ἐπισκέπτομαι

verb --- "pass in review" (Logeion)

420 attestations of ἐπισκέπτομαι

Number without context limitations (see below)!

This page is a full view of your query with all relevant information. If you want to filter on the grammatical context (previous or next word), you can do so below. To export these data to a csv file (taking the filter into account if applicable), click the icon above.
Please note that the .csv file is tab-delimited and in Unicode, and Excel has problems with each of these if you just open the csv file by double clicking - supposing the default programme for opening csv files is set to Excel on your computer. Better results can be obtained through open source software such as Open Office. If you insist on using Excel (version 15 or higher), please use the import function (under "File"), select CSV and the file you just downloaded, and pick "Unicode (UTF-8)" from the dropdown for "File origin". Use Tab as the only delimiter and import by clicking "Finish". If you want to know why you have to take this detour, you may want to read this.

If your research starts from this export, please be fair and quote Trismegistos: here's how.

Wordref ID Attestation Context Morphology Century Date from Date to Written Line TM Tex ID
1651348 ἐπισκέψασθαι ... συντάξαι @^inline^μεταπεμψ\άσθαι/@⟦μεταπεμψα[μεν]⟧ α̣ὐ̣τ̣[ὸν] [καὶ] gap=4 ἐπισκέψασθαι ἱνʼ ἐὰν παρὰ δί̣κ̣η̣ν̣ ... infinitive. aor. mid BC03 -299 -200 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Gurob 10, 12 43324
1899649 ἐπισκέψασθαι ... μου ἐκ Τεβέτνου εἰς Κορφοτοῦν ἐπισκέψασθαι τὴν ἀδελφὴ[ν] @^inline^συναντ\ήσαντές/@⟦συναντες⟧ μοί ... infinitive. aor. mid BC03 -299 -200 Egypt, U20 - Tebetny (?) P. Lille Gr. 1 6, 5 3213
1899714 ἐπισκέψασθαι ... μου ἐκ Τεβέτνου εἰς Κορφοτουν ἐπισκέψασθαι τὴν ἀδελφὴ[ν] συναντήσαντές μοι ... infinitive. aor. mid BC03 -299 -200 Egypt, U20 - Tebetny (?) P. Lille Gr. 1 6, 21 3213
2007222 ἐ̣πισκέψασθαι ... σου εἰσορᾶ̣ν̣ καὶ ἀνακαλεσ[ά]μενον αὐτὸ[ν] ἐ̣πισκέψασθαι περὶ τούτων καὶ ἂν ... infinitive. aor. mid BC03 -299 -200 Egypt P. Lond. 3 p. 1 no. 887, 8 78481
3169529 ἐπισκέψασθαι ... σοι δοκεῖ πρὸς gap=2 gap=2 ἐπισκέψασθαι περὶ τούτων ἵνα ἐπ[ὶ] ... infinitive. aor. mid BC03 -299 -200 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 27, 4 7405
3515341 ἐπισκέψασθαι ... gap=unknown πο̣λλάκις ἀπα̣ιτούμενοι ου gap=unknown ἐπισκέψασθαι περὶ τούτων καὶ ἐ[ὰν] ... infinitive. aor. mid BC03 -299 -200 Egypt P. Strasb. Gr. 7 644, 5 3957
4479874 ἐπισκέ-ψασθαι ... τητ̣ ἀξιῶ οὖν σε ἐπισκέψασθαι περὶ τούτων ἵνʼ οἱ ... infinitive. aor. mid BC03 - BC02 -299 -100 Egypt SB 6 9209, 2-3 6199
1763082 [ἐπισκέ]-ψωνται ... [στρατη]γὸν ἵνʼ ἐκεῖνοι περὶ τ[ούτων] [ἐπισκέ]ψωνται. vac=unknown ποίαι βίαι ... verb. 3. pl. aor. subj. mid BC03 -275 -225 Egypt P. Hibeh 2 233 descr., 7-8 8289
1255833 ἐπίσκεψαι ... παρὰ Νέωνος. ἐπίσκεψαι ὑπὲρ Σεύθου τοῦ Τήρου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid BC03 -263 -229 Egypt, U20 - Herakleopolites (?) P. Cairo Zen. 3 59473, 1 1111
1257662 ἐπίσκεψαι ... παραπολλύμεθα ὧδε. σὺ οὖν ἐπίσκεψαι εἴ σοι δοκεῖ ἀφεῖναι ... verb. 2. sg. aor. imp. mid BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59495, 8 1133
1286197 ἐπίσκεψαι ... \τοῖς/ gap=1. νῦν οὖν ἐπίσκεψαι περὶ ἡμῶ̣ν ὅπως ἂν ... verb. 2. sg. aor. imp. mid BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 5 59838, 4 1462
2241592 ἐπισκέψῃ ... περὶ ἐμοῦ, ἕως ἂν ἐπισκέψῃ περὶ ὧν μωι* ἐνκαλοῦσι ... verb. 3. sg. aor. subj. act BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Mich. Zen. 87, 9 1986
3924767 ἐπισκέψηι ... ἵνα ἔχωμεν ἐργαζόμενοι μέχρι ἂν ἐπισκέψηι περὶ τούτων. ε[ὐτ]ύ[χ]ει ... verb. 3. sg. aor. subj. act BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 423, 34 2106
1253936 ἐπισκέψασθαι ... ἄνθρωπον καὶ τοὺς μάρτυρας καὶ ἐπισκέψασθαι εἰ ἔστιν ταῦ⟦ [ἀληθῆ] ... infinitive. aor. mid BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 p. 289-290 (59443), 15 1083
1256747 ἐπισκέψασθαι ... , περὶ ὧν ἐὰν βούλῃ ἐπισκέψασθαι, δίκαιόν ἐστιν τὰς ... infinitive. aor. mid BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59484, 8 1122
1267661 ἐπ[ισκέψασθαι] ... [τ]ούτων. δεόμεθα οὖν σου ἐπ[ισκέψασθαι] gap=unknown [δ]ιὰ σοῦ τ[ῶν] ... infinitive. aor. mid BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59629, 6 1260
4689686 ἐπισκεψ[άμενον] ... προστάξ[α]ι gap=1 [τῶι] [ἐπι]στάτηι, ἐπισκεψ[άμενον] \ἐπαναγκάσαι/ τῆς βίας καὶ ... participle. sg. aor. mid. masc. acc BC03 -259 -259 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) (?) UPZ 2 151, 25 2975
1899362 ἐπισκεψώμεθα ... \προσ/μετρῆσαι αὐτῶι, ἕως ἂν ἐπισκεψώμεθα, πυρ(οῦ) κ, ... verb. 1. pl. aor. subj. mid BC03 -259 -259 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Lille Gr. 1 5, 29 3212
3278376 [ἐπισκε]ψάμενος ... δʼ ἐπὶ τῆς διοικήσεως τε[ταγμέ][νος] [ἐπισκε]ψάμενος ἐὰν ἦι περιγινόμενόν \τι/ ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -259 -258 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Rev. p. 4-36, 8 8859
1252349 ἐπισκέψηιται* ... Ἀπολλώνιος παραγ̣έ̣ν̣η̣τ̣α̣ι̣ κ̣αὶ [περὶ] [τούτ]ων ἐπισκέψηιται* · ἐγ̣[ὼ] [γὰρ] [διὰ] ... verb. 3. sg. aor. subj. mid BC03 -258 -256 Egypt, L01 - Memphites (?) P. Cairo Zen. 3 59421, 5 1061
1252328 ἐ̣π̣[ισκέψασθαι] ... ἀλ̣λ̣[ὰ] [μά]λ̣ισ[τα] μ̣ὲ̣ν α̣ὐ̣τ̣ό̣ν̣ σ̣ε ἐ̣π̣[ισκέψασθαι] π̣ερὶ ἐμοῦ, εἰ ... infinitive. aor. mid BC03 -258 -256 Egypt, L01 - Memphites (?) P. Cairo Zen. 3 59421, 3 1061
3846260 ἐπισκέψασθαι ... κατασκευάζεσθαι κατʼ ἐνιαυτὸν δεήσει ἐπελθόντας ἐπισκέψασθαι μετὰ τῶν ἀρχιτεκτόνων καὶ ... infinitive. aor. mid BC03 -258 -258 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. L. Bat. 20 Suppl. A, 39 2490
1212930 ἐπισκεψάμενος ... [θερα]πεύοντα τοὺς δορκαδέους, καὶ ἐπισκεψάμενος ἔφη αὐ̣τοὺς ἐκ κρεῶν ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -258 -256 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 1 59019, 2 679
1213987 ἐπισκεψάμενος ... . καλῶς ἂν οὖμ* ποήσαις* ἐπισκεψάμενος καὶ ἐμφανίσας Ἀπολλωνί[ωι] gap=unknown ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -258 -258 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 1 59028, 4 688
1214040 ἐπισκεψάμενος ... οὖμ* ποήσαις* καὶ περὶ τούτων ἐπισκεψάμενος, εἰ καί σοι ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -258 -258 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 1 59028, 8 688
2235327 ἐπισκέψη[ι] ... . ἐὰν οὖν μὴ ταχέως ἐπισκέψη[ι] gap=unknown νοχλεῖσθαι τοῖς ἵπποις ... verb. 3. sg. aor. subj. act BC03 -257 -257 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Mich. Zen. 21, 7 1923
1215818 ἐπισκεψάμενος ... \ὑπογέγραπται/ \./ καλῶς οὖν ποιήσεις ἐπισκεψάμενος μετʼ Ἀρτεμιδώρου τοῦ ἰατροῦ ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -257 -257 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Cairo Zen. 1 59044, 6 704
1222570 ἐπισκεψάμενον ... με γράψας̣ Λεοντίσκωι τῶι ἀρχιφυλακίτηι ἐπισκεψάμενον τὴν λείαν ἀποδοῦναι. ... participle. sg. aor. mid. masc. acc BC03 -256 -256 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 2 59145, 15 793
1224653 ἐπισκέψηι ... , ἕως ἂν καυ* αὐτὸς ἐπισκέψηι. (ἔτους) λ παρὰ ... verb. 3. sg. aor. subj. act BC03 -256 -255 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 2 59172, 36 818
1223169 [ἐπ]ισκέψασθαι ... , Ἡρακλεοπολίτου, Ὀξυρυγ[χίτου] gap=unknown [ἐπ]ισκέψασθαι περὶ μοῦ διπλοῦς τοῦς ... infinitive. aor. mid BC03 -256 -256 Egypt, U20 - Bousiris (Abusir el-Meleq) (?) P. Cairo Zen. 2 59151, 7 799
2174621 [ἐπε]σ̣κεψάμην ... [ἐξ] [Ἀλεξαν]δρείας εὐθὺ ἐπορεύθην gap=unknown [ἐπε]σ̣κεψάμην τὰς ἵππους καὶ τὸν ... verb. 1. sg. aor. ind. mid BC03 -255 -246 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lond. 7 2053, 2 1615
2234176 ἐπ(ισκέψασθαι?) ... ἐπ(ισκέψασθαι?) τὰς ἐν τῶι @^inline^Καρνεάδου@⟦καιρνεαδου⟧ ... infinitive. aor. mid BC03 -255 -247 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Mich. Zen. 111, 1 2009
3917335 ἐπ̣ι̣σκέψ̣α̣[σθαι] ... γὰρ ὁ καιρὸς αὐτὸς ἐπιδέχε̣ται ἐπ̣ι̣σκέψ̣α̣[σθαι] καὶ ὑπὲρ ἡμῶν ἐν ... infinitive. aor. mid BC03 -255 -254 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 347, 10 2035
3917311 ἐπισκεψάμενος ... . Ἀπο[λ]λωνίωι. καλῶς ποιήσεις ἐπισκεψάμενος ὑπὲρ ἡμῶν. κ̣[αὶ] ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -255 -254 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 347, 8 2035
3917216 ἐ̣π̣ι̣σ̣κεψόμεθα ... καταβο̣σκηθῆναι gap=4 καὶ ἐν τ ἐ̣π̣ι̣σ̣κεψόμεθα τὰ πλήθη τῶν ἀποσταλέντων ... verb. 1. pl. fut. ind. mid BC03 -254 -254 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 346, 5 2034
3917758 ἐπισκεψάμενος ... . καλῶς ἂν οὖν ποιήσαις ἐπισκεψάμενος περὶ τούτω[ν] καὶ ἀποστε̣ί̣[λας] ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -254 -254 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 353, 14 2041
3917533 ἐπεσκεψάμεθα ... (ἔτους) λβ Χοίαχ κγ. ἐπεσκεψάμεθα δὲ καὶ περὶ τῆς ... verb. 1. pl. aor. ind. mid BC03 -253 -253 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 351, 16 2039
1230804 ἐπισκέψασθαι ... , εἴ σοι δοκεῖ, ἐπισκέψασθαι περὶ τούτων, καὶ ... infinitive. aor. mid BC03 -253 -252 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. Cairo Zen. 2 59236, 4 881
1267249 [ἐ]πισκέψασθαι ... [Βερε]νίκης καὶ τῆς Ἀπολ[λωνίου] [ὑγιείας] [ἐ]πισκέψασθαι περὶ τού[των] [,] [εἰ] ... infinitive. aor. mid BC03 -253 -253 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59623, 24 1255
1231428 ἐπίσκεψαι ... σοι ἀρέσῃ. σὺ οὖν ἐπίσκεψαι · φάσκουσιν γάρ σε ... verb. 2. sg. aor. imp. mid BC03 -252 -252 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 2 59244, 5 889
2237778 ἐπισκέψασθαι ... τῶν κηπουρῶν, συντάξαι Πτολεμαίωι ἐπισκέψασθαι ἐκ τῶν λόγων ὃ ... infinitive. aor. mid BC03 -252 -252 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Mich. Zen. 45, 4 1945
2166606 ἐπ(ισκέψαι) ... ξη ϛ´ ε̣ἰ̣σ̣ διὰ Ποσειδωνίου ἐπ(ισκέψαι) σησάμου parenspunctuationopening ? δ´ ... infinitive. aor. act BC03 -251 -251 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Lond. 7 1994, 136 1556
1234714 ἐπισκεψάμενος ... . καλῶς ἂν οὖν ποιήσαις ἐπισκεψάμενος ἡμᾶς καὶ μὴ περιειδεῖν* ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -251 -251 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 2 59291, 6 935
3139372 ἐπισκεψάμενος ... τετρακαιεικοστῆς πυρῶν gap=unknown τοῖς θησαυροῖς ἐπισκεψάμενος gap=unknown γραφοῦσιν ἀπὸ τῆς ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -251 -251 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 126, 3 7594
1233955 ἐπισ̣κ̣ε-ψαμέ[νου]ς̣ ... . ⟦γ̣[νώ]ριζε⟧ καθότι ἡμῖν [ἔγρα]ψ̣ας ἐπισ̣κ̣εψαμέ[νου]ς̣ τ̣ὸ̣ βά̣θ̣ος το̣[ῦ] gap=unknown ... participle. pl. aor. mid. masc. acc BC03 -250 -250 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 2 59280, 3-4 924
35903 ἐπισκεψ[ώμεθα] ... πρὸς ἡμᾶς gap=5 gap=2 ὅπως ἐπισκεψ[ώμεθα] Ἀκε̣[στ]ίαι ... verb. 1. pl. aor. subj. mid BC03 -250 -249 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) BGU 10 1912, 6 4971
4013160 ἐπισκέψαι ... τὴν ἐ(πιστολὴν) παραλαβὼν τ̣ο̣ὺ̣ς̣ κ ἐπισκέψαι κατʼ ἄνδρα, ὅτε ... infinitive. aor. act BC03 -250 -200 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 1 4369 b, 49 7138
1315514 ἐπισκέψασθ[αι] ... . ⟦ vac=unknown ⟦ ⟦ ἐπισκέψασθ[αι] δ̣ὲ̣ καὶ ἐ̣ν̣ τῶι ... infinitive. aor. mid BC03 -250 -250 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Col. Zen. 1 54, 52 1770
