=15. ἐπείπερ π gap=15 ε[ὐ]δ̣[ο]κιμωτ[(ατ…)] [Θεοδωρο] ... conjunction AD06 539 539 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 18, 3 112453
3190508 ἐ̣π̣ί̣πε[ρ]* ... Οὐάλεντος δημοσίῳ χαρτ[ο]φύλακει* χα(ίρειν). ἐ̣π̣ί̣πε[ρ]* κατὰ ἔγ̣γραφον ἐγχώρησειν* ε̣ ... conjunction AD06 544 544 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 23, 4 112458
3191076 ἐπείπερ ... ἐκλησίας* ἐπιστέλλω τὰ ὑποτεταγμένα · ἐπείπερ τῇ σήμερον ἡμέρᾳ̣ πέπρα[κα] ... conjunction AD06 559 559 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 25, 3 112460
3191981 ἐπίπερ* ... τῶν αὐτῶν δουλικῶν σωμάτω[ν] gap=26 ἐπίπερ* δ̣ι̣ὰ̣ τὸ ἀσφαλὴς* ἑκ̣ατ̣[έρου] ... conjunction AD06 559 559 Jordan, Arabia - Petra P. Petra 3 28, 43 112463
1726349 ἐπείπερ ... ὁμολογοῦσιν ἀλλήλοι̣ς τὰ ἑξῆς · ἐπείπερ πρώην συ̣νήφθημεν ἀλλήλιος πρὸς ... conjunction AD06 586 586 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Herm. 29, 9 21132
1854182 ἐπείπερ ... ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης. ἐπείπερ κατὰ τὰς προσενεχθείσ[ας] σ̣ο̣ι ... conjunction AD07 - AD08 600 799 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Köln Gr. 7 319, 4 17899
1854367 [ἐ]πείπερ ... (καὶ) ἔστιν gap=2 ἑξῆς ὑπ̣οδ [ἐ]πείπερ τοῦ προγεγραμ[μένου] gap=14 gap=2 ... conjunction AD07 - AD08 600 799 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Köln Gr. 7 321 + P. Köln Gr. 7 326 a fr. 4 Ro, 6 38726
1854483 ἐπείπερ ... αὐτ(οῖς) ἐντησίως* ὁμοθυμα̣[δὸν] [δαπ]α̣νήσωσ̣[ιν]*, ἐπείπερ εἰς μίαν ὁμοζωειαν* ἀποζωήσουσιν* ... conjunction AD07 - AD08 600 799 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) P. Köln Gr. 7 321 + P. Köln Gr. 7 326 a fr. 4 Ro, 16 38726
3271464 [ἐπε]ί̣[πε]ρ ... [ [ἐπε]ί̣[πε]ρ [ἐκεῖ] gap=unknown chirho ἐπείπερ ... conjunction AD07 600 699 Egypt P. Rainer Unterricht (MPER N.S. 15) 94, 1 65468
3271468 ἐπείπερ ... [ [ἐπε]ί̣[πε]ρ [ἐκεῖ] gap=unknown chirho ἐπείπερ ἐκεῖ gap=1 chirho ἐπείπερ ... conjunction AD07 600 699 Egypt P. Rainer Unterricht (MPER N.S. 15) 94, 2 65468
3271472 ἐπείπερ ... chirho ἐπείπερ ἐκεῖ gap=1 chirho ἐπείπερ ἐκ[εῖ] gap=unknown gap=unknown π̣ρ̣ε̣[σβύτερος] ... conjunction AD07 600 699 Egypt P. Rainer Unterricht (MPER N.S. 15) 94, 3 65468
4568826 ἐπείπερ ... τῆς αὐτ(ῆς) πόλεως χ(αίρειν). ἐπείπερ δίκην ἔχουσα πρὸς Μηνᾶν ... conjunction AD07 633 648 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) Stud. Pal. 20 243, 12 41011
1031589 ἐπείπερ ... Καμίνων τοῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ gap=3 ἐπείπερ κατεγνώσθην λῃστρικῷ τρόπῳ λ[αβών] ... conjunction AD07 662 662 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Berl. Zill. 8, 8 40973
4434833 ἐπείπερ ... εἰς τὸ ὄρος Μεμνονίων. ἐπείπερ ψηλαφήσαντός μου τὸν λόγον ... conjunction AD07 697 697 Egypt, U04b - Thebes SB 3 7240, 10 18867