ὅπλον

noun --- "tool, implement" (Logeion)

52 attestations of ὅπλον

Number without context limitations (see below)!

This page is a full view of your query with all relevant information. If you want to filter on the grammatical context (previous or next word), you can do so below. To export these data to a csv file (taking the filter into account if applicable), click the icon above.
Please note that the .csv file is tab-delimited and in Unicode, and Excel has problems with each of these if you just open the csv file by double clicking - supposing the default programme for opening csv files is set to Excel on your computer. Better results can be obtained through open source software such as Open Office. If you insist on using Excel (version 15 or higher), please use the import function (under "File"), select CSV and the file you just downloaded, and pick "Unicode (UTF-8)" from the dropdown for "File origin". Use Tab as the only delimiter and import by clicking "Finish". If you want to know why you have to take this detour, you may want to read this.

If your research starts from this export, please be fair and quote Trismegistos: here's how.

Wordref ID Attestation Context Morphology Century Date from Date to Written Line TM Tex ID
1278188 ὅπλων ... β̣ ἀν̣ὰ̣ π(ήχεις) λ gap=unknown_lines ὅπλων gap=unknown Πετοβά[στιος] gap=unknown ... noun. pl. neut. gen BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59756, 8 1381
2175382 ὅπλων ... τιμή. καὶ ὑπὲρ τῶν ὅπλων δὲ γράψον μοι gap=2 ... noun. pl. neut. gen BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Lond. 7 2065, 6 1626
3939404 ὅπλων ... πρὸς τοὺς φιλα ἐπιγόνων μεθʼ ὅπλων ἐξεβα̣ Τιμοκλέους καὶ τῶν ... noun. pl. neut. gen BC03 -263 -229 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) PSI 6 588, 7 2198
1260781 ὅπλα ... gap=unknown τῆς νεὼς πολὺς καὶ ὅπλα καὶ ἱματισ [ἂν] [οὖν] ... noun. pl. neut. acc BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59540, 10 1176
1785724 ὅπλα ... μήλων στάμνος α κίστη ἰτρίων ὅπλα ἀσπὶς φαρέτρα θυρεός κ̣ύλισις ... noun. pl. neut. nom BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Iand. Zen. 53, 35 2111
1785797 ὅπλα ... ἡμικάδιον ἡμιδεές α ἰτρίων κίστη ὅπλα ὁλκεῖον χυτρόγαυλος λυχνία τράπεζα ... noun. pl. neut. nom BC03 -257 -257 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Iand. Zen. 53, 61 2111
1275441 ὅπλα ... gap=unknown [χ]αλκεῖ τῶι ἐκκαθα[ί][ρο]ντι τὰ ὅπλα (διώβολον) [Κε]ρκίωνι εἰς παιδάρια ... noun. pl. neut. acc BC03 -256 -248 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) (?) P. Cairo Zen. 4 59729, 11 1356
3144425 ὅπλα ... καὶ τὸν ἵππον κ̣α̣ὶ̣ τὰ ὅπλα Πτολεμαίω[ι] [τῶι] [γεγενημέ][νωι] [ἐξ] ... noun. pl. neut. acc BC03 -236 -235 Egypt, 00c - Theogonis P. Petrie(2) 1 18, 12 47310