1760827 ἐπισκέψασθαι ... β̣α̣[σιλεῦ] gap=unknown [συντάξαι] γράψαι [Ἀρισ]τίωνι ἐπισκέψασθαι ταῦτα καὶ [ἐὰν] [ἦι] ... infinitive. aor. mid BC03 -250 -240 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Hibeh 2 201, 8 5185
1763640 ἐπισκέψασ[θαι] ... ἱππέ̣ω̣[ν] gap=unknown gap=unknown_lines Θεοδότωι gap=unknown ἐπισκέψασ[θαι] ... infinitive. aor. mid BC03 -250 -250 Egypt P. Hibeh 2 246 descr., 2/3 5205
4058857 ἐπισκέ̣[ψ]ε̣σ̣θ̣α̣ι̣ ... καὶ ἐπέστιλάς* με πρὸς Νίκανδρον ἐπισκέ̣[ψ]ε̣σ̣θ̣α̣ι̣ π̣ερὶ τῆς οἰκίας. ... infinitive. fut. mid BC03 -250 -200 Egypt, 00c - Magdola (Medinet Nehas) SB 10 10272, 5 5919
4058873 ἐπ[ισκ]έ-ψεσθαι ... εἰπόντος αὐτῶι̣, ο̣ὐ̣κ̣ ἔ̣φ̣η̣ ἐπ[ισκ]έψεσθαι, ἐὰ̣ν̣ μὴ πρότερον ... infinitive. fut. mid BC03 -250 -200 Egypt, 00c - Magdola (Medinet Nehas) SB 10 10272, 8-9 5919
1760947 ἐπισκεψ̣[άμενοι] ... Ἀριστ[ί]ων̣[ι] [καὶ] [Ἱερωνύμωι] χαί̣[ρ]ειν. ἐπισκεψ̣[άμενοι] [ἃ] [γρά]φει διὰ τῆς ... participle. pl. aor. mid. masc. nom BC03 -250 -240 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Hibeh 2 202, 7 5186
1760858 ἐπι[σκ]εψάμενος ... . Δωρίων Ἀ̣ρ̣ι̣σ̣τ̣ί̣[ωνι] χαίρειν. ἐπι[σκ]εψάμενος gap=1 ἃ γράφει διὰ ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -250 -240 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Hibeh 2 201, 11 5185
3152541 ἐπισκεψάμενος ... διώρυγα ἀσυντέλεστον. ἐγ[ὼ] δ[ὲ] ἐπισκεψάμενος ἐν ἄρχηι ἃ δεῖ ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -250 -248 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie Kleon 88, 27 7450
3152567 ἐπισκεψάμενος ... α καλῶς οὖν ποιήσεις ε ἐπισκεψάμενος ἵνα ἀ[πο]καταστήσωσιν αὐτὰ εἰς ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -250 -248 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie Kleon 88, 4 7450
1267051 ἐπισκεψάμενο̣ν̣ ... , προστάξα[ι] [Ἀ]γή[νορι] [τ]ῶι στρατηγῶι ἐπισκεψάμενο̣ν̣ gap=1 gap=unknown ὡς εἴ[λη]φεν ... participle. sg. aor. mid. masc. acc BC03 -248 -239 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 4 59621, 10 1253
3454301 ἐπισκεψάμενοι ... τοῦ γεωμέτρου gap=unknown τ[ό]π̣ο̣ι̣ς ὅ̣πως ἐπισκεψάμενοι μετά τε δ αὐτῶι ... participle. pl. aor. mid. masc. nom BC03 -248 -247 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Sorb. 3 98, 3 118709
1761037 ἐπισκεψάμενον ... δέομαί σου̣ καὶ περὶ τούτου ἐπισκεψάμενον δοῦναί μοι τὸ ἀντίγραφον ... participle. sg. aor. mid. masc. acc BC03 -246 -221 Egypt P. Hibeh 2 203, 23 5187
1760986 ἐπισκέψασθαι ... σώματα δύο. δέομαί σ[ου] ἐπισκέψασθαι καὶ δοῦναί μο̣ι̣ ἀντίγραφα ... infinitive. aor. mid BC03 -246 -221 Egypt P. Hibeh 2 203, 12 5187
4496377 ἐπισκ̣[έψηται] ... ἂν ὁ [β]ασιλεὺς π[ερὶ] τούτων ἐπισκ̣[έψηται] [·] [ἐὰ]ν δέ τινες ... verb. 3. sg. aor. subj. mid BC03 -245 -245 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 6 9454, 7 5775
1245196 ἐπισκέψασ[θ]αι ... Ἀρίστωνα περὶ οὗ ἔγραψάς μοι ἐπισκέψασ[θ]αι περὶ τοῦ ἱερ[εί]ου {ρ̣ε̣ι̣} ... infinitive. aor. mid BC03 -245 -245 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 3 59350 + P. Cairo Zen. 4 p. 288 (59350), 3 993
4501646 [ἐπισκέψασθα]ι ... κατα̣ gap=unknown [ἀ]νακαλεσάμενον [Δημήτριον] gap=unknown [ἐπισκέψασθα]ι περὶ τούτων gap=unknown [το]υ ... infinitive. aor. mid BC03 -245 -245 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 6 9556, 10 5787
346719 ἐπισκεψά-μενον ... οὖ[ν] σε εἰσκαλέσασθαι ἡμᾶς καὶ ἐπισκεψάμενον ἃ διὰ τῆς ἐντεύξεως ... participle. sg. aor. mid. masc. acc BC03 -244 -222 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Chrest. Mitt. 12, 11-12 7413
1322553 ἐπισκεψάμενον ... τοῦ πράκτορος, συντάξαι Ἑρμαφίλωι ἐπισκεψάμενον τὸ προσοφειλόμενον ὀψώνιον καὶ ... participle. sg. aor. mid. masc. acc BC03 -244 -244 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Col. Zen. 2 90, 16 1803
3169775 ἐπισκέψασ-θαι ... . ἀξι[ῶ] [σ]ε ε̣ἰ̣σκα[λε]σ̣άμενός [με] ἐπισκέψασθαι περὶ ὧν ἀξιῶ διὰ ... infinitive. aor. mid BC03 -244 -222 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 3 29 h, 7-8 7418
1248557 ἐπισκεψαμενους* ... Ἑρμαφίλωι τε καὶ τοῖς λογισταῖς ἐπισκεψαμενους* ἐὰν φαίνηται \ἐν/ \τῶι/ ... participle. pl. aor. mid. masc. dat BC03 -241 -241 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) (?) P. Cairo Zen. 3 59367, 5 1010
3922014 ἐπισκέ-ψεσθαι ... ἐνοχλεῖν, οἰόμενοι ἐν τάχει ἐπισκέψεσθαι τὸν βασιλέα · ἐπειδὴ ... infinitive. fut. mid BC03 -240 -240 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 4 392, 3-4 2076
1661003 ἐπισκεψάμενον ... Φίλωνι χαίρειν. γράφ[ε]ις̣ μοι ἐπισκεψάμενον περὶ ὧν ἐγκαλεῖ Διομέδων ... participle. sg. aor. mid. masc. acc BC03 -238 -213 Egypt, U19 - Tholthis [Kato] (Talt) (?) P. Hamb. 1 25, 2 5129
3140218 ἐπισκέψ[ασ]-θαι ... ἐμέ τε καὶ [τὸν] ἀντίδικον ἐπισκέψ[ασ]θαι περὶ ὧν ἐγκέκληκα [αὐ]τῶι ... infinitive. aor. mid BC03 -238 -237 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie(2) 1 12, 10-11 47303
3178625 ἐπισκέ-[ψασθαι] ... γενομένης gap=unknown [περὶ] [ὧ]ν ὑπέγραψας ἐπισκέ[ψασθαι] [κατὰ] [τὸν] [π]ερὶ τούτων ... infinitive. aor. mid BC03 -238 -238 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie Kleon 85, 4-5 7510
3140066 ἐπισκεψάμενος ... ἀπέσταλκά σοι τὸ ἀντίγραφο[ν]. ἐπισκεψάμενος οὖν, εἰ ἔστιν ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -238 -237 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Petrie(2) 1 12, 9 47303
2634224 ἐπ̣ισκεψάμενος ... νε Νικανορι* Ἀχωάπει χαίρειν. ἐπ̣ισκεψάμενος. εἴπερ μὴ μείζονι ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 - BC02 -237 -195 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. NYU 2 45, 17 6433
4436616 ἐπ̣ισκεψάμενος ... . Νικάνορι* Ἀχοάπει χαίρειν. ἐπ̣ισκεψάμενος, εἴπερ μὴ ⟦ε̣ ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 - BC02 -237 -195 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) P. NYU 2 45, 17 6433
1855103 ἐπισκεψάμενον ... δεῖν γενέσ̣θαι ἐν ὧι γράφεις ἐπισκεψάμενον γράψα̣ι σοι ὡς ἔχει ... participle. sg. aor. mid. masc. acc BC03 -232 -232 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Köln Gr. 8 341, 15 41533
1855064 ἐπισκεψάμενος ... . Ἀσκληπιάδης Διονυσοδώρωι χαίρειν. ἐπισκεψάμενος περὶ τῶν γεγραμμένων γράψον ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -232 -232 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Köln Gr. 8 341, 8 41533
4058808 ἐπισκεψώμεθα ... ἀπόστειλον πρὸς ἡμᾶς, ὅπως ἐπισκεψώμεθα περὶ ὧν ἐγκαλεῖ αὐτῆι ... verb. 1. pl. aor. subj. mid BC03 -231 -206 Egypt, 00c - Magdola (Medinet Nehas) SB 10 10271, 33 5801
4412480 ἐπισκεψάμενος ... vac=unknown (ἀρούρας) vac=unknown gap=1 vac=unknown ἐπισκεψάμενος οὖν εἴ σ̣ο̣[ι] [δοκεῖ] ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -230 -200 Egypt SB 26 16651, 8 97117
171678 ἐπισκε-[ψάμενος] ... gap=unknown [χρη]ματιστῶν ἔρημος δια[σ]αφεῖ. ἐπισκε[ψάμενος] gap=unknown [περὶ] τῶν διὰ ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -227 -227 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 3 1004, 6-7 5551
1831634 ἐπισκεψαμέ-νου ... ἔγδοχον* ἕως κρίσεως, ἵν’ ἐπισκεψαμένου σοῦ, ἐὰν φαίνωμαι ... participle. sg. aor. mid. masc. gen BC03 - BC02 -225 -150 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Köln Gr. 13 521, 19-20 219337
3633590 [ἐπ]ισκέψηται ... μητέρα καὶ τ gap=5 [ἵνα] [ἐπ]ισκέψηται πῶς ἔχου[σι] [καὶ] [οἱ] ... verb. 3. sg. aor. subj. mid BC03 -225 -200 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 3 762, 14 7845
250500 ἐπισκεφθῆι ... , ἵνα περὶ τῶν γεγραμμένων ἐπισκεφθῆι ὑπὸ τοῦ Ἀνικήτου gap=unknown ... verb. 3. sg. aor. subj. pass BC03 -225 -225 Egypt, U20 - Phnebieus BGU 6 1244, 46 4405
1603001 [ἐπι]-σκέψασθαι ... gap=unknown [·] [δέομαι] [οὖν] [σοῦ] [ἐπι]σκέψασθαι περ̣[ὶ] [τούτων] [καὶ] gap=unknown ... infinitive. aor. mid BC03 -225 -200 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Genova 3 110, 7-8 43238
3375453 ἐπισκέψασθαι ... , εἴ σοι φαίνεται, ἐπισκέψασθαι περὶ τούτων. ... infinitive. aor. mid BC03 -225 -200 Egypt P. Ryl. Gr. 4 663, 10 43353
3664635 ἐπ(ισκέψασθαι?) ... . [ἀπελύ]θη ὁμοίως. gap=11_lines ἐπ(ισκέψασθαι?) Ἁ̣ρ̣ν̣[ούφιος] gap=unknown [π(ηχῶν)] gap=2 ... infinitive. aor. mid BC03 - BC02 -225 -175 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Tebt. 3 834, 00 7943
1711016 ἐπισκεψά⟦ι⟧\μενοι/ ... ἔ̣χων̣ gap=4 τούτων προσανακ̣ρ̣ι̣θ̣έντων \ἀκρ[ιβ]έστερον/ ἐπισκεψά⟦ι⟧\μενοι/ περὶ [τούτου] προσέπεσεν ἡμῖν ... participle. pl. aor. mid. masc. nom BC03 -224 -218 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Heid. Gr. 6 363, 17 3060
3450546 ἐπισκεψάμενος ... [ [εὐτύχει] [.] Δημητρίωι · ἐπισκεψάμενος διασάφη[σον] [ἡμῖν] [περὶ] [τούτων] ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -224 -218 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Sorb. 3 108, 11 2603
1449711 [ἐπι]-σκεψάμενον ... γράψαι Μοσχίωνι τῶι [ἐπιστάτηι] gap=unknown [ἐπι]σκεψάμενον τὴν συγγ̣[ραφὴν] gap=unknown Πετέσιον ... participle. sg. aor. mid. masc. acc BC03 -222 -222 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Enteux. 58, 16-17 3333
1441688 ἐπι(σκεψώμεθα) ... [,] πρὸς ἡμᾶ[ς] ἀπό(στειλον) ὅπ(ως) ἐπι(σκεψώμεθα). (ἔτους) [κε [,] ... verb. 1. pl. aor. subj. mid BC03 -222 -222 Egypt, 00b - Pelousion P. Enteux. 13, 10 3290
1442441 ἐπι(σκεψώμεθα) ... , πρ[ὸς] ἡμᾶς ἀπ(όστειλον) ὅπ(ως) ἐπι(σκεψώμεθα). (ἔτους) κε, ... verb. 1. pl. aor. subj. mid BC03 -222 -222 Egypt, 00c - Magdola (Medinet Nehas) P. Enteux. 18, 10 3295
1446118 ἐπι(σκεψώμεθα) ... , πρὸς ἡμᾶς [ἀπ(όστειλον)] ὅπ(ως) ἐπι(σκεψώμεθα). (ἔτους) κε, ... verb. 1. pl. aor. subj. mid BC03 -222 -222 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Enteux. 37, 12 3312
1446469 ἐπι(σκεψώμεθα) ... , πρὸς ἡμᾶς ἀπ(όστειλον) ὅπ(ως) ἐπι(σκεψώμεθα). vac=unknown ἔτους κε ... verb. 1. pl. aor. subj. mid BC03 -222 -222 Egypt, 00c - Magdola (Medinet Nehas) P. Enteux. 3, 10 3281
1447324 [ἐπι(σκεψώμεθα)] ... , [πρὸς] [ἡμᾶς] [ἀπ(όστειλον)] [ὅπ(ως)] [ἐπι(σκεψώμεθα)]. (ἔτους) κε, ... verb. 1. pl. aor. subj. mid BC03 -222 -222 Egypt, 00a - Hiera Nesos P. Enteux. 45, 14 3320
1449761 [ἐπι(σκεψώμεθα)] ... , [πρὸς] [ἡμᾶς] [ἀπό(στειλον)] [ὅπ(ως)] [ἐπι(σκεψώμεθα)]. (ἔτους) κε, ... verb. 1. pl. aor. subj. mid BC03 -222 -222 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Enteux. 58, 24 3333
1449991 ἐπι(σκεψώμεθα) ... , πρὸς ἡμᾶς ἀπό(στειλον) ὅπ(ως) ἐπι(σκεψώμεθα). (ἔτους) κε, ... verb. 1. pl. aor. subj. mid BC03 -222 -222 Egypt, 00c - Magdola (Medinet Nehas) P. Enteux. 59, 1 3334
1452576 [ἐπι(σκεψώμεθα)] ... [,] [πρὸς] [ἡμᾶς] [ἀπό(στειλον)] [ὅπ(ως)] [ἐπι(σκεψώμεθα)]. (ἔτους) κε, ... verb. 1. pl. aor. subj. mid BC03 -222 -222 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Enteux. 73, 12 3348
3452002 ἐπισκεψώμεθα̣ ... Ἡρακλείδη̣ς παραγενέσθαι πρὸς ἡμᾶς ὅπως ἐπισκεψώμεθα̣ περὶ ὧν ἐπεκάλεσεν αὐτῶι ... verb. 1. pl. aor. subj. mid BC03 -222 -222 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Sorb. 3 131, 7 121876
1451954 ἐπί(σκεψαι) ... ἐπιστάτην καὶ τὸν κω(μο)γρ(αμματέα), ἐπί(σκεψαι) καὶ, ἐὰν ἦι ... verb. 2. sg. aor. imp. mid BC03 -222 -222 Egypt, 00b - Athenas Kome P. Enteux. 6, 9 3283
1444133 ἐπισκέ-ψασθαι ... , προστάξαι Διοφάνει τῶι στρατηγῶι ἐπισκέψασθαι περὶ τούτων καί, ... infinitive. aor. mid BC03 -222 -222 Egypt, 00a - Ptolemais Hormou (El-Lahun) P. Enteux. 27, 13-14 3302
1445718 ἐπισκέψασθαι ... καὶ τοῦ Διοφάνους γράψαντος Πολυκράτει ἐπισκέψασθαι, καταστὰς Σεῶς τοῦ ... infinitive. aor. mid BC03 -222 -222 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Enteux. 35, 4 3310
1446421 [ἐπισκέψασθ]αι ... στρα[τηγῶι] [γράψαι] gap=unknown [τῶι] [ἐπιστάτηι] [ἐπισκέψασθ]αι περὶ τούτων καὶ, ... infinitive. aor. mid BC03 -222 -222 Egypt, 00c - Magdola (Medinet Nehas) P. Enteux. 3, 7 3281
4227856 [ἐπισκέψασθαι] ... στρατηγῶι γράψαι οἷς καθηκεν* ἐπελθόν[τας] [ἐπισκέψασθαι] [καὶ] [ἐὰ]ν ἦι ἀληθῆ ... infinitive. aor. mid BC03 -222 -218 Egypt, 00c - Magdola (Medinet Nehas) SB 18 13312, 7 2548
1452309 ἐπι(σκεψάμενος) ... εὐτύχει. vac=unknown Διοσκουρίδει. ἐπι(σκεψάμενος) φ(ρ)όν(τισον) ὅπως τῶν δικαί[ων] ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -222 -222 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Enteux. 71, 11 3346
1455517 ἐπι(σκεψάμενος) ... . εὐτύχει. gap=2. ἐπι(σκεψάμενος) φ(ρό)ν(τισον) ὅπ(ως) τῶν δικαίων ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -222 -222 Egypt, 00a - Pharbaithos P. Enteux. 89, 12 3383
1452109 ἐπισκέψηται ... μου πρὸς αὐτόν, ἵνα ἐπισκέψηται περὶ το[ύτων] καί, ... verb. 3. sg. aor. subj. mid BC03 -221 -221 Egypt, 00c - Oxyryncha P. Enteux. 70, 11 3345
1454339 ἐπισκέψηται ... αὑτὸν τὸν Πετεχῶντ[α] [ὅ]πως Διοφάνης ἐπισκέψηται περὶ τούτων, ἵνʼ ... verb. 3. sg. aor. subj. mid BC03 -221 -221 Egypt, 00b - Trikomia P. Enteux. 82, 9 3357
3450934 ἐπισκέψηται ... [ἀποστεῖλαι] [αὐτὸν] [ἐπὶ] [Διοφάνη]ν ὅπως ἐπισκέψηται καὶ, ἐὰν ἦι ... verb. 3. sg. aor. subj. mid BC03 -221 -221 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Sorb. 3 111, 9 2604
1446231 ἐπισκέψασθαι ... Καμίνοις ἐπιστάτηι, ἀνακαλεσάμεν[ον] Ἀθηνογένην ἐπισκέψασθαι περὶ τούτων καί, ... infinitive. aor. mid BC03 -221 -221 Egypt, 00c - Kaminoi (?) P. Enteux. 38, 9 3313
1450475 ἐπισκέψ[ασθαι] ... καὶ Ἀμμώνιον τὸν πράκτορα, ἐπισκέψ[ασθαι] gap=unknown gap=unknown [ἀ]ποδοθῆναι καὶ ... infinitive. aor. mid BC03 -221 -221 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Enteux. 62, 10 3337
1453360 ἐπισκέψασθαι ... τῶι στρατηγῶι [ἀνακαλεσάμενον] [τοὺς] [προγεγρα]μμένους ἐπισκέψασθαι περὶ τούτων [καί] [,] ... infinitive. aor. mid BC03 -221 -221 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Enteux. 78, 13 3353
3139664 ἐπι-σκέψασθαι ... τὸ ὑπόμνημα εἰς τὸ λογιστήριον ἐπισκέψασθαι, καὶ ἐὰν ἦι ... infinitive. aor. mid BC03 -221 -205 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Petrie 2 10 (1), 23-24 7422
1456609 [ἐπ]ισκεψάμενοι ... gap=unknown gap=unknown gap=unknown τιν̣ες gap=1 [ἐπ]ισκεψάμενοι καὶ gap=unknown δὲ τιμηθέντος ... participle. pl. aor. mid. masc. nom BC03 -221 -221 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Enteux. 99, 3 3373
1442829 [ἐπισκ]εψάμενος ... vac=unknown εὐτύχει. vac=unknown gap=unknown [ἐπισκ]εψάμενος τὸν θιασιτικὸν νό(μον), ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -221 -221 Egypt, 00c - Magdola (Medinet Nehas) P. Enteux. 20, 9 2981
1446833 ἐπι(σκεψάμενος) ... εὐτύχει. vac=unknown Ἀγαθοκλεῖ. ἐπι(σκεψάμενος) φ(ρό)ν(τισον) ὅπ(ως) [τῶν] [δικ]αίων ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -221 -221 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Enteux. 42, 7 3317
1447480 ἐπί(σκεψάμενος) ... εὐτύχει. vac=unknown Ἀγαθοκλεῖ. ἐπί(σκεψάμενος) φρ(όντισον) ὅπ(ως) τῶν δικ[αί]ων ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -221 -221 Egypt, 00a - Ammonias P. Enteux. 46, 10 3321
1712377 ἐπισκέψασθαι ... τῶι στρατηγῶι ἀνακαλεσάμενον τὸν Κλεῖτον ἐπισκέψασθαι καὶ εἰάνπερ* φαίνωμαι ἐπὶ ... infinitive. aor. mid BC03 -220 -220 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Heid. Gr. 6 376, 14 3073
1602415 ἐπίσκε[ψαι?] ... περ̣ὶ̣ Εὐημ̣έριαν Μενεκράτης Ἡλιοδώρωι · ἐπίσκε[ψαι?] (ἔτους) γ Φαρμοῦθι κδ ... verb. 2. sg. aor. imp. mid BC03 -219 -219 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Genova 3 103, 15 5596
3451196 ἐπισκέψητ̣α̣ι ... Λυσίμαχο̣ν̣ τ̣ὸ̣ν συνκεκλειμένον \κλ̣εισθέντα/ ὅπως ἐπισκέψητ̣α̣ι περὶ τούτων, καὶ ... verb. 3. sg. aor. subj. mid BC03 -219 -219 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. Sorb. 3 112, 16 121859
1440556 ἐπισκεψάμενος ... [.] gap=unknown vac=unknown Ὀνησάνδρωι. ἐπισκεψάμενος φρόντισον [ὅπως] [τύχηι] [τοῦ] ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -219 -217 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Enteux. 101, 9 3371
1448216 ἐπισκεψάμενος ... . εὐτύχει. [Ὀνησάνδρω]ι. ἐπισκεψάμενος φρόντισον ὅπως τύχηι το̣ῦ̣ ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -219 -218 Egypt, 00b - Arsinoe epi tou zeugmatos P. Enteux. 4, 13 3282
1451753 ἐπισκεψαμέν[ου] ... αὐτὸν ἐπὶ Διοφάνην ὅπως, ἐπισκεψαμέν[ου] α̣ὐτοῦ, μὴ ἐπιτρέπῃ ... participle. sg. aor. mid. masc. gen BC03 -218 -218 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Enteux. 69, 6 3344
1445601 ἐπισκέψασθαι ... τῶι στρατη[γ]ῶι ἀνακαλεσάμενον τὸν Πετεν\εν/τῆριν ἐπισκέψασθαι περὶ τούτων καὶ ἐὰ[ν] ... infinitive. aor. mid BC03 -218 -218 Egypt, 00a - Kerkesoucha P. Enteux. 34, 11 3309
1444417 [ἐπι(σκεψάμενος)] ... . εὐτύχει. [Μικίωνι] [.] [ἐπι(σκεψάμενος)] [φρόν(τισον)] [ὅπως] [τ]ῶν δικαίων ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -218 -218 Egypt, 00c - Theogonis P. Enteux. 28, 12 3303
1447885 ἐπι(σκεψάμενος) ... . εὐτύχει. Πυθιάδει. ἐπι(σκεψάμενος) φ(ρό)ν(τισον) ὅπ(ως) τ[ῶν] [δικαίω]ν ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -218 -218 Egypt, 00b - Autodike P. Enteux. 48, 12 3323
4305702 ἐπισκεψώμεθα ... ὧν [ἐγκαλεῖται] [ὑπὸ] [Πετεύρι]ος στιβέως ἐπισκεψώμεθα ἐάνπερ [φαίνηταί] [σοι] [.] ... verb. 1. pl. aor. subj. mid BC03 -217 -217 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) SB 20 15000, 4 8122
4311089 ἐπισκέψασθα̣ι ... τῶ̣ι̣ β̣α̣σιλικ̣ῶ̣ι̣ γ̣ρ̣αμμα[τ]ε̣ῖ το̣ῦ̣ Ἀ̣ρ̣σιν̣οίτου ἐπισκέψασθα̣ι [κ]α̣ί̣, ἐὰν μὴ̣ ... infinitive. aor. mid BC03 -217 -217 Egypt, 00c - Oxyryncha SB 20 15068, 20 8124
4311118 ἐπ(ισκέψασθαι) ... δικαίου. εὐτύχει. Ὥρωι ἐπ(ισκέψασθαι) ἵνα μὴ ἀδικηθῆι. ... infinitive. aor. mid BC03 -217 -217 Egypt, 00c - Oxyryncha SB 20 15068, 27 8124
3635064 ἐπισκεψάμενος ... το[ῦ] αὐτοῦ μηνός. gap=13 ἐπισκεψάμενος εἴ τ[ι]να ἀναφέρεται γῆν ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC03 -210 -210 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 3 770, 21 5363
4366806 ἐπισκέψασθαι ... ἐπὶ Πετοσῖρ̣ιν τὸν κωμογραμ̣[ματέ]α καὶ ἐπισκέψασθαι π̣ερὶ ὧν ἠνόμημαι [καὶ] ... infinitive. aor. mid BC03 - BC02 -209 -192 Egypt, 00c - Oxyryncha (?) SB 24 15938, 14 3077
4666431 ἐπεσκεμμέν[αι] ... διεγγυήμ[ατα] [τὰς] [ὑπο]γραφάς, ὅτι ἐπεσκεμμέν[αι] εἰσὶν κα[ί] εἰσιν @^inline^ἄξ[ιαι]@⟦α ... participle. pl. pf. mid. fem. nom BC03 -204 -204 Egypt, U19 - Oxyrynchites UPZ 1 112, 10 3504
2652964 ἐπισκέψασθ[αι] ... [γ]έν̣ων[ται] [οἱ] [χρηματισταὶ] τὸν Ὧρον ἐπισκέψασθ[αι] [περὶ] [τούτων] [,] [καὶ] ... infinitive. aor. mid BC02 -199 -175 Egypt P. L. Bat. 3 1, 16 42959
4145719 ἐ̣π̣ι̣σκέψασθαι ... [φυ]λ̣ακῆι ἕως ο̣ὗ̣ Λυκόφρονα παραγενόμενον ἐ̣π̣ι̣σκέψασθαι διὰ τίνα αἰτίαν ἄνευ ... infinitive. aor. mid BC02 -199 -100 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) SB 14 12093, 7 4310
3511816 ἐπ[ι]σκε̣ψά[μεν]ος ... πρὸς Ἡρωι̣δί[ωνα] τ̣ὸν ὑποδι̣οικητὴ̣[ν] [ὅ]π̣ως ἐπ[ι]σκε̣ψά[μεν]ος προνοή̣[θ]η̣ι ἵν[α] [μὴ]ι̣* παρ[ὰ] ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC02 -199 -100 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Strasb. Gr. 7 601, 34 3948
463119 ἐπισκέψασθαι ... σοι φαίνηται, ἀνακαλεσάμενον αὐτοὺς ἐπισκέψασθαι, κἂν φαίνων\ται/ ἀγ̣νωμ̣όνω̣ς̣ ... infinitive. aor. mid BC02 -191 -191 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) (?) Bulletin of the American Society of Papyrologists (BASP) 53 (2016), p. 32-34 no. 2, 14 117591
3540989 ἐπισ̣(κεψαμένους) ... ἡμᾶς ἐκ τ̣ῆ̣ς̣ φυ(λακῆς) \ο̣ ἐπισ̣(κεψαμένους) περὶ τούτων κα̣ὶ̣, ... participle. pl. aor. mid. masc. acc BC02 -189 -189 Egypt, 00a - Tanis P. Tarich. 1, 27 316241
3541112 ἐπισκέψασθαι ... σοι φαίνηται, ἀνακαλεσάμενον ἡμᾶς ἐπισκέψασθαι ὑπὲρ τῶ̣ν καθ’ ἡμᾶς ... infinitive. aor. mid BC02 -189 -189 Egypt, 00a - Tanis P. Tarich. 2, 23 316242
3542702 \ἐ̣π̣[ισ]κ̣ε̣ψάμ̣ε̣ν̣ο̣ν̣/ ... σ̣υ̣νταξ̣ gap=unknown gap=11 βασιλικῶι γραμματεῖ \ἐ̣π̣[ισ]κ̣ε̣ψάμ̣ε̣ν̣ο̣ν̣/ ἀ̣ν̣ενέγκα̣ι̣. ἐπ̣ε̣ὶ̣ οὖ̣[ν] ... participle. sg. aor. mid. masc. acc BC02 -185 -185 Egypt, 00a - Tanis P. Tarich. 7, 30 316249
3636253 ἐπι(σκέψασθαι) ... τῶν ταύτης, προσκαλεσάμενον αὐτοὺς ἐπι(σκέψασθαι) περὶ τούτων, καὶ ... infinitive. aor. mid BC02 -171 -171 Egypt, 00c - Psinteo P. Tebt. 3 780, 19 5368
1591591 ἐπίσκεψαι ... καὶ τοὺς ἄ̣ρ̣χοντας extra, ἐπίσκεψαι καὶ̣, [ἐὰν] [ᾖ] ... verb. 2. sg. aor. imp. mid BC02 -170 -156 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Gen. 3 126, 7 43084
3662008 ἐπ(ισκέψασθαι) ... gap=unknown_lines καὶ ὑπὲρ ὧν δεήσει ἐπ(ισκέψασθαι) νομ[ῶν] gap=unknown Μενελάου, ... infinitive. aor. mid BC02 -170 -170 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Tebt. 3 827, 14 5403
4674839 ἐπισκέψασθαι ... ⟦ὑπογραφήι⟧ ⟦α ⟦(ἔτους?)⟧ Ἀσκληπιάδει. ἐπισκέψασθαι. εἰ καὶ πρότερον ... infinitive. aor. mid BC02 -163 -163 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 20, 75 3411
4674857 ἐπισκέψασθαι ... Θῶυθ ϛ. Σαραπίωνι. ἐπισκέψασθαι. (ἔτους) κ Φαῶφι ... infinitive. aor. mid BC02 -163 -163 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 20, 77 3411
4675196 @^inline^ἐψισκεψαμένους@⟦εψισκεψαμενον⟧* ... β. τοῖς γραματεῦσι*. @^inline^ἐψισκεψαμένους@⟦εψισκεψαμενον⟧* ἀνενεγκεῖν. (ἔτους) κ ... participle. pl. aor. mid. masc. acc BC02 -162 -162 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 22, 29 3413
4675255 ἐπισκεψαμένους ... σοῦ · τοῖς γραμματεῦσι. ἐπισκεψαμένους ἀνενεγκεῖν, καὶ διὰ ... participle. pl. aor. mid. masc. acc BC02 -162 -162 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 23, 8 3414
4675565 ἐπι-σκεψαμένους ... ὑπογεγραφότος · τοῖς γραμματεῦσι. ἐπισκεψαμένους ἀνενεγκεῖν, [καὶ] [το]ύτων ... participle. pl. aor. mid. masc. acc BC02 -162 -162 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 24, 16-17 3415
4675058 ἐπισκεψάμενον ... [Φα]ῶφι γ. Ἀσκληπιάδει. ἐπισκεψάμενον, εἰ καὶ πρότερον ... participle. sg. aor. mid. masc. acc BC02 -162 -162 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 21, 24 3412
4675535 ἐπισκεψάμενον ... χρηματίσας Μεννίδει ἔχον ὑπογραφὴν · ἐπισκεψάμενον τὰ καθήκ[ον]τʼ ἀποδοῦναι, ... participle. sg. aor. mid. masc. acc BC02 -162 -162 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 24, 14 3415
4675003 [ἐπισκέψ(ασθαι)] ... ἐντεύξ[εως] [ὑπο]γρα[φή] [·] Ἀσκληπιάδ[ει] [.] [ἐπισκέψ(ασθαι)] [.] [εἰ] [καὶ] [πρότερον] ... infinitive. aor. mid BC02 -162 -162 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 21, 18 3412
4675020 [ἐπισκέψασθαι] ... ιθ Θῶυθ ϛ [Σαραπίωνι] [.] [ἐπισκέψασθαι] [.] [(ἔτους)] [ιθ [Φαῶφι] ... infinitive. aor. mid BC02 -162 -162 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 21, 20 3412
4675183 ἐπισκεψάμενον ... εὐτύχει. ⟦μεν⟧ Μεννίδει. ἐπισκεψάμενον ὅσα καθήκει ἀποδοῦναι. ... participle. sg. aor. mid. neut. nom BC02 -162 -162 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 22, 26 3413
4675243 ἐπισκεψάμενον ... ἔχωντος* ὑπογραφὴν · Μεννίδει. ἐπισκεψάμενον ὅσα καθήκει ἀποδοῦναι, ... participle. sg. aor. mid. neut. nom BC02 -162 -162 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 23, 7 3414