4681998 ὅπλα ... φάσκοντες εἶναι ἐν τῶι τόπωι ὅπλα. ἐρευνήσαν[τ]ες οὖν παν* ... noun. pl. neut. acc BC02 -163 -163 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 5, 10 3396
4683466 ὅπλα ... φασκόντων εἶναι ἐν τῶ[ι] τόπωι ὅπλα καὶ ἐρευνησάντων πάντα τὸν ... noun. pl. neut. acc BC02 -163 -163 Egypt, L01 - Memphis, Saqqara, Serapeum UPZ 1 6, 9 3397
1410253 ὅπλα ... ϛ (ὧν) στρογγύ(λα) β, ὅπλα δ, μάχαιραι β ... noun. pl. neut. acc BC02 -153 -141 Egypt, U - Upper Egypt P. Dryton 38, 20 619
1848824 ὅ̣πλ̣ων ... ἀ̣νήρ μ̣ο̣υ̣ π̣ρ̣ὸ̣ gap=2 ἐτῶν ὅ̣πλ̣ων παρακλισθε̣ὶς* ὑ̣[π]ὸ̣ Γ̣αλέστου προεστ̣άτησ[εν] ... noun. pl. neut. gen BC02 -145 -145 Egypt, U20 - Herakleopolites P. Köln Gr. 5 223, 3 3184
3640336 ὅπλω[ν] ... προσόρμισαν* καί τινα τῶν ἡμετέρων ὅπλω[ν] ἐξέκλασαν, οἷς καὶ ... noun. pl. neut. gen BC02 -135 -135 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 3 802, 12 5385
3640375 ὅπ[λων] ... Γ [ χω[ρ]ὶς τῶν ἐκκλασθέντων ὅπ[λων] [ἃ] [ἦ]ν̣ ἄξια ὁμοίως ... noun. pl. neut. gen BC02 -135 -135 Egypt, 00c - Tebtynis (Umm el-Baragat) P. Tebt. 3 802, 19 5385
1410537 [ὅπλα] ... [ἐφʼ] [οὗ] [στρατεύομαι] [καὶ] [τὰ] [ὅπλα] [πάντα] [Ἐσθλ]ά̣δαι τῶι ἐ̣ξ ... noun. pl. neut. acc BC02 -126 -126 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Dryton 3, 5 268
1411765 ὅπλα ... ἐφʼ οὗ στρατεύομαι καὶ τὰ ὅπλα [πάντα] [Ἐσθλάδαι] [τῶι] [ἐξ] ... noun. pl. neut. acc BC02 -126 -126 Egypt, U04a - Pathyris (Gebelein) P. Dryton 4, 3 258
370533 ὅπλοις ... παραγενομένων τῶν αὐτῶν πληθῶν σὺν ὅπλοις ἐπὶ τὸ ἀπὸ νότου ... noun. pl. neut. dat BC02 -123 -123 Egypt, U04a - Krokodilopolis (?) Chrest. Wilck. 11 a, 12 362
370594 [ὅπλοις] ... [ἐξ] Ἑρμώνθ[εως] gap=3 παραγενοι* σὺν [ὅπλοις] [κ]αὶ ἐπαγαγόν[τες] [κατʼ] [αὐ]τὴν ... noun. pl. neut. dat BC02 -123 -123 Egypt, U04a - Krokodilopolis (?) Chrest. Wilck. 11 a, 21 362
370561 ὅπλων ... πόλιν γενόμενοι συνάψαντες ἡμῖν διʼ ὅπλων μάχην, σὺν δὲ ... noun. pl. neut. gen BC02 -123 -123 Egypt, U04a - Krokodilopolis (?) Chrest. Wilck. 11 a, 16 362
3557983 ὅπλοις ... ἅλω Λύκος* σὺν ἄλλοις ἐν ὅπλοις καὶ σπασαμένων τὰς μαχαίρας ... noun. pl. neut. dat BC02 -118 -112 Egypt, 00c - Kerkeosiris P. Tebt. 1 48, 19 3684
3902939 ὅπλοις ... χώματος καὶ ἐπεληλυθέναι τινὰς ἐν ὅπλοις ἐπὶ τὸ σημαινόμενον χῶμα ... noun. pl. neut. dat BC02 -118 -118 Egypt, U08 - Thinites PSI 3 168, 13 5545
3559657 [ὅπλων] ... αὐτοῖς τι̣μῆς̣ κ̣ [ων] [καὶ] [ὅπλων] \[κ]α̣[ὶ]/ \τῶν/ \ἄ[λλω]ν/ [τ]ὰ̣ ... noun. pl. neut. gen BC02 -118 -118 Egypt, 00c - Kerkeosiris C. Ord. Ptol. 53, 20 2938
256611 ὅπλα ... τὸν κλῆρόν μου καὶ τὰ ὅπλα καὶ τοὺς ἀκολούθους σταθμοὺς ... noun. pl. neut. acc BC02 -110 -110 Egypt, U20 - Herakleopolis (Ihnasya el-Medina) BGU 6 1285, 5 4553