4675418 ἐπισκεψάμενον ... διὰ τοῦ προκειμένου ὑπομνήματος · ἐπισκεψάμενον ὅσα καθήκει ἀποδοῦναι, ... participle. sg. aor. mid. neut. nom BC02 -162 -162 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 23, 25 3414
4675761 ἐπισκεψάμενον ... ἔχων* ὑπογραφὴν · Μεννίδει. ἐπισκεψάμενον ὅσα καθήκει ἀποδοῦναι, ... participle. sg. aor. mid. neut. nom BC02 -162 -162 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 25, 16 3416
4675925 ἐπεισκεψάμενον* ... ἔχων* ὑπογραφὴν · Μεννίδει. ἐπεισκεψάμενον* ὅσα καθήκει ἀποδοῦναι, ... participle. sg. aor. mid. neut. nom BC02 -162 -162 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 26, 10 3417
4677301 ἐπ(ισκέψαμένους) ... εὐτύχει. τοῖς γρ(αμματεῦσιν). ἐπ(ισκέψαμένους) ἀν(ενεγκεῖν). ἔτους {(ἔτους)} ... participle. pl. aor. mid. masc. acc BC02 -161 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 35, 31 3426
4677508 [ἐπ(ισκεψαμένους)] ... εὐτύχει. τ̣ο̣ῖ̣ς̣ γ̣[ρ(αμματεῦσιν)] [.] [ἐπ(ισκεψαμένους)] [ἀν(ενεγκεῖν)] [.] [(ἔτους)] [κ ... participle. pl. aor. mid. masc. acc BC02 -161 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 36, 27 3427
4679194 ἐπισκεψαμένους ... προνοηθῆναι. τοῖς γραμματεῦσι. ἐπισκεψαμένους ἀνανεκει* Μεννίδει. προνοηθῆναι ... participle. pl. aor. mid. masc. acc BC02 -161 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 43, 22 3434
4679205 ἐπισκεψαμένους ... Μεννίδει. τοῖς γραμματεῦσι. ἐπισκεψαμένους ἀνενεκεῖν* ... participle. pl. aor. mid. masc. acc BC02 -161 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 43, 00 3434
4677518 [ἐπι(σκεψάμενον)] ... Χοίαχ κγ. Δωρ[ίωνι] [.] [ἐπι(σκεψάμενον)] [ἀν(ενεγκεῖν)] [.] [(ἔτους)] [κ ... participle. sg. aor. mid. masc. acc BC02 -161 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 36, 28 3427
4677765 ἐπισκεψάμενον ... ἔχουσα ὑπογραφὴν · Μεννίδει. ἐπισκεψάμενον ἀνενεγκεῖν. ἐπισκοποῦντε\ς/ οὖν ... participle. sg. aor. mid. masc. acc BC02 -161 -161 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 38, 9 3429
1718236 [ἐπισκέψασθαι] ... gap=unknown [τῶι] [ἐπιστάτηι] [τῶ]ν φυλ̣[ακ]ιτῶν [ἐπισκέψασθαι] [περὶ] [τούτων] [καὶ] [ἐὰ]ν̣ ... infinitive. aor. mid BC02 -161 -155 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Heid. Gr. 9 432, 26 89287
3631742 ἐπισκεψάμενοι ... gap=4 gap=unknown gap=unknown τοιοῦτο μετε̣ι̣ληφ̣ ἐπισκεψάμενοι gap=unknown gap=unknown_lines gap=1 Ἰβιῶνος ... participle. pl. aor. mid. masc. nom BC02 -157 -157 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 3 742, 14 5345
1407169 ἐπισκέψασθαι ... φαίννητ̣αι, συντάξ̣αι μεταπεμψάμενον το̣ῦ̣τον ἐπισκέψασθαι καὶ προνοηθῆναι ὡ̣ς̣ τεύξεται ... infinitive. aor. mid BC02 -153 -153 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Diosk. 7, 21 44723
2220333 ἐπ[ισκεφθέντα] ... καὶ ἂν ᾖ οἷα γράφω ἐπ[ισκεφθέντα] [ἀληθῆ] προσλαβόντα σὺν ἐμοὶ ... participle. pl. aor. mid. neut. nom BC02 -149 -137 Egypt, U08 - Ptolemais Hermeiou (El-Mansha) P. Merton 1 5, 31 5238
2179765 ἐπισκεψάμενον ... ἤπ[ειρος] gap=unknown [ὑπογραφα]ί. gap=unknown ἐπισκεψάμενον ἀν[ενεγκεῖν] gap=unknown gap=unknown. ... participle. sg. aor. mid. masc. acc BC02 -148 -148 Egypt, U04a - Pathyrites P. Lond. 7 2188, 306 251
2179776 ἐπισκεψάμενον ... @^inline^γ, Χοία[χ] gap=unknown gap=unknown ἐπισκεψάμενον ἀν[ενεγκεῖν] [τὰς] gap=unknown gap=unknown ... participle. sg. aor. mid. masc. acc BC02 -148 -148 Egypt, U04a - Pathyrites P. Lond. 7 2188, 308 251
2181088 ἐπισκεψάμεν[ον] ... gap=unknown [ὑπεγράφη] [τ]ῶι βα(σιλικῶι) γρ(αμματεῖ) ἐπισκεψάμεν[ον] gap=unknown gap=unknown ἀνενεγκεῖν. ... participle. sg. aor. mid. masc. acc BC02 -148 -148 Egypt, U04a - Pathyrites P. Lond. 7 2188, 191 251
2230922 [ἐπισκεψάμενο]ς ... , ἐξ ὧν @^inline^ὁ@⟦ι⟧ διοικητὴς̣ [ἐπισκεψάμενο]ς ἀνενέγκατ̣ο̣ ὑ̣μῖν οἰόμεν̣[ος] <δεῖν> ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC02 -144 -144 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Meyer 1, 10 5901
3625021 ἐπισκέψασθαι ... ἵνα ἐργά[ζωνται] [τὴν] [χε?]ι̣μερινήν, ἐπισκέψασθαι δὲ gap=7 [δίκ]τ̣υα. ... infinitive. aor. mid BC02 -139 -131 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 3 701 a, 116 5313
3624800 ἐπισκεψ[ά]-μενος ... σπέρμα τὸ γινόμενον ἑκάστωι, ἐπισκεψ[ά]μενος ἐκ τῆς γραφῆς ἧς ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC02 -139 -131 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 3 701 a, 82-83 5313
1922090 ἐπισκεφθησομένοις ... σὺν δὲ τ[α]ῖς ἐν τοῖς ἐπισκεφθησομένοις (ἀρτάβαις) Αψπε η̣´, ... participle. pl. fut. mid. neut. dat BC02 -137 -137 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lips. 2 124, 92 78440
4128266 [ἐ]πισκεφθῆι ... [ο]ὖν αὐτοὺς επ̣ καταστησον [ὅπως] [ἐ]πισκεφθῆι. [Διον]υ̣σ̣ί̣ου μ(ε)ρ(ιδιάρχου) Ἀνικ[ήτωι] ... verb. 3. sg. aor. subj. pass BC02 -132 -131 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) SB 14 11883, 6 4265
4702236 ἐπισκεψ[αμένους] ... , π[αρ]επιγραφὲν δʼ ὑμῖν, ἐπισκεψ[αμένους] [ἀνενεγκεῖν] [,] [παραθέντας] καὶ ... participle. pl. aor. mid. masc. acc BC02 -131 -130 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) UPZ 2 218, 9 3620
4699189 [ἐπισκεψα(μένους)] ... ιδ. [τοῖς] [γρα(μματεῦσι)] [.] [ἐπισκεψα(μένους)] ἀν(ενεγκεῖν) τὸ ὑπ(άρχον) αὐτοῖς ... participle. pl. aor. mid. masc. acc BC02 -130 -130 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) UPZ 2 201, 26 3603
4702949 [ἐπισκεψαμένους] ... [Δ [,] [π]αρεπιγραφὲν δʼ ἡ[μῖν] [ἐπισκεψαμένους] [ἀνενεγκεῖν] [,] [παραθέντας] [καὶ] ... participle. pl. aor. mid. masc. acc BC02 -130 -130 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) UPZ 2 220, 18 3622
4703542 ἐπισκεψαμένους ... Δ, [παρεπιγ]ραφὲν δʼ ἡμῖν ἐπισκεψαμένους ἀν̣ενεγκεῖν, παραθεντα* [καὶ] ... participle. pl. aor. mid. masc. acc BC02 -130 -130 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) UPZ 2 221, 12 3623
4699480 ἐπισκεψάμενον ... [τοῦ] [κατασκευασθησομένου] [ὁλκίου] [τιμή] [,] ἐπισκεψάμενον ἀνενεγκεῖν, ἐπισκοποῦντες εὑρίσκομεν ... participle. sg. aor. mid. neut. acc BC02 -130 -130 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) UPZ 2 202, 9 3604
4494583 ἐπισκέψασθαι ... φαίνηται, συντάξαι ἀνακαλεσαμένους αὐτοὺς ἐπισκέψασθαι περὶ ὧν γράφω, ... infinitive. aor. mid BC02 -129 -129 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) SB 6 9420, 19 5774
3760080 ἐπισκέψωνται ... τοὺς ἐγκαλουμέν̣ους διʼ Ἀ̣ν̣τιφάνου φρουράρχου ἐπισκέψωνται, ἵνʼ, ἐὰν ... verb. 3. pl. aor. subj. mid BC02 -127 -127 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Tor. Choach. 8 A, 41 3571
3760372 ἐπισκέψωνται ... τοὺς̣ [ἐ]γ̣καλουμένους διʼ Ἀντιφάνου φρο[υρ]άρχου ἐπισκέψωνται, ἵνʼ, ἐάν ... verb. 3. pl. aor. subj. mid BC02 -127 -127 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Tor. Choach. 8 B, 39 3638
972924 ἐπισκεψάμενος ... ὑπό[κει]ταί σοι τὸ ἀντίγραφον. ἐπισκεψάμενος [οὖ]ν διασάφησον ἡμῖν παραχρῆμα ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC02 - BC01 -125 -1 Egypt P. Baden 2 14, 4 43995
3706762 ἐπισ(κεφθεῖσαι) ... ἀρά(κωι) β, γεω(ργὸς) αὐ(τός) ἐπισ(κεφθεῖσαι) Ὥρωι Ὀρσενούφιος ϛ ? ... participle. pl. aor. mid. fem. nom BC02 -124 -121 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 4 1108, 114ms 3778
3565238 ἐπισκεφθησομέν[οις] ... [(ἔτους)] gap=unknown [κ]ε̣ι̣μ̣ένων ἐν τοῖς ἐπισκεφθησομέν[οις] gap=unknown τῶν [σημα]ι̣νομένων διὰ ... participle. pl. fut. mid. neut. dat BC02 -117 -117 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 1 61 b, 214 2622
3553875 @^inline^ἐπεσκέμμεθα@⟦επεσκεμμενα⟧ ... ταύτης οὔσης ἐπί τε των* @^inline^ἐπεσκέμμεθα@⟦επεσκεμμενα⟧ κωμῶν οὐκ ὀλίγω[ν] ἐν ... verb. 1. pl. pf. ind. mid BC02 -117 -117 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Tebt. 1 24, 40 3660
3553727 ἐπισκέψηται ... [τ]ῆς μητροπόλεως στάδια δύο ὅπως ἐπισκέψηται ταύτην, οὐδʼ οὕτως ... verb. 3. sg. aor. subj. mid BC02 -117 -117 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) (?) P. Tebt. 1 24, 25 3660
3555049 ἐπισκέψασθαι ... καθεσταμ[ένοι] πρὸς̣ τ̣ῆ̣ι̣ χ̣ρ̣ε̣ί̣α̣* προαιρούμενοι ἐπισκέψασθαι τ̣[ὰ] [ἐ]κ [τ]οῦ νομοῦ ... infinitive. aor. mid BC02 -117 -117 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Tebt. 1 28, 6 58179
3757227 ἐπισκέψασθαι ... Περὶ Θήβας μεταπεμψάμενον τοὺς εὐθυνομένους ἐπισκέψασθαι περὶ τούτων, ἵνʼ ... infinitive. aor. mid BC02 -117 -117 Egypt, U04b - Dios Polis (Thebes east) P. Tor. Choach. 12, 10 3563
3585924 ἐπισκε(φθείσης?) ... ἐν τῆι κεχω(ρισμένηι) π[ρο]σ̣[ό]δω[ι] [τ]ῆ̣ς ἐπισκε(φθείσης?) ζ ? δ´ η´ ... participle. sg. aor. mid. fem. gen BC02 -115 -115 Egypt, 00c - Magdola (Medinet Nehas) P. Tebt. 1 81, 5 3717
1409908 ἐπισκέψασθαι ... ἐὰν φαίνηται, μεταπεμψάμενον αὐτὸν ἐπισκέψασθαι καὶ ἐὰν ἦι <οἷ>α ... infinitive. aor. mid BC02 -115 -110 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Dryton 34, 26 284
3581467 ἐπισκεφθησομένοις ... ἐν τοῖ[ς] [ὑπ]ὸ τῶν γραμματέων ἐπισκεφθησομένοις · (ἄρουραι) σι η´ ... participle. pl. fut. mid. masc. dat BC02 -114 -113 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 1 72 + P. Tebt. 4 1113, 469 3708
3582813 [ἐπ]ισκεφθησομένοις ... μθ (ἔτους) κειμέ[νων] [ἐν] [τοῖς] [ἐπ]ισκεφθησομένοις [τῶν] [σημαινομέν]ων διὰ τῶν ... participle. pl. fut. mid. neut. dat BC02 -114 -113 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 1 72 + P. Tebt. 4 1113, 140 3708
3717105 ἐπισ(κεφθεῖσαι) ... Μαρρῆς Πετοσίριος βα(σιλικῆς) β ? ἐπισ(κεφθεῖσαι) ἀπη̣(λιώτου) [ἐ]χό(μεναι) κλ(ήρου) (ἑπταρούρου) ... participle. pl. aor. mid. fem. nom BC02 -111 -111 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 4 1120, 12 3899
3717138 ἐπισ(κεφθεῖσαι) ... Ἁρμάις Πατορσείους σπο(ρίμου) ϛ ? ἐπισ(κεφθεῖσαι) (πυρῶι) δ φ̣α(κῶι) β ... participle. pl. aor. mid. fem. nom BC02 -111 -111 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 4 1120, 16 3899
3717185 ἐπισ(κεφθεῖσαι) ... Ὥ̣ρ̣ου Ἁροννῶ̣φ̣[ρ]ι[ς] [Ὥρου] [ϛ [? ἐπισ(κεφθεῖσαι) δι[ὰ] [σχοι(νίου)] gap=8 (ὧν) ... participle. pl. aor. mid. fem. nom BC02 -111 -111 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 4 1120, 23 3899
3717587 ἐπισ(κεφθεῖσαι) ... (εἰκοσιαρούρου) Χο(μήνιος) Ὅμηρος Ἀκρίου ιθ ἐπισ(κεφθεῖσαι) λι(βὸς) ἐχό(μεναι) κλ(ήρου) (ἑπταρούρου) ... participle. pl. aor. mid. fem. nom BC02 -111 -111 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 4 1120, 65 3899
3717673 ἐπισ(κεφθεῖσαι) ... ε, (γίνονται) ζ ? ἐπισ(κεφθεῖσαι) διὰ σχοι(νίου) λι(βὸς) ἐχό(μεναι) ... participle. pl. aor. mid. fem. nom BC02 -111 -111 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 4 1120, 73 3899
3717738 ἐπισ(κεφθεῖσαι) ... Χο(μήνιος) Ὧρος Θοτορταίου ϛ ? ἐπισ(κεφθεῖσαι) διὰ σχοι(νίου) τοῦ αὐ(τοῦ) ... participle. pl. aor. mid. fem. nom BC02 -111 -111 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 4 1120, 78 3899
3717751 ἐπισ(κεφθεῖσαι) ... ἀν(ὰ) ε, (γίνονται) η ἐπισ(κεφθεῖσαι) νό(του) ἐχό(μεναι) ἀρχό(μεναι) ἀπη(λιώτου) ... participle. pl. aor. mid. fem. nom BC02 -111 -111 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 4 1120, 78 3899
3717762 ἐπισ(κεφθεῖσαι) ... (ἑπταρούρου) Παῶπις Πετεσούχου δ ? ἐπισ(κεφθεῖσαι) λι(βὸς) ἐχό(μεναι) Θοτ[ο]ρταῖος Πετοσί̣(ριος) ... participle. pl. aor. mid. fem. nom BC02 -111 -111 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 4 1120, 79 3899
3717823 ἐπισ(κεφθεῖσαι) ... κλ(ήρου) (ἑκατονταρούρου) Μελάνιππος Ἀσκληπιάδου ι ἐπισ(κεφθεῖσαι) λι(βὸς) ἐχό(μεναι) κλ(ήρου) (ἑκατονταρούρου) ... participle. pl. aor. mid. fem. nom BC02 -111 -111 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 4 1120, 85 3899
3717831 ἐ̣[πισ(κεφθεῖσαι)] ... κλ(ήρου) (ἑκατονταρούρου) Πολέμων Ἀμμωνίου κ ἐ̣[πισ(κεφθεῖσαι)] λι(βὸς) ἐχό(μεναι) κλ(ήρου) (ἑκατονταρούρου) ... participle. pl. aor. mid. fem. nom BC02 -111 -111 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 4 1120, 86 3899
3717908 ἐπισ(κεφθεῖσαι) ... (τριακονταρούρου) Χο(μήνιος) Ἁρυώτης Φα[εῦ]τος ε ἐπισ(κεφθεῖσαι) ἀπη(λιώτου) ἐχό(μεναι) <ἀρχό(μεναι)> <βο(ρρᾶ)> ... participle. pl. aor. mid. fem. nom BC02 -111 -111 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 4 1120, 96 3899
1701148 [ἐ]πισκεψάμενος ... γραπτοῦ παρακαλέσ̣α̣ι · [ἐὰν] [μὲν] [ἐ]πισκεψάμενος εὑρίσκῃς τ̣ο̣ῦ[τον] gap=4 χερσὶ ... participle. sg. aor. mid. masc. nom BC01 -66 -15 Egypt SB 6 9532, 8 5776
292135 ἐπεσκεμμένος ... δ̣ὲ̣ κ̣ζ τοῦ Μ gap=unknown ἐπεσκεμμένος κ gap=unknown μ̣έ̣νοντος τοῦ ... participle. sg. pf. mid. masc. nom BC01 -64 -44 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1804, 6 4884
295598 ἐπισκεψαμένους ... συνεστε gap=unknown ἀδικημάτων συνλαβόντα gap=unknown ἐπισκεψαμένους κ̣α̣τ̣ε̣γ̣γυῆσαι gap=unknown [Μ]εσορὴ τοῦ ... participle. pl. aor. mid. masc. acc BC01 -51 -50 Egypt, U20 - Herakleopolites BGU 8 1839, 4 4918
241813 ἐπισκεψάμενοι ... ὑπʼ αὐτῶν. parensdeletionopening δὲ ἐπισκεψάμενοι τὸ δημόσιο[ν] [καὶ] [εὑρόντες] ... participle. pl. aor. mid. masc. nom BC01 -2 -1 Egypt, U20 - Bousiris (Abusir el-Meleq) BGU 4 1200, 22 18650
2639299 ἐπι-σκέψ[ασθαί] ... ἀπʼ Ἀλεξαν̣[δρεία]ς̣ καὶ οὐκ ἦλθες ἐπισκέψ[ασθαί] με. οὐ ταῦτα ... infinitive. aor. mid AD01 - AD02 1 199 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Oslo 2 50, 6-7 25904
1344550 ἐπισκεψάμενον ... ἥμισυ gap=8 [ἐρωτῶ] [οὖν] σε ἐπισκεψάμενον εἰ περ̣ὶ̣ gap=15 συνεργῆσαι ... participle. sg. aor. mid. masc. acc AD01 6 6 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) Greek, Roman and Byzantine Studies 54 (2014), p. 37-44, 9 10546
2813079 ἐπισκεψάμ̣[ενοι] ... [αὐτοῦ] [σημαινομ]ένους ψιλοὺς τόπους καὶ ἐπισκεψάμ̣[ενοι] [εἴ] [εἰσιν] [ὀφείλοντες] [εἰς] ... participle. pl. aor. mid. masc. nom AD01 13 13 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 20 2277, 7 17207
3082527 ἐπισκε(ψάμενοι) ... σημαινομέ(νους) κλάδους καὶ ἀκάνθας καὶ ἐπισκε(ψάμενοι) εἰ ξηροὶ καὶ ὀφεί(λοντες) ... participle. pl. aor. mid. masc. nom AD01 13 13 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 9 1188, 10 21575
2812990 ἐπισκεψάμενος ... [σημαινομένους] [ψιλοὺς] [τόπους] gap=3 καὶ ἐπισκεψάμενος εἴ [εἰσιν] [ἀδέσποτοι] [καὶ] ... participle. sg. aor. mid. masc. nom AD01 13 13 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 20 2277, 3 17207
3082423 ἐπ̣ι̣σ̣κ̣(εψάμενος) ... περσ(έας) κλάδους ξηρο(ὺς) δύο καὶ ἐπ̣ι̣σ̣κ̣(εψάμενος) εἴ εἰσιν ξηροὶ καὶ ... participle. sg. aor. mid. masc. nom AD01 13 13 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 9 1188, 4 21575
3082843 ἐπισκε(ψάμενος) ... θ. τῶι κω(μο)γρ(αμματεῖ). ἐπισκε(ψάμενος) προσανενεκ*. (ἔτους) μβ ... participle. sg. aor. mid. masc. nom AD01 13 13 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 9 1188, 29 21575
1959547 ἐπεσκεμμένας ... τὰς οἰκονομίας [<εἰ]> <>[τ]ιν[ας] ἔχει ἐπεσκεμμένας τῷ ἑκατον[τάρχῃ] ἐ̣π̣ι̣φ̣έρειν [(ἔτους)] ... participle. sg. pf. mid. fem. gen AD01 15 15 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Lond. 2 p. 148-149 no. 276 [a], 14 11663
4051739 ἐπεσκεμμ̣ένας ... [,] [εἴ] [τι]νες* ἔχει, ἐπεσκεμμ̣ένας τ[ῷ] ἑ̣κ̣[ατοντάρχῃ] [ἐπιφέρειν] gap=unknown ... participle. sg. pf. mid. fem. gen AD01 15 15 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 1 5954, 14 14002
4039016 ἐπ[ισ]κέψασθαι ... σὸν βῆμα [φ]ὰς τὴν π[ρᾶ]σιν ἐπ[ισ]κέψασθαι ἐν τῆι βυβλιοθή[κηι]*, ... infinitive. aor. mid AD01 15 15 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) SB 1 5232, 32 13980
1790246 ἐπισκεψάμενος ... gap=unknown [Σ]εβαστοῦ Φαῶφι ι̣ gap=unknown ἐπισκεψάμενος προσανένενκε. (ἔτους) ιβ ... participle. sg. aor. mid. masc. nom AD01 25 25 Egypt P. IFAO 1 7, 8 21158
1790258 [ἐπισκεψάμενος] ... Κ[α]ί̣[σαρος] [Σ]εβαστοῦ Φαῶφι ι̣. [ἐπισκεψάμενος] [τὸ] προκείμενον ἔδαφος σ̣ ... participle. sg. aor. mid. masc. nom AD01 25 25 Egypt P. IFAO 1 7, 10 21158
4474134 ἐπέσκεπται ... τὰ τοῦ βασιλικοῦ γραμματέως καὶ ἐπέσκεπται καὶ οὐχ εὗρεν τὸ ... verb. 3. sg. pf. ind. mid AD01 31 64 Egypt SB 6 9120, 8 25287
1361084 ἐπισκ(έψαι) ... <σύμφωνος> . περὶ τοῦ ἐπισκ(έψαι) τὴν χέρσον ὑπόλ(ογον) δ̣ι̣οική(σεως) ... infinitive. aor. act AD01 80 80 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. XV. Congr. 15 Ro, 59 44092
3778642 ἐπεσκεμμένους ... [τοὺ]ς δὲ̣ γεναμένους αὐτοῦ ὑ̣πομνηματισμοὺς ἐπεσκεμμένους ἐπέ[δειξαν] [εἶναι] [καὶ] [κατακεχωρισμένους] ... participle. pl. pf. mid. masc. acc AD01 87 87 Egypt, 00a - Neilopolis (Tell el-Rusas) P. L. Bat. 2 1, 18 13673
914836 [ἐπισκεψάμεν]ο̣ι̣ ... τὰς δη[λο]υμένα[ς] [(ἀρούρας)] [ι [καὶ] [ἐπισκεψάμεν]ο̣ι̣, εἴ ε̣ἰ̣σ̣ι̣ν ἀπὸ ... participle. pl. aor. mid. masc. nom AD01 89 92 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Amh. Gr. 2 68, 3 21673
914946 ἐπισκεψά-[μενοι] ... διʼ αὐτοῦ (ἀρούρας) ι καὶ ἐπισκεψά[μενοι] [,] [εἴ] [εἰσιν] [ἀπὸ] ... participle. pl. aor. mid. masc. nom AD01 89 92 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Amh. Gr. 2 68, 6-7 21673
1042390 [ἐπ]εσ(κέφθησαν) ... gap=unknown τό(που) Βωμοῦ (ἀρουρῶν)ε gap=unknown [ἐπ]εσ(κέφθησαν) ἐν ἀβρόχ(ῳ) φό(ρου) (πυροῦ) ... verb. 3. pl. aor. ind. pass AD02 100 199 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) (?) P. Bodl. 1 110 Ro, 6 29140
1052546 ἐπ(εσκέφθησαν) ... ἀράκ(ου) gap=unknown κολ(λήματος) ια gap=unknown_lines ἐπ(εσκέφθησαν) ὑπ[ό] gap=unknown ὁ(μοίως) Διογέν̣[ης] ... verb. 3. pl. aor. ind. pass AD02 100 199 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Bodl. 1 99, 5 29135
1052552 ἐπ(εσκέφθησαν) ... ὑπ[ό] gap=unknown ὁ(μοίως) Διογέν̣[ης] gap=unknown ἐπ(εσκέφθησαν) ὑ[πό] gap=unknown ὁ(μοίως) Δίδυμο̣[ς] ... verb. 3. pl. aor. ind. pass AD02 100 199 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Bodl. 1 99, 7 29135
1052558 ἐπ(εσκέφθησαν) ... ὑ[πό] gap=unknown ὁ(μοίως) Δίδυμο̣[ς] gap=unknown ἐπ(εσκέφθησαν) ὑ[πό] gap=unknown ἑπτα̣ Δίδυμο̣[ς] ... verb. 3. pl. aor. ind. pass AD02 100 199 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Bodl. 1 99, 9 29135
1052564 ἐπ(εσκέφθησαν) ... ὑ[πό] gap=unknown ἑπτα̣ Δίδυμο̣[ς] gap=unknown ἐπ(εσκέφθησαν) ὑπ[ό] gap=unknown ὁ(μοίως) Δίδυμος ... verb. 3. pl. aor. ind. pass AD02 100 199 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Bodl. 1 99, 12 29135
1052570 ἐπ(εσκέφθησαν) ... ὑπ[ό] gap=unknown ὁ(μοίως) Δίδυμος Δι̣ ἐπ(εσκέφθησαν) ὑπὸ Δ Διόσκορος ο ... verb. 3. pl. aor. ind. pass AD02 100 199 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Bodl. 1 99, 14 29135
1042407 [ἐ]πεσ(κέφθη) ... (ἀρούρας)α δ´ η´ λ̣β̣´ gap=unknown [ἐ]πεσ(κέφθη) ἐν ἀβρόχ(ῳ) φό(ρου) (πυροῦ) ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 100 199 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) (?) P. Bodl. 1 110 Ro, 9 29140
1042427 [ἐπεσ](κέφθη) ... (ἀρούρας) α ?̣?̣ η´ λ̣β̣´ [ἐπεσ](κέφθη) ἐν ἀβρόχ(ῳ) φό(ρου) (πυροῦ) ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 100 199 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) (?) P. Bodl. 1 110 Ro, 12 29140
2950938 ἐπισκέ-ψαι ... σπείρονται οἱ τόποι αὐτοῦ, ἐπισκέψαι τὴν μητέραν* μ̣[ου] καὶ ... infinitive. aor. act AD02 100 199 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 51 3642, 13-14 26518
4350563 ἐπι-[σκέψασθαι] ... ἔγραψα τοῖς περὶ Φιλόξενον, ἐπι[σκέψασθαι] [τὸ] [πρᾶ]γμα, καὶ ... infinitive. aor. mid AD02 100 100 Egypt, L00 - Alexandria (?) SB 22 15708, 12-13 25933
1475828 ἐπ̣ι̣σ̣κ(έπτῃ) ... ὑπὸ Ἀπολλωνίδ̣ο(υ) σ̣τ̣ρ̣(ατηγοῦ) Πολ(έμωνος) μερίδο̣ς̣ ἐπ̣ι̣σ̣κ(έπτῃ) σ̣ὺ̣ν̣ τῷ κατασταθ(έντι) Ἀνθε[σ]τίωι ... verb. 2. sg. pres. ind. mid AD02 117 118 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) P. L. Bat. 6 18, 6 10735
4241795 ἐ̣[πε]σκέψαστέ* ... δ̣[ιὰ] [λ]ό̣γ̣ων οὔτε διὰ γραμμ[ά]των̣ ἐ̣[πε]σκέψαστέ* με. θεῶν γ̣ὰ̣ρ̣ ... verb. 2. pl. aor. ind. mid AD02 125 175 Egypt SB 18 13867, 19 27679
350862 ἐπ[ι]-σκέψασθαι ... μ[ήτ]ε τὰ ἐκδόσιμα διδότω μήτε ἐπ[ι]σκέψασθαι ἐπιτ[ρ]επέτω μήτ[ε] [ἄ]λλο τι ... infinitive. aor. mid AD02 127 127 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 1 34, 6-7 20696
1587115 ἐπισκεψάμ(ενος) ... Ζηνίου περ[ὶ] Ἀπιάδα ὅθεν ἀνανκαίως* ἐπισκεψάμ(ενος) ἐδήλ(ωσε) [δια]κεῖσθ(αι) Ἄλκιμον τὸν ... participle. sg. aor. mid. masc. nom AD02 128 129 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) P. Gen. 2 101, 12 27170
2546683 ἐπεσκεμμένῃ ... ε ἀκολούθως ᾗ παρέθετ̣[ο] ὠνῇ ἐπεσκεμμένῃ ἐκ τ̣ῆς ἐπὶ τόπων ... participle. sg. pf. mid. fem. dat AD02 138 139 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Mil. Vogl. 2 98, 32 12370
1007106 ἐπ(εσκέφθησαν) ... ὑδρα(γωγοῦ) gap=3 βα(σιλικῆς?) γ̣ῆ(ς?) ὡς ἐπ(εσκέφθησαν) (ἄρουραι) ξθ δ´ η´ ... verb. 3. pl. aor. ind. pass AD02 138 180 Egypt, 00b - Theadelpheia (Batn el-Harit) (?) P. Berl. Leihg. 1 14, 41 10194
3827599 ἐπισκέψασθαι ... Βουσειρείτῃ* κατασταθέντων ὑπὸ τοῦ ἐπιστρ(ατήγου) ἐπισκέψασθαι τ̣ὰ αὐτενιαυτὰ εἴδη καὶ ... infinitive. aor. mid AD02 144 145 Egypt, L16 - Mendesios P. L. Bat. 33 19, 5 115551
395994 ἐπεσκεμμένα ... τοῦ ιϛ (ἔτους) θεοῦ Ἁδριανοῦ ἐπεσκεμμένα ἐκ τῆς ἐπὶ τόπων ... participle. pl. pf. mid. neut. acc AD02 149 149 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) Chrest. Wilck. 77, 14 15155
4598995 ἐπεσ-κεμμένης ... τοῦ πρὸς ἀλλήλους γάμου ἀντίγραφον ἐπεσκεμμένης ἐπὶ τοῦ ι (ἔτους) ... participle. sg. pf. mid. fem. gen AD02 153 153 Egypt, 00a - Soknopaiou Nesos (Dimeh) Stud. Pal. 22 51, 3-4 15121
3318054 ἐ̣[π]ι̣σ̣κ̣ε̣ψ̣ά̣μενος ... [ἐπιτελε]σθῆναι, ἐὰν ὁ στρατηγὸς ἐ̣[π]ι̣σ̣κ̣ε̣ψ̣ά̣μενος τ̣ gap=unknown Μάρκωι Σεμπρωνί[ω]ι̣ ... participle. sg. aor. mid. masc. nom AD02 156 156 Egypt, U15 - Hermopolites P. Ryl. Gr. 2 115, 19 19503
1514040 [ἐπεσ]-κ̣εμμένης ... θ ἐπιστολῆς περὶ τῆς gap=unknown [ἐπεσ]κ̣εμμένης ὁμοίως ἐκ τῆς ἐπὶ ... participle. sg. pf. mid. fem. gen AD02 161 169 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Flor. 1 67, 50-51 10960
1513995 ἐπεσκεμμένου ... τῶν προτέρων βιβλιοφυλάκων gap=unknown ὑπομνηματισμοῦ ἐπεσκεμμένου gap=unknown ἐξ συνκολλησίμων χρηματισμῶν ... participle. sg. pf. mid. masc. gen AD02 161 169 Egypt, 00d - Krokodilopolis (Medinet el-Fayum) P. Flor. 1 67, 43 10960
380174 [ἐπισκέψασθαι] ... αὐτὸν εἰκοσα̣ε̣τ̣[ί]αν τὴν ὑπὸ χεῖρα [ἐπισκέψασθαι] [,] προσφωνήσαντός τε αὐτοῦ ... infinitive. aor. mid AD02 161 169 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 2 287, 8 13450
3044772 ἐ̣[π]εσκεψάμεθα ... , ἐκ δὲ ὧν νῦν ἐ̣[π]εσκεψάμεθα παρακειμένων τῷ εἴδει παρὰ ... verb. 1. pl. aor. ind. mid AD02 162 162 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 7 1032, 24 20328
3925712 [ἐπεσκεμμένην] ... καὶ τὴν ἐπίκρισιν ἐ[π]ιφέρειν [σοι] [ἐπεσκεμμένην] [ἐκ] [τῆς] [ἡγεμονικῆς?] [βιβλιοθή]κ̣ης ... participle. sg. pf. mid. fem. acc AD02 166 167 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 5 447, 5 19293
2689801 ἐπεσκεμμένην ... [κυρίου] [γεγε][νημένην] [ἐπίκρισιν] [ἐπι]φέρειν σοι ἐπεσκεμμένην ἐκ τῆς ἐν̣ gap=5 ... participle. sg. pf. mid. fem. acc AD02 175 175 Egypt, L00 - Alexandria (?) P. Oxy. 12 1451, 3 21852
3351838 ἐ̣π(εσκέφθησαν) ... ἐκφο(ρίῳ) δημο(σίας) γῆς (ἄρουραι) gap=1 ἐ̣π(εσκέφθησαν) ἀβρ(όχου) (ἀρούραι) εἴκοσι ὀ̣[κτώ] ... verb. 3. pl. aor. ind. pass AD02 - AD03 175 225 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) P. Ryl. Gr. 2 426 descr., 9 27980