4526590 ὅπλων ... ἀναδεδομέ̣ν̣ω̣ν αὐτοῖς̣ τιμῆς κ κ̣αὶ ὅπλων καὶ τῶ̣[ν] [ἄ]λλων [τ]ὰ ... noun. pl. neut. gen BC02 - BC01 -105 -99 Egypt, 00c - Kerkeosiris SB 8 9899 b, 21 5972
4256941 [ὅπλων] ... gap=unknown α̣ὐ̣τ̣ο̣[ῖς] [τιμῆς] [κ] [καὶ] [ὅπλων] [τῶν] [ἄλλων] [τὰ] [λο]ιπὰ ... noun. pl. neut. gen BC01 -95 -94 Egypt SB 20 14106, 3 7874
4146090 ὅπλα ... τροχ κρίκων εἰς ἄβακας καὶ ὅπλα gap=unknown κωπῶν @^inline^ξενικῶν@⟦σενικων⟧ θ ... noun. pl. neut. acc AD01 - AD02 1 199 Egypt SB 14 12102, 22 25328
4146042 ὅπλου ... περσοινου* εἰς gap=unknown κρυπτῆς καὶ ὅπλου εἰς ἄρμ̣[ενον] gap=unknown @^inline^ἀκούχων@⟦αχουχων⟧ ... noun. sg. neut. gen AD01 - AD02 1 199 Egypt SB 14 12102, 11 25328
634933 ὅπλ(ων) ... σφυροκόποι β παρασφηνάριο(ι) β τηρητ(ὴς) ὅπλ(ων) vac=unknown α vac=unknown δ ... noun. pl. neut. gen AD01 - AD02 98 117 Egypt, Eastern desert - Claudianus Mons O. Claud. 4 699, 10 118351
382003 ὅπλα ... τὸ μέλλον ἀσυκοφάντητοι ὧσιν. ὅπλα. ... noun. pl. neut. acc AD02 - AD03 100 225 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) Chrest. Wilck. 273, 6 28400
27514 ὅπλον ... γ (δραχμαὶ) ιϛ χ(αλκοῦς) (1) ὅπλον πάλαριν (δραχμαὶ) ϛ ῥινὴ ... noun. sg. neut. acc AD02 - AD03 100 299 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 1 40, 5 28215
1598645 ὅπλων ... Μάξιμον καὶ ἐμεν̣* περὶ τῶν ὅπλων αὐτοῦ gap=unknown gap=unknown gap=unknown_lines ... noun. pl. neut. gen AD02 - AD03 100 299 Egypt P. Genova 1 16, 7 26639
3246936 ὅπλων ... (δραχμαὶ) τπ τ̣ι̣μὴ κ̣α̣τ̣η̣δια τῶν ὅπλων ἱππ[ι]κῶν κα[ὶ] [ἱ]ματίων καὶ ... noun. pl. neut. gen AD02 100 199 Egypt P. Princ. 2 57, 3 27162
627376 ὅπλου ... εξη σται εἰς τὸ τα ὅπλου μου. μελ[ησάτω] [σοι] ... noun. sg. neut. gen AD02 100 199 Egypt, Eastern desert - Claudianus Mons O. Claud. 2 385, 6 29784
1618837 [ὅπλ]α̣ ... τιμιωτά̣τ̣[ωι] [χαί]ρει[ν] [.] [πάντα] [τὰ] [ὅπλ]α̣ [ὧ]ν [ἕνε]κα̣ ἦλθ̣εν Ἑρμί̣α̣ς ... noun. pl. neut. acc AD02 117 117 Egypt, U05 - Koptos (Qift) P. Giss. 1 47, 2 19441
709011 ὅπλο̣ν̣ ... μο[υ] καὶ δώσις* αὐτῷ τὸ ὅπλο̣ν̣ ἐπὶ* δημώσιν* ἐστίν* · ... noun. sg. neut. acc AD02 118 118 Egypt, Eastern desert - Krokodilo (El-Muwayh) O. Krok. 1 94, 4 88691
4085222 ὅ-πλοις ... περὶ ἀπελατῶν περὶ βίας σὺν ὅπλοις γεγενημένης π(ερὶ) πλαστογραφίας καὶ ... noun. pl. neut. dat AD02 133 137 Egypt SB 12 10929, 7-8 16085
652479 ὥπ̣λ̣εν* ... διὰ τῶν π̣ρ̣ώτων κατερχομένων τ̣ὼ̣* ὥπ̣λ̣εν* κ̣ὲ̣* τὸ̣ν* κορδίσκων*. ... noun. sg. neut. acc AD02 140 150 Egypt, Eastern desert - Didymoi (Khashm el-Menih) O. Did. 448, 5 145009
167776 ὅπλων ... πράκ(τορσι) δερμάτω(ν) χωρούντων ἰς* κατασκευὴν ὅπλων τῶν ἀνικήτων στρατοπέδων Αὐρήλιος ... noun. pl. neut. gen AD03 215 215 Egypt, 00 - Arsinoites (Fayum) BGU 2 655, 4 9293