4172923 ἐπ(εσκέφθησαν) ... <> <ξδ´ <>, ὧν ἐπ(εσκέφθησαν) ἀβ(ρόχου) (ἄρουραι) ρνα δ´ ... verb. 3. pl. aor. ind. pass AD02 - AD03 175 225 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Prag 1 24 Ro + SB 16 12493, 4 30277
4173215 ἐπ(εσκέφθησαν) ... ρπζ ? ξδ´, ὧν ἐπ(εσκέφθησαν) ἀβρόχο[υ] (ἄρουραι) ρ̣κ̣ϛ̣ [? ... verb. 3. pl. aor. ind. pass AD02 - AD03 175 225 Egypt, 00b - Euhemeria (Qasr el-Banat) P. Prag 1 24 Ro + SB 16 12493, 1 30277
4549795 [ἐπ(εσκέφθησαν)] ... [κοί(της)] gap=6 καὶ [ὑ]δ̣ρηγοῦ. [ἐπ(εσκέφθησαν)] [ἀ]β̣(ρόχου) ὁμ(οίως). gap=unknown_lines ... verb. 3. pl. aor. ind. pass AD02 - AD03 175 225 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) Stud. Pal. 17 p. 9-48, 349 28060
4402919 ἐ̣[π(εσκέφθη?)] ... ἄξ(ιον) δ (δραχμῶν) gap=unknown vac=unknown ἐ̣[π(εσκέφθη?)] gap=unknown καὶ ἐν τοῖς ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 175 199 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 26 16461, 6 97136
4402968 ἐ̣π̣(εσκέφθη?) ... [περιγίνεσθαι] gap=unknown (δραχμαὶ) ρξ vac=unknown ἐ̣π̣(εσκέφθη?) gap=unknown καὶ ἐν ἑ̣τ[έ]ρῳ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 175 199 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) SB 26 16461, 14 97136
4548349 ἐπ(εσκεμμέναι) ... ἀνὰ μέσον διώ(ρυχος) gap=unknown (γίνονται) ἐπ(εσκεμμέναι) ἀβρ(όχου) (ἄρουραι) δέκα ἥμ̣[ισυ] ... participle. pl. pf. mid. fem. nom AD02 - AD03 175 225 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) Stud. Pal. 17 p. 9-48, 148 28060
4549078 ἐπ(εσκεμμέναι) ... Φερνού(φιος) gap=18 [Ῥεν]θίγγου gap=unknown (γίνονται) ἐπ(εσκεμμέναι) ἀ̣β̣(ρόχου) [(ἄρουραι)] gap=unknown gap=unknown_lines ... participle. pl. pf. mid. fem. nom AD02 - AD03 175 225 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) Stud. Pal. 17 p. 9-48, 246 28060
4550595 ἐπ(εσκεμμέναι) ... , λι[βὶ] gap=4. (γίνονται) ἐπ(εσκεμμέναι) ἀ[β(ρόχου)] (ἄρουραι) δέκα, ... participle. pl. pf. mid. fem. nom AD02 - AD03 175 225 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) Stud. Pal. 17 p. 9-48, 456 28060
4550901 ἐ(πεσκεμμέναι) ... διώρυγ(ος) καὶ χώματ[ος] gap=unknown (γίνονται) ἐ(πεσκεμμέναι) ἀβρ(όχου) (ἄρουραι) δέκα τέσσαρες ... participle. pl. pf. mid. fem. nom AD02 - AD03 175 225 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) Stud. Pal. 17 p. 9-48, 504 28060
4550947 [ἐπ(εσκεμμέναι)] ... τῆς gap=20 Θνάβεως. [(γίνονται)] [ἐπ(εσκεμμέναι)] [(ἄρουραι)] gap=unknown πέντε αἱ ... participle. pl. pf. mid. fem. nom AD02 - AD03 175 225 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) Stud. Pal. 17 p. 9-48, 512 28060
4551113 ἐπ(εσκεμμέναι) ... λ̣ί̣μ[ν]η τῆς κώμης gap=unknown (γίνονται) ἐπ(εσκεμμέναι) ἀβρ(όχου) (ἄρουραι) δέκα τρεῖς ... participle. pl. pf. mid. fem. nom AD02 - AD03 175 225 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) Stud. Pal. 17 p. 9-48, 535 28060
4551174 ἐπ(εσκεμμέναι) ... gap=unknown gap=4 χώματο(ς). (γίνονται) ἐπ(εσκεμμέναι) gap=2 vac=unknown gap=unknown_lines ὧν ... participle. pl. pf. mid. fem. nom AD02 - AD03 175 225 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) Stud. Pal. 17 p. 9-48, 545 28060
4551209 ἐπ(εσκεμμέναι) ... ἀνὰ (μέσον) χώ(ματος) gap=unknown (γίνονται) ἐπ(εσκεμμέναι) ἀβρ(όχου) (ἄρουραι) δώδεκα, ... participle. pl. pf. mid. fem. nom AD02 - AD03 175 225 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) Stud. Pal. 17 p. 9-48, 551 28060
3741144 [ἐπισκεψα]μένους ... (δραχμαὶ) η, κα̣ὶ̣ [τοὺς] [ἐπισκεψα]μένους γεγραφέναι κ εἶναι ἐν ... participle. pl. aor. mid. masc. acc AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 1 20112
3742120 ἐπισκ̣(εψαμένους) ... διὰ παλαίω[σ]ιν κεχερσῶσθαι καὶ τοὺς ἐπισκ̣(εψαμένους) τὰ αὐτενιαυτὰ εἴδη γεγραφ[έν]αι ... participle. pl. aor. mid. masc. acc AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 5 20112
3742245 ἐπισκεψαμένους ... , φησίν, καὶ τοὺς ἐπισκεψαμένους τῷ β (ἔτει) συντεθεῖσ[θ]αι ... participle. pl. aor. mid. masc. acc AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 6 20112
3743017 ἐ̣π̣εσκεμμένον ... τοῦ βασιλ(ικοῦ) γρα(μματέως) [τὸ]ν χρηματισμὸν ἐ̣π̣εσκεμμένον ἐπενηνέχθαι αὐτῷ, ἔγραψεν ... participle. sg. pf. mid. masc. acc AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 7 20112
3737913 ἐπισκ[εψαμένοις] ... τονυπ̣εσ̣κ̣ φόρον κου[φι] gap=unknown τοῖς ἐπισκ[εψαμένοις] gap=unknown τοὺς τόπου[ς] gap=unknown ... participle. pl. aor. mid. masc. dat AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 19 20112
3735617 ἐπισκεφθείσης ... δὲ ἐν ἀπράτοις ἐ̣ν̣ χέρσ(ῳ) ἐπισκεφθείσης, τὰ ἐ̣π̣ι̣βάλ(λοντα) αὐτῇ ... participle. sg. aor. mid. fem. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 18 20112
3746409 ἐπισκεφθ(είσης) ... δὲ του π̣ ἐν χέρσῳ ἐπισκεφθ(είσης), τ̣ὰ̣ ἐ̣ξ̣ α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ς̣ ... participle. sg. aor. mid. fem. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 8 20112
3746876 ἐπισκεφθείσ(ης) ... ὡς τῆς γῆς ἐν χέρσῳ ἐπισκεφθείσ(ης) καὶ ταύτης καὶ τῷ ... participle. sg. aor. mid. fem. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 7 20112
3747075 ἐπισκεφθείσης ... . ταύτης δὲ ἐν χέρσῳ ἐπισκεφθείσης καὶ τοῦ κωμογρα(μματέως) δηλώσαντος ... participle. sg. aor. mid. fem. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 9 20112
3739399 ἐπισκεψαμένων ... ὑπὸ τῶν τῷ η (ἔτει) ἐπισκεψαμένων γραφέντα ἐκούφισεν τὸν ἐξ ... participle. pl. aor. mid. masc. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 19 20112
3741529 ἐπισκ(εφθέντων) ... θ (ἔτους) ἐπισκ(έψεως) ἐν χέρσῳ ἐπισκ(εφθέντων) τὰ ἀργυρικὰ τελέσματα, ... participle. pl. aor. mid. masc. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 4 20112
3741883 ἐπισκεφθέντων̣ ... θ (ἔτους) ἐπισκέψε[ως] [ἐν] [χέρσῳ] ἐπισκεφθέντων̣ [τὰ] [καθήκοντα], μηδεμιᾶς ... participle. pl. aor. mid. masc. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 21 20112
3742191 [ἐπισκεψαμέ]νων̣ ... ἐπεσχέθη gap=1 τοῦ ὁρισμοῦ [τῶν] [ἐπισκεψαμέ]νων̣ γραψάντων̣ [τὴν] [ἄμπελον] [πεφηνέν]αι ... participle. pl. aor. mid. masc. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 18 20112
3747563 ἐπισκεφθέντων̣ ... τῶν ἄλλων μερῶν ἐν χέρσῳ ἐπισκεφθέντων̣, τὰ καθήκοντα αὐτῶν ... participle. pl. aor. mid. masc. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 11 20112
3747800 ἐπ[ισκ(εφθέντων)] ... χερσεύει[ν] [.] [τούτων] [δὲ] [σ]υ̣μφώνως ἐπ[ισκ(εφθέντων)] [τὰ] [τελέσματ]α̣ [ἔκ]τοτε διεστά[λη] ... participle. pl. aor. mid. masc. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 19 20112
3748174 ἐπ[ισκ(εφθέντων)] ... χερσεύει[ν]. τούτων δὲ συμφώνως ἐπ[ισκ(εφθέντων)], τὰ τελέσματα ἄχρι ... participle. pl. aor. mid. masc. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 21 20112
3748315 ἐπισκεφθ(έντων) ... χερσεύειν. τούτων δὲ συμφώνως ἐπισκεφθ(έντων) καὶ μηδε(…) μ[ιᾶς] π̣ρ̣ο̣[σόδου] ... participle. pl. aor. mid. masc. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 23 20112
3750012 ἐπισκεφθ(έντων) ... ὅλης ἐπιγρα(φῆς) [ὡς] ἐν χέρσῳ ἐπισκεφθ(έντων) τὰ κ[αθήκ(οντα)] ἄχρι τοῦ ... participle. pl. aor. mid. masc. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 9 20112
3742991 ἐ̣π̣ε̣[σκεμμένο]υ̣ ... , ἅπ̣[ερ], τοῦ χρημα̣τι̣σ̣μ̣ο̣ῦ̣ ἐ̣π̣ε̣[σκεμμένο]υ̣ ἐπ̣ενεχθέντος, διεστάλη καθʼ ... participle. sg. pf. mid. masc. gen AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 1 20112
3748643 ἐπεσκέφθησαν ... ἐξεχωρησαν* ὑπὸ τοῦ ὑπο̣γε καὶ ἐπεσκέφθησαν ἐν χέ[ρσῳ]. ἔνθεν ... verb. 3. pl. aor. ind. pass AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 21 20112
3735181 [ἐ]πε̣σ̣κέφθη ... πό[λ]εως ἀκλ̣ηρονο(μήτου) τελευτήσαν̣τος ἐν̣ [χέρ]σ̣ῳ [ἐ]πε̣σ̣κέφθη. τῶν οὖν καθ[ηκ]όντων ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 13 20112
3735299 ἐπεσ̣κ[έφθ]η ... ἐν [ἀπράτ]οις ὄντα ἐν χέρσῳ ἐπεσ̣κ[έφθ]η. ἔ̣[νθ]εν τὰ τελέσματα ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 6 20112
3745899 ἐπεσκέφθη ... φίσκου ἐδάφη ἐν ἀπράτοις ὄντα ἐπεσκέφθη ἐν χέρσῳ, ἐξ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 7 20112
3747970 ἐ[πεσκέφθ(η)] ... ἐπιγραφῇ ἐ[δηλ(ώθη)] [χε]ρσεύειν καὶ συμφώνως ἐ[πεσκέφθ(η)]. ἔνθεν τὰ καθήκοντα ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 18 20112
3737603 ἐπεσκέφθαι ... ἐ[ν] [χέρ]σῳ τῷ θ (ἔτει) ἐπεσκέφθαι ἐν ἑτ̣έρῳ μέρει ἐπεσχέθη ... infinitive. pf. mid AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 4 20112
3739227 ἐπεσκέφθαι ... τῷ θ (ἔτει) ἐν χέ[ρσ]ῳ ἐπεσκέφθαι διεστάλ(η), ἄχρις [ἂ]ν ... infinitive. pf. mid AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 9 20112
3739558 ἐπεσκέφθαι ... τῷ θ (ἔτει) ἐν χέρσῳ ἐπεσκέφθαι διεστάλ(η) · παρʼ ὃ ... infinitive. pf. mid AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 14 20112
3739789 ἐπεσκέφθαι ... δὲ η (ἔτει) ἐν χέρσῳ ἐπεσκέφθαι καὶ <τὰ> καθήκο(ντα) αὐτοῦ̣ ... infinitive. pf. mid AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 4 20112
3739995 ἐπεσκέφθαι ... ἐν χέρσῳ τ̣[ῷ] θ (ἔτει) ἐπεσκέφθαι διεστάλη · παρʼ ὃ ... infinitive. pf. mid AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 6 20112
3742167 ἐπεσκέφθαι ... ϛ (ἔτει) πάντ̣[α] ἐν χέρσῳ ἐπεσκέφθαι ἠλασσώ̣θ̣η, ἅπερ τῷ ... infinitive. pf. mid AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 14 20112
3746843 ἐπεσκ(έφθαι) ... δια̣σ̣ταλ(έντα) ἀποκατεστάθη ἐπὶ τῷ μὴ ἐπεσκ(έφθαι). ἔνθεν καὶ αὐτὸς ... infinitive. pf. mid AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 1 20112
3747221 ἐπεσκέφθαι ... τῷ η (ἔτει) ἐν χέρσῳ ἐπεσκέφθαι. ἔνθεν τὰ μὲν ... infinitive. pf. mid AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 8 20112
3739362 ἐπισκεψάμ(ενοι) ... τοῦ̣ αὐτοῦ {τοῦ} η (ἔτους) ἐπισκεψάμ(ενοι) ἔγρα(ψαν) πεφηνέναι αὐτοῖς εἶναι ... participle. pl. aor. mid. masc. nom AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 12 20112
3738697 ἐπεσκ̣ε̣μμένος ... , ἄ̣χ̣ρ̣ι̣ς ἂν ὁ χρηματισμὸς ἐπεσκ̣ε̣μμένος ἐπενεχθῇ. τούτ̣ο̣υ̣ δ̣ὲ̣ ... participle. sg. pf. mid. masc. nom AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 7 20112
3743951 ἐπεσκεμμένος ... , ἄχρις ἂν ὁ χρηματισμὸς ἐπεσκεμμένος ἐπενεχθῇ. τούτου δὲ ... participle. sg. pf. mid. masc. nom AD02 180 192 Egypt, L16 - Thmouis (Tell Timai) BGU 3 902 + BGU 3 903 + P. Thmouis 1 + PSI 1 101 + PSI 1 102 + SB 1 8 + PSI 1 108 + SB 26 16676 + Parassoglou, Imperial estates in Roman Egypt p. 70 & passim descr., 4 20112
4437801 ἐπεσ-κεμμένη ... ιζ. ἐπίκρισις Οὐαλερίου Κλήμ̣ε̣ν̣τος ἐπεσκεμμένη. ... participle. sg. pf. mid. fem. nom AD02 188 188 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 4 7362, 28-29 14014
3780413 ἐπ(εσκέφθη) ... Λιβὶ* ο[ἰ]κόπεδα καὶ ἄλλα · ἐπ(εσκέφθη) τῶν δη(μοσίων). καὶ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 227 22479
3780460 ἐπ(εσκέφθη) ... ῥύμαι, Λιβὸς οἰκόπεδ(α) · ἐπ(εσκέφθη) ἐν διαψίλ(ῳ). καὶ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 230 22479
3780508 ἐπ(εσκέφθη) ... ἀδελ(φῶν), Ἀπηλιώτ(ου) οἰκόπ(εδα) · ἐπ(εσκέφθη) ἀοίκ(ητος). καὶ ἐν ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 233 22479
3780563 ἐπ(εσκέφθη) ... Ἀπ(ηλιώτου), Λιβὸ(ς) οἰκόπ(εδα) · ἐπ(εσκέφθη) (δραχμῶν) ιβ. καὶ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 236 22479
3780598 ἐπ(εσκέφθη) ... δ (ἔτους) τῶν δημ(οσίων) · ἐπ(εσκέφθη) τῶν δη(μοσίων). (πρότερον) ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 238 22479
3780649 ἐπ(εσκέφθη) ... , Ἀπηλιώτου Λιβὸς οἰκόπεδα · ἐπ(εσκέφθη) ἐν συμπ(τώσει). Ἑργέως ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 242 22479
3780682 ἐ̣[π(εσκέφθη)] ... , Νότου Ἀ̣[πο]λλωνίου Πτολεμαίου · ἐ̣[π(εσκέφθη)] ἐ̣ν διαψίλ(ῳ). ἰδίου ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 245 22479
3780719 ἐπ(εσκέφθη) ... π̣εριστ(ερεὼν) κώ(μης) καὶ ἄλ(λα) · ἐπ(εσκέφθη) (δραχμῶν) β {(ὀβολοῦ)} {α ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 250 22479
3780769 ἐπ(εσκέφθη) ... Κάσ̣τ(ορος) Ἀνουβ(…) καὶ ἄλ(λων) · ἐπ(εσκέφθη) (δραχμῶν) β. καὶ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 253 22479
3780819 ἐπ(εσκέφθη) ... , Λιβὸς Νεφερῶτ(ος) Πετοσί̣ριος · ἐπ(εσκέφθη) (δραχμῶν) ιβ̣. καὶ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 257 22479
3780892 ἐπ(εσκέφθη) ... Ἀπηλ(ιώτου) πλινθούλκιον τ̣ῆς κώμης · ἐπ(εσκέφθη) χω(ρίου) δη(μοσίου) ἀν(ὰ) (πυροῦ) ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 262 22479
3780969 ἐπ(εσκέφθη) ... Ἀσκλ(ηπιάδου) gap=3 καὶ ἄλ(λ…) · ἐπ(εσκέφθη) (δραχμῶν) η (τριωβόλου). ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 267 22479
3781129 ἐπ(εσκέφθη) ... Λιβὸς Ἁρβέως ν[εω]τέρου Ἑργέω(ς) · ἐπ(εσκέφθη) (δραχμῶν) ε. υἱοῦ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 279 22479
3781226 ἐπ(εσκέφθη) ... καὶ τ(ῶν) ἀ̣δ̣ε̣λ̣(φῶν) gap=4 · ἐπ(εσκέφθη) (δραχμῶν) ιβ. καὶ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 286 22479
3781270 ἐπ(εσκέφθη) ... χ̣ῶ̣(μα), Λιβὸς Σιτάλκου · ἐπ(εσκέφθη) (δραχμῶν) ⟦ {(δραχμῶν)} δ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 289 22479
3781355 ἐπ(εσκέφθη) ... Ἀπηλ(ιώτου) ἀ̣δελφ̣ῶ(ν) Πανεχώτ(ου) Ἀνουβ(…) · ἐπ(εσκέφθη) (δραχμῶν) β. καὶ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 296 22479
3781411 ἐπ(εσκέφθη) ... ὁδός, συνορία Ὀξυρυνχείτου · ἐπ(εσκέφθη) ἀν(ὰ) (πυροῦ) ς(…) η´ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 300 22479
3781632 ἐπ̣(εσκέφθη) ... gap=unknown gap=unknown, Νότ(ου) ἰδ ἐπ̣(εσκέφθη) gap=unknown gap=unknown [Δ]ιονυσ̣οδώ̣ρ̣ο̣υ̣ Η ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 323 22479
3781658 ἐπ(εσκέφθη) ... · γί(τονες)* [πά]ντ(οθεν) σιτικ(ὴ) γ(ῆ) ἐπ(εσκέφθη) gap=unknown gap=8_lines gap=3_lines Καλ̣λ̣ι̣μ̣[άχ]ο̣υ̣ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 326 22479
3781692 ἐπ(εσκέφθη) ... , Ἀπ(ηλιώτου) πε̣ρ̣[ι](…) κώ(μης) · ἐπ(εσκέφθη) (δραχμῶν) η̣. [καὶ] ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 4 22479
3781730 ἐπ(εσκέφθη) ... [γεί(τονες)] gap=unknown gap=unknown [ἀδ]ε̣λ(φ…) · ἐπ(εσκέφθη) χ[ω(ρίου)] δη(μοσίου) (πυροῦ) [ς](…) ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 7 22479
3781753 ἐπ(εσκέφθη) ... gap=unknown gap=unknown [ι]κ̣(ὴ) γ(ῆ) · ἐπ(εσκέφθη) χ̣[ω(ρίου)] δ[η(μοσίου)] (πυροῦ) ς(…) ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 11 22479
3781836 [ἐπ(εσκέφθη)] ... Λιβ(ὸς) Ἕρμων(ος) λ̣ι̣β̣ gap=unknown [·] [ἐπ(εσκέφθη)] gap=unknown gap=2 (πρότερον) Ἀγ̣[ά]θωνος ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 23 22479
3781904 ἐπ(εσκέφθη) ... αὐτ̣(οῦ), Ἀπηλ(ιώτου) [π]αράδ̣(εισος) · ἐπ(εσκέφθη) (δραχμ…) gap=1. τοῦ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 29 22479
3781947 [ἐπ(εσκέφθη)] ... γ(ῆ), Λ[ιβ(ὸς)] gap=2 gap=unknown [ἐπ(εσκέφθη)] [χ]ω̣(ρίου) δη(μοσίου) (δραχμῶν) ιϛ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 32 22479
3781989 [ἐπ(εσκέφθη)] ... τ̣(ῶν) ἀδε̣[λ(φῶν)] [,] gap=unknown [·] [ἐπ(εσκέφθη)] gap=unknown gap=7 μ̣η̣τ̣(ρὸς) Θατρη ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 36 22479
3782049 ἐπ(εσκέφθη) ... γῆ καὶ β̣α̣[σιλι]κ̣ὴ γῆ · ἐπ(εσκέφθη) χω(ρίου) δη(μοσίου) ἀ̣[ν(ὰ)] [(πυροῦ)] ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 42 22479
3782124 [ἐπ(εσκέφθη)] ... α̣ὐ̣τ̣(οῦ) Νεφ(ερῶτος) τ(ῶν) ἀδ[ε]λ̣(φῶν) · [ἐπ(εσκέφθη)] [(δραχμῶν)] [β [.] τοῦ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 47 22479
3782202 ἐπ(εσκέφθη) ... , Λιβ(ὸς) Νεφε[ρ]ῶ(τος) Νεφερῶ(τος) · ἐπ(εσκέφθη) (δραχμ) (?) gap=1 κα̣ὶ̣ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 53 22479
3782256 ἐπ(εσκέφθη) ... Νότ(ου) Ταύ̣ριο(ς) gap=1 gap=6 · ἐπ(εσκέφθη) χω(ρίου) δη(μοσίου) ἀ(νὰ) (πυροῦ?) ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 57 22479
3782361 ἐπ(εσκέφθη) ... , Λιβ̣(ὸς) ἰ̣διωτ(ικὴ) γῆ · ἐπ(εσκέφθη) χω(ρίου) δη(μοσίου) ἀν(ὰ) (πυροῦ) ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 66 22479
3782436 ἐπ(εσκέφθη) ... Ἀμόιτ(ος) καὶ τῶν ἀδελ(φῶν) · ἐπ(εσκέφθη) ἐ̣ν̣ δ̣ιαψίλ(ῳ). Ἀμόις ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 71 22479
3782509 ἐπ(εσκέφθη) ... , Λιβ(ὸς) ἀναβολ(ὴ) κώ(μης) · ἐπ(εσκέφθη) ἐν διαψίλ(ῳ). κ̣α̣ὶ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 76 22479
3782559 ἐπ(εσκέφθη) ... Δ̣ιο πα̣ρά̣[δ(εισος)] gap=6 gap=1 · ἐπ(εσκέφθη) (δραχμῶν) δ. (πρότερον) ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 80 22479
3782631 ἐπ(εσκέφθη) ... Τῦβι τοῦ κϛ (ἔτους) · ἐπ(εσκέφθη) [(δραχμῶν)] η. κ̣αὶ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 85 22479
3782706 ἐπ(εσκέφθη) ... , Λιβὶ* περίμετρα κώμης · ἐπ(εσκέφθη) [(δραχμῶν)] γ̣. (πρότερον) ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 91 22479
3782779 [ἐπ(εσκέφθη)] ... , Λιβὸς περίμετ(ρα) κώ(μης) · [ἐπ(εσκέφθη)] [ἐξ] [ο(ὗ)] [μηδ(ὲν)] [δύν(αται)] ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 97 22479
3782902 ἐπ(εσκέφθη) ... ὁρίζ(εσθαι) διὰ τ̣[ὸ] [κυρω]θ(ῆναι) · ἐπ(εσκέφθη) κεκυρω(μένων). καὶ ἀπ[ὸ] ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 107 22479
3782966 ἐπ(εσκέφθη) ... ἀμπε̣λ(ικὸν) κτῆ(μα) δημ̣(όσιον) κ̣ώ̣(μης) · ἐπ(εσκέφθη) τῶν δη(μοσίων). καὶ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 111 22479
3783041 ἐπ(εσκέφθη) ... ἰδιω̣(τικὴ) γ(ῆ) ἑτέρ̣ω̣ν̣ δη̣μ̣ο̣σί̣ω(ν) · ἐπ(εσκέφθη) χω(ρίου) δη(μοσίου) ἀν(ὰ) (πυροῦ) ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 115 22479
3783150 ἐπ(εσκέφθη) ... α̣ἱ γιτνίαι* ἑξ(ῆς) θεωρ(οῦνται) · ἐπ(εσκέφθη) ἀν̣(ὰ) (πυροῦ) [ς](…) [α ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 122 22479
3783207 ἐπ(εσκέφθη) ... , Νότω* βασιλικὴ γῆ · ἐπ(εσκέφθη) ἀν(ὰ) (πυροῦ) ς(…) α̣ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 125 22479
3783295 ἐπ(εσκέφθη) ... , Ἀπ(ηλιώτου) βασιλ(ικὴ) γ(ῆ) · ἐπ(εσκέφθη) χω(ρίου) <δη(μοσίου)> {τῶν} {π̣ρ̣ο̣τελ(ουμένων)} ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 130 22479
3783390 ἐπ(εσκέφθη) ... [ἀδε]λ̣(φῶν) [κ]α̣ὶ βασ̣[ι]λ(ικὴ) γ(ῆ) · ἐπ(εσκέφθη) @^inline^χω(ρίου)@⟦ε̣ω⟧ δ̣η̣(μοσίου) [ἀν(ὰ)] [(ὀκταδραχμίας)] ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 136 22479
3783470 ἐπ(εσκέφθη) ... ἰδ(ιωτικὴ) γ(ῆ) καὶ ἄλ(λα) · ἐπ(εσκέφθη) ὑπ[εσχ(ισμέναι)] [ἀν(ὰ)] (ὀκταδραχμίας?) α̣ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 141 22479
3783540 ἐπ(εσκέφθη) ... χῶμα, Λ̣[ι]βὸ(ς) ὑπόλογος · ἐπ(εσκέφθη) ἀν(ὰ) (πυροῦ) ς(…) β ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 145 22479
3783609 ἐπ(εσκέφθη) ... , Λ[ι]βὸ(ς) χ[ω(ρίον)] [δη](μόσιον) · ἐπ(εσκέφθη) χω(ρίου) δη(μοσίου) ἀν(ὰ) (πυροῦ) ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 149 22479
3783708 [ἐ]π̣(εσκέφθη) ... Ἀπ(ηλιώτου) ψειλ(οὶ)* τ̣[όπ(οι)] [·] [] [ἐ]π̣(εσκέφθη) ἀν(ὰ) (πυροῦ) ς(…) α ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 154 22479
3783803 ἐπ(εσκέφθη) ... , Ἀπηλ(ιώτου) βασιλ(ικὴ) γ(ῆ) · ἐπ(εσκέφθη) ἀν(ὰ) (πυροῦ) ς(…) @^inline^χ(οίνικας)@⟦β̣⟧ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 159 22479
3783883 ἐπ(εσκέφθη) ... [γ(ῆ)], Ἀπηλ(ιώτου) Μ̣[ε]ν̣χέως · ἐπ(εσκέφθη) ἀν(ὰ) (ὀκταδραχμίας) α. ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 163 22479
3783969 ἐ̣π̣(εσκέφθη) ... ἀδ̣ελ̣(φῶν), Λ̣ι̣[β(ὸς)] ῥύ(μη) · ἐ̣π̣(εσκέφθη) (δραχμῶν?) η. (πρότερον) ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 174 22479
3784035 ἐπ(εσκέφθη) ... , Λιβ(ὸς) περι(…) κώ(μης) · ἐπ(εσκέφθη) (δραχμῶν) η. Ἁρμιύσιος ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 178 22479
3784082 ἐπ(εσκέφθη) ... Λιβ(ὸς) ἴσοδ(ος)* καὶ ἔξοδ(ος) · ἐπ(εσκέφθη) (δραχμῶν) δ ⟦γ (ὀβολοῦ) ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 181 22479
3784127 ἐπ(εσκέφθη) ... Ἀπ(ηλιώτου) οἰκόπ(εδα) Εὐτυχ(…) Νεφ(ερῶτος) · ἐπ(εσκέφθη) (δραχμῶν) δ. Ἡρακλήου ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 184 22479
3784179 ἐπ(εσκέφθη) ... , Λιβὸ(ς) Παποντ(ῶτος) Παποντ(ῶτος) · ἐπ(εσκέφθη) (δραχμῶν) ι. Ἀμόιτος ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 188 22479
3784228 ἐπ(εσκέφθη) ... Ἀπηλ(ιώτου) εἴσοδ(ος) καὶ ἔξοδ(ος) · ἐπ(εσκέφθη) (δραχμῶν) η. (πρότερον) ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 191 22479
3784276 ἐπ(εσκέφθη) ... Π̣[ετε]μ̣ούνιος, @^inline^Λιβ(ὸς)@⟦λι Ἀμμω̣νίου · ἐπ(εσκέφθη) (δραχμῆς) α. gap=unknown ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 195 22479
3784338 ἐπ(εσκέφθη) ... ἔξοδ(ος), Λιβὸ(ς) οἰκόπ(εδα) · ἐπ(εσκέφθη) (δραχμῶν) γ. καὶ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 202 22479
3784387 ἐπ(εσκέφθη) ... Ἀνουβᾶτ(ος) καὶ τ(ῶν) ἀδελ(φῶν) · ἐπ(εσκέφθη) (δραχμῶν) δ. καὶ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 205 22479
3784437 ἐπ(εσκέφθη) ... δ (ἔτους) τῶν προτελου(μένων) · ἐπ(εσκέφθη) χω(ρίου) δη(μοσίου) ἀν(ὰ) (πυροῦ) ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 208 22479
3784470 ἐπ(εσκέφθη) ... (ἔτους) ὡρ(ίσθη) (δραχμῶν) η · ἐπ(εσκέφθη) (δραχμῶν) η. @^inline^καὶ@⟦παι⟧ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 210 22479
3784515 ἐπ(εσκέφθη) ... , Λιβὸ(ς) ψειλὸ(ς)* τόπ(ος) · ἐπ(εσκέφθη) (δραχμῶν) δ. (πρότερον) ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 213 22479
3784559 ἐπ(εσκέφθη) ... Ἀπ(ηλιώτου) κλ(ηρονόμων) Τοτ(οέως) Ἀρχ(…) · ἐπ(εσκέφθη) (δραχμῶν) ϛ. (πρότερον) ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 216 22479
3784601 ἐπ(εσκέφθη) ... Θερ(μουθ…), Ἀπ(ηλιώτου) Καλ̣λ̣ιμ(άχου) · ἐπ(εσκέφθη) (δραχμῶν) η̣. καὶ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 219 22479
3783422 ἐπισκ(εφθεῖσαι) ... ὅλ(ων) (πυροῦ) χ(οίνικας) β, ἐπισκ(εφθεῖσαι) ἀν(ὰ) (ὀκταδραχμίας) α, ... participle. pl. aor. mid. fem. nom AD02 195 196 Egypt, U17 - Pheretnouis P. Pheretnuis p. 25-43, 139 22479
888174 ἐ[πεσκ(εμμένα)] ... νότ(ου) ὁδος καὶ τὰ πρό(τερον) ἐ[πεσκ(εμμένα)] gap=unknown [βορ(ρᾶ)] gap=unknown [ἀ]πηλ(ιώτου) ... participle. pl. pf. mid. neut. acc AD02 197 197 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Bouriant 41 b + P. Achmim 6, 15 20269
888270 ἐπεσ[κ(εμμένα)] ... . γί(τονες)* νότ(ου) τὰ πρό(τερον) ἐπεσ[κ(εμμένα)] [,] [βορ(ρᾶ)] [περίχωμα] [,] ... participle. pl. pf. mid. neut. acc AD02 197 197 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Bouriant 41 b + P. Achmim 6, 22 20269
888378 ἐπ[εσκ(εμμένα)] ... ἰδι, ἀπηλ(ιώτου) τὰ πρό(τερον) ἐπ[εσκ(εμμένα)] gap=unknown ... participle. pl. pf. mid. neut. acc AD02 197 197 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Bouriant 41 b + P. Achmim 6, 33 20269
888109 ἐπεσκ(εμμένα) ... δ´ gap=unknown ἀπηλ(ιώτου) τὰ πρό(τερον) ἐπεσκ(εμμένα) gap=unknown καὶ βουνός. ... participle. pl. pf. mid. neut. nom AD02 197 197 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Bouriant 41 b + P. Achmim 6, 7 20269
888124 ἐπεσκ(εμμένα) ... δ´ gap=unknown [ἀ]πηλ(ιώτου) τὰ πρό(τερον) ἐπεσκ(εμμένα), βορρᾶ gap=unknown ν[ότ(ου)] ... participle. pl. pf. mid. neut. nom AD02 197 197 Egypt, U09 - Panopolis (Akhmim) P. Bouriant 41 b + P. Achmim 6, 10 20269