3814061 [ὅ]πλ̣(οις) ... (ἀρτάβαι) γ κ̣α̣ Ἱ̣έ̣ρ̣[ακ(ι)] gap=2 [ὅ]πλ̣(οις) ἰς* πρόσχ(ωσιν) (ἀρτάβαι) β ... noun. pl. neut. dat AD03 - AD04 242 302 Egypt P. Wisc. 1 29 Vo, 20 16828
3929073 ὅπλων ... [ἀριθ?]μ̣ῷ ρϛ χωροῦν[τα] [εἰς] κατασκευὴν ὅπλων gap=unknown gap=unknown προκειμεν gap=unknown ... noun. pl. neut. gen AD03 264 268 Egypt, U19 - Oxyrynchos (Bahnasa) PSI 5 465, 18 19305
4631576 ὅπ[λων] ... [πολύ]κωπα πλή[ρη] [ἀν]δρῶν τε καὶ ὅπ[λων] [γ]έ̣μ̣ον̣τα ἤδη τοῦ καιρο[ῦ] ... noun. pl. neut. gen AD03 267 267 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) Stud. Pal. 5 119 Vo, 7 23004
2312001 ὅπλα ... μοι ὅτι ἦρκες εἴκοσι [τρί]α̣ ὅπλα, Ταμμῶν οὐδὲν αὐτῶν ... noun. pl. neut. acc AD03 297 297 Egypt, U05 - Koptos (Qift) P. Mich. 3 216, 28 21346
2311767 ὅπλον ... κεράμια τέσσερα, καὶ τὸ ὅπλον μου τὸ κενὸν* μόνον ... noun. sg. neut. acc AD03 297 297 Egypt, U05 - Koptos (Qift) P. Mich. 3 214, 24 21344
2311918 ὅπλον ... μο[ι]. ἔνεγκόν μου τὸ ὅπλον τὸ κεν[ὸν]* [κ]αὶ τὸ̣ ... noun. sg. neut. acc AD03 297 297 Egypt, U05 - Koptos (Qift) P. Mich. 3 216, 11 21346
4475283 ὅπλ[α] ... γ̣ν̣ gap=unknown [π]ε̣ρ̣ι̣έκοψαν ἡμᾶ[ς] [χ]ειρώ[σα]ντες ὅπλ[α] [πο]λεμικὰ̣ [καὶ] [ὁδὸν] [ἡμῖν] ... noun. pl. neut. acc AD04 300 399 Egypt, U15 - Hermopolites SB 6 9136, 5 32893
1343813 ὅπ̣λ̣ον ... ἱππ̣ο̣ γ̣ μοσχί̣ον π̣υ α ὅπ̣λ̣ον α κοντὸς [α ἀλαβαντ̣ικὸν ... noun. sg. neut. acc AD04 320 320 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) P. Col. 7 188, 16 10543
4277948 ὅ̣[πλον] ... [ἱππο] α̣ μ̣ο̣σχίον πυροῦν α ὅ̣[πλον] [α [κοντὸς] [α [ἀλαβαντικὸν] ... noun. sg. neut. nom AD04 320 320 Egypt, 00a - Karanis (Kom Aushim) SB 20 14379, 18 14874
210308 [ὃπ]λα ... ὁ ἡγεμών. στρατιώτης [ὢν] [ὃπ]λα ἔχων κατὰ πολ̣ε̣μ̣ί̣ων μετέρα* ... noun. pl. neut. acc AD04 375 399 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) P. Aktenbuch Ms. p. 3-8 (ed. p. 55-86 no. 5.1-7), 11 64373
1185474 ὅπλοις ... πόλε̣ι̣ς ἰθύνων βασιλεὺς ὁ κρά̣τ̣[ισ]τ̣ος ὅπλοις κα̣ὶ στρατιωτικοῖς καταλόγοις εἰς ... noun. pl. neut. dat AD06 533 549 Egypt, U15 - Antinoopolis (El-Sheikh Ibada) P. Cairo Masp. 3 67321, 2 18445
2125302 ὅπλοις ... [πόλ]εις ἰθύνων βασιλεὺς ὁ κράτιστος ὅπλοις καὶ στρατιωτικοῖς καταλόγοις εἰς ... noun. pl. neut. dat AD06 549 549 Egypt, U10a - Aphrodito (Kom Ishgau) P. Lond. 5 1663, 2 19679
345380 [ὃπλοις] ... [πόλεις] [ἰθύνων] [βασιλεὺς] [ὁ] [κράτιστος] [ὃπλοις] [καὶ] [στρατιωτικοῖς] [καταλόγ]οις εἰς ... noun. pl. neut. dat AD06 550 550 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 5 8028, 2 18007
4457369 [ὅπλοις] ... [πόλεις] [ἰθύνων] [βασιλεὺς] [ὁ] [κράτιστος] [ὅπλοις] [καὶ] [στρατιωτικοῖς] [καταλόγ]οις εἰς ... noun. pl. neut. dat AD06 550 550 Egypt, U15 - Hermopolis (El-Ashmunein) SB 5 8028, 2 18007