269061 ἐπεσκεμ-[μένον] ... οὔτε γὰρ ἐν κατα [χρη]ματισμὸν ἐπεσκεμ[μένον] gap=unknown βιβλιοθῆκαι τα δε ... participle. sg. pf. mid. neut. acc AD03 200 299 Egypt, 00a - Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) BGU 7 1567, 23-24 30943
3784654 [ἐ]π(εσκέφθη) ... gap=unknown gap=unknown [ἐ]π(εσκέφθη) ὡς ἐπὶ τοῦ η ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD03 200 268 Egypt, 00a - Syron Kome SB 22 15539, 2 29449
3784711 ἐπ(εσκέφθη) ... η (ἔτους) (δραχμῶν) η · ἐπ(εσκέφθη) τῶν ἴσων. gap=unknown ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD03 200 268 Egypt, 00a - Syron Kome SB 22 15539, 7 29449
3784802 [ἐπ(εσκέφθη)] ... βασιλ(ική), Λιβὸ(ς) Μι gap=unknown [ἐπ(εσκέφθη)] gap=unknown gap=unknown ο̣ἰκ(ία) παλ(αῖα) ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD03 200 268 Egypt, 00a - Syron Kome SB 22 15539, 13 29449
4365852 ἐπ(εσκέφθη) ... gap=unknown ἐξ (οὗ) μηδ(ὲν) περιγ(ίνεται) ἐπ(εσκέφθη) ϛ gap=unknown [μέρος] gap=1 ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD03 200 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 24 15930, 4 41752
4365874 ἐπ(εσκέφθη) ... κώμ(ης) ἀπ(ηλιώτου) Νεμεσίω(νος) Παν̣τβ(έως) gap=unknown ἐπ(εσκέφθη) ϛ gap=unknown γι* νό(του) ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD03 200 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 24 15930, 7 41752
4365893 ἐπ(εσκέφθη) ... ἐξ (οὗ) μηδ(ὲν) π(εριγίνεται) gap=unknown ἐπ(εσκέφθη) ϛ gap=unknown βορ(ρᾶ) καὶ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD03 200 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 24 15930, 10 41752
4365924 ἐπ(εσκέφθη) ... gap=unknown ἐξ (οὗ) μηδ(ὲν) περιγί(νεται) ἐπ(εσκέφθη) ϛ gap=unknown οἰκ(ίας) μέρος ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD03 200 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 24 15930, 14 41752
4365948 ἐπ(εσκέφθη) ... περιγί(νονται) (δραχμαὶ) δ δ gap=unknown ἐπ(εσκέφθη) ϛ gap=unknown gap=unknown καὶ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD03 200 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 24 15930, 17 41752
4365976 ἐπ(εσκέφθη) ... τὸ ἐν ψιλ(ῷ) εἶναι gap=unknown ἐπ(εσκέφθη) ϛ gap=unknown [Πανε]τβ(έως) ἀπὸ ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD03 200 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 24 15930, 21 41752
4366002 ἐπ(εσκέφθη) ... [(οὗ)] [περιγί(νονται)] (δραχμαὶ) η gap=unknown ἐπ(εσκέφθη) τῶν π(εριγινομένων) gap=unknown Πανετβ(έως) ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD03 200 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 24 15930, 25 41752
4366329 ἐπ(εσκέφθη) ... δημ(οσία) ἀπ(ηλιώτου) κλ(ηρονόμων) Χράτου Ἁρφαήσιος ἐπ(εσκέφθη) ϛ βορ(ρᾶ) ἐ̣χ̣[ό]μ(ενα) τ̣ῶν ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD03 200 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 24 15934, 3 79246
4366372 ἐπ(εσκέφθη) ... ῥύμ(η) δημ(οσία) ἀπ(ηλιώτου) ἡ ἑξ(ῆς) ἐπ(εσκέφθη) τῶν π(εριγινομένων) [λιβ(ὸς)] [ἐχόμ(ενα)] ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD03 200 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 24 15934, 7 79246
4366419 ἐπ(εσκέφθη) ... [λιβ(ὸς)] gap=unknown ἀ̣π(ηλιώτου) ἡ ἑξ(ῆς) ἐπ(εσκέφθη) τῶν π(εριγινομένων) ἀπ(ηλιώτου) ἐχόμ(ενα) ... verb. 3. sg. aor. ind. pass AD03 200 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 24 15934, 14 79246
4361291 ἐπισ̣κ(εφθεῖσαι) ... Νείλου gap=1 [Ἐπ]ιμάχου Χρυσίπ[που] gap=unknown ἐπισ̣κ(εφθεῖσαι) (ἄρουραι) β ϛ´ ρκη´ ... participle. pl. aor. mid. fem. nom AD03 - AD04 200 399 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 24 15892, 4 79228
1658222 [ἐπισκε]-φθείσης ... , α (ἔτει) ἀντ̣[ὶ] [σπόρου] [ἐπισκε]φθείσης χέρσ̣ο[υ] [ἀσ]π̣όρου (ἄρουραι) κη ... participle. sg. aor. mid. fem. gen AD03 209 210 Egypt P. Hamb. 1 12, 9-10 21039
1658249 ἐπεσκέφθ[ησαν] ... οὐκ ἐγένετο, η (ἔτει) ἐπεσκέφθ[ησαν] [ὑπὸ] [Πομπηίου] Κελεαρί[ο]υ̣ [τ]οῦ ... verb. 3. pl. aor. ind. pass AD03 209 210 Egypt P. Hamb. 1 12, 11 21039
1658275 [ἐπεσκέφθησαν] ... @^inline^ιδ (ἔτους) οὖσαι ὑφʼ ὕδωρ [ἐπεσκέφθησαν] [,] [τῷ] ιε (ἔτει) ... verb. 3. pl. aor. ind. pass AD03 209 210 Egypt P. Hamb. 1 12, 13 21039
1658295 ἐπι[σκεφθεῖσαι] ... [ἐπι]τρόπου τῶν [κ]υ̣ρ̣[ί]ων Σεβαστῶν συμφώνως ἐπι[σκεφθεῖσαι], ἐπισκεφθεῖσαι καὶ τῷ ... participle. pl. aor. mid. fem. nom AD03 209 210 Egypt P. Hamb. 1 12, 15 21039
1658297 ἐπισκεφθεῖσαι ... [κ]υ̣ρ̣[ί]ων Σεβαστῶν συμφώνως ἐπι[σκεφθεῖσαι], ἐπισκεφθεῖσαι καὶ τῷ ἐνεστῶτι ιη ... participle. pl. aor. mid. fem. nom AD03 209 210 Egypt P. Hamb. 1 12, 16 21039
1658185 ἐπεσκεγμέν[αι]* ... γ´ κδ´ · α (ἔτει) ἐπεσκεγμέν[αι]* [(ἄρουραι)] [σξγ [? [η´ ... participle. pl. pf. mid. fem. nom AD03 209 210 Egypt P. Hamb. 1 12, 7 21039
2813299 [ἐπισκεψάμενο]ς ... , ὅπω̣ς τῷ σεαυτοῦ κινδύνῳ [ἐπισκεψάμενο]ς ἂ̣ν ἀπὸ τοῦ ἐφιεμ[έ]ν̣ου ... participle. sg. aor. mid. masc. nom AD03 225 275 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 20 2278, 6 30490
390329 [ἐπεσκέψατο] ... σχολάσας τὴν τῶν ὠνίων ἀ[γορὰν] [ἐπεσκέψατο] [.] [ἀνέγνων]. [ζ ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD03 232 232 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) Chrest. Wilck. 41, 31 23481
390468 [ἐπεσκέψατο] ... [σχο][λ]άσας τὴν τῶν ὠνίων ἀγορ[ὰν] [ἐπεσκέψατο] [.] [ἀνέγνων] [.] gap=unknown ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD03 232 232 Egypt, U01 - Elephantine (Geziret Assuan) Chrest. Wilck. 41, 7 23481
352161 ἐπεσκεμμένο[ν] ... διαγραφῇ ἧς τὸ ἀντίγρ[α]φον ἐγλημφθὲν ἐπεσκεμμένο[ν] [ἀ]πὸ τοῦ κατακε[ι]μένου ἐν ... participle. sg. pf. mid. neut. nom AD03 233 233 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Lips. 1 9, 21 22329
3076748 [ἐπισκεψάμενος] ... [ὑπαγαγεῖν] [ἐπιχειρῶ] [τῇ] [λειτουργίᾳ] [.] [ἐπισκεψάμενος] [οὖν] [εὗρον] [αὐ]τοὺς ἔχειν ... participle. sg. aor. mid. masc. nom AD03 253 253 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1119, 28 21740
2217548 ἐπ̣ισκ̣ε̣ψαμ̣έν̣η ... ταῦτα ἀποσωθῆναι αὐτῷ, καὶ ἐπ̣ισκ̣ε̣ψαμ̣έν̣η τὸ ν̣ό̣μιμον ἔγνω δεῖσθαι ... participle. sg. aor. mid. fem. nom AD03 274 274 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Merton 1 26, 10 21300
2703532 [ἐπ]εσκεμμ[έ]νον ... gap=unknown ἀκρειβῶς* κ̣α̣τ̣έ̣χ̣ω̣ [τὸ] [βιβλίδιον] [ἐπ]εσκεμμ[έ]νον ἐκ τῆς βιβλιο[θήκης] [τῶν] ... participle. sg. pf. mid. neut. acc AD03 275 299 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 12 1587, 4 31769
2703612 ἐπεσκεμμένης ... σὲ ὅτι δι [ἐ]κ τῆς ἐπεσκεμμένης ἐκ [τῆς] [βιβλιοθήκης] gap=unknown ... participle. sg. pf. mid. fem. gen AD03 275 299 Egypt, U19 - Oxyrynchites P. Oxy. 12 1587, 18 31769
2710982 ἐπισκ(εφθὲν?) ... ἐπ̣[ὶ] [τοῦ] gap=1 [(ἔτους)] gap=unknown ἐπισκ(εφθὲν?) ὑπόμνη(μα) ἐξ ὀνόμα(τος) [αὐτ(οῦ)] ... participle. sg. aor. mid. neut. acc AD03 279 280 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1649, 23 21957
2711004 ἐπισκ(εφθὲν) ... [ἐπὶ] [τοῦ] gap=1 [(ἔτους)] [.] ἐπισκ(εφθὲν) ὑπόμνη(μα) ἐξ ὀνόμα(τος) gap=33 ... participle. sg. aor. mid. neut. acc AD03 279 280 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1649, 25 21957
2710864 ἐπισκ(εφθὲν?) ... πόλεως ὡς περιέχει. gap=unknown ἐπισκ(εφθὲν?) ὑπόμνη(μα) ἐξ ὀνόμα(τος) Αὐρηλίου ... participle. sg. aor. mid. neut. nom AD03 279 280 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1649, 9 21957
2710889 ἐπισκ(εφθὲν) ... ιβ (ἔτους) Χοίακ λ. ἐπισκ(εφθὲν) ὑπόμνη(μα) καὶ τὸν ἐπενεχθ(έντα) ... participle. sg. aor. mid. neut. nom AD03 279 280 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1649, 12 21957
2710907 ἐπισκ(εφθὲν?) ... ιε (ἔτους) ὁμοίως. gap=unknown ἐπισκ(εφθὲν?) ὑπόμνη(μα) ἐξ ὀνόμα(τος) αὐτ(ῆς) ... participle. sg. aor. mid. neut. nom AD03 279 280 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1649, 14 21957
2710959 ἐπισκ(εφθὲν) ... Σεπτιμίου Εὐδ[αίμονος] [ὡς] [περιέχει] [?] ἐπισκ(εφθὲν) ὑπόμνη(μα) ἐξ ὀνόμα(τος) το̣[ῦ] ... participle. sg. aor. mid. neut. nom AD03 279 280 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1649, 20 21957
2711025 ἐ[πισκ(εφθὲν?)] ... ε̣ (ἔτους) Πρόβ[ου] [Σεβαστοῦ] [?] ἐ[πισκ(εφθὲν?)] [ὑπόμνη(μα)] ἐξ ὀνόμα(τος) [αὐτ](…) ... participle. sg. aor. mid. neut. nom AD03 279 280 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 14 1649, 28 21957
4401193 ἐπισκέψεται ... ιη slantingstroke gap=unknown [π]λοίου ἐπισκευὴ ἐπισκέψεται gap=unknown vac=unknown α slantingstroke ... verb. 3. sg. fut. ind. mid AD03 291 292 Egypt SB 26 16426, 25 97354
4308296 ἐπισκεψάμ̣ενος ... κ̣ε̣κελευσμένον gap=45 τὸν [σ]κ̣ρ̣ί̣[βα] gap=4 ἐπισκεψάμ̣ενος ἀκρε̣ι̣βῶς* ἀπὸ τῶν κατακειμέ[νων] ... participle. sg. aor. mid. masc. nom AD04 322 322 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 20 15026, 7 23849
923289 ἐ̣π̣ισκέψ̣α̣-σθαι ... φόρων κ̣[αὶ] π̣έ̣μψον ἐκεῖ τ̣[ιν]α̣ ἐ̣π̣ισκέψ̣α̣σθαι · καὶ τ̣[ο]ὺ̣ς̣ [κ]ο̣ινωνούς ... infinitive. aor. mid AD04 324 330 Egypt, L00 - Alexandria P. Ammon 1 3, 21-22 23631
2157143 ἐπισκέψασθαι ... τ̣[ὸν] πάπαν Ἡραείσκον ἀπελθῖν* καὶ ἐπισκέψασθαι αὐτόν. ἐν τῇ ... infinitive. aor. mid AD04 335 335 Egypt, L00 - Alexandria P. Lond. 6 1914, 27 16852
3913603 ἐπεσκέψατό ... καὶ πρὸ πολλῶν ἡμερῶν οὐκ ἐπεσκέψατό με. ἐπεὶ οὖν ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD05 400 499 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) PSI 4 297 a, 2 35216
3080256 ἐπίσκεψαι ... πᾶσαν μαλακίαν, ἴασαι καὶ ἐπίσκεψαι καὶ τὴν δοῦλην σου ... verb. 2. sg. aor. imp. mid AD05 431 499 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) P. Oxy. 8 1151, 28 61652
1870175 ἐπεσκέψατο ... ἄδελφε, ἐξότε ὁ θεὸς\ ἐπεσκέψατο καὶ ηὑρέθην εἰς μέσον ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD06 500 599 Egypt, U19 - Oxyrynchites (?) P. Laur. 2 44, 5 37297
4493019 ἐπεσκέψ[α]το ... , ὅτι ὁ φιλάνθρωπος θεὸς ἐπεσκέψ[α]το gap=2 παρακαλῶ οὖν τη* ... verb. 3. sg. aor. ind. mid AD06 - AD07 500 699 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) SB 6 9397, 3 36836
1561139 ἐπισκέψασθαι ... ἀνελθεῖν εἰς τὰ μοναστήρια καὶ ἐπισκέψασθαι τὴν τούτων διοίκησιν. ... infinitive. aor. mid AD06 500 599 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Fouad 87, 6 37232
1140133 ἐπισκέψασθαι ... ἐποιήσαμεν · μ̣ὴ̣ [ὀ]κνή̣σ̣α̣τ̣ε̣ δὲ ἐπισκέψασθαι τὸ μικρὸν κ̣τ̣ῆμα ἐπεὶ ... infinitive. aor. mid AD06 538 547 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Cairo Masp. 1 67064, 18 19015
453733 ἐπισκέψασθαί ... πρὸς ὑμᾶς τῆς παγαρχ(ίας) θέλων ἐπισκέψασθαί τινα χωρία. λοιπὸν ... infinitive. aor. mid AD07 - AD08 600 799 Egypt, U20 - Herakleopolites CPR 22 3, 2 70243
3306826 [ἐπισκεπτόμενος] ... [ἀλλὰ] [διὰ] [σεαυτοῦ] περιερχόμενος καὶ [ἐπισκεπτόμενος] [ὡς] [εἴρηται] [χάριν] [τούτων] ... participle. sg. pres. mid. masc. nom AD08 700 725 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Ross. Georg. 4 5, 36 39922
2021263 ἐπισκεπτόμενος ... εὕρωσιν σταθῆναι καὶ κατασπεῖραι gap=unknown ἐπισκεπτόμενος ἐφʼ ἑκάστης διʼ ἑαυτο\ῦ/ ... participle. sg. pres. mid. masc. nom AD08 710 710 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 4 1361, 3 45072
3306985 ἐπισ̣κεπτόμενος|apostrophe| ... ἐπισταμένοις δεόντως τὴν τέχνην καὶ ἐπισ̣κεπτόμενος καὶ ἀδνουμεύων καθʼ ἕκαστον ... participle. sg. pres. mid. masc. nom AD08 710 710 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Ross. Georg. 4 6, 12 20491
3307086 ἐπισκεπτ[ό]μ̣εν[ο]ς ... ἀλλ* διὰ σεαυτοῦ περιερχόμενος καὶ ἐπισκεπτ[ό]μ̣εν[ο]ς ὡς εἴρηται χάριν τούτων ... participle. sg. pres. mid. masc. nom AD08 710 710 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Ross. Georg. 4 6, 23 20